JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG

2 VOORWOORD Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2014, het jaarverslag van onze organisatie. Het thema dat we aan dit verslag willen verbinden is samen slim, omdat dat goed weergeeft welke vorderingen wij het afgelopen jaar hebben gemaakt. De waarden die wij in Het Huis hebben geformuleerd, leven inmiddels in alle lagen van de organisatie. Als vervolg daarop hebben wij het afgelopen jaar veel aandacht geschonken aan de samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen: kennis delen om nog betere resultaten te realiseren in het kader van onze collectieve ambitie: het beste onderwijs van Nederland! College van Bestuur van Onderwijsgroep Tilburg: F. van der Westerlaken (voorzitter) P. Sukel C. Govers SAMEN SLIM Kennis delen om nog betere resultaten te realiseren in het kader van onze collectieve ambitie 2 VOORWOORD VOORWOORD 3

3 MANAGEMENTSAMENVATTING In 2014 hebben we de kracht van samenwerken benut: samen slim! De waarden uit het Huis waren daarbij onze leidraad, want in alle lagen van onze organisatie leeft het besef van deze eigenheid: dat wat ons, in al onze diversiteit, verbindt. De delen van het geheel weten elkaar inmiddels goed te vinden en dat geeft onze organisatie samenhang en gemeenschapszin en alle medewerkers ruimte om doeltreffend te werken en goede resultaten te boeken. Vmbo Vakcollege Tilburg, dat op 1 augustus 2013 van start is gegaan en zich met een nieuw onderwijsconcept profileert als dé beroepsgerichte vmbo-school voor stad en streek, werkt gestaag aan zijn ontwikkeling. De onderbouw werkt inmiddels volgens het concept van talent- en loopbaanontwikkeling, voor de bovenbouw wordt op basis van de nieuwe profielen- en keuzevakkenstructuur gewerkt aan een nieuw onderwijs- en examenprogramma. Het nieuwe betaalbare onderwijsconcept dat de Frater van Gemertschool eind vorig jaar heeft bedacht en geïmplementeerd, begint zijn vruchten af te werpen. Het Reeshof College leverde zijn eerste eindexamenkandidaten af - met uitstekende resultaten. Mbo De rendementen van ons mbo blijven stijgen, we halen ruimschoots de normen van de inspectie op alle niveaus. De ROC-scholen, ondersteund door het SSC Onderwijs, scoren in 2014 op alle punten een voldoende. Voorwaar geen sinecure! Het aantal voortijdig schoolverlaters is in 2014 opnieuw gedaald, maar het blijft een uitdaging om de uiteindelijke streefcijfers te behalen. Veel aandacht was er voor examinering. We zijn in 2013 het project Examinering gestart met het doel om in augustus 2014 een nieuwe examenorganisatie te realiseren en te werken volgens nieuwe standaarden en procedures. Het project ligt op schema maar evengoed blijkt nog te vaak (bijvoorbeeld bij een inspectiebezoek) dat niet alles tot op detailniveau in orde is. En dat moet natuurlijk wel, niet alleen omdat de inspectie dat eist, maar omdat de examinering van cruciaal belang is als je streeft naar uitstekend onderwijs. In november 2014 is het programma Focus op Vakmanschap van start gegaan. Het programma is een verzameling van acties en projecten met als doel in 2016 te kunnen starten met een herijkt opleidingsaanbod op basis van de nieuwe kwalificatiestructuur en kwalificatiedossiers. De intensivering van de onderwijstijd en het niet meer drempelloos zijn van de niveau 2-opleidingen zijn doorgevoerd in augustus Educatie In 2014 heeft de Gemeente Tilburg, mede door de behaalde resultaten, besloten in 2015 het gehele budget voor Educatie te besteden bij ROC Tilburg. In goed overleg met het ROC zal bezien worden op welke wijze ROC Tilburg partner kan blijven in het verzorgen van Educatie opleidingen. Bedrijfsgericht opleiden NCVB Bedrijfsopleidingen heeft in 2014 de nieuwe ontwikkelde onderwijskundige visie, het werkvloerleren, geïmplementeerd en geëvalueerd. Het blijkt dat medewerkers en studenten te spreken zijn over het nieuwe onderwijsmodel. Mede door de economische crisis daalde het aantal deelnemers, maar het aantal bedrijven en instellingen dat zich verbonden heeft met NCVB bedrijfsopleidingen blijft gelijk. Het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden ondersteunt NCVB Bedrijfsopleidingen en de ROC-scholen steeds effectiever om de bedrijfsgerichte scholing goed, rechtmatig en doelmatig te verzorgen. Entree-opleiding De Entree-opleiding is ingevoerd in augustus De precieze positionering van de entree-opleidingen en de toelaatbaarheid van verschillende risicogroepen, zijn onderdeel van het programma Focus op Vakmanschap. Shared Services De shared services staan voor een adequate dienstverlening en bewaken de personele en materiële kosten nauwgezet. In 2014 hebben zij wederom de taakstellingen gerealiseerd door minder personeel in te zetten en zo bij- gedragen aan het streven zoveel mogelijk middelen te besteden aan het primaire proces. Een goed voorbeeld is de implementatie van Blauwdruk binnen het vastgestelde budget, een project waarmee we de hele ict-omgeving van Onderwijsgroep Tilburg up to date hebben gebracht. Het SSC Onderwijs heeft een flinke bijdrage geleverd aan Taal en Rekenen, examinering, doorlopende leerlijnen, onderwijsontwikkeling vmbo, loopbaanoriëntatie en -begeleiding, en internationalisering. De interne organisatie In 2014 hebben we sterk ingezet op het helder verwoorden van onze ambitie en het consistent uitvouwen van onze strategie, zodat eenieder die werkt bij Onderwijsgroep Tilburg, verbinding heeft met het streven het beste onderwijs van Nederland te bieden. Daarvoor hebben we planmatig en met betrokkenheid van het gehele management de collectieve ambitie vertaald in vijf strategische thema s en deze omgezet in strategische doelen. Die doelen zullen we voorzien van kritische prestatie-indicatoren, om een kader te scheppen voor de verbeterplannen van de scholen en de afdelingen. Het doel van het onderbrengen van de gehele ondersteuning in één organisatorisch verband (afdeling Bestuurs- Management- en Onderwijsondersteuning), namelijk het bevorderen van de verbinding met het primaire proces, is behaald. Het instellen van de overleggroepen Onderwijs, HRM en Bedrijfsvoering, als fase in de implementatie van het besturingsmodel met het middenmanagement als scharnierpunt, heeft hier zeker aan bijgedragen. Het stadium van experimenteren met Lean zijn we voorbij, de denktank Lean is dus opgeheven. We hebben een begin gemaakt met bundelen van de bestaande praktijken en de verschillende experimenten om deze structureel in te bedden in het procesmanagement. Last but not least zijn we in 2013 gestart met De excellente docent, een traject waarin elf docenten onderzoeken wat excellentie betekent voor henzelf, voor het team en voor de organisatie. Dit traject, dat in 2015 wordt afgerond, heeft in 2014 het accent verlegd van het individu naar het team en de organisatie. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een dierbare collega in het College van Bestuur. Zijn taken zijn overgenomen door de collegabestuurders en de staf. Onderwijsgroep Tilburg financieel gezond Onderwijsgroep Tilburg staat de komende jaren voor de uitdaging om de ontwikkelingen in alle sectoren: initieel beroepsonderwijs (vmbo), middelbaar beroepsonderwijs (inclusief bedrijfsgericht opleiden) en funderend onderwijs, tijdig te vertalen in een passend aanbod. Het betreft de transitie naar kwalitatief beter onderwijs. Financieel betekent dit dat we tijdig moeten anticiperen op deze ontwikkelingen. Naast sturing op kwaliteitsverbetering van het onderwijs doen we dit door het doelmatig inzetten van middelen, het wegnemen van verspilling door procesgericht werken en door het realiseren van vervangende inkomsten. De maatregelen zullen leiden tot ombuigingen en dat noopt ons om scherp aan de wind te zeilen. Als het lukt de noodzakelijke ombuigingen tijdig te realiseren, zal Onderwijsgroep Tilburg een (financieel) gezonde instelling blijven. Tot slot In al deze activiteiten en resultaten is onze gezamenlijke ambitie voelbaar, een ambitie die alle medewerkers energie geeft en zorgt voor commitment. En energie en commitment zijn nodig om zaken die nog niet op orde zijn en dus aandacht nodig hebben, aan te pakken. Dit is een lijn die we willen vasthouden en doorzetten in een toekomst die gekenmerkt wordt door samen optrekken en door kennisdelen: samen slim! College van Bestuur 4 MANAGEMENTSAMENVATTING MANAGEMENTSAMENVATTING 5

4 BELANGRIJKSTE KENGETALLEN 2014 HERKOMST VAN MIDDELEN IN EURO S ALLOCATIE VAN MIDDELEN IN EURO S Rijksbijdragen voortgezet onderwijs Rijksbijdragen middelbaar beroepsonderwijs Bijdragen educatie Additionele middelen totaal Rijksbijdragen voortgezet onderwijs Rijksbijdragen middelbaar beroepsonderwijs Bijdragen educatie Additionele middelen Vakschool MBC Economie & Groen Frater van Gemertschool Reeshof College Vakcollege Middelbaar beroepsonderwijs Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden Educatie VAVO AKA Innovatie SSC Onderwijs SSC Diensten Gemeenschappelijke kosten Collectieve voorzieningen Algemeen totaal De Vakschool MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool Reeshof College Vakcollege Tilburg Middelbaar beroepsonderwijs Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden Educatie VAVO AKA Innovatie SSC Onderwijs SSC Diensten Gemeenschappelijke kosten Collectieve voorzieningen Algemeen 6 BELANGRIJKSTE KENGETALLEN 2014 BELANGRIJKSTE KENGETALLEN

5 STUDENTEN MEDEWERKERS KLIK HIER VOOR TABEL 2013 KLIK HIER VOOR TABEL 2013 STUDENTEN PER 1 OKTOBER 2014 FTE voortgezet onderwijs 241,4 voortgezet onderwijs middelbaar beroepsonderwijs 495,3 middelbaar beroepsonderwijs (incl. NCVB Bedrijfsopleidingen) educatie 39,6 educatie 394 diensten 262,4 vavo 335 totaal 1.038,7 totaal voortgezet onderwijs voortgezet onderwijs middelbaar beroepsonderwijs middelbaar beroepsonderwijs educatie educatie vavo diensten 8 BELANGRIJKSTE KENGETALLEN 2014 BELANGRIJKSTE KENGETALLEN

6 DIPLOMA S KLIK HIER VOOR TABEL 2013 AANTAL 2014 voortgezet onderwijs 391 middelbaar beroepsonderwijs vavo (exclusief certificaten) 138 totaal voortgezet onderwijs middelbaar beroepsonderwijs vavo 10 BEL ANGRIJKSTE KENGETALLEN 2014 BEL ANGRIJKSTE KENGETALLEN

7 12 i 13 INHOUD VOORWOORD 2 MANAGEMENTSAMENVATTING 4 BELANGRIJKSTE KENGETALLEN VERANTWOORDING PER PROGRAMMA PROGRAMMA 1 FRATER VAN GEMERTSCHOOL 42 PROGRAMMA 1 VAKCOLLEGE TILBURG 44 PROGRAMMA 1 REESHOF COLLEGE 46 BESTUURSVERSLAG PROGRAMMA 2 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS 48 (ROC TILBURG) 1. INLEIDING ONDERWIJSGROEP TILBURG Onderwijsgroep Tilburg Raad van Toezicht en College van Bestuur Samenwerking tussen voortgezet onderwijs en 20 beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2.4 De vmbo-scholen, ROC Tilburg en 25 het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden 2.5 Ontwikkeling aantal leerlingen BELEIDSKADERS 27 PROGRAMMA 3 FUNDEREND ONDERWIJS 54 (EDUCATIE EN VAVO) PROGRAMMA 4 INNOVATIE 58 PROGRAMMA 5 CENTRUM VOOR BEDRIJFSGERICHT 62 OPLEIDEN PROGRAMMA 6-7 BESTUURS-, MANAGEMENT- EN 64 ONDERWIJSONDERSTEUNING, INCLUSIEF GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN 4. BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN ONDERWIJSKWALITEIT KLACHTENAFHANDELING INCIDENTEN EN ONGEVALLEN VERTROUWENSPERSONEN 39 PROGRAMMA 8.1 PERSONEEL 68 PROGRAMMA 8.2 HUISVESTING 70 PROGRAMMA 8.3 INVENTARIS 71 PROGRAMMA 8.4 TREASURY 72 PROGRAMMA 9 ALGEMEEN 74 PROGRAMMA 9 RISICOMANAGEMENT 78 KENGETALLEN 2014 FINANCIËLE GEGEVENS 82 PERSONELE GEGEVENS 90 STUDENTENGEGEVENS 96 BIJLAGEN BIJLAGE 1: NEVENFUNCTIES COLLEGE VAN BESTUUR 103 BIJLAGE 2: NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT 104 BIJLAGE 3: ORGANOGRAM 106

8 BESTUURSVERSLAG 14 15

9 1. INLEIDING Onze collectieve ambitie is: wij verzorgen het beste onderwijs van Nederland! Wij varen onze eigen koers, met de waarden uit Het Huis als kompas. In 2013 hebben we ons die waarden eigen gemaakt en in 2014 hebben we dit verdiept door een intensieve dialoog met alle medewerkers. De collectieve ambitie wordt zo de drijvende kracht achter het handelen van al onze medewerkers. Dit proces zetten we voort in De collectieve ambitie hebben we geconcretiseerd in vijf strategische doelen: - Aantoonbare onderwijskwaliteit: wij bepalen met het beste onderwijs van Nederland de toekomst van onze deelnemers; - Opleiden voor een carrière: wij leiden toekomstgericht op zodat deelnemers hun kennis en vaardigheden behouden en uitbreiden; - Positie in de regio: wij dragen samen met partners bij aan het duurzaam verbeteren van het onderwijs in de regio; - Medewerker 3.0: de toegevoegde waarde voor de deelnemer staat centraal en vakbekwame en trotse onderwijsmensen zijn daarbij cruciaal; - Duurzaam verbeteren: bekwame docententeams zijn eigenaar van het onderwijs, zodat ons onderwijs nu al aan de eisen van de toekomst voldoet. In 2015 zullen we de bereikte resultaten clusteren volgens deze vijf doelen. Hieronder volgen de resultaten van 2014 in vogelvlucht. De resultaten van dit jaar in vogelvlucht. Vakcollege Tilburg is op 1 augustus 2013 van start gegaan en wil zich door een nieuw onderwijsconcept profileren als dé beroepsgerichte vmbo-school voor stad en streek. De onderbouw werkt inmiddels volgens het concept van talenten loopbaanontwikkeling en de bovenbouw krijgt vorm op basis van de nieuwe profielen- en keuzevakkenstructuur. Het nieuwe, betaalbare, onderwijsconcept dat de Frater van Gemertschool eind vorig jaar heeft doorgevoerd, begint zijn vruchten af te werpen en het Reeshof College leverde in 2014 zijn eerste eindexamenkandidaten af - met uitstekende resultaten. Het rendement van ons middelbaar beroepsonderwijs blijft stijgen, op alle niveaus halen we ruimschoots de normen van de inspectie. De ROC-scholen, ondersteund door het SSC Onderwijs, scoorden in 2014 op alle punten een voldoende. Dat geeft voldoening. Het aantal voortijdig schoolverlaters is in 2014 weliswaar gedaald, maar het blijft een uitdaging om de streefcijfers te behalen. We hebben veel aandacht geschonken aan de examinering. In 2013 zijn we een project gestart om in augustus 2014 een nieuwe examenorganisatie te realiseren. Dit project ligt op schema. Toch blijkt nog te vaak (bv. in een inspectiebezoek) dat niet alles binnen onze examinering tot detailniveau op orde is. En dat moet natuurlijk wel, want we zijn ons scherp bewust van het cruciaal belang van examinering voor het realiseren van uitstekend onderwijs. In november 2014 is het programma Focus op Vakmanschap gelanceerd. Dit moet leiden tot een herijking van het opleidingsaanbod. In augustus 2016 gaan we starten met opleidingen op basis van de nieuwe kwalificatiestructuur. De intensivering van de onderwijstijd en het hanteren van toelatingseisen bij de niveau 2-opleidingen zijn bij ROC Tilburg al doorgevoerd in augustus In 2014 heeft de gemeente Tilburg besloten om in 2015 het gehele budget voor Educatie te besteden bij ROC Tilburg. In goed overleg zullen we bezien hoe ROC Tilburg partner van de gemeente kan blijven voor het verzorgen van Educatie. NCVB Bedrijfsopleidingen heeft in 2014 de nieuwe onderwijskundige aanpak: werkvloerleren, geïmplementeerd. De deelnemers zijn hier erg over te spreken, maar door de economische crisis daalde het aantal deelnemers wel. Het aantal bedrijven en instellingen dat winkelt bij NCVB bedrijfsopleidingen blijft echter gelijk. De interne dienst Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden ondersteunt NCVB Bedrijfsopleidingen en de ROC-scholen steeds effectiever om de bedrijfsgerichte scholing goed, rechtmatig en doelmatig te verzorgen. We hebben de Entree-opleiding ingevoerd in augustus De positionering van de Entree-opleidingen en de toelaatbaarheid van risicogroepen vormen onderdeel van het programma Focus op Vakmanschap. De Shared Services leveren adequate dienstverlening en bewaken nauwgezet hun personele en materiële kosten. Zo is het hun gelukt om in 2014 hun taakstelling te realiseren door minder personeel in te zetten. Op deze manier dragen zij bij aan het streven zoveel mogelijk middelen te besteden aan het primaire proces. Het SSC Onderwijs heeft een substantiële, inhoudelijke bijdrage geleverd aan Taal en Rekenen, Examinering, Doorlopende leerlijnen, Onderwijsontwikkeling vmbo, Loopbaanoriëntatie en Begeleiding, en Internationalisering. We hebben de collectieve ambitie vertaald in vijf strategische thema s en deze omgezet in strategische doelen. We gaan deze koppelen aan kritische prestatie-indicatoren om de verbeterplannen van de scholen en de afdelingen een kader te geven. De gehele ondersteuning is nu ondergebracht in één organisatorisch verband: Bestuurs- Management- en Onderwijsondersteuning. Dit versterkt de verbinding met het primaire proces. Het instellen van de overleggroepen Onderwijs, HRM en Bedrijfsvoering heeft hier ook aan bijgedragen. Lean is het experimenteerstadium voorbij, de denktank Lean is dan ook opgeheven. We hebben een begin gemaakt met bundelen van bestaande praktijken en de verschillende experimenten, om deze in te bedden in het procesmanagement. Met een grootschalig en instellingsbreed project Blauwdruk hebben wij afgelopen jaar de gehele ict-omgeving van onze organisatie gemoderniseerd: Onderwijsgroep Tilburg werkt voortaan in the cloud en met SharePoint om de samenwerking van medewerkers en studenten optimaal te faciliteren. Last maar zeker niet least zijn we in 2013 gestart met het traject De excellente docent. Elf docenten onderzoeken wat excellentie betekent voor henzelf, voor het team en voor de organisatie. In 2014 hebben zij vooral gefocust op de betekenis voor het team en de organisatie. Het traject wordt in 2015 afgerond. In 2015 zetten we sterk in op het signalerend en zelfcorrigerend vermogen van onze medewerkers, zodat iedereen vanuit zijn eigen kracht blijft werken aan het realiseren van onze droom: elke dag een stap op de weg naar het beste onderwijs. Wij vorderen op die weg! College van Bestuur 16 INLEIDING INLEIDING 17

10 2. ONDERWIJSGROEP TILBURG In de volgende paragrafen beschrijven we kort de verschillende onderdelen van Onderwijsgroep Tilburg. 2.1 ONDERWIJSGROEP TILBURG 2.2 RAAD VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BESTUUR Onderwijsgroep Tilburg heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De bevoegdheidsverdeling is geregeld in de statuten en het bestuursreglement. Onder de stichting Onderwijsgroep Tilburg vallen ROC Tilburg, het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden, de vmbo-scholen Vakcollege Tilburg, de Frater van Gemertschool en (deels) het Reeshof College. Het Reeshof College heeft een eigen bestuur, dat is samengesteld uit de besturen van de twee stichtingen (waaronder Onderwijsgroep Tilburg) die samen deze school hebben opgericht. Het eigen bestuur van het Reeshof College maakt geen eigen jaarverslag, de publieke verantwoording gebeurt in de twee jaarverslagen van beide stichtingen. ROC Tilburg bestaat uit afzonderlijke scholen voor: Bouwtechniek, Logistiek en Mobiliteit, Proces- en Milieutechniek, Mechatronica, Maintenance en Engineering, Luchtvaarttechniek, Administratieve en Juridische Dienstverlening, Commerciële Dienstverlening, ICT en Mediatechnologie, Gezondheidszorg, Onderwijs en Kinderopvang, Welzijn, Kunst, Cultuur en Media, Mode en Uiterlijke Verzorging, Sport en Bewegen, Orde en Veiligheid, AKA (inmiddels: Entree-opleiding), Educatie en Inburgering, VAVO en NCVB Bedrijfsopleidingen. Voor ondersteuning van de bedrijfsgerichte scholing hebben wij het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden ingericht. De ondersteuning bij Onderwijsgroep Tilburg is georganiseerd in de Shared Services (financiën, studentenadministratie, marketing en communicatie, personeel, huisvesting, facilitaire zaken, ICT) en in het SSC Onderwijs. Dit laatste ondersteunt de scholen bij onderwijs, kwaliteitsbewaking, projecten en ICT-training. De concernstaf zorgt voor de beleidsondersteuning. Vanwege de veranderingen in het vmbo (Sectorvernieuwing) en het mbo (Focus op Vakmanschap) hebben we de onderwijslogistiek apart gepositioneerd door een eigen dienst op te richten voor de administratieve ondersteuning, zodat de functionele scheiding tussen onderwijsinhoud en de administratieve organisatie is gewaarborgd. Tot de onderwijslogistiek behoren onder andere de onderwijscatalogus/programmering, de organisatie van de examinering, de roostering, de aan- en afwezigheidsregistratie, de registratie van de beroepspraktijkvorming en de puntenregistratie. Zoals hierboven al vermeld: in het voorjaar van 2013 hebben wij deze diensten in één organisatorisch verband ondergebracht: Bestuurs- Management- en Onderwijsondersteuning. De bestuurssecretaris en concerncontroller zijn daarvan echter uitgezonderd om hun onafhankelijke positie te waarborgen. Onder eindverantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht bewaken zij de governance-structuur en de naleving van de governance-code. Zij adviseren gevraagd én ongevraagd de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft zich grondig op de hoogte gesteld van de stand van zaken in Onderwijsgroep Tilburg en deze besproken met de ondernemingsraad van ROC/Shared Services, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de vmbo-scholen en de centrale deelnemersraad. De Raad is niet alleen afgegaan op de informatie van het College van Bestuur en de rapporten van de accountant en de inspectie, maar heeft gesproken met medewerkers uit alle lagen van de organisatie. De Raad heeft zich specifiek op de hoogte gesteld van de impact van overheidsmaatregelen op Onderwijsgroep Tilburg. Om een beter beeld te krijgen van het oordeel van de Inspectie heeft de Raad afgelopen jaar wederom de contact-inspecteur uitgenodigd om een toelichting te geven. De Raad is positief over het functioneren van het College van Bestuur en heeft ook zijn eigen functioneren geëvalueerd. Uit die evaluatie bleek, dat de Raad het gevoel heeft meer in control te zijn doordat hij meer tijd heeft geïnvesteerd. De Raad gaat werken met commissies van wisselende samenstelling: Auditcommissie, Financiën, Commissie Onderwijs en Kwaliteit, Remuneratiecommissie. De eindverantwoordelijkheid blijft natuurlijk liggen bij de gehele Raad. Eén lid is vanwege drukke werkzaamheden een jaar eerder gestopt dan was voorzien in het rooster van aftreden. Bij de volgende wisseling, op 1 januari 2016, moet worden beslist of één of twee plekken worden ingevuld. Op 1 januari 2014 heeft de heer Roborgh de voorzittershamer overgenomen van de heer Slangen. De Raad van Toezicht werkt volgens de Governance-code BVE. Deze is op 1 augustus 2014 vervangen door de Branche-code Goed Bestuur in het mbo. In dit jaardocument legt hij verantwoording af op welke punten we daarvan zijn afgeweken. Dit betreft de zittingstermijn van zijn leden. Om de kwaliteit te borgen, heeft de raad ervoor gekozen zijn leden de mogelijkheid van een derde termijn te bieden. Ook de mogelijkheid om gewezen bestuursleden en medewerkers - na een afwezigheid van vier jaar - te benoemen in de Raad van Toezicht vanwege hun specifieke deskundigheid, wijkt af van de code. Tijdens de evaluatie heeft de Raad besloten het reglement van de Raad van Toezicht te herzien, zodat in 2015 gewerkt wordt conform de Branchecode Goed Bestuur in het mbo. Daar hoort bij dat de Raad gaat werken met een toezichtskader om het spanningsveld vast te leggen tussen de besluitvorming door het College van Bestuur en het toezicht daarop door de Raad. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn aan de orde gekomen de ontwikkeling van de vmbo-scholen, de onderwijsontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs (in het bijzonder het samenhangend opleidingsaanbod in het kader van macrodoelmatigheid), de kwaliteitsonderzoeken, de examinering, de ontwikkeling van de Bestuurs- Management- en Onderwijsondersteuning, het HR-beleid en de financiële resultaten. De Raad van Toezicht heeft gekozen voor een andere accountant en goedkeuring/instemming afgegeven voor het Jaarverslag, de Jaarrekening en het Accountantsverslag over 2013 en voor de Programmabegroting De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2014 als volgt: de heer dr. L.J. Roborgh (voorzitter) de heer drs. U. Pekdemir (vice voorzitter) mevrouw J.C.M. Doevendans mevrouw drs. S.J. Franken de heer W.A. Houtzager de heer mr. H.J.J.M. Oderkerk de heer drs. P.A.G. de Zwart (uit functie per 1 augustus 2014) Voor relevante nevenfuncties zie bijlage Nevenfuncties Raad van Toezicht Het College van Bestuur heeft eveneens zijn functioneren onder de loep genomen en geconstateerd dat de organisatie stap voor stap de kanteling maakt die nodig is om het beste onderwijs te kunnen verzorgen. De belangrijkste ontwikkelingen die hier het afgelopen jaar aan hebben bijgedragen, zijn de uitrol van de ICT-Blauwdruk, de implementatie van de nieuwe overlegstructuur en de invoering van projectportfoliosturing. Met het overlijden van de heer Niko van Dorp is het College van Bestuur van vier naar drie leden teruggegaan. We hebben de portefeuilleverdeling herzien en het proces van participatieve besluitvorming, waarin schooldirecteuren en hoofden meer aan de voorkant van het beleidsproces worden betrokken, is hierdoor versneld. De samenstelling van het College van Bestuur was in 2014: de heer F.P.A. van der Westerlaken (voorzitter) de heer drs. N. van Dorp (overleden 22 mei 2014) de heer drs. C.P.J.M. Govers mevrouw drs. P.A.J. Sukel Voor relevante nevenfuncties zie bijlage Nevenfuncties College van Bestuur. 18 ONDERWIJSGROEP TILBURG ONDERWIJSGROEP TILBURG 19

11 2.3 SAMENWERKING TUSSEN VOORTGEZET ONDERWIJS EN BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE ROUTE 1 uitbesteding van een leerling aan een andere school voor voortgezet onderwijs In Samenwerking VO-BVE staan de mogelijkheden die scholen voor voortgezet onderwijs hebben om een leerling uit te besteden. Het doel is leerlingen die het onderwijs ongediplomeerd dreigen te verlaten, alsnog een kans te bieden op een diploma of startkwalificatie, of hen in elk geval goed voorbereid aan een vervolgopleiding te laten beginnen. Deze zogeheten uitbesteding kan geschieden via een aantal routes, afhankelijk van de situatie van de betreffende leerling. Route Omschrijving 1 Uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een andere school voor voortgezet onderwijs 2 Uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een instelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 3 Overdracht van bekostigingsmiddelen bij een tussentijdse overstap 4 Uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een school voor vavo A Uitbesteding van een ongediplomeerde leerling uit het voortgezet onderwijs aan een school voor vavo B Uitbesteding van een vmbo-gediplomeerde (tl) aan een school voor vavo C Uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een school voor vavo voor het volgen van eindexamenvakken waarvoor de leerling eerder niet is geslaagd Via deze route volgt een leerling onderwijs aan een andere school dan waar hij is ingeschreven. Voor Onderwijsgroep Tilburg is dit geregeld in het Samenwerkingsverband VO Midden Brabant. De ouders / verzorgers van de betreffende leerling sluiten hiertoe een overeenkomst en betalen een bijdrage. De vergoeding aan de ontvangende school wordt betaald door de leverende school. Een leerling kan ook uitbesteed zijn aan een school voor speciaal voortgezet onderwijs. Het principe is hetzelfde als beschreven in de tweede alinea VMBO - SCHOOL JANUARI - JULI AUGUSTUS - DECEMBER OPMERKING AANTAL OPMERKING AANTAL Vakcollege Tilburg Vakcollege Tilburg 1 Parcours 1 Herstart 4 Stedelijk College 1 Reeshof College 1 2college Cobbenhage 1 Kempenhorst 1 Track013 1 Op de rails 3 SG De Overlaat 1 Reeshof College Transferium 2 VSO Parcours 1 Vakcollege Tilburg 4 Vakcollege Tilburg 2 Frater van Gemertschool 1 Rebound 1 Cambreur College 1 Frater van Gemertschool Op de rails 2 2college Cobbenhagen 1 MET 1 Track013 2 Conclusie Bij de vmbo-scholen van de Onderwijsgroep Tilburg is onderzoek gedaan naar de stand van zaken in 2014 wat betreft de samenwerkingsverbanden tussen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Op basis hiervan vindt het College van Bestuur dat op rechtmatige wijze is voldaan aan de bekostigingsvoorwaarden. Op de volgende pagina volgen de resultaten van het onderzoek per route. Alle vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg gebruiken deze route. 20 ONDERWIJSGROEP TILBURG ONDERWIJSGROEP TILBURG 21

12 ROUTE 2 ROUTE 3 uitbesteding van een leerling van een school voor voortgezet onderwijs aan een instelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie overdracht van bekostigingsmiddelen bij een tussentijdse overstap Via deze route kan een leerling in het voortgezet onderwijs delen van het onderwijs volgen aan een instelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Ook is een constructie met de School voor AKA mogelijk. De leerling blijft ingeschreven bij de betreffende vmbo-school en volgt onderwijs in een locatie van ROC Tilburg VMBO - SCHOOL JANUARI - JULI AUGUSTUS - DECEMBER OPMERKING AANTAL OPMERKING AANTAL Vakcollege Tilburg AKA 6 AKA 6 Reeshof College AKA 1 Frater van Gemertschool Praktijkonderwijs Waalwijk 1 AKA 1 Deze route biedt maatwerk, doordat een leerling in het voortgezet onderwijs tussentijds overstapt naar een andere instelling voor voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De leverende school draagt een deel van de bekostiging over aan de ontvangende instelling. Deze route biedt ook een oplossing voor de bekostigingsproblematiek als gevolg van een overstap vlak na de teldatum VMBO - SCHOOL JANUARI - JULI AUGUSTUS - DECEMBER OPMERKING AANTAL OPMERKING AANTAL Vakcollege Tilburg VSO Parcours 2 Stedelijk College 1 Michael VSO 1 Ostrea Lyceum 2 Marne College 1 Corlaer College 1 Reeshof College 1 SG De Rooi Pannen 1 Reeshof College VSO Parcours 1 VSO Parcours 1 SG De Brouwerij 1 Vakcollege Tilburg 2 Frater van Gemert Baanderheren College 1 Rietlanden 1 Het Brederocollege 1 Michael VSO 1 VSO De Korenaer 1 VSO Parcours 3 Mytylschool 1 Alle vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg gebruiken deze route. Alle vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg gebruiken deze route. 22 ONDERWIJSGROEP TILBURG ONDERWIJSGROEP TILBURG 23

13 ROUTE 4 uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een vavo-school 2.4 DE VMBO-SCHOLEN, ROC TILBURG EN HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSGERICHT OPLEIDEN Deze route maakt het mogelijk om een leerling uit het voortgezet onderwijs (van zestien jaar of ouder) uit te besteden aan een school voor vavo VMBO - SCHOOL JANUARI - JULI AUGUSTUS - DECEMBER OPMERKING AANTAL OPMERKING AANTAL Vakcollege Tilburg A 11 A 9 C 4 Frater van Gemertschool A 1 C 1 Vmbo-scholen De vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg verzorgen alle sectoren en alle leerwegen en leerwegondersteunend onderwijs. Op 1 augustus 2010 is daarnaast, samen met de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg, een vierde vmbo-school opgericht, het Reeshof College. voldoende stageplaatsen te kunnen garanderen. ROC Tilburg heeft, in het kader van een goede doorstroom, structurele samenwerkingsverbanden gerealiseerd met vmbo en hbo in de regio en werkt samen met instellingen op het gebied van arbeidsvoorziening, gemeentelijke sociale diensten en bedrijfsverenigingen. Vakcollege Tilburg en de Frater van Gemertschool gebruiken deze route. Het onderwijs op de vmbo-scholen biedt: basisvorming in de onderbouw; een tweejarige bovenbouw met alle leerwegen: basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg; leerwegondersteunend onderwijs voor alle leerwegen en programma s; vakkenpakketten met een goede aansluiting op de vervolgopleidingen; onderwijs in de vier sectoren van het vmbo (economie, groen, techniek, zorg en welzijn). Onze eigen afdeling kwaliteitszorg meet elk jaar de onderwijskundige prestaties, en natuurlijk worden deze ook beoordeeld door de inspectie. In 2014 zijn alle scholen gestart met talentontwikkeling en loopbaanleren in de onderbouw en met de vernieuwing van de sectorale examenprogramma s voor de bovenbouw, op basis van de nieuwe profielen en keuzevakken-structuur. Deze laatste gaan in 2016 ook gelden voor de bovenbouw. Door het invoeren van een nieuw onderwijsmodel en het maken van lang lopende afspraken met onze regionale partners, is de positie van de Frater van Gemertschool als onderwijsvoorziening voor specifieke doelgroepen veiliggesteld. ROC Tilburg ROC Tilburg verzorgt een breed aanbod van educatie en middelbaar beroepsonderwijs dat voldoet aan alle hedendaagse standaarden. Onze onderwijskundige prestaties worden jaarlijks gemeten door onze eigen kwaliteitszorg en extern beoordeeld door de inspectie. ROC Tilburg beschikt over modern ingerichte en toekomstbestendige locaties, is goed verankerd in de regio en heeft een duidelijke positie in het maatschappelijke en sociaaleconomische leven. ROC Tilburg heeft met bedrijfsleven branchegewijs netwerken gevormd (Regionaal Overleg Bedrijfsleven Onderwijs) om het onderwijs te verrijken en Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden Voor de organisatie van bedrijfsgerichte scholing hebben wij een backoffice ingericht met als hoofdtaken: - het regisseren, coördineren en organiseren van opleidingen onder de merknaam NCVB Bedrijfsopleidingen; - het samen met de scholen van ROC Tilburg coördineren, organiseren en uitvoeren van opleidingen en trainingen voor regionale organisaties onder de naam van de betreffende ROC-school, waarbij de vraag van de klant leidend is; - het ontwikkelen van een intern kennisnetwerk, zodat de accountmanagers voor de scholen en NCVB Bedrijfsopleidingen in een gemeenschappelijk acquisitieplan kunnen beslissen hoe we een klant het beste van dienst kunnen zijn en welke producten we moeten ontwikkelen; - het leveren en faciliteren van de ondersteunende diensten en activiteiten voor NCVB Bedrijfsopleidingen en de ROC-scholen om de bedrijfsgerichte scholing goed, rechtmatig en doelmatig te kunnen verzorgen. NCVB Bedrijfsopleidingen biedt reguliere opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg aan: door het rijk bekostigde opleidingen op alle niveaus en in alle sectoren van het middelbaar beroepsonderwijs. NCVB Bedrijfsopleidingen komt hiermee tegemoet aan de vraag uit het bedrijfsleven en instellingen naar scholing voor werk nemers. Daarbij hanteren wij het concept van Het Opleidingshuis, met een eenduidige onderwijskundige aanpak en begeleiding in de praktijk van het werk. Samen met bedrijven en instellingen werken wij zo aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers, aan hun employability en hun (interne of externe) mobiliteit. Meer in het algemeen bevorderen wij de HR-doelen van deze bedrijven en instellingen. De onderwijskundige prestaties worden jaarlijks gemeten door onze eigen afdeling kwaliteitszorg en extern beoordeeld door de inspectie. 24 ONDERWIJSGROEP TILBURG ONDERWIJSGROEP TILBURG 25

14 3. BELEIDSKADERS 2.5 ONTWIKKELING AANTAL LEERLINGEN COLLECTIEVE AMBITIE LEERLINGEN LEERLINGEN LEERLINGEN LEERLINGEN De drie doelen uit de bestuurlijke agenda - wij bieden uitstekend onderwijs aan al onze deelnemers, wij doen dat trots en met lef, samen met partners op basis van heldere afspraken - vormen nog steeds ons richtsnoer. Reeshof College Frater van Gemertschool (incl. ASS-VO) Theresialyceum MBC Economie en Groen De Vakschool (incl. ISK) Vakcollege Tilburg totaal scholen voortgezet onderwijs Omdat de omgeving waarin wij opereren complex is en voortdurend verandert, is flexibiliteit een eerste vereiste. De herijking waarmee we in 2009 begonnen, heeft zich dan ook ontwikkeld tot een continu proces van aanpassing. Als stabiel ankerpunt dient onze collectieve ambitie, in 2014 geformuleerd als uitkomst van een proces van verkennen en verdiepen: wij verzorgen het beste onderwijs van Nederland met vakbekwame en trotse collega s die het verschil maken en samenwerken met mensen en organisaties in onze omgeving en die respect hebben voor elkaar, vanuit hun eigen kracht. Dit doen we door het onderwijs duurzaam te verbeteren. Zo dragen wij met ons onderwijs bij aan de toekomst van onze deelnemers. ROC Tilburg (beroepsonderwijs) School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening School voor AKA School voor Beveiliging 106 School voor Bouwtechniek School voor Commerciële Dienstverlening School voor Gezondheidszorg School voor ICT en Mediatechnologie School voor Kunst, Cultuur en Media School voor Logistiek en Mobiliteit School voor Mechatronica en Luchtvaarttechniek School voor Luchtvaarttechniek School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering School voor Mode en Uiterlijke Verzorging School voor Onderwijs en Kinderopvang School voor Orde en Veiligheid School voor Proces-en Milieutechniek School voor Sport en Bewegen School voor Welzijn totaal ROC Tilburg (beroepsonderwijs) ROC Tilburg (eductatie/inburgering/vavo) School voor Educatie en Inburgering School voor VAVO totaal ROC Tilburg (eductatie/inburgering/vavo) NCVB Bedrijfsopleidingen NCVB Bedrijfsopleidingen totaal Onderwijsgroep Tilburg Het jaar 2012 werd gekenmerkt door de dialoog waarin Het Huis tot stand kwam: het verwoorden en verbeelden van de bestuurlijke agenda. In 2013 gingen deze waarden en normen leven in brede lagen van de onderwijsgroep, door voortdurend het gesprek hierover te voeren heeft in het teken gestaan van gezamenlijk optrekken onder het motto Waarom moeilijk doen als het samen kan. Strategische herijking en verbeterplan Onderwijsgroep Tilburg De herijking van de strategische agenda heeft zich dus ontwikkeld tot een doorlopend proces van aanpassing, afstemming en bijsturing. Dit jaar heeft vooral het zorgvuldig communiceren van de strategie vanuit onze ambitie, onze aandacht gehad. Het College van Bestuur heeft, samen met schooldirecteuren, hoofden en concernstaf, de collectieve ambitie vertaald in vijf strategische doelen die we in 2015 zullen koppelen aan prestatie-indicator als kader voor de verbeterplannen en de begroting van Horizontale dialoog met belanghebbenden Zoals gebruikelijk koppelen we in dit jaarverslag het afleggen van verantwoording aan de programmabegroting. Zo kunnen we sturing aan de voorkant de begroting - structureel vergelijken met de geleverde prestaties en de verantwoording daarover achteraf het jaarverslag. De dialoog met onze belangrijkste stakeholders speelt hierbij een belangrijke rol. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de ouders van onze (toekomstige) leerlingen en studenten. Bij de vmbo-scholen, en steeds vaker ook in het mbo, informeren wij hen over en betrekken wij hen bij de vormgeving van en verantwoording over het onderwijs. Stakeholders Het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs gaat veel mensen en organisaties aan. Door de vanzelfsprekendheid van het beroepsonderwijs in Nederland, staan we niet vaak stil bij deze stakeholders en ook zijzelf beseffen soms niet dat ze belang hebben bij het beroepsonderwijs. Toch is het van belang om de doelstellingen van de belanghebbenden te kennen en deze een plaats te geven in de koers van de organisatie. Door de diversiteit aan stakeholders is het een uitdaging om al deze belangen in het oog te houden. Onderwijsgroep Tilburg heeft de stakeholders geïnventariseerd die een belangrijke rol spelen. Met de stakeholders uit het onderwijsveld voeren wij periodiek bestuurlijk overleg, om op de hoogte te blijven van elkaars koers en die waar nodig onderling af te stemmen. Naast het betrekken van het bedrijfsleven bij ons onderwijs door het Regionaal Overleg Bedrijfsleven-Onderwijs, hebben we in 2011 een begin gemaakt met stakeholdersoverleg op strategisch niveau. In dit kader hebben wij onze plannen besproken met de accountant, de bankier en de belastingdienst. Wij hebben onze stakeholders opnieuw in kaart gebracht en voorbereidingen getroffen voor de verbreding van het overleg met de gemeente en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. 26 ONDERWIJSGROEP TILBURG BELEIDSKADERS 27

15 Dit overleg heeft plaatsgevonden in het najaar van 2013 en heeft, naast kennismaking, het karakter gehad van een eerste verkenning van de toegevoegde waarde en inbreng van de verschillende partijen op de strategische koers van onze organisatie. In 2014 hebben we deze aanpak voortgezet. In 2015 zal dit leiden tot verdieping van de dialoog, toegespitst op onze collectieve ambitie en het profiel van Onderwijsgroep Tilburg (opleidingsaanbod). De belangrijkste stakeholders van Onderwijsgroep Tilburg zijn: BELANGHEBBENDEN BELANGEN Studenten/Ouders Verwachten goed onderwijs Ministerie van OCW Goed omgaan met publieke gelden Gemeenten Verwachten uitvoering van het gewenste volwassenenonderwijs en educatie-trajecten Bedrijven/instellingen Verwachten goed opgeleid personeel en zorgen voor praktijkplaatsen Toeleverend onderwijs Zorgen voor juiste aansluiting/kwaliteit van leerlingen (vmbo-scholen en basisonderwijs) Scholen waar onze leerlingen Zorgen voor juiste aansluiting/kwaliteit van leerlingen naar uitstromen (mbo en hbo) Eigen medewerkers Verwachten een goede en sociale werkgever Naast deze voornaamste stakeholders zijn er ook instanties (accountant, belastingdienst, de MBO-Raad en de vakcentrales) die weliswaar minder vaak genoemd worden als stakeholder, maar die wel degelijk belang hebben bij goed onderwijs en daar een bijdrage aan leveren of er toezicht op houden. STAKEHOLDERS DIE INSTROOM STAKEHOLDERS DIE HET STAKEHOLDERS DIE UITSTROOM VAN DEELNEMERS BEÏNVLOEDEN PROCES BEÏNVLOEDEN VAN DEELNEMERS BEÏNVLOEDEN Hoe bewaken wij de belangen van de stakeholders? Studenten/ouders Zonder studenten hebben wij geen bestaansrecht. Deze stakeholder is de basis van ons bestaan, voor hen ontwikkelen en geven wij onze opleidingen. Alle andere processen komen hieruit voort. Het onderwijs draait om de student en Onderwijsgroep Tilburg is verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van de student naar een diploma. Zeker als het om de doelgroep van jarigen gaat, zijn de ouders ook stakeholders. Zij hebben alle belang bij een goede en relevante opleiding voor hun kinderen en hun betrokkenheid daarbij vergroot de kans op studiesucces aanmerkelijk. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Voor iedere student ontvangen wij bekostiging. Wij gaan integer en verantwoord om met dit publieke geld. We gebruiken het zo veel mogelijk direct om de scholen draaiende te houden en te zorgen voor goed onderwijs. Hier zien de accountant en de Raad van Toezicht op toe. Of dat onderwijs voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen, wordt door de Inspectie beoordeeld. Gemeenten De gemeente Tilburg verwacht van ons uitvoering van educatietrajecten en een bijdrage aan de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. ROC Tilburg heeft met de gemeente een productovereenkomst voor de educatie gesloten. Structureel overlegt ROC Tilburg met de regioambtenaren over de inzet van middelen en het aanbieden van nieuwe cursussen. Over de inkoop door de gemeente van ons educatieaanbod na 2015, voeren wij intensief overleg. Toeleverend onderwijs Het toeleverend onderwijs is voor onze vmbo-scholen het basisonderwijs en voor ROC Tilburg de vmbo-scholen uit de regio. Goede relaties met toeleverende scholen zijn belangrijk voor een zorgvuldige overdracht van leerlingen. Het intakeproces is belangrijk om aan de voorkant te signaleren of de student voldoende slaagkans heeft. Informatie van de toeleverende school speelt hierbij een grote rol. Scholen waar onze leerlingen of studenten instromen Onze vmbo ers stromen door naar het mbo en veel van onze mbo ers stromen door naar het hbo. Goede relaties met deze scholen zijn van belang voor een goede aansluiting. Met verschillende hbo-instellingen hebben we afspraken gemaakt over doorstroomprogramma s om de studenten studietijdverkorting te bieden. Bedrijven en instellingen Hierbij gaat het om organisaties die stageplaatsen beschikbaar stellen en om de arbeidsmarkt waar onze mbo-studenten met hun diploma terecht kunnen. Een goede relatie met bedrijven en instellingen is van belang omdat stageplaatsen nodig zijn voor beroepsopleidingen. Eigen medewerkers Onze eigen medewerkers brengen hun kennis en vaardigheden in, om goed onderwijs mogelijk te maken. Zij voeren het primaire proces (onderwijs) en de secundaire processen (ondersteunende diensten) uit. Hun belangen liggen vast in de cao s voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast is er binnen de organisatie veel aandacht voor strategisch personeelsbeleid. Onderwijsgroep Tilburg draagt de ontwikkeling, gezondheid en welbevinden van haar medewerkers een warm hart toe. Studenten/ouders Studenten/ouders Studenten/ouders Toeleverend onderwijs Ministerie OCW Afnemend onderwijs (mbo en hbo) Ministerie OCW Scholen waar onze leerlingen naar uitstromen Gemeenten Gemeenten Gemeenten Bedrijven/instellingen Bedrijven/instellingen Bedrijven/instellingen Eigen medewerkers Eigen medewerkers Eigen medewerkers 28 BELEIDSKADERS BELEIDSKADERS 29

16 Medezeggenschap Vmbo Elke vmbo-school heeft een medezeggenschapsraad. De schooldirecteur is de gesprekspartner van de medezeggenschapsraad over alle school-gerelateerde onderwerpen. Vier personeelsleden uit deze medezeggenschapsraden vormen samen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de vmbo-scholen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een onderdeel van de medezeggenschap binnen Onderwijsgroep Tilburg. Deze medezeggenschap is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen en geregeld in de reglementen van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Vijf keer per jaar hebben het College van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad formeel overleg over school-overstijgende onderwerpen van gemeenschappelijk belang. De agenda voor het formeel overleg wordt gezamenlijk vastgesteld. Mbo De ondernemingsraad van ROC Tilburg bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de medewerkers van de scholen van ROC Tilburg, van de Shared Services en van het SSC Onderwijs en de concernstaf. De medezeggenschap is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden en geregeld in het reglement van de ondernemingsraad. Sinds de verkiezingen in september 2013 bestaat de ondernemingsraad uit zeven leden vanuit het onderwijspersoneel en drie leden vanuit de diensten. Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de ondernemingsraad. Zes keer per jaar hebben het College van Bestuur en de ondernemingsraad formeel overleg en twee keer per jaar een zogenoemd halfjaarlijks overleg. De agenda voor het formeel overleg wordt gezamenlijk vastgesteld. Met ingang van het schooljaar voert het College van Bestuur het formele overleg met de ondernemingsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gezamenlijk. Ter voorbereiding van de besluitvorming heeft de medezeggenschap vier werkgroepen ingericht: Onderwijs, Personeel, Financiën/Huisvesting en Arbo. De werkgroepen overleggen zes keer per jaar (informeel) met de betreffende portefeuillehouder van het College van Bestuur. Ook de werkgroepen worden bemenst door de ondernemingsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gezamenlijk. In 2014 zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest, waarbij de belangrijkste besluiten voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en ondernemingsraad gezamenlijk waren: - De programmabegroting Het Meerjarenformatieplan De HR-agenda Het kader voor het integreren van het functioneringsen beoordelingsbeleid (gesprekkencyclus). De centrale deelnemersraad en de deelraden per locatie vormen eveneens onderdeel van de medezeggenschap van Onderwijsgroep Tilburg. De deelnemers van alle scholen van ROC Tilburg zijn erin vertegenwoordigd. Per locatie is een schooldirecteur gesprekspartner van de deelraad over locatie-gerelateerde onderwerpen. De medezeggenschap is gebaseerd op de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en geregeld in het reglement van de deelnemersraad. Het College van Bestuur is gesprekspartner van de centrale deelnemersraad. Vijf keer per jaar hebben het College van Bestuur en de centrale deelnemersraad formeel overleg over ROC-brede onderwerpen. In 2014 zijn onder andere de volgende besluiten aan de centrale deelnemersraad voorgelegd: - De model-onderwijsovereenkomst - De centrale regelgeving van ROC Tilburg voor de deelnemers - Het examenreglement De onderwijskundige visie op en het concept voor bedrijfsgericht opleiden - Privacy-reglement Vakbonden Het College van Bestuur overlegt drie keer per jaar met de vakbonden in het Decentraal Georganiseerd Overleg over de vmbo-scholen. De bonden spreken, voorafgaand aan dit overleg, met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij het Decentraal Georganiseerd Overleg. In 2014 zijn de volgende onderwerpen met de vakbonden besproken: - De besluitvorming en instandhouding van de Frater van Gemertschool - De autonome ontwikkelingen en de bovenformativiteit bij de vmboscholen - Het Meerjarenformatieplan Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen Bij Onderwijsgroep Tilburg staat duurzaamheid niet expliciet voorop, maar we leveren wel inspanningen op dit gebied. Door ons onderwijs leren wij onze deelnemers om te leren, waardoor zij beter functioneren in onze hoogontwikkelde samenleving. Daarnaast besteden we, ook in de lessen, steeds meer aandacht aan het verantwoord omgaan met mensen, natuurlijke hulpbronnen, natuur en milieu. Zo hebben we eind 2013 het gebouwbeheersysteem van onze locatie Stappegoorweg geoptimaliseerd en heeft onze locatie Gimbrèrelaan een nieuw gebouwbeheersysteem gekregen. De School voor Mechatronica Maintenance en Engineering is in 2013 gestart met het inbrengen van het element duurzaamheid in de opleiding installatietechniek. Zonnepanelen, wamtekrachtkoppeling en een windturbine zijn in en rondom het gebouw geplaatst en onze studenten installatietechniek leren nu deze installaties te bouwen en in te regelen. De vrijgekomen energie wordt gebruikt om het pand te verwarmen. De investeringen waren noodzakelijk om onze leerlingmonteurs up to date te houden en de vraag voor de aanschaf is ook bij de bedrijven opgehaald. De uitrusting van onze lokalen heeft landelijke aandacht getrokken door de efficiëntie van de opstellingen en het ontschotten van de diverse techniekopleidingen. Het leerlingenaantal stond enige tijd onder druk door de crisis in de bouw, die sterk uitstraalde naar de installatietechniek. Recent loopt het weer op. Andere opleiders maken momenteel gebruik van ons practicum om hun studenten te trainen in de praktische vaardigheden, zodat wij onze faciliteiten efficiënt benutten. Samenwerking met andere partijen in de regio Passend Onderwijs De samenwerking met verschillende partners in onze regio hebben we dit jaar voortgezet, de zorg voor leerlingen en de invoering van Passend Onderwijs speelden daarin een belangrijke rol. Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Brabant heeft een samenhangend systeem van begeleiding, ondersteuning en zorg voor leerlingen opgezet. Dit samenwerkingsverband is op 1 augustus 2014 overgegaan naar stichting SWV Passend Onderwijs VO, waarvan ook ons voortgezet speciaal onderwijs deel uitmaakt. Voortijdige SchoolVerlaters/Plus In 2012 hebben we een nieuw programma opgesteld van Voortijdig SchoolVerlaters/Plusvoorzieningen, gebaseerd op de regio-analyse Voortijdig Schoolverlaters. Wij zijn als contactschool VSV/Plus nauw betrokken bij alle regionale activiteiten in dit kader. Contacten toeleverende scholen Goede informatie, voorlichting en begeleiding van leerlingen bij de overstap van vmbo en havo 3/4 naar mbo is van wezenlijk belang voor succes van onze studenten op school. De samenwerking in het kader van loopbaanoriëntatie en begeleiding hebben we het afgelopen jaar versterkt en verbeterd. Om doorlopende leer- en begeleidingslijnen te realiseren en vanwege de invoering van Focus op Vakmanschap, hebben we de contacten met de toeleverende vmboscholen versterkt en het netwerk vmbo-mbo opgericht. Doorstroom mbo-hbo We hebben de contacten met Fontys, Avans Hogeschool, de NHTV en de HAN over de doorlopende leerlijnen naar het hbo voortgezet en geïntensiveerd en we hebben de mogelijkheden van een Associate Degree verkend. In 2015 willen we dit concretiseren. We werken samen met het hbo aan een doorstroomroute mbo-hbo. Overleg met Bedrijfsleven Onze relatie met het regionale bedrijfsleven is en blijft goed. Bedrijven zijn onze gesprekspartners in het Regionaal Overleg Bedrijfsleven-Onderwijs, zodat onze studenten kunnen rekenen op relevante stageplaatsen en wij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de branches. In 2014 hebben we stevig ingezet op de samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers door aanvragen of het verkennen van aanvragen voor het MBO Regionaal Investeringsfonds. De projecten in dit kader mikken op een betere afstemming van onderwijs en werkveld met betrekking tot de kwaliteit van de opleiding en de kwantitatieve behoefte van het werkveld aan adequaat opgeleide medewerkers. In 2014 hebben we de aanvraag voor het project Publiek- Private Samenwerking Aerospace en Maintenance ingediend en toegekend gekregen. In 2014 zijn we begonnen met een verkenning van een projectaanvraag voor de bebouwde omgeving, samen met het Summa College in Eindhoven en met een verkenning van een projectaanvraag met partners in de logistieke sector. Binnen de Zorgacademie is in 2014 de human-capital agenda opgesteld in samenwerking met diverse zorginstellingen in de regio. 30 BELEIDSKADERS BELEIDSKADERS 31

17 Onze belangrijkste samenwerkingsovereenkomsten: Overig: Convenant VSV: de gemeente, scholen voor voortgezet s amenwerking met de Stichting Openbaar Voortgezet onderwijs en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs met betrekking tot het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten; Samenwerkingsverband Midden-Brabant: scholen voor voortgezet onderwijs om een dekkende zorgstructuur te realiseren; Convenant Loopbaanoriëntatie en -begeleiding: de gezamenlijke planning en uitvoering van Loopbaanoriëntatie- en -begeleidingsactiviteiten voor de overgang vmbo mbo. Onderwijs Tilburg voor het Reeshof College; c onvenant De Veilige School tussen alle schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in Tilburg, Oisterwijk en Goirle met de betreffende gemeenten, politie en Bureau Halt, om samen de veiligheid van leerlingen en personeel te bevorderen; c onvenant met het Ministerie van Defensie voor de opleiding van defensiepersoneel (mbo-opleiding Veiligheid en Vakmanschap); s amenwerking met Universiteit van Tilburg, Fontys, Avans, Samenwerking in het kader van Passend Onderwijs. gemeente Tilburg en Midpoint in het project United Brains, Samenwerking met gemeente en UWV Werkplein over het om kennis beschikbaar te stellen aan het midden- en terugdringen voortijdig schoolverlaten en het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Regionale Verankering Samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het Regionale Overleg Bedrijfsleven-Onderwijs Samenwerkingsovereenkomsten op schoolniveau, gekoppeld aan een specifieke doelstelling. Enkele voorbeelden hiervan: School voor Gezondheidszorg, met de Wever (de Hazelaar) en GGZ Breburg (Jan Wier) en Fontys. Doel: het opleiden van verzorgenden en kleinbedrijf en non-profit organisaties; s amenwerking met verschillende partners (industrie, overheid en onderwijs) in de World Class Maintenance (WCM); s amenwerking met gemeenten en UWV Werkbedrijf inzake Leren en Werken / Een leven lang leren; s amenwerking met Fontys en Avans en NHTV om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren; s amenwerking met het Theresia-lyceum voor het havo-onderwijs aan leerlingen met een stoornis in het autistische spectrum. s amenwerking met de gemeente Tilburg in het verpleegkundigen in Zorg Innovatie Centra ondernemersakkoord om werk te maken van het opleiden binnen de instellingen. van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de School voor Proces- en Milieutechniek, met Fujifilm, Coca-Cola, DSM Neoresins, IFF en Essent. Doel: opleiden voor de procesindustrie middels logistiek. s amenwerking met gemeente Tilburg en andere vo/mboscholen voor de Lokalel Educatieve Agenda (LEA). ProcessClass. School voor Commerciële Dienstverlening, met Hema en V&D Doel: het opleiden van verkoopmedewerkers. School voor Educatie en Inburgering met de Diamant Groep en Helicon. Doel: het scholen en trainen van medewerkers van de Diamant Groep (WSW). School voor Sport en Bewegen, met Sportbedrijf Gemeente Tilburg en Fontys. Doel: Verzorgen van activiteiten, evenementen, scholing en trainingen

18 4. BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2014 Vmbo-scholen In 2012 heeft het College van Bestuur De Vakschool en MBC Economie en Groen samengevoegd tot Vakcollege Tilburg, een nieuwe school voor beroepsgericht vmbo in alle sectoren, met een nieuw onderwijsconcept en bij voorkeur in een nieuw gebouw op een andere locatie. Op basis van een startdocument hebben we in 2012 en 2013 hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze school. Op 1 augustus 2013 is Vakcollege Tilburg van start gegaan. Het College van Bestuur wil hiermee voor Tilburg en de regio een sterk, vernieuwend en toekomstbestendig beroepsgericht vmbo-aanbod realiseren, waarbij talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs centraal staan. Vandaar dat brede profielen en keuzevakken centraal staan in een toekomstbestendig, innovatief, aantrekkelijk, organiseerbaar en betaalbaar onderwijsconcept. De Frater van Gemertschool richt zich op jongeren die extra begeleiding nodig hebben en vervult die functie voor het hele voortgezette onderwijs in onze regio. Hij biedt een veilig en ordelijk leer- en werkklimaat en een onderwijsaanpak die is afgestemd op de leerlingen. We hebben hard gewerkt aan een traject om de Frater van Gemertschool ook wat betreft betaalbaarheid veilig te stellen, door een doelmatigere bedrijfsvoering en door de aangeboden arrangementen in aanmerking te laten komen voor bekostiging binnen Passend Onderwijs. De gesprekken hierover met het Bestuur Passend Onderwijs en de Werkgroep LWOO hebben positief uitgepakt en daarmee is het onderwijs voor deze groepen voorlopig veilig gesteld. Typerend voor de aanpak van het Reeshof College is dat ouders, vrije tijd en school als de drie belangrijkste elementen in het leven van leerlingen worden gezien. Deze drie aspecten vormen de basis voor de programmering van het onderwijs. In augustus 2013 is het Reeshof College voor de eerste keer gestart met een vierde leerjaar. Naast de uitbouw van het onderwijs is veel aandacht besteed aan de vormgeving van het praktijkgedeelte van het derde en vierde leerjaar, op basis van een intersectoraal vmbo-programma. Het Reeshof College leverde in juli 2014 zijn eerste eindexamenkandidaten af- met uitstekende resultaten. ROC Tilburg Het aantal voltijdstudenten is in 2014 stabiel gebleven, maar bij de deeltijdopleidingen zagen we terugloop, net zoals in de rest van het land. De kwaliteit van het onderwijs is op peil gebleven, de rendementen zijn gestegen en het aantal voortijdig schoolverlaters is behoorlijk gedaald, maar op dit laatste punt kunnen we nog winst behalen. Onze aandacht ging in 2014 vooral uit naar de thema s uit Focus op Vakmanschap. Op termijn moet dit programma leiden tot een vereenvoudiging van de kwalificatiestructuur en tot nieuwe kwalificatiedossiers. In ons eigen programma Focus op Vakmanschap beschrijven we alle acties en projecten die moeten leiden tot een succesvolle invoering van deze nieuwe regelgeving op onze scholen in augustus Voor alle opleidingen is met ingang van het cohort 2014 de intensivering doorgevoerd, waar nodig zijn opleidingen verkort tot drie jaar en hebben we gewerkt aan de drempelloosheid van de niveau 2-opleidingen. Ook is de Entreeopleiding van start gegaan. Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden We hebben alle formele documenten en processen van bedrijfsgericht opleiden, van acquisitie tot en met daadwerkelijk opleiden, gestandaardiseerd. De schooldirecteuren hebben een acquisitieplan opgesteld en vastgelegd dat de directeur van het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden rechtstreeks de accountmanagers aanstuurt. De accountmanagers zijn dan ook opgenomen in het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden. In de overlegstructuur is een afzonderlijk management-overleg ingericht voor bedrijfsgericht opleiden, inclusief een operationeel directeurenoverleg. Eveneens hebben we in 2013 een allocatiemodel voor deze entiteit ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit model voorziet in de bekostiging van het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden voor de geleverde diensten en in de uitvoering van de opleidingen bij het NCVB Bedrijfsopleidingen of in de afzonderlijke ROC-scholen. We hebben het allocatiemodel aangepast aan de gewijzigde urennorm voor de BBL-opleidingen. In de Strategische Herijking heeft Onderwijsgroep Tilburg gekozen voor het verzorgen van bedrijfsgerichte scholing, het versterken van de mogelijkheden voor training en scholing binnen organisaties, zowel landelijk als regionaal, en het bevorderen van de samenwerking tussen de ROCscholen en NCVB Bedrijfsopleidingen voor bedrijfsgerichte scholing. Interne organisatie In 2014 hebben we sterk ingezet op het ontvouwen van onze koers vanuit onze collectieve ambitie en Het Huis van Onderwijsgroep Tilburg. Het vehikel daarvoor is de Planning, Control en Verantwoordingscyclus, die hiermee niet alleen actueel is (door het gezamenlijk doorlopen van de stappen weet het management welke zaken wanneer aan de orde komen, en waarom) maar ook steeds meer consistentie vertoont en zo prestatie- en verbetermanagement mogelijk maakt. Een andere vernieuwing is de invoering van project-portfoliobesturing, om meer greep te krijgen op de projecten binnen onze organisatie. Na de slechte beoordeling van de Inspectie hebben we fors ingezet op verbetering van de examinering door een apart project Examinering, in Nu is de kwaliteit van onze examinering geborgd in een nieuwe, centrale structuur. Daarnaast bleek het noodzakelijk om de onderwijslogistieke processen apart neer te zetten. Per 1 januari 2014 ligt de administratieve ondersteuning bij een aparte afdeling, zodat de functionele scheiding tussen onderwijsinhoud en de administratieve organisatie is gewaarborgd. Door het onderbrengen van de gehele ondersteuning in één organisatorische eenheid (BMO) wilden we de verbinding met het primaire proces bevorderen en dat is gelukt. Niet voor niets is het motto van dit jaarverslag Samen Slim. Ook de overleggroepen Onderwijs, HRM en Bedrijfsvoering hebben hier duidelijk aan bijgedragen. Omdat de experimentele fase achter de rug is, hebben we de denktank lean opgeheven en een begin gemaakt met het bundelen van de bestaande praktijken om te komen tot structurele inbedding van het procesmanagement in onze organisatie. In 2013 zijn we gestart met het High Potential-traject, waarin elf docenten onderzoeken wat excellentie betekent voor henzelf, voor het team en voor de organisatie. In 2014 hebben we dit traject voortgezet met als accenten uitdagend onderwijs, onderwijs en ICT, opmaken van het portfolio, insights-profielen en praktijkonderzoek. In januari zijn de betreffende docenten colleges aan de Academie voor Onderwijskundig Leiderschap gaan volgen. In 2014 hebben we in vijf stappen onze gehele ict-omgeving vernieuwd in het omvangrijke project Blauwdruk. De dataopslag gebeurt nu in the cloud en de hele organisatie werkt in Windows 8.1 met SharePoint. Het project is in tijd iets uitgelopen, maar is voltooid binnen het budget. Bij al deze hervormingen richten we ons op het geven van goed onderwijs en op een doelmatige bedrijfsvoering, om zo veel mogelijk waarde toe te voegen aan studenten en medewerkers en zo onze collectieve ambitie dichterbij te brengen. 34 BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2014 BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN

19 5. ONDERWIJSKWALITEIT 6. KLACHTENAFHANDELING Voor het middelbaar beroepsonderwijs stond 2014 in het teken van verbetering van de onderwijskwaliteit. We hebben meer greep gekregen op de kwaliteitsborging en uit inspectieonderzoek is gebleken dat we gestaag vooruitgang boeken. Wij handelen klachten het liefst direct af. Dit betekent dat mentoren, coaches en docenten eenvoudige kansen tot verbetering direct oppakken. Klachten die niet zo snel kunnen worden afgehandeld, registreren we op school- of locatieniveau en daarna volgen we de formele afhandelingsprocedure. Vijf opleidingen bij verschillende ROC-scholen (School voor Commerciële Dienstverlening, School voor Mode en Uiterlijke Verzorging, School voor Welzijn, School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening) die bij het vorige onderzoek tekort schoten, hebben afgelopen jaar voor opbrengsten, kwaliteitsborging, onderwijsproces, examinering en diplomering, melding en registratie verzuim en Voortijdig Schoolverlaten een voldoende gescoord bij de onderwijsinspectie. Ook de kwaliteitsverbetering op instellingsniveau werd door de inspectie als voldoende beoordeeld. De tekortkomingen die in 2013 aan het licht kwamen, zijn dus hersteld! In ons voortgezet onderwijs heeft de Onderwijsinspectie ook verschillende onderzoeken uitgevoerd. In het afsluitend onderzoek in juni 2014 werden bij Vakcollege Tilburg de sectoren Zorg & Welzijn en Techniek (zowel basis als kader) als voldoende beoordeeld. Sindsdien valt Vakcollege Tilburg onder het basisarrangement van de inspectie. De gemengde leerweg daarentegen kreeg het predicaat onvoldoende en in het voorjaar van 2015 zal een kwaliteitsonderzoek plaatsvinden. Ook bij de sectoren Economie en Groen van Vakcollege Tilburg heeft de onderwijsinspectie in juni 2014 een afsluitend onderzoek gedaan. De conclusie was dat onderwijskwaliteit, onderwijsproces, kwaliteitszorg, weten regelgeving en opbrengsten voldoende zijn, zowel bij de basisberoepsgerichte leerweg als bij kader. Ook hier geldt nu het basisarrangement. Ook bij de Frater van Gemertschool vond in juni 2014 een afsluitend onderzoek plaats met als conclusie dat de onderwijskwaliteit, de opbrengsten en de kwaliteitszorg voldoende zijn, bij de theoretische leerweg. Ook hier werd het basisarrangement toegekend. Tot slot heeft bij het Reeshof College in 2014 kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. Zowel de basisberoepsgerichte leerweg als de kaderberoepsgerichte leerweg bleken van voldoende niveau en voor beide leerwegen geldt nu het basisarrangement. Sinds 2009 werken we met een systeem waarbij klachten gemakkelijk kunnen worden ingediend. Iemand met een klacht (te veel lesuitval, boeken die wel gekocht, maar niet gebruikt zijn in de les etc.) kan ons gewoon opbellen. Hij wordt doorverbonden met De Balie die de klacht registreert en doorstuurt naar de directeur van de betreffende school. Tevens staan op de websites van ROC Tilburg en de vmbo-scholen formulieren om klachten in te dienen. De Balie behandelt deze klachten op dezelfde wijze als telefonische klachten. In totaal zijn er in 2014 via een klachtenformulier 54 meldingen binnengekomen. Indien de klager niet tevreden is met de afhandeling, dan kan hij of zij de klacht indienen bij één van de daartoe door het College van Bestuur ingerichte commissies: - de Interne geschillencommissie ROC Tilburg en vmbo-scholen, voor studenten, leerlingen en ouders - de Interne geschillencommissie toepassing personeelsbeleid, voor personeelsleden - de Commissie van beroep voor de examens, voor studenten - de Commissie ongewenst gedrag, voor personeelsleden en studenten Dit jaar hebben de Commissie van beroep voor de examens en de Commissie ongewenst gedrag geen enkele klacht ontvangen. Bij de Interne geschillencommissie toepassing personeelsbeleid zijn zes klachten binnengekomen. In vier gevallen heeft de klager het bezwaar weer ingetrokken en bij twee zaken heeft de commissie het bezwaar ongegrond verklaard. Van de drie klachten die bij de Geschillencommissie voor ROC Tilburg en vmbo- scholen ingediend zijn, heeft de commissie één klacht niet in behandeling genomen omdat het een school betrof die niet tot Onderwijsgroep Tilburg behoort, de klager is naar de juiste instantie verwezen. Eén klacht was tweeledig, deze is gedeeltelijk ongegrond verklaard en voor het andere gedeelte zijn er door de commissie aanbevelingen aan de schooldirecteur gedaan. De derde klacht is in overleg met de schooldirectie opgelost. Ten opzichte van 2013 zien we in 2014 een aanzienlijke daling in het aantal klachten dat bij de Geschillencommissie voor ROC Tilburg en vmbo- scholen is ingediend (van 9 in 2013 naar 3 in 2014). Bij de door de overheid ingestelde landelijke klachtenlijn (Ombudslijn MBO) zijn in 2014 twee klachten over ROC Tilburg binnengekomen. Deze zijn beide naar tevredenheid afgehandeld. Van de klokkenluidersregeling is dit jaar eenmaal gebruik gemaakt, dit heeft geleid tot een intern onderzoek. 36 ONDERWIJSKWALITEIT KLACHTENAFHANDELING 37

20 7. INCIDENTEN EN ONGEVALLEN 8. VERTROUWENSPERSONEN Vanaf 1 januari 2014 gebruikt Onderwijsgroep Tilburg een nieuw registratiesysteem voor incidenten en ongevallen. In tegenstelling tot het voorgaande systeem, worden hierin ook ongevallen en incidenten van medewerkers geregistreerd. De taak van de vertrouwenspersonen is gebaseerd op het beleid ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag vallen agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Het totaal aantal geregistreerde incidenten is afgenomen van 238 in 2013 naar 170 in Toename of afname van het aantal incidenten kan op schoolniveau verklaard worden door bijvoorbeeld de zorg voor leerlingen of meer/minder aandacht voor registratie. In 42 van de 170 incidenten was sprake van een ongeval. Dit aantal is in 2014 toegenomen, mede omdat in tegenstelling tot voorgaande jaren sportdocenten ongevallen (ook lichte blessures) nu ook in TIMO registreren. Ook voor privé of school/werk gerelateerde kwesties is de vertrouwenspersoon het aanspreekpunt. De gesprekken zijn vertrouwelijk, tenzij er sprake is van een strafbaar feit. In het geval van een zedenmisdrijf geldt de meldplicht naar de vertrouwensinspecteur. Bij Onderwijsgroep Tilburg zijn 15 interne vertrouwenspersonen actief, op 9 locaties. Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon die rechtstreeks door leerlingen/ studenten of medewerkers benaderd kan worden. Interne vertrouwenspersonen kunnen hier voor advies terecht. In schooljaar hebben de interne vertrouwenspersonen 101 casussen behandeld, 50 binnen het VO en 51 binnen BVE. Er zijn vier casussen behandeld door de externe vertrouwenspersoon. Ten opzichte van eerdere schooljaren is er vooral een stijging van privé of school/ werk gerelateerde casussen zichtbaar, van 35 in schooljaar naar 78 in schooljaar Het aantal casussen ongewenst gedrag is ten opzichte van vorig schooljaar ongeveer gelijk gebleven, in waren het er 25 en in schooljaar waren het er INCIDENTEN EN ONGEVALLEN VERTROUWENSPERSONEN 39

2.1 ONDERWIJSGROEP TILBURG

2.1 ONDERWIJSGROEP TILBURG 2. In de volgende paragrafen beschrijven we kort de verschillende onderdelen van Onderwijsgroep Tilburg. 2.1 Onder Stichting Onderwijsgroep Tilburg vallen ROC Tilburg, het Centrum voor Bedrijfsgericht

Nadere informatie

JAARVERSLAG FINANCIEEL

JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL GEÏNTEGREERD JA ARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG iinhoud BESTUURSVERSLAG 1. INLEIDING 06 2. ONDERWIJSGROEP TILLBURG 08 2.1 Onderwijsgroep Tilburg 08 2.2 Raad van Toezicht en

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 ONDERWIJSGROEP

JAARVERSLAG 2015 ONDERWIJSGROEP JAARVERSLAG GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2015 ONDERWIJSGROEPTILBURG VOORWOORD Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2015, het jaarverslag van onze organisatie. Het thema dat wij aan dit jaarverslag willen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2015 ONDERWIJSGROEPTILBURG INHOUD BESTUURSVERSLAG 1. INLEIDING 06 2. ONDERWIJSGROEP TILLBURG 07 2.1 Onderwijsgroep Tilburg 07 2.2 Raad van Toezicht en College

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

RESULTATENBOX 2014 ONDERWIJSGROEP

RESULTATENBOX 2014 ONDERWIJSGROEP RESULTATENBOX GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG In de jaarverslaglegging over 2014 kiest Onderwijsgroep Tilburg voor een heldere splitsing tussen het verhalende over concrete activiteiten,

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016 Reglement Adviesraad Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016 Kenmerk CvB : 2016/000171/CvB-REG Woord vooraf Dit reglement heeft

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

Onderzoek naar Experimenten

Onderzoek naar Experimenten Onderzoek naar Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo Samenvattende conclusies Conclusies en aanbevelingen uit het themaonderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo mei 2016 Voorwoord

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland 2e fase wetenschappelijk onderwijs post hoger beroepsonderwijs beroepsgerichte volwasseneneducatie OU wetenschappelijk onderwijs hoger

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur Profiel ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur De organisatie ROC Leeuwenborgh is een regionaal opleidingscentrum voor het ontwikkelen van vakmensen

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk!

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Waalwijk, maart 2017 Inhoudsopgave 2 1. Informatie over Leerijk! 3 1.1. Organisatie 1.2. Positie van de GMR 1.3. Missie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP Inhoud 1 Strategische samenwerking... 1 1.1 Samenwerking als vanzelfsprekenheid... 1 1.2 Aeres heeft een (inter)nationaal netwerk samenwerkingspartners...

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Groenhorst College Praktijkonderwijs

Groenhorst College Praktijkonderwijs Groenhorst College Praktijkonderwijs Het Groenhorst College Praktijkonderwijs in Emmeloord heet vanaf september 2017 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord. Inhoud Let op! Omdat het praktijkonderwijs beleidsmatig

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur Profiel ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur Het ROC ROC Midden Nederland (ROC MN) is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen wellantcollege ll Informatie voor leerkrachten basisscholen De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Wellant vmbo 2 De leerwegen op een rijtje Het vmbo

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G G E Ï N T E G R E E R D J A A R D O C U M E N T

S A M E N V A T T I N G G E Ï N T E G R E E R D J A A R D O C U M E N T S A M E N V A T T I N G G E Ï N T E G R E E R D J A A R D O C U M E N T Managementsamenvatting Bestuurlijke agenda - In 2009 hebben we ingezet op een aantal grote ontwikkelingen. De doorontwikkeling van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

Recht op geletterd(heid)!

Recht op geletterd(heid)! Recht op geletterd(heid)! Basisvaardigheden Taal in het voortgezet onderwijs in Nederland Jan Rijkers voorzitter Centrale Directie Het Hooghuis scholengroep voortgezet onderwijs, Oss, NL CTO, Met recht

Nadere informatie

r u i m t e voor samenwerking vo-bve

r u i m t e voor samenwerking vo-bve r u i m t e voor samenwerking vo-bve n o g m e e r n o g m e e r r u i m t e v o o r s a m e n w e r k i n g v o - b v e r u i m t e voor samenwerking vo-bve n o g m e e r nog meer ruimte voor samenwerking

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN DE WILLEM BLAEU (01XF-01), JAN ARENTSZ (02TD-03) EN HET STEDELIJK DALTON ALKMAAR

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN DE WILLEM BLAEU (01XF-01), JAN ARENTSZ (02TD-03) EN HET STEDELIJK DALTON ALKMAAR RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN DE WILLEM BLAEU (01XF-01), JAN ARENTSZ (02TD-03) EN HET STEDELIJK DALTON ALKMAAR (19ZQ-02) TE ALKMAAR Utrecht, 9 oktober 2015 Voorwoord Dit

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Bas Derks MBO City, 24 november 2016 Waar gaan we het over hebben? Terugblik: de basis op orde Maatregelen Wat moest er beter? Resultaten Vooruitblik: naar een hoger

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan:

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan: Er is een verschil tussen een strategisch beleidsplan dat gebruikt wordt om te communiceren en een strategisch beleidsplan dat een analyse maakt van de huidige en de toekomstige situatie van een onderwijsinstelling.

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag onderwijsgroeptilburg inhoud 2 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 Bestuursverslag 1. Inleiding 6 2. Profiel van de organisatie 7 2.1 Onderwijsgroep Tilburg 7 2.2 Raad van Toezicht en College

Nadere informatie

Vmbo-referentieplanning PMVO, april 2000

Vmbo-referentieplanning PMVO, april 2000 (oud, maar hier en daar nog nuttig) Inleiding Augustus 2001 stromen de eerste leerlingen in de leerwegen. Om hen naar de eindstreep te brengen moeten nog de nodige voorbereidingen getroffen worden. Maar

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie