Harmoniegezelschap Fidelio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Harmoniegezelschap Fidelio"

Transcriptie

1 Beleidsplan

2 Inhoudsopgave beleidsplan 1. INLEIDING BEKNOPTE BESCHRIJVING FIDELIO DOELSTELLING ACTIVITEITEN BESTUUR FINANCIERING INSTRUMENTEN VRIJWILLIGERS KLANKBORD LEDEN HUISVESTING ACTUELE BELEIDSASPECTEN SFEER IN DE VERENIGING LEDEN WERVING BETROKKENHEID VRIJWILLIGERS ARTISTIEK BELEID HARMONIE Harmonieorkest Opleidingen DRUMBAND ORGANISATORISCHE ASPECTEN Instrumenten Uniformen Gebouw / inventaris INKOMSTEN CONTRIBUTIE LESGELDEN DONATIES SPONSORS ACTIES BIJDRAGE GEMEENTE WOUDENBERG SAMENVATTING

3 1. INLEIDING presenteert hierbij haar vierde beleidsplan. Ook dit beleidsplan beslaat een periode van 4 jaar en heeft de bedoeling om door middel van een terugblik en vanuit de actuele situatie de lijnen uit te zetten voor het beleid in de komende jaren. Door middel van dit beleidsplan worden de kaders weergegeven om een gezonde continuïteit van de vereniging vorm te geven en de kansen en bedreigingen tijdig te kunnen onderkennen. Dit beleidsplan is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 wordt een beknopte beschrijving van gegeven. in de hoofdstukken 3 en 4 is een aantal actuele beleidsaspecten nader uitgewerkt. hoofdstuk 5 bevat een samenvatting. 3

4 2. BEKNOPTE BESCHRIJVING FIDELIO 2.1 DOELSTELLING Het is opgericht in 1895 en heeft blijkens haar statuten als doel het bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening van de muziek. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van muziekoefeningen, het geven van concerten en het uitschrijven van dan wel deelnemen aan muziekwedstrijden. Binnen de vereniging wordt geen onderscheid gemaakt naar bijvoorbeeld ras, geloof, politieke voorkeur of inkomen. Het beleid is er op gericht aan de statutaire doelstelling inhoud te geven voor een zo groot mogelijk publiek, waarbij laagdrempeligheid een belangrijk uitgangspunt is. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (K.N.F.M). 2.2 ACTIVITEITEN De opleiding aan beginnende muzikanten neemt bij Fidelio een belangrijke plaats in. Het opleiden geschiedt door gediplomeerde docenten voor elk instrument, te onderscheiden in klarinet, saxofoon, fluit/piccolo, hobo, koper, slagwerk en drumband instructie. Naast het lesgeven is sprake van een aantal orkesten, die als volgt zijn ingedeeld: Blokfluitgroep; Beginnersorkest; Opleidingsorkest; Leerlingenorkest; Groot orkest (de Harmonie); Leerlingenslagwerkgroep; Drumband. Toelating tot de verschillende orkesten vindt plaats volgens richtlijnen, welke vastgesteld worden door bestuur en dirigent (zie ). Bij het bepalen van de optimale bezetting heeft de artistiek leider (dirigent) een belangrijke rol. Door alle orkesten worden jaarlijks concerten gegeven. Daarnaast is Fidelio jaarlijks veelal belangeloos - aanwezig bij een groot aantal Woudenbergse activiteiten als 4- en 5 mei viering, Koninginnedag, Poortplein concerten, Haantjesdag, optochten, avondvierdaagse, kerstnachtspelen en Volkskerstzang. Door al deze activiteiten heeft Fidelio binnen de Woudenbergse gemeenschap een positief imago. 2.3 BESTUUR De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van een bestuur, dat over het gevoerde beleid conform artikel 16 lid 2 van de statuten jaarlijks via de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording aflegt aan haar leden. Nadere afspraken omtrent het uit te voeren beleid zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 4

5 2.4 FINANCIERING Ten behoeve van het financiële beleid worden de verwachte ontvangsten en uitgaven jaarlijks vastgelegd in een begroting. Na afloop van het jaar wordt een financieel verslag gemaakt, dat behalve uit een staat van baten en lasten ook uit een balans bestaat. De begrote lasten voor 2006 t/m 2010 bestaan onder meer uit kosten docenten, dirigent, instructeur, gebouw, uniformen, muziekinstrumenten en bladmuziek. De belangrijkste begrote baten voor 2006 bestaan uit lesgeld, contributies, donaties, inkomsten uit acties en uit subsidie van de Gemeente Woudenberg. 2.5 INSTRUMENTEN Instrumenten vormen op dit moment nog de belangrijkste activa van de vereniging, en daarmee ook een belangrijke kostenpost. Voor het beheer en onderhoud is een aparte functionaris verantwoordelijk. Het instrumentenbestand wordt nauwkeurig geadministreerd; daarnaast is sprake van een meerjarig onderhouds- en investeringsplan afgestemd op leeftijd, kwaliteit en behoefte aan instrumenten. 2.6 VRIJWILLIGERS Fidelio zou niet kunnen bestaan zonder de enorme inzet van de vele vrijwilligers. Naast de vrijwilligers in het bestuur zijn er velen die werkzaamheden uitvoeren om geld in te zamelen dan wel geld te besparen. De inzet van deze vrijwilligers betreft de volgende werkzaamheden: Rommelmarkt Donateursacties Inzameling oud papier Boekenmarkten Overige acties Instrumentbeheer Schoonmaakploeg gebouw de Harmonie Klankbord (verenigingsblad) Onderhoud gebouw Gebouwbeheer Uniformbeheer Archiefcommissie Jeugdcommissie Inrichting concert accommodaties, inclusief opslag en vervoer materiaal Naast deze vaste werkzaamheden vindt vrijwillig incidentele ondersteuning door leden plaats. 2.7 KLANKBORD Gedurende het seizoen vindt regelmatig communicatie naar de leden plaats via het verenigingsblad Klankbord. Dit blad voorziet in een behoefte en ondersteunt de goede sfeer binnen de vereniging. Het blad wordt mede gefinancierd door lokale sponsors / adverteerders. 5

6 Aantal leden Aantal leden Beleidsplan LEDEN Fidelio vervult door de aanbieding van muziekonderwijs aan kinderen vanaf 7 jaar tevens een opvangfunctie voor jongeren. Mede door het doorstromingsbeleid en de wijze waarop verhoudingsgewijs snel in groepsverband gemusiceerd kan worden, blijkt een verbondenheid met de vereniging voor langere tijd mogelijk. Ook voor de leeftijdscategorie 50-plus blijkt Fidelio voldoende plaats en activiteit te bieden, zeker gezien het geringe verloop. Veel van het noodzakelijke vrijwilligerswerk wordt met name door die leeftijdscategorie ingevuld. In het najaar van 2005 had Fidelio 180 actieve leden, waarvan: 79 leden van 18 jaar of ouder en 101 leden jonger dan 18 jaar. Het oudste lid is 76 jaar en het jongste lid 7 jaar. Het ledenbestand telt 73 mannen en 107 vrouwen. 200 Totaal aantal leden Fidelio Jaar Leeftijdsverdeling ledenbestand per 01/2006 < Leeftijds categorie 6

7 2.9 HUISVESTING Het gebouw aan de Schoolstraat is voor onbepaalde tijd beschikbaar gesteld door de Gemeente Woudenberg. Fidelio zorgt zelf voor onderhoud, beheer, energie en verzekering. Het gebouw de Harmonie wordt gedurende het gehele jaar minimaal 40 uur per week door de vereniging gebruikt. In de afgelopen beleidsperiode is geconstateerd, dat de geluidsbelasting op de gevels van de omwonenden boven de wettelijke norm lag. De volgende maatregelen zijn genomen: isolatie gebouw Schoolstraat contract met Gemeente en buren dat beoefening van groepsmuziek in het gebouw aan de Schoolstraat, met ingang van 1 juli 2006 zal worden beëindigd in samenwerking met de Gemeente het ontwikkelen van nieuwbouwplannen op een alternatieve lokatie 3. ACTUELE BELEIDSASPECTEN 3.1 SFEER IN DE VERENIGING De open en ongedwongen sfeer binnen de vereniging is zonder twijfel één van de sterke punten van Fidelio en draagt positief bij aan de ledengroei. Het bestuur is alert op het evenwicht tussen enerzijds ongedwongenheid en anderzijds een wat formelere wijze van opereren ter wille van de efficiëntie, c.q. muzikale prestaties. 3.2 LEDEN WERVING Het ligt in de lijn der verwachting, dat het aantal leden de komende jaren niet drastisch zal toenemen. De prognose voor de komende jaren is een stabilisatie, tot een lichte toename van maximaal ca. 5 leden per jaar. Na enkele jaren van minder aandacht aan ledenwerving is vanaf 2005 via proeflessen weer een aanvang gemaakt met actieve werving. Bij de werving wordt een evenwichtige verdeling over de te bezetten instrumenten nagestreefd. De drempel voor instroom van nieuwe, vooral jonge mensen, zou ook gezien de sociale functie van een muziekvereniging, bij voorkeur laag moeten blijven. 7

8 3.3 BETROKKENHEID VRIJWILLIGERS De betrokkenheid van een groot aantal vrijwilligers is een sterk punt van Fidelio, maar maakt de vereniging daardoor ook kwetsbaar. De trend was wel, dat jongeren minder snel bereid zijn om het noodzakelijke vrijwilligerswerk op zich te nemen. Door het oprichten van een jeugdcommissie en de jeugd actief te betrekken bij overige acties neemt de bereidheid toe. Handhaven van deze betrokkenheid is voor het bestuur daarom een belangrijk aandachtspunt. Door een grote mate van zelfwerkzaamheid van de leden bereikt de vereniging een vergroting van de inkomsten en een belangrijke besparing op de uitgaven. Voor Fidelio is in de komende beleidsperiode geen probleem te verwachten met de inzet van vrijwilligers door de huidige leeftijdsopbouw. 3.4 ARTISTIEK BELEID HARMONIE HARMONIEORKEST Het streven van de Harmonie is om de huidige bezetting te handhaven waarbij de repetitieruimte maximaal wordt benut en het huidige muzikale kwaliteitsniveau wordt gehandhaafd dan wel verder wordt verbeterd. De wekelijkse repetitietijd bedraagt minimaal 2,5 uur. Daarnaast vindt door middel van groepsrepetities vooral verbreding van het muzikale niveau van de leden plaats. De Harmonie speelt binnen het K.N.F.M. op het op één na hoogste muzikale niveau. Dit is de tweede divisie. Om dit niveau te toetsen zal tenminste elke vijf jaar moeten worden meegedaan aan een K.N.F.M.-concours. Voor het handhaven van deze kwaliteit zal een voldoende geschoolde beroepsdirigent de muzikale leiding moeten hebben. De Harmonie wil zich minimaal handhaven binnen de huidige K.N.F.M. tweede divisie en werken aan verdere breedte-ontwikkeling van het muzikale niveau. Nieuwe leden moeten worden opgeleid tot het voor het halen van de doelstelling vereiste muzikale niveau en waar mogelijk meer worden gebonden aan de vereniging. Doelstelling is het verkrijgen van voldoende hoog muzikaal scholingsniveau van instromende orkestleden. Bij instroom van nieuwe leden in het orkest zullen kwaliteitseisen worden gesteld. Door het instellen van groepsrepetities willen we de groepsprocessen bevorderen, leden enthousiasmeren en de technische vaardigheden verbeteren. Een geringe stijging van de kosten voor professionele begeleiding van de groepen zal het gevolg zijn. Beleid is tevens om de kwaliteit van de instrumenten minimaal te handhaven en incidenteel te verbeteren alsmede het muziekrepertoire aan te vullen en op peil te houden. De loonkostenstijging van de dirigent willen we niet hoger laten uitkomen dan de landelijke trend, waarbij het beleid erop gericht is om niet boven de landelijk gemiddelde loonkosten uit te komen. De totale kosten van het instrumentarium (onderhoud, vervanging en nieuwe aanschaf) zal in overeenstemming moeten blijven met de groei van het aantal (nieuwe) leden OPLEIDINGEN De muzikale opleiding van nieuwe leden heeft een structuur, die mede geënt is op het karakter van muziek onderwijs, waarbij het door de K.N.F.M. opgestelde raamleerplan wordt gevolgd. 8

9 In de afgelopen periode is conform plan onderzocht of er samenwerkingsverbanden mogelijk zouden zijn met de Woudenbergse muziekschool. Gesprekken hebben plaatsgevonden en helaas niet geleid tot een positief resultaat. Algemeen Gediplomeerde docenten leiden de leerlingen op voor erkende K.N.F.M.-examens op A, B, C en D-niveau. Twee maal per jaar is er overleg tussen docenten en bestuur over het beleid en de voortgang m.b.t. opleidingen. Jaarlijks zal tevens evaluatie plaats vinden van het functioneren van docenten en muzikale leiders. Elk jaar worden er examens afgenomen door erkende examinatoren onder verantwoording van een K.N.F.M.-functionaris. Speciaal in de genoemde opleidingsorkesten wordt terecht veel tijd en energie gestoken, mede omdat aan dit opleidingsaspect veel gemeenschapsgeld wordt besteed. Door in het opleidingsaspect ook ruimte te bieden aan leerlingen die op andere wijze een muziekopleiding genieten, wordt ingespeeld op een vraag vanuit de gemeenschap. Door een verhoudingsgewijs groot verloop onder jonge leden als gevolg van o.a. studie, is het rendement van deze leerlingen laag t.o.v. oudere leden. Deze ontwikkeling is strijdig met het belang van de vereniging. Door de K.N.F.M. is een raamleerplan ontwikkeld voor dergelijke muziekopleidingen. Op basis van dit leerplan wordt de opleiding vorm gegeven. De betekenis van dit leerplan is overigens dat er zwaardere eisen worden gesteld aan de opleiding en de niveaus voor de diploma s. Niveau verhoging is noodzakelijk om de gewenste muzikale kwaliteit te kunnen handhaven en daarmee de motivatie van de bestaande leden en docenten / dirigent te kunnen waarborgen. De huidige opleidingsduur voor harmonie of drumband is 5 jaar. Hieraan vooraf hebben leerlingen eventueel al twee jaar blokfluitles genoten. Per leerling worden 38 lessen van 20 minuten per lesjaar gegeven. Voor de leerlingenslagwerkgroep en het leerlingenorkest worden ook de komende jaren activiteiten en optredens georganiseerd, om zodoende een optimale motivatie te kunnen bewerkstelligen. Bij onvoldoende muzikale vordering zal er in overleg met de betrokkenen een besluit worden genomen met betrekking tot eventuele voortzetting of beëindiging van de lessen. Dit mede ingegeven uit efficiëntie overwegingen, een optimaal gebruik van middelen en optimaal rendement. Dit laatste is echter strijdig met de sociale aspecten om bijvoorbeeld een lage drempel voor deelname aan muziekonderwijs en gezamenlijke muziekbeoefening te creëren voor jonge mensen. Leerlingen waarvan de vorderingen minimaal zijn, krijgen de mogelijkheid te blijven spelen in een van de orkesten passend bij hun behaalde niveau. Ondanks het feit, dat Fidelio geen beleid kan en wil voeren op de wijze van een beroepsorkest, zijn de kosten (gemeenschapsgeld en verenigingsgeld) dermate hoog, dat rekening dient worden gehouden met het totale opleidingsrendement. 9

10 Vanuit de vereniging wordt verplicht om de (KNFM) muziekexamens voor de diploma s A en B te halen en deel te nemen aan jaarlijkse toetsing van de ontwikkeling op muzikaal niveau. Er zal ook gestimuleerd worden om deel te nemen aan solistenconcoursen. (1) BLOKFLUITGROEP Voor de jongste leerlingen, vanaf 7 jaar, wordt gestart met de blokfluitgroep. In deze groep worden de muzikale beginselen op een speelse wijze onderwezen. Het accent ligt op samen muziek maken. (2) BLAASINSTRUMENTEN Vanaf 9 jaar vindt doorstroming plaats naar een harmonie instrument. Voor de opleiding wordt door de Gemeente Woudenberg subsidie verleend op basis van maximaal 70 leerlingen. De opleiding van nieuwe / beginnende leerlingen bestaat uit individuele muzieklessen en ensemble spel, waarbij in het ensemble spel aparte opleidingen zijn voor beginners (beginnersorkest) en de gevorderde leerlingen (opleidingsorkest) en leerlingenorkest. De beginnende leerlingen gaan na vier à vijf maanden mee spelen in het beginnersorkest. Na het eerste jaar kunnen zij dan doorschuiven naar het opleidingsorkest. Naast de individuele muzieklessen zijn deze orkesten een essentieel onderdeel van de totale muziekopleiding, omdat hierbij het samen musiceren in orkestverband wordt geoefend. Alle leerlingen worden jaarlijks getoetst en doen eventueel mee aan een K.N.F.M.- examen om hun niveau en hun vordering te toetsen. Bij het behalen van graad A en/of het A-diploma kan de leerling meespelen in het leerlingenorkest. De drie orkesten repeteren wekelijks ongeveer 1 uur. Na het behalen van graad B en/of het B-diploma kan de leerling geplaatst worden in de harmonie ( het groot orkest ). Voor plaatsing in de harmonie wordt altijd uitgebreid overleg gevoerd met de dirigent, dit in verband met plaats, repetitieruimte en bezetting van instrumentgroepen. Het bestuur van Fidelio heeft de eindverantwoording. Gekwalificeerde docenten zijn een belangrijke randvoorwaarde, om de uitgangspunten continuïteit, kwaliteit en flexibiliteit te garanderen. Hierbij is kostenbeheersing een belangrijke factor. Om een beter evenwicht te verkrijgen tussen de kosten en de opbrengsten van de opleiding zijn de eigen bijdragen aan lesgelden in de afgelopen periode aanzienlijk verhoogd. 10

11 Aantal Aantal Beleidsplan (3) LEERLINGENSLAGWERKGROEP Ter bevordering van de instroming bij de drumband en het slagwerkdeel van de harmonie is een opleiding gestart. Hiervoor is een slagwerkgroep geformeerd. De theoretische en praktische scholing vindt plaats overeenkomstig het genoemde onder blaasinstrumenten. Het gebruik van melodische instrumenten tijdens concerten wordt gestimuleerd. Tijdens de opleiding wordt de mogelijkheid geboden om door te stromen naar het slagwerk bij de orkesten en/of de drumband. Voor de vereniging is het financieel aantrekkelijker om leden vanaf een bepaalde leeftijd op te nemen omdat daar het opleidingsrendement door een lager verloop aanzienlijk hoger ligt (zie opzeggingen ). Bij verhoging van de financiële drempel ontstaat er mogelijk op termijn een ongewild elitair karakter voor deelname aan muzieklessen en muziekbeoefening voor met name jonge mensen. Mede dankzij de subsidie van de Gemeente Woudenberg is de financiële drempel acceptabel. Opzeggingen Jaar Aantal opzeggingen over de periode Opzeggingen betreffen leden en leerlingen Opzeggingen per leeftijdscategorie Leeftijdscategorie 11

12 Aantal opzeggingen Beleidsplan Opzeggingen na x jaar lidmaatschap Aantal jaren lid Aantal opzeggingen versus aantal jaren lid over de periode DRUMBAND Het verkrijgen van de juiste bezetting bij de drumband blijft een knelpunt. Er is echter een groeiende belangstelling merkbaar. Gelukkig is het enthousiasme en de motivatie ook in die groep groot gebleven en vertoont het muzikale niveau een stijgende lijn. Nieuwe leerlingen krijgen les van een drumbanddocent totdat ze mee kunnen doen met de repetities en optredens. Het streven is om een verbreding van muzikale mogelijkheden te bewerkstelligen. Daarbij wordt meer gewerkt met melodische instrumenten en inpassing van de slagwerkleden in de overige groepen of orkesten van de vereniging. 3.6 ORGANISATORISCHE ASPECTEN INSTRUMENTEN Uit onderzoek is gebleken dat een alternatieve vorm van financiering als huur en lease in doorsnee geen financieel voordeel biedt. Het beleid is er op gericht om een evenwicht te behouden tussen het instrumentarium in eigendom van de vereniging en de gebruikelijke verhouding van de bezetting in een Harmonie orkest. Derhalve zijn thans de instrumenten in belangrijke mate in eigendom en beheer van de vereniging. De spreiding in aanschafkosten van de verschillende instrumenten bedraagt ongeveer 750 tot De afschrijving voor de meeste instrumenten wordt op dit moment nog gedaan over een periode van 15 jaar, hetgeen voor sommige, aan meer slijtage onderhevige instrumenten, een te lange termijn blijkt. 12

13 Er zal de komende beleidsperiode onderzocht worden of afschrijving per instrumentengroep gevarieerd kan worden en of bijvoorbeeld een kortere of langere afschrijvingstermijn verantwoord is. Daarnaast zal voortdurend de afweging worden gemaakt om door tijdig onderhoud de levensduur extra te kunnen verlengen, waarbij handhaving van de vereiste kwaliteit gewaarborgd dient te blijven. Vervangingsinvestering voor komende jaren dient structureel minimaal 7250 per jaar te bedragen UNIFORMEN Alle harmonie- en drumbandleden beschikken over door de vereniging ter beschikking gestelde uniformen. De harmonieleden beschikken tevens over concertvesten. Alle kleding is destijds verkregen door speciale acties. De verwachting is dat er deze beleidsperiode geen nieuwe uniformen worden aangeschaft GEBOUW / INVENTARIS De bezetting van het gebouw is optimaal (minimaal 40 uur / week) en derhalve blijft er geen ruimte of alternatief voor structurele onderverhuur. Verhuur geschiedt incidenteel aan de K.N.F.M. voor het afnemen van muziekexamens. Er is geen concurrentiepositie met andere gelegenheden in de gemeente Woudenberg. Gebouw en inventaris zijn sinds 1985 exclusief in gebruik bij Fidelio. Het gebouw en de inventaris voldoen echter niet meer aan de gestelde gebruikseisen. Met ingang van medio januari 2007 zal, conform de huidige plannen, een nieuw gebouw betrokken worden aan de Bosrand. Dit gebouw wordt eigendom van de vereniging en de grond blijft eigendom van de Gemeente. Dit nieuwe gebouw biedt voldoende ruimte voor de opleidingen en de orkesten. Afschrijving en vervanging van de inventaris zijn bepaald en worden voor deze beleidsperiode opgenomen in de jaarlijkse begroting. Onderzocht gaat worden of het wenselijk is een aparte reservering te maken voor periodiek groot onderhoud van het nieuwe gebouw. 13

14 Bedrag (Euro's) Beleidsplan INKOMSTEN 4.1 CONTRIBUTIE De afgelopen jaren (periode 1989 t/m 2005) zijn de jaarlijkse contributiegelden voor harmonieleden gestegen van 63,50 naar 125,-. Bij gebruik van een eigen instrument wordt een korting op de contributie toegepast van 13,-. Verhogingen van de contributiegelden zullen trendmatig geschieden. Eventuele hogere exploitatiekosten van het nieuwe gebouw zullen in de contributie worden doorberekend. 150 Contributie ontwikkeling Jaar 4.2 LESGELDEN De lesgelden zijn aangepast aan de kostenontwikkeling en noodzakelijke behoefte van de vereniging. Lesgelden zijn over de periode van 130,50 naar 185,- gegaan. De door de Gemeente Woudenberg verstrekte bijdrage aan maximaal 70 leerlingen dekt ongeveer 40% van de opleidingskosten. De Gemeentelijke bijdrage bedraagt sinds 2003 een bedrag van 166,- per leerling per jaar voor maximaal 70 leerlingen. Het subsidie aandeel in de opleidingskosten is over de jaren gedaald van 50% naar 40%. De kostenstijgingen zijn in de afgelopen jaren door de vereniging en de betrokken leerlingen opgevangen. 14

15 Bedrag (Euro's) Beleidsplan Lesgeld ontwikkeling Jaar 4.3 DONATIES Op dit moment heeft de vereniging ca. 700 donateurs, waarbij het aantal langzaam terugloopt. Er worden regelmatig acties gehouden om dit aantal te handhaven. 4.4 SPONSORS Relatief heeft de vereniging weinig of geen inkomsten uit sponsorgelden. De aard van de vereniging leent zich minder voor grootschalige sponsorovereenkomsten. Slechts incidenteel, bijvoorbeeld voor speciale acties of tijdens concerten, wordt door sponsors voor een deel bijgedragen in de organisatie kosten. Voor concerten is het sponsoraandeel slechts een beperkte bijdrage aan de totale verenigingskosten. In deze beleidsperiode zullen de sponsormogelijkheden verder worden onderzocht. 4.5 ACTIES De acties bestaan voornamelijk uit het regelmatig ophalen van oud papier, de jaarlijkse rommelmarkt en specifieke boekenmarkten. De vereniging heeft een vergunning voor het ophalen van oud papier die geldig is tot 1 januari Ook de bestaande regeling zal waarschijnlijk tot die tijd van kracht blijven. Voorlopig gaan wij er vanuit dat ondanks veranderde wetgeving de papieractie en de inkomsten blijven bestaan. De oud papier garantieprijs die door de AVU is afgegeven, is met ingang van door een verhoging gefixeerd op 4,2 ct per kg, maar volgt niet de trendmatige stijgingen. De veranderde wetgeving en de onzekere situatie na 2008 is een (beperkt) gevaar voor de financiële continuïteit van de vereniging omdat de bijdragen uit deze acties onontbeerlijk zijn voor een verantwoorde exploitatie van onze muziekvereniging. Gelden uit acties worden gevoegd bij de normale exploitatierekening. Inkomsten uit acties als percentage van de totale inkomsten zijn in onderstaande grafiek weergegeven. 15

16 Percentage Beleidsplan % Inkomsten acties en papier als % van totaal baten 40% 30% 20% 10% 0% Papier 1998 Jaar Acties Aandeel acties in 1997 is 47% van totale inkomen als gevolg van eenmalige actie sponsorblazen ten behoeve van aankoop nieuwe instrumenten. Speciale acties willen we beperkt houden in verband met verzadiging van interesse. Acties als rommelmarkten, boekenmarkten, papier ophalen en dergelijke blijven door het bestuur gestimuleerd. 4.6 BIJDRAGE GEMEENTE WOUDENBERG Dankzij de bijdrage van de Gemeente Woudenberg aan de vereniging via de verenigingssubsidie en de ondersteuning via de oud papierprijs heeft de vereniging een bestaansmogelijkheid. De opleidingssubsidie geeft Fidelio de mogelijkheid muzikale opleiding voor de jeugd van Woudenberg te verzorgen. Het belang van een muziekvereniging voor de gehele Woudenbergse gemeenschap behoeft ons inziens geen betoog, gezien de jaarlijkse evenementen, die door de harmonie en drumband worden ondersteund. zal ook graag haar bijdrage hieraan blijven leveren. 16

17 5. SAMENVATTING Met ingang van 1 januari 2007 zal Fidelio een nieuw en passend gebouw betrekken. Eventuele hogere exploitatie kosten van het nieuwe gebouw worden in de contributie doorberekend. In 2007 zal worden besloten of een jaarlijkse reservering voor groot onderhoud van het gebouw zal worden opgenomen. De opleiding is overeenkomstig het K.N.F.M. raamwerkplan. De muziekexamens worden afgenomen overeenkomstig de exameneisen van de K.N.F.M. Per leerling worden 38 lessen van 20 minuten per lesjaar gegeven. Door de inzet van een groot aantal vrijwilligers is de vereniging financieel gezond. Het bestuur stelt zich tot doel om de inzet van deze vrijwilligers te waarborgen en te stimuleren. Door voorlichting over muziek en instrumenten tijdens proeflessen zullen leden worden geworven. Het op een hoger niveau brengen van het muzikale peil willen we bereiken door o.a. groepsrepetities en andere nog nader te bepalen maatregelen. Bijvoorbeeld het stimuleren van leerlingen om deel te nemen aan onder andere solisten concoursen. Het rendement van de huidige opleidingen wordt o.a. verbeterd door de vorderingen van de leerlingen nauwkeurig en gestructureerd te volgen. Daartoe wordt bij de jaarlijkse toetsing door onafhankelijke deskundigen de toets afgenomen. Jaarlijks vindt evaluatie plaats van het functioneren van docenten en muzikale leiders. Vanuit de slagwerkopleiding zal worden gestreefd naar een betere doorstroming naar zowel de drumband als de harmonie. De vereniging zal onderzoeken of structurele sponsoring mogelijk is. Onderzocht gaat worden of een gedifferentieerde afschrijvingstermijn voor bepaalde instrumenten en/of per instrumentengroep mogelijk en verantwoord blijkt. Doelstelling voor de komende beleidsperiode is om de inkomsten en uitgaven in balans te houden via trendmatige aanpassingen van inkomsten en uitgaven. 17

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING muziekvereniging Door Eendracht Sterk Hall JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING VERSIE APRIL 2009-1- INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING.. 3 2.0 DE OPLEIDING.. 3 2.1 STAP 1 BLOKFLUITOPLEIDING.. 3 2.2 STAP 2 INSTRUMENTOPLEIDING...

Nadere informatie

Bijgaand treft u aan onze Subsidieaanbeveling 2011 ten behoeve van de muziekverenigingen, slagwerkensembles en majorette- en twirlgroepen.

Bijgaand treft u aan onze Subsidieaanbeveling 2011 ten behoeve van de muziekverenigingen, slagwerkensembles en majorette- en twirlgroepen. KONINKLIJKE NEDERLANDSE FEDERATIE VAN MUZIEKVERENIGINGEN WAARBIJ AANGESLOTEN: HARMONIEËN, FANFARES, BRASSBANDS, KAPELLEN, BIG BANDS, DRUM CORPS, DRUMFANFARES, SHOW-, DRUM-, SIGNAAL-, MAJORETTE-, TWIRL-

Nadere informatie

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Het leren bespelen van een muziekinstrument is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Zie ook de website www.muziekmaaktslim.nl : Muziek maken is leuk en bovendien

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleidingen. Juni 2013

Informatieboekje. Opleidingen. Juni 2013 Informatieboekje Opleidingen Juni 2013 Voorwoord Voor u ligt het Informatieboekje over de Opleidingen van Muziekvereniging Klarenbeek. Wij hopen met dit boekje een groot deel van de vragen die bij u leven

Nadere informatie

SUBSIDIEAANBEVELING 2015

SUBSIDIEAANBEVELING 2015 SUBSIDIEAANBEVELING 2015 voor subsidiëring van: amateur-blaasmuziekorkesten, slagwerkkorpsen majorette- en twirl- en color guardverenigingen Contactgegevens KNMO: Locatie Roggel: Postbus 3708, 6088 ZG

Nadere informatie

Opleidingsgids. Harmonie & Slagwerkgroep Oefening Baart Kunst Erp

Opleidingsgids. Harmonie & Slagwerkgroep Oefening Baart Kunst Erp Opleidingsgids Harmonie & Slagwerkgroep Oefening Baart Kunst Erp Inleiding Voordat u uzelf of uw kind inschrijft voor muzieklessen bij harmonie en slagwerkgroep OBK willen wij u graag wijzen op een aantal

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018 Harmonie Concordia Beesd. Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 4 februari 2014

Beleidsplan 2014 2018 Harmonie Concordia Beesd. Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 4 februari 2014 Beleidsplan 2014 2018 Harmonie Concordia Beesd Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 4 februari 2014 Inhoudsopgave 1 Doelstelling... 4 2 Beleidsvoornemens... 5 2.1 Motiveren van leden... 5 2.2

Nadere informatie

Huisregels lidmaatschap Crescendo

Huisregels lidmaatschap Crescendo Huisregels lidmaatschap Crescendo Wij zijn heel blij dat jij/u of uw zoon/dochter lid wil worden van muziekvereniging Crescendo Voorthuizen! Voor de duidelijkheid even een aantal voorwaarden waaraan wij

Nadere informatie

- Voorzitter: Marco de Weerd Lingedijk 50 4197 HC Buurmalsen Telnr. 0345-582103 mjdeweerd@planet.nl

- Voorzitter: Marco de Weerd Lingedijk 50 4197 HC Buurmalsen Telnr. 0345-582103 mjdeweerd@planet.nl INFOBOEKJE Muziekvereniging O.Z.O.D. Opgericht 3 januari 1898 Ingeschreven K.v.K. onder nr. 40156537 Statuten ter inzage bij de secretaris Muziekvereniging O.Z.O.D. heeft een ledenbestand van ongeveer

Nadere informatie

Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur

Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur De ingevulde formulieren dienen volledig ingevuld teruggezonden te worden aan: Gemeente Venlo, afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus

Nadere informatie

HARMONIE ST. CAECILIA - BEST. Informatieboekje 2015

HARMONIE ST. CAECILIA - BEST. Informatieboekje 2015 INHOUD Welkom 3 Lid worden? 3 Orkesten, opleiding en doorstroming 4 Orkesten 4 Opleiding 4 Doorstroming 5 Voorspelen 5 Solistenconcours 5 Repetities en optredens 7 Repetitielokaal 7 Sectierepetities en

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. Harmonie st Franciscus

Jeugdbeleidsplan. Harmonie st Franciscus Jeugdbeleidsplan Harmonie st Franciscus Jeugdbeleidsplan 2016-2021 harmonie st Franciscus Inleiding: Gezien de waarborging voor de toekomst van onze muziekvereniging, is het noodzakelijk om een jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

MUZIEKOPLEIDING 2014

MUZIEKOPLEIDING 2014 MUZIEKOPLEIDING 2014 Algemene informatie 2. Algemene voorwaarden 4. Tarieven 6. 1 Algemene Informatie Muziekopleidingen Bij Fanfare Wilhelmina kun je vele instrumenten leren bespelen: trompet, bariton,

Nadere informatie

Organisatie en richtlijnen voor opleiding en begeleiding van jeugd bij Fanfare Psalm 150

Organisatie en richtlijnen voor opleiding en begeleiding van jeugd bij Fanfare Psalm 150 Organisatie en richtlijnen voor opleiding en begeleiding van jeugd bij Fanfare Psalm 150 Inhoudsopgave MUZIEK MAAK JEZELF... 3 Werving:... 3 Opgeven/Aanmelding:... 3 Eerste les:... 3 Verloop MMJZ-lessen:...

Nadere informatie

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Opleidingsinformatie Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Laatste update: 18-09-2015 Inleiding Binnen onze muziekvereniging hebben wij een eigen muziekopleiding. Wij willen iedereen laten ontdekken hoe

Nadere informatie

ALV 2012 ARTI. 25 februari 2012

ALV 2012 ARTI. 25 februari 2012 ALV 2012 ARTI 25 februari 2012 Jaaroverzicht 2011 2012 Arti s Marketing & PR activiteiten cijfers & plaatjes Arti Web Activiteit Nieuwe website: www.arti oirschot.nl 36 nieuwsberichten, 21 berichten op

Nadere informatie

3. Doelstellingen en (financieel) beleid vereniging

3. Doelstellingen en (financieel) beleid vereniging Indeling brochure sponsoring 2015-2016 Crescendo Drachten 1. Algemeen 2. Introductie Crescendo 3. Doelstellingen en (financieel) beleid vereniging 4. 2016 Crescendo Drachten 100 JAAR! 5. Sponsoring 6.

Nadere informatie

.op weg naar een nieuwe toekomst door innovatie met visie. HLO, 12 april2011

.op weg naar een nieuwe toekomst door innovatie met visie. HLO, 12 april2011 .op weg naar een nieuwe toekomst door innovatie met visie HLO, 12 april2011 Op weg naar een nieuwe toekomst HEDEN TOEKOMST Samen worden wat we willen zijn 2 Hobbels op onze weg naar de toekomst Nieuwe

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2014

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2014 Zandvoortse Reddingsbrigade Begroting 2014 1 Inleiding Begroting 2014 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke goedkeuring

Nadere informatie

Informatieboekje 2012/2013

Informatieboekje 2012/2013 Informatieboekje 2012/2013 Kerkpad 83 2071 CX Santpoort-Noord Telefoon: (023) 5379025 oktober 2012 Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Algemene informatie muziekvereniging Soli... 3 2.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt

Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 DEFINITIES... 2 2 CONTRIBUTIE... 3 3 INSTRUMENTARIUM... 3 4 VERZEKERING... 3 5 UNIFORM... 4 5.1 UNIFORM MUZIKANTEN...

Nadere informatie

Informatieboekje 2011/2012

Informatieboekje 2011/2012 Informatieboekje 2011/2012 Hagelingerweg 325 Santpoort Noord 023-5379025 Juni 2011 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Algemene informatie muziekvereniging Soli.... 3 2. Het opleidingstraject

Nadere informatie

Muziekvereniging Crescendo Muiden

Muziekvereniging Crescendo Muiden Muziekvereniging Crescendo Muiden Informatieboekje Uitgave: januari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 De Vereniging... 3 Het doel van de Vereniging... 3 Het Verenigingsgebouw... 4 Het

Nadere informatie

17 september 2010. Ouderavond

17 september 2010. Ouderavond 17 september 2010 Ouderavond Harmonie Sint Servaes Statiefoto Harmonie Sint Servaes 18 juli 2010 Aanleiding Leden inspraak via Algemene Ledenvergadering d Ouders van leden welkom Aanleiding Ouders van

Nadere informatie

Beleidsplan opleidingen Levenslust

Beleidsplan opleidingen Levenslust Beleidsplan opleidingen Levenslust Algemeen doel Het ontwikkelen en/of in stand houden van een dynamische muziekvereniging door de leerlingen zo goed en doeltreffend mogelijk op te leiden voor het instrument

Nadere informatie

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Wanneer dit formulier invullen? Alle verenigingen en stichtingen die zich actief bezighouden met amateurkunst en gevestigd zijn in de gemeente

Nadere informatie

Muziekvereniging Crescendo Muiden

Muziekvereniging Crescendo Muiden Muziekvereniging Crescendo Muiden Informatieboekje Uitgave: april 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 De Vereniging... 3 Het doel van de Vereniging... 3 Het Verenigingsgebouw... 4 Het bestuur... 5 Lidmaatschap...

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

BEGROTING KV BOLSWARD 2015

BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Inhoud 1. Algemeen 2. 2. Exploitatiebegroting 2015 2. 3. Toelichting begrotingsposten 3. 4. Vaststelling 6. 1 1. ALGEMEEN Bijgaande begroting is sluitend. BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Gezien de lasten van

Nadere informatie

Informatieboekje. Harmonie Sint Servaes

Informatieboekje. Harmonie Sint Servaes Informatieboekje Harmonie Sint Servaes 2014-2015 1. Voorwoord Beste belangstellende, beste lid, Dit informatieboekje is voor twee doelgroepen bedoeld. Enerzijds om aspirantleden en hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

Fanfare St. Willibrordus Jeugdopleiding Fanfare & Slagwerk

Fanfare St. Willibrordus Jeugdopleiding Fanfare & Slagwerk Fanfare St. Willibrordus Jeugdopleiding Fanfare & Slagwerk Informatieboekje (Bewaar dit bij je lesboek) Inhoudsopgave Welkom blz 3 Info blz 4 Fanfare St. Willibrordus blz 5 Fanfare / Slagwerkgroep blz

Nadere informatie

Informatieboekje / huishoudelijk reglement

Informatieboekje / huishoudelijk reglement Informatieboekje / huishoudelijk reglement Harmonie en Drumband Sint Caecilia Volkel. Opgericht 6 december 1909 Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Inhoudsopgave. 01. Inleiding... 3 02. Bestuur...

Nadere informatie

Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015

Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015 Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015 Missie, visie en doelstellingen Missie van VTN De VTN is een dienstverlenende organisatie voor de aangesloten koren. Zij streeft

Nadere informatie

Zandvoortse Reddingsbrigade. Concept Begroting 2016

Zandvoortse Reddingsbrigade. Concept Begroting 2016 Zandvoortse Reddingsbrigade Concept Begroting 2016 1 Inleiding Begroting 2016 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PRO HONORE ET VIRTUTE

BELEIDSPLAN PRO HONORE ET VIRTUTE BELEIDSPLAN PRO HONORE ET VIRTUTE 2011-2013 Muziek maken doen we samen 1 Bijlagen: Tabel 1: bezetting harmonieorkest Tabel 2: bezetting percussiegroep (nog in te vullen) Tabel 3: bezetting opleidingsharmonie

Nadere informatie

Harmonievereniging Barendrecht

Harmonievereniging Barendrecht Harmonievereniging Barendrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Algemeen De Statuten van Harmonievereniging Barendrecht hierna te noemen de vereniging zoals voor het laatst vastgesteld in de Algemene vergadering

Nadere informatie

Examenreglement voor opleidingen tot het landelijk erkend diploma blaasinstrumenten en slagwerk. Van kracht per 1 september 2015

Examenreglement voor opleidingen tot het landelijk erkend diploma blaasinstrumenten en slagwerk. Van kracht per 1 september 2015 Examenreglement voor opleidingen tot het landelijk erkend diploma blaasinstrumenten Van kracht per 1 september 2015 @ Het examenreglement voor opleidingen tot landelijk erkend diploma blaasinstrumenten

Nadere informatie

Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen. a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO.

Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen. a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO. Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO. b. ONHK De

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Formulier Basissubsidie Amateurkunst

Formulier Basissubsidie Amateurkunst Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Afdeling Culturele Zaken Formulier Basissubsidie Amateurkunst Deel 1: De aanvraag 2010 Deel 2: De afrekening 2008 Formulier Basissubsidie Amateurkunst Formulier gemeentelijk

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Harmonie dat zijn we samen!

Harmonie dat zijn we samen! Harmonie dat zijn we samen! Beleidsplan 2013 2015 Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek Maart 2013 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Beleidsplan op hoofdlijnen 2.1 Doel van de vereniging 2.2 Groepsverband

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Behorende bij de statuten van de Hillegomse Harmonie Kapel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Behorende bij de statuten van de Hillegomse Harmonie Kapel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Behorende bij de statuten van de Hillegomse Harmonie Kapel Historie De Hillegomse Harmonie Kapel is opgericht op 1 november 1894 en is daarmee één van de oudste of misschien wel

Nadere informatie

Voorwoord. In deze gids kunt u het een en ander terug vinden over onze orkesten, onze opleiding, acties en verdere activiteiten.

Voorwoord. In deze gids kunt u het een en ander terug vinden over onze orkesten, onze opleiding, acties en verdere activiteiten. INFORMATIEGIDS Voorwoord Deze informatiegids is bedoeld voor leden, leerlingen en zij die meer willen weten over Muziekvereniging Concordia. Onze vereniging bestaat al sinds 1898. Er is toen voor de passende

Nadere informatie

Muziekwijzer Inhoudsopgave

Muziekwijzer Inhoudsopgave Muziekwijzer Inhoudsopgave Bijlage Deel I (1 t/m 4): Regelzaken : over onderwerpen die, meestal éénmalig, geregeld moeten worden om de vereniging te laten functioneren Deel II (5 t/m 10): Beleidszaken

Nadere informatie

Beleidsplan herfst 2013

Beleidsplan herfst 2013 Beleidsplan herfst 2013 I. De stichting I.1. Inleiding Dit beleidsplan zal dienen als leidraad voor het te voeren dagelijks beleid, als toetsingsinstrument voor plannen en voortgang van projecten en als

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672

Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672 Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672 Beleidsplan Stichting Boemerang 2014 2015 Voorwoord. Voor u ligt

Nadere informatie

Lichte Muziek. harmonie- en fanfareorkesten en brassbands

Lichte Muziek. harmonie- en fanfareorkesten en brassbands REGLEMENT concertconcoursen Lichte Muziek voor harmonie- en fanfareorkesten en brassbands 2013 2014 Inhoudsopgave Reglement concertconcoursen Lichte Muziek HaFaBra 2013-2014 Artikel 1. Artikel 2. Artikel

Nadere informatie

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve. Natuurvereniging de Ruige Hof 14 april 2010 Financieel verslag 2009 en begroting 2010 Concept voor Algemene Ledenvergadering 12 mei 2010 Toelichting Jaarrekening 2009 en begroting 2010 2010 is voor de

Nadere informatie

Stichting ZomerOrkest Nederland

Stichting ZomerOrkest Nederland Meerjaren beleidsplan Stichting ZomerOrkest Nederland 2012-2014 Stichting ZomerorkestNederland Schoonhovenhof 24 6843 GK Arnhem Rabobank 1036.13.781 KvK 09167118 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

SPIKER SPONSORPLAN Versie mei 2006 1 definitief

SPIKER SPONSORPLAN Versie mei 2006 1 definitief SPIKER SPONSORPLAN 1 Inhoudsopgave A. Sponsorbeleid Volleybalvereniging Spiker... 3 Inleiding... 3 1. Algemeen... 3 2. Werving van sponsors en beheer.... 4 3. Vormen van sponsoring.... 4 a. Clubsponsoring....

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Beleidsplan Tussen Schoolse Opvang (TSO) OBS Sjtadssjool

Beleidsplan Tussen Schoolse Opvang (TSO) OBS Sjtadssjool Definitie: De Tussen Schoolse Opvang (TSO) is vrije tijd en een onderbreking van leeractiviteiten. Het overblijven, moet leuk zijn. Het is een periode waar het kind tot rust kan komen (actief of passief)

Nadere informatie

Beleidsplan Harmonie O.B.K te Erp Periode 2010-2014

Beleidsplan Harmonie O.B.K te Erp Periode 2010-2014 Beleidsplan Harmonie O.B.K te Erp Periode 2010-2014 HARMONIE-ORKEST SLAGWERKGROEP OPLEIDING EN VERENIGING Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Voorwoord... 2 2. Algemene Doelstellingen... 3 3. Bestuurlijke

Nadere informatie

Regeling Bijdrage Stimulering amateurkunst Eindhoven. 1 Begripsomschrijvingen

Regeling Bijdrage Stimulering amateurkunst Eindhoven. 1 Begripsomschrijvingen Regeling Bijdrage Stimulering amateurkunst Eindhoven 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. activiteiten: de artistiek gerichte werkzaamheden van een organisatie; b. actieve

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2016 2019

BELEIDSNOTA 2016 2019 BELEIDSNOTA 2016 2019 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 1. 2. Korte historieschets van de stichting en de concerten pagina 2. 3. Huidige stand van zaken met betrekking tot de concerten pagina 4. 4. Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Jeugdfanfare en slagwerkgroep

Jeugdfanfare en slagwerkgroep Jeugdfanfare en slagwerkgroep INFORMATIEBOEKJE 1 1. Inhoudsopgave 2. Voorzitter fanfare St. Nicasius 3 3. Afdeling jeugdzaken en opleiding 4 4. Dirigent jeugdorkest 6 5. Dirigent jeugdslagwerkgroep 7 Repetitie

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013 Harmonie en Drumband De Vriendschap Oost-, West- en Middelbeers

Beleidsplan 2009-2013 Harmonie en Drumband De Vriendschap Oost-, West- en Middelbeers Beleidsplan 2009-2013 Harmonie en Drumband De Vriendschap Oost-, West- en Middelbeers Inhoudsopgave: Hoofdstuk Alinea Onderwerp Pagina 1. Inleiding 3 1.1 Status beleidsplan 3 2. Missie en doelstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE

JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE 1. Inleiding Het jaar 2006 is het eerste jaar waarin de harmonie dakloos is na de brand van 3 december 2005 bij Café De Kom. Uiteindelijk zijn er tijdelijke

Nadere informatie

SHELL HARMONIE AMSTERDAM

SHELL HARMONIE AMSTERDAM SHELL HARMONIE AMSTERDAM 2 Een mens is nooit te oud om te leren musiceren SHA, 2001 3 Inhoud Beste collega...5 Over de Shell Harmonie en haar orkesten...7 Wat is een Harmonie orkest?...8 De Grote Harmonie...8

Nadere informatie

Betreft: aanvullende uitleg bezwaren voorgenomen bezuiniging

Betreft: aanvullende uitleg bezwaren voorgenomen bezuiniging Secretariaat Judith Krajenbrink Hiddinkdijk 19 7055AS Heelweg (06) 10 49 19 93 info@jubalvarsseveld.nl Bankrekening NL70RABO0364812788 KvK-nummer 40120604 Gemeente Oude IJsselstreek t.a.v. de gemeenteraad

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING SIGNAALHOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2013

STICHTING SIGNAALHOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2013 STICHTING SIGNAALHOND Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2013 Inhoud: *balans per 31 december 2013 *exploitatierekening over het jaar 2013 *staat van cash flows *staat van herkomst-en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : Correspondentieadres Postcode en woonplaats E-mailadres secretariaat : : : IBAN rekeningnummer : Verzoekt op grond van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

STICHTING SIGNAAL HOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2014

STICHTING SIGNAAL HOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2014 STICHTING SIGNAAL HOND Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2014 Inhoud: *balans per 31 december 2014 *exploitatierekening over het jaar 2014 *staat van cash flows *staat van herkomst-en

Nadere informatie

Samen leren samen spelen Met elkaar en van elkaar leren

Samen leren samen spelen Met elkaar en van elkaar leren Samen leren samen spelen Met elkaar en van elkaar leren Muziekonderwijs een noot zaak en een noodzaak Overweging: Muziekonderwijs op basisschool muziekscholen Noodzaak tot verandering Nieuwe vormen van

Nadere informatie

Een goede sfeer bind en verbind onze leden

Een goede sfeer bind en verbind onze leden Projectplan Tennisvereniging Mijdrecht Een goede sfeer bind en verbind onze leden Opdrachtgever(s): Het bestuur van Tennisvereniging Mijdrecht Auteur(s): Rosemarie Groot (voorzitter sponsorcommissie) Datum:

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

STATUTEN CYCLING 4 CARE

STATUTEN CYCLING 4 CARE STATUTEN CYCLING 4 CARE Naam en rechtsbevoegdheid Artikel 1 1. De vereniging is genaamd Cycling 4 Care. Verkorte naam C4C. Hierna te noemen: de vereniging. De vereniging komt voort uit een bedrijfsgerelateerde

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Vastgesteld Beleidsplan Vereniging Zeilvracht.februari 2013. Beleidsplan vereniging Zeilvracht 2012-2017

Vastgesteld Beleidsplan Vereniging Zeilvracht.februari 2013. Beleidsplan vereniging Zeilvracht 2012-2017 Beleidsplan vereniging Zeilvracht 2012-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Toekomstige koers van de vereniging...3 3. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen...3 4. Profilering...5 5. Ontwikkeling

Nadere informatie

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres.

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres. Begroting Huurdersvereniging BRES Maart 2015 Huurdersvereniging BRES Pelikaanhof 136 2312 EH Leiden info@huurdersverenigingbres.nl 1 Inleiding In dit document treft u de begroting van 2014, de realisatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR Inleiding: Dit Huishoudelijk reglement is een korte en leesbare samenvatting van de statuten

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015 Algemene ledenvergadering 7 mei 2014 Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Algemeen 2013 is in financieel opzicht een goed jaar geweest voor de NOSBO. Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV HUISHOUDELIJK REGLEMENT GYMNASTIEKVERENIGING VGV Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Doel... - 3 - Artikel 2 Verkrijging van het lidmaatschap...-

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

STICHTING HAAGS MATROZENKOOR DEN HAAG

STICHTING HAAGS MATROZENKOOR DEN HAAG STICHTING HAAGS MATROZENKOOR DEN HAAG JAARRAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2014 INHOUD 1. Voorwoord 2 2. Balans 3 3. Staat van baten en lasten 4 4. Toelichting op balans 5 5. Toelichting op staat van baten en

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan.

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan. Algemeen Stichting De Stichting Omroep Zaanstreek is opgericht op 20 juni 1983 en heeft haar statutaire zetel te Zaanstad. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 41231512.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Harmonie De Vriendenkring Well

Beleidsplan 2012-2015 Harmonie De Vriendenkring Well Beleidsplan 2012-2015 Harmonie De Vriendenkring Well INHOUD: 1. Inleiding 2. Missie en doelstelling 3. Samenstelling 4. Missie en visie de Vriendenkring 5. Doelstellingen: 5.1. Bestuur en commissies 5.2.

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie