Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014"

Transcriptie

1 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie tot voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

2 1 Toepassing van dit addendum 1.1 Atal-Medial staat voor de opgave om een gezonde bedrijfsvoering in te richten bij teruglopende inkomsten als gevolg van externe en interne factoren. Door een veranderde vraag vanuit de omgeving en minder snelle groei dan voorzien, zal een snellere integratie en professionaliseringsslag na de fusie tot stand gebracht moeten worden. Als gevolg van een heroriëntatie zal een ingrijpende reorganisatie in 2014 moeten plaatsvinden gepaard gaande met een formatieve inkrimping, die leidt tot boventalligheid van de op een bijgesloten formatieplaatsenplan geplaatste Werknemers (zie Bijlage 1). 1.2 Onder de reorganisatie wordt bedoeld de voorgenomen reorganisatie binnen de functiegroepen zoals in voornoemde bijlage 1 gegeven als gevolg van de te realiseren formatieve inkrimping over de periode tot 1 januari Voornoemde reorganisatie, zoals beschreven in de adviesaanvraag van d.d. 19 december 2013, zal per 1 maart 2014 aanvangen en maximaal een tijdsduur kennen tot 1 januari Het is de verwachting van Atal-Medial en de betrokken Werknemersorganisaties, dat dit - ondanks alle inspanningen tot herplaatsing - zal leiden tot een aantal Werknemers die niet binnen een redelijke termijn intern of extern herplaatst kunnen worden. Voor deze Werknemers hebben Atal-Medial en de vakorganisaties een aparte regeling getroffen zoals vastgelegd in dit Addendum. Dit Addendum is derhalve uitsluitend van toepassing op de 9,68 fte Boventallige Werknemers van wie het de verwachting is dat zij niet intern herplaatst kunnen worden. De gegevens van deze Boventallige Werknemers zijn opgenomen in een vertrouwelijk Bijlage In overleg tussen Atal-Medial en de Werknemersorganisaties zal periodiek de ontwikkeling van de boventalligheid worden geëvalueerd. De eerste evaluatie zai plaatsvinden in juni Opmerking [ML1]: Ik hoef geen vertrouwelijke bijlage, ik wil juist tzt een openbare bijlage waar alle functies in vermeld worden die leiden tot de optelsom van 9,68 fte. Addendum 18 februari

3 2 Algemene bepalingen De hieronder geplaatste woorden hebben de daarbij vermelde betekenis. Addendum Adviescommissie Sociale Begeleiding Afspiegelingsbeginsel Anciënniteitsbeginsel dit addendum Adviescommissie zoals beschreven in bijlage 3 van het Sociaal Plan het door het UWV WERKbedrijf gehanteerde systeem om de ontslagvolgorde te bepalen per categorie uitwisselbare functies op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Het personeel binnen een uitwisselbare functie wordt ingedeeld in 5 leeftijdsgroepen, te weten: - van 15 tot 25 jaar; - van 25 tot 35 jaar; - van 35 tot45 jaar; - van 45 tot 55 jaar; - van 55 jaar en ouder. Binnen iedere leeftijdsgroep komt de Werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking voor zover dit overeenkomt met de onderlinge verhouding van het aantal Werknemers in elk van de leeftijdsgroepen binnen de categorie van uitwisselbare functies. Voor de locaties geldt, dat deze samen als zelfstandige bedrijfsvestiging worden gekwalificeerd. het systeem waarbij de Werknemer met het langste dienstverband het eerst voor plaatsing in aanmerking komt. Bij gelijke lengte van het dienstverband, heeft de oudere werknemer voorrang boven de jongere werknemer. Atal-Medial de Stichting Atal-Medial, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1061 AD) Amsterdam aan Jan Tooropstraat 138. Belangstellingsgesprek Bedrijfsvestiging gesprek waarin onder meer aan de orde komt welke voorkeur een Werknemer heeft ten aanzien van het nieuwe formatieplaatsenplan en wat zijn kwalificaties zijn. de eenheid binnen Atal-Medial waarbinnen o.g.v. de Beleidsregels Ontslagtaak UWV het verplichte afspiegelingsbeginsel toepasselijk is. Addendum 18 februari

4 Bijlage Boventallig(heid) Boventallige Werknemer Detacheren Dezelfde functie Dienstjaren Einddatum Formatieplaats Formatieplaatsenplan een bijlage bij dit Addendum. de situatie waarin de functie waarin de Werknemer werkzaam is, komt te vervallen. De functie komt te vervallen indien er sprake is van krimp van de beschikbare formatie, de functie volledig komt te vervallen of de functie in dusdanige mate wijzigt dat deze overwegend een andere inhoud krijgt. een Werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die een schriftelijke mededeling heeft ontvangen dat hij Boventallig is verklaard. het gedurende een bepaalde tijd bij een andere Werkgever werkzaam zijn, waarbij het dienstverband met de Werkgever gehandhaafd blijft. de functie die met de Werknemer in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen, mits die niet zodanig is gewijzigd dat de functie een andere inhoud heeft gekregen. het aantal jaren dat Werknemer aaneengesloten in dienst is geweest bij (de rechtsvoorganger van) Atal- Medial. Vanaf zes maanden plus één dag wordt een dienstjaar naar boven afgerond. Tot en met zes maanden wordt een dienstjaar naar beneden afgerond. Uitzend- en/of detacheringsperiode(n), alsmede een overeenkomst van opdracht, die voorafgaan aan de indiensttreding bij Atal-Medial tellen niet mee bij de vaststelling van de diensttijd. Onder aaneengesloten wordt verstaan dat het dienstverband niet meer dan drie maanden onderbroken mag zijn geweest. Het aantal dienstjaren wordt bepaald per de datum van uitdiensttreding. de einddatum van de arbeidsovereenkomst. een formatieplaats wordt als eenheid gehanteerd om een functie in een aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband. een ten behoeve van de nieuwe organisatorische situatie op te stellen indicatief overzicht van functies met een omschrijving van functie-eisen, het verwachte niveau en inhoud van die functies. Functieniveau het gewicht (de zwaarte) dat (die) aan een functie is toegekend conform de indeling van de Functiewaarderingssystematiek voor de Addendum 18 februari

5 Gezondheidszorg (FWG). Functiewijziging er is sprake van wijziging in de functie indien in het takenpakket zodanig wijzigt dat de functie een andere inhoud krijgt. Als indicatie bij de bepaling van een andere inhoud geldt dat voor de functie een afwijkende weging / scorepatroon in het kader van FWG-indeling aan de orde is. Gelijkwaardige functie Geschikte functie Herplaatsing Herplaatsingskandidaat Hogere functie Lagere functie Maandsalaris Mobiliteitsbureau Mobiliteitstraject Nieuwe functie een functie die qua opleiding en functieniveau gelijkwaardig is aan de oude functie van een Werknemer. een functie die buiten het domein passende functie valt, maar die de Werknemer bereid is te aanvaarden. is aan de orde bij boventalligheid een Werknemer die als gevolg van boventalligheid in aanmerking komt voor herplaatsing een functie die in een hogere FWG-functiegroep is ingeschaald. een functie die in een lagere FWG-functiegroep is ingeschaald. het op de Einddatum geldende vaste bruto salaris per maand vermeerderd met vaste emolumenten. een commissie van twee door de Raad van Bestuur van de Werkgever aangewezen personen die speciaal belast zijn met de begeleiding van Boventallige Werknemers tijdens het Mobiliteitstraject. De commissie bestaat ten minste uit één personeelsfunctionaris van de Werkgever. een periode van tien (10) maanden, inclusief de eventuele opzegtermijn, lopend vanaf het moment waarop de Boventallige Werknemer door de Werkgever wordt aangemeld bij het Mobiliteitsbureau ten behoeve van begeleiding naar ander passend werk. een functie die voor de Reorganisatie niet bestond en die qua functie-inhoud (feitelijke werkzaamheden en op te leveren resultaten), de vereisten (kennis en competenties), de context, en/of de verantwoordelijkheden wezenlijk afwijkt van bestaande functies. ongewijzigde functies zijn functies waarvan de inhoud Addendum 18 februari

6 Ongewijzigde functies Outplacement (feitelijke werkzaamheden), vereiste competenties en verantwoordelijkheden gelijk blijven of slechts zeer beperkt wijzigen. het voor rekening van de Werkgever opvangen, begeleiden en adviseren van de Herplaatsingskandidaat, die een andere passende werkkring of carrièrebestemming moet vinden. Het beoogde resultaat hiervan is dat de Herplaatsingskandidaat duurzaam is herplaatst op een baan bij een andere Werkgever of dat een andere passende oplossing is gerealiseerd. Overplaatsing Passende functie is aan de orde als de oude functie blijft bestaan maar moet worden uitgeoefend op (een) andere locatie(s) (standplaats). Overplaatsing kan tevens een overgang inhouden naar een ander organisatieonderdeel of naar andere organisatieonderdelen. een functie waarvan de werkzaamheden op basis van persoonlijke omstandigheden, opleiding, werk- en denkniveau, competenties, alsmede ervaring, redelijkerwijs aan de Werknemer kunnen worden opgedragen maar welke niet uitwisselbaar is met de functie die de Werknemer voor de organisatieverandering vervulde. Het gaat hierbij om functies op gelijk niveau qua salarisschaal of maximaal één salarisschaal lager of hoger. Indien de Werknemer de vereiste kwalificaties voor een andere interne functie die hij of zij ambieert, ontbeert en door middel van scholing het aannemelijk is dat de Werknemer deze kwalificaties binnen afzienbare tijd (maximaal 26 weken) alsnog kan verkrijgen, zal de Werkgever deze mogelijkheid onderzoeken. De optie van scholing is gekoppeld aan het beschikbaar zijn of komen van een herplaatsingsmogelijkheid. Dit betekent dat de Werkgever niet verplicht kan worden om een Werknemer te scholen indien er geen zicht is op herplaatsing in een passende functie. Als er geen zicht is op een passende functie binnen 26 weken, ook niet door middel van scholing, kan de Werknemer niet worden herplaatst en is de Werkgever niet verplicht om scholing aan te bieden. Peildatum de datum voor het toepassen van het afspiegelingsbeginsel, zijnde de datum waarop de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad is verzonden, te weten 19 december het in het kader van het Mobiliteitstraject tussen Addendum 18 februari

7 Plan van Aanpak Werkgever en de Boventallige Werknemer op te stellen stappenplan Reïntegratiekandidaat de Werknemer die door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid in een andere/aangepaste functie moet worden geplaatst. Reorganisatie Sociaal Plan de vanwege de gewijzigde marktomstandigheden en financiële noodzaak door te voeren wijziging in de organisatie van Werkgever als gevolg waarvan arbeidsplaatsen komen te vervallen cq worden verplaatst. het Sociaal Plan Atal-Medial met de looptijd 1 juni 2012 tot 1 juni Standplaats het gebouw, gebouwencomplex of terrein dat de Werknemer voor de uitvoering van zijn functie is aangewezen, dan wel het gebouw gebouwencomplex of terrein, waar de Werknemer als regel zijn functie uitoefent of waar de bedrijfsvervoermiddelen van de onderneming zijn gestald. Indien de uitoefening van de functie zich uitstrekt over een bepaald gebied wordt onder standplaats verstaan: het gebouw van waaruit de Werknemer zijn werk normaliter aanvangt. Uitwisselbare functie Verdringing Verplaatste functie Vervallen functie Werkgever functies die naar aard, inhoud, functieniveau, beloning en omstandigheden wederkerig vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn, zoals bedoeld in de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. Werknemers die vanuit een hogere functie worden herplaatst op een lagere functie ten koste van een herplaatsing van lagere functionarissen en / of waardoor in de betreffende functie meer boventalligheid ontstaat dan op grond van het formatieplaatsenplan al was vastgesteld. een geografische verplaatsing van het werk. een functie die volledig opgeheven wordt of een functie die ongewijzigd blijft bestaan maar waarvan de benodigde bezetting op de functie afneemt. de Stichting Atal-Medial, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1061 AD) Amsterdam aan Jan Tooropstraat 138. Addendum 18 februari

8 Werknemer De persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de genoemde Werkgever, tenzij betrokkene: 'bestuurder/directeur' is, waarbij onder bestuurder/directeur' wordt verstaan degene die belast is met de beleidsvoorbereiding evenals het totale beheer van de instelling en daarvoor rechtstreeks verantwoording verschuldigd is aan de Raad van Toezicht/het bestuur (indien er geen Raad van Toezicht is ingesteld). De Werkgever bepaalt wie volgens deze begripsbepaling 'directeur' in de instelling is. incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode van maximaal zes aaneengesloten weken (vakantiekracht). incidenteel werkzaamheden verricht als oproepmedewerker. incidenteel werkzaamheden verricht als docent (uurdocent). is aangesteld voor het op projectbasis verrichten van tijdelijke activiteiten, welke niet gebruikelijk in de instelling plaatsvinden. 3 Aanvulling op het Sociaal Plan 3.1 Uitgangspunten Artikel 1.2 van hoofdstuk 1 van het Sociaal Plan wordt in dit Addendum vervangen door onderstaande tekst: 1.2 Afspraken De uitwerking van het Addendum is gebaseerd op de volgende afspraken: a) Het streven van Werkgever is om elke Boventallige Werknemer van werk naar werk te (laten) begeleiden. b) Voor zowel de Werkgever als de Werknemer geldt een inspanningsverplichting en een flexibele houding om in redelijkheid en billijkheid en te goeder trouw mee te werken aan de uitvoering van het Addendum. c) Er is sprake van een wederzijdse aantoonbare inspanningsverplichting voor de Werkgever en de Werknemer om tot een oplossing te komen in situaties van Boventalligheid waarbij binnen de organisatie van de Werkgever geen passende functie aanwezig is. d) Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen, tenzij zich één van de volgende omstandigheden voordoet: i) Er is sprake van een onterechte ( vastgesteld na toetsing door de Adviescommissie Sociale Begeleiding) weigering door de Werknemer van één aangeboden passende interne functie; ii) Er is sprake van het niet meewerken aan of verwijtbaar niet-nakomen van afspraken door de Werknemer gedurende het mobiliteitstraject; iii) Er is sprake van een situatie waarbij er voor de Werknemer - na de nodige inspanningen van zowel de Werkgever als de Werknemer - binnen een termijn van 10 maanden geen passende functie binnen de organisatie van de Werkgever voorhanden is en er ook, eventueel na detachering, geen plaatsing buiten de organisatie mogelijk blijkt te zijn. Addendum 18 februari

9 e) Het Afspiegelingsbeginsel treedt voor toepassing van het Addendum in de plaats van Anciënniteitsbeginsel. f) De Werknemer is verplicht om mee te werken aan de uitvoering van dit Addendum en het Sociaal Plan. g) Uitgaande van de continuïteit van de dienstverlening / bedrijfsvoering zal een voortdurende afweging plaatsvinden van sociale, economische en organisatorische factoren. Dit Addendum en het Sociaal Plan laten onverlet wat is vastgelegd in de vigerende rechtspositie en /of de individuele arbeidsovereenkomst. Aanspraken op basis van het vorige Sociaal Plan van Medial (1999, 2004, 2010) die in positieve zin afwijken van dit Addendum of het vigerende Sociaal Plan blijven van kracht. h) Er zal geen Verdringing van hoger opgeleiden respectievelijk hogere functieniveaus naar lagere functieniveaus plaatsvinden. i) Iedere Werknemer heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van toepassing zijn en op welke voorzieningen een beroep kan worden gedaan. j) Extra zorgvuldig zal worden omgegaan met Werknemers in kwetsbare situaties. De Werkgever zal specifiek aandacht besteden aan oudere Werknemers en Werknemers waarbij sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en zich daarbij richten op het optimaal aanpassen van functies, werkplek en arbeidstijden. Er kan een situatie ontstaan dat Werknemer niet verwijtbaar niet inpasbaar is in de nieuwe situatie na reorganisatie. Werkgever en Werknemer komen dan op basis van maatwerk tot een oplossing. k) Werknemers die boventallig zijn kunnen in overleg met de Werkgever een mobiliteitstraject afspreken om binnen of buiten Atal-Medial een nieuw toekomstperspectief te vinden. l) Veranderingen die worden doorgevoerd dienen voor de direct betrokkenen duidelijk en bespreekbaar te zijn. Er zal voldoende gelegenheid en tijd worden geboden om actief invloed uit te kunnen oefenen op de veranderingen. Gedurende organisatieveranderingstrajecten zullen de Werknemers en de ondernemingsraad door de Werkgever zo volledig mogelijk worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en stand van zaken. De Werkgever informeert de betrokken vakorganisaties in deze op hoofdlijnen. m) De tijd en kosten voortkomende uit noodzakelijke om-, her- en bijscholing, die in het kader van de uitvoer van dit Addendum of het Sociaal Plan wordt gevolgd, komen volledig voor rekening van de Werkgever. De terugbetalingsregeling zoals die geldt, is niet van toepassing. n) Werkgever zal zich inspannen om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. o) In het kader van de juridische fusie tussen ATAL-mdc en Medial zijn een aantal specifieke afspraken gemaakt, welke zijn opgenomen in een fusieconvenant. Dit convenant is toegevoegd aan het Sociaal Plan als bijlage (Her)plaatsing Hoofdstuk 5 van het Sociaal Plan wordt in dit Addendum vervangen door onderstaande tekst: 5.1 Werknemers die als Boventallig worden aangemerkt, worden daarvan schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte gesteld. Addendum 18 februari

10 5.2 Er wordt naar gestreefd om elke Boventallige Werknemer te herplaatsen in de functie die hij of zij ambieert. Wanneer het aantal in aanmerking komende herplaatsingskandidaten binnen een bepaalde leeftijdscategorie het aantal beschikbare formatieplaatsen overtreft, wordt geplaatst op basis van anciënniteit. 5.3 De Boventallige Werknemer wordt aangemeld bij het Mobiliteitsbureau en vanaf dat moment krijgt de Werknemer de status van Herplaatsingskandidaat. 5.4 Met elke Herplaatsingskandidaat wordt door het mobiliteitsbureau een belangstellingsgesprek gevoerd waarin de Werknemer zijn persoonlijke voorkeur voor (her)plaatsing kan uitspreken. Aan dit gesprek kunnen door partijen geen rechten worden ontleend. Het gesprek wordt op een daartoe bestemd en als bijlage opgenomen formulier vastgelegd en door beide partijen voor waarheidsgetrouw getekend In overleg tussen het Mobiliteitsbureau en de Herplaatsingskandidaat wordt een individueel mobiliteitstraject opgesteld en schriftelijk vastgelegd. 5.6 Het Mobiliteitsbureau en de Herplaatsingskandidaat zullen zich gezamenlijk maximaal inspannen voor een spoedige (her)plaatsing. De inspanningsverplichting van de Werknemer zal - naast het actief solliciteren - bestaan uit het nakomen van de afspraken zoals gemaakt ten aanzien van het Mobiliteitstraject (bv. over noodzakelijke (bij) scholing binnen een redelijke termijn), gericht op het verkrijgen van een beschikbare (passende) andere functie. 5.7 De (her)plaatsingsinspanning van de Werkgever bestaat in eerste instantie uit nagaan of er binnen haar organisatie een passende functie beschikbaar is en of deze op korte termijn beschikbaar komt. 5.8 Een Werknemer die in het kader van een eerdere reorganisatie in een lagere functie is herplaatst, hoeft bij een volgende reorganisatie binnen 2 jaar niet wederom een lagere functie te accepteren. 5.9 Indien een passende functie voorhanden is, wordt deze mondeling aan de Herplaatsingskandidaat aangeboden en schriftelijk bevestigd. Na het mondelinge aanbod heeft de Herplaatsingskandidaat een termijn van vijf werkdagen om dit aanbod te aanvaarden dan wel af te wijzen. Dit dient hij binnen de hiervoor genoemde termijn van vijf werkdagen te melden aan het Mobiliteitsbureau en dit binnen een aansluitende termijn van vijf werkdagen schriftelijk gemotiveerd te bevestigen aan het Mobiliteitsbureau. De Herplaatsingskandidaat die niet binnen de gestelde termijn schriftelijk te kennen heeft gegeven het aanbod af te wijzen dan wel te aanvaarden, wordt geacht de aangeboden functie te hebben geaccepteerd De Herplaatsingskandidaat die het aanbod niet heeft geaccepteerd, wordt door de Werkgever voorlopig geplaatst in de aangeboden functie. In het geval de Herplaatsingskandidaat tijdig schriftelijk en gemotiveerd heeft laten weten het aanbod niet te aanvaarden, zal de Werkgever direct nadat hij van de weigering kennis heeft genomen het aanbod voor advies voorleggen aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding Een adviesaanvraag bij de Adviescommissie Sociale Begeleiding heeft geen opschortende werking voor aanvang van de voorlopige herplaatsing. Als de Adviescommissie Sociale Begeleiding van oordeel is dat de aangeboden functie niet passend is, dan wordt dit aanbod als niet gedaan beschouwd. De procedure van het aanbieden van een functie wordt dan opnieuw doorlopen Indien de Adviescommissie Sociale Begeleiding van oordeel is dat de functie ten onrechte door de Herplaatsingskandidaat is geweigerd, krijgt deze nog twee weken de tijd om de functie alsnog schriftelijk te accepteren. Tegelijkertijd zal de Werkgever de Herplaatsingskandidaat schriftelijk informeren over de consequenties als hij persisteert in zijn weigering (aan de Herplaatsingskandidaat kunnen door het UWV WERKbedrijf sancties worden opgelegd terzake een eventuele WW-uitkering, hetgeen eveneens gevolgen heeft voor de eventuele aanspraak op wachtgeld). Volhardt de Herplaatsingskandidaat in zijn weigering zal de Werkgever ontslag aanvragen Addendum 18 februari

11 5.13 Indien de Herplaatsingskandidaat niet meewerkt aan het Mobiliteitstraject of verwijtbaar de afspraken van het Mobiliteitstraject niet nakomt, legt de Werkgever dit gegeven voor aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding. Indien de Adviescommissie Sociale Begeleiding van oordeel is dat de Herplaatsingskandidaat niet meewerkt of verwijtbaar de afspraken niet nakomt, is de Werkgever gerechtigd over te gaan tot ontslag. Met dien verstande dat de Herplaatsingskandidaat nog één maand de gelegenheid krijgt om alsnog mee te werken en/of de afspraken van het van het Mobiliteitstraject na te komen. Wanneer de Herplaatsingskandidaat in deze maand laat zien alsnog mee te werken aan Mobiliteitstraject en/of de afspraken nakomt, zal de Werkgever om deze reden afzien van een ontslagaanvraag. Indien de Herplaatsingskandidaat in deze maand niet laat zien alsnog mee te werken aan het Mobiliteitstraject en/of de afspraken nakomt, zal de Werkgever overgaan tot aanvragen van ontslag De Werkgever en de Herplaatsingskandidaat zullen de voortgang van het Mobiliteitstraject tussentijds evalueren ter bewaking van de voortgang en mogelijke tussentijdse bijstelling om de arbeidsmarktkansen te vergroten De Werkgever en de Herplaatsingskandidaat streven ernaar dat de Herplaatsingskandidaat wordt begeleid van werk naar werk. De inspanning richt zich zowel op interne (her)plaatsing als op externe (her)plaatsing. Voor begeleiding bij externe (her)plaatsing maakt de Werkgever gebruik van de outplacementprogramma s van een outplacementbureau Maatregelen in afwachting van herplaatsing Indien er (nog) geen sprake is van herplaatsing binnen de vastgestelde formatie kunnen de navolgende maatregelen genomen worden: a) Tijdelijke plaatsing De Werkgever kan de Werknemer voor wie nog geen functie voorhanden is tijdelijk plaatsen in Dezelfde functie, een Gelijkwaardige functie óf een functie in één functiegroep lager of hoger dan wel binnen of buiten de eigen organisatie-eenheid. In overleg met de Werknemer worden er afspraken gemaakt over de duur van de tijdelijke tewerkstelling. De duur zal echter niet langer zijn dan 10 maanden. De arbeidsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht dan wel de Werknemer ontvangt een toeslag bij tijdelijke tewerkstelling in een hogere functie. b) Detacheren Indien er geen tijdelijke plaatsing mogelijk is, kan de Werkgever de Werknemer met diens instemming Detacheren bij een andere organisatie. De arbeidsovereenkomst met de Werkgever blijft volledig van kracht en de kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de Werkgever. c) Op peil houden deskundigheid, vaardigheden en/of beroepsregistraties De Werkgever stelt de Werknemer in de gelegenheid zijn deskundigheid, vaardigheden en eventuele beroepsregistraties op peil te houden in de situatie waarin Werknemer tijdelijk geplaatst of gedetacheerd is. De kosten hiervan worden door de Werkgever vergoed. d) Vacatures Indien tijdens de geldigheidsduur van dit Addendum een vacature ontstaat, neemt de Werkgever de volgende bepalingen in acht: I. de vacature wordt aangeboden aan Herplaatsingkandidaten, hiertoe behoren eerst de Reïntegratiekandidaten, en daarna de Herplaatsingkandidaten op wie dit Addendum van toepassing is; II. indien er geen geschikte Reïntegratie- of Herplaatsingkandidaten beschikbaar zijn, wordt de vacature intern gepubliceerd; III. indien binnen de geldende wervingstermijn de onder I en II genoemde vacaturestelling geen geschikte kandidaten heeft opgeleverd, is de Werkgever gerechtigd over te gaan tot externe werving. e) Vrijstelling van werk Er kan een situatie ontstaan dat om de herplaatsingkansen te vergroten het nodig is de Werknemer vrij te stellen van werk. Werkgever en Werknemer maken hiertoe in onderling overleg nadere afspraken. Tijdens de periode van vrijstelling van werk blijft de arbeidsovereenkomst volledig intact. Addendum 18 februari

12 De Werknemer die ten gevolge hiervan niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag, heeft recht op compensatie conform het bepaalde in 7.7 van het Sociaal Plan Wijziging plaats van tewerkstelling Artikel 6.5 van hoofdstuk 6 van het Sociaal Plan wordt in dit Addendum vervangen door onderstaande tekst: 6.5 Gedwongen wijziging van Standplaats 6.5a Indien de wijziging van Standplaats tot gevolg heeft dat de reistijd woon-werkverkeer, enkele reis, meer dan anderhalf uur bedraagt, is geen sprake van een Passende functie tenzij de Werknemer hiertegen geen bezwaar heeft of in zijn huidige functie al een langere reistijd had. De reistijd wordt gemeten via de routeplanner van de ANWB ( snelste route voor de auto ). 6.5b Indien er door wijziging van Standplaats aantoonbaar meer reiskosten woon-werkverkeer door de Werknemer worden gemaakt, worden deze meerkosten op basis 2 e klas openbaar vergoed via de volgende afbouwregeling: het eerste jaar 100% vergoeding; het tweede jaar 75% vergoeding; het derde jaar 50% vergoeding; het vierde jaar 25% vergoeding; het vijfde jaar en verder vergoeding conform arbeidsvoorwaarden. Als blijkt dat er aantoonbaar noodgedwongen meer stallingskosten voor de fiets worden gemaakt, dan vallen deze stallingskosten ook onder deze regeling. 6.5c Het verkeer tussen de locaties tijdens de afgesproken werktijd van de Werknemer wordt beschouwd als dienstreis. 6.5d Indien door de gedwongen wijziging van de Standplaats, de Werknemer geconfronteerd wordt met aantoonbare meerkosten betreffende kinderopvang, dan worden deze meerkosten vergoed op basis van de door de kinderopvang gehanteerde tarieven. De meerkosten worden afgebouwd in overeenstemming met de afbouwregeling vergoeding meerkosten reiskosten. 3.4 Specifieke rechten in het kader van dit Addendum ten behoeve van Herplaatsingskandidaten Bij hoofdstuk 7 van het Sociaal Plan komt artikel 7.15 en het daarbij behorende stroomschema te vervallen. Het volgende artikel wordt toegevoegd: 7.15 Einde arbeidsovereenkomst 7.15a Voor Herplaatsingskandidaten die niet intern kunnen worden herplaatst dan wel extern kunnen worden geplaatst zal Werkgever een ontslagaanvraag indienen bij het UWV WERKbedrijf na afgifte waarvan de arbeidsovereenkomst, rekening houdende met de geldende opzegtermijn, wordt beëindigd. Atal-Medial zal er naar streven het einde van de arbeidsovereenkomst zoveel als mogelijk gelijk te laten lopen met het einde van het Mobiliteitstraject. Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal niet plaats vinden voordat het Mobiliteitstraject geëindigd is. 7.15b Atal-Medial kan om haar moverende redenen, bijvoorbeeld bij het bestaan van een opzegverbod, ervoor kiezen de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter 7.15c Het staat Atal-Medial en Boventallige Werknemers vrij om individuele afspraken te maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De voorwaarden van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zullen in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Addendum 18 februari

13 7.15d Het staat Atal-Medial en Boventallige Werknemers / Herplaatsingskandidaten vrij om individuele afspraken te maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (waaronder begrepen een zogenaamde vertrekpremie ). De voorwaarden van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zullen in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd waarbij finale kwijting een vast onderdeel van de vaststellingsovereenkomst zal uitmaken alsmede de afspraak dat de Boventallige Werknemer geen aanspraak meer kan maken op andere regelingen uit het Sociaal Plan en dit Addendum. 3.5 Verhouding Addendum en andere regelingen Indien door wijzigingen in het ontslagrecht, de WW en/of het afsluiten van een nieuwe CAO Ziekenhuizen vóór het verstrijken van de looptijd van het Addendum een aanpassing van dit Addendum wenselijk is, zullen partijen in overleg treden. Addendum 18 februari

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan Addendum, behorend bij Sociaal Plan Arkin 01-02-2014/31-01-2016 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Arkin staat voor de opgave om een gezonde bedrijfsvoering te behouden bij teruglopende inkomsten. Als

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord I Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen Datum opmaak Datum revisie 9 mei2007 november 2011 Voorwoord In dit Sociaal Plan worden de rechten en plichten vastgelegdie gelden voor zowel werkgever als werknemers,

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Sociaal Plan Rijnland Zorggroep tot

Sociaal Plan Rijnland Zorggroep tot Versie 13 februari 2013 Sociaal Plan Rijnland Zorggroep 1-3-2013 tot 1-3-2018 VERKLARING Aldus overeengekomen te Leiderdorp, De werkgever De organisatie van werknemers Rijnland Zorggroep ABVAKABO FNV NU'91

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht De Ontslagprocedure UWV WERKBEDRIJF Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht BEZOEKADRES UWV WERKBEDRIJF MAASTRICHT AFDELING AJD RANDWIJCKSINGEL 22 6229 EE MAASTRICHT TEL: 043 7506200

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia Groep

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Drachten, januari 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Overeenkomst 1 Voorwoord 2 1 Begripsbepalingen 3 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN Thuiszorg Het Friese Land Datum: 1 maart 2011 1 Aldus overeengekomen: De werkgever: Stichting Thuiszorg Het Friese Land De heer K. Kuilman Directeur/bestuurder Leeuwarden d.d.

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatstelijk gewijzigd met ingang van 13 november 2009. In aanvulling

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen. Datum : 16 mei 2014 : principe akkoord

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen. Datum : 16 mei 2014 : principe akkoord Sociaal plan ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen Datum : 16 mei 2014 Status : principe akkoord De ondergetekenden werkgever: Jan van Hoek, Voorzitter Raad van Bestuur stichting

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Handleiding afspiegeling algemeen

Handleiding afspiegeling algemeen Handleiding afspiegeling algemeen Stappenplan voor de bepaling van de ontslagvolgorde Versie: 1.1 Datum: mei 2006 Deze versie vervangt de eerdere versie van januari 2006. Aan de samenstelling van de Handleiding

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing

TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities 1. vacature: een (deels) vacante functie 1 met een minimale omvang van 0,3 fte die voor tenminste

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV

MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV Een toelichting bij het afspiegelingsprincipe bij ontslag van het UWV & De werking van de MENTOR Power Edition afspiegelingsmodule UWV Versie 1.5 1 mei 2007

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank TOEKOMST, ONTWIKKELINGEN DI+ GROEP EN PLAN VAN AANPAK Waar gaat Enexis, de afdeling, het team en jij naar toe? Vroegtijdig betrekken en

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 Eigenaar: MH/RJ/LB/AJ/AF/RJ Pagina 1 van 24 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...6 2 Begripsbepalingen...8 3 Algemene bepalingen...12 4 Regels bij organisatieverandering...15

Nadere informatie

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21 Sociaal Plan Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014 Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Werkgelegenheid, goed werkgever- en werknemerschap...

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 SOCIAAL PLAN ZGT Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 2 2. Begripsbepalingen 3 3. Looptijd en werkingssfeer 6 4. Algemene afspraken/uitgangspunten 7 5. Boventalligheid

Nadere informatie

Sociaal Plan. IJsselland Ziekenhuis. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013

Sociaal Plan. IJsselland Ziekenhuis. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 Sociaal Plan IJsselland Ziekenhuis 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 Versie concept 03 13 december 2011 Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 5 1. Doel en uitgangspunten 1.1. Doel Sociaal Plan 1.2.

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Brentano Amstelveen

Sociaal Plan. Stichting Brentano Amstelveen Sociaal Plan Stichting Brentano Amstelveen 1 januari 2014 1 januari 2015 Overeenkomst Partijen bij deze overeenkomst komen het navolgende Sociaal Plan overeen. De werkgever Handtekening Brentano Mw. I.

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013 Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 januari 2013 Inhoud 1. Preambule...4 2. Begripsbepalingen...5 3. Algemene bepalingen...8 3.1 Werkingsduur...8 3.2 Tussentijdse wijziging/onvoorziene omstandigheden...8

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Versie 6.0 (12-10-2015) 1 Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van Zorginstellingen Pieter van

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure Sociaal Plan Odion 2014 Vaststellingsdatum : 04-10-2007 Status : Definitief Evaluatiedatum : 01-12-2013 Bladnr: 1 v 25 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum Sociaal Plan Sociaal Plan 2016 15 december 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Doel 5 2. Werkingssfeer 5 3. Mobiliteit 7 4. Bepaling boventalligheid, bedrijfsvestiging en peildatum 8 5. Procedure van plaatsing,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6 SOCIAAL PLAN GGD 3.0 1 JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI 2013 Conceptversie 0.6 Goes, 16 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 INLEIDING... 4 2 DOEL... 5 3 DEFINITIES... 5 4 UITGANGSPUNTEN... 8 5 WERKINGSFEER...

Nadere informatie