OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132."

Transcriptie

1 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen Inschrijvingsperiode van 24 november 2014 tot en met 28 november 2014 (onder voorbehoud van vroegtijdige afsluiting) voor een maximum bedrag van EUR Looptijd van de Obligaties: 5 jaar Minimum inschrijvingsbedrag en nominale waarde per Obligatie: 500 EUR Uitgiftedatum: 1 december 2014 Vervaldag: 30 november 2019 Uitgifte a pari: 100% Nominaal rendement: 4,5% Bruto jaarlijks of actuarieel rendement: 4,5% Netto jaarlijks of actuarieel rendement (na roerende voorheffing van 25%): 3,375% De Obligaties worden enkel aangeboden aan de Medewerkers van De Cronos Groep en de Deelnemende Vennootschappen Een belegging in de Obligaties houdt bepaalde risico s in. Door in te schrijven op de Obligaties, verschaffen de beleggers een lening aan de Emittent, die er zich toe verbindt om op jaarlijkse basis interest te betalen en op de vervaldatum de hoofdsom terug te betalen. In geval van faillissement van, of wanprestatie door, de Emittent, lopen beleggers het risico om de bedragen waarop zij recht zouden hebben, niet terug te krijgen en het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. Een potentiële belegger dient te bepalen, op basis van een eigen onafhankelijke beoordeling van de informatie vervat in het Prospectus, of de verwerving van de Obligaties in overeenstemming is met zijn financiële noden en doelstellingen. Potentiële beleggers dienen in het bijzonder kennis te nemen van de Risicofactoren op pagina 17 tot 24 van het Prospectus voor meer uitleg over bepaalde risico s die een impact kunnen hebben op het vermogen van de Emittent en de Obligaties. PROSPECTUS 12 NOVEMBER 2014

2 2 INHOUDSTAFEL Samenvatting van het Prospectus RISICOFACTOREN Risicofactoren eigen aan de Obligaties Verhandelbaarheid, liquiditeits- en prijsvormingrisico Vervroegde opeisbaarheid en vervroegde aflossing Depositobeschermingsregeling Voorrang tot terugbetaling Risico met betrekking tot schommelingen in de interestvoet Dividendpolitiek Risicofactoren eigen aan de Emittent Kredietrisico Economisch en conjunctureel risico Financieringsrisico Risico s met betrekking tot zelfontwikkelde software van de Emittent Risico s met betrekking tot verkochte producten van derden door de Emittent Risico's met betrekking tot de dochtervennootschappen van de Emittent Concurrentierisico Personeels - en bestuurdersrisico Naleving van sector-gebonden wetgeving en reglementering Risico op aansprakelijkheid voor activiteiten Risico wanbetaling van meerdere schuldenaars ALGEMENE INFORMATIE Definities Informatie opgenomen in het Prospectus Goedkeuring van het Prospectus door de FSMA Verantwoordelijken voor het Prospectus Met de wettelijke controle belaste bedrijfsrevisor Beschikbaarheid en taal Toekomstgerichte verklaringen BESCHRIJVING DE UITGIFTE De Cronos Groep Risicofactoren Basisinformatie Belangen van bij de Uitgifte betrokken natuurlijke en rechtspersonen Reden voor de aanbieding en bestemming van de opbrengst van de Uitgifte Regels van toepassing op de effecten die worden aangeboden Beschrijving van het type en de categorie van de effecten die worden aangeboden Wetgeving waaronder de effecten gecreëerd zijn Vermelding van de vorm van de effecten Munteenheid waarin de effecten worden uitgegeven Rangorde van de effecten die aan het publiek worden aangeboden Vervroegde opeisbaarheid Beschrijving van de aan de effecten verbonden rechten Nominale rente en bepalingen in verband met de te betalen rente (rendement) Looptijd, Vervaldag, Terugbetaling en Verjaring van de interesten en van het kapitaal Berichten aan de Obligatiehouders Vertegenwoordiging Machtiging Datum van uitgifte Beperkingen Overdraagbaarheid van de Obligaties Voorwaarden van de Uitgifte... 38

3 Inlichtingen over de Uitgifte, vooropgestelde kalender en modaliteiten van een aanvraag tot inschrijving Plan voor het op de markt brengen en de toewijzing van de effecten Vaststelling van de uitgifteprijs Plaatsing Financiële informatie betreffende de Emittent FISCAAL STELSEL VAN DE UITGIFTE Belgische roerende voorheffing Belgische inkomstenbelasting Natuurlijke personen inwoners van België Vennootschappen inwoners van België Rechtspersonen inwoners van België Successierechten Taks op beursverrichtingen GEGEVENS OVER DE CRONOS GROEP Geschiedenis en ontwikkeling van De Cronos Groep Bestuurs-, leidinggevend en toezichthoudende organen Bestuursorgaan Leidinggevend orgaan Toezichthoudend orgaan: commissaris De comités van de raad van bestuur Potentiële belangenconflicten van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen Corporate Governance Code Belangrijkste aandeelhouder(s) Investeringen Belangrijkste activiteiten Belangrijkste markten Verklaring van de Emittent ten aanzien van haar concurrentiepositie Organisatiestructuur Groepstructuur Toelichting kerncijfers groepsvennootschappen (cijfers in duizenden EUR) Omschrijving van de belangrijkste activiteiten van de groepsvennootschappen Recente ontwikkelingen en vooruitzichten Verklaring vooruitzichten van de Emittent Gegevens over bekende tendensen, onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen Gegevens over recente gebeurtenissen die van bijzonder belang zijn voor de Emittent en die van grote betekenis zijn voor de beoordeling van haar solvabiliteit Winstprognoses of ramingen FINANCIELE GEGEVENS BETREFFENDE HET VERMOGEN, DE FINANCIËLE POSITIE EN DE RESULTATEN VAN DE EMITTENT Historische geconsolideerde financiële informatie van de Emittent Balansen 31/03/ /03/ /03/2014 In duizenden euro Mutatieoverzicht eigen vermogen 31/03/ /03/ /03/2014 In duizenden euro Resultatenrekeningen 31/03/ /03/ /03/2014 In duizenden euro Kasstroomoverzicht 31/03/ /03/ /03/2014 In duizenden Euro Jaarrekening, toelichting en verslag van de commissaris van de Emittent per 31/03/2013 en 31/03/ Controle door bedrijfsrevisor Datum van de meest recente financiële informatie Rechtszaken en arbitrages Wijziging van betekenis in de financiële of handelspositie van de Emittent BELANGRIJKE OVEREENKOMSTEN INFORMATIE VAN DERDEN, DESKUNDIGENVERKLARING EN BELANGENVERKLARINGEN TER INZAGE BESCHIKBARE DOCUMENTEN BIJLAGEN... 66

4 4 SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Deze samenvatting bevat de belangrijkste kenmerken van de Uitgifte die uitgebreider worden beschreven in het Prospectus. Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op het Prospectus. Iedere beslissing om al dan niet in te schrijven op de Uitgifte dient gebaseerd te zijn op een volledige studie van het Prospectus. Indien bij een rechtbank een vordering aanhangig zou worden gemaakt met betrekking tot de informatie in het Prospectus, is het mogelijk dat de eiser, volgens de nationale wetgeving van de lidstaat van de Europese Unie waarin de rechtbank is gelegen, eventueel de kosten voor de vertaling van het Prospectus moet dragen voor de rechtsvordering wordt ingesteld. Niemand kan louter op basis van de samenvatting of de vertaling ervan burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, behalve als de inhoud ervan misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen. Voor de definities in deze samenvatting wordt naar het Prospectus verwezen. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus en iedere beslissing om te beleggen in de Obligaties moet gebaseerd zijn op een bestudering van het volledige Prospectus door de belegger. Wanneer er een vordering met betrekking tot de informatie in het Prospectus bij een gerechtelijke instantie aanhangig wordt gemaakt, zal de belegger die als eiser optreedt, volgens de nationale wetgeving van de lidstaten van de EU, eventueel de kosten van de vertaling van het Prospectus moeten dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. De Emittent heeft deze samenvatting opgesteld en kan niet burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld op grond van deze samenvatting tenzij de inhoud ervan, wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in de Obligaties te beleggen. Afdeling B Emittent B.1 Officiële en handelsnaam van de Emittent De Cronos Groep NV

5 5 B.2 Vestigingsplaats / Rechtsvorm / Wetgeving / Land van oprichting B.4b Trends die de Emittent en de sectoren waarin zij opereert beïnvloeden B.5 Beschrijving van de Groep en de plaats van de Emittent in de Groep De Emittent is een naamloze vennootschap opgericht en actief onder Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen doet, met maatschappelijke zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer Er zijn geen gegevens bekend over tendensen, onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij ten minste in het lopende boekjaar wezenlijke gevolgen zullen hebben voor de vooruitzichten van Emittent. Emittent is een financiële holding met onderliggend diverse werkmaatschappijen. De opbrengsten van Emittent bestaan uit de levering van diensten aan de werkmaatschappijen en financiële opbrengsten (interesten, dividenden en verkoop financiële vaste activa). Vanuit de diverse groepsbedrijven levert Emittent voornamelijk IT diensten aan haar klanten. B.9 Winstprognose of raming Niet van toepassing. Het Prospectus vermeldt noch winstprognoses, noch winstramingen. B.10 Voorbehoud in de afgifte van verklaring B.12 Geselecteerde Belangrijke Historische Financiële Informatie/negatieve wijziging van betekenis Kerncijfers geconsolideerde cijfers Emittent cfr Begian GAAP Niet van toepassing. Er zijn geen voorbehouden in de afgifte van verklaring van de commissaris betreffende de historische informatie inbegrepen in het Prospectus. Bedragen duizenden EUR in 31/03/ /03/ /03/2014 Eigen vermogen Belangen van derden Voorzieningen voor risico's en kosten Schulden op meer dan één jaar Schulden op minder dan één jaar Overlopende rekeningen Totale schulden Financiële schulden op meer dan één jaar Netto cash positie

6 6 Totaal netto financiële schulden Werkkapitaal Omzet EBIT geconsolideerde winst (aandeel van de groep) Sinds de datum van bekendmaking van de laatst bij de balanscentrale van de Nationale Bank neergelegde geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag heeft er zich op basis van de huidige beschikbare informatie geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten en in de financiële of handelspositie van de Emittent. De laatst neergelegde geconsolideerde jaarrekening is de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Emittent voor het boekjaar eindigend op 31 maart B.13 Recente Gebeurtenissen specifiek aan de Emittent die van bijzonder belang zijn voor de evaluatie van de solvabiliteit van de Emittent Er hebben geen belangrijke veranderingen in de financiële of handelspositie plaatsgevonden sinds 31 maart De solvabiliteitsgraad wordt meestal als volgt geïnterpreteerd: hoe groter het eigen vermogen van de onderneming ten opzichte van het totaal vermogen (of hoe groter de solvabiliteitsgraad), hoe groter de bescherming van de schuldeisers. De solvabiliteitsgraad van de Emittent berekend op basis van de geconsolideerde jaarrekening van de Emittent eindigend per 31 maart 2014 bedraagt 25,6%. De solvabiliteitsgraad van de Emittent berekend op basis van de geconsolideerde jaarrekening van de Emittent eindigend per 31 maart 2013 bedroeg 22,8%. De solvabiliteitsratio is gestegen doordat het eigen vermogen is gestegen tengevolge van de resultaatsverwerking. Er zijn verder geen noemenswaardige gegevens bekend over recente gebeurtenissen die van bijzonder belang zijn voor de Emittent en die van grote betekenis zijn voor de beoordeling van haar solvabiliteit. B.14 Afhankelijk van andere entiteiten binnen de Groep Emittent is een financiële holding met onderliggend diverse werkmaatschappijen. Als moedermaatschappij van deze vennootschappen is de Emittent afhankelijk van de activiteiten van haar dochterondernemingen en de mogelijkheid van deze

7 7 B.15 Voornaamste activiteiten van de Emittent dochterondernemingen om inkomstenstromen te genereren en dividenden uit te keren. Vanuit de diverse groepsbedrijven levert Emittent voornamelijk IT diensten aan haar klanten. Hierbij baseert ze zich op gekende technologieën (J2EE, oracle,.net, sharepoint..) en methodologieën (PRINCE2, Scrum,...) en voorziet ze in een ruim aanbod aan oplossingen (CRM, DataWarehousing, GIS ). De IT-dienstverlening vertegenwoordigt 80% van de totaal gerealiseerde omzet van Emittent. Daarnaast verkoopt Emittent ook hardware (EMC, HP, Netapp,...), licenties (Clickview, Navision,...) en bijhorende onderhoudscontracten. Deze producten vertegenwoordigen 20% van de totaal gerealiseerde omzet. Door haar volledig aanbod is Emittent een systeemintegrator. Emittent heeft haar activiteiten dus ondergebracht in diverse operationele bedrijven. Hierbij legt elk bedrijf haar eigen focus (type technologie, type klant, type consultant, etc.). Doordat de operationele bedrijven een eerder beperkte omvang hebben en niet onderworpen zijn aan een logge bedrijfsstructuur, kan elk groepsbedrijf snel inspelen op wijzigende factoren in de markt waarin ze operationeel is. Dit levert elk groepsbedrijf mogelijks een competitief voordeel op. De operationele bedrijven zijn vervolgens ondergebracht in clusters (tussenholdings), hetzij op basis van samenhorende technologieën, hetzij op basis van verticale markten. B.16 Rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de Emittent De naamloze vennootschap Nuclys, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 12B en ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer houdt van de aandelen van Emittent aan en is de belangrijkste aandeelhouder van Emittent.

8 8 De leden van de Raad van Bestuur van Nuclys zijn de heren Dirk Deroost en Josephus de Wit. Beide bestuursleden zijn tevens de twee uiteindelijke economische belanghebbenden van Emittent. Er zijn geen regelingen bekend die later kunnen resulteren in een wijziging van de zeggenschap over de Emittent. B.17 Rating toegewezen aan de Emittent of de Obligaties Niet van toepassing. De Emittent en de Obligaties hebben geen rating en de Emittent heeft geen plannen om een rating aan te vragen. Afdeling C Effecten C.1 Beschrijving van type en categorie van de Obligaties en security identification number De Obligaties zijn obligaties op naam, uitgegeven door de Emittent. Zij vertegenwoordigen een schuldvordering op de Emittent. Zij geven recht op de betaling van een jaarlijkse vaste rente en op de terugbetaling van de nominale waarde op de vervaldag. De Inschrijving staat niet open voor elke belegger. Dit aanbod is enkel gericht in België aan de Medewerkers. Het begrip Medewerkers betekent: (i) een werknemer in vaste dienst (fulltime of parttime) bij een Deelnemende Vennootschap; (ii) een bestuurder of zaakvoerder van een Deelnemende Vennootschap; (iii) een zelfstandige (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die, in het kader van een aannemingsovereenkomst voor diensten, prestaties levert aan een Deelnemende Vennootschap in onderaanneming, en dit op regelmatige basis, hoewel de Emittent een zelfstandige die niet zo regelmatig werkt alsnog kan aanvaarden. Het totaal aantal Medewerkers bedraagt ongeveer Inschrijving gebeurt op vrijwillige basis. Iedere Medewerker beslist of hij/zij inschrijft of niet. Er wordt slechts één inschrijving per investeerder aanvaard. Het inschrijvingsbedrag per Medewerker bedraagt 500 EUR. Elke Obligatie heeft immers een nominale waarde van 500 EUR.

9 9 Het maximaal inschrijvingsbedrag per Medewerker bedraagt EUR. C.2 Munteenheid van de Obligaties C.5 Beschrijving van de beperking op de vrije overdraagbaarheid van de Obligaties C.8 Beschrijving van de rechten gehecht aan de Obligaties, met inbegrip van rangorde en van de op deze rechten geldende beperkingen De ISIN Code van de Obligaties is BE (International Security Identification Number). EUR De Obligaties zijn enkel overdraagbaar aan de Medewerkers (behoudens ingeval van terugkoop door de Emittent), wat voor veel illiquiditeit kan zorgen. De Obligaties zijn niet-achtergestelde, directe en onvoorwaardelijke verbintenissen van de Emittent en er zijn geen zekerheden aan verbonden. Deze Obligaties bekleden een gelijke rang (pari passu), zonder voorrang om redenen van uitgiftedatum, betalingsmunt of enige andere redenen, ten opzichte van elkaar en van elke andere, huidige of toekomstige, niet-bevoorrechte en niet-achtergestelde obligaties of andere schuldeffecten van de Emittent. C.9 Zie C8 hierboven voor een beschrijving van de rechten gehecht aan de Obligaties, met inbegrip van rangorde en van de op deze rechten geldende beperkingen. Rente Interest Vervaldagen Vervaldatum en terugbetaalbedrag op vervaldatum Een jaarlijkse vaste interestvoet van 4,5%, dus voor betaling van roerende voorheffing. Het netto actuarieel rendement van de Obligaties, d.w.z. het rendement na aftrek van roerende voorheffing van (in principe) 25% bedraagt 3,375%. De Obligaties worden a pari uitgegeven (dus aan 100%). Jaarlijks De interest loopt vanaf 1 december 2014 (inbegrepen) tot 30 november 2019 (inbegrepen), betaalbaar na vervallen termijn op 30 november van elk jaar en voor de eerste keer op 30 november 2015 (d.w.z. 22,50 EUR (bruto) per coupure van 500 EUR). Vervroegde terugbetaling Als de betaaldatum van een interestbedrag van de Obligaties geen Werkdag is, is de betaling de volgende Werkdag verschuldigd. Dit uitstel geeft geen recht op bijkomende interest of enige andere betaling. De Obligatiehouders kunnen de terugbetaling van de Obligaties vóór hun eindvervaldag niet opeisen behoudens in enkele welbepaalde gevallen.

10 10 De Emittent behoudt zich het recht voor om, met een opzeggingstermijn van minstens dertig (30) dagen, alle Obligaties vervroegd terug te betalen, op ieder ogenblik, tegen hun nominale waarde verhoogd met alle verlopen interest tot aan de datum van terugbetaling, in geval van een wijziging van de Belgische fiscale wetgeving en reglementering of een wijziging in de toepassing of interpretatie van die wetgeving na de uitgiftedatum van de Obligaties die de betaling van de hoofdsom en/of de interest op de Obligaties in het gedrang zou brengen en de Emittent zou verplichten om bijkomende bedragen te betalen om de betaling van de oorspronkelijk bepaalde bedragen en de interest te garanderen. De interestbedragen verjaren ten gunste van de Emittent na vijf (5) jaar te rekenen van hun vervaldag en de terugbetaling van het kapitaal van de Obligaties na tien (10) jaar vanaf de voor hun terugbetaling vastgestelde datum. Rendement Een jaarlijkse vaste interestvoet van 4,5%, dus voor betaling van roerende voorheffing. Het netto actuarieel rendement van de Obligaties, d.w.z. het rendement na aftrek van roerende voorheffing van (in principe) 25% bedraagt 3,375%. De Obligaties worden a pari uitgegeven (dus aan 100%). Negatieve zekerheid Vertegenwoordiger van de obligatiehouders/vergadering van obligatiehouders Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank C.11 Notering en toelating tot de verhandeling Niet van toepassing. De Emittent verbindt er zich niet toe om zijn activa niet bezwaren met zekerheden. De algemene vergadering van Obligatiehouder is bevoegd om in te stemmen met alle wijzigingen aan de voorwaarden van de Obligaties. De vergadering kan worden bijeengeroepen door de raad van bestuur van de Emittent of de commissaris(sen) van de Emittent. Overeenkomstig artikel 574 van het W.Venn., kan de vergadering alleen geldig beraadslagen en beslissen als de aanwezigen ten minste de helft van het bedrag van de uitstaande Obligaties vertegenwoordigen. Het Belgisch recht is toepasselijk en de hoven en rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd ingeval van geschillen tussen de Emittent en Obligatiehouder met betrekking tot de Obligaties omtrent dit Prospectus. De Obligaties zijn niet beursgenoteerd en er zal geen aanvraag worden ingediend tot verhandeling van de Obligaties op een gereglementeerde, georganiseerde of niet-georganiseerde ('Over-The-Counter' of 'OTC') markt.

11 11 Afdeling D Risico s D.2 Voornaamste risico s verbonden aan de Emittent Hieronder volgen de belangrijkste risico's met betrekking tot de Emittent. Potentiële beleggers dienen steeds tot hun eigen besluiten te komen vooraleer zij een beslissing om te beleggen nemen. Ingeval van het verwezenlijken van één of meer van de risicofactoren, die als gevolg zou hebben het faillissement van de Emittent, loopt u het risico om de bedragen waarop u recht zou hebben, niet terug te krijgen en het geïnvesteerd bedrag te verliezen. (i) het kredietrisico: Het risico bestaat dat de Emittent niet in staat zal zijn om haar verbintenissen onder de Obligaties na te komen. De Obligatiehouders zijn onderhevig aan het risico dat de Emittent gedeeltelijk of geheel in gebreke blijft om de hoofdsom terug te betalen of interest te betalen. (ii) het economisch en conjunctureel risico: De economische vooruitzichten van het Planbureau België (dd. 11/09/2014) geven een groei aan van 1,1% dit jaar. Naar verwachting zal de groei verder aantrekken vanaf 2015 (1,5%). De groei van de wereldeconomie zou, na een relatief zwakke eerste jaarhelft, aan kracht winnen in het tweede semester van 2014 en in De herneming wordt aangedreven door de Amerikaanse economie, met een groei van 2,2% in 2014 en 3,1% in Het economisch herstel van de eurozone daarentegen verloopt moeizaam. Door een tegenvallende eerste jaarhelft zou de economische groei in 2014 niet meer dan 0,8% bedragen. In 2015 zou de bbp-groei in de eurozone uitkomen op 1,3% onder impuls van een aantrekkende wereldhandel, een soepel monetair beleid en een geleidelijke versteviging van de binnenlandse vraag. De groeidynamiek van de eurozone wordt evenwel afgeremd door het handelsconflict met Rusland en vooral doordat een aantal lidstaten nog steeds kampt met hoge schulden, ontoereikende kredietverlening en hoge werkloosheid.

12 12 De onzekerheid bij dit internationaal scenario blijft groot. De inflatie in de eurozone is momenteel erg laag, waardoor een nieuwe ongunstige vraagschok zou kunnen uitmonden in deflatie. Daarnaast kan een heropflakkering van de Europese schuldencrisis of een verdere escalatie van het conflict in Oekraïne het consumenten- en producentenvertrouwen aantasten. Ten slotte kan de normalisering van het Amerikaans monetair beleid resulteren in een wereldwijde opstoot van de langetermijnrentes. Na een krimp die enkele kwartalen aanhield, hernam de Belgische economie in het tweede kwartaal van De groei verstevigde gaandeweg tot 0,4% in het eerste kwartaal van 2014 dankzij een positieve bijdrage van de netto-uitvoer en van de binnenlandse vraag. Het herstel van de Belgische economie haperde in het tweede kwartaal (0,1%), wat deels het gevolg was van een tijdelijke terugval van de activiteit in de bouwsector, die in het eerste kwartaal uitzonderlijk sterk presteerde dankzij de milde winter. De Belgische bbp-groei zou vanaf de tweede helft van dit jaar geleidelijk aan kracht winnen door een voorzichtige herneming van de Europese conjunctuur en een verdere versteviging van de binnenlandse vraag. Op jaarbasis resulteert dat in een groei van 1,1% in 2014 en 1,5% in Schommelingen in het marktklimaat kunnen de vraag ongunstig beïnvloeden. Hierdoor bestaat het risico dat een aantal medewerkers tijdelijk geen opdrachten bij klanten kunnen uitvoeren en de vooropgestelde omzet niet gerealiseerd kan worden. Door de onzekere marktsituatie neemt de concurrentiële druk toe wat op haar beurt opnieuw kan leiden tot een nog hogere druk op de marges. (iii) het financieringsrisico: De Emittent doet beroep op financiële instellingen voor bijkomende financiering. De financiering wordt deels op korte termijn afgesloten (financiering vakantiegeld, dertiende maand, borgstellingen projecten), deels op lange termijn (mezzanine leningen, obligatielening).

13 13 De schulden van Emittent bestaan voor 50% uit schulden op korte termijn. Indien financiële instellingen deze korte termijn financieringen niet meer toestaan, bestaat de mogelijkheid dat Emittent niet in staat zal zijn om haar schulden op korte termijn terug te betalen. Emittent heeft in 2013 twee lange termijn mezzanine leningen afgesloten (duurtijd 7 jaar) ten bedrage van 12 miljoen euro in totaal. De integrale terugbetaling van deze lange termijn leningen is voorzien eind Het risico bestaat dat Emittent niet in staat zal zijn om deze mezzanine leningen terug te betalen, bijvoorbeeld indien de markt op het moment van de vooropgestelde terugbetaling in een recessie verkeert. Het risico bestaat dat Emittent haar activiteiten moet inkrimpen indien kredietinstellingen niet bereid zijn om deze kredieten te verlengen of nieuwe kredieten toe te staan. Tot op heden hebben de kredietinstellingen echter altijd ingestemd om deze kredieten te verlengen of nieuwe kredieten toe te staan maar er is geen zekerheid dat dit zo zal blijven in de toekomst. Emittent heeft onder de vorm van een obligatielening in 2013 een lening afgesloten (duurtijd 5 jaar) ten bedrage van euro. De integrale terugbetaling van deze obligatielening is voorzien begin (iv) risico met betrekking tot de dochtervennootschappen van de Emittent: Emittent is een financiële holding met meerdere werkmaatschappijen. Een deel van de opbrengsten van de Emittent bestaat uit dividenden die worden uitgekeerd door haar dochtervennootschappen. Indien deze dochtervennootschappen een lager of geen dividend zouden uitkeren, kan dit een invloed hebben op de opbrengsten van de Emittent en aldus op de mogelijkheid tot terugbetaling van de Obligaties en/of de interesten daarop. De overige opbrengsten worden gegenereerd door het verlenen van centrale diensten aan de werkmaatschappijen.

14 14 D.3 Voornaamste risico s verbonden aan de Obligaties Hieronder volgen de belangrijkste risico's met betrekking tot de Obligaties. Potentiële beleggers dienen steeds tot hun eigen besluiten te komen vooraleer zij een beslissing om te beleggen nemen. Ingeval van het verwezenlijken van één of meer van de risicofactoren, die als gevolg zou hebben het faillissement van de Emittent, loopt u het risico om de bedragen waarop u recht zou hebben, niet terug te krijgen en het geïnvesteerd bedrag te verliezen. (i) De verhandelbaarheid, liquiditeit en prijsvorming van de Obligaties. Er zal geen aanvraag worden ingediend om de Obligaties te verhandelen op een gereglementeerde, georganiseerde of niet-georganiseerde (OTC) markt; het is zeer onwaarschijnlijk dat er een actieve markt in de Obligaties zal ontstaan; het is mogelijk dat deze markt beperkt en weinig liquide is; daardoor is het mogelijk dat de verkoop van Obligaties kan leiden tot een minwaarde ten opzichte van de nominale waarde van de Obligaties; de Obligaties kunnen enkel aan Medewerkers worden overgedragen (behoudens in geval van terugkoop door de Emittent), wat voor veel illiquiditeit kan zorgen; de koop/verkoopprijs wordt vrij bepaald tussen koper en verkoper; deze prijs zal moeilijk kunnen bepaald worden aan de hand van enige marktprijs aangezien het zeer onwaarschijnlijk is dat er een actieve markt in de Obligaties zal ontstaan; Emittent verbindt er zich niet toe om een prijs voor Medewerkers te bepalen op basis van de marktgevens; de kans bestaat dat het onmogelijk zal zijn om de Obligaties vervroegd te verkopen. Het voormelde prijsvormingsrisico is niet alleen aanwezig op de secundaire markt maar ook op de primaire markt. Het kan voor een groot aantal kanditaat-investeerders moeilijk zijn om zich een sluitend oordeel te vormen omtrent de vraag of het geboden rendement een passende vergoeding is voor het risico van de aangeboden Obligaties. Er zijn terzake bijvoorbeeld geen externe bronnen beschikbaar, zoals een credit rating van kredietagentschappen of analistenrapporten van financiële analisten. Er is dus een risico dat het rendement van de Obligaties het risico dat de Obligaties met zich meebrengen niet navenant vergoedt, met de bijkomende moeilijkheid om dit af te toetsen wegens een gebrek aan externe bronnen of benchmarks. De Emittent en de Obligaties hebben geen rating en de Emittent heeft geen plannen om een rating aan te vragen.

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR Naamloze Vennootschap, Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer 0434.797.847 (Brussel) PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN

Nadere informatie

Prospectus op datum van 13 januari 2015

Prospectus op datum van 13 januari 2015 Quares Student Housing Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Leopold de Waelplaats 8, 2000 Antwerpen (België) Ondernemingsnummer: BTW BE - 0518.932.083

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013)

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013) ZONNEBERG CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Coupure Rechts 712, 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0537.462.647 PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS ASCENCIO CVA Commanditaire vennootschap op aandelen, publieke vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te avenue Jean Mermoz 1 (bus 4), 6041 Gosselies (België), met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Promotioneel document Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Het betreft een publiek aanbod in België en Luxemburg tot omruiling van EUR 150.000.000 6,75% vastrentende obligaties (BE0002167337)

Nadere informatie

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek),

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips De Lead Manager beschikt over een Overtoewijzingsoptie ten bedrage van EUR 2,25 miljoen in Bestaande Aandelen Het Aanbod

Nadere informatie

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Deze samenvatting betreft Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity & Minimum Coupon February 2022 zoals beschreven in de definitieve voorwaarden (de Definitieve Voorwaarden,

Nadere informatie

Deceuninck NV. Aanvraag voor de toelating tot verhandeling van 26.315.789 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels

Deceuninck NV. Aanvraag voor de toelating tot verhandeling van 26.315.789 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels Deceuninck NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Brugsesteenweg 374, 8800 Roeselare, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0405.548.486. Aanvraag

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam)

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) Prospectus 25 JUNI 2010 RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) EUR 1.500.000.000,- Programma tot uitgifte van Bankbrieven Onder dit Programma

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Partiële splitsing van CMB NV

Partiële splitsing van CMB NV Partiële splitsing van CMB NV CMB CMB NV in en Euronav NV Toelating tot notering van alle aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels en Openbaar aanbod tot verkoop van aandelen Euronav met

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

Prospectus d.d. 25 februari 2013. Mijndomein.nl Financiering B.V. 25.000.000 Obligatieprogramma

Prospectus d.d. 25 februari 2013. Mijndomein.nl Financiering B.V. 25.000.000 Obligatieprogramma Prospectus d.d. 25 februari 2013 Mijndomein.nl Financiering B.V. 25.000.000 Obligatieprogramma INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 4 2 Risicofactoren 10 2.1 Liquiditeitsrisico 10 2.2 Operationeel risico 10 2.3

Nadere informatie

Prospectus. van 19 september 2011

Prospectus. van 19 september 2011 Prospectus van 19 september 2011 B Retail Estates Inhoudstafel 1. Samenvatting van het Prospectus... 6 1.1. Omstandigheden waarin de Nieuwe Aandelen werden uitgegeven... 6 1.2. Informatie over de emittent...

Nadere informatie

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 20 februari 2006 met betrekking tot de uitgifte van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Snowball Notes II terugbetaalbaar op 6 april 2016 (the Notes ) uitgegeven

Nadere informatie