STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse"

Transcriptie

1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse Art. 1. ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN 1. Voorschriften Het Bijzonder Plan van Aanleg legt de bestemming en inrichting vast van het gebied waarop het plan van toepassing is. De stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming en inrichting en het grafisch plan zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde verordenende kracht. Bij tegenstrijdigheden primeert het grafisch plan op de stedenbouwkundige voorschriften. 2. Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn louter indicatief. Het grafisch plan is opgemaakt op basis van kadastrale gegevens. De werkelijke maten zullen desgevallend door een opmeting ter plaatse vastgesteld worden. 3. Beplantingsplan Aan de stedenbouwkundige vergunningen kunnen voorwaarden worden gekoppeld met het doel de groenzones of de aanplantingen aan te leggen. 4. Reliëfwijziging Wijzigingen van het reliëf mogen geen invloed hebben op de waterhuishouding en op de natuurlijke loop van het hemelwater van de aanpalende eigendommen. Hoogteverschillen worden op het eigen terrein opgevangen en er wordt steeds aangesloten op het peil van de aanpalende eigendommen. 5. Afsluitingen De perceelsgrens kan afgesloten worden met iedere esthetisch verantwoorde afsluiting met een maximale hoogte van 2,00 m. De afsluiting moet maximaal geïntegreerd in de groenaanleg. 6. Afwatering Voor wat betreft de infiltratie- en buffervoorzieningen wordt er verwezen naar het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vaststelling van een gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 1 Oktober 2004 en latere wijzigingen. 7. Niet vervallen verkavelingen binnen BPA De binnen het grensgebied van het BPA gelegen niet vervallen verkaveling blijven van kracht. 8. Kleine inrichtingen van openbaar nut In al de stroken voorzien in dit plan, zullen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas, telefoon, ) mogen opgericht worden voor zover ze niet hinderend, of niet storend zijn voor het uitzicht van de bestaande of voorziene omgeving.

2 Art. 2. ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS De op het plan aangegeven rooilijnbreedte dient geëerbiedigd. De breedte van de verharding van de wegenis ligt tussen de 7,00m en 5,00m. Binnen de bedrijvenzone en de woonwijk met open bebouwing dient het resterende gedeelte van de openbare wegenis, de zijbermen, aangelegd te worden als groene ruimte door middel van gras en aanplanting met streekeigen struiken, hagen en laanbomen, de aanleg van een afzonderlijk fietspad en aangelegde parkeerstroken vormen hierop een uitzondering. Bij de bepaling van het dwarsprofiel is het verkeerskarakter bepalend. Het definitief profiel van de verharding en de technische bepalingen worden vastgelegd in de gemeenteraad. Art. 3. ZONE VOOR OPENBARE PARKING De openbare parking wordt aangelegd als openbaar publiek domein met verharding en groen. Het definitief profiel van de verharding en de technische bepalingen worden vastgelegd in de gemeenteraad. De materialen die kunnen aangewend worden voor de aanleg van de verharding worden gekozen in harmonie met de omgeving en met de bebouwing. Om de aantrekkelijkheid van de parkeerruimte te vergroten wordt opgelegd minimum 1 hoogstam (loofboomsoort) aan te planten per groep van 4 parkeerplaatsen. Waar mogelijk wordt de parkeerruimte verder aangekleed met lage planten, struiken, bodembedekkers en eventueel een aarden wal om de parking zodoende aan het zicht te onttrekken. De beplanting moet beschermd worden tegen aanrijding en uitlaatgassen. Art. 4. ZONE VOOR DIENSTWEG De op het plan aangegeven breedte dient geëerbiedigd. De breedte van de verharding van de dienstweg ligt tussen de 7,00m en 5,00m. Art. 5. ZONE VOOR VOET- EN FIETSWEGEN De op het plan aangegeven rooilijnbreedte dient geëerbiedigd. De breedte van de fiets- en voetpaden bedraagt minimaal 2,00m. Het definitief profiel en de technische bepalingen dienen vastgelegd in overleg met de gemeenteraad. De fiets- en voetpaden zijn niet toegankelijk voor voertuigen, met uitzondering voor dienstvoertuigen ten behoeve van het onderhoud. Art. 6. ZONE VOOR VOORTUINSTROOK EN STROOK MET BOUWVERBOD De minimale breedte van de voortuinstrook of de strook met bouwverbod wordt aangeduid op plan. In deze strook is geen enkele vorm bebouwing toegelaten behalve publiciteits- en reclame constructies. Deze stroken dienen aangelegd en onderhouden te worden. Bij de woningen dienen de verharde gedeelten zoals parkeerplaatsen, toegangen tot de woning en garage beperkt tot 3/5 van de oppervlakte van de voortuinstrook. Bij de bedrijven mogen de parkeerstroken, afgezien van de eerste 5,00m-strook, in de voortuinstrook worden voorzien. In- en uitritten mogen tezamen max. 25% van de perceelsbreedte in beslag nemen. Afritten naar ondergrondse garages zijn in de voortuinstrook verboden. Aankondigings- en reclameborden van de ter plaatse uitgevoerde nevenactiviteiten bij de woningen en bedrijven kunnen met een maximale oppervlakte van 3m² in de voortuinstrook worden ingeplant op min. 1,00m van de rooilijn en de perceelsgrens.

3 Art. 7. ZONE VOOR OPEN BEBOUWING De open bebouwingen zijn van het type villa of bungalow (enkel ééngezinswoning). Evenwel dient voor beide types het gebouw geconcentreerd opgericht met uitsluiting van de bijgebouwen (zie desbetreffend artikel). A. Hoofdgebouw - Inplanting De inplanting van het hoofdgebouw in het perceel is vrij mits het eerbiedigen van de bouwlijnen. De minimale voortuinstrook is op het plan gequoteerd. Voor het hoofdgebouw gelden de volgende bouwlijnen t.o.v. de perceelsgrenzen : - laterale perceelsgrens : 4,00m - achterste perceelsgrens : 8,00m In de bouwvrije strook kunnen als uitzondering tuinmuren opgericht worden die aansluiten bij het hoofdgebouw. - dimensionering De bouwdiepte van de woning op het gelijkvloers bedraagt max. 20,00m en op de verdieping max. 15,00m. De hoogte gemeten tussen de pas onderste dorpel en bovenkant kroonlijst zal max. 3,25m bedragen voor het type zonder verdieping en max. 6,00m voor het gebouw met bovenverdieping. Het vloerpeil van de gelijkvloerse verdieping zal uitgevoerd worden binnen de 0,60m gemeten boven het aspeil van de belendende wegenis. - dakvorm De dakvorm van het hoofdvolume betreft een hellend dak met een dakhelling tussen 30 en 55. Nevenvolumes kunnen afgewerkt worden met een hellend of plat dak. B. Zone voor koeren en hovingen De onbebouwde perceeloppervlakte dient aangelegd als tuin. In de tuinzone kan een zwembad ingeplant worden met een maximale oppervlakte van 60m². De afstand van de badrand inclusief verharding tot de perceelsgrens bedraagt min. 2,00m C. Bijgebouwen - inplanting Bijgebouwen dienstig als bergplaats of garage kunnen in het perceel worden ingeplant met een achteruitbouw van minstens 20,00m t.o.v. de voorbouwlijn. De strook met bouwverbod voor deze bedraagt op zijdelingse en achterste perceelsgrens minstens 1,00m, plaatsing van de bijgebouwen op de zij- en achterste perceelsgrens is toegelaten indien gekoppelde oprichting met het bijgebouw van de gebuur mogelijk is. - dimensionering Max. kroonlijsthoogte : 3,00m Max. oppervlakte : 40m². - dakvorm Plat of hellend dak.

4 Art. 8. ZONE VOOR GESLOTEN BEBOUWING Hoofdbestemming : - wonen - minimum 70% van de totale vloeroppervlakte Nevenbestemming : - handel en/of diensten - maximum 30% van de totale vloeroppervlakte De totale vloeroppervlakte is de som van de horizontale vloeroppervlakte van het geheel van aansluitende lokalen. De omtrek van een horizontale vloeroppervlakte wordt gevormd door de binnenkant van de muren of vergelijkbare bouwdelen die de woonentiteit begrenzen. 2. Bebouwing 2.1. Inplanting Bouwlijnen t.o.v. de perceelsgrenzen : - rooilijn : zie plan - laterale perceelsgrens : 0,00m, voor kopgebouwen zal de minimum afstand 3,00m bedragen. - achterste perceelsgrens : zie plan Dimensionering Bouwbreedte : minimum 6,00m Bouwdiepte : - gelijkvloers : - minimum 9,00m - maximum 18,00m (of zie plan) - verdieping : - minimum 9,00m - maximum 12,00m (of zie plan) Aantal bouwlagen : 2 Bouwhoogte : max. 6,00m tot bovenkant kroonlijst (hoogte gemeten vanaf peil inkomdorpel) Nokhoogte : max. 12,00m 2.3. Dakvorm - zadeldak met nok evenwijdig aan de voorgevelbouwlijn - eenzelfde helling per bouwblok - dakhelling tussen 30 en Meergezinswoningen Een meergezinswoning kan voorzien worden, voor zover deze verenigbaar is met de omgeving, de draagkracht van het perceel en deze voldoende woonkwaliteit garandeert. De meergezinswoning moet minstens één woonentiteit met een minimum totale vloeroppervlakte van 80m² bevatten. De totale vloeroppervlakte is de som van de horizontale vloeroppervlakte van het geheel van aansluitende lokalen. De omtrek van een horizontale vloeroppervlakte wordt gevormd door de binnenkant van de muren of vergelijkbare bouwdelen die de woonentiteit begrenzen. Elke woonentiteit dient over een buitenruimte te beschikken, die rechtstreeks toegankelijk is vanuit de woonentiteit. Een buitenruimte is een toegankelijke private ruimte in open lucht met een minimale grootte van 20m² die zich situeert op de begane grond en één aansluitend geheel vormt en niet uitsluitend gelegen is aan de straatzijde van de woning. Indien deze buitenruimte niet op het gelijkvloers kan voorzien worden dient een terras met een

5 minimale oppervlakte van 12m² voorzien te worden op een hogere verdieping, mits de goede ruimtelijke orde niet wordt geschaad. Het creëren van studio- of kamerwoningen wordt niet toegestaan. Iedere meergezinswoning moet beschikken over een afzonderlijke, al dan niet gemeenschappelijk met de andere woonentiteiten, bergruimte voor fietsen. De oppervlakte van de fietsberging wordt bepaald in functie van het aantal te bergen fietsen per wooneenheid. Per wooneenheid worden twee fietsen verondersteld. Iedere meergezinswoning moet beschikken over een afzonderlijke afvalberging, al dan niet gemeenschappelijk met de andere woonentiteiten. De afvalberging dient een minimale oppervlakte van 1,5m² per woonentiteit te bezitten. Art. 9. ZONE VOOR KOEREN EN TUINEN Hoofdbestemming : Nevenbestemming : - koeren en tuinen - bijgebouwen (bergplaatsen-garage) - zwembad. 2. Bebouwing 2.1. Inplanting Bouwlijnen t.o.v. de perceelsgrenzen : - laterale perceelsgrenzen : minimum 1,00m - achterste perceelgrens : minimum 1,00m - plaatsing van de bijgebouwen op de zij- en achterste perceelsgrens is toegelaten indien gekoppelde oprichting met het bijgebouw van de gebuur mogelijk is Afmetingen der gebouwen / zwembad Maximum oppervlakte gebouwen : 40m² Maximum oppervlakte zwembad : 60 m² Aantal bouwlagen : 1 Kroonlijsthoogte maximum 3,00m Dakvorm Hellend dak of plat dak. Art 10. ZONE VOOR GARAGES Hoofdbestemming : garages 2. Bebouwing 2.1. Inplanting Volgens de zone op het plan aangeduid, niet verplichtend op de aangegeven zoneringslijn Dimensionering - maximaal 1 bouwlaag. - kroonlijsthoogte max. 3,00m. - de bouwdiepte per rij garages bedraagt max. 6,00m.

6 2.3. Daken De dakvorm is plat. Art. 11. ZONE VOOR GEBOUW MET MULTIFUNCTIONELE BESTEMMING Hoofdbestemming : handel, openbare- en gemeenschapsvoorzieningen, diensten,opslagmagazijn. Nevenbestemming : parkeerplaatsen,garage. In overdruk wordt een woonverwevingszone voorzien binnen een strook met een breedte van max. 12 m ten opzichte van de voorbouwlijn. Binnen deze zone kan wonen als hoofdfunctie voorzien worden op de eerste en tweede bouwlaag. 2. Bebouwing 2.1. Inplanting Binnen de zone zoals op het plan aangeduid Dimensionering - maximaal 3 bouwlagen in de strook tot een breedte van 12 m ten opzichte van de voorbouwlijn - maximaal 2 bouwlagen in de zone achter de strook met een breedte van 12 m ten opzichte van de voorbouwlijn. - kroonlijsthoogte max. 9,00m in de zone met 3 bouwlagen en max. 6,00m in de zone met 2 bouwlagen Dakvorm - de daken zijn platte of hellende daken. - bij hellende daken is de helling tussen de 5 en de Publiciteit Publiciteit ten behoeve van de ter plaatse uitgevoerde activiteit is op de gevels toegelaten. De som van de oppervlakte van het verticale vlak van de borden heeft een totale maximale oppervlakte van 3m². 2.5.Meergezinswoningen Het creëren van studio- of kamerwoningen wordt niet toegestaan. Iedere meergezinswoning moet beschikken over een afzonderlijke, al dan niet gemeenschappelijk met de andere woonentiteiten, bergruimte voor fietsen. De oppervlakte van de fietsberging wordt bepaald in functie van het aantal te bergen fietsen per wooneenheid. Per wooneenheid worden twee fietsen verondersteld. Iedere meergezinswoning moet beschikken over een afzonderlijke afvalberging, al dan niet gemeenschappelijk met de andere woonentiteiten. De afvalberging dient een minimale oppervlakte van 1,5m² per woonentiteit te bezitten.

7 Art.12. ZONE VOOR GEMEENSCHAPS- EN OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN Hoofdbestemming : scholen, klinieken, gebouwen voor eredienst en administratieve gebouwen met beperkte omvang, rust- en verzorgingstehuis voor bejaarden. Nevenbestemming : groenaanplanting en parkeergelegenheid 2. Bebouwing 2.1. Inplanting Volgens de zone op het plan aangeduid, niet verplichtend op de aangegeven zoneringslijn. Voor de gebouwen gelden de volgende minimale bouwlijnen t.o.v. de perceelsgrenzen : - laterale perceelsgrens : 5,00m - achterste perceelsgrens : 8,00m 2.2. Bezettingscoëfficiënt De bebouwingsgraad bedraagt 50 % van de op plan aangeduide zone Afmetingen der gebouwen - maximaal 3 bouwlagen. - kroonlijsthoogte max. 10,00m. - nokhoogte max. 15,00m Dakvormen - de daken zijn platte of hellende daken. - bij hellende daken is de helling tussen de 25 en de Inrichting De niet bebouwde zone mag gedeeltelijk verhard worden ten behoeve van speelplaatsen, sportterreinen, parkeerplaatsen, toegangen tot de gebouwen, terrassen en tuinpaden. De resterende zone wordt aangelegd als groenzone die gevormd wordt door gazon aangevuld met bloemen, heesters, hagen en hoog- en laagstammige bomen. Verhardingen kunnen aangelegd worden tot op 1,00m van de perceelsgrens. Het eventueel resterende gedeelte moet aangelegd worden als groene ruimte door middel van aanplanting met struiken, hagen en hoog- en laagstammig streekeigen groen. Om de aantrekkelijkheid van de parkeerruimte te vergroten wordt opgelegd min. 1 hoogstam (loofboomsoort ) per groep van 5 parkeerplaatsen aan te planten. Waar mogelijk kan de parkeerruimte verder aangekleed worden met lage planten, struiken, bodembedekkers en eventueel een aarden wal om de parking zodoende aan het zicht te onttrekken. Art.13. ZONE VOOR BEGRAAFPLAATS Hoofdbestemming : begraafplaats Nevenbestemming : - groenaanplanting en parkeergelegenheid - accommodatie voor het onderhoud van de begraafplaats

8 2. Bebouwing 2.1. Inplanting Voor het gebouw voor het onderhoud van de begraafplaats gelden de volgende bouwlijnen t.o.v. de perceelsgrenzen : - rooilijn : min. 6,00 m - laterale perceelsgrens : 2,00m - achterste perceelsgrens : 2,00m 2.2. Afmeting der gebouwen Aantal bouwlagen : 1 Bouwhoogte : max. 3,00m tot bovenkant kroonlijst (hoogte gemeten vanaf peil inkomdorpel) Nokhoogte : max. 6,00m Oppervlakte : max. 50m² 2.3. Daken - de daken zijn platte of hellende daken. - bij hellende daken is de helling tussen de 25 en de 45. Art.14. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHIED : Vestiging van ambachtelijke bedrijven van lokaal belang met een van de volgende hoofdactitviteiten : - productie en verwerking van goederen - onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten - op- en overslag, voorraadbeheer, groepage en fysieke distributie - waterzuivering ( enkel in de zone ter hoogte Groenstraat / Schipdonkstraat ) - opslag van goederen Volgende activiteiten zijn niet toegelaten : - kleinhandel - autonome kantoren - agrarische productie De aard en de activiteiten van de bedrijven mogen voor de omgeving geen abnormale geluidshinder, stankontwikkeling noch abnormaal brand- en ontploffingsgevaar, met inbegrip van waterbodem- of luchtvervuiling, veroorzaken. Kantoren, toonzalen en sociale inrichtingen horende bij de bedrijven zijn toegelaten. De kantoren en toonzalen mogen geen intensieve loketfunctie hebben. Complementaire dienstverlenende bedrijven, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de goede werking van de eigenlijke ambachtelijke bedrijven, zijn eveneens toegelaten (o.a. benzinestations, collectieve restaurants, ) Inrichtingen voor de huisvesting van de directie of het bewakingspersoneel in het hoofdgebouw zijn toegelaten. Het bestaande vergunde regionaal bedrijf dat gevestigd is op de hoek Vaartlaan/Vaartrechteroever kan verder functioneren binnen het bestaande volume. Bij het verdwijnen van de huidige activiteit kan zich op het terrein nieuwe lokale bedrijvigheid vestigen.

9 2. Kavelgrootte De kavelgrootte wordt beperkt tot 7500 m². Uitzonderingen hierop zijn toegestaan voor bestaande vergunde bedrijven en bedrijven in bedrijfsverzamelgebouwen. 3. Bedrijfswoningen De bedrijfswoning heeft maximaal 250 m² vloeroppervlakte. De totale vloeroppervlakte is de som van de horizontale vloeroppervlakte van het geheel van aansluitende lokalen. De omtrek van een horizontale vloeroppervlakte wordt gevormd door de binnenkant van de muren of vergelijkbare bouwdelen die de woonentiteit begrenzen. De bedrijfsgebouwen dienen vooraf of gelijktijdig met de bedrijfswoning opgetrokken te worden. De bedrijfswoning dient geïntegreerd te zijn in het bedrijf, moet een architecturaal geheel vormen met de bedrijfsgebouwen (zowel qua volume, stijl als bouwmaterialen). De bestaande vergunde bedrijfswoningen die losstaand opgericht werden kunnen instandgehouden en verbouwd worden binnen het bestaande volume. De bedrijfswoningen kunnen niet afgesplitst worden van het bedrijf. 4. Bezettingscoëfficient De bezettingscoëfficient ten behoeve van bebouwing van het terrein bedraagt maximaal 75%. 5. Plaatsing van de gebouwen Voor de gebouwen gelden de volgende bouwlijnen : - voorgevel zie plan - zijgevels op een afstand van de zijdelingse perceelsgrenzen gelijk aan de grootste kroonlijsthoogte met een minimum van 5,00m. - achtergevel op minimum 10,00m van de achterste perceelsgrens. - Gevel op minimum 5,00m van de bufferzone. De gebouwen tussen de Vaartrechteroever en de Groenstraat worden beschouwd als gebouwen met twee voorgevels. 6. Bouwhoogte In de zone van 30,00m uit de rooilijn is de kroonlijsthoogte beperkt tot 8,00m, in de achterliggende zone beperkt tot 12,00m. Een uitzondering op deze hoogtes wordt toegestaan voor industriële constructies (bv. Silo s, schouw, ). 7. Welstand van de gebouwen De gebouwen en bijhorende constructies moeten qua vormgeving en materialen uit esthetisch oogpunt verantwoord zijn. Gevelmaterialen zijn slechts toegelaten mits ze degelijk, duurzaam en qua kleur in harmonie zijn me de omgeving, passend voor een bedrijvenpark. 8. Aanleg van de plaats 8.1. Bouwvrije voortuinstrook : zie art De bouwvrije zijdelingsestrook bedraagt een afstand gelijk aan de grootste kroonlijsthoogte van de gebouwen met een minimum van 5,00m. In principe mag deze strook volledig worden verhard tot op 1,00m van de perceelsgrens. Het eventueel resterend gedeelte moet aangelegd worden als groene ruimte door middel van aanplanting met hoog- en laagstammig streekeigen groen Bouwvrije achterstestrook. De bouwvrije achterstestrook bedraagt minimum 10,00m. In principe mag deze strook tot op 3,00m van de achterste perceelsgrens of 1,00 m van de bufferzone verhard worden. Het resterend (niet-verharde noch bebouwde) gedeelte van het terrein moet aangelegd worden als groene ruimte door middel van aanplanting met hoog- en laagstammig streekeigen groen.

10 9. Groenaanleg 9.1. De voortuinstrook en de niet-bebouwde gedeelten van het terrein, buiten het als parkeerplaats en als oprit aangelegde gedeelte, dienen met streekeigen hoog- en laagstammig groen aangeplant te worden De inrichting en de beplanting van de niet-bebouwde en niet-verharde zones dienen op de aanvraag stedenbouwkundige vergunning ingetekend te worden (aard en situering van de aanplantingen) In geen enkele groenzone mogen afval(stoffen) grondstoffen of dergelijk gestort of gestapeld worden. 10. Parkeerplaatsen De te voorziene parkeerplaatsen moeten op de aanvraag stedenbouwkundige vergunning ingetekend (en genummerd) worden binnen de maximaal bebouwbare oppervlakte. De berekening van het vereiste aantal parkeerplaatsen moet door de architect aan de aanvraag stedenbouwkundige vergunning toegevoegd worden. De te voorziene parkeerplaatsenbedragen minimaal bij nieuwbouw 1 parkeerplaats per 100m² brutovloeroppervlakte en bij verbouwing 1 parkeerplaats per 100m² bijkomende oppervlakte. Om de aantrekkelijkheid van de parkeerruimte te vergroten wordt opgelegd minimum 1 hoogstam (loofboomsoort) aan te planten per groep van 4 parkeerplaatsen. Waar mogelijk kan de parkeerruimte verder aangekleed worden met lage planten, struiken, bodembedekkers en eventueel een aarden wal om de parking zodoende aan het zicht te ontrekken. De beplanting moet wel beschermd worden tegen aanrijdingen en uitlaatgassen. 11. Zonevreemde gebouwen Bestaande vergunde gebouwen die volgens de zonering van het BPA zonevreemd zijn kunnen instandgehouden en verbouwd worden binnen het bestaande volume. Het vervangen van een zonevreemd gebouw door een nieuw gebouw wordt niet toegestaan. Art.15. ZONE VOOR REGIONALE BEDRIJVIGHEID : Vestiging van bedrijven van regionaal belang met een van de volgende hoofdactitviteiten : - productie en verwerking van goederen - onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten - op-en overslag, voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie - opslag van goederen Volgende activiteiten zijn niet toegelaten : - kleinhandel - autonome kantoren - agrarische productie De aard en de activiteiten van de bedrijven mogen voor de omgeving geen abnormale geluidshinder, stankontwikkeling noch abnormaal brand- en ontploffingsgevaar, met inbegrip van waterbodem- of luchtvervuiling, veroorzaken. Kantoren, toonzalen en sociale inrichtingen horende bij de bedrijven zijn toegelaten. De kantoren en toonzalen mogen geen intensieve loketfunctie hebben. Complementaire dienstverlenende bedrijven, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de goede werking van de eigenlijke ambachtelijke bedrijven, zijn eveneens toegelaten (o.a. benzinestations, collectieve restaurants, )

11 Inrichtingen voor de huisvesting van de directie of het bewakingspersoneel in het hoofdgebouw zijn toegelaten. 2. Kavelgrootte De kavelgrootte per bedrijf bedraagt minimaal 7500 m². Uitzonderingen hierop zijn toegestaan voor bestaande vergunde bedrijven en bedrijven in bedrijfsverzamelgebouwen en voor een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van het bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen. 3. Bedrijfswoningen De bedrijfswoning heeft maximaal 250 m² vloeroppervlakte. De totale vloeroppervlakte is de som van de horizontale vloeroppervlakte van het geheel van aansluitende lokalen. De omtrek van een horizontale vloeroppervlakte wordt gevormd door de binnenkant van de muren of vergelijkbare bouwdelen die de woonentiteit begrenzen. De bedrijfsgebouwen dienen vooraf of gelijktijdig met de bedrijfswoning opgetrokken te worden. De bedrijfswoning dient geïntegreerd te zijn in het bedrijf, moet een architecturaal geheel vormen met de bedrijfsgebouwen (zowel qua volume, stijl als bouwmaterialen). De bestaande vergunde bedrijfswoningen die losstaand opgericht werden kunnen instandgehouden en verbouwd worden binnen het bestaande volume. De bedrijfswoningen kunnen niet afgesplitst worden van het bedrijf. 4. Bezettingscoëfficient De bezettingscoëfficient ten behoeve van bebouwing van het terrein bedraagt maximaal 75%. 5. Plaatsing van de gebouwen Voor de gebouwen gelden de volgende bouwlijnen : - voorgevel zie plan - zijgevels op een afstand van de zijdelingse perceelsgrenzen gelijk aan de grootste kroonlijsthoogte met een minimum van 5,00m. - achtergevel op minimum 10,00m van de achterste perceelsgrens. - Gevel op minimum 5,00m van de bufferzone. 6. Bouwhoogte In de zone van 30,00m uit de rooilijn is de kroonlijsthoogte beperkt tot 8,00m, in de achterliggende zone beperkt tot 12,00m. Een uitzondering op deze hoogtes wordt toegestaan voor industriële constructies (bv. Silo s, schouw, ). 7. Welstand van de gebouwen De gebouwen en bijhorende constructies moeten qua vormgeving en materialen uit esthetisch oogpunt verantwoord zijn. Gevelmaterialen zijn slechts toegelaten mits ze degelijk, duurzaam en qua kleur in harmonie zijn me de omgeving, passend voor een bedrijvenpark. 8. Aanleg van de plaats 8.1. Bouwvrije voortuinstrook : zie art De bouwvrije zijdelingsestrook bedraagt een afstand gelijk aan de grootste kroonlijsthoogte van de gebouwen met een minimum van 5,00m. In principe mag deze strook volledig worden verhard tot op 1,00m van de perceelsgrens. Het eventueel resterend gedeelte moet aangelegd worden als groene ruimte door middel van aanplanting met hoog- en laagstammig streekeigen groen.

12 8.3. Bouwvrije achterstestrook. De bouwvrije achterstestrook bedraagt minimum 10,00m. In principe mag deze strook tot op 3,00m van de achterste perceelsgrens of 1,00 m van de bufferzone verhard worden. Het resterend (niet-verharde noch bebouwde) gedeelte van het terrein moet aangelegd worden als groene ruimte door middel van aanplanting met hoog- en laagstammig streekeigen groen. 9. Groenaanleg 9.1. De voortuinstrook en de niet-bebouwde gedeelten van het terrein, buiten het als parkeerplaats en als oprit aangelegde gedeelte, dienen met streekeigen hoog- en laagstammig groen aangeplant te worden De inrichting en de beplanting van de niet-bebouwde en niet-verharde zones dienen op de aanvraag stedenbouwkundige vergunning ingetekend te worden (aard en situering van de aanplantingen) In geen enkele groenzone mogen afval(stoffen) grondstoffen of dergelijk gestort of gestapeld worden. 10. Parkeerplaatsen De te voorziene parkeerplaatsen moeten op de aanvraag stedenbouwkundige vergunning ingetekend (en genummerd) worden binnen de maximaal bebouwbare oppervlakte. De berekening van het vereiste aantal parkeerplaatsen moet door de architect aan de aanvraag stedenbouwkundige vergunning toegevoegd worden. De te voorziene parkeerplaatsenbedragen minimaal bij nieuwbouw 1 parkeerplaats per 100m² brutovloeroppervlakte en bij verbouwing 1 parkeerplaats per 100m² bijkomende oppervlakte. Om de aantrekkelijkheid van de parkeerruimte te vergroten wordt opgelegd minimum 1 hoogstam (loofboomsoort) aan te planten per groep van 4 parkeerplaatsen. Waar mogelijk kan de parkeerruimte verder aangekleed worden met lage planten, struiken, bodembedekkers en eventueel een aarden wal om de parking zodoende aan het zicht te ontrekken. De beplanting moet wel beschermd worden tegen aanrijdingen en uitlaatgassen. 11. Zonevreemde gebouwen Bestaande vergunde gebouwen die volgens de zonering van het BPA zonevreemd zijn kunnen instandgehouden en verbouwd worden binnen het bestaande volume. Het vervangen van een zonevreemd gebouw door een nieuw gebouw wordt niet toegestaan. Art.16. ZONE VOOR JEUGDWERKING Hoofdbestemming : jeugdlokaal, speelterrein voor jeugdwerking. Nevenbestemming : - groenaanplanting en parkeergelegenheid - sanitair, bergingen 2. Bebouwing 2.1. Inplanting Voor gebouwen gelden de volgende bouwlijnen t.o.v. de perceelsgrenzen : - rooilijn : min. 6,00 m - laterale perceelsgrens : 4,00m - achterste perceelsgrens : 10,00m

13 2.2. Afmeting der gebouwen Aantal bouwlagen : 1 Bouwhoogte : max. 3,00m tot bovenkant kroonlijst (hoogte gemeten vanaf peil inkomdorpel) Nokhoogte : max. 9,00m Vloeroppervlakte : de totale vloeroppervlakte van de gebouwen op het terrein bedraagt max. 500 m² 2.3. Daken - de daken zijn platte of hellende daken. - bij hellende daken is de helling tussen de 25 en de Inrichting Het terrein mag gedeeltelijk verhard worden ten behoeve van speelplaatsen, parkeerplaatsen, toegangen tot de gebouwen, terrassen en tuinpaden. De verharde oppervlakte bedraagt maximaal 50% van het volledige terrein. De resterende zone wordt aangelegd als groenzone die gevormd wordt door gazon aangevuld met heesters, hagen en hoog- en laagstammige bomen. Verhardingen kunnen aangelegd worden tot op 1,00m van de perceelsgrens. Het eventueel resterende gedeelte moet aangelegd worden als groene ruimte door middel van aanplanting met struiken, hagen en hoog- en laagstammig streekeigen groen. Art.17. ZONE VOOR SPEELPLEIN Hoofdbestemming : speelplein 2. Bebouwing Behoudens de speeltoestellen is er geen enkele vorm van bebouwing toegestaan 3. Inrichting Deze zone bestaat voornamelijk uit niet verhard speelterrein. In functie van toegankelijkheid en bereikbaarheid is de aanleg van een minimale vorm van verhardingen toegelaten die niet meer mag bedragen dan 5 % van de zoneoppervlakte en waarbij gebruik gemaakt wordt van waterdoorlatende en/of kleinschalige materialen. De verlichting mag enkel het terrein verlichten en dient zowel zijdelings als naar boven te worden afgeschermd. Het terrein wordt aangelegd als groenzone die gevormd wordt door gazon aangevuld met heesters, hagen en laagstammige bomen. Binnen deze groenzone worden de speeltoestellen opgesteld. Onder de speeltoestellen en hun omgeving kan een verharding in waterdoorlatende materialen aangelegd worden. Art. 18. ZONE VOOR GROENSCHERM BUFFERZONE Het buffergroen heeft een visuele buffering als doel van het regionale en lokale bedrijventerrein. Het aanwenden van streekeigen groen, hagen, heesters en plantgoed à rato van één plant per m², gecombineerd met hoogstammige bomen is voor deze zone verplicht. Verder wordt in deze zone geen enkele constructie toegelaten. Er is geen verharding toegelaten.

14 Voorzover de bufferzone geen eigendom betreft van de lokale overheid is de aanleg en het onderhoud van de bufferzone de verantwoordelijkheid van de bedrijven die aan deze zone grenzen.ten laatste in het plantseizoen na de ingebruikname van de aangrenzende percelen in de lokale of regionale bedrijvenzone moet de bufferzone volledig beplant zijn. Art. 19. ZONE VOOR OPENBAAR GROEN De openbare groenzone dient aangelegd te worden met streekeigen hagen of laagstammig loofgroen, struikgewas en graspartijen. De aanleg van paden en kleinschalige voorzieningen voor zithoeken zijn toegelaten. Ten behoeve van het onderhoud van de openbare groenzone kan een dienstgebouw opgericht worden met een maximale oppervlakte van 40 m², één bouwlaag, zadeldak en kroonlijsthoogte max. 3,00m. Verder is geen enkele vorm van bebouwing is toegelaten. Art. 20. ERFDIENSTBAARHEIDSZONE ( IN OVERDRUK ) Langsheen de beide oevers van de waterloop wordt in overdruk een zone met een breedte van 5,00m vanaf de kruin van de oeverwal bestemd ten behoeve van het onderhoud van de waterloop. Deze zone moet ten alle tijden toegankelijk zijn voor de beheerder van de waterloop. Binnen deze zone geldt een strikt bouwverbod, enkel werken en handelingen die passen binnen het beheer van het watersysteem conform de doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid worden toegelaten. In deze strook mogen afsluitingen niet hoger zijn dan 1,50m en dwarsafsluitingen moeten wegneembaar zijn. Hoogstambomen langs de waterloop moeten minstens 10m uit elkaar staan en andere groenvoorzieningen moeten overrijdbaar te zijn.

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

BREEBOS BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. Provincie Antwerpen. Gemeente Rijkevorsel. Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd.

BREEBOS BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. Provincie Antwerpen. Gemeente Rijkevorsel. Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd. Provincie Antwerpen Gemeente Rijkevorsel BIJZONDER PLAN VAN AANLEG BREEBOS Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd. 18/9/1992 Opgemaakt door IOK De gemandateerde urbanist R. Bloemmen Provincie

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 0. Algemene voorschriften 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan.

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan. 1. Algemene bepalingen voor het uitvoeringsplan Art. 1.1 Omschrijving 1. Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Uitvoeringsplan 'BPA N43, Olsene- Machelen' te Zulte is samengesteld uit: - Plan bestaande

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN 1. e kracht De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

LOVELD A (initiatief P.P.S)

LOVELD A (initiatief P.P.S) PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG LOVELD A (initiatief P.P.S) VOORSCHRIFTEN Ontwerper In opdracht van D+A Consult nv Gemeentebestuur Dilbeek Meiboom 26 Gemeenteplein 1

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Verhoogen"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Verhoogen Provincie Brabant Gemeente Kortenberg RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Verhoogen" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 16-01-07 aanpassingen na plenaire vergadering van 12-04-07

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209 Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2 Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE209 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel 30 juni 2011 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften B = @ ;:9 =< %3$ +(57+2(. 7DEHO±%RXZ]RQHV " 1 vermiljoen hoofd W1 neven H! in % 60 in m² V/T rooilijn Plaatsing in meter zijkavelgrens 250 Z.P. 0/4 achterkavelgr.. kavel. kavel #%$ $'&)( *,+,-'$/.01+'2

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt Verkavelingsdossier kop Akkerstraat Gemeente Overpelt Gemmeente Overpelt VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Algemene bepalingen Terminologie Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder: achtergevelbouwlijn:

Nadere informatie

Bedrijventerrein Rijkmaker. Informatie voor bedrijven. november 2009

Bedrijventerrein Rijkmaker. Informatie voor bedrijven. november 2009 Bedrijventerrein Rijkmaker Informatie voor bedrijven november 2009 luchtfoto Stand van zaken 1. Aankoop gronden 2. Verkoopsvoorwaarden 3. Ontwerp van Stedenbouwkundige voorschriften 4. Wegenis en riolering

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften DEFINITIES 1. Bebouwde oppervlakte Is de totale grondoppervlakte van één of meerdere bouwwerken. Verhardingen en constructies die geen gebouw zijn worden niet meegerekend.

Nadere informatie

RUP Heihoek. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. september 2011

RUP Heihoek. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. september 2011 RUP Heihoek ontwerp september 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN RUP WZC KLEIT PROVINCIE: OOST-VLAANDEREN GEMEENTE: MALDEGEM OPDRACHTGEVER DATUM Gemeente Maldegem 28/08/12 17/09/12 09/11/12 Eerste opmaak Aanpassingen na opm. college Aanpassingen

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen langs de Dorpsstraat Sectie B delen van nrs.186/r en 186/s MOTIVATIENOTA &

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 Gezien en voorlopig goedgekeurd in gemeenteraadszitting van Tessenderlo,

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat 1. Visuele media Bij elke stedenbouwkundige aanvraag moet melding gemaakt worden van de aan te brengen publiciteit met omschrijving van vorm en materialen. De

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS...

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS... INHOUDSTAFEL 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 2. TERMINOLOGIE... 1 3. WEGENIS... 2 3.1. ZONE VOOR ONTSLUITING (O)... 2 4. BEDRIJVENZONES... 2 4.1. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID (B)... 2 4.1.1. Bestemming...

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE RECREATIE. GEMEENTE RIJKEVORSEL Provincie Antwerpen

SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE RECREATIE. GEMEENTE RIJKEVORSEL Provincie Antwerpen SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE RECREATIE Molenstraat 5 Tel.: 03 340 00 21 Fax: 03 340 00 70 GEMEENTE RIJKEVORSEL Provincie Antwerpen STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dossiernr.: 003083 Projectnr.: 07/3083 Versie:

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn RUP VooRSCHRIfTEn oktober 2010 Colofon Projectleider Sandra Vanveldhoven Ontwerper Sandra Vanveldhoven Tekenbureau Marianne Smout Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING (gezamelijk van toepassing op ype 1 & type 2) 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

1 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n

1 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 0. Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 Verkaveling Akkerstraat Te Maaseik, binnenbouwblok tussen Akkerstraat, Oude Kerkweg en Losbeekweg op de percelen kadastraal

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zandhoven september 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting Van Op bevel, De Secretaris, De Burgemeester F.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEMEENTE OVERPELT INBREIDING TUINWIJK OVERPELT-FABRIEK - FASE I ONTWERPER : ARCHITECTENBUREEL S.R. + T. bvba Johan Kosten Architect Stedenbouwkundige J. De Vriendtstraat, 1a, 3900 Overpelt 011/64.61.71

Nadere informatie

BPA RECREATIEF WOONGEBIED. GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen

BPA RECREATIEF WOONGEBIED. GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen BPA RECREATIEF WOONGEBIED Gemeentepark 1-2960 Brecht Tel.: 03 313 80 27 Fax: 03 313 71 69 GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad

Nadere informatie

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Opdracht: Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Kluisbergen Parklaan 16 9690 Kluisbergen Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze

Nadere informatie

GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel

GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE STADEN deel 2 verordenend deel Betreffend GRUP bestaat uit 2 niet te scheiden delen, zijnde een toelichtingnota en een verordenend deel bestaande uit de stedenbouwkundige

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp. Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp. Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften Op bevel, De Secretaris, Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 24.04.2008

Nadere informatie

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 0. Algemene voorschriften 0.1 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

broekpoort Provincie Vlaams-Brabant Stad VILVOORDE ruimtelijk uitvoeringsplan RUP_23088_214_00011_00001_sv BIJLAGE II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

broekpoort Provincie Vlaams-Brabant Stad VILVOORDE ruimtelijk uitvoeringsplan RUP_23088_214_00011_00001_sv BIJLAGE II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN broekpoort ruimtelijk uitvoeringsplan RUP_23088_214_00011_00001_sv Provincie Vlaams-Brabant Stad VILVOORDE BIJLAGE II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 02 0-RUP_23088_214_00011_00001_BIJL II - sv-20130308.docx

Nadere informatie

Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van...

Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van... GEMEENTE DESTELBERGEN BPA SPORT & RECREATIE BERGENMEERS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van... Op bevel de secretaris de burgemeester

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN

VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING PARKEERNORM BIJ WOONGELEGENHEDEN, VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN PROCEDURE DATUM Voorontwerp toelichting motivering opmaak en korte inhoud 3 juni 2013

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

BPA ROSDAMVALLEI. Stedenbouwkundige voorschriften. 12_130_RAPP_150604_voorschriften_revisie3.doc. Revisie advies GECORO 06.11.2003

BPA ROSDAMVALLEI. Stedenbouwkundige voorschriften. 12_130_RAPP_150604_voorschriften_revisie3.doc. Revisie advies GECORO 06.11.2003 BPA ROSDAMVALLEI Stedenbouwkundige voorschriften 12_130_RAPP_150604_voorschriften_revisie3.doc Revisie advies GECORO 06.11.2003 Gemeentebestuur Sint Martens Latem Dorp 1 9830 Sint Martens Latem Grontmij

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

INHOUDSTAFEL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUDSTAFEL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUDSTAFEL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN...1 VOORSCHRIFTEN RUP HEIDESTRAAT - ALGEMENE BEPALINGEN -...2 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN...2 2. TERMINOLOGIE...3

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Ontwerp Gemeente Aartselaar Baron Van Ertbornstraat 1 2630 Aartselaar Grontmij Vlaanderen Mechelen, november 2010 Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan Hullenberg. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan Hullenberg. Stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Stad Dendermonde Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan Hullenberg Stedenbouwkundige voorschriften ontwerp Opdrachtgever: Stadsbestuur Dendermonde Gezien en voorlopig aangenomen

Nadere informatie

GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Architectenbureau Van Acker & Partners. dec 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE

GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Architectenbureau Van Acker & Partners. dec 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN WIJZIGINGEN 08 december 2010: beperkte wijzigingen geformuleerd in de gemeenteraad van 30 november 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE Architectenbureau

Nadere informatie

0. ALGEMENE BEPALINGEN. Stedenbouwkundige voorschriften. 0.1/ Algemene definities

0. ALGEMENE BEPALINGEN. Stedenbouwkundige voorschriften. 0.1/ Algemene definities 0. ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTEND Toelichting 0.1/ Algemene definities 0.1.1 Hoofdbestemming - nevenbestemming van het hoofdgebouw De hoofdbestemming is deze

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE GEMEENTE OOST-VLAANDEREN DESTELBERGEN ONTWERP BPA TAE - TERREIN Opdrachtgevend bestuur HET GEMEENTEBESTUUR STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GOEDKEURING 2004-06 11/10/2006 4 DOSS.:2000-01 BPA TAE-TERREIN:

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

RUP nr. 167 "Stedelijk wonen" Deelgebied Sint -Amandsberg

RUP nr. 167 Stedelijk wonen Deelgebied Sint -Amandsberg RUP nr. 167 "Stedelijk wonen" Deelgebied Sint -Amandsberg Waterstraat Schuurstraat Orchideestraat1 Vriendschapstraat Orchideestraat2 Rietzangerstraat Potuitstraat Kwadenplasstraat Spijkstraat Johannes

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN RUP "De Neef" Gemeente Opwijk Voor Antea Group, Marten Dugernier, Ruimtelijk planner Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van DE SECRETARIS, DE

Nadere informatie

RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid

RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Brecht Gemeentepark 1 2960 Brecht Grontmij Belgium Mechelen, 26 januari 2012 Verantwoording Titel : RUP Afbakening

Nadere informatie

In de strook voor hoofdgebouwen langs de Gaston De Schepperstraat kan de voetweg overbouwd worden.

In de strook voor hoofdgebouwen langs de Gaston De Schepperstraat kan de voetweg overbouwd worden. In de strook voor hoofdgebouwen langs de Gaston De Schepperstraat kan de voetweg overbouwd worden. C24. Zone 22 : openbare weg Aanleg van aangepaste bestrating en groenaanleg. C25. Zone 23 : private wegenis

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L3I. Rijschool I GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 26/08/1966 VOORSCHRIFTEN

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L3I. Rijschool I GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 26/08/1966 VOORSCHRIFTEN STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L3I Rijschool I GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 26/08/1966 VOORSCHRIFTEN Goedgekeurd bij MB van 26/08/1966, digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie