Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Wat is bemiddeling in familiezaken? Copyright and disclaimer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Wat is bemiddeling in familiezaken? Copyright and disclaimer"

Transcriptie

1 Auteur Elfri De Neve Onderwerp Wat is bemiddeling in familiezaken? Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Wat is bemiddeling in familiezaken? Ernstige conflicten. Wanneer familiale conflicten niet binnen het gezin kunnen worden opgelost, wordt maar al te vaak beroep gedaan op pijnlijke procedures. Jarenlange familiale vetes, problemen tussen ouders en kinderen, vechtscheidingen, talrijk zijnde voorbeelden waar het recht gebruikt wordt om machtsstrijd te leveren en "zijn" gelijk te halen eerder dan om een constructieve oplossing te vinden. Dergelijke conflicten escaleren en gaan een eigen leven leiden zodat na verloop van jaren, niemand nog de eigenlijke aanleiding kent. De bedoeling van dergelijke klassieke procedures is meestal de andere te overwinnen, de andere te raken waarbij elke nieuwe actie een nieuwe reactie oproept. Dergelijke familiale conflicten gaan aldus het leven gaan beheersen van de betrokkene en dit zoniet voor de verdere verloop van hun leven, doch minstens voor heel wat jaren. Haat is een gif dat men zelf drinkt en waarvan men hoopt dat de andere doodgaat. De kosten nemen fenomenale proporties aan en de weerslag van dit alles op de opvoeding van de kinderen is catastrofaal. Herstelde communicatie. Wanneer partijen in een familiaal conflict bereid zijn met hulp van een derde samen een oplossing te zoeken, rekening houdende met gemeenschappelijke bekommernissen en betrachtingen, staat voor hen de weg open naar een gans andere benadering van hun conflict. De bemiddeling in familiezaken werd uitgewerkt als een model waarbij de bemiddelaar de beide partijen helpt zelf beslissingen te nemen. De bemiddelaar ziet erop toe dat beide partijen grondig geïnformeerd zijn en bij de bemiddeling evenveel even veel invloed hebben. Wie schuldig is, is hierbij irrelevant, niet omdat schuld onbelangrijk is, maar wel omdat schuld de mensen tegenover mekaar plaatst en al dusdanig niets bijdraagt tot een oplossing. Meningsverschillen worden naast elkaar gezet en er wordt opnieuw geluisterd en geleerd te luisteren. Door een onderscheid te maken tussen relationele en inhoudelijke conflicten wordt een beter inzicht bekomen in de eigenlijke problematiek. De bemiddelaar in familiezaken doorloopt enkele fases zodat de partners hun conflict beter kunnen hanteren en liefst oplossen eerder dan het procedureel jarenlange gevecht aan te gaan. Bemiddelaars in familiezaken hebben een grondige voortgezette opleiding genoten alvorens zij deze titel dragen. Er zijn welzijnswerkerbemiddelaars, notarisbemiddelaars en advocaatbemiddelaars. De kostprijs van een bemiddeling in familiezaken is een fractie van de kostprijs van een procedure. De bemiddeling in familiezaken is een waardevol alternatief is bij de geschillenbeslechting in familiezaken, te meer daar hierdoor oplossingen worden uitgewerkt door de betrokkenen zelf met hulp van de bemiddelaar. Dergelijke oplossingen worden dan ook per definitie door alle betrokken partijen aanvaard en hebben dan ook de eigenschap beter overeind te blijven en stipter nagevolgd te worden met minder opvolgende bijkomende conflicten.

3 Hoe? Een bemiddeling bestaat uit verschillende sessies die meerdere uren in beslag nemen. Hierdoor kan er bijzonder veel tijd gemaakt worden om naar de betrokkenen te luisteren, hun betrachtingen te formuleren, te herformuleren, te parafraseren en vooral te zoeken naar gemeenschappelijke betrachtingen en bekommeringen; Zelfs hoog conflictueuze toestanden die op het eerste zicht niet meer onderhandelbaar lijken, bieden vaak goede kansen om opgelost te geraken middels bemiddeling. De opleiding van de bemiddelaars werd immers toegespitst op oeverloze discussies en op het eerste zicht hopeloze gevallen. Bij ernstige familiale conflicten zijn er immers geen winnaars of verliezers na een gerechtelijke uitspraak. Veelal voelt elke partij zich verliezende partij en voelt zich onvoldoende gehoord om één en ander hierna te compenseren met feitelijkheden waarvan de kinderen maar al te vaak het slachtoffer worden: onbetaalde onderhoudsgelden, problemen bij de uitoefening van de omgangsrechten, afgifte van goederen en alle problemen rond de relaties met de kinderen Wanneer? Zo kan bemiddeling zinvol zijn : - bij problemen rond de toekenning van de gezinswoning; - bij omgangsregelingen en verblijfsregelingen van kinderen; - bij bepalingen van onderhoudsgeld voor kinderen; - bij afgifte van roerende goederen; - bij bepaling van voorlopige onderhoudsgelden; - bij discussies over verdwenen goederen; - bij familiale conflicten tussen ouders en kinderen; - bij typische conflicten bij beëindiging van een concubinaat - als remediëring of begeleidende maatregel in strafzaken na familiale conflicten voornamelijk nopens kinderen; - bij strafzaken inzake belaging voornamelijk tussen ex-partners; - bij partnergeweld; - in het algemeen telkens wanneer er conflicten zijn tussen particulieren waarbij er een relationele dimensie is.

4 Model. Bemiddeling is geen nat vingerwerk, waarbij louter geput wordt uit wijsheid, autoriteit en rijpe ervaring. Daarentegen is de bemiddeling ondersteund door een wetenschappelijk model. Dit model werd uitgewerkt voornamelijk aan de Harvard University, geïnspireerd door het "systeemdenken". De theorie en de praktijk die gehanteerd werd bij de opleiding van bemiddelaars in internationale conflicten werd met succes getransponeerd naar familiale conflicten. Onmiddellijk werd hieraan toegevoegd dat één en ander slechts een model is, waarvan de praktijk geleerd heeft dat het waardevol is bij het hanteren van conflicten, zonder dat dit model als universeel zaligmakend of als "waarheid" wordt bestempeld. Grote lijnen en beginselen van bemiddeling : - UITGANGSPUNTEN : 1. drie ethische principes : a. beide klanten nemen zelf de beslissingen; b. beide klanten hebben evenveel invloed; c. beide klanten zijn grondig geïnformeerd. 2. Communicatietheorie a. eerste axioma : wie schuldig is, is irrelevant ; b. tweede axioma : wie gelijk is, is irrelevant; c. derde axioma : de non-verbale communicatie dient ontdekt te worden teneinde de relationele boodschappen te ontdekken, waarna het relationele van het inhoudelijke dient afgebakend; d. vierde axioma : de leidende of volgende opstelling van een partij dient bij de bemiddeling ontdekt en gehanteerd; e. machtsonevenwichten dienen behandeld en hersteld; f. de onderhandelingen geschieden op basis van bezorgdheden en betrachtingen met aansluiting bij de communicatietheorie; g. de doelstellingen van de betrokkenen dienen geformuleerd. De doelstelling van de bemiddelaar is hoe dan ook het oplossen van inhoudelijke meningsverschillen

5 onverminderd het hanteren van relationele conflicten en het welzijn van de kinderen. - DE BEMIDDELINGSPROCEDURE Eerste onderdeel de onderhandelingen over de onderhandelingen fase 1 onderhandelingen over het oplossingskader fase 2 verbintenis tot principes van de bemiddeling en onderhandelingsmethode inhoudende het engagement tot bemiddeling, de overeenkomst terzake. Tweede onderdeel Onderhandelingen over de scheidingsonderwerpen fase 3 onderwerpen en bijhorende informatie ordenen fase 4 gezamenlijke en/of complementaire beslissingscriteria bepalen fase 5 gemeenschappelijke en/of complementaire bezorgdheden en betrachtingen verwoorden. Derde en laatste onderdeel Mengingsverschillen oplossen fase 6 oplossingen brainstormen fase 7 opties evalueren en aanpassen door herbevestiging van de evaluatiecriteria en na te gaan in hoeverre deze opties voldoen aan de betrachtingen van beiden en door verder de opties aan te passen aan de betrachtingen en de haalbaarheid fase 8 de oplossingen formaliseren in een overeenkomst. Bij de bemiddeling bemiddelt de bemiddelaar vanuit verschillende rollen : onderhandelingsbewaker: de bewaker is de bemiddelaar van andermans onderhandelingen - de klanten onderhandelen (niet de bemiddelaar). De bemiddelaar maakt de conflicten van de betrokkenen hanteerbaar en neemt zelf geen deel aan de onderhandelingen;

6 - de bemiddelaar maakt de inhoudelijke conflicten hanteerbaar en plaatst de verschillende meningen van de betrokkenen naast elkaar; - de bemiddelaar maakt de relationele conflicten hanteerbaar en heeft deze relationele conflicten een legitieme plaats; evenwichtsbewaker: de bemiddelaar bewaakt het evenwicht tussen de beide partijen informatiebewaker: de bemiddelaar staat ervoor in dat alle betrokkenen grondig geïnformeerd zijn. De bemiddelaar verschaft deze informatie of staat ervoor in dat deze informatie door derden wordt verschaft met inzage voor beide partijen. De bemiddelaar staat er eveneens voor in dat deze informatie op een didactische wijze wordt overgebracht aan de betrokkenen. procedurebewaker: Met het oog op de efficiëntie van de bemiddeling bewaakt de bemiddelaar evenzeer de onderhandelingsmethode door : - ervoor te zorgen dat de partijen hun standpunten loslaten en eerder opteren voor bezorgdheden en betrachtingen (zeg mij niet wat u niet wilt, zeg mij wat u wel wilt); - door de betrokkenen te helpen hun bezorgdheden en betrachtingen te verwoorden; - door de bemiddelingsprocedure te sturen; - door de procedure te structureren; - door de spanningen tussen de betrokkenen enerzijds en de betrokkenen en de bemiddelaar anderzijds te hanteren en door ook inzage te krijgen in de familiale context van de derde betrokkene bij de bemiddeling (m.a.w. de personen die bij de betrokkenen invloed uitoefenen). - DEONTOLOGIE De erkende bemiddelaars in familiezaken hanteren een strikte deontologische code, onverminderd de deontologische regels van de advocatuur. Zo is en blijft de bemiddeling vertrouwelijk en wordt geen verslag over de bemiddeling aan derden medegedeeld. Evenmin kan de bemiddelaar als deskundige of getuige gehoord worden. Vanzelfsprekend kan een advocaat-bemiddelaar niet optreden als bemiddelaar in conflicten waarbij cliënten van diens advocatenkantoor zouden zijn betrokken. Evenmin kan deze advocaat-bemiddelaar onder geen enkel voorwendsel als advocaat van één van de partijen optreden waarvoor deze op weldanig ogenblik ook een bemiddeling zou hebben uitgevoerd. Scheiding als schande? Drie op vier huwelijken eindigen in een echtscheiding. Vier op vijf partnerrelaties lijken al evenmin voor het leven bestemd. De opvolgende relaties zijn al evenmin bestendig. Dergelijke vaststellingen worden meestal fatalistisch weergegeven alsof in een tijdperk van moreel verval relaties in dit tranendal tot mislukken gedoemd zijn. Progressievere benaderingen hebben

7 het over het tijdperk van de seriële monogamie, waarbij periodes van verliefdheid opgevolgd worden door al dan niet geformaliseerde relaties, kameraadschap, geluk, beëindiging en opvolgende nieuwe relatie. Of deze laatste beschouwing morele voorkeur draagt, laten we in deze bijdrage in het midden. Echter stellen we vast dat een positieve benadering van het fenomeen opvolgende relaties kan bijdragen tot betere oplossingen, zodat deze utilitaire benadering een ideaal werkinstrument kan uitmaken. Scheiding als remedie. Het aangaan van een relatie is een beslissing van twee mensen, zo ook het behoud ervan. Vanuit deze overweging zijn de wetgevende initiatieven legio om het echtscheidingsrecht te herzien, waarbij de schuldloze echtscheiding het toverwoord lijkt. Tussen partners kunnen er feitelijkheden geschieden, beledigingen, misdrijven. Wanneer de maatschappelijke of private orde verstoord wordt, onaanvaardbaar gedrag gesteld wordt, schade veroorzaakt wordt, dient sanctierecht voorzien te blijven. Een en ander is recent nog ingevuld door de wet op het partnergeweld. Wanneer 20 jaar geleden een scheiding als een faling werd aanzien waarbij de verongelijkte partij in eer hersteld diende te worden door een "sanctiescheiding", is sinds mei 68 door de goegemeente en de achterklap eerder respect ontstaan voor die partners die met fatsoen, met wederzijds respect en in schoonheid weten te scheiden. In dit model is de bemiddelaar geen raadgever maar een informatieverschaffer. Geen positiebepaler maar een positieverkenner. Geen beslisser maar wel de bewaker en de hulpverlener van de onderhandeling. Aldus worden oplossingen uitgewerkt door goed geïnformeerde vrije beslissers. Deze bemiddelaars helpen de betrokkenen door conflicten te ontkoppelen. Door het relationele van een conflict te scheiden van inhoudelijke oplossingen. Relationele conflicten worden hierbij niet uit de weg gegaan, doch opnieuw gedefinieerd, lees vertaald, zodat het eigenbeeld en de eigenwaarde van de betrokkenen overeind kan blijven. Dit alles werkt verbazend goed ontmijnend zeker wanneer men de betrokkenen de gelegenheid biedt om los van de beslissing de gemeenschappelijke inzet voor de kinderen te laten benadrukken. Theorie, psychologie en praktijk. Bemiddelaars in familiezaken zijn geen psychoanalisten die graven in het verleden om problemen van vandaag op te lossen. Of Freud gelijk had of niet, laten zij in het midden al stellen zij wel met de glimlach dat de gekkenhuizen en gevangenissen vol zitten met mensen die niet kunnen vergeten en niet kunnen scheiden van het verleden. Zij werken met de communicatieleer, met contextuele aanpak, met het geloof dat het ene gedrag op het andere gedrag invloed heeft. Zij antwoorden zelfs niet op de vraag of zij het filosofisch het bij het rechte eind hebben. Zij laten dit in het midden maar stellen wel vast dat zij in heel wat gevallen tot positieve resultaten kunnen komen. Voeg daarbij dat zij op geen enkel ogenblik de klassieke echtscheidingsprocedure afraden. Zij blijven steeds alle mogelijkheden van de procedure aan beide partijen openhouden. Meer zelfs zij blijven informeren over deze procedures en zullen, zo de betrokkenen dit wensen, alsdan doorsturen naar een advocaat, als beste alternatief om het geschil alsdan door de rechtbank te laten beslechten.

8 In plaats van een opgelegde procedure impliceert een bemiddeling of een onderhandeling eerst het maken van afspraken over de procedure; in plaats van bewapening door de partijen en hun advocaten zal de bemiddelaar en de onderhandelaar de onderhandeling dienen te bewaken, ontwapenend dienen op te treden, de gelijkheid tussen de partijen dienen te bewaken, er dienen op toezien dat de ingebrachte informatie volledig en correct is Advocaten gaan met tegenstrijdige standpunten om door argumentatie waarbij zij niet het antwoord dienen te bieden. Oplossingen worden gevonden door het Hegeliaanse spel van these en antithese door de onpartijdige rechter in een synthese te laten beslechten. Onderhandelaars gaan met tegenstrijdige standpunten om door het verhaal van water en wijn, door het spel van laten geven en laten nemen, wat vaak door elke partij aan de tafel begrepen wordt als moeten geven en laten nemen. De bemiddeling werkt middels een model waarbij de bemiddelaar de beide partijen helpt zelf beslissingen te nemen. De bemiddelaar ziet erop toe dat beide partijen grondig geïnformeerd zijn en bij de bemiddeling evenveel evenveel invloed hebben. Wie schuldig is, is hierbij irrelevant, niet omdat schuld onbelangrijk is, maar wel omdat schuld de mensen tegenover mekaar plaatst en al dusdanig niets bijdraagt tot een oplossing. Meningsverschillen worden naast elkaar gezet en er wordt opnieuw geluisterd en geleerd te luisteren. Door een onderscheid te maken tussen relationele en inhoudelijke conflicten wordt een beter inzicht bekomen in de eigenlijke problematiek. Alvorens tot oplossingen te komen worden eerst afspraken gemaakt over de wijze waarop oplossingen kunnen gevonden worden en aan welke gemeenschappelijke verkende betrachtingen en bekommernissen de door partijen voorgestelde oplossingen dienen te voldoen. De bemiddelaar in familiezaken doorloopt aldus verschillende fases zodat de partners hun conflict beter kunnen hanteren en liefst ook kunnen oplossen eerder dan het procedureel jarenlange gevecht aan te gaan. De bemiddeling werd uitgewerkt in verschillende modellen waarbij het "model contrapunt" het meest verspreide en erkende model is. Degelijke vaardigheden impliceren ook voor advocaten een grondige voortgezette opleiding. Cliënten verdienen het overigens dat hun bemiddelaar of onderhandelaar over alle nodige en nuttige kennis beschikt om met de meeste kansen tot een blijvend, minstens langdurend resultaat te komen.

9 Boeken over scheiding. Voor wie verder wil lezen: Decennia lang was het onderwerp echtscheiding voorbehouden aan auteurs van juridische werken die vanuit hun vakkennis en wettelijk kader monografieën, commentaren, bijdragen in tijdschriften en zelfs een heus eigen tijdschrift creëerden. Innoverend was de bijdrage van de KAV studiedienst met de publicatie "Gids bij scheiding". De concrete vragen die betrokkenen bij een scheiding zich stelden, werden ten behoeve van de burger zelf beantwoordt. In de voorbije maanden werd dit baanbrekend werk geactualiseerd door een nieuwe dubbele uitgave : gids bij scheiding enerzijds en "Gids bij huwelijk" anderzijds. Op een bevattelijke wijze worden alle vragen en ook randfenomenen bij het gebeuren van een scheiding en een huwelijk in deze werken behandeld. In 1997 publiceerde Marleen Heylen het werk "Kinderen en scheiding Gids voor scheidende ouders en hun kinderen". Dit werd geschreven door een niet-juriste, was een eerstee bescheiden aanzet om de scheidingsproblematiek uit te leggen in een begrijpende mensentaal met bijzondere aandacht voor de manier waarop de ouders het gezinsproject stopzetten in een lovenswaardige betrachting tot bijdrage van een menswaardige en kindbetrokken scheiding. Ouders van scheidende paren vinden in dit werk tips voor de vragen van kinderen in deze situaties en worden gewezen op hun verpletterende verantwoordelijkheid voor de zorg van de kinderen in dit gebeuren. In een scheiding willen eigenlijk beide partijen de kinderen sparen, doch men vergeet dat de kinderen getuige blijven hoe zeer men ook tracht één en ander te verbergen. Kinderen gaan zich al te vaak hun eigen rol aanmeten met een eigen agenda en eigen doelstellingen. Zelfs wanneer er geen bereidheid bestaat van beide ouders om hierbij professionele hulp in te schakelen, kan het zinvol zijn dat één van hen beroep doet op professionele hulpverstrekkers. In 2003 verscheen het werk van Inge De Waele "Samen uit elkaar ouder blijven na de scheiding". Ook dit werk geschreven door een psychologe en dus niet- je een scheiding? Hoe ga je om met jouw kinderen? Hoe deel je verdriet en vreugde? juriste benadert de scheiding vanuit een diepmenselijk facet. Hoe verwerk Dit werk benadert direct in het eigen taalgebruik van een ervaringsdeskundigee met veel aandacht voor verdriet en verwerking. Net zoals in de vorige bijdrage biedt de lectuur van dit boek een verruimde kijk aan de jurist die dagdagelijks geconfronteerd wordt met de diepmenselijke en intermenselijke vragen van zijn cliënt. In december 2003 verscheen het handboek "echtscheiding in eigen handen" van Mia Renders (zie Op zeer eenvoudige, maar toch volledige wijze wordt in dit boek stap voor stap de scheiding uitgelegd. Dit boek is een "hoe en doe boek" (hoe kan ik het zelf doen?), een "waarsta-ik-boek" (hoe moet ik mijn situatie inschatten) ), een "helpboek" (antwoorden op mijn vragen en wie helpt mij verder) een "kindboek" (hoe beantwoorden we de vragen en bezorgdheden van de kinderen). Nog nooit verscheen een dergelijk boek over een juridische materie met een dergelijke unieke aanpak. De invalshoek van het boek is deze van de gewone man en vrouw, maar ook en vooral de papa, mama en de kinderen, die aan de vooravond van een scheidingsweg of tijdens de scheiding met honderden vragen zitten en op zoek zijn naar een antwoord. Het boek heeft natuurlijk zijn

10 beperkingen en kan onmogelijk op elke vraag een antwoord geven. Evenmin is het een knutselboek aan de hand waarvan scheidingen gebagatelliseerd worden. Zo wordt veel aandacht besteed aan de meerwaarde die een advocaat, notaris of bemiddelaar kunnen bieden. Uniek in het boek is dat het een juridisch technisch onderwerp niet beschrijft vanuit de invalshoek van het eigen gelijk, naar wel van het terug te vinden nieuwe geluk. Maar het boek zal niet alleen zijn weg vinden bij zij die zelf scheiden of met scheiding door hun omgeving of familie geconfronteerd worden. Er wordt sinds maanden door advocaten, bemiddelaars en notarissen uitgekeken naar de verschijning ervan. Deze professionelen zullen door dit boek de concrete vragen en bezorgdheden van scheidenden beter leren begrijpen en vooral hulpmiddelen vinden om oplossingen aan te bieden. Wanneer men door het lezen van een toegankelijk kookboek de recepten en geheimen van de chef leert kennen, leert men niet alleen beter koken, maar leert men de taal van de spijskaart van het beter restaurant verstaan en weet men beter wat men eet en waarom het lekker of aangebrand is. Na een uiteenzetting over de verschillende echtscheidingsmethodes, besteedt het werk vooral aandacht aan de bemiddeling en onderhandeling als alternatieve wijze om de scheiding te benaarstigen. Hierbij worden opeenvolgend de volgende vragen behandeld : hoe willen wij scheiden? hoe willen wij onderhandelen : o met standpunten en wapens (met de nadelen hieraan verbonden) o of vanuit bekommernissen en onderhandelingen zonder wapens met de hieraan verbonden voordelen en de hieraan verbonden regels om één en ander zinvol en resultaatsgericht te maken. In haar werk neemt de bemiddelaar zelfs een stap terug door de mogelijkheid te bieden om na lectuur van dit werk deze onderhandeling zelf te kunnen voeren zonder tussenkomst van een bemiddelaar. Dit laatste zal in heel wat gevallen misschien te hoog gegrepen zijn. Er kan moeilijk geloof worden gehecht aan het feit dat de loutere lectuur van een dergelijk werk (gesteld dat er door beide partijen hiertoe voldoende inzet kan bestaan) kan leiden tot een scheiding bij onderlinge toestemming zonder enige tussenkomst van derden. Maar één en ander blijft zinvol zodat de betrokkenen zelf een beter inzicht kunnen krijgen in hetgeen een bemiddelaar doet, hetgeen aldus de bemiddeling ten goede komt. Wie het gerenommeerde kookboek van het restaurant "Comme chez soi" gelezen heeft, zal wellicht veel opgestoken hebben en misschien een gerechtje bereid hebben. Maar voor een betere maaltijd met volledige voldoening zal hij het restaurant met de professionele kok blijven zoeken. Meer zelfs de lectuur van het recept zal tot beter begrip en betere bevrediging leiden. Anders dan de klassieke indeling van het recht benadert het boek verder de eigen situatie van de betrokkenen met een eigen classificatie en eigen terminologie die ietwat vreemd bij de jurist overkomt doch des te begrijpender door de burger: Wat is onze goederensituatie? Wat is onze huissituatie? Wat is onze ouderschapssituatie? En hoe benaderen wij deze?

11 Als volgende stap benadert het boek de bekommernissen van de betrokkenen. Wat vinden zij belangrijk? En welke gemeenschappelijke beslissingscriteria kunnen zijn aanvaarden. Eens deze bekommernissen vastgesteld zijn, helpt het boek dan te toetsen welke regelingen precies passen bij deze bekommernissen. Eén en ander lijkt misschien op het eerste gezicht abstract, doch wordt benaderd vanuit concrete voorbeelden. Het boek behandelt verder hoe deze onderhandelingsprocedure kan worden afgerond en op welke wijze de echtscheidingsprocedure verder kan verlopen met of zonder professionele tussenkomst. Tenslotte wordt de rol van de bemiddelaar belicht met objectieve voordelen en nadelen van elke beroepsgroepbemiddelaar, weze het een advocaatbemiddelaar, een notarisbemiddelaar of een welzijnsbemiddelaar. Scheidingsbemiddeling anticipeert in de regel op toekomstige conflicten. Anders dan bij klassieke echtscheidingen wordt vastgesteld dat scheidingsbemiddeling vaak resulteert in blijvende regelingen. Toch gaat het boek de conflicten na de scheiding niet uit de weg en biedt het oplossingen aan die ook na de bemiddeling kunnen ontstaan. Het boek behandelt tenslotte de verschillende vragen die de partijen zich kunnen stellen bij de overeenkomst evenals de gevolgen van de scheiding en hun beslissingen. Bij het boek hoort een CD-rom waarin 10 basisovereenkomsten en maar liefst 800 mogelijke clausules worden voorgesteld. Anders dan de klassieke indeling van juristen wordt één en ander opgedeeld in de goederenovereenkomst, de huisovereenkomst en de ouderschapsovereenkomst als onderdelen van de globale regeling. De goederenovereenkomst behelst de voorwerpen, het geld, de erfrechten en de persoonlijke onderhoudsgelden. De huisovereenkomst betreft zowel de voorlopige als definitieve regeling m.b.t. de woonst en de onroerende goederen. De verschillende hypotheses worden uitgewerkt waarbij het weze de ene de woning inkoop, beiden de woning verkopen, het huis geschonken wordt aan het kind en het huis in gemeenschap wordt gehouden. Ten aanzien van de ouderschapsovereenkomst wordt het onderscheid gemaakt tussen gezagsregeling, verblijfsregeling, kostenregeling en conflictbeheersing. De jurist denkt in klassieke indelingen zoals ouderschap of co-ouderschap, locatie of bilocatie. De burger ziet het ene als overwinning, het andere als nederlaag. Dit boek verlegt grenzen door honderden tussenvormen aan te duiden die de kansen op slagen van een onderhandeling verhogen en daarnaast die oplossingen aanreiken die dichter bij de betrachtingen van de ex partners zelf staan. Deze grensverleggende en andere clausules die vanuit de praktijk reeds hun nut hebben bewezen werden voor het eerst in deze uitgave gepubliceerd en toegelicht Het feit dat bij dit boek een CD-rom is gevoegd met de voormelde 800 modelclausules en dit inbegrepen in de prijs van een normaal boek, maakt het werk des te aantrekkelijker. Rechtsleer: Nathalie Uytttendaele, La loi du en de qui concerne la mediation T.Vred 2005, 205 Nieuwe wetgeving: De nieuwe wet van 21/02/2005 op de bemiddeling (Belgisch staatsblad 22 maart 2005): wet op de bemiddeling

12 De bemiddeling in familiezaken, al dan niet verricht door erkende dienstverrichters, valt fiscaal onder gezinsvoorlichting en geniet derhalve de vrijstelling beoogd door artikel 44, 2, 5, van het BTW-Wetboek. Elfri De Neve Advocaat-Bemiddelaar in familiezaken

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Partnergeweld. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Partnergeweld. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Partnergeweld Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Vruchtgebruik: creatief met rechthebbenden Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsflash Laga www.laga.be Onderwerp Toepassing van financiële consumentenbescherming op beleggingsvastgoed? Datum 8 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR Bemiddeling nascholing 2009 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma vindt plaats te Gent en te Antwerpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke WCO-procedure in theorie en in de praktijk: een wereld

Nadere informatie

BEMIDDELINGSREGELS bemiddelingsprotocol

BEMIDDELINGSREGELS bemiddelingsprotocol BEMIDDELINGSREGELS bemiddelingsprotocol U wil een overeenkomst zoeken met de hulp van een bemiddelaar. Dan onderhandelt u zelf. U beslist eerst hoe u zal onderhandelen. Dan pas volgen de onderhandelingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Even voorstellen. Wat is bemiddeling?

Even voorstellen. Wat is bemiddeling? Even voorstellen Mijn naam is Sabine Poel. In 2006 ben ik als klinisch psychologe optie kinderen en jeugdigen afgestudeerd aan de K.U.L. Na mijn afstuderen ben ik als docent aan de slag gegaan en daarnaast

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Echtscheiding. Kortgeding. Verblijfregeling kinderen. Temporele bevoegdheid Datum 10 maart 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Valsheid in geschriften. Conclusie neergelegd in een procedure tot echtscheiding. Conclusie houdende een vordering tot onderhoudsgeld op grond van valse beweringen.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Deloitte Fiduciaire www.deloitte.com Onderwerp Verloningsoptimalisaties Datum December 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Sinds 1 april ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar Datum 03 april 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Cazimir. Onderwerp. VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding. Datum.

Instelling. Cazimir.  Onderwerp. VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding. Datum. Instelling Cazimir www.cazimir.be Onderwerp VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding Datum 17 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Benelux Gerechtshof Onderwerp Eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992, artikelen 6bis en 6ter - Beroep tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian regulatory www.lydian.be Onderwerp Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in beperken tussenkomst bij opmaak schattingsverslagen voor lokale besturen tot erkende landmeter-experten.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN SCHEIDINGSBEMIDDELING

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN SCHEIDINGSBEMIDDELING BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN SCHEIDINGSBEMIDDELING Inleiding Tussen mensen ontstaan conflicten. Als conflicten geen oplossing krijgen of via macht of dwang worden behandeld, willen mensen hun recht halen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst De ontwerpwetgeving over onafhankelijke financiële planners en raad over financiële planning door, waaronder verzekeringstussenpersonen. Toelichting bij de stand van zaken. Marc Peeters, voorzitter FinPlan

Nadere informatie

Hoofdstuk I Voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties

Hoofdstuk I Voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007 GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010 EN DE BESLISSING VAN 23 SEPTEMBER 2010 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN VORMINGSINSTANTIES

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

Menselijker en billijker met scheidingsbemiddeling

Menselijker en billijker met scheidingsbemiddeling Brochure Scheidingsbemiddeling - Sabrina Dhont (C.A.B.B.) Sabrina Dhont heeft deze brochure geschreven tijdens haar stage maatschappelijk werk bij Annemie Janssens van het CABB, het Centrum voor Advies,

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hoeveel registratierechten bent u verschuldigd bij de toebedeling van onroerende goederen n.a.v. de vereffening van uw vennootschap?

Nadere informatie

Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar?

Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar? Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar? Auteur: Lut Daniëls i.s.m. Prof. P. Taelman en Prof. A. Buysse Onderzoeksvraag De Belgische wetgever heeft in de bemiddelingswet van 2005 bepaald

Nadere informatie

uitgave januari 2015

uitgave januari 2015 uitgave januari 2015 Veel kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkel over wat er met hen gebeurt als hun ouders uit elkaar gaan. Bijvoorbeeld of zij kunnen beslissen bij welke ouder ze willen wonen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Voorlopige maatregelen tijdens de echtscheiding. Afhalen gelden gemeenschappelijke bankrekening. Geen stricte verantwoording verplicht Datum 26 november

Nadere informatie

Echtscheiding of scheiding. Een overzicht van het verloop, met aandacht voor de vier trajecten om familiezaken te regelen

Echtscheiding of scheiding. Een overzicht van het verloop, met aandacht voor de vier trajecten om familiezaken te regelen Echtscheiding of scheiding Een overzicht van het verloop, met aandacht voor de vier trajecten om familiezaken te regelen Auteur: Katrien Herbots Redacteur: Annik Vander Steene Mei 2008 Doelgroep: hulpverleners

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Ouderlijk gezag. Ouderlijk genotsrecht Datum 22 februari 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST.

MEDIATIONOVEREENKOMST. MEDIATIONOVEREENKOMST. De ondergetekenden: Lamers Echtscheidingsbemiddeling en advies, de heer J.P.H. Lamers, hierna te noemen Lamers Scheidingsadvies, kantoorhoudende te 6021MS Budel aan het Zustershof

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Ontslagmotivering vanaf 1 april 2014 verplicht Datum 20 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Pensions www.lydian.be Onderwerp Wat brengt het eenheidsstatuut inzake aanvullende pensioenen? Datum mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Terbeschikkingstelling van personeel Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst Aard van de wet. Toepassingssfeer - Dringende reden. - Termijnen. - Dwingende wet. - Art. 35, derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet Datum

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst - Algemeen - Overeenkomst - Overeengekomen voorwaarden - Eenzijdige wijziging Datum 20 december 1993 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst Bestanddelen - Toestemming - Dwaling over de zelfstandigheid - Begrip - Art. 1110, BW Datum 27 oktober 1995 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Publius Express www.publius.be Onderwerp Bye bye voortzettingsmisdrijf? Datum 25 november 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Benelux Merkenwet. Benelux-Verdrag intellectuele eigendom. Verval. Teken. Gebruik. Bescherming. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

conflicten en hun oplossing

conflicten en hun oplossing conflicten en hun oplossing Dirk HUYGENS Corbus Advocaten cvba Amerikalei 79, 2000 ANTWERPEN T : +32 3 286 06 50 F : +32 3 230 45 30 E : dirk.huygens@corbus.be W : www.corbus.be 1 1. Klassieke benadering

Nadere informatie

Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl

Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl De Haan team personen- en familierecht Het personen- en familierecht is het onderdeel van het recht dat zich, kortweg, bezighoudt met alle juridische vragen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Regulatory www.lydian.be Onderwerp Het langverwachte KB Uitvoering gepubliceerd inwerkingtreding nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving op 1 juli 2013? Datum 14 februari 2013 Copyright

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp SWT (het vroegere brugpensioen), Canada Dry en Tijdskrediet: verhoogde werkgeversbijdragen, ook voor het verleden! Datum

Nadere informatie

Ouders, kinderen & scheiding. Mie Jacobs VCOK

Ouders, kinderen & scheiding. Mie Jacobs VCOK Ouders, kinderen & scheiding Mie Jacobs VCOK Deze workschop Juridische bril: ouders, kinderen & scheiding Hulp- en dienstverlening, informatie Conflictueuze scheiding: vaak voorkomende vragen Uw vragen

Nadere informatie

PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING

PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING Herhaaldelijk worden wij in een procedure vereffening en verdeling van een huwelijksgemeenschap na echtscheiding geconfronteerd met de vaststelling dat beide

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Datum 16 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Loyens & Loeff Employment, Compensation & Benefits and Pensions www.loyensloeff.com Onderwerp De wetten op de indexsprong en de loonnorm zijn gepubliceerd. Waarover gaan zij nu concreet? Datum

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Erfenissen - Vereffening - Verdeling - Schenking tussen echtgenoten - Schenking van geld - Aankoop van een onroerend goed door de begiftigde echtgenoot - Opkomen van

Nadere informatie

Reflexiviteit in uw conflictmanagement

Reflexiviteit in uw conflictmanagement Reflexiviteit in uw conflictmanagement Luc Demeyere 27 maart 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Wat is een conflict? Een conflict is een meningsverschil

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie