De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën. nazending

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën. nazending 070 351 98 68"

Transcriptie

1 De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën datum ons kenmerk contactpersoon 12 februari /IP M.A.H. van Esch bijlage(n) uw kenmerk CBCF 14-2a t/m c - betreft doorkiesnummer nazending Geachte leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën, Hierbij doe ik u de nazending toekomen voor de vergadering van 21 februari a.s. Het betreft het volgende agendapunt: Agendapunt 3: Concept-Jaarrekening 2013 (bijlagen CBCF 14-2a t/m c). Mocht u vragen hebben over de concept-jaarrekening, dan wil ik bij deze verzoeken deze vooraf te mailen aan Pieter Landstra, Met vriendelijke groet, Ruud van Esch Secretaris

2 Bijlage CBCF 14-2a Oplegnotitie Agendapunt 3 Onderwerp Concept-Jaarrekening 2013 Bijlagen CBCF 14-2a t/m c Portefeuillehouder mr. H.B.Hieltjes Opsteller mevrouw L. Yeung / mr. P.M. Landstra Datum behandeling 21 februari 2014 Gevraagd besluit 1. De ledenvergadering te adviseren in te stemmen met de jaarrekening De ledenvergadering te adviseren kennis te nemen van de afwaardering van het pand van de Unie van Waterschappen. 3. De ledenvergadering te adviseren in te stemmen met het opnemen van ,- in de bestemmingsreserve (dotatie 2013). Samenvatting De jaarrekening sluit met een negatief saldo van ,- (na vrijval bestemmingsreserve, dotatie 2013 en meenemen effect afwaardering pand Unie van Waterschappen is het tekort ,-). Het exploitatietekort was begroot op ,- (negatief). Het reële exploitatietekort is dus iets kleiner dan was geraamd. saldo is op een aantal posten wat minder uitgegeven en/of zijn er minder inkomsten ontvangen. Daarentegen kon dit goed gecompenseerd worden door een strakke begrotingsdiscipline en een enkele meevaller. Het tekort vanwege de afwaardering van het pand zal bij de bespreking van de begroting 2015 aan de orde komen omdat immers dit gevolgen heeft voor de Algemene Reserve en het eerder vastgestelde weerstandsvermogen van ,- en dientengevolge heeft het weer effect op de voor 2015 vast te stellen contributiebijdrage. Besproken in Met de penningmeester op 13 januari en 3 februari. Standpunten andere partijen n.v.t. Bestuurlijke aandachtspunten Vanwege de vergaderdatum van de CBCF is de voorbereiding van de jaarrekening op het moment van schrijven van deze notitie nog niet zover dat de accountant daadwerkelijk de controlerende werkzaamheden heeft afgerond. De controlewerkzaamheden zijn gestart op 3 februari. Echter, er mag van uit worden gegaan dat de goedkeurende verklaring zal worden afgegeven. De meest actuele informatie zal tijdens de vergadering worden gemeld. Financiële gevolgen Zie bijlagen.

3 Pagina 2 van 2 Vervolgprocedure/Planning Behandeling in bestuur op 7 maart en in de ledenvergadering op 21 maart. Gewenste communicatieacties Na goedkeuring LV zal de jaarrekening worden verzonden aan de leden-waterschappen en op Sharepoint worden geplaatst. Conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 organisaties zonder winststreven is (overige) publicatie van het jaarverslag (jaarrekening) niet verplicht CBCF/IP 70194

4 Bijlage CBCF 14-2b Bijlage Concept-Jaarrekening 2013 De jaarrekening sluit met een negatief saldo van ,- Het saldo nadat de vrijval bestemmingsreserve 2012 (zijnde ), en de dotatie van ,- (2013) zijn verwerkt is ,-. Daarnaast heeft de afwaardering van het pand gevolgen voor het saldo. Vandaar dat het totale tekort ,- is. Bij de vaststelling van de begroting 2014 was reeds gemeld dat de waarde van het pand aan de Koningskade te Den Haag gelijk alle (kantoor)gebouwen de afgelopen jaren fors in waarde is gedaald. Toen is ook uitgelegd dat er dus sprake is van een substantiële negatieve stille reserve. Op basis van dat gegeven is een taxatie uitgevoerd en die heeft geleid tot een getaxeerde waarde van het pand in verhuurde staat van De boekwaarde zoals die in de jaarrekening 2012 stond was ,-. Een en ander is vermeld in de jaarrekening na overleg daarover met de accountant. Een en ander heeft gevolgen voor de algemene reserve en voor het weerstandsvermogen (die was vastgesteld op ,-. Bij de bespreking van de begroting 2015 zal een aantal scenario s teneinde een besluit te kunnen nemen over de consequenties waarbij een verhoging van de contributie een optie is. Toelichting op enkele over- en onderschrijdingen: Extra inhuur heeft wat meer geld gekost; daar tegen over staat dat ook meer geld ter compensatie is ontvangen (terugontvangen salarissen). De personeelskosten waren wat hoger dan geraamd o.a. door niet geraamde hogere pensioenlasten. De inkomsten waren iets lager dan geraamd vanwege het feit dat de nieuwe huurder een deel van het jaar nog geen huur betaalt. In verband met de voorfinanciering t.b.v. nhwbp zijn rente-inkomsten misgelopen; los van het feit dat de rente, als bekend, erg laag is. Het aantal investeringen is wat achter gebleven bij de raming. De huisvestingskosten zijn gestegen vanwege het feit dat vorig jaar de voorziening Onderhoud was vrijgevallen en dus niet meer met die post kon worden gecompenseerd. Niet geraamd was een extra uitgave van ,- op basis van een besluit van de leden in 2013 inzake het Informatiebeleid. Er is ook in 2013 weer minder geld uitgegeven aan abonnementen en portokosten door respectievelijke sanering van het bestand en voorschrijdende digitalisering. Voor het overige is door het hanteren van een scherpe budgetdiscipline uiteindelijk op een aantal ander posten ook nog een en ander bespaard. Bestemmingsreserve: Twee onderdelen zoals die stonden gepland in 2013 konden vanwege omstandigheden niet worden uitgevoerd in het betreffende begrotingsjaar (ofwel capaciteitsgebrek ofwel afhankelijkheid van andere organisaties). De voorbereidende besprekingen van beide onderwerpen zijn al wel gestart. Het verzoek is deze in een dotatie 2013 te verwerken om die in 2014 uit te kunnen voeren. Het betreft: 1. Een project vanuit het Bestuursakkoord Water zijnde actie 35 (voorschriften toetsen en hydraulische randvoorwaarden in relatie tot Nationaal Waterplan). In dat kader is een businesscase opgesteld. Het doel is om de samenwerking tussen laboratoria van RWS en de waterschappen onderling en gezamenlijk beter te laten samenwerken op het gebied van in-

5 Pagina 2 van 2 richten van meetnetten, bemonstering, analyseren van water en bodemmonsters en het verwerken van de gegevens. In 2013 zou een start worden gemaakt met het uitwerken van het spoor samenwerking op deelstroomgebied. Het project heeft enige vertraging opgelopen. Het geld is met name bedoeld om de kosten van een projectleider te dekken (die ondertussen is aangezocht). Het bedrag is ,- 2. Een project om een digitale Energiekaart te vervaardigen. De waterschappen zijn erg actief met de productie van duurzame energie. Om de aansprekende resultaten die door de waterschappen worden gehaald bij een breed publiek onder de aandacht te brengen wordt een digitale Energiekaart vervaardigd die zal worden gekoppeld aan een website van de Unie. Het is dus een typisch PR-instrument. Op deze kaart van Nederland met indeling van waterschappen wordt zichtbaar gemaakt welke energiefabrieken, windmolens, zonneweiden, waterkrachtcentrales etc. De vervaardiging van deze kaart is al wel in gang gezet maar zal pas in 2014 daadwerkelijk kunnen worden gemaakt. Het bedrag is , CBCF/IP 70196

6 Unie van Waterschappen s-gravenhage Concept Jaarrekening 2013

7 Inhoudsopgave Directieverslag 3 Financiële positie 7 Balans per 31 december Staat van baten en lasten 10 Grondslag voor waardering van de activa en passiva en de resultaatbepaling 11 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten 15 Overige gegevens 17

8 Directieverslag 2013 Strategie De Unie van Waterschappen is de vereniging van alle waterschappen in Nederland en is de werkgeversorganisatie van ongeveer waterschapsmedewerkers bij 24 waterschappen (per 1 januari 2014 zijn er 24 waterschappen; inclusief Blija Buitendijks). De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het regionale waterbeheer. De Unie ondersteunt de leden op het gebied van beleidsontwikkeling, belangenbehartiging en de lobby bij o.a. ministeries,het parlement en de Europese Unie. De waterschappen werken aan duurzaam waterbeheer. De Unie heeft een leidende positie in de strategische discussie over regionaal waterbeheer. Deze leidende positie verwerft de Unie door een inspirerende gesprekspartner te zijn en strategische initiatieven te nemen binnen relevante netwerken. Dit jaarverslag beschrijft in kort bestek de activiteiten van het Uniebureau in 2013 Corporate Governance De Nederlandse waterschappen zijn verenigd in de Unie van Waterschappen. Het hoogste orgaan is de ledenvergadering. Alle leden van de Unie zijn in de ledenvergadering vertegenwoordigd. De ledenvergadering vergadert 4 keer per jaar. De ledenvergadering benoemt de leden van het bestuur. De bestuursleden en de voorzitter van het bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. De algemeen directeur van de Unie is secretaris van het bestuur. Op verzoek van het bestuur kan de ledenvergadering commissies instellen die, op hun afgebakende beleidsterreinen, besluiten kunnen nemen. KPMG is de controlerend accountant van de Unie sinds De werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening zijn door KPMG gestart op 3 februari Door de Unie is gezorgd voor uitgebreide relevante gegevens op basis van een door KPMG tevoren uitgereikte zogenaamde PCB (prepared-byclient) lijst. Alvorens met de daadwerkelijke controle van de jaarrekening werd gestart heeft in oktober 2012 een interim-controle plaatsgevonden. Daar zijn geen nieuwe bevindingen en relevante verbeteracties uit naar voren gekomen. Organisatie Onder leiding van een Managementteam (Algemeen Directeur, 4 programmaleiders en het hoofd bedrijfsvoering) zijn in 2013 de werkzaamheden binnen de programma s en het bureau bedrijfsvoering, uitgevoerd. Ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe programma s, stopzetten van bestaande programma s of het vergroten van de inzet in een programma. De jaarlijkse begrotingscyclus vormt hiervoor het kader. 3

9 In 2013 zijn de taken verdeeld over de volgende programma s: Moderne Overheid Waterbeleid Innovatie en Internationaal Vereniging en Communicatie Het Stafbureau Bedrijfsvoering ondersteunt de programma s met automatisering, financiën, personeelzaken, een secretariaat en facilitaire zaken. In 2013 is het vroegere account Bestuurlijk-Juridische zaken ondergebracht bij het Stafbureau als team BJZ. Beleidsmedewerkers kunnen werkzaam zijn in meer dan één programma. De invulling van taken door de programma s heeft betekenis voor de werkwijze, reservering van tijd en middelen en voor de ontwikkeling van kernwaarden en competenties. De directe doorvertaling van programma s, producten, tijd en benodigde financiën wordt jaarlijks opgenomen in jaarbegroting, programmaplannen en werkplannen. Binnen de Unie ligt de nadruk op lobby, communicatie en regievoering over het beleidsthema regionaal waterbeheer. Een en ander is een punt van aandacht wat betreft het personeelsbeleid waarbij ontwikkeling van deze (kern)kwaliteiten centraal staat. De basis voor de prioriteiten van de werkzaamheden van de Unie werd ook in 2013 vanzelfsprekend gelegd door het Bestuursprogramma ( ). Deze zijn: Behartigen van belangen van de waterschappen Bevorderen van de zichtbaarheid van de waterschappen Bevorderen van de samenwerking tussen waterschappen en met ketenpartners Bevorderen van innovatie (bestuurlijk, sociaal en instrumenteel) Vormgeven van goed werkgeverschap van de waterschappen opdat de waterschappen zich als moderne en duurzame werkgever kunnen presenteren Prestaties 2013 Centraal in de werkzaamheden van het Uniebureau staan de uitvoering van het Bestuursprogramma en het Bestuursakkoord water. In 2013 wederom gewerkt aan de uitvoering van het Bestuursakkoord Water zoals dat in 2011 in overleg met Rijk, VNG en IPO was afgesproken. Het Uniebureau heeft ten aanzien van die uitvoering een initiërende en coördinerende taak. De uitdagingen om Nederland nu en in de toekomst droog te houden en voldoende schoon water beschikbaar te hebben, zijn niet gering. Door de klimaatverandering neemt de wateroverlast toe. Ook in 2013 bleek de solide en gerichte lobby zijn vruchten af te werpen en dat de waardering voor de waterschappen onverminderd groot was. Een aantal resultaten per programma: Moderne Overheid: Inzet in het kader van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën teneinde voldoende ruimte te houden voor investeringen van waterschappen. Er is een start gemaakt met de aanpassing verslaggevingsvoorschriften, verbeterde monitoring EMUsaldo en schuldpositie waterschappen Er is een rapport afgeleverd over service normen waarna de waterschappen zelf aan de slag konden gaan. Op het gebied van crisisbeheersing is/wordt gewerkt aan het implementeren van de visie. 4

10 In het kader van de zogenaamde bedrijfsvergelijkingen zijn twee leertafels ingericht. De bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer is opgeleverd. Tevens is de bedrijfsvergelijking regulering en onderhoud kunstwerken uitgebracht. De voorbereidingen voor Waterschapspeil/waterschapsspiegel zijn in 2013 weer gestart. Belangrijke stappen zijn gezet op het terrein van open data. In het kader van het informatieveiligheid is een programmaplan gemaakt voor de waterschappen. In 2014 zal dit verder worden uitgevoerd. In 2013 is het EIB rapport uitgekomen waartoe de Unie, samen met Bouwend Nederland, opdracht had gegeven. Het rapport zorgt er voor dat inkoop meer op het netvlies is gekomen. In 2013 is ook een gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de waterschappen vastgesteld. In 2013 is ook het proces om te komen tot een nieuwe CAO opgestart. De inzet op pensioenen is verstevigd. Waterbeleid: Veel aandacht besteed aan een goede positionering van het watertoetsproces in de Omgevingswet, de Structuurvisie Ondergrond; en er is een position paper Schaliegas opgesteld. Maximale invloed op het Deltaprogramma is gecreëerd door het vervaardigen van een position paper met daarin, onder andere, aandacht voor Nieuwbouw en herstructurering, meerlaagse veiligheid en de zoetwaterproblematiek. Met een uitgewerkte trits klimaatscan, adaptiestrategie en doorwerking in plannen is een stevige basis gecreëerd voor waterrobuust inrichten en de klimaatbestendige stad. De coördinatiegroep Water&Ruimte is vormgegeven, waarmee leergemeenschappen verbindingen tussen water en ruimte werkvelden en aanpalende terreinen verder versterken. Voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een waterschapsaanpak ontwikkeld. Ook is een handreiking waterbeheerprogramma s opgesteld. Het eerste nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma is vastgesteld op basis van prioriteitssystematiek. Voorst zijn de eerste overstromingsrisicobeheerplannen voor de inspraak gereed gekomen. Er is een start gemaakt met de discussie over de nieuwe normering voor primaire keringen en de financiering daarvan. De voor de waterschappen belangrijke onderwerpen op het gebied van bestrijdingsmiddelen zijn opgenomen in de 2 e Nota duurzame gewasbescherming. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is zodanig gepositioneerd dat het in verschillende beleidsbrieven/nota s is genoemd. De problematiek rond medicijnresten, hormonen en microplastics in het oppervlaktewater heeft ook de nodige tijd gevraagd. Tot slot kan vermeld worden dat een start is gemaakt met de uitwerking van een businessplan om de doelmatigheid van de regionale monitoring te versterken. Innovatie en Internationaal: Een koers is uitgezet en er is richting gegeven aan de krachtenbundeling internationaal. Dat is de basis voor het instellen van een coördinatie- en communicatiepunt om waterschapsexpertise internationaal in te zetten. De voorzitter van de Unie is in 2013 voorzitter van het prestigieuze Water Governance Initiative (WGI) geworden. Er is een koers uitgezet en richting gegeven aan het innovatiebeleid. Innovaties leiden er toe dat het waterbeheer beter en/of goedkoper kan worden uitgevoerd. De waterschapsinnovaties zijn indringend op diverse niveaus gecommuniceerd. De waterschappen hebben een positie in de topsector gekregen (worden gezien als innovatieve overheid). Er zijn collectieve belemmeringen weggenomen teneinde biogas in de markt te kunnen zetten. Er is een zogenaamde innovatie-estaffette georganiseerd. Goede vooruitgang geboekt met de samenwerking in de Afvalwaterketen. Het streven om 380 miljoen minder uit te geven in 2020 zal naar alle waarschijnlijkheid worden gehaald. Er zijn diverse werkbezoeken van ministeries naar de regio georganiseerd en tot slot kan nog worden vermeld dat een succesvolle waterinnovatieprijs is georganiseerd. 5

11 Vereniging en Communicatie: In 2013 is een succesvolle Waterschapsdag en Bestuurdersdag georganiseerd. De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn gestart en een plan van aanpak is in 2013 geaccordeerd. De projectleider verkiezingen is zijn werkzaamheden in oktober 2013 gestart. In september 2013 is een waterdebat georganiseerd samen met de VEWIN en NL-ingenieurs. De succesvolle tv-serie Nederland van Boven deel 2 (van de VPRO) is mede tot stand gebracht met inzet vanuit de Unie van Waterschappen. Er is een strategische communicatiebeleidslijn opgesteld vanuit de Unie met alle hoofden communicatie van de waterschappen. Er zijn in 2013 studiebeurzen vanuit Human Capital Agenda Topsector Water versterkt. Er is een nieuwe publiekssite gelanceerd in In 2013 is de Unie ook op bezoek geweest bij een aantal waterschappen met een zogenaamde roadshow die door de waterschappen goed werd ontvangen. Tot slot is in september een METRO special uitgebracht met spin off voor de waterschappen. Bestuurlijk-Jurdisch: Veel inzet is gepleegd op de Omgevingswet waarbij een afsprakenkader is geformuleerd, input is geleverd voor de uitvoeringsregelgeving en diverse informatiebijeenkomsten zijn georganiseerd. Er is begin 2013 weer een zogenaamde Taxatiewijzer voor de waterschappen opgesteld. Er zijn een 4-tal succesvolle netwerkdagen georganiseerd. In 2013 is ook het keurkwartet (keur, beleidsregels, algemene regels en leggers) geactualiseerd. Er is een geslaagde lobby geweest in het kader van de anti-afhaaksubsidies. Inzet is gepleegd op een verdere uitrol van de aanbevelingen van de commissie Doornbos. Tot slot is veel inzet gepleegd rond het rapport van de OESO Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future? Het exploitatieresultaat 2013 bedraagt (negatief). Geraamd was een tekort van ,-. saldo dus een licht positief resultaat. Op enkele posten zijn echter wat grotere verschillen zichtbaar waarvan een aantal hieronder wordt verklaard. Extra inhuur heeft wat meer geld gekost; daar tegen over staat dat ook meer geld ter compensatie is ontvangen (terugontvangen salarissen). De personeelskosten waren wat hoger dan geraamd o.a. door niet geraamde hogere pensioenlasten. De inkomsten waren iets lager dan geraamd vanwege het feit dat de nieuwe huurder een deel van het jaar nog geen huur betaalt. In verband met de voorfinanciering t.b.v. nhwbp zijn rente-inkomsten misgelopen; los van het feit dat de rente, als bekend, erg laag is. Het aantal investeringen is wat achter gebleven bij de raming. De huisvestingskosten zijn gestegen vanwege het feit dat vorig jaar de voorziening Onderhoud was vrijgevallen en dus niet meer met die post kon worden gecompenseerd. Niet geraamd was een extra uitgave van ,- op basis van een besluit van de leden in 2013 inzake het Informatiebeleid. Er is ook in 2013 weer minder geld uitgegeven aan abonnementen en portokosten door respectievelijke sanering van het bestand en voorschrijdende digitalisering. Opmerking: vanwege de afwaardering van het pand Koningskade te Den Haag is het uiteindelijke saldo ,- (negatief). Hieronder wordt daar nader op in gegaan. 6

12 Risicomanagement/interne beheersing De programma s werden aangestuurd door programmaleiders. Drie keer per jaar rapporteerden zij formeel over de voortgang van werkzaamheden aan de directeur. Wekelijks waren er bilaterale gesprekken tussen de directie en programmaleiders over ontwikkelingen die van invloed zijn op de prestaties. De administratieve organisatie met daarin begrepen maatregelen van interne beheersing vormt een belangrijk en onmisbaar instrument om een betrouwbare en toereikende informatievoorziening te verkrijgen. Dit is van belang voor elk niveau in de organisatie ter ondersteuning en sturing van het interne beheer en het interne toezicht. Vooruitblik zal wederom in het teken staan van de uitvoering van het Bestuursprogramma en het Bestuursakkoord Water. Aandachtspunten zijn daarbij: klimaatbestendig maken van Nederland, de uitvoering van taken in relatie tot KRW, Deltaprogramma en NBW-afspraken, gebiedsgericht samenwerken (veel meer integrale aanpak), meer invloed van de Europese wetgevende macht (position papers in Brussel); uitvoering Deltaprogramma en doelmatig beheer van de waterketen. Tevens zal het vervolg op de omgevingswet tijd gaan vergen en de communicatie rond het rapport van de OESO zal aandacht krijgen. De succesvolle lobby en wijze van communiceren zal in 2014 worden bestendigd en geoptimaliseerd. De liquiditeitspositie van de Unie blijft een punt van aandacht en zal scherp in de gaten gehouden worden teneinde te voorkomen dat (overigens voor zeer korte tijd) geld geleend zal moeten worden. Tijdige betaling van de contributie helpt en vindt doorgaans ook als zodanig plaats. De De inkomsten inzake de huur van ruimte in het pand Koningskade is in 2014 gewaarborgd. Het HWBP zal ook in 2014 ruimten huren aan de Koningskade. Bij de vaststelling van de begroting 2014 is reeds gemeld dat de waarde van het pand aan de Koningskade te Den Haag gelijk alle (kantoor)gebouwen de afgelopen jaren fors in waarde is gedaald. Toen is ook uitgelegd dat er dus sprake is van een substantiële negatieve stille reserve. Op basis van dat gegeven is een taxatie uitgevoerd en die heeft geleid tot een getaxeerde waarde van het pand in verhuurde staat van De boekwaarde zoals die in de jaarrekening 2012 staat is ,-. Een en ander is in de jaarrekening geconcretiseerd na overleg daarover met de accountant. Een en ander heeft gevolgen voor de algemene reserve en voor het weerstandsvermogen (zoals eerder vastgesteld op ,). Bij de bespreking van de begroting 2015 zal een aantal scenario s worden getoond teneinde een besluit te kunnen nemen over de consequenties. De kosten van de waarderingskamer kunnen in 2015 niet meer uit de uitkering Kadastraal rechte worden gehaald dus dit betekent voor de waterschappen (als aangekondigd) een lastenverzwaring. 7

13 Financiële positie Hierna een overzicht van de financiële positie per 31 december Dit overzicht richt zich in het bijzonder op de middelen die beschikbaar zijn voor de financiering van het werkkapitaal. De gegevens zijn ontleend aan de balans per 31 december Mutatie 2013 Middelen op lange termijn Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Vastgelegd op lange termijn Vaste activa Netto werkkapitaal Middelen op korte termijn Schulden in verband met financieringsprojecten Schulden aan leveranciers Schulden inzake belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen Schulden aan personeel Overige schulden en overlopende passiva Beschikbaar Aangewend voor Vorderingen Liquide middelen De afname van de liquide middelen is middels onderstaand kasstroomoverzicht als volgt te analyseren: 2013 EUR EUR Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor financiële baten en lasten Aanpassingen voor: Afschrijvingen op materiële vaste activa Onttrekking voorzieningen Dotatie voorzieningen Verandering in werkkapitaal: Vorderingen Kortlopende schulden (exclusief financieringsprojecten) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen rente Betaalde rente Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename financieringsprojecten Aflossing langlopende schulden Toename/ (afname) geldmiddelen Mutatie geldmiddelen ` Toename/(afname) geldmiddelen Geldmiddelen per 31 december

14 Resultaten Hierna een analyse van de resultaten over 2013: De gegevens zijn ontleend aan de staat van baten en lasten. Bedragen in EURO Omschrijving Werkelijk Begroting Overschrijding Toelichting op de verschillen versus begroting I. Contributies ,3% ,3% 0 0,00% II. Verhuur 198 2,2% 210 2,4% -12-5,86% III. Opbrengst overige publicaties 24 0,3% 20 0,2% 4 21,24% Meer verkoop IV. Overige baten 15 0,2% 5 0,1% ,58% Suppletie 2012 BATEN ,0% ,0% 2 0,03% I. Projectkosten programma's en directie ,9% ,0% -99-3,71% II. soneelskosten ,7% ,8% 167 3,51% III. Huisvestingskosten 339 3,8% 297 3,4% 42 13,99% IV. Algemene kosten 419 4,7% 437 4,9% -17-3,93% V. Kosten diensten 142 1,6% 144 1,6% -2-1,22% VI. Afschrijvingen vaste activa ,5% 279 3,2% ,67% Minder investeringen LASTEN ,3% ,0% ,02% VII. Onvoorzien/reorganisatie 67 0,8% 50 0,6% 17 34,78% Kosten makelaar nieuwe huurder RESULTAAT VOOR FINANCIELE BATEN EN LASTEN ,1% 219 2,5% ,36% I. Rentebaten 8 0,1% 40 0,5% ,61% Lage rentestand II. Rentelasten 318 3,6% 318 3,6% 0 0,15% III. Overige lasten 27 0,3% 130 1,5% ,25% Groot onderhoud begroot in 2013 Saldo Financiële baten en lasten ,8% ,6% 71-17,33% EXPLOITATIERESULTAAT ,9% ,1% ,27% Onttrekkingen (toevoegingen) via verenigingsvermogen ,9% 189 2,1% ,27% 9

15 Balans per 31 december (voor resultaatbestemming 2013) ACTIVA A. VASTE ACTIVA I. Materiële vaste activa 1. Gebouwen Inventaris Hardware Software B. VLOTTENDE ACTIVA I. Vorderingen II. Belastingen - - III. Overige vorderingen en overlopende activa IV. Liquide middelen Totaal activa PASSIVA C. EIGEN VERMOGEN I. Bestemmingsreserve II. Verenigingsvermogen III. Exploitatiesaldo D. VOORZIENINGEN I. Pensioenen III. Voorziening Afvloeiingsregelingen E. LANGLOPENDE SCHULDEN I. Langlopende geldlening F. KORTLOPENDE SCHULDEN I. Financieringsprojecten II. Crediteuren III. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen IV. soneel V. Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva

16 Werkelijke Begroting Werkelijke cijfers cijfers Staat van baten en lasten A. Baten I. Contributies II. Verhuur III. Programma's IV. Overige baten Totaal B. Lasten I. Projectkosten programma's en directie II. soneelskosten III. Huisvestingskosten IV. Algemene kosten V. Kosten diensten VI. Afschrijvingen vaste activa VII. Onvoorzien Totale bedrijfslasten Resultaat voor financiële baten en lasten C. Financiële baten en lasten I. Rentebaten II. Rentelasten III. Overige baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Exploitatieresultaat Onttrekkingen via verenigingsvermogen

17 Grondslag voor waardering van de activa en passiva en de resultaatbepaling Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Bijzondere waardeverminderingen Voor materiële vaste activa is per balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig is aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De vorderingen hebben een looptijd van maximaal één jaar. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Schulden Schulden zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. Schulden zijn gerangschikt onder de kortlopende schulden als deze binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en onder de langlopende schulden als dit niet het geval is. Pensioenen Uitgangspunt is dat de pensioenlast gelijk is aan de verschuldigde pensioenpremie, tenzij sprake is van additionele verplichtingen op balansdatum. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta zijn herleid naar euro s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes. 12

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie