PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN"

Transcriptie

1 PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN PRODUCTENREKENING 2012

2 Productenrekening 2012

3 2

4 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2012 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten... 5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen Hoofdstuk 4: Bijlagen Bijlage A-I: Overzicht personele sterkte en personeelslasten Bijlage A-II: Salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2) Bijlage B: Staat van materiële vaste activa Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen Bijlage E: Staat van reserves Bijlage F: Staat van voorzieningen Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat Bijlage J-II: Overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast met apparaatskosten Bijlage K: Verdelingsmatrix Bijlage L: Staat van subsidies

5 4

6 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten 5

7 6

8 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 1 Algemeen Bestuur 1.0 Provinciale Staten Gedeputeerde Staten Kabinetszaken Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op de gemeenten Uitvoering van overige wettelijke regelingen Overige zaken betreffende algemeen bestuur Overige lasten en baten Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

9 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 2 Openbare orde en veiligheid 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen Burgerlijke verdediging 2.2 Overige beschermende maatregelen Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

10 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 3 Verkeer en vervoer 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen Landwegen Boot- en veerdiensten 3.3 Waterwegen Vervoer Nadelig slot hoofdfunctie Voordelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

11 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 4 Waterhuishouding 4.0 Waterhuishouding, algemeen Waterschapsaangelegenheden Waterkeringen Kwantitatief beheer oppervlaktewater 4.4 Kwantitatief beheer grondwater 4.5 Landaanwinning Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

12 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 5 Milieubeheer 5.0 Milieubeheer, algemeen Kwalitatief beheer oppervlaktewater 5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem Bestrijding luchtverontreiniging 5.4 Bestrijding geluidhinder 5.5 Vergunningverlening en handhaving Ontgrondingen Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

13 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 6 Recreatie en natuur 6.0 Recreatie en natuur, algemeen 6.1 Recreatie Natuur Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

14 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 7 Economische en agrarische Zaken 7.0 Algemene economische aangelegenheden Bevordering economische activiteiten Nutsvoorzieningen Agrarische aangelegenheden Nadelig slot hoofdfunctie Voordelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

15 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 8 Welzijn 8.0 Welzijn, algemeen Educatie Lichamelijke vorming en sport Kunst en oudheidkunde Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling Maatschappelijke voorzieningen 8.6 Volksgezondheid Ouderenzorg Jeugdhulpverlening Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

16 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 9.1 Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Stads- en dorpsvernieuwing Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

17 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0.0 Geldleningen korter dan een jaar Geldleningen langer of gelijk aan een jaar Algemene dekkingsmiddelen 0.2 Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen Deelnemingen Onvoorzien Saldo van kostenplaatsen Voordelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

18 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 na wijziging na wijziging RECAPITULATIE LASTEN EN BATEN 1 Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal gewone dienst voor bestemming Resultaat gewone dienst voor bestemming TOTAAL GEWONE DIENST

19 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 bedrag 2011 bedrag 2012 bedrag 2012 na wijziging na wijziging RESULTAAT BESTEMMING: 0.7 Resultaat gewone dienst voor bestemming Mutaties reserves Resultaat gewone dienst na bestemming

20 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten Hoofdfunctie 1: Algemeen bestuur 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Gedeputeerde Staten Kabinetszaken Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op de gemeenten Uitvoering van wettelijke regelingen Bestuurlijke samenwerking Voorzieningen personeel Communicatie Promotie en relatiemanagement Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid 2001 Openbare orde en veiligheid Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer 3001 Mobiliteitsbeleid (Re)constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Verkeersveiligheid (Re)constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Luchtvaartvervoer Collectief personenvervoer Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding 4001 Water Water (PLG) Waterschapsaangelegenheden Hoofdfunctie 5: Milieubeheer 5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling Energie en klimaat Bodemsanering Duurzaam bodembeheer en afval Bodem (PLG) Vergunningverlening Toezicht en handhaving Ontgrondingen

21 Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur 6101 Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie (PLG) Natuur (PLG) Landschap en cultuurhistorie (PLG) Natuur en landschap Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken 7001 Algemeen economische zaken Promotie en acquisitie Toeristische promotie Werkgelegenheid en arbeidsmarkt Regioprogramma's Provinciale bedrijven Fysieke bedrijfsomgeving Marksectoren Nutsvoorzieningen Landbouw en landinrichting (PLG) Hoofdfunctie 8: Welzijn 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn Media Asielzoekers Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Onderwijsbeleid Sportbeleid Creatieve netwerken Het Verhaal van Groningen Dynamiek in de kunst stad en regio Bibliotheken Zorg en hulpverlening Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen Jeugdzorg Jongerenparticipatie Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9101 Ruimtelijke ontwikkeling Realisatie ruimtelijk beleid Technische infrastructuur Gebiedsgericht werken Sociaal-economische vitalisering (PLG) Bouwen en wonen Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0010 Financieringsmiddelen Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar Provinciefonds Eigen middelen Deelnemingen Onvoorzien Saldo kostenplaatsen Mutaties reserves

22 1. Algemeen bestuur No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming saldo 2012 saldo Provinciale Staten 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Totaal functie Gedeputeerde Staten 1101 Ondersteuning GS Totaal functie Kabinetszaken 1201 Kabinetszaken Totaal functie Bestuurlijke organisatie 1301 Bestuurlijke organisatie Totaal functie Financieel toezicht op gemeenten 1401 Financieel toezicht op gemeenten Totaal functie Uitvoering van wettelijke regelingen 1501 Wettelijke regelingen Totaal functie Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1601 Bestuurlijke samenwerking Voorzieningen personeel Communicatie Promotie en relatiemanagement Totaal functie Overige lasten en baten 1701 Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten Totaal functie Totaal hoofdfunctie

23 22

24 Productgroepnummer en -naam Programma Portefeuillehouder Productverantwoordelijke : 1001 Ondersteuning Provinciale Staten : Bestuur : Van den Berg : Berkhout Productgroepomschrijving Provinciale Staten richten zich op hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Zij hebben de beschikking over een eigen ondersteuning (griffier en medewerkers griffie). Overige voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Afronding project digitalisering. Dit project houdt in dat Provinciale Staten van Groningen overstappen van een papieren informatiestroom naar een digitale informatiestroom. Gerealiseerd Provinciale Staten hebben in 2012 succesvol de overstap gemaakt naar het papierloos vergaderen door de introductie van ipads en het programma Goodreader. De digitale stukkenstroom zal in de volgende jaren verder worden geoptimaliseerd zodat de informatie met ieder gewenst device (tijd en plaats onafhankelijk) kan worden benaderd. Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

25 Specificatie lasten en baten 2012 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2012 saldo Apparaatskosten Ondersteuning Prov. Staten: - afw. Vgj. Ondersteuning vergoeding Prov. Staten reis- en verblijfkosten PS fractievergoedingen verslagen/streaming advertentiekosten scholing statenleden internet statenleden uitvoering duale taken diverse kosten PS rekenkamer facilitair catering totaal ondersteuning Prov. Staten totaal ondersteuning Prov. Staten Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Reis- en verblijfkosten PS: afwijking Declaratie van reiskosten verloopt overwegend via de presentielijst. Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten en de opkomst van Statenleden (en commissieleden) in een jaar, kan het bedrag dus variëren. In 2012 zijn (nagenoeg) geen reis- en hotelkosten gedeclareerd voor het bijwonen van de jaarlijkse IPO conferentie in Leeuwarden, vanwege de geringe reisafstand. Dit is dus een incidentele afwijking. Verslagen/streaming: afwijking Ten laste van dit budget worden betaald de schriftelijke verslagen van Statenvergadering (handelingen) en verslagen van vertrouwelijke/geheime vergaderingen van Statencommissies. Ook de kosten voor de externe streaming van Staten- en commissievergaderingen worden hieruit betaald. Het overschot is ontstaan doordat in 2011 een voordeliger contract is afgesloten met een (ander) notuleerbureau. In 2013 zal worden bezien of het contract met dit bureau wordt voortgezet en de verlaging van de kosten structureel is. Het contract met de provider van de streaming is in 2012 verlengd, maar zal in 2013 ook opnieuw worden bekeken. Of en in hoeverre sprake is van een structurele positieve afwijking zal in 2013 duidelijk worden. Advertentiekosten PS: afwijking -/ De advertentiekosten variëren jaarlijks en zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarover de Staten in de media wensen te adverteren. Gelet op de ambities van de Staten is de verwachting gerechtvaardigd dat de kosten ook in 2013 het budget zullen overschrijden. Hier lijkt sprake van een structureel tekort. Scholing Statenleden: afwijking Statenleden kunnen jaarlijks een beroep doen op het scholingsbudget tot een maximum van 500. Het budget wordt ook gebruikt voor kosten van scholing die door de provincie (presidium) wordt aangeboden. Het betreft een incidenteel overschot. 24

26 Internet Statenleden; afwijking In 2011 is besloten om de internetvergoeding af te schaffen en daarvoor in de plaats ontvangen de Statenleden een 3G abonnement op hun ipad. De kosten zijn afhankelijk van het gebruik maar wel met een maximum. Het betreft waarschijnlijk een incidenteel overschot. In het kader van de verdere digitalisering van het statenwerk zal worden bekeken in hoeverre voortzetting van deze vergoeding in de volgende statenperiode (miv maart 2015) aan de orde is. Uitvoering duale taken: afwijking De uitgaven op dit budget (voor enig jaar) zijn moeilijk te voorspellen. In 2012 is en belangrijk deel gebruikt voor het laten uitvoeren van extern onderzoek in opdracht van de commissie Grote Projecten, de aanschaf van ipads en een jongerenfilm. Voor 2012 is sprake van een incidenteel overschot. Facilitair catering: afwijking -/ De cateringkosten van Provinciale Staten variëren jaarlijks omdat deze mede afhankelijk zijn van het aantal en de duur van activiteiten op het provinciehuis, De ervaring leert dat dit budget (vrijwel) altijd wordt overschreden. Hier is sprake van een structureel tekort. 25

27 Productgroepnummer en -naam Programma Portefeuillehouder Productverantwoordelijke : 1101 Gedeputeerde Staten : Bestuur : Van den Berg : Scholtens Productgroepomschrijving Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en vergadert in die hoedanigheid wekelijks (behalve in de vakantieperiodes). De commissaris van de Koningin is voorzitter van het college en wordt daarin ondersteund voor wat betreft de voorbereiding en uitvoering van o.a. vergaderingen, werkbezoeken en overleggen met derden. Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Goed voorbereide en efficiënte vergaderingen en bijeenkomsten Gerealiseerd In 2012 zijn 40 reguliere collegevergaderingen gehouden. Daarvan was één vergadering op een externe locatie (als onderdeel van de jaarlijkse gsmt tweedaagse). De vergaderingen waren steeds op dinsdag. Naast de reguliere vergaderingen zijn drie extra vergaderingen gehouden, één keer over de situatie m.b.t. de kolencentrale van RWE in de Eemshaven en twee keer over de bestuurlijke situatie in de gemeente Groningen. Tijdens een aantal vergaderingen is een inleiding gehouden, o.a. over Interbestuurlijk toezicht en de mogelijkheid van de Floriade in Groningen. Bij diverse vergaderingen is met het mt overlegd over specifieke onderwerpen o.a. over de Eemsdelta en Deregulering. Inmiddels schuift het mt voortaan elke dinsdag aan in de vergadering om gezamenlijk een thema te bespreken. Het college, of een delegatie daarvan, heeft overleg gevoerd met de Vereniging Groninger Gemeenten (1x), de gemeente Groningen (2x), de bestuurlijke partners in de Eemsdeltaregio (3x), de visitatiecommissie bestuurlijke organisatie (2x), het CvB de Hanzehogeschool (1x) en de colleges van Drenthe en Fryslân (1x). Het college heeft de kennismakingslunches met diverse organisaties begin 2012 afgerond. Ook is een kennismakingslunch geweest met een aantal pasbenoemde burgemeesters. 26

28 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2012 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2012 saldo Apparaatskosten Ondersteuning Gedeputeerde Staten: - Voorgaande jaren ondersteuning GS - vergoeding Gedep. Staten deskundige advisering diverse baten GS Voorziening APPA totaal ondersteuning Gedep. Staten totaal ondersteuning Gedep. Staten Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Vergoedingen Gedeputeerde Staten: afwijking De afwijking is een gevolg van sober en doelmatig uitgavenpatroon GS. Diverse baten GS: afwijking Dit betreft een vergoeding voor reis- en verblijfkosten van Comité van de Regio's voor deelname aan vergaderingen. 27

29 Productgroepnummer en -naam Programma Portefeuillehouder Productverantwoordelijke : 1201 Kabinetszaken : Bestuur : Van den Berg : Boerma Productgroepomschrijving De commissaris van de Koningin (CdK) heeft als rijksorgaan een aantal bestuurstaken dat is vastgelegd in zijn ambtsinstructie. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn kabinet, dat deel uitmaakt van de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie. Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland toezien op ordelijk verloop van de procedure met betrekking tot de (her)benoeming van een burgemeester. In deze procedure heeft de CdK een belangrijke rol: op zijn advies wordt de vacature opengesteld, hij vormt zich een oordeel over kandidaten, geeft de vertrouwenscommissie een overzicht van de sollicitanten en zijn selectie daaruit. Voordat de vertrouwenscommissie haar bevindingen in besloten zitting voorlegt aan de gemeenteraad, bespreekt ze deze met de CdK. Nadat de raad de aanbeveling heeft vastgesteld rapporteert de CdK aan de minister over het verloop van de procedure. voorbereiden en begeleiden van gemeentebezoeken; bevorderen van samenwerking tussen vertegenwoordigers van rijksdiensten die in de provincie werken en tussen hen, het provinciaal bestuur en gemeente- en waterschapsbesturen; afdoen van klachten van burgers; voorbereiden en begeleiding van eventuele koninklijke bezoeken; adviseren Koninklijke Onderscheidingen. Gerealiseerd De burgemeestersvacature van gemeente Haren is per 1 mei 2012 opgevuld. In 2012 zijn waarnemers benoemd in gemeenten Hoogezand-Sappemeer (per 2 januari 2013) en Marum (per 13 september 2012). De herbenoemingen van 2 burgemeesters (Menterwolde en Veendam) is voorbereid. Er zijn door de CdK gemeentebezoeken gebracht aan (10) gemeenten, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Hoogezand-Sappemeer, Marum, Menterwolde, Oldambt, Slochteren en Winsum. Samenwerking tussen vertegenwoordigers van Rijksdiensten geschiedt door periodieke bijeenkomst (de Rijksherendag), georganiseerd in noordelijk verband. In 2011 heeft de provincie Drenthe, in samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe de dag georganiseerd (23 november 2011). Provincie Fryslan zal de organisatie in 2013 voor haar rekening nemen. In 2012 is geen rijksherenoverleg geweest. Er zijn 29 dossiers behandeld van klachten en/of brieven van burgers. Er zijn 3 Koninklijke bezoeken geweest in de provincie Groningen. Er werden 111 Koninklijke Onderscheidingen toegekend bij Algemene Gelegenheden. Bij Bijzondere Aangelegenheden zijn 32 onderscheidingen toegekend. 28

30 In totaal werden 15 verzoeken niet decorabel geacht. De bedrijven Oosterhof/Holman (Grijpskerk) en Bodewes Shipyards (Hoogezand) ontvingen in 2012 het predikaat Koninklijk. Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2012 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2012 saldo Apparaatskosten Secretariaat CdK: - viering 4/5 mei totaal secretariaat CdK: totaal kabinetszaken Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Geen vermeldenswaardige verschillen. 29

31 Productgroepnummer en -naam Programma Portefeuillehouder Productverantwoordelijke : 1301 Bestuurlijke organisatie : Bestuur : De Vey Mestdagh : Smit Productgroepomschrijving De zorg voor een adequate bestuurlijke inrichting van de provincie, waarbij wij streven naar een zodanige inrichting van het openbaar bestuur en verdeling van taken en bevoegdheden dat publieke taken op het juiste niveau worden verricht. Voorts: bemiddelen bij dan wel beslechten van bestuursgeschillen tussen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de behandeling van klachten over gemeentebesturen. Belangrijke actuele ontwikkelingen Versterking lokaal bestuur Beleid en doelen op termijn Inzet op een wezenlijke versterking van de bestuurskracht en samenwerking tussen gemeenten, de vormgeving van de samenwerking met gemeenten. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Een actieve, bemiddelende en zo nodig een regisserende rol, wanneer gemeenten er onderling niet goed uitkomen. In overleg met gemeenten nagaan hoe we in de komende vier jaar samenwerken. De mogelijkheid tot het overhevelen van meer provinciale taken naar de gemeenten maakt onderdeel uit van dit gesprek. Wanneer gereed Gepland 2012 (proces) Middelen Begroot Bestaande formatie. Gerealiseerd Samen met de gemeenten (VGG) hebben wij opdracht gegeven aan een visitatiecommissie om een advies uit brengen over noodzakelijk te achten wijzigingen in de organisatie van het openbaar bestuur in onze provincie. De commissie maakt hierbij o.a. gebruik van de uitkomsten van een in 2012 uitgevoerde zelfevaluatie van de bestaande clusters van samenwerkende gemeenten. De commissie zou bij haar advies o.m. uitgaan van het ook door ons onderschreven profiel van de provincie. zoals dat m.n. door de commissie Lodders is aangereikt. Vanuit die gedachte wordt ook gekeken naar overheveling van taken van provincie naar gemeenten, zoals door het Rijk wordt bevorderd. Gerealiseerd De visitatiecommissie zal haar advies op 1 maart 2013 uitbrengen. Besteed Bestaande formatie. 30

Productenrekening 2007

Productenrekening 2007 Productenrekening 2007 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2007 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep... 19 1. Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen Omslag_Jaarstukken_2011.qxp:439x297 30-03-2012 11:06 Pagina 1 Jierstikken 2011 Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach Jierstikken 2011 Fryslân: iepen en eigen Fryslân: iepen en eigen Jierstikken

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5.

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5. Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland... 11 II. Jaarplan 2008...13 A. Programmaplan...13

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 1. Preambule Een krachtige, kleine en dienstverlenende

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie