Jaarverslag Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren"

Transcriptie

1 Jaarverslag Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

2 Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie en missie 9 Beleid 9 Risico s en kansen 11 Prestaties in vogelvlucht Passende, betaalbare zorg, dienstverlening en behandeling bieden, die aansluit op de wensen van individuele cliënten Het meer en/of anders inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers bij zorg en begeleiding aan de cliënt Het positioneren en verankeren van de zorg in de directe context van de lokale samenleving, zowel naar gemeenten als het bedrijfsleven Adequate en financieel haalbare huisvesting bieden aan individuele verblijfs- en dagactiviteitencliënten Een positief of boven het landelijk benchmark-gemiddelde van cliënttevredenheid vasthouden en continu werken aan tevredenheid van betrokkenen in het sociaal netwerk Vasthouden van bevlogenheid van medewerkers en positie binnen beste 25% van eigen sector in landelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek Een structureel positief exploitatieresultaat, om kwaliteitsborging op lange termijn te kunnen waarborgen 20 Organisatie 22 Profiel van de organisatie 23 Bestuur en toezicht 24 Samen naar de toekomst 28 De veranderende zorgwereld 29 Met elkaar in Meerjarenbeleid 29

3 3 Voorwoord raad van bestuur Samen de uitdaging aan! Dit thema voor 2014 heeft in het achter ons liggende jaar veel beweging veroorzaakt. De landelijke transitie, die het einde van het AWBZ-tijdperk inzet, heeft ook in onze organisatie de gemoederen bezig gehouden. Veel zorgen om nieuwe dingen die vaak nog niet concreet werden, waren er bij cliënten, ouders/verwanten en niet in de laatste plaats, bij medewerkers. Ook was er enthousiasme over het stimuleren en intensiveren van samenwerken over grenzen van professionaliteit en organisatie heen. ASVZ heeft in 2014 een beweging ingezet waarin nog meer dan voorheen het belang van het sociale netwerk van iedere cliënt als partner in zorg wordt benadrukt. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse manieren behoefte hebben aan zorg en ondersteuning. Als ASVZ bieden we antwoord op uiteenlopende vragen van cliënten, de relatie en dialoog met de cliënt en zijn omgeving staan hierbij centraal. Bij de invulling van het bovenstaande gaat ASVZ niet alleen maar voor de meest voor de hand liggende oplossing. Door nog beter te luisteren naar de cliënt ontstaan ook oplossingen die experimenteel en nieuw zijn. Deze zorg bieden we aan binnen alle wettelijke en financiële kaders. Het is de missie van ASVZ om de best mogelijke betaalbare zorg te leveren. Goed luisteren naar cliënten en hun omgeving, onze eenvoud in behandelmethoden, maar vooral ook de betrokkenheid en professionaliteit van onze medewerkers, dragen bij aan de kwaliteit van zorg. De financieel sterke positie danken we aan verregaande digitalisering en een lage overhead. Deze succesfactor; de balans tussen kwaliteit van zorg en financiën, kunnen we de komende jaren goed gebruiken bij alle veranderingen die zich in de gehandicaptenzorg en dus ook bij ASVZ gaan voltrekken. Grote delen van de ambulante zorg gaan via de Wmo naar de gemeenten. Een ongeveer even grote groep cliënten krijgt te maken met overheveling van zorg vanuit AWBZ naar de WLZ. Het betreft maatregelen die de overheid neemt om de zorg ook op lange termijn betaalbaar te houden. De consequentie is dat we de komende jaren met minder financiële middelen onze zorg en dienstverlening moeten vormgeven. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat de balans tussen kwaliteit van zorg en financiën een belangrijke succesfactor van ASVZ is (zie ook We hebben er alle vertrouwen in dat dit ons de komende jaren gaat lukken. Samen kunnen we deze uitdaging aan! In het jaarverslag dat voor u ligt, nemen we u mee langs belangrijke mijlpalen in de voorbereiding op een nieuw tijdperk. Gestage voorbereiding op het inrichten van een grotere flexibele capaciteit onder medewerkers maakt dat we voorbereid het nieuwe jaar ingaan. Samen sterk staan in een veranderende zorgomgeving. Dit motto maakt ASVZ, met een stevig inhoudelijk en financieel potentieel, tot een betrouwbare lange-termijn-partner. Lange termijn visie is in de zorg voor mensen met een beperking van essentieel belang. De zorgvraag is soms tijdelijk, maar zowel in de Wmo als de WLZ is voor een belangrijk deel van de cliënten vaak levenslange en levensbrede ondersteuning nodig. Daar stonden ook in 2014 elke dag weer alle medewerkers voor klaar. drs. W.J. Kos voorzitter raad van bestuur drs. P.M. Mertens raad van bestuur

4 Kerncijfers 4

5 5

6 6 Omgeving Zorgen moet je doen, niet maken

7 7 ASVZ levert duurzame zorg, vroeger, nu en straks. Aan mensen met een verstandelijke beperking, die voor langere of kortere tijd van onze dienstverlening gebruik maken. We staan middenin de maatschappij en geven samen met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers vorm aan onze zorg. Zeker in veranderende tijden, waarbij de komende jaren steeds minder financiële middelen tot onze beschikking staan, moeten we efficiënter omgaan met de beschikbare middelen en lopen we tegen meer conflicterende belangen aan. Het is van belang hierin transparant te zijn en keuzes te verduidelijken aan onze belanghebbenden. Communicatie is hierbij een belangrijk thema. De samenleving verandert en de maatschappelijke verwachtingen veranderen mee. Belanghebbendendialoog Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen duurzaam en milieubewust ondernemen, het gaat met name ook om het maken van eerlijke keuzes in verschillende belangen en hier open in zijn. Organisatievoering betekent omgaan met mogelijke dilemma s en vereist bepaalde keuzes. ASVZ neemt verantwoordelijkheid voor haar keuzes en doet dat door alle, soms conflicterende, belangen tegen elkaar af te wegen. Door een goede verstandhouding met onze belanghebbenden wordt een breder draagvlak in de maatschappij gecreëerd. In 2014 heeft ASVZ gewerkt aan een project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Om helder te krijgen wat onze omgeving belangrijk vindt en van ons verwacht, zijn we in gesprek gegaan met onze belanghebbenden: de cliënten en hun direct betrokkenen, medewerkers, collega-instellingen en de bredere maatschappij. Via interviews en online vragenlijsten is een indruk gekregen van de belangrijkste thema s waaraan ASVZ aandacht dient te besteden. De belanghebbenden hebben positief gereageerd op de gesprekken en gaven veelal aan deze vorm van communicatie en open blik waardevol te vinden. Duurzame prioriteiten De belanghebbendendialoog heeft een beeld gegeven van zaken die ertoe doen. Duurzame zorg is niet slechts een milieu- of specifiek sociaal thema. Ook de thema s autonomie van cliënten, kwaliteit en veiligheid, transparantie en communicatie, een financieel gezonde omgeving en tevredenheid van cliënten worden door onze belanghebbenden van belang geacht. Onze bestaande strategische doelstellingen, die al sterk gericht waren op het leveren van duurzame zorg, zijn op basis van de belanghebbendeninterviews enigszins aangescherpt. Er is voor gekozen dit jaarverslag op te bouwen aan de hand van de strategische doelstellingen van ASVZ. Op deze manier menen wij een transparante en relevante verantwoording van onze duurzame prestaties weer te geven.

8 8 Strategie Als het tegenslagen regent, gebruik dan je glimlach als zonnescherm

9 9 Visie en missie Algemene visie Ieder mens is uniek, met zijn eigen behoeftes, voorkeuren en mogelijkheden. ASVZ wil zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de persoonlijke wensen en vragen van cliënten, hoe groot of klein die ook zijn. Waar het om gaat, is dat een cliënt zijn eigen keuzes kan maken en invloed heeft op zijn leven en de omgeving waarin hij zich bevindt. In onze zorg staan de dialoog en relatie centraal. In gesprek met cliënten en hun ouders en verwanten geven we vorm aan behandeling en begeleiding. Behandelaars en begeleiders bouwen samen met cliënten aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. De zorg- en dienstverlening is veelzijdig, persoonlijk, gevarieerd, multidisciplinair en afgestemd op de afzonderlijke hulpvragen van de cliënt. Onze visie? Samen aanpakken. Met open blik. Kijken naar wat wél kan. ASVZ verleent haar zorg- en dienstverlening binnen een complexe en dynamische maatschappelijke context. We willen flexibel zijn, zodat we snel kunnen reageren op uiteenlopende en veranderende zorgvragen van cliënten. Daarnaast maken wijzigingen in de wet- en regelgeving dat we als organisatie snel moeten kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. In 2014 is een ASVZ-koersbrochure verschenen. In deze brochure komt de visie van ASVZ uitgebreid aan bod en worden voorbeelden belicht van onze rol in de maatschappij. De brochure is te vinden via onze website: Strategische doelstellingen De zeven strategische doelstellingen waar ASVZ al mee werkte, zijn in formulering aangepast: 1. Passende, betaalbare zorg, dienstverlening en behandeling bieden die aansluit op de wensen van individuele cliënten. 2. Het meer en/of anders inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers bij zorg en begeleiding aan de cliënt. 3. Het positioneren en verankeren van de zorg in de directe context van de lokale samenleving, zowel naar gemeenten als het bedrijfsleven. 4. Adequate en financieel haalbare huisvesting bieden aan individuele verblijfs- en dagactiviteiten cliënten. 5. Een positief of boven het landelijk benchmarkgemiddelde van cliënttevredenheid vasthouden en continu werken aan tevredenheid van betrokkenen in het sociale netwerk. 6. Vasthouden van bevlogenheid van medewerkers en de positie binnen beste 25% van eigen sector in landelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek. 7. Een structureel positief exploitatieresultaat, om kwaliteitsborging op lange termijn te kunnen waarborgen. De volgende succesfactoren leveren een belangrijke bijdrage aan het nastreven van onze strategische doelstellingen: Sterk verbinden van beleid en de dagelijkse praktijk, het verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg, een innovatief zorgaanbod aanbieden, een behoudend financieel beleid voeren, gedrevenheid en ontwikkeling van onze medewerkers bevorderen, efficiëntie van werkprocessen vergroten, flexibele capaciteit benutten, samenwerken bevorderen en transparant communiceren (in- en extern). Beleid Kwaliteitsbeleid Het borgen en verbeteren van de kwaliteit van zorg is een continu proces. De zorgvisie van ASVZ is dat we dit in dialoog met de cliënt willen doen. De interactie tussen de begeleider en de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger is de belangrijkste succesfactor voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Het kwaliteitsbeleid van ASVZ gaat uit van integraal management en verbinding. Belangrijke succesfactor is de betrokkenheid van het lijnmanagement (sectormanagers en meewerkend teamleiders). We organiseren bijeenkomsten om het kwaliteitssysteem ondersteunend te laten blijven aan de uitvoering in de praktijk. De verbinding tussen het kwaliteitsbeleid en het lijnmanagement wordt ook gelegd binnen de stuurgroep kwaliteit en veiligheid. De stuurgroep bestaat uit een aantal managers primair proces en de managers PO&O, zorgondersteuning en facilitair bedrijf. Daarnaast maakt het team kwaliteit en de raad van bestuur deel uit van de stuurgroep. Overige ondersteunende commissies en afdelingen (zoals de MIP, M&M commissie en zorgbemiddeling) worden minimaal twee keer per jaar uitgenodigd om voortgang te bespreken. Om onze processen te monitoren en bij te sturen hebben we een integraal dashboard met daarop belangrijke prestatie indicatoren vanuit kwaliteit, financiën en personeel. De ondersteunende diensten adviseren en ondersteunen de managers primaire zorg door het analyseren van de prestaties, zowel per onderwerp als op hun onderlinge samenhang. Dit dashboard is samen met de resultaten van interne audits en quick scans een belangrijk instrument om de kwaliteit te toetsen. We kennen audits op diverse onderwerpen zoals vrijheidsbeperkende maatregelen, procesaudits, hygiëne en maaltijden en veiligheid. Het verbeteren van kwaliteit doen we vooral door op de locatie, daar waar de cliënt woont en werkt, te werken aan verbeteringen. De resultaten van de intern audits en quick scans worden teruggekoppeld aan de locatie en de manager primaire zorg. De verbeteringen rapporteren zij in de periodieke managementbeoordeling. Naast de interne audits heeft ASVZ ook quick scans die gedurende één dag door een manager worden uitgevoerd op een locatie/ woning. Deze quick scans geven ook kwalitatieve informatie. Iedere

10 10 manager bezoekt jaarlijks twee locaties buiten zijn eigen sector voor een quick scan. De quick scans hebben een duidelijke relatie met pijler 3 in het kwaliteitskader van de brancheorganisatie VGN. Veiligheid Het bereiken van absolute veiligheid is onmogelijk in een organisatie waar zo gewoon mogelijk leven voor alle cliënten wordt nagestreefd. Zorg blijft mensenwerk en risico s horen bij het leven. Het is echter onze verantwoordelijkheid risico s tot een aanvaardbaar minimum terug te brengen. Net als kwaliteit heeft ook veiligheid een objectieve en een subjectieve component. De objectieve component gaat over algemeen geldende richtlijnen zoals het badprotocol, brandveiligheid, het gebruik van medische hulpmiddelen etc. De subjectieve component gaat over de ervaren veiligheid, het gevoel van geborgenheid dat cliënten en medewerkers ervaren. ASVZ kent een integraal veiligheidsbeleid. Elementen die hierin terugkomen, zijn melding incidenten personen, vrijheidsbeperkende maatregelen, veiligheid van gebouwen, risico inventarisaties, bedrijfshulpverlening, ervaren veiligheid, Arbo, RIE etc. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2013 blijkt dat medewerkers goed op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften (94,6%; het landelijk gemiddelde lag lager op 87,3%). We vinden het belangrijk om onze medewerkers bewust te houden rondom de veiligheidsaspecten van hun werk. In ieder teamoverleg staat daarom even tijd voor veiligheid geagendeerd. Maandelijks wordt er een thema aangereikt waar binnen het teamoverleg aandacht voor wordt gevraagd. Het facilitair bedrijf voert jaarlijks een veiligheidsaudit uit op iedere locatie. Hierbij wordt gekeken naar aspecten als brandveiligheid, de veiligheid van het gebouw, legionella etc. De resultaten van deze audits worden gerapporteerd aan teamleider en manager. PO&O-beleid Medewerkers zijn van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van de zorg. Het is daarom belangrijk dat er goed personeelsbeleid wordt gevoerd. In een sterk en snel veranderende omgeving kan een afdeling PO&O niet statisch opereren. Het is van belang dat de keuzes die gemaakt worden toekomstgericht zijn en aansluiten bij de strategische keuzes van de organisatie. Het centrale doel van ASVZ is om mensen met een beperking te ondersteunen bij het zo goed mogelijk en zo zelfstandig mogelijk vormgeven van hun leven. De individuele persoon en de beoogde kwaliteit van diens bestaan zijn vertrekpunt voor het vormgeven van zorg en ondersteuning. Dit vertaalt zich in twee uitgangspunten; 1. Zorg en ondersteuning zijn gericht op het bevorderen dan wel in stand houden van de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. 2. Eigen regie van mensen met een beperking is een centrale waarde in zorg en ondersteuning. Vanuit een staf en ondersteunende positie levert PO&O een bijdrage aan de doelstelling van de organisatie door het zo optimaal mogelijk ondersteunen en adviseren van het primaire proces en het personeelsbeleid in dienst te stellen van de organisatiedoelen. De bijdrage van PO&O krijgt vorm middels een vraaggerichte werkwijze. De inhoud van de dienstverlening wordt in kwalitatieve en kwantitatieve zin bepaald door de vragen van de klanten. Iedereen die in welke vorm dan ook een beroep doet op de dienstverlening van PO&O beschouwen we in beginsel als klant. Vraaggerichtheid dient in dit kader te worden opgevat als vertrekpunt. Het aanbod kan ook ongevraagd/ pro-actief tot stand komen, in geval van professionele inzichten of externe ontwikkelingen. Strategische keuzes krijgen betekenis in het handelen van managers en medewerkers. Identificatie met hen als klanten van PO&O is van groot belang. Zo ontstaat chemie wat leidt tot een optimale bijdrage aan de organisatieprocessen. Tenslotte wordt de dienstverlening van PO&O ook bepaald door wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze externe invloeden dienen af te worden gestemd op de interne ontwikkelingen. Van PO&O mag worden verwacht dat er een adequate vertaling plaats vindt welke zo mogelijk pro-actief wordt aangeboden. Integraal verantwoordelijke medewerkers en leidinggevenden dienen voldoende ruimte te krijgen om hun doelen, verbonden aan de veranderende cliëntvraag, te realiseren. Hiervoor is creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap nodig. Een regulerend en bureaucratisch personeelsbeleid past hier niet bij. PO&O streeft er naar kaderstellend, consistent en laagdrempelig te opereren, waarbij een continue dialoog met de lijnfunctionarissen het uitgangspunt is. Huisvestingsbeleid Huisvesting is geen doel, maar een middel. Vastgoedmanagement is een activiteit die het primaire proces van ASVZ ondersteunt. De juiste huisvesting op de juiste tijd, op de juiste plaats en voor de juiste kosten vloeit voort uit de zorgvraag van de cliënt. Nieuwe wet- en regelgeving rond de AWBZ leidt tot nieuwe impulsen (scheiden wonen-zorg, NHC). Tegenover de kosten van huisvesting staan niet meer vanzelfsprekend dekkende inkomsten. Dat noodzaakt tot integrale benadering van huisvestingsvraagstukken; vastgoed wordt een actief bedrijfsmiddel dat moet toevoegen aan de kwaliteit van zorgverlening en minimaal kostendekkend hoort te zijn. Om het primaire proces, de zorgverlening, optimaal te ondersteunen en positief bij te dragen aan het bedrijfsresultaat, is huisvesting van ASVZ: passend in de visie en strategie van de organisatie; voor cliënten met uiteenlopende zorgvragen aantrekkelijk en betaalbaar; voor medewerkers een prettige en uitdagende werkomgeving; optimaal benut/geëxploiteerd in de termen van ruimtegebruik en bezetting; voldoende flexibel om adequaat op de wijzigingen in de (zorg) vraag in te spelen.

11 11 Vastgoed moet, met het veranderend overheidsbeleid, op zichzelf renderen. De waardeontwikkeling van vastgoed en het rendement in de exploitatie van vastgoed gedurende de gebruiksperiode zijn belangrijke parameters om op te sturen. Daarnaast is de kwalitatieve waarde, de sociale waarde en de innovatieve waarde van vastgoed belangrijk. Initiatieven worden besproken in de stuurgroep vastgoedmanagement en de voortgang van de activiteiten worden doorgenomen in het huisvestingsoverleg met de raad van bestuur. Deze overlegvormen bieden een basis voor verantwoorde besluitvorming bij vastgoedbeslissingen. Financieel beleid Het financieel beleid van ASVZ is gericht op een structureel positief exploitatieresultaat. Het vermogensbeleid is gericht op handhaving van voldoende risicobudget. In de komende tijd wordt op jaarbasis bezien of dit weerstandsvermogen van voldoende omvang is voor toekomstige wijzigende omgevingsfactoren én investeringen van ASVZ. Prudent financieel beleid van de afgelopen jaren heeft gezorgd voor een situatie waarin incidentele meevallers hebben gezorgd voor een positief effect op het resultaat en een klimaat waar grote (incidentele) tegenvallers vroegtijdig gesignaleerd en mogelijk geëlimineerd kunnen worden. Dit zorgt voor een stabiele basis voor de primaire zorg. ICT-beleid Het ICT-beleid van ASVZ kent een aantal strategische ambities, welke richtinggevend zijn: Veilige, betrouwbare, 7x24 uur beschikbare ICT-infrastructuur. Maximale efficiency van administratieve processen; het digitaliseren van processen, standaardisatie van processen zowel binnen ASVZ als in samenwerking met Carante Groep stichtingen. Daarbij is het nodig om verbindingen te leggen tussen de verschillende applicaties. Op de gebruiker afgestemde informatie ter ondersteuning van het zorgproces. Gebruiksvriendelijke systemen, éénmalige invoer, toegang vanuit elke pc, persoonlijk portaal, flexibel, mobiliteit etc. zijn daarbij kernwoorden. Managementinformatie voor in- en externe verantwoording en sturing van de organisatie; het ontwikkelen van een integraal dashboard waarin zowel financiële, personele als ook zorginhoudelijke, huisvestings- en veiligheidsaspecten terug te vinden zijn. ICT voor cliënten vergroten: toegang tot internet, telefonie en interactieve televisie, digitale cursussen, informatie inzien, ICT-hulpmiddelen in en om het huis, zorg op afstand etc. Informatiebeveiliging in de juiste balans tussen veiligheid en comfort voor de gebruiker en certificeringen daar waar nodig. Optimale communicatie- en samenwerkingsmogelijkheden: het eenvoudig kunnen delen van documenten, inloggen met één gebruikersnaam/wachtwoord, eigen portaal en videoconferencing zijn hiervan voorbeelden. Risico s en kansen Integraal risicomanagement ASVZ vindt op een goede manier omgaan met risico s van belang. Ons uitgangspunt is het herstel van het gewone leven en dit brengt ook het nemen van risico s met zich mee. Er dient steeds een zo zorgvuldig mogelijke afweging van deze risico s plaats te vinden. Externe partijen stellen eisen aan integrale risicobeheersing. Niet alleen de accountant kijkt naar risico s. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt eisen aan het identificeren, kwantificeren en beheersen van risico s die kwaliteit en veiligheid kunnen bedreigen. Tenslotte stelt de Zorgbrede Governance Code dat de raad van bestuur verantwoordelijk is voor het beheersen van risico s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie en dat de raad van toezicht de risicobeheersings- en controlesystemen, kwaliteit en veiligheid van zorg en de naleving van wet- en regelgeving bewaakt. In het kader van een nadere uitwerking van risicomanagement willen we nog nadrukkelijker de verbinding leggen tussen het kwaliteitssysteem, de strategische doelstellingen en de diverse soorten risico s (externe, strategische en ongewenste risico s). Vanzelfsprekend met als uitgangspunt het gewone leven van onze cliënten. ASVZ werkt op dit gebied samen in Carante Groep-verband.

12 12 Prestaties 2014 Als je van mening verschilt, zorg dan dat het geen meningsverschil wordt

13 in vogelvlucht Aan de hand van de zeven strategische doelstellingen van ASVZ wordt onderstaand een indruk gegeven van de activiteiten in Passende, betaalbare zorg, dienstverlening en behandeling bieden, die aansluit op de wensen van individuele cliënten Jaarplan 2014: Samen, de uitdaging aan! Het thema van het jaarplan 2014 is: Samen, de uitdaging aan! Samen betekent de verbinding leggen tussen cliënt, ouders, vrijwilligers, collega s, gemeenten en andere externe partijen, om zo de dienstverlening zo optimaal mogelijk vorm te geven. Tijdens de teamleidersconferenties, waarbij de raad van bestuur jaarlijks in gesprek gaat met alle teamleiders, zijn speerpunten genoemd voor het jaar Andere speerpunten komen voort uit ontwikkelingen die vanuit de ondersteunende diensten zijn gestart of zijn ontstaan naar aanleiding van de politieke ontwikkelingen en wettelijke kaders. Het afgelopen jaar is onder andere extra aandacht besteed aan het maken van afspraken met de betrokkenen uit het sociaal netwerk van de cliënten, voor ondersteuning bij de zorg- en dienstverlening en de realisatie van interne wijkgerichte samenwerking tussen verblijf, ambulant en dagbesteding. Tevens is ingezet op een bezuiniging op exploitatie, onder andere door scherpere inkoop van goederen en diensten en efficiënter roosteren. Innovatief zorgaanbod Naar aanleiding van het door ASVZ ontwikkelde Triple-C behandelmodel is in 2014 gewerkt aan een werk-, leer- en trainingsboek Triple-C. Een eerste schets van het boek is eind 2014 gereed, medio 2015 wordt het boek in druk genomen. Het door ASVZ ontwikkelde spel Weten, vergeten en.. begeleiden heeft een tweede plaats behaald bij de VGN Gehandicaptenzorgprijs 2014 voor het beste praktijkproduct. Door Tranzo, de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Triple-C. Een medewerker van ASVZ is hier gedetacheerd als promotie-onderzoeker. Controle op kwaliteit van zorg door IGZ Binnen ASVZ is een grote meldingsbereidheid. We zijn er ons van bewust dat melden alleen niet voldoende is. We melden om ook te kunnen verbeteren. In onderstaand figuur (1) ziet u het verloop van de meldingen over de jaren heen. Voor het eerst in jaren is er geen relevante toename in het aantal incident meldingen. In figuur 2 ziet u de meldingen verdeeld over de ernst categorieën. Meer dan 70% van de meldingen zijn meldingen zonder letsel. Er werden 21 meldingen gedaan van incidenten met een meerdaagse opname en/of blijvend letsel (D-meldingen); vergelijkbaar met 2013 (19 D-meldingen). Het aantal incidentmeldingen waarbij een arts werd geraadpleegd en/of er sprake was van verzuim van een medewerker (C-meldingen) daalde licht van 502 in 2013 (2,2% van alle incidentmeldingen) naar 477 in 2014 (2,0% van alle incidentmeldingen). Om het leren van incidenten te stimuleren hebben de 50 locaties met veel meldingen een training gehad rondom het analyseren en verbeteren n.a.v. incidenten. Ook zijn alle managers primaire zorg en orthopedagogen geschoold. Bij 63% van de C-meldingen is er een analyse gemaakt en zijn er verbeteracties gedefinieerd om te komen tot een structurele verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarnaast heeft de MIP-commissie 16 incident-onderzoeken uitgevoerd. Zeven van deze onderzoeken zijn ook aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gemeld. Om organisatiebreed te leren van deze incidenten worden de bevindingen besproken in het managementoverleg en het overleg tussen orthopedagogen en artsen. Ook worden de verbeterpunten op intranet geplaatst zodat alle medewerkers hiervan kunnen leren.

14 14 Totaal aantal incidentmeldingen 2012 t/m 2014 incidentmeldingen Aantal jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Figuur 1: totaal aantal incidentmeldingen (per maand) vanaf januari %van totaal incidentmeldingen (excl Verzamelmeldingen) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % incidentmeldingen per ernstcategorie letsel jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec A: Geen letsel B: Psychisch of lichamelijk letsel C: Huisarts of poli zorg nodig D: Meerdaagse opname ziekenhuis E: Overlijden Figuur 2: % meldingen per letsel-ernst categorie vanaf januari De lijnen van de D en E meldingen liggen over elkaar heen, en zijn daardoor niet goed zichtbaar.

15 15 Efficiënte werkprocessen Op ICT-gebied heeft 2014 voor een groot deel in het teken gestaan van de migratie naar het Carante Groep-breed vastgestelde Microsoft tenzij-scenario. Dit scenario houdt in dat in de basis gekozen wordt voor Microsoft-producten (Windows server, Exchange, SharePoint, enz.), waardoor integratie met andere systemen laagdrempeliger te realiseren is. Waar het oorspronkelijke product goed bevalt en integratie niet mogelijk is, wordt niet gekozen voor een Microsoft product. Nadat vorig jaar de basis voor de migratie was gelegd in de definitie- en ontwerpfase, heeft in 2014 de realisatie plaatsgevonden. De werkplek is voor alle gebruikers volledig virtueel geworden, waardoor ze op elke locatie (binnen ASVZ, Thuis en Mobiel) toegang hebben tot hun applicaties, bestanden. Om een actuele gebruikerservaring te geven en klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen, is de nieuwe werkplek voorzien van de laatste versies van de Microsoft producten (Windows 8.1, Office 2013, SharePoint 2013, enz.) Het nieuwe SharePoint portaal is ter beschikking gekomen. In fase 1 zijn bestaande functionaliteiten zoals Intranet en Kwaliteitssysteem omgezet naar het nieuwe medewerkersportaal. Naast de genoemde hoofdprojecten zijn diverse vernieuwingen en uitbreidingen gerealiseerd. Ten aanzien van de uitluisterfunctionaliteit is verdere centralisatie en consolidatie verwezenlijkt. Daarnaast zijn meer doelgroepen voorzien van smartphones en in samenwerking met Carante Groep zijn de telefoniecontracten vernieuwd. De pilot Huis van de Toekomst heeft geleid naar een advies richting raad van bestuur, terwijl de pilotprojecten ITT (Internet, televisie en telefonie voor cliënten) en ASVZTV zich in de evaluatiefase bevinden. Ten aanzien van informatiebeveiliging is de certificering van NEN7510 succesvol gecontinueerd en heeft het datacenter enkele uitbreidingen gehad, waarmee de beschikbaarheid voor de toekomst is geborgd. Het aantal ICT-gerelateerde informatiebeveiligingsincidenten is ten opzichte van 2013 licht gestegen naar 30 incidenten. 3.2 Het meer en/of anders inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers bij zorg en begeleiding aan de cliënt Ouders en verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers spelen een grote rol in de begeleiding en ondersteuning van onze cliënten. De veranderingen in de zorg brengen met zich mee dat de rol van deze mensen in de toekomst nog belangrijker wordt. Zij kunnen glans aanbrengen in het leven van de cliënt. Een goede afstemming met de begeleiding is hierin van belang. In 2014 heeft de raad van bestuur ouders en verwanten in vijf bijeenkomsten geïnformeerd over de veranderingen in de zorg. Het belang van een stevig sociaal netwerk is hier ook benadrukt. Het komende jaar zal hieraan verder aandacht besteed worden. Ook wordt gestart met een vrijwilligerscampagne. Er is een eerste opzet gemaakt voor een training voor medewerkers om met ouders of verwanten het gesprek te voeren over een intensievere inzet bij de zorg en dienstverlening. In het IP wordt een passage opgenomen om dit onderwerp jaarlijks een plaats te geven. De teamleider zal beschikking krijgen over een lijst met voor de groep belangrijke (welzijns)activiteiten, om de noodzakelijke hulp hierbij te kunnen organiseren. 3.3 Het positioneren en verankeren van de zorg in de directe context van de lokale samenleving, zowel naar gemeenten als het bedrijfsleven Ambulant vs transitie en transformatie Wmo/ Jeugd en Beschermd Wonen Het jaar 2014 heeft voor Ambulant in het kader van de herziening van de stelsels Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen in het teken gestaan van afspraken maken en afsluiten van overeenkomsten met diverse gemeentes. Eind 2014 was er sprake van 66 onderhanden zijnde aanbestedingen (in 114 gemeentes), lopende offertes en/of contracteringen. Met alle gemeentes waar ASVZ al werkte, is overeengekomen dat wij als een van de aanbieders dienstverlening bieden in het overgangsjaar De veranderingen in de extramurale zorg en bij Jeugd die op last van de overheid zijn doorgevoerd hebben geleid tot de inzet van diverse interne aanpassingen bij meerdere diensten en/of afdelingen. Voor alle betrokken afdelingen geldt dat één en ander gemeentespecifiek moet worden ingericht. Om een overzicht te hebben en houden van de afspraken per gemeente heeft ASVZ een digitaal Portaal Ambulant geopend. Het Portaal biedt toegang specifiek op gemeente en per stelsel tot de afspraken die hieromtrent gemaakt zijn. Er is een aparte toegang voor medewerkers, met een overzicht van alle relevante afspraken in het kader van de uitvoering, en een toegang voor managers en geautoriseerde medewerkers van ondersteunende diensten, met een overzicht van alle gemaakte afspraken.

16 16 Als gevolg van de transitie is er naast de financiële verschuiving van budgetten sprake van een verschuiving van formele zorg naar informele zorg- en dienstverlening. Professionele, resultaatgerichte inzet vindt plaats in een sterk veranderde, dynamische en concurrerende externe werkomgeving. Dit verlangt een andere, aangepaste werkwijze van medewerkers die betrokken zijn bij de transitie van een van de genoemde stelsels. Aan de transformatie van medewerkers is het afgelopen jaar veel aandacht besteed. Hierbij zijn kernwaarden benoemd als ondernemend, onderscheidend, flexibel, maatwerk, resultaat- en samenwerkingsgericht. Ook in 2015 zal verder gestalte gegeven worden aan dit veranderingsproces middels interne en externe scholing, opleiding op maat, coaching en werkbegeleiding. Voor wat betreft het stelsel Jeugd hebben de meest gemeentes ervoor gekozen de toegang te regelen via het Jeugdteam. In het geval een jeugdteam rechtspersoonlijkheid heeft, kunnen professionals vanuit instellingen worden uitgeleend bij de rechtspersoon. Als het jeugdteam geen rechtspersoonlijkheid heeft, blijven de professionals in dienst bij de instelling bij wie de gemeente hulp inkoopt. In de volgende werkgebieden zijn door ASVZ aan Jeugdteams professionals uitgeleend: Midden Holland, Rotterdam, Zuid Holland Zuid, West Brabant West. De toegang tot de Wmo is over het algemeen geregeld via een sociaal team of wijkteam. Voor wat betreft Beschermd Wonen is er een loket. Bij wijze van proef heeft ASVZ in diverse wijkteams door de inzet van een professional meegedraaid. In de meeste gemeentes zijn aanbieders in de genoemde teams niet vertegenwoordigd, maar wordt er gebruik gemaakt van onafhankelijke expertise zoals Maatschappelijk werk (Welzijn), MEE, GGD etc. Met de teams is er vanuit ASVZ contact gelegd of zijn er contactgegevens uitgewisseld. De eerste doorverwijzingen zijn inmiddels een feit. 3.4 Adequate en financieel haalbare huisvesting bieden aan individuele verblijfs- en dagactiviteitencliënten In het jaar 2014 is een groot deel van de nieuwbouw op de locatie Vincentius in Udenhout gerealiseerd. In juli zijn 70 cliënten verhuisd naar de vervangende huisvesting. In december konden nog eens 112 cliënten hun intrek nemen in de nieuwbouw. In de loop van 2014 is ook een nieuwe locatie voor 16 cliënten wonen en 55 cliënten dagbesteding gebouwd en opgeleverd in Dordrecht (Neptunuslaan). Deze ontwikkeling betekent voor veel cliënten een afname van reistijd van en naar de dagbestedingslocatie. Ook was het een relatief druk jaar met de start van meerdere ouderinitiatieven. De woningen voor de Stichting WISH in Poortugaal zijn dit jaar in gebruik genomen. Er zijn verschillende huurcontracten voor kantoren beëindigd, met een verbetering van de overall exploitatie tot gevolg. In het kader van financieel haalbare huisvesting zijn er verschillende huurcontracten van kantoren en dagbestedingslocaties opnieuw afgesloten met een lagere huurvergoeding en meer flexibeler looptijden. Vanuit het onderwerp duurzaamheid zijn verschillende initiatieven opgestart. Te benoemen valt onder andere de aanleg van groene daken op de kantoorgebouwen op de Merwebolder en de zonnecollectoren op de nieuwbouwwoningen op het terrein Vincentius in Udenhout. Voor enkele projecten te Sliedrecht wordt nog onderzocht hoe het groene element hier specifiek kan worden ingevuld. In 2014 is intensief gewerkt aan de voorbereiding van een aantal nieuwe projecten: vervangende nieuwbouw Lombardijen, Hoogvliet en Arcadia vervangende nieuwbouw in de regio Dordrecht vervangende nieuwbouw in gemeente Gorinchem vervangende nieuwbouw in gemeente Schiedam vervangende nieuwbouw in gemeente Tilburg Er is een informatiesysteem in gebruik genomen waarmee via internet de woonlocaties van ASVZ en klantgerichte informatie over de uiteenlopende woonvormen teruggevonden kunnen worden.

17 Een positief of boven het landelijk benchmarkgemiddelde van cliënttevredenheid vasthouden en continu werken aan tevredenheid van betrokkenen in het sociaal netwerk In november 2013 hebben we een cliëntenonderzoek & ouderraadpleging laten uitvoeren door Effectory. De totale respons was met 51,4% hoger dan de respons van 47,1% bij de meting in Hieronder een overzicht van de scores op algemene tevredenheid voor de verschillende groepen. Hoe tevreden zijn onze cliënten en hun ouders/verwanten? Cliënten 75,5 74,1 73,4 37,3 Tevredenheid= %ja -%nee 83,3 88,8 De resultaten zijn besproken met de CCR, de SCR-verwanten en SCR-cliënten, de raad van toezicht en zijn tevens aan de orde gekomen in het managementoverleg, het beleidsoverleg, de stuurgroep kwaliteit en veiligheid en in sectoroverleggen. Teamleiders hebben de resultaten teruggekoppeld met cliënten, verwanten en medewerkers van de locatie. Bij de doelgroep LVG-cliënten die niet vrijwillig bij ons wonen, zien we de minste tevredenheid. Deels komt dit door de verwachtingen en wensen die cliënten hebben over wat ze graag zouden willen. Dit zijn niet altijd reële verwachtingen en het is belangrijk om hier over met cliënten in gesprek te gaan. De minst scorende locaties zijn actief gemonitord vanuit de organi satie op het inzetten van verbeteringen. Gekozen is om niet centraal verbeteringen uit te zetten, maar om dit lokaal, dicht bij de cliënt te doen. Dit is meer zichtbaar en er kan beter aangesloten worden op de individuele wensen. Daarnaast zijn alle teams aan de slag gegaan met de resultaten en is met name ingezet 100 op een betere, structurele communicatie met cliënt en ouders. 90 Cliënten De resultaten van deze ingezette acties volgen we organisatiebreed. Aandacht voor het netwerk, de communicatie 80 75,5 met ouders zal ook een prominente plek krijgen als speerpunt 70voor het 74,1 jaar , , , , ,6 Tevr 83, Hoe lees je de resultaten? Deze score geeft weer hoe tevreden uw cliënten (ouders/verwanten) zijn. De totaalscore wordt berekend door het aantal positieve antwoorden (%Ja) te verminderen met het aantal negatieve antwoorden (%Nee). Het totaalbeeld wordt immers bepaald door de combinatie positieve en negatieve antwoorden. Hoe lees je de resultaten? Deze score geeft weer hoe tevreden uw cliënten (ouders/verwanten) zijn. De totaalscore wordt berekend door

18 18 Klachten cliënten De klachtencommissie ASVZ cliënten heeft in 2014 van cliënten of derden 43 klachten ontvangen. Na overleg met klager zijn 22 van deze klachten ter bemiddeling doorgestuurd naar de raad van bestuur. Bij 18 van deze klachten heeft een succesvolle bemiddeling plaatsgevonden, waarbij veelal de betreffende sectormanager betrokken is geweest. Een klacht is na een niet succesvolle bemiddeling alsnog via een zitting behandeld De klachtencommissie heeft acht klachten in een zitting behandeld, waarbij de klacht viermaal ongegrond, tweemaal gegrond en eenmaal deels gegrond/deels ongegrond is bevonden. Een klacht zal in 2015 verder worden behandeld. De klachten betroffen met name behandelaspecten en bejegening. ASVZ hecht veel waarde aan een goede afhandeling van iedere klacht. Cliëntvertrouwenspersonen In 2014 hebben 126 personen een beroep gedaan op de cliëntvertrouwenspersonen van ASVZ. Hierbij ging het in 47% van de gevallen om 3 gesprekken of meer, 53% van de cliënten heeft minder dan 3 gesprekken gevoerd met één van de vertrouwenspersonen. De gesprekken betroffen veelal onvrede over de persoonlijke situatie, bejegening of vrijheidsbeperking. Eenmaal is gebruik gemaakt van een externe vertrouwenspersoon. Een positieve ontwikkeling is dat cliënten steeds vaker door hun begeleiders gewezen worden op het bestaan van de cliëntvertrouwenspersoon. Ouderbijeenkomsten Om ouders te informeren over de veranderingen in de zorg en de hiermee samenhangende gevolgen, zijn bij ASVZ in 2014 een vijftal ouderbijeenkomsten gehouden in de regio s Sliedrecht, Rotterdam en Udenhout. De raad van bestuur heeft in deze bijeenkomsten een toelichting gegeven en getracht vragen van ouders zo goed mogelijk te beantwoorden.

19 Vasthouden van bevlogenheid van medewerkers en positie binnen beste 25% van eigen sector in landelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek Na bezoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, externe auditoren vanuit HKZ, zorgkantoren of andere externe partijen is er altijd een punt dat teruggekoppeld wordt: de professionaliteit en de betrokkenheid en bevlogenheid van onze medewerkers. Hier zijn we enorm trots op! ASVZ bezet in 2014 de tiende plek in de lijst van Beste Werkgevers van Nederland (profit en non-profit, met meer dan 1000 medewerkers), op basis van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek eind De tevredenheidsscore was een 7,9. Hieronder zijn de behaalde scores op de hoofdonderwerpen van de vragenlijst en de score op de algemene tevredenheid zichtbaar. De resultaten zijn besproken met de raad van toezicht, OR, CCR, sectormanagers, teamleiders en managers ondersteunende diensten. Gezien de hoge scores op alle onderwerpen, zijn er organisatiebreed geen verbeteracties afgesproken. Op de minst scorende locaties zijn intensievere verbeteracties vastgelegd door de sectormanager en teamleider. Hierbij moet gedacht worden aan intensievere coaching van teamleider, extra tijdelijke inzet rondom een cliënt om de werkdruk te verlagen en het bespreken van taakverdeling en taakvolwassenheid binnen een team.

20 20 Klachten medewerkers De klachtencommissie ASVZ medewerkers heeft in 2014 geen klachten ontvangen. PO&O ontwikkelingen Door de veranderingen in de zorg en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke bezuinigingen, vraagt ASVZ meer flexibiliteit van medewerkers. In 2014 is ASVZ gestart met twee maatregelen die hierbij van belang zijn: 1. Het terugdringen van de overcapaciteit: Onder overcapaciteit verstaat ASVZ budgetoverschrijding ten gevolge van te hoge loonkosten. De overcapaciteit wordt veroorzaakt doordat er minder inkomsten zijn bij een gelijk blijvend aantal medewerkers. Dit betekent dat ASVZ genoodzaakt is om het aantal medewerkers te laten afnemen. In 2014 zijn we hier mee gestart door tijdelijke dienstverbanden niet te verlengen en de extra inzet, zogenaamde meeruren, te beperken. 2. Het creëren van vaste- en flexibele capaciteit: Met de vaste- en flexibele capaciteit wil ASVZ bewerkstelligen dat met de beschikbare personele middelen efficiënter wordt omgaan. In 2014 zijn onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep verzuim een aantal interventies ingezet om de doelstelling, het verzuimpercentage van ASVZ op 5% te laten uitkomen, te bereiken. We zijn hierin geslaagd, waarmee het verzuimpercentage van ASVZ over het jaar 2014 gelijk is aan het landelijke gemiddelde verzuimpercentage in de branche. De visie van ASVZ op verzuim is ontwikkeld in samenwerking met Falke & Verbaan. Binnen deze visie heeft de direct leidinggevende de regierol en is tevens casemanager. In 2014 is PO&O gestart met een pilot waarin de rol van casemanager gericht op het proces, zoals vastgelegd in de Wet Poortwachter, niet langer ingevuld wordt door de direct leidinggevende. Hiermee zijn er meer garanties dat het proces optimaal bewaakt wordt en worden de direct leidinggevenden, die bij ASVZ meewerkend zijn, ontlast. In 2015 zal de pilot geëvalueerd worden. Vooruitlopend op één van de speerpunten voor 2015, het versterken van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers, is PO&O in 2014 gestart met een pilot waarin de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI/E) vorm krijgt middels groepsinterviews, in plaats van een digitale vragenlijst. In 2015 wordt deze pilot geëvalueerd. Wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de rol van medewerkers met betrekking tot het betrekken van het sociaal netwerk van cliënten bij het invullen van zorgvragen. In de geformuleerde speerpunten voor 2015 is hier aandacht voor. Vooruitlopend hierop is PO&O in 2014 begonnen met het herschrijven van alle functiebeschrijvingen, waarbij overgegaan wordt van een taakgerichte beschrijving naar een resultaatgerichte beschrijving. Hiermee realiseert ASVZ meer regelmogelijkheden voor medewerkers en wordt creativiteit gestimuleerd. In het verlengde hiervan worden medewerkers met behulp van instrumenten zoals e-learning meer medeverantwoordelijk voor het op peil houden van eigen vaardigheden. In het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn in 2014 door PO&O verschillende instrumenten ontwikkeld waaronder trainingen voor specifieke doelgroepen. Vermeldingswaardig is dat in 2014 demotiebeleid is ontwikkeld als onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Medewerkersbijeenkomsten Om de medewerkers te informeren over de komende veranderingen in de zorg, heeft ASVZ in 2014 een zestal bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn vier bijeenkomsten voor ambulante medewerkers gehouden. In deze bijeenkomsten hebben de raad van bestuur en de OR een toelichting gegeven en konden medewerkers hun vragen stellen. Teamleidersconferenties Jaarlijks gaat de raad van bestuur in een tweedaagse sessie in gesprek met alle meewerkend teamleiders en sectormanagers. Belangrijke ontwikkelingen en prestaties worden besproken. Zo leveren teamleiders mede input voor de ontwikkelrichting van de organisatie, zowel op lange als op kortere termijn. Onderwerpen die in 2014 aan de orde zijn gekomen, zijn onder andere ouderparticipatie en medicatieverstrekking. 3.7 Een structureel positief exploitatieresultaat, om kwaliteitsborging op lange termijn te kunnen waarborgen ASVZ heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een stabiele basis voor de primaire zorg waar, wanneer noodzakelijk, weloverwogen financiële ingrepen kunnen plaatsvinden om de continuïteit van de organisatie te kunnen waarborgen. De landelijke ontwikkelingen worden hiertoe nauwlettend gevolgd: WLZ, Wmo, jeugdzorg, behandeling, scheiden wonen-zorg en verdere extramuralisering; het is slechts een greep uit de afgelopen jaren. De interne beheersing sluit hier direct op aan: voorafgaand

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie