STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse"

Transcriptie

1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse Art. 1. ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN 1. Voorschriften Het Bijzonder Plan van Aanleg legt de bestemming en inrichting vast van het gebied waarop het plan van toepassing is. De stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming en inrichting en het grafisch plan zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde verordenende kracht. Bij tegenstrijdigheden primeert het grafisch plan op de stedenbouwkundige voorschriften. 2. Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn louter indicatief. Het grafisch plan is opgemaakt op basis van kadastrale gegevens. De werkelijke maten zullen desgevallend door een opmeting ter plaatse vastgesteld worden. 3. Beplantingsplan Aan de stedenbouwkundige vergunningen kunnen voorwaarden worden gekoppeld met het doel de groenzones of de aanplantingen aan te leggen. 4. Reliëfwijziging Wijzigingen van het reliëf mogen geen invloed hebben op de waterhuishouding en op de natuurlijke loop van het hemelwater van de aanpalende eigendommen. Hoogteverschillen worden op het eigen terrein opgevangen en er wordt steeds aangesloten op het peil van de aanpalende eigendommen. 5. Afsluitingen De perceelsgrens kan afgesloten worden met iedere esthetisch verantwoorde afsluiting met een maximale hoogte van 2,00 m. De afsluiting moet maximaal geïntegreerd in de groenaanleg. 6. Afwatering Voor wat betreft de infiltratie- en buffervoorzieningen wordt er verwezen naar het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vaststelling van een gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 1 Oktober 2004 en latere wijzigingen. 7. Niet vervallen verkavelingen binnen BPA De binnen het grensgebied van het BPA gelegen niet vervallen verkaveling blijven van kracht. 8. Kleine inrichtingen van openbaar nut In al de stroken voorzien in dit plan, zullen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas, telefoon, ) mogen opgericht worden voor zover ze niet hinderend, of niet storend zijn voor het uitzicht van de bestaande of voorziene omgeving.

2 Art. 2. ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS De op het plan aangegeven rooilijnbreedte dient geëerbiedigd. De breedte van de verharding van de wegenis ligt tussen de 7,00m en 5,00m. Binnen de bedrijvenzone en de woonwijk met open bebouwing dient het resterende gedeelte van de openbare wegenis, de zijbermen, aangelegd te worden als groene ruimte door middel van gras en aanplanting met streekeigen struiken, hagen en laanbomen, de aanleg van een afzonderlijk fietspad en aangelegde parkeerstroken vormen hierop een uitzondering. Bij de bepaling van het dwarsprofiel is het verkeerskarakter bepalend. Het definitief profiel van de verharding en de technische bepalingen worden vastgelegd in de gemeenteraad. Art. 3. ZONE VOOR OPENBARE PARKING De openbare parking wordt aangelegd als openbaar publiek domein met verharding en groen. Het definitief profiel van de verharding en de technische bepalingen worden vastgelegd in de gemeenteraad. De materialen die kunnen aangewend worden voor de aanleg van de verharding worden gekozen in harmonie met de omgeving en met de bebouwing. Om de aantrekkelijkheid van de parkeerruimte te vergroten wordt opgelegd minimum 1 hoogstam (loofboomsoort) aan te planten per groep van 4 parkeerplaatsen. Waar mogelijk wordt de parkeerruimte verder aangekleed met lage planten, struiken, bodembedekkers en eventueel een aarden wal om de parking zodoende aan het zicht te onttrekken. De beplanting moet beschermd worden tegen aanrijding en uitlaatgassen. Art. 4. ZONE VOOR DIENSTWEG De op het plan aangegeven breedte dient geëerbiedigd. De breedte van de verharding van de dienstweg ligt tussen de 7,00m en 5,00m. Art. 5. ZONE VOOR VOET- EN FIETSWEGEN De op het plan aangegeven rooilijnbreedte dient geëerbiedigd. De breedte van de fiets- en voetpaden bedraagt minimaal 2,00m. Het definitief profiel en de technische bepalingen dienen vastgelegd in overleg met de gemeenteraad. De fiets- en voetpaden zijn niet toegankelijk voor voertuigen, met uitzondering voor dienstvoertuigen ten behoeve van het onderhoud. Art. 6. ZONE VOOR VOORTUINSTROOK EN STROOK MET BOUWVERBOD De minimale breedte van de voortuinstrook of de strook met bouwverbod wordt aangeduid op plan. In deze strook is geen enkele vorm bebouwing toegelaten behalve publiciteits- en reclame constructies. Deze stroken dienen aangelegd en onderhouden te worden. Bij de woningen dienen de verharde gedeelten zoals parkeerplaatsen, toegangen tot de woning en garage beperkt tot 3/5 van de oppervlakte van de voortuinstrook. Bij de bedrijven mogen de parkeerstroken, afgezien van de eerste 5,00m-strook, in de voortuinstrook worden voorzien. In- en uitritten mogen tezamen max. 25% van de perceelsbreedte in beslag nemen. Afritten naar ondergrondse garages zijn in de voortuinstrook verboden. Aankondigings- en reclameborden van de ter plaatse uitgevoerde nevenactiviteiten bij de woningen en bedrijven kunnen met een maximale oppervlakte van 3m² in de voortuinstrook worden ingeplant op min. 1,00m van de rooilijn en de perceelsgrens.

3 Art. 7. ZONE VOOR OPEN BEBOUWING De open bebouwingen zijn van het type villa of bungalow (enkel ééngezinswoning). Evenwel dient voor beide types het gebouw geconcentreerd opgericht met uitsluiting van de bijgebouwen (zie desbetreffend artikel). A. Hoofdgebouw - Inplanting De inplanting van het hoofdgebouw in het perceel is vrij mits het eerbiedigen van de bouwlijnen. De minimale voortuinstrook is op het plan gequoteerd. Voor het hoofdgebouw gelden de volgende bouwlijnen t.o.v. de perceelsgrenzen : - laterale perceelsgrens : 4,00m - achterste perceelsgrens : 8,00m In de bouwvrije strook kunnen als uitzondering tuinmuren opgericht worden die aansluiten bij het hoofdgebouw. - dimensionering De bouwdiepte van de woning op het gelijkvloers bedraagt max. 20,00m en op de verdieping max. 15,00m. De hoogte gemeten tussen de pas onderste dorpel en bovenkant kroonlijst zal max. 3,25m bedragen voor het type zonder verdieping en max. 6,00m voor het gebouw met bovenverdieping. Het vloerpeil van de gelijkvloerse verdieping zal uitgevoerd worden binnen de 0,60m gemeten boven het aspeil van de belendende wegenis. - dakvorm De dakvorm van het hoofdvolume betreft een hellend dak met een dakhelling tussen 30 en 55. Nevenvolumes kunnen afgewerkt worden met een hellend of plat dak. B. Zone voor koeren en hovingen De onbebouwde perceeloppervlakte dient aangelegd als tuin. In de tuinzone kan een zwembad ingeplant worden met een maximale oppervlakte van 60m². De afstand van de badrand inclusief verharding tot de perceelsgrens bedraagt min. 2,00m C. Bijgebouwen - inplanting Bijgebouwen dienstig als bergplaats of garage kunnen in het perceel worden ingeplant met een achteruitbouw van minstens 20,00m t.o.v. de voorbouwlijn. De strook met bouwverbod voor deze bedraagt op zijdelingse en achterste perceelsgrens minstens 1,00m, plaatsing van de bijgebouwen op de zij- en achterste perceelsgrens is toegelaten indien gekoppelde oprichting met het bijgebouw van de gebuur mogelijk is. - dimensionering Max. kroonlijsthoogte : 3,00m Max. oppervlakte : 40m². - dakvorm Plat of hellend dak.

4 Art. 8. ZONE VOOR GESLOTEN BEBOUWING Hoofdbestemming : - wonen - minimum 70% van de totale vloeroppervlakte Nevenbestemming : - handel en/of diensten - maximum 30% van de totale vloeroppervlakte De totale vloeroppervlakte is de som van de horizontale vloeroppervlakte van het geheel van aansluitende lokalen. De omtrek van een horizontale vloeroppervlakte wordt gevormd door de binnenkant van de muren of vergelijkbare bouwdelen die de woonentiteit begrenzen. 2. Bebouwing 2.1. Inplanting Bouwlijnen t.o.v. de perceelsgrenzen : - rooilijn : zie plan - laterale perceelsgrens : 0,00m, voor kopgebouwen zal de minimum afstand 3,00m bedragen. - achterste perceelsgrens : zie plan Dimensionering Bouwbreedte : minimum 6,00m Bouwdiepte : - gelijkvloers : - minimum 9,00m - maximum 18,00m (of zie plan) - verdieping : - minimum 9,00m - maximum 12,00m (of zie plan) Aantal bouwlagen : 2 Bouwhoogte : max. 6,00m tot bovenkant kroonlijst (hoogte gemeten vanaf peil inkomdorpel) Nokhoogte : max. 12,00m 2.3. Dakvorm - zadeldak met nok evenwijdig aan de voorgevelbouwlijn - eenzelfde helling per bouwblok - dakhelling tussen 30 en Meergezinswoningen Een meergezinswoning kan voorzien worden, voor zover deze verenigbaar is met de omgeving, de draagkracht van het perceel en deze voldoende woonkwaliteit garandeert. De meergezinswoning moet minstens één woonentiteit met een minimum totale vloeroppervlakte van 80m² bevatten. De totale vloeroppervlakte is de som van de horizontale vloeroppervlakte van het geheel van aansluitende lokalen. De omtrek van een horizontale vloeroppervlakte wordt gevormd door de binnenkant van de muren of vergelijkbare bouwdelen die de woonentiteit begrenzen. Elke woonentiteit dient over een buitenruimte te beschikken, die rechtstreeks toegankelijk is vanuit de woonentiteit. Een buitenruimte is een toegankelijke private ruimte in open lucht met een minimale grootte van 20m² die zich situeert op de begane grond en één aansluitend geheel vormt en niet uitsluitend gelegen is aan de straatzijde van de woning. Indien deze buitenruimte niet op het gelijkvloers kan voorzien worden dient een terras met een

5 minimale oppervlakte van 12m² voorzien te worden op een hogere verdieping, mits de goede ruimtelijke orde niet wordt geschaad. Het creëren van studio- of kamerwoningen wordt niet toegestaan. Iedere meergezinswoning moet beschikken over een afzonderlijke, al dan niet gemeenschappelijk met de andere woonentiteiten, bergruimte voor fietsen. De oppervlakte van de fietsberging wordt bepaald in functie van het aantal te bergen fietsen per wooneenheid. Per wooneenheid worden twee fietsen verondersteld. Iedere meergezinswoning moet beschikken over een afzonderlijke afvalberging, al dan niet gemeenschappelijk met de andere woonentiteiten. De afvalberging dient een minimale oppervlakte van 1,5m² per woonentiteit te bezitten. Art. 9. ZONE VOOR KOEREN EN TUINEN Hoofdbestemming : Nevenbestemming : - koeren en tuinen - bijgebouwen (bergplaatsen-garage) - zwembad. 2. Bebouwing 2.1. Inplanting Bouwlijnen t.o.v. de perceelsgrenzen : - laterale perceelsgrenzen : minimum 1,00m - achterste perceelgrens : minimum 1,00m - plaatsing van de bijgebouwen op de zij- en achterste perceelsgrens is toegelaten indien gekoppelde oprichting met het bijgebouw van de gebuur mogelijk is Afmetingen der gebouwen / zwembad Maximum oppervlakte gebouwen : 40m² Maximum oppervlakte zwembad : 60 m² Aantal bouwlagen : 1 Kroonlijsthoogte maximum 3,00m Dakvorm Hellend dak of plat dak. Art 10. ZONE VOOR GARAGES Hoofdbestemming : garages 2. Bebouwing 2.1. Inplanting Volgens de zone op het plan aangeduid, niet verplichtend op de aangegeven zoneringslijn Dimensionering - maximaal 1 bouwlaag. - kroonlijsthoogte max. 3,00m. - de bouwdiepte per rij garages bedraagt max. 6,00m.

6 2.3. Daken De dakvorm is plat. Art. 11. ZONE VOOR GEBOUW MET MULTIFUNCTIONELE BESTEMMING Hoofdbestemming : handel, openbare- en gemeenschapsvoorzieningen, diensten,opslagmagazijn. Nevenbestemming : parkeerplaatsen,garage. In overdruk wordt een woonverwevingszone voorzien binnen een strook met een breedte van max. 12 m ten opzichte van de voorbouwlijn. Binnen deze zone kan wonen als hoofdfunctie voorzien worden op de eerste en tweede bouwlaag. 2. Bebouwing 2.1. Inplanting Binnen de zone zoals op het plan aangeduid Dimensionering - maximaal 3 bouwlagen in de strook tot een breedte van 12 m ten opzichte van de voorbouwlijn - maximaal 2 bouwlagen in de zone achter de strook met een breedte van 12 m ten opzichte van de voorbouwlijn. - kroonlijsthoogte max. 9,00m in de zone met 3 bouwlagen en max. 6,00m in de zone met 2 bouwlagen Dakvorm - de daken zijn platte of hellende daken. - bij hellende daken is de helling tussen de 5 en de Publiciteit Publiciteit ten behoeve van de ter plaatse uitgevoerde activiteit is op de gevels toegelaten. De som van de oppervlakte van het verticale vlak van de borden heeft een totale maximale oppervlakte van 3m². 2.5.Meergezinswoningen Het creëren van studio- of kamerwoningen wordt niet toegestaan. Iedere meergezinswoning moet beschikken over een afzonderlijke, al dan niet gemeenschappelijk met de andere woonentiteiten, bergruimte voor fietsen. De oppervlakte van de fietsberging wordt bepaald in functie van het aantal te bergen fietsen per wooneenheid. Per wooneenheid worden twee fietsen verondersteld. Iedere meergezinswoning moet beschikken over een afzonderlijke afvalberging, al dan niet gemeenschappelijk met de andere woonentiteiten. De afvalberging dient een minimale oppervlakte van 1,5m² per woonentiteit te bezitten.

7 Art.12. ZONE VOOR GEMEENSCHAPS- EN OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN Hoofdbestemming : scholen, klinieken, gebouwen voor eredienst en administratieve gebouwen met beperkte omvang, rust- en verzorgingstehuis voor bejaarden. Nevenbestemming : groenaanplanting en parkeergelegenheid 2. Bebouwing 2.1. Inplanting Volgens de zone op het plan aangeduid, niet verplichtend op de aangegeven zoneringslijn. Voor de gebouwen gelden de volgende minimale bouwlijnen t.o.v. de perceelsgrenzen : - laterale perceelsgrens : 5,00m - achterste perceelsgrens : 8,00m 2.2. Bezettingscoëfficiënt De bebouwingsgraad bedraagt 50 % van de op plan aangeduide zone Afmetingen der gebouwen - maximaal 3 bouwlagen. - kroonlijsthoogte max. 10,00m. - nokhoogte max. 15,00m Dakvormen - de daken zijn platte of hellende daken. - bij hellende daken is de helling tussen de 25 en de Inrichting De niet bebouwde zone mag gedeeltelijk verhard worden ten behoeve van speelplaatsen, sportterreinen, parkeerplaatsen, toegangen tot de gebouwen, terrassen en tuinpaden. De resterende zone wordt aangelegd als groenzone die gevormd wordt door gazon aangevuld met bloemen, heesters, hagen en hoog- en laagstammige bomen. Verhardingen kunnen aangelegd worden tot op 1,00m van de perceelsgrens. Het eventueel resterende gedeelte moet aangelegd worden als groene ruimte door middel van aanplanting met struiken, hagen en hoog- en laagstammig streekeigen groen. Om de aantrekkelijkheid van de parkeerruimte te vergroten wordt opgelegd min. 1 hoogstam (loofboomsoort ) per groep van 5 parkeerplaatsen aan te planten. Waar mogelijk kan de parkeerruimte verder aangekleed worden met lage planten, struiken, bodembedekkers en eventueel een aarden wal om de parking zodoende aan het zicht te onttrekken. Art.13. ZONE VOOR BEGRAAFPLAATS Hoofdbestemming : begraafplaats Nevenbestemming : - groenaanplanting en parkeergelegenheid - accommodatie voor het onderhoud van de begraafplaats

8 2. Bebouwing 2.1. Inplanting Voor het gebouw voor het onderhoud van de begraafplaats gelden de volgende bouwlijnen t.o.v. de perceelsgrenzen : - rooilijn : min. 6,00 m - laterale perceelsgrens : 2,00m - achterste perceelsgrens : 2,00m 2.2. Afmeting der gebouwen Aantal bouwlagen : 1 Bouwhoogte : max. 3,00m tot bovenkant kroonlijst (hoogte gemeten vanaf peil inkomdorpel) Nokhoogte : max. 6,00m Oppervlakte : max. 50m² 2.3. Daken - de daken zijn platte of hellende daken. - bij hellende daken is de helling tussen de 25 en de 45. Art.14. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHIED : Vestiging van ambachtelijke bedrijven van lokaal belang met een van de volgende hoofdactitviteiten : - productie en verwerking van goederen - onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten - op- en overslag, voorraadbeheer, groepage en fysieke distributie - waterzuivering ( enkel in de zone ter hoogte Groenstraat / Schipdonkstraat ) - opslag van goederen Volgende activiteiten zijn niet toegelaten : - kleinhandel - autonome kantoren - agrarische productie De aard en de activiteiten van de bedrijven mogen voor de omgeving geen abnormale geluidshinder, stankontwikkeling noch abnormaal brand- en ontploffingsgevaar, met inbegrip van waterbodem- of luchtvervuiling, veroorzaken. Kantoren, toonzalen en sociale inrichtingen horende bij de bedrijven zijn toegelaten. De kantoren en toonzalen mogen geen intensieve loketfunctie hebben. Complementaire dienstverlenende bedrijven, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de goede werking van de eigenlijke ambachtelijke bedrijven, zijn eveneens toegelaten (o.a. benzinestations, collectieve restaurants, ) Inrichtingen voor de huisvesting van de directie of het bewakingspersoneel in het hoofdgebouw zijn toegelaten. Het bestaande vergunde regionaal bedrijf dat gevestigd is op de hoek Vaartlaan/Vaartrechteroever kan verder functioneren binnen het bestaande volume. Bij het verdwijnen van de huidige activiteit kan zich op het terrein nieuwe lokale bedrijvigheid vestigen.

9 2. Kavelgrootte De kavelgrootte wordt beperkt tot 7500 m². Uitzonderingen hierop zijn toegestaan voor bestaande vergunde bedrijven en bedrijven in bedrijfsverzamelgebouwen. 3. Bedrijfswoningen De bedrijfswoning heeft maximaal 250 m² vloeroppervlakte. De totale vloeroppervlakte is de som van de horizontale vloeroppervlakte van het geheel van aansluitende lokalen. De omtrek van een horizontale vloeroppervlakte wordt gevormd door de binnenkant van de muren of vergelijkbare bouwdelen die de woonentiteit begrenzen. De bedrijfsgebouwen dienen vooraf of gelijktijdig met de bedrijfswoning opgetrokken te worden. De bedrijfswoning dient geïntegreerd te zijn in het bedrijf, moet een architecturaal geheel vormen met de bedrijfsgebouwen (zowel qua volume, stijl als bouwmaterialen). De bestaande vergunde bedrijfswoningen die losstaand opgericht werden kunnen instandgehouden en verbouwd worden binnen het bestaande volume. De bedrijfswoningen kunnen niet afgesplitst worden van het bedrijf. 4. Bezettingscoëfficient De bezettingscoëfficient ten behoeve van bebouwing van het terrein bedraagt maximaal 75%. 5. Plaatsing van de gebouwen Voor de gebouwen gelden de volgende bouwlijnen : - voorgevel zie plan - zijgevels op een afstand van de zijdelingse perceelsgrenzen gelijk aan de grootste kroonlijsthoogte met een minimum van 5,00m. - achtergevel op minimum 10,00m van de achterste perceelsgrens. - Gevel op minimum 5,00m van de bufferzone. De gebouwen tussen de Vaartrechteroever en de Groenstraat worden beschouwd als gebouwen met twee voorgevels. 6. Bouwhoogte In de zone van 30,00m uit de rooilijn is de kroonlijsthoogte beperkt tot 8,00m, in de achterliggende zone beperkt tot 12,00m. Een uitzondering op deze hoogtes wordt toegestaan voor industriële constructies (bv. Silo s, schouw, ). 7. Welstand van de gebouwen De gebouwen en bijhorende constructies moeten qua vormgeving en materialen uit esthetisch oogpunt verantwoord zijn. Gevelmaterialen zijn slechts toegelaten mits ze degelijk, duurzaam en qua kleur in harmonie zijn me de omgeving, passend voor een bedrijvenpark. 8. Aanleg van de plaats 8.1. Bouwvrije voortuinstrook : zie art De bouwvrije zijdelingsestrook bedraagt een afstand gelijk aan de grootste kroonlijsthoogte van de gebouwen met een minimum van 5,00m. In principe mag deze strook volledig worden verhard tot op 1,00m van de perceelsgrens. Het eventueel resterend gedeelte moet aangelegd worden als groene ruimte door middel van aanplanting met hoog- en laagstammig streekeigen groen Bouwvrije achterstestrook. De bouwvrije achterstestrook bedraagt minimum 10,00m. In principe mag deze strook tot op 3,00m van de achterste perceelsgrens of 1,00 m van de bufferzone verhard worden. Het resterend (niet-verharde noch bebouwde) gedeelte van het terrein moet aangelegd worden als groene ruimte door middel van aanplanting met hoog- en laagstammig streekeigen groen.

10 9. Groenaanleg 9.1. De voortuinstrook en de niet-bebouwde gedeelten van het terrein, buiten het als parkeerplaats en als oprit aangelegde gedeelte, dienen met streekeigen hoog- en laagstammig groen aangeplant te worden De inrichting en de beplanting van de niet-bebouwde en niet-verharde zones dienen op de aanvraag stedenbouwkundige vergunning ingetekend te worden (aard en situering van de aanplantingen) In geen enkele groenzone mogen afval(stoffen) grondstoffen of dergelijk gestort of gestapeld worden. 10. Parkeerplaatsen De te voorziene parkeerplaatsen moeten op de aanvraag stedenbouwkundige vergunning ingetekend (en genummerd) worden binnen de maximaal bebouwbare oppervlakte. De berekening van het vereiste aantal parkeerplaatsen moet door de architect aan de aanvraag stedenbouwkundige vergunning toegevoegd worden. De te voorziene parkeerplaatsenbedragen minimaal bij nieuwbouw 1 parkeerplaats per 100m² brutovloeroppervlakte en bij verbouwing 1 parkeerplaats per 100m² bijkomende oppervlakte. Om de aantrekkelijkheid van de parkeerruimte te vergroten wordt opgelegd minimum 1 hoogstam (loofboomsoort) aan te planten per groep van 4 parkeerplaatsen. Waar mogelijk kan de parkeerruimte verder aangekleed worden met lage planten, struiken, bodembedekkers en eventueel een aarden wal om de parking zodoende aan het zicht te ontrekken. De beplanting moet wel beschermd worden tegen aanrijdingen en uitlaatgassen. 11. Zonevreemde gebouwen Bestaande vergunde gebouwen die volgens de zonering van het BPA zonevreemd zijn kunnen instandgehouden en verbouwd worden binnen het bestaande volume. Het vervangen van een zonevreemd gebouw door een nieuw gebouw wordt niet toegestaan. Art.15. ZONE VOOR REGIONALE BEDRIJVIGHEID : Vestiging van bedrijven van regionaal belang met een van de volgende hoofdactitviteiten : - productie en verwerking van goederen - onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten - op-en overslag, voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie - opslag van goederen Volgende activiteiten zijn niet toegelaten : - kleinhandel - autonome kantoren - agrarische productie De aard en de activiteiten van de bedrijven mogen voor de omgeving geen abnormale geluidshinder, stankontwikkeling noch abnormaal brand- en ontploffingsgevaar, met inbegrip van waterbodem- of luchtvervuiling, veroorzaken. Kantoren, toonzalen en sociale inrichtingen horende bij de bedrijven zijn toegelaten. De kantoren en toonzalen mogen geen intensieve loketfunctie hebben. Complementaire dienstverlenende bedrijven, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de goede werking van de eigenlijke ambachtelijke bedrijven, zijn eveneens toegelaten (o.a. benzinestations, collectieve restaurants, )

11 Inrichtingen voor de huisvesting van de directie of het bewakingspersoneel in het hoofdgebouw zijn toegelaten. 2. Kavelgrootte De kavelgrootte per bedrijf bedraagt minimaal 7500 m². Uitzonderingen hierop zijn toegestaan voor bestaande vergunde bedrijven en bedrijven in bedrijfsverzamelgebouwen en voor een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van het bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen. 3. Bedrijfswoningen De bedrijfswoning heeft maximaal 250 m² vloeroppervlakte. De totale vloeroppervlakte is de som van de horizontale vloeroppervlakte van het geheel van aansluitende lokalen. De omtrek van een horizontale vloeroppervlakte wordt gevormd door de binnenkant van de muren of vergelijkbare bouwdelen die de woonentiteit begrenzen. De bedrijfsgebouwen dienen vooraf of gelijktijdig met de bedrijfswoning opgetrokken te worden. De bedrijfswoning dient geïntegreerd te zijn in het bedrijf, moet een architecturaal geheel vormen met de bedrijfsgebouwen (zowel qua volume, stijl als bouwmaterialen). De bestaande vergunde bedrijfswoningen die losstaand opgericht werden kunnen instandgehouden en verbouwd worden binnen het bestaande volume. De bedrijfswoningen kunnen niet afgesplitst worden van het bedrijf. 4. Bezettingscoëfficient De bezettingscoëfficient ten behoeve van bebouwing van het terrein bedraagt maximaal 75%. 5. Plaatsing van de gebouwen Voor de gebouwen gelden de volgende bouwlijnen : - voorgevel zie plan - zijgevels op een afstand van de zijdelingse perceelsgrenzen gelijk aan de grootste kroonlijsthoogte met een minimum van 5,00m. - achtergevel op minimum 10,00m van de achterste perceelsgrens. - Gevel op minimum 5,00m van de bufferzone. 6. Bouwhoogte In de zone van 30,00m uit de rooilijn is de kroonlijsthoogte beperkt tot 8,00m, in de achterliggende zone beperkt tot 12,00m. Een uitzondering op deze hoogtes wordt toegestaan voor industriële constructies (bv. Silo s, schouw, ). 7. Welstand van de gebouwen De gebouwen en bijhorende constructies moeten qua vormgeving en materialen uit esthetisch oogpunt verantwoord zijn. Gevelmaterialen zijn slechts toegelaten mits ze degelijk, duurzaam en qua kleur in harmonie zijn me de omgeving, passend voor een bedrijvenpark. 8. Aanleg van de plaats 8.1. Bouwvrije voortuinstrook : zie art De bouwvrije zijdelingsestrook bedraagt een afstand gelijk aan de grootste kroonlijsthoogte van de gebouwen met een minimum van 5,00m. In principe mag deze strook volledig worden verhard tot op 1,00m van de perceelsgrens. Het eventueel resterend gedeelte moet aangelegd worden als groene ruimte door middel van aanplanting met hoog- en laagstammig streekeigen groen.

12 8.3. Bouwvrije achterstestrook. De bouwvrije achterstestrook bedraagt minimum 10,00m. In principe mag deze strook tot op 3,00m van de achterste perceelsgrens of 1,00 m van de bufferzone verhard worden. Het resterend (niet-verharde noch bebouwde) gedeelte van het terrein moet aangelegd worden als groene ruimte door middel van aanplanting met hoog- en laagstammig streekeigen groen. 9. Groenaanleg 9.1. De voortuinstrook en de niet-bebouwde gedeelten van het terrein, buiten het als parkeerplaats en als oprit aangelegde gedeelte, dienen met streekeigen hoog- en laagstammig groen aangeplant te worden De inrichting en de beplanting van de niet-bebouwde en niet-verharde zones dienen op de aanvraag stedenbouwkundige vergunning ingetekend te worden (aard en situering van de aanplantingen) In geen enkele groenzone mogen afval(stoffen) grondstoffen of dergelijk gestort of gestapeld worden. 10. Parkeerplaatsen De te voorziene parkeerplaatsen moeten op de aanvraag stedenbouwkundige vergunning ingetekend (en genummerd) worden binnen de maximaal bebouwbare oppervlakte. De berekening van het vereiste aantal parkeerplaatsen moet door de architect aan de aanvraag stedenbouwkundige vergunning toegevoegd worden. De te voorziene parkeerplaatsenbedragen minimaal bij nieuwbouw 1 parkeerplaats per 100m² brutovloeroppervlakte en bij verbouwing 1 parkeerplaats per 100m² bijkomende oppervlakte. Om de aantrekkelijkheid van de parkeerruimte te vergroten wordt opgelegd minimum 1 hoogstam (loofboomsoort) aan te planten per groep van 4 parkeerplaatsen. Waar mogelijk kan de parkeerruimte verder aangekleed worden met lage planten, struiken, bodembedekkers en eventueel een aarden wal om de parking zodoende aan het zicht te ontrekken. De beplanting moet wel beschermd worden tegen aanrijdingen en uitlaatgassen. 11. Zonevreemde gebouwen Bestaande vergunde gebouwen die volgens de zonering van het BPA zonevreemd zijn kunnen instandgehouden en verbouwd worden binnen het bestaande volume. Het vervangen van een zonevreemd gebouw door een nieuw gebouw wordt niet toegestaan. Art.16. ZONE VOOR JEUGDWERKING Hoofdbestemming : jeugdlokaal, speelterrein voor jeugdwerking. Nevenbestemming : - groenaanplanting en parkeergelegenheid - sanitair, bergingen 2. Bebouwing 2.1. Inplanting Voor gebouwen gelden de volgende bouwlijnen t.o.v. de perceelsgrenzen : - rooilijn : min. 6,00 m - laterale perceelsgrens : 4,00m - achterste perceelsgrens : 10,00m

13 2.2. Afmeting der gebouwen Aantal bouwlagen : 1 Bouwhoogte : max. 3,00m tot bovenkant kroonlijst (hoogte gemeten vanaf peil inkomdorpel) Nokhoogte : max. 9,00m Vloeroppervlakte : de totale vloeroppervlakte van de gebouwen op het terrein bedraagt max. 500 m² 2.3. Daken - de daken zijn platte of hellende daken. - bij hellende daken is de helling tussen de 25 en de Inrichting Het terrein mag gedeeltelijk verhard worden ten behoeve van speelplaatsen, parkeerplaatsen, toegangen tot de gebouwen, terrassen en tuinpaden. De verharde oppervlakte bedraagt maximaal 50% van het volledige terrein. De resterende zone wordt aangelegd als groenzone die gevormd wordt door gazon aangevuld met heesters, hagen en hoog- en laagstammige bomen. Verhardingen kunnen aangelegd worden tot op 1,00m van de perceelsgrens. Het eventueel resterende gedeelte moet aangelegd worden als groene ruimte door middel van aanplanting met struiken, hagen en hoog- en laagstammig streekeigen groen. Art.17. ZONE VOOR SPEELPLEIN Hoofdbestemming : speelplein 2. Bebouwing Behoudens de speeltoestellen is er geen enkele vorm van bebouwing toegestaan 3. Inrichting Deze zone bestaat voornamelijk uit niet verhard speelterrein. In functie van toegankelijkheid en bereikbaarheid is de aanleg van een minimale vorm van verhardingen toegelaten die niet meer mag bedragen dan 5 % van de zoneoppervlakte en waarbij gebruik gemaakt wordt van waterdoorlatende en/of kleinschalige materialen. De verlichting mag enkel het terrein verlichten en dient zowel zijdelings als naar boven te worden afgeschermd. Het terrein wordt aangelegd als groenzone die gevormd wordt door gazon aangevuld met heesters, hagen en laagstammige bomen. Binnen deze groenzone worden de speeltoestellen opgesteld. Onder de speeltoestellen en hun omgeving kan een verharding in waterdoorlatende materialen aangelegd worden. Art. 18. ZONE VOOR GROENSCHERM BUFFERZONE Het buffergroen heeft een visuele buffering als doel van het regionale en lokale bedrijventerrein. Het aanwenden van streekeigen groen, hagen, heesters en plantgoed à rato van één plant per m², gecombineerd met hoogstammige bomen is voor deze zone verplicht. Verder wordt in deze zone geen enkele constructie toegelaten. Er is geen verharding toegelaten.

14 Voorzover de bufferzone geen eigendom betreft van de lokale overheid is de aanleg en het onderhoud van de bufferzone de verantwoordelijkheid van de bedrijven die aan deze zone grenzen.ten laatste in het plantseizoen na de ingebruikname van de aangrenzende percelen in de lokale of regionale bedrijvenzone moet de bufferzone volledig beplant zijn. Art. 19. ZONE VOOR OPENBAAR GROEN De openbare groenzone dient aangelegd te worden met streekeigen hagen of laagstammig loofgroen, struikgewas en graspartijen. De aanleg van paden en kleinschalige voorzieningen voor zithoeken zijn toegelaten. Ten behoeve van het onderhoud van de openbare groenzone kan een dienstgebouw opgericht worden met een maximale oppervlakte van 40 m², één bouwlaag, zadeldak en kroonlijsthoogte max. 3,00m. Verder is geen enkele vorm van bebouwing is toegelaten. Art. 20. ERFDIENSTBAARHEIDSZONE ( IN OVERDRUK ) Langsheen de beide oevers van de waterloop wordt in overdruk een zone met een breedte van 5,00m vanaf de kruin van de oeverwal bestemd ten behoeve van het onderhoud van de waterloop. Deze zone moet ten alle tijden toegankelijk zijn voor de beheerder van de waterloop. Binnen deze zone geldt een strikt bouwverbod, enkel werken en handelingen die passen binnen het beheer van het watersysteem conform de doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid worden toegelaten. In deze strook mogen afsluitingen niet hoger zijn dan 1,50m en dwarsafsluitingen moeten wegneembaar zijn. Hoogstambomen langs de waterloop moeten minstens 10m uit elkaar staan en andere groenvoorzieningen moeten overrijdbaar te zijn.

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit:

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Sectoraal BPA Stanssens 1. Algemene bepalingen voor het sectoraal BPA Art 1.1. Omschrijving Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven'

Nadere informatie

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK 10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 10.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 10.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor

Nadere informatie

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 6 2 SPECIFIEKE BEPALINGEN 2.1 BPA ID. NR.:260: CARROSSERIE DE CONINCK 2.1.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.1.1.1 Art 3: KMO-zone - bestemd voor niet-hinderlijke

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210 Gemeente Niel Verkaveling voor woningbouw van gronden gelegen te Niel Verkaveling omgeving Keizerstraat Dossier NIE210 Stedenbouwkundige voorschriften 5.00/11030/830062.1 Gevoegd bij de vergunning met

Nadere informatie

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17 VERKAVELING - 9991 ADEGEM, VELDEKENS +17 HET VERKAVELINGSPLAN De verkaveling is gelegen in woongebied met landelijk karakter en geniet een prachtig verzicht over het achterliggende agrarisch gebied. Ze

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Bouwen van ééngezinswoningen 1.2. Nevenbestemming

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Provincie Arrondissement Gemeente/Stad Verkaveling VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE GRIMBERGEN MEERSTRAAT 1 / 7 1. Voorschriften

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN 1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN Specifieke stedenbouwkundige voorschriften Art. 1.1 Zone voor bedrijvigheid 1.1.1 Bestemming Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor één handelszaak in parketvloeren.

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening vastgesteld door de gemeenteraad op 26.06.2012 is van toepassing. 1. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Provincie West-Vlaanderen STAD ROESELARE Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijk planner: Leen Lauwers Wijzigingen: - aangepast aan plenaire vergadering (22.05.2008) Opgemaakt

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Willaert Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991).

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ).

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ). DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 11 2.2 BPA ID. NR.:456:DE MAESSCHALCK MARC 2.2.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.2.1.1 Art 1: KMO-bebouwing toegestaan - bestemd voor niet-hinderlijke ambachtelijke

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Heiligstraat Gemeenteplaats 1 ste afdeling sectie A, 107v(deel), 107t(deel), 107y(deel), 108a(deel) Dossier HEM205 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs PROVINCIE ANTWERPEN 63 35010 GEMEENTE WESTERLO VERKAVELING TE ZOERLE PARWIJS Percelen 3 e Afdeling Sectie A nrs. 351a, 352h, 342, 343d deel. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 Ruimtelijke

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie

RUP Driegaaienstraat

RUP Driegaaienstraat RUP Driegaaienstraat ontwerp oktober 2016 Stedenbouwkundige voorschriften Cluster omgeving Dienst ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2016 De

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

VERKAVELING BIERKENSVELD

VERKAVELING BIERKENSVELD G E M E E N T E B O C H O L T INBREIDINGSGEBIED BPA CENTRUM KAULILLE VERKAVELING BIERKENSVELD Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1 : Algemene bepalingen De verkaveling is bedoeld voor het oprichten

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

BREEBOS BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. Provincie Antwerpen. Gemeente Rijkevorsel. Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd.

BREEBOS BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. Provincie Antwerpen. Gemeente Rijkevorsel. Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd. Provincie Antwerpen Gemeente Rijkevorsel BIJZONDER PLAN VAN AANLEG BREEBOS Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd. 18/9/1992 Opgemaakt door IOK De gemandateerde urbanist R. Bloemmen Provincie

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE138 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel Januari 2015

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 Artikel 1. WIJZE VAN METEN Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 1 de hoogte/de nokhoogte van een bouwwerk: vanaf het gemiddelde peil op de rooilijn

Nadere informatie

RUP Herziening Hofstraat

RUP Herziening Hofstraat RUP Herziening Hofstraat Openbaar onderzoek Bewonersvergadering 4 september 2017 Inhoud toelichting Situering plangebied Situering planningscontext Aanleiding en procesverloop Doelstellingen van het RUP

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING APPELTERRE 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Gerda ontwerp april 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW Provincie Antwerpen Gemeente Berlaar VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen Havikstraat kadastraal gekend sectie D nr. 275/e en 276/p2 Ontwerp van stedenbouwkundige voorschriften Artikel 01.1 :

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

Verkaveling Herzele Kouterstraat. Bestemming

Verkaveling Herzele Kouterstraat. Bestemming Verkaveling Herzele Kouterstraat Bestemming De verkaveling voorziet de bouw van eengezinswoningen en appartementsgebouwen (met maximum vier bouwlagen en één penthouse) en is onderverdeeld in 11 bouwblokken

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Verschoore Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 Gemeentelijk RUP 'Verschoore' te Roeselare Verordenend grafisch plan Oostnieuwkerksesteenweg

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua

Nadere informatie

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan.

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan. 1. Algemene bepalingen voor het uitvoeringsplan Art. 1.1 Omschrijving 1. Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Uitvoeringsplan 'BPA N43, Olsene- Machelen' te Zulte is samengesteld uit: - Plan bestaande

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 LEUVESTRAAT STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 FONTEINBOS STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften A 2, Provincie Antwerpen Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Tramstraat z/n Sectie P - Nummer 245 B5 Stedenbouwkundige Voorschriften AANGEPAST DOOR STAD TURNHOUT 1/6 t STEDENBOUWKUNDIGE

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1. De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (AROHM) NR: RP990/36011/014.3 Brussel, 12 juli 2005 De Vlaamse Minister van

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie