Jaarverslag Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren"

Transcriptie

1 Jaarverslag Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

2 Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie en missie 9 Beleid 9 Risico s en kansen 11 Prestaties in vogelvlucht Passende, betaalbare zorg, dienstverlening en behandeling bieden, die aansluit op de wensen van individuele cliënten Het meer en/of anders inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers bij zorg en begeleiding aan de cliënt Het positioneren en verankeren van de zorg in de directe context van de lokale samenleving, zowel naar gemeenten als het bedrijfsleven Adequate en financieel haalbare huisvesting bieden aan individuele verblijfs- en dagactiviteitencliënten Een positief of boven het landelijk benchmark-gemiddelde van cliënttevredenheid vasthouden en continu werken aan tevredenheid van betrokkenen in het sociaal netwerk Vasthouden van bevlogenheid van medewerkers en positie binnen beste 25% van eigen sector in landelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek Een structureel positief exploitatieresultaat, om kwaliteitsborging op lange termijn te kunnen waarborgen 20 Organisatie 22 Profiel van de organisatie 23 Bestuur en toezicht 24 Samen naar de toekomst 28 De veranderende zorgwereld 29 Met elkaar in Meerjarenbeleid 29

3 3 Voorwoord raad van bestuur Samen de uitdaging aan! Dit thema voor 2014 heeft in het achter ons liggende jaar veel beweging veroorzaakt. De landelijke transitie, die het einde van het AWBZ-tijdperk inzet, heeft ook in onze organisatie de gemoederen bezig gehouden. Veel zorgen om nieuwe dingen die vaak nog niet concreet werden, waren er bij cliënten, ouders/verwanten en niet in de laatste plaats, bij medewerkers. Ook was er enthousiasme over het stimuleren en intensiveren van samenwerken over grenzen van professionaliteit en organisatie heen. ASVZ heeft in 2014 een beweging ingezet waarin nog meer dan voorheen het belang van het sociale netwerk van iedere cliënt als partner in zorg wordt benadrukt. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse manieren behoefte hebben aan zorg en ondersteuning. Als ASVZ bieden we antwoord op uiteenlopende vragen van cliënten, de relatie en dialoog met de cliënt en zijn omgeving staan hierbij centraal. Bij de invulling van het bovenstaande gaat ASVZ niet alleen maar voor de meest voor de hand liggende oplossing. Door nog beter te luisteren naar de cliënt ontstaan ook oplossingen die experimenteel en nieuw zijn. Deze zorg bieden we aan binnen alle wettelijke en financiële kaders. Het is de missie van ASVZ om de best mogelijke betaalbare zorg te leveren. Goed luisteren naar cliënten en hun omgeving, onze eenvoud in behandelmethoden, maar vooral ook de betrokkenheid en professionaliteit van onze medewerkers, dragen bij aan de kwaliteit van zorg. De financieel sterke positie danken we aan verregaande digitalisering en een lage overhead. Deze succesfactor; de balans tussen kwaliteit van zorg en financiën, kunnen we de komende jaren goed gebruiken bij alle veranderingen die zich in de gehandicaptenzorg en dus ook bij ASVZ gaan voltrekken. Grote delen van de ambulante zorg gaan via de Wmo naar de gemeenten. Een ongeveer even grote groep cliënten krijgt te maken met overheveling van zorg vanuit AWBZ naar de WLZ. Het betreft maatregelen die de overheid neemt om de zorg ook op lange termijn betaalbaar te houden. De consequentie is dat we de komende jaren met minder financiële middelen onze zorg en dienstverlening moeten vormgeven. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat de balans tussen kwaliteit van zorg en financiën een belangrijke succesfactor van ASVZ is (zie ook We hebben er alle vertrouwen in dat dit ons de komende jaren gaat lukken. Samen kunnen we deze uitdaging aan! In het jaarverslag dat voor u ligt, nemen we u mee langs belangrijke mijlpalen in de voorbereiding op een nieuw tijdperk. Gestage voorbereiding op het inrichten van een grotere flexibele capaciteit onder medewerkers maakt dat we voorbereid het nieuwe jaar ingaan. Samen sterk staan in een veranderende zorgomgeving. Dit motto maakt ASVZ, met een stevig inhoudelijk en financieel potentieel, tot een betrouwbare lange-termijn-partner. Lange termijn visie is in de zorg voor mensen met een beperking van essentieel belang. De zorgvraag is soms tijdelijk, maar zowel in de Wmo als de WLZ is voor een belangrijk deel van de cliënten vaak levenslange en levensbrede ondersteuning nodig. Daar stonden ook in 2014 elke dag weer alle medewerkers voor klaar. drs. W.J. Kos voorzitter raad van bestuur drs. P.M. Mertens raad van bestuur

4 Kerncijfers 4

5 5

6 6 Omgeving Zorgen moet je doen, niet maken

7 7 ASVZ levert duurzame zorg, vroeger, nu en straks. Aan mensen met een verstandelijke beperking, die voor langere of kortere tijd van onze dienstverlening gebruik maken. We staan middenin de maatschappij en geven samen met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers vorm aan onze zorg. Zeker in veranderende tijden, waarbij de komende jaren steeds minder financiële middelen tot onze beschikking staan, moeten we efficiënter omgaan met de beschikbare middelen en lopen we tegen meer conflicterende belangen aan. Het is van belang hierin transparant te zijn en keuzes te verduidelijken aan onze belanghebbenden. Communicatie is hierbij een belangrijk thema. De samenleving verandert en de maatschappelijke verwachtingen veranderen mee. Belanghebbendendialoog Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen duurzaam en milieubewust ondernemen, het gaat met name ook om het maken van eerlijke keuzes in verschillende belangen en hier open in zijn. Organisatievoering betekent omgaan met mogelijke dilemma s en vereist bepaalde keuzes. ASVZ neemt verantwoordelijkheid voor haar keuzes en doet dat door alle, soms conflicterende, belangen tegen elkaar af te wegen. Door een goede verstandhouding met onze belanghebbenden wordt een breder draagvlak in de maatschappij gecreëerd. In 2014 heeft ASVZ gewerkt aan een project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Om helder te krijgen wat onze omgeving belangrijk vindt en van ons verwacht, zijn we in gesprek gegaan met onze belanghebbenden: de cliënten en hun direct betrokkenen, medewerkers, collega-instellingen en de bredere maatschappij. Via interviews en online vragenlijsten is een indruk gekregen van de belangrijkste thema s waaraan ASVZ aandacht dient te besteden. De belanghebbenden hebben positief gereageerd op de gesprekken en gaven veelal aan deze vorm van communicatie en open blik waardevol te vinden. Duurzame prioriteiten De belanghebbendendialoog heeft een beeld gegeven van zaken die ertoe doen. Duurzame zorg is niet slechts een milieu- of specifiek sociaal thema. Ook de thema s autonomie van cliënten, kwaliteit en veiligheid, transparantie en communicatie, een financieel gezonde omgeving en tevredenheid van cliënten worden door onze belanghebbenden van belang geacht. Onze bestaande strategische doelstellingen, die al sterk gericht waren op het leveren van duurzame zorg, zijn op basis van de belanghebbendeninterviews enigszins aangescherpt. Er is voor gekozen dit jaarverslag op te bouwen aan de hand van de strategische doelstellingen van ASVZ. Op deze manier menen wij een transparante en relevante verantwoording van onze duurzame prestaties weer te geven.

8 8 Strategie Als het tegenslagen regent, gebruik dan je glimlach als zonnescherm

9 9 Visie en missie Algemene visie Ieder mens is uniek, met zijn eigen behoeftes, voorkeuren en mogelijkheden. ASVZ wil zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de persoonlijke wensen en vragen van cliënten, hoe groot of klein die ook zijn. Waar het om gaat, is dat een cliënt zijn eigen keuzes kan maken en invloed heeft op zijn leven en de omgeving waarin hij zich bevindt. In onze zorg staan de dialoog en relatie centraal. In gesprek met cliënten en hun ouders en verwanten geven we vorm aan behandeling en begeleiding. Behandelaars en begeleiders bouwen samen met cliënten aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. De zorg- en dienstverlening is veelzijdig, persoonlijk, gevarieerd, multidisciplinair en afgestemd op de afzonderlijke hulpvragen van de cliënt. Onze visie? Samen aanpakken. Met open blik. Kijken naar wat wél kan. ASVZ verleent haar zorg- en dienstverlening binnen een complexe en dynamische maatschappelijke context. We willen flexibel zijn, zodat we snel kunnen reageren op uiteenlopende en veranderende zorgvragen van cliënten. Daarnaast maken wijzigingen in de wet- en regelgeving dat we als organisatie snel moeten kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. In 2014 is een ASVZ-koersbrochure verschenen. In deze brochure komt de visie van ASVZ uitgebreid aan bod en worden voorbeelden belicht van onze rol in de maatschappij. De brochure is te vinden via onze website: Strategische doelstellingen De zeven strategische doelstellingen waar ASVZ al mee werkte, zijn in formulering aangepast: 1. Passende, betaalbare zorg, dienstverlening en behandeling bieden die aansluit op de wensen van individuele cliënten. 2. Het meer en/of anders inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers bij zorg en begeleiding aan de cliënt. 3. Het positioneren en verankeren van de zorg in de directe context van de lokale samenleving, zowel naar gemeenten als het bedrijfsleven. 4. Adequate en financieel haalbare huisvesting bieden aan individuele verblijfs- en dagactiviteiten cliënten. 5. Een positief of boven het landelijk benchmarkgemiddelde van cliënttevredenheid vasthouden en continu werken aan tevredenheid van betrokkenen in het sociale netwerk. 6. Vasthouden van bevlogenheid van medewerkers en de positie binnen beste 25% van eigen sector in landelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek. 7. Een structureel positief exploitatieresultaat, om kwaliteitsborging op lange termijn te kunnen waarborgen. De volgende succesfactoren leveren een belangrijke bijdrage aan het nastreven van onze strategische doelstellingen: Sterk verbinden van beleid en de dagelijkse praktijk, het verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg, een innovatief zorgaanbod aanbieden, een behoudend financieel beleid voeren, gedrevenheid en ontwikkeling van onze medewerkers bevorderen, efficiëntie van werkprocessen vergroten, flexibele capaciteit benutten, samenwerken bevorderen en transparant communiceren (in- en extern). Beleid Kwaliteitsbeleid Het borgen en verbeteren van de kwaliteit van zorg is een continu proces. De zorgvisie van ASVZ is dat we dit in dialoog met de cliënt willen doen. De interactie tussen de begeleider en de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger is de belangrijkste succesfactor voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Het kwaliteitsbeleid van ASVZ gaat uit van integraal management en verbinding. Belangrijke succesfactor is de betrokkenheid van het lijnmanagement (sectormanagers en meewerkend teamleiders). We organiseren bijeenkomsten om het kwaliteitssysteem ondersteunend te laten blijven aan de uitvoering in de praktijk. De verbinding tussen het kwaliteitsbeleid en het lijnmanagement wordt ook gelegd binnen de stuurgroep kwaliteit en veiligheid. De stuurgroep bestaat uit een aantal managers primair proces en de managers PO&O, zorgondersteuning en facilitair bedrijf. Daarnaast maakt het team kwaliteit en de raad van bestuur deel uit van de stuurgroep. Overige ondersteunende commissies en afdelingen (zoals de MIP, M&M commissie en zorgbemiddeling) worden minimaal twee keer per jaar uitgenodigd om voortgang te bespreken. Om onze processen te monitoren en bij te sturen hebben we een integraal dashboard met daarop belangrijke prestatie indicatoren vanuit kwaliteit, financiën en personeel. De ondersteunende diensten adviseren en ondersteunen de managers primaire zorg door het analyseren van de prestaties, zowel per onderwerp als op hun onderlinge samenhang. Dit dashboard is samen met de resultaten van interne audits en quick scans een belangrijk instrument om de kwaliteit te toetsen. We kennen audits op diverse onderwerpen zoals vrijheidsbeperkende maatregelen, procesaudits, hygiëne en maaltijden en veiligheid. Het verbeteren van kwaliteit doen we vooral door op de locatie, daar waar de cliënt woont en werkt, te werken aan verbeteringen. De resultaten van de intern audits en quick scans worden teruggekoppeld aan de locatie en de manager primaire zorg. De verbeteringen rapporteren zij in de periodieke managementbeoordeling. Naast de interne audits heeft ASVZ ook quick scans die gedurende één dag door een manager worden uitgevoerd op een locatie/ woning. Deze quick scans geven ook kwalitatieve informatie. Iedere

10 10 manager bezoekt jaarlijks twee locaties buiten zijn eigen sector voor een quick scan. De quick scans hebben een duidelijke relatie met pijler 3 in het kwaliteitskader van de brancheorganisatie VGN. Veiligheid Het bereiken van absolute veiligheid is onmogelijk in een organisatie waar zo gewoon mogelijk leven voor alle cliënten wordt nagestreefd. Zorg blijft mensenwerk en risico s horen bij het leven. Het is echter onze verantwoordelijkheid risico s tot een aanvaardbaar minimum terug te brengen. Net als kwaliteit heeft ook veiligheid een objectieve en een subjectieve component. De objectieve component gaat over algemeen geldende richtlijnen zoals het badprotocol, brandveiligheid, het gebruik van medische hulpmiddelen etc. De subjectieve component gaat over de ervaren veiligheid, het gevoel van geborgenheid dat cliënten en medewerkers ervaren. ASVZ kent een integraal veiligheidsbeleid. Elementen die hierin terugkomen, zijn melding incidenten personen, vrijheidsbeperkende maatregelen, veiligheid van gebouwen, risico inventarisaties, bedrijfshulpverlening, ervaren veiligheid, Arbo, RIE etc. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2013 blijkt dat medewerkers goed op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften (94,6%; het landelijk gemiddelde lag lager op 87,3%). We vinden het belangrijk om onze medewerkers bewust te houden rondom de veiligheidsaspecten van hun werk. In ieder teamoverleg staat daarom even tijd voor veiligheid geagendeerd. Maandelijks wordt er een thema aangereikt waar binnen het teamoverleg aandacht voor wordt gevraagd. Het facilitair bedrijf voert jaarlijks een veiligheidsaudit uit op iedere locatie. Hierbij wordt gekeken naar aspecten als brandveiligheid, de veiligheid van het gebouw, legionella etc. De resultaten van deze audits worden gerapporteerd aan teamleider en manager. PO&O-beleid Medewerkers zijn van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van de zorg. Het is daarom belangrijk dat er goed personeelsbeleid wordt gevoerd. In een sterk en snel veranderende omgeving kan een afdeling PO&O niet statisch opereren. Het is van belang dat de keuzes die gemaakt worden toekomstgericht zijn en aansluiten bij de strategische keuzes van de organisatie. Het centrale doel van ASVZ is om mensen met een beperking te ondersteunen bij het zo goed mogelijk en zo zelfstandig mogelijk vormgeven van hun leven. De individuele persoon en de beoogde kwaliteit van diens bestaan zijn vertrekpunt voor het vormgeven van zorg en ondersteuning. Dit vertaalt zich in twee uitgangspunten; 1. Zorg en ondersteuning zijn gericht op het bevorderen dan wel in stand houden van de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. 2. Eigen regie van mensen met een beperking is een centrale waarde in zorg en ondersteuning. Vanuit een staf en ondersteunende positie levert PO&O een bijdrage aan de doelstelling van de organisatie door het zo optimaal mogelijk ondersteunen en adviseren van het primaire proces en het personeelsbeleid in dienst te stellen van de organisatiedoelen. De bijdrage van PO&O krijgt vorm middels een vraaggerichte werkwijze. De inhoud van de dienstverlening wordt in kwalitatieve en kwantitatieve zin bepaald door de vragen van de klanten. Iedereen die in welke vorm dan ook een beroep doet op de dienstverlening van PO&O beschouwen we in beginsel als klant. Vraaggerichtheid dient in dit kader te worden opgevat als vertrekpunt. Het aanbod kan ook ongevraagd/ pro-actief tot stand komen, in geval van professionele inzichten of externe ontwikkelingen. Strategische keuzes krijgen betekenis in het handelen van managers en medewerkers. Identificatie met hen als klanten van PO&O is van groot belang. Zo ontstaat chemie wat leidt tot een optimale bijdrage aan de organisatieprocessen. Tenslotte wordt de dienstverlening van PO&O ook bepaald door wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze externe invloeden dienen af te worden gestemd op de interne ontwikkelingen. Van PO&O mag worden verwacht dat er een adequate vertaling plaats vindt welke zo mogelijk pro-actief wordt aangeboden. Integraal verantwoordelijke medewerkers en leidinggevenden dienen voldoende ruimte te krijgen om hun doelen, verbonden aan de veranderende cliëntvraag, te realiseren. Hiervoor is creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap nodig. Een regulerend en bureaucratisch personeelsbeleid past hier niet bij. PO&O streeft er naar kaderstellend, consistent en laagdrempelig te opereren, waarbij een continue dialoog met de lijnfunctionarissen het uitgangspunt is. Huisvestingsbeleid Huisvesting is geen doel, maar een middel. Vastgoedmanagement is een activiteit die het primaire proces van ASVZ ondersteunt. De juiste huisvesting op de juiste tijd, op de juiste plaats en voor de juiste kosten vloeit voort uit de zorgvraag van de cliënt. Nieuwe wet- en regelgeving rond de AWBZ leidt tot nieuwe impulsen (scheiden wonen-zorg, NHC). Tegenover de kosten van huisvesting staan niet meer vanzelfsprekend dekkende inkomsten. Dat noodzaakt tot integrale benadering van huisvestingsvraagstukken; vastgoed wordt een actief bedrijfsmiddel dat moet toevoegen aan de kwaliteit van zorgverlening en minimaal kostendekkend hoort te zijn. Om het primaire proces, de zorgverlening, optimaal te ondersteunen en positief bij te dragen aan het bedrijfsresultaat, is huisvesting van ASVZ: passend in de visie en strategie van de organisatie; voor cliënten met uiteenlopende zorgvragen aantrekkelijk en betaalbaar; voor medewerkers een prettige en uitdagende werkomgeving; optimaal benut/geëxploiteerd in de termen van ruimtegebruik en bezetting; voldoende flexibel om adequaat op de wijzigingen in de (zorg) vraag in te spelen.

11 11 Vastgoed moet, met het veranderend overheidsbeleid, op zichzelf renderen. De waardeontwikkeling van vastgoed en het rendement in de exploitatie van vastgoed gedurende de gebruiksperiode zijn belangrijke parameters om op te sturen. Daarnaast is de kwalitatieve waarde, de sociale waarde en de innovatieve waarde van vastgoed belangrijk. Initiatieven worden besproken in de stuurgroep vastgoedmanagement en de voortgang van de activiteiten worden doorgenomen in het huisvestingsoverleg met de raad van bestuur. Deze overlegvormen bieden een basis voor verantwoorde besluitvorming bij vastgoedbeslissingen. Financieel beleid Het financieel beleid van ASVZ is gericht op een structureel positief exploitatieresultaat. Het vermogensbeleid is gericht op handhaving van voldoende risicobudget. In de komende tijd wordt op jaarbasis bezien of dit weerstandsvermogen van voldoende omvang is voor toekomstige wijzigende omgevingsfactoren én investeringen van ASVZ. Prudent financieel beleid van de afgelopen jaren heeft gezorgd voor een situatie waarin incidentele meevallers hebben gezorgd voor een positief effect op het resultaat en een klimaat waar grote (incidentele) tegenvallers vroegtijdig gesignaleerd en mogelijk geëlimineerd kunnen worden. Dit zorgt voor een stabiele basis voor de primaire zorg. ICT-beleid Het ICT-beleid van ASVZ kent een aantal strategische ambities, welke richtinggevend zijn: Veilige, betrouwbare, 7x24 uur beschikbare ICT-infrastructuur. Maximale efficiency van administratieve processen; het digitaliseren van processen, standaardisatie van processen zowel binnen ASVZ als in samenwerking met Carante Groep stichtingen. Daarbij is het nodig om verbindingen te leggen tussen de verschillende applicaties. Op de gebruiker afgestemde informatie ter ondersteuning van het zorgproces. Gebruiksvriendelijke systemen, éénmalige invoer, toegang vanuit elke pc, persoonlijk portaal, flexibel, mobiliteit etc. zijn daarbij kernwoorden. Managementinformatie voor in- en externe verantwoording en sturing van de organisatie; het ontwikkelen van een integraal dashboard waarin zowel financiële, personele als ook zorginhoudelijke, huisvestings- en veiligheidsaspecten terug te vinden zijn. ICT voor cliënten vergroten: toegang tot internet, telefonie en interactieve televisie, digitale cursussen, informatie inzien, ICT-hulpmiddelen in en om het huis, zorg op afstand etc. Informatiebeveiliging in de juiste balans tussen veiligheid en comfort voor de gebruiker en certificeringen daar waar nodig. Optimale communicatie- en samenwerkingsmogelijkheden: het eenvoudig kunnen delen van documenten, inloggen met één gebruikersnaam/wachtwoord, eigen portaal en videoconferencing zijn hiervan voorbeelden. Risico s en kansen Integraal risicomanagement ASVZ vindt op een goede manier omgaan met risico s van belang. Ons uitgangspunt is het herstel van het gewone leven en dit brengt ook het nemen van risico s met zich mee. Er dient steeds een zo zorgvuldig mogelijke afweging van deze risico s plaats te vinden. Externe partijen stellen eisen aan integrale risicobeheersing. Niet alleen de accountant kijkt naar risico s. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt eisen aan het identificeren, kwantificeren en beheersen van risico s die kwaliteit en veiligheid kunnen bedreigen. Tenslotte stelt de Zorgbrede Governance Code dat de raad van bestuur verantwoordelijk is voor het beheersen van risico s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie en dat de raad van toezicht de risicobeheersings- en controlesystemen, kwaliteit en veiligheid van zorg en de naleving van wet- en regelgeving bewaakt. In het kader van een nadere uitwerking van risicomanagement willen we nog nadrukkelijker de verbinding leggen tussen het kwaliteitssysteem, de strategische doelstellingen en de diverse soorten risico s (externe, strategische en ongewenste risico s). Vanzelfsprekend met als uitgangspunt het gewone leven van onze cliënten. ASVZ werkt op dit gebied samen in Carante Groep-verband.

12 12 Prestaties 2014 Als je van mening verschilt, zorg dan dat het geen meningsverschil wordt

13 in vogelvlucht Aan de hand van de zeven strategische doelstellingen van ASVZ wordt onderstaand een indruk gegeven van de activiteiten in Passende, betaalbare zorg, dienstverlening en behandeling bieden, die aansluit op de wensen van individuele cliënten Jaarplan 2014: Samen, de uitdaging aan! Het thema van het jaarplan 2014 is: Samen, de uitdaging aan! Samen betekent de verbinding leggen tussen cliënt, ouders, vrijwilligers, collega s, gemeenten en andere externe partijen, om zo de dienstverlening zo optimaal mogelijk vorm te geven. Tijdens de teamleidersconferenties, waarbij de raad van bestuur jaarlijks in gesprek gaat met alle teamleiders, zijn speerpunten genoemd voor het jaar Andere speerpunten komen voort uit ontwikkelingen die vanuit de ondersteunende diensten zijn gestart of zijn ontstaan naar aanleiding van de politieke ontwikkelingen en wettelijke kaders. Het afgelopen jaar is onder andere extra aandacht besteed aan het maken van afspraken met de betrokkenen uit het sociaal netwerk van de cliënten, voor ondersteuning bij de zorg- en dienstverlening en de realisatie van interne wijkgerichte samenwerking tussen verblijf, ambulant en dagbesteding. Tevens is ingezet op een bezuiniging op exploitatie, onder andere door scherpere inkoop van goederen en diensten en efficiënter roosteren. Innovatief zorgaanbod Naar aanleiding van het door ASVZ ontwikkelde Triple-C behandelmodel is in 2014 gewerkt aan een werk-, leer- en trainingsboek Triple-C. Een eerste schets van het boek is eind 2014 gereed, medio 2015 wordt het boek in druk genomen. Het door ASVZ ontwikkelde spel Weten, vergeten en.. begeleiden heeft een tweede plaats behaald bij de VGN Gehandicaptenzorgprijs 2014 voor het beste praktijkproduct. Door Tranzo, de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Triple-C. Een medewerker van ASVZ is hier gedetacheerd als promotie-onderzoeker. Controle op kwaliteit van zorg door IGZ Binnen ASVZ is een grote meldingsbereidheid. We zijn er ons van bewust dat melden alleen niet voldoende is. We melden om ook te kunnen verbeteren. In onderstaand figuur (1) ziet u het verloop van de meldingen over de jaren heen. Voor het eerst in jaren is er geen relevante toename in het aantal incident meldingen. In figuur 2 ziet u de meldingen verdeeld over de ernst categorieën. Meer dan 70% van de meldingen zijn meldingen zonder letsel. Er werden 21 meldingen gedaan van incidenten met een meerdaagse opname en/of blijvend letsel (D-meldingen); vergelijkbaar met 2013 (19 D-meldingen). Het aantal incidentmeldingen waarbij een arts werd geraadpleegd en/of er sprake was van verzuim van een medewerker (C-meldingen) daalde licht van 502 in 2013 (2,2% van alle incidentmeldingen) naar 477 in 2014 (2,0% van alle incidentmeldingen). Om het leren van incidenten te stimuleren hebben de 50 locaties met veel meldingen een training gehad rondom het analyseren en verbeteren n.a.v. incidenten. Ook zijn alle managers primaire zorg en orthopedagogen geschoold. Bij 63% van de C-meldingen is er een analyse gemaakt en zijn er verbeteracties gedefinieerd om te komen tot een structurele verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarnaast heeft de MIP-commissie 16 incident-onderzoeken uitgevoerd. Zeven van deze onderzoeken zijn ook aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gemeld. Om organisatiebreed te leren van deze incidenten worden de bevindingen besproken in het managementoverleg en het overleg tussen orthopedagogen en artsen. Ook worden de verbeterpunten op intranet geplaatst zodat alle medewerkers hiervan kunnen leren.

14 14 Totaal aantal incidentmeldingen 2012 t/m 2014 incidentmeldingen Aantal jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Figuur 1: totaal aantal incidentmeldingen (per maand) vanaf januari %van totaal incidentmeldingen (excl Verzamelmeldingen) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % incidentmeldingen per ernstcategorie letsel jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec A: Geen letsel B: Psychisch of lichamelijk letsel C: Huisarts of poli zorg nodig D: Meerdaagse opname ziekenhuis E: Overlijden Figuur 2: % meldingen per letsel-ernst categorie vanaf januari De lijnen van de D en E meldingen liggen over elkaar heen, en zijn daardoor niet goed zichtbaar.

15 15 Efficiënte werkprocessen Op ICT-gebied heeft 2014 voor een groot deel in het teken gestaan van de migratie naar het Carante Groep-breed vastgestelde Microsoft tenzij-scenario. Dit scenario houdt in dat in de basis gekozen wordt voor Microsoft-producten (Windows server, Exchange, SharePoint, enz.), waardoor integratie met andere systemen laagdrempeliger te realiseren is. Waar het oorspronkelijke product goed bevalt en integratie niet mogelijk is, wordt niet gekozen voor een Microsoft product. Nadat vorig jaar de basis voor de migratie was gelegd in de definitie- en ontwerpfase, heeft in 2014 de realisatie plaatsgevonden. De werkplek is voor alle gebruikers volledig virtueel geworden, waardoor ze op elke locatie (binnen ASVZ, Thuis en Mobiel) toegang hebben tot hun applicaties, bestanden. Om een actuele gebruikerservaring te geven en klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen, is de nieuwe werkplek voorzien van de laatste versies van de Microsoft producten (Windows 8.1, Office 2013, SharePoint 2013, enz.) Het nieuwe SharePoint portaal is ter beschikking gekomen. In fase 1 zijn bestaande functionaliteiten zoals Intranet en Kwaliteitssysteem omgezet naar het nieuwe medewerkersportaal. Naast de genoemde hoofdprojecten zijn diverse vernieuwingen en uitbreidingen gerealiseerd. Ten aanzien van de uitluisterfunctionaliteit is verdere centralisatie en consolidatie verwezenlijkt. Daarnaast zijn meer doelgroepen voorzien van smartphones en in samenwerking met Carante Groep zijn de telefoniecontracten vernieuwd. De pilot Huis van de Toekomst heeft geleid naar een advies richting raad van bestuur, terwijl de pilotprojecten ITT (Internet, televisie en telefonie voor cliënten) en ASVZTV zich in de evaluatiefase bevinden. Ten aanzien van informatiebeveiliging is de certificering van NEN7510 succesvol gecontinueerd en heeft het datacenter enkele uitbreidingen gehad, waarmee de beschikbaarheid voor de toekomst is geborgd. Het aantal ICT-gerelateerde informatiebeveiligingsincidenten is ten opzichte van 2013 licht gestegen naar 30 incidenten. 3.2 Het meer en/of anders inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers bij zorg en begeleiding aan de cliënt Ouders en verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers spelen een grote rol in de begeleiding en ondersteuning van onze cliënten. De veranderingen in de zorg brengen met zich mee dat de rol van deze mensen in de toekomst nog belangrijker wordt. Zij kunnen glans aanbrengen in het leven van de cliënt. Een goede afstemming met de begeleiding is hierin van belang. In 2014 heeft de raad van bestuur ouders en verwanten in vijf bijeenkomsten geïnformeerd over de veranderingen in de zorg. Het belang van een stevig sociaal netwerk is hier ook benadrukt. Het komende jaar zal hieraan verder aandacht besteed worden. Ook wordt gestart met een vrijwilligerscampagne. Er is een eerste opzet gemaakt voor een training voor medewerkers om met ouders of verwanten het gesprek te voeren over een intensievere inzet bij de zorg en dienstverlening. In het IP wordt een passage opgenomen om dit onderwerp jaarlijks een plaats te geven. De teamleider zal beschikking krijgen over een lijst met voor de groep belangrijke (welzijns)activiteiten, om de noodzakelijke hulp hierbij te kunnen organiseren. 3.3 Het positioneren en verankeren van de zorg in de directe context van de lokale samenleving, zowel naar gemeenten als het bedrijfsleven Ambulant vs transitie en transformatie Wmo/ Jeugd en Beschermd Wonen Het jaar 2014 heeft voor Ambulant in het kader van de herziening van de stelsels Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen in het teken gestaan van afspraken maken en afsluiten van overeenkomsten met diverse gemeentes. Eind 2014 was er sprake van 66 onderhanden zijnde aanbestedingen (in 114 gemeentes), lopende offertes en/of contracteringen. Met alle gemeentes waar ASVZ al werkte, is overeengekomen dat wij als een van de aanbieders dienstverlening bieden in het overgangsjaar De veranderingen in de extramurale zorg en bij Jeugd die op last van de overheid zijn doorgevoerd hebben geleid tot de inzet van diverse interne aanpassingen bij meerdere diensten en/of afdelingen. Voor alle betrokken afdelingen geldt dat één en ander gemeentespecifiek moet worden ingericht. Om een overzicht te hebben en houden van de afspraken per gemeente heeft ASVZ een digitaal Portaal Ambulant geopend. Het Portaal biedt toegang specifiek op gemeente en per stelsel tot de afspraken die hieromtrent gemaakt zijn. Er is een aparte toegang voor medewerkers, met een overzicht van alle relevante afspraken in het kader van de uitvoering, en een toegang voor managers en geautoriseerde medewerkers van ondersteunende diensten, met een overzicht van alle gemaakte afspraken.

16 16 Als gevolg van de transitie is er naast de financiële verschuiving van budgetten sprake van een verschuiving van formele zorg naar informele zorg- en dienstverlening. Professionele, resultaatgerichte inzet vindt plaats in een sterk veranderde, dynamische en concurrerende externe werkomgeving. Dit verlangt een andere, aangepaste werkwijze van medewerkers die betrokken zijn bij de transitie van een van de genoemde stelsels. Aan de transformatie van medewerkers is het afgelopen jaar veel aandacht besteed. Hierbij zijn kernwaarden benoemd als ondernemend, onderscheidend, flexibel, maatwerk, resultaat- en samenwerkingsgericht. Ook in 2015 zal verder gestalte gegeven worden aan dit veranderingsproces middels interne en externe scholing, opleiding op maat, coaching en werkbegeleiding. Voor wat betreft het stelsel Jeugd hebben de meest gemeentes ervoor gekozen de toegang te regelen via het Jeugdteam. In het geval een jeugdteam rechtspersoonlijkheid heeft, kunnen professionals vanuit instellingen worden uitgeleend bij de rechtspersoon. Als het jeugdteam geen rechtspersoonlijkheid heeft, blijven de professionals in dienst bij de instelling bij wie de gemeente hulp inkoopt. In de volgende werkgebieden zijn door ASVZ aan Jeugdteams professionals uitgeleend: Midden Holland, Rotterdam, Zuid Holland Zuid, West Brabant West. De toegang tot de Wmo is over het algemeen geregeld via een sociaal team of wijkteam. Voor wat betreft Beschermd Wonen is er een loket. Bij wijze van proef heeft ASVZ in diverse wijkteams door de inzet van een professional meegedraaid. In de meeste gemeentes zijn aanbieders in de genoemde teams niet vertegenwoordigd, maar wordt er gebruik gemaakt van onafhankelijke expertise zoals Maatschappelijk werk (Welzijn), MEE, GGD etc. Met de teams is er vanuit ASVZ contact gelegd of zijn er contactgegevens uitgewisseld. De eerste doorverwijzingen zijn inmiddels een feit. 3.4 Adequate en financieel haalbare huisvesting bieden aan individuele verblijfs- en dagactiviteitencliënten In het jaar 2014 is een groot deel van de nieuwbouw op de locatie Vincentius in Udenhout gerealiseerd. In juli zijn 70 cliënten verhuisd naar de vervangende huisvesting. In december konden nog eens 112 cliënten hun intrek nemen in de nieuwbouw. In de loop van 2014 is ook een nieuwe locatie voor 16 cliënten wonen en 55 cliënten dagbesteding gebouwd en opgeleverd in Dordrecht (Neptunuslaan). Deze ontwikkeling betekent voor veel cliënten een afname van reistijd van en naar de dagbestedingslocatie. Ook was het een relatief druk jaar met de start van meerdere ouderinitiatieven. De woningen voor de Stichting WISH in Poortugaal zijn dit jaar in gebruik genomen. Er zijn verschillende huurcontracten voor kantoren beëindigd, met een verbetering van de overall exploitatie tot gevolg. In het kader van financieel haalbare huisvesting zijn er verschillende huurcontracten van kantoren en dagbestedingslocaties opnieuw afgesloten met een lagere huurvergoeding en meer flexibeler looptijden. Vanuit het onderwerp duurzaamheid zijn verschillende initiatieven opgestart. Te benoemen valt onder andere de aanleg van groene daken op de kantoorgebouwen op de Merwebolder en de zonnecollectoren op de nieuwbouwwoningen op het terrein Vincentius in Udenhout. Voor enkele projecten te Sliedrecht wordt nog onderzocht hoe het groene element hier specifiek kan worden ingevuld. In 2014 is intensief gewerkt aan de voorbereiding van een aantal nieuwe projecten: vervangende nieuwbouw Lombardijen, Hoogvliet en Arcadia vervangende nieuwbouw in de regio Dordrecht vervangende nieuwbouw in gemeente Gorinchem vervangende nieuwbouw in gemeente Schiedam vervangende nieuwbouw in gemeente Tilburg Er is een informatiesysteem in gebruik genomen waarmee via internet de woonlocaties van ASVZ en klantgerichte informatie over de uiteenlopende woonvormen teruggevonden kunnen worden.

17 Een positief of boven het landelijk benchmarkgemiddelde van cliënttevredenheid vasthouden en continu werken aan tevredenheid van betrokkenen in het sociaal netwerk In november 2013 hebben we een cliëntenonderzoek & ouderraadpleging laten uitvoeren door Effectory. De totale respons was met 51,4% hoger dan de respons van 47,1% bij de meting in Hieronder een overzicht van de scores op algemene tevredenheid voor de verschillende groepen. Hoe tevreden zijn onze cliënten en hun ouders/verwanten? Cliënten 75,5 74,1 73,4 37,3 Tevredenheid= %ja -%nee 83,3 88,8 De resultaten zijn besproken met de CCR, de SCR-verwanten en SCR-cliënten, de raad van toezicht en zijn tevens aan de orde gekomen in het managementoverleg, het beleidsoverleg, de stuurgroep kwaliteit en veiligheid en in sectoroverleggen. Teamleiders hebben de resultaten teruggekoppeld met cliënten, verwanten en medewerkers van de locatie. Bij de doelgroep LVG-cliënten die niet vrijwillig bij ons wonen, zien we de minste tevredenheid. Deels komt dit door de verwachtingen en wensen die cliënten hebben over wat ze graag zouden willen. Dit zijn niet altijd reële verwachtingen en het is belangrijk om hier over met cliënten in gesprek te gaan. De minst scorende locaties zijn actief gemonitord vanuit de organi satie op het inzetten van verbeteringen. Gekozen is om niet centraal verbeteringen uit te zetten, maar om dit lokaal, dicht bij de cliënt te doen. Dit is meer zichtbaar en er kan beter aangesloten worden op de individuele wensen. Daarnaast zijn alle teams aan de slag gegaan met de resultaten en is met name ingezet 100 op een betere, structurele communicatie met cliënt en ouders. 90 Cliënten De resultaten van deze ingezette acties volgen we organisatiebreed. Aandacht voor het netwerk, de communicatie 80 75,5 met ouders zal ook een prominente plek krijgen als speerpunt 70voor het 74,1 jaar , , , , ,6 Tevr 83, Hoe lees je de resultaten? Deze score geeft weer hoe tevreden uw cliënten (ouders/verwanten) zijn. De totaalscore wordt berekend door het aantal positieve antwoorden (%Ja) te verminderen met het aantal negatieve antwoorden (%Nee). Het totaalbeeld wordt immers bepaald door de combinatie positieve en negatieve antwoorden. Hoe lees je de resultaten? Deze score geeft weer hoe tevreden uw cliënten (ouders/verwanten) zijn. De totaalscore wordt berekend door

18 18 Klachten cliënten De klachtencommissie ASVZ cliënten heeft in 2014 van cliënten of derden 43 klachten ontvangen. Na overleg met klager zijn 22 van deze klachten ter bemiddeling doorgestuurd naar de raad van bestuur. Bij 18 van deze klachten heeft een succesvolle bemiddeling plaatsgevonden, waarbij veelal de betreffende sectormanager betrokken is geweest. Een klacht is na een niet succesvolle bemiddeling alsnog via een zitting behandeld De klachtencommissie heeft acht klachten in een zitting behandeld, waarbij de klacht viermaal ongegrond, tweemaal gegrond en eenmaal deels gegrond/deels ongegrond is bevonden. Een klacht zal in 2015 verder worden behandeld. De klachten betroffen met name behandelaspecten en bejegening. ASVZ hecht veel waarde aan een goede afhandeling van iedere klacht. Cliëntvertrouwenspersonen In 2014 hebben 126 personen een beroep gedaan op de cliëntvertrouwenspersonen van ASVZ. Hierbij ging het in 47% van de gevallen om 3 gesprekken of meer, 53% van de cliënten heeft minder dan 3 gesprekken gevoerd met één van de vertrouwenspersonen. De gesprekken betroffen veelal onvrede over de persoonlijke situatie, bejegening of vrijheidsbeperking. Eenmaal is gebruik gemaakt van een externe vertrouwenspersoon. Een positieve ontwikkeling is dat cliënten steeds vaker door hun begeleiders gewezen worden op het bestaan van de cliëntvertrouwenspersoon. Ouderbijeenkomsten Om ouders te informeren over de veranderingen in de zorg en de hiermee samenhangende gevolgen, zijn bij ASVZ in 2014 een vijftal ouderbijeenkomsten gehouden in de regio s Sliedrecht, Rotterdam en Udenhout. De raad van bestuur heeft in deze bijeenkomsten een toelichting gegeven en getracht vragen van ouders zo goed mogelijk te beantwoorden.

19 Vasthouden van bevlogenheid van medewerkers en positie binnen beste 25% van eigen sector in landelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek Na bezoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, externe auditoren vanuit HKZ, zorgkantoren of andere externe partijen is er altijd een punt dat teruggekoppeld wordt: de professionaliteit en de betrokkenheid en bevlogenheid van onze medewerkers. Hier zijn we enorm trots op! ASVZ bezet in 2014 de tiende plek in de lijst van Beste Werkgevers van Nederland (profit en non-profit, met meer dan 1000 medewerkers), op basis van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek eind De tevredenheidsscore was een 7,9. Hieronder zijn de behaalde scores op de hoofdonderwerpen van de vragenlijst en de score op de algemene tevredenheid zichtbaar. De resultaten zijn besproken met de raad van toezicht, OR, CCR, sectormanagers, teamleiders en managers ondersteunende diensten. Gezien de hoge scores op alle onderwerpen, zijn er organisatiebreed geen verbeteracties afgesproken. Op de minst scorende locaties zijn intensievere verbeteracties vastgelegd door de sectormanager en teamleider. Hierbij moet gedacht worden aan intensievere coaching van teamleider, extra tijdelijke inzet rondom een cliënt om de werkdruk te verlagen en het bespreken van taakverdeling en taakvolwassenheid binnen een team.

20 20 Klachten medewerkers De klachtencommissie ASVZ medewerkers heeft in 2014 geen klachten ontvangen. PO&O ontwikkelingen Door de veranderingen in de zorg en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke bezuinigingen, vraagt ASVZ meer flexibiliteit van medewerkers. In 2014 is ASVZ gestart met twee maatregelen die hierbij van belang zijn: 1. Het terugdringen van de overcapaciteit: Onder overcapaciteit verstaat ASVZ budgetoverschrijding ten gevolge van te hoge loonkosten. De overcapaciteit wordt veroorzaakt doordat er minder inkomsten zijn bij een gelijk blijvend aantal medewerkers. Dit betekent dat ASVZ genoodzaakt is om het aantal medewerkers te laten afnemen. In 2014 zijn we hier mee gestart door tijdelijke dienstverbanden niet te verlengen en de extra inzet, zogenaamde meeruren, te beperken. 2. Het creëren van vaste- en flexibele capaciteit: Met de vaste- en flexibele capaciteit wil ASVZ bewerkstelligen dat met de beschikbare personele middelen efficiënter wordt omgaan. In 2014 zijn onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep verzuim een aantal interventies ingezet om de doelstelling, het verzuimpercentage van ASVZ op 5% te laten uitkomen, te bereiken. We zijn hierin geslaagd, waarmee het verzuimpercentage van ASVZ over het jaar 2014 gelijk is aan het landelijke gemiddelde verzuimpercentage in de branche. De visie van ASVZ op verzuim is ontwikkeld in samenwerking met Falke & Verbaan. Binnen deze visie heeft de direct leidinggevende de regierol en is tevens casemanager. In 2014 is PO&O gestart met een pilot waarin de rol van casemanager gericht op het proces, zoals vastgelegd in de Wet Poortwachter, niet langer ingevuld wordt door de direct leidinggevende. Hiermee zijn er meer garanties dat het proces optimaal bewaakt wordt en worden de direct leidinggevenden, die bij ASVZ meewerkend zijn, ontlast. In 2015 zal de pilot geëvalueerd worden. Vooruitlopend op één van de speerpunten voor 2015, het versterken van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers, is PO&O in 2014 gestart met een pilot waarin de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI/E) vorm krijgt middels groepsinterviews, in plaats van een digitale vragenlijst. In 2015 wordt deze pilot geëvalueerd. Wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de rol van medewerkers met betrekking tot het betrekken van het sociaal netwerk van cliënten bij het invullen van zorgvragen. In de geformuleerde speerpunten voor 2015 is hier aandacht voor. Vooruitlopend hierop is PO&O in 2014 begonnen met het herschrijven van alle functiebeschrijvingen, waarbij overgegaan wordt van een taakgerichte beschrijving naar een resultaatgerichte beschrijving. Hiermee realiseert ASVZ meer regelmogelijkheden voor medewerkers en wordt creativiteit gestimuleerd. In het verlengde hiervan worden medewerkers met behulp van instrumenten zoals e-learning meer medeverantwoordelijk voor het op peil houden van eigen vaardigheden. In het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn in 2014 door PO&O verschillende instrumenten ontwikkeld waaronder trainingen voor specifieke doelgroepen. Vermeldingswaardig is dat in 2014 demotiebeleid is ontwikkeld als onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Medewerkersbijeenkomsten Om de medewerkers te informeren over de komende veranderingen in de zorg, heeft ASVZ in 2014 een zestal bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn vier bijeenkomsten voor ambulante medewerkers gehouden. In deze bijeenkomsten hebben de raad van bestuur en de OR een toelichting gegeven en konden medewerkers hun vragen stellen. Teamleidersconferenties Jaarlijks gaat de raad van bestuur in een tweedaagse sessie in gesprek met alle meewerkend teamleiders en sectormanagers. Belangrijke ontwikkelingen en prestaties worden besproken. Zo leveren teamleiders mede input voor de ontwikkelrichting van de organisatie, zowel op lange als op kortere termijn. Onderwerpen die in 2014 aan de orde zijn gekomen, zijn onder andere ouderparticipatie en medicatieverstrekking. 3.7 Een structureel positief exploitatieresultaat, om kwaliteitsborging op lange termijn te kunnen waarborgen ASVZ heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een stabiele basis voor de primaire zorg waar, wanneer noodzakelijk, weloverwogen financiële ingrepen kunnen plaatsvinden om de continuïteit van de organisatie te kunnen waarborgen. De landelijke ontwikkelingen worden hiertoe nauwlettend gevolgd: WLZ, Wmo, jeugdzorg, behandeling, scheiden wonen-zorg en verdere extramuralisering; het is slechts een greep uit de afgelopen jaren. De interne beheersing sluit hier direct op aan: voorafgaand

Prestaties 2014. Als je van mening verschilt, zorg dan dat het geen meningsverschil wordt

Prestaties 2014. Als je van mening verschilt, zorg dan dat het geen meningsverschil wordt 12 Prestaties 2014 Als je van mening verschilt, zorg dan dat het geen meningsverschil wordt 13 2014 in vogelvlucht Aan de hand van de zeven strategische doelstellingen van ASVZ wordt onderstaand een indruk

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Organisatie. Thuis als je een plek bereikt, om je heen kijkt en weet dat je thuis bent

Organisatie. Thuis als je een plek bereikt, om je heen kijkt en weet dat je thuis bent 22 Organisatie Thuis als je een plek bereikt, om je heen kijkt en weet dat je thuis bent 23 Profiel van de organisatie Algemene gegevens ASVZ Postbus 121 3360 AC Sliedrecht Telefoonnummer: 0184-491200

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG POPULAIR JAARVERSLAG 2015 De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. Psalm 121:5,6 (BGT) Voor meer informatie en de totstandkoming

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken Monitor Sociaal Domein Steller S. Sadler De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 06-16955391 Bijlage(n) -- Ons kenmerk 6481021 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen)

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De uitdagingen rondom zorgvastgoed Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De elementen van de uitdaging Bekostiging: Normatieve huisverstingscomponent Scheiden wonen en zorg Strategie:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel.

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Stuurt u op wat er echt toe doet?

Stuurt u op wat er echt toe doet? Verbindt in de zorg. Stuurt u op wat er echt toe doet? De Balanced Scorecard+ voor de Gehandicaptenzorg Sturen op prestaties in de gehandicaptenzorg blijkt een grotere uitdaging dan in andere zorgsectoren.

Nadere informatie

Voorwoord. Zorgcoöperatie West-Friesland

Voorwoord. Zorgcoöperatie West-Friesland Jaarverslag 2016 Voorwoord Jaarlijks schrijft de secretaris van de zorgcoöperatie West-Friesland (ZC-WF) het jaarverslag welke ter vaststelling wordt aangeboden aan de leden. In het jaarverslag wordt o.a.

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 Utrecht, juni 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 1 Inleiding Op 16 januari 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

WIJdezorg ZELFSTURING GEWOON DOEN!

WIJdezorg ZELFSTURING GEWOON DOEN! ZELFSTURING GEWOON DOEN! WIJdezorg heeft binnen een periode van een jaar 19 van de 45 teams geïnspireerd tot vrijwillige deelname aan het verandertraject. 6 van de 8 thuiszorgteams wilde direct deelnemen

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Een kwaliteitskader voor zorgaanbieders dat uitgaat van de kwaliteit van bestaan

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie