de paardensporter centraal in 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de paardensporter centraal in 2013"

Transcriptie

1 pagina de paardensporter centraal in 2013 jaarverslag knhs VOORWOORD

2 inhoudsopgave pagina Good governance Good Governance is in de maatschappij van vandaag actueler dan ooit. Het gaat bij dit onderwerp om lees verder PAARDEN- WELZIJN Aandacht voor het welzijn van de paarden en pony s behoort bij hippische organisaties en eigenaren en gebruikers van deze dieren een meer dan vanzelfsprekende attitude te zijn lees verder PAARD EN MAATSCHAPPIj De KNHS participeert op actieve wijze in de landelijke sportkoepel NOC*NSF. Waar deze organisatie ons enerzijds als subsidieverstrekker voor waarden en regels oplegt, is er anderzijds lees verder paardensporter centraal De KNHS doormaakt een cultuuromslag in denken en doen door van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte werkwijze te gaan lees verder INHOUDSOPGAVE

3 voorwoord Een nieuw huis! Eigenlijk moet het in het jaarverslag van een sportbond als de onze vooral gaan over de sportieve successen. Die waren er weer vele. Daarvan vindt u elders in dit Jaarverslag de weerslag. Ditmaal willen wij, omdat daar in 2013 alle reden voor is, in dit voorwoord het accent leggen op een nieuw centrum in aanbouw en een nieuw huis, waarvan de bouw gereed kwam. pagina 3 Een nieuw centrum in aanbouw Wie in 2013 het KNHS-centrum heeft bezocht, heeft zichtbaar en tastbaar ondervonden wat het betekent als een nieuw centrum, het Nationaal Hippisch Centrum voor de paardensport en de paardenfokkerij, in aanbouw is. Maandenlang was ons centrum een grote bouwput, maar steeds duidelijker werden de contouren van een VOORWOORD

4 geheel nieuwe accommodatie zichtbaar en aan het einde van het jaar was de zichtklus grotendeels geklaard. Wat een werk is er verzet, aan vergadertafels maar vooral ook heel concreet. Er werd veel improvisatie gevraagd en medewerking verkregen. Er werden extra uren gedraaid om zoveel mogelijk evenementen toch doorgang te laten vinden. De bezoekers, leden en gasten namen de omstandigheden voor lief omdat de bouw de uitstraling had van hier gebeurt wat! Een woord van dank is op zijn plaats nu het nieuwe centrum zijn voltooiing nadert. Gasten en bezoekers, bedankt dat u wilde inschikken en ongemak voor lief nam. Medewerkers, bedankt voor jullie inzet en flexibiliteit want soms was de situatie elke dag weer anders. We bouwden een nieuw hippisch centrum, door de leden van de KNHS en het KWPN gewenst. Op die ene plaats waar men het wilde: Ermelo. Leden, bedankt. En gefeliciteerd! Met als kroon op het werk: de feestelijke opening in mei 2014 door Z.M. Koning Willem-Alexander. pagina 4 Een nieuw huis, dat gereed kwam Nog een onderwerp, dat ons geruime tijd heeft bezig gehouden. De wijziging van de organisatorische opzet van de KNHS kreeg eind 2013 zijn bekroning in de goedkeuring van het nieuwe statutaire huis van de KNHS door de Ledenraad. Na wikken en wegen, inspraakronden, eindemiddagmeetings, een onvermoeibare Werkgroep Dichterbij de paardensporter, vond besluitvorming plaats waardoor de KNHS voor de vierde keer in zijn bestaan nieuwe wegen inslaat. Wegen, die er vooral toe moeten leiden, dat de paardensporter centraal staat en de sport dichter bij huis georganiseerd wordt. Ook hier is een dankwoord op zijn plaats voor alle betrokkenen, die met inzet en doorzettings vermogen er voor hebben gezorgd, dat de eindstreep werd bereikt. Een Koninklijke organisatie De KNHS mag zich sieren met het predicaat Koninklijk. De KNHS heeft conform de afspraken bij de oprichting in 2002 in 2012 een herbevestiging van het mogen voeren van het predicaat aangevraagd. In 2013 ontvingen we het bericht, dat we dit predicaat de komende 25 jaar mogen blijven voeren. Daar zijn we blij mee. De band met het Huis van Oranje vindt men terug in de naamgeving van de rijhallen. Met goedvinden van het Koninklijk Huis hebben we de naamgeving van de hallen aangepast: de Prins Willem- Alexanderhal, thans eigendom van het KWPN, heet voortaan Willem-Alexanderhal; de Koningin Beatrixhal wordt nu Beatrixhal genoemd; de nieuwe imposante evenementenhal krijgt de naam Amaliahal. De eersten van drie generaties Oranje, alle drie enthousiaste liefhebbers van het paard en de paardensport. Om trots op te zijn! VOORWOORD

5 pagina Een koninklijke samenwerking Twee koninklijke organisaties vormen de basis van het Nationaal Hippisch Centrum. Een basis, gestoeld op visie en durf, die op 19 augustus 2010 inhoud kreeg door een door de voltallige besturen van de KNHS en het KWPN ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Nog geen vier jaar later is de toen beoogde samen werking concreet geworden in de prachtige accommodatie, die de beide organisaties ieder voor zich maar ook in goed overleg en onderlinge afstemming hebben gebouwd. Het NHC laat zien wat samenwerking vermag. Het is tegelijkertijd een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan. Wat ons betreft is deze samenwerking de opmaat voor een nauwe en intensieve samenwerking om de fokkerij en de sport naar een nog hoger plan te brengen, met KNHS-topruiters op KWPNtoppaarden in de hoofdrol. Samen maken we ons sterk om internationale (fokkerij)evenementen naar ons land en naar Ermelo te halen. En samen kunnen we de komende tijd nadenken over en stappen zetten in een verdere bundeling van krachten door schaalvergroting en het realiseren van efficiencyvoordelen. Aanbieding jaarverslag Voor u ligt het Jaarverslag Er is vorig jaar voor een nieuwe opzet gekozen: het schrijven van een tijdsdocument, dat kijkt naar verleden, heden en toekomst en rapporteert over de wijze waarop we invulling geven aan de inhoud van ons meerjarenbeleid en de wijze waarop de KNHS functioneert. Theo Ploegmakers Voorzitter John Bierling Algemeen directeur Ermelo, mei 2014 VOORWOORD

6 leeswijzer Leeswijzer In de vergadering van de Ledenraad, gehouden op 26 mei 2011, is het Meerjarenbeleidkader vastgesteld. Het hoogste besluitvormende orgaan binnen de KNHS ging daarmee akkoord met de visie, die het Federatiebestuur in overleg en nauwe samenwerking met het Managementteam had geformuleerd voor de komende jaren. Het centrale thema in deze beleidsvisie is: de paardensporter centraal. Rond dit thema zijn drie hoofddoelstellingen geformuleerd: 1. De kwaliteit van de sport verbeteren. 2. De distributie van de sport verbeteren. 3. De efficiency van de organisatie verbeteren. Zoals in het voorwoord van het Meerjarenbeleidkader gesteld, is dat kader op hoofdlijnen geformuleerd. De gedetailleerde invulling ervan wordt jaarlijks vastgelegd in een jaarwerkplan met bijbehorende begroting. Omdat sprake is van doorlopend beleid is besloten de doelstellingen in het jaarverslag te vermelden en daarnaast aan te geven wat de actuele stand van zaken is. Het Jaarverslag 2013 is in lijn met de in 2012 vastgestelde corporate communicatiestrategie, het Jaarverslag 2012 en conform de aanbevelingen van de Benchmark Jaarverslagen van NOC*NSF. pagina 6 LEESWIJZER

7 missie, visie en strategie De paardensporter centraal pagina 7 In het Meerjarenbeleidkader De paardensporter centraal zijn de missie, visie en strategie verwoord. Wij vermelden deze onderstaand integraal. Missie De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is de paardensportbond die bevordert dat zoveel mogelijk mensen van jong tot oud op een plezierige en verantwoorde wijze de paarden sport kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie. Het welzijn van het paard en de paardensporter als lid van de KNHS staan daarbij centraal! De kernwaarden van de KNHS zijn: ambitieus, deskundig, respectvol, sportief en open. Visie en strategie De paardensport in Nederland kent grote sportieve successen en is in economisch en maatschappelijk opzicht een factor van betekenis. De omzet in de Nederlandse paardenhouderij bedraagt 1,5 miljard euro. Na de voetbalsport, waarin 1,6 miljard euro omgaat, is de hippische sport in economisch opzicht de tweede sport. Missie, visie en strategie

8 Een bloeiende tak van sport Er zijn hippische of hippisch gerelateerde bedrijven waarin mensen werkzaam zijn. In Nederland zijn er paarden, fokkers en worden er jaarlijks veulens geboren. Een miljoen mensen dragen de paardensport een warm hart toe waaronder actieve paardensporters. Van hen zijn er lid van de KNHS; daarmee behoort de KNHS tot de grootste sportbonden van Nederland. Het merendeel van de paardensporters rijdt of ment recreatief vanuit het plezier in de omgang met het paard. Ongeveer combinaties van sporter en paard meten zich jaarlijks met elkaar in wedstrijdverband tijdens meer dan starts. Internationaal behaalt Nederland op het hoogste niveau grote successen in mennen, dressuur en springen. Kortom, de paardensport is een groeiende en bloeiende tak van sport. De KNHS faciliteert en versterkt als sportbond deze ontwikkelingen. Vereniging op maat De KNHS zet zich in om ledenbehoud en ledengroei te realiseren. De KNHS gaat de komende jaren meer aansluiten bij de behoeften van de verschillende typen leden. Het aanbod moet meer op maat, van goede kwaliteit en goed verspreid over het land toegankelijk zijn. Dat vraagt om een heroriëntatie op de wijze waarop het aanbod via verenigingen, ruitersportcentra en andere aanbieders momenteel gestructureerd en ingevuld is. Professionele sportaanbieders hebben hierin een belangrijke rol en de KNHS gaat hier een meer directe relatie mee aan. Samenwerken De in dit Meerjarenbeleidskader gestelde doelen kunnen alleen worden bereikt door nauw samen te werken met zakelijke partners, partnerorganisaties, overheden en andere stakeholders. Die samen werking moet passen binnen de voorwaarden van maatschappelijk verantwoord verenigen c.q. ondernemen. De sportieve infrastructuur moet de leden faciliteren en uitdagen tot pagina 8 het beleven van plezier en tot het leveren van de beste prestaties. De KNHS blijft daarbij ook de komende jaren een belangrijke rol spelen door verenigingen te steunen bij hun ontwikkeling naar moderne en vraaggestuurde lokale leden organisaties. Lokaal en regionaal zal samenwerking tussen verenigingen, manegebedrijven, gemeenten en lokale organisaties tot stand moeten worden gebracht zodat het aanbod aan de leden versterkt kan worden. Maatschappelijke omgeving De KNHS zet zich in voor het bevorderen van paardenwelzijn en de veiligheid voor mens, paard en omgeving, een zorgvuldige inpassing van paardensport en paardenhouderij in wet- en regelgeving, ruimtelijke ordening, natuur-, landschap- en recreatiebeleid en de invulling van de gevraagde rol van de paardensport als mededrager van maatschappelijke oplossingen. Internationaal presteren Nederland aan de top van de hippische wereld! De paardensport is een kansrijke en bewezen medaillesport en daarmee van groot belang voor het realiseren van de Top 10 ambitie van NOC*NSF. We bouwen aan een winnend topsportklimaat waar topsporters zich binnen bewezen en innovatieve wedstrijd- en trainings programma s optimaal kunnen voorbereiden op het leveren van wereldprestaties. Hiervoor wordt de topsportstructuur geprofessionaliseerd zodat de KNHS binnen de mondiale medaillewedloop structureel haar plek bij de top behoudt. Internationale samenwerkingsambitie De KNHS is aangesloten bij de internationale hippische sportkoepel Fédération Equestre Internationale (FEI). Naast de sporttechnische en programmatische samenwerking tussen de hippische sport bonden vraagt de FEI ook nadrukkelijk aan hippisch meer ontwikkelde landen om de nieuw aangesloten landen te ondersteunen. De KNHS gaat met een aantal landen aan de slag! Missie, visie en strategie

9 pagina Om deze doelen en speerpunten te bereiken heeft de KNHS draagvlak en steun nodig. Dialoog en communicatie zijn daarbij onontbeerlijk. De dialoog met de eigen achterban, partners, stakeholders en overheden zal interactief gestimuleerd worden met eigentijdse marketing, communicatie en sponsormiddelen. Zo kunnen de doelen en speerpunten uit het Meerjarenbeleidkader gerealiseerd worden. Missie, visie en strategie

10 jaarwerkplan 2014 Jaarwerkplan 2013 in een verkorte versie 1 1. Paardenwelzijn en veiligheid in de paardensport Ambitie Sinds 2003 is de KNHS toonaangevend op het gebied van paardenwelzijn en veiligheid. Het is onze ambitie die leidinggevende rol te blijven vervullen. Daarbij is het uitgangspunt, dat een ieder die paarden of pony s houdt en in welke discipline of hippische activiteit dan ook de sport beoefent, de plicht heeft zorg te dragen voor een goede dagelijkse verzorging, huisvesting en deskundige omgang met het paard (KNHS Nota Welzijn paarden 2008). 1 De complete versie is te vinden op onze website pagina 10 Waarborgen voor welzijn en veiligheid Het welzijn van de paarden en pony s en hun veiligheid en de veiligheid van ruiter en menner vinden we zo essentieel voor het voortbestaan van onze sport, dat deze thema s het eerste onderwerp in het Meerjarenbeleidkader en in dit Jaarwerkplan zijn. Wij continueren het ingezette beleid ten aanzien van de sportieve regelgeving waarin deze aspecten speerpunten van beleid zijn. Borging is een zaak en verantwoordelijkheid van iedereen. Verdere bewustwording binnen de paardenwereld is noodzakelijk. Er wordt ingezet op een toenemend veilige paardensportbeoefening. De Jaarwerkplan 2014

11 paardensportaccommodaties spelen hierbij een belangrijke rol. Evenals in voorgaande jaren zijn de Stichting Veilige Paardensport en het Veiligheidscertificaat als basis voor sportactiviteiten in dat beleid leidend. Focuspunten 2014 Wij continueren onze voorloperfunctie, onder andere door actief te blijven participeren in de Sectorraad Paarden en samen te werken met andere stakeholders, met name ook op het gebied van paardenwelzijn door de ontwikkeling van de App voor de Basischeck Welzijn en de toepassing van de Gids Goede Praktijken. De nieuwe versie van de Handreiking Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening komt gereed en de inhoud ervan wordt afgestemd met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om gebruik door gemeenten maximaal te stimuleren. De handreiking is aangepast aan de laatste inzichten en de richtlijnen vanuit de Gids voor Goede Praktijken zijn meegenomen in de aanpassingen. 2. Dichterbij de paardensporter (Implementatie Nieuwe Organisatiestructuur) 2.1. Ambitie De KNHS is een efficiënte, toegankelijke en ambitieuze organisatie, die dienstbaar is aan de leden Focuspunten 2014 Wie de paardensporter centraal stelt wil korte lijnen om de sporter te bereiken. Daarom wordt uitvoering gegeven aan de door de Ledenraad ingezette veranderingen binnen de KNHS. Daarbij wordt rekening gehouden met de in het Meerjarenbeleidskader vermelde en sinds 2011 ontstane nieuwe ontwikkelingen. De volgende activiteiten worden binnen het Dichterbij de paardensporter -project ontplooid: de adviesstructuur wordt sterk vereenvoudigd met een spilfunctie voor de disciplinefora; pagina 11 de regio s krijgt substantieel meer invloed; samen met de regio s stellen we de verenigingsleden en recreatieleden centraal; hierdoor realiseren we een snellere besluitvorming en betere betrokkenheid; de recreatieve sporters gaan ressorteren onder het regiobestuur; de recreatieve en wedstrijdmenners gaan vallen onder de regionale mendistricten; er worden technische commissies per FEI-discipline ingesteld; de Bondsatletencommissie representeert de topsporters in de Ledenraad; de samenstelling en taak van de Ledenraad wijzigt; de taken en verantwoordelijkheden van de regio s en de mendistricten wijzigen. 3. KNHS Ambitie De KNHS is een efficiënte, toegankelijke en ambitieuze organisatie, die dienstbaar is aan de leden. Om deze ambitie te bewerkstelligen staat de KNHS voor het vierde grote omslagpunt in zijn bestaan; vandaar KNHS Focuspunten 2014 Sinds 2012 raken de recessie, de economische crisis en de financiële ontwikkelingen binnen de sport (leden- en omzetdaling, afnemende beschikbaarheid van middelen) ook de KNHS. Maatregelen zijn nodig. De belangrijkste focuspunten zijn: het efficiënter maken van de kantoororganisatie, onder andere door een ombuigingsmaatregel op de personeelskosten, een nieuwe inrichting van taken en het realiseren van een kwaliteitsslag; een meer marktgerichte benadering van de sport. Jaarwerkplan 2014

12 Breedtesport 4.1. Wedstrijdsport Ambitie De KNHS beheert de wedstrijdsport optimaal. Sporttechniek en sportontwikkeling worden enerzijds gericht op het verhogen van de kwaliteit van de sportprestatie, met aandacht voor veiligheid en welzijn van paard en ruiter. Anderzijds wordt de sport afgestemd op de verschillende sportambities en leeftijdsgroepen met veel aandacht voor allround paardensportmogelijkheden. Hierdoor zal een groeiend aantal paardensporters deelnemen in een voor hen passende sportomgeving Focuspunten 2014 De KNHS zet in op een brede basis onder de wedstrijdsport door het verhogen van de sportparticipatie door de ontwikkeling van een laagdrempelig sportaanbod. De navolgende activiteiten worden uitgevoerd: de instapdrempel in de springsport wordt verlaagd door invoering van de klasse BB; invoering van een springstijlcompetitie; invoering van dressuurproeven voor kinderen van 8 tot en met 10 jaar; promotie van de mendurance als sportvorm voor menners; verbeteren van de regelgeving voor en de communicatie naar de sporters Recreatiesport Ambitie In 2016 is het sportaanbod voor de recreatieve paardensporter vergroot en vinden de recreatieruiter en de recreatiemenner een pagina 12 plek bij de KNHS met het paard, dat de leden bindt. De recreatiesport heeft zich laatste jaren gericht op belangen behartiging, buitenrijden, Ruiter- en Koetsierbewijs en paard en welzijn. De samenhang in de producten en diensten wordt verder vergroot. Het op goede wijze inzetten van de communicatiemix zorgt ervoor, dat de producten en diensten van de KNHS bij de paardensporter bekend zijn. De recreatieve paardensporters vormen de doelgroep waaruit de KNHS veel nieuwe leden kan werven Focuspunten 2014 De focuspunten voor 2014 zijn: buitenrijden begint met Enjoy the Ride; met deze activiteit willen we de ongebonden sporters bereiken en de sportparticipatie verhogen; de Cursus Paard en Welzijn willen we op meer locaties aanbieden; uitrol van het nieuwe Ruiter- en Menbewijs; het Actieplan Buitensport samen met andere buitensportbonden, NOC*NSF en het NISB voortzetten; dat geldt ook voor de samenwerking in het Wandelnet en het Fietsplatform; het routenetwerk opnemen in het routedatasysteem, dat de consument veel informatie verschaft over ruiter- en menroutes Opleidingen Ambitie De (in de toekomst) door de KNHS gecertificeerde paarden sportaanbieder is een goede en veilige host voor sporters en een vertrekpunt naar de complexe paardensportmarkt om deze te verkennen. Taken als het verzorgen van de basisopleiding, het aanleren van sportmanagement en de mentorfunctie hebben hier een plaats. Paardensportactiviteiten, waaronder lessen, wedstrijden, recreatieve activiteiten (zoals buitenritten) en educatie worden aangeboden door KNHS-verenigingen, wedstrijdorganisaties, FNRS Jaarwerkplan 2014

13 Ruitersportcentra en hippische accommodaties in brede zin. In 2016 is het aanbod aan paardensport kwantitatief en kwalitatief aangepast aan de vraag van de consument en de gewenste kwaliteit vanuit de sportdoelstelling. De sporter vraagt een aanbod, dat op flexibele, veilige, professionele en attractieve wijze lokaal wordt aangeboden, passend bij zijn behoefte en beschikbaar binnen een redelijke afstand van de woonplaats. De KNHS stimuleert samenwerking tussen lokale sportaanbieders. Bovendien wordt samen met de FNRS ingezet op de verdere professionalisering van het aanbod in kwalitatief goede accommodaties Focuspunten 2014 De focuspunten voor 2014 zijn: vernieuwing instructeursopleiding; beschikbaar komen van de Niveau 5 Coachopleiding; evaluatie van de licentiestructuur voor instructeurs en officials; voortzetten van het in 2013 gestarte programma Naar een veiliger sportklimaat, onder andere door het vergroten van de kennis en vaardigheden van bestuurders en officials en het stimuleren van het gebruik van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Ledenservice, accountmanagement en sportontwikkeling Ambitie De KNHS is een efficiënte, toegankelijke en ambitieuze organisatie, die dienstbaar is aan de leden Focuspunten 2014 De focuspunten voor 2014 zijn: bedrijven en verenigingen ondersteunen bij het aanbieden van een breed sportaanbod; beter klantgericht functioneren; de KNHS komt naar klanten en leden toe; de organisatie van een succesvolle Bestuurdersdag; pagina 13 het succesvol uitrollen van de nieuwe organisatiestructuur (zie 2); het ondersteunen van de regio s, met name bij de taken communicatie, recreatie en beleidsontwikkeling. 5. Topsport 5.1 Ambitie De paardensport is een kansrijke en bewezen medaillesport en daarmee van groot belang voor het realiseren van de Top 10-ambitie van NOC*NSF. De KNHS bouwt dan ook aan een winnend topsportklimaat. De primaire doelstelling is de kwalitatief sterkste teams en individuele deelnemers uit te zenden naar Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen in alle FEI-disciplines. In 2014 ligt het zwaartepunt op de WEG. Het behalen van podiumplaatsen op deze Wereldruiterspelen, die tevens het eerste nominatiemoment voor de Olympische Spelen 2016 zijn, is de hoofddoelstelling van dit sportjaar. Vernieuwd inzicht in factoren, die bepalend zijn voor het bereiken van podiumplaatsen, is gewenst om de training- en wedstrijdprogramma s nog optimaler te kunnen inrichten. In 2014 wordt een onderzoek gedaan, dat inzicht moet geven in factoren als talentontwikkeling en leefstijl, topsportbegeleiding, belastbaarheid en periodisering. 5.2 Focuspunten 2014 De focuspunten voor 2014 zijn: paardenwelzijn en topsport; begeleiding door full time-coaches in de olympische/ paralympische disciplines en parttime bondscoaches in de niet- Olympische disciplines; borging en verhoging van hun opleidingsen trainingsniveau; technische trainingen voor kaderleden; fysieke en (para)medische begeleiding; medische monitoring; Jaarwerkplan 2014

14 mentale begeleiding en teamcoaching; talentherkenning en talentontwikkeling; verbetering van het Rabo Talentenplan; innovatie; paardenbehoud, onder andere door ondersteuning door de Stichting Nederlands Olympiade Paard (NOP); internationale betrekkingen onderhouden (werven en behouden van FEI-evenementen voor Nederland, aanwas van Nederlandse juryleden op internationaal niveau, ondersteuning twee Oost-Europese landen bij de opzet van een talentenplan). 6. Kantoororganisatie 6.1. Ambitie De KNHS gaat van een aanbodgericht naar een vraaggericht producten- en dienstenpakket. De organisatie wordt zo ingericht, dat ze beter past bij het realiseren van de vastgestelde strategische koers Financieel/ICT Externe ontwikkelingen (o.a. SEPA) en de niet aflatende drang naar meer efficiency, waardoor er meer middelen naar de sport kunnen vloeien, bepalen de ontwikkelagenda 2014 voor de ICT. Deze luidt als volgt: inzetten op maximale digitale facturatie; hoge datakwaliteit relatiestamgegevens; facturatieprocessen naar aanleiding van digitaal factureren opnieuw uitwerken en centraliseren; herinrichting van backoffice-activiteiten; ontwikkeling van een opvolger voor applicatie Concours 3.5.; livegang van Mijn KNHS Verenigingen en Opleidingen. pagina Personeel De kantoororganisatie levert een belangrijke bijdrage aan de paardensport. Deze is zodanig ingericht, dat de gezamenlijke doelstellingen worden gerealiseerd, de paardensporter centraal staat en er beheersbare financiële risico s worden gelopen. De inrichting is als volgt voorzien: de organisatie gaat van aanbod- naar vraaggericht; daarvoor is een kwalitatieve en kwantitatieve personeelssamenstelling van groot belang en om dat te bereiken zijn het bewaken en sturen op de personele begroting, de strategische personeelsplanning en de opzet van een uitgebalanceerd ontwikkelingsplan belangrijke taken; het verder implementeren van integraal management; het voorbereiden en invoeren van de werkkostenregeling; het opstellen van een nieuwe RI&E als gevolg van de realisering van de bouwplannen. 7. Naar het Nationale Hippische Centrum (NHC) 7.1. Ambitie De jaren 2013 en 2014 staan in het teken van de realisering van het Nationaal Hippisch Centrum, dat naar verwachting in mei 2014 zijn deuren zal openen. In beginsel zal de bekende kalender worden afgewerkt met oog voor vernieuwing en professionalisering van bestaande concepten. Het NHC wordt een bedrijf met veel gezichten. Sleutelwoorden zijn toegankelijkheid, dynamische klantgerichtheid, ambitie, flexibiliteit, slagvaardigheid, een stijlvolle uitstraling en aanpak en budgetneutraliteit. Doel van deze make over is de paardensport en de paardenfokkerij optimaal te faciliteren. Jaarwerkplan 2014

15 Het centrum krijgt een nationale en internationale uitstraling en allure. Gewerkt wordt aan verbreding van de doelgroep door de benadering van alle Nederlandse stamboeken, de huisvesting van andere organisaties en de toename van hieraan gerelateerde evenementen. Zorgvuldigheid is daarbij geboden; de KNHS wil geen concurrent van bij haar aangesloten organisaties zijn. De bundeling van activiteiten en de full service-dienstverlening maken een breed georiënteerde organisatie nodig. Er is de laatste jaren hard gewerkt aan het kunnen maken van deze kwaliteitsslag Focuspunten 2014 De focuspunten voor 2014 zijn: realisatie en opening van het Nationaal Hippisch Centrum; samenwerking met de partners op het NHC, waaronder het vormgeven van een betere facilitaire samenwerking tussen KNHS en KWPN; continuïteit en relatiebehoud; omzetvolume vergroten; verdere professionalisering van en cultuuromslag binnen het NHC. 8. Marketing, communicatie en sponsoring 8.1. Ambitie Het marketing- en communicatiebeleid draagt bij aan het realiseren van alle doelen en speerpunten van het Meerjarenbeleidkader De uitgangspunten zijn: samenhangend (cohesie), interactief, crossmediaal en doelgroepgericht. Alle uitingen dragen bij aan een positief imago van de paardensport, de KNHS en bevorderen ledengroei en ledenbehoud. Een goede marketingstrategie ondersteunt deze groei door in te spelen op de behoeften van (potentiële) leden. pagina 15 Een actieve sponsorstrategie is gericht op het genereren van extra inkomsten voor het realiseren van de doelstellingen op het gebied van top-, wedstrijd- en recreatiesport en maatschappelijk onder nemen. Sponsoring is een integraal onderdeel van het beleid en dus mede bepalend voor het imago en de positionering van de KNHS als A-merk Focuspunten 2014 De focuspunten voor 2014 zijn: ledenwerving; ledenbehoud; promotie van de paardensport; sponsoring; ontwikkeling van een nieuwe lidmaatschapsstructuur; redactionele afstemming crossmediaal communicatiebeleid; interne communicatie; KNHS App. Jaarwerkplan 2014

16 good governance pagina Good governance: een zaak van kwaliteit en integriteit Good Governance is in de maatschappij van vandaag actueler dan ooit. Het gaat bij dit onderwerp om: de kwaliteit van beleid, organisatie en structuur; de integriteit in het functioneren van bestuur, directie, management en ledenraad; een helder en transparant financieel beleid; een goed besturingsmodel; adequate regelgeving. In de sportwereld heeft dat de naam Goed Sportbestuur gekregen. In eerdere Jaarverslagen heeft de KNHS geconcludeerd, dat de KNHS voldeed aan de 13 aanbevelingen van Goed Sportbestuur, zoals deze door de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF zijn vastgesteld. Good Governance

17 Onderstaand een overzicht van deze 13 aanbevelingen met daarbij de actuele stand van zaken. Aanbeveling Onderwerp Stand van zaken 1 Het bestuur zorgt voor eenheid binnen de organisatie door eenheid in beleid, organisatie en structuur. Het bestuur straalt dit uit en leeft dit na. Het zorgt hiermee voor maximale transparantie en voorspelbaarheid van de organisatie. 2 De organisatie stelt vanwege onder meer de grote (financiële) en specifieke belangen en complexiteit van de topsport een topsportstatuut op. 3 Het bestuur zorgt dat zij een goed financieel beleid en een passende administratieve organisatie voert, vastgelegd in een financieel statuut. pagina 17 De KNHS beschikt over een meerjarenbeleidplan en daarvan afgeleide jaarwerkplannen. Plannen en begrotingen voldoen aan de eisen van subsidieverstrekkers. Periodieke managementrapportages worden opgesteld. Minderheidsbelangen worden geborgd (mindervalide sporters, kleine disciplines). Geen autonome geledingen binnen de KNHS. Sporters zijn naar evenredigheid in Ledenraad vertegenwoordigd. Derde belanghebbenden functioneren buiten de KNHS. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 1. De KNHS beschikt over een meerjarenbeleidplan topsport. De rechten en plichten van de topsporters zijn vastgelegd in topsportdeelnemingsovereenkomsten, die jaarlijks worden geëvalueerd. Het financiële beheer van topsportgelden is transparant. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 2. De KNHS heeft de planning- & controlcyclus beschreven. Aan de Ledenraad worden een geconsolideerde balans en een jaarrekening voorgelegd. Het bestuur voert een verantwoord vermogensbeheer en maakt een jaarlijkse risicoanalyse. Een door de Ledenraad gemandateerde Financiële Commissie wordt uitvoerig geïnformeerd over de begroting, de jaarrekening en de inhoud van de managementrapportage van de externe accountant. Het bestuur overlegt jaarlijks met de accountant. De organisatie zorgt voor een goed beheer van de aansprakelijkheidsrisico s in brede zin. De KNHS beschikt over een Treasurystatuut en leveringsbepalingen. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 3. Good Governance

18 pagina 18 Aanbeveling Onderwerp Stand van zaken Het bestuur stelt duidelijk vast op welke manier de organisatie bestuurd wordt. Het heroverweegt en actualiseert met regelmaat het gehanteerde besturingsmodel. 5 Bij de uitoefening van een bestuursfunctie is het belangrijk, dat de juiste persoon op de juiste plaats zit, er voldoende vernieuwing is, de wijze van voordragen en benoemen transparant is en het organisatiegeheugen goed is gewaarborgd. 6 Het bestuur stelt een gedragscode vast waaraan bestuursleden zich in hun handelen (moeten) houden en legt deze ter goedkeuring of in ieder geval ter kennisneming voor aan de ALV. 7 Het bestuur bespreekt de noodzaak of wenselijkheid om zich voor bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren en legt zijn oordeel gemotiveerd aan de ALV voor. 8 Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks vastgesteld schema en is transparant over de agenda en de bestuursbesluiten die de ALV aangaan. Slechts in gemotiveerde uitzonderingsgevallen kunnen er klemmende redenen van privacy of discretie zijn om niet volledig transparant te zijn. Het besturingsmodel maakt duidelijk onderscheid tussen bestuurlijke, beleidsmatige, toezichthoudende en ondersteunende (uitvoerende) taken. Er is een profielschets voor elke bestuursfunctie. Het bestuur bestaat als regel uit een oneven aantal personen. De Ledenraad bepaalt het aantal bestuursleden. De algemeen directeur is geen lid van het bestuur en werkt conform het door het bestuur vastgestelde directiestatuut. Het bestuur houdt zich aan de in de statuten vermelde quorumeisen. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 4. De procedures rond de voordracht en benoeming van bestuursleden hebben de instemming van de Ledenraad. De Vertrouwenscommissie van de Ledenraad spreekt met kandidaat-bestuursleden en rapporteert onafhankelijk aan de Ledenraad. De bestuursleden geven relevante nevenfuncties op aan de directiesecretaris; de opgaven liggen ter inzage. Bestuursleden kunnen maximaal drie termijnen van drie jaar zitting hebben. Er is een rooster van aftreden. In de statuten zijn onverenigbare functies aangegeven. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 5. De Ledenraad heeft een gedragscode voor bestuur en ledenraadsleden vastgesteld waarin de integriteitsregels inzake onkostenvergoedingen, geschenken en zakelijke transacties zijn opgenomen. De accountant rapporteert terzake. De gedragscode wordt regelmatig opnieuw onder de aandacht gebracht. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 6. Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 7. Het bestuur hanteert deze werkwijze. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 8. Good Governance

19 pagina 19 Aanbeveling Onderwerp Stand van zaken Het bestuur bevordert, dat bestuursleden tussentijds aftreden bij frequente afwezigheid waar ze door medebestuursleden (of toezichthouders) zijn aangesproken; onvoldoende functioneren; structurele onenigheid van inzichten; onverenigbaarheid van belangen; indien dit anderszins door het bestuur geboden wordt. 10 Het bestuur overlegt en besluit tenminste eenmaal per jaar over: het algemene beleid en de strategie, de hieraan verbonden (financiële) risico s en de financiële stand van zaken; hieronder vallen ook de begroting en de jaarrekening; de eigen werkwijze en taakverdeling, het eigen en individuele functioneren; de relatie met de directie. 11 Het bestuur stelt op basis van het vastgestelde besturingsmodel een helder directieprofiel vast en legt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie vast in een directie-statuut. De positie van de directeur wordt in de statuten verankerd. 12 Het bestuur zorgt ervoor, dat de ALV haar controletaak naar behoren kan uitvoeren. Het bestuur hanteert deze werkwijze. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 9. Het bestuur hanteert deze werkwijze. Er is ten aanzien van de eenheid van beleid en organisatie een goede samenwerking tussen bestuur, directie en management-team, mede omdat het MT de bestuursvergaderingen als gast bijwoont. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 10. Er is een directiestatuut. De positie van de algemeen directeur is in de statuten verankerd. Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek met de algemeen directeur plaats. De algemeen directeur verschaft het bestuur de informatie, die nodig is voor het vervullen van de bestuurstaken middels regulier overleg met de voorzitter en rapportages tijdens bestuursvergaderingen. Het bestuur wordt ondersteund vanuit de kantoororganisatie. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 11. Het bestuur geeft openheid van zaken bij alle voorstellen, die conform de statuten of anderszins in de Ledenraad aan de orde komen. De Ledenraad beschikt over een eigen Financiële Commissie en een Vertrouwenscommissie waarin (ook) vertrouwelijke onderwerpen besproken worden en die onafhankelijk van het bestuur aan de Ledenraad rapporteren. Het bestuur heeft geen stemrecht in de Ledenraad. Tijdens elke ledenraadsvergadering wordt gerapporteerd over de normale planning- en controlecyclus. De Ledenraad wordt benut voor thematische en beleidsmatige consultaties; het voornemen bestaat deze ingaande 2014 een meer structureel karakter te geven. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 12. Good Governance

20 pagina 20 Aanbeveling Onderwerp Stand van zaken Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in ieder geval naast de statuten de volgende reglementen heeft: een tuchtreglement, een dopingreglement, een regeling tegen seksuele intimidatie, een regeling tegen discriminatie en racisme en een regeling voor klachten. De KNHS beschikt over de genoemde regelingen met uitzondering van de regeling tegen discriminatie en racisme waarvoor door NOC*NSF om procedurele redenen vrijstelling is verleend; vanzelfsprekend worden ten aanzien van deze onderwerpen de wettelijke bepalingen gevolgd. Ten aanzien van de regeling tegen seksuele intimidatie wordt samengewerkt met het Instituut Sportrechtspraak. De naleving van de reglementen en de onafhankelijke tuchtrechtspraak worden gewaarborgd. Jaarlijks wordt bezien of wijzigingen noodzakelijk zijn. Zowel verenigingen als natuurlijke personen zijn onderworpen aan het tuchtrecht. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 13. Good Governance

Veelgestelde vragen Dichterbij de Paardensporter April 2014

Veelgestelde vragen Dichterbij de Paardensporter April 2014 1. Wat houdt het project Dichterbij de Paardensporter in? Wij willen als paardensportbond toegankelijker zijn voor onze leden. Door het reduceren van een flink aantal commissies en het instellen van discipline

Nadere informatie

de paardensporter centraal in 2012

de paardensporter centraal in 2012 pagina 1 2 10 64 de paardensporter centraal in 2012 jaarverslag knhs VOORWOORD inhoudsopgave pagina 2 2 10 64 Good governance Good Governance is in de maatschappij van vandaag actueler dan ooit. Het gaat

Nadere informatie

Vastgesteld door de Ledenraad op 3 april 2014 inwerkingtreding op 23 mei 2014 Versie: 23 mei 2014

Vastgesteld door de Ledenraad op 3 april 2014 inwerkingtreding op 23 mei 2014 Versie: 23 mei 2014 Begripsbepalingen Vastgesteld door de Ledenraad op 3 april 2014 inwerkingtreding op 23 mei 2014 Versie: 23 mei 2014 Aangespannen sport Het in wedstrijdverband uitbrengen van Tuigpaarden, Hackneys en Tuigpaarden

Nadere informatie

de paardensporter centraal in 2014

de paardensporter centraal in 2014 pagina 1 2 de paardensporter centraal in 2014 jaarverslag knhs VOORWOORD inhoudsopgave pagina 2 2 GOOD GOVERNANCE Good Governance is in de maatschappij van vandaag actueler dan ooit. Het gaat bij dit onderwerp

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2014. De paardensporter centraal. Fit to compete. De KNHS: een sportbond om. trots op te zijn!

Jaarwerkplan 2014. De paardensporter centraal. Fit to compete. De KNHS: een sportbond om. trots op te zijn! Jaarwerkplan 2014 De paardensporter centraal Fit to compete De KNHS: een sportbond om trots op te zijn! Ermelo, 19 november 2013 Voorwoord In de rijkunst zijn voorwaarts gaan en impuls bekende begrippen.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zeeland Najaar 2015

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zeeland Najaar 2015 25-11-2015 Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zeeland Najaar 2015 Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda Opening Jeugdrubrieken 3.Rabo Mededelingen 4. Verslag AV 02.06.2015 5. Begroting 2016

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

KNHS ZEELAND AMBITIE, FOCUS, PRAKTIJK, BEWAKEN EN COMMUNICATIE VAN 2014-2017

KNHS ZEELAND AMBITIE, FOCUS, PRAKTIJK, BEWAKEN EN COMMUNICATIE VAN 2014-2017 KNHS ZEELAND AMBITIE, FOCUS, PRAKTIJK, BEWAKEN EN COMMUNICATIE VAN 2014-2017 Thuis in Zeeland Aktieve, brede paardensport beoefening De KNHS heeft op nationaal niveau 2 jaar gewerkt aan haar herstructurering

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Vastgesteld door de Ledenraad op 3 april 2014 inwerkingtreding op 23 mei 2014 Versie: 23 mei 2014

Vastgesteld door de Ledenraad op 3 april 2014 inwerkingtreding op 23 mei 2014 Versie: 23 mei 2014 Algemeen Reglement Vastgesteld door de Ledenraad op 3 april 2014 inwerkingtreding op 23 mei 2014 Versie: 23 mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Artikel 1 - Algemene bepalingen Artikel 2 - Toelating tot het lidmaatschap

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. meerjarenbeleidskader 2011-2016 DE PAARDENSPORTER CENTRAAL

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. meerjarenbeleidskader 2011-2016 DE PAARDENSPORTER CENTRAAL -stijlelementen in cmyk (voorbeelden) Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie meerjarenbeleidskader 2011-2016 DE PAARDENSPORTER CENTRAAL meerjarenbeleidskader 2011-2016 De paardensporter centraal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Hoofdstuk 1: Algemeen Art.1: Benaming en zetel vereniging De vereniging draagt de naam Judoclub De Bres en is opgericht in 1964 Haar zetel is gevestigd op volgend

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Stichting WOLKENTHEATER HUISHOUDELIJK REGLEMENT 20 mei 2014 I ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting: de stichting WOLKENTHETAER, statutair gevestigd

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Goed Sportbestuur. Yvette Vergunst Henriette Kievit NOC*NSF

Goed Sportbestuur. Yvette Vergunst Henriette Kievit NOC*NSF Goed Sportbestuur Yvette Vergunst Henriette Kievit NOC*NSF KNSB Verenigingsdag Utrecht, 3 november 2007 Waarom Goed Bestuur? Folklore Van Geld den is Herik macht Crisis praat in in judowereld bobsleebond

Nadere informatie

Voorjaarsvergadering 2014 KNHS Regio Limburg. Sjef van Roovert - KNHS Accountmanager

Voorjaarsvergadering 2014 KNHS Regio Limburg. Sjef van Roovert - KNHS Accountmanager Voorjaarsvergadering 2014 KNHS Regio Limburg Sjef van Roovert - KNHS Accountmanager Agenda 1. Herstructurering KNHS 2. Reglementswijzigingen KNHS 3. Controle wedstrijddocumenten 4. MijnKNHS verbeterde

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 8.2.f. van de statuten van de Stichting Kamermuziek Limburg (de stichting ).

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 8.2.f. van de statuten van de Stichting Kamermuziek Limburg (de stichting ). Bestuursreglement Vastgesteld door het bestuur op: 25 februari 2013 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 8.2.f. van de

Nadere informatie

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Najaar 2015

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Najaar 2015 Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Najaar 2015 Samen de paardensport laten groeien VERDELING KNHS LEDEN IN NEDERLAND 19% 4% 3% 5% 2% 8% 8% 15% PAARDENSPORTERS 13% 21% 2% 7% 15% 5%

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst NTTB. Bestuurlijke Vernieuwing

Informatiebijeenkomst NTTB. Bestuurlijke Vernieuwing Informatiebijeenkomst NTTB Bestuurlijke Vernieuwing Resumé Doelen bestuurlijke vernieuwing Slagvaardigheid vergroten Aanbevelingen commissie Loorbach 1 eenheid 8 transparantie 2 topsportstatuut 9 aftreden

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Regio najaarsvergadering 2013. Regio Zeeland Sjef van Roovert - KNHS Accountmanager

Regio najaarsvergadering 2013. Regio Zeeland Sjef van Roovert - KNHS Accountmanager Regio najaarsvergadering 2013 Regio Zeeland Sjef van Roovert - KNHS Accountmanager Agenda 1. Herstructurering KNHS - organisatie 2. Recreatiesport bij de verenigingen 3. Introductie basislidmaatschap verenigingen

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Wijzigingen 2015 (Vet en onderstreept is nieuw, doorgehaalde tekst komt te vervallen)

Wijzigingen 2015 (Vet en onderstreept is nieuw, doorgehaalde tekst komt te vervallen) Wijzigingen 2015 (Vet en onderstreept is nieuw, doorgehaalde tekst komt te vervallen) Inleiding Om de sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben we met elkaar spelregels opgesteld. De KNHS

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Samenwerkingsverband VO Westland; statuten: de statuten

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Directiestatuut KNBSB vastgesteld door het bondsbestuur op 12 oktober 2011

Directiestatuut KNBSB vastgesteld door het bondsbestuur op 12 oktober 2011 Directiestatuut KNBSB vastgesteld door het bondsbestuur op 12 oktober 2011 Het bondsbestuur van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) besluit: overwegende dat de KNBSB de beginselen

Nadere informatie

Stichting Red een Kind Bestuursreglement

Stichting Red een Kind Bestuursreglement Stichting Red een Kind Bestuursreglement Vastgesteld op: 28 november 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld door het bestuur en vastgesteld door de raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

de paardensporter centraal in 2015

de paardensporter centraal in 2015 pagina 1 de paardensporter centraal in 2015 jaarverslag knhs inhoudsopgave pagina 2 GOOD GOVERNANCE Pagina 9 PAARDEN- WELZIJN Pagina 18 PAARD EN MAATSCHAPPIJ Pagina 22 PAARDEN- SPORTER CENTRAAL Pagina

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht 2014

Reglement Raad van Toezicht 2014 2014 pagina 2 van 6 I Algemeen De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Wet, de Statuten en het bestuurs- en beheersreglement. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt een belangrijk

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Orange is the new Gold

Jaarplan 2015 Orange is the new Gold Het Ruiterbewijs, onmisbaar voor iedereen die paardrijdt Laagdrempelige wedstrijdsport Jongeren hebben de toekomst Topsportambities Jaarplan 2015 Orange is the new Gold Koninklijke Nederlandse Hippische

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO.

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT Vastgesteld door de Raad van Oprichters op: 11 februari 2017. ARTIKEL 1 DIES NATALIS De Dies Natalis van Stichting GenderTalent is 26 juni 2016. ARTIKEL 2

Nadere informatie

Privacyreglement Verwerking Persoons- en Paardgegevens KNHS

Privacyreglement Verwerking Persoons- en Paardgegevens KNHS Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement worden de navolgende begripsbepalingen gebruikt. 1.1. Registratie: de afdeling Ledenservice van de. 1.2. Houder: het Federatiebestuur. 1.3. Beheerder: de manager

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie