Rekeningsnummer Fopas-Outplacement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rekeningsnummer Fopas-Outplacement 001 5282448 01"

Transcriptie

1 Outplacement in de verzekeringssector Overzicht Inleiding In deze publicatie wordt outplacement in de verzekeringssector, het outplacement programma en de voorwaarden die te vervullen zijn door de verschillende betrokken partijen omschreven. De beroepsherinschakeling wordt toegepast: Bij ontslag omwille van technische redenen van arbeidsorganisatie ( klein luik periode 01/10/ /12/2015 CAO 13/02/2014 betreffende het sectorakkoord ). In geval van niet naleving van de bepalingen 4, 5 en 10 van de basis- CAO over de vastheid van betrekking (gecoördineerd op 18/12/2008) ( groot luik ). Opmerking: Deze Fopas publicatie: - vult de Brochure Fopas, - is opgesteld conform de beslissingen in het Beheerscomité Fopas van 05/11/2012. Inhoud Deze publicatie bevat de volgende onderwerpen: Onderwerp Zie pagina Wat is outplacement? algemeen 2 Outplacement in de verzekeringssector juridisch 3 Sector outplacement via Fopas 4 o De diensten via sector outplacement 5 o Het outplacement programma bij het outplacementkantoor 6 o Voorwaarden te vervullen door de werkgever 9 o Voorwaarden te vervullen door de betrokken kandidaat 10 o Voorwaarden te vervullen door Fopas 11 Paritair opgestelde brochure en formulieren: - Brochure Fopas Outplacement, begeleiding naar een nieuwe job aan o Aangifte werkgever aan Fopas o Formulier 1 Engagementsverklaring van de kandiaat outplacement o Formulier 2 Aanvraag opleiding o Formulier 3 Weigering medewerker outplacement Contact gegevens Fopas Fopas Sophie Lijnen Square de Meeûs, Brussel Tel: 02/ Rekeningsnummer Fopas-Outplacement Outplacement in de verzekeringssector - sectorakkoord

2 Wat is Outplacement? - algemeen Wij baseren ons op de definitie die Federgon, de federatie van de belangrijkste outplacementbedrijven, hanteert. U verneemt ook de vier soorten hulp die hiermee beoogd worden. Definitie Outplacement Outplacement is het geheel van diensten en consultancy-activiteiten die door een gespecialiseerd kantoor, op vraag van een werkgever wordt aangeboden aan een gewezen werknemer van deze werkgever, opdat deze werknemer zelf en zo snel mogelijk opnieuw werk zou vinden (Federgon). 4 soorten dienstverlening Onder de diensten en consultancy-activiteiten bij outplacement worden algemeen gezien 4 soorten hulp onderscheiden. Onderdelen Psychologische ondersteuning Opleidingen van technische aard Individuele coaching Logistieke ondersteuning Functie De kandidaat wordt ondersteund in het aanvaarden van zijn ontslag en het vinden van veerkracht om de zoektocht naar een nieuwe baan aan te vatten. De kandidaat heeft de gelegenheid om te leren solliciteren, onderhandelen, communiceren, Een gespecialiseerde consultant begeleidt en volgt de kandidaat op tijdens het gehele heroriënteringsproces tot de persoon zich in zijn nieuwe functie gesetteld heeft. De kandidaat kan gebruik maken van de ter beschikking gestelde werkruimte, communicatiemiddelen, instrumenten voor multimedia, een secretariaat etc. Outplacement in de verzekeringssector - sectorakkoord

3 Outplacement in de verzekeringssector juridisch In deze rubriek beschrijven we wie op het sector-outplacement beroep kan doen onder welke omstandigheden, en kaderen we outplacement als sanctieelement. Outplacement in de verzekeringssector wordt geregeld krachtens de basis- CAO gecoördineerd op 18/12/2008 over de vastheid van betrekking en de CAO van 13/02/2014 betreffende het sector akkoord Voor wie? Werknemers die ontslagen worden om technische redenen van arbeidsorganisatie indien ( klein luik ): o Het ontslag betekend wordt in de periode 01/01/2014 tem 31/12/2015 o De onderhandelingsprocedure niet tot een consensus geleid heeft Werknemers die ontslagen worden en waarbij de bepalingen 4, 5 en 10 van de basis-cao over de vastheid van betrekking niet nageleefd werden ( groot luik ). Concreet: o Bij niet naleving van de procedure van artikel 4 (in geval van ontslag dat niet is gebonden aan omstandigheden van economische of van technische aard) of artikel 5 (in geval van ontslag wegens economische of technische redenen) of o Bij overtreding van het verbod op ontslag gedurende vierentwintig maanden na fusie of opslorping (artikel 10) Opmerking: Het sector-outplacement omvat het recht (en de plicht) op outplacement voor ontslagen werknemers vanaf 45 jaar (CAO 82 Bis) 1. Sancties bij ontslag De sancties van kracht bij ontslag omwille van technische redenen van arbeidsorganisatie en bij ontslag waarbij niet-naleving van de bepalingen 4,5 en 10 van de basis-cao vastheid van betrekking, zijn: Sancties Beschrijving 1 Ontslagvergoedingen 2 Sancties ifv de anciënniteit Als de anciënniteit Dan stemt de vergoeding overeen met > of = 1 jaar en 3 maandlonen < of = 5 jaar > 5 jaar 6 maandlonen 3 Sector Outplacement via Fopas 1 Personen ouder dan 45 jaar zijn verplicht om deel te nemen aan een outplacementbegeleiding. Indien de persoon niet ingaat op dit aanbod, loopt hij/zij het risico om gesanctioneerd te worden door de RVA (schorsing van de werkloosheidsuitkering die kan variëren tussen 4 à 52 weken). Outplacement in de verzekeringssector - sectorakkoord

4 Sector Outplacement via Fopas Sector-outplacement gebeurt via Fopas. De term Fopas outplacement wordt in onderstaande als synoniem voor sector-outplacement gebruikt. De volgende onderwerpen worden behandeld: Onderwerp Zie pagina De diensten via sector-outplacement 5 Het outplacement programma bij het outplacement kantoor 6 Voorwaarden te vervullen door de werkgever 9 Voorwaarden te vervullen door de betrokken kandidaat 10 Voorwaarden te vervullen door Fopas 11 Outplacement in de verzekeringssector - sectorakkoord

5 De diensten via het sector outplacement Op welke diensten kan de betrokken kandidaat beroep doen? In dit hoofdstuk sommeren we de diensten die in het sector-outplacement mogelijk zijn. Diensten De diensten waarop de betrokken kandidaten beroep kunnen doen zijn volledig gratis 2. Er moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Deze worden verder beschreven. De diensten binnen het sector-outplacement zijn: Diensten Deelname Outplacementprogramma Volgen van aangepaste opleidingen Functie De kandidaat wordt begeleid via het outplacementkantoor om een nieuwe gepaste betrekking te vinden. In het kader van deze begeleiding kan de kandidaat, indien gewenst, een aangepaste opleiding volgen. De kandidaat kan, indien gewenst, zijn herinschakeling in de arbeidsmarkt vergemakkelijken door het volgen van een bijkomende opleiding bij Fopas, een ander sectorfonds of andere erkende opleidingsinstanties. 2 De diensten die in het sector outplacement mogelijk zijn, zijn volledig vrijblijvend voor personen jonger dan 45 jaar. Vanaf 45 jaar is outplacement verplicht (zie bemerking pagina 3). Outplacement in de verzekeringssector - sectorakkoord

6 Het Outplacement programma bij het outplacementkantoor In dit hoofdstuk wordt het outplacement-programma, het outplacementkantoor en de bijkomende garanties, zoals ontwikkeld en bekrachtigd door de sociale partners van de verzekeringssector, beschreven. Het outplacement programma In het sector outplacement onderscheiden we 3 tijdsfases, die uitgebreid worden met een fase vooraf bij de start, en met opvolging en advies achteraf bij het beëindigen van het programma. Bij het beëindigen van elke tijdsfase heeft de betrokken kandidaat de keuze of hij het programma verder wenst te zetten. Hij geeft expliciet zijn akkoord om een volgende fase actief in handen te nemen. Stappen Beschrijving 1. Vooraf Vooraf aan De kandidaat wordt door Fopas telefonisch gecontacteerd om de start hem te informeren over de inhoud en de modaliteiten van het outplacement-programma. Contact met Fopas is vereist vooraleer het outplacement kan starten. Dit contact heeft plaats in principe binnen de week na ontvangst van het aanvraagformulier Aangifte werkgever, te bezorgen door de werkgever aan Fopas (zie pagina 9). 2. Tijdsfasen Fase1: (Maand 1-2) Fase 2: (Maand 3-6) Fase 3: (Maand 7-12) 3. Achteraf Achteraf bij einde o Eerste kennismakingsgesprek met een consultant van het outplacement kantoor (in principe < 2 weken na ontslag) o Zelfkennis en nieuw professioneel perspectief o Verwerking van het ontslag o Het opstellen van een persoonlijke en professionele balans o Het bepalen van de loopbaandoelstellingen en jobdoelwit (doelsectoren, bedrijven, functies) o Persoonlijk Actieplan (PAP) en Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Uitvoering actieplan en ontwikkelingsplan o Begeleiding bij de voorbereiding van het zoeken naar werk o Het zoeken en volgen van gepaste opleidingen o Begeleiding tijdens het zoeken naar werk Evaluatie en bijsturing o Verdere begeleiding bij de uitvoering van het actie- en ontwikkelingsplan o Opvolging en feedback door consultant van ondernomen acties door kandidaat Indien nieuwe professionele activiteit: o Advies ifv een goede integratie in de nieuwe job Indien geen nieuwe job bij beëindiging van het programma: o Advies naar toekomstige perspectieven Vervolg op volgende pagina Outplacement in de verzekeringssector - sectorakkoord

7 Het Outplacement programma bij het outplacementkantoor Vervolg Het outplacement kantoor De outplacementkantoren waarmee Fopas samenwerkt, moeten aan verschillende voorwaarden voldoen zoals o.a: o maandelijks rapporteren aan Fopas bij elke fase van het outplacementprogramma o de deontologische code Federgon onderschrijven (zie Bijkomende voordelen De volgende elementen garanderen dat het outplacement-programma maximale slaagkansen biedt: Voordelen Consulent Duur Onderbreking Hervatting Functie De kandidaat heeft recht op een vaste begeleider. Het is immers belangrijk om een vertrouwensrelatie te kunnen ontwikkelen. Wisselen van consulent is mogelijk indien: o het niet klikt tussen de kandidaat en de consulent o de kandidaat een andere regio verkiest tijdens zijn outplacement De duur van het outplacement programma is 1 jaar maximum, te rekenen vanaf de start van de begeleiding. Het Outplacement programma kan vroegtijdig beëindigd worden: o Op vraag van de kandidaat o Bij een nieuwe tewerkstelling (contract van 6 maanden en meer) Het Outplacement programma kan naar duur uitgebreid worden met maximum 2x een periode van 6 maand : o Voor wie nog geen nieuwe job heeft én dit wenst Het outplacement programma wordt maximum 12 maanden onderbroken bij: o ziekte (+ medisch attest) o bevalling (indien gewenst) o een nieuwe tewerkstelling (indien het outplacement kantoor of Fopas schriftelijk op de hoogte zijn) De kandidaat kan na onderbreking het programma hernemen voor een periode gelijk aan de resterende duur van het initiële programma (garantieperiode van het outplacementkantoor). Extra garantie Ook hervatting voor de kandidaat indien hij binnen de 12 maanden die volgen op zijn aanwerving: o job(s) van korte duur niet verderzet (< 6 maand) o ontslagen wordt 3 o zijn nieuwe werkgever verlaat o zijn activiteit als zelfstandige stopzet 3 De garantieperiode vervalt indien ontslag omwille van zware fout Outplacement in de verzekeringssector - sectorakkoord

8 Begeleiding Kwalitatieve evaluatie Locatie De begeleiding bestaat uit individuele gesprekken met de consultant, aangevuld met groepsworkshops. De individuele gesprekken duren ongeveer 1 uur. De frequentie ervan wordt, naar behoefte en wens van de kandidaat, en in gezamenlijk overleg tussen kandidaat en begeleider, ingepland, binnen de vooropgestelde tijdsfases. Fopas waakt over de kwaliteit van de begeleiding. Dit gebeurt ondermeer aan de hand van het Fopas evaluatieformulier, in te vullen door de kandidaat op het einde van elke fase. De begeleiding vindt plaats op de locatie die de kandidaat verkiest. De geselecteerde outplacementkantoren hebben meerdere locaties: Antwerpen, Brussel, Luik, Outplacement in de verzekeringssector - sectorakkoord

9 Voorwaarden te vervullen door de werkgever In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de werkgever geacht wordt te doen ifv het sector-outplacement via Fopas. Procedure De procedure is de volgende: Stap Handeling 1 Overhandigen van de paritair opgestelde Informatiebrochure aan de betrokken medewerker bij ontslag. 2 Informeren van de medewerker dat deze zijn vooropzeg niet moet presteren. 3 Inlichten van Fopas van het ontslag: o Indien gewenst kan de aanwezigheid gevraagd worden van een consultant voor de opvang bij ontslag (optioneel, aanvraag 5 dagen vooraf bij Fopas) o Binnen de week volgend op het ontslag o Via het formulier Aangifte werkgever aan Fopas 4 Overschrijven van per ontslagen medewerker op het rekeningnummer Fopas-Outplacement ( ) met melding van Fopas outplacement + naam, voornaam medewerker. De werkgever ontvangt hiertoe een betalingsorder vanwege Fopas. Outplacement in de verzekeringssector - sectorakkoord

10 Voorwaarden te vervullen door de betrokken kandidaat In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de betrokken kandidaat geacht wordt te doen ifv het sector-outplacement via Fopas, dat volledig gratis is 4. Procedure De procedure is de volgende: Stap Handeling 1 Binnen de bedenktijd van 1 maand na de eerste bespreking met het outplacementkantoor, al dan niet beslissen deel te nemen aan het outplacement programma: Is de beslissing tot Dan deelname Outplacement programma Positief o Het formulier 1 Engagementsverklaring bezorgen (via de consultant) aan Fopas. o Instappen in het outplacementprogramma geeft recht op een éénmalige forfaitaire transportvergoeding ( 150) vanwege Fopas. Negatief o Het formulier 3 Weigering van de kandidaat voor Outplacement terugsturen aan Fopas. 2 Aanvragen van een opleiding bij Fopas, een ander sectorfonds of bij een andere erkende instelling : o De kandidaat bezorgt het formulier 2 Aanvraag Opleiding aan Fopas. o Aanvragen kaderen in de balans opgemaakt ifv outplacement-programma en kunnen in principe ten vroegste ingediend worden na beëindiging fase 1. o De kandidaat schrijft zich in bij de betreffende opleidingsinstantie na goedkeuring door Fopas. o Fopas betaalt de financiële interventie van een goedgekeurde aanvraag terug aan de kandidaat, na bewijs van inschrijving en betaling. o Opleidingen aanvragen is mogelijk zolang het outplacement-programma loopt. o De aanvraagperiode kan verlengd worden met 2x 6 maanden voor wie nog geen nieuwe job heeft én dit wenst. 4 Vanaf 45 jaar is outplacement verplicht (zie bemerking pagina 3). Outplacement in de verzekeringssector - sectorakkoord

11 Voorwaarden te vervullen door Fopas In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de verantwoordelijkheden zijn van de bestuursorganen van Fopas en wat Fopas zelf geacht wordt te doen ifv het sector outplacement. Het Beheerscomité Het Beheerscomité van Fopas spreekt zich uit over de ontvankelijkheid van het aangevraagde outplacement, de aangevraagde opleidingen en over de goede gang van zaken in het algemeen. Het Beheerscomité doet hiervoor beroep op het advies van de Herinschakelingscel 5. Het Beheerscomité waakt over: o De technische en kwalitatieve aspecten van de outplacementdossiers o De goede uitvoering van de outplacement-programma s o De besteding van de financiële middelen ifv het sector-outplacement o De aangevraagde opleidingen Fopas Fopas zelf staat in voor: o De informatie vooraf en de organisatie van de eerste bespreking met de betrokken kandidaat en de consultant van het outplacementkantoor. o Het opvolgen van de werk- en contractuele afspraken tussen het outplacementkantoor en Fopas. o Het beheer en de administratie van de aanvragen voor het outplacement-programma en de opleidingen. o Kwalitatieve opvolging en financieel beheer van de verschillende fases van het outplacement programma. o Rapportering aan het Beheerscomité. 5 De Herinschakelingscel is paritair samengesteld en adviseert het Beheerscomité. Outplacement in de verzekeringssector - sectorakkoord

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

PLANET. OUTPLACEMENT Uw onmisbare gids bij ontslag

PLANET. OUTPLACEMENT Uw onmisbare gids bij ontslag PLANET OUTPLACEMENT Uw onmisbare gids bij ontslag Inhoud Verlos uzelf van het grote taboe p. 4 Wat betekent outplacement voor u? p. 7 De wet over uw plichten p. 8 Het outplacement model p. 11 Bespaar

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der Beken September 2012 IDEA Consult nv Tel: (+32) 02 282

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement?

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn uw rechten

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden Peter De Cuyper Ludo Struyven Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, in

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Het tijdskrediet eindeloopbaan CAO nr. 103 Nieuwe reglementering

Het tijdskrediet eindeloopbaan CAO nr. 103 Nieuwe reglementering Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het tijdskrediet eindeloopbaan

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?

Infoblad - werknemers Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Inleiding Infoblad

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding wordt gebruikt om de begeleiding van het outplacementkantoor op te volgen.

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen:

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: > Hoe moet ik mij inschrijven als werkzoekende? > Waar vind ik passende werkaanbiedingen? > Hoe stel ik mij voor

Nadere informatie

De onderneming DWT Selection

De onderneming DWT Selection De onderneming DWT Selection DWT Selection werd opgericht in 1990 en is aanwezig met kantoren in België en Nederland. Vanuit ons Belgisch kantoor in Wallonië werken we ook voor de Luxemburgse markt. Op

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie