de paardensporter centraal in 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de paardensporter centraal in 2013"

Transcriptie

1 pagina de paardensporter centraal in 2013 jaarverslag knhs VOORWOORD

2 inhoudsopgave pagina Good governance Good Governance is in de maatschappij van vandaag actueler dan ooit. Het gaat bij dit onderwerp om lees verder PAARDEN- WELZIJN Aandacht voor het welzijn van de paarden en pony s behoort bij hippische organisaties en eigenaren en gebruikers van deze dieren een meer dan vanzelfsprekende attitude te zijn lees verder PAARD EN MAATSCHAPPIj De KNHS participeert op actieve wijze in de landelijke sportkoepel NOC*NSF. Waar deze organisatie ons enerzijds als subsidieverstrekker voor waarden en regels oplegt, is er anderzijds lees verder paardensporter centraal De KNHS doormaakt een cultuuromslag in denken en doen door van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte werkwijze te gaan lees verder INHOUDSOPGAVE

3 voorwoord Een nieuw huis! Eigenlijk moet het in het jaarverslag van een sportbond als de onze vooral gaan over de sportieve successen. Die waren er weer vele. Daarvan vindt u elders in dit Jaarverslag de weerslag. Ditmaal willen wij, omdat daar in 2013 alle reden voor is, in dit voorwoord het accent leggen op een nieuw centrum in aanbouw en een nieuw huis, waarvan de bouw gereed kwam. pagina 3 Een nieuw centrum in aanbouw Wie in 2013 het KNHS-centrum heeft bezocht, heeft zichtbaar en tastbaar ondervonden wat het betekent als een nieuw centrum, het Nationaal Hippisch Centrum voor de paardensport en de paardenfokkerij, in aanbouw is. Maandenlang was ons centrum een grote bouwput, maar steeds duidelijker werden de contouren van een VOORWOORD

4 geheel nieuwe accommodatie zichtbaar en aan het einde van het jaar was de zichtklus grotendeels geklaard. Wat een werk is er verzet, aan vergadertafels maar vooral ook heel concreet. Er werd veel improvisatie gevraagd en medewerking verkregen. Er werden extra uren gedraaid om zoveel mogelijk evenementen toch doorgang te laten vinden. De bezoekers, leden en gasten namen de omstandigheden voor lief omdat de bouw de uitstraling had van hier gebeurt wat! Een woord van dank is op zijn plaats nu het nieuwe centrum zijn voltooiing nadert. Gasten en bezoekers, bedankt dat u wilde inschikken en ongemak voor lief nam. Medewerkers, bedankt voor jullie inzet en flexibiliteit want soms was de situatie elke dag weer anders. We bouwden een nieuw hippisch centrum, door de leden van de KNHS en het KWPN gewenst. Op die ene plaats waar men het wilde: Ermelo. Leden, bedankt. En gefeliciteerd! Met als kroon op het werk: de feestelijke opening in mei 2014 door Z.M. Koning Willem-Alexander. pagina 4 Een nieuw huis, dat gereed kwam Nog een onderwerp, dat ons geruime tijd heeft bezig gehouden. De wijziging van de organisatorische opzet van de KNHS kreeg eind 2013 zijn bekroning in de goedkeuring van het nieuwe statutaire huis van de KNHS door de Ledenraad. Na wikken en wegen, inspraakronden, eindemiddagmeetings, een onvermoeibare Werkgroep Dichterbij de paardensporter, vond besluitvorming plaats waardoor de KNHS voor de vierde keer in zijn bestaan nieuwe wegen inslaat. Wegen, die er vooral toe moeten leiden, dat de paardensporter centraal staat en de sport dichter bij huis georganiseerd wordt. Ook hier is een dankwoord op zijn plaats voor alle betrokkenen, die met inzet en doorzettings vermogen er voor hebben gezorgd, dat de eindstreep werd bereikt. Een Koninklijke organisatie De KNHS mag zich sieren met het predicaat Koninklijk. De KNHS heeft conform de afspraken bij de oprichting in 2002 in 2012 een herbevestiging van het mogen voeren van het predicaat aangevraagd. In 2013 ontvingen we het bericht, dat we dit predicaat de komende 25 jaar mogen blijven voeren. Daar zijn we blij mee. De band met het Huis van Oranje vindt men terug in de naamgeving van de rijhallen. Met goedvinden van het Koninklijk Huis hebben we de naamgeving van de hallen aangepast: de Prins Willem- Alexanderhal, thans eigendom van het KWPN, heet voortaan Willem-Alexanderhal; de Koningin Beatrixhal wordt nu Beatrixhal genoemd; de nieuwe imposante evenementenhal krijgt de naam Amaliahal. De eersten van drie generaties Oranje, alle drie enthousiaste liefhebbers van het paard en de paardensport. Om trots op te zijn! VOORWOORD

5 pagina Een koninklijke samenwerking Twee koninklijke organisaties vormen de basis van het Nationaal Hippisch Centrum. Een basis, gestoeld op visie en durf, die op 19 augustus 2010 inhoud kreeg door een door de voltallige besturen van de KNHS en het KWPN ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Nog geen vier jaar later is de toen beoogde samen werking concreet geworden in de prachtige accommodatie, die de beide organisaties ieder voor zich maar ook in goed overleg en onderlinge afstemming hebben gebouwd. Het NHC laat zien wat samenwerking vermag. Het is tegelijkertijd een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan. Wat ons betreft is deze samenwerking de opmaat voor een nauwe en intensieve samenwerking om de fokkerij en de sport naar een nog hoger plan te brengen, met KNHS-topruiters op KWPNtoppaarden in de hoofdrol. Samen maken we ons sterk om internationale (fokkerij)evenementen naar ons land en naar Ermelo te halen. En samen kunnen we de komende tijd nadenken over en stappen zetten in een verdere bundeling van krachten door schaalvergroting en het realiseren van efficiencyvoordelen. Aanbieding jaarverslag Voor u ligt het Jaarverslag Er is vorig jaar voor een nieuwe opzet gekozen: het schrijven van een tijdsdocument, dat kijkt naar verleden, heden en toekomst en rapporteert over de wijze waarop we invulling geven aan de inhoud van ons meerjarenbeleid en de wijze waarop de KNHS functioneert. Theo Ploegmakers Voorzitter John Bierling Algemeen directeur Ermelo, mei 2014 VOORWOORD

6 leeswijzer Leeswijzer In de vergadering van de Ledenraad, gehouden op 26 mei 2011, is het Meerjarenbeleidkader vastgesteld. Het hoogste besluitvormende orgaan binnen de KNHS ging daarmee akkoord met de visie, die het Federatiebestuur in overleg en nauwe samenwerking met het Managementteam had geformuleerd voor de komende jaren. Het centrale thema in deze beleidsvisie is: de paardensporter centraal. Rond dit thema zijn drie hoofddoelstellingen geformuleerd: 1. De kwaliteit van de sport verbeteren. 2. De distributie van de sport verbeteren. 3. De efficiency van de organisatie verbeteren. Zoals in het voorwoord van het Meerjarenbeleidkader gesteld, is dat kader op hoofdlijnen geformuleerd. De gedetailleerde invulling ervan wordt jaarlijks vastgelegd in een jaarwerkplan met bijbehorende begroting. Omdat sprake is van doorlopend beleid is besloten de doelstellingen in het jaarverslag te vermelden en daarnaast aan te geven wat de actuele stand van zaken is. Het Jaarverslag 2013 is in lijn met de in 2012 vastgestelde corporate communicatiestrategie, het Jaarverslag 2012 en conform de aanbevelingen van de Benchmark Jaarverslagen van NOC*NSF. pagina 6 LEESWIJZER

7 missie, visie en strategie De paardensporter centraal pagina 7 In het Meerjarenbeleidkader De paardensporter centraal zijn de missie, visie en strategie verwoord. Wij vermelden deze onderstaand integraal. Missie De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is de paardensportbond die bevordert dat zoveel mogelijk mensen van jong tot oud op een plezierige en verantwoorde wijze de paarden sport kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie. Het welzijn van het paard en de paardensporter als lid van de KNHS staan daarbij centraal! De kernwaarden van de KNHS zijn: ambitieus, deskundig, respectvol, sportief en open. Visie en strategie De paardensport in Nederland kent grote sportieve successen en is in economisch en maatschappelijk opzicht een factor van betekenis. De omzet in de Nederlandse paardenhouderij bedraagt 1,5 miljard euro. Na de voetbalsport, waarin 1,6 miljard euro omgaat, is de hippische sport in economisch opzicht de tweede sport. Missie, visie en strategie

8 Een bloeiende tak van sport Er zijn hippische of hippisch gerelateerde bedrijven waarin mensen werkzaam zijn. In Nederland zijn er paarden, fokkers en worden er jaarlijks veulens geboren. Een miljoen mensen dragen de paardensport een warm hart toe waaronder actieve paardensporters. Van hen zijn er lid van de KNHS; daarmee behoort de KNHS tot de grootste sportbonden van Nederland. Het merendeel van de paardensporters rijdt of ment recreatief vanuit het plezier in de omgang met het paard. Ongeveer combinaties van sporter en paard meten zich jaarlijks met elkaar in wedstrijdverband tijdens meer dan starts. Internationaal behaalt Nederland op het hoogste niveau grote successen in mennen, dressuur en springen. Kortom, de paardensport is een groeiende en bloeiende tak van sport. De KNHS faciliteert en versterkt als sportbond deze ontwikkelingen. Vereniging op maat De KNHS zet zich in om ledenbehoud en ledengroei te realiseren. De KNHS gaat de komende jaren meer aansluiten bij de behoeften van de verschillende typen leden. Het aanbod moet meer op maat, van goede kwaliteit en goed verspreid over het land toegankelijk zijn. Dat vraagt om een heroriëntatie op de wijze waarop het aanbod via verenigingen, ruitersportcentra en andere aanbieders momenteel gestructureerd en ingevuld is. Professionele sportaanbieders hebben hierin een belangrijke rol en de KNHS gaat hier een meer directe relatie mee aan. Samenwerken De in dit Meerjarenbeleidskader gestelde doelen kunnen alleen worden bereikt door nauw samen te werken met zakelijke partners, partnerorganisaties, overheden en andere stakeholders. Die samen werking moet passen binnen de voorwaarden van maatschappelijk verantwoord verenigen c.q. ondernemen. De sportieve infrastructuur moet de leden faciliteren en uitdagen tot pagina 8 het beleven van plezier en tot het leveren van de beste prestaties. De KNHS blijft daarbij ook de komende jaren een belangrijke rol spelen door verenigingen te steunen bij hun ontwikkeling naar moderne en vraaggestuurde lokale leden organisaties. Lokaal en regionaal zal samenwerking tussen verenigingen, manegebedrijven, gemeenten en lokale organisaties tot stand moeten worden gebracht zodat het aanbod aan de leden versterkt kan worden. Maatschappelijke omgeving De KNHS zet zich in voor het bevorderen van paardenwelzijn en de veiligheid voor mens, paard en omgeving, een zorgvuldige inpassing van paardensport en paardenhouderij in wet- en regelgeving, ruimtelijke ordening, natuur-, landschap- en recreatiebeleid en de invulling van de gevraagde rol van de paardensport als mededrager van maatschappelijke oplossingen. Internationaal presteren Nederland aan de top van de hippische wereld! De paardensport is een kansrijke en bewezen medaillesport en daarmee van groot belang voor het realiseren van de Top 10 ambitie van NOC*NSF. We bouwen aan een winnend topsportklimaat waar topsporters zich binnen bewezen en innovatieve wedstrijd- en trainings programma s optimaal kunnen voorbereiden op het leveren van wereldprestaties. Hiervoor wordt de topsportstructuur geprofessionaliseerd zodat de KNHS binnen de mondiale medaillewedloop structureel haar plek bij de top behoudt. Internationale samenwerkingsambitie De KNHS is aangesloten bij de internationale hippische sportkoepel Fédération Equestre Internationale (FEI). Naast de sporttechnische en programmatische samenwerking tussen de hippische sport bonden vraagt de FEI ook nadrukkelijk aan hippisch meer ontwikkelde landen om de nieuw aangesloten landen te ondersteunen. De KNHS gaat met een aantal landen aan de slag! Missie, visie en strategie

9 pagina Om deze doelen en speerpunten te bereiken heeft de KNHS draagvlak en steun nodig. Dialoog en communicatie zijn daarbij onontbeerlijk. De dialoog met de eigen achterban, partners, stakeholders en overheden zal interactief gestimuleerd worden met eigentijdse marketing, communicatie en sponsormiddelen. Zo kunnen de doelen en speerpunten uit het Meerjarenbeleidkader gerealiseerd worden. Missie, visie en strategie

10 jaarwerkplan 2014 Jaarwerkplan 2013 in een verkorte versie 1 1. Paardenwelzijn en veiligheid in de paardensport Ambitie Sinds 2003 is de KNHS toonaangevend op het gebied van paardenwelzijn en veiligheid. Het is onze ambitie die leidinggevende rol te blijven vervullen. Daarbij is het uitgangspunt, dat een ieder die paarden of pony s houdt en in welke discipline of hippische activiteit dan ook de sport beoefent, de plicht heeft zorg te dragen voor een goede dagelijkse verzorging, huisvesting en deskundige omgang met het paard (KNHS Nota Welzijn paarden 2008). 1 De complete versie is te vinden op onze website pagina 10 Waarborgen voor welzijn en veiligheid Het welzijn van de paarden en pony s en hun veiligheid en de veiligheid van ruiter en menner vinden we zo essentieel voor het voortbestaan van onze sport, dat deze thema s het eerste onderwerp in het Meerjarenbeleidkader en in dit Jaarwerkplan zijn. Wij continueren het ingezette beleid ten aanzien van de sportieve regelgeving waarin deze aspecten speerpunten van beleid zijn. Borging is een zaak en verantwoordelijkheid van iedereen. Verdere bewustwording binnen de paardenwereld is noodzakelijk. Er wordt ingezet op een toenemend veilige paardensportbeoefening. De Jaarwerkplan 2014

11 paardensportaccommodaties spelen hierbij een belangrijke rol. Evenals in voorgaande jaren zijn de Stichting Veilige Paardensport en het Veiligheidscertificaat als basis voor sportactiviteiten in dat beleid leidend. Focuspunten 2014 Wij continueren onze voorloperfunctie, onder andere door actief te blijven participeren in de Sectorraad Paarden en samen te werken met andere stakeholders, met name ook op het gebied van paardenwelzijn door de ontwikkeling van de App voor de Basischeck Welzijn en de toepassing van de Gids Goede Praktijken. De nieuwe versie van de Handreiking Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening komt gereed en de inhoud ervan wordt afgestemd met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om gebruik door gemeenten maximaal te stimuleren. De handreiking is aangepast aan de laatste inzichten en de richtlijnen vanuit de Gids voor Goede Praktijken zijn meegenomen in de aanpassingen. 2. Dichterbij de paardensporter (Implementatie Nieuwe Organisatiestructuur) 2.1. Ambitie De KNHS is een efficiënte, toegankelijke en ambitieuze organisatie, die dienstbaar is aan de leden Focuspunten 2014 Wie de paardensporter centraal stelt wil korte lijnen om de sporter te bereiken. Daarom wordt uitvoering gegeven aan de door de Ledenraad ingezette veranderingen binnen de KNHS. Daarbij wordt rekening gehouden met de in het Meerjarenbeleidskader vermelde en sinds 2011 ontstane nieuwe ontwikkelingen. De volgende activiteiten worden binnen het Dichterbij de paardensporter -project ontplooid: de adviesstructuur wordt sterk vereenvoudigd met een spilfunctie voor de disciplinefora; pagina 11 de regio s krijgt substantieel meer invloed; samen met de regio s stellen we de verenigingsleden en recreatieleden centraal; hierdoor realiseren we een snellere besluitvorming en betere betrokkenheid; de recreatieve sporters gaan ressorteren onder het regiobestuur; de recreatieve en wedstrijdmenners gaan vallen onder de regionale mendistricten; er worden technische commissies per FEI-discipline ingesteld; de Bondsatletencommissie representeert de topsporters in de Ledenraad; de samenstelling en taak van de Ledenraad wijzigt; de taken en verantwoordelijkheden van de regio s en de mendistricten wijzigen. 3. KNHS Ambitie De KNHS is een efficiënte, toegankelijke en ambitieuze organisatie, die dienstbaar is aan de leden. Om deze ambitie te bewerkstelligen staat de KNHS voor het vierde grote omslagpunt in zijn bestaan; vandaar KNHS Focuspunten 2014 Sinds 2012 raken de recessie, de economische crisis en de financiële ontwikkelingen binnen de sport (leden- en omzetdaling, afnemende beschikbaarheid van middelen) ook de KNHS. Maatregelen zijn nodig. De belangrijkste focuspunten zijn: het efficiënter maken van de kantoororganisatie, onder andere door een ombuigingsmaatregel op de personeelskosten, een nieuwe inrichting van taken en het realiseren van een kwaliteitsslag; een meer marktgerichte benadering van de sport. Jaarwerkplan 2014

12 Breedtesport 4.1. Wedstrijdsport Ambitie De KNHS beheert de wedstrijdsport optimaal. Sporttechniek en sportontwikkeling worden enerzijds gericht op het verhogen van de kwaliteit van de sportprestatie, met aandacht voor veiligheid en welzijn van paard en ruiter. Anderzijds wordt de sport afgestemd op de verschillende sportambities en leeftijdsgroepen met veel aandacht voor allround paardensportmogelijkheden. Hierdoor zal een groeiend aantal paardensporters deelnemen in een voor hen passende sportomgeving Focuspunten 2014 De KNHS zet in op een brede basis onder de wedstrijdsport door het verhogen van de sportparticipatie door de ontwikkeling van een laagdrempelig sportaanbod. De navolgende activiteiten worden uitgevoerd: de instapdrempel in de springsport wordt verlaagd door invoering van de klasse BB; invoering van een springstijlcompetitie; invoering van dressuurproeven voor kinderen van 8 tot en met 10 jaar; promotie van de mendurance als sportvorm voor menners; verbeteren van de regelgeving voor en de communicatie naar de sporters Recreatiesport Ambitie In 2016 is het sportaanbod voor de recreatieve paardensporter vergroot en vinden de recreatieruiter en de recreatiemenner een pagina 12 plek bij de KNHS met het paard, dat de leden bindt. De recreatiesport heeft zich laatste jaren gericht op belangen behartiging, buitenrijden, Ruiter- en Koetsierbewijs en paard en welzijn. De samenhang in de producten en diensten wordt verder vergroot. Het op goede wijze inzetten van de communicatiemix zorgt ervoor, dat de producten en diensten van de KNHS bij de paardensporter bekend zijn. De recreatieve paardensporters vormen de doelgroep waaruit de KNHS veel nieuwe leden kan werven Focuspunten 2014 De focuspunten voor 2014 zijn: buitenrijden begint met Enjoy the Ride; met deze activiteit willen we de ongebonden sporters bereiken en de sportparticipatie verhogen; de Cursus Paard en Welzijn willen we op meer locaties aanbieden; uitrol van het nieuwe Ruiter- en Menbewijs; het Actieplan Buitensport samen met andere buitensportbonden, NOC*NSF en het NISB voortzetten; dat geldt ook voor de samenwerking in het Wandelnet en het Fietsplatform; het routenetwerk opnemen in het routedatasysteem, dat de consument veel informatie verschaft over ruiter- en menroutes Opleidingen Ambitie De (in de toekomst) door de KNHS gecertificeerde paarden sportaanbieder is een goede en veilige host voor sporters en een vertrekpunt naar de complexe paardensportmarkt om deze te verkennen. Taken als het verzorgen van de basisopleiding, het aanleren van sportmanagement en de mentorfunctie hebben hier een plaats. Paardensportactiviteiten, waaronder lessen, wedstrijden, recreatieve activiteiten (zoals buitenritten) en educatie worden aangeboden door KNHS-verenigingen, wedstrijdorganisaties, FNRS Jaarwerkplan 2014

13 Ruitersportcentra en hippische accommodaties in brede zin. In 2016 is het aanbod aan paardensport kwantitatief en kwalitatief aangepast aan de vraag van de consument en de gewenste kwaliteit vanuit de sportdoelstelling. De sporter vraagt een aanbod, dat op flexibele, veilige, professionele en attractieve wijze lokaal wordt aangeboden, passend bij zijn behoefte en beschikbaar binnen een redelijke afstand van de woonplaats. De KNHS stimuleert samenwerking tussen lokale sportaanbieders. Bovendien wordt samen met de FNRS ingezet op de verdere professionalisering van het aanbod in kwalitatief goede accommodaties Focuspunten 2014 De focuspunten voor 2014 zijn: vernieuwing instructeursopleiding; beschikbaar komen van de Niveau 5 Coachopleiding; evaluatie van de licentiestructuur voor instructeurs en officials; voortzetten van het in 2013 gestarte programma Naar een veiliger sportklimaat, onder andere door het vergroten van de kennis en vaardigheden van bestuurders en officials en het stimuleren van het gebruik van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Ledenservice, accountmanagement en sportontwikkeling Ambitie De KNHS is een efficiënte, toegankelijke en ambitieuze organisatie, die dienstbaar is aan de leden Focuspunten 2014 De focuspunten voor 2014 zijn: bedrijven en verenigingen ondersteunen bij het aanbieden van een breed sportaanbod; beter klantgericht functioneren; de KNHS komt naar klanten en leden toe; de organisatie van een succesvolle Bestuurdersdag; pagina 13 het succesvol uitrollen van de nieuwe organisatiestructuur (zie 2); het ondersteunen van de regio s, met name bij de taken communicatie, recreatie en beleidsontwikkeling. 5. Topsport 5.1 Ambitie De paardensport is een kansrijke en bewezen medaillesport en daarmee van groot belang voor het realiseren van de Top 10-ambitie van NOC*NSF. De KNHS bouwt dan ook aan een winnend topsportklimaat. De primaire doelstelling is de kwalitatief sterkste teams en individuele deelnemers uit te zenden naar Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen in alle FEI-disciplines. In 2014 ligt het zwaartepunt op de WEG. Het behalen van podiumplaatsen op deze Wereldruiterspelen, die tevens het eerste nominatiemoment voor de Olympische Spelen 2016 zijn, is de hoofddoelstelling van dit sportjaar. Vernieuwd inzicht in factoren, die bepalend zijn voor het bereiken van podiumplaatsen, is gewenst om de training- en wedstrijdprogramma s nog optimaler te kunnen inrichten. In 2014 wordt een onderzoek gedaan, dat inzicht moet geven in factoren als talentontwikkeling en leefstijl, topsportbegeleiding, belastbaarheid en periodisering. 5.2 Focuspunten 2014 De focuspunten voor 2014 zijn: paardenwelzijn en topsport; begeleiding door full time-coaches in de olympische/ paralympische disciplines en parttime bondscoaches in de niet- Olympische disciplines; borging en verhoging van hun opleidingsen trainingsniveau; technische trainingen voor kaderleden; fysieke en (para)medische begeleiding; medische monitoring; Jaarwerkplan 2014

14 mentale begeleiding en teamcoaching; talentherkenning en talentontwikkeling; verbetering van het Rabo Talentenplan; innovatie; paardenbehoud, onder andere door ondersteuning door de Stichting Nederlands Olympiade Paard (NOP); internationale betrekkingen onderhouden (werven en behouden van FEI-evenementen voor Nederland, aanwas van Nederlandse juryleden op internationaal niveau, ondersteuning twee Oost-Europese landen bij de opzet van een talentenplan). 6. Kantoororganisatie 6.1. Ambitie De KNHS gaat van een aanbodgericht naar een vraaggericht producten- en dienstenpakket. De organisatie wordt zo ingericht, dat ze beter past bij het realiseren van de vastgestelde strategische koers Financieel/ICT Externe ontwikkelingen (o.a. SEPA) en de niet aflatende drang naar meer efficiency, waardoor er meer middelen naar de sport kunnen vloeien, bepalen de ontwikkelagenda 2014 voor de ICT. Deze luidt als volgt: inzetten op maximale digitale facturatie; hoge datakwaliteit relatiestamgegevens; facturatieprocessen naar aanleiding van digitaal factureren opnieuw uitwerken en centraliseren; herinrichting van backoffice-activiteiten; ontwikkeling van een opvolger voor applicatie Concours 3.5.; livegang van Mijn KNHS Verenigingen en Opleidingen. pagina Personeel De kantoororganisatie levert een belangrijke bijdrage aan de paardensport. Deze is zodanig ingericht, dat de gezamenlijke doelstellingen worden gerealiseerd, de paardensporter centraal staat en er beheersbare financiële risico s worden gelopen. De inrichting is als volgt voorzien: de organisatie gaat van aanbod- naar vraaggericht; daarvoor is een kwalitatieve en kwantitatieve personeelssamenstelling van groot belang en om dat te bereiken zijn het bewaken en sturen op de personele begroting, de strategische personeelsplanning en de opzet van een uitgebalanceerd ontwikkelingsplan belangrijke taken; het verder implementeren van integraal management; het voorbereiden en invoeren van de werkkostenregeling; het opstellen van een nieuwe RI&E als gevolg van de realisering van de bouwplannen. 7. Naar het Nationale Hippische Centrum (NHC) 7.1. Ambitie De jaren 2013 en 2014 staan in het teken van de realisering van het Nationaal Hippisch Centrum, dat naar verwachting in mei 2014 zijn deuren zal openen. In beginsel zal de bekende kalender worden afgewerkt met oog voor vernieuwing en professionalisering van bestaande concepten. Het NHC wordt een bedrijf met veel gezichten. Sleutelwoorden zijn toegankelijkheid, dynamische klantgerichtheid, ambitie, flexibiliteit, slagvaardigheid, een stijlvolle uitstraling en aanpak en budgetneutraliteit. Doel van deze make over is de paardensport en de paardenfokkerij optimaal te faciliteren. Jaarwerkplan 2014

15 Het centrum krijgt een nationale en internationale uitstraling en allure. Gewerkt wordt aan verbreding van de doelgroep door de benadering van alle Nederlandse stamboeken, de huisvesting van andere organisaties en de toename van hieraan gerelateerde evenementen. Zorgvuldigheid is daarbij geboden; de KNHS wil geen concurrent van bij haar aangesloten organisaties zijn. De bundeling van activiteiten en de full service-dienstverlening maken een breed georiënteerde organisatie nodig. Er is de laatste jaren hard gewerkt aan het kunnen maken van deze kwaliteitsslag Focuspunten 2014 De focuspunten voor 2014 zijn: realisatie en opening van het Nationaal Hippisch Centrum; samenwerking met de partners op het NHC, waaronder het vormgeven van een betere facilitaire samenwerking tussen KNHS en KWPN; continuïteit en relatiebehoud; omzetvolume vergroten; verdere professionalisering van en cultuuromslag binnen het NHC. 8. Marketing, communicatie en sponsoring 8.1. Ambitie Het marketing- en communicatiebeleid draagt bij aan het realiseren van alle doelen en speerpunten van het Meerjarenbeleidkader De uitgangspunten zijn: samenhangend (cohesie), interactief, crossmediaal en doelgroepgericht. Alle uitingen dragen bij aan een positief imago van de paardensport, de KNHS en bevorderen ledengroei en ledenbehoud. Een goede marketingstrategie ondersteunt deze groei door in te spelen op de behoeften van (potentiële) leden. pagina 15 Een actieve sponsorstrategie is gericht op het genereren van extra inkomsten voor het realiseren van de doelstellingen op het gebied van top-, wedstrijd- en recreatiesport en maatschappelijk onder nemen. Sponsoring is een integraal onderdeel van het beleid en dus mede bepalend voor het imago en de positionering van de KNHS als A-merk Focuspunten 2014 De focuspunten voor 2014 zijn: ledenwerving; ledenbehoud; promotie van de paardensport; sponsoring; ontwikkeling van een nieuwe lidmaatschapsstructuur; redactionele afstemming crossmediaal communicatiebeleid; interne communicatie; KNHS App. Jaarwerkplan 2014

16 good governance pagina Good governance: een zaak van kwaliteit en integriteit Good Governance is in de maatschappij van vandaag actueler dan ooit. Het gaat bij dit onderwerp om: de kwaliteit van beleid, organisatie en structuur; de integriteit in het functioneren van bestuur, directie, management en ledenraad; een helder en transparant financieel beleid; een goed besturingsmodel; adequate regelgeving. In de sportwereld heeft dat de naam Goed Sportbestuur gekregen. In eerdere Jaarverslagen heeft de KNHS geconcludeerd, dat de KNHS voldeed aan de 13 aanbevelingen van Goed Sportbestuur, zoals deze door de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF zijn vastgesteld. Good Governance

17 Onderstaand een overzicht van deze 13 aanbevelingen met daarbij de actuele stand van zaken. Aanbeveling Onderwerp Stand van zaken 1 Het bestuur zorgt voor eenheid binnen de organisatie door eenheid in beleid, organisatie en structuur. Het bestuur straalt dit uit en leeft dit na. Het zorgt hiermee voor maximale transparantie en voorspelbaarheid van de organisatie. 2 De organisatie stelt vanwege onder meer de grote (financiële) en specifieke belangen en complexiteit van de topsport een topsportstatuut op. 3 Het bestuur zorgt dat zij een goed financieel beleid en een passende administratieve organisatie voert, vastgelegd in een financieel statuut. pagina 17 De KNHS beschikt over een meerjarenbeleidplan en daarvan afgeleide jaarwerkplannen. Plannen en begrotingen voldoen aan de eisen van subsidieverstrekkers. Periodieke managementrapportages worden opgesteld. Minderheidsbelangen worden geborgd (mindervalide sporters, kleine disciplines). Geen autonome geledingen binnen de KNHS. Sporters zijn naar evenredigheid in Ledenraad vertegenwoordigd. Derde belanghebbenden functioneren buiten de KNHS. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 1. De KNHS beschikt over een meerjarenbeleidplan topsport. De rechten en plichten van de topsporters zijn vastgelegd in topsportdeelnemingsovereenkomsten, die jaarlijks worden geëvalueerd. Het financiële beheer van topsportgelden is transparant. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 2. De KNHS heeft de planning- & controlcyclus beschreven. Aan de Ledenraad worden een geconsolideerde balans en een jaarrekening voorgelegd. Het bestuur voert een verantwoord vermogensbeheer en maakt een jaarlijkse risicoanalyse. Een door de Ledenraad gemandateerde Financiële Commissie wordt uitvoerig geïnformeerd over de begroting, de jaarrekening en de inhoud van de managementrapportage van de externe accountant. Het bestuur overlegt jaarlijks met de accountant. De organisatie zorgt voor een goed beheer van de aansprakelijkheidsrisico s in brede zin. De KNHS beschikt over een Treasurystatuut en leveringsbepalingen. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 3. Good Governance

18 pagina 18 Aanbeveling Onderwerp Stand van zaken Het bestuur stelt duidelijk vast op welke manier de organisatie bestuurd wordt. Het heroverweegt en actualiseert met regelmaat het gehanteerde besturingsmodel. 5 Bij de uitoefening van een bestuursfunctie is het belangrijk, dat de juiste persoon op de juiste plaats zit, er voldoende vernieuwing is, de wijze van voordragen en benoemen transparant is en het organisatiegeheugen goed is gewaarborgd. 6 Het bestuur stelt een gedragscode vast waaraan bestuursleden zich in hun handelen (moeten) houden en legt deze ter goedkeuring of in ieder geval ter kennisneming voor aan de ALV. 7 Het bestuur bespreekt de noodzaak of wenselijkheid om zich voor bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren en legt zijn oordeel gemotiveerd aan de ALV voor. 8 Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks vastgesteld schema en is transparant over de agenda en de bestuursbesluiten die de ALV aangaan. Slechts in gemotiveerde uitzonderingsgevallen kunnen er klemmende redenen van privacy of discretie zijn om niet volledig transparant te zijn. Het besturingsmodel maakt duidelijk onderscheid tussen bestuurlijke, beleidsmatige, toezichthoudende en ondersteunende (uitvoerende) taken. Er is een profielschets voor elke bestuursfunctie. Het bestuur bestaat als regel uit een oneven aantal personen. De Ledenraad bepaalt het aantal bestuursleden. De algemeen directeur is geen lid van het bestuur en werkt conform het door het bestuur vastgestelde directiestatuut. Het bestuur houdt zich aan de in de statuten vermelde quorumeisen. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 4. De procedures rond de voordracht en benoeming van bestuursleden hebben de instemming van de Ledenraad. De Vertrouwenscommissie van de Ledenraad spreekt met kandidaat-bestuursleden en rapporteert onafhankelijk aan de Ledenraad. De bestuursleden geven relevante nevenfuncties op aan de directiesecretaris; de opgaven liggen ter inzage. Bestuursleden kunnen maximaal drie termijnen van drie jaar zitting hebben. Er is een rooster van aftreden. In de statuten zijn onverenigbare functies aangegeven. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 5. De Ledenraad heeft een gedragscode voor bestuur en ledenraadsleden vastgesteld waarin de integriteitsregels inzake onkostenvergoedingen, geschenken en zakelijke transacties zijn opgenomen. De accountant rapporteert terzake. De gedragscode wordt regelmatig opnieuw onder de aandacht gebracht. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 6. Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 7. Het bestuur hanteert deze werkwijze. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 8. Good Governance

19 pagina 19 Aanbeveling Onderwerp Stand van zaken Het bestuur bevordert, dat bestuursleden tussentijds aftreden bij frequente afwezigheid waar ze door medebestuursleden (of toezichthouders) zijn aangesproken; onvoldoende functioneren; structurele onenigheid van inzichten; onverenigbaarheid van belangen; indien dit anderszins door het bestuur geboden wordt. 10 Het bestuur overlegt en besluit tenminste eenmaal per jaar over: het algemene beleid en de strategie, de hieraan verbonden (financiële) risico s en de financiële stand van zaken; hieronder vallen ook de begroting en de jaarrekening; de eigen werkwijze en taakverdeling, het eigen en individuele functioneren; de relatie met de directie. 11 Het bestuur stelt op basis van het vastgestelde besturingsmodel een helder directieprofiel vast en legt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie vast in een directie-statuut. De positie van de directeur wordt in de statuten verankerd. 12 Het bestuur zorgt ervoor, dat de ALV haar controletaak naar behoren kan uitvoeren. Het bestuur hanteert deze werkwijze. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 9. Het bestuur hanteert deze werkwijze. Er is ten aanzien van de eenheid van beleid en organisatie een goede samenwerking tussen bestuur, directie en management-team, mede omdat het MT de bestuursvergaderingen als gast bijwoont. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 10. Er is een directiestatuut. De positie van de algemeen directeur is in de statuten verankerd. Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek met de algemeen directeur plaats. De algemeen directeur verschaft het bestuur de informatie, die nodig is voor het vervullen van de bestuurstaken middels regulier overleg met de voorzitter en rapportages tijdens bestuursvergaderingen. Het bestuur wordt ondersteund vanuit de kantoororganisatie. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 11. Het bestuur geeft openheid van zaken bij alle voorstellen, die conform de statuten of anderszins in de Ledenraad aan de orde komen. De Ledenraad beschikt over een eigen Financiële Commissie en een Vertrouwenscommissie waarin (ook) vertrouwelijke onderwerpen besproken worden en die onafhankelijk van het bestuur aan de Ledenraad rapporteren. Het bestuur heeft geen stemrecht in de Ledenraad. Tijdens elke ledenraadsvergadering wordt gerapporteerd over de normale planning- en controlecyclus. De Ledenraad wordt benut voor thematische en beleidsmatige consultaties; het voornemen bestaat deze ingaande 2014 een meer structureel karakter te geven. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 12. Good Governance

20 pagina 20 Aanbeveling Onderwerp Stand van zaken Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in ieder geval naast de statuten de volgende reglementen heeft: een tuchtreglement, een dopingreglement, een regeling tegen seksuele intimidatie, een regeling tegen discriminatie en racisme en een regeling voor klachten. De KNHS beschikt over de genoemde regelingen met uitzondering van de regeling tegen discriminatie en racisme waarvoor door NOC*NSF om procedurele redenen vrijstelling is verleend; vanzelfsprekend worden ten aanzien van deze onderwerpen de wettelijke bepalingen gevolgd. Ten aanzien van de regeling tegen seksuele intimidatie wordt samengewerkt met het Instituut Sportrechtspraak. De naleving van de reglementen en de onafhankelijke tuchtrechtspraak worden gewaarborgd. Jaarlijks wordt bezien of wijzigingen noodzakelijk zijn. Zowel verenigingen als natuurlijke personen zijn onderworpen aan het tuchtrecht. Conclusie: de KNHS voldoet aan aanbeveling 13. Good Governance

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie