De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën. nazending

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën. nazending 070 351 98 68"

Transcriptie

1 De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën datum ons kenmerk contactpersoon 12 februari /IP M.A.H. van Esch bijlage(n) uw kenmerk CBCF 14-2a t/m c - betreft doorkiesnummer nazending Geachte leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën, Hierbij doe ik u de nazending toekomen voor de vergadering van 21 februari a.s. Het betreft het volgende agendapunt: Agendapunt 3: Concept-Jaarrekening 2013 (bijlagen CBCF 14-2a t/m c). Mocht u vragen hebben over de concept-jaarrekening, dan wil ik bij deze verzoeken deze vooraf te mailen aan Pieter Landstra, Met vriendelijke groet, Ruud van Esch Secretaris

2 Bijlage CBCF 14-2a Oplegnotitie Agendapunt 3 Onderwerp Concept-Jaarrekening 2013 Bijlagen CBCF 14-2a t/m c Portefeuillehouder mr. H.B.Hieltjes Opsteller mevrouw L. Yeung / mr. P.M. Landstra Datum behandeling 21 februari 2014 Gevraagd besluit 1. De ledenvergadering te adviseren in te stemmen met de jaarrekening De ledenvergadering te adviseren kennis te nemen van de afwaardering van het pand van de Unie van Waterschappen. 3. De ledenvergadering te adviseren in te stemmen met het opnemen van ,- in de bestemmingsreserve (dotatie 2013). Samenvatting De jaarrekening sluit met een negatief saldo van ,- (na vrijval bestemmingsreserve, dotatie 2013 en meenemen effect afwaardering pand Unie van Waterschappen is het tekort ,-). Het exploitatietekort was begroot op ,- (negatief). Het reële exploitatietekort is dus iets kleiner dan was geraamd. saldo is op een aantal posten wat minder uitgegeven en/of zijn er minder inkomsten ontvangen. Daarentegen kon dit goed gecompenseerd worden door een strakke begrotingsdiscipline en een enkele meevaller. Het tekort vanwege de afwaardering van het pand zal bij de bespreking van de begroting 2015 aan de orde komen omdat immers dit gevolgen heeft voor de Algemene Reserve en het eerder vastgestelde weerstandsvermogen van ,- en dientengevolge heeft het weer effect op de voor 2015 vast te stellen contributiebijdrage. Besproken in Met de penningmeester op 13 januari en 3 februari. Standpunten andere partijen n.v.t. Bestuurlijke aandachtspunten Vanwege de vergaderdatum van de CBCF is de voorbereiding van de jaarrekening op het moment van schrijven van deze notitie nog niet zover dat de accountant daadwerkelijk de controlerende werkzaamheden heeft afgerond. De controlewerkzaamheden zijn gestart op 3 februari. Echter, er mag van uit worden gegaan dat de goedkeurende verklaring zal worden afgegeven. De meest actuele informatie zal tijdens de vergadering worden gemeld. Financiële gevolgen Zie bijlagen.

3 Pagina 2 van 2 Vervolgprocedure/Planning Behandeling in bestuur op 7 maart en in de ledenvergadering op 21 maart. Gewenste communicatieacties Na goedkeuring LV zal de jaarrekening worden verzonden aan de leden-waterschappen en op Sharepoint worden geplaatst. Conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 organisaties zonder winststreven is (overige) publicatie van het jaarverslag (jaarrekening) niet verplicht CBCF/IP 70194

4 Bijlage CBCF 14-2b Bijlage Concept-Jaarrekening 2013 De jaarrekening sluit met een negatief saldo van ,- Het saldo nadat de vrijval bestemmingsreserve 2012 (zijnde ), en de dotatie van ,- (2013) zijn verwerkt is ,-. Daarnaast heeft de afwaardering van het pand gevolgen voor het saldo. Vandaar dat het totale tekort ,- is. Bij de vaststelling van de begroting 2014 was reeds gemeld dat de waarde van het pand aan de Koningskade te Den Haag gelijk alle (kantoor)gebouwen de afgelopen jaren fors in waarde is gedaald. Toen is ook uitgelegd dat er dus sprake is van een substantiële negatieve stille reserve. Op basis van dat gegeven is een taxatie uitgevoerd en die heeft geleid tot een getaxeerde waarde van het pand in verhuurde staat van De boekwaarde zoals die in de jaarrekening 2012 stond was ,-. Een en ander is vermeld in de jaarrekening na overleg daarover met de accountant. Een en ander heeft gevolgen voor de algemene reserve en voor het weerstandsvermogen (die was vastgesteld op ,-. Bij de bespreking van de begroting 2015 zal een aantal scenario s teneinde een besluit te kunnen nemen over de consequenties waarbij een verhoging van de contributie een optie is. Toelichting op enkele over- en onderschrijdingen: Extra inhuur heeft wat meer geld gekost; daar tegen over staat dat ook meer geld ter compensatie is ontvangen (terugontvangen salarissen). De personeelskosten waren wat hoger dan geraamd o.a. door niet geraamde hogere pensioenlasten. De inkomsten waren iets lager dan geraamd vanwege het feit dat de nieuwe huurder een deel van het jaar nog geen huur betaalt. In verband met de voorfinanciering t.b.v. nhwbp zijn rente-inkomsten misgelopen; los van het feit dat de rente, als bekend, erg laag is. Het aantal investeringen is wat achter gebleven bij de raming. De huisvestingskosten zijn gestegen vanwege het feit dat vorig jaar de voorziening Onderhoud was vrijgevallen en dus niet meer met die post kon worden gecompenseerd. Niet geraamd was een extra uitgave van ,- op basis van een besluit van de leden in 2013 inzake het Informatiebeleid. Er is ook in 2013 weer minder geld uitgegeven aan abonnementen en portokosten door respectievelijke sanering van het bestand en voorschrijdende digitalisering. Voor het overige is door het hanteren van een scherpe budgetdiscipline uiteindelijk op een aantal ander posten ook nog een en ander bespaard. Bestemmingsreserve: Twee onderdelen zoals die stonden gepland in 2013 konden vanwege omstandigheden niet worden uitgevoerd in het betreffende begrotingsjaar (ofwel capaciteitsgebrek ofwel afhankelijkheid van andere organisaties). De voorbereidende besprekingen van beide onderwerpen zijn al wel gestart. Het verzoek is deze in een dotatie 2013 te verwerken om die in 2014 uit te kunnen voeren. Het betreft: 1. Een project vanuit het Bestuursakkoord Water zijnde actie 35 (voorschriften toetsen en hydraulische randvoorwaarden in relatie tot Nationaal Waterplan). In dat kader is een businesscase opgesteld. Het doel is om de samenwerking tussen laboratoria van RWS en de waterschappen onderling en gezamenlijk beter te laten samenwerken op het gebied van in-

5 Pagina 2 van 2 richten van meetnetten, bemonstering, analyseren van water en bodemmonsters en het verwerken van de gegevens. In 2013 zou een start worden gemaakt met het uitwerken van het spoor samenwerking op deelstroomgebied. Het project heeft enige vertraging opgelopen. Het geld is met name bedoeld om de kosten van een projectleider te dekken (die ondertussen is aangezocht). Het bedrag is ,- 2. Een project om een digitale Energiekaart te vervaardigen. De waterschappen zijn erg actief met de productie van duurzame energie. Om de aansprekende resultaten die door de waterschappen worden gehaald bij een breed publiek onder de aandacht te brengen wordt een digitale Energiekaart vervaardigd die zal worden gekoppeld aan een website van de Unie. Het is dus een typisch PR-instrument. Op deze kaart van Nederland met indeling van waterschappen wordt zichtbaar gemaakt welke energiefabrieken, windmolens, zonneweiden, waterkrachtcentrales etc. De vervaardiging van deze kaart is al wel in gang gezet maar zal pas in 2014 daadwerkelijk kunnen worden gemaakt. Het bedrag is , CBCF/IP 70196

6 Unie van Waterschappen s-gravenhage Concept Jaarrekening 2013

7 Inhoudsopgave Directieverslag 3 Financiële positie 7 Balans per 31 december Staat van baten en lasten 10 Grondslag voor waardering van de activa en passiva en de resultaatbepaling 11 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten 15 Overige gegevens 17

8 Directieverslag 2013 Strategie De Unie van Waterschappen is de vereniging van alle waterschappen in Nederland en is de werkgeversorganisatie van ongeveer waterschapsmedewerkers bij 24 waterschappen (per 1 januari 2014 zijn er 24 waterschappen; inclusief Blija Buitendijks). De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het regionale waterbeheer. De Unie ondersteunt de leden op het gebied van beleidsontwikkeling, belangenbehartiging en de lobby bij o.a. ministeries,het parlement en de Europese Unie. De waterschappen werken aan duurzaam waterbeheer. De Unie heeft een leidende positie in de strategische discussie over regionaal waterbeheer. Deze leidende positie verwerft de Unie door een inspirerende gesprekspartner te zijn en strategische initiatieven te nemen binnen relevante netwerken. Dit jaarverslag beschrijft in kort bestek de activiteiten van het Uniebureau in 2013 Corporate Governance De Nederlandse waterschappen zijn verenigd in de Unie van Waterschappen. Het hoogste orgaan is de ledenvergadering. Alle leden van de Unie zijn in de ledenvergadering vertegenwoordigd. De ledenvergadering vergadert 4 keer per jaar. De ledenvergadering benoemt de leden van het bestuur. De bestuursleden en de voorzitter van het bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. De algemeen directeur van de Unie is secretaris van het bestuur. Op verzoek van het bestuur kan de ledenvergadering commissies instellen die, op hun afgebakende beleidsterreinen, besluiten kunnen nemen. KPMG is de controlerend accountant van de Unie sinds De werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening zijn door KPMG gestart op 3 februari Door de Unie is gezorgd voor uitgebreide relevante gegevens op basis van een door KPMG tevoren uitgereikte zogenaamde PCB (prepared-byclient) lijst. Alvorens met de daadwerkelijke controle van de jaarrekening werd gestart heeft in oktober 2012 een interim-controle plaatsgevonden. Daar zijn geen nieuwe bevindingen en relevante verbeteracties uit naar voren gekomen. Organisatie Onder leiding van een Managementteam (Algemeen Directeur, 4 programmaleiders en het hoofd bedrijfsvoering) zijn in 2013 de werkzaamheden binnen de programma s en het bureau bedrijfsvoering, uitgevoerd. Ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe programma s, stopzetten van bestaande programma s of het vergroten van de inzet in een programma. De jaarlijkse begrotingscyclus vormt hiervoor het kader. 3

9 In 2013 zijn de taken verdeeld over de volgende programma s: Moderne Overheid Waterbeleid Innovatie en Internationaal Vereniging en Communicatie Het Stafbureau Bedrijfsvoering ondersteunt de programma s met automatisering, financiën, personeelzaken, een secretariaat en facilitaire zaken. In 2013 is het vroegere account Bestuurlijk-Juridische zaken ondergebracht bij het Stafbureau als team BJZ. Beleidsmedewerkers kunnen werkzaam zijn in meer dan één programma. De invulling van taken door de programma s heeft betekenis voor de werkwijze, reservering van tijd en middelen en voor de ontwikkeling van kernwaarden en competenties. De directe doorvertaling van programma s, producten, tijd en benodigde financiën wordt jaarlijks opgenomen in jaarbegroting, programmaplannen en werkplannen. Binnen de Unie ligt de nadruk op lobby, communicatie en regievoering over het beleidsthema regionaal waterbeheer. Een en ander is een punt van aandacht wat betreft het personeelsbeleid waarbij ontwikkeling van deze (kern)kwaliteiten centraal staat. De basis voor de prioriteiten van de werkzaamheden van de Unie werd ook in 2013 vanzelfsprekend gelegd door het Bestuursprogramma ( ). Deze zijn: Behartigen van belangen van de waterschappen Bevorderen van de zichtbaarheid van de waterschappen Bevorderen van de samenwerking tussen waterschappen en met ketenpartners Bevorderen van innovatie (bestuurlijk, sociaal en instrumenteel) Vormgeven van goed werkgeverschap van de waterschappen opdat de waterschappen zich als moderne en duurzame werkgever kunnen presenteren Prestaties 2013 Centraal in de werkzaamheden van het Uniebureau staan de uitvoering van het Bestuursprogramma en het Bestuursakkoord water. In 2013 wederom gewerkt aan de uitvoering van het Bestuursakkoord Water zoals dat in 2011 in overleg met Rijk, VNG en IPO was afgesproken. Het Uniebureau heeft ten aanzien van die uitvoering een initiërende en coördinerende taak. De uitdagingen om Nederland nu en in de toekomst droog te houden en voldoende schoon water beschikbaar te hebben, zijn niet gering. Door de klimaatverandering neemt de wateroverlast toe. Ook in 2013 bleek de solide en gerichte lobby zijn vruchten af te werpen en dat de waardering voor de waterschappen onverminderd groot was. Een aantal resultaten per programma: Moderne Overheid: Inzet in het kader van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën teneinde voldoende ruimte te houden voor investeringen van waterschappen. Er is een start gemaakt met de aanpassing verslaggevingsvoorschriften, verbeterde monitoring EMUsaldo en schuldpositie waterschappen Er is een rapport afgeleverd over service normen waarna de waterschappen zelf aan de slag konden gaan. Op het gebied van crisisbeheersing is/wordt gewerkt aan het implementeren van de visie. 4

10 In het kader van de zogenaamde bedrijfsvergelijkingen zijn twee leertafels ingericht. De bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer is opgeleverd. Tevens is de bedrijfsvergelijking regulering en onderhoud kunstwerken uitgebracht. De voorbereidingen voor Waterschapspeil/waterschapsspiegel zijn in 2013 weer gestart. Belangrijke stappen zijn gezet op het terrein van open data. In het kader van het informatieveiligheid is een programmaplan gemaakt voor de waterschappen. In 2014 zal dit verder worden uitgevoerd. In 2013 is het EIB rapport uitgekomen waartoe de Unie, samen met Bouwend Nederland, opdracht had gegeven. Het rapport zorgt er voor dat inkoop meer op het netvlies is gekomen. In 2013 is ook een gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de waterschappen vastgesteld. In 2013 is ook het proces om te komen tot een nieuwe CAO opgestart. De inzet op pensioenen is verstevigd. Waterbeleid: Veel aandacht besteed aan een goede positionering van het watertoetsproces in de Omgevingswet, de Structuurvisie Ondergrond; en er is een position paper Schaliegas opgesteld. Maximale invloed op het Deltaprogramma is gecreëerd door het vervaardigen van een position paper met daarin, onder andere, aandacht voor Nieuwbouw en herstructurering, meerlaagse veiligheid en de zoetwaterproblematiek. Met een uitgewerkte trits klimaatscan, adaptiestrategie en doorwerking in plannen is een stevige basis gecreëerd voor waterrobuust inrichten en de klimaatbestendige stad. De coördinatiegroep Water&Ruimte is vormgegeven, waarmee leergemeenschappen verbindingen tussen water en ruimte werkvelden en aanpalende terreinen verder versterken. Voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een waterschapsaanpak ontwikkeld. Ook is een handreiking waterbeheerprogramma s opgesteld. Het eerste nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma is vastgesteld op basis van prioriteitssystematiek. Voorst zijn de eerste overstromingsrisicobeheerplannen voor de inspraak gereed gekomen. Er is een start gemaakt met de discussie over de nieuwe normering voor primaire keringen en de financiering daarvan. De voor de waterschappen belangrijke onderwerpen op het gebied van bestrijdingsmiddelen zijn opgenomen in de 2 e Nota duurzame gewasbescherming. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is zodanig gepositioneerd dat het in verschillende beleidsbrieven/nota s is genoemd. De problematiek rond medicijnresten, hormonen en microplastics in het oppervlaktewater heeft ook de nodige tijd gevraagd. Tot slot kan vermeld worden dat een start is gemaakt met de uitwerking van een businessplan om de doelmatigheid van de regionale monitoring te versterken. Innovatie en Internationaal: Een koers is uitgezet en er is richting gegeven aan de krachtenbundeling internationaal. Dat is de basis voor het instellen van een coördinatie- en communicatiepunt om waterschapsexpertise internationaal in te zetten. De voorzitter van de Unie is in 2013 voorzitter van het prestigieuze Water Governance Initiative (WGI) geworden. Er is een koers uitgezet en richting gegeven aan het innovatiebeleid. Innovaties leiden er toe dat het waterbeheer beter en/of goedkoper kan worden uitgevoerd. De waterschapsinnovaties zijn indringend op diverse niveaus gecommuniceerd. De waterschappen hebben een positie in de topsector gekregen (worden gezien als innovatieve overheid). Er zijn collectieve belemmeringen weggenomen teneinde biogas in de markt te kunnen zetten. Er is een zogenaamde innovatie-estaffette georganiseerd. Goede vooruitgang geboekt met de samenwerking in de Afvalwaterketen. Het streven om 380 miljoen minder uit te geven in 2020 zal naar alle waarschijnlijkheid worden gehaald. Er zijn diverse werkbezoeken van ministeries naar de regio georganiseerd en tot slot kan nog worden vermeld dat een succesvolle waterinnovatieprijs is georganiseerd. 5

11 Vereniging en Communicatie: In 2013 is een succesvolle Waterschapsdag en Bestuurdersdag georganiseerd. De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn gestart en een plan van aanpak is in 2013 geaccordeerd. De projectleider verkiezingen is zijn werkzaamheden in oktober 2013 gestart. In september 2013 is een waterdebat georganiseerd samen met de VEWIN en NL-ingenieurs. De succesvolle tv-serie Nederland van Boven deel 2 (van de VPRO) is mede tot stand gebracht met inzet vanuit de Unie van Waterschappen. Er is een strategische communicatiebeleidslijn opgesteld vanuit de Unie met alle hoofden communicatie van de waterschappen. Er zijn in 2013 studiebeurzen vanuit Human Capital Agenda Topsector Water versterkt. Er is een nieuwe publiekssite gelanceerd in In 2013 is de Unie ook op bezoek geweest bij een aantal waterschappen met een zogenaamde roadshow die door de waterschappen goed werd ontvangen. Tot slot is in september een METRO special uitgebracht met spin off voor de waterschappen. Bestuurlijk-Jurdisch: Veel inzet is gepleegd op de Omgevingswet waarbij een afsprakenkader is geformuleerd, input is geleverd voor de uitvoeringsregelgeving en diverse informatiebijeenkomsten zijn georganiseerd. Er is begin 2013 weer een zogenaamde Taxatiewijzer voor de waterschappen opgesteld. Er zijn een 4-tal succesvolle netwerkdagen georganiseerd. In 2013 is ook het keurkwartet (keur, beleidsregels, algemene regels en leggers) geactualiseerd. Er is een geslaagde lobby geweest in het kader van de anti-afhaaksubsidies. Inzet is gepleegd op een verdere uitrol van de aanbevelingen van de commissie Doornbos. Tot slot is veel inzet gepleegd rond het rapport van de OESO Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future? Het exploitatieresultaat 2013 bedraagt (negatief). Geraamd was een tekort van ,-. saldo dus een licht positief resultaat. Op enkele posten zijn echter wat grotere verschillen zichtbaar waarvan een aantal hieronder wordt verklaard. Extra inhuur heeft wat meer geld gekost; daar tegen over staat dat ook meer geld ter compensatie is ontvangen (terugontvangen salarissen). De personeelskosten waren wat hoger dan geraamd o.a. door niet geraamde hogere pensioenlasten. De inkomsten waren iets lager dan geraamd vanwege het feit dat de nieuwe huurder een deel van het jaar nog geen huur betaalt. In verband met de voorfinanciering t.b.v. nhwbp zijn rente-inkomsten misgelopen; los van het feit dat de rente, als bekend, erg laag is. Het aantal investeringen is wat achter gebleven bij de raming. De huisvestingskosten zijn gestegen vanwege het feit dat vorig jaar de voorziening Onderhoud was vrijgevallen en dus niet meer met die post kon worden gecompenseerd. Niet geraamd was een extra uitgave van ,- op basis van een besluit van de leden in 2013 inzake het Informatiebeleid. Er is ook in 2013 weer minder geld uitgegeven aan abonnementen en portokosten door respectievelijke sanering van het bestand en voorschrijdende digitalisering. Opmerking: vanwege de afwaardering van het pand Koningskade te Den Haag is het uiteindelijke saldo ,- (negatief). Hieronder wordt daar nader op in gegaan. 6

12 Risicomanagement/interne beheersing De programma s werden aangestuurd door programmaleiders. Drie keer per jaar rapporteerden zij formeel over de voortgang van werkzaamheden aan de directeur. Wekelijks waren er bilaterale gesprekken tussen de directie en programmaleiders over ontwikkelingen die van invloed zijn op de prestaties. De administratieve organisatie met daarin begrepen maatregelen van interne beheersing vormt een belangrijk en onmisbaar instrument om een betrouwbare en toereikende informatievoorziening te verkrijgen. Dit is van belang voor elk niveau in de organisatie ter ondersteuning en sturing van het interne beheer en het interne toezicht. Vooruitblik zal wederom in het teken staan van de uitvoering van het Bestuursprogramma en het Bestuursakkoord Water. Aandachtspunten zijn daarbij: klimaatbestendig maken van Nederland, de uitvoering van taken in relatie tot KRW, Deltaprogramma en NBW-afspraken, gebiedsgericht samenwerken (veel meer integrale aanpak), meer invloed van de Europese wetgevende macht (position papers in Brussel); uitvoering Deltaprogramma en doelmatig beheer van de waterketen. Tevens zal het vervolg op de omgevingswet tijd gaan vergen en de communicatie rond het rapport van de OESO zal aandacht krijgen. De succesvolle lobby en wijze van communiceren zal in 2014 worden bestendigd en geoptimaliseerd. De liquiditeitspositie van de Unie blijft een punt van aandacht en zal scherp in de gaten gehouden worden teneinde te voorkomen dat (overigens voor zeer korte tijd) geld geleend zal moeten worden. Tijdige betaling van de contributie helpt en vindt doorgaans ook als zodanig plaats. De De inkomsten inzake de huur van ruimte in het pand Koningskade is in 2014 gewaarborgd. Het HWBP zal ook in 2014 ruimten huren aan de Koningskade. Bij de vaststelling van de begroting 2014 is reeds gemeld dat de waarde van het pand aan de Koningskade te Den Haag gelijk alle (kantoor)gebouwen de afgelopen jaren fors in waarde is gedaald. Toen is ook uitgelegd dat er dus sprake is van een substantiële negatieve stille reserve. Op basis van dat gegeven is een taxatie uitgevoerd en die heeft geleid tot een getaxeerde waarde van het pand in verhuurde staat van De boekwaarde zoals die in de jaarrekening 2012 staat is ,-. Een en ander is in de jaarrekening geconcretiseerd na overleg daarover met de accountant. Een en ander heeft gevolgen voor de algemene reserve en voor het weerstandsvermogen (zoals eerder vastgesteld op ,). Bij de bespreking van de begroting 2015 zal een aantal scenario s worden getoond teneinde een besluit te kunnen nemen over de consequenties. De kosten van de waarderingskamer kunnen in 2015 niet meer uit de uitkering Kadastraal rechte worden gehaald dus dit betekent voor de waterschappen (als aangekondigd) een lastenverzwaring. 7

13 Financiële positie Hierna een overzicht van de financiële positie per 31 december Dit overzicht richt zich in het bijzonder op de middelen die beschikbaar zijn voor de financiering van het werkkapitaal. De gegevens zijn ontleend aan de balans per 31 december Mutatie 2013 Middelen op lange termijn Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Vastgelegd op lange termijn Vaste activa Netto werkkapitaal Middelen op korte termijn Schulden in verband met financieringsprojecten Schulden aan leveranciers Schulden inzake belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen Schulden aan personeel Overige schulden en overlopende passiva Beschikbaar Aangewend voor Vorderingen Liquide middelen De afname van de liquide middelen is middels onderstaand kasstroomoverzicht als volgt te analyseren: 2013 EUR EUR Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor financiële baten en lasten Aanpassingen voor: Afschrijvingen op materiële vaste activa Onttrekking voorzieningen Dotatie voorzieningen Verandering in werkkapitaal: Vorderingen Kortlopende schulden (exclusief financieringsprojecten) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen rente Betaalde rente Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename financieringsprojecten Aflossing langlopende schulden Toename/ (afname) geldmiddelen Mutatie geldmiddelen ` Toename/(afname) geldmiddelen Geldmiddelen per 31 december

14 Resultaten Hierna een analyse van de resultaten over 2013: De gegevens zijn ontleend aan de staat van baten en lasten. Bedragen in EURO Omschrijving Werkelijk Begroting Overschrijding Toelichting op de verschillen versus begroting I. Contributies ,3% ,3% 0 0,00% II. Verhuur 198 2,2% 210 2,4% -12-5,86% III. Opbrengst overige publicaties 24 0,3% 20 0,2% 4 21,24% Meer verkoop IV. Overige baten 15 0,2% 5 0,1% ,58% Suppletie 2012 BATEN ,0% ,0% 2 0,03% I. Projectkosten programma's en directie ,9% ,0% -99-3,71% II. soneelskosten ,7% ,8% 167 3,51% III. Huisvestingskosten 339 3,8% 297 3,4% 42 13,99% IV. Algemene kosten 419 4,7% 437 4,9% -17-3,93% V. Kosten diensten 142 1,6% 144 1,6% -2-1,22% VI. Afschrijvingen vaste activa ,5% 279 3,2% ,67% Minder investeringen LASTEN ,3% ,0% ,02% VII. Onvoorzien/reorganisatie 67 0,8% 50 0,6% 17 34,78% Kosten makelaar nieuwe huurder RESULTAAT VOOR FINANCIELE BATEN EN LASTEN ,1% 219 2,5% ,36% I. Rentebaten 8 0,1% 40 0,5% ,61% Lage rentestand II. Rentelasten 318 3,6% 318 3,6% 0 0,15% III. Overige lasten 27 0,3% 130 1,5% ,25% Groot onderhoud begroot in 2013 Saldo Financiële baten en lasten ,8% ,6% 71-17,33% EXPLOITATIERESULTAAT ,9% ,1% ,27% Onttrekkingen (toevoegingen) via verenigingsvermogen ,9% 189 2,1% ,27% 9

15 Balans per 31 december (voor resultaatbestemming 2013) ACTIVA A. VASTE ACTIVA I. Materiële vaste activa 1. Gebouwen Inventaris Hardware Software B. VLOTTENDE ACTIVA I. Vorderingen II. Belastingen - - III. Overige vorderingen en overlopende activa IV. Liquide middelen Totaal activa PASSIVA C. EIGEN VERMOGEN I. Bestemmingsreserve II. Verenigingsvermogen III. Exploitatiesaldo D. VOORZIENINGEN I. Pensioenen III. Voorziening Afvloeiingsregelingen E. LANGLOPENDE SCHULDEN I. Langlopende geldlening F. KORTLOPENDE SCHULDEN I. Financieringsprojecten II. Crediteuren III. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen IV. soneel V. Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva

16 Werkelijke Begroting Werkelijke cijfers cijfers Staat van baten en lasten A. Baten I. Contributies II. Verhuur III. Programma's IV. Overige baten Totaal B. Lasten I. Projectkosten programma's en directie II. soneelskosten III. Huisvestingskosten IV. Algemene kosten V. Kosten diensten VI. Afschrijvingen vaste activa VII. Onvoorzien Totale bedrijfslasten Resultaat voor financiële baten en lasten C. Financiële baten en lasten I. Rentebaten II. Rentelasten III. Overige baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Exploitatieresultaat Onttrekkingen via verenigingsvermogen

17 Grondslag voor waardering van de activa en passiva en de resultaatbepaling Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Bijzondere waardeverminderingen Voor materiële vaste activa is per balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig is aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De vorderingen hebben een looptijd van maximaal één jaar. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Schulden Schulden zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. Schulden zijn gerangschikt onder de kortlopende schulden als deze binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en onder de langlopende schulden als dit niet het geval is. Pensioenen Uitgangspunt is dat de pensioenlast gelijk is aan de verschuldigde pensioenpremie, tenzij sprake is van additionele verplichtingen op balansdatum. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta zijn herleid naar euro s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes. 12

18 Toelichting op de balans per 31 december 2013 ACTIVA A. VASTE ACTIVA I. Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Boekwaarde Investering Afschrijving Bijzondere Boekwaarde per waardevermindering per Gebouwen en terreinen Inventaris Hardware Software Totaal De verwachte economische levensduur voor gebouwen bedraagt 50 jaren. Op grond wordt niet afgeschreven. De verwachte economische levensduur voor hardware en software bedraagt 3 jaren. De verwachte economische levensduur voor de overige inventaris bedraagt 7 jaren. Toelichting bijzondere waardevermindering: De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen en -terreinen is ultimo 2013 door onafhankelijke taxateurs getaxeerd op EUR De taxatie is gebaseerd op de kapitalisatie van de netto huurwaarde (bruto huurwaarde verminderd met onroerende zaak gebonden lasten). De kapitalisatiefactor is de reciproque van een marktconforme netto rendementseis. Dit rendement is onder meer afhankelijk van marktomstandigheden, economische omstandigheden, locatie en kwaliteit van het object. B. VLOTTENDE ACTIVA I. Vorderingen Deze post is als volgt te specificeren: Waterschappen Derden Af: Voorziening voor oninbaarheid - - Totaal II. Belastingen Omzetbelasting - Totaal - - III. Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten Nog te factureren posten Diversen Totaal IV. Liquide middelen Nederlandse Waterschapsbank N.V., betaalrekeningen ING Kas Kruisposten Totaal

19 PASSIVA C. Eigen vermogen I. Bestemmingsreserve Het verloop van de bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven: Stand per Bij Af Stand per C20 Vereniging en Communicate (Waterschapsdag) R05 Innovatie en Internationaal (Waterwegen) L11 Waterbeleid (Waterkwaliteit) A19 Directie (Netcentrisch werken) , II. Verenigingsvermogen Aanwending en dotatie van de bestemmingsreserve hebben plaatsgevonden in overeenstemming met de vastgestelde jaarrekening Het verloop van het verenigingsvermogen kan als volgt worden weergegeven: Stand per Bij Af Stand per Saldo aanvang boekjaar Resultaat vorig boekjaar III. Exploitatiesaldo Saldo D. VOORZIENINGEN Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven: Stand per Bij Af Af Stand per Toevoegingen Vrijval Onttrekkingen Pensioenen Afvloeiingsregelingen Pensioenen betreft een pensioenvoorziening in eigen beheer van één oud-medewerker. E. LANGLOPENDE SCHULDEN I.Langlopende leningen 31 december zijn de volgende langlopende leningen aanwezig: Nederlandse Waterschapsbank N.V Totaal Betreft een een langlopende lening met een afgegeven negatieve hypotheekverklaring verstrekt voor een bedrag van EUR met een resterende looptijd van 20 jaar. De rente over deze lening bedraagt 4,28% en is vastgesteld tot en met 1 januari De bedrijfsgebouwen en terreinen dienen als zekerheid voor deze lening. 14

20 F. KORTLOPENDE SCHULDEN I. Financieringsprojecten Deze post is als volgt te specificeren: Financieringsprojecten Totaal Deze post is per ultimo 2013 als volgt te specificeren: Bestede Gefactureerde Saldo kosten termijnen per Bever- Muskusratten Stimileringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw Innovatieplatform Unie Veiligheid Nederland in Kaart Project SamenWAW Glami Databeheer bedrijfsvergelijkingen Ziektekostenverzekering Bouwbestekken Arbeidscommunicatie VROM DGM Klimaataccoord VNG Zuid Afrika Fuwater EUWMA Regionale Uitvoeringsdiensten Gezamelijke communicatie XBRL-EMU Aanbesteding Arbodienst nhwbp Nationale Ombudsman WOZ-compensatie Implementatie IKB Nederland van Boven Project duurzaam inkopen Kadastraal Recht II. Crediteuren Deze post is als volgt te specificeren: Derden Waterschappen Totaal III. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen Deze post is als volgt te specificeren: Loonbelasting en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Pensioenpremies Totaal IV. soneel Deze post is als volgt te specificeren: Reservering vakantiedagen Te betalen netto lonen Totaal Daling personele verplichtingen wordt voornamelijk veroorzaakt door maandelijkse uitkering vakantiegeld. V. Overige schulden en overlopende passiva Deze post is als volgt te specificeren: Te betalen project- en overige kosten Te betalen advieskosten Te betalen energiekosten Vooruitontvangen salarissen Vooruitontvangen huur Totaal Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten van bedrijfsauto s en kopieerapparatuur bedragen in totaal ,93 Hiervan vervalt na 1 jaar 42,263,16 en het overige binnen 5 jaar. 15

Unie van Waterschappen s-gravenhage. Jaarrekening 2011

Unie van Waterschappen s-gravenhage. Jaarrekening 2011 Unie van Waterschappen s-gravenhage Jaarrekening 2011 Strategie De Unie van Waterschappen is de vereniging van alle waterschappen in Nederland en is de werkgeversorganisatie van ongeveer 11.000 waterschapsmedewerkers

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Directieverslag 2011 3. Financiële positie 6. Balans per 31 december 2011 8. Staat van baten en lasten 9

Directieverslag 2011 3. Financiële positie 6. Balans per 31 december 2011 8. Staat van baten en lasten 9 UNIÜ V A N W A T Ü R S C H A P P Ü N Jaarrekening 2011 Directieverslag 2011 3 Financiële positie 6 Balans per 31 december 2011 8 Staat van baten en lasten 9 Grondslag voor waardering van de activa en passiva

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Special Arts Nederland te Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 3 2.

Nadere informatie

Accountants. Stichting Kledingbank Zeeland gevestigd te Middelburg. Financieel verslag over het boekjaar #ORG=saa#VES=vli#PAP=vbl

Accountants. Stichting Kledingbank Zeeland gevestigd te Middelburg. Financieel verslag over het boekjaar #ORG=saa#VES=vli#PAP=vbl #ORG=saa#VES=vli#PAP=vbl Accountants Stichting Kledingbank Zeeland gevestigd te Middelburg Financieel verslag over het boekjaar 2014 #ORG=saa#VES=vli#PAP=vlg Stichting Kledingbank Zeeland, Middelburg Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van Stichting Dierenasiel Walcheren, gevestigd, bestaan conform artikel 2 van de statuten uit de exploitatie van een dierenasiel voor

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 Vlottende activa Liquide middelen (2) 1.220 9.882 1.220 10.133

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Concept Concept Concept Concept Concept

Concept Concept Concept Concept Concept te Verslag inzake jaarstukken 2014 24 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2014 1 Opdracht 1 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarverslag 1 Jaarverslag 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage V1 Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 augustus 2016 3 1.2

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie