PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer. h.brand@dlv."

Transcriptie

1 PROVINSJE FRYRI AN JDLY Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: 0 «Ott 20U Provincie Friesland Afd. Stad en Platteland Postbus HM LEEUWARDEN Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd 1 ArVB., wsken voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan ons kenmerk B onderwerp aanvraag NB vergunning telefoonnummer adres datum 4 december 2014 bijlagen 5 Geacht college, Bijgaand ontvangt u in 5-voud het aanvraagformulier met bijlagen ten behoeve van de Aanvraag Natuurbeschermingswet voor rekening van Schaap, Uiterdijken weg 14 te Luttelgeest. De milieutekening is verkleind tot A3-formaat om milieu- en praktische reden. Graag verneem ik een reactie van u als het noodzakelijk is de tekening op groot formaat te ontvangen. Mocht een en ander onvoldoende duidelijk zijn toegelicht of zijn er onvoldoend e exemplaren toegezonden, dan verzoek ik u contact op te nemen met ondergetekende of met ons kantoor te Deventer. Met vriendelijke groet, Hilco Brand Projectleider DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Postbus 354,8440 AJ Heerenveen T F Bezoekadres; President Kennedylaan 35a, Heerenveen KvK Brabant Rabobank IBAN NL78RABO Op al onze diensten en producten is De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 van toepassing. DLVBouw. Milieuen TechniekBV. DLV Rundvee Advies BV DLV Makelaardij BV. DLV Intensief Advies BV en DL V Agn Commerce B V zijn dochterondernemingen van DL V Dier Groep B V

2 Provincie F''\'slän JDLY b jt_^ --ibijlage bij nummer Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet Gegevens aanvrager J.B. Schaap Uiterdijkenweg PP LUTTELGEEST Projectleider H. Brand Datum: DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Noord Oost Zuid West President Kennedylaan 35a Munsterstraat 18a Oostwijk 5 Lage Biezenweg 5a EXPERTS Postbus 354 Postbus 546 Postbus LVVianen 8440 AJ Heerenveen 7400 AM Deventer 5400 AM Uden ADVIES Tel Tel Tel Tel Fax Fax Fax Fax

3 provinsje fryslän provincie fryslän ^ Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) Aanvraag vergunning Dit aanvraagformulier is nodig om een Natuurbeschermingswet (Nb-wet) vergunning aan te vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatief effect kan hebben op (één van) de beschermde natuurgebieden in Fryslän.

4 1.1 Aanvrager of gemachtigde Organisatie : DLV Naam (i)dhr. H. Brand Straat Postcode en plaats Telefoonnummer Faxnummer adres Postbus 8440 AJ Heerenveen huisnr Gebruiker Organisatie Naam Straat Postcode en plaats Telefoonnummer Faxnummer adres ; Schaap dhr. O mevr. J.B. Schaap Uiterdijkenweg 8315 PP Luttelgeest huisnr Locatie activiteit straat Postcode en plaats Uiterdijkenweg 8315 PP Luttelgeest huisnr. 14 Omschrijving locatie* melkveebedrijf met een gewenste omvang van 110 melkkoeien en 77 jongvee Kadastrale gegevens : sectie G, nummer 2323 Ligging in gemeente : Noordoostpolder Voeg a/s bijlage een topografische kaarte bij. Zie 4.1. * Indien locatie niet is gekoppeld aan een huisadres. Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

5 1.4 Natuurgebied(en) waarop project/handeling effect heeft* Naam Rollige Meenthe 1.5 Korte omschrijving hoofdlijnen van de activiteit. melkveehouderij met een gewenste omvang van 110 melkkoeien en 77 stuks Jongvee Voeg als bijlage een situatietekening bij. Zie Welke Nb-wetvergunning vraagt u aan? n Nieuwe activiteit, waarvoor niet eerder een Nb-we tvergunning is verleend. Ga door naar vraag 1.9. \7] Bestaande activiteit, waarvoor niet eerder een Nb-we tvergunning is verleend. Ga door naar vraag 1.9. r~l Bestaande activiteit, waarvoor eerder een Nb-wetvergunning is verleend. 1.7 Gegevens laatst verleende Nb-wetvergunning Naam activiteit Datum vergunning Nummer vergunning Voeg een afschrift bij van eerder verleende vergunningen. Zie 4.3. Maak hiervoor geb ruik van de beschikbare gebiedsinformatie. Bijvoorbeeld via: vvvvw.fryslan.nl/nb-wet. Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

6 1.8 Wat is er veranderd ten opzichte van de laatst verleende vergunning? 1.9 Gaat het om een vergunning met bepaalde of onbepaalde tijd? I I Bepaalde tijd, van tot 17] Onbepaalde tijd 1.10 Welke andere vergunningen vraagt u aan? Bijvoorbeeld: bouwvergunning, aanlegvergunning, milieuvergunning, vergunning in gevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), ontheffing Flora- en faunawet, etc. Soort vergunning 1. melding activiteitenbesluit 2. bouwvergunning Datum aanvraag niet bekend niet bekend Aanvragen/aangevraagd bij (instantie en afdeling) Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Zie 4.4 Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

7 Beschrijving van de activiteit 2.1 Geef een gedetailleerde beschrijving van uw activiteit. Voor de beoordeling van uw aanvraag is het nodig om de effecten van uw activiteit op het betreffende natuurgebied inzichtelijk te maken. Wij vragen u daarom een gedetailleerde beschrijving te geven van de voorgenomen activiteit. Benoem daarbij de aspecten van de activiteit die effect kunnen hebben op het gebied (habitattypen) en aanwezige relevante soorten.maak bij de beschrijving, indien relevant, onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase).besteed in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen, indien ze van toepassing zijn: a) Heeft de activiteit effect op de omvang (ruimtebeslag) van het natuurgebied? b) Wordt het gebied door de activiteit verdeeld in meerdere (losse) gebieden (versnippering)? c) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het grondwater, zoalswijzigingen in grondwaterstanden of veranderingen in de stroming van het water? d) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het oppervlaktewater, bijv. verlaging van het waterpeil? e) Wordt het gebied door de activiteit verstoord als gevolg van verkeersbewegingen? Bijv. door parkeren, (toename van) recreatiedruk, wegafsluitingen, omleidingen, etc. f) Wordt er bij de activiteit gebruik gemaakt van machines of andere apparatuur, zoals bulldozers, kranen, vrachtwagens, etc.? g) Welke werktijden of uitvoeringstijden horen bij de activiteit? Zijn deze werktijden bijv. dagelijks en/ of seizoensgebonden? h) Is er sprake van geluidsbelasting in het gebied door de activiteit? i) Heeft de activiteit invloed op huidige verlichting en duisternis in het gebied? Bijv. door het plaatsen van lichtmasten. j) Is het (bedrijfsmatig) houden van dieren onderdeel van de activiteit? Zo ja, welk effect heeft dit op het gebied? U kunt denken aan verzuring of verontreiniging. k) Is er sprake van ontgronding, egalisering of andere ingrepen in de bodem? I) Ontstaan er trillingen in de bodem door de uitvoering van uw activiteit? m) Hoe past u het uiterlijk en/ of de fysieke omvang van de activiteit in het landschap? n) Betrek bij de beschrijving van de mogelijke effecten de gevoeligheid van habitattypen en soorten voor storingsfactoren, zoals deze in 2.2. zijn beschreven. Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

8 Beschrijving activiteit: zie bijlage Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

9 -.Ti«.-. im.:--' -v Welke habitattypen en diersoorten worden mogelijk verstoord? Geef in onderstaande tabel aan op welke soorten natuur (zoals Vochtige Heiden of Blauwgraslanden) en aanwezige diersoorten in het gebied (zie gebiedsinformatie) de voorgenomen activiteit mogelijk een verstorend effect heeft. U kunt de tabel invullen met behulp van informatie op de website Deze site geeft per natuurgebied (Natura-2000 gebieden) informatie over de effecten waarvoor aanwezige habitattypen en soorten gevoelig zijn én in welke mate. Storende factoren Habitattypen O Q. Q. O o> c u> 'c 'S c 2 5 Dl O "2 T3 3 (U 13 c 01 Dl zie bijlage Diersoorten G = Gevoelig voor deze storende factor ZG = Zeer gevoelig voor deze storende factor NG = Niet gevoelig voor deze storende factor? = Niet voldoende informatie om hierover een uitspraak te doen NVT = Deze storende factor is op deze natuurwaarde niet van toepassing Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

10 2.3 Van welke stapeling van negatieve effecten Is er sprake? Het is mogelijk dat er in een gebied meer activiteiten zijn of worden uitgevoerd. Dit kande (negatieve) effecten op het gebied versterken omdat ze zich opstapelen(cumulatie). Geef aan of én in welke mate er sprake is van een stapeling van negatieve effecten op de habitattypen en op de aanwezige relevante soorten. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt (alleen) uitgegaan van voorgenomen of reeds uitgevoerde activiteiten in of nabij het betreffende gebied waarover een formeel besluit genomen is. Voor informatie hierover kunt u vaak terecht bij de gemeente. zie bijlage ;Ï 4r- 2.4 Middels welke maatregelen kunt u de verstoringen beperken? Welke maatregelen kunt u binnen de uitvoering van uw activiteit ondernemen omeventuele schade en/of verstoring te beperken (mitigatie)? Geef aan op welke wijze deze maatregelen de negatieve effecten op het gebied (habitattypen) en/of aanwezige relevante soorten verminderen. Maak bij de beschrijving onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase). Let op! Maatregelen kunnen door u zelf meegenomen worden binnen de opzet van uw activiteit en/of opgelegd worden via de voorwaarden die verbonden zijn aan de verleende vergunning. Voorbeelden van mitigerende maatregelen: het tijdsschema (timing en duur) van de uitvoering. Bijvoorbeeld geen werkzaamheden tijdens het voortplantingsseizoen van een bepaalde soort; de wijze van uitvoering (in termen van werkzaamheden) en het gebruiktematerieel. Bijvoorbeeld het gebruik van een bepaald type baggermachine op eenovereengekomen afstand van de oever; alternatieve bouwtechnieken. Bijvoorbeeld boren in plaats van heien, afscherming van geluid, licht en andere verstoringsbronnen. afbakening van delen van het gebied die in geen geval mogen worden betreden Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998(Nb-wet)

11 zie bijlage Let op! Indien uit de aanvraag blijkt dat de activiteit onherstelbare, negatieve effecten kan hebben op het gebied en/of aanwezige relevante soorten, kan de provincie Fryslên u vragen om een aanvullende analyse: de zogenaamde 'passende beoordeling'. De provincie neemt in dat geval contact met u op. Heeft u voor het indienen van uw aanvraag vragen over het uitvoeren van een eventuele 'passende beoordeling', dan adviseren wij u om zelf contact op te nemen met de provincie Fryslan. Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

12 ir- n'g- --J" De aanvrager verklaart: 3.1 alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. 3.2 bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijnvoor de beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de provincie Frysiän onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is; 3.3 dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordelingen controle benodigde gegevens ter stond en naar waarheid zal verstrekken aan demet behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren; 3.4 ermee bekend te zijn, dat de vergunning meteen wordt ingetrokken indien hij/zij één of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt; voortsdat de vergunning kan worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat deze niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de vergunning is verleend; Ondertekening Ondergetekende, de aanvrager of degene die bevoegd is namens de aanvrager te handelen via machtiging, verklaart deze aanvraag en de daarbij behorende bijlage(n) naar waarheid te hebben opgesteld. Plaats: Datum: Naam ondertekenaar: Functie / hoedanigheid ondertekenaar: Heerenveen H. Brand projectleider Machtiging (bijvoegen indiende aanvraag niet door de aanvrager zelf is ondertekend): Handtekening : Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb wet)

13 Overzicht van bijlagen en checklist 1. Voeg een topografische kaart toe waarop de ligging van de door u voorgenomen artiviteit in de ruimere omgeving is aangegeven. Deze kaart moet voldoen aan de volgende aspecten: a. minimaal schaal 1:25.000; b. schaal en noordpijl aangeven op kaart; c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen; d. afstand van de gevraagde activiteit tot de rand van het gebied(en). (Indien deactiviteit buiten het natuurgebied valt) 2. Voeg een situatietekening toe. Besteed daarbij tenminste aandacht aan de volgende aspecten: a. schaal 1:1000 (zo mogelijk); b. schaal en noordpijl aangeven optekening; c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen. 3. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van eerder verleende Nb-wet vergunningen voor de voorgenomen activiteit, indien sprake is van een bestaande activiteit. 4. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. 5. Voeg indien van toepassing een afschrift toe van het Milieu-effectrapport / de Strategische milieubeoordeling. 6. Voeg eventueel een verklaring van geen bezwaar van een gebiedsbeheerder toe omtrent de voorgenomen activiteit. Checklist bij het aanvraagformulier Heeft u... alle vragen in de aanvraag beantwoord? Aanvraagformulieren die niet voiiedig zijn ingevuld, worden niet in behandeiinggenomen. de bijgevoegde tekeningen voorzien van een duidelijke legenda met verklaring van alle nummers, tekens en afkortingen? op alle bijlagen aangegeven dat ze behoren bij de aanvraag? het aanvraagformulier en de bijlagen, behalve tekeningen, in A4 formaat aangeleverd? de (uitgeprinte) aanvraag en alle daarbij behorende stukken in 5-voud of meer? IVanneer sprake is van toetsing aan meerdere Natura 2000-gebieden, dienen per additioneel gebied 4 extra exemplaren te worden aangeleverd. het aanvraagformulier gericht aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslan, afdeling Stêd en Plattelan, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden (het bezoekadres van de provincie is Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden). Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

14 Vereisten aanvraag Nb-wetvergunning veehouderijen Kijk voor een actueel overzicht van de vereisten op (klik op de link): ll/natuurbeschermingswetvergunning-en-ammoniakdepositie. Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

15 ALV Bijlagen Vergunning Natuurbeschermingswet Datum: 3 december 2014 DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Noord Oost Zuid West President Kennedylaan 35a Munsterstraat 16 Oostwijk 5 Lage Biezenweg Sa EXPERTS Postbus 354 Postbus 546 Postbus LVVianen 8440 AJ Heerenveen 7400 AM Deventer 5400 AM Uden A n VI F ^ Tel, Tel, Tel, Tel, ML» Vi ca Fax Fax Fax Fax

16 J9LY Inhoudsopgave 1. Omschrijving project 3 2. Kaarten Topografische kaart Locatie bedrijf ten opzichte Natura 2000 gebieden Coördinatenkaart Rottige Meenthe en Brandemeer 6 3. Vergunde situatie ten tijde van aanwijsdata Vergunningen Wet Milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer ten tijde van aanwijsdata tot aan heden RAV tabel Depositieberekening op basis van de vergunde situatie nabij gelegen Natura 2000 gebied ten tijde van aanwijsdata 9 4. Aanvraag RAV tabel Depositieberekening op basis van de gewenste situatie nabij gelegen Natura 2000 gebied Milieutekening Externe saldering locaties Uiterdijkenweg 22 te Luttelgeest en Uiterdijkenweg 21 te Luttelgeest Vergunningen Wet Milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer Intrekkingsbesluiten aangekochte ammoniak Overeenkomst overdracht RAV tabellen aangekochte ammoniak Depositieberekeningen aangekochte ammoniak Depositieoverzicht Beschrijving van de (effecten van de) activiteit Beschrijving Kruistabel Machtiging 33 DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

17 JOLT 1. Omschrijving project Schaap betreft een melkveebedrijf aan de Uiterdijkenweg 14 te Luttelgeest. De gewenste omvang van het bedrijf is 110 melkkoeien en 77 stuks jongvee. Het bedrijf is gelegen in de nabijheid van het volgende Natura 2000 gebied; - Rottige Meenthe en Brandemeer Aangevraagde activiteit is toelaatbaar binnen de kaders van de landelijke natuurbeschermingswetgeving. DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

18 2. Kaarten J^LV 2.1. Topografische kaart Locatie bedrijf DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

19 JDLV 2.2. Locatie bedrijf ten opzichte Natura 2000 gebieden DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

20 JDLY 2.3. Coördinatenkaart Rottige Meenthe en Brandemeer DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

21 3. Vergunde situatie ten tijde van aanwijsdata 3.1. Vergunningen Wet Milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer ten tijde van aanwijsdata tot aan heden - Melding Besluit Melkrundveehouderijen Hinderwet T ekening - Extra stukken gemeente DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

22 Dossierkaart gemeente Noordoostpolder MILIS nr.1550 Gegevens inrichting jw.c. Schaap Uiterdijkenweg 14 [8315 PP Luttelgeest~ SBIcode Milieucategorie Behandelend ambtenaar 0111 m R. Bos Datum uitleen dossier Datum laatste controle O Integrale controle O vergunning of melding In procedure O deelcontrole, specificeren bij * O dossier onvolledig O dossier onvolledig / niet geactualiseerd controle omdat * Opmerkingen en vragen Datum uitdraai:

23 O Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. Afd. 26 J UNI 1992 B.enW. RAAD Kannlsgevingsformulicr Besluit melkrundveetiouderijen Hinderwel Aan: Burgemeester en wethouders van de oemeente fl.o.p Streepje is: tiier invullen wat gevraagd ««orut Aankruisen wat van toepaasinfl Is Adres en telefoonnummer Postcode en plaats 2.Qa«ttlcennltvwih«l W.C Uit om advies ter kennisnem. ter atdoening P- irdijkom _8315 PP _Luttelgeest O oprictiten van een melkrundveehouderij*) voorgenomen tijdstip van inwertdngtreding van de melkrundveetiouderij: _ g uitbreiden cl wijzigen van een melkrundveehouderij*). dan wel het veranderen van de gebezigde werkwijze voorgenomen tijdstip waarop de uitbreiding, wijziging of verandering van de werkwijze tot stand komt: van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijên Hinderwet op een reeds opgerictite melkrundveeliouderlj*). 3 Plaats waar da mslknir«dvaetk>udait la o( aal twordsn gsvaaugd Adres en telefoonnummer Postcode en gemeente Uiterdijkenweg PP _Noordoostpolder 4 Gegevens met betrekking tol het van toapasaing zijn van het bealuh (leea eent de toelichting MJ deze rubriek) 4.1 Worden meer dan 50 mestvarkeneenheden gehouden, 50 schapen gedurende de ellamperiode nlel meegerekend O ar li Worden meer dan 50 gelten gehouden? B 4.3 Worden pelsdieren bedrijfsmatig gehouden? Worden meer dan 50 konijnenvoedsters gehouden? H 4.5 Worden meer dan 100 stuks melkrundvee gehouden? 0 B 4.6 Wordt dunne mest opgeslagen in: a. bassins met een groter oppervlak dan 750 m' B b. bassins met een grotere Inhoud dan 2500 m' D B c. bassins waarin wordt belucht of geforceerd gegist D B 4.7 Zijn andere nltraathoudende kunstmeststoffen aanwezig dan die van de klasse C? D B 4.8 Zijn meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen aanwezig? D B 4.9 Wordt elektriciteit voor elektrische Installaties betrokken van andere bronnen dan het openbare elektriciteitsnet? 13 M 4.10 Wordt in de inrichting een andere brandstof dan gas. gasolie. cl lichte stookolie voor ruimteverwarming of B warmwatervoorziening gebruikt? 4.11 is propaan aanwezig in een stationair reservoir waarop het Besluit opslag propaan Hinderwet NIET ven toepassing is? H 4.12 a. Is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie en lichte stookolie van een ander materiaal dan staal gemaakt? B b. is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie en lichte stookolie onder een gebouw gelegen? 0 B c. Bedraagt de on dergrondse opslag var gasolie en lichte stookolie meer dan liter? D B 4.13 Worden KI - of K2-vloeislotfen in ondergrondse of bovengrondse tanks opgeslagen? B 4.14 Bedraagt de bovengrondse opslag van gasolie en lichte stookolie meer dan 5000 liter? ft 4.15 Worden motorbrandstoffen aan derden afgeleverd? ü R 4.18 Is Iv.rn. de ligging van een mestbassin een vergunning vereist? (zie toelichting) 0 B 4.17 Is i.v m. de ligging van de inrichting ten opzichte van stankgevoelige objecten een vergunning vereist? (zie toelichting) R 4 18 Is l.v.m. de ligging van de inrichting ten opzichte van voor verzuring gevoelige gebieden een verguning vereist? R (zie toeiichtino) Indien één van de bovanataande vragen mat JA la beantwoord, la voor da malkrundveehoudari een vergunning vereiat Indian u nog geen vargunning heeft, dient u deze zo tnel mogelllk aan ta vragen. 5. Nadere gagavtnt Ja Nee 5.1 Ligt een bestaande opslag voor vaste dierlijke mest op minder dan 50 m van woningen? d R 5.2 Ligt een bestaande kuilvoeropslag voor gras of snijmais op minder dan 25 m van woningen? R 5.3 Is een mestsilo. gebouwd voor 1 juni aanwezig? R Ja Nee 5.4 Is een foliebassin, gebouwd voor 1 juni aanwezig? _..ft ^ D R *) Voor een indveetiouderij geldt ondermeer dat deze tot een in tiet Hlndert>e$luit aangewezen categorie behoort en uitsluilend of in hoofdzaak bestemd is voor het bedrijlsmatig houden van melkrundvee.

24 i :: L - landbouwschuur W woning B - bijschuur G - gierkelder T - transfonnator A aardappelbewaarplaats Ab - aanbouw Ga - garage K kippenhok Kb - kapberg Ks kapschuur M melkplaats O - olietank S - silo V - veestal Vh - varkenshok Wb - wagenberging Wh - warenhuis Opnt: Onderstreepte opstallen zi]n gebouwd door de pachter RENTMEESTER DER DOMEINEN TE NOORDOOSTPOLDER ERFSITUATIE OPSTALLEN BEDRIJF; R 7 PACHTER: WC. SCHAAP GELEGEN AAN DE: UITERD'JKENWEG schaal; 1:1000- datwiji.-iff-t'-'si, dat; 9-12-'SC) gec.: getit^c^ - gez.: arch. volgn. form. 6 A1 stamboek nr

25 y oc vu?'"<^/'?rja'rfs/a h,l C»/>tu^>Y5^V>^;/^ d^u^^-ycj

26 X heeft je een aantal bestanden gestuurd Geachte mevrouw Van der Vegt, Hierbij een pdf met de gevraagde informatie betreffende Uiterdljkenweg 14 te Luttelgeest. Het gaat om 2 milieuvergunningen die inmiddels door wijziging in wet- en regelgeving zijn aan te merken als meldingen o g.v. het Activiteitenbesluit milieubeheer. Mvg, Arend Jan Greven cluster Vergunningen gemeente Noordoostpolder Beschikbaar tot 5 maart 2014 Bestanden (28,7 MB totaal) Uiterdijkenweg_14_24B67_ pdf Zie je üe download-knop n ief Je kunt ie bestand nog steeds downloaden. Haal meer uit WeTransfer. Zie hier wat Plus nog meer te bieden heeft. Over ons Vrag en Juridisch Powered by Amazon Web Services Click here to report this as spam. Mestverwerkingsverpfichting geregeld? Ga naar voor de vervangende verwerkingsovereenkomst. Informatie verzonden met dit berlcht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DLV Bouw, Milieu en Techniek BV, niet toegestaan. Indien deze Infonnatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen. DLV Bouw, Milieu en Techniek bv sluit het gebruik van uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. This has been scanned for viruses by Verizon Business Internet Managed Scanning Services - powered by MessageLabs. For further information visit

27 THIS has been scanned for viruses by Verizon Business Internet Managed Scanning Services powered by MessageLabs. For further information visit Mestverwerkingsverplichting geregeld? Ga naar voor de vervangende verwerkingsovereenkomst. Informatie verzonden met dit e-maiibericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerdejn). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding is, betioudens voorafgaande sctiriftelijke toestemming van DLV Bouw, Milieu en Tectiniek BV, niet toegestaan. Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden venwijderen. DLV Bouw, Milieu en Techniek bv sluit het gebruik van uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. This has been scanned for viruses by Verizon Business Internet Managed Scanning Services - powered by MessageLabs. For further information visit THIS has been scanned for viruses by Verizon Business Internet Managed Scanning Services powered by MessageLabs. For further information visit w.verizonbusincss.com/iik

28 JDLV 3.2. RAV tabel Naam J.B. Schaap Locatie idem Adres Uiterdijkenweg 14 Adres Uiterdijkenweg 14 PC+Woonplaats 8315 PP Luttelgees PC + plaats klantnr. / projectnr. 0 Geldend op 8315 PP Luttelgeest Stal nummer Aantal dieren RAV nummer B>A-Z RAV RGV Emissie punt Diercategorie Omschrijving stalsysteem A is ammoniak G is Geur en P is fijnstofreductie GL en BWL nummers NH3- norm OU-norm Ammoniak emissie totaal Maximale NH3 emissie besiuit huisvesting Totale maximale emissie 41 Al Melkkoeien > 2jr Overig lieweiden 100 / ,50 9, ,5 29 A3 Jong\ee Vrouwelijk jongvee < 2 jaar lloo / ,10 3, Totaal: 502,60 kgnh3 502,6 kgnh3 DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, l.uttelgeest

29 3.3. Depositieberekening op basis van de vergunde situatie nabij gelegen Natura 2000 gebied ten tijde van aanwijsdata Naam van de berekening: , oud 1992 FR Gemaakt op: :47:59 Zwaartepunt X: 187,300 Y: 531,500 Cluster naam: Schaap, Luttelgeest Berekende ruwheid: 0,13 m Emls s ie Punten: Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 1 Stal oud ,3 4,5 0,5 1, Gevoelige locaties: Volgnummer Naam X coördinaat Y coördinaat Depositie 1 Rottige Meenthe ,20 Details van Emissie Punt: Stal oud (137) Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 1 Al Melkkoeien A3 Jongvee DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap. Luttelgeest

30 \ / \ / f ( \ 1 ) ) $ (ii / «AA <f " 1 OU 0- T y ( / /' L ( r' f / li V., / t.0 " 2,ö. 1.0 OIAeU>eiOOU>OIA<-(D^<0^(O^(D^<O oe^«-ncmcoo-<t-<ttnio<o<or«-seeboo>o> fo co PO ec ro ee co PO «PO eo «O co PO co (N CNJ P O PO " Cf in (D CD K. 00 co - - «O eo Qo oo 00 W oooooooooooooooo Ot O) 9 3 S ^ g co DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

31 JDLV 4. Aanvraag 4.1. RAV tabel Naam J.B. Schaap Locatie Idem Adres Uiterdijkenweg 14 Adres Ulterdijken>Neg 14 PC+Woonplaats 8315 PP Luttelgees PC + plaats Mantnr. / projectnr. SUI nummer Aantal dieren RAV nummer 0 Geldend op 8315 PP Luttelgeest EPA-Z RAV Ërl j RGV Emissie punt DIercategorie 110 Al.14.2 Melkkoeien > 2jr Omschrijving stalsysteem A Is ammoniak G Is Geur en P Isfijnstofreductie Geprofileerde vlakke vloer, hellende gleuven, mestatstort met aldichtltappen, ftequent mestschuiven en dakisolatie. Stal GL en BWL nummers NH3- norm OU-norm Ammoniak emissie totaal Maximale NH3 emissie besluit huisvesting Totale maximale emissie V3 100 / ,00 9, ,0 77 A3 Jongvee Vrouwelijk jongvee < 2 jaar loo / ,30 3, ,3 Totaal: 1191,30 kgnh3 1345,3 kgnh3 DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap Luttelgeest

32 4.2. Depositieberekening op basis van de gewenste situatie nabij gelegen Natura 2000 gebied Naam van de berekening: , gewenst FR 77 jv Gemaakt op: :20:04 Zwaartepunt X: 187,300 Y: 531,500 Cluster naam: Schaap, Luttelgeest Berekende ruwheid: 0,13 m Emissie Punten: Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 1 Stal nw ,1 8,0 0,5 1, Stal oud ,4 5,0 0,5 1, Gevoelige locaties: Volgnummer Naam X coördinaat Y coördinaat Depositie 1 Weerribben ,13 2 De Wieden ,14 3 Uiterwaarden Zwarte ,05 4 Olde Maten ,04 5 Uiterwaarden IJssel ,04 6 Rottige Meenthe ,44 7 WR H4010_B ,95 8 WR H ,10 9 WR H ,17 10 WR H7140_B ,12 11 WRH ,15 12 WR H7140_A ,05 13 WR H91D ,66 14 Wl H7140_B ,12 15 Wl H6430_A ,14 16 Wl H ,12 17 Wl H ,10 18 Wl H4010_B ,09 19 Wl H91D ,09 20 Wl H6510_A ,08 21 Wl H ,08 22 Wl H7140A ,06 23 Wl H ,07 DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap. Luttelgeest

33 24 Wl H6430_b ,06 25 Wl H6510_B ,05 26 Wl H ,04 Details van Emissie Punt: Stal nw (i: J2) Voignr. Code Type Aantal Emissie Totaal 1 A Melkkoeien A3 Jongvee Details van Emissie Punt: Stal oud (137) Voignr. Code Type Aantal Emissie Totaal 1 A Melkkoeien A3 Jongvee ' i \ J 4ni\ r y''' " 1 trf y ' m \ / / l / & i \ )?>) ) / / r j ( i, y 1 ( / \ i j r \ L J n / "t r - Z,9 J-.u u>0l00l00u>0u>^w'-<0«-<ß^(0*"<0 o»-^cmtmrtco-«t-«tinio<o<okk«5og»o» C0r>eCf0Q0c0 0O«Jr0e0c0C0P0e0f0B0t0 0 C>jr^ro^niAm<o<Di^r^eoeoo>e»ooT-T- 00Q0Q0DQD0COC00O030QD0C00O00COC^0>aia> 6, DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

34 4.3. Milieutekening JDLY DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bi] aanvraag- Schaap, Luttelgeest

35 ; liiij

36 Nummer systeem Nèèiftisyft&eW Diércategbrië; Systeènibëschi-ljvlng van Vètvangt. : : BWL V3 Ligbóxenstal met geprofileerde vlakke vloer niet hellende sleuven, m Mélk- en kaifkceien ouder dan 2 Jaar Werkingsprincipe DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HEJ SYSJEEM 1a Onderdeel Vloer Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op versnelde afvoer van urine door de aanwezigheid van hellende sleuven, waarna via de regelmatige mestafstorten (gleuven tussen de vloerplaten) de urine in de mestkelder komt! Daarnaast vindt ammoniakemissiebeperking plaats door beperking van de uitstoot van kelderlucht door het afsluiten van de mestafstorten door middel van afdichtflappen of -kleppen. Uitvoeringseis Uitvoering 2; Loopgedeelte en doorlooppaden worden uitgevoerd met vlakke betonnen vloerplaten met een breedte van 113 cm (117 cm werkende breedte) en een variabele lengte, voorzien van langs- en dwarssleuven die haaks op elkaar liggen en een tegelprofiel vormen. De vloerplaten worden machinaal vervaardigd waardoor het oppervlak stroef en daardoor goed beloopbaar is. De langs- en dwarssleuven zijn hellend uitgevoerd en zijn onderin smaller dan bovenin. De tegeltjes zijn voorzien van een profiel (groeven van 5 mm breed en 2 mm diep), ter vergroting van de grip en de beloopbaarheid. De langssleuven (evenwijdig aan de loopgang) zijn uitgevoerd met een 1% hellend afschot vanuit het midden naar beide zijden toe. In het midden van de plaat is de diepte 4 mm. Naast de mestafstorten is de diepte 10 mm. Tevens zijn de langssleuven bij de mestafstorten enkele mm's breder dan in het midden van de vloerplaat. De langssleuven liggen op een onderlinge afstand van 95 mm. De afstand tussen de dwarssleuven is 95 mm. De vloerplaten zijn eenzijdig (bij de mestafstort) voorzien van een prefab aangebrachte kunststof glijstrook die ervoor zorgt dat de mest in de mestspleet niet aankoekt en daardoor een snelle en continue afvoer van van de mest en urine naar de kelder bewerkstelligt. ^

37 1b "Ie 2a W 2c 2d Mestkelder en mestafvoer Voor alle uitvoeringen geldt dat in de doorsteken, wachtruimte en doorlopen vloerplaten met een kleinere breedte mogen worden toegepast, mits de gleuven tussen de vloerplaten (mestafstorten) op dezelfde wijze worden afgesloten als in de loopgangen (zie hieronder bij 2b). In de doorsteken, de wachtruimte en de doorlopen mag ook een ander, in de Rav opgenomen, emissiearm vloersysteem dan wel een dichte vloer worden toegepast. In deze ruimtes mag de breedte van de vloerplaten bovendien kleiner zijn dan voor het betreffende emissiearme systeem is vereist. Onder de vloer is een mestkelder aanwezig waarin mest en urine worden opgeslagen. De afvoer van mest en urine vindt plaats via regelmatige gleuven van 35 tot 40 mm breed (regelmatige mestafstorten). Deze gleuven bevinden zich tussen twee vloerdelen en zijn voorzien van goed sluitende, flexibele flappen of kleppen, waardoor mest en urine goed naar de kelder worden afgevoerd, maar emissie vanuit de kelder naar de stal zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bil uitvoerina 1 worden ovc-fladoen toeoeoast. Bii uitvoerina 2 worden flexibele kunststof flaopen toeoeoast. Bii uitvoerina 3 wordt een emissiereducerende ovc-kleo toeoeoast. Indien aan één of beide uiteinden van de loopgangen in de vloer een afstort is gemaakt voor de afvoer van de mest, zijn deze mestafstorten voorzien van een zogenaamde brievenbussluiting, rubberen flappen of andere voorziening die emissie vanuit de mestkelder zoveel mogelijk voorkomt. Indien in de doorsteken, de wachtruimte en de doorlopen een ander emissiearm systeem wordt toegepast en daardoor extra emissie vanuit de kelder daaronder kan optreden (schoorsteeneffect), dient bij elke overgang van vloersysteem in de mestkelder een stankafsluitende voorziening te worden aangebracht. 3a Mestschuif Voor afvoer van de mest moet een mestschuif zijn aangebracht. Dit kan zijn; - een vaste opsteiling van mestschuif, voorzien van een aandrijfmechanisme en een tijdschakeling, of; een mestrobot voorzien van een tijdschakeling. De mestschuif dient voorzien te zijn van een schraper van kunststof of geiijksoortig materiaal en zodanig te worden uitgevoerd, dat het loopoppervlak goed wordt gereinigd.

38 4 Emitterend oppervlak 5 Registratieapparatuur Het met mest besmeurd vloeroppervlak per dierplaats is maximaal 5,5 m'^. Dit oppervlak omvat de loopgangen, de doorsteken, de wachtruimte en de doorlopen. Niet inbegrepen is het vloeroppervlak van de melkstal en de voerstoep (indien aanwezig). - Voor het registreren van het aantal schuifbewegingen dient een verzegelde bedrijfsurenteller aanwezig te zijn. - Voor de waarborging van de schuiffrequentie dient een tijdklok aanwezig te zijn. Deze tijdklok dient daartoe de aansturing van de mestschuit te verzorgen. HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM Onderdeel Gebruikseis 1a Mestsctiuif De mest dient tenminste iedere twee uur van de vloer te worden verwijderd met de mestschuit. 1b Het met mestbesmeurde vloeroppervlak waarde mestschuit niet kan komen, dient minimaal twee keer per dag handmatig te worden gereinigd. 2 Onderhoud De mestschuit en de atdichtvoorzieningen in de mestafstorten dienen tenminste eenmaal per jaar te worden gecontroleerd en onderhouden. Aanbevolen wordt hiertoe een onderhoudscontract met de leverancier van de mestschuit of een andere deskundige partij af te sluiten. 3a Controle Om het gebruik van het systeem te controleren dient: op de bedieningscomputer een terugleesoptie aanwezig te zijn waarmee de werking van de mestschuit gedurende de laatste drie maanden inzichtelijk kan worden gemaakt, ot; een verzegelde draaiurenteller te zijn geplaatst voor continue registratie van de bedrijtsuren van de aandrijtmotor van de mestschuit. De bedrijfsuren dienen maandelijks te worden afgelezen en geregistreerd zodat de schuiffrequentie terug te rekenen is. 3b Er moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt aangetekend wanneer en door wie de controle en het onderhoud van de mestschuit en de afdichtfvoorzieningen in de mestafstorten heeft plaatsgevonden. Emissiefactor Beweiden: 7,1 kg NH3 per dierplaats per jaar Permanent opstallen: 8,1 kg NH3 per dierplaats per jaar Vefwijziifig fm " Deze emissiefactoren zijn voorlopig vastgesteld en zullen aan de hand van de meetresultaten worden herzien.

39 Uitvoering 2 (Concrelit Profielvloer C6): NAAM: Ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven en regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif NUMMER; BWL V3 SYSTEEMBESCHRIJVING: Oktober 2013

40 5. Externe saldering locaties Ulterdijkenweg 22 te Luttelgeest en Uiterdijkenweg 21 te Luttelgeest 5.1. Vergunningen Wet Milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer Uiterdijkenweg 22, Luttelgeest - Melding Besluit Melkrundveehouderijen Hinderwet Overzichtstekening Bouwtekening DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

41 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieutwheer NL. AM. 28 J AN Kennisgevingstofinuller Besluit melkrundveehouderiien Hinderwet Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente M..OP.V/j r?aad Streepje is; hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is INavn Adres en telefoonnummer Postcode en plaats 2.QMNlMnnisvanhet du. om eiclviras ty kennianem. t«r nfrioofiing TvTT 1^. _S3>ts?? D oprichten van een melkrundveskouderij'),, j_ voorgenomen tijdstip van inwerkingtreding van de melkrundveehouderij: + D uitbreiden of wijzigen van een melkrundveehouderij'), dan wel het veranderen van de gebezigde werkwijze voorgenomen tijdstip waarop de uittrreiding, wijziging ol verandering van de werkwijze tol stand komt; ké* mallitunffifli neirltll IA «AI IIMIO AllMri 3PIM ns mv Q9 tnwmninowwmkmifmtif li 04 Zal WDrOon ywviuyo Adres en telefoonnummer ^ Postcode en gemeente, /V\AJDtt:loo«bt>c c4mr 4 Qegwene im( bmrskung tot IM( vwi «oepmshtg zijn van twt bmlull (imt emt de toelichting b4 d«e nibrfek) 4.1 Worden meer dan 50 mestvarkeneenheden gehouden, 50 schapen gedurende de afiamperiode niet meegerekend d sr 4.2 Wörden meer dan 50 geiten gehouden? Ü K 4.3 Wörden peisdieren bedrijfsmatig gehouden? 4.4 Wörden meer dan 50 konijnenvoedsters gehouden? ü é 4.5 Worden meer dan 100 stuks melkrundvee gehouden? 46 Wordt dunne mest opgeslagen in: a. bassins met een groter oppenriak dan 750 m' b. bassins met een grotere inhoud dan 2500 m' c. bassins waarin wordt belucht of geforceerd gegist Ja 4.7 Zijn andere nitraathoudende kunstmeststoffen aanwezig dan die van de klasse C? BT 4.è Zijn meer dan 400 kg bestrijdingsmiddeien aanwezig? D f r 4.9 Wordt elektriciteit voor elektrische installaties betrokken van andere bronnen dan het openbare elektriciteitsnet? * 4.10 Wordt in de inrichting een andere brandstof dan gas. gasolie, of lichte stookolie voor ruimteverwarming of b V warmwatervoorziening gebruikt? 4.11 Is propaan aanwezig in een stationair reservoir waarop het Besluit opslag propaan Hinderwet MET van toepassing is? ü IS 4.13 a Is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie en lichte stookolie van een ander materiaal dan staal gemaakt? b. Is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie en lichte stookolie onder een gebouw gelegen? c. Bedraagt de ondergrondse opslag van gasolie en lichte stookolie meer dan 20.(XX) liter? 413 Worden KI - of K2-vloei8toffen in ondergrondse of bovengrondse tanks opgeslagen? ü fi r 4.14 Bedraagt de bovengrondse opslag van gasolie en lichte stookolie meer dan 5000 liter? 4.15 Worden motorbrandstoffen aan derden afgeleverd? Is i.v.m. de ligging van een mestbassin een vergunning vereist? (zie toelichting) Is i.v.m. de ligging van de inrichting ten opzichte van stankgevoellge objecten een vergunning vereist? (zie toelichting) U 4.18 Is i.v.m. de ligging van de inrichting ten opzichte van voor verzuring gevoelige gebieden een verguning vereist? (zie toelichting) Indien één van de boveneteende vragen met JA Ie beantwoord, Ie voof de meltmmdveehoudefll een vergunning veielet Nadere gegevene Ja Nee 5.1 Ligt een bestaande opslag voor vaste dierlijke mest op minder dan 50 m van woningen? Ü ë 5.3 ügt een bestaande kuilvoeropslag voor gras of snijmais op minder dan 25 m van woningen? D 5.3 Is een mestsilo, gebouwd voor 1 ju ni 1987, aanwezig? ^ a * 5.4 Is een faliebassin, gebouwd voor 1 juni 1987^pa ü B mei.» Nee K B V 1 Oïturjii^jaAMtflat Handtekeni^ ÄI SS *j Voor een meikrundveehouderij geidi ondermeer dat c voor het bedrijfsmatig houden van melkrundvee. teen ia hethindei

42 2.x ayidjk fläowjf«" He^TTAMit" af/csc-f o^iê SO s-oo^ I..LAN0B0UW8CHUUR W. WONING 8-8U8CHUUR G.QtERKELDER T-TRANSFORMATOR A. AAROAPFELBEWAARFLAATS Ab.AANBOUW Qa.GARAGE K-KIFPENHOK. Kb KAF8CRG K>-KAFSCHUUR M. MELKPLAAT8 0-OLIETANK 6-8ILO V-VEESTAL..Vh-VARKENSHOK Wb' WAGEN8ERGINÓ Wh-WARENHUIS Opm.: Owdefrtf pleopttotllcn iljn tabouwrd door d> pachter. DIRECTIE VAN DE WIERIN6ERMEER NOORDOOSJPOUDERWERKEN DOMEINDEHEER VAN DE N.0.P01.DER ERFSITUATIE OPSTALLEN BEC^UF: R IL E.cf GELEGEN AAN êt UITEROUKENWEG < < SCHAAL: 1: j DA T.WUZ. OAT.S.n.T^ j GEO. *"CH. GET. ivrt'«./ ioez. ; X' FORM- AI 1 STAMBOEKNO. VoQo.sp. VOLQNe. 3

43

44 - i; i'..vi.- ; 'Jf - ^\Sb,. r. - ï.-;h ': < '^y,ja TfA. - /.«-!-4;afjjw 'y,' I '../O.' '4 iu "i 1'^ t JEJL ^ 1/ A-kl - f-. ri -- t -A * t-.^.'p-' -I ë- : : -iv -Vv"-, ' «2 f ". 'ö&sïsll-'^.,^jf -,, V.' 4 u ^ ' L ' j J.!»'. '. '.. 'H til. '.;.,;.,'.vfc-; ;, -.i, '. ; y ^.",... ; vipmijrf,.#' )V'-- ' :i' -li". i-t''- IS/7 D / O 3' -Aën/Z ^É-r 4». «4- ' ' ;; I ' "J: ^,."..vi "v.i.' =5^/«^...r;..vf,. ; =iy^l 4^^.^ J ^ L ^ ) f.:.:. " ;. -s:f- - ; 'l. :. 'I..' Iv r -t -C ''2=:2 1 ^v..r ;V2;-2V l r -.., > ^ ^ i^.-.f ^ ^:'22; 'c;.; r *''*r ' ^ ' f... " -..- '., V * >., ' S V '.." -. V- ' : - AO-? >sf ;' 4.'-^/' BOJ^ijNace AfD.!

45 Uiterdijkenweg 21, Luttelgeest - Vergunning Hinderwet Tekeningen - Melding Besluit mestbassins Hinderwet DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

46 HINOERUET Litst met aan te schrtrven belendinnen V > Belendingen hinderwecaanvraag nr. Z.Z.W. Oomelnen. L0,.e.Oy. 22y..j.

47 HINDERWET i Biilaoe behorende bij hinderwetverounninq nr» 39 - Leges volgens l eqesverordeninq nr aanvraag-formulieren f 7,15 behandeling van de aanvraag f tekeningen-copiën f vermeerderd met: kategorie volgens art.l hinderbes luit I a t/m d motoren e.d. ku. f 60,8"^ II a en b. ga ssen m f III a bestr.midd. f V anorg.mestst. KI+K2 vloeist. B.G. Lier f ^3 vloeist. B.G., 3 m^ f "Süf OO X1+K2+K3 vloeist. O.G. m^ f Vil! garagebedr.e.d. m f afval 2 XV constr.werkpl. m f diversen f Totaal

48 HINpÊRVyET tóèzói^ing ètükkóh/bènchtgëvihy g^èëhtê Nüprdöos tpoider tótum 3ok,t89 kénrherk 89-5 i r n L S. v.d. Lèiide, flterdijkenveg 21, 8315 PM LÜTTELGÉEST. J In, verband met dè dóór u Ihgediènde aanvraag óm één 'yérg unhing Ingeyplge dé HihdëhyeJ' a zónden wij u hiérbij toé Cl déleh vvij U mèdé 13 een exemplaar van de openbare kennisgeving wéarmèdè dé aanvraag vvördt bèkèhdgêmaakti alsmede de aan dè gè:. bmikera van gebouwde eigendommen die in dé directe omgeving van dé inrichting óf hét wérk liggéii gêzóhdeh kéhhisgèying (art. lj Jid 2/Wot AJM), yyij nodigen u uit om tijdens dé. in dó stukken genoemde openbare zifting aanvyezig fe zijn, waar u met de aanwezige a beiahgstejiehdéh óyef UW aanv raag van gedachten kunt wis.selén. één fotokopie van een ään óns üitgébrécht adyiés met bétrókkihg tot uyv aanvraag (art. 19, lid 2, Wet A6M). ëëh fófökópié van ëéh óf méér bij ons ingébrachte bézwééfschfiftèh tegen hét vëfléhéh van dé vérgühhihg (aft^ 20, lid 3, WéfABM). een exemplaar van het verslag van de openbare zif ting/zitting óp véfzóek (äff. 21, lid 4, Wëf ABM). een exemplaar van de door ons opgestelde onfweiip-bes chikking (art. 2 4, lid i > Wet ÄBM). Gemotiyeerde imzwaren tegen deze ontwerp-beschikking kunt u schriffelijk bij ons inbrengen fot ^ november 1^89 S ëèf eèh èxemplaëf yén dé ppéhba.fé. kénnisgeying van térihzagoleggin g van de óntwerp-bésch kking, aismede de aan de gebfuikérs vèh geboüvvdë éigehdófnrnén dié in dé difèctóómgévihg yan de ihrichtirig óf hét wé.rk liggen gezonden kennisgèving (art: 24, lid 4, Wét ABM). O een fotokopie van een aan óns uitgebracht ëdviës mëf bëtfékkihg tóf de ónfwefp-béschikkiifig (aft. 27 Wét ABM). een fotokopie van een of meer bij ons ingebrachte bezwéarschriftén met betrekking tót de óntwéfp-béschikking (aft.28, lid 2, Wet ÄBM), een exernplaar van de openbare. kenniegeying yan terinzagelegging van de beschikking, alsmede de aan de getrruikers van gèbb'uyyaé eigendbmfhen die in de directe omgeving yan dé inrichting pf het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 31, lid 6; Wet ABM). D.é ään u föègézóhdëó béschikkihg wófdt yah. kracht één maand na de in de kennlsgeying genoemde datiifn van féfinzégëléggihg, tenzij bèfoèp is ingëstèld én fnët fóópassihg 'yéh aftikéj BPa.yéh de. Wóf bp de Raad Van State een verzoek is gédaah óm schöfsihg väh dé beschikking dah wél tóf hét fréfféh yén ëèh yoóflópige voórziè hihgdat door ons redelijkerwijs wordt aangenomen dat ér gëéh bèhóèff e één bësf aät dat övéf dë aanvraag één öpéhbéfé zifting yvord.t gehouden yy aar tnondelinge bedaren kunnen worden ingebracht. Aangezien ons thans een verzoek heeft bereikf pnr mondeling tezyyaren in fe brengen, stellen wij u in de gelegenheid daarbij aanyyezig te zijri én yy él Op té udf, in U kunt dan inet betfókkéne over üw äahyrääg yéh gédéchtéh wissêléh (a ff- 2 2, lid 2, Wëf AdM), voómérnéns fë zijn ófh té béslüifén déf de wëffèlijk fóëgélatéh féfmijn wèéfbinnën op üw aanv'réóg móét vvó'rdéh bëschikt wordt verlengd mëf éen térmijn van aangezien het hier een zeer ingevyikkeld onderwerp betreff. Wij stellen u in de gelégënhéid ófh déèróvér uw mening éah ons kenbaar te maken vóór (art. 43, lid 2, Wet A'BM); Burgemeester en wé De burg«'her aaneekruiste getdt. véöi nai^è ihtictvimgäh têlifbonnumnïi'r tomtelfiummer Bsameom

49 HINDERWET toezending stukken gemeente Noordoostpolder datum 3okt89 kenmerk r n L J Betreft ^anvraag om vergunning Ingevolge de Hinderwet, ingediend door: naam verzoeker S. v.d. Lende, Uiterdijkenweg 21, 8315 PM Luttelgeest In verband met bovenvermelde aanvraag zenden wij u hierbij toe* een exemplaar van de openbare kennisgeving waarmede de aanvraag wordt bekendgemaakt, alsmede de aan gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 13, lid 2, Wet ASM). De termijn waarbinnen advies over de aanvraag moet zijn uitgebracht eindigt op D een fotokopie van een of meer bij ons ingebrachte bezwaarschriften tegen het verlenen van de vergunning (art. 20, lid 3, Wet ASM)." een exemplaar van het verslag van de openbare zitting/zitting op verzoek (art. 21, lid 4, Wet ASM). een exemplaar van de door ons opgestelde ontwerp-beschikking (art. 24, lid 1, Wet ABM). a een exemplaar van de openbare kennisgeving van terinzagelegging van de ontwerp-beschikking, alsmede de aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 24, Iid4, WetABM). De termijn waarbinnen advies over de ontwerp-beschikking moet zijn uitgebracht eindigt op 4 november 1989 een fotokopie van een of meer bij ons ingebrachte bezwaarschriften met betrekking tot de ontwerp-beschikking (art. 28, lid 2, Wet ABM).** CU een exemp laar van de openbare kennisgeving van terinzagelegging van de beschikking, alsmede de aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk li gen gezonden kennisgeving (art. 31, lid 5, Wet ABM). De secretaris. Burgemeester Ifrs, De burgertreesfter. * He t aangekruiste geldt. "Deie toezending behoeft alleen aan de adviseurs plaats te vinden. voor nadere Inlichtingen telefoonnummer toestelnummer Bsameom i

50 r 6ËMËENTE NOÖRDQOSTPÓLPER-ARCHIEFEXEMPLAAR afschrift verzonden aan; Aan de administratie van De Noordoostpplder, Werktüigehweg 13, EMMELOÖRD. Uw brief Uw kennork One k enmerk Datum: 3okt89 Onderwerp! Hinderwet. Behandelend eo At.i Tsti: Hierbij verzoek u bijgevoegde publikatie te plaatsen in uw editie van 5 oktober Twee bewijsn\iramers zie ik gaarne van u tegemoet. Ik verzoek u op de nota bovenomschreven onderwerp te vermelden. DE SECRETARIR VAN NOORDOOSTPOLDER, Bij.: 1 cm

51 r HINDERWET Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder maken bekend, dat op de secretarie van de gemeente vanaf heden tot 25 oktober 1989 op werkdagen van uur en op dinsdagmiddag yan uur, alsmede pp maandagavond van uur, ter inzage liggen verzoeken met bijlagen van; S. van de Lende, Uiterdijkenweg 21, Luttelgeest voor het oprichten en in werking hebben van een melkvee/akkerbouwbedrijf op dit perceel. Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen behoefte zal bestaan over de aanvraag adviezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijkertijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd. Strekking van het ontwerp van de beschikking: de gevraagde vergunning onder voorschriften te verlenen. Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de vergunning(en) en/of de ontwerp-beschikking (en) kunnen door een ieder tot bovengenoemde datum SCHRIFTE LIJK worden ingediend bij het college. Desgewenst wordt mondelinge toelichting gegeven op de stukken. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan verzoeken om in persoon pf bij gemachtigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit moet plaatsvinden vóór 25 oktober 1989, li gelieve daarvoor een afspraak te maken. Indien men dät wénst, 'wórden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het vèrzoek daartoe móet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het college worden ingediend. Voor nadere inlichtingen: tel, Erameloord, 3 oktober 1989

52 HINDERWET kennisgeving verzoek vergunning (art. 12/13/29 Wet ABM) gemeente Noordoostpolder datum 3 okt89 kenmerk Bekendmaking van de aanvraag vindt plaats door: 1. publikatie In één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huls- Dladen (art. 12 lid 2. sub a). 2. terinzagelegging op het gemeentehuis (art. 12. Md 2. sub b); 3. aanplakking van een kennisgeving aan het gemeentehuis van de gemeente waarin de inrichting of het werk geheel of in hoofdzaak gelegen Is, alsmede opof nabij het terrein van de inrichting of het werk (art 12, lid 3. sub a); 4. een niet op naam gestelde kennisgeving aan de gebruikers van gebouwde eigendommen, gelegen in de directe omgeving van de inrichting of het werk (art. 12. lid 3. sub 6). r AAN De gebruikers van gebouwde eigendommen gelegen in de directe omgeving van de inrichting óf het werk Uiterdijkenweg 19, 20, 22, 24, Luttelgeest. n L J naam verzoeker 8. v.d. Lende straat en huisn ummer Uiterdijkenweg 21 gemeente/postcode 8315 PM L uttelgeest heeft vergunning verzocht tot het oprichten en in werking hebben van een melkvee/ akkerbouwbedrij f datum verzoek Il8ep69 adres van de Inr ichting Uiterdijkenweg 21;^Luttelgeest kadastraal gemeente sectie nummer(s) Noordoostpolder G 508 Het verzoek om vergunning met bijlagen en de nadien ingebrachte stukken en opgemaakte bescheiden, alsmede - aangezien voorshands wordt aangenomen dat geen behoefte zal bestaan over de aanvraag adviezen ui t te brengen of daartegen bezwaren in te brengen - de door ons opgesteide ontwerp-beschikking, liggen gedurende een maand, te rekenen vanaf onderstaande datum, ter inzage. Binnen die termijn kunt u gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en/of de ontwerp-beschikking schriftelijk bij ons inbrengen. plaats(en) van terinzageligging gemeentehuls Emmeloord tijdstippen waarop inzage kan worden verkregen* ma. t/m vr. van uur dinsdagmiddag uur maandagavond Gemotiveerde bezwaren kunnen mondeling\n persoon of bij gemachtigde worden ingebracht tot een week voor het einde van de hierboven genoemde termijn. U gelieve daarvoor een afspraak te maken. strekking van t iet ontwerp van de beschikking de gevraagde vergunning onder voorschriften te verlenen Ook na afloop van bovengenoemde termijn kan inzage worden verkregen en wel tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de Iseschikking op de aanvraag. Desgewenst wordt mondelinge toelichting gegeven op de stukken. ptaat8(en) van terinzageligging gemeentehuis Eimaeloord tijdstippen waarop inzage kan worden verkregen sie boven datum van terinzagelegging van het verzoek en de ontwerp-beschikking; 5 oktober 1989 De secretaris. Burgemeester en wethouttórs. De burgeme^er. Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bezwaren hebben ingebracht de Kroon instellen, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in sfflat indien de indiener van schriftelijke bezwaren daarom verzoekt, worden zijn^ zoek moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij ons wo rden ii De werkuren en tenminste 3 aaneengeaioten uren per week buiten de werkuren (art. 18, iid 1) ikkingkuntn nlaterbertxpbij Ijdig) bezwaren in t^rengen. ilijke gegevens niet bekendxmaakt Dit 'vervoor nadere inlichtingen telefoonnummer toestelnummer Bsamsom i

53 older maakt! Oiuef 11 te ing heeft ingediend uin van het perceel it»ian is in stnjd met plan "EmmeloortJ, an 50 m3 heb ben lemen om met toeop de Hui mteiijke n bovengenoemd 4es de g evraagde n ieder met Ingang [kennisnemen van ngen. Deze liggen Itet gemeentehuis, gelig ' kan een stein., chriftelijk burgemeè^er en tbus AO knesse, voor het ; voor het bouwen 1, voo r het ver - ckapelien; voor het plaatsen voor het bouwen SSl ZsöbOutnii- Zwoll pr het iel Binnenhof te lat 20. Haaks- I op het perceel =spel.'.;veor het het bouwen van hiertegen opnamen bestemmingsplan "Nagele". Bij de vaststelling heeft de raad irt het tiestemmingsplan.de volg ende wijzigingenaangebracht: a; bij hot perceel Ploe^raat 8-10 is de bestemming "industrie" enigszins uitgebreid ten koste van de bestemming "bos"; b. aan het perceel Eggestraat 31 is een beter op het voorgenomen gebruik van dit perceel toegesneden beslemming gegeven. Het ttsstemmingsplan ligt met Ingang van 6 oktober 1989 gedurende een maand, voor een leder op het gemeentehuis te Emmeloord, afde ling ruimtelijke ordeni ng c.a., kamer 137, ter inzage. Zij die zich tijdig met bezwaar tot de gemeenteraad hebben gewend en een ieder, die bezwaren heeft tegen de Dij de vaststelling jn het b astsiruiiingspian aangetirachie wijzigingen, kunnen gedurende de termijn van de terinzageligging bezwaar indienen bij gedeputeerde staten van Flevoland. Postbus AB Lelystad. HINDERWET Burgemeester en wethouders van d e ^meente ) Noordoostppider maken bekend, dat opdesecratarie / van de gemeente van af heden op we rkdagen van ^ uur en op dinsdagmiddag van 13; uur, alsmede op maandagavond van uur, ter In zage liggen.verzcsken -met bijlagen van: Promoplast Kunststoffen, Postbus 1.126, Emmelootd, voor het oprichten en in werking hebben van een kunststcfverwerkende industrie op het terrein Cantlneweg 5, Emmeloord. " ' Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunning(en) kunnen door een ieder gedurende een maand na de dagtekening van de ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het college. De ingekomen barwaarschrlftsn worden mede ter Inzage gelegd. Een leder kan ook MONDELING In persoon of bij gemachtigde bezwaren Inbrengen in een openbare zitting op 25 oktober 1989 om 9.00 uur in het gemeentehuis. Indien men dat wenst, worden de pers oonlijke gegevens va n degene d ie een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij bu rgemeestor en wethouders worden in - gediend. BEROEP legen de cp het verzoek genomen beschikking kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs. slechts worden ingesteld door degene, die binnen de gestelde term ijn sch riftelijk of mondeling be zwaren heeft ingebracht, tenzij w ordt a angetoond, dat hij red e lijkerwijs niet in staa t is gew eest (tij dis} bsrwsrón in ia diorfom. Voor nadere inlichtingen: tel Burgemeester en weth ouders van d e gemeente Noordoostpolder mak en bekend, dat op de se cretaris van de gemeente van af heden tot 25 oktober 1989 op werkdagen van uur en op dinsdagmiddag van uur, alsmede op maandagavond van uur, ter inzage liggen verzoeken met bijlagen vaii: S. van de Lende, Uiterdijkenweg 21, LutteTgeest voor het oprichten en In werking hebben van een melkvee/akkerbouwbedrijf op dit perceel. Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen behoefte zal bestaan over de aanvraag adviezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, iade door onsopgastelde ontwerp- beschikking tegelijkertijd metjjet.ver-- zoek om vergunning ter inzage gelegd: V 1 : Strekking van het ontwerp van da beschikking: de gevraagde vergunning onder vooisohriften ts verlenen. Gemotiveerde BEZWAREN tegen het vartenen van de ver-. gunning(en) enfof da ontwerp-besohlkking(en) kunnen door een leder tot bovengenoemde datum SCHRIFTELIJK worden Ingediend bij het college... Desgewenst wordt mondelihge toelichting gegeven op de stukken. De Ingekomen bezwaarschriften worden mede ter Inzage gelegd. Een ieder kan verzoeken om in persoon ol bij gemachtigde firiondeling BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit moet plaatsvinden vbör25oktober U gelieve daarvoor een afspraak te maken. Indien men dat wenst, worden de porsoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk legelijkeriijd mat hef bezwaarschrift bij het college worden ingediend. Voor nadere inüchtingen: te;. 0527U Burgemeester en wet houders va n ci e ge meente No ordoostpolder maken bekend, dat op de secretarie van de gemeente vanat heden op werkdagen van uur en opdinsdagmiddag van uur, alsmede op maandagavond van 19.QO uur, ter inzage ligt de onrwerpbsschikking met bijiagen van: Lely-Industries N.V., Hand weg 20, Emm eloord. om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een machinefabriek op dit perceel. Strekking van het ontwerp van de beschikking: De gevraagde vergunning onder voorschriften te verlenen. Gemotiveerde bezw aren teg en de ont werp-beschikking kunnen SCHRIFTELIJK worden Ingebracht door de aanvrager en degene die reeds schriftelijk of mo ndeling berwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwijs niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten bij bu rgemeester en. wethouders worden Ingediend vóór 2 november Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift Indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daanoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij burgemeester en w ethouders worden Ingediend. Voor nadure inlichtingen: tel Burgemeester en we thouders v an de gem eente Noordoostpolder maken bekend, dat op de sacreiarie van de gemeente vanaf heden op werkdagen van uur en op dinsdagmiddag van 13.1S uur, alsmedeop maandagavond van uur. ter inzage ligt de beschikking op het verzoek van: A.J.M. van Aart, Smak 47, Lemmer, om vergunning tot het oprichten- enz. van een garagebedrijf op het perceel Ambachtstraat 10 te Rutten. Strekking van de beschikking: dó yevraagde vergunning is onder voorschriften verleend. BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvragen b. de betrokken adviseurs: c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend: d. enige andere belan^ebbende die aant oont, dat hij ^ ; redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren. in te brengen. ;.. HetberoepschriftmoetwordengerichttotH.M. de Koningin...en worden Ingediend binnen een maand nadedagtekening "van deze kennisgeving bij de Raad va n State. Pos tbus 30029, 2500 EA 's -Gravenhage. Zij die beroep instellen.. kunnen overeenkomst^ artikel 60a van de Wet op da Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Afdeling voor de geschillen van bestuur van -do Raad van State, Posttius EA a-gravenhage. De beschikking wordt n let van kracht voor-, ' dat op dat verzoek is beslist Voor nadere inlichtingen: tel »1.. -ki.: v ~ V ÉtTimeloórd, 5 oktober Let opl wij U,1 De leklj eetaar EIGENI ook wir 25 kilo voor sie Ilevól

54 HINDERWET openbare kennisgeving verzoek om vergunning (art. 12/29 Wet ABM) Op de secretarie van de gemeente Noordoostpolder ligt vanaf heden tot 25 oktober 1989 op werkdagen van 08.30totl2.l5 uuren^van tot 17,3ttiur, alsmede maandagavond van to t uur / dinsdagmiddag en na deze datum, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, elke werkdag van tot uur, ter inzage een verzoek met bijlagen van naam verzoeker S. van de Lende straat en huisnummer gemeente/postcode Uiterdijkenweg PM Luttelgeest om vergunning tot datum verzoek het oprichten en in werking hebben van een melkvee/ akkerbouwbedrlj f 11 september 1989 adres van de inrichting kadastraal gemeente sectie nummer Uiterdijkenweg 21, Luttelgeest Moo rdoos tpolder /Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen behoefte zal bestaan over de aanvraag adviezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijkertijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd. strekking van het ontwerp van de beschikk ing de gevraagde vergunning onder voorschriften te verlenen. Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de vergunning en/of de ontwerpt)eschikking kunnen door een ieder tot bovengenoemde datum SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur. Desgewenst wordt mondelinge toelichting gegeven op de stukken. De ingekomen Ijezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit moet plaatsvinden vóór 25 oktober 1989 U gelieve daarvoor een afspraak te maken. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoe k daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het ttezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend. datum: 5 Burgemeester en we^ol^ders van de gemeente De \ecretaris. oktober 19$ EEOOSI De voor nadere inlichtingen telefoonnu {nummer BSamSOm II

55 HINDERWET toezending stukken gemeente Noordoostpolder datum 14nov89 kenmerk Districtshoofd van de Arbeidsinspektie, Postbus 5011, 7400 GC Deventer. Insp. v.d. Volksgezondheid, Postbus 10057, 8000 GB Zwolle. 1 L J Betreft janvraag om vergunning Ingevolge de Hinderwet, ingediend door; naam venoeker S. V.d. Lende, Uiterdijkenweg 21, 8315 PM Luttelgeest In verband met bovenvermelde aanvraag zenden wij u hierbij toe* een exemplaar van de openbare kennisgeving waarmede de aanvraag wordt bekendgemaakt, alsmede de aan gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 13, lid 2, Wet ASM). De termijn waarbinnen advies over de aanvraag moet zijn uitgebracht eindigt op een fotokopie van een of meer bij ons ingebrachte bezwaarschriften tegen het verlenen van de vergunning (art. 20, lid 3, Wet ASM)." een exemplaar van het verslag van de openbare zitting/zitting op verzoek (art. 21, lid 4, Wet ASM). een exemplaar van de door ons opgestelde ontwerp-beschikking (art. 24, lid 1, Wet ASM). een exemplaar van de openbare kennisgeving van terinzagelegging van de ontwerp-beschikking, alsmede de aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk li gen gezonden kennisgeving (art. 24, lid 4, Wet ABM). De termijn waarbinnen advies over de ontwerp-beschikking moet zijn uitgebracht eindigt op een fotokopie van een of meer bij ons ingebrachte bezwaarschriften met betrekking tot de ontwerp-beschikking (art. 28, lid 2, Wet ABM)." S een exemplaar van de openbare kennisgeving van terinzagelegging van de beschikking, alsmede de aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 31, lid 5, Wet ABM). Burgemeester en wethouders. De burgemeester; * Het aangekruiste geldt. "Deze toezending behoeft alleen aan de adviseurs plaats te vinden. voor nadere Inlichtingen telefoonnummer toestelnummer Bsamsom i

56 HINDERWCT iöezenäthg stukköh/bèficfttgövm geméènté Nop r dqpstpo Ideräätijm i4nov89 kenmerk Bö-5i Aän S. Vr<i. Lèhdé, üitefdijkehwè 21, 8315 BÜ MttÉLÖlËST. J In yèrbènd mét dé döör ü ingédièndé ééhyfaag 5m één yèfgünöifts i.nösvólgë dé Hindéfyyët zéndén wij u bièrbtj tóê Q dëléh wij u mede èen éxèmpiaér van dé öpénbèrë kennisgévihg wéarfnéde dé aänvrääg wordt bèkéhdgèméakt; alsmëdë dë aan dë gë-, bruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgéving van dé inrichting of hét werk liegen gézóndëh kenhiègéying (art. 13, lid 2, Wet Aßi^)- Wij nodigen y uit om tijdens de in de stukken genoemde openbare zitting aanvvezig te zijn, yvaar u met de aanwëzige beiangstellendén oyer uw aanyraag van gedachten kunt vyisselen. Q, éè' éèh fótökójjiè "van één ëah öhs uitgëbfëcht adyiés niét bét'rëkkihg tot Uw aanyraag (art. 1,9^ lid 2, Wet ABM). 13 ee n fotokópiè vah eëh öf méér bij ons ihgébrèchfè bëzwèëischhftéh tègèn het yèfléhën yaii dë yèfguhnihg (art. 2Q, lid 3^ Wët ABM): een exemplaar van h ef verslag van de Opehbèrè zittihg/ziftihg óp vèrzóëk (äff. 21, lid 4, Wet ABM). een exemplaar van de door ons opgestelde ontwerp-beschikking (art. 24, lid i, Viet ABM). Gemotiveerde bezvvaren tegen deze ontwerp-beschikking kunt u schriftelijk bij ons inbrengen tof 's.ï een exemplaar van de Openbarë kennisgeving yan terinzagéiegging yan dë ontvyerp-déschikking, alsmede de aan dé. gèbrüikè'rs yan gëbouvydé éigèhdömmëh dié in dë dirëctë 'Omgéving yän dë inricfitihg of hét wérk liggën gëlpade.n kenhis-, gëving (ëff. 24, lid 4, Wet ABM). D één fotökopiè van een één ons uifgèbrécht édviés met bëfrékking tóf dé önfwèrptbèschikkihg (ëff. 27 Wéf ABM). een fotokopie van een of meer bij ons ingebrachte bezwaarschriften met bëfrékking föf de ontwerptbéschikking (art28, lid 2, Wet ABM). een ëkemplaar yan de Openbare kennisgeying yan terinzagel.egging yan de. beschikking, alsmede de aan de gebruikers yan gebqu'wde eigendommen 'die in dé directe pmgeying van de inrichting of hét wérk liggen gezonden kennisgeying (art-. 31, lid 5, Wét ABM). Oê ään ü fóègèzondën bescbikking 'wordt van kfaclit é.én maand nä dë in de kennisgeying génoemde défüm Vah tehhiagèleggih'g, tenzij béroép is ihgéstèld ëh mèf tóépéssihg van artikel BOé yan dé Wet óp dé Rääd van State, één 'vërzöèk is gédéóh öm schófsihg van dë béschrkkihg dan wél tot liét fréfféh vah ëéh voorlopigë vóorziëhihg. dat door ons redeiijkerwijs wordt aangenomen dat er geen bèhoefte aan bestaóf dèf over de aanvraag èen opéhbarè ziff i ng yvordf gehouden waar mondelinge bezwaren kunnen worden ingebracht. Äange.zien oh? thans een ye.rzoe.k heeft bereikt om, mpndeiing bezvvaren in te brengen, stellen yvij u in de gelegenheid daarbij aanvyezig fg zijp en Wei óp t é U u r, i n U kunt dén mét bëtfökkéhë óvér 'uw aèhvraèg yan gedächten wissèlèh (art. 22, Ud 2, Wét ABM)- [3 vöómëfhëhstë zij'h óm té bêsluifeh dat de wètfëlijk foègétatëh fë'rmijh wa'èrbihhëh op 'Ow 'ianvrêêg'móet wórden bësóhikt wórdt vêriéhgd mét één tèrmijn 'vah, aangezien 'het hier een zeer ingewikkeld onderwerp betreft. Wij stellen u in de gelegehhéid om daarover uw mening aan ons 'kenbaar te maken vóór (art: 43, lid 2, Wet ABM). Burgemeeste.r an wethouders. De burgemesffler. yoör'na'dêra ifsichurigm p :. «lamf.p.m, «Ïitï...W'... ;JV "-IJ..'.'.«inv-f.v-.-Aï».

57 GEMSENTE NOORDOOSTFQLDER-ARCHIEFEXEMPLAAR afischrift verzonden aan; Aah "De Noordoostpolder", Werktuigenweg 13^ ËHMELOORD. UM brtaf UM kbmnrk Oni kb naork Datum; 14nov89 Ondenrarp Hinderwet. Inltehtlngan Hierbij verzoek ik u bijgevoegde publikatie te plaatsen in uw editie van 16 november Twee bewijsnummers zie ik gaarne van u tegemoet. Ik verzoek u op de nota bovengenoemd onderwerp te vermelden. DE SEQBBTïfl kn NOORDOOSTPOLDER,

58 HINDERWET Burgemeester en wethouders van de gemeente Nöordoóstpöldér maken bekend, dat op de secretarie van de gèmeehtè vanaf heden op werkdagen van ;15 uur en op dinsdagmiddag van ;30 uur, alsmede op maandagavond van ÓO uur, ter inzage ligt de beschikking op het verzoek van; S. v.d. Lende, Uiterdijkenweg 21, Lüttelgeest, óm vérgunning tot het oprichten enz; van een melkvee/akkerbouwbedrijf op dit perceel. Strekking van de beschikking: de gevraagde vergunning is onder voorschriften verleend. BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden ge- richt tot H.Mi dé Koningin eii wórden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 30029, 2500 EA 's-grayenhage. Zij die beroep instellen kxinnen overeenkomstig artikel 60a van dé Wet op de Raad van Staté éen verzoek dóen om schorsing van dé beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige vóorziéning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de AfdeHng voor d^ geschillen van bestuur van de Raad van State, Pöstbus 2ÓÓ19, 250Ó EA 's-gravehhage. De beschikking wordt niet van kracht vóórdat op dat verzoek is beslist. Vóór naderé inlichtingen: tel "besch/16/11" Emmeloord, 16 november 1989,

59 PAGINA 89 zig) [EN sse, len ojiies ij verten er s nalerinnspe- Bruin : Emrond,.Veriwerk >rten. ortbe- Creü, herpe WIJ ZUN AFWEZIG TOT 27 NOVEMBER rs COPPES BEZOIDKIBSCElTini ; Toutenburgh 3a EMMELOORD Uw autoverzekering per maand of kwartaal betalen zonder extra kosten. Goed en goedkoop. Noclaim wordt overgenomen. VerzekeringsadviesbuTo Stokbof, Spaarne 1, Emmeloord, T.k. Opel Kadett bj. '79. APK tot l-7-'90. vr.pr. ƒ looo.-. tel Te koop Mini 1000 grijs kenteken, bvtjr tel T.k. Opel Ascona bj émmeloord gemeente noordoostpcjlder HINDERWET Burgemeester en wethouders vari de gemeente: Noordoostpolder maken bekend, dat op de secretarie van de ge meente van af hed en op w erkdagert van uur en op dinsdagmiddag van uur, alsmede op maandagavond van uur. ter I n zage liegen de beschikkingen op de verzöeiien van; ' - S. v.d. Lende, Uiterdiikenweg 21. Lutteigeest, om v ergunning tot het oprichten enz. van een meikvee/akkerbouwbedrijf op dit perceel. - Lely-industries N.V., Randweg 20. Emtneioord. om vergunning voor een machinefabriek op dit perceel. Strekking van de beschikkingen: de gevraagde vergunningen zijn onder' voorschriften. verteend. BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door: a. deaanvrager; '.. b.'debetrokken adviseurs; ' COMPUTERS Computeiformulieién bedrukt en onbedrukt. Papyra, i tel Nagelerweg 8. Emmeloord Te koop computer Com modore , ^in (Mi- 1«,.l 1«aaVk A Awt Awa.c. ~ degenen die tegen de aanvragen om vergunning tijdig' bezwaren hebben ingediend; d. 'enige andere belan ghebbende di e aant oont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder tjezwaren in te brengen. Het beroepschrift moetworden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend binnen een maand nadedagtekening van deze k ennisgeving bij de Raad van Sta te, Postbus 30029, 2500 EA 's- Gravenhage. Zij die beroep instellen kunneti overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikkingen dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verz oek m oet bin nen bovengenoemde term ijn worden gericht aan de Afde ling voor de ges chillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019,'2500 EA 's-qravenhage. De beschikkingen worden niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor nadere inlichtingen:'tel.' BESTEMMINGSPLAN. De burgemeester van de gemeente Noordoostpolde liriaakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 / van de Wet 'op de Ruimtelijke Ordening, békend dat 't L _ ' met ingang van 17 november 1989.gedurende een maand voor een ieder op het gemeentehuis te Ettimeloord, afdeling ruimtelijke ordening o.a., kamer 137 ter inzage ligt het ' onlwerp-bestemmingsplari "Emmelerbds, Boslaan- Noordwest" i Dit ontwerp-plan maakt het mogelijk om 9 eengezlnswoningen en 76 meergezinswoningen te realiseren op de hoek van de Peppellaan en de Boslaan. /oacinai ' ' SqOE-STYLER Lymfedrainage door middel van ritmische; licht masserende hichtsolveii. Dus:geen warmte-geen, ddct^che schokken.. ^ctr,j,«ui«v Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk bezwaar indienen tegen het ontwerp-plan bij de gemeenteraad. Postbus 15^, 8300 AD Emmeloord. BESCHIKKINGEN Door de gem eentelijke bestuursorganen zijn in de periode van 8 nqvember tot 14 november 1989 onderstaande beschikkingen genomen, waarbij belangen van derden kunnen zijn betrokken: 1 ai a: Bouwvergunning verleend aan: '. - de heer Kempers, Bunschotehlaan 12 te Emmeloord voor het plaatsen van een dakkapel;, <; W. Mol, Bunschotenlaan 10 te Emmeloord voor het plaatsen van een dakkapel;.. - A. Buys, Espelerweg ici-ll te Emmeloord voor het uitbrei-. den van een woning op het perceel K. Doormanweg 48 te', Tollebeek;.,; - P.H.M. Poels, Schökken-IngWeg 31 te Ens voor het uitbreiden van een paardenbox; -. P.G. Daams, NoorderboCht 21 té Ens voor het bouwen van een woning op het perceel Noorderbocht 51 te Ens; - L. Lubbinge, Zwartslulsstraat 5 te Emmeloord voor het bouwen van een berging., Voor inlichtingen omtrent de mogelijkheid om hiertegen beroep of bezwaar aan te tekenen kunt u contact opnemen met de afd. algemene zaken c.a. tel ^ Emmeloord, ^16 november STILTE KUN JE NIET HOREN DE CANON BJ-13Ö OOK NIET. Met de Canon BJ-130 heeft u voor veel minder geld, laserprinterkwaliteit op normaal papier., pnptn JOH ftzut aim spas 18 tl I tre ' ita i tre, iat hin udï wni itu»tp [OS IIA as tn»»

60 HINDERWET vergunning (art. 30 Wet ABM) gemeente Noordoostpolder datum beschikking 14nov89 kenmerk I lï!s Is S M 2.0»0 O N "D (0 t» 3 O A O ts i\ If O -O C ^ II A e 11 li li O O II n? O. C B 2S 5 O «. B O S'i S E e O g > a II SS II e a (B 9 BI c -o e V naam ve rzoeker S. v.d. Lende Straat en huisnummer Uiterdijkenweg 21 betreft verzoek om vergunning tot r - Arbeidsinspektie. VoIksge z ondhe id. S. v.d. Lende, Luttelgeest; b. J gemeente/postcode 8315 PM L uttelgeest het oprichten en in werking hebben van een melkvee/ akkerbouwbedrij f adres vao de inric hting Uiterdijkenweg 21, Luttelgeest datum verzoek kadestrael gemeente sectie nummerls) Noordoostpolder G 508 Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aangehechte bescheiden S onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften, n onder de volgende voorschriften. D voor de duur van n in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op e De vergunning geldt zowel voor de verzoeker ais voor zijn rechtverkrijgenden (art. 14 Hinderwet). 1 Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, bin 's S derwetvergunning Is verleend, komen alle voorafgaande vergunningen, de Inrichting betreffende, te vervallen, e ^ zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (art. 6a Hinderwet). g; g D e Inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden O -O daarva n te zijn voltooid en In werking te zijn gebracht, tenzij in de beschikking een langere termijn is gesteld, (art. S 27, lid 1/2, Hinderwet). ca cc voor nadere inlichtingen telefoonnummer toestelnummer samsom m

61 \. motivering van de beschikking Leges aanvraag ƒ 265,00 Leges inrichting " 396,80 Formulieren " 7,15 Totaal ƒ 668,95 Een exemplaar van deze beschikking toegezonden aan: (art. 31, lid 1, Wet ABM) D aanvrager CU dis trictshoofd arbeidsinspectie Q inspectie milieuhygiëne D secretaris. Burgemeester en wethouders. De burgemees

62 Voorschriften behorende bij Hinderwetvergunning nr Algemeen, 1. Het (verantwoordelijke) personeel dient van de voorschriften in deze vergunning,, alsmede van de ter zake te nemen maatregelen in kennis gesteld te zijn.: Het is in de inrichting verboden: a. afvalstoffen, zoals olie of vet op de grond te laten uitvloeien of in de grond te laten dringen; b. afvalstoffen te verbranden; c. brandbare vloeistoffen, geen brandstoffen zijnde, anders te bevaren dan in gesloten vloeistofdichte metalen bussen of vaten; d. vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste vlampunt lager dan 21 C (Kl-klasse) is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden ; e. afvalstoffen, zoals blikken, emballagemateriaal, gebruikte poetsdoeken en dergelijke, anders te bevaren dan in gesloten metalen bussen, vaten of bakken,- de afvalstoffen moeten tenminste eenmaal per veek naar buiten de inrichting worden afgevoerd; f. voor de omgeving hinderlijke werkzaamheden te verrichten; g. werkzaamheden te verrichten die het brandgevaar verhogen, tenzij doelmatige voorzieningen zijn getroffen ter voorkoming van brandgevaar; 3. De (op de tekening aangegeven) brandblusmiddelen en slanghaspels moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds voor onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn. Handbrandblusmiddelen dienen jaarlijks door een deskundige op bruikbaarheid te worden getest. Als bewijs van keuring moet door de controleur op een aan het apparaat bevestigd label de datum van de keuring en diens handtekening worden vermeld; 4. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten intensieve maatregelen warden genomen ter bestrijding van vliegen, ratten, muizen, ander ongedierte en schadelijke bacteriën, schimmels of virussen; 5. De inrichting moet: - schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren; - zorgvuldig en vakkundig worden bedreven; 6. De elektromotoren alsmede de electrische installatie moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat geen storing optreedt in de radioen/of televisie-ontvangst bij derden;

63 7. De in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de in de inrichting uit te voeren werkzaamheden mogen buiten de inrichting en tevens in woningen van derden geen trillingen met een continue of met een continue-intermitterend karakter veroorzaken hoger dan de in de (voor-norm) DIN 4150 uitgaven 1975, gedefineerde waarnemingssterkte van 0,1. De meting van trillingen en de beoordeling van de meetresultaten moeten geschieden overeenkomstig deze norm; 8. Het equivalente geluidsniveau (Leq) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door de werkzaamheden, mag gemeten en beoordeeld volgens de handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai IL-HR (1981) op de grens van de inrichting niet hoger zijn dan; 50dB(A) tussen en uur en 45dB(A) tussen en Uur en op zon- en algemeen erkende feestdagen tussen en uur en 40dB(A) tussen en uur; Het maximale geluidsniveau (Lmax), gemeten in de meterstand "fast", mag op de hiervoor vermelde plaats niet hoger zijn dan: 60dB(A) tussen en uur en 55dB(A) tussen en uur en op zon- en algemeen erkende feestdagen tussen en uur en 50dB(A) tussen en uur; 9. De electrische installatie moet voldoen aan de voorschriften zoals aangegeven in de norm NEN 3125 (uitgave 1980) en voorzover op de installatie van toepassing, in de normen NEN-en tot en met (uitgaven 1980), alsmede in de norm NEN 1010 (uitgave 1962 met correcties van juli 1979 en aanvullingen 1975); 10. Indien op welke wijze dan ook, verontreiniging van de bodem optreedt, moet: - deze verontreiniging terstond aan burgemeester en wethouders worden gemeld; - de verontreinigde grond (overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders) worden verwijderd en afgevoerd; Aanvullende voorschriften agrarische bedrijven. Akkerbouwbedrijf. 1. Eventuele mest moet direct over het land verspreid worden of mag gedurende ten hoogste 14 dagen opgeslagen worden op een betonnen plaat. De mest moet afgedekt zijn, zodanig, dat geen licht of lucht wordt toegelaten;

64 2. Het tijdstip van mestverwijdering moet zodanig worden gekozen dat het ondervinden van reukhinder bij omliggende bebouwing als gevolg van weersinvloeden (bijv. ongunstige windrichting) uitgesloten is; 3. Bestrijdingsmiddelen en hun ongereinigde ledige verpakkingen moeten worden opgeslagen in een uitsluitend hiervoor ingerichte bewaarplaats. Deze bewaarplaats moet: - van deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht, in goede staat van onderhoud en in zindelijke toestand verkeren; - doelmatig geventileerd zijn; - voorzien zijn van een met deugdelijk slot voorziene, op slot zittende toegangsdeur welke aan de buitenzijde voorzien is van een duidelijk leesbaar opschriffbestrijdingsmiddelen" met daarbij een afbeelding van een doodshoofd van tenminste 6 cm hoog; Bestrijdingsmiddelen moeten koel, droog en buiten de invloed van zonnestraling worden opgeslagen; beschadiging van de verpakking en onderlinge vermenging moet worden voorkomen; 4. Het is verboden al of niet verdunde restanten van bestrijdingsmiddelen en/of hun verpakkingen te verbranden of op het oppervlaktewater te lozen, of op en in de bodem te brengen; Veeteeltbedrijf. 1. Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moeten uit de stal worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde vloeistofdichte opslagruimte. Indien deze opslagruimte niet onder de stal is gelegen dan moet deze afvoer geschieden door middel van een gesloten riool of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De aanvoerleiding dient zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uit te monden. De opslagruimte mag niet voorzien zijn van een overstort; 2. Behalve tijdens het ledigen moet de opslagruimte door middel van goed sluitende deksels, luiken of daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten worden gehouden; 3. Gedurende de opslagperiode mag de inhoud niet in beweging worden gehouden, behoudens ten behoeve van menging gedurende korte tijd voor het ledigen van de opslagruimte; 4. Mest en gier mogen niet worden bewaard in een greppel, gegraven put cf een ander open bassin;

65 5. De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar een betonnenmestplaat, waarvan de plaats op de tekening is aangegeven. De stapeling van de mest op deze plaat moet op zodanige wijze geschieden dat alle uitzakkend vocht binnen (de rand van) de plaat wordt opgevangen en afgevoerd naar de opslagruimte als bedoeld in voorwaarde no. 1. De bewaarplaats van vaste mest moet tenminste 10 m van een verharde openbare rijweg zijn gelegen; bovendien moet de bewaarplaats tenminste 50 m zijn gelegen van andere niet tot de inrichting behorende woningen; B. Indien op de ventilatiekokers op het dak van de stal een regenkap is aangebracht moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de luchtstroom zoveel mogelijk naar boven gericht blijft; 7. Raam- en/of ventilatie-openingen in de stallen moeten met een goed sluitend vliegengaas bezet zijn; 8. Het pneumatisch of mechanisch vullen van voedersilo's of tankwagens voor gier of dunne mest is verboden tusssen en uur. Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van voedersilo's moet worden voorkomen door het via ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen; 9. Het tijdstip van mestverwijdering moet zodanig worden gekozen dat het ondervinden van reukhinder bij de omliggende bebouwing als gevolg van weersinvloeden (bijv. ongunstige windrichting) uitgesloten is; 10. Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevloeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien; 11. Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens die in een zindelijke staat moeten verkeren. Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen; 12. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht;

66 13. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand; 14. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daarvoor bestemde ruimte; 15. Het in de aanvraag aangegeven maximaal aantal dieren mag niet overschreden worden; 16. Het aantal keren dat de mest afgevoerd wordt mag niet hoger zijn dan het aantal genoemd in de aanvraag; Bovengrondse installaties inhoud < De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd; 2. De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundatie zijn aangebracht; 3. Een tank moet tenminste 3 m van een gebouw of een bewaarplaats van brandgevaarlijke stoffen zijn verwijderd, tenzij de wand van het gebouw of de bewaarplaats een brandwerendheid bezit van tenminste 60 minuten. De afstand tussen een tank en de erfscheiding/de sloot moet tenminste 3 m bedragen. De afstand tussen 2 tanks moet voldoende zijn ten behoeve van inspektie en onderhoud; 4. Een tank moet zijn voorzien van een ontluchtingsleiding met een inwendige middellijn van tenminste 30 mm; de ontluchtingsleiding moet tegen inregenen zijn beschermd; 5. Indien een viceistofstandwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is;

67 6. In elke aansluiting OD een tank beneden het hoogste vloeistofniveau en in de toevoerleiding naar het verbruiktoestel moet zo dicht mogelijk bij de tankvand een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten; 7. Het uitwendige van een tank en de leidingen moet afdoende tegen corrosie zijn beschermd; 8. Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd; 9. Een tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of muur van zodanige hoogte, dat een vloeistofdichte bak ontstaat met de inhoud tenminste gelijk aan de inhoud van de tank; deze omvalling of muur moet voldoende sterk zijn om veerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistof druk; 10. Indien zich binnen de omvalling of muur slechts een tank bevindt, moet de opname-capaciteit tenminste gelijk zijn aan de tankinhoud; zijn in een ruimte twee of meer tanks opgesteld, dan moet de opname-capaciteit tenminste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige tanks; 11. De bodem binnen de omvalling moet vloeistofdicht zijn; 12. Hemelvater moet regelmatig uit de bak worden afgevoerd door een leiding vaarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omvalling of muur een afsluiter is aangebracht; deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden geopend; deze voorzieningen kunnen achtervege blijven, indien boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen, of indien een pompvoorziening is opgenomen die slechts voor het verpompen van hemelwater in bedrijf mag worden gesteld; 13. De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen of na een grote reparatie, door een beproeving moet worden aangetoond; deze beproeving moet geschieden door de tank en de leidingen geheel met water te vullen; indien bij de beproeving een lekkage of een andere ongerechtigheid wordt geconstateerd mag de tank niet in gebruik worden gesteld. Voor de beproeving moet tijdig kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag, zodat het bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de beproeving aanwezig te zijn;

68 14. Het vullen van of aftappen uit een tank moet zonder morsen geschieden; 15. Een tank mag slechts voor 95% uorden gevuld; 16. Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulstomp of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten; 17. Leidingen, met uitzondering van flexibele verbindingsstukken, moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte; de verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding; 18. De omgeving van een tank moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden gehouden. De begroeiing in de omgeving van de tank moet kort worden gehouden; Bandponpen. 1. De pomp moet in de buitenlucht zijn opgesteld. Voor de aflevering van dieselolie (K3-Produkten) mag de pomp ook binnen een gebouw zijn geplaatst; 2. De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de afleverslang moet zodanig zijn bemeten, dat de aflevering aan het voertuig nimmer kan plaatsvinden binnen 1 m afstand van de tank; 3. De pomp moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening, vloeistof uit de pomp kan stromen; 4. Indien geen toezicht wordt gehouden, moet de pomp zijn afgesloten, zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen; 5. In en binnen een afstand van 2 m van de pomp mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan electrisch licht; de electrische installatie moet voldoen aan de voorschriften zoals aangegeven in de norm NEN 3125, uitgave 1969, alsmede in de norm 1010, uitgave 1962, met de aanvullende voorschriften voor installaties in ruimten met beperkt gasontploffingsgevaar zoals vermeld in hoofdstuk X en de aanvulling op NEH 1010, uitgave 1975,

69 Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij vordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanvezig is, of de motor van het voertuig vaaraan vloeistof vordt aangeleverd, in werking is; 7. Op of bij de pomp moet met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht: VOERTUIOiOTOR AFZETTEN ROKEN EN VUUR VERBODEN; De pomp met omgeving moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren;»«neenie NooatooOpSltlf 1 ^ NOV i - -

70 HINDERWET verzoek vergunning - tevens beschrijving (art. 5) Nr. Afd. 11 SEP B.en) RAAD datum an ontvs igst om advies tor kennisnam, ter afdoening böv. ontvangst r Burgemeester en wethouders van de gemeente NOORDOOSTPOLDER te Emmeloord In vijfvoud (Ie t/m 6e ex.) Indienenl Sg-si n L j naam van verzoeker datum: 7 september 89 S. van der Lende - Straat en huisnummer (evt. telefoonnummer) Uiterdijkenweg 21 ^ * verzoekt vergunning tot het H oprichten en In werking hebben van uitbreiden of wijzigen van gemeente/postcode 8315 PM Luttelgeest d * verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een nieuwe, de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende, vergunning (art. Ba)' CU löcl veranderen van de gebezigde werkwijzen in de hieronder omschreven inrichting CD de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van ^ aard van de inrichtin g^ 1 h NOV 1989 ïlelkvee/akkerbouwbedrij f plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd Straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/ postcode Uiterdijkenweg PM Luttelgeest Nopolder kadastrale ligging "*1". gemeente - sectie NO-polder 508 opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld* houden van melkvee, opslag van mest,d&elolie en petroleum 'Aankruisen wat van toepassing isl Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier. Zie verder ommezijde eamsom iv

71 opgaaf van de aan te wenden beweegkrac ht^ Zie bijlage elkmachine 2 pk aielkposp Ipk koelaggregaat 3 pk I raobiele ventilator Ipk lechtcoi^ressor 2 pk lasapparaat hooitransporceur 2pk bogedrukreiniger 3 pk.<4. i-l. nadere gegevens Zie bijla^:e an takeninr. ë II 11 ff 11= I?! i? ÏS til II - ^ O'S >5= 1l ill XI c ill O)«9 C > > >»«Ä-o = ISo = s 2S lis 112 s i f?: lil S 9 ill isj 2M:,: toekomstige ontwikkelingen' OOS*»-HO Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw Inrichting. handtekening verzoeker Bij de aanvraag over ta laggan: een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan 1 : 250. doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat met een kleinere schaal genoegen wordt genomen (art. 2. lid 4. Hinderbeslüit) (Oeze tekening dateren en ondertekenen) bijlagen

72 HINDERWET - nauwkeurige beschrijving Behoort bij verzoek om vergunning ingevolge de Hinderwet,* ifio ^ In viervoud bij het verzoek overleggenl naam ven verzoeker S. van der Lende straat en hulsnummer (evt. telefoonitummer) woongemeente (evt. postadresl/postcode Uiterdijkenweg Noordoostpolder 8315 PM plaats waar de inrichting Is of zal worden gevestigd straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van kadastrale ligging vestiging (evt. postadres) gemeente sectie nummer(8) idem Nop G 508 doel waarvoor de inrichting zal dienen/aard van de werkzaamheden het houden van melkvee opslag van mest opslag van dieselolie handpomp opslag van petroleum (reinigingsdoeleinden) omvang van de Inrichting 8 me stkalveren b meststieren c me lkkoeien (Incl. pinken en vearzen)max stalcap. d mestvarkens e dra chtige fokzeugen f fokzeugen met biggen g mestkuikens h legkippen / nertsen j geiten aantal te realiseren' 1 63 mestsystä^t^p grup grup aantal reeds aanwezig'^ 1 63 «howtbqbeslutt van Burgemeester en i VUIwnterevandege neente Noordoostpoir er 1 h NOV 1989 mestsyste&pup grup grup wijze van opslag va n de mest' vaste mest S gescheiden bewaring' gemengde bewaring drijfmest \ d^^mest ^ maximale capaciteit van de opslagplaats 100 m' gierkelder45 rn' ' n.v.t. m' n.v.t. m' wijze van afvoer van de mest uitrijden op eigen laad afvoer vindt plaats naar idèm aantal malen per jaar dat de mest wordt afgevoerd max 1 X per jaar afstand tussen mestopslagplaats en dichtstbijzijnde woning circs. lüo tl circa m circa m 1. invullen bij oprichten, uitbreiden of wijziging ven de inrichting 2. Invullen bij uitbreiden of wijziging van de inrichting 3. invullen: veste mest of d rijfmest; (alleen voor pluimvee) droge mest 4. Aan te geven hoe de mest wordt bewaard; derhalve mestpieet, mestvaalt, put silo, keider 5. in dit gevel dient onder capaciteit van de opslagplaats, tevens de c apaciteit van de gierkeider te worden opgegeven Bsameom i

73 aard van het dichtsbijzijnde hindergevoelige bbjéct'. burgerwoning 6c) bedr ijfswioning * ' kortste afstand tussen deze woning en de (nieuw te. bouwen), stallen van de inrichtjng "' circa,...1, rft^ plaats van de afvoeropeningen van de ventilatie van de bedrijfsruimten/stallen - - vermogen en toerental van de 1,5 kw t600 oniw./min. ventilatoren kw,omw./min. kw omw./rriin. circa ovt m boven de begane grond m boven (de nok-van) het dak kw omw./min. kw., omw./min. kyy pmw./min.,kvv, omw./min. kw omw./min. kw orhw./min. aard van de'iin de'inrichting opgeslagen brahdstof{fen).,,,.. propaan stookolie huisbrandolie dieselolie inhoud van de tenk(s) inhoud van.de tankis) inhoud van de tankje) Inhoud van de tank(s) m' (op de tekening aangegeven met ) m' (op de tekening aangegeven met ) m' (op de tekening aangegeven met ) m' (op de tekening aangegeven met ) wijze van opslag ondergronds wijze van opslag ondergronds - wijze van opslag ondergrpnds wijze Van opslag ondergronds - bovengronds bovengronds bovengronds g bovengronds haadpomp andere bijzonderheden b.g. pfitroleua opslag 600 I t 0 ö '- -f. r 6hs<a>Gr:ri ïïci I j 1. Eigen woning buiteri beschouwing" laten;, 2. Bijv. zwembad, kampeerterrein, bejaardentehuis, ziekenhuis handtekening van de verzoeker

74

75 ^2- i3g. óöö j-tiului^ Brt^ Wl besluit vsn Burgemeester en wetneueers van de gemeente NoordoostpoUir 1 4 NOV 1989\ '" retarii w - landbouwschuur W - woning B - bijsctiuur G - gierkelder T - transfomriatcr A - aardappelbewaarplaats Ab - aanbouw Ga - garage K - kippenhok Kb - kapberg Ks -kapschuur M - melkplaats O - olietank S - silo V - veestal Vh - varkenshok Wb - wagenberging Wh - warenhuis Opm.: Onderstreepte opstallen zijn gebouwd door de pachter RENTMEESTER DER DOMEINEN TE NOORDOOSTPOLDER ERFSITUATIE OPSTALLEN BEDRIJF; R 8 8 ül PACHTER: S. V.d LENDE GELEGEN AAN DE: UITERD'JKENWEG schaal: 1:1000 datwij2.:-.a-i«.'8«dat: '59 get: gec.: gez.; HlO^v 63-51

76 » O. vjoua. chav -TiiAorrii;.i d - J -iv; 'firpe

77 s^ll^bp^äp».

78 r I ë\.:' B:. : > :fe M CC, : c/) 1 V 1 i. [ ; J 1, \L ' : ' 1.T 'V i i TV, 'jm 5 ' il. 3 c iü ni. 3,1 8 r 6. 'P is ra :l: b a > T O- ê 8 ni

79 plot^rond. K > irf 5; v/cwa <kji' CsM. )c. UA &rc(y' «tkï? 15. O-teil. f, l^-4' C)C

80 HINDERWET terinzagelegging beschikking (art 31, lid 2, Wet ABM) Op de secretarie van de gemeente Moordoostpoider /dinsdagmiddag ligt vanaf heden op werkdagen van 3.30 tot i2,i5uur en/van tot uur, alsmede op maandagavond van 19.OO tot OOr ter inzage de beschikking op het verzoek van naam verzoeker S. v.d. Lende straat en huisnummer Ulterdljkenveg 21 om vergunning tot het oprichten en In werking hebben van bouwbedrlj f gemeente/postcode 8315 FM Luttelgeeet datum verzoek een melkvee/akker adres van de inrichting Ulterdljkenveg 21, Luttelgeest strekking van de beschikking kadastraal gemeente Moordoostpolder sectie nummer(s) G 508 de gevraagde vergunning Is onder voorschriften verleend. BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State en in tweevoud worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij deze Afdeling, postbus 20019, 2500 EA 's-gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van genoemde Afdeling. Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. datum: I6 november ^ Burgemeester en wethouders van de gemeente Moordoos tpoider. De secretaris. De burgemeester. voor nadere inlichtingen eamsom

81 Uiterdijkenweg 19, 20, 22, 24, Luttelgeest.

82 5»'"^ Ministerie van Volkshuisvesting, * Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer m Afd. 28 APR KannisgevingsformuUir Besluit meslbassins Hinderwet NIC Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente tniim om Adrt s.en t Edê nnisnem. Pos :i WM^ming 2G awhssiaüsro^ I gevraagd wordt flil /- zie ook de toetichtmc foprichten van één of mee r bas sins voor he t bew aren van donnerest. Voorgenomen tijdstip van ingett^ujltneming van het (de) bassin(s) voor he t bew aren van dunne mest: f uitbreiden of wijzigen v an één of meer bassins voor het bewaren van dunne mest, dan wel het veranderen van de gebezigde werkwijze. Vborgenomen tijdstip waarop de uitbreiding, wijziging of verandering van de werkwijze tot stand komt; ^ van toepassing worden van het Besluit mestbassins Hinderwet op één of meer reeds opgerichte bassins voor de opslag van dunne mest. 3 Plaau ven het (de) bawln(*) voor liet bewiivn van dunna maat Adres Postcode en gemeente - 2/ Kadastrale nummer ' 4 Gegavana met betrekking tot hst van toepassing zijn van het besluit U dient aan de hand van de vragen 4.1 tot en met 4 8 te bepalen of het Besluit mestbassins Hindemvet op uw bedrijf van toepassing is. U vindt deze vragen in de toelichting bi dit formulier. Wanneer u al deze vragen met 'nee' hebt beantwoord, dan is het Besluit mestbassins Hinderwet op uw bednjf van toepassing. U moet dan de vragen uit rubriek 5 en 6 beantwoorden Is het Besluit mestbassins Hinderwet van toepassing op de inrichting? Als u één van de vragen in de toelichting met la hebt beantwoord, is het Bestuit mestbassins Hinderwet niet op de inrichting van toepassing. Voor de inrichting is een hinderwetvergunning nodig, u hoeft dit formulier niet aan de gemeente te sturen 5 Nadere gegevens met betrekking tot de situering I^Ja QNee IS de gezamenlijke oppervlakte minder dan 350 m^ la ST is de afstand tot een voor verzunng gevoetig gebied minder dan 150 m? m-' is de afstand tot een voor verzuring gevoellg gebied minder dan 250 m? nee F het bassin kan coniorm de eisen nomen opgericht, ga door naar rubriek 6 J la net bassin kan mei worden opgericht, het komt in strijd met het besluit te liggen is het (de) bassinjs) een uitbreiding van een veehouderij? nee ligt het bassin binneri de bouwkavel van de veehouderij net bassin kan met woroen opgericnt, net komt in stnid met het bestuit te ligo en is de veehouderij opgericht voor 1 lebruari 1991? la 1 de gemeente kan een nadere eis stelten om een kortere afstand toe te staan nee ' inaien de gemeente een naaere eis heelt gesteld kan het bassin conform oe eisen worden opgericht, ga door naar rubriek 6 6 Nadere gegevens met betrekking tot de uitvoering 6.1 Naam aannemer/instattateur ÖT ëx Postcode en plaats -. i'7/<- f/>f 7/ Zijn bij levering of aanneming van het bassin d'e'standaard'aannemingwoorwaarde'n Mest^^^^s (SÄ^I toegepast?' Is op het ontwerp van de constructie van het mestbassin door of nam ens het KtWA een gescniktheiosverktaring afgegeven?' 5" Adres Ja CT Nee r- Oppervlakte van het (de) bassmfsf m^ 6.6 Type mestbassin mestsito mestzak CT 6T Datum Type afdekking _ 6.5,, Inhoud van het del bassinisl JLK inestketder O lotiebassin Relerentieperiode voor het bassin 68 Referentieperiode voor de aldekking laar Hängte kening^

83 O _ Ministerie van Volkshuisvesting, MP Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Afd. 2 8 APR B.enW. RAAD Cin advies Cai ke. inisnem. er Besluit mestbassins HlndeOifiÉil ontvangst..-.iv-.;..!.. -.-I-.. r- ''.-.'Vi.'Z-...-r-. r-r«:.-' C

84 i^si Algemeen j^v ' ^' ' ï. > ':' ' <. t- ;-''"''S'-/ï'ïi;f^j.'jv rj^ 2 ip5;fr3f^-ïii^"-vv^^ ; -< - -; -.i,-. Op grond van.het Beslüit.mestbassins HindérwéfJs.yóöni^jinestb^'ns clepll^t dmiéeh hlnderwetveigünning'je'hebben.k^^^ te vervallen. In plaats daarvan kan men volstaan met een eenvoudige melding.wanneer MII mësti^in wordt opgericht of ultgebreidl:of wanneer de irarlda^heden wordèn gewijzigd. Ook een bestaand mestbassin waarvoor in het VBt1ederrverzuiiiMJ:iaeen te:vragèrr.jmoet alsnog gemeld wrden. Iitjde brochure "Mestbassins Hinderwet* Is uiteengezet viranneer een mèldi^rnoêtmrtléiï'gedaan.'indiéadêzèbrochuie.hiet iriow Ë^ uw gemeente, uw. districtskantoor van de Oienst Landbouwvoorlichting en het Consulert^hap virar de Landbouw itf üw p'ro^'ncierihvulling van dit formulier maakt vanzelf duidelijk of de 'Cl Is het bassirt opgericht vóór 1. t juni 1987? 19B77..g; ^vn%"<3ji5'nee..,fti,,f;clja RNee: j!^:q;ja:;;tes^d Nee (de) andere mesttiassinfs) wel onder het besluit fall a ,6 47" hrt antwoord ja Isqegewn een wergiinnlngweirt. Ha te echter inaigelfllc dat ^ L Om dit vast te eteltenmoetude vragen *4; t/m 4a voer het (de) mesbwaelnijs) beantwoorden. Vindt beluchting; geforceerde gisting c en roeren?. Is de (gezamenlijke) oppervlakte van het (de) bassin(s) meer dan 750 m'?.-r s, - - : _ -. --v/r-sï^ B" Is de (gezamenlijke) inhoud van het (de) bassin(s) meer dan 2500 nf^. Indien de (gezamenlijke) oppervlakte groter Is dan 350 m', Is een bassin dan gelegen op: 7" T - minder dan SO m van een woning behourende bij een veehouderij? - minder dan 100 m van een woning van derden, niet zijnde een veehouderij, of een gevoelig object? D O wr e M N.v.L c 4.8 Indien de (gezamenlijke) oppervlakte kleiner Is dan 350 rn', is een bassin dan gelegen op: ^ -minder dan 2S m van een woning behorende bij een veehouderij? ' D B..O - minder dan 50 meter van een woning van derden,^ niet zijnde een veehouderij, of.een gevoelig óbject?., 0\,. Indien éón al meer van de vragen 4.4. t/m 4 J met ja te beantwoord, te het Bestuit mestbaseliis Hfnderwet ntet van toepassing. Dit houdt in dat voor hm (de) me8tbassin(8) of soms voor het gehele bedrijf een hinderwetvergunning Is.vereist U hoeft het kennisgevingsformuller nm verder in te vullen; Ook opsturen te niet noodzakelijk....>, 7.\f Indien u geen of een verouderde hinderwetvergunning h^ te het raadzaam zo snel mógeliik een toereikende vergunning bq de gemeente aan te vragen -TbeHchtlng op de vragen uit rubriek 4. Vragen 4.5 tot en met 4;8: v'". Bij de bepaling van een gezamenlijke oppervlakten of inhouden moeten alleen bassins worden meegerekend die na zijn opgericht niet onder een stal liggen en waarin alleen faeces en urine wordt bewaard (dus waarvoor de vragen 4.1 t/m 4.3 met "nee" zijn beantwoord). Het bassin waarvoor de melding wordt gedaan moet uiieraard wel worden meegeteld. Vraag 4.7 en 4.8: Onder een gevoelig object wordt verstaan een voor stank gevoelig object. Dit is ais volgt in het besluit gedefinieerd: een gebouw bestemd voor verblijf van personen of een gebouw of terrein bestemd voor dag-of verblijlsrecreatie....

85 V'TJ Rubriek S j^ -.vr^'-viv'.' lrtd6z6 rudnök WOrOen vraqsn Qesieiu, waaiuu.wn warueit diyowiu ui nei udaomi i\aii wulucii vpy«>«mii wiiiwiiii W.WV... :. vóór het stellen'.^ «n liaderfreis. Kruis het väije van hetjuista antwoord aan en ga ih die richdng verdér met hel beantwoorden van de vragen. Als uit het schema blijkt dat het bassin niét IÄ Wröen'öpgèrichU dan kunt u géèn'kennisgevihg.doen. Ook een hinderwetvergunrrihg kan niet worden verleend.' ' ( 0''VÏ'V.. c

86 Adressen Arbeidsinspectie Arbeidsinspectie district Maastricht, - : Postbus 3000,6200 AH Maastricht COTOjag Arbeidsinspectie district Breda,.. Postbus 90109,4800 RA Bred a Arbeidsinspectie district Rotterdam, VanVollenhovenstraat12, 3016BH R otterdam Arbeidsinspectie district Utrecht Postbus 7001, 3430 JA Ni euwegein ^ Arbeidsinspectie district Amsterdam-, Leeuwendaiersweg21,1055 JE Am sterdam - district.deventer, E===5=i^ Postbus 5011,7400 GC De venter '-> SACLZA!- 11 I I I I I II Arbeidsinspectie districtgroningen, " > I" ' ' "" Postbus30016,9700RM Gro ningen Arbeidsinspectie district Zoetermeer,. Postbus 3013,2700 KN Z oetermeer. <P^ Adressen Regionale inspecties van de Voiksgezondheid voor de Milieuhygiëne 1. insp. Groningen, Friesland en Drenthe 4. Insp. Noord-Holiand Postbus Postbus RM Gro ningen 2001 BD Haarlem 7. insp. Zuid-Hoiiand Postbus HH R ijswijk 2. Insp. Overijssel en Flevoland Postbus GB Zw olle 5. Insp. Zeeland Postbus GB M iddelburg 8. Insp. Utrecht Postbus LD U trecht ; Insp. Gelderland 6. Insp. Limburg 9. Insp. Noord-Brabant Postbus 9013 Huskensweg 17 Postbus DR Arnhem 6412 SB He erlen 5200 MA 's-hertogenbosch

87 ARCHIEFEXEMPLAAR GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER > Aan Maatschap V.d. Lende-IJben, Uiterdijkenweg 21, 8315 PM LUTTELGEEST. 7 Uw brief van Uw kenmartc Ons kenmeilc III-12-U DMum 20 mei 1997 Ondafwwp inlleubehaef. Blilagm 1 Iniditingen K. Wljn)a. (0527) Geachte mevrouw, heer, Op 28 april 1997 heeft u een melding gedaan op grond van het 'Besluit mesttiassins milieutieheer* (hiema: Besluit) voor het plaatsen van een tweetal mesttanks op uw bedrijf gelegen aan de ËHtefj^enweo 21 te Lutelgeest. De melding is ingeboekt onder nr. M De melding zal binnenkort in 'De Noordoostpoider* worden gepubliceerd. Overeenkomstig artikel l.e van bijlage li behorend bij het Besluit dient bij de melding een verklaring te worden gevoegd waaruit blijkt dat de bassins zodanig worden uitgevoerd dat aan het gestelde in de in bijlage I opgenomen voorschriften 1.3 en 1.4 wordt voldaan en welke referentieperiode van toepassing is. Aangezien deze verklaring ontbreekt kunnen wij de melding niet accepteren. Wij verzoeken u deze verklaring aan de melding toe te voegen zodat deze alsnog kan worden geaccepteerd. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordoostpoider, de secretaris, de burgemeester. /IQ

88 ASCHIEFeCÈMPUyil? Publiceren In de NOP d.d. 29 mei 1997 Bij de gemeentelijke bestuursdienst zijn de volgende meldingen binnen gekomen inzake de Wet mllleut>eheer, waaifoq belangen van derden kunnen zijn betrokken. Bes/i/if akkorbouwbêdrtlvm mllleulmwer M J.J. Rodenburg, Vllegtulgweg 20 te Ene M LA. Kroon, Mammouttiweg 2 te Ene M H. Veldtiuis, Hertenpad 1 II te Kraggenburg M H. Veldhuis, Hertenpad 5 te Kraggenburg M J. Oppenhulzen, Noorderringweg 32II te Greil M J. de Feijter, Onderduikersweg 17 te Emmeloord M J. Loolse, Leemringweg 16 te Kraggenburg M L Verflage, Blankenhammerweg 1 te Luttelgeest M L Vaandrager, Kalenbergerweg 20 te Luttelgeest M A.P. Vader, Venepad 9 te Rutten BBBIUH gaadrukngol- on moototattono mlttouboheor M EDON zuid, Technlekweg nabij nr. 1 te Emmeloord Beolult hmocabediijvon milieubeheer M Café-restaurant 1 Trefpunt, Brinkweg 2 te Luttelgeest Beelult meeweeelne milieubeheer M Mts. V.d. Lende IJben, l^j^ljkenwegj te Luttelgeest BealuH opeleg goederen milieubeheer M F.T.M. Veendrick. Steenbankpad 3 te Tollebeek BesluH opeleg propaan milieubeheer M J.J. Rodenburg, Vllegtulgweg 20 te Ens M LA. Kroon, Mammouthweg 2 te Ens M LA. Kroon, Mammouthweg 2 te Ene M D. Hulsebosch, Domineesweg 26 te Tollebeek M J. de Feijter, Onderduikersweg 17 te Emmeloord M H.T. Kramer, Noorderringweg 301 te Groll Beelult eeholen en opleldlngelneutulen milieubeheer M SL Ghr. Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs, Vogelsant 6 te Emmeloord BesluH Mnbouwbedrllven met bedekèe teeh milieubeheer M Mts. Heljdermans. Westermeerweg 51 te Espel artfkef 8.19 Wet milieubeheer (melding verandering Inrichting) V Loonbedr^ Oegema, Vaartweg 32 te Espel; beëindigen aftappen aardolleprodukten V Loonbedrijf Oegema, Vaartweg 32 te Espel; opslag van max. 400 kg gewasbeschermingsmiddelen V Loonbedrijf Oegema, Vaartweg 32 te Espel; verandering van de wasplaats V Mts. Knoppers & Rood, Espeierringweg te Tollebeek; wijziging van één windturbine Voor Infonnatle omtrent (de bezwaar- en beroepmogelijkheden naar aanleiding van) de meldingen kan contact worden opgenomen met het bureau milieu van de gemeentelijke bestuursdlensl publ29-5

89 5.2. Intrekkingsbesluiten aangekochte ammoniak Uiterdijkenweg 22 te Luttelgeest DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

90 Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) Melding Activiteitenbesluit Hierbij doe ik, de heer J. Broersma (namens de heer E. de Boer), melding van de verandering van de inrichting E. de Boer. Het voor de melding gebruikte adres is r.van.schoonhoven(gdlv.nl. Vragenboom niet doorlopen U hebt er voor gekozen om de verandering van uw bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op uw bedrijf van toepassing zijn samen te stellen. Gegevens melder Naam melder: de heer J. Broersma Adres: Munsterstraat 18 a 7418 EV DEVENTER Telefoon: Fax: r.van.schoonhoven(gdlv.nl Gegevens drijver inrichting Naam drijver: de heer E. de Boer Telefoon: Fax: Gegevens inrichting Naam inrichting: E. de Boer Adres inrichting: Uiterdijkenweg PP LU I lelgeest Toelichting locatie: KvK nummer: Type bedrijf: onbekend Reden van melding: verandering Correspondentieadres meiding Correspondentie sturen naar het adres van de melder. Gegevens verandering inrichting Datum verandering; Correspondentlenummer: omslkrksla Pagina 1 van 2

91 Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) Omschrijving: Bijlage meezenden: Nee Het wijzigen van de situatie door het melden van 0 dieren. De huidige melding dateert van en heeft betrekking op het houden van 55 melkkoeien (al.1) en 38 stuks jongvee (a3). De bijbehorende ammoniakrechten 384,7 kg NH3 willen wij intrekken t.b.v. de aanvraag NB vergunning t.n.v. J.B. Schaap, Uiterdijkenweg 14 te Luttelgeest. Extra informatie bij de melding U hebt geen extra informatie bij de melding gevoegd. Bijlagen op papier U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag. Indeling inrichting (verandering): de grenzen van het terrein van de inrichting; de ligging en de indeling van de gebouwen; de functie van de te onderscheiden ruimten; de ligging van de bedrijfsriolering; de plaats van de lozingspunten. Situatieschets van de inrichting en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1: en een noordpijl) Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag) Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag) Gegevens bevoegd gezag Gemeente Noordoostpolder Cluster vergunningen Postbus AD Emmeloord Correspondentienummer Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer gebruiken? Correspondentienummer: omslkrksla Datum en tijdstip melding: :59 Correspondentienummer: omslkrksla Pagina 2 van 2

92 Uiterdijkenweg 21 te Luttelgeest DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

93 Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) Omschrijving: Bijlage meezenden: Nee Het wijzigen van de situatie door het melden van 0 dieren. De huidige melding dateert van m.b.t. het houden van 37 melkkoeien (A1.1), 26 jongvee (A3), 2 vleeskalveren (A4.100), 1 vleesstier A6), 2 geiten (Cl) = totaal 276,5 kg NH3. Deze ammoniak rechten worden ingetrokken ten behoeve van de aanvraag NB vergunning t.n.v. J.B. Schaap, Uiterdijkenweg 14 te Luttelgeest. Extra informatie bij de melding U hebt geen extra informatie bij de melding gevoegd. Bijlagen op papier U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag. Indeling inrichting (verandering): de grenzen van het terrein van de inrichting; de ligging en de indeling van de gebouwen; de functie van de te onderscheiden ruimten; de ligging van de bedrijfsriolering; de plaats van de lozingspunten. Situatieschets van de inrichting en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1: en een noordpijl) Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag) Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag) Gegevens bevoegd gezag Gemeente Noordoostpolder Cluster vergunningen Postbus AD Emmeloord Correspondentienummer Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer gebruiken? Correspondentienummer: om570qml8o Datum en tijdstip melding: :48 Correspondentienummer: om570qml8o Pagina 2 van 2

94 5.3. Overeenkomsten overdracht Uiterdijkenweg 21 te Luttelgeest DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

95 De ondergetekenden: Naam S. van de Lende Adres Ulterdijkenweg 21 Postcode/woonplaats 8315 PM Luttelgeest T elefoon/faxnummer Bankrekeningnummer Btw-nummer Particulier K.V.K. nr. in deze overeenkomst verder te noemen "Ver koper". Firmanaam Vertegenwoordigd door Adres Postcode/woonplaats T elefoon/faxnummer Btw-Nummer K.V.K, nr. Schaap J.B. Schaap Ulterdijkenweg PP Luttelgeest NL B In deze overeenkomst verder te noemen "Koper". In aanmerking nemende: ' dat verkoper een agrarisch bedrijf exploiteert of heeft geëxploiteerd en derhalve beschikt over ammoniakemissierechten op grond van een geldige omgevingsvetgunning dan wel vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer welke valt onder de reikwijdte van het verruimde Activiteitenbesluit dan wel besluit landbouw, hierna in verband met leesbaarheid te noemen "vergunning'; dat verkoper te ke nnen geeft dat hij gerechtigd is om te besc hikken over minimaal 37 melkkoeien, 26 stuks jongvee, 2 vleeskalveren, 1 vleesstier en 2 geiten met een emissie van 2 76,5 kg NH3 welke middels de vigerende vergunning met beschikkingsdatum 14 november 1989 verbonden is aan de locatie UHerdijkenweg 21 te Luttelgeest, voor zover het bevoegd gezag deze vergunning erkent; dat partijen hun afspraken aangaande de verkoop en koop van ammoniakemissierechten in onderhavige overeenkomst wensen vast te leggen. Verklaren in verband hiermee te zijn overeengekomen als volgt: 1. Het verkochte Verkoper v erklaart te hebben verkocht aan Koper en Koper v erklaart te hebben gekocht van V erkoper een hoeveelheid ammoniakemissierechten ter grootte van 276,5 kg NHi/Jr. 2. Prijs en betaling De vergoeding bedraagt '» per over te dragen kg NH3, zijnde' De totale vergoeding bedraagt(zegge: _.... cent), hierna te nemen "kot^om". 3. Vermelde koopsom moet uiterllik 5 daaen na het tot stand komen van deze overeenkomst worden voldaan op rekeningnummer ' en name van "Stichting Beheer Derdengelden DLV. De Koopsom blijft op voornoemde rekening staan tot het moment van onherroepelijk worden van de Natuurbeschermingswet vergunning van koper waarin deze ammoniak is aangemerkt als mitigerende maatregel, danwel nada t de prov incie heeft verkla ard dat de over te drage n amm oniak bruik baar is als mitigerende maatregel voor het verkrijgen van de natuurtrescherminaswetveraunnina van koper. HIema zal de koopsom binnen 10 dagen ten gunste van rekeningnummer i i " ^. l \ me van verkoper overgeboekt worden. Kosten en lasten Voor het geval h^ bevoegd gezag van de gemeente Noordoostpolder l^eskosten in rekening brengt voor de behandeling van het door verkoper In te dienen verzoek tot intrekking van de vergunning, komen deze kosten voor rekening van koper. De legeskosten, die het bevoegd gezag eventueel berekend voor de aanvraag en/of het verlenen vna de Natuurbeschermingswetvergunning van koper, komen voor rekening van koper. e De advieskosten met betrekking tot het begeleiden van de onderhavige transactie zijn voor rekening van kóper.

96 Verkoper en koper verp lichten zic h dit bedrag, binnen de geste ide (e erste) term ijn door het bevoegd gezag, te voldoen. 4. Omzetbelasting De Verkoper verklaart dat ter zake van de verkoop door hem geen omzetbelasting verschuldigd is. 5. Levering Verkoper zal in het kader van deze overeenkomst een verzoek om gehele/gedeeltelijk intrekking omgevingsvergunning danwel melding in het kade r van het ac tiviteitenbesluit indienen bij Bevoegd gezag van gemeente Noordooetp otder. Dit verzoek, op te stelle n door DLV, zal tenminste omvatten de in te trekken dieraantallen, het verzoek aan de gemeente om tot publicatie over te gaan en in de publicatie aan te geven aan welke locatie de rechten worden toebedeeld en zal binnen 14 dagen na ontvangst van de koopsom worden ingediend door verkoper. 6. Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat Verkoper is verplicht aan koper eigendom te leveren die: A Onvoonvaardelijk is; B Niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met inschrijving daarvan. Indien de hiervoor vermelde omvang van het verkochte en/of de verdere omschrijving daarvan niet juist of niet volledig is, ontleent noch verkoper noch koper daaraan een recht op ontbinding dezer overeenkomst te vorderen, doch zal op verzoek van de meest gerede oartij een verrekening van het meerdere resp. het minder overgeschreven plaatsvinden op basis van : 'kg. NH3, welke betaling binnen 14 dagen na dit verzoek dient te worden voldaan. 7. Tijdstip feiteiijke levering, baten en lasten, risico De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats terstond nadat het betreffende intrekkingbesiuh met vermelding van de toebedeling van de rechten aan koper onherroepelijk is denwel nadat de melding in het kader van het activiteitenbesluit is gepubliceerd door de gemeente met vermelding van de toebedeling van de rechten aan koper. Vanaf dat tijdstip komen de baten de koper ten goede en zijn de lasten voor zijn rekening. Het risico van het gekochte gaat met de feitelijke levering over van verkoper naar koper. 8. Aanspraken Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkocht kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden, gaan over op koper. Voor zover deze aanspraken niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten -als bedoeld in artikel 251 Boek 6 van het Burgertijk Wet boek- is verko per verplicht op eerste verzoek va n koper aan een o verdracht mee te werken. 9. Verklaringen van veilcoper Verkoper verklaart het navolgende; Verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte; Voor verkoper t>estaat ten opzicht van derden geen verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht of optierecht; Voorts verklaart de verkoper dat de, op basis van de vergunde aantallen dieren, hoeveelheid ammoniakemissierechten, zoals omschreven in artikel 1 van deze overeenkomst aanwezig is en volgens de nu geldende regelgeving / jurisprudentie bruikbaar is als mitigerende maatregel in het kader van het verkrijgen van een Natuurbeschermingswet vergunning; Verkoper staat er tevens voor in dat hij geen handeling(en) heeft verricht of zal vemchten, welke tot gevolg kan hebben dat de h oeveelheid ammoniakemissierechten die aan k oper worden verkocht ver minderd, teniet wordt gedaan of een derde of een publiekrechtelijk lichaam aanspraak heeft / krijgt op de verkochte hoeveelheid ammoniakemissierechten. 10. Medewerkingaplicht Onverminderd het bepaalde in artikel 6 en 7 zijn verko per en koper verplicht alle medewerking te verlenen teneinde koper het recht op de verkochte ammoniakemissierechten te doen toekomen. Zij zijn verplicht met alle middelen te bevorderen dat alle daartoe bevoegde (publiekrechtelijke) instanties en eventuele derden, wier medewerking is vereist, medewerken aan de overdracht van de ammoniakemissierechten van de verkoper naar de koper.

97 11. Informatieplicht Verkoper en koper hebben ten opzichte van elkaar een Informatieplicht over de procedure en de gang van zaken omtrent de overdracht en de noodzakelijke formele handelingen. Tevens machtigen zij elkaar over en weer de inlichtingen zo nodig op te vragen bij de bevoegde instanties en organen. 12. Ingebrekestelling verzuim en boete Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als zij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is of bljjft om aan haar verplichtingen uit hoofd e van deze overee nkomst te voldoen. Ingebrekestelling moet schriftelijk geschieden met inachtneming van een termijn van 8 dagen. Gemeld termijn kan reeds lopen voordat een partij nalat^ is. Wanneer een p artij in ve rzuim is, is deze ve rplicht de sc hade die d e wederpartij dientengevolge lijdt te vergoeden en kan de wederpartij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. Wanneer het ve rzuim betrekking heefi op het meewerken aan de fe itelijke en/of juridische levering dan wel op de vo ldoening van de koopprijs, zal de na latige partij daarnaast ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren welke gelijk is aan 25 % (zegge; vijfentwintig procent) van d e totale koopprijs. Voor zov er de w ederpartij sch ade lijdt, heeft zij, naa st de boete, recht op schadevergoeding. 13. Overige bepalingen Indien het bevoegd gezag op enige wijze gebruik maakt va n haar bevoegdheden en de aa nspraak van de verkoper op voormelde hoeveelheid ammoniakemissierechten ter zake van de overdracht geheel of gedeeltelijk niet (meer) erkent, is de verkoper verplicht al zijn medewerking te verlenen aan de handelingen die ertoe zullen leiden dat voormelde aanspraak alsnog of opnieuw wordt erkend. Ingeval deze inspanningen niet tot het gewenst resultaat leiden vindt verrekening plaats conform het bepaalde in artikel 6 lid 2 dan wel ontbinding dezer overeenkomst voor het geval de gehele overdracht niet erkend wordt, zonder het recht op enige vorm va n schadevergoeding doo r één de r partijen. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing, indien de gehele of gedeeltelijke niet-erkenning van de aanspraak van de verkoper het gevolg is van handelen en/of nala ten door de koper dan wel verkr^e r, daaronder begrepen transacties welke door koper dan we i verkoper zijn/worden gesloten buiten het kader van de onderhavige overeenkomst 14. Recht Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 15. Overige afépraken: Geen. Aldus overeengekomen en ondertekend d.d. 13 oktober 2014 te Luttelgeest Koper S. van de Lende Schaap J.B. Schaap

98 OVEREENKOMST OVERDRACHT AMMONIAK Verkoper; S. van de Lende Uiterdijkenweg PM Luttelgeest Koper; J.B. Schaap Uiterdijkenweg PP Luttelgeest Projectnummer I ,5 kg NH3

99 Uiterdijkenweg 22 te Luttelgeest DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

100 De ondergetekenden; Naam Adres Po$tcode/woonplaat& T elefoon/fexnummer Bankrekeningnummer Btw-nummer K.V.K. nr. E. de Boer Uiterdijkenweg PP Luttelgeest I Landbouwregeiing In deze overeenkomst verder te noemen "Ver koper". Firmanaam Vertegenwoordigd door Adres Postcode/woonplaats Telefoon^xnummer Btw-Nummer K.V.K. nr. Schaap J.B. Schaap Uiterdijkenweg PP Luttelgeest NL B In deze overeenkomst verder te noemen "Koper". In aanmerking nemende: dat verkoper een agrarisch bedrijf exploiteert of heeft geëxploiteerd en derhalve beschikt over ammonlakemisslerechten op grond van een geldige omgevingsvergunning dan wel vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer welke valt onder de reikwijdte van het verruimde Actlvlteltenbeslult dan wel besluit landbouw, hierna in verband met leesbaarheid te noemen "vergunning"; dat verkoper te kennen geeft dat hij gerecht'gd is om te beschikken over minimaal 55 melkkoeien en 38 stuks jongvee met een emissie van 384,7 kg NH3 welke middels de vigerende vergunning met beschikkingsdatum 28 januari 1992 verbonden Is aan de locatie Uiterdijkenweg 22 te Luttelgeest, voor zover het bevoegd gezag deze vergunning erkent; dat partijen hun afepraken aangaande de verkoop en koop van ammonlakemisslerechten In onderhavige overeenkomst wensen vast te leggen. Verklaren in vertiand hiermee te zijn overeengekomen als volgt: 1. Het verkochte Verkoper verklaart te h ebben verkocht aan Koper en Koper v erklaart te hebben gekocht v an Verkoper een hoeveelhäd ammonlakemisslerechten ter grootte van 384,7 kg NHj/jr. 2. Prijs en betaling De vergoeding bedraagt per over te dragen kg NH3, zijnde De totale vergoeding bedraagt r ' (zegge: ;), hierna te nemen "koopsom". Vermelde koopsom moet uiterlijk 5 dagen na het tot stand komen van deze overeenkomst worden voldaan op rekeningnummer ten name van "Stichting Beheer Derdengelden DLV". De Koopsom blijft op voomoemde rekening staan tot het moment van onherroepelijk worden van de Natuurbeschermingswet vergunning van koper waarin deze ammoniak is aangemerkt als mitigerende maatregel, danwd nadat de provincie heeft verkla ard dat de over te dragen amm oniak brui kbaar is als mitigerende maatregel voor het verkrijgen van de natuurbeschermingswetvergunning van koper. Hierna zal de koopsom binnen 10 dagen ten gunste van rekeningnummer ten name van verkoper overgeboekt worden. 3. Kosten en lasten Voor het geval het t> evoegd g ezag v an de gemeente Noordoostpolder legeskosten in rekening brengt voor de behandeling van het door verkoper In te dienen verzoek tot Intrekking van de vergunning, komen deze kosten voor rekening van koper. De legeskosten, die het bevoegd gezag eventueel berekend voor de aanvraag en/of het verlenen vna de Natuurbeschennlngswetvergunnlng van koper, komen voor rekening van koper. De advieskosten met betrekking tot het begeleiden van de onderhavige transactie zijn voor rekening van koper.

101 Verkoper en kope r verplichten zich dit bed rag, binnen de ges telde (eerste) term ijn door het bevoegd gezag, te voldoen. 4. Omzetbdasting De Verkoper verklaart dat ter zake van de verkoop door hem geen omzetbelasting verschuldigd is. 5. Levering Verkoper zal in het kader van deze overeenkomst een verzoek om gehele/gedeeltelijk intrekking omgevingsvergunning da nwel melding in het kad er van het ac tiviteitenbesluit indienen bij Bevoegd gezag van de gemeente Noordoostpolder. Dit verzoek, op te ste llen door DLV, zal tenminste omvatten de in te trekken dieraantallen, het verzoek aan de gemeente om tot publicatie over te gaan en in de publicatie aan te geven aan welke locatie de rechten worden toebedeeld en zal binnen 14 dagen na ontvangst van de koopsom worden ingediend door verkoper. 6. Leveringsverplichting, juridische en feitoiijke staat Verkoper is verplicht aan koper eigendom te leveren die; A Onvoorwaardelijk is; B Niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met inschrijving daanran. indien de hiervoor vermelde omvang van het verkochte en/of de verdere omschrijving daarvan niet juist of niet volledig is, ontleent noch verkoper noch koper daaraan een recht op ontbinding dezer overeenkomst te vorderen, doch zal op verzoek van de meest gerede partij een verrekening van het meerdere resp. het minder overgeschreven plaatsvinden op basis van r f kg. NH3, welke betaling binnen 14 dagen na dit verzoek dient te worden voldaan. 7. Tijdstip feiteiijke levering, baten en lasten, risico De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats terstond nadat de betreffende Natuurbeschermingswetvergunning van kope r onherroepelijk is verteend, dan wel nadat de pro vincie heeft verklaard dat de over te dragen ammoniak bruikbaar is als mhtgerende maatregel voor het verkrijgen van een natuurtieschermingswet vergunning. Vanaf dat tijdstip komen de baten de koper ten goede en zgn de lasten voor zijn rekening. Het risico van het gekochte gaat met de féiteijjke levering over van verkoper naar koper. 8. Aanspraken Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkocht kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden, gaan over op koper. Voor zover deze aanspraken niet kunnen geiden als kwalitatieve rechten ^Is bedoeld in artikel 251 Boek 6 van het Burgerlijk W ettxrek- is verk oper verplicht op ee rste verzoek va n koper aan ee n overdracht mee te werken. 9. Verklaringan van verkoper Verkoper verklaart het navolgende: Verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte; Voor verkoper bestaat ten opzicht van derden geen verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht of optierecht; Voorts verklaart de verkoper dat de, op basis van de vergunde aantallen dieren, hoeveelheid ammonlakemissierechten, zoals omschreven in artikel 1 van deze overeenkomst aanwezg is en volgens de nu geldende regelgeving I jurisprudentie bruikbaar Is als mitigerende maatregel in het kader van het verkrijgen van een Natuurbeschermingswet vergunning; Verkoper staat er tevens voor in dat hij geen handeting(en) heeft verricht of zal verrichten, welke tot gevolg kan hebben dat de hoe veelheid ammonlakemissierechten die aan ko per word en verkocht verm inderd, teniet wordt gedaan of een derde of een publiekrechtelijk lichaam aanspraak heeft / krijgt op de verkochte hoeveelheid ammonlakemissierechten. 10. Medewerkingspilcht Onvemninderd het bepaalde in artikel 6 en 7 zijn verkoper en koper verplicht alle m edewerking te verlenen teneinde koper het recht op de verkochte ammonlakemissierechten te doen toekomen. Zij zijn verplicht met alle middelen te bevorderen dat alle daartoe bevoegde (publiekrechtelijke) instanties en eventuele derden, wier medewerking is vereist, medewerken aan de overdracht van de ammonlakemissierechten van de verkoper naar de koper.

102 11. Informatieplicht Verkoper en kop er heb ben ten opzichte van elkaar een informatieplicht over de p rocedure en de gang van zaken omtrent de overdracht en de noodzakelijke formele handelingen. Tevens machtigen zij elkaar over en weer de inlichtingen zo nodig op te vragen bij de bevoegde instanties en organen. 12. Ingebrekeetelling verzuim en boete Een partij is In verzuim jegens de wederpartij als zij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is of blijft om aan haar verplichtingen uit hoofd e van deze ove reenkomst te voldoen. Ingebrekestelling moe t schriftelijk geschieden met inachtneming van een termijn van 8 dagen. Gemeld termijn kan reeds lopen voordat een partij nalatig is. Wanneer een partij in ver zuim is, is dez e verplicht de sch ade die de wederpartij dientengevolge lijdt te vergoeden en kan de wederpartij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. Wanneer het verzuim betrekking heeft op het m eewerken aan de feitelijke en/of juridische levering dan wel op de voldoening van de koopprijs, zal de nalatige partij daarnaast ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren welke gelijk is aan 25 % (zegge; vijfentwintig procent) van d e totale koopprijs. Vo or zover de wed erpartij schade lijdt, heeft zij, na ast de boete, recht op schadevergoeding. 13. Overige bepalingen Indien het bevo egd gezag op enige wijze gebruik maakt van h aar bevoegdheden en de a anspraak van de verkoper op voormelde hoeveelheid ammoniakemissierechten ter zake van de overdracht geheel of gedeeltelijk niet (meer) erkent, is de verkoper verplicht al zijn medewerking te verlenen aan de handelingen die ertoe zxjuen leiden dat voormelde aanspraak alsnog of opnieuw wordt erkend. Ingeval deze inspanningen niet tot het gewenst resultaat leiden vindt verrekening plaats conform het bepaalde in artikel 6 lid 2 dan wel ontbinding dezer overeenkomst voor het geval de gehele overdracht niet erkend wordt, zonder he t recht op enige vorm van sc hadevergoeding door één der p artijen. Het bepaalde in dit artike l is nie t van t oepassing, indien de gehele of gedeeltelijke niet-erkenning van de aanspraak van de verkoper het gevolg is van handelen en/of nalate n door de ko per dan we l verkoper, daaronder begr^en transacties we lke door koper dan we l verkoper zijn/worden gesloten buken het kader van de onderhavige overeenkomst. 14. Recht Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 15. Overige afepraken: Geen. Aldus overeengekomen en ondertekend d.d. 13 oktober 2014 te Luttelgeest Verkoper Koper

103 OVEREENKOMST OVERDRACHT AMMONIAK Verkoper; E. de Boer Uiterdijkenweg PP Luttelgeest Koper: J.B. Schaap Uiterdijkenweg PP Luttelgeest m Projectnummer ,7 kg NH3 u* Ui O < OLV. ri/ UI h- te c mi a. X w

104 JDLY 5.4. RAV tabellen aangekochte ammoniak Uiterdijkenweg 22, Luttelgeest Naam Locatie idem Adres Uiterdijkenweg 22 Adres Uiterdijkenweg 22 PC+Woonplaats PC + plaats 0 klantnr. / projectnr. Stal nummer Aantal dieren RAV nummer 0 Geldend op ffa-z RAV m Emissie punt Diercategorie Omschrijving stalsysteem A is ammoniak G is Geuren P isfijnstofreductie GL en BWL nummers RGV NH3- nonm OU-norm Ammoniak emissie totaal Maximale NH3 emissie besiuit huisvest! nq Totale maximale emissie 55 A1,1 Melkkoeien > 2jr Grubstai E.0. 1,2m2/koe / A3 Jongvee Vrouwelijk jongvee < 2 jaar loo / , Totaal: 384,70 670,7 kgnh3 kgnh3 DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

105 Uiterdijkenweg 21, Luttelgeest Naam Locatie idem Adres Uiterdijkenvveg 21 Adres Uiterdijkenweg 21 PC+Woon plaats PC + plaats 0 klantnr. / pr ojectnr. Stal nummer Aantal dieren RAV nummer 0 Geldend op S^A-Z RAV Emissie punt Diercategorie OmschirIJvIng stalsysteem A Isammonlak G is Geur en P isfljnstofreductie GLenBWL nummers NH3- norm RGV OU-norm Ammoniak emissie totaal Odour Units totaal JDLV Maximale NH3 emissie besluit Totale maximale emissie huisvesting 37 A1.1 Melkkoeien > 2jr Grubstal E m2/koe / ,5 26 A3 Jongvee Vrouwelijk jongvee < 2 jaar 100 / , A4.100 Vleeskalveren Vleeskalf 0-8mnd Overig 35, ,0 1 AS Vleesstler/vee Vleesstier/vee 8-24 mnd ,2 2 Cl Geiten Geiten > Ijaar 1 18, ,900 3,8 DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest Totaal: 276,50 kg NH3 144,4 Odour Units 468,9 kgnhs

106 5.5. Depositieberekeningen aangekochte ammoniak Uiterdijkenweg 22, Luttelgeest Naam van de berekening: , nr 22 Gemaakt op: :55:40 Zwaartepunt X: 187,700 Y: 531,200 Cluster naam: Schaap, Luttelgeest Berekende ruwheid: 0,13 m Emissie Punten: Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 1 Stal nr ,5 8,0 0,5 1, Gevoelige locaties: Volgnummer Naam X coördinaat Y coördinaat Depositie 1 Rottige Meenthe ,14 Details van Emissie Punt: Stal nr 22 (136) Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 1 A1.1 Melkkoeien A3 Jongvee DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap. Luttelgeest

107 l öü _y - 35 / ^ \ ; (t ) / /, / / s 26 - I ~ / m M ou>ou>eioou>eu> inio<o«h<.h.coeo<» CNj N K- N S- M K. K-NN-<Mh-fVirs.fgN. CM co co ^ ^ in m to t^ hm^goo<eoeooooocaoocoooooooeaooooeo C) O) M ^ ^ 0 1,6 DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

108 Uiterdijkenweg 21, Luttelgeest Naam van de berekening: , nr 21 Gemaakt op: :48:30 Zwaartepunt X: 187,700 Y: 531,200 Cluster naam: Schaap, Luttelgeest Berekende ruwheid: 0,13 m Emissie Punten: Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. Diam. Uittr. Emissie hoogte snelheid 1 Stal nr ,5 6,5 0,5 1, Gevoelige locaties: Volgnumme Naam X Y Depositie r coördinaat coördinaat 1 Rottige Meenthe ,10 Details van Emissie Punt: Stal nr 21 (135) Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 1 A1.1 Melkkoeien A3 Jongvee A4.100 Vleeskalveren A6 Vleesstier Geit DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

109 IA e O O v N- «M r-. 4M ta CA * J 7 T,' r ) ) y f y \ / r A 50 g A r.. 25 :0- ~ ILU - dj,5 la e lo O IA O IA <o (0 ID <o CM CM CA ca A- M' IA IA <o 40 K CO co O) o> K. fm s. CM fc CM N- CM K. CM N- fm r-. CM Ifl in <A (O S N. CO co O O * CM oo OQ CO co CO <o 00 OQ CO co oo CR Cl Cl cn 01 T T- T T T- DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

110 6. Depositieoverzicht Naam 1992 Aanvraag verschil Nr21 Nr22 Toename Rottige Meenthe 0,2 0,44 0,24 0,1 0,14 0,00 502,6 kg 1191 kg 277 kg 385 kg DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

111 7. Beschrijving van de (effecten van de) activiteit 7.1. Beschrijving Bestaande situatie De invloed van de activiteit op de betreffende Natura-2000 gebieden beperkt zich tot de uitstoot van NH3 als gevolg van het houden van melkkoeien en jongvee. Op 26 juni 1996 is een melding Besluit Melkrundveehouderijen Hinderwet ingediend voor het houden van 41 melkkoeien en 29 stuks jongvee. Aangevraagde situatie Deze vergunning aanvraag heeft betrekking op het houden van 110 melkkoeien en 77 stuks jongvee op basis van de bestaa nde rechten ten tijde van aanwijs data. In de RAV tabel len zijn de NH3 emissies van de bestaande en nieuwe situatie weergegeven. De ammoniak uitstoot van de gewenste situatie is doormiddel van de aankoop van ammoniak gelijk aan de vergunde situatie op de referentie datum. De voorgenomen activiteit heeft geen verstorend effect op de betreffende Natura-2000 gebieden. Voor het overige veroorzaakt de activiteit geen storingsfactoren zoals vermeld in de kruistabel. DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

112 7.2. Kruistabel Rottige Meenthe en Brandmeer Storingsfactor 12 3 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden Vochtige heiden Biauwaraslanden Overqanas- en triivenen *Galiqaanmoerassen *Hooqveenbossen Bittervoorn Gestreepte waterroofkever Geviekte witsnuitiibel Groenknoiorchis Grote vuurvlinder Kieine modderkruiper Meervieermuis Piatte schiifhoren Zeqqekorfsiak zeer gevoelig Kgevoelig niet gevoelig l><n.v.t....onbekend DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

113 Toelichting op de storingsfactoren 1 Oppervlakteverlies Kenmerk: afname beschikbaar oppervlak leefgebied soorten en/of habitattypen. Conclusie: Niet van toepassing omdat de inrichting buiten het gebied ligt. 2 Versnippering Kenmerk: van versnippering is sprake bij het uiteenvallen van het leefgebied van soorten. Conclusie: Niet van toepassing omdat de inrichting buiten het gebied ligt. 3 Verzuring Kenmerk: Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van vervuilende gassen door bijvoorbeeld fabrieken en (vracht)auto's. De uitstoot bevat onder andere zwaveldioxide (S02), stikstofoxide (NOx), ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS). Deze verzurende stoffen komen via lucht of water in de grond terecht en leiden aldus tot het zuurder worden van het biotische milieu. De belangrijkste bronnen van verzurende stoffen zijn de landbouw, het verkeer en de industrie. Conclusie: Niet van toepassing omdat de depositie gelijk is aan de vergunde situatie ten tijde van aanwijsdata. 4 Vermesting Kenmerk: Vermesting is de 'verrijking' van ecosystemen met name stikstof en fosfaat. Het kan gaan om aanvoer door de lucht (droge en natte neerslag van ammoniak en stikstofoxiden) of nitraat- en fosfaataanvoer door het oppervlaktewater. Conclusie: Niet van toepassing omdat de depositie gelijk is aan de vergunde situatie ten tijde van aanwijsdata. 5 Verzoeting Kenmerk: Verzoeting treedt op als het chloridegehalte in het water afneemt, en niet meer geschikt is voor de beoogde zoute of brakke natuurtypen. Conclusie: Niet van toepassing omdat de depositie gelijk is aan de vergunde situatie ten tijde van aanwijsdata. 6 Verzilting Kenmerk: Verzilting betreft de ophoping van oplosbare zouten (kalium, natrium, magnesium, calcium) in bodems en wateren. In wateren komt verzilting over het gehele spectrum tussen zoet (<200 mg Cl/I) en zeer zout (> mg Cl/I) voor en is dus niet beperkt tot zoet en brak water. Conclusie: Niet van toepassing omdat de depositie gelijk is aan de vergunde situatie ten tijde van aanwijsdata. 7 Verontreiniging Kenmerk: Er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van stoffen in een gebied voorkomen, welke stoffen onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. Bij verontreiniging is sprake van een zeer brede groep van ecosysteem/gebiedsvreemde stoffen: organische verbindingen, zware metalen, schadelijke stoffen DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

114 die ontstaan door verbranding of productieprocessen, straling (radioactief en niet radioactief), geneesmiddelen, endocrien werkende stoffen etc. Deze stoffen werken in op de bodem, grondwater, lucht. Conclusie: Niet van toepassing omdat de inrichting niet binnen het gebied ligt. 8 Verdroging Kenmerk: Verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden en/of afnemende kwel. De actuele grondwaterstand is zo lager dan de gewenste/benodigde grondwaterstand. Conclusie: Niet van toepassing omdat de inrichting niet binnen het gebied ligt. 9 Vernatting Kenmerk: Vernatting manifesteert zich in hogere grondwaterstanden en/of toenemende kwel veroorzaakt door menselijk handelen. Conclusie: Niet van toepassing omdat de inrichting niet binnen het gebied ligt. 10 Verandering stroomsnelheid Kenmerk: Verandering van stroomsnelheid van beken en rivieren kan optreden door menselijke ingrepen zoals plaatsen van stuwen, kanaliseren of weer laten meanderen. Conclusie: Niet van toepassing omdat de inrichting niet binnen het gebied ligt. 11 Verandering overstromingsfrequentie Kenmerk: De duur en/of frequentie van de overstroming van beken en rivieren verandert door menselijke activiteiten. Conclusie: Niet van toepassing omdat de inrichting niet binnen het gebied ligt. 12 Verandering dynamiek substraat Kenmerk: er treedt een verandering op in de bodemdichtheid of bodemsamenstelling van terrestrische of aquatische systemen, bijvoorbeeld door aanslibbing of verstuiving. Conclusie: Niet van toepassing omdat de inrichting niet binnen het gebied ligt. 13 Verstoring door geluid Kenmerk: verstoring door onnatuurlijke geluidsbronnen; permanent zoals geluid wegverkeer danwel tijdelijk zoals geluidsbelasting bij evenementen. Geluid is een hoorbare trilling, gekenmerkt door geluidsdruk en frequentie. Conclusie: Niet van toepassing omdat de inrichting niet binnen het gebied ligt. 14 Verstoring door licht Kenmerk: verstoring door kunstmatige lichtbronnen, zoals licht uit woonwijken en industrieterreinen, glastuinbouw etc. Conclusie: Niet van toepassing omdat de inrichting niet binnen het gebied ligt. DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

115 15 Verstoring door trilling Kenmerk: Er is sprake van trillingen in bodem en water als dergelijke trillingen door menselijke activiteiten veroorzaakt worden, zoals bij boren, heien, draaien van rotorbladen etc. Conclusie: Niet van toepassing omdat de inrichting niet binnen het gebied ligt. 16 Optische verstoring Kenmerk: optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem. Conclusie: Niet van toepassing omdat de inrichting niet binnen het gebied ligt. 17 Verstoring door mechanische effecten Kenmerk: Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, luchtwervelingen etc. die optreden ten gevolge van menselijke activiteiten. De oorzaken en gevolgen zijn bij deze storende factor zeer divers. Conclusie: Niet van toepassing omdat de inrichting niet binnen het gebied ligt. 18 Verandering in populatiedynamiek Kenmerk: De storende factor verandering in populatiedynamiek treedt op indien er een direct effect is van een activiteit op de populatie-opbouw en/of populatiegrootte. Er wordt hier vooral gedoeld of de situatie waneer er sprake van sterfte van individuen door wegverkeer, windmolens, of door jacht of visserij. Conclusie: Niet van toepassing omdat de inrichting niet binnen het gebied ligt. 19 Bewuste verandering soortensamenstelling Kenmerk: Er is sprake van bewust ingrijpen in de natuur door herintroductie van soorten, introductie van exoten, uitzetten van vis, inzaaien van genetisch gemodificeerde organismen etc. Conclusie: Niet van toepassing omdat de inrichting niet binnen het gebied ligt. DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

116 8. Machtiging DLV Bouw, Milieu en Techniek BV Bijlagen bij aanvraag- Schaap, Luttelgeest

117 Machtiging ALY Aanvrager: Bedrijfsnaam Naam en voorletters Adres Postcode en Woonplaats Telefoon Adres locatie Postcode en Plaats locatie BSN-nummer KvK-nummer Vestigingsnummer Klantnummer Machtigt hierbij: Bedrijf Vertegenwoordigd door Functie Telefoon Schaap J.B. Schaap Uiterdijkenweg PP, LUTTELGEEST Uiterdijkenweg PP Luttelgeest DLV Bouw, Milieu en Techniek BV H. Brand Projectleider Tot het opstellen en indienen van een aanvraag: Omgevingsvergunning voor activiteiten zoals genoemd in artikel 2.1, lid 1 Wabo onder: A Omgevingsvergunning voor bouwen B Omgevingsvergunning voor een werk geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden C Omgevingsvergunning om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen D Omgevingsvergunning voor gebruik met het oog op brandveiligheid E Omgevingsvergunning voor milieu en OBM F Omgevingsvergunning voor het slopen Natuurbeschermingswet G Natuurbeschermingswetvergunning H Verklaring van geen bedenkingen Activiteitenbesluit 1 Melding ingevolge het activiteitenbesluit J Handelen in bezwaar en beroepsprocedures Cventiiee! In te dienen eenvu'lende gegevens alsmede een eventueel in te dienen tweede fase van de aanvraag evenals overige correspondentie, betrekking hebbende op d e hiervoor genoemde omschrijving vaarvnnr aanvrager de qemachtigde in het recht eteit deze namene de aanvracer uit te voeren, behoren eveneens tot de gemachtigde activiteiten. A sn-.t-s.-tär..v irs.';'=-5r+ Ir HÄT-Ä -af fa.-taxyan.a/'annaar \.'an cnr-al'a c met meerdere eigenaren. Aldus overeengekomen te Luttelgeest Handtekening aanvrager Handtekening gemachtigde DLV Bouw, Milieu en Tectiniek BV

Werkingsprincipe DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM

Werkingsprincipe DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM Nummer systeem Naam systeem BWL 2010.35.V3 Ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif Melk- en kalfkoeien ouder

Nadere informatie

Systeembeschrijving van Oktober Vervangt BWL V2 van oktober 2012

Systeembeschrijving van Oktober Vervangt BWL V2 van oktober 2012 Nummer systeem Naam systeem Diercategorie BWL 2010.36.V3 Systeembeschrijving van Oktober 2013 Ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen

Nadere informatie

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 16 (beschermde natuurmonumenten) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door

Nadere informatie

Systeembeschrijving van Oktober Vervangt BWL van oktober Werkingsprincipe

Systeembeschrijving van Oktober Vervangt BWL van oktober Werkingsprincipe Nummer systeem Naam systeem Diercategorie BWL 2012.04.V1 Systeembeschrijving van Oktober 2013 Ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met

Nadere informatie

Beb. door: I Afd. Hoofd i. lisä.. weken. yoor kennisg. aangenomen/tel. afgauaan

Beb. door: I Afd. Hoofd i. lisä.. weken. yoor kennisg. aangenomen/tel. afgauaan rombou awovin«jg ^RVPkAN aan College van Gedeputeerde Statin! DOC. nr.: van de provincie Frysiän! Class, ClaSS. nr. Afdeling Stêd en Piattelên Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN ingek. 2 1 SEP Z015 Afdeling.

Nadere informatie

DOG. nr.; Class, nr.: Afdeling. Afd. Hoofd. Beh. door: ANMFFR-HnPk.RfRA. voor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan

DOG. nr.; Class, nr.: Afdeling. Afd. Hoofd. Beh. door: ANMFFR-HnPk.RfRA. voor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan BOUWKUNDIG BUREAU HAVERKAMP B.V. SINT NICOLAASGA Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslan Afdeling; Stad en platteland Team: Vergunningen en beheer Dhr. Arjan de Haan Postbus 20120 DOG. nr.; Class,

Nadere informatie

PROVINSJE FRYSLAN. Doe. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1! JAN 2016. Afdelir'1. I Afd. Huwid 1/ voor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan

PROVINSJE FRYSLAN. Doe. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1! JAN 2016. Afdelir'1. I Afd. Huwid 1/ voor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan rombou aan College van Gedeputeerde Staten van de provincie Frysiän Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN PROVINSJE FRYSLAN Doe. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1! JAN 2016 Afdelir'1. I

Nadere informatie

Aanvraag verginning Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

Aanvraag verginning Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) Voordat u de aanvraag indient, verzoeken wij unadrukkelijk om contact op te nemen Let op!. 2OVi vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatlpffectkan hebben op

Nadere informatie

Gegenereerd op: 22-01-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: AagroSt_vdBerg_Gewenst Gemaakt op: 22-01-2015 16:03:23 Zwaartepunt X: 210,300 Y: 527,500 Cluster naam: 206057 Vd Berg Berekende

Nadere informatie

Gegenereerd op: 11-06-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: Hogenesch - gewenst Gemaakt op: 11-06-2014 10:57:11 Zwaartepunt X: 254,500 Y: 558,600 Cluster naam: 0644010 - Hogenesch (Gasselternboerveenschemond)

Nadere informatie

Gegenereerd op: 6-11-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 6-11 nav 2006 min 2 stuks vleesv Gemaakt op: 6-11-2014 15:46:02 Zwaartepunt X: 236,700 Y: 554,700 Cluster naam: Deurze 35,

Nadere informatie

Gegenereerd op: 30-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: Vergunde situatie Mulder Wijster Gemaakt op: 30-12-2014 16:58:04 Zwaartepunt X: 231,300 Y: 538,600 Cluster naam: Wijster,

Nadere informatie

Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr.

Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 3-3 kroeze vergund Gemaakt op: 3-03-2015 16:15:54 Zwaartepunt X: 248,600 Y: 561,900 Cluster naam: Eexterzandvoort, Kroeze Berekende

Nadere informatie

alfa Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 2 3 OKT 2015 Afdqling. Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

alfa Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 2 3 OKT 2015 Afdqling. Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN alfa accountants en adviseurs Het College van Gedeputeerde Staten van Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN PROVIN8JB PRY6LAN Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 2 3 OKT 2015 Afdqling. Böli.

Nadere informatie

Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr.

Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 287 vergund Gemaakt op: 5-12-2014 15:46:12 Zwaartepunt X: 241,700 Y: 527,400 Cluster naam: 287 J.J. Renting Berekende ruwheid:

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.A. Luchtenberg Zuidelijke Kanaaldijk 5 7447

Nadere informatie

al/a ^ Doe, nr: Class, nr.; Ingek.: 2 3 OKT 2015 A'delir r

al/a ^ Doe, nr: Class, nr.; Ingek.: 2 3 OKT 2015 A'delir r al/a ^ accountants en adviseurs PROVINSJE FRYSLAN Doe, nr: Class, nr.; Ingek.: 2 3 OKT 2015 A'delir r Ban. door; i Aid. Hoofd r.w6,.m«k

Nadere informatie

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht I N F O R M A T I E B L A D behorend bij een vergunning krachtens artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet '98 (Nbwet) of Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) o.g.v. de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente: Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente: Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats RM16 - Meldingsformulier InfoMil Besluit mestbassins milieubeheer Vooraf Dit formulier is bedoeld voor degene die van plan is een bedrijf op te richten, uit te breiden of te wijzigen, dan wel de werking

Nadere informatie

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast I uuanmuji w^um Doc. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1 1 DEC 2013 Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd AWB..w«lwn 2013 M **/& Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Maatschap van der Vegte Bremmelerstraat 10 8131 PK WIJHE Inlichtingen bij Ben

Nadere informatie

P n O V I N 9 j r. "r ^ \ Doe. nr.: Class, nr.;, ingek.: " O DEC 20 U. Afdeling. Beh.door; j Afd, Hoofd

P n O V I N 9 j r. r ^ \ Doe. nr.: Class, nr.;, ingek.:  O DEC 20 U. Afdeling. Beh.door; j Afd, Hoofd saccon Bavin adviseurs en accountants P n O V I N 9 j r. "r ^ \ Doe. nr.: Class, nr.;, ingek.: " O DEC 20 U Afdeling. Beh.door; j Afd, Hoofd AWB.. weken ACCONBAVM ACCOUNTANTS B.V. KVK NUMMER 91739260000

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Invulinstructies Vul het formulier volledig in en verstrek alle gegevens in de Nederlandse taal en stuur het naar: natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl.

Nadere informatie

Het melkveebedrijf van maatschap De Jong zal uitbreiden tot 175 melkkoeien en 103 stuks jongvee.

Het melkveebedrijf van maatschap De Jong zal uitbreiden tot 175 melkkoeien en 103 stuks jongvee. ^cconeavm / J ito adviseurs en accountants ACCONaAVM ACCOUNTANTS B V. KVK NUMMER 91739260000 SIMMERDYK19 POSTBUS 349 8600 AH SNEEK TEL 0515-42 42 42 FAX 0515-41 92 24 WWW ACCONAVM NL un'trfte'veaf DSitftfrti'ftn

Nadere informatie

AANVRAAG OM NB-WETVERGUNNING EEMSTER 34 DWINGELOO Januari 2014 Johan Keizer Agrifirm Exlan Baaiman Eemster 34 Dwingeloo Bijlagen bij de aanvraag Natuurbeschermingswet AANVRAGER: H. en A. Baaiman en J.

Nadere informatie

Wij wijzigen uw vergunning van 20 februari 2014, zoals u heeft aangevraagd.

Wij wijzigen uw vergunning van 20 februari 2014, zoals u heeft aangevraagd. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Melkveebedrijf Kattenberg de heer S. Kattenberg Bisschopswetering 63 A 8044

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-007675 - gemeente Almere Activiteit

Nadere informatie

8900 HM LEEUWA. BETREFT Aanvuliendc gegevens vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998, Mts. Osinga te Menaldum Aanvraagnummer 01210659

8900 HM LEEUWA. BETREFT Aanvuliendc gegevens vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998, Mts. Osinga te Menaldum Aanvraagnummer 01210659 ^ccon =avm e)/ adviseurs en accountants Ruimte voor ondernemen. ACCONaAVM JURIDISCH ADVIES B V. KVK NUMMER 9114594 SIXMASTRAAT4 POSTBUS 2330 8901 JH LEEUWARDEN TEL 058-28 87 887 FAX 058-2890211 WWWACCONAVM.NL

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 5 april 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-002289 - gemeente Leusden Activiteit

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Artikel 19d en 19e Betreft een melkveehouderij aan de Weusdijk 2,4 & 6 te Ruurlo,

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 12 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-003206 - gemeente Aalburg

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijk intrekking Nb-wet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijk intrekking Nb-wet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Maatschap Voort Ganzenmars 3 7683 SB DEN HAM OV KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H. Valk Hubertsallee 4 8055 PG LAAG ZUTHEM

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie

veriissel provincie Besluit Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v. de heer J. Veldkamp Krieghuisweg 2a 8102 SV RAALTE

veriissel provincie Besluit Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v. de heer J. Veldkamp Krieghuisweg 2a 8102 SV RAALTE Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121 Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v.

Nadere informatie

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant V.O.F. Pepers Habraken De heer B. Pepers Spierkesweg 20 5491 RJ SINT-OEDENRODE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 31 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-013646 - gemeente Barneveld Activiteit

Nadere informatie

Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet - aanvulling

Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet - aanvulling Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet - aanvulling Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 8 september 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-002524 - gemeente Ede Activiteit : het

Nadere informatie

Overzicht toegevoegde bijlagen

Overzicht toegevoegde bijlagen Overzicht toegevoegde bijlagen Bijlage 1; Algemeen...2 Bijlage 2; Kaart ligging bedrijf t.o.v. Natura 2000-gebieden...3 Bijlage 3; Kaart met depositiepunten binnen Natura-2000 gebieden...4 Bijlage 4; Toelichting

Nadere informatie

Weigeren salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013

Weigeren salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 VOF van den Bosch van Lankveld De heer Van den Bosch Langstraat 4 5428 NA VENHORST Onderwerp Weigeren salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 Geachte heer Van den Bosch,

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 23 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-017309 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente:. Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente:. Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats RM15 - Meldingsformulier Besluit melkrundveehouderij milieubeheer Vooraf Dit formulier is bedoeld voor degene die van plan is een melkrundveehouderij 1 op te richten, uit te breiden of te wijzigen, dan

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 21 augustus 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-004219 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

Ydermade 3, De Punt. Zwolle. Ing. A. DE HAAN. Specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu. Formulier Ondertekening aanvraag.

Ydermade 3, De Punt. Zwolle. Ing. A. DE HAAN. Specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu. Formulier Ondertekening aanvraag. Formulier Ondertekening aanvraag Adres locatie: Ydermade 3, De Punt De aanvrager verklaart dat: 1 hij/zij wijzigingen in de aanvraag zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de provincie Drenthe onder vermelding

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2083942/3484735 op de op 11 juli 2012 ontvangen aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

aanvraag Nbwetvergunning Melkveehouderij Marco M. da^toj^anpgdijl^y s L A N

aanvraag Nbwetvergunning Melkveehouderij Marco M. da^toj^anpgdijl^y s L A N rombou aan College van Gedeputeerde Staten van Frysiän Afdeling Stêd en Plattelên Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN betreft aanvraag Nbwetvergunning Melkveehouderij Marco M. da^toj^anpgdijl^y s L A N referentie

Nadere informatie

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Aanvrager : Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre Datum besluit : 16 december 2015 Onderwerp : I.M. Klein Avinck-Reijerink

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1).

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1). Intrekken van een omgevingsvergunning Beschikking 239446 *CONCEPT* INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING nr. 236760 Uitgebreide procedure Voor de inrichting gelegen aan Karlingerweg 9 te Uden, kadastraal bekend

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-014115 - gemeente Putten Activiteit : het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten

AANVRAAGFORMULIER Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten AANVRAAGFORMULIER Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten Algemene aanwijzingen: - Gedeputeerde Staten van Gelderland moeten aan de

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 7 MEI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 7 MEI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 7 MEI 2012 - ZAAKNUMMER 2011-020003 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Rundveehouderij aan de Schurinklaan 49 te Eefde. Aanvraag en procesverloop Bij brief

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5

Nadere informatie

der Werf Opdrachtgever: Dhr. J.H. van Werknr: datum:

der Werf Opdrachtgever: Dhr. J.H. van Werknr: datum: AANVULLINGEN AANVRAAG NB- VERGUNNING Aanvraag NB- vergunning voor dhr. J.H. van der Werf aan de Meenscharweg 27 te Vegelinsoord Opdrachtgever: Dhr. J.H. van der Werf Meenscharweg 27 8467 SC Vegelinsoord

Nadere informatie

Let op. Heeft u vragen bij het invullen?

Let op. Heeft u vragen bij het invullen? Dit aanvraagformulier is nodig om een Natuurbeschermingswet (IMbwet) vergunning aan te vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatief effect kan hebben op (een

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant De heer W. van Bommel Snoertsebaan 4 5757 PB LIESSEL Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland 2013-001167 - gemeente

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

BESCHIKKING, D.D. 10 APRIL ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING, D.D. 10 APRIL ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING, D.D. 10 APRIL 2012 - ZAAKNUMMER 2011-019076 - VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Melkrundveehouderij aan de Bingerdenseweg 17 te Angerlo. Aanvraag en procesverloop

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 14 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-008334 - gemeente Aalten

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Verplaatsing en uitbreiding veehouderij Van der Sluis (Van Oordt's Mersken)

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Verplaatsing en uitbreiding veehouderij Van der Sluis (Van Oordt's Mersken) Maatschap Van der Sluis De Leijen 13 8401 AX GORREDIJK Leeuwarden, 21 september 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01017538 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : G. Wijnsma / (058) 292 58 08 of g.wijnsma@fryslan.nl

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

Bijlagen bij de aanvraag

Bijlagen bij de aanvraag Bijlagen bij de aanvraag Natuurbeschermingswet AANVRAGER: R.J. Tissingh Dorpsstraat 74 7948 BT Nijeveen Onderstaande bijlagen dienen ter ondersteuning aan de vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet:

Nadere informatie

Het college van de gemeente Zuidplas, In het kader van het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan

Het college van de gemeente Zuidplas, In het kader van het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE (art. 2.1 e.v. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum besluit : XX XXXXXX 2013 Verzonden/uitgereikt : Kenmerk : V/UV/20120042 Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: de plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 10 november 2010.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: de plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 10 november 2010. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.H.J. Kip Gammelkerstraat 11 7561 PH DEURNINGEN

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2139347/3715576 op de op 2 januari 2014 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 20 mei 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-001600 - gemeente

Nadere informatie

Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009

Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009 Factsheet Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009 Algemene gegevens. Naam bedrijf D. de Bruin Adres Uddelerveen 79 te Uddel Inrichtingnummer

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Besluit. De heer H. Koersen Bosjessteeg 3 8271 RK IJSSELMUIDEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Koersen,

Besluit. De heer H. Koersen Bosjessteeg 3 8271 RK IJSSELMUIDEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Koersen, Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H. Koersen Bosjessteeg 3 8271 RK IJSSELMUIDEN

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

-.JlS.'.y 'NSJE fbyslan Doe. nr,: Class. nr.: IncGk.; Af dei i-i 3eh. door: voaf kenn-sg. aangenomen/tel. afgedaan

-.JlS.'.y 'NSJE fbyslan Doe. nr,: Class. nr.: IncGk.; Af dei i-i 3eh. door: voaf kenn-sg. aangenomen/tel. afgedaan -.JlS.'.y 'NSJE fbyslan Doe. nr,: Class. nr.: IncGk.; 2 8 NOV 20U Provincie Friesland Afd. Stad en Platteland Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Af dei i-i 3eh. door: Afd. Hoofd j voaf kenn-sg. aangenomen/tel.

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvrager: Dhr. W.A. Maalderink Akkermansstraat 11 7021 LW ZELHEM INHOUDSOPGAVE Uitwerking melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het bedrijf

Nadere informatie

Formulier t.b.v. principeverzoek of bestemmingsplan herziening (let op dit betreft geen aanvraag om omgevingsvergunning)

Formulier t.b.v. principeverzoek of bestemmingsplan herziening (let op dit betreft geen aanvraag om omgevingsvergunning) Formulier t.b.v. principeverzoek of bestemmingsplan herziening (let op dit betreft geen aanvraag om omgevingsvergunning) Wat dient u in: (verplicht in te vullen) Voorlopig advies inzake: Principeverzoek:

Nadere informatie

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie Vierverlaten ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen voor het plaatsen van een noodwaterbuffertank (locatie: Fabriekslaan

Nadere informatie

Formulier Natuurbeschermingswet artikel 19d

Formulier Natuurbeschermingswet artikel 19d 20140331.R02e Bijlage 5A Formulier Natuurbeschermingswet artikel 19d 02-01-2015 1 / 8 1 Gegevens aanvrager Naam J. Jakobsen (Post)Adres Oude Schroeweg 124 Postcode 4339 PV Plaats Nieuw- en St. Joosland

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen)

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen) Pluimveehouderij De Haan BV T.a.v.: Dhr. R. Bosma Dwarshaspel 8 9354 VS ZEVENHUIZEN Leeuwarden, 14 september 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01014489 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : G. Wijnsma

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

provincie grofiingen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden)

provincie grofiingen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) provincie grofiingen Gemeente Del/zijl Bijlage 1 - ^ Marconi Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u

Nadere informatie

M-1. Zoals overeengekomen met onze adviseur de Heer A.M. Rensen hoeven we geen aanvullende gegevens in te dienen ten aanzien van het gesaldeerde.

M-1. Zoals overeengekomen met onze adviseur de Heer A.M. Rensen hoeven we geen aanvullende gegevens in te dienen ten aanzien van het gesaldeerde. Doe. nr.: Class. I UJJ. nr. III.. Ingek.: ^ 8 SEP 2014 M-1 Afdelinn. Beh. door. Afd. Hoofd Ai,3.. weken voor kunnisg. aangenomen/tel. afgedaan Aan de Provincie Friesland Afdeling Sted en Plattelan T.a.v.

Nadere informatie

acconaavm adviseurs en accountants

acconaavm adviseurs en accountants acconaavm adviseurs en accountants ACCON-AVM ACCOUNTANTS B V KVK NUMMER 91739260000 ZONNEDAUW 11 POSTBUS 623 TEL 0512-51 6135 FAX 0512-52 57 06 WWW.ACCONAVM.NL /oor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan Provincie

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Tieleman Transport BV Postbus 26 4587 ZG Kloosterzande Kenmerk: W-AOV150541/ 00115717 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 15 februari 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

Aanvraag Nbwetvergunning. locatie: Steggerdaweg 51 te Steggerda

Aanvraag Nbwetvergunning. locatie: Steggerdaweg 51 te Steggerda Aanvraag Nbwetvergunning locatie: Steggerdaweg 51 te Steggerda Opdrachtgever Naam : J.M. ten Berge Postadres : Steggerdaweg 51, 8395 PJ Steggerda Intake : 112-55212 Rombou Bezoekadres : Zwartewaterallee

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte,

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte, Directie Regionale Zaken Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 06-04-2006 DMW 2006/2196 DRZZ 06-2626/GV 20-07-2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 6 november 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010581 - gemeente Barneveld Activiteit

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer:

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer: AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van T.a.v. de afdeling Amersfoort

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

E N S T O M G EVI N G S D I. FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK. Beschikking. Milieuneutraal veranderen. Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest

E N S T O M G EVI N G S D I. FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK. Beschikking. Milieuneutraal veranderen. Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest O M G EVI N G S D I E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Beschikking Milieuneutraal veranderen Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest OMBEVINGSDIENST FLEVOLAND & B000 EN VEcHTsTREEK Aanvraagnummer:

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: Kernmerk: Dossiernummer (OLO): 2114755 Op 19 december 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van Stichting Werk-Leerboerderij

Nadere informatie