Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag"

Transcriptie

1 Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2013

2 Inhoud Voorwoord 3 Verslag raad van toezicht 5 Onderwijs 12 Personeel 18 Organisatie 23 Facilitaire Diensten 31 Financiën 35 De in dit jaarverslag gebruikte foto s zijn grotendeels eerder gepubliceerd in ons personeelsmagazine Salomo Impuls. 2

3 Voorwoord In alles wat er binnen onze organisatie en onze scholen gebeurt laten wij ons leiden door onze Salomo-missie: Vanuit een christelijke visie stelt de stichting zich ten doel om door middel van een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen in de regio Zuid- Kennemerland tot actieve, weerbare, maatschappijbetrokken, betrouwbare en enthousiaste medeburgers, die geleerd hebben hun mogelijkheden optimaal te benutten. Bij de vervulling van onze missie hanteren wij een aantal belangrijke kernwaarden: Samen: verantwoordelijk en maatschappelijk betrokken Christelijk Plezier Open en toegankelijk Zorgzaam Kwaliteits- en resultaatgericht Voorwoord Vanuit de Salomo-missie is een strategisch beleidsplan opgesteld voor de periode U vindt het op onze website:: Het strategisch beleidsplan draagt als titel Stap voor stap verder (al meer dan 125 jaar). De titel verwijst naar wie we als organisatie zijn, hoe we onszelf zien en wat we voor onze leerlingen willen betekenen. Een koersvaste organisatie waarin voortgebouwd en vooruit gekeken wordt. Zonder ons teveel te laten leiden door de hypes van het moment of de waan van de dag. Planmatig steeds een stapje verder komen en beter worden, met een scherp oog voor wat écht werkt. Dat is ook hetgeen we in ons onderwijs en in de begeleiding van onze leerlingen centraal stellen. Stap voor stap betekent voor ons geenszins langzaam. Integendeel, in de afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet. Er is bijvoorbeeld systematisch ingezet op versterking van onze kwaliteitszorg en ons bestuurlijk toezicht en een grotere nadruk op opbrengstgericht onderwijs. Landelijke ambities, zoals geformuleerd in het Bestuursakkoord PO , sluiten goed aan bij een ontwikkeling die binnen Salomo de afgelopen jaren al is ingezet. De ambities overvallen ons niet of dwingen ons niet tot haast of een hoger tempo, ze passen goed in onze planmatige stap voor stap aanpak. 3

4 Jaarlijks stellen we op basis van ons strategisch beleidsplan een jaarplan op (per schooljaar), zowel op school- als op bestuursniveau. Het jaarplan houdt mede rekening met de financiële middelen die voor het onderwijs beschikbaar worden gesteld. In de afgelopen jaren hebben we als gevolg van het feit dat de rijksbekostiging geen gelijke tred hield met de reële kostenstijgingen bezuinigingsmaatregelen moeten treffen, met behulp waarvan we in 2012 tot een sluitende exploitatie wisten te komen. Aan het eind van 2013 zijn van rijkswege extra middelen voor het onderwijs beschikbaar gesteld, waarvan een belangrijk deel in 2013 is ingeboekt maar waar nog geen uitgaven tegenover stonden. Dat heeft mede geleid tot een fors positief exploitatieresultaat. De extra middelen stellen ons in staat compensatie te vinden voor de kostenstijgingen van de afgelopen jaren én nieuwe plannen te maken of ingezet beleid te intensiveren. Maar eerst wordt in dit verslag teruggeblikt op Waaraan wij precies hebben gewerkt en wat dat heeft opgeleverd kunt u lezen in dit jaarverslag. Het jaarverslag is opgesteld in het kader van zowel de verticale als de horizontale verantwoording. Het is, samen met de financiële jaarrekening, toegezonden aan het ministerie van OC&W en intern aan de Raad van Toezicht. Daarnaast hebben we met dit verslag ook onze samenwerkingspartners en belanghebbenden op het oog, zoals collega-besturen in het PO en VO, de gemeenten, instellingen op het terrein van kinder- en buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, jeugdzorg en welzijnswerk, en niet te vergeten de ouders die hun kinderen aan onze zorg hebben toevertrouwd. Voor de ouders geldt dat zij via onze website kunnen kennisnemen van ons jaarverslag. Ik vertrouw erop dat ons jaarverslag u een goede indruk geeft van hetgeen in 2013 is gedaan en bereikt. Voorwoord Ben Cüsters Bestuurder/algemeen directeur 4

5 Verslag van de raad van toezicht Met dit verslag legt de raad verantwoording af over de wijze waarop het toezicht in 2013 is uitgeoefend. Het intern toezicht De raad van toezicht toetst als intern toezichthouder het beleid en het functioneren van Salomo aan de vastgestelde missie, visie en de uitgezette koers. Hij dient goedkeuring te verlenen aan voorgenomen beslissingen van het bestuur op het gebied van strategie, organisatie, investeringen en prestaties. Hierbij hanteert de raad een systeemgerichte benadering, waarbij hij nagaat hoe de missie, visie en doelen zijn vertaald in planning en sturing op de realisatie van die doelen en het anticiperen op en beheersen van risico s die hierbij kunnen optreden. Dit is vastgelegd in het Toezichtskader Raad van Toezicht. Dat toezichtskader is uitgewerkt in een document waarin is vastgelegd welke informatie de raad nodig heeft om het toezicht goed te kunnen uitoefenen. Daaraan gekoppeld is een meerjarige agenda voor de raad. Deze in 2012 geïntroduceerde werkwijze heeft in 2013 goed voldaan. Voorts treedt de raad op als de werkgever van het bestuur, staat het bestuur met raad en daad terzijde en fungeert als een kritisch klankbord. De raad evalueert periodiek zijn eigen functioneren, zowel technisch inhoudelijk als wat betreft het persoonlijk en als team functioneren. De in 2013 gehouden zelfevaluatie die ging over het functioneren als team heeft er in geresulteerd dat de raad voortaan voorafgaand aan het overleg met de bestuurder een vooroverleg in eigen kring houdt. Deze verandering wordt door de raad positief gewaardeerd. Samenstelling raad van toezicht De raad van toezicht bestaat statutair uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen. De leden van de raad worden door de raad zelf benoemd, aan de hand van een uitgewerkte profielschets. De leden van de raad worden in beginsel benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal vier jaar. Een rooster van aftreden regelt de wisselingen in de samenstelling van de raad van toezicht. Door het vertrek van de heer Visser moest er een nieuw lid worden benoemd. Het betrof hier een vacature waarbij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) het recht had een bindende voordracht te doen. Omdat tegelijkertijd de raad zelf zijn nieuwe leden benoemt is in overleg met de GMR wederom besloten de wervingsprocedure gezamenlijk te doen, met behoud van ieders verantwoordelijkheid. Hiertoe is de door beide organen eerder goedgekeurde wervings- en selectieprocedure gevolgd. De werving is begeleid door een professioneel extern bureau. Gezegd kan worden dat de procedure goed heeft gefunctioneerd en dat deze heeft geleid tot een unanieme keuze uit de kandidaten. Benoemd als nieuw lid van de raad van toezicht is mevrouw I. Wieling uit Amsterdam, voormalig Inspecteur van het onderwijs, tevens ervaren toezichthouder. Verslag van de raad van toezicht 5

6 De samenstelling en het rooster van aftreden per 31 december 2013: Naam 1e benoeming 2e benoeming Aftredend Drs G.J. (Gerrit) van Elburg okt okt okt Drs A. (Alida) den Ouden - Noordermeer okt okt okt Drs W.J. (Willem) Sleddering juni 2010 juni 2014* juni 2018 (voorzitter) Drs J.M. (Jeanette) Verbiesen juni 2010 juni 2014* juni 2018 Drs I. (Irene) Wieling nov nov. 2017* nov (* betreft een voorgenomen benoeming) De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk ten opzichte van medeleden, de bestuurder van Salomo en andere deelbelangen van de organisatie. De leden hebben de volgende relevante nevenfuncties: Naam Nevenfuncties G.J. van Elburg - A. den Ouden-Noordermeer Lid Rekenkamercommissie Gemeente Haarlemmermeer Nationale Politie, Eenheid Den Haag, Bureau Burgersamenwerking, Bemiddeling en Mediation, vrijwillig mediator W.J. Sleddering Penningmeester van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten Secretaris van de Stichting Haarlemse Hofjes Lid Commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Heemstede. J.M. Verbiesen - I. Wieling Lid Raad van Toezicht BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam Voorzitter Stichting Adoptiekinderen uit Polen Lid en vervolgens voorzitter Stichting Friends Indeed Verslag van de raad van toezicht 6

7 Vergaderingen en activiteiten raad van toezicht De raad van toezicht van Salomo heeft in 2013 vier keer een reguliere vergadering gehouden. Daarnaast is er één themavergadering gehouden met als thema risicomanagement. Daarnaast is er twee keer een extra vergadering gehouden in verband met het terugtreden van de heer Visser en de benoeming van mevrouw Wieling. In 2013 verleende de raad goedkeuring aan het jaarverslag en de jaarrekening 2012, als mede aan de begroting Hoewel de definitieve gegevens van het ministerie nog ontbraken is het zeer aannemelijk dat de begroting 2014 sluitend is. Gedurende het jaar 2013 heeft de raad zich onder meer door beleidsrapportages, financiële tussenrapportages en de managementletter van de accountant op de hoogte laten brengen van relevante interne en externe ontwikkelingen. De toename van de leerlingaantallen, de structurele aandacht voor de kwaliteitszorg (opbrengstgericht werken) en het bereiken van een basisarrangement voor alle scholen zijn voor de raad tekenen dat Salomo goed op koers zit. In de reguliere vergaderingen is gesproken over de thema s ICT en Passend Onderwijs De voorzitter van de raad voerde periodiek overleg met de bestuurder. De raad was voorts actief betrokken bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). De raad heeft in 2013 de CAO voor bestuurders in het primair onderwijs uitgewerkt voor de bestuurder van Salomo in de vorm van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Overige activiteiten raad van toezicht De raad van toezicht voerde in 2013 overleg met de GMR en met een afvaardiging van de schooldirecteuren. Daarnaast gaven leden van de raad acte de présence bij de nieuwjaarsbijeenkomst en bij de opening van het schooljaar. De raad rechtstreeks benaderd door ouders In het verslagjaar is de raad in één geval rechtstreeks benaderd door ouders naar aanleiding van een incident op één van de scholen van Salomo. De raad heeft zo goed mogelijk het contact met deze ouders onderhouden, maar van meet af aan duidelijk gesteld dat de verantwoordelijkheid in dezen lag bij de bestuurder en de schooldirecteur. Deze hebben ook zelfstandig de beslissingen genomen die er toe hebben geleid dat het incident tot een eind werd gebracht. Daarover hebben zij de raad geïnformeerd. Geconstateerd kan worden dat het governancemodel in dit geval goed heeft gewerkt. Verslag van de raad van toezicht 7

8 Honorering raad van toezicht De honorering van de toezichthouders van Stichting Salomo is gebaseerd op het advies Honorering van raden van toezicht van onderwijsinstellingen van de VTOI. In 2013 ontvingen de leden een vergoeding van De taak van de voorzitter vergt meer tijd. Daarom wordt deze functie hoger gehonoreerd, namelijk met De VTOI heeft een nieuwe brochure uitgebracht over de honorering van de leden van de raden van toezicht. In 2014 zal de raad een besluit nemen over de doorvertaling hiervan voor de raad van toezicht van Salomo. Continuïteit In het kader van de verplichte paragraaf in het jaarverslag over de continuïteit van de organisatie dient de raad in zijn verslag aan te geven op welke wijze hij het bestuur ondersteunt en/of adviseert over de beleidsvraagstukken en de financiële problematiek. Hierover kan worden gezegd dat in de vergaderingen van de raad alle relevante beleidsvraagstukken systematisch aan de orde worden gesteld en dat de raad de bestuurder actief adviseert en ondersteunt bij de te maken keuzes. Datzelfde geldt voor de financiële aspecten van Salomo die in de vorm van begroting, meerjarencijfers en tussentijdse rapportages over het lopende jaar onderwerp van bespreking zijn met de bestuurder in de vergaderingen van de raad. Toekomst De raad zal zich in 2014 naast het reguliere werk, zoals de goedkeuring van jaarverslag en begroting en de monitoring van het Strategisch Beleidsplan zoals uitgewerkt in de jaaragenda, bezig houden met de ontwikkelingen op het gebied van het Passend onderwijs en het Speciaal basisonderwijs. De governance, met name op het gebied van het intern toezicht van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid- Kennemerland, waarvan Salomo deel uitmaakt, vraagt daarbij ook de aandacht. Tot slot De raad van toezicht heeft zijn werkzaamheden in het verslagjaar 2013 met veel plezier verricht. Wij zijn erkentelijk voor de ondervonden openheid en plezierige gesprekken met de bestuurder en de medewerkers van Salomo. Voorts spreken wij onze waardering uit voor de inzet en capaciteiten van bestuur, directeuren, leerkrachten en ondersteunende medewerkers. Verslag van de raad van toezicht Haarlem, juni 2014 Willem Sleddering voorzitter raad van toezicht 8

9 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Wisseling van de wacht In 2013 heeft binnen de GMR een aantal wisselingen plaatsgevonden. Vanuit de personeelsgeleding hebben Nicolien de Klerk, leerkracht op De Trapeze, en Clementine Bruggeman, leerkracht Bavinckschool hun functie binnen de GMR neergelegd. Deze vacatures werden opgevuld door Karin Lambers, leerkracht Prinses Beatrixschool en Joke van Leeuwen, leerkracht De Trapeze. Vanuit de oudergeleding werd afscheid genomen van Marieke Brink, ouder Bos en Duinschool, Rob Nelis, voorzitter en ouder Koningin Emma School, Eveline Stam, ouder Nicolaas Beetsschool en Liza Bečka, ouder Bosch en Hovenschool. Hun zetels werden opgevuld door Gijs Keij, ouder Tijo van Eeghenschool, Fieke Struijk, ouder Nicolaas Beetsschool, Anton de Bruin, ouder van de Koningin Emmaschool en Bob Kluft, ouder Oranje Nassauschool. José Sibon, ouder Koningin Emmaschool, heeft ook voor korte tijd deelgenomen aan de GMR, maar heeft zich vanwege een avondopleiding teruggetrokken uit de GMR. Per 1 juni heeft Ilona Verheul haar functie als ambtelijk secretaris overgedragen aan Jolande Groenheide, Notuleren4you. GMR Samenstelling GMR per 31 december 2013 Anton de Bruin Ouder Koningin Emmaschool Suzanne van der Laan Leerkracht Bavinckschool Karin Lambers Leerkracht Prinses Beatrixschool Maaike Kamps Ouder Willinkschool Gijs Keij Ouder Tijo van Eeghenschool Conny Kooistra Leerkracht de Ark Bob Kluft Ouder Oranje Nassauschool Joke van Leeuwen Leerkracht De Trapeze Elly Lodewijkx Leerkracht Dreefschool Minke van Putten Leerkracht Willem van Oranjeschool Fieke Struijk Ouder Nicolaas Beetsschool Rob Tempelaars Ouder Koningin Wilhelminaschool voorzitter Jolande Groenheide Ambtelijk Secretaris 9

10 Samenstelling Dagelijks Bestuur Het DB bestaat uit 4 leden; 2 uit de leerkrachtgeleding en 2 uit de oudergeleding. Per 1 januari 2013 maken Rob Nelis, voorzitter, Rob Tempelaars, Minke van Putten, Nicolien de Klerk deel uit van het DB. Door het vertrek van Nicolien de Klerk en Rob Nelis ontstaan er twee vacatures. Deze opengevallen plekken worden opgevuld door Suzanne van der Laan en Gijs Keij. Rob Tempelaars wordt tot voorzitter van de GMR gekozen. Met ingang van het nieuwe schooljaar bestaat het DB uit: Rob Tempelaars (voorzitter), Suzanne van der Laan, Gijs Keij en Minke van Putten. De ambtelijke ondersteuning wordt verzorgd door Jolande Groenheide. GMR vergaderingen De GMR heeft in 2013 zes keer regulier vergaderd. Bij deze vergaderingen is Ben Cüsters, bestuurder, als vaste deelnemer aanwezig. Overleg GMR en Raad van Toezicht Op 5 november heeft het jaarlijkse overleg met de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Aan dit overleg namen de leden van het Dagelijks Bestuur en drie leden van de Raad van Toezicht, t.w. Alida den Ouden, Gerrit van Elburg en Irene Wieling, deel. Onderwerpen van gesprek: Introductie en kennismaking met Irene Wieling, nieuw lid Raad van Toezicht; Hoe verloopt het overleg tussen de GMR en MR-en? Hoe loopt het overleg met de bestuurder? De rol van de Raad van Toezicht als toezichthouder; De rol van de Raad van Toezicht versus de rol van de GMR; Passend Onderwijs; Het Nationaal Onderwijsakkoord. GMR Vanwege het vertrek van het lid van de Raad van Toezicht, dat op voordracht van de GMR was benoemd, is er opnieuw een selectieprocedure in gang gezet. Aangezien het ging om een bindende voordracht van de GMR is de GMR betrokken geweest bij de selectieprocedure. Drie leden van de GMR namen samen met twee leden van de Raad van Toezicht deel aan de selectiecommissie. De selectiecommissie heeft uiteindelijk unaniem besloten om Irene Wieling voor te dragen als nieuw lid van de Raad van Toezicht. 10

11 Gasten in de GMR vergaderingen Margret Mes, beleidsmedewerker Onderwijs, toelichting op het Project Hoogbegaafdheid; Marjolein Grin, HRM adviseur, toelichting op de voortgang van de HRM thema s; Jaarverslag 2013 Hans Zoutendijk, stafdirecteur Salomo, toelichting op de organisatie van het ICT-beleid en ICT-ondersteunings- en beheersstructuur en facilitaire diensten van Salomo; Irene Wieling, nieuw lid Raad van Toezicht: introductie en kennismaking. Contact met de achterban De GMR heeft als belangenbehartiger van alle scholen bij Salomo via contactpersonen contact met de MR-en van de scholen. Het gaat hierbij enerzijds om informatie ophalen en signalen ontvangen en anderzijds gaat het om informatie brengen. Dit zijn contacten van halen en brengen. De contactpersonen zorgen ervoor dat de MR-en geïnformeerd worden over bepaalde onderwerpen en sturen relevante stukken door aan de MR-en. De MR-en ontvangen de goedgekeurde verslagen van de GMR vergaderingen. De MR-en kunnen, als zij daar behoefte aan hebben, hun vragen en standpunten via hun contactpersoon of via het GMR secretariaat aan de GMR voorleggen. Advies- en instemmingsaanvragen In 2013 heeft de GMR naast een aantal vaste thema s de onderstaande aanvragen behandeld: Instemmingsaanvraag actualisatie hoofdstuk 3 (benoemingsprocedures: werving/ selectie/ benoeming) van het Integraal Personeelsbeleidsplan. De GMR stemt in met de actualisatie van hoofdstuk 3. Adviesaanvraag Project versnelde invoering Passend Onderwijs: de GMR stemt hiermee in met het versneld invoeren van het Passend Onderwijs. Adviesaanvraag vakantieregeling volgens het advies van OC&W: de GMR adviseert om het advies te volgen. Instemmingsaanvraag hernieuwde vaststelling Medezeggenschapstatuut en actualisatie reglementen MR/GMR: de GMR stemt in met het hernieuwde Medezeggenschapsstatuut en stemt in met de actualisatie van de MR/GMR reglementen. Instemmingsaanvraag Bestuursformatieplan door de personeelsgeleding. De P-GMR stemt in met het Bestuursformatieplan. Instemmingsaanvraag Integraal Personeelsbeleidsplan inzake IPB nevenwerkzaamheden door de personeelsgeleding. De P-GMR stemt in het gewijzigde Integraal Personeelsplan. Instemmingsaanvraag aanvulling op de Bovenschoolse standaardteksten ten behoeve van de schoolgidsen : de GMR stemt in met de aanvulling op de Bovenschoolse standaardteksten. Instemmingsaanvraag Protocol Social Media: de GMR stemt in met het protocol. Overige onderwerpen die in de GMR-vergaderingen zijn besproken: Begroting 2013; Diverse HRM-onderwerpen zoals functiemix, mobiliteit, ziekteverzuim en nevenwerkzaamheden van personeel; ICT-pilot. 11

12 Onderwijs Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

13 Onderwijs Jaarverslag is het derde jaar van het vierjarige beleidsplan Stap voor stap verder ( ). Het planmatig en opbrengstgericht werken heeft voortgang gevonden naast vele andere ontwikkelingen. Hieronder een toespitsing op een aantal ontwikkelingen in Kwaliteitszorg De kwaliteitszorgsystematiek en de instrumenten en procedures die we daarbij hanteren zijn goed uitgewerkt en worden in praktijk systematisch toegepast. Denk hierbij aan strategisch beleid, jaarplannen en evaluaties, leeropbrengstenanalyses, bestuurlijk toezichtkader, audits, voortgangsgesprekken en dergelijke. De meeste scholen kunnen de geleverde onderwijskwaliteit inzichtelijk maken en analyseren om tot gerichte verbeteracties te komen. Het analytisch vermogen is gegroeid. Op alle scholen wordt met meetbare opbrengstdoelen gewerkt. Het is soms nog wel zoeken naar opbrengstdoelen die ambitieus, voldoende realistisch en werkbaar zijn. Scholen wisselen hier meer met elkaar uit. Salomo is tevreden met het tot nu toe bereikte niveau. Een goede graadmeter voor dit niveau is de beoordeling van de onderwijsinspectie op de indicator kwaliteitszorg. Deze indicator betreft de structurele aandacht voor evaluatie, verbetering en borging van de opbrengsten en het onderwijsleerproces. Alle Salomoscholen worden door de inspectie op dit onderdeel positief beoordeeld. Onderwijs Zelfevaluatie en auditing In 2013 hebben vijf scholen een auditteam ontvangen, t.w. de Willinkschool, de Koningin Wilhelminaschool, de Tijo van Eeghenschool, de Bavinckschool en De Ark. De scholen kiezen zelf een onderwerp voor hun zelfevaluatie en audit. Naast dit eigen gekozen onderwerp is ook gekeken naar het Salomobrede onderwerp; de zorgstructuur. De auditrapporten zijn een onderdeel van het bestuurlijk toezichtskader. De inhoud van het rapport wordt besproken door de directeur en de algemeen directeur en beleidsmedewerker in één van de twee jaarlijkse gesprekken in het kader van het bestuurlijk toezicht. 13

14 Opbrengsten Het jaarlijks schoolbreed analytisch bekijken van de toetsgegevens is gemeengoed geworden op de Salomoscholen. Via de cito-zelfevaluatie en het gebruikte format voor het doorlopen van de benodigde stappen wordt per school een goede analyse gemaakt van de opbrengstgegevens. Deze analyse wordt besproken in het bestuurlijk toezichtsgesprek (met de algemeen directeur en beleidsmedewerker onderwijs). De analyses op school gaan uiteraard dieper in op de scores van de individuele leerlingen. De eindopbrengsten van 2013 laten zien dat 4 Salomoscholen een cito-eindscore hebben die hoger ligt dan de bovengrens zoals de inspectie deze hanteert; 1 school scoort net boven de ondergrens en 2 scholen daaronder. 10 scholen hebben een cito-eindscore van rond het landelijk gemiddelde, 2 van deze scholen verantwoorden zich bij de inspectie met de LVS(leerlingvolgsysteem) toetsen en niet met de eindtoets. Van de LVS toetsen is alleen een ondergrens vastgesteld en geen bovengrens. Van deze scholen is dus niet te zeggen of de eindopbrengsten boven een bovengrens vallen. Inspectie In 2013 heeft weer een bestuursgesprek plaatsgevonden met de onderwijsinspectie, waarin de kwaliteit van de scholen is besproken en waarna de onderwijsinspectie de toezicht-arrangementen vaststelt. Net als in voorgaande jaren hebben alle Salomoscholen een basisarrangement. De onderwijsinspectie heeft in 2013 twee Salomoscholen bezocht. Dit zijn de Bos en Duin school en de Oranje Nassauschool. De scholen werden bezocht in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek. De inspectie hanteert dan een beperkt toezichtskader; alleen de opbrengsten, de kwaliteitszorg en de leerlingzorg wordt bekeken. We zijn in het algemeen tevreden met de oordelen van de inspectie over deze scholen. Waar scholen in het vorige rapport soms nog onvoldoende scoorden op de indicatoren kwaliteitszorg en leerlingzorg, is dat nu niet of nauwelijks meer het geval. De meeste scholen scoorden bovengemiddeld (4-scores, goed in plaats van de gebruikelijke 3-scores, voldoende). Onderwijs Bovenschoolse scholing Bij aanvang van een schooljaar ligt het bovenschoolse aanbod klaar. In 2013 is een Salomostudiemiddag georganiseerd voor de onderbouwleerkrachten. De helft van de workshops werd verzorgd door onderbouwleerkrachten zelf. 14

15 In 2013 is een Mastercourse Speltechnieken en spelbegeleiding ingekocht vanuit het Seminarium van Orthopedagogiek. Deze Mastercourse is een deeltijdopleiding ter professionalisering van leerkrachten in de onderbouw. Het begeleiden van het spelproces en het bieden van doordacht aanbod staat in deze Mastercourse centraal. Dertig leerkrachten hebben zich aangemeld en we zijn met twee groepen gestart. Halverwege 2014 zal deze Mastercourse worden afgerond. Er zijn verschillende workshops georganiseerd vanuit het bestuursbureau. Denk daarbij aan een workshop voor preventiemedewerkers, een workshop over het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken voor schoolleiders, MT-leden van grote scholen die deze gesprekken voeren en hier meer inhoud aan willen geven. Tevens is er een workshop georganiseerd voor administratief medewerkers, respectievelijk voor schooldirecties met een update over de financiële administratie. Daarnaast zijn er verschillende momenten geweest waarop bewust wordt uitgewisseld met elkaar. We willen nadrukkelijk leren van en met elkaar en we hebben een aantal goedlopende netwerken. Er is een netwerk voor intern begeleiders, voor de hoogbegaafdenspecialisten, voor ict-coördinatoren en voor groep 8 leerkrachten. We hebben tevens een uitwisseling georganiseerd voor leerkrachten van groep 8 met het voortgezet onderwijs (het ECL). Alle workshops en netwerken werden goed bezocht, er was altijd een opkomst van 80% of meer. Prestatiebox Het bestuursakkoord dat is afgesloten tussen OC&W en de PO-raad heeft tot doel om in de periode de opbrengsten van het primair onderwijs over de hele linie te verhogen. Schoolbesturen ontvangen vanaf 2012 aanvullende middelen om de doelen t.a.v. opbrengstgericht werken en professionalisering te bereiken. Dit zijn de zogenaamde prestatieboxmiddelen. Net als in 2012 is met de schooldirecties afgesproken om voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een plan in te dienen voor de besteding van de prestatieboxmiddelen aan de daarvoor bestemde onderwerpen (professionalisering, opbrengstgericht werken en/of cultuureducatie). De besteding van de prestatieboxmiddelen leek sterk op de besteding van Veel scholen wilden hun plusklas voor de (hoog)begaafde leerlingen behouden en bekostigden de extra werktijd van een plusklasleraar uit de prestatiebox. Tevens werd gekozen voor bekostiging van lesmateriaal voor deze groep leerlingen. Prestatieboxmiddelen werden ook besteed aan schoolbrede scholing, bijvoorbeeld voor het verbeteren van het wereldoriëntatie-onderwijs schoolbreed en voor het verbeteren van het klassenmanagement (bijv. coaching on the job ). Ook de cultuureducatie vormde een belangrijke uitgavenpost binnen de prestatiebox. Onderwijs 15

16 VVE (voor-en vroegschoolse educatie) In 2011 ondertekende de minister van OCW en de voorzitter van het G33 stedennetwerk de bestuursafspraken Effectief benutten van VVE en extra leertijd voor jonge kinderen. De bestuursafspraken betreffen de investeringen die het rijk en G4/G33 willen doen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen met een taalachterstand in de G4/G33 gebruik kunnen maken van hoogwaardige onderwijsvoorzieningen. Het bestuursakkoord bevat kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de voor- en vroegschoolse educatie en voor schakelklassen, zomerscholen en voorzieningen met eenzelfde doelstelling. Deze initiatieven passen in de bredere ambitie van het Rijk om de kwaliteit van deze voorzieningen structureel te verbeteren, talentontwikkeling te stimuleren en leerprestaties te verhogen. Tevens past dit in het streven van het kabinet om ook in de voorschoolse periode opbrengstgericht te werken. De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met de schoolbesturen en kinderopvang- en peuterspeelzaal-organisaties nader uitgewerkte ambities en streefdoelen aan de hand van de indicatoren van de Inspectie van het Onderwijs opgesteld. Kort samengevat wordt er in de periode 2012 tot en met 2015 ingezet op het verbeteren van het ouderbeleid, de interne kwaliteitszorg/opbrengstgericht werken, resultaatafspraken VVE, verhogen van het taalniveau van de pedagogisch medewerkers en het uitbreiden van de schakelklassen en VVE-plaatsen. Uiterlijk in 2015 dienen de doelen te zijn bereikt. OCW legt het eindbeeld vast ineen wettelijke regeling (AMvB) en laat de voortgang in 2013 en in 2015 monitoren door de Inspectie van het Onderwijs. Vanuit Salomo wordt actief deelgenomen in de werkgroep t.b.v. de uitvoering van de bestuursafspraken. Met de gemeente Haarlem is tot een gemeentelijk ouderbeleidsplan gekomen. De toeleiding van peuters naar VVE zalen is onderzocht en gerapporteerd aan de werkgroep. Tevens heeft in de zomervakantie van 2013 een zomerschool gedraaid. In 2014 wordt hiermee doorgegaan. De VVE scholen van Salomo (Willem van Oranje, Parkrijk en beide locaties van De Wadden) hebben vanuit deze gelden ook in 2013 allen een schakelklas kunnen opzetten. We hebben, mede namens de andere Haarlemse schoolbesturen, een subsidieaanvraag opgesteld voor Verlengde Schooldag, op een aantal Haarlemse scholen te starten vanaf voorjaar Op dit moment heeft De Wadden reeds een VSD (op eigen initiatief, zelf bekostigd). De Verlengde Schooldag komt naast een aantal reeds bestaande voorzieningen zoals schoolgebonden schakelklassen, kopklas, zomerschool en kinderuniversiteit. Onderwijs Diverse ontwikkelingen Er zijn richtlijnen opgesteld en met de schooldirecties besproken t.a.v. de inzet op school en ten behoeve van individuele leerlingen van externe psychologen. Er is sinds 2011 een samenwerking met de Ipabo. In concreto betekent dit dat van De Ark en de Bavinckschool enkele leerkrachten zich hebben geschoold tot schoolopleiders. Beide teams volgen dit schooljaar de opleiding tot mentoren. Dit alles om het opleiden in de school op een hoger niveau te brengen. 16

17 Twee van onze scholen (De Wadden en de Nic. Beets) nemen deel aan een traject van de Stichting LeerKRACHT (initiatief vanuit m.n. McKinsey), gericht op het tot stand brengen van een professionele leergemeenschap binnen de scholen. Onder het motto van good naar great. Het traject LeerKRACHT is onder andere het resultaat van door McKinsey uitgevoerd internationaal onderzoek naar de performance van verschillende onderwijssystemen. Daaruit bleken met name die systemen effectief die de leerkracht centraal stellen en het professionele, lerende vermogen benadrukken. Hierdoor geïnspireerd worden binnen de scholen methodieken ingevoerd die ertoe leiden dat leerkrachten elkaar professioneel ondersteunen en feedback geven, samen lessen voorbereiden enzovoort. Er zijn twee eigen Salomo coaches voor de trajecten opgeleid en beschikbaar. Ook de bestuurder heeft zich op het traject georiënteerd, o.a. via werkbezoek aan ABN/Amro waar met elementen uit de methodiek wordt gewerkt. Naast de Tijo van Eeghenschool is ook de Bos en Duinschool gestart met het geven van Engels vanaf groep 1. Er zijn meerdere scholen binnen Salomo die zich hierop voorbereiden. Zicht op 2014 In 2014 zullen we de ingezette route vervolgen, VVE blijft een belangrijk beleidsthema, net als de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Tevens zullen we de vele netwerken en scholingsmomenten voorzetten, waarbij speciale aandacht voor de onderbouw. Tevens werken we aan een leergang voor schooldirecties. Het project van Stichting LeerKRACHT zal doorgang vinden en zich vermoedelijk uitbreiden. Ter versterking van het onderwijskundig gebruik van ICT wordt in 2014 in overleg met de schooldirecties gezocht naar een efficiënte en praktische aanpak waarmee de ontwikkeling van het gebruik ervan kan worden ondersteund en versterkt. De beschikbaarheid van de gelden uit het najaarsakkoord zullen daarbij worden betrokken. Onderwijs 17

18 Personeel Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

19 Personeel Jaarverslag 2013 Hieronder volgen de vaste rubrieken van het jaarverslag waaronder kengetallen met betrekking tot de personeelssamenstelling. In deze overzichten zijn wij, tenzij anders is vermeld, steeds uitgegaan van de peildatum 1 oktober. Mobiliteit Evenals in 2012 hebben wij ook in 2013 een mobiliteitsmiddag georganiseerd, met als doel de directeuren van scholen met vacatures te koppelen aan medewerkers die van school wilden veranderen. Deze middag werd door de deelnemers als positief ervaren al kwamen er niet direct passende matches uit voort. Daarvoor moesten nog meerdere gespreksrondes worden doorlopen. Bij de wisseling van het schooljaar op 1 augustus 2013 zijn 10 personeelsleden met een vaste benoeming van school gewisseld. Voor vier van hen had dat een gedwongen karakter. In 2013 zijn 28 mensen voor het eerst bij Salomo komen werken. Voor 18 mensen ging het om een benoeming vanwege een langdurige vervanging. Van de mensen die in 2013 voor het eerst werden benoemd zijn er 20 nog steeds werkzaam Van 33 mensen werd het dienstverband in 2013 om uiteenlopende redenen beëindigd. Hieronder volgt een nadere onderbouwing van de reden voor het vertrek Eigen verzoek, ander werk Gebruik FPU-regeling Einde vervangingswerk (Flexibele) Pensionering Blijvende arbeidsongeschikheid Einde tijdelijke dienst, geen formatieruimte Einde vaste dienst, geen formatieruimte Onvoldoende functioneren Overlijden Personeel 8 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bij Salomo was de laatste jaren lager dan het landelijke gemiddelde. In het jaar 2013 was het geregistreerde ziekteverzuim 6,033%. In 2012 was het geregistreerde ziekteverzuim 6,16%. Het ziekteverzuim binnen Salomo is derhalve iets afgenomen. Het laatst vastgestelde landelijke percentage is 6,44% over Daarmee vergeleken is het verzuim bij Salomo lager dan het landelijke gemiddelde ,14 5,26 6,46 6,14 6,44 6,16 6,03 Landelijk gemiddelde Salomo Tijdens het overleg tussen directeuren, HRM-medewerkers en arbodienst is vooral preventie een steeds terugkerend thema. Bij signalen van dreigende uitval wordt sneller gesproken met de betrokken medewerker en wordt eventueel preventief doorverwezen naar de verzuimconsulent. 19

20 Beloningsbeleid Salomo kent een regeling op grond waarvan personeelsleden die zich bovengemiddeld hebben ingezet om door de scholen gestelde doelen te bereiken extra te belonen. Op grond van die regeling kan een bescheiden toelage worden toegekend aan de bedoelde personeelsleden. In 2013 is op de hieronder genoemde scholen van deze regeling gebruik gemaakt. School Aantal Totaal uitbetaalde personeelsleden gratificaties Kon. Wilhelminaschool 1 500,00 Willinkschool ,00 Willem van Oranjeschool 1 500,00 Bosch en Hovenschool 2 500,00 Prinses Beatrixschool 1 500,00 In onderstaande tabel hebben wij aangegeven hoe de verdeling is van de salarisschalen voor al het personeel dat bij Salomo in dienst is, met inbegrip van het personeel op het stafbureau en het bovenschoolse management. Vervangers en (LIO-)stagiaires zijn buiten beschouwing gelaten. Als peildatum is 1 oktober 2013 aangehouden Salarisschaal Aantal Aantal Aantal Aantal medewerkers fte s medewerkers fte s LA , ,55 LB-BO 60 44, ,73 LB-SBO 22 14, ,46 LC-SBO 3 2,47 3 2,47 DB 10 8, ,76 DC 6 6,00 6 6,00 AB 3 2,92 2 1, ,21 2 1, ,02 7 5, , , ,00 0 0, ,96 2 0, ,79 5 3, ,84 2 1, ,20 1 1, ,56 2 1, ,70 5 2, ,00 1 1, ,07 0 0,00 Bestuurders CAO 0 0,00 1 1,00 Totaal 303,34 308,66 Personeel 20

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino Plaats : Sneek BRIN-nummer : 07VU Onderzoeksnummer : 124713 Datum schoolbezoek : 31 januari 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF School : Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 83502 Datum schoolbezoek : 2 oktober 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk!

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Waalwijk, maart 2017 Inhoudsopgave 2 1. Informatie over Leerijk! 3 1.1. Organisatie 1.2. Positie van de GMR 1.3. Missie

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS HET VELDHUIS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS" School : rkbs "Het Veldhuis" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 27CT Onderzoeksnummer : 89402 Datum schoolbezoek : 8 februari 2007 Datum vaststelling : 23 maart

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "DE CIRKEL" LOC. "MAASPLEIN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE CIRKEL LOC. MAASPLEIN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "DE CIRKEL" LOC. "MAASPLEIN" School : obs "De Cirkel" loc. "Maasplein" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 16BL Onderzoeksnummer : 80616 Datum schoolbezoek : 28 september 2006

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZAAIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZAAIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZAAIER School : Basisschool De Zaaier Plaats : Teuge BRIN-nummer : 04UH Onderzoeksnummer : 92551 Datum schoolbezoek : 26 april 2007 Datum vaststelling : 27 juni

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL School : de Europaschool Plaats : Hengelo (Ov) BRIN-nummer : 23RX Onderzoeksnummer : 89955 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 14 maart

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB School : Basisschool De Hobbedob Plaats : Weesp BRIN-nummer : 11UH Onderzoeksnummer : 92563 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum vaststelling : 15

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL School : p.c Prins Constantijnschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 15AH Onderzoeksnummer : 71440 Datum schoolbezoek : 10 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo Jaarverslag MR 2015-2016 Basisschool De Telgenkamp, Hengelo 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Algemeen...4 1.1. Samenstelling MR en datum van indiensttreding...4 1.2. Taakverdeling...4 1.3. Vergaderfrequentie...4

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WITTE SCHOOL. : De Witte School : Noordwijk-Binnen BRIN-nummer : 09DT Onderzoeksnummer : 79688

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WITTE SCHOOL. : De Witte School : Noordwijk-Binnen BRIN-nummer : 09DT Onderzoeksnummer : 79688 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WITTE SCHOOL School : De Witte School Plaats : Noordwijk-Binnen BRIN-nummer : 09DT Onderzoeksnummer : 79688 Datum schoolbezoek : 18 mei 2006 Datum vaststelling : 15 februari

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' School : basisschool 'Armhoefse Akker' Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 07ND Onderzoeksnummer : 91834 Datum schoolbezoek : 10 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' School : basisschool 'De Hoeksteen' Plaats : Spijk BRIN-nummer : 04TX Onderzoeksnummer : 74116 Datum schoolbezoek : 27 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 25 november 2011 Betreft Bestuursafspraken G4 en G33

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 25 november 2011 Betreft Bestuursafspraken G4 en G33 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling Maastricht, 2 juni 2017 Aan het personeel en de ouders/verzorgers van de leerlingen van stichting kom Leren, De GMR van stichting kom Leren is op zoek naar enthousiaste leden, die er een uitdaging in zien

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron Plaats : Nieuw-Amsterdam BRIN-nummer : 03RZ Onderzoeksnummer : 121204 Datum schoolbezoek : 11 januari Datum vaststelling :

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG' School : basisschool 'De Brug' Plaats : Waspik BRIN-nummer : 06EI Onderzoeksnummer : 74084 Datum schoolbezoek : 29 juni 2006 Datum vaststelling : 23 oktober

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2013-2014

Jaarverslag MR 2013-2014 Jaarverslag MR 2013-2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013-2014 van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool St. Antonius. In dit verslag legt de MR verantwoording af over de activiteiten

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM School : o.b.s. De Wezeboom Plaats : Ruinerwold BRIN-nummer : 18IJ Onderzoeksnummer : 93982 Datum schoolbezoek : 7 mei 2007 Datum vaststelling : 20 augustus

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK School : Het Drieluik Plaats : Almere BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling : 26 februari 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK School : basisschool De Driehoek Plaats : Griendtsveen BRIN-nummer : 06UG Onderzoeksnummer : 81782 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN School : cbs De Hoekstien Plaats : Arum BRIN-nummer : 05LU Onderzoeksnummer : 89247 Datum schoolbezoek : 30 november 2006 Datum vaststelling : 7 februari 2007

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS "PRINS WILLEM ALEXANDER" (LOC. RANDENBROEK)

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS PRINS WILLEM ALEXANDER (LOC. RANDENBROEK) ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS "PRINS WILLEM ALEXANDER" (LOC. RANDENBROEK) Plaats : Amersfoort BRIN-nummer : 08TE Onderzoeksnummer : 119682 Datum schoolbezoek : 2 september

Nadere informatie

Hoe kijkt een inspecteur naar kwaliteit (en kwaliteitszorg)? Monique Okkerse Swaantje de Bekker

Hoe kijkt een inspecteur naar kwaliteit (en kwaliteitszorg)? Monique Okkerse Swaantje de Bekker Hoe kijkt een inspecteur naar kwaliteit (en kwaliteitszorg)? Monique Okkerse Swaantje de Bekker Programma Kennismaking Veranderingen in het toezicht Kwaliteitsgebieden nieuw waarderingskader 2017 Didactisch

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Jaarverslag GMR VO 2011-2012

Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio Dit jaarverslag is bedoeld om u als

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C.B.S. DE HOEKSTEEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C.B.S. DE HOEKSTEEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C.B.S. DE HOEKSTEEN School : p.c.b.s. De Hoeksteen Plaats : Hoogezand BRIN-nummer : 03WN Onderzoeksnummer : 81665 Datum schoolbezoek : 12 juli 2006 Datum vaststelling : 2

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf Plaats : 's-gravendeel BRIN-nummer : 09FD Onderzoeksnummer : 121208 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus Plaats : Zoutkamp BRIN-nummer : 08BW Onderzoeksnummer : 122849 Datum schoolbezoek : 31 mei Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie