JAARVERSLAG van PBO-Dienstverlening. PBO-Dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2007. van PBO-Dienstverlening. PBO-Dienstverlening"

Transcriptie

1 PBO-Dienstverlening Laan van Zuid Hoorn DD RIJSWIJK Tel Fax JAARVERSLAG 2007 van PBO-Dienstverlening

2 PBO-Dienstverlening Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE KENGETALLEN EN KERNCIJFERS PBO-D 2 PERSONALIA 3 MUTATIES 4 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING 4 ONTWIKKELINGEN BIJ PBO-D 5 ACTIVITEITEN VOOR DE PBO-SECTOR 8 JAARREKENING 13 ACCOUNTANTSVERKLARING 21 PERSONALIA BESTUURSLEDEN 22 AANGESLOTEN INSTELLINGEN 23 1

3 KENGETALLEN EN KERNCIJFERS PBO-D INSTELLINGEN EN DEELNEMERS Aantallen Instellingen Basisregeling Instellingen VP/IAP-regeling Deelnemers met opbouw Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal deelnemers Salarisuitbetalingen Bedragen(x 1 mln) Voorziening Pensioenverplichtingen Totale pensioengrondslag Doorsneepremie Pensioenuitkeringen Salarisuitbetalingen Uitvoeringskosten 1,8 1,7 1,7 1,9 1,8 Beleggingen Basisregeling VP-regeling Bovenstaande cijfers zijn mede ontleend aan de jaarverslagen van PFP en PSB. 2

4 PERSONALIA Samenstelling per 31 december 2007 Bestuur namens Pensioenfonds Productschappen C. Kuijvenhoven RA, voorzitter P. van der Graaf RE RA RI namens Pensioenfonds SER & Bedrijfschappen adviseur Drs. E.E. van de Lustgraaf, plv. voorzitter Drs. H. van Reijn Uitvoeringsorganisatie PBO-Dienstverlening Per 31 december 2007 Directeur Vermogensbeheer Pensioenadministratie en Betalingen Pensioenadministratie Pensioen- en Salarisuitbetalingen Financiële Administratie Secretariaat Accountant N.W. Dijkhuizen Drs. M.J. Burbach G. van der Schoor, afdelingshoofd Mw. H.S. Drenth-Kartodikromo J. Vogelaar A.C.A. Zouwer R.G. Houtman Mw. E.M. Leenman P.L. van Tienen W.H.F. Kouwer, afdelingshoofd B. Pakkert Mw. S.T. Karia-Soekra, afdelingshoofd Mw. J.H.W. Honsbeek-Breden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Kantoorgegevens Laan van Zuid Hoorn DD Rijswijk Postbus GA Rijswijk Tel: Fax: Website: 3

5 MUTATIES Bestuur Het bestuur van PfP besloot in 2007 het aantal bestuursleden namens PfP terug te brengen van drie naar twee. De heren Kuijvenhoven en Van der Graaf werden benoemd tot bestuurslid. Het bestuur van PSB herbenoemde de heer van de Lustgraaf. PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Missie PBO-Dienstverlening (PBO-D) is een stichting, opgericht door het Pensioenfonds Productschappen (PfP) en het Pensioenfonds SER & Bedrijfschappen (PSB). PBO-D is werkzaam voor werkgevers, werknemers en oud-werknemers in de PBO-sector op het gebied van de uitvoering, en waar gewenst ondersteuning, van arbeidsvoorwaarden. PBO-D wil het kenniscentrum zijn op haar werkterrein. De werkzaamheden geschieden tegen kostprijs. Door te werken voor de gehele sector kan schaalgrootte verkregen worden die voor elke instelling afzonderlijk niet te realiseren is. PBO-D wil op termijn de één-loket functie realiseren voor alle betrokkenen op onder meer de volgende werkterreinen: Pensioenrechtenadministratie Unitadministratie tbv beschikbare premieregelingen Pensioenuitkeringen Vermogensbeheer Salarisadministratie Ziekteverzuimadministratie (Tijd)Spaar regelingen Het duidelijk informeren aan betrokkenen maakt een wezenlijk onderdeel uit van de activiteiten. Door concentratie van de verschillende administraties komt relevante, onderling vergelijkbare, statistische informatie beschikbaar. Het aanwezig zijn van deze verschillende gegevens op één plek is kostenefficiënt (vermijding dubbele gegevens alsmede vermijding onrendabele investeringen in software en kennis) en biedt gemak voor alle betrokkenen. Statutaire doelstellingen PBO-D heeft tot doel om (uitsluitend) ten behoeve van het Pensioenfonds Productschappen, het Pensioenfonds SER & Bedrijfschappen alsmede de onder de Wet op de Bedrijfsorganisatie vallende instellingen de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder de pensioenregelingen, te verzorgen. Juridische en organisatorische structuur PBO-D is een stichting, die in 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een bestuur en een managementteam. Het bestuur is, met ingang van 2007, samengesteld uit twee vertegenwoordigers namens PfP en één vertegenwoordiger namens PSB. Deze vertegenwoordiging is gebaseerd op de relatieve omvang van de voor de twee pbo-clusters (Productschappen enerzijds en SER & Bedrijfschappen anderzijds) uit te voeren activiteiten. Daarnaast is van belang dat PBO-Dienstverlening in feite de voortzetting is van de al sinds 1948 bestaande uitvoeringsorganisatie van PfP. De bestuursleden worden door de respectieve pensioenfondsbesturen voor een periode van drie jaren benoemd. Verantwoordelijkheden en taken Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en draagt de (eind)verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de stichting. Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. PBO-D heeft met PfP, PSB, Stichting Beheer Overrente (SBO) en een aantal product- en bedrijfschappen uitvoeringsovereenkomsten gesloten waarin de wijze van uitvoering van de basispensioenregeling en de VP-regeling, betreffende zowel de administratieve activiteiten als het vermogensbeheer, alsmede de personeels- en salarisadministratie is vastgelegd. PBO-D adviseert en rapporteert aan de besturen van PfP, PSB, SBO en de beleggingscommissie en draagt zorg voor een correcte uitvoering van de pensioenregeling, de beleggingsadministratie en de financiële administratie alsmede het door het bestuur uitgezette beleid. De directie van PBO-D is voorts verantwoordelijk voor de timing van de beleggingen binnen het landen- en sectorenbeleid. PBO-D treedt tevens op als adviseur van de pensioencommissie, die pensioenvraagstukken voorbereidt voor het CAO-overleg. 4

6 ONTWIKKELINGEN BIJ PBO-D Medewerkers Het personeel is in dienst van PfP en is gedetacheerd bij PBO-D. Het aantal gedetacheerde werknemers per 31 december 2007 is 12, het aantal fte s is 10,8. PBO-D is sinds 2002 gevestigd in een kantoorpand in het kantorengebied Hoornwijck in Rijswijk samen met 4 andere pensioenfondsen c.q. pensioenuitvoeringsorganisaties. Met die collegaorganisaties is vooral op het gebied van de uitvoering van het vermogensbeheer en diverse administratieve activiteiten samenwerking tot stand gekomen. Bedrijfsontwikkelingen In 2007 is met name geïnvesteerd in de pensioenadministratie-software LifeTime. Automatisering PBO-D heeft in de loop der tijd een relatief omvangrijk en complex computernetwerk moeten bouwen. Dit netwerk is van belang voor zowel de uitvoering van de interne taken als voor een groot aantal schappen tbv de Personeels- en Salarisadministratie. Zowel intern (ook blijkende uit de opmerkingen van de accountant), als extern door de schappen en de toezichthouders worden eisen gesteld met betrekking tot: - continuïteit - beschikbaarheid - beveiliging - back-up procedures. Met name op het operationele vlak heeft het geheel van de omvang, de complexiteit en de te stellen eisen er toe geleid dat PBO-D gekozen heeft voor het model van outsourcing en dan de variant van Software as a Service (SaaS). Software as a Service houdt in dat de applicatie en de hardware niet meer bij de klant staat maar in een professioneel beheerde omgeving in specifiek daartoe ontworpen gebouwen. De leverancier is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de best werkende versie van zijn software. De leverancier installeert (of huurt) de servers, back-up en aanvullende diensten in bij een datacenter in. In het datacenter staat dus alle hardware, de applicatie, de database, de beveiliging. Het datacenter heeft alles redundant opgebouwd en garandeert een up-time van >99%. Het datacenter is in staat specialisten in te huren en professionele management software toe te passen om het netwerk in de lucht te houden. De PBO-D en de andere externe gebruikers krijgen beveiligde toegang tot de applicatie en de gegevens via het Internet. PBO-D hoeft geen hardware meer te kopen, te installeren, te onderhouden, geen back-up procedures te ontwikkelen, uit te voeren, te restoren, geen software verbeteringen te installeren, geen databases, geen licenties, geen anti-virus, spam en fire-walls te onderhouden. De back-ups zijn per definitie niet in het eigen pand aanwezig. Als het eigen pand of de eigen hardware niet beschikbaar is (brand, diefstal) kan elke andere pc, thuis of bij een bevriende organisatie, gebruikt worden om verder te werken. De kosten worden beter in de hand gehouden omdat er sprake is van meerjarige abonnements kosten. Meer (of minder) medewerkers leidt niet tot dure uitbreidingen of kapitaalvernietiging. PBO-D had voor de uitvoering van zijn taken de volgende software in gebruik: Functie Pakket Leverancier Pensioenadministratie Lifetime Inovita Pensioenuitbetalingen DBS DBS Salarisuitbetalingen DBS DBS Personeelsadministratie DBS DBS Beleggingsadministratie Pheadrus Emanon Boekhouding Accountview Accountview Tekst, Rekenen, Databases Office Microsoft Bestuurdershoek Sharepoint Microsoft 5

7 De hardware bestond uit Dell-servers. Het Operating System was Windows2000 en gewerkt werd binnen een Citrix omgeving waardoor zowel de eigen medewerkers op kantoor en thuis als de Salarisadministrateurs vanuit hun werkplek konden inloggen. Ondersteuning werd geboden door een externe partij die 24 uur per maand op locatie het netwerk onderhield en daarnaast voorkomende problemen moest oplossen. Voorts wordt ondersteuning gegeven door twee gekwalificeerde medewerkers van het Stichting Fondsenbeheer Waterbouw, een collega-pensioenfonds in het PZH-gebouw. PBO-D stond voor de keuze om: 1. een geheel nieuw netwerk te laten bouwen (offertebedrag ), met uitbreiding van de ingehuurde ondersteuning ( per jaar), plus de eigen inzet ( per jaar), en te voorzien in de (toekomstige) eisen van de klanten en DNB. 2. SaaS toe te passen. PBO-D heeft gekozen voor oplossing 2, ook omdat dat zou betekenen dat de interne organisatie zich veel meer en beter kan gaan richten op haar uiteindelijke taken. Ook de accountant had aangegeven deze oplossingsrichting te ondersteunen. Als bijkomend voordeel voor de opdrachtgevers van PBO-D kan gesteld worden dat het met de SaaS methodiek eenvoudiger is om derden (deskundigen) taken (geheel of gedeeltelijk) te laten overnemen, mocht dat noodzakelijk of gewenst zijn. Als gevolg van de keuze voor deze oplossing moet nog wel voor de kantoorsoftware een eenvoudig kantoornetwerkje aangelegd worden. Na intensief overleg met de verschillende leveranciers ontstond het volgende implementatieplan: Functie Pakket Leverancier Per Pensioenadministratie Lifetime Inovita Pensioenuitbetalingen Profit Afas Salarisuitbetalingen Profit Afas Personeelsadministratie Profit Afas Beleggingsadministratie Phaedrus Emanon Boekhouding Accountview Accountview Tekst, Rekenen, Databases Office Microsoft Bestuurdershoek Sharepoint Microsoft De overgang van de pensioenadministratie is zonder enig probleem afgerond. De bevindingen zijn positief omdat meer reken en verwerkingskracht op de servers in het datacenter beschikbaar is dan in de eigen situatie. 2. Het salaris- en personeelssysteem DBS is vervangen door Afas. De reden hiervoor is een combinatie van betere functionaliteiten, kosten en bewezen ervaring met het SaaS-principe. HPA en Tuinbouw (belangrijke klanten inzake de salarisverwerkingen) hebben, na demo, ingestemd. Het is niet verstandig om midden in een jaar van salarissysteem te veranderen, bovendien moet er opgeleid worden, systemen worden ingericht, conversie worden gepleegd en schaduw gedraaid. Om die reden is de overgang per 1 januari 2008 uitgevoerd. 3. De overgang van de beleggingsadministratie is afgerond. Dit heeft wel de nodige aandacht gevergd, maar inmiddels loopt de verwerking naar tevredenheid. 4. Het boekhoudpakket Accountview is geïnstalleerd op het nieuwe interne netwerk. Accountview heeft slechts twee gebruikers. 5. De Office-pakketten (Outlook, Word, Excel, Access, Powerpoint) en enige andere lokale software is geïnstalleerd op de pc s binnen het eigen nieuwe netwerk. Dit wordt overigens ook op basis van een SLA overeenkomst gehuurd en onderhouden door een externe partij. 6. De bestuurdershoek draaide altijd al op een gehuurde Sharepointsite Van belang is nog te melden dat PBO-D ook nog internetcapaciteit inhuurt voor de website en voor de pensioenplanner. De verschillende leveranciers maken gebruik van verschillende datacenters. Dat heeft als nadeel dat hier en daar wat dubbele licentiekosten ontstaan maar als voordeel dat PBO-D niet afhankelijk is van slechts 1 datacenter voor al zijn activiteiten. Wel is PBO-D 100% afhankelijk van stroom en toegang tot het Internet. De keuzes zijn veel meer bepaald door de organisatorische en omgevingseisen dan door de kostenaspecten. De veranderingen zullen per saldo niet leiden tot kostenstijgingen, anders dan het op beperkte schaal eenmalig versneld moeten afschrijven op nog aanwezige hard- en software. 6

8 Opgeleverde dossiers Het van kracht worden van de Pensioenwet, inclusief het FTK en de PFG, maakten het noodzakelijk dat ten behoeve van PfP en PSB veel formele fondsstukken opnieuw vastgesteld moesten worden. Overzicht van vastgestelde fondstukken: Statuten Huishoudelijk Reglement ABTN Verklaring beleggingsbeginselen Verklaring Governance Reglement Beleggingscommissie Reglement Financiele Commissie Reglement Visitatiecommissie Reglement Klachten en Geschillen Overzicht van vastgestelde reglementen: Reglement Basispensioen 2006 Reglement Basispensioen 2007 Reglement Vroegpensioen 2006 Reglement Vroegpensioen 2007 Reglement Individueel Aanvullend Pensioen 2006 Reglement Individueel Aanvullend Pensioen 2007 Overzicht van vastgestelde beleidsplannen: Beleidskeuzematrix (premie, toeslag- en beleggingsbeleid) Communicatiebeleidsplan Beleggingsplan 2007 Deskundigheidsplan Bestuur; inclusief deskundigheidsmatrix Zelf-evaluatieplan Bestuur 7

9 ACTIVITEITEN VOOR DE PBO-SECTOR In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de totale omvang naar aantal en bedrag van de voor de pensioenfondsen PfP en PSB uitgevoerde activiteiten. De betreffende aantallen en bedragen zijn mede ontleend aan de jaarverslagen van deze pensioenfondsen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat PBO-D sinds 1 januari 2001 actief is. De vergelijkende cijfers zijn overgenomen uit de jaarrekeningen van PfP en PSB. Aantallen Deelnemers Gewezen Pensioengerechtigden Opbouwende Eindtotaal Daarnaast vinden er voor 844 pbo-medewerkers salarisbetalingen plaats via PBO-D. Pensioengerechtigden Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen AO-pensioen Wezenpensioen Eindtotaal Uitkeringen In mln. euro Eindtotaal PfP Reglementair 16,3 16,3 16,1 16,3 15,8 79,6 Onverplicht 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 7,1 Totaal PfP 17,5 17,6 17,4 17,7 17,3 86,7 PSB Reglementair 6,0 5,5 5,3 4,7 4,8 24,3 Totaal PSB 6,0 5,5 5,3 4,7 4,8 24,3 Eindtotaal 23,5 23,1 22,7 22,4 22,1 111,0 Premies Onderstaand worden de doorsneepremies en de actuariële premies gescheiden getoond. In mln. euro Doorsneepremie Eindtotaal PfP Werkgever 6,5 5,4 5,0 5,4 5,4 26,5 Werknemer 3,2 2,6 2,6 2,8 2,8 13,5 Totaal PfP 9,7 8,0 7,6 8,2 8,2 40,0 PSB Werkgever 2,8 2,7 2,6 3,0 3,3 15,0 Werkgever Solvabiliteit 1,0 1,0 0,8 1,1 0,0 6,9 Werknemer 1,4 1,4 1,4 1,5 1,7 7,7 Totaal PSB 5,2 5,1 4,8 5,6 5,0 29,6 Eindtotaal 14,9 13,1 12,4 13,8 13,2 69,6 De doorsneepremies (de betaalde premies) zijn in de afgelopen vijf jaar hoger geweest dan de actuariële premies (de benodigde premies). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de Solvabiliteitsopslag bij PSB. In deze opstelling wordt overigens geen rekening gehouden met het feit dat de financiering van de doorsneepremie voor PfP door het fonds zelf plaatsvindt. 8

10 In mln euro Actuariële premie Eindtotaal PfP Premie 6,0 6,0 4,4 4,2 4,1 24,7 Loonindexatie 5,3 1,3 1,4 3,7 4,3 16,0 Totaal PfP 11,3 7,3 5,8 7,9 8,4 40,7 PSB Premie 4,0 2,8 2,7 2,8 3,1 15,4 Loonindexatie 2,0 0,7 0,4 1,2 1,9 6,2 Totaal PSB 6,0 3,5 3,1 4,0 5,0 21,6 Eindtotaal 17,3 10,8 8,9 11,9 13,4 62,3 Toeslagen In mln euro Eindtotaal PfP Ingegaan 2,4 1,9 1,8 2,6 4,2 12,9 Opbouwend 5,3 1,3 6,6 Premievrij 0,2 0,4 0,4 0,8 1,1 2,9 Totaal PfP 7,9 3,6 2,2 3,4 5,3 22,4 PSB Ingegaan 0,7 0,6 0,6 0,4 1,0 3,2 Opbouwend 2,3 0,5 2,8 Premievrij 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 1,1 Totaal PSB 3,2 1,3 0,8 0,5 1,3 7,1 Eindtotaal 11,1 4,9 3,0 3,9 6,6 29,5 Voorziening Pensioenverplichtingen In mln euro PfP Voorziening PSB Voorziening Eindtotaal Reserves In mln euro PfP Algemene Reserve PSB Algemene Reserve Eindtotaal Vermogensbeheer PBO-D is de vermogensbeheerder van het vermogen van PfP zowel voor wat betreft het basispensioen als de VP-regeling. Voor PSB beheert PBO-D uitsluitend het vermogen ten behoeve van de VP-regeling. Ten behoeve van een zo efficiënt mogelijk beheer wordt gestreefd naar identieke portefeuilles. Als gevolg van onderling verschillende geldstromen door in- en uittredende deelnemers ontstaan echter geringe afwijkingen. In mln euro PfP Basisregeling VP-regeling Totaal PfP PSB VP-regeling , Totaal PSB , Eindtotaal

11 Kosten PBO-D is gesticht ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden in (uitsluitend) de PBOsector. Daarbij is gesteld dat deze uitvoering tegen kostprijs dient te geschieden. Het is derhalve niet de bedoeling dat bij PBO-D financiële resultaten ontstaan. Voorts wordt getracht het werkkapitaal van PBO-D te beperken. PfP is bereid gevonden de noodzakelijke investeringen te financieren door middel van leningen. De aflossing is gelijk aan de afschrijvingen. PBO-D vergoedt PfP een rentepercentage van 6%. Alle werknemers zijn in dienst gebleven bij PfP en zijn gedetacheerd bij PBO-D, waarbij alle personeelskosten doorbelast worden. Met de afschrijvingen, vooral in de software voor de deelnemersadministratie, en de personeelskosten zijn de belangrijkste kostenposten genoemd. De kosten stegen van naar en worden verdeeld op basis van de onderstaande tabel: Verdeling in % Vermogensbeheer 40,00 38,00 43,00 45,00 47,00 Administratie 60,00 62,00 57,00 55,00 53,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 PBO-D kent 3 hoofdactiviteiten: administratie ten behoeve van pensioenfondsen vermogensbeheer personeel- en salarisadministratie In 2006 is de kostenverdeling enigszins aangepast. Op de totale kosten worden eerst alle vergoedingen uit hoofde van dienstverlening ten behoeve van de Salarisadministratie, de VP- en de IAP-regeling, van SBO en LBS alsmede de Verenigingen Gepensioneerden in mindering gebracht. Het saldo dat dan overblijft wordt in rekening gebracht bij PfP en PSB. Voor het vermogensbeheer wordt op jaarbasis 0,15% over het beheerde vermogen in rekening gebracht. De vergoeding voor de pensioenadministratie bestaat uit een combinatie van vaste bedragen en bedragen per type deelnemer. De vergoeding voor de salarisadministraties wordt in rekening gebracht op basis van een vast bedrag en een vergoeding per werknemer. Indien de aldus vastgestelde vergoedingen afwijken van de gemaakte kosten wordt het verschil pro rata verrekend met de beide pensioenfondsen. Op deze wijze ontstaat er geen resultaat bij PBO-D. Met ingang van 2008 zal het toerekeningsmodel verder vereenvoudigd worden. Naast de opbrengsten wegens Salarisadministratie, de VP- en de IAP-regeling, van SBO en LBS alsmede de Verenigingen Gepensioneerden worden ook de opbrengsten wegens Vermogensbeheer PfP in mindering gebracht op de totale kosten. Het saldo dat dan overblijft wordt in rekening gebracht bij PfP en PSB. Daarbij wordt per categorie deelnemer een uniform tarief in rekening gebracht dat afgeleid is van het onderzoeksrapport van de hand van PWC. 10

12 Kosten en Opbrengsten (x 1.000) PFP PSB Instellingen Totaal VERGOEDINGEN VP-Administratie VP-Vermogensbeheer Totaal VP-regeling In procenten 70% 30% 100% Pensioenadministratie Salarissen Vermogensbeheer Verenigingen gepensioneerden Totaal basisregeling In procenten 73% 14% 13% 100% TOTAAL VERGOEDINGEN In procenten 73% 15% 12% 100% KOSTEN Personeel Bestuur 2 Advies en Controle 65 Huisvesting 188 Administratie 57 Voorlichting 5 Automatisering 365 Diversen 15 Sub-Totaal Kosten Interest Lening PfP 21 Intrest Bank en diversen -/- 1 Bijzondere lasten 4 TOTAAL KOSTEN Saldo 0 Tot slot Een woord van dank is op zijn plaats jegens het managementteam, medewerkers en adviseurs die een bijdrage hebben geleverd aan het goed functioneren van PBO-Dienstverlening. Rijswijk, 17 juli 2008 C.A. Kuijvenhoven RA, Voorzitter N.W. Dijkhuizen, Directeur 11

13 12

14 Jaarrekening PBO-Dienstverlening 13

15 BALANS PER 13 DECEMBER Na resultaatbestemming (x 1.000) ACTIVA Vaste activa (1) Materiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa (2) Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen (3) PASSIVA Langlopende schulden (4) Financiering bedrijfsmiddelen Overige schulden en overlopende passiva (5) Overige schulden Overlopende passiva Resultaat

16 STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) Opbrengsten (6) Kosten (7) -/ / Interest (8) Lening Bank en diversen -/- 22 -/ /- 21 -/- 23 Bijzondere lasten (9) -/- 4 -/- 30 Saldo van baten en lasten

17 ALGEMENE TOELICHTING Algemeen Bij de samenstelling van de jaarrekening zijn onderstaande grondslagen in acht genomen. De activa en de passiva worden gewaardeerd tegen de kostprijs, tenzij hierna andere waarderingsgrondslagen zijn vermeld. In de jaarrekening zijn alle bedragen afgerond op en vermeld in duizenden euro s. ACTIVA Materiele vaste activa Begin 2001 zijn de bedrijfsmiddelen overgenomen van het Pensioenfonds Productschappen. Ter financiering van deze bedrijfsmiddelen is een 6% lening met het Pensioenfonds Productschappen aangegaan. De jaarlijkse aflossing is gelijk aan de uit afschrijving vrijkomende middelen. De volgende afschrijvingsmethoden worden gehanteerd. Inventaris wordt in 3 jaar lineair afgeschreven; de bedrijfsauto wordt in 4 jaar afgeschreven, waarbij de restwaarde op 20% is bepaald. De afschrijving op hardware vindt lineair plaats in 3 jaar. De software wordt in principe lineair afgeschreven in 3 jaar, voor het pensioenpakket geldt echter een afschrijvingsperiode van 5 jaar. PASSIVA Langlopende schulden Onder langlopende schulden is de lening met het Pensioenfonds Productschappen opgenomen. Deze 6% lening is aangegaan ter financiering van de overname van de bedrijfsmiddelen van het Pensioenfonds Productschappen. De jaarlijkse aflossing is gelijk aan de uit afschrijving vrijkomende middelen. Ter zekerheidsstelling van deze financiering zijn de bedrijfsmiddelen aan PfP verpand. BATEN EN LASTEN Opbrengsten De opbrengsten van PBO-Dienstverlening bestaan uit vergoedingen voor geleverde diensten. Deze vergoedingen dienen de jaarlijks gemaakte kosten te dekken. Aan het eind van het boekjaar wordt het verschil tussen opbrengsten en kosten toegerekend aan PfP en PSB, volgens in de uitvoeringscontracten opgenomen verdeelsleutels. Op basis van het werkelijk aantal bestede uren kunnen de verdeelsleutels worden aangepast. 16

18 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) ACTIVA Vaste activa (1) Materiële vaste activa Materiële vaste activa Inventaris Bedrijfsauto Hardware Software Totaal Saldo 1 januari Investeringen Desinvesteringen Afschrijving - -/- 5 -/- 11 -/ /- 171 Stand 31 december Vorderingen en overlopende activa (2) Overige vorderingen Rekening courant Vordering PSB Vordering VP PFP Vordering VP PSB Vordering LBS Debiteuren 1 1 Vordering instellingen Overlopende activa Interest bank Projecten Software Liquide middelen (3) ABN AMRO Bank

19 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) PASSIVA Langlopende schulden (4) Financiering bedrijfsmiddelen Deze 6% lening is aangegaan voor de bij de start van PBO-D overgenomen bedrijfsmiddelen van het Pensioenfonds Productschappen alsmede voor de investeringen na 1 januari Jaarlijks wordt de lening afgelost met de uit de afschrijving vrijkomende middelen. Het kortlopende deel van deze lening bedraagt (afschrijving 2008). Het resterende deel heeft een looptijd korter dan 5 jaar. Overige schulden en overlopende passiva (5) Overige schulden Rekening courant Schuld PFP Diversen Advies en controle Automatisering Huisvesting Diversen Overlopende passiva Te betalen advies en controle Te betalen vermogensbeheer Te betalen diversen Niet uit de balans blijkende verplichtingen PBO-Dienstverlening heeft met het Pensioenfonds TNO een huurovereenkomst afgesloten. De resterende looptijd van de huurovereenkomst is 4 jaar. De huurprijs voor het restant van de looptijd bedraagt ; bij de vaststelling van dit bedrag is rekening gehouden met een indexatie van 2%. Daarnaast heeft PBO-Dienstverlening nog langlopende onderhoudscontracten met Inovita voor het pensioenpakket ( per jaar) en Mostware voor de servers ( per jaar). 18

20 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) Opbrengsten (6) Pensioenadministratie Pensioenuitkeringen Salarisverwerking Vereniging gepensioneerden Vermogensbeheer Diversen Kosten (7) Personeel Bestuur Voorlichting Advies en controle Huisvesting Administratie Automatisering Diversen -/ / /- 2 -/- 2 -/- 5 -/- 3 -/- 65 -/- 34 -/ / /- 57 -/- 63 -/ / /- 15 -/- 8 -/ / Interest (8) Interest lening Interest bank en diversen -/- 22 -/ /- 21 -/- 23 Bijzondere lasten (9) Verrekening pensioenuitbetalingen Rente compensatie -/- 4 -/ /- 10 -/- 4 -/

21 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) Opbrengsten De vergoedingen voor de pensioenadministratie en de pensioenuitkeringen bestaan uit een vast bedrag en een variabel tarief per deelnemer. De vergoeding voor vermogensbeheer is gebaseerd op 0,15% van het gemiddeld belegd vermogen. De vergoeding voor salarisadministratie bestaat uit een vast bedrag plus een bedrag per werknemer. Opbrengsten PFP PSB SBO LBS Instellingen Totaal Pensioenadministratie Pensioenuitkeringen Salarisverwerking Ver. gepensioneerden Vermogensbeheer Diversen Totaal Totaal De gehanteerde verdeelsleutels voor de kostenverdeling zijn voor administratiekosten en vermogensbeheer in 2007 vastgesteld op respectievelijk 60% en 40% (vorig jaar 62% en 38%). Kosten PBO-D heeft geen personeel in dienst maar maakt door middel van een zgn. detacheringsovereenkomst gebruik van het personeel van Pensioenfonds Productschappen. Van de personeelskosten ad (2006: 994) heeft een bedrag van 796 (2006: 797) betrekking op salarissen en pensioenkosten, het verschil wordt voor 175 verklaard door ingehuurde diensten bij derden. De bestuurskosten hebben betrekking op vacatiegeld en reis en verblijfkosten voor de leden van het bestuur. De bij het Hoofdproductschap voor Akkerbouw vigerende verordening vacatiegeld, reis en verblijfkosten is daarbij van toepassing. Interest De post interest betreft vrijwel voor het gehele bedrag de interestvergoeding voor de bij het Pensioenfonds Productschappen aangegane lening voor de overname van de bedrijfsmiddelen. De rentevoet bedraagt 6%. Bijzondere lasten De post Verrekening pensioenuitbetalingen betreft een compensatie aan een instelling voor (achteraf blijkende) foutieve salarisuitbetalingen. De betreffende instelling heeft een identiek bedrag voor zijn rekening genomen. De post Rentecompensatie betreft een compensatie aan een instelling wegens gederfde rente. 20

22 Overige gegevens Aan het bestuur van Stichting Pensioenfonds Productschappen ACCOUNTANTSVERKLARING Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag op pagina 13 tot en met 20 opgenomen jaarrekening 2007 van Stichting PBO-Dienstverlening te Rijswijk bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de staat van baten en lasten over 2007 met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het stichtingskapitaal en reserves en het saldo van baten en lasten getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van het stichtingskapitaal en reserves en het saldo van baten en lasten, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van het stichtingskapitaal en reserves en het saldo van baten en lasten relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het stichtingskapitaal en reserves van Stichting PBO-Dienstverlening per 31 december 2007 en van het saldo van baten en lasten over 2007 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e BW melden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Rotterdam, 17 juli 2008 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. drs. F.J. van Groenestein RA 21

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2013 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam.

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le Administratie ccura en Belastingadvies DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS DIERENARTSEN TE UT RECHT Rapport inzake jaarstukken 2011 Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 29 april 2010-3

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april 2009-3

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS VERLOSKUNDIGEN JAARRAPPORT 2008

DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS VERLOSKUNDIGEN JAARRAPPORT 2008 DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS VERLOSKUNDIGEN JAARRAPPORT 2008 INHOUD A. Bestuursverslag 2 B. Jaarrekening 7 C. Overige gegevens 14 DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS VERLOSKUNDIGEN 1 A. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam Postbus Schippers Accountants Fiscalisten Juristen Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Global in Reach, Local in Touch Buitenveldertselaan 106-76264, 1070 AG, Telefoon

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf De gemeenteraad van de gemeente Emmen t.a.v. de heer H.D. Werkman, griffier Postbus 30001 7800 RA EMMEN Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen M û^ä^$a 11 MEI

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS www.youraa.n1 Stichting Cement T.a.v. het bestuur Sint Josephstraat 18 5211 NJ Den Bosch Datum: Uw kenmerk: Doorkiesnummer: E-mail: 9 maart 2016 072 51 40 680 marc.vanderhout@youraa.n1

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Rapport inzake jaarstukken 2007 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Blad Jaarstukken 2007 3 Jaarverslag van de directie 4 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2007 7 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Sint Anthonis

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Sint Anthonis Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Boekjaar 2015 Inhoudsopgave I Jaarrekening - Balans per 31 december 2015 2 - Exploitatieoverzicht boekjaar 2015 3 Toelichtingen etc.: 1.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Stichting Museum Kempenland Eindhoven Boutenslaan 161 b 5644 TV Eindhoven 6 februari 2015 Inhoud: Pagina BESTUURSVERSLAG 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Staat van

Nadere informatie

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Postbus 80 9285 ZW Buitenpost Telefoon: 088 2532400 E-mail: buitenpost@alfa.nl Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Resultaten

Nadere informatie

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat CP Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat CP Amsterdam. Jaarrekening 2014 Van Walbeeckstraat 2-2 1058CP Amsterdam INHOUD VERANTWOORDING EN ANALYSE 1 Samenstellingsverklaring JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Toelichting op de balans BIJLAGEN 1 Resultaatbestemming

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 5 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 INHOUD Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie