Omgevingsvergunning. Nr. HZ_WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgevingsvergunning. Nr. HZ_WABO 2012-0224. (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)"

Transcriptie

1 Nr. HZ_WABO Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Voor de activiteiten bouw, milieuneutraal veranderen en ro (afwijken van de bestemming) Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, besluiten op de aanvraag van: Westermeerwind B.V. t.a.v. de heer P.J.M. Meulendijks Postbus BB EMMELOORD De aanvraag is ingediend op 3 mei 2012, onder nr. HZ_WABO , waarbij vergunning wordt gevraagd voor de volgende activiteiten: het bouwen van een bouwwerk (bouwen); het milieuneutraal veranderen van de inrichting (milieu); het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (afwijken van het bestemmingsplan). Tevens is verzocht om met toepassing van artikel 8.18, tweede lid van de Wet milieubeheer de termijn to verlengen voor het voltooien en in werking brengen van de inrichting en wel van drie naar vijf jaar. Locatie Het gaat hierbij om het plaatsen van 48 windturbines in het IJsselmeer (wijziging op eerder verleende vergunning, ander type windturbine met rotordiameter van 108 in plaats van 107 meter), vervallen van een deel van het kabeltrace en wijziging transformatorstation, op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nrs 1290, 1291 en 1425 en gemeente Lemsterland, sectie A, nr plaatselijk gemerkt IJsselmeer en Westermeerdijk Espel. Procedure In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoordinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor het windpark Noordoostpolder gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoordineerd door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro. 2

2 Dit besluit is een van de besluiten die nodig zijn voor windpark Noordoostpolder. De minister van EL&I heeft een geco6rdineerde voorbereiding van de besluiten voor windpark Noordoostpolder bevorderd. Onderhavig besluit is samen met andere besluiten als volgt voorbereid: op 28 juni 2012 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aanhuisbladen en regionale dagbladen; op 28 juni 2012 is door de minister van EL&I een ontwerp van het besluit aan de initiatiefnemer gezonden; het ontwerp van het besluit heeft van 29 juni tot en met 9 augustus 2012 ter inzage gelegen bij het ministerie van EL&I, het gemeentehuis Noordoostpolder en het gemeentehuis Urk. Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EL&I bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EL&I daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Vermeld zij dat voor het project windpark Noordoostpolder at eerdere enkele andere besluiten gezamenlijk geco6rdineerd zijn voorbereid. In de eerste fase lag het inpassingsplan samen met een groot deel van de besluiten die voor het project nodig zijn van vrijdag 7 januari tot en met vrijdag 18 februari 2011 ter inzage. De Raad van State heeft bij uitspraak van 8 februari 2012 de rechtsgevolgen van het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten van de eerste fase in stand gelaten. De besluiten windpark Noordoostpolder fase 2 en de daarop betrekking hebbende stukken hebben van 9 maart t/m 20 april 2012 ter inzage gelegen. De desbetreffende besluiten zijn bekendgemaakt door de Minister van EL&I door toezending aan de initiatiefnemer. Onderhavige aanvraag is getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bouwverordening, Bouwbesluit 2012, het inpassingsplan "Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder" en redelijke eisen van welstand. Ook is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). Ontvankeliikheid Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden ingediend om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Mor. Na ontvangst van de aanvraag heeft het college deze aan de hand van het Bor en de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbraken. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld aanvullende gegevens aan te leveren. Het college heeft de aanvullende gegevens ontvangen op 16 mei Het college is van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. - 3

3 - 3 - Bevoead ciezaq Enke le windmolens (zes stuks) staan op het grondgebied van de gemeente Lemsterland. Echter, op grond van artikel 2.4, lid 1 van de Wabo is het college van de gemeente Noordoostpolder het bevoegd gezag om op de aanvraag te beslissen. Omdat er zes windmolens op het grondgebied van de gemeente Lemsterland worden gesitueerd dient het bevoegd gezag, conform artikel 12a, lid 1 van de Woningwet, te toetsen aan de welstandscriteria die door de gemeenteraad van de gemeente Lemsterland zijn vastgesteld. Bij brief van 9 mei 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lemsterland verzocht om de benodigde informatie, zodat er aan de, door de gemeenteraad van de gemeente Lemsterland, vastgestelde welstandscriteria kan worden getoetst. Onlosmakeliikheid Met toepassing van artikel 2.7 van de Wabo is beoordeeld of de aangevraagde activiteiten onlosmakelijk zijn verbonden met andere activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo. Als dat het geval is en onderhavige aanvraag slechts betrekking zou hebben op een van de onlosmakelijke activiteiten dan leidt dit tot buiten behandeling laten van de aanvraag als die activiteiten niet alsnog deel uitmaken van de aanvraag. Advies In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen, dan wel andere adviseurs, vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.3, onder d en 6.2 van het Bor, heeft het college de aanvraag ter advies aan respectievelijk Gedeputeerde Staten van Flevoland en de welstandscommissie gezonden. Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft advies uitgebracht onder kenmerk: nr Dit advies is bij de ter inzage gelegde stukken gevoegd. Het advies wijkt inhoudelijk niet of van hetgeen door het college is overwogen (zie hierna bij overwegingen). Overweainaen Het bouwen van een bouwwerk (bouwen); In artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo is bepaald dat een vergunning nodig is voor het bouwen van een bouwwerk. In artikel 2.10 van de Wabo wordt aangegeven waar een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouw aan getoetst moet worden. De aanvraag om omgevingsvergunning is getoetst aan het Bouwbesluit 2012, de bouwverordening en het ter plaatse geldende inpassingsplan "Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder" en is daarmee niet in overeenstemming. Er wordt niet voldaan aan de bepalingen zoals gesteld in artikel van het inpassingsplan. De maximale bouwhoogte wordt bij enkele bouwwerken geen gebouwen zijnde overschreden. De aanvraag is daarom in strijd met het inpassingsplan

4 - 4 - In artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo is bepaald dat het verboden is gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken. Op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo wordt een aanvraag om omgevingsvergunning welke in strijd is met het geldende bestemmingsplan mede aangemerkt als een verzoek om afwijking van het bestemmingsplan. De aanvraag is tevens getoetst aan de de redelijke eisen van welstand. De welstandscommissie heeft conform artikel 6.2 van de Bor, met inachtname van de criteria zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgelegd in de gemeentelijke welstandsnota, op 24 mei 2012 een positief advies uitgebracht. Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan; Er kan aan de aanvraag meegewerkt worden middels een afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1 Wabo. In artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo is bepaald dat een vergunning nodig is voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en er sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend met: toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking (binnenplanse afwijking); in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen (buitenplanse afwijking - kruimel); indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (grote planologische afwijking). Het college is bevoegd met een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1 Wabo mee te werken aan de aanvraag omdat er een afwijkingsmogelijkheid is opgenomen in het inpassingsplan "Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder". In artikel 11 van het inpassingsplan "Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder" is een afwijkingregel opgenomen, hierin is bepaald dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 meter hoogte. In de aanvraag bedraagt de hoogte van de scherfmuren 6 meter, de schakeltuin 7,25 en de transformator 6,25 meter. Er wordt hiermee voldaan in aan de bepalingen zoals gesteld in artikel 11. Het plan voldoet hiermee aan het inpassingsplan "Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder" Het milieuneutraal veranderen van de inrichting (milieu); Op 30 november 2010 is (milieu)vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van de inrichting. Deze vergunning is met de wetswijziging van 1 oktober 2010 te beschouwen als een omgevingsvergunning voor de activiteit 'milieu'. De oprichtingsvergunning is verleend voor in totaal 48 windturbines van het type Siemens SWT 3.6, in het Usselmeer (drie lijnopstellingen) en een transformatorstation op het land. 5

5 - 5 - De voorgenomen verandering ziet op een milieuneutrale verandering (van de werking) van de inrichting, zodat de besluitvormingsprocedure dient te worden gevolgd als bepaald in artikel 3.7, tweede lid juncto artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Zoals eerder vermeld is op grond van artikel 1 van het 'Uitvoeringsbesluit rijkscoordinatieregeling energie-infrastructuurprojecten', de rijkscoordinatieregeling ook op dit besluit van toepassing. Artikel 2.14, vijfde lid juncto artikel 3.10, derde lid van de Wabo bepalen dat vergunning wordt verleend als voldaan wordt aan volgende toetsingscriteria: 1. de verandering van een inrichting of de werking daarvan, leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan; 2. er bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport; 3. de verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Ad 1. Type turbine Vergunning is verleend voor het type turbine een Siemens SWT 3.6, een windturbine met een geinstalleerd vermogen van 3,6 MW, een ashoogte van 95 meter en een rotordiameter van 107 meter. De wijziging houdt in een ander type turbine, namelijk een Siemens 3.0 DD met een rotordiameter van 108 meter. Het totaal geinstalleerd vermogen van de Siemens 3.0 DD met genoemde rotordiameter bedraagt 144 MW, aangezien elke windturbine een vermogen van 3 MW heeft. Dit betekent een afname van het geinstalleerd vermogen ten opzichte van hetgeen oorspronkelijk aangevraagd en vergund is met 28,8 MW. De posities van de windturbines wijzigen niet. Op de mogelijke relevante nadelige (andere) gevolgen voor het milieu als gevolg van de aangevraagde verandering van de inrichting wordt hierna ingegaan. Kortheidshalve wordt voor de overige aspecten verwezen naar de considerans van het m.e.r.-beoordelingsbesluit dat bij de ter inzage gelegde stukken is gevoegd. -Geluid Het bronvermogen van de turbines is te relateren aan de geluidemissie van de turbines. Volgens verklaring van de fabrikant (gevoegd bij de aanvraag) is het type Siemens 3.0 DD qua bronvermogen vergelijkbaar met het vergunde type. Deze turbine is uitgerust met een 'direct drive' in plaats van een tandwielkast. Het geluid van de turbine kan zo relatief eenvoudig door middel van toerental variatie worden beinvloed. Geconcludeerd kan worden dat de inrichting na de verandering, naar verwachting kan voldoen aan de geldende normstelling voor geluid voor windturbines zoals is vastgelegd in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Dit geldt ook voor de te verwachten cumulatieve effecten van geluid vanwege de nabij gesitueerde windparken. Ook zal er geen sprake zijn van een verkapte weigeringssituatie, een situatie waarbij, om te kunnen voldoen aan de normen, het rendement van de turbines dusdanig laag is, dat de grondslag van de aanvraag wordt verlaten en vergunningverlening in feite neerkomt op een weigering

6 Slagschaduw en lichtschittering De verandering heeft geen gevolgen voor slagschaduw en lichtschittering op woningen, omdat de afstand tussen turbines en woningen meer dan 12 keer de rotordiameter bedraagt. Volgens de geldende normstelling in de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zal dan geen sprake zijn van slagschaduw en lichtschittering dat als hinderlijk op gevoelige objecten (zoals woningen) is te beschouwen. Overigens zullen de rotorbiaden van de turbines worden voorzien van een antirefecterende coating. - Externe veiligheid In de vergunningaanvraag is aangegeven dat het type windturbine zal voldoen aan de internationale ontwerpnorm voor windturbines: IEC (design requirements). De certificatie vindt plaats door een daartoe geaccrediteerd certificeringsbureau. De norm heeft betrekking op de windturbine en alle bijbehorende subsystemen. Met deze norm wordt gewaarborgd dat de windturbine bestand is tegen alle voor de locatie (windklasse) geldende omgevingscondities (in het bijzonder: wind, bliksem, e.d.) en de constructie gedurende de gehele technische levensduur op een veilige wijze windenergie om kan zetten naar elektrische energie. Op grond van genoemde norm bevat de windturbine diverse veiligheidssystemen om ervoor te zorgen dat bij falen van onderdelen of bij extreme weersomstandigheden de windturbine niet beschadigd. Het remsysteem zorg ervoor dat de rotorbiaden uit de wind worden gedraaid bij te hoge windsnelheden. De turbine is uitgerust met een aerodynamische rem, door het kantelen van de bladen, en een mechanische rem. Daarnaast is er een bliksembeveiliging die ervoor zorgt dat inslaande bliksem buiten kwetsbare delen van de turbine naar de grond wordt geleid. De windturbines kunnen dan ook functioneren bij voorkomende weersomstandigheden op geplande locatie in het IJsselmeer. Verder zijn er per turbine twee soorten brandblussers aanwezig om zonodig een beginnende brand te kunnen blussen. Rookdetectors zorgen ervoor dat de turbine automatisch afschakelt en daarmee de koeling, zodat er geen zuurstoftoevoer meer is en een brand beperkt blijft. Transformatorstation De wijziging van het transformatorstation betreft de hoogte van de scherfmuren van 5 naar 6 meter hoog, een wijziging in de configuratie van de schakeltuin, en de container met de meet- en regelapparatuur die iets wordt vergroot. - De wijziging van het transformatorstation leidt op zichzelf niet tot nadelige (andere) gevolgen voor het milieu. Het leidt daarom ook niet tot grotere nadelige (andere) gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. Kabeltrace Een deel van het kabeltrace vervalt na verandering van de inrichting. - Het vervallen van een deel van het kabeltrace leidt niet tot nadelige (andere) gevolgen voor het milieu veroorzaakt door de inrichting. Aan het eerste toetsingscriteria kan worden voldaan

7 - 7 Ad 2. Er is sprake van een m.e.r.-beoordelingplichtige situatie. Beoordeeld is dat geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Kortheidshalve wordt verwezen naar het besluit van 29 mei 2012 hierover, dat bij de ter inzage gelegde stukken is gevoegd. Aan het tweede toetsingscriteria kan worden voldaan. Ad 3. De aard van de inrichting blijft ongewijzigd na verandering van de inrichting. Het vervallen van een deel van het kabeltrace leidt niet tot wijziging in de juridische verhouding tussen de verschillende windparken (begrip 'inrichting'). Aan het derde toetsingscriteria kan worden voldaan. De eindconclusie luidt dat de verandering van windpark Westermeerwind op grond van artikel 2.14 vijfde lid juncto artikel 3.10 derde lid van de Wabo vergund kan worden zonder wijziging van de voorschriften. Verzoek om termijnverlening Verzocht is om met toepassing van artikel 8.18, tweede lid van de Wet milieubeheer de termijn te verlengen voor het voltooien en in werking hebben van de inrichting. Dit artikel is met de komst van de Wabo komen te vervallen. Het ongebruikt laten van de vergunning vervalt niet langer van rechtswege na drie jaar. Op het verzoek kan dus niet worden beslist. Bespreking zienswijzen Naar aanleiding van de publicaties van de kennisgevingen en de terinzageleggingen van de ontwerp-besluiten fase 3 in het kader van de Rijkscoordinatieregeling voor het project windpark Noordoostpolder zijn in totaal 39 waarvan 8 unieke zienswijzen over de ontwerp-besluiten naar voren gebracht. De brieven met de zienswijzen zijn integraal opgenomen in de Inspraakbundel met titel 'Zienswijzen op de ontwerpbesluiten voor windpark Noordoostpolder fase 3'. De bundel is samengesteld door Bureau Energieprojecten onder coordinatie van de Minister van EL&I. De zienswijzen zijn conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens volledig geanonimiseerd opgenomen in de inspraakbundel. De indieners hebben een ontvangstbevestiging toegezonden gekregen met een registratienummer waarmee zij in een tabel in de bundel het nummer van de bijbehorende zienswijze kunnen opzoeken. Zienswijzen 0006, 0007 en 0008 zijn inhoudelijk (mede) gericht op het ontwerp van onderhavig besluit. Deze zienswijzen zijn deels inhoudelijk gericht tegen andere besluiten en worden voor dat gedeelte aldaar behandeld. De inhoudelijke punten uit zienswijzen 0006, 0007 en 0008 die (mede) gericht zijn op het ontwerp van onderhavig besluit worden hieronder behandeld. Lan dschapsbeeld Indieners van zienswijze 0006 zijn van mening dat er geen zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden met betrekking tot het landschapsbeeld. Indieners stellen dat het voor de hand had gelegen om voor de eenheid van het landschapsbeeld naast de - 8 -

8 - 8 - binnendijkse Enercon turbines ook voor de buitendijkse opstellingen Enercon turbines te overwegen. Het inmiddels vastgestelde en onherroepelijke Rijksinpassingsplan "Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder" bepaalt de kaders omtrent de ruimtelijke ordening en daarmee ook de ruimtelijke uitstraling van het park. De regels behorende bij het Rijksinpassingsplan bepalen hoe hoog een mast mag zijn en wat de omvang van de wiek mag bedragen. Wij hebben de aangevraagde wijziging getoetst aan het vigerende Rijksinpassingsplan. Uit deze toets blijkt dat de wijziging van het windturbinetype past binnen de voornoemde regels van het Rijksinpassingsplan ten aanzien van de hoogte van de mast en omvang van de wiek. Nu de aangevraagde wijziging past binnen de in het Rijksinpassingsplan vastgestelde kaders zijn wij van mening dat er een zorgvuldige afweging heeft plaats gevonden met betrekking tot het landschapsbeeld en dat de aangevraagde wijziging daarin past. Ons standpunt sluit aan bij het advies van de welstandscommissie, die een positief advies over het plan heeft gegeven. Geluidbelasting Indieners van zienswijze 0006 zijn van mening dat er geen onderzoek is gedaan naar de verandering in de geluidsbelasting door de wijziging van het type en er niet enkel op een brief van de producent van de windturbines mag worden afgegaan voor de beoordeling van het geluid. Eventuele wijziging van de geluidsbelasting hebben wij op basis van de brief van Siemens uitgesloten. De bronwaarden van de oorspronkelijk vergunde windturbine (Siemens SWT ) zijn van toepassing op de Siemens 3.0 DD 101. Wij hebben in redelijkheid uit kunnen gaan van de toezegging van de producent, althans indieners hebben geen redenen aangevoerd waarom wij dit niet zouden kunnen. Zoals verder in het ontwerpbesluit aangegeven is sprake van een 'direct drive' technologie. Het geluid van de windturbine kan derhalve eenvoudig door middel van toerental variatie worden beinvloed. Wij achten hiermee voldoende verzekerd dat ook bij eventuele hogere bronvermogens, al dan niet in cumulatie met de andere windparken, de geluidsproductie dusdanig kan worden aangepast dat hiermee een eventuele overschrijding, mocht dit zich voordoen, wordt voorkomen. Vakan tieperiode Indieners van zienswijze 0007 en 0008 brengen naar voren dat niet alle belanghebbenden een zienswijzen hebben kunnen indienen, omdat de terinzagelegging plaatsvond in de vakantieperiode. Indieners verzoeken voorts om een hernieuwde terinzagelegging. Vooraleerst merken wij op dat de ontwerpbesluiten slechts ten delen in de vakantieperiode ter inzage hebben gelegen. De schoolvakantie (basisonderwijs) van regio Noord, waarin de Noordoostpolder is gelegen, ving aan op 21 juli. De ontwerpbesluiten lagen ter inzage vanaf 29 juni tot en met 9 augustus, dus drie weken voordat de genoemde schoolvakantie begon. Overigens is niet duidelijk op welke wijze een termijn van zes weken voor het indienen van een zienswijze niet afdoende is, ook al valt deze termijn gedeeltelijk in de vakantieperiode. Verder dient opgemerkt te worden dat naar onze mening de wet niet voorschrijft in welke periode een terinzagelegging al dan niet kan plaatsvinden

9 - 9 - Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State concludeerde in de uitspraak van 16 nnei 2012 (zaaknr /1/A4) dat noch de Algemene wet bestuursrecht, noch de Wet milieubeheer zich verzet tegen terinzagelegging van het ontwerpbesluit in de vakantieperiode.1 Nu ook in de overige wet- en regelgeving waarop de onderhavige besluiten zijn gebaseerd niet is bepaald dat terinzagelegging in de vakantieperiode niet zou zijn toegestaan, is een hernieuwde terinzagelegging van de ontwerpbesluiten niet aan de orde. Conclusie De zienswijzen delen wij niet. De omgevingsvergunning zoals opgesteld bij het ontwerp van het besluit kan ongewijzigd worden vastgesteld. Besluit Gelet op het voorgaande, met inachtneming van de bepalingen van de Wabo en Wm, besluiten burgemeester en wethouders om: 1. gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, onder het stellen van onderstaande voorschriften; 2. dat de omgevingsvergunning (geheel) vervalt als vergunninghouder gebruik maakt van de op dezelfde datum verleende omgevingsvergunning met registratienummer HZ_WABO De vergunninghouder dient dit ten minste een maand voor de daadwerkelijke uitvoering van het project, schriftelijk bij het bevoegd gezag te melden; 3. dat de aanvraag met daarbij behorende gewaarmerkte stukken en bijlagen en de navolgende voorschriften deel uitmaken van het besluit op de aanvraag. Emmeloord, 18 september Verz. het c I ege van burgemee r en wethouders, de cretaris, de burgemeester, Beg rot i n g d e r bouwkoste n , - Legeskosten omgev i ngsve rg u n n i ng Ad v i es We l sta n d s -com m i ssi e , 78 Bo uwact i v i te i te n , 7 1 B i n n e n p l a n se a fw i j k i n g 57 5, 00 Tota a l omgev i n g sve rg u n n i n g ,49 Een legesnota wordt u binnenkort separaat toegezonden ABRS 16 mei 2012, /1/A4.

10 -10- Beroep Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is Voorschriften Voor de activiteit bouwen: 1. Het bouwtoezicht dient tenminste twee dagen van te voren door middel van bijgevoegd kaartje in kennis te worden gesteld van de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder inbegrepen. 2. De aanvang van heiwerkzaamheden, indien van toepassing, dient tenminste een dag voor aanvang gemeld te worden. Uiterlijk twee dagen na het gereed komen van de werkzaamheden dient er een kalenderstaat te worden overlegd. 3. Tenminste twee dagen van tevoren dient het bouwtoezicht gelegenheid te krijgen om: de wapening te controleren alvorens beton wordt gestort, uit het zicht komende (staal-)constructies te controleren en uit het zicht komende riolering te controleren. 4. Met toepassing van artikel 4.7 van het Bor en artikel 2.7 van de Mor dienen de gegevens en bescheiden met betrekking tot de constructie uiterlijk drie weken voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden verstrekt te worden. 5. Uiterlijk op de dag van beeindiging dient de voltooiing van het gebouw door middel van bijgevoegd kaartje gemeld te worden. Alqemene informatie 1. Op de bouwlocatie dienen te alien tijde aanwezig te zijn: de omgevingsvergunning, andere vergunningen en ontheffingen, het bouwveiligheidsplan en eventuele aanschrijvingen volgens de Wabo. Deze gegevens dienen ook aan de ambtenaren van het cluster Handhaving ter beschikking te worden gesteld. 2. De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken, indien: binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning geen aanvang met de werkzaamheden is gemaakt of de werkzaamheden zich hebben beperkt tot loopings- en grondwerken of tot werkzaamheden van voorbereidende aard, de werkzaamheden gedurende 26 weken zijn gestaakt en niet zijn hervat en indien blijkt, dat de vergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige opgave van de aanvrager of zijn gemachtigde. 3. Het is verboden een nieuw of geheel vernieuwd gebouw of gedeelte daarvan in gebruik te geven of te nemen indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet: het bouwwerk is niet gereed gemeld bij het cluster Handhaving; er is niet gebouwd overeenkomstig de omgevingsvergunning.

Publiceren in "De Flevopost" (en op de gemeentesite) van d.d. 16 mei 2012 Publiceren in "Staatscourant" van d.d. 16 mei 2012

Publiceren in De Flevopost (en op de gemeentesite) van d.d. 16 mei 2012 Publiceren in Staatscourant van d.d. 16 mei 2012 Publiceren in "De Flevopost" (en op de gemeentesite) van d.d. 16 mei 2012 Publiceren in "Staatscourant" van d.d. 16 mei 2012 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

*15.183695* 15.183695

*15.183695* 15.183695 omgevingsvergunning veranderen (intern) van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum (intern) veranderen van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum Beschikking

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 Zaaknummer: : 14.16391 OLO nummer: : 1526543 Documentnummer : U15.002356 Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning Nummer: W2014-0271 Z -14-28738 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee; beschikkende op de aanvraag van: Windpark Krammer BV wonende/gevestigd: Postbus

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

gemeente Oude I sselstreek

gemeente Oude I sselstreek gemeente Oude I sselstreek TenneT TSO B.V. Dhr. K. Bakker Postbus 718 6800 AS ARNHEM Bezoekadres: Staringstraat 25, Gendringen Postbus 42 7080 AA Gendringen Telefoon: (0315) 292 292 Fax: (0315) 292 293

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders hebben op 02-02-2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Burgemeester en Wethouders hebben op 02-02-2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor: von Clermontplein 15 Postbus 450 6290 AL Vaals Woningstichting Vaals t.a.v. J. Lambrichts In 't Oord 18 6291 VP VAALS T 043 306 85 68 F 043 306 85 49 E info@vaals.nl Datum Onderwerp HZ_WABO-2011-0028 Ons

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

~ W'~I /t ".. di t R t I k B h

~ W'~I /t .. di t R t I k B h Besluiten: de omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en onder

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd.

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd. Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 februari 2015 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het herbouwen van een bedrijfshal op het perceel aan Het Ambacht 12-14 in Westervoort.

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Zevenaar Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 17 oktober 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bedrijfshal en

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en):

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en): gemeente minuut Gemeente Maassluis De heer E. Endlich Postbus 55 3140 AB MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis T 14-010 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl uw brief van uw kenmerk 23 augustus 2012

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING TWEEDE FASE

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING TWEEDE FASE Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: 140166 telefax: (0166) 66 35 53 e-mail: gemeente@tholen.nl website: www.tholen.nl bank: BNG 28.50.08.315 iban: NL14BNGH0285008315 bic:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op 15 mei 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2015OMG0038. Het betreft het plaatsen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 1.3. Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ontwerpbesluit Met ingang van 16 oktober 2014

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. "bouw blowergebouw"

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. bouw blowergebouw OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan RWZI Veendam ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "bouw blowergebouw" (locatie: Vosseveld 4-a te Veendam) Groningen, 5 november 2013 Zaaknummer: 488811

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning HZ-13-07-159. gezien de op 19 juli 2013 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van:

Ontwerp Omgevingsvergunning HZ-13-07-159. gezien de op 19 juli 2013 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; Ontwerp Omgevingsvergunning HZ-13-07-159 gezien de op 19 juli 2013 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van: de heer W. de Vries Zuiderweg 16 9356

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 11 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 21 woningen.

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 4 februari 2014; dossiernummer : WB20140054; van : Gemeente Zoetermeer de heer EGP Kusters

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay.

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Friesland Campina Nederland Holding ay. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "Plaatsen van een greenwall" (locatie: Boterdiep Wz 45, te Bedum) Groningen,

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO

OMGEVINGSVERGUNNING WABO OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Niestern Sander BV t.b.v. het plaatsen van tijdelijke kantoorunits locatie: Venjelaan 17 te Farmsum Groningen, 7 februari 2011 Nr.2011-06342, MV Zaaknummer : 298500

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

Definitieve beschikking

Definitieve beschikking Algemene wet bestuursrecht 1 Wet milieubeheer Definitieve i Aanleiding Aan NS Railinfiabeheer B.V., 1998 een revisievergunning ingevolge is beroep ingesteld op grond waarvan grond hiervan is de verlenen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015 Burgemeester en wethouders hebben op 1-8-2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het nieuwbouw 2 gebouwen met elk 3 appartementen inclusief ondergrondse

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD Dossiernummer: 6225 Omgevingsloketnummer: 569467 Kenmerk: 1190867 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Op 25 september 2012 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Uitgebreid 2.1-1.c juncto 2.12-1.a.3 of 2; 2.1-1.d/-1.e excl milieuneutraal/1.f; 2.27; 2.19) Aanvrager V.A.L. Vastgoed Dhr. R. Prickartz Meersenhoven 202 6222 PD Maastricht

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/57677 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning Wijkerbaan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien de aanvraag

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 20140445.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 20140445. ONTWERP Omgevingsvergunning bouw mast 94A inclusief hekwerk, fundering en opstijgpunt en het kappen van houtopstanden en aanleggen tijdelijk werkterreinen Aanvraag Op 20 juni 2014 is een aanvraag om een

Nadere informatie

E-mail gemeente@leeuwarden.nl

E-mail gemeente@leeuwarden.nl Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 www.leeuwarden.nl E-mail gemeente@leeuwarden.nl Uitvoering: archief via BAG beheerder afschrift : aanvrager kopie : team Toezicht en

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 27 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een opslagruimte. De aanvraag gaat over Veluwstraat 36 in Ewijk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 19 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 21 rijwoningen. De aanvraag gaat

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2015702/2724398 op de op 14 februari 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Fujifilm Manufacturing Europe B.V., om vergunning

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZIENSWIJZEN OP ONTWERPBESLUITEN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER

ZIENSWIJZEN OP ONTWERPBESLUITEN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER Inspraakbundel ZIENSWIJZEN OP ONTWERPBESLUITEN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau energieprojecten.nl INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF. 1

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 7 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Stichting Cultureel Centrum Venray wonende/gevestigd : Postbus

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Het kenmerk: UV 20150376. Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek

Het kenmerk: UV 20150376. Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Het kenmerk: UV 20150376 Behandeld door: Team Vergunningen Telefoon: 14 0515 Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Onderwerp: omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Nadere informatie

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) nummer OM 20140196 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk; gezien het verzoek van Ten Damme Meddo B.V., gevestigd

Nadere informatie

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING. Schaarbeekhof 1 en 2 Zaaknummer 10/3731 Besluitnr 1065708

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING. Schaarbeekhof 1 en 2 Zaaknummer 10/3731 Besluitnr 1065708 ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING Schaarbeekhof 1 en 2 Zaaknummer 10/3731 Besluitnr 1065708 1 2 3 ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING Wij, burgemeester en wethouders, hebben op 8 november 2010 een aanvraag voor

Nadere informatie

Omgevingsvergunning ONTWERP

Omgevingsvergunning ONTWERP BSO VillaDriel Mevrouw I.F.B.M. van der Zanden Bartels Lindestraat 21 5331 GS KERKDRIEL Uw aanvraag van 25 december 2013 Afdeling Publiekszaken Uw aanvraag om Omgevingsvergunning Telefoonnummer 14 0418

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

E-mail gemeente@leeuwarden.nl

E-mail gemeente@leeuwarden.nl Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 www.leeuwarden.nl E-mail gemeente@leeuwarden.nl Uitvoering: archief via BAG beheerder afschrift : aanvrager kopie : team Toezicht en

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Het betreft een verzoek van: de heer G.J. Wargerink Arendsweg 55 7544 RM ENSCHEDE

OMGEVINGSVERGUNNING. Het betreft een verzoek van: de heer G.J. Wargerink Arendsweg 55 7544 RM ENSCHEDE Dit betreft het ontwerpbesluit. Het definitief besluit kan afwijken van het ontwerpbesluit door bijvoorbeeld het opnemen of wijzigen van voorschriften en aanwijzingen of ingediende zienswijzen. OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Besluit Omgevingsvergunning, Industriestraat 10 te Goes

Besluit Omgevingsvergunning, Industriestraat 10 te Goes Registratuurnummer OMG-2014-0007 *14SXO09399* Onderwerp Besluit Omgevingsvergunning, Industriestraat 10 te Goes Omgevingsvergunning Ons college van burgemeester en wethouders heeft op 6 januari 2014 een

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente BERGEN OP ZOOM beschikkende op

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente BERGEN OP ZOOM beschikkende op ~ (JJ Gemeente ----:::::>- 11111110 1_111111111111110 IIIIIII~IIII OMGEVINGSVERGUNNING vergunningnummer: WO/20121254 poststuk nummer.: U12-020695 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker,

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker, Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT DATUM 16 april 2012 ONDERWERP Omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0544 ONS NUMMER Geachte heer Strijker, Op 24 oktober 2011

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; PROJECTBESLUIT GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk GO/ 20081333 behandeld door mevrouw J. Koppers-Kusters doorkiesnummer 077-3596494 emailadres j.kusters@venlo.nl besluit d.d. 20 december 2010 verzonden d.d.

Nadere informatie

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Tav: dhr. J. Schaminee Bevelandseweg 1 1703 AZ Heerhugowaard Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesburo Buis B. Buis Looydijk 80 3732 VG De Bilt. Omgevingsvergunning besluit. Geachte heer Buis,

Bouwkundig Adviesburo Buis B. Buis Looydijk 80 3732 VG De Bilt. Omgevingsvergunning besluit. Geachte heer Buis, Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Domein Dienstverlening Afdeling Vergunning en Handhaving Contactpersoon A.V. van der Wal Doorkiesnummer (0343)

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Nederlandse Gasunie N.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Nederlandse Gasunie N.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Nederlandse Gasunie N.V. ten behoeve van de activiteiten: een milieuneutrale verandering van de inrichting en het bouwen van diverse bouwwerken; "CS Grijpskerk Capaciteitsvergroting

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: Combinatie A4 Burgerveen - Leiden adres: Postbus 4019 postcode en

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

I.a.a.: - ^ DeltaN.V. 1 f) VolkerWessels Infra Postbus302,3330 AH Zwijndrecht (t.a.v.p. OMGEVINGSVERGUNNING

I.a.a.: - ^ DeltaN.V. 1 f) VolkerWessels Infra Postbus302,3330 AH Zwijndrecht (t.a.v.p. OMGEVINGSVERGUNNING I.a.a.: - ^ DeltaN.V. 1 f) VolkerWessels Infra Postbus302,3330 AH Zwijndrecht (t.a.v.p. // Blankenstein) (/-^Afdeling Openbare Ruimte, taakveld Geo-Informatie I / Afdeling Informatisering 1/ - Afdeling

Nadere informatie

Besluit Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de duur van drie jaren ten behoeve van de activiteiten:

Besluit Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de duur van drie jaren ten behoeve van de activiteiten: Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede De heer K. Schimmel Schoonhorsterweg 14 3772 TK BARNEVELD Onderwerp Omgevingsvergunning Geachte heer Schimmel, Op 2 oktober 2014 heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

: Vaststelling bestemmingsplan windpark Eemshaven

: Vaststelling bestemmingsplan windpark Eemshaven Nummer Onderwerp : B-2.11.2008 : Vaststelling bestemmingsplan windpark Eemshaven Korte inhoud : Het ontwerp bestemmingsplan windpark Eemshaven heeft overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

proainci renthe - een vergunning ex artikel 2.1,lid 1, onder a (bouw).

proainci renthe - een vergunning ex artikel 2.1,lid 1, onder a (bouw). Provinciehøis lùøesterbrink r, Assen Postødres Postbus r22, 9oo Ac Assen www.drenthe.nl r (o92) 36 r (o92) 36 tt tt t7 77 proainci renthe VERZONDEN 2OAPR'201 Assen, 16 april 201 Ons kenmerk 201 0000-006227

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100137) nieuw kozijn kopgevel Constantijn Huygensstr 41

Nadere informatie

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard, Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 16 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning. De aanvraag gaat over Rijndijk 65 te Doornenburg.

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2108953/336628 Martens prefab Beton BV aan de Industrieweg 41-42 te Waalwijk. s-hertogenbosch, 11 maart 2013. Gedeputeerde

Nadere informatie