ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers"

Transcriptie

1 INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ARBEIDSRECHT I.C.A.-reeks ARBEIDSMARKTRECHT Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers Headhunting - Outplacement - Plaatsing - Selectie - Uitzendarbeid - Werving ROGER BLANPAIN Algemene reeks Derde en herwerkte uitgave 2008 fi die keure

2 INHOUD LIJST VAN MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVII INLEIDENDE BESCHOUWINGEN. EEN "HELPENDE HAND" 1 Een vlotte arbeidsmarkt 1 Actief arbeidsmarktbeleid 1 Zelf aanwerven of terbeschikkingstelling 1 Waaier van maatregelen 2 Evolutie 2 Spanningen op de arbeidsmarkt 2 Inzetbaarheid 2 Arbeid is geen koopwaar 3 Overheidsmonopolie 3 Privé-initiatief 3 Internationale wetgeving 4 Een nieuwe wind 4 Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Brussel-Wallonië 7 Vragen 9 Inhoud van het boek 9 DEEL I. BEGRIPPEN EN DEFINITIES 11 HOOFDSTUK I. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 11 Afdeling I. Spraakverwarring '' Afdeling II. Een dynamische definitie 12 HOOFDSTUK II. ARBEIDSBEMIDDELING ' 4 Afdeling 1. Personeelsadvertenties. Kennisgeving van vacante betrekkingen 14 Afdeling II. Selectie en werving '4 Afdeling III. Plaatsing van werknemers 15 Afdeling IV. Headhunting of executive search 15 Afdeling V. Outplacement ' 6 Afdeling VI. Loopbaanbegeleiding ' ' Afdeling VII. Jobbeurzen en campus recruitment IS

3 HOOFDSTUK III. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN PERSONEEL 19 Afdeling I. Uitzendarbeid ' 9 Afdeling II. Onderaanneming 19 Afdeling III. Uitlening van personeel 20 Afdeling IV. Depannage 20 Afdeling V. Detachering 20 Afdeling VI. Serviceverlening (met uitrusting) 20 Afdeling VII. Leasing van personeel 20 Afdeling VIII. Studieopdrachten 21 Afdeling IX. Tewerkstelling in groep 21 Afdeling X. Buurtdiensten en-banen 21 Afdeling XI. Skill-pooling 21 DEEL II. HET NORMATIEF KADER 23 HOOFDSTUK I. INTERNATIONAAL: DE INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE 24 Afdeling I. Het Verdrag Nr. 96 betreffende de bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling (bureaux de placements payants) 24 Afdeling II. Het Verdrag Nr. 181 betreffende de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (agences d'emploi privées) Doelstelling Begrippen 25 I. Particulier bureau voor arbeidsbemiddeling 25 II. Werknemers 26 III. Verwerking van persoonsgegevens Toepassingsgebied Statuut van de bureaus voor arbeidsbemiddeling Vrijheid van vakvereniging en collectief onderhandelen Gelijke behandeling Verwerking van persoonlijke gegevens Kosteloosheid Migrerende werknemers Kinderarbeid Handhaving Sociale rechten Verantwoordelijkheid van de bureaus en de inleenbedrijven (gebruikers) Samenwerking: publiek-privaat Toezicht Gunstiger bepalingen Herziening 30 VI

4 18. Opzegging Goedkeuring van het verdrag 31 Evaluatie 31 HOOFDSTUK II. EUROPEES: DE EUROPESE UNIE 32 Afdeling I. Gelijke behandeling en toegang tot het arbeidsproces 32 Afdeling II. Arbeidsbemiddeling en het mededingingsbeleid Headhunting 33 I. De feiten 34 II. Prejudiciële vragen 35 III. Oordeel van het Hof Uitzendarbeid 39 I. De feiten 39 II. Prejudiciële vragen 40 III. Oordeel van het Hof Arbeidsbemiddeling 44 I. De feiten 44 II. Prejudiciële vraag 45 III. Oordeel van het Hof Plaatsing tegen betaling De Europese regelgeving samengevat De verhouding tussen de internationale en de Europese normering 48 Afdeling III. De terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten Toepassingsgebied Definities Arbeidsvoorwaarden en-omstandigheden Uitzonderingen Samenwerking inzake informatie Handhaving Bevoegde rechtsmacht Tenuitvoerlegging en herziening 60 Afdeling IV. Het voorstel richtlijn betreffende uitzendwerk Algemene beginselen 61 I. Toepassingsgebied 61 II. Doel 61 III. Definities 61 IV. Het herbekijken van verbodsbepalingen of beperkingen Arbeidsvoorwaarden 63 I. Het niet-discriminatiebeginsel 63 II. Toegang tot vast en goed werk 63 III. Vertegenwoordiging van uitzendkrachten 64 IV. Voorlichting van de werknemersvertegenwoordigers 64 Beoordeling "4 Gemeenschappelijk standpunt VII

5 HOOFDSTUK III. NATIONAAL: BELGIË EN DE GEWESTEN 66 Afdeling I. België Plaatsing van werknemers: het I.A.O.-Verdrag Nr Terbeschikkingstelling van werknemers 66 I. De wet van 24 juli A. Een algemeen verbod van terbeschikkingstelling 66 B. Geoorloofde terbeschikkingstelling door een werkgever in het algemeen Terbeschikkingstelling zonder delegatie van gezag Terbeschikkingstelling mits voorafgaande toelating door de bevoegde ambtenaar Terbeschikkingstelling die uitzonderlijk is 70 a. Voorwaarden 70 b. Schriftelijke overeenkomst 71 c. Arbeidsvoorwaarden 71 d. Verplichtingen van de gebruiker 72 1) Hoofdelijke aansprakelijkheid 72 2) Arbeidsreglementering 77 C. Sanctionering Nietigheid Gebruiker wordt werkgever Hoofdelijke aansprakelijkheid 78 D. Handhaving Toezicht Strafbepalingen 79 II. Terbeschikkingstelling overeenkomstig andere wettelijke bepalingen 79 A. Terbeschikkingstelling door het OCMW 79 B. Sociale Maribel 80 C. Terbeschikkingstelling in het kader van werkgeversverbanden 80 D. Invoeginterim 82 E. Doorstromingsprogramma's en terbeschikkingstelling 85 F. Terbeschikkingstelling van gemeentelijk personeel 87 G. Terbeschikkingstelling van werknemers tot bevordering van buurtdienst en -banen Definities Erkende ondernemingen: voorwaarden De erkenning Dienstencheques De arbeidsovereenkomst dienstencheques Loon- en arbeidsvoorwaarden Welzijn 96 H. Ter beschikkingstelling in het kader van een tewerkstellingstraject 96 III. Arbeidsvoorwaarden en sociale documenten 97 A. Arbeidsvoorwaarden 98 B. Sociale documenten 100 VIII

6 IV. Uitzendarbeid 1() A. Genese en inhoud van de nationale regelingen De wet van 28 juni DeC.A.O.'sNr. 36: de NAR Gedragscode ter preventie van rassendiscriminatie De wet van 24 juli B. Juridisch karakter van de wet Wet van openbare orde? Kaderwet 109 C. Geldingsgebied van de wet. Internationaal Privaat Arbeidsrecht 111 D. Het voorwerp van de uitzendarbeid: tijdelijke arbeid Het begrip: tijdelijke arbeid 114 a. Vervanging van een vaste werknemer 114 1) Vaste werknemer 114 2) Reden van vervanging 115 a) Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 116 b) Einde van de arbeidsovereenkomst 117 i)duur 118 ii) Procedure 118 3) Vervanging door een werknemer van een zelfde beroepscategorie 120 b. Tijdelijke vermeerdering van werk 120 c. Uitzonderlijk werk 121 d. Artistieke prestaties 127 e. Tewerkstellingstelling in het kader van een tewerkstellingstraject 128 f. Tewerkstellen van risicogroepen 128 1) De langdurig werklozen 129 2) De laaggeschoolde werklozen 129 3) De gehandicapten 129 4) De deeltijds leerplichtigen 129 5) De herintreders 129 6) De bestaansminimumtrekkers 130 7) Oudere werklozen 130 8) Migranten Beperking of verbod van tewerkstelling van uitzendkrachten 130 E. Het juridisch statuut van de uitzendkracht Kwalificatie van de verhouding uitzendkracht-uitzendbureau 132 a. Voorwerp en aard van de arbeidsovereenkomst 133 b. Vorm van de arbeidsovereenkomst 136 c. Onthaal '39 d. Proefbeding '41 e. Inhoud van de arbeidsovereenkomst Het arbeidsreglement '46 3. De beloninc van de uitzendkracht 146 IX

7 4. Sociale voordelen bij C.A.O. 149 a. Vergoeding bij economische of technische werkloosheid 150 b. Hulp aan uitzendkrachten bij het bekomen van een lening 150 c. Een bijkomende vergoeding in geval van langdurige ziekte 150 d. Een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid 151 e. Verplaatsingskosten 152 f. Pensioenpremie voor uitzendkrachten Veiligheid De anciënniteit van de uitzendkracht De beëindiging van de arbeidsovereenkomst Verbod van tewerkstelling bij gebruiker na afloop van de overeenkomst: niet-bestaande 159 F. Het juridisch statuut van de gebruiker De overeenkomst gebruiker-uitzendbureau De verplichtingen ten aanzien van de uitzendkracht Berekening van het aantal door de gebruiker tewerkgestelde werknemers De ondernemingsraad 164 a. Inlichtingen over de structuur van de tewerkstelling 165 b. Inlichtingen over de evolutie van de tewerkstelling 165 c. Inlichtingen over de tewerkstellingsvooruitzichten voor het komende dienstjaar 166 d. Genomen of geplande sociale maatregelen inzake tewerkstelling De verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de schade veroorzaakt door een uitzendkracht 167 G. Het juridisch statuut van het uitzendbureau 168 H. De vakbondsafvaardiging van de uitzendkrachten 168 I. Het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid Oprichting en samenstelling Bevoegdheid Het Fonds voor bestaanszekerheid 172 a. Doel 172 b. Toepassingsgebied 173 c. Beheer 173 d. Financiering 176 e. Uitkeringen en rechthebbenden 178 f. Duur Het Fonds voor vorming van uitzendkrachten 179 J. Handhaving van de wet Toezicht op de uitvoering van de wet Sanctionering van de wettelijke bepalingen 181 a. Burgerlijke sancties 182 b. Strafrechtelijke sancties Commissie van goede diensten 185

8 3. Arbeidsbemiddeling 186 I. Gelijke behandeling: toegang tot het arbeidsproces en tot een zelfstandig beroep 186 II. Evenredige participatie op de arbeidsmarkt 188 III. Kennisgeving van vacante betrekkingen 189 IV. Werving en selectie 190 A. Plichten van de werkgever 190 B. Andere verbintenissen van de ondertekende partijen 191 V. Medische onderzoeken 192 A. Finaliteit 193 B. Proportionaliteit 193 C. Transparantie 193 VI. Outplacement 193 A. Rechtsbronnen C.A.O. Nr. 51 en C.A.O. Nr De gedragscode 197 B. De rol van de VDAB 198 C. Begrip en vormen van outplacement Begrip Vormen van outplacement 199 a. Individueel outplacement 199 b. Collectief outplacement 200 c. Outplacement op aanvraag van de werknemer 200 d. Herplaatsing 200 D. De verhouding werkgever-outplacementbureau Juridische aard van de overeenkomst werkgever-bureau Verplichte inhoud van de overeenkomst Kostprijs 202 E. De verhouding: werkgever-werknemer Outplacernentovereenkomst 203 a. Aard van de overeenkomst 203 b. Inhoud van de overeenkomst 204 c. De plichten van de werknemer Outplacement in de tijd 205 a. In de loop van de arbeidsovereenkomst 205 b. In de loop van de opzeggingstermijn 205 c. Na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst Collectief outplacement Outplacement en faillissement 207 F. De verhouding outplacementbureau-werknemer 207 G. Inspraak van werknemersvertegenwoordigers Informatie en consultatie *-" 2. Recht op bijstand ~^9 3. Beslissende bevoegdheid: ondernemingsraad 209 H. Recht op outplacement voor werknemers van 45 en ouder Toepassingsgebied ~ 2. Dienstverlening: kwaliteitscriteria Duur van de begeleiding XI

9 4. Andere bepalingen 212 I. Outplacement en bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen Definities en inleidende bepalingen Tussenkomst in de outplacementkost van de werkgever in herstructurering 214 J. Sectorale overeenkomsten Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden 214 a. Toepassingsgebied 214 b. De dienstverlener 215 c. Duur en inhoud van de outplacementbegeleiding 215 d. Aanvraagprocedure 216 e. Algemene en slotbepalingen Het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N. V. Sabena 218 a. Toepassingsgebied 218 b. Tussenkomst van het Fonds voor bestaanszekerheid 219 c. Algemene en slotbepalingen 219 Afdeling II. De Gewesten 220 DEEL III. REGLEMENTERING VAN OPENBARE DIENSTEN EN PRIVATE BUREAUS VOOR ARBEIDSBEMIDDELING 221 HOOFDSTUK I. HET VLAAMSE GEWEST 221 Afdeling I. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) 1. Opdracht 2. Werkwijze I. Het Handvest van de werkzoekende A. Toepassingsgebied B. Rechten van de werkzoekende II. Algemene arbeidsbemiddeling III. Outplacement IV. Andere arbeidsbemiddeling: bureaus voor kosteloze arbeidsbemiddeling V. Uitzendarbeid VI. De lokale werkwinkels VII. Kerncijfers VDAB 2006 VIII. Eures Afdeling II. Private bureaus voor arbeidsbemiddeling 1. Algemene beschouwingen I. Een nieuwe lei 11. Basisbeginselen 2. Begrippen en toepassingsgebied I. Begrippen XII

10 II. Toepassingsgebied Voorwaarden voor uitoefening 243 I. Algemene voorwaarden 243 II. Bijkomende voorwaarden: uitzendarbeid 248 III. Voorwaarden van professionele deskundigheid 248 IV. Specifieke voorwaarden: commissielonen Erkenning 255 I. Algemeenheden 255 II. Vrijstelling van erkenning 255 III. Afzonderlijke erkenning 255 IV. Adviescommissie 256 A. Opdracht 256 B. Samenstelling 256 C. Benoeming 257 D. Onverenigbaarheden 257 E. Duur van het mandaat 257 F. Werkwijze 257 V. Procedure van erkenning 258 A. Aanvraag 258 B. Documenten 259 C. Afhandeling van het dossier De administratie De commissie De beslissing 260 VI. Duur van de erkenning 261 VII. Intrekking van de erkenning 261 VIII. Overdracht van een verleende erkenning 262 IX. Bureaus met zetel of kantoor buiten het Vlaamse Gewest 263 X. Bureau met zetel of kantoor in het Brusselse of het Waalse Gewest 263 XI. Buitenlands bureau met zetel of kantoor in de Europese Unie 263 XII. Buitenlands bureau met zetel of kantoor buiten de Europese Unie 264 XIII. Werkingsregelen ^64 XIV. Gedragscodes 265 XV. Klachtenprocedure ~ XVI. Het activiteitenverslag XVII. Samenwerking tussen private en publieke arbeidsbemiddelingsbureaus XVIII. Toezicht en sancties ~' XIX. Slotbepaling ; 77 XX. Overgangsregeling " XXI. Inwerkingtreding HOOFDSTUK II. HET BRUSSELSE EN HET WAALSE GEWEST - /v "*79 Afdeling I. In het algemeen ~ Afdeling II. De publieke arbeidsbemiddeling XIII

11 1. Het Waals Gewest 279 I. FOREM 279 A. Algemeen 279 B. Bevoegdheden 280 II. De Waalse maatschappij voor arbeidsbemiddelingsdiensten tegen betaling 282 A. Oprichting en opdrachten 282 B. Werking Het Brussels Gewest: de ACTIRIS 282 I. Bevoegdheden 283 II. Beheer 283 Afdeling III. De private arbeidsbemiddeling Het Waals Gewest: de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus 284 I. Definities 284 II. Erkenningsregeling 285 A. Erkenningsvoorwaarden 285 B. Gelijkwaardige voorwaarden 286 III. Procedure voor de verlening van de erkenning 286 IV. Verplichtingen opgelegd aan de erkende arbeidsbemiddelingsbureaus 287 A. Verplichtingen die voor alle arbeidsbemiddelingsbureaus gelden 287 B. Specifieke voorwaarden 289 V. Schorsing of intrekking van de erkenning 289 VI. Adviescommissie voor de erkenning in arbeidsbemiddelingszaken Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gemengd beheer van de arbeidsmarkt 290 I. Definities 291 II. Opdracht 292 III. Vergunning 292 IV. Voorwaarden 292 V. Erkenning van de privétewerkstellingsagentschappen 293 VI. Fonds ter bevordering van de werkgelegenheid 294 BESLUITEN 296 BIBLIOGRAFIE 301 XIV

12 BIJLAGEN I. Verdrag betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (Verdrag Nr. 181 aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie, Genève, 19 juni 1997) 311 II. Uitzendarbeid A. Gedragscode Federgon 317 B. C.A.O. van 20 maart 1995 betreffende een model van arbeidsreglement 319 C. C.A.O. van 7 mei 1996 betreffende een gedragscode ter preventie van rassendiscriminatie 328 III. Gedragscode voor outplacementactiviteiten (12 maart 2003) FEDERGON 332 IV. Recruitment, Search & Selection Professionele & Ethische Code FEDERGON 335 V. Deontologische code voor loopbaandienstverlening 339 VI. Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (11 februari 2002) VII. Bijlage bij de C.A.O. nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers. Deze wordt achteraan als bijlage VII gepubliceerd " ZAAKREGISTER 351 XV

ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers

ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ARBEIDSRECHT I.CA.-reeks ARBEIDSMARKTRECHT Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers Headhunting - Outplacement - Plaatsing - Selectie - Uitzendarbeid -

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE VAN DE CAMERABEWAKING OP DE ARBEIDSPLAATS --------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht

Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht 1. HET RECHT OP ARBEID: WERKGELEGENHEIDSBEVORDERING... 2 A. INLEIDING... 2 B. BIJZONDERE ARBEIDSCIRCUITS... 2 1 Gesubsidieerde tewerkstelling... 2 2 Verplichte tewerkstelling...

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudstafel

Uitgebreide inhoudstafel Woord vooraf...v Deel I. Instellingen Hoofdstuk 1 Artikel 195, overgangsbepaling: een tijdelijke versoepeling van de procedure voor de herziening van de Grondwet Jan Velaers...1 I. De ontoereikende verklaring

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Europees Sociaal Handvest. (herzien)

Europees Sociaal Handvest. (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Straatsburg, 3 mei 1996 Preambule De ondertekenende Regeringen, Leden van de Raad van Europa, Overwegende dat het doel van de Raad

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

Patrick Humblet. Vakgroep Sociaal Recht Universiteit Gent

Patrick Humblet. Vakgroep Sociaal Recht Universiteit Gent Patrick Humblet Vakgroep Sociaal Recht Universiteit Gent Bruno Debaenst Ins>tuut voor Rechtsgeschiedenis Universiteit Gent When it takes three to tango Enkele rechtshistorische beschouwingen op de uitzendarbeid

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende regeling tot erkenning van de outplacement-, wervingsen selectiebureaus in het Vlaamse Gewest VERSLAG

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende regeling tot erkenning van de outplacement-, wervingsen selectiebureaus in het Vlaamse Gewest VERSLAG Stuk 172 (BZ 1992) - Nr. 5 ARCHIEF 1IuAMsE RAAD TEFWB~~~RGEN VLAAMSERAAD ZITTING 1992-1993 8 FEBRUARI 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende regeling tot erkenning van de outplacement-, wervingsen selectiebureaus

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 25 BIS VAN

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1. COMMENTAAR. Voorwoord Leeswijzer Afkortingenlijst. 1. Algemene inleiding Openbaarheid van bestuur: de grondslagen

Inhoudsopgave DEEL 1. COMMENTAAR. Voorwoord Leeswijzer Afkortingenlijst. 1. Algemene inleiding Openbaarheid van bestuur: de grondslagen Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord Leeswijzer Afkortingenlijst DEEL 1. COMMENTAAR 1. Algemene inleiding Openbaarheid van bestuur: de grondslagen 1. Openbaarheid van bestuur: situering in het recht,

Nadere informatie

HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT Jef VAN LANGENDONCK Met medewerking van Johan PUT Dries SIMOENS Guido VAN LIMBERGHEN Anne VAN REGENMORTEL achtste editie intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD Woord vooraf.

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 -----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 12 februari 2014 ----------------------------------------------------

Nadere informatie