Samenvatting Jaarverslag EZDA Participanten Bestuur Bureau... 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Jaarverslag 2013. 1.1 EZDA... 2 1.2 Participanten... 2. 1.3 Bestuur... 2 1.4 Bureau... 2"

Transcriptie

1 Inhoud 1.1 EZDA Participanten Bestuur Bureau De inhoudelijke resultaten in Exploreren/Agenderen Rol Patiënt Cliënt; Exploreren en agenderen - kennis en ervaring (platform) Bevorderen van het gebruik van informatie-uitwisseling standaarden Verkenning SSO en Federatief Identity Management Bevorderen van het gebruik van informatie-uitwisseling standaarden eoverdracht_inventarisatie Realiseren Realisatie diensten ebeeldendienst eoverdracht 1.0 (POINT) Zorgdomein Dementie KIS Realisatie Regionale Infrastructuur Breedband zorgnetwerk Landelijke Infrastructuur (LSP) Realiseren - kennis en ervaring (platform) Privacy en informatiebeveiliging Exploiteren Regionale Infrastructuur Verbeteren Receptenverkeer Vervangen en uitbreiden MANZa AmZX GBN (Goed beheerd zorgnetwerk, voorheen ZSP) Zorgcommunicatiediensten Berichtendienst Videoconferencing EZDA Organisatie Communicatie en PR Samenwerken met andere regio s en Nictiz EZDA organisatie en processen; samenwerking met SIGRA

2 1 Inleiding Voor u ligt de samenvatting van het jaarverslag 2013 van de stichting EZDA. In 2013 heeft EZDA een nieuwe jaarccyclus geïntroduceerd, is het aantal afnemers van de diensten verder gestegen en is een start gemaakt met de fusie van EZDA en SIGRA. 1.1 EZDA In de periode november 2012 t/m medio januari 2013 zijn alle EZDA participanten bevraagd in het kader van de EZDA meerjarenagenda voor 2013 en Dit in het kader van onze gewijzigde jaarcyclus die een paar maanden opgeschoven is ten opzichte van de huidige. Kern van deze verandering is dat er behalve een betere aansluiting op de interne agenda s van participanten ook meer en expliciet aandacht besteed wordt aan het verkrijgen van commitment op de diverse activiteiten. 1.2 Participanten Per 1 juli 2013 is de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra als participant toegetreden. Volledig overzicht Participanten EZDA. 1.3 Bestuur Eind 2013 heeft een aantal personele wisselingen plaatsgevonden: - Dhr. W.A.B. Stalman (VUmc) heeft aan het eind van zijn termijn het bestuur verlaten. Mw. G.J.M. van den Maagdenberg, lid Raad van Bestuur van het AMC heeft hem als penningmeester opgevolgd. - In verband met haar vertrek bij Arkin, heeft Mw. P. Van Dam per 31 december 2013 het bestuur verlaten. Zij wordt per 1 januari 2014 opgevolgd door Mw. E. De Ruijter, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZinGeest. - In verband met zijn vertrek bij Amstelring heeft Dhr. P.H.F.M. Moeskops eveneens per 31 december 2013 zijn zetel opgegeven. Deze vacature staat nog open. 1.4 Bureau Het bureau heeft in 2013 op professionele en gemotiveerde wijze invulling gegeven aan de verschillende rollen van EZDA. Volledig overzicht Bureau EZDA. 2

3 2 De inhoudelijke resultaten in 2013 Eind 2012 heeft de afronding en overdracht van het programma ZorgICT Amsterdam plaatsgevonden. Lopende activiteiten en tussenresultaten van het Programma en nieuwe agendapunten opgehaald tijdens de interviews- hebben samen met de al lopende projecten en diensten een plek gekregen in het jaarplan Exploreren/Agenderen Rol Patiënt Cliënt; Toegang patiënt, portalen en persoonlijke gezondheid dossiers Op 26 juni is in een workshop rol patiënt cliënt verkend of partijen gezamenlijk stappen kunnen of moeten zetten, op weg naar een bruikbare zorginfrastructuur voor zorgcliënten. Besloten is dat EZDA de vinger aan de pols houdt en een verbindende rol blijft spelen tussen EZDA participanten, Gemeente met het HealthLab programma en de ehealth ontwikkelingen in SIGRA verband. 2.2 Exploreren en agenderen - kennis en ervaring (platform) Bevorderen van het gebruik van informatie-uitwisseling standaarden De verpleegkundige overdracht Het bevorderen van het gebruik van deze standaard is in 2013 opgegaan in het project POINT, wat is er af als het af is. De standaard is niet geïmplementeerd want dat kan pas wanneer leverancier van de EPD s en ECD s overgaan tot het inbouwen van deze standaard in hun producten. Hier heeft EZDA maar zeer beperkte invloed op Verkenning SSO en Federatief Identity Management In december is een overeenkomst getekend met iwelcome die een POC zal uitvoeren waarbij de toegang tot applicaties zoals POINT en huisartsenportalen in ziekenhuizen middels hergebruik van bestaande elektronische identiteiten mogelijk is. Een deel van de geboden functionaliteit, 2-factor authenticatie, wordt al gebruikt door medewerkers van SLAZ en OLVG om in een gezamenlijke SharePoint omgeving bestanden te delen Bevorderen van het gebruik van informatie-uitwisseling standaarden De generieke overdracht (specialisten) Vervolg op Basis Gegevensset Zorg (BGZ) en Medicatieveiligheid (2e lijn onderling en 2e en 3e lijn) Diverse participanten hebben aangegeven in 2013 een start te willen maken met de implementatie van de landelijke standaard generieke overdracht in de eigen organisatie en informatiesystemen (EPD, ECD). EZDA heeft een zeer beperkte invloed op daadwerkelijke implementatie in systemen en gebruik ervan door en tussen instellingen en houdt het vizier op en informeert over de ontwikkelingen die er in Nederland met betrekking tot deze gegevensset plaatsvinden eoverdracht_inventarisatie EZDA wilde het veilig elektronisch overdragen van medische gegevens stimuleren door een intensiever gebruik van de bestaande EZDA diensten. Uit een inventarisatie zijn negen categorieën van overdracht naar voren gekomen die voor verbetering in aanmerking komen. Een deel daarvan is inderdaad afgedekt door de bestaande diensten. Verder zijn er verkennende gesprekken door instellingen met Zorgdomein om het verwijsproces met huisartsen te verbeteren. Problemen bij de overdracht van medicatie gerelateerde gegevens van ziekenhuizen, GGZ en VVT naar de openbare apotheek zijn helaas van alle tijden. Het aanpakken van deze problematiek is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. het LSP. 3

4 3 Realiseren 3.1 Realisatie diensten ebeeldendienst Het AMC en Flevoziekenhuis hebben gewerkt aan de implementatie van de ebeeldendienst. De verwachting is dat het begin 2014 officieel in productie genomen wordt en in het eerste kwartaal andere ziekenhuizen in Amsterdam concrete stappen zetten om aan te sluiten eoverdracht 1.0 (POINT) In het kader van het project POINT, wat is er af als het af is hebben daartoe gemandateerde deelnemers aan het Transferoverleg ziekenhuizen VVT Amsterdam afspraken gemaakt over de door alle partijen te realiseren ketenprestaties. Over de maanden november en december hebben de eerste metingen op de afgesproken prestaties plaatsgevonden. Daaraan kunnen nu nog geen conclusies verbonden worden. Begin 2014 zal duidelijk worden wat de trend is en in hoeverre de afspraken met betrekking tot het realiseren van de ketenprestaties per eind maart 2014, haalbaar zijn. Voor het regiobeheer is in 2013 het lopende contract met de externe beheerder gecontinueerd. Er zijn in 2013 nog geen concrete besluiten genomen over inrichting en bemensing van de beheerorganisatie. Dat schuift door naar Besloten is om het contract met de leverancier te verlengen tot 1 april 2014 onder gelijkblijvende condities. Begin 2014 zal opnieuw onderhandeld worden over een meerjarig contract Zorgdomein BovenIJ ziekenhuis, AMC en OLVG hebben Zorgdomein geïmplementeerd. VUmc en SLAZ doen dat in VVT en GGZ instellingen hebben verkennende gesprekken met Zorgdomein om verbeterde verwijzingen van huisartsen te krijgen. Op verzoek speelt EZDA een coördinerende/regierol bij de toekomstige contractering van everwijzen/zorgdomein en het organiseren van marktmacht Dementie KIS Begin maart heeft EZDA aan de (toenmalige) stuurgroep van de Zorgketen Dementie Amsterdam (ZDA) een notitie aangeboden over de (on- )mogelijkheden van de inzet van ICT ten behoeve van de ketenzorg dementie. Zijn hebben geen vervolg gegeven aan de geleverde notitie en de daarin gepresenteerde mogelijkheden en gestelde vragen. 3.2 Realisatie Regionale Infrastructuur Breedband zorgnetwerk Op verzoek van huisartsen heeft EZDA de mogelijkheden voor een communicatienetwerk onderzocht. Vodafone bleek in staat de juiste verbindingen te leveren. De Bascule en Reade maken van deze mogelijkheid gebruik. Een productportfolio voor de eerste-lijns zorgverleners is in voorbereiding Landelijke Infrastructuur (LSP) Sinds eind februari 2013 coördineert EZDA samen met het FBA/SOZA, HpA, SAG en GAZO de implementatie activiteiten voor het LSP. In het beleid m.b.t. toestemming patiënt hebben de door de HKA geformuleerde eisen geresulteerd in een Amsterdams toestemmingsformulier. Verder is er een succesvolle regionale informatieavond georganiseerd voor zorgverleners en de website is gelanceerd Apotheken Het aantal aangesloten apotheken is van 70% naar ruim over de 80% gestegen. Sinds oktober is er een stijgende lijn van het aantal patiënten dat toestemming gegeven heeft (opt-in) en aangemeld is bij het LSP. Het aansluiten van ziekenhuisapotheken is niet mogelijk geweest Huisartsen Van de koepelorganisaties die besloten hebben aan te sluiten, gaan ze allen verschillend om met de implementatie. De HKA steunt implementatie van het LSP in de regio niet waarmee een aanzienlijk deel van de Amsterdamse huisartsen neemt niet deel aan het traject, de SAG heeft met resultaat veel energie gestopt in het klaarstomen van de eigen organisatie en de GAZO had problemen met het opnieuw klaarmaken van de infrastructuur. Organisatiebreed zijn de resultaten nog niet conform het streefniveau van 15% voor eind Huisartsenposten De Stichting Huisartsenposten Amsterdam heeft geen concrete resultaten kunnen boeken omdat het HAPIS nog niet goed functioneerde in combinatie met LSP En verder.. Op basis van een regioplan is tussen VZVZ en EZDA een overeenkomst getekend waarin afspraken over prestaties en regiovergoeding vastgelegd zijn. Meer regie op álle (IT) componenten in de keten is een belangrijk aandachtspunt dat door EZDA bij VZVZ aangekaart is via de zg. RegioRaad. 4

5 3.3 Realiseren - kennis en ervaring (platform) Privacy en informatiebeveiliging Uitwerken governance documenten Overige Wet- en regelgeving In juni heeft EZDA een seminar georganiseerd over nieuwe wet- en regelgeving voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De sprekers belichtten ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken. Verslag seminar Er is hard gewerkt aan de regionale gedragscode, het privacyreglement en de aansluitvoorwaarden voor de implementatie van wet- en regelgeving t.b.v. de transmurale informatie-uitwisseling. Deze wordt in 2014 opgeleverd. Het voorlichtingsmateriaal m.b.t. patiënttoestemming (opt-in) voor de Beeldendienst is gereed. Afspraken mbt opt-in voor aansluiting op het LSP zijn uitgewerkt. De werkgroep NEN7510 is in gesprek met de VZVZ over inrichting en regionaal (her)gebruik van een portaal voor patiëntautorisaties (patiëntprofielen). Door de op handen zijnde Europese Privacy Verordening worden de bestuursadviseurs/secretarissen van de Raden van Bestuur benaderd om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het convenant Regionale zorginformatie-uitwisseling Oprichten / inrichten Privacy Commissie Werkgroep NEN7510 De EZDA-werkgroep NEN7510 is er met het oog op praktische uitvoering en implementatie van de norm NEN7510. Het aandachtsgebied heeft zich inmiddels uitgebreid met privacybescherming. Onderwerpen op de agenda waren: De werkgroep NEN7510 heeft voorgesteld aan het bestuur van EZDA om een regionale Privacycommissie in te stellen om binnen de vigerende wet- en regelgeving verantwoorde omgang met en uitwisseling van patiëntgegevens te bevorderen en hiermee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg binnen de regio. Deze activiteit wordt in 2014 voortgezet. Informatiesecurity managementsysteem patiëntprofielen voor toestemming voor uitwisselen van gegevens FIM (Federatief Identity Management), een techniek voor Uniforme toegang tot Portalen, Applicaties en Diensten m.b.v. herbuikbare elektronische identiteiten. 5

6 4 Exploiteren Berichtenverkeer ontwikkeling tm Regionale Infrastructuur Verbeteren Receptenverkeer Het project verbeteren receptenverkeer is niet uitgevoerd. De prioriteit voor de apothekers is verschoven is naar aansluiting op het LSP. Het aantal ontvangen receptvoorschriften is in 2013 gegroeid met ruim 7% en het aantal retourberichten is gestegen met 4% Vervangen en uitbreiden MANZa De derde ring waarmee MANza eind 2012 is uitgebreid wordt sinds Q1 gebruikt door De Bascule. In Q1 en Q2 zijn de actieve componenten van het MANza netwerk vervangen waarbij de bandbreedte is vertienvoudigd terwijl de kosten ongeveer gelijk zijn gebleven AmZX De AmZX blijft zich bewijzen in de zorg communicatie en het aantal afnemers blijft stijgen GBN (Goed beheerd zorgnetwerk, voorheen ZSP) Vancis is in 2013 opnieuw gekwalificeerd als GBN en is ISO gekwalificeerd. 4.2 Zorgcommunicatiediensten Berichtendienst Edifactberichten Het aantal deelnemers aan het berichtenverkeer is gestegen met 6%. De verzekeraars zetten nu ook de kraambureaus aan tot elektronische berichtgeving. Helaas blijkt de software in gebruik bij deze doelgroep (nog) niet geschikt voor het verzenden en ontvangen van EDIfact berichten Secure Eind 2013 waren er 1824 geactiveerde secure E- mailpostbussen. Het secure palet is eind 2013 uitgebreid met de mogelijkheid om naast webmail ook secure mail vanuit Outlook te gebruiken. Doordat er ook voorzien wordt in een methode om veilig te mailen naar niet-aangeslotenen komen nu ook de patiënten als communicatie partners in beeld Lab4Apo Lab4Apo is beschikbaar voor apotheken. Zij die beschikken over het Mira systeem kunnen de lab waarden mits verstuurd aan huisarts via Zorgmail- in het AIS ontvangen Videoconferencing Het contract voor deze dienst is medio 2013 verlengd. EZDA heeft onderzocht in hoeverre deze dienst ook ingezet kan worden voor de eigen vergaderingen met bevredigend resultaat. De extra investeringen die gedaan moeten worden om de proefopstelling definitief te maken zijn echter op dit moment voor het EZDA bureau niet haalbaar. 6

7 5 EZDA Organisatie 5.1 Communicatie en PR Vanaf september 2013 is 8 uur per week succesvol specifiek besteed aan communicatie en PR. De EZDA website is vernieuwd, de website LSPAmsterdam is gelanceerd, er zijn 3 nieuwsbrieven uitgebracht, 5 kennissessies/informatie-bijeenkomsten georganiseerd en is er wekelijks getwitterd. 5.2 Samenwerken met andere regio s en Nictiz In 2013 heeft EZDA geparticipeerd in het Bestuurlijk regioplatform (regio-organisaties en Nictiz), het Regionaal Architectuur Platform van Nictiz, het RSO beraad van de grote regio s 1 en in de Regioraad van VZVZ. 5.3 EZDA organisatie en processen; samenwerking met SIGRA In 2012 en 2013 heeft het bureau van EZDA samen met de Participanten vorm gegeven aan de nieuwe organisatieopzet en de nieuwe jaarcyclus. Doel van de nieuwe organisatie is het vergroten van de kansen op succesvolle (afronding van) activiteiten en projecten door het verbeteren van de 4 kerntaken exploreren, agenderen, realiseren en exploiteren. Ondanks de nauwe samenwerking met SIGRA blijft EZDA door haar kleine personele bezetting erg kwetsbaar. Tegelijkertijd blijkt tijdige aansluiting van EZDA m.b.t. informatisering en automatisering bij de beleidsmatige ontwikkelingen in Amsterdam (transities AWBZ en Jeugdzorg) en de inrichting van nieuwe zorgketens en zorgnetwerken nog steeds niet gegarandeerd. Eind 2013 hebben beide organisaties ingestemd met de Routebeschrijving integratie SIGRA en EZDA. In 2014 zal conform deze routebeschrijving verder gewerkt worden aan een fusie. 1 Deelnemers aan dit overleg zijn EZDA, stichting Gerrit, IZIT, Rijnmondnet, RSO Haaglanden, Sleutelnet, Zorgring Noord Holland Noord. 7

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Inleiding De Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). Zorgaanbieders

Nadere informatie

Jaarplan stichting OZIS

Jaarplan stichting OZIS Jaarplan stichting OZIS 2014 Definitief December 2013 Stichting OZIS Pagina 1 van 12 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2013... 4 3. Status per OZIS-standaard... 6 4. Strategie... 8 5. Plannen voor

Nadere informatie

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond Zorgportaal Rijnmond Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond 2013, Stichting RijnmondNet Uitgegeven in eigen beheer Marco Zoetekouw, Directeur Stichting RijnmondNet Wijnand

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

ZONDER ICT GEEN ZORG. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de boot niet missen. Paul Burger, BovenIJ Ziekenhuis:

ZONDER ICT GEEN ZORG. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de boot niet missen. Paul Burger, BovenIJ Ziekenhuis: 01 Signaal KWARTAALUITGAVE NICTIZ, MAART 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de boot niet missen Sleutelnet: regionale uitwisseling in de praktijk Over vijf jaar geen papieren dossiers meer Paul Burger,

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Bijlagen bij BKWI Jaarverslag 2014

Bijlagen bij BKWI Jaarverslag 2014 Bijlagen bij BKWI Jaarverslag 2014 Bijlage 1 - Lijst met afkortingen AMvB Algemene Maatregel van Bestuur AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BIBOB Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 JAARPLAN 2014 KING Inhoud Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 2 Decentralisaties en programmatisch werken... 7

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20 Concept publicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Totstandkoming van dit document... 7 3. Leeswijzer... 8 4. ECD grondtonen en ontwikkeling... 9 5. Het primaire proces, de basis

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Onderzoek naar de overdracht van patiëntinformatie tussen ziekenhuizen en VVT

Onderzoek naar de overdracht van patiëntinformatie tussen ziekenhuizen en VVT Onderzoek naar de overdracht van patiëntinformatie tussen ziekenhuizen en VVT Carolien de Blok (NIVEL) Lidewij Vat (Vilans) Mirjam van Soest-Poortvliet (EMGO) Daniël Pieter (Kiwa-Prismant) Mirella Minkman

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Online

Schoolmaatschappelijk Werk Online Schoolmaatschappelijk Werk Online Verdieping en verbreding van online hulpverlening in de stadsregio Rotterdam Programmavoorstel in het kader van RAAK-Publiek 2008 Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress Referenties Gezondheidszorg Sstrategie procesverbetering & ict Your business technologists. Powering progress Wij zijn uw business technologists De huidige veranderingen en onzekerheden in de zorgmarkt

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie