STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE"

Transcriptie

1 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

2 DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL JAARVERSLAG KENGETALLEN DEEL B: JAAR- EN ACTIVITEITENPLAN JAAR- EN ACTIVITEITENPLAN 2014 Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

3 INHOUDSOPGAVE Onderwerp Pagina 1. Inhoudsopgave Voorwoord... 4 DEEL A: VERSLAGEN Verslag Raad van Toezicht Verslag Directeur/Bestuurder Verslag Centrale Oudercommissie Verslag Ondernemingsraad Verslag ingediende klachten Sociaal jaarverslag Kengetallen DEEL B: JAAR- EN ACTIVITEITENPLAN Inleiding Missie Beleidskaders Activiteiten Prioriteiten Organigram Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 3 van 45

4 VOORWOORD In dit jaarverslag wordt gerapporteerd en verantwoording afgelegd over het in 2013 gevoerde beleid. De Raad van Toezicht heeft drie rollen, namelijk die van: toezichthouder, adviseur en werkgever. Tevens moet de raad een oordeel hebben over de juistheid van de gekozen missie en bedrijfsstrategie en of de bestuurder zich aan de afgesproken plannen, planning en uitvoering houdt en doet daarvan verslag. Verder is de raad verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en is de manier van functioneren als team van groot belang. Kinderen zijn het kostbaarste bezit waarvoor de ouders/verzorgers verantwoordelijkheid te dragen krijgen. Zij zijn onze toekomst, volwassenen geven de wereld aan hen door. Hoe die wereld er uitziet en hoe duurzaam deze is, is daarbij van levensbelang. Ieder kind heeft recht op een zo goed mogelijk doorgaande opvoeding- en leerlijn, die begint bij ouders/verzorgers als eerst verantwoordelijken, die voortgezet wordt via deelname aan kwalitatief goede en breed toegankelijke voorschoolse voorzieningen. Ouders/verzorgers vertrouwen hun kinderen toe aan kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen, als partners in de opvoeding, maar willen ook iets herkennen van de sfeer van de cultuur en identiteit van het eigen gezin. Dat schept aanzienlijke verplichtingen. Ons leven en dat van de kinderen speelt zich af in een snel veranderende maatschappij, waarbij er sprake is van lifelong learning, maar ook in de wetenschap dat spelen ook leren is. Dus is kwaliteit, met name van het personeel, één van de eerste vereisten, zonder verspilling van mogelijkheden en middelen. Opvang en opvoeding in (integrale) kindcentra kan dat alles bevorderen, zodat ouders/verzorgers een integraal aanbod hebben op het pedagogisch terrein. Wat volwassenen ook bedenken, centraal moet in al onze plannen zijn: het kind. Om die kwaliteit, visie en missie ook te kunnen borgen bij onze stichting in een tijd van krimp is veel creativiteit nodig, die kan beginnen met het vergroten van de effectiviteit. De voortschrijdende economische recessie maakte het noodzakelijk dat de ingezette lijn van 2012 in 2013 in concrete processen werden omgezet. Deze processen stoelen op de visie, dat schaalvergroting of verregaande samenwerking met andere verwante organisaties een oplossing zou kunnen zijn. De controle over het gevoerde beleid heeft zich dan ook voltrokken langs de strategische lijn: wat waren de feiten, wat viel er te kiezen, was er draagvlak en hoe was de mogelijke uitvoering. Herman Mensink Voorzitter Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 4 van 45

5 DEEL A VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT Doelstelling Van links naar rechts op de foto: T. Hegeman, H. Spanjer, H. Mensink, B. Webbink en B. Anjema Stichting Kinderopvang West-Twente werkt zonder winstoogmerk en heeft als hoofddoelstellingen: 1. Het bevorderen van kinderopvang in de ruimste zin van het woord; 2. Het stimuleren van een positieve menings- en beeldvorming omtrent de kinderopvang. Als kinderopvangorganisatie hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We moeten niet alleen een zo goed mogelijke kinderopvang verzorgen, maar tevens voor medewerkers en kinderen optimale omstandigheden creëren en daarnaast structuren opzetten die garanderen dat taakstellingen zo veel mogelijk worden gerealiseerd. Dit alles onder de afgesproken Governance Code Kinderopvang. Samenstelling Raad van Toezicht in 2013 De samenstelling van de Raad van Toezicht komt statutair tot stand en bestaat minimaal uit 5 en maximaal uit 7 personen. Een benoeming geldt voor 4 jaar en men is eenmaal herkiesbaar. De samenstelling in 2013 was als volgt: - dhr. P. van der Linde, voorzitter tot oktober 2013, belangenbehartiger van de Ondernemingsraad (OR); - dhr. H. Mensink, onafhankelijk lid, secretaris, vanaf oktober 2013 voorzitter; - mevr. B. Anjema, lid, belangenbehartiger Centrale Ouder Commissie (COC), vanaf oktober 2013 secretaris; - dhr. B. Webbink, onafhankelijk lid; - dhr. H. Spanjer, lid, belangenbehartiger Ondernemingsraad vanaf oktober 2013; - dhr. T. Hegeman, onafhankelijk lid. Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 5 van 45

6 Inhoudelijk verslag Raad van Toezicht In 2013 hebben de heer Spanjer en de heer Hegeman de ontstane vacatures vervuld en zo waren we weer voldoende op sterkte. In oktober van het vorige jaar heeft de heer Van der Linde als voorzitter afscheid genomen van de Raad van Toezicht omdat hij statutair aftredend was. Wij willen hem hierbij nog bedanken voor zijn jarenlange bijdrage aan en betrokkenheid bij SKWT. Vooral zijn commitment zal ons bijblijven. Unaniem werd ondergetekende gekozen als zijn opvolger, mede gezien vanwege de continuïteit, de inmiddels langdurige ervaring in de Raad van Toezicht en diepgaande kennis van de lopende processen en procedures. De Raad van Toezicht kwam formeel 4 keer bijeen (april, juni, oktober en december). Tijdens deze vergaderingen lichtte de directeur/bestuurder, mevr. Huisman, samen met de manager Finance & Control, de heer Postma, diverse zaken toe. Met name maatschappelijke ontwikkelingen -verband houdend met de economische crisis leidden ertoe dat de Raad van Toezicht in 2013 diverse malen naast de formele bijeenkomsten bijeen kwam met zowel de directeur/bestuurder, het management team, de centrale oudercommissie en de ondernemingsraad. De aanhoudende economische crisis in 2013 noopten de directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht om de in 2012 ingezette contacten met omringende kinderopvangorganisaties nog verder te intensiveren. Nadat collega-kinderopvangorganisatie KOOS (Raalte) begin 2013 had aangegeven nog niet toe te zijn aan een nauwere samenwerking, werd de blik gericht richting kinderopvang-collega De Cirkel (Almelo). Zowel De Cirkel als SKWT hebben veel overeenkomsten in visie op de kinderopvang en de lokale organisaties. Dit resulteerde in de loop van 2013 in het tekenen van een intentieverklaring om te onderzoeken of beide partijen mogelijk konden komen tot een fusie. Aanvullende onderzoeken hebben ertoe geleid dat dit onderzoek op het moment van schrijven van het verslag van de Raad van Toezicht nog steeds gaande is. Stappen zetten", het reorganisatieplan van SKWT, is helaas in 2013 tot volle wasdom gekomen ten gevolge van de huidige crisis. Deze stappen inzake negatieve ontwikkelingen in de kinderopvangsector hebben ook SKWT sterk getroffen. De financiële resultaten maakten pijnlijk duidelijk dat de omzet in 2013 weliswaar sterk is achtergebleven bij de begroting, maar dat hierop ook goed is geanticipeerd. Echter, evenals in 2012 moesten ook in 2013 de nodige stappen gezet worden om de kosten terug te dringen en wederom waren, helaas, personele consequenties het gevolg. De kwalitatief hoogwaardige managementrapportages maakten dat SKWT ook in 2013 tijdig in staat is geweest adequaat sturing te geven aan de trends en ontwikkelingen op landelijk, maar vooral op lokaal niveau. Het resultaat zal voorlopig echter onder druk blijven staan. De slogan voor 2013: CREATIVITEIT kreeg zo wel een speciale lading. We zullen in 2014 een beslissend jaar ingaan ten aanzien van verregaande samenwerking en spreken de wens uit dat dit tot positieve samenwerking zal leiden. Op deze wijze houden wij onze kwaliteit op peil zodat er sprake blijft van hoogwaardige kinderopvang. Immers, we willen onze core-business: het opvangen van kinderen, die door de ouders/verzorgers aan ons toevertrouwd worden in een veilige omgeving, blijven waar maken. Namens de Raad van Toezicht Herman Mensink, voorzitter Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 6 van 45

7 DEEL A VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER SAAMHORIGHEID Carolien Huisman Directeur/bestuurder Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 7 van 45

8 Inleiding Investeren in de kwaliteit van kinderopvang en het toegankelijk houden van kinderopvang voor alle kinderen is de maatschappelijke opdracht waar SKWT zich al jaren aan conformeert. De afgelopen jaren staat deze opdracht onder druk door de economische crisis en de keuzes die ouders/verzorgers maken voor goedkopere en informele opvangvormen. De aanhoudende krimp zet de kwaliteit onder druk en betekent verlies van arbeidsplaatsen van medewerkers. Opgebouwde kennis en expertise moet voor een deel worden losgelaten. Dat zijn pijnlijke consequenties die het nastreven van de ambities er niet gemakkelijker op maken. De landelijke politiek, i.c. minister Asscher heeft in december 2013 zijn visie op de ontwikkeling van de kinderopvang in hoofdlijnen aangegeven. Deze visie is er op gericht een einde te maken aan de versnippering van de kinderopvangvoorzieningen. Kinderopvang, peuterspeelzalen en basisonderwijs (+BSO) moeten naar een integrale structuur waarin de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen centraal staat. Financiële drempels en verschillen in wet- en regelgeving dienen hiervoor weggenomen te worden. Hoe een en ander vorm gaat krijgen zal in 2014 duidelijker worden en voor SKWT ligt hier de uitdaging om daarop tijdig te anticiperen Was wederom een jaar vol veranderingen. Waar nodig gingen we verder op gebaande wegen, waar nodig sloegen we nieuwe wegen in. Waar we goed in zijn, blijven wij voor het voetlicht brengen. SKWT is op veel terreinen onderscheidend ten opzichte van concurrerende kinderopvangorganisaties: We bieden extra activiteiten gericht op sport en beweging met eigen ontwikkelde methodes en methodieken; We bieden opvang aan kinderen met een lichte gedrags- of ontwikkelingsstoornis; Ons aanbod is ontwikkelingsgericht en sluit aan bij de leefwereld van elke leeftijdsgroep; We hebben prachtige vestigingen die zowel binnen als buiten mogelijkheden bieden voor een gevarieerd aanbod; We zijn in drie gemeenten actief en we zijn actief betrokken bij alle keten- en netwerkpartners die voor de kinderopvang van belang zijn. Om al onze ambities waar te kunnen blijven maken is het noodzakelijk om waar mogelijk de handen ineen te slaan. Het delen van kennis en expertise, het bij elkaar brengen van deskundigen en beheersing van de kosten, zijn hier de voordelen van. In de afgelopen jaren zijn intern beheer van de organisatie en anticiperen op de krimp de dominante issues. De stichting ziet na een aantal verliesjaren het financieel vermogen slinken. Noodzakelijke investeringen en innovaties zijn marginaal aan de orde. Er is noodgedwongen afscheid genomen van een fors aantal collega's. Gesteld kan worden dat SKWT na drie jaren van krimp er, relatief gezien, op hoofdlijnen nog goed voor staat, mede door de genomen maatregelen. De organisatie is echter in toenemende mate onvoldoende effectief en slagvaardig ingericht om het hoofd te kunnen bieden aan omgevingseisen uit markt en maatschappij. Wat daarbij nog meer zorgen baart is het feit dat wij de hoge kwaliteitseisen die wij onszelf gesteld hebben, steeds minder waar kunnen maken. Al deze factoren dwingen de organisatie om te blijven bezuinigen indien nodig en gelijktijdig de bakens te verzetten. De discussie over de schaalgrootte van de organisatie is de afgelopen tijd manifester geworden. Conform hetgeen hierover in het Strategisch Beleidsplan is verwoord en is vertaald in de Jaar- en Activiteitenplannen van de laatste jaren, is de focus in 2013 met meer nadruk gericht geweest op de strategische samenwerkingspartners. Deze strategie is er op gericht om de kwaliteit te borgen en SKWT beter op de kaart te zetten als kinderopvangorganisatie met oog voor opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Daarnaast draagt deze strategie bij aan het vermijden van Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 8 van 45

9 kredietafhankelijkheid en aan het genereren van voldoende rendement, zodat er weer financiële slagkracht komt voor ontwikkeling en innovatie. Tevens is het van groot belang dat SKWT als netwerk- en ketenpartner betrokken blijft bij alle ontwikkelingen en initiatieven die van invloed zijn op het aanbod en de strategische positie op lokaal en regionaal niveau. Al in 2007 hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden over 'een vorm van nauwe samenwerking' tussen SKWT en collega-organisaties. In 2009 is er een regio-overleg ontstaan rond de ontwikkelingen bij de gastouderopvang. Dit is gegroeid naar een structureel directieoverleg gericht op afstemming, informatieuitwisseling en, waar mogelijk, samenwerking. In 2010 hebben Stichting Kinderopvang KOOS in Raalte en SKWT besloten om de afdeling P&O voor beide organisaties samen te voegen. In 2011 ontstond, mede door de crisis in de sector, de behoefte aan een meer formele vorm van samenwerking op het niveau van de overhead. Er is onderzoek gedaan naar een Shared Service Centrum. Medio 2012 haakten een aantal partners af. SKWT en Kinderopvang De Cirkel in Almelo, als de twee grotere organisaties, bleven echter de noodzaak zien van strategische samenwerking in een steeds krimpende markt. Dit is het startmoment geweest om gezamenlijk te onderzoeken of één en ander haalbaar is. Er zijn veel overeenkomsten maar tegelijkertijd ook verschillen tussen beide organisaties. De overeenkomsten maken een strategische samenwerking voor de hand liggend; de verschillen zijn in 2013 in diverse besprekingen nader onderzocht waarbij werd vastgesteld dat ze de samenwerking niet in de weg hoeven te staan. Dit betrof bijvoorbeeld de verschillen in de juridische status van stichting (SKWT) en BV (De Cirkel Groep). Begin oktober 2013 hebben beide bestuurders een Intentieverklaring getekend waarin wordt aangegeven dat het onderzoek naar een fusie, c.q. samenwerking formeel en in de openbaarheid wordt voortgezet. Parallel aan deze ontwikkelingen blijft SKWT samenwerken met KOOS. Naast de afdeling P&O is er per 1 oktober 2013 tevens sprake van dienstverlening op het terrein van Financiën&Control. Het onderzoek met De Cirkel loopt tot in 2014 door en er zal in het voorjaar 2014 naar verwachting een definitief besluit vallen. Ouders/verzorgers en hun kinderen zijn in alle beleidsontwikkelingen de focus waarop SKWT zich blijft richten. Met lede ogen zien we ouders/verzorgers, al dan niet gedwongen door werkloosheid, hun opvangcontract bij SKWT minderen of opzeggen. We zien steeds vaker dat financiële afwegingen ouders/verzorgers doen beslissen afscheid te nemen van de 'duurdere' groepsopvang. Op allerlei manieren blijven we ons inzetten om ouders/verzorgers te overtuigen van de meerwaarde van groepsopvang en de basis die dit betekent voor de verdere ontwikkeling van hun kind(eren) en een goede start van de kinderen op de basisschool. De 'emotie van de kosten' zit in de hoofden van veel ouders/verzorgers, terwijl feitelijk de netto kosten niet opwegen tegen hetgeen wordt geboden. Met het deels terugdraaien van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag per 2014, een hopelijk aantrekkende economie, een consistent regeringsbeleid en met goede mediacampagnes, hopen we dat ouders/verzorgers de weg naar de groepsopvang weer gaan inslaan. In het afgelopen jaar 2013 wisten we ons gesteund door alle betrokken medewerkers die, ondanks ontslagrondes en veranderingen, de focus gericht hielden op de opvang aan de kinderen en onze dienstverlening aan de ouders/verzorgers. We geven onze passie en energie in het dagelijkse werk met de kinderen en krijgen hier veel energie voor terug. Bij alle, soms moeilijke en weerbarstige besluiten die we moeten nemen, weet ik mij gesteund door de betrokken, maar zeker ook kritische formele overlegorganen van SKWT: - Raad van Toezicht; - Ondernemingsraad; - Centrale OuderCommissie en OuderCommissies. Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 9 van 45

10 De adviezen en instemming rond besluiten die met deze gremia worden genomen zijn van onschatbare waarde om beslissingen te nemen die maximaal draagvlak hebben en daarmee uitvoerbaar worden Sluiten we met gemengde gevoelens af. Bedrijfseconomisch is het een slecht jaar, dat we afsluiten met een fors verlies. Ontslagen onder het vaste personeel waren ook dit jaar aan de orde. Dit betekent spanning en onzekerheid voor alle medewerkers. Ouders/verzorgers en kinderen zien geliefde leidsters vertrekken. Hoe goed we ook getracht hebben dit op te vangen; een aantal ouders/verzorgers hebben om deze redenen de opvang bij SKWT beëindigd, wat vervolgens uiteindelijk weer leidt tot personele inkrimping. Het is de intense hoop bij iedereen binnen SKWT dat we in 2014 uit deze negatieve spiraal komen. Aan onze gezamenlijke inzet zal dit niet liggen. Hoezeer de ontwikkelingen iedereen ook raken, we blijven de handen ineen slaan voor de beste opvang die we kunnen bieden. Daarom hebben we voor 2014 als motto gekozen: Saamhorigheid. Carolien Huisman Directeur/bestuurder Algemeen Beleid Intern en extern is de focus gericht op samenwerking. Het blijft van het grootste belang dat SKWT niet alleen de blik naar binnen richt, maar ook in verbinding blijft of komt met de ontwikkelingen die er lokaal en landelijk zijn. Dat houdt de geest fris en geeft input voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Samenwerken verbindt ons met andere organisaties die complementair zijn aan het aanbod van SKWT. SKWT is een netwerkorganisatie en wil dit nadrukkelijk uitdragen. Naast alle ontwikkelingen die samenhangen met de krimp (vaststellen Sociaal Plan, afspiegelingsrondes, herhuisvesting (terugbrengen capaciteit), kostenbeheersing en bezuinigingen, heeft SKWT veel tijd, energie en geld geïnvesteerd in het samenwerkingstraject met Kinderopvang De Cirkel in Almelo en met Kinderopvang KOOS in Raalte. Daarnaast is SKWT zoveel mogelijk vertegenwoordigd geweest bij lokaal, regionaal en landelijk overleg om de eigen focus op de toekomst te blijven toetsen aan overige ontwikkelingen. De belangrijkste zaken, waar SKWT bij betrokken is geweest, zijn: - Ontwikkelingen transitie jeugdzorg; - Ontwikkelingen Passend Onderwijs; - Ontwikkelingen VVE en harmonisatie met de peuterspeelzalen. In de volgende hoofdstukken worden, per beleidsonderdeel, kort de ontwikkelingen in 2013 toegelicht. Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 10 van 45

11 Opvang Kinderdagopvang/KDV SKWT heeft in 2013 het aanbod van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) binnen de kinderopvang verder geïmplementeerd. In de drie gemeenten van het werkgebied van SKWT (Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden) verloopt de harmonisatie en samenwerking met de peuterspeelzalen in een verschillend tempo en in een verschillende mate van intensiteit. Tot concrete stappen heeft dit helaas ook in 2013 niet geleid. Door de bezuinigingen is er geen extra budget beschikbaar voor Video Interactie Begeleiding. Van de 6 medewerkers die in 2012 hierin zijn geschoold kunnen er drie in 2014 de accreditatie behouden. De VIB wordt op een aangepaste wijze uitgevoerd, onder andere binnen het project Alert4You. SKWT participeert in alle drie gemeenten in Zorg-Adviesteams (ZAT) voor 0-4 jarigen. Dit zijn multidisciplinaire teams (met maatschappelijk werk en jeugdzorg) waarin kinderen waarover op enigerlei zorg is, worden besproken. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld en geven toestemming. Zonder toestemming wordt een casus anoniem ingebracht. Verder is er goed contact met de jeugdzorg- en jeugdhulporganisaties in situaties dat er iets met een kind aan de hand is. Bij de overleggen rond de Transitie Jeugdzorg is de aandacht voor de kinderopvang en peuterspeelzalen (voorscholen) vooral gericht op vroegsignalering. Inzet van SKWT is hierbij de medewerkers te scholen en trainingen binnen de gemeentelijke pilots die in 2013 gestart zijn. Binnen SKWT hebben de combinatiefunctionarissen sport in 2012 een geheel nieuw beweegprogramma voor 0-4 jarigen opgezet, wat gebaseerd is op het landelijke aanbod onder de naam Beweegkriebels. Dit beweegprogramma heet TipTop en is ontwikkeld onder regie van Sportservice Overijssel. In 2013 heeft de medewerker Sport en Bewegen (voorheen combinatiefunctionaris) deze methode verder ontwikkeld en hij heeft aan alle teams van de kinderdagverblijven van SKWT workshops gegeven over deze beweegmethode, zodat de pedagogisch medewerkers hier zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan. Op alle KDV vestigingen van SKWT wordt eind 2013 uitvoering gegeven aan TipTop. Buitenschoolse opvang/bso Samenwerking met het basisonderwijs, de sportverenigingen, culturele instellingen en wijkwerk is steeds vaker aan de orde. De medewerker Sport en Bewegen had hierin een coördinerende rol. De vakantieactiviteiten zijn een groot succes. De BSO's stellen voor elke schoolvakantie een programma samen, waarin voor elk kind wat wils is. Grotere activiteiten die buiten de vestiging(en) plaatsvinden, worden voor meerdere BSO's gecombineerd. Het is leuk te zien hoe kinderen al lang van tevoren uitkijken naar het vakantieaanbod en zich hiervoor willen inschrijven. Ter ondersteuning bij het organiseren van activiteiten heeft SKWT zich aangesloten bij de website van 'Doen Kids'. Via deze website kunnen diverse thema's en activiteiten worden voorbereid en georganiseerd. Dit betekent tijdwinst voor de BSO-medewerkers, maar vooral veel variatie en afwisseling in het aanbod voor de kinderen. Voorlopig is dit aanbod een pilot tot medio BSO Plus In 2011 is met provinciale middelen in de gemeente Hellendoorn een project voorbereid voor BSO Plus. De BSO Plus is een gewone BSO met daarbinnen een aangepast aanbod voor kinderen met een (lichte) gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zogenaamde cluster-4 kinderen). Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 11 van 45

12 SKWT volgt hierin de landelijke trend waarin kinderopvang/bso en Jeugdhulp, samen met gemeenten de handen ineen slaan. Er is een nauwe samenhang met de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs. De BSO Plus is in 2012 van start gegaan in de gemeente Hellendoorn. Alle BSO's zijn uitgerust met materialen en een aparte hoek voor de plus-kinderen. Pedagogisch medewerkers zijn door Trias Jeugdhulp extra geschoold en getraind. Trias verzorgt tevens coaching on the job. De projectcoördinator is aangesloten bij het landelijke BSO Plus-netwerk van Alert4You. Bij Alert4You zijn aanvullende subsidiegelden van het Kinderopvangfonds beschikbaar voor verdere ontwikkeling van de BSO-Plus in Nederland. In 2011 is besloten een projectaanvraag bij Alert4You in te dienen. In februari 2012 is aan SKWT de subsidie toegekend. Deze projectperiode is maximaal twee jaar (2012 en 2013). Alert4You is vervolgens betrokken bij gemeentelijke projecten die worden gestart ter voorbereiding op de transitie van de Jeugdzorg. SKWT is medio 2013 gestart met gesprekken om de resultaten van Alert4You te borgen. Alert4You wordt in maart 2014 landelijk afgesloten. Personeel en Organisatie De samenwerking met Kinderopvang KOOS te Raalte op P&O-gebied verloopt naar tevredenheid van beide partijen en is in 2013 voortgezet. P&O biedt naast de reguliere werkzaamheden een belangrijke ondersteuning bij de reorganisatie van SKWT en de gevolgen die dit voor het personeel heeft. De belangrijkste items van deze afdeling zijn opgenomen in het Sociaal Jaarverslag, welke u aantreft op pagina 27. De afdeling P&O heeft zich ontwikkeld tot een stabiele en competente afdeling die op alle terreinen van het personeelsbeleid ondersteuning biedt aan de vestigingen en het management en uitvoering geeft aan alle werkzaamheden die daarmee samenhangen, binnen zowel SKWT als KOOS. SKWT heeft in 2011 het Convenant ondertekend waarin de kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in Oost-Overijssel en Twente meer gaan samenwerken met de vijf ROC's in dit gebied. Het doel is een betere afstemming tussen opleiding en werkveld. De directeur/bestuurder van SKWT, Carolien Huisman, is benoemd als voorzitter van de stuurgroep. Het project duurt twee jaar en wordt gefinancierd vanuit de BKK Is het laatste subsidiejaar en er is bekeken hoe verdere borging van het samenwerkingsverband gestalte moet gaan krijgen, zodat ook na de projectperiode de onderlinge contacten en gezamenlijke belangen overeind blijven. Het is gelukt om voor deze samenwerking in 2014 ondersteuning te krijgen van WGV-Oost (Werkgeversorganisatie Zorg) en in december 2013 werd het bericht ontvangen dat er (in beperktere mate dan voorheen) middelen beschikbaar blijven voor een projectcoördinator. Om efficiënt met alle middelen om te gaan, worden op stuurgroep niveau de samenwerkingsverbanden Oost-Overijssel/Twente met ingang van 2014 samengevoegd met het samenwerkingsverband Gelderland. WGV-Oost neemt hierbij de voorzittersrol voor haar rekening. Doel van beide samenwerkingsverbanden blijft het borgen van de ontwikkelde producten, een goede afstemming tussen werkveld en onderwijs en het gezamenlijke anticiperen en reageren op landelijke ontwikkelingen. Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 12 van 45

13 Facilitaire Zaken De afdeling ondersteunt de vestigingen en het management bij nieuw- en verbouw en bij het sluiten/opheffen/verhuizen van locaties. Alle aanvragen voor vergunningen, inspecties en opname in het Landelijk Register Kinderopvang lopen via de afdeling Facilitaire Zaken. Door de reorganisatie is er fors gesneden in de formatie bij deze afdeling. De ondersteuning is daarom mede gericht op meer zelfsturing op dit terrein door de vestigingen en op het ontwikkelen van producten die de vestigingen hierbij faciliteren (protocollen en handboeken). Dit geldt ook voor de receptie-taken; er is geen postronde meer en de directe bereikbaarheid is in tijd gehalveerd. Verder coördineert de afdeling Facilitair centrale inkoop, beheer en onderhoud, veiligheid/weten regelgeving en nog vele andere zaken. In 2013 is er afscheid genomen van SharePoint. Dit systeem voor het digitaal opslaan van gegevens en interne communicatie/intranet voldeed niet aan de verwachtingen. Aanpassingen binnen het eigen systeem hebben dit opgelost. Per kern/plaats zijn de volgende bouwplannen, verhuizingen en verbouwingen in 2013 aan de orde geweest: Haarle Bundeling van activiteiten van KDV KrisKras en peuterspeelzaal De Rakkertjes is niet gelukt. SKWT wil graag integreren en, vooral in de kleine kernen, overgaan tot integrale voorzieningen voor 0-4 jarigen. De Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn (SPGH) kiest hierin helaas een eigen en zelfstandige koers. De SPGH heeft in 2013 de huur van de ruimte van BSO De Kei opgezegd en heeft haar intrek genomen in een lokaal van de naastgelegen school. Met de oudercommissie van KrisKras/De Kei is een aantal keren contact geweest over mogelijke acties richting politiek en SPGH om beide voorschoolse voorzieningen voor de toekomst in het dorp te behouden. Hellendoorn Voor KDV De Knuist wordt al vele jaren een nieuwe locatie gezocht, omdat het huidige gebouw onderhoud behoeft en het de uitstraling mist die SKWT beoogt voor haar vestigingen. Verschillende opties zijn met diverse partijen zoals de gemeente Hellendoorn, Woningstichting Hellendoorn en de basisscholen besproken. In 2013 zijn verkennende besprekingen voortgezet over mogelijke nieuwbouw van KDV De Knuist bij PC-school De Es. Omdat de Woningstichting zich in maart 2013 heeft teruggetrokken uit dit traject zijn de gesprekken gestaakt en in 2013 niet meer opgepakt. BSO 't Klepperhonk heeft de afgelopen jaren wel een facelift ondergaan, maar de door de gemeente Hellendoorn gevraagde huur is onevenredig hoog. Besprekingen over een fors lagere huur hebben niet geleid tot de door SKWT aangedragen aanvaardbare huurlast voor deze accommodatie. Er zijn gesprekken gestart met de voetbalvereniging Hellendoorn over huisvesting van 't Klepperhonk in de naastgelegen nieuwe voetbalkantine. Zowel de ouders als de leden van VV Hellendoorn zijn betrokken geweest bij deze plannen en uiteindelijk is, met toestemming van de gemeente, eind 2013 besloten 't Klepperhonk te verhuizen naar de nieuwe kantine tegen fors lagere huurkosten. De verhuizing is begin Rijssen Huisvesting van Quibus in wijkgebouw De Paraplu verloopt prima en naar tevredenheid van de ouders/verzorges en kinderen. Bij KDV/BSO Kiddo is geschoven in de groepssamenstelling. Er wordt incidenteel gebruik gemaakt van het extra leslokaal van De Klimop. In 2013 zijn BSO en Klimop een gezamenlijk muziekproject gestart met ondersteuning van een bedrag uit de cultuursubsidiepot van de gemeente Rijssen-Holten. Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 13 van 45

14 Nijverdal De Knapzak is een BSO-vestiging bij KDV De Kanjer voor de onder- en middenbouw van de basisschool. De oudere BSO-ers gaan naar de sportkantine van voetbalvereniging Hulzense Boys en heeft de naam BSO De Knipoog. De voorbereidingen voor de realisatie van de brede school De Twijn in de wijk De Blokken zijn gecontinueerd. SKWT komt hierin met een BSO. De Twijn huisvest in de loop van 2014 verder twee basisscholen. Door de aanhoudende krimp worden, net als in 2012, in 2013 plannen ontwikkeld om waar mogelijk groepen samen te voegen en capaciteit terug te brengen. Met de verhuurders van de betreffende locaties zijn hierover onderhandelingen gestart. In 2013 leidt dit tot het besluit om een deel van de capaciteit in MFC 't Holtink (KDV Kiekadoe) over te plaatsen naar KDV Krummel. Ook deze verhuizing vindt begin 2014 plaats. Het Centraal Bureau van SKWT, gehuisvest op twee etages aan de Máximastraat in Nijverdal heeft nog steeds één etage te koop/te huur staan. Op de tweede etage wordt aan twee organisaties kantoorruimte verhuurd. De medewerkers op het CB gaan eind 2013/ begin 2014 allemaal werken op de eerste etage. Holten De verhuizing van BSO De Kolibrie naar De Haarschool eind 2012 blijkt een goede stap en ouders/verzorgers en kinderen zijn hier tevreden over. Helaas is het niet gelukt een exploitabele groep van De Kletskop van de grond te krijgen. Eind 2012 is besloten de opvang in De Kletskop te beëindigen. SKWT zoekt een andere huurder. Wierden Het gebouw waarin KDV Het Klokhuis was gehuisvest aan de Schoolstraat, gaat in 2013 terug naar de gemeente in verband met de voorgenomen sloop in het kader van een nieuwbouw project. In 2012 verhuist een deel van Het Klokhuis naar de verbouwde school aan de Grote Maatweg onder de nieuwe naam 'De Kleine Maatjes'. Op 4 maart 2013 starten de overige KDV-groepen van Het Klokhuis in de units en dit is daarmee tevens de datum waarop KDV Het Klokhuis definitief ophoudt te bestaan. Financiën en Control In 2013 zijn weer stappen gezet in de implementatie van de software (KidsVision) voor de plaatsing en planning wat betreft de instelling van de portals, de digitale facturatie en terugkoppeling van foutmeldingen en gebruiksproblemen met de leverancier. De Clientenadministratie en de afdeling F&C moeten ook in 2013 nog steeds veel tijd en energie steken in het uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden van KidsVision. In 2013 wordt overgegaan naar digitale facturatie. Uitbreiding van toepassingen wordt stopgezet. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de samenwerking met collega-instellingen wil SKWT in 2014 het besluit nemen door te gaan met KidsVision of over te stappen naar het systeem van de mogelijke toekomstige samenwerkingspartner. Stichting Kinderopvang KOOS vraagt ook om ondersteuning bij de financiële administratie en wil dit graag op eenzelfde wijze regelen als met de gezamenlijke afdeling P&O. Op 1 oktober 2013 gaat op basis van een samenwerkingsovereenkomst de afdeling F&C van SKWT ook werkzaamheden uitvoeren voor KOOS. Deze overeenkomst heeft vooralsnog een looptijd tot 1 januari Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 14 van 45

15 Samenwerking met derden 1. SKWT blijft actief binnen de lokale overlegstructuren, zowel in de strategische beleidsorganen als in uitvoeringsoverleggen. 2. De samenwerking met Stichting KOOS te Raalte is uitgebreid en betreft per 1 oktober 2013 de afdelingen P&O en F&C. Beide organisaties verkennen de mogelijkheden voor verdere samenwerking. 3. SKWT heeft een Intentieverklaring getekend met Kinderopvang De Cirkel in Almelo voor een verkennend onderzoek naar strategische samenwerking, c.q. bestuurlijke fusie. het Adviestraject met de OR is ingezet. De besprekingen worden in 2014 voortgezet. 4. Samenwerking met de stichtingen voor peuterspeelzalen in de drie gemeenten kent een verschillende dynamiek. In elke gemeente verloopt de samenwerking anders en vergt dit een verschillende opstelling van SKWT. In het algemeen kan gesteld worden dat de harmonisatie met de peuterspeelzalen moeizaam verloopt. In de gemeente Wierden is met de gemeente een onderzoek gehouden naar de financiële consequenties van samenvoeging van de peuterspeelzalen en de kinderopvang van SKWT. Onderlinge verschillen in visie en landelijke ontwikkelingen hebben dit proces voorlopig in de ijskast doen belanden. Dit geldt ook voor de samenwerking met de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn (SPGH). Zowel voor de kern Haarle als in de brede school De Twijn heeft SKWT voorstellen gedaan voor samenwerking met integrale peutergroepen. Het bestuur van SPGH heeft echter aangegeven geen meerwaarde te zien in samenwerking met SKWT. SKWT heeft in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in mei 2013 naar alle politieke partijen in haar werkgebied een 'position paper' gestuurd met haar visie op harmonisatie en samenwerking met de peuterspeelzalen. Met enkele politieke partijen heeft dit geleid tot een persoonlijk gesprek. SKWT hoopt van harte dat de politieke partijen in de gemeenten gaan aansluiten bij de landelijke visie van integrale voorschoolse voorzieningen en hiermee zowel inhoudelijk als financieel de voordelen gaan benutten. 5. SKWT neemt deel aan de gemeentelijke bestuursoverleggen primair en voortgezet onderwijs (gemeente Hellendoorn en Rijssen-Holten). 6. In voorgaande jaren is binnen de gemeentelijke Beleidsnetwerken Jeugd veel aandacht geweest voor de opzet van Centra voor Jeugd en Gezin. Het belang van SKWT bij deze ontwikkeling is een goede coördinatie van de zorgstructuur en een toegankelijk loket voor ouders met opvoedingsvragen. In het kader van de transitie van de jeugdzorg wordt projectmatig de samenwerking met en de positie van het CJG nader uitgewerkt. 7. In de drie gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden participeert SKWT in de Zorg-Adviesteams (ZAT) voor 0-4 jarigen. 8. Brede scholen zijn inmiddels in alle gemeenten van het werkgebied van SKWT een continu bespreekpunt met gemeenten en basisscholen. Er is sprake van een meer integrale benadering met betrekking tot Brede school concepten en de focus is gericht op samenwerking en gezamenlijke huisvesting van onderwijs en opvang. SKWT uit hierbij haar zorg over versnippering van het aanbod als scholen leegstaande lokalen willen inzetten voor een eigen BSO. Ook de ontwikkeling van Integrale KindCentra (IKC's) dwingen kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen en jeugdzorginstellingen een gezamenlijke visie te vormen en een 'stip aan de gezamenlijke horizon' te zetten. 9. Veel gemeentelijk overleg is gevoerd in het kader van de accommodatiebehoefte van SKWT. Dit hangt nauw samen met hetgeen hiervoor bij de afdeling Facilitair is aangegeven en het hierboven vermelde punt inzake de brede scholen. De woningstichtingen zijn in dit kader een belangrijke gesprekspartner geworden, omdat SKWT kiest voor huurpanden. Waar sprake is van nieuwbouw of nieuwe locaties, zoekt SKWT een investerende partij. Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 15 van 45

16 Woningstichtingen zijn echter vanwege wijzigingen in het kabinetsbeleid minder vrij in het investeren in maatschappelijk vastgoed. Andere investeerders zijn moeilijk te vinden. Gezien de krimp is dit echter geen urgent probleem. 10. Vele andere contacten waren gericht op verbetering van de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van SKWT. In 2013 was er een goede en open relatie met de GGD en de gemeenten met betrekking tot Handhaving en Toezicht. Overige zaken Het Jaar- en Activiteitenplan 2014 is in december 2013 voorbereid en wordt in januari 2014 vastgesteld. Het motto voor 2014 is Saamhorigheid. Zie hiervoor Deel B van dit jaarverslag op pagina 37. SKWT wil zich goed naar buiten presenteren via haar website en facebook. Ook de regionale en lokale media worden veelvuldig ingezet om nieuws van SKWT voor het voetlicht te brengen. Nieuwe moderne/digitale toepassingsmogelijkheden worden onderzocht, waarbij echter de privacy een belangrijke toetssteen is. SKWT biedt introductieavonden aan voor nieuwe oudercommissieleden. De leden krijgen inzicht in de structuur van SKWT, van de wet- en regelgeving en specifiek de participatie van ouders. De avonden worden twee maal per jaar gehouden. De nieuwe OC-leden stellen een dergelijke introductie zeer op prijs. Om eerder bekend te zijn bij aanstaande ouders intensiveert SKWT in 2012 de contacten met de verloskundigenpraktijken en consultatiebureaus. Dit heeft ertoe geleid dat SKWT in 2013 prominent met flyers zichtbaar is en in enkele praktijken opgenomen is in de introductiefolder van de betreffende verloskundigenpraktijk. Daarnaast is het personeel van SKWT druk doende om bij de gezinnen, waar een ooievaar in de tuin staat, te flyeren. SKWT start in 2012 met een meer flexibele vorm van kinderopvang. Ouders kunnen in Nijverdal en Rijssen kiezen voor wisselende dagdelen per maand. In 2013 is dit aanbod in alle kernen uitgebreid. Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 16 van 45

17 DEEL A VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE Samen sterk in liefdewerk Het verslag wordt gemaakt door en is de verantwoordelijkheid van de leden van de Centrale Oudercommissie (COC). Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 17 van 45

18 Algemeen De doelstelling van de Centrale Oudercommissie (afgekort COC) en ook de oudercommissie per vestiging (afgekort OC) is om voor alle ouders/verzorgers de belangen te behartigen binnen Stichting Kinderopvang West-Twente. De COC heeft het recht van voordracht van een onafhankelijk persoon (geen ouder/verzorger) die haar vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht. Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet Kinderopvang stelt een Oudercommissie (wordt ook wel aangeduid met OC) verplicht in iedere vestiging en geeft die Oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet Kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling en aan het Reglement van de Oudercommissie. Ondanks dat de Wet Kinderopvang alleen spreekt over een Oudercommissie van ene vestiging, vinden partijen (Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK) dat voor grotere organisaties een Centrale Oudercommissie (wordt ook wel aangeduid met COC), naast de Oudercommissies op de vestigingen, voor zowel aanbieders als ouders voordelen biedt. Daarom is er landelijk naast het model voor het Reglement van de Oudercommissie van de vestiging, ook een model voor het Reglement van de Centrale Oudercommissie ontwikkeld. De Centrale Oudercommissie wordt gemandateerd door de Oudercommissies op de vestigingen. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om een voor alle partijen -aanbieder en afnemer- werkbare situatie te creëren, die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders en aan de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders voor een goede bedrijfsvoering. Daar waar het eisen uit de Wet Kinderopvang betreft, wordt dit tussen haakjes aangegeven. Van deze eisen mag namelijk niet neerwaarts worden afgeweken. Het staat individuele aanbieders wel vrij om meer te regelen. Het Reglement voor de Oudercommissie en de Centrale Oudercommissie dient vastgesteld te worden door de Houder (in de persoon van de directeur/bestuurder van Stichting Kinderopvang West-Twente).Wijziging van het Reglement behoeft instemming van de Oudercommissie (Wk art 59). Gang van zaken in 2013 De Centrale Oudercommissie kwam in 2013 vijf keer bij elkaar om te vergaderen. Alle vergaderingen werden, soms gedeeltelijk, bijgewoond door de directeur/bestuurder. De volgende adviesaanvraag is in 2013 behandeld binnen de COC: Tarieven 2014; positief geadviseerd. Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 18 van 45

19 Gedurende het jaar zijn binnen de COC vergaderingen de volgende onderwerpen de revue gepasseerd: Afscheid van de secretaris en her toewijzing van de secretarisfunctie. Afscheid van de voorzitter en voorlopige her toewijzing van de voorzittersfunctie. Algemene actuele ontwikkelingen binnen SKWT, door bestuurder elke vergadering. Werkplan COC voor Ziekteverzuim. Bezettingsgraad. Beleid aan de hand van de begroting. Beleidsplan Ieder kwartaal de financiële rapportages. Strategisch Beleidsplan. Klachtenregistratie. Evaluatie oudercontacten (ouderavonden en 10 minuten-gesprekken). Oudercontacten per vestiging. Brand- en evacuatieoefeningen Vakantieopvang/strippenkaarten. Wetsvoorstel met betrekking tot inspraak in pedagogische beleidsplannen. Begroting KTO. Formulieren Ongevallen Bijna Ongevallen (FOBO). CO 2 metingen. Tarieven voor Introductie/evaluatie nieuwe OC- en COC-leden, incl. bijwonen daarvan door een COC-lid. Dag van de Leidster. Werkplan COC voor Jaar- en activiteitenplan Fusieplannen. Risico Inventarisaties en evaluatie GGD-inspecties. Jaar- en Activiteitenplan 2014 Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 19 van 45

20 DEEL A VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD Het jaarverslag wordt gemaakt door en is de verantwoordelijkheid van de leden van de Ondernemingsraad. Jaarverslag 2013 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 20 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Oudercommissie kindercentrum (naam invullen) IJsterk Kinderopvang BV

Medezeggenschapsreglement Oudercommissie kindercentrum (naam invullen) IJsterk Kinderopvang BV Medezeggenschapsreglement Oudercommissie kindercentrum (naam invullen) IJsterk Kinderopvang BV Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren

Nadere informatie

Jaar- en Activiteitenplan 2014

Jaar- en Activiteitenplan 2014 Jaar- en Activiteitenplan 2014 Nijverdal januari 2014 INHOUDSOPGAVE Onderdeel Pagina Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSKADERS 2014... 5 4. ACTIVITEITEN EN BELEIDSVOORNEMENS

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIES KDV EN BSO STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER

REGLEMENT OUDERCOMMISSIES KDV EN BSO STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER REGLEMENT OUDERCOMMISSIES KDV EN BSO STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER Reglement van de oudercommissie van een kindercentrum behorende bij Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang

Nadere informatie

de korfkidz Amstelveen

de korfkidz Amstelveen Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Hummeltjeshonk

Reglement Oudercommissie Hummeltjeshonk Reglement Oudercommissie Hummeltjeshonk Inleiding Zowel ouders als Stichting Sport en Welzijn (Peuter Enzo) vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de

Nadere informatie

Reglement oudercommissie. Kinderopvang Avonturiers Lelystad

Reglement oudercommissie. Kinderopvang Avonturiers Lelystad Reglement oudercommissie Kinderopvang Avonturiers Lelystad 2 Inhoudsopgave Reglement oudercommissie Avonturiers Lelystad 3 Preambule 3 1. Begripsomschrijving 4 2. Doelstelling 5 3. Samenstelling 5 4. Totstandkoming

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU Busy 4 Kidz

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU Busy 4 Kidz REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU Busy 4 Kidz Inleiding Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Kinderopvang Funny Kids

Reglement Oudercommissie Kinderopvang Funny Kids Reglement Oudercommissie Kinderopvang Funny Kids Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie KDV/BSO

Reglement Oudercommissie KDV/BSO Reglement Oudercommissie KDV/BSO 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Houder: Kindercentrum: Locatiemanager*: Pedagogisch medewerker: Ouder: Oudercommissie: Leden: Stamgroep: rechtsvorm of organisatievorm

Nadere informatie

De ouderraad van MedKid, specialistisch verpleegkundige kindzorg

De ouderraad van MedKid, specialistisch verpleegkundige kindzorg De ouderraad van MedKid, specialistisch verpleegkundige kindzorg De ouderraad van MedKid behartigt de belangen met betrekking tot de dagopvang met verpleegkundige zorg van het kind en vertegenwoordigt

Nadere informatie

Reglement van de oudercommissie van BSO Visser t Hooft.

Reglement van de oudercommissie van BSO Visser t Hooft. Reglement oudercommissie BSO Visser t Hooft v1.0 BSO Visser t Hooft, Stichting Tabijn, Kemphaan 17, 1902 KA Castricum. Telefoon: 0251 655906 http://visserthooft.tabijn.nl LRK-nummer: 1337.168.79 Contact:

Nadere informatie

Reglement Centrale ouderraad Kids2b

Reglement Centrale ouderraad Kids2b Reglement Centrale Ouderraad Pagina 1 van 5 Reglement Centrale ouderraad Kids2b Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel

Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel Vestiging: Het Kinderkasteel 1 Inhoudsopgave Algemeen 1. Doelstelling 2. Samenstelling 3. Totstandkoming en beëindiging lidmaatschap 4. Werkwijze

Nadere informatie

gastouderbureau REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Jan. 2016

gastouderbureau REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Jan. 2016 gastouderbureau REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Jan. 2016 1. Algemeen Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Dit reglement is een gezamenlijke uitgave van BOinK, MOgroep en de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang. Opgesteld in oktober 2004 Onderstaand reglement vormt het kader voor de uitvoering van

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Reglement van de oudercommissie van de Blauwe Vlieger

Reglement van de oudercommissie van de Blauwe Vlieger Reglement van de oudercommissie van de Blauwe Vlieger Preambule Juli 2005 (bijgesteld maart 2010) Zowel ouders als Kinderopvang Heyendael vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Jaarverslag 2011 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 47

JAARVERSLAG 2011. Jaarverslag 2011 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 47 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2011 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd

Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd Artikel 1 Begripsbepaling Stichting Kinderopvang Landerd: Bestuur: Kindercentrum: Coördinator: Centrale oudercommissie: Oudercommissie : Beroepskracht:

Nadere informatie

Korte introductie oudercommissie Skippy

Korte introductie oudercommissie Skippy Korte introductie oudercommissie Skippy 2009 Medezeggenschap Skippy: hoe zit dat? Wat doen de LOC s en COR? Samenstelling Communicatielijnen Mandaat en adviesaanvraag Reglementen en richtlijnen Rollen

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf Dante s vriendjes

Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf Dante s vriendjes Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf Dante s vriendjes De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf De Paddestoel Kinderdagverblijf/Buitenschoolse opvang en Peuterspeelzaal

Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf De Paddestoel Kinderdagverblijf/Buitenschoolse opvang en Peuterspeelzaal Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf De Paddestoel Kinderdagverblijf/Buitenschoolse opvang en Peuterspeelzaal en de Branchevereniging Kinderopvang. 1 Inleiding Zowel ouders als ondernemers in de

Nadere informatie

Het reglement oudercommissie kinderdagverblijf De Kleinste Reus

Het reglement oudercommissie kinderdagverblijf De Kleinste Reus Het reglement oudercommissie kinderdagverblijf De Kleinste Reus 27 augustus 2014 Het reglement oudercommissie kinderdagverblijf De Kleinste Reus Het reglement voor de oudercommissie is vastgesteld door

Nadere informatie

Reglement oudercommissie VVE peuteropvang t Mosterdzaadje

Reglement oudercommissie VVE peuteropvang t Mosterdzaadje Reglement oudercommissie VVE peuteropvang t Mosterdzaadje Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang

Nadere informatie

Reglement Ouderraad. Kdv Het Vlinderbos

Reglement Ouderraad. Kdv Het Vlinderbos Reglement Ouderraad Kdv Het Vlinderbos 1 Reglement van de ouderraad 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: rechtsvorm of organisatievorm waar één of meerdere kinderdagverblijven onder vallen;

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Kinderopvang Kwebbel & BSO

Reglement Oudercommissie Kinderopvang Kwebbel & BSO Reglement Oudercommissie Kinderopvang Kwebbel & BSO Begripsbepalingen Kinderopvangorganisatie: Houder: Kinderopvang Kwebbel & BSO Mw. Tineke Boelens voor Villa, Parc en Stationsstraat. D.Husers en S.Husers

Nadere informatie

Reglement oudercommissie

Reglement oudercommissie Reglement oudercommissie Kinderopvang Wonderboom Stichting Vrije Kinderopvang Eindhoven Mimosaplein 1 5643 CJ Eindhoven Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Het modelreglement... 3 1.3

Nadere informatie

1. Begripsomschrijving. Kinderopvangorganisatie, : directie, houder

1. Begripsomschrijving. Kinderopvangorganisatie, : directie, houder Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt

Nadere informatie

Reglement van de oudercommissie van Casa 2 november 2011

Reglement van de oudercommissie van Casa 2 november 2011 Reglement van de oudercommissie van Casa 2 november 2011 Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie

Reglement Oudercommissie Paginanummer : 1 van 4 Begripsbepalingen Kinderopvangorganisatie : Buitenschoolse opvang eigenwijze Houder : Charlotte van Rooij Kindercentrum : Een voorziening gehuisvest in één gebouw, waar kinderopvang

Nadere informatie

Begripsomschrijving. 1. Doelstelling

Begripsomschrijving. 1. Doelstelling Begripsomschrijving kinderopvangorganisatie: houder: Vestigingsmanager: beroepskracht: ouder: oudercommissie: leden: stamgroep: rechtsvorm of organisatievorm waar een of meerdere kindercentra onder vallen

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Koningskinderen

Medezeggenschapsreglement Koningskinderen Medezeggenschapsreglement Koningskinderen 1.1 Definities In dit medezeggenschapsreglement worden de volgende definities gebruikt, zowel in enkelvoud als meervoud: Ouder: ouder en/of verzorger van kind

Nadere informatie

Kindercentrum De Kleine Tuin

Kindercentrum De Kleine Tuin Kindercentrum De Kleine Tuin Reglement oudercommissie Kindercentrum De Kleine Tuin Vertrouwelijk Een document van Kindercentrum De Kleine Tuin 1 oktober 2013 1 Informatie sheet Uitgevoerd en geschreven

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Kinderopvang Zus en Zo

Reglement oudercommissie Kinderopvang Zus en Zo Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie

Nadere informatie

R1 Reglement van de centrale oudercommissie

R1 Reglement van de centrale oudercommissie R1 Reglement van de centrale oudercommissie 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Houder: Bestuur: Directie: Kindercentrum: Locatiemanager: Beroepskracht: Ouder: Oudercommissie: Stichting Kinderopvang

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Gastouderbureau Kinderopvang VOF Erkend Gastouderbureau

Reglement oudercommissie Gastouderbureau Kinderopvang VOF Erkend Gastouderbureau Reglement oudercommissie Gastouderbureau Kinderopvang VOF Erkend Gastouderbureau 1 Reglement van de oudercommissie van Gastouderbureau Kinderopvang 1. Begripsomschrijving Kinderopvang organisatie: Houder:

Nadere informatie

Reglement voor de oudercommissie BSO De Saller

Reglement voor de oudercommissie BSO De Saller Reglement voor de oudercommissie BSO De Saller Pagina 1 van 8 Inhoud Inleiding 3 1. Reglement oudercommissie 4 Pagina 2 van 8 Inleiding 1. Algemeen Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden

Nadere informatie

Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang

Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang april 2009 Click is onderdeel van KOREIN Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang 1 Begripsomschrijving Ouder Gastouder Gastouder aan huis een persoon

Nadere informatie

Reglement medezeggenschap ouders Stichting Kinderopvang Pijnacker, SKIPPY blad 1 van 12

Reglement medezeggenschap ouders Stichting Kinderopvang Pijnacker, SKIPPY blad 1 van 12 Reglement medezeggenschap ouders Stichting Kinderopvang Pijnacker, SKIPPY blad 1 van 12 Deel A Algemeen gedeelte 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Houder:* Raad van Toezicht: rechtsvorm of

Nadere informatie

12. Wijziging van reglement Het besluit tot wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art 59 lid 5).

12. Wijziging van reglement Het besluit tot wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art 59 lid 5). REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: rechtsvorm of organisatievorm waar een of meerdere kindercentra onder vallen; Houder: degene die een kindercentrum exploiteert; Vestigingsmanager:

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Gastouderbureau

Reglement Oudercommissie Gastouderbureau Reglement Oudercommissie Gastouderbureau Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis Reglement van de Centrale Oudercommissie

Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis Reglement van de Centrale Oudercommissie Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis Reglement van de Centrale Oudercommissie Inleiding Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen

Nadere informatie

Klachten jaarverslag oudercommissie2014

Klachten jaarverslag oudercommissie2014 Voorwoord Dit is het openbare jaarverslag klachten oudercommissie 2014 van Buitenschoolse opvang de Vrijbuiters De Wet Kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht hebben over onderwerpen die hun belang

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement lokale oudercommissies Impuls Kinderopvang

Medezeggenschapsreglement lokale oudercommissies Impuls Kinderopvang Medezeggenschapsreglement lokale oudercommissies Impuls Kinderopvang 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie Houder Kindercentrum Teamleider Beroepskracht Ouder (Lokale) Oudercommissie Centrale

Nadere informatie

Reglement oudercommissie. Actief4Kids BSO Toppie

Reglement oudercommissie. Actief4Kids BSO Toppie Reglement oudercommissie Actief4Kids BSO Toppie Versie 4: september 2011 INHOUD INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING EN DOELSTELLING...4 1.1 Begripsomschrijving...4 1.2 Doelstelling...4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Reglement voor de oudercommissie Peuteropvang Calimero

Reglement voor de oudercommissie Peuteropvang Calimero 0 Reglement voor de oudercommissie Peuteropvang Calimero 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 Algemeen... 1 Het reglement... 1 2. Samenstellen oudercommissie... 2 3. Reglement oudercommissie... 3 Doelstelling...

Nadere informatie

BSO de Boomhut. Klachten verslag. Stichting Pluspunt Zandvoort

BSO de Boomhut. Klachten verslag. Stichting Pluspunt Zandvoort BSO de Boomhut Klachten verslag 2014 Stichting Pluspunt Zandvoort 1-5-2015 Inhoudsopgave Voorwoord De interne klachtenregeling De externe klachtenregeling Stichting Klachtencommissie Kinderopvang Klachtenkamer

Nadere informatie

Reglement ouderraad Kids2b Gastouderopvang

Reglement ouderraad Kids2b Gastouderopvang Reglement Ouderraad Pagina 1 van 5 Reglement ouderraad Kids2b Gastouderopvang Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke

Nadere informatie

Reglement Lokale Oudercommissie Mei 2013

Reglement Lokale Oudercommissie Mei 2013 Reglement Lokale Oudercommissie Mei 2013 Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van

Nadere informatie

Inspectierapport The Cinemakids (KDV) Cinemadreef 213 1325EH ALMERE Registratienummer 321407015

Inspectierapport The Cinemakids (KDV) Cinemadreef 213 1325EH ALMERE Registratienummer 321407015 Inspectierapport The Cinemakids (KDV) Cinemadreef 213 1325EH ALMERE Registratienummer 321407015 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 15-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Het Kompas (BSO) Grote Maatweg VH WIERDEN Registratienummer

Inspectierapport Het Kompas (BSO) Grote Maatweg VH WIERDEN Registratienummer Inspectierapport Het Kompas (BSO) Grote Maatweg 4 7642VH WIERDEN Registratienummer 196219802 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Wierden Datum inspectie: 10-11-2015 Type onderzoek: Incidenteel

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2014 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2013 van Stichting

Nadere informatie

UITGAVE 1-JAARTAL 2011 VERSCHIJNT 4 X PER JAAR WWW.KINDEROPVANGWESTTWENTE.NL

UITGAVE 1-JAARTAL 2011 VERSCHIJNT 4 X PER JAAR WWW.KINDEROPVANGWESTTWENTE.NL Stichting Kinderopvang West-Twente (SKWT) bestond op 26 maart jl. 20 jaar. Wat op deze datum in 1991 startte met de eerste vestiging (Krummel) in een aantal lokalen aan de Mensinkweg (Klimroosschool) met

Nadere informatie

Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop

Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop Algemeen Stichting Kinderopvang Op Kop vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van

Nadere informatie

Regelement ouderraad kdv Ouders Wensch

Regelement ouderraad kdv Ouders Wensch Regelement ouderraad kdv Ouders Wensch Begripomschrijving Houder: degene die een kindercentrum exploiteert. Contactpersoon: degene die namens de houder de contacten met de ouderraad onderhoudt. Kindercentrum:

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie MOPS Kinderopvang

Reglement Oudercommissie MOPS Kinderopvang Reglement Oudercommissie MOPS Kinderopvang 1. Algemeen Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang

Nadere informatie

BSO Het Zuiderlicht 2017/2018. Reglement van de oudercommissie

BSO Het Zuiderlicht 2017/2018. Reglement van de oudercommissie BSO Het Zuiderlicht 2017/2018 Reglement van de oudercommissie Reglement van de oudercommissie van BSO Het Zuiderlicht te Amsterdam 1. Begripsomschrijving Begrip Omschrijving In dit geval Kinderopvangorganisatie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleine Maatjes (KDV) Grote Maatweg VH WIERDEN Registratienummer

Inspectierapport De Kleine Maatjes (KDV) Grote Maatweg VH WIERDEN Registratienummer Inspectierapport De Kleine Maatjes (KDV) Grote Maatweg 4 7642VH WIERDEN Registratienummer 157894599 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Wierden Datum inspectie: 12-11-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Gastouderbureau esdoorn

Gastouderbureau esdoorn Gastouderbureau esdoorn OUDERCOMMISSIE Gastouderbureau Esdoorn Ninaberlaan 81A 7447 AC Hellendoorn KVK MODELREGLEMENT VAN DE CENTRALE OUDERCOMMISSIE PREAMBULE Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie

Reglement Oudercommissie Reglement Oudercommissie Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

Nadere informatie

Op 1 januari 2012 bestaat de oudercommissie uit de volgende 6 leden:

Op 1 januari 2012 bestaat de oudercommissie uit de volgende 6 leden: JAARVERSLAG 2012 Inleiding Dit jaarverslag 2012 is van de oudercommissie (OC) van Kinderdagverblijf (KDV) Domino te Roosendaal. Door middel van dit jaarverslag willen wij de ouders, de pedagogische medewerkers

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU BONTEKOE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING Houder Degene die het gastouderbureau exploiteert: J. Goudappel-Schellevis Gastouderbureau Bureau voor bemiddeling en begeleiding

Nadere informatie

Kinderopvang. Reglement Oudercommissie

Kinderopvang. Reglement Oudercommissie Kinderopvang Reglement Oudercommissie Januari 2016 1 Inhoud Inleiding 2 1. Reglement oudercommissie 4 Pagina 1 2 Inleiding 1. Algemeen Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk

Nadere informatie

BSO De Santekraam. Oudercommissiereglement

BSO De Santekraam. Oudercommissiereglement BSO De Santekraam Oudercommissiereglement December 2007 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave...2 1. Begripsomschrijving...3 2. Doelstelling...3 3. Samenstelling...3 4. Totstandkoming en beëindiging van het

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2014 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2014 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2014 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2015 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2014 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2014 van Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 13-07-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie: 19-05-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal de Robbedoes (KDV) Nicolaas Beetsstraat 6a 7442TL Nijverdal

Inspectierapport Peuterspeelzaal de Robbedoes (KDV) Nicolaas Beetsstraat 6a 7442TL Nijverdal Inspectierapport Peuterspeelzaal de Robbedoes (KDV) Nicolaas Beetsstraat 6a 7442TL Nijverdal Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hellendoorn Datum inspectie: 15-02-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Klachten jaarverslag oudercommissie 2013

Klachten jaarverslag oudercommissie 2013 Klachten jaarverslag oudercommissie 2013 Voorwoord Dit is het openbare jaarverslag klachten oudercommissie 2013 van kinderopvang Senang, locatie Loetjoe. De Wet Kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU VAN DE STICHTING KINDERCENTRA MIDDEN NEDERLAND KIND & CO

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU VAN DE STICHTING KINDERCENTRA MIDDEN NEDERLAND KIND & CO REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU VAN DE STICHTING KINDERCENTRA MIDDEN NEDERLAND KIND & CO 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Raad van Toezicht: Directie/statutair bestuur Gastouderbureau:

Nadere informatie

Reglement oudercommissie + klachtenreglement. Benjamin. Christelijk gastouderburo

Reglement oudercommissie + klachtenreglement. Benjamin. Christelijk gastouderburo Reglement oudercommissie + klachtenreglement Christelijk gastouderburo Benjamin Reglementoudercommissie Christelijk gastouderburo Benjamin 1. Begripsomschrijving Gastouderopvangorganisatie: rechtsvorm

Nadere informatie

Notulen bijeenkomst 9 februari 2015 met Marjet Winsemius van stichting Voor Werkende Ouders.

Notulen bijeenkomst 9 februari 2015 met Marjet Winsemius van stichting Voor Werkende Ouders. Notulen bijeenkomst 9 februari 2015 met Marjet Winsemius van stichting Voor Werkende Ouders. Stichting Voor Werkende Ouders behartigt de belangen van ouders in de politiek en maatschappij en streeft naar

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenregeling ouders en oudercommissie

Jaarverslag klachtenregeling ouders en oudercommissie Jaarverslag klachtenregeling ouders en oudercommissie 2014 Kinderorganisatie Anelda, Locatie Kindercentrum De Oude Dijk Opgesteld door : S.L. H. Jansma-Uuldriks Functie : eigenaresse tevens locatie-verantwoordelijke

Nadere informatie

Reglement van de oudercommissie van

Reglement van de oudercommissie van Reglement van de oudercommissie van Modelreglement voor kindercentra van stichting Kwest Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut

Reglement Oudercommissie Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Reglement Oudercommissie Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut 1. Begripsomschrijving Opdrachtgever: Houder:* Naschoolse opvang: Vestigingsmanager: Beroepskracht: Ouder: Oudercommissie: Leden: Stamgroep:

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Naschoolse Opvang SNO Leusden

Reglement oudercommissie Naschoolse Opvang SNO Leusden Reglement oudercommissie Naschoolse Opvang SNO Leusden Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Houder: Directie: SNO: Kinderopvang: Beroepskracht: Ouder: Oudercommissie: Leden:

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag klachten 2015

Openbaar jaarverslag klachten 2015 Openbaar jaarverslag klachten 2015 Kindercentrum Madelief Rijssenbeeklaan 1 6591 TB Gennep Telefoon: 0485-215 539 E-mail: info@madeliefkindercentrum.nl Website: www.madeliefkindercentrum.nl Kindercentrum

Nadere informatie

Inspectierapport 't Olefantje BSO Groen (BSO) Nieuwegracht 30 3512LS UTRECHT Registratienummer: 146399377

Inspectierapport 't Olefantje BSO Groen (BSO) Nieuwegracht 30 3512LS UTRECHT Registratienummer: 146399377 Inspectierapport 't Olefantje BSO Groen (BSO) Nieuwegracht 30 3512LS UTRECHT Registratienummer: 146399377 Toezichthouder: In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 25-11-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Reglement oudercommissie. Kinderopvang Ons Tweede Thuis. Marknesse

Reglement oudercommissie. Kinderopvang Ons Tweede Thuis. Marknesse Reglement oudercommissie Kinderopvang Ons Tweede Thuis Marknesse Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Begripsomschrijvingen Houder: Directie: OTT: Vestigingsmanager: Kinderopvang: Beroepskracht:

Nadere informatie

Klachtenreglement Koningskinderen

Klachtenreglement Koningskinderen Klachtenreglement Koningskinderen Datum: 1 januari 2016 Vestiging: Dit klachtenreglement geldt voor alle vestigingen van Koningskinderen 1 Inleiding Koningskinderen wil een organisatie zijn waar de klant

Nadere informatie

Holland Kinderopvang. Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014

Holland Kinderopvang. Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014 Holland Kinderopvang Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz 3 De interne klachtenregeling voor ouders blz 3 De interne klachtenregeling voor oudercommissies

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2015

Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2015 Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2015 Openbaar jaarverslag verbeterpunten van medewerkers en klanten 2015 Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten van klanten Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 3 Interne verbeterprocedure

Nadere informatie

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectiebezoek: 18-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Werkplan 2016 Centrale oudercommissie Kinderdagverblijven Tinker Bell Zoetermeer

Werkplan 2016 Centrale oudercommissie Kinderdagverblijven Tinker Bell Zoetermeer Werkplan 2016 Centrale oudercommissie Kinderdagverblijven Tinker Bell Zoetermeer 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenstelling oudercommissie 3 Overlegcyclus 4 Werkgroepen 4.1. Pedagogische kwaliteit 4.2.

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Colorful (KDV) Saffraanplein HK Almere Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Colorful (KDV) Saffraanplein HK Almere Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Colorful (KDV) Saffraanplein 32 1314HK Almere Registratienummer 136618157 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 06-02-2017 Type

Nadere informatie

Kinderopvang Het Steigertje Reglement oudercommissies & Huishoudelijk reglement oudercommissies

Kinderopvang Het Steigertje Reglement oudercommissies & Huishoudelijk reglement oudercommissies Kinderopvang Het Steigertje Reglement oudercommissies & Huishoudelijk reglement oudercommissies Inhoud Inleiding 3 Begripsomschrijving 4 DEEL 1. Reglement oudercommissie 5 DEEL 2. Huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Inspectierapport 1: De Bron (KDV) Mauritsweg 1 2988AE RIDDERKERK Registratienummer 199345405

Inspectierapport 1: De Bron (KDV) Mauritsweg 1 2988AE RIDDERKERK Registratienummer 199345405 Inspectierapport 1: De Bron (KDV) Mauritsweg 1 2988AE RIDDERKERK Registratienummer 199345405 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Ridderkerk Datum inspectie: 25-03-2015 Type

Nadere informatie

Klachtenverslag 2013 Gastouderbureau De Koters

Klachtenverslag 2013 Gastouderbureau De Koters Klachtenverslag 2013 Gastouderbureau De Koters Conform de wet- en regelgeving is Gastouderbureau De Koters verplicht over ieder jaar, in juni, een openbaar jaarverslag uit te brengen over de klachten die,

Nadere informatie

Inspectierapport. Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163

Inspectierapport. Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163 Inspectierapport Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuid Datum inspectie: 01-07-2014 Type onderzoek: Nader onderzoek

Nadere informatie

Reglement van de centrale oudercommissie van Stichting kinderdagverblijf Pinokkio te Maastricht

Reglement van de centrale oudercommissie van Stichting kinderdagverblijf Pinokkio te Maastricht Reglement van de centrale oudercommissie van Stichting kinderdagverblijf Pinokkio te Maastricht Reglement is vastgesteld op donderdag 23 juni 2005 Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen betreffende de

Nadere informatie

c. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 1.58 lid 4); d. De oudercommissie beslist bij meerderheid van stemmen (Wk art. 1.

c. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 1.58 lid 4); d. De oudercommissie beslist bij meerderheid van stemmen (Wk art. 1. OUDERCOMMISIE REGLEMENT Reglement oudercommissie Kinderopvang Fiep 1. Doelstelling De oudercommissie stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid van kinderopvang Fiep door een goede

Nadere informatie

zoals beschreven in het reglement van de centrale oudercommissie; leden van de oudercommissie; een vaste groep kinderen met een eigen ruimte.

zoals beschreven in het reglement van de centrale oudercommissie; leden van de oudercommissie; een vaste groep kinderen met een eigen ruimte. REGLEMENT CENTRALE OUDERCOMMISSIE STICHTING KINDEROPVANG MAASSLUIS 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Houder: Raad van Toezicht: Directie/bestuur: Kindercentrum: Leidinggevende: Beroepskracht:

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Naam Trefwoorden Gastouderbureau Identificatie protocol Revisienummer Ingangsdatum Revisiedatum Einddatum geldigheid van deze revisie Reglement oudercommissie Wet kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectiebezoek: 24-10-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Burgemeester Nawijnlaan PZ ZANDVOORT Registratienummer:

Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Burgemeester Nawijnlaan PZ ZANDVOORT Registratienummer: Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Burgemeester Nawijnlaan 101 2042PZ ZANDVOORT Registratienummer: 104229998 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: ZANDVOORT Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Reglement oudercommissie en huishoudelijk reglement oudercommissie deel A

Reglement oudercommissie en huishoudelijk reglement oudercommissie deel A Reglement oudercommissie en Vastgesteld door College van Bestuur d.d. 3 juli 2014 REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Dit reglement is afgestemd op het model reglement oudercommissie, een uitgave van de Brancheorganisatie

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie