Jaarverslag mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. 17 mei 2013"

Transcriptie

1 1 Jaarverslag mei 2013

2 Volkshuisvestingsverslag 2

3 3 Inhoud Volkshuisvestingsverslag Kengetallen 4 Voorwoord van de bestuurder 6 Bestuursverslag 9 In Betaalbaar wonen in leefbare wijken 14 2 Goede diensten en dienstverlening 37 3 De organisatie: doelmatig en betrouwbaar 44 4 Hoofdlijnen Governance structuur 54 5 Verslag van de Raad van Commissarissen Verklaring besteding middelen 67 Goedkeuring jaarverslag Bijlage: jaarrekening (apart)

4 4 Kengetallen vastgoedportefeuille na stelsel vóór stelsel Aantal VHE in exploitatie wijziging wijziging 1. Voor-oorlogse woningen Na-oorlogse woningen Intramurale complexen Overige woongelegenheden complexen In aanbouw sub totaal Garages Bedrijfsruimten Overige ruimten totaal in exploitatie In beheer Woningen in verkoop totaal Totaal verzekerde waarde ( x 1.000) Aantal woningen naar huurprijsklasse (nettohuur) 1. Goedkope klasse Betaalbare klasse Middeldure klasse Dure klasse Totaal goedkope, betaalbare, middeldure en dure klasse Kwaliteit 1. Aantal reparatieverzoeken per woning 0,87 1,09 1,09 0,79 0,94 0,98 2. Percentage woningen groot onderhoud en woningverbetering (projectmatig) 0,00 1,83 1,83 0,00 1,25 3,51 3. Kosten niet-planmatig onderhoud Kosten planmatig onderhoud Kosten groot onderhoud Totaal kosten onderhoud per woning Prijs- kwaliteitverhouding 1. Gemiddeld aantal punten WWS Gemiddelde rekenhuur per maand 406,10 401,25 401,25 388,72 375,63 358,16 3. Gemiddelde huurprijs per punt 3,29 3,26 3,26 3,24 3,13 3,01 Het verhuren van woningen 1. Mutatiegraad 10,70 9,30 9,30 10,09 10,20 12,60 2. Huurachterstand in een % van de huren en vergoedingen 0,87 0,77 0,77 0,78 0,84 0,52 3. Idem, vertrokken huurders 0,36 0,26 0,26 0,27 0,29 0,25 4. Huurderving in een % van de huren en vergoedingen 0,93 0,58 0,58 0,50 0,68 0,56 5. Idem, in een % van de nettohuur 1,01 0,63 0,63 0,55 0,74 0,61

5 5 Kengetallen (vervolg) na stelsel vóór stelsel wijziging wijziging Financiële continuïteit 1. Solvabiliteit 52,06 47,93 21,68 22,31 27,65 32,76 2. Liquiditeit (current ratio) 1) 1,14 0,35 0,27 0,09 0,12 0,05 3. Rentabiliteit totaal vermogen (%) 5,33-5,73-0,53-5,54-2,85-5,10 4. Cash-flow per woning Eigen vermogen in % van de huren en overheidsbijdr. 479,87 423,09 127,10 131,23 170,60 195,19 6. Eigen vermogen einde boekjaar per VHE Direct rendement (bestaand vastgoed) ( %) 5,8 5,3 5,9 6,8 5,6 6,5 8. Loan to value (%) Interest dekkingsratio (%) 3,79 3,36 3,36 3,42 2,63 2, Interest dekkingsratio o.b.v. WSW parameters (%) 1,65 1,54 2,39 2,26 1,85 1, Investering via mutatie schuldpositie (%) Direct rendement (WACC) (%) 2,88 2,93 3,62 3,11 3,70 4,15 Balans en winst- en verliesrekening ( x 1.000) 1. Huren Vergoedingen Jaarresultaat Overheidsbijdragen ). De current ratio voor 2009 is aangepast. Voor 2009 werd uitgegaan van verkeerde bedragen.

6 6 Voorwoord van de bestuurder Van Vestia tot parlementaire enquête Het jaar 2012 is een buitengewoon bewogen jaar geworden voor de volkshuisvesting, in het bijzonder voor de woningcorporaties. Het begon met de affaire rond de derivatenportefeuille van Vestia. De tot een omvang van ruim 20 miljard gegroeide portefeuille van Vestia vormde een onbeheersbaar risico, vooral toen aanhoudende rentedalingen Vestia verplichtte tot bijstortingen. Dat leidde tot een financieel debacle niet alleen voor Vestia, maar feitelijk voor de gehele woningcorporatiesector. Met veel kunst en vliegwerk is uiteindelijk een overeenkomst met de banken tot stand gebracht. Daarmee kon worden voorkomen dat de problemen zouden doorwoekeren en verdere schade zou worden aangericht in en buiten de sector. Die overeenkomst kost de sector overigens wel veel geld. Geld dat moet worden opgebracht door de corporaties via een verhoging van de saneringssteun. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting begint in 2013 met de heffingen die uit het Vestia drama voortkomen. Het is te makkelijk om te zeggen dat het solidariteitsbeginsel, waarbij corporaties elkaar te hulp schieten als er financiële problemen dreigen, heeft gewerkt. In het begin is alle aandacht er op gericht geweest om de brand niet te laten uitslaan. Maar na het blussen is pas gebleken welke schade de affaire Vestia werkelijk heeft aangericht. Natuurlijk: de aangekondigde saneringssteun voor Vestia is een aderlating voor de volkshuisvesting. Het is geld dat niet meer kan worden geïnvesteerd in de vernieuwing en verbetering van het woningbezit in Velsen of vele andere plaatsen in Nederland. Maar de morele schade van de affaire is misschien wel veel groter. Vestia vormt een voorlopig sluitstuk van een reeks van schandalen en incidenten, die zich in onze sector hebben afgespeeld. Al die gebeurtenissen hebben het aanzien van corporaties ernstig geschaad en zijn er mede de oorzaak van dat de sector onder grote politieke en maatschappelijke druk is komen te staan. Het vormde de aanleiding voor de Tweede Kamer om in maart van dit jaar te besluiten tot het instellen van een parlementaire enquête naar het functioneren van woningcorporaties. Het onderzoek gaat van start in Van lenteakkoord tot Woonakkoord Na de val van het kabinet Rutte I wordt eind april door een eenmalige coalitie van politieke partijen het Lenteakkoord gesloten, nodig om het Nederlandse begrotingstekort binnen de Europese richtlijnen te houden. Hoewel de woningmarkt in de aangekondigde maatregelen een belangrijk onderdeel vormt, richten de partijen zich bij de noodzakelijke hervormingsvoorstellen voor de woningmarkt jammer genoeg niet op het programma WONEN 4.0, het resultaat van een bijzondere samenwerking van Aedes, Woonbond, Vereniging Eigen Huis en NVM makelaars. Dat gebeurt ook niet in Regeerakkoord van eind oktober, het startdocument van het kabinet Rutte II. De voorstellen van het nieuwe kabinet om de woningmarkt uit het slop te halen, zijn ingrijpend. Vooral voor de huursector. De verhuurdersheffing wordt in een aantal jaren opgehoogd tot een bijdrage van ruim 2 miljard voor de sector in Er wordt een inkomensafhankelijk huurbeleid geïntroduceerd. Dat is bedoeld om meer marktconforme huren tot stand te brengen, maar tegelijkertijd huishoudens met een inkomen boven (de zgn. scheefwoners) tot doorstroming aan te zetten. Het geheel van maatregelen maakt echter een onevenwichtige indruk en is niet goed doordacht. Meteen al klinkt er veel kritiek op de gehanteerde aannames en de gebruikte rekenmodellen, maar nog groter is de onrust als de effecten van deze maatregelen worden doorgerekend. De heffing leidt tot een drastische beperking van de investeringsruimte van corporaties; voor sommige corporaties is zelfs sprake van een regelrechte bedreiging in het voortbestaan. De aangekondigde huurverhogingen leiden ook tot heftige reacties bij de huurders omdat zij vrezen straks het kind van de rekening te zijn. De opbrengsten

7 7 van de verhuurdersheffing worden immers niet geïnvesteerd in de volkshuisvesting, maar komen terecht in de algemene middelen om het begrotingstekort van de overheid te dichten. Wij houden er rekening mee dat het woonakkoord wordt uitgevoerd en de minister zijn plannen doorzet. Woningbedrijf Velsen heeft zich nadrukkelijk uitgesproken tegen de maatregelen uit het regeerakkoord en de verhuurdersheffing in het bijzonder. Om zoveel mogelijk druk te zetten gebruiken wij de contacten met onze brancheorganisatie Aedes die in Den Haag lobbywerk voor ons verricht. We leggen contact met plaatselijke en landelijke politici om ze te beïnvloeden en te laten zien wat Woningbedrijf Velsen doet en wil blijven doen in onze gemeente. De Huurdersraad van Woningbedrijf Velsen heeft zich vanaf het eerste moment krachtig verzet tegen de kabinetsmaatregelen en heeft zich aangesloten bij een gezamenlijk protest van huurderverenigingen en Woonbond. Een gezamenlijk protest waartoe de Huurdersraad ons heeft opgeroepenen brengt ons in een lastige positie. Meedoen zou mogelijk kunnen worden opgevat als een signaal dat wij afzien van de extra huurverhoging. Dat kunnen wij ons niet veroorloven en daarom zien we een dergelijk protest als te vrijblijvend. In de maanden tussen de presentatie van het Regeerakkoord en het tot stand komen van het uiteindelijke Woonakkoord, februari 2013, is duidelijk geworden hoe smal de basis is waarop de maatregelen zijn gebaseerd. Er is veel weerstand vanwege de financiële gevolgen voor huurders en corporaties. Er is een breed gedragen ongeloof in de effectiviteit van de maatregelen om de woningmarkt vlot te trekken. Er bestaat de vrees dat op grote schaal in de bouw investeringen achterwege blijven met negatieve gevolgen voor het economisch herstel. En de wijze waarop het Woonakkoord begin 2013 politiek door de beide kamers werd geloodst stelt niet gerust als het om de continuïteit en houdbaarheid van het (woningmarkt)beleid gaat. Positie Woningbedrijf Velsen De maatregelen uit het Woonakkoord vallen ten opzichte van het Regeerakkoord in financiële zin iets gunstiger uit, zowel voor huurders als voor corporaties. Dat geldt ook voor Woningbedrijf Velsen. In de afgelopen jaren van crisis op de woningmarkt heeft Woningbedrijf Velsen maatregelen genomen om de stagnatie in activiteiten en ook de teruglopende (verkoop)opbrengsten goed op te vangen. Dat is gebeurd door geleidelijke aanpassingen van onze beleidsvoornemens. Met de presentatie van het Regeerakkoord is daaraan een einde gekomen. Een drastische herijking van ons strategisch voorraadbeleid is noodzakelijk geworden, waarin principiële keuzes gemaakt moeten worden o.a over onze kerntaken, ons huurbeleid, ons onderhoudsbeleid en onze nieuwbouw- en herstructureringsplanning. Leidraad is nog steeds wel onze in 2012 tot stand gekomen beleidsvisie Betekenis geven aan Velsen, waarin de koers t/m 2015 wordt uitgezet. De discussie over onze toekomstige inzet in de kwaliteit van het wonen in Velsen voeren wij met de gemeente Velsen en onze samenwerkingspartners. De gemeente Velsen heeft de Woonvisie in 2012 niet kunnen afronden, mede onder invloed van alle veranderingen op het terrein van wonen en de gevolgen daarvan voor de corporaties. De planning is nu om in 2013 de Woonvisie te kunnen presenteren en prestatieafspraken te maken. De hervormingsagenda van het kabinet Rutte II heeft ook zijn sporen nagelaten op het gebied van de zorg. Scheiden van wonen en zorg (lees: langer zelfstandig wonen voor ouderen en gehandicapten) hebben grote gevolgen voor de verzorgings- en verpleeghuizen (v&v) van Woningbedrijf Velsen, waar Zorgbalans, één van onze samenwerkingspartners, zorg en diensten verleent. Sinds het begin van 2012 zijn wij intensief met elkaar in gesprek om de gevolgen van de Regeerakkoord maatregelen in beeld te krijgen voor de huidige v&v voorraad. Een transitie van die voorraad ligt in het verschiet, met mogelijk per

8 8 huis combinaties van beschermd en ontzorgd wonen voor bewoners met zowel zware als lichte zorgindicaties. De geringere investeringsmogelijkheden, als gevolg van kabinetsbeleid, spelen ons daarbij wel parten. Dat vereist een zorgvuldige afweging met onze partners op het gebied van zorg en welzijn. Ondanks de ingrijpende crisismaatregelen die worden genomen, ziet Woningbedrijf Velsen de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het zijn zware tijden, dat wel. We moeten alle zeilen bijzetten om goed op koers te blijven, waar we dat willen en de koers goed uit te zetten, waar verandering nodig is. Dat doen we in de organisatie tijdens ons dagelijkse werk, maar ook in speciale bijeenkomsten, waarin we met elkaar spreken over de gevolgen van de kabinetsmaatregelen en hoe we daar als Woningbedrijf Velsen een goed antwoord op kunnen geven. Er is een groeiend bewustzijn in de organisatie dat er verdere maatregelen in de interne bedrijfsvoering nodig zijn om de problemen het hoofd te bieden. Dat doen we vanuit het besef dat dat nodig is om ook in de toekomst goed te kunnen blijven presteren. Dat heeft Woningbedrijf Velsen ook dit jaar gedaan. Dat is zeker niet in de laatste plaats te danken aan de betrokkenheid en inzet van de medewerkers, samen met gemeente en onze samenwerkingspartners. Ted Kuné April 2013

9 9 Bestuursverslag Woningbedrijf Velsen wil een bijdrage leveren aan het op de kaart zetten van Velsen. Wij willen betekenis geven aan Velsen. Dat doen wij vanuit onze passie voor Wonen in Velsen, de titel van de bedrijfsvisie die liep tot en met Met de bereikte resultaten bouwen wij de komende jaren verder. Dit alles gebeurt in een omgeving die wezenlijk anders is dan een paar jaar geleden. Visie en missie / ondernemingsplan Begin 2012 is formeel de bedrijfsvisie voor de komende jaren vastgesteld, Betekenis geven aan Velsen Onze visie is in deze bedrijfsvisie ongewijzigd en luidt als volgt: Woningbedrijf Velsen investeert als maatschappelijk ondernemer in vastgoed en klantgerichte producten en dienstverlening om voor een diversiteit aan doelgroepen, en met name voor mensen in een kwetsbare positie, goed wonen en leven in de woonkernen van de gemeente Velsen te realiseren De missie voor de komende jaren is samengevat in drie speerpunten: 1.Betaalbaar wonen in leefbare wijken 2. Goede diensten en dienstverlening 3. De organisatie: doelmatig en betrouwbaar Wij staan in de eerste plaats voor betaalbaarheid van wonen in Velsen en dat blijft zo. De komende jaren zorgen wij dat ons bezit wordt verbeterd en meer kwaliteit en variatie kent. Dit gaat verder dan de woningen. Wij blijven ons inzetten voor een prettig leefklimaat in buurten waar we bezit hebben. Tegelijkertijd willen we een serieuze slag maken in de servicegerichtheid aan de klant. Dat doen we met ons productaanbod en onze manier van werken. Terugblik In het voorwoord heb ik het huidige speelveld van onze corporatie beschreven. In dit speelveld hebben wij de eerste stappen gezet in de realisatie van onze strategische doelstellingen. Begin 2013 kunnen wij concluderen dat wij nagenoeg alle voorgenomen plannen hebben gerealiseerd. In het bijzonder kunnen worden genoemd: Realisatie verkoopopgave Ondanks alle ontwikkelingen op de woningmarkt is in 2012 de verkoopopgave van 35 woningen uit de bestaande voorraad behaald. Er zijn in woningen geleverd. Het financieel resultaat is helaas niet gehaald. Wij komen 6% lager uit dan begroot omdat de gerealiseerde verkoopprijzen lager zijn dan ingerekend. (paragraaf 1.5). Voorzetting herstructurering en nieuwbouw In 2012 hebben wij de herstructurering en nieuwbouw verder doorgezet. Er zijn twee nieuwbouwprojecten, de Doorbraeck en de Zuidvaerder, opgeleverd in Oud IJmuiden met in totaal 84 sociale en markthuurwoningen. Eind 2012 hebben wij nog drie nieuwbouwprojecten in uitvoering. Met de oplevering van deze projecten voegen wij over 2012/2013 totaal 219 nieuwe huurwoningen toe aan onze gemeente. Ook nieuwe projecten staan op stapel. Zo worden projecten voorbereid gelegen aan de Dolfijnstaat, Orionweg (12 hoog), Noostraat Noord en de Vechtstraat en staan twee projecten eind 2012 voor uitvoering (Golfbreker en Lantaarntjes).

10 10 Beheer voorraad conform Strategisch Voorraadbeleid (SVB) In 2010 hebben wij het Strategisch Voorraadbeleid op hoofdlijnen vastgesteld. Eind 2012 zijn de hoofdlijnen verwerkt in eenheidsplannen voor de verschillende complexen. Het dagelijks beheer sluit nu aan bij de gestelde hoofdlijnen. Voor het huidige zorgvastgoed, dat met name wordt gehuurd door Zorgbalans, is in 2012 gestart met het ontwikkelen van een toekomstvisie. Investeringen in duurzaamheid en leefbaarheid Het terugdringen van energieverbruik door huurders staat hoog op de agenda bij Woningbedrijf Velsen. Bij nieuwbouw worden WKO installaties geplaatst en in de bestaande bouw (portiekwoningen) worden de resultaten van het onderzoek naar zonnepanelen en vervanging van gaskachels verwerkt in onderhoudsplannen. Wij spannen ons in om ook de woonomgeving leefbaar te houden. Betrokkenheid van bewoners vinden wij daarbij essentieel. Ook in 2012 zijn er projecten uitgevoerd die zonder betrokkenheid van bewoners niet van de grond zouden zijn gekomen. Voorbeelden zijn de burendag in wijken, de opruimdag in Velsen Noord en de actie schoonhouden woonomgeving. Noemenswaardig is ook onze ondersteuning bij Telstar Thuis in de wijk, de Street league waarbij scholieren voetballen en klussen in de wijk oppakken. De klant blijft belangrijk De klant staat bij ons centraal en de kwaliteit van onze dienstverlening moet goed zijn. Wij zijn gestart met KWH continue meting en conform doelstellingen worden inmiddels meer dan 70% van onze reparatieverzoeken door onze eigen onderhoudsmedewerkers uitgevoerd. De medewerkers komen meer bij de huurders thuis en zijn daarmee het visitekaartje van de organisatie. Efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering Onder de noemer efficiënte en effectieve bedrijfsvoering hebben we in 2012 een organisatiewijzing rondom de uitvoering van het onderhoud doorgevoerd en de tweede fase van het (primair)automatiseringssysteem in gebruik genomen. Daarnaast is de risicomonitor bij projecten geïmplementeerd. Er zijn in de organisatie van het dagelijks onderhoud organisatieaanpassingen doorgevoerd en sinds de zomer is onze organisatie op één locatie gehuisvest. Meer duidelijkheid over ontwikkelingen In 2012 zijn verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente over de invulling van de locatie in Santpoort Zuid (NOVA terrein). Daarnaast is meer duidelijkheid gekomen over de locatie aan de Nicolaas Beetslaan. Als gevolg van de huuropzegging van Zorgbalans weten wij nu dat het verpleeghuis Oud Velserduin eind 2014 leegkomt. Over de definitieve bestemming van de locatie vinden momenteel gesprekken plaats. Met betrekking tot het Centrumplan is door de gemeenteraad gekozen voor een variant waarbij een winkelboulevard ontstaat in de Lange Nieuwstraat die Marktplein, Velserduinplein en Plein 1945 met elkaar verbindt. In deze variant wordt nog onderzocht in hoeverre tweezijdig winkelen kan worden gerealiseerd zonder dat daarvoor woningen hoeven te worden gesloopt. Vooruitlopend op de uitvoering van de plannen wordt op korte termijn twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor een snelle kwaliteitsimpuls voor het winkelgebied. Met deze besluitvorming is definitief afscheid genomen van de koopgootvariant.

11 11 Samenwerking met gemeente en collega corporaties krijgt vorm Sinds zomer 2012 is het overleg met de gemeente Velsen geïntensiveerd en beter gestructureerd op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Hiermee heeft het overleg een kwaliteitsimpuls gekregen en wordt in goede samenwerking gewerkt aan de woonvisie en prestatieafspraken die in 2013 worden bekrachtigd. Voor de samenwerking met collega-corporaties is een toetsingskader opgesteld. Door de voorgenomen samenwerking tussen AWV Eigen Haard en Kennemerhave vanaf 2014 is er in onze samenwerking met collega-corporaties eind 2012 (nog) geen vervolgstap. Verklaring besteding van middelen De bestuurder verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed ten behoeve van de volkshuisvesting in het statutaire werkgebied van Woningbedrijf Velsen. Vooruitblik Wij realiseren ons dat de omgeving eind 2012 wezenlijk anders is dan tijdens de formulering van de visie in de voorgaande jaren. Wij kiezen ervoor onze primaire doelstellingen, zoals verwoord in de bedrijfsvisie te handhaven en de weg naar realisatie van de doelstellingen waar mogelijk aan te passen aan de omgeving. Concreet betekent dit dat wij ons bewust zijn van de uitgaven en inkomsten en in combinatie daarmee de prioritering en fasering van onderhoud en herstructureringsprojecten. De klant staat centraal in onze visie en blijft dat ook! Zonder klant geen werk voor de corporatie. In 2013 krijgt dit verder vorm in een klantvisie en uitwerking daarvan in een andere of aangepaste website, diensten en producten. Waar mogelijk gaan wij efficiënter en effectiever werken. Wij doen de juiste dingen, werken doelmatig en zijn betrouwbaar.

12 12 In In onze populaire versie van de bedrijfsvisie hebben wij een toekomstbeeld geschetst. Waar staan wij met onze doelstellingen in 2015? Op deze pagina ziet u de stand van zaken van deze doelstellingen. In 2015 Stand van zaken 2012 Paragraaf Zorgt het woonruimteverdeelsysteem voor meer doorstroming Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem wordt besproken en voorbereid. Implementatie staat voor 2014 gepland 1.4 Hoort meer dan 3% van de onze voorraad tot de categorie dure woningen Hebben we minimaal woningen Staat er in ons programma van eisen een paragraaf duurzaamheid Hebben wij minstens zes complexen met een WKO installatie Hebben we tenminste drie kleinschalige woonprojecten voor ouderen Hebben wij minimaal 250 huurwoningen verkocht Is het gemiddelde huurprijsniveau tenminste 72% van maximaal redelijk Voert onze servicedienst 70% van alle reparatieverzoeken uit Is het gebruik van social media zoals Twitter en Facebook gewoon geworden De voorraad dure woningen is gegroeid van 1,4% naar 2 % In 2012 is de voorraad gewijzigd van 6477 naar 6525 Het Energie en Duurzaamheidsbeleid wordt in 2013 opgesteld. Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van duurzame materialen. Eind 2012 hebben wij vier complexen met een WKO installatie. Er zijn twee complexen toegevoegd. Eind 2012 hebben wij twee kleinschalige projecten opgeleverd. De derde wordt in 2013 opgeleverd. Eind 2012 hebben wij totaal 125 huurwoningen verkocht. Eind 2012 is de gemiddelde huurprijs 70% van maximaal redelijk 1. Eind 2012 voert de Servicedienst 80% van alle reparatieverzoeken uit Eind 2012 twitteren een paar collega s en hebben we 1200 tweets gemaakt en 343 volgers Exclusief sloop- en renovatiecomplexen

13 13 In 2015 Stand van zaken 2012 Paragraaf Regelen we, al dan niet tegen betaling, het huurdersonderhoud voor onze huurders Het Solide serviceabonnement wordt in 2013 toekomstproof en kostendekkend gemaakt. 2.3 Worden huurders standaard betrokken bij uitvoering van onderhoud aan de woning Kunnen huurders snel zien welke veranderingen in de woning zijn toegestaan en wat de consequenties zijn Voeren we periodiek een onderhoudscheck uit in de woning gericht op veiligheid en slijtage Hebben we onderzocht of huurders er prijs op stellen zelf zaken via internet te regelen bijvoorbeeld het inplannen van een reparatieverzoek Maken we meer gebruik van middelen zoals een klantenpanel om de mening van onze huurders te vragen Zijn we een leer werkbedrijf op verschillende onderhoudsgebieden Hebben twee of meer bouwprojecten als leerling bouwplaats gefungeerd Krijgen we gemiddeld een 7 voor de visitatie Weten partners wat ze van ons kunnen verwachten. Worden medewerkers aangestuurd op basis van competenties Scoren medewerkers goed op onze kernwaarden verantwoordelijk, ondernemend en verbindend Vinden er standaard audits plaats op onderhoud en Woondiensten en is risicomanagement onderdeel van alle procedures. Eind 2012 zijn bij alle grotere onderhoudsprojecten bewonerscommissies betrokken. Het beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen is uitgewerkt. Informatie staat op de website en is te verkrijgen op kantoor. Eind 2012 zijn alle huurders met een Solide abonnement bezocht en is in hun woning een controlecheck uitgevoerd op elementen van het Solide abonnement. Eind 2012 is dit nog niet opgepakt. Dit volgt op de introductie van SharePoint in de organisatie in 2013/2014 Eind 2012 is dit nog niet verder uitgewerkt. Dit volgt op aanpassingen van de website Eind 2012 hebben wij leerwerkplekken 3.3 bij de Servicedienst. Bij onze projecten in uitvoering hebben 3.3 we in samenwerking met SSPB ca. 12 leerling bouwplaatsen. De visitatie wordt in 2014 herhaald. - Wij informeren onze belanghebbenden over onze doelstellingen. Eind 2012 zijn voor alle functiegroepen competenties bepaald. Vanaf 2013 wordt dit meegenomen in de beoordelingscyclus. Wordt gemonitord bij de beoordelingscyclus Hebben audits op onderhoud plaatsgevonden en zijn aanbevelingen gedaan voor verbetering van de processen. In 2013 wordt dit getoetst

14 14 1. Betaalbaar wonen in leefbare wijken Rode draad bij het beheer van onze woningen en woonomgeving is het Strategisch Voorraadbeleid (SVB). De herstructurering van de voorraad wordt, na jaren van voorbereiding, zichtbaar door de sloop van complexen en de daarop volgende nieuwbouw: medio 2012 hebben wij vier nieuwbouwprojecten in uitvoering, goed voor circa 200 nieuwbouwwoningen! De investeringen in nieuwbouw en bestaande voorraad leiden tot een verschuiving naar meer kwaliteit en daarmee samenhangend een hoger huurniveau over de gehele linie. Belangrijk is dat wij een groot deel van de voorraad betaalbaar houden voor onze doelgroep. Belangrijk vinden wij een rechtvaardige toewijzing van de woningen: passend bij het huishouden en het inkomen. Op basis van dit uitgangspunt werkten wij in 2012 met betrokken partners aan een aanpassing van het woonruimteverdeelsysteem. De middeninkomensgroepen kunnen wij steeds beter bedienen met duurdere huurwoningen en door verkoop in de bestaande voorraad. Verkoop van bestaande huurwoningen (eengezinswoningen en appartementen) levert niet alleen financiële middelen voor de vernieuwing van de voorraad, maar biedt woningzoekenden ook meer keuzen. In diverse buurten en complexen leidt verkoop tot een betere balans in het aantal huur- en koopwoningen met een positieve invloed op de leefbaarheid. Wij streven naar wijken waar het volgens bewoners prettig en goed leven is. Dat vraagt om een woonomgeving die fysiek op orde is, veilig is en waar weinig overlast is. Wij participeren in bestaande wijkinitiatieven als dat goed is voor de leefbaarheid nabij ons bezit en versterken op verschillende manieren (fysiek en sociaal) de leefbaarheid. Sterker dan voorheen gaan wij uit van de eigen kracht van bewoners en stimuleren wij eigen initiatieven van bewoners. 1.1 Blijvend betaalbaar wonen De investeringen in nieuwbouw en bestaande bouw leiden tot meer kwaliteit en een gedifferentieerder aanbod. Belangrijk is dat er voldoende betaalbare woningen met een laag inkomen blijven. Huidige woningvoorraad 2 De huidige woningvoorraad is op de volgende pagina weergegeven. Ten opzichte van het voorgaande verslagjaar is de woningvoorraad toegenomen van woningen naar woningen. Deze groei komt door het saldo van: - de oplevering van 84 nieuwbouwwoningen (Doorbraeck 52 huurwoningen en Zuydvaerder 32 huurwoningen) - de verkoop en levering van 36 woningen in de bestaande voorraad. 2 Op basis van de werkelijke rekenhuren per 31 december 2012

15 15 Productgroep Huurprijsniveau 3 SVB-categorie Segmentering Goedkoop Betaalbaar Middelduur Duur Eindtotaal Percentage 1-2 persoons Eengezins ,6% Etage met lift ,5% Etage zonder lift ,7% Totaal 1-2 persoons ,8% Gezinnen Eengezins ,2% Etage met lift ,6% Etage zonder lift ,3% Totaal gezinnen ,2% Senioren Eengezins ,8% Etage met lift ,5% Etage zonder lift ,7% Totaal senioren ,0% Eindtotaal ,0% Percentage 29,8% 64,2% 4,0% 2,0% 100,0% Maatschappelijk vastgoed, eenheden in zorgcentra 820 Maatschappelijk vastgoed, overige panden 7 Overige panden 666 De gemiddelde netto huurprijs van onze sociale huurwoningen is De gemiddelde netto huurprijs van de markthuurwoningen (segment: dure woningen) bedraagt per 31 december Door het nieuwe (hogere) streefhuurbeleid en de oplevering van nieuwbouw is een verschuiving zichtbaar in de huurprijsklassen van minder goedkoop naar een groei in de betaalbaar, middelduur en duur. Dit sluit aan bij de wens te komen tot meer evenwicht in de prijs/kwaliteitverhouding. Vanuit het SVB heeft voor 19 kleine eengezinswoningen aan de Esdoornstraat een doelgroepwijziging plaatsgevonden van senioren naar 1-2 persoonshuishoudens. 3 Toelichting huurprijsniveaus: Goedkoop < 366,37 Betaalbaar 366,37 < 561,98 Middelduur 561,98 < 664,66 Duur > 664,66 4 Exclusief sloop of renovatiecomplexen waar de huurprijs op 0,- staat in verband met tijdelijke verhuur op grond van de leegstandswet.

16 Vergroten kansen middeninkomensgroepen Onder de middeninkomensgroepen verstaan wij huishoudens met een inkomen tussen de en (prijspeil 2012) De kansen op de woningmarkt hebben wij voor deze groepen 2012 vergroot met de oplevering van 42 markthuurappartementen. Volgens planning worden in 2013 de 32 markthuurwoningen voor deze doelgroep opgeleverd. 1.3 Huurbeleid: eerlijk en betaalbaar Dit jaar is het huurprijsbeleid overeenkomstig het SVB ingevoerd. De streefhuur voor de sociale huursector is bepaald op 85% van de maximaal redelijke huurprijs. Voor de dure woningen geldt de marktprijs. Bij mutaties worden de huurprijzen aangepast. Enige uitzondering zijn woningen die deel uitmaken van een toekomstig sloopcomplex. Gezien de onderhoudsstaat wordt hier een streefhuurpercentage van 62% toegepast. De jaarlijkse huurverhoging voor woningen, garages, bedrijfsruimten, bergingen en dergelijke was in % (2011: 1.3%). Ook onze markthuurwoningen zijn met dit percentage verhoogd. Hierbij zijn wij uitgegaan van het Rijksbeleid waarbij de huurverhoging is gekoppeld aan de inflatie. Er zijn een beperkt aantal uitzonderingen gemaakt bij de complexen die in het kader van de herstructurering een peildatum hebben. Huurbetaling en huurincasso Ons incassobeleid doet recht aan een bedrijfsmatige benadering van de incasso met oog voor het sociale aspect. Steeds meer maken wij gebruik van social media of persoonlijk contact (telefonisch of huisbezoek) om onze huurders met een achterstand te benaderen. Eind 2012 was de totale achterstand onder onze actieve huurders (= 0,87% van de jaarhuur). Dit was in 2011: (= 0,77% van de jaarhuur). Jaar Totaal achterstand actieve huurders Totaal achterstand niet- actieve huurders Totale huurachterstand alle huurders Uitgevoerde gerechtelijke ontruimingen % 0.27% 1.05% % 0.26% 1.03% % 0.36% 1.23% 16 De 16 ontruimingen in 2012 zijn voortgekomen uit huurachterstand. Het aantal betaalafspraken is in 2012 gestegen. Wij zien de effecten van de economische omstandigheden op het betaalgedrag van de huurder. Eind 2012 liepen er 70 betaalafspraken (2011: 46). Het gemiddelde bedrag voor een regeling is 576 (2011: 570). Het aantal termijnen is gemiddeld 7 (2011: 6).

17 17 Eind 2012 maken 65 huurders gebruik van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (2011: 60). Woningbedrijf Velsen geeft de voorkeur aan een automatische incasso. In 2012 is het aantal afgegeven automatische incasso s gelijk aan 2011: 77%. De samenwerking met de convenantpartijen schuldhulpverlening verloopt naar wens. Huishoudens die op het punt staan doorgestuurd te worden naar een deurwaarderskantoor worden vooraf gecontroleerd op huishoudsamenstelling en leeftijd. Als daar aanleiding voor is, wordt het maatschappelijk werk ingeschakeld. 1.4 Toewijzing gericht op passende bewoning en doorstroming Onze woningen worden toegewezen via Wonen in Velsen, een samenwerking van gemeente en corporaties. Het systeem gaat uit van een gecombineerd optie- en lotingmodel waarbinnen alleen passend kan worden toegewezen op inkomen en in een enkel geval op een seniorenlabel. In 2012 zijn de partijen gestart met de uitwerking van een nieuw woonruimteverdeelsysteem. Belangrijke voorwaarde binnen een nieuw systeem is dat wij passend kunnen toewijzen naar inkomen en huishouden om zodoende onze strategische doelstellingen te bereiken. De toewijzing moet doelmatig en efficiënt zijn en we moeten kunnen sturen in de woningtoewijzing, zodanig dat onze sociale woningvoorraad passender wordt toegewezen. Bijvoorbeeld het toewijzen van eengezinswoningen aan gezinnen en kleine etagewoningen aan 1-2 persoonshuishoudens. Binnen deze uitgangspunten bepalen woningzoekenden zoveel mogelijk zelf voor welke woning zij in aanmerking willen komen. Zij krijgen daarbinnen zoveel mogelijk keuzevrijheid en flexibiliteit. Van woningzoekenden wordt een actieve houding gevraagd. Het verhuurproces wordt zo doelmatig mogelijk ingericht; voor de woningzoekende, maar ook voor de corporatie en de gemeente. Het nieuwe Wonen in Velsen moet voor woningzoekenden gebruiksvriendelijker worden. Daarnaast moet het systeem ons betrouwbare managementinformatie bieden, om hiermee meer sturing te geven aan nieuwbouwontwikkelingen en het vergroten van kansen voor specifieke doelgroepen. Het bevorderen van de doorstroming binnen onze eigen voorraad (doelstelling 50% nieuwbouwwoningen bij voorrang voor onze eigen huurders) wordt meegenomen bij de prestatieafspraken met de gemeente Velsen en andere corporaties. Het nieuwe systeem van toewijzing zal hiervoor vooral technisch worden ingezet. Doelstelling is om het nieuwe Wonen in Velsen op 1 januari 2014 te activeren. Mutatiegraad Woningbedrijf Velsen Jaar Mutatiegraad % % % ,2% Na een daling in 2011 is de mutatiegraad in 2012 weer gestegen. De oorzaak hiervan is dat er veel woningen zijn leeggekomen in verband met herstructurering (betreft uitplaatsingen en ook tijdelijke verhuur die leegkomt). Er zijn 709 huurcontracten getekend. Deze huurcontracten zijn als volgt onder te verdelen:

18 18 Woonruimten: (668) Garages en bergruimtes: (39) Bedrijfsruimte: (4) Daarnaast zijn er 8 wijzigingen aangebracht in contracten voor de levering van warmte uit ons ketelhuis in Zeewijk. Dit betreffen koopwoningen die een andere eigenaar hebben gekregen. Toewijzing van woonruimten naar kernen en wijze van toewijzing Kern Optie model Winkel model Bemiddeld Makelaar Woningruil Tijdelijke verhuur Eindtotaal DRIEHUIS NH 1 1 IJMUIDEN SANTPOORT NOORD SANTPOORT ZUID VELSEN NOORD VELSERBROEK 5 5 VELSEN Zuid 2 2 Eindtotaal in % van totaal 34% 26% 24% 5% 1% 10% 100% Toewijzing naar huursegment. Huurprijsklasse Aantal % verhuurde woningen % in 2011 Goedkoop (tot ) Betaalbaar ( 366,66-561,98) Middelduur ( 561,98 664,66) % 41% % 56% 76 11% 2% Duur (>664,66) 42 6% 1% Er heeft dit jaar een duidelijke verschuiving plaats gevonden van toewijzing van woningen in het goedkope naar dure segment. Het aantal toegewezen dure woningen is relatief hoog. Deze verschuiving heeft te maken met de harmonisatie van de huur bij mutatie, de oplevering van nieuwbouwwoningen en een hogere mutatiegraad in het dure segment. In het complex de Zuydvaerder hebben wij 22 dure huurwoningen opgeleverd. Hiervan zijn er 16 verhuurd in (De overige 6 zijn in 2013 verhuurd). Huisvesting doelgroep Europese regelgeving Van de vrijkomende sociale huurwoningen moet 90% worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot (prijspeil 2012). Wij hebben 22 woningen (3.5%) verhuurd aan huishoudens met een inkomen boven Dit betrof voornamelijk herstructureringskandidaten. De resterende ruimte binnen de 10 % wordt niet gebruikt. Wij gaan er vanuit dat er voor de hogere inkomens voldoende woonruimte beschikbaar is in het dure huursegment.

19 19 Woningbedrijf Velsen wijst nieuwe huurders en huurders met een betaalachterstand op de mogelijkheid om van huurtoeslag gebruik te maken. Bijzondere doelgroepen Statushouders De toewijzing van woningen aan statushouders gebeurt in overleg met de gemeente. In 2012 hebben we de taakstelling gehaald. Halverwege het jaar vond een wijziging plaats in de berekeningswijze van de taakstelling. Niet meer het aantal woningen was maatgevend, maar het aantal personen werd de taakstellend. Geheel 2012 zijn 5 woningen toegewezen. Dit zijn 9 statushouders (2011: 24). Jongeren De toewijzing van woningen aan jongeren verliep via het reguliere woonruimteverdeelsysteem. In 2012 zijn 129 jongeren (2011: 140) tot 23 jaar een woning gaan huren bij Woningbedrijf Velsen. In de categorie 24 tot 30 jaar zijn dit 198 jongeren (2011: 123). Ouderen De toewijzing van woningen aan ouderen, ouder dan 65 jaar, gebeurde in 2012 deels via het reguliere woonruimtesysteem en deels via het Zorgloket (geïndiceerden). In 2012 zijn 80 (2011: 55) woningen toegewezen aan een 65plusser. Als gevolg van herijking van de rol van de gemeentelijke overheid, heeft gemeente Velsen besloten geen indicaties meer te verstrekken. Met ingang van 1 januari 2013 hebben Zorgloket (onderdeel van Zorgbalans) en de drie Velsense woningcorporaties (AWV/Eigen Haard; Kennemerhave en Woningbedrijf Velsen) gezamenlijke besloten de rol van de gemeente over te nemen. Onder de naam Servicepunt Zorgwoningen Velsen voor iedereen die een vorm van verzorgd en/of beschermd wonen nodig heeft krijgt deze samenwerking vorm. Er zijn afspraken gemaakt over inschrijving en toewijzing.

20 20 Toewijzing naar inkomen De definitie van laag en hoog inkomen is per 31 december 2012 (bijlage E) Leeftijdklasse Inkomensklasse Eenpersoonshuishoudens Twee- of meerpersoonshuishoudens <65 Laag < < Hoog > > >65 Laag < < Hoog > > BBSH-verantwoording, aanhangsel E: EENPERSOONSHUISHOUDENS HUURPRIJSKLASSE leeftijd Inkomen goedkoop betaalbaar Middelduur Duur Eindtotaal <65 laag 9.9% 27.7% 3.3% % hoog 3.1% 10.5% 2.1% 2% 17.1% Totaal <65 13% 38.2% 5.4% 2% 58.5% 0 0% > 65 laag 1.6% 2.7% 0.2% 0,3% 4.3% hoog.5% 1.6% 2.6% Totaal >65 2.1% 4.3% 0.2% 0.3% 6.9% Eindtotaal 15.1% 42.5% 5.5% 2.3% 65.4% TWEEPERSOONSHUISHOUDENS HUURPRIJSKLASSE leeftijd inkomen goedkoop betaalbaar Middelduur duur Eindtotaal <65 laag 2% 12.3% 2% 0% 17% hoog 0.5% 1.5% 0.5% 2.8% 5% Totaal <65 2.5% 13.8% 2.5% 2.8% 22% >65 laag 0.6% 0.9% 0.6% 0% 2.1% hoog 0% 0.6% 0.3% 0.2% 1.0% Totaal >65 0.6% 1.5% 0.9% 0.2% 3.1% Eindtotaal 3.1% 15.3% 3.3% 3% 25% DRIE EN MEERPERSOONSHUISHH HUURPRIJSKLASSE leeftijd inkomen goedkoop betaalbaar Middelduur duur Eindtotaal <65 laag 1.4% 3.7% 2.2% 0% 7.3% hoog 0% 0.5% 1.2% 1% 2.7% Totaal <65 1.4% 4.2% 3.4% 1% 10% >65 laag 0% 0% 0% 0% 0% hoog 0% 0% 0% Totaal >65 1.4% 4.2% 0% 0% 0% Eindtotaal 1.4% 4.2% 3.4% 1% 10% TOTAAL HUURPRIJSKLASSE Inkomensklasse goedkoop betaalbaar middelduur duur Eindtotaal laag 15.6% 47% 8.1% 0% 70.7% hoog 4.0% 15% 4.2% 6.1% 29.3% Eindtotaal 19.6% 62% 12.3% 6.1% 100%

Jaarverslag 2013. Volkshuisvestingsverslag 2013, 12 mei 2014 1

Jaarverslag 2013. Volkshuisvestingsverslag 2013, 12 mei 2014 1 Jaarverslag 2013 Volkshuisvestingsverslag 2013, 12 mei 2014 1 Inhoud Kengetallen Voorwoord van de bestuurder Bestuursverslag In 2015 1 Betaalbaar wonen in leefbare wijken 2 Goede diensten en dienstverlening

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 in beeld

Jaarverslag 2015 in beeld Jaarverslag 2015 in beeld Dienstverlening B Dienstverlening: (van ABC) in de Aedes Benchmark 113.000 telefoontjes van klanten afgehandeld 8,1 Nieuwe huurders 7,2 6,6 Onderhoudsniveau binnenzijde woning

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

1. Organisatie Profiel Thema s AlleeWonen in kengetallen Verkorte CV Raad van Bestuur 4

1. Organisatie Profiel Thema s AlleeWonen in kengetallen Verkorte CV Raad van Bestuur 4 Persmap AlleeWonen Inhoud 1. Organisatie 1 1.1 Profiel 1 1.2 Thema s 1 1.3 AlleeWonen in kengetallen 2 2. Verkorte CV Raad van Bestuur 4 3. Contactinformatie 5 3.1 Persberichten 5 3.2 AlleeMagazine 5 3.3

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord Huurinkomsten van corporaties, 2012 2021. De gevolgen van het regeerakkoord Johan Conijn & Wolter Achterveld Inleiding Op verzoek van Aedes heeft Ortec Finance de financiële gevolgen van het regeerakkoord

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Profiel. Woningbedrijf Velsen. Directeur-bestuurder

Profiel. Woningbedrijf Velsen. Directeur-bestuurder Profiel Woningbedrijf Velsen Directeur-bestuurder Achtergrond Woningbedrijf Velsen is een financieel gezonde en met circa 6800 verhuureenheden de grootste woningcorporatie in Velsen. Daarnaast verhuurt

Nadere informatie

Passie voor de klant

Passie voor de klant Passie voor de maatschappelijke opgave Passie voor de klant Woningbedrijf Velsen realiseert zich dat de klant belangrijk is. Niet elke klant heeft dezelfde wensen, behoeften en gewoonten. Wij spelen daarop

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

4 Kwaliteit van het bezit

4 Kwaliteit van het bezit 4 Kwaliteit van het bezit 4.1 Kwaliteitsbeleid bestaand bezit Onderhoud moet het vastgoed van Woonpartners in technisch opzicht goed verhuurbaar houden. Tijdens de bewoning spelen we zo goed mogelijk in

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth Woningcorporaties in Nuth Presentatie gemeenteraad Nuth 27 november 2012 Inhoud presentatie Voorstellen: Wonen Zuid & Wonen Limburg Wat doen woningcorporaties? Ontwikkelingen in de woningmarkt Regeerakkoord

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. 3 april 2012 versie 2.0. Pagina 1 van 112

Jaarverslag 2011. 3 april 2012 versie 2.0. Pagina 1 van 112 Jaarverslag 2011 3 april 2012 versie 2.0 Pagina 1 van 112 Inhoud Kengetallen 5 Voorwoord van de bestuurder 7 Bestuursverslag 9 1 (Maatschappelijk) vastgoed in herstructurering en nieuwbouw 13 1.1 Differentiatie

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT 1. SOCIALE WONINGVOORRAAD: DIFFERENTIEREN WONINGAANBOD We hebben geconstateerd dat ons woningbezit te eenzijdig is opgebouwd, waarbij het vooral

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m 2016 Reg.nummer: 2013/154058 1. Inleiding Op 19 juli 2012 is de Woonvisie Haarlem in de raad vastgesteld (2012/220951). Aan de hand van de hierin opgenomen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Waardwonen kan haar koers

Waardwonen kan haar koers in vogelvlucht Waardwonen kan haar koers behouden Samenvatting van het volkshuisvestingsverslag over 2014 Waardwonen kan haar koers behouden Al een aantal jaren bewandelt Waardwonen het pad van meer doen

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Renske Jongsma en Martijn Schut Directie Woningmarkt Woningvoorraad Woningtype mln % Koopwoningen Corporatie huurwoningen Corporatie huurwoningen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Huisvesten van onze doelgroepen: voldoende betaalbare woningen

Huisvesten van onze doelgroepen: voldoende betaalbare woningen 4 Huisvesten van onze doelgroepen: voldoende betaalbare woningen visie en doelstellingen betaalbaarheid We vinden het belangrijk dat mensen met een bescheiden inkomen goed kunnen wonen en kunnen kiezen

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

KENGETALLEN PORETEFEUILLE STRATEGIE

KENGETALLEN PORETEFEUILLE STRATEGIE In de loop van 2015 is door Eigen Haard een nieuwe Ondernemingsstrategie ontwikkelt en als uitwerking daarvan een nieuwe Portefeuille strategie. Over de Portefeuillestrategie is advies gevraagd aan Alert.

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2013 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 5. Rondvraag

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015

Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015 Aan de heer Ch. Klap, directeur bestuurder Woningstichting Ons Doel Postbus 569 2300 AN Leiden Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015 Geachte heer Klap, HOOD ontving onlangs een groot

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Ruimte maken om thuis te geven

Ruimte maken om thuis te geven Ruimte maken om thuis te geven samenvatting Ondernemingsplan woondiensten Aarwoude 2012-2015 Ruimte maken om thuis te geven De kubus is een ruimtelijke puzzel die opgelost kan worden door de juiste keuzes

Nadere informatie