Fiscale aspecten van ontslagvergoedingen. Praktische informatie en checklisten ter voorkoming van fiscale claims

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale aspecten van ontslagvergoedingen. Praktische informatie en checklisten ter voorkoming van fiscale claims"

Transcriptie

1 Fiscale aspecten van ontslagvergoedingen Praktische informatie en checklisten ter voorkoming van fiscale claims

2 Dit informatieboekje en de hierin opgenomen checklisten en modelovereenkomsten zijn met uiterste zorg opgesteld en zijn puur informatief van aard. Dit informatieboekje geeft geen volledig beeld van de problematiek rond ontslagvergoedingen en kan achterhaald raken door jurisprudentie en veranderende wet- en regelgeving. Al hetgeen op basis van dit informatieboekje en de bijlagen wordt ondernomen, is voor eigen risico. Wij raden aan overleg te plegen met uw advocaat, (belasting)adviseur of met KWPS in het geval van ontslagvergoedingen. KWPS is tevens onder de naam KWPS Corporate Pension Solutions - geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer KWPS is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Op alle diensten verleend Fiscale aspecten van ontslagvergoedingen door KWPS zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheids- voorwaarden zijn opgenomen. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer en tevens in te zien op Praktische informatie en checklisten ter voorkoming van fiscale claims

3 Inhoud 1 Inleiding 6 2 Ontslagvergoeding is loon 8 3 Periodieke uitkering (stamrecht) Uitgestelde belastingheffing Periodieke uitkering Sterftekans Periodiciteit Ter vervanging van gederfd en/of te derven loon Kring van gerechtigden en uiterste ingangsdatum Toegestane uitvoerders Er mag geen genietingsmoment zijn Bancair stamrecht Ter vervanging van gederfd en/of te derven loon Toegelaten bank- of beleggingsinstelling Aankoop stamrecht of bancair stamrecht En nu even praktisch en simpel graag 21 4 Sancties bij oneigenlijke handelingen 22 5 Onbelaste uitkeringen Immateriële schadevergoeding Jubileumuitkering Kosten juridisch adviseur en outplacement 29 6 Afweging vooraf: wat gebeurt er bij overlijden Successierecht (erfbelasting) Uitkering ineens Stamrecht Langlevenrisico 33 7 Voorkomen RVU-heffing voor werkgever Achtergrond van de RVU-heffing Toetsing RVU: kwalitatieve en kwantitatieve toets Kwalitatieve toets Reorganisatie Niet-leeftijdsgerelateerd individueel ontslag Valkuilen bij de kwalitatieve toets Kwantitatieve toets De 55-jaartoets De 70%-toets Valkuilen bij de kwantitatieve toets Voorkomen van RVU-heffing door alternatieven Hoger pensioen Hoger pensioen en hoger tijdelijk overbruggingspensioen Hoger prepensioen Hogere VUT Seniorenregeling Conclusie 43 8 Pseudo-eindheffing over excessieve ontslagvergoedingen Wanneer is een ontslagvergoeding excessief? Het toetsinkomen Vaststellen te betalen eindheffing Samenloop met RVU-heffing Voorkomen van de 30%-eindheffing 47 Bijlagen 48 A Checklist einde dienstbetrekking en fiscaliteit 50 B Checklist werkgever bij loonstamrechten 52 BA Modelovereenkomst t.b.v. loonstamrecht bij eigen beheer lichaam 54 BB Modelovereenkomst t.b.v. loonstamrecht bij professionele verzekeraar 56 BC Modelovereenkomst t.b.v. loonstamrecht via notaris / advocaat 58 BD Modelovereenkomst t.b.v. loonstamrecht bij bank of beleggingsinstelling 60 C Checklist 26%-risico bij vervroegd uittreden 62 Over KWPS 66

4 1 Inleiding In dit informatieboekje behandelen wij de fiscale aspecten van ontslagvergoedingen voor de werknemer en werkgever. Indien een werkgever en werknemer, al dan niet in goed overleg, besluiten het dienstverband te beëindigen heeft dit nagenoeg altijd fiscale gevolgen. De importantie hiervan neemt toe vanwege het toenemend aantal fiscale regels. Het is van belang bij het beëindigen van de dienstbetrekking een onderscheid te maken tussen enerzijds de onderzoeksplicht van en de fiscale risico s voor de werkgever en anderzijds de fiscale gevolgen voor de werknemer. In beide gevallen is de werkgever de aangewezene om de loonheffingsregels correct toe te passen. Vanaf bladzijde 48 treft u praktische checklisten en standaardovereenkomsten in het geval van ontslagvergoedingen aan. Gebruikmaking hiervan is geheel voor eigen risico. De disclaimer voorin dit boekje is onverkort van toepassing. Amsterdam, juni Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 7

5 2 Ontslagvergoeding is loon 8 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 9

6 3 Periodieke uitkering (stamrecht) 12 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 13

7 3Periodieke uitkering (stamrecht) De werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat de ontslagvergoeding in de vorm van een recht op periodieke uitkeringen (stamrecht) wordt verstrekt. Dit houdt in dat de werknemer het bedrag van de schadeloosstelling niet in één keer ontvangt, maar kiest voor een (verzekerings)vorm waarbij de uitkeringen in de toekomst periodiek worden ontvangen. Vanaf 2010 is een nieuwe, wettelijke variant geïntroduceerd: het bancair stamrecht. Het bancair stamrecht is geen verzekeringsvorm en wordt in onderdeel 3.7 separaat besproken. 3.1 Uitgestelde belastingheffing Ook aanspraken op stamrechtuitkeringen uit een ontslagvergoeding behoren in beginsel tot het loon van de werknemer en moeten worden belast. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, worden deze aanspraken vrijgesteld en kan de ontslagvergoeding onbelast worden gebruikt voor de aankoop van een stamrecht (stamrechtvrijstelling). De uitkeringen worden te zijner tijd belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. De loonheffing moet worden afgedragen door de uitvoerder van het stamrecht. Indien aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, is het overbodig vooraf toestemming aan de inspecteur te vragen voor toepassing van de stamrechtvrijstelling. De belangrijkste criteria voor toepassing van de stamrechtvrijstelling zijn: er moet sprake zijn van een periodieke uitkering; het stamrecht dient ter vervanging van gederfde en/of te derven inkomsten; de uitkering mag alleen toekomen aan een bepaalde kring van gerechtigden en heeft een uiterst ingangsmoment; het stamrecht moet worden ondergebracht bij een toegestane uitvoerder; er mag geen genietingsmoment zijn. De elementen worden hierna behandeld. 3.2 Periodieke uitkering Om uitstel van belastingheffing te kunnen realiseren moet sprake zijn van aankoop van een recht op periodieke uitkeringen. Wat een periodieke uitkering precies inhoudt, is in de fiscale wetgeving niet geregeld. In de praktijk wordt, op basis van jurisprudentie, als periodieke uitkering beschouwd: een uitkering, welke onderdeel is of kan zijn van een reeks van uitkeringen, voor zover iedere uitkering afhankelijk is van een toekomstige onzekere gebeurtenis, zulks beoordeeld vanuit de schuldenaar en naar het moment waarop de uitkeringen een aanvang nemen, en voor zover de uitkering niet een onderdeel vormt van een complex van rechten en verplichtingen, welke bij voortduring tegenover elkaar staan. Vanuit de schuldenaar bezien moet dus sprake zijn van onzekerheid ten aanzien van de uitkering van alle termijnen. In de praktijk wordt deze voorwaarde aangeduid als het sterftecriterium. Daarnaast geldt de eis van periodiciteit Sterftekans Deze statistische sterftekans gedurende de looptijd van de uitkeringen moet volgens de jurisprudentie ten minste 1% bedragen. Indien de periodieke uitkeringen uit een stamrecht afhankelijk zijn van twee levens (bijvoorbeeld de ex- werknemer en zijn/haar partner), kan de stamrechtovereenkomst/ verzekeringsovereenkomst op twee manieren zijn opgesteld: De uitkeringen eindigen op een vastgestelde datum of bij het eerder overlijden van beide verzekerden. Er worden twee periodieke uitkeringen bedongen. De eerste eindigt op een vastgestelde datum of bij het eerder overlijden van de ex-werknemer. De tweede uitkering, die toekomt aan de partner, gaat in bij het overlijden van de ex-werknemer voor een vastgestelde datum en eindigt op dezelfde vastgestelde datum. In beide situaties worden de uitkeringen beschouwd als twee periodieke uitkeringen. Eén die toekomt aan de ex-werknemer en één die toekomt aan de partner. Beide periodieke uitkeringen moeten derhalve voldoen aan de sterftekans van minimaal 1%. Deze sterftekans dient te worden bepaald over de looptijd van de overeenkomst, te weten de datum van ingang tot de vastgestelde datum. Dat de periodieke uitkering die toekomt aan de partner pas ingaat bij het overlijden van de ex-werknemer, kan voor de bepaling van de sterftekans buiten beschouwing blijven. De sterftekans wordt beoordeeld bij ingang van de uitkeringen. Als de resterende looptijd op dat moment te kort is (en dus de sterftekans te klein), is sprake van fictieve afkoop en vindt er een fiscale sanctie plaats (zie hoofdstuk 4). Voor een stamrecht dat overigens toekomt aan kinderen jonger dan 30 jaar (zie hierna de kring van gerechtigden) is de sterftekans niet van belang. Indien een periodieke uitkering is samengesteld uit meerdere soorten periodieke uitkeringen, moet deze voor de fiscale toetsing worden gesplitst in de diverse soorten periodieke uitkeringen. Het is namelijk mogelijk met een ontslagvergoeding verschillende soorten stamrechten aan te kopen, al dan niet in combinatie met elkaar: een direct ingaand stamrecht; een uitgesteld stamrecht; een tijdelijk stamrecht; een levenslang stamrecht. Aangezien de uitkeringen uit een stamrecht gebruikt kunnen worden ter aanvulling van het overige inkomen, bestaat meestal de wens de uitkeringen te laten fluctueren. Er hoeft geen sprake te zijn van vaste en gelijkmatige uitkeringen. Het is geen bezwaar dat de hoogte van de uitkeringen bijvoorbeeld wordt afgestemd op de hoogte van de te verwachten sociale uitkeringen. De wijziging van de termijnen dient bij het ingaan van de termijnen in een vast bedrag of een aantal vaste bedragen te zijn vastgesteld. Door het ontbreken van duidelijke wetgeving en jurisprudentie op dit onderdeel wordt in de praktijk uitgegaan van de richtlijn dat de hoogste uitkering niet 14 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 15

8 Ter vervanging van gederfd en/of te derven loon Zie onderdeel 3.3 van dit informatieboekje Toegelaten bank- of beleggingsinstelling Er is sprake van een toegelaten bank- of beleggingsinstelling indien: de bankinstelling op grond van de Wet op het financieel toezicht het bedrijf van bank mag uitoefenen en de stamrechtverplichting tot het binnenlandse ondernemingsvermogen rekent; de beleggingsinstelling op grond van de Wet op het financieel toezicht het bedrijf van beleggingsinstelling mag uitoefenen en in Nederland gevestigd is; de bank- of beleggingsinstelling is aangewezen door de minister van Financiën om op te treden als bank- of beleggingsinstelling Aankoop stamrecht of bancair stamrecht In het geval het tegoed wordt gebruikt voor de aankoop van een stamrecht moet voldaan worden aan de voorwaarden als beschreven in onderdeel 3.2, 3.4 en 3.6 van dit informatieboekje. Voorts moet het tegoed, omdat er sprake is van een verzekeringsvorm, worden overgedragen aan een toegestane uitvoerder als genoemd in onderdeel 3.5. In het geval het tegoed wordt gebruikt voor de aankoop van een bancair stamrecht moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: het tegoed op de geblokkeerde stamrechtspaarrekening of het geblokkeerd stamrechtbeleggingsrecht moet in termijnen met een gelijke tussenperiode van ten hoogste een jaar worden uitgekeerd, waarbij de omvang van de termijnen vergelijkbaar moet zijn met een periodieke uitkering (stamrecht); de uitkeringen dienen uiterlijk op de 65-jarige leeftijd in te gaan; de uitkeringen dienen toe te komen aan de kring van gerechtigden als omschreven in onderdeel 3.4. Indien er geen begunstigde kan worden aangewezen komen de uitkeringen toe aan de erfgenamen; de periode tussen de eerste en laatste uitkering dient, afhankelijk van de leeftijd van de gerechtigde, tenminste een bepaald aantal jaren te bedragen; er mag geen genietingsmoment zijn (zie ook onderdeel 3.6). Het bancair stamrecht lijkt op het eerste gezicht een goed alternatief voor de verzekeringsoplossing en biedt net als in de BV-variant mogelijkheden om zelf te beleggen. De kosten voor deze variant zullen meestal lager zijn. 3.8 En nu even praktisch en simpel graag Hiervoor is in de onderdelen 3.2. tot en met 3.7 duidelijk geworden dat een stamrecht aan allerlei bepalingen moet voldoen. De werkgever heeft daarbij een onderzoeksplicht, die serieus genomen moet worden, maar in de praktijk soms overdreven wordt ingestoken. Er is een simpele doch doeltreffende manier voor de werkgever om de controle en tijdsbesteding terzake van een stamrecht voor de werkgever beperkt te houden. Het verdient sterke aanbeveling om, indien sprake is van een stamrecht ter vervanging van gederfd en/of te derven loon, een overeenkomst op te stellen en door ex-werknemer en werkgever te laten ondertekenen. De overeenkomst zal correct moeten worden opgesteld. Voorbeelden van standaardovereenkomsten zijn te vinden in bijlagen BA, BB, BC en BD. Voor de checklist bij deze bijlagen verwijzen wij naar bijlage B. Door het hanteren van een overeenkomst tussen werkgever en werknemer en het controleren van de zaken als genoemd in bijlage C kan discussie met de Belastingdienst worden voorkomen en is het niet nodig de situatie ter goedkeuring voor te leggen. Het is daarmee eveneens onnodig dat de werkgever de stamrechtovereenkomst tussen de ex-werknemer en de stamrecht-bv beoordeelt. De rechtsverhouding tussen de verzekeraar van het stamrecht en de ex-werknemer is immers niet relevant voor de inhoudingsplicht van de ex-werkgever, tenzij deze zelf optreedt als verzekeraar van het stamrecht. Het gebruik van de overeenkomst tussen werkgever en werknemer geeft voor beide partijen zekerheid over de belastingheffing: de werkgever heeft geen inhoudingsplicht meer, omdat hij en de werknemer zijn overeengekomen dat een stamrecht wordt aangekocht; voor de werknemer is zeker dat hij de ontslagvergoeding onbelast kan gebruiken voor de aankoop van een stamrecht, mits hij aan de overige voorwaarden voldoet. Indien een werkgever overigens niet wenst mee te werken aan het bedingen van een stamrecht en slechts bereid is tot het betalen van een eenmalige afkoopsom, is het voor de werknemer toch mogelijk achteraf gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn: de afkoopsom wordt tegen de uitdrukkelijke wil van de werknemer uitbetaald; de werknemer kan aantonen dat hij aan de werkgever kenbaar heeft gemaakt dat hij gebruik wenste te maken van de stamrechtvrijstelling; de werknemer kan aantonen dat hij binnen zeer korte termijn initiatieven heeft ondernomen om de afkoopsom alsnog te gebruiken voor een stamrecht. 20 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 21

9 4 Sancties bij oneigenlijke handelingen 22 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 23

10 5 Onbelaste uitkeringen 26 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 27

11 6 Afweging vooraf: wat gebeurt er bij overlijden 30 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 31

12 7 Voorkomen RVU-heffing voor werkgever 34 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 35

13 7Voorkomen RVU-heffing voor werkgever Indien de werkgever en werknemer bij beëindiging van het dienstverband overeenkomen dat een vorm van geldelijke vergoeding wordt gegeven, moet de werknemer een aantal keuzes maken die gevolgen hebben voor de loonheffing (zie hoofdstuk 1 t/m 6). Voorts moet rekening worden gehouden met het feit dat in 2006 een eindheffing is ingevoerd om regelingen voor vervroegde uittreding (hierna: RVU) voor de werkgever onaantrekkelijk te maken. Ingeval de werkgever niet de intentie heeft om werknemers vervroegd te laten uitstromen en de ontslagvergoeding niet wordt betaald ter overbrugging van de periode tot aan de pensioendatum, treedt geen eindheffing op. De werkgever zal zich dus vóóraf moeten overtuigen dat er geen eindheffing is verschuldigd. Is daar onverhoopt toch sprake van, dan doet de werkgever er verstandig aan de betaling te heroverwegen en te herkwalificeren. 7.1 Achtergrond van de RVU-heffing Met de invoering van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloop (hierna: Wet VPL) is een pseudo-eindheffing ingevoerd terzake van RVU s. Ontslagvergoedingen voor oudere werknemers kunnen onder omstandigheden worden aangemerkt als een RVU. Een dergelijke kwalificatie betekent dat de werkgever (en onder omstandigheden ook de verzekeraar) eindheffing verschuldigd is over de ontslagvergoeding. Eindheffing betekent dat de werkgever gehouden is de belastingheffing af te dragen zonder dat hij deze kan verhalen op de werknemer. De werkgever draagt de lasten derhalve zelf. Het eindheffingsbestanddeel wordt belast naar een tarief van 26%. Dit betekent dat bij een ontslagvergoeding die als RVU wordt aangemerkt, de werkgever 126% van de bruto ontslagvergoeding moet bekostigen. De eindheffing stijgt per 1 januari 2011 naar 52%. De Wet VPL heeft beoogd iedere vorm van pensionering vóór de 65-jarige leeftijd fiscaal onaantrekkelijk te maken door pensioenen die ingaan vóór de 65-jarige leeftijd niet meer fiscaal te faciliëren. De artikelen over onder andere overbruggingspensioen, prepensioen en VUT zijn per 1 januari 2006 slechts nog als overgangsbepaling opgenomen in de Wet op de loonbelasting. Om te voorkomen dat allerlei verkapte regelingen voor vervroegde pensionering zouden worden ingevoerd, heeft de wetgever tegelijkertijd de pseudoeindheffing van 26% ingevoerd. De wettelijke definitie van een RVU is als volgt: Onder een Regeling voor Vervroegde Uittreding wordt verstaan een regeling die of een gedeelte van een regeling dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft voorafgaand aan het ingaan van uitkeringen ingevolge een pensioenregeling of de Algemene Ouderdomswet te voorzien in een of meer uitkeringen of verstrekkingen ter overbrugging van de periode tot het ingaan van het pensioen of de uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet dan wel tot het aanvullen van uitkeringen ingevolge een pensioenregeling. In afwijking in zoverre van de eerste volzin wordt een regeling niet als Regeling voor Vervroegde Uittreding aangemerkt, voor zover die regeling een toezegging inhoudt in de zin van het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. Gezien deze ruime definitie kunnen ook ontslagvergoedingen onder de werking van de RVU-heffing vallen. Immers, zelfs de relatief jonge werknemer die genoegen neemt met een relatief laag inkomen zou de ontslagvergoeding kunnen gebruiken als overbrugging tot zijn pensioendatum. Op grond van de wettekst kan dan sprake zijn van een RVU, ook indien de ontslagvergoeding relatief laag is. 7.2 Toetsing RVU: kwalitatieve en kwantitatieve toets Omdat onverkorte toepassing van de RVU-bepaling tot ongewenste gevolgen zou leiden, is er veel kritiek geweest en om nadere toelichting gevraagd. Dit heeft ertoe geleid dat het ministerie van Financiën een tweetal besluiten heeft gepubliceerd aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of sprake is van een RVU. In de besluiten komen de zogenaamde kwalitatieve en kwantitatieve toets aan de orde. In beginsel dient eerst een kwalitatieve toets te worden gedaan. Door deze toets wordt duidelijk of er, gelet op de redenen van toekenning, in ieder geval geen sprake is van een RVU. Wordt niet voldaan aan deze toets dan resteert de kwantitatieve toets. Hierbij wordt nagegaan of men gelet op de hoogte van de ontslaguitkering alsnog buiten de reikwijdte van de RVU-heffing blijft. Indien toepassing van beide toetsen niet tot de conclusie leidt dat geen sprake is van een RVU, dan zal de inhoudingsplichtige (werkgever) de RVU-heffing in beginsel op aangifte moeten voldoen. Om zekerheid te krijgen of eindheffing moet worden afgedragen, kan de inhoudingsplichtige de situatie voorleggen aan de bevoegde inspecteur. Bij verschil van inzicht met de inhoudingsplichtige zal de inspecteur op grond van de feiten en omstandigheden aannemelijk moeten maken dat sprake is van een RVU. De bewijslast ligt in dat geval dus bij de inspecteur. Indien sprake is van een RVU vindt de eindheffing plaats bij de inhoudingsplichtige en niet bij de werknemer die de uitkering ontvangt. De inhoudingsplichtige heeft hiervoor geen verhaalsrecht op de betrokken werknemer. 7.3 Kwalitatieve toets Er is sprake van vervroegde uittreding indien een ontslaguitkering wordt gegeven met het oog op de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Een andere reden om een werknemer te ontslaan is bijvoorbeeld een reorganisatie of een individueel ontslag dat evenmin leeftijdgerelateerd is. Als het ontslag niet is gericht op het ontslaan van oudere werknemers, is in beginsel nooit sprake van een RVU, noch op het moment van toekenning, noch op een ander moment 36 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 37

14 De 70%-toets Indien niet wordt voldaan aan de 55-jaartoets, kan de 70%-toets worden toegepast. Deze toets kan alleen worden Voorbeeld: De werknemer uit het voorbeeld hiervoor, kan met de desbetreffende werknemer aangeeft in beginsel geen WW-uitkering aan te vragen. Let hierbij op dat gedurende de eerste twee maanden van de WW-periode de werknemer Hoger pensioen In de Wet op de loonbelasting is bepaald dat geen sprake is van een RVU indien en voorzover sprake is van een toegepast indien de uitkeringen uiterlijk ingaan twee jaar zijn ontslagvergoeding van 250% van zijn jaarsalaris 75% en daarna 70% van het laatstverdiende salaris ontvangt. pensioenovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. In de voorafgaande aan de AOW-datum dan wel de eerdere tussen de 53- en 63-jarige leeftijd een uitkering Het laatstverdiende salaris is daarbij gemaximeerd tot het meeste gevallen zal een werknemer tijdens zijn dienstverband pensioendatum. Regelingen die later ingaan dan op de dag van 25% per jaar ontvangen. Daarnaast heeft hij maximale SV-dagloon ( in 2010). deelnemen aan een (collectieve) pensioenregeling. die twee jaar voorafgaat aan de AOW-datum of eerdere maximaal 38 maanden recht op een WW-uitkering. Meestal is deze pensioenregeling niet fiscaal optimaal. Het pensioendatum, worden altijd als RVU aangemerkt. Voor deze situatie hoeft geen actuariële berekening In veel Sociale Plannen of bij reorganisaties wordt werknemers opbouwpercentage is bijvoorbeeld lager dan fiscaal toegestaan te worden gemaakt aangezien zonneklaar is dat door een aanvulling op de WW-uitkering toegezegd. De WW-uitkering of de franchise is hoger dan fiscaal vereist is. Het kan ook zijn De toets houdt in dat een actuariële berekening dient te de tijdelijkheid van de WW-uitkering en de hoogte wordt dan gedurende een bepaalde periode aangevuld tot dat de werknemer bonussen of andere beloningsbestanddelen worden gemaakt van de (gelijkblijvende) periodieke uitkering van de ontslagvergoeding, de 70%-toets ruimschoots bijvoorbeeld 80% van het laatstverdiende salaris (al dan niet heeft ontvangen waarover nog geen pensioen is opgebouwd. die met de ontslagvergoeding kan worden aangekocht. Voor gehaald wordt. Er is dus geen sprake van een RVU. geïndexeerd). Omdat de WW-uitkeringen voor de 70%-toets In deze gevallen bestaat de mogelijkheid de pensioenregeling de actuariële berekening moet worden uitgegaan van een moeten worden meegerekend, kan met name voor oudere (met terugwerkende kracht) te optimaliseren en te vervroegen. rekenrente van ten minste 3% en dienen recente sterftetafels te worden gehanteerd, waarbij een leeftijdscorrectie kan worden toegepast van vijf jaar voor mannen en zes jaar voor vrouwen Valkuilen bij de kwantitatieve toets Om de eindheffing te voorkomen, zal de werkgever trachten werknemers en/of werknemers met een inkomen onder de SV-loongrens een toezegging op WW-suppletie snel leiden tot een RVU. De hoogte van de te betalen eindheffing valt in De ontslagvergoeding en de fiscale ruimte voor pensioen zal per werknemer verschillen. Om te voorkomen dat sprake is van ongelijke behandeling is het raadzaam een eventuele De looptijd die in de berekening moet worden gehanteerd binnen de grenzen van de zogenoemde kwantitatieve toets te beginsel mee doordat de strafheffing slechts verschuldigd is pensioenoptimalisatie op individuele basis toe te zeggen. loopt van de dag van feitelijke ingang van het stamrecht blijven. Om hier zeker van te zijn, dient de werkgever acht te over de suppletie zelf. Aangezien de WW-periode 38 maanden Door pensioenoptimalisatie kunnen soms aanzienlijke bedragen tot aan de dag die twee jaar voorafgaat aan de AOW-datum slaan op de volgende valkuilen. kan duren, dient er rekening mee gehouden te worden dat een in de vorm van extra (vroeg in te gaan) pensioen worden dan wel eerdere pensioendatum. Indien het resultaat van de thans toegekende WW-suppletie nu leidt tot een eindheffing toegezegd. Deze vallen zodoende niet onder het RVU-begrip. berekening een periodieke uitkering is die gelijk is of minder bedraagt dan 70% van het laatstgenoten reguliere loon, dan is de regeling geen RVU. Bij de 70%-toets dient overigens wel rekening te worden gehouden met de naar verwachting te ontvangen uitkeringen Toetsen tot 24 maanden voor de ingangsdatum van de AOW of de eerdere pensioeningangsdatum Voor de zogenoemde 70%-toets dient de hoogte van een fictieve periodieke uitkering te worden bepaald. De periode die voor de toets van belang is, is de datum van uitdiensttreding tot 24 maanden voor de ingangsdatum van de AOW dan wel de van 26%. Vanaf 1 januari 2011 bedraagt de eindheffing over dezelfde suppletie 52%. 7.5 Voorkomen van RVU-heffing door alternatieven De volgende oplossingen zijn voorhanden om de RVU-heffing Hoger pensioen en hoger tijdelijk overbruggingspensioen De fiscale ruimte voor pensioenoptimalisatie is in de meeste gevallen aanzienlijk groter voor werknemers geboren vóór 1 januari Voor deze groep werknemers mag uit dezelfde vroegere dienstbetrekking. Denk hierbij aan WW, eerdere pensioeningangsdatum. te voorkomen. Daarbij is belangrijk dat deze oplossingen worden uitgegaan van de vroegere fiscale maxima en een ZW, WAO, VUT, prepensioen en levensloop. geïnventariseerd en geïmplementeerd worden voordat er pensioeningangsleeftijd van 60 jaar. Voor de jaren vanaf de De 70%-toets is inclusief loon uit dezelfde vroegere sprake is van een RVU. Achteraf kan er voor de fiscaliteit 60-jarige leeftijd tot aan de 65-jarige leeftijd mag voorts een dienstbetrekking geen beroep op worden gedaan. Onderstaande alternatieven tijdelijk overbruggingspensioen worden toegezegd. Zelfs Bij de 70%-toets dient rekening te worden gehouden moeten onderzocht, berekend en vastgelegd worden. Als de al kent de huidige pensioenregeling van de werkgever een met eventueel te ontvangen loon uit dezelfde vroegere RVU-heffing daardoor kan worden voorkomen, is dat de moeite pensioeningangsleeftijd van 65 jaar dan mag voor werknemers dienstbetrekking. Hieronder vallen naast bijvoorbeeld (pre) vaak dubbel en dwars waard. geboren vóór 1 januari 1950 een nieuwe (geoptimaliseerde) pensioenuitkeringen ook WW-uitkeringen. Dit geldt ook indien pensioenregeling met ingangsleeftijd 60 jaar worden ingevoerd (inclusief een tijdelijk overbruggingspensioen tussen 60 en 65). 40 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 41

15 8 Pseudo-eindheffing over excessieve ontslagvergoedingen 44 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 45

16 Checklisten en Standaardovereenkomsten 48 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 49

17 A Checklist einde dienstbetrekking en fiscaliteit 1 Inhoud en bedoeling van deze checklist In deze checklist is een aantal voornamelijk fiscale aandachtspunten opgenomen waarop gelet moet worden bij het voortijdig beëindigen van de dienstbetrekking. Voldoet een individuele ontslagregeling of Sociaal Plan niet aan de fiscale vereisten dan leidt dat tot fiscale sancties. In dat kader raadt KWPS aan een regeling vooraf (individueel of collectief) op fiscale onvolkomenheden te laten beoordelen. In deze checklist worden de volgende onderwerpen aangestipt: Regeling voor Vervroegde Uittreding netto vergoeding in Sociaal Plan voortgezette opbouw pensioen en FVP-bijdrage stamrecht vergoeding van kosten juridisch adviseur e.d. bij einde dienstverband participatiebevorderende maatregelen oudere werknemers 2 Regeling voor Vervroegde Uittreding in Sociaal Plan In de praktijk komt het voor dat in een Sociaal Plan een (aparte) regeling wordt getroffen voor oudere werknemers. Het feit dat een vertrekregeling door de sociale partners is goedgekeurd, laat onverlet dat sprake kan zijn van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (hierna: RVU). Het gevolg hiervan is dat de werkgever over de gehele vergoeding aan deze oudere werknemers een strafheffing van 26% (vanaf %) aan de Belastingdienst moet afdragen. We verwijzen naar Checklist C. Let op: Ook indien een vergoeding wordt toegekend in de vorm van een stamrecht of eenmalige betaling, kan sprake zijn van een Regeling voor Vervroegde Uittreding en dient de werkgever 26% strafheffing te voldoen. 3 Netto Vergoeding in Sociaal Plan Regelmatig komt het in de praktijk voor dat in een Sociaal Plan overeen wordt gekomen dat werknemers na het einde van het dienstverband gedurende een bepaalde periode een aanvulling op de WW-uitkering ontvangen. In een enkel geval wordt de werknemer een aanvulling van de WW-uitkering toegezegd tot een bepaald percentage van het laatstverdiende nettoloon. We raden dit sterk af. Een aanvulling tot een percentage van het laatst vastgestelde nettoloon is administratief moeilijk uitvoerbaar. De hoogte van het netto-inkomen is namelijk sterk afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kan zelfs van maand tot maand verschillen. We raden dan ook aan altijd te verwijzen naar het brutoloon en niet naar het nettoloon. 4 Voortgezette opbouw van pensioen en FVP-bijdrage 4.1 Voorgezette opbouw In een Sociaal Plan wordt vaak opgenomen dat een werknemer na uitdiensttreding de mogelijkheid heeft om de pensioenregeling (al dan niet voor eigen rekening) voort te zetten. De pensioenopbouw mag volgens de fiscale regels worden voortgezet gedurende de periode dat na onvrijwillig ontslag een loongerelateerde uitkering (bijvoorbeeld stamrecht, WW, VUT of prepensioen) wordt ontvangen. Let op: Bij voortgezette opbouw van pensioen heeft de werkgever een onderzoeksplicht. Ten minste jaarlijks dient onderzocht en bewezen te worden dat er sprake is van een loongerelateerde uitkering. KWPS raadt meestal een alternatief aan. Dit betreft een verhoging van de ontslagvergoeding met een compensatie wegens te derven pensioenopbouw. Wees hierbij alert op het RVU-risico (zie 2). 4.2 FVP-bijdrage Een werknemer die recht heeft op een WW-uitkering kan aanspraak maken op voortzetting van de pensioenopbouw vanuit de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). Dit is van belang bij de vaststelling van de hoogte van de ontslagvergoeding. Indien de werknemer recht heeft op een FVP-bijdrage dan zou deze bijdrage in mindering kunnen worden gebracht op de ontslagvergoeding. Werknemers die op de eerste dag van werkloosheid 40 jaar of ouder zijn, worden door het UWV bij het FVP aangemeld na de definitieve toekenning van een WW-uitkering. De werkgever hoeft zelf dus geen actie te ondernemen. Let op: Bij de vaststelling van de hoogte van een ontslagvergoeding hoeft de werknemer er niet vanuit te gaan dat een FVP-bijdrage wordt verkregen. De FVP-bijdrage is een voorwaardelijk recht en is afhankelijk van de financiële middelen van de Stichting. De regeling eindigt per 1 januari Stamrecht Indien een werknemer ingevolge een vertrekregeling een geldbedrag/ontslagvergoeding ineens ontvangt, kan deze het bedrag gebruiken voor een stamrecht. Voor de fiscale regels en risico s verwijzen we naar Checklist B. 6 Vergoeding van kosten juridisch adviseur bij einde dienstverband In een vertrekregeling wordt werknemers vaak de mogelijkheid geboden om (tot een bepaald bedrag) juridische bijstand te vragen. Een dergelijke toezegging kan slechts vrij door de werkgever vergoed worden (dus zonder inhouding van loonheffing) indien en voor zover de juridische bijstand rechtstreeks verband houdt met het (toekomstige) beëindigen van de dienstbetrekking. Indien de werkgever besluit overige kosten voor de werknemer te vergoeden dan wordt deze vergoeding aangemerkt als regulier loon. De werkgever dient dan loonheffing af te dragen. Wordt dit niet verhaald op de werknemer door inhouding op het loon, dan moet de werkgever de belastingschuld bruteren. Kosten voor outplacement kunnen overigens wel vergoed worden zonder afdracht van loonheffing. 7 Participatiebevorderende maatregelen oudere werknemers Sinds 2009 bestaat een aantal (fiscale) maatregelen om ouderen langer aan het werk te houden respectievelijk vervroegd stoppen met werken te ontmoedigen. Dit kunnen overwegingen zijn om oudere werknemers toch in dienst te houden. Werknemers van 62 jaar en ouder ontvangen een hogere arbeidskorting. Deze zal in de meeste gevallen tussen en netto per jaar bedragen. Alle 65-plussers hebben vanaf 2011 echter een fiscaal nadeel. De grens van tweede naar de derde schijf voor de inkomstenbelasting wordt slechts voor driekwart geïndexeerd. Voor 65-plussers komt derhalve steeds een hoger deel van het inkomen in de derde schijf terecht. Het is vanaf 2009 ook voor werkgevers financieel aantrekkelijker gemaakt oudere werknemers in dienst te nemen of te houden door verlaging van het werkgeversdeel van de premies werknemersverzekeringen. Dit voordeel kan oplopen tot maximaal per jaar per werknemer. Vorenstaande maatregelen kunnen voor een werkgever van belang zijn bij de afweging om een werknemer (vervroegd) te laten uittreden of aan het werk te houden. Voorts zouden (oudere) werknemers aan deze maatregelen argumenten kunnen ontlenen om een hogere ontslagvergoeding te bedingen. 50 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 51

18 BD Modelovereenkomst t.b.v. loonstamrecht bij bank- of beleggingsinstelling OVEREENKOMST TEN BEHOEVE VAN HET STORTEN VAN EEN KOOPSOM OP EEN GEBLOKKEERDE STAMRECHTSPAARREKENING OF EEN GEBLOKKEERD BELEGGINGSRECHT BIJ EEN BANK- OF BELEGGINGSINSTELLING Ondergetekenden: I. <naam werknemer>, geboren op <geboortedatum>, wonende te <postcode, woonplaats, adres>, hierna te noemen werknemer ; en II. <naam vertegenwoordiger werkgever>, te dezen handelend in zijn/haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van de te <statutaire vestigingsplaats vennootschap> gevestigde vennootschap <statutaire naam vennootschap>, deze vennootschap hierna te noemen werkgever ; 2) dat werknemer de genoemde koopsom in het kader van een aanspraak op periodieke uitkeringen of een aanspraak op uitkeringen in termijnen wegens gederfd en/of te derven loon ter beschikking gesteld krijgt en de koopsom (inclusief de daarop behaalde rendementen) verplicht zal gebruiken voor een recht op periodieke uitkeringen ten behoeve van werknemer en/of diens nabestaanden zoals omschreven in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 of een recht op uitkeringen in termijnen ten behoeve van werknemer en/of diens nabestaanden en/of diens erfgenamen zoals omschreven in artikel 11a Wet op de loonbelasting 1964; 3) dat werknemer zich ten aanzien van genoemde koopsom verplicht te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van een periodieke uitkering zoals genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 dan wel aan de wettelijke eisen ten aanzien van een recht op uitkeringen in termijnen zoals genoemd in artikel 11a Wet op de loonbelasting 1964 en derhalve gebruik kan worden gemaakt van de stamrechtvrijstelling, zoals die is neergelegd in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, respectievelijk artikel 11a Wet op de loonbelasting 1964; 4) dat met deze overeenkomst is voldaan aan de voorwaarde dat het bedrag beschikbaar is gesteld als schadeloosstelling ter vervanging van gederfd of te derven loon en als koopsom voor een recht op periodieke uitkeringen of recht op uitkering in termijnen; in overweging nemende: 5) dat werkgever op genoemde koopsom dientengevolge geen loonbelasting en/of premies volksverzekeringen zal inhouden; dat het dienstverband tussen werkgever en werknemer is/wordt ontbonden op <datum beëindiging dienstbetrekking>; dat werkgever voornemens is de werknemer ter zake van de ontbinding van het dienstverband een vergoeding als schadeloosstelling voor gederfd of te derven loon in de zin van artikel 11a, eerste lid Wet op de loonbelasting 1964 toe te kennen, zulks ten bedrage van <bedrag ontslagvergoeding>; 6) dat indien terzake van de koopsom door de Belastingdienst toch een naheffingsaanslag wordt opgelegd aan werkgever, deze het bedrag van de naheffingsaanslag zal verhalen op werknemer, vermeerderd met eventuele rente en boeten; Optioneel, op te nemen indien een deel van de schadeloosstelling niet wordt ondergebracht in een stamrecht, maar wordt uitbetaald. verklaren te zijn overeengekomen: 1) dat werkgever ter voldoening van zijn verplichting een koopsom groot <bedrag dat niet fiscaal afgerekend wordt maar voor een stamrecht wordt gebruikt> onder vermelding van stamrecht <naam werknemer> uiterlijk per <overeengekomen datum betaling> zal storten op een geblokkeerde stamrechtspaarrekening of een geblokkeerd beleggingsrecht van een bankof beleggingsinstelling in de zin van artikel 11a, tweede lid Wet op de loonbelasting 1964; 7) dat het resterende bedrag van de schadeloosstelling ad <resterende bedrag> rechtstreeks door werkgever aan werknemer zal worden uitbetaald onder inhouding van de wettelijk verschuldigde heffingen; Aldus overeengekomen op <datum> en in tweevoud getekend te <plaats>. I. <naam werknemer> II. Namens de werkgever, <naam vertegenwoordigingsbevoegde> 60 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 61

19 C Checklist 26%-risico bij vervroegd uittreden Stap 1: is er sprake van een RVU? 1 Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een praktische handleiding om vast te stellen of er bij vervroegd uittreden sprake is van een zogenaamde Regeling voor Vervroegde Uittreding (hierna: RVU). 2 Alternatieven ingeval van RVU Alhoewel het RVU-risico tot forse belastingclaims kan leiden, zijn er alternatieven denkbaar waardoor de heffing kan worden voorkomen. Het is zaak dit vooraf te onderzoeken. Is er alleen sprake van: een pensioenregeling in de zin van de Pensioenwet, of: een fiscaal kwalificerende seniorenregeling, of: een vroegpensioen-, prepensioen-, of VUT-regeling die Ja Er is waarschijnlijk geen sprake van een RVU. De alternatieven waar KWPS over kan adviseren - en alleen geldt voor werknemers geboren vóór 1 januari Is er sprake van een RVU dan is naast de reguliere loonheffing waardoor de eindheffing wordt voorkomen - zijn: 1950? Het stroomschema eindigt. bij de werknemer - 26% eindheffing (52% vanaf 1 januari 2011) verschuldigd door de werkgever. Deze eindheffing Een fiscaal kwalificerende seniorenregeling waarbij de werknemer nog (minimaal) 50% werkt van het voorheen Nee is ook verschuldigd indien er sprake is van een zogenaamd loonstamrecht. De wetgever heeft deze heffing in het leven geroepen om de arbeidsparticipatie van ouderen te vergroten. van toepassing zijnde parttime percentage. Een fiscaal kwalificerende VUT-, vroegpensioen- of prepensioenregeling voor werknemers geboren voor 1 januari Is er sprake van één of meer van de volgende situaties? het ontslag is leeftijdsafhankelijk en de werknemer is Een RVU is aanwezig indien een regeling geheel of nagenoeg tot doel heeft de periode tot aan het pensioen te overbruggen. Een ouderdomspensioen dat binnen de fiscale normen blijft en vervoegd wordt uitgekeerd. ouder dan 50 jaar er vinden meerdere ontslagen plaats waarbij er relatief Ja De wet- en regelgeving op dit gebied is vrij complex. Deze checklist betreft een stroomschema aan de hand waarvan kan worden nagegaan of deze heffing verschuldigd is. 3 Stroomschema Op de volgende bladzijden kan door middel van stroomschema meer ouderen worden ontslagen de werknemer disfunctioneert niet aantoonbaar, maar werkgever en werknemer besluiten in overleg de Een RVU kan zich in allerlei vormen voordoen. Voorbeelden hiervan zijn: worden nagegaan of er risico bestaat op een eindheffing van 26%. Het stroomschema is een praktische handleiding en is gebaseerd op de besluiten van het ministerie van Financiën dienstbetrekking te beëindigen Nee Er is sprake van een RVU. een betaling van een bedrag ineens bij het einde van de dienstbetrekking een toekenning van een stamrecht of een wachtgeldregeling een aanvulling op WW of pensioen van 26 mei en 8 december Deze besluiten betreffen de zogenaamde kwantitatieve en kwalitatieve methode, aan de hand waarvan vastgesteld kan worden of er sprake is van een met 26% belaste RVU. Het stroomschema geeft niet aan Is er sprake van één of meer van de volgende situaties? er is sprake van aantoonbaar disfunctioneren van de Ga naar stap 2 van het stroomschema. het vrijstellen van werkzaamheden welke alternatieven er voorhanden zijn om de eindheffing te werknemer of onverenigbaarheid van karakter met de De checklist geeft een goede indruk of een voorgenomen voorkomen. Deze oplossingen zijn vaak erg afhankelijk van de situatie. leidinggevende er is sprake van een reorganisatie waarbij aangetoond Nee regeling een RVU-risico in zich herbergt. Pas deze checklist kan worden op basis van objectieve criteria dat er dus toe voordat een regeling wordt vormgegeven c.q. leeftijdsonafhankelijk ontslag plaatsvindt, ook voor deze overeengekomen. werknemers(s) Ja 62 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 63

20 Over KWPS 66 Corporate Pension Solutions Corporate Pension Solutions 67

CHECKLIST RVU-RISICO 52%

CHECKLIST RVU-RISICO 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen CHECKLIST 52%-risico bij vervroegd uittreden 1. Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een praktische handleiding om vast te

Nadere informatie

Fiscale aspecten van ontslagvergoedingen. Praktische informatie en checklisten ter voorkoming van fiscale claims

Fiscale aspecten van ontslagvergoedingen. Praktische informatie en checklisten ter voorkoming van fiscale claims Fiscale aspecten van ontslagvergoedingen Praktische informatie en checklisten ter voorkoming van fiscale claims Dit informatieboekje en de hierin opgenomen checklisten en modelovereenkomsten zijn met uiterste

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

Intermediairdagen 2011

Intermediairdagen 2011 Intermediairdagen 2011 De fiscale behandeling van ontslaguitkeringen Stamrechtvrijstelling of belast loon? November/december 2011 Stel: U wordt ontslagen U ontvangt wel een ontslaguitkering! En nu? Te

Nadere informatie

Checklist RVU-risico 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen

Checklist RVU-risico 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen Checklist RVU-risico 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen CHECKLIST Checklist 52%-risico bij vervroegd uittreden 1. Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een

Nadere informatie

Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten

Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 27 november 2002, nr. CPP2002/896M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteiten pensioen Onderwerpen 1. Regeling voor vervroegde uittreding 2. Waardeoverdracht en de bijbetaalproblematiek 32 Regeling voor vervroegde

Nadere informatie

Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld

Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Mogelijkheden bij een ontslagvergoeding Via nn.nl 2 Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Ontslag. Het kan iedereen overkomen. Uw wereld verandert. Maar voor iedereen

Nadere informatie

Beleids- en wetteksten loonstamrechten 2012

Beleids- en wetteksten loonstamrechten 2012 Beleids- en wetteksten loonstamrechten 2012 Samengesteld door: H. van Toledo Fiscaal Leven, Vlaardingen 2012 INHOUDSOPGAVE 2 Inhoudsopgave HANDWIJZER BIJ BUNDEL 4 A. BELEIDSBESLUITEN FINANCIËN A-1. Besluit

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Tot en met 31 december 1997 is bij Eternit een vrijwillige vervroegde uittredingsregeling (de "VUT-Regeling") van kracht geweest.

Tot en met 31 december 1997 is bij Eternit een vrijwillige vervroegde uittredingsregeling (de VUT-Regeling) van kracht geweest. #211884 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1 ETERNIT B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Goor en kantoorhoudende aldaar aan de Haven 12, rechtsgeldig

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling 1

Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling 1 Loonheffingen. Pensioenen; Loonheffingen. Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 16 maart

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Notitie Gouden handdruk stamrecht of banksparen

Notitie Gouden handdruk stamrecht of banksparen Notitie Gouden handdruk stamrecht banksparen VWGNijh accountants en belastingadviseurs is een handelsnaam van VWGNijh Accountants en Belastingadviseurs B.V. De algemene voorwaarden van VWGNijh Accountants

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Stamrecht BV en vrijstellingen

Stamrecht BV en vrijstellingen Stamrecht BV en vrijstellingen Een werknemer kan een ontvangen ontslagvergoeding fiscaal aantrekkelijk inkleden door de te ontvangen vergoeding om te zetten in een aanspraak op periodieke uitkeringen.

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

ONTSLAG EN PENSIOEN. Vereniging voor Arbeidsrecht 30 mei 2013 Prof. dr. E. Lutjens

ONTSLAG EN PENSIOEN. Vereniging voor Arbeidsrecht 30 mei 2013 Prof. dr. E. Lutjens ONTSLAG EN PENSIOEN Vereniging voor Arbeidsrecht 30 mei 2013 Prof. dr. E. Lutjens PENSIOEN EN ARBEIDSOVEREENKOMST Zonder arbeidsovereenkomst geen pensioenovereenkomst - Uitsluiting: directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI REGLEMENT per 1 januari 2006 van Stichting VUT fonds ECI houdende de regeling vrijwillig vervroegde uittreding. Bladnummer 1 van 6 DEFINITIES Artikel 1 1. In,dit reglement wordt verstaan onder: Stichting:

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vraag 1 Vraag a: In de brief van van 8 juni wordt aangegeven dat besluiten inzake toepassing van de maatregelen voor 1 december

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partneren wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

Nadere informatie

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld

Nadere informatie

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu?

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? Versie: april 2013 AGENDA - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? De WW eisen 1: Belangrijkste eis: DOE ER ALLES AAN OM UIT DE WW TE BLIJVEN Referte eis: De WW eisen

Nadere informatie

U kunt direct over de (netto)ontslagvergoeding beschikken.

U kunt direct over de (netto)ontslagvergoeding beschikken. Krijgt u een ontslagvergoeding? Dan moet uw werkgever hierover loonbelasting inhouden. De belasting wordt direct of in termijnen geheven. Wordt de ontslagvergoeding direct aan u uitbetaald, dan ontvangt

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Fiscaal Beleid en V&A loonstamrechten 2

Fiscaal Beleid en V&A loonstamrechten 2 Fiscaal Beleid en V&A loonstamrechten 2 Inhoudsopgave Beleid en V&A inzake loonstamrechten (art. 11-1-g, 19b en 32ba Wet LB 1964) Vooraf 5 A. BELEIDSBESLUITEN FINANCIËN 7 1. Besluit Begrip regeling voor

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET)

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET) Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting 1964, in overeenstemming met de

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BD7995 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 07/00429

ECLI:NL:GHAMS:2008:BD7995 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 07/00429 ECLI:NL:GHAMS:2008:BD7995 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 02-07-2008 Datum publicatie 23-07-2008 Zaaknummer 07/00429 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Themadag 8 juni 2017 Sociale Zekerheid & Gemeente als werkgever. Workshop PROambt

Themadag 8 juni 2017 Sociale Zekerheid & Gemeente als werkgever. Workshop PROambt Themadag 8 juni 2017 Sociale Zekerheid & Gemeente als werkgever Workshop PROambt 1 Mag ik me aan u voorstellen Bianca Jaggan Directeur PROambt Advies 06 461 50937 biancajaggan@proambt.nl Gespecialiseerd

Nadere informatie

Intermediairdagen 2013 Loonheffingen

Intermediairdagen 2013 Loonheffingen Veelgestelde vragen en antwoorden Intermediairdagen 2013 Loonheffingen Premiekorting jonge werknemers Vraag 1 Geldt er een minimum duur voor de voorafgaande ww-periode of bijstandsperiode? nee, als een

Nadere informatie

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN.

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN. VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN oktober 2005 ARTIKEL 1A Werkingssfeer 1. De bepalingen van deze overeenkomst

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Gouden handdruk en de stamrechtvrijstelling

Gouden handdruk en de stamrechtvrijstelling Fiscale Structurering Fusies & Overnames International Clients NGO's Memorandum Gouden handdruk en de stamrechtvrijstelling www.blueclue.nl Gouden handdruk en de stamrechtvrijstelling (2012v1) / 1/2012

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013. 5 Gouden handdruk

Gids Productfiscaliteiten 2013. 5 Gouden handdruk Gids Productfiscaliteiten 2013 .1.2 Eenmalige uitkering.3 Periodieke uitkering.4 Toegestane inleg. Voorwaarden stamrecht.6 Reguliere belastingheffing.7 Regeling voor vervroegde uittreding (RVU).8 Overgangsrecht

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen:

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen: Directoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

AOW, (door)werken en pensioen

AOW, (door)werken en pensioen AOW, (door)werken en pensioen Inleiding De AOW'er staat in de schijnwerpers. Aan de wijzen waarop de arbeidsovereenkomst met de (bijna) AOW-gerechtigde werknemer kan worden beëindigd c.q. kan eindigen

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

HANDREIKING GEDERFD OF TE DERVEN LOON (versie 7 december 2010)

HANDREIKING GEDERFD OF TE DERVEN LOON (versie 7 december 2010) 1 HANDREIKING GEDERFD OF TE DERVEN LOON (versie 7 december 2010) Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen: DGA directeur-grootaandeelhouder RVU regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog?

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? MontClair Seminar Pensioen Actueel 2015. 11 september 2014, Groot Kievitsdal Baarn Herman M. Kappelle Directeur Aegon Adfis Adviesgroep juridische en fiscale

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Aan Werkgevers & Werknemers

Aan Werkgevers & Werknemers Primair Arbeidsvoorwaarden Advies Employee Benefits Financiële Diensten Verzekeringen Aan Werkgevers & Werknemers Dobbedreef 135 Postbus 11111 2301 EC Leiden T 071 52 88 000 F 071 52 88 222 Behandeld door

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Claudia Duijndam en Ferd Beukers

Claudia Duijndam en Ferd Beukers Wetswijzigingen ontslagvergoeding en de rol van banken en verzekeraars bij het informeren en begeleiden van klanten in geval van veranderende wetgeving Claudia Duijndam en Ferd Beukers Programma Achtergrond

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12 10 2015 onder nummer 9081593705 beoordeelde overeenkomst. De ondergetekenden: 1... (artiestennaam

Nadere informatie

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik?

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik? Stroomdiagram (pensioen)regelingen Welke pensioenrechten heb ik? Doorloop eerst dit schema om vast te stellen of er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn in uw geval. Klik daarna op de onderstreepte

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie Postbus AB ZOETERMEER. Geacht heer,

Kantoor Almelo. Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie Postbus AB ZOETERMEER. Geacht heer, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie Postbus 64 2700 AB ZOETERMEER Kennisgroep CAO Datum 27 oktober 2016 Uw kenmerk Betreft

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 01.07.2016 Versie 01.07.2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij SPF een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen In deze uitvoeringsrichtlijn wordt de mogelijkheid van deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.0316 Versie d.d. 25 maart 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden Handdruk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.6 Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 6.7.2009

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds 1. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Een bijzondere arbeidsvoorwaarde met lage kosten Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering U zorgt op vele

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie