Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013

2 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al goed op weg naar de organisatie die we willen zijn: een eigentijds betrokken partner. Om dit te bereiken, hebben we voor deze beleidsperiode een aantal doelstellingen bepaald. En we zijn er trots op dat we al een aantal van deze doelstellingen hebben behaald. Dit jaarverslag biedt inzicht in de behaalde doelstellingen maar geeft ook informatie over de doelstellingen waar we nog aan werken en waar we naar toe werken. Het jaar 2013 was een spannend jaar. Dat de volkshuisvesting in Nederland verandert, dat is inmiddels wel bekend. De gevolgen van het regeerakkoord worden meer en meer zichtbaar voor Tablis Wonen en voor de klant. We moeten daar met elkaar op in spelen en zorgen dat we de uitgezette lijnen kunnen blijven volgen. We willen die eigentijds betrokken partner echt zijn. De titel van het jaarverslag is eigentijds betrokken partner in zicht. Het heeft betrekking op wie we willen zijn en dat we al goed op weg zijn naar het eindpunt: de klantgerichte partner voor uiteenlopende doelgroepen die behoefte hebben aan ondersteuning op het vlak van huisvesting, zorg en welzijn. April 2014

3 Inhoud Voorwoord 4 Governance 6 A. Bestuursverslag 8 B. Volkshuisvestingsverslag Onze missie, onze gezamenlijke basis Eigentijds betrokken partner Strategische doelen Samen met partners Algemeen overleg Regionaal overleg Lokaal overleg Samen met de klant Service en dienstverlening Goede dienstverlening aan de klant Betrekken bewoners bij beleid Tablis Wonen in de samenleving Passend huisvesten van doelgroepen Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in het behoud van de leefbaarheid van 44 onze wijken en buurten 4.4 Investeren in wonen en zorg Investeren in milieu en duurzaamheid Maken en monitoren prestatieafspraken met 54 gemeenten en regio s 5. Producten en diensten Realisatie nieuwbouw- en herstructureringsprojecten Realisatie verkopen nieuwbouwprojecten Kwaliteit huidig woningbezit Het digitaal aanbieden van het doen van reparatieverzoeken Het actualiseren van onze folders en de informatie op de website Koopgarant en Kopen naar wens Organisatie Ontwikkeling organisatie Organogram, formatie en bezetting Ontwikkeling medewerkers Ziekteverzuim Arbobeleid Integriteitsbeleid Ondernemingsraad Relatie met andere rechtspersonen Verbindingen Financiële resultaten Treasury Kengetallen 82 C. Verslag RvC 84 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 (x 1.000) Winst- en verliesrekening over 2013 (x 1.000) Kasstroomoverzicht 2013 (x 1.000) Algemene toelichting Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat Financiële instrumenten en risicobeheersing Belangrijke inschattingen t.a.v. waardering 116 en resultaatbepaling 9. Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige informatie Statutaire resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum 136 Accountantsverklaring 139 Bijlage Bijlage Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 3

4 Voorwoord Het jaar 2013 kenmerkte zich als een jaar waarin weer veel is gebeurd. Er waren veel nieuwe, soms onverwachte, ontwikkelingen binnen de corporatiesector, binnen de politiek maar ook bij Tablis Wonen. Toch zijn we weer gegroeid om ons uiteindelijke doel, de eigentijds betrokken partner, te bereiken. 4 Tablis Wonen

5 Het jaarverslag Eigentijds betrokken partner in zicht geeft u inzicht in het functioneren van Tablis Wonen in Hieronder alvast een kleine greep uit de in het oog springende gebeurtenissen in Deze worden uiteraard verderop nog uitgebreid beschreven. De aanhoudende financiële en economische crisis blijft ook gevolgen hebben voor Tablis Wonen. De verkoop van onze bestaande woningen trekt weliswaar iets aan, maar de huurachterstanden nemen toe. Wij hebben ons ingespannen om ons te houden aan de Europese regelgeving. Deze schrijft voor dat wij minimaal 90% van onze woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot circa In 2013 zijn we uitgekomen op 96%. Tablis Wonen heeft zich goed geprofileerd met haar projecten. In 2013 is circa 10,8 mln. uitgegeven aan onze nieuwbouw- en herstructureringsprojecten. Het jaarverslag Samen vooruit geeft u inzicht in het functioneren van Tablis Wonen. Ons nieuwe strategisch voorraadbeleid is in 2012 vastgesteld. Samen met de betrokken gemeenten en huurdersorganisaties is in 2013 gewerkt aan de uitwerking daarvan. Het aanwijzen van een deel van ons bezit voor de middeninkomens (mensen met een inkomen hoger dan prijspeil 2013) en het aanwijzen van meer woningen voor verkoop zijn belangrijke voorbeelden hiervan. Niet alleen deze nieuwe zaken zijn belangrijk. Ook ons gewone werk zoals verhuur, afhandelen reparatieverzoeken, onderhoud en de klachtenafhandeling wordt steeds beter opgepakt. De waardering van onze klanten hiervoor stijgt. Wij willen hier nog wel verder in groeien. Dit jaarverslag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Tablis Wonen, met name in Sliedrecht en Molenwaard. In dit jaarverslag besteden wij op transparante wijze aandacht aan de prestaties en ontwikkelingen in Als maatschappelijk betrokken onderneming vinden wij dit een goede zaak. Ik wens u, ook namens de medewerkers en de Raad van Commissarissen, veel leesplezier toe. Henk Gravesteijn Directeur-bestuurderijn. Tablis Wonen blijft actief meedoen aan de totstandkoming van nieuw beleid in de twee regio s waarin wij werkzaam zijn. In de regio Drechtsteden is bijvoorbeeld gemeenschappelijk beleid geformuleerd om personen met een specifieke zorgbehoefte passend te huisvesten. In de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is besloten om, samen met vier andere regio s, een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem op te zetten. Ook is actief deelgenomen aan de realisatie van de visie 2030 voor deze regio en de Woonvisie Dit jaarverslag is integraal te downloaden via onze website Op deze website staat ook alle andere informatie die in het kader van goed bestuur en toezicht van belang kan zijn. Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 5

6 Governance Samen werken aan transparant bestuur In Nederland hebben we de Engelse term governance voor de manier waarop wij bestuur en toezicht in de volkshuisvesting geregeld hebben. Als dit goed wordt uitgevoerd dan komt dit neer op: het goed besturen van Tablis Wonen het invloed geven aan belanghouders verantwoording afleggen aan de interne (Raad van Commissarissen) en externe toezichthouders (CFV 1, WSW 2 en ILT 3 ) 6 Tablis Wonen

7 Taken en verantwoordelijkheden Tablis Wonen hanteert het zogenaamde twee-lagen bestuursmodel: het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC). Het bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten omschreven. Het toezicht wordt uitgeoefend door de RvC. Verdere uitwerking hiervan is te vinden in het directiestatuut en het reglement van de RvC en het bestuur van Tablis Wonen. De directeur-bestuurder legt in het bestuursverslag verantwoording af over het door hem gevoerde beleid in Tablis Wonen hecht groot belang aan de inbreng van belanghouders waarmee we samenwerken. Raad van Commissarissen De RvC oefent toezicht uit op het functioneren van het bestuur. Zij doet dit door periodiek met het bestuur te overleggen en jaarlijks het functioneren te bespreken en te beoordelen. Dit wordt gedaan door de voorzitter en een lid van de RvC. Tablis Wonen heeft geen aparte remuneratiecommissie, die belast is met de selectie en benoeming van leden van de RvC en de bezoldiging en beoordeling van het bestuur. De RvC legt in deel C van dit jaarverslag verantwoording af over de manier waarop het toezicht is uitgeoefend. De RvC heeft geen aparte auditcommissie die belast is met het toezicht op en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing en de naleving van de opmerkingen en aanbevelingen van de externe accountant. Door periodieke rapportages van het bestuur aan de RvC, die ook expliciet aandacht besteden aan deze onderwerpen, wordt aan dit onderdeel van het externe toezicht binnen Tablis Wonen invulling gegeven. Belanghouders Tablis Wonen positioneert zich als een organisatie in het maatschappelijk middenveld. Daarom hechten wij groot belang aan de inbreng van de belanghouders waarmee wij samenwerken. Dat zijn niet alleen de andere corporaties in de regio s waarin wij werken. Het zijn ook de gemeenten waarin wij ons woningbezit hebben, de huurdersorganisaties en de welzijnsorganisaties waarmee wij samenwerken. Periodiek overleggen wij met hen en vragen wij hen advies over beleidsvoornemens en jaarplannen. Daarnaast heeft Tablis Wonen een breed samengestelde klankbordgroep, waaraan wij twee keer per jaar belangrijke beleidsontwikkelingen of -voornemens voor advies voorleggen. 1 CFV: Centraal Fonds Volkshuisvesting, de externe financiële toezichthouder voor woningbouwcorporaties 2 WSW: Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het onafhankelijke instituut dat optimale financiering mogelijk maakt voor woningbouwcorporaties door middel van borgstelling voor haar leningen 3 ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport. Met ingang van 1 januari 2014 is met het oog op de scheiding tussen beleid en toezicht de volkshuisvestelijke toezichthouder in een uitvoerende dienst ondergebracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 7

8 A. Bestuursverslag Terugblikken en vooruitkijken Henk Gravesteijn, directeur-bestuurder van Tablis Wonen, kijkt in dit hoofdstuk terug op het jaar Maar natuurlijk kijkt hij ook vooruit. 8 Tablis Wonen

9 Algemeen beeld Het jaar 2013 was een jaar waarin weer veel is gebeurd bij en in de omgeving van Tablis Wonen. De doelen die wij gesteld hebben in ons beleidsplan Mensen wensen wonen zijn weer een stapje dichterbij gekomen. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn: de voortgang die wij hebben geboekt bij onze vastgoedprojecten, de verbetering van de samenwerking met onze huurdersorganisaties en andere belanghouders en het financieel gezond houden van Tablis Wonen. Een prestatie van formaat in deze ook voor corporaties financieel moeilijke tijden. Volkshuisvestelijke ontwikkelingen rond Tablis Wonen Tablis Wonen heeft als primaire taak het huisvesten van huishoudens die niet zelf in goede of passende huisvesting kunnen voorzien. Vandaar dat wij blij zijn dat wij dit jaar circa 96% van de vrijkomendeof nieuwe huurwoningen hebben toegewezen aan deze doelgroep. Tablis Wonen wil de huishoudens met een inkomen (net) boven de (prijspeil 2013) ook zo goed mogelijk blijven helpen. Zo zijn er in regionaal verband (Drechtsteden en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) afspraken gemaakt om te zien in hoeverre er woningen expliciet voor deze doelgroep beschikbaar kunnen komen. Het betreft hier met name woningen in het sociale koopsegment: tot circa vrij op naam (VON) waarbij Tablis Wonen ook verschillende koopconstructies met aankoopkorting (Koopgarant en Kopen naar wens) tot haar beschikking heeft. Ook zijn enkele woningen met een huurprijs boven de 664,66 specifiek aan deze (secundaire) doelgroep toegewezen. Daarnaast zijn in 2013 twee projecten in Sliedrecht (Karekietstraat en Bonkelaarplein) gestart waarin ook woningen zijn opgenomen voor deze zogenaamde secundaire doelgroep. Wij vinden het nog steeds zorgwekkend dat er onduidelijkheid blijft bestaan over het nieuwe speelveld van corporaties. De opstelling en behandeling van het wetsvoorstel herziening Woningwet is weer uitgesteld. In het afgesloten Woonakkoord uit de zomer van 2013 is wel duidelijk geworden dat corporaties zich meer moeten terugtrekken op hun kerntaak (het huisvesten van huishoudens die dat niet zelf kunnen). Wel blijft het mogelijk dat er ook beperkt voor andere doelgroepen middelen ter beschikking worden gesteld als daar aantoonbaar behoefte aan is en de markt dat niet zelf oppakt. Het huidige politieke klimaat zorgt ervoor dat het voor corporaties moeilijker wordt om woningen in het middeldure huur- of koopsegment te realiseren. Tablis Wonen blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen en zorgt voor goede afstemming met en informatievoorziening voor onze belanghouders (met name gemeenten en huurdersorganisaties). Het nieuwe Woonakkoord heeft ook invloed op de ambities Het jaar 2013 was een jaar waarin veel is gebeurd bij en in de omgeving van Tablis Wonen. van Tablis Wonen. Het aandeel van Tablis Wonen in de sectorbrede verhuurdersheffing van 1,7 miljard vanaf 2017 is circa 3,4 miljoen. Dit is ongeveer 13% van onze huuropbrengst. Dit betekent dat wij op termijn onze investeringsopgave tegen het licht gaan houden. Daarnaast moeten wij meer woningen verkopen dan we nu doen en onze bedrijfsvoering nog efficiënter inrichten. Zoals het er nu uitziet kan Tablis Wonen haar primaire taak, zorgen voor goede en betaalbare woningen voor huishoudens die daar niet zelf in kunnen voorzien, blijven waarmaken. Een zorgpunt is dat de rekening voor deze verhuurdersheffing (voor een deel) bij onze huurders terecht komt. Extra huurverhogingen in een tijd van economische onzekerheid kunnen huishoudens in de problemen brengen. Kortom, de betaalbaarheid van het wonen Jaarverslag Tablis Wonen 9

10 A. Bestuursverslag : ikkeling sen hebben hun huurhuis waard. Dankzij etaalden zij bij de e bedrag van euro Tablis Wonen. Na een aanerhuizen naar een andere in de loop der tijd het een uis verbouwd. Daarom kunes hun huis nu voor lgens het Kadaster zijn dit ningen in deze regio met 5% en. Dat betekent dat ze ook an Tablis Wonen moeten betateren zelf van de meerwaarde. Ze hoeven de winst uit de t met Tablis Wonen te delen! iet er zo uit: oeten 1,05 x euro = talen aan Tablis Wonen. de transactie euro over. rdeontwikkeling: euro euro = euro, afgezien koper en verbouwingskosten. Verlies en winst Uw restschuld kan lager of hoger liggen dan op het moment dat u uw woning kocht. Dat heeft, zoals gezegd, alles te maken met het feit dat ook de waarde van woningen jaarlijks wisselt. Is volgens de onafhankelijk taxateur uw woning in de tussentijd in waarde gestegen of gedaald? Zowel de winst als het verlies zijn geheel voor uw eigen rekening. Uiteraard blijft u verplicht om het resterende aankoopbedrag aan Tablis Wonen te betalen. De meerwaarde van verbouwen Met een nieuwe keuken of badkamer, een dakkapel of een uitbouw kan de waarde van uw woning flink stijgen. Elke waardevermeerdering is in úw voordeel. Ook als Tablis Wonen uw woning wil terugkopen. Voorwaarde is wel, dat de verbouwing goed is uitgevoerd en alle benodigde vergunningen zijn aangevraagd. Inkomenstabel Aan de hand van een inkomenstabel bepaalt Tablis Wonen welk deel van de koopsom u later (aan ons) betaalt en welk deel u nu betaalt. Voor het bedrag dat u nu betaalt, sluit u bij een bank een hypotheek af. Doelgroep Maximale vordering Kopen naar Wens Huurder met een inkomen tot modaal Tot 35% van de koopsom Voorbeeldberekening koopsom markt Kopen naar Wens max. 35% Koopsom Huurder Koper met een inkomen tot modaal Tot 30% van de koopsom Voorbeeldberekening koopsom markt Kopen naar Wens max. 30% Koopsom Koper Meer weten? U vindt meer informatie op de website van de Gemeente Sliedrecht, Huurder met een middeninkomen Tot 45% van de koopsom Koper met een middeninkomen Tot 40% van de koopsom de Gemeente Graafstroom en in de folder erf- en perceelafscheidingen op Huurder met een middeninkomen Tot 30% van de koopsom Koper met een middeninkomen Tot 25% van de koopsom eer Huurder Geen Kopen naar Wens Standaard 10% korting van de koopsom meer Koper Geen Kopen naar Wens of standaard korting op de koopsom uari 2013 uiderzeestraat Sliedrecht, Postbus AC Sliedrecht, T (0184) F (0184) E I Betaalbaar kopen met Kopen naar Wens komt in gevaar. Daarnaast zal het extra belasten van huurders die net iets meer verdienen dan de inkomensgrens voor onze primaire doelgroep ( prijspeil 2013) de gemengde samenstelling van onze complexen en wijken in gevaar kunnen brengen. Deze differentiatie is iets waar corporaties, samen met de overheid, de laatste decennia veel energie en geld in hebben gestoken. Tablis Wonen is en blijft een voorstander van deze gemengde wijken. Door slimme constructies in de huur- en koopsector (zoals Koopgarant, Kopen naar wens en alternatieve huurconstructies) zullen wij hier een passend antwoord op vinden. Door hier goed met huurdersorganisaties en gemeenten samen te werken, moet dit lukken. Daarom is en blijft Tablis Wonen ook een voorstander van het verkopen van een deel van haar bezit. Zo geven wij onze doelgroepen een kans om een koopwoning aan te schaffen. We realiseren daarmee ook differentiatie van bewonersgroepen in onze wijken en genereren middelen om nieuwe (deels onrendabele) investeringen te kunnen blijven doen. Wij willen hier wel graag zelf de regie over houden om ook op termijn goede huurwoningen voor onze primaire doelgroep te behouden. Wij blijven ons ervoor sterk maken dat er goede en betaalbare huurwoningen overblijven voor onze primaire doelgroep. en Vijfheerenlanden, wel het risico van krimp ontstaan. Vandaar dat wij, samen met gemeenten en corporaties in deze regio, wel alvast in gesprek zijn hoe wij hiermee om kunnen en willen gaan. Gekozen is om deze transformatie goed voor te bereiden en te begeleiden. We zijn ons er van bewust dat het tegengaan van krimp door extra nieuwbouw geen oplossing is. Onze aandacht gaat uit naar transformatie van de bestaande voorraad. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn het deelnemen aan de uitwerking van de Woonvisie 2020 en de voorbereiding van de visie 2030 voor de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het gezamenlijke standpunt van de corporaties dat de uitdaging ligt in de transformatie van de bestaande voorraad is hier expliciet in opgenomen. Het aantal nieuw te bouwen woningen gaat fors teruglopen. De bestaande woningvoorraad zal geschikt moeten worden gemaakt voor met name het toenemend aantal senioren in ons werkgebied. Tablis Wonen heeft nog niet genoeg woningen die voldoende energiezuinig en daarbij ook goed toegankelijk zijn. Wij zijn dan ook best blij dat de nieuwe visies in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hier steeds meer aandacht aan schenken. Begin 2012 is ons strategisch voorraadbeleid vastgesteld in goed overleg met onze huurdersorganisaties en gemeenten. Dit beleid blijkt nog steeds actueel te zijn. Uit de meest recente prognoses van de omvang en samenstelling van de bevolking in onze gemeenten blijkt dat er (tot 2020) nog sprake kan zijn van een toename van de bevolking of het aantal huishoudens. Na 2020 zien wij, met name in de regio Alblasserwaard Goede samenwerking woningcorporaties bij tot standkoming woonvisie 2030 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 10 Tablis Wonen

11 op de kerntaken van een corporatie. De belangrijkste risicogebieden voor Tablis Wonen zijn: marktrisico: aansluiting woningaanbod op ontwikkeling en wensen van onze doelgroep organisatierisico: behouden van voldoende capaciteit/kwaliteit van medewerkers in de organisatie financieel risico: realiseren van voldoende rendement van onze vastgoedportefeuille met name in relatie tot politieke ontwikkelingen (bijdrage huurtoeslag, integrale vennootschapsbelasting en dergelijke) Overhandiging woonvisie Staatsliedenbuurt. Toezicht en risicomanagement De toegenomen aandacht voor verscherpt intern en extern toezicht op de corporaties vindt Tablis Wonen een goede zaak. Dit toezicht is nodig, omdat wij als maatschappelijk ondernemer op een duidelijke en transparante manier verantwoording moeten en willen afleggen aan onze klanten en belanghouders. Zowel door onze RvC als door externe toezichthouders als het CFV en onze accountant wordt al jaren op een goede manier invulling gegeven aan het toezicht op het reilen en zeilen van Tablis Wonen. In 2013 waren er geen negatieve bevindingen van hen. Sterker nog: wij zijn, ook volgens het CFV, een financieel gezonde corporatie gebleven en onze accountant is tevreden over de vorderingen die wij hebben gemaakt op het gebied van risicobeheersing. Wel noodzaken het toezicht en onze verminderde financiële positie op termijn ons er toe om meer aandacht te besteden aan risicomanagement. Vandaar dat risicomanagement standaard in diverse overleggen in MT- en RvC-verband op de agenda staat. De belangrijkste risico s zijn benoemd en van passende beheersmaatregelen voorzien. Tablis Wonen kenmerkt zich als een (financieel) vrij conservatieve organisatie die geen bewuste risico s opzoekt en zich toelegt Onze accountant is tevreden over de vorderingen die Tablis Wonen heeft gemaakt op het gebied van risicobeheersing. Dit leidt er onder andere toe dat met name (samenwerkings)overeenkomsten met derden op risico s worden getoetst. Sinds 2012 werken wij met een investeringsstatuut, waarin wij ons gewenste rendement en financiële sturingskengetallen opnemen. In 2013 is dit statuut niet herijkt, met name omdat geen nieuwe investeringsbeslissingen nodig waren. In 2014 wordt dit statuut wel herijkt. Bij alle projecten besteden we expliciet aandacht aan een aantal risico s en worden mogelijke beheersmaatregelen voorgesteld. Het gaat hier om de volgende risico s: financiële risico s: in relatie tot onze totale financiële positie juridische risico s: met name aansprakelijkheid fiscale risico s: met name BTW marktrisico: verhuur- of verkoopbaarheid organisatierisico: aanwezigheid voldoende en geschikt personeel en middelen Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 11

12 A. Bestuursverslag In 2013 hebben wij de samenwerking met onze accountant, PWC, geëvalueerd en beoordeeld. De hoofdconclusie was dat de samenwerking verder verbeterd was en de zelfcontrole van Tablis Wonen op een hoger niveau is gekomen. Besloten is om de samenwerking met PWC te verlengen tot Integriteit Tablis Wonen vindt integriteit belangrijk en dit is ook een kerncompetentie en beoordelingsgrond van de medewerkers. Periodiek staat dit op agenda van werkoverleggen, MT-vergaderingen en overleggen met de RvC. De conclusie uit een eerdere evaluatie was dat Tablis Wonen goed omgaat met integriteit. Integriteit (met name check bij indiensttreding) is inmiddels een vast onderdeel van de selectieprocedure bij nieuwe medewerkers. Een richtlijn voor het omgaan met relatiegeschenken e.d. is in 2013 niet gerealiseerd. Begin 2014 wordt dit opgepakt. In 2013 hebben geen meldingen van mogelijke integriteitsschendingen plaatsgevonden. Belangrijkste bestuursbesluiten De belangrijkste besluiten die Tablis Wonen in 2013 genomen heeft zijn: investeringsbesluit herstructurering Karekietstraat in Sliedrecht investeringsvoorstel deelgebied B Havenkwartier in Sliedrecht investeringsbesluit aankoop 22 huurappartementen Bonkelaarplein in Sliedrecht fusie Tablis Wonen met stichting Bouwen en Beheren Daarnaast zijn er drie nieuwe medewerkers in dienst gekomen. Dit was ter vervanging van twee medewerkers die uit dienst zijn gegaan en voor het invullen van één vacature die tijdelijk was ingevuld. bewoners bij de herstructurering van de Karekietflat en de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht. Hiervoor zijn intentieovereenkomsten met de gemeente en de bewonersorganisaties afgesloten waarin nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de participatie van huidige en toekomstige bewoners. Voor de Staatsliedenbuurt is een huurdersorganisatie volgens de Overlegwet ingevoerd. Het Bewonerscomité Staatsliedenbuurt (BCS) functioneert zo als hét aanspreekpunt voor de zaken die specifiek over deze buurt gaan. Met dit bewonerscomité wordt nauw samengewerkt als het gaat om de visievorming voor de voorgenomen herstructurering vanaf Door bewonersparticipatie krijgen wij de eisen en wensen van onze bewoners in een vroeg stadium in beeld. Wij kunnen daar dan rekening mee houden bijvoorbeeld in de vorm van keuzepakketten. Maatwerk blijft echter het centrale thema bij dit beleidsonderwerp. Daarnaast organiseren de gemeente en/of de wijkplatforms regelmatig wijkbijeenkomsten of inloopavonden. Bewoners worden uitgenodigd over hun wijk mee te praten. Tijdens deze bijeenkomsten Bewonersparticipatie Voor Tablis Wonen is de inbreng en betrokkenheid van klanten erg belangrijk. Hiervoor overleggen we regelmatig met onze huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Ook betrekken wij onze klanten zo vroeg mogelijk bij de herstructurerings- en onderhoudsprojecten. Belangrijke voorbeelden hiervan in 2013 zijn het betrekken van de Bouw koop- en huurappartementen Bonkelaar. 12 Tablis Wonen

13 staan vaak één of meerdere thema s centraal. Tablis Wonen neemt aan deze bijeenkomsten deel vanuit haar belang in en betrokkenheid bij de wijken. Met de twee huurdersorganisaties werken we, op basis van goede werkafspraken, steeds beter samen. Dit zijn de stichting Huurders Samen Sterk Sliedrecht (H3S) en de Algemene Huurdersvereniging Graafstroom (AHG) uit de gemeente Molenwaard. Beide huurdersorganisaties worden eerder betrokken bij beleidsvoornemens (bv. Huurverhoging en vergroten aantal mogelijk te verkopen woningen). De manager Wonen en de beleidsmedewerker van Tablis Wonen voeren in de meeste gevallen dit overleg. Daarnaast is er ook regelmatig overleg waarbij de directeur-bestuurder aanschuift om vragen en knelpunten te bespreken en hierover afspraken te maken. De huurdersorganisaties geven in veel gevallen gezamenlijk advies. De organisatie De organisatie ontwikkelt zich meer en meer tot de klantgedreven organisatie die wij willen zijn. Het meest zichtbaar is ons Klantserviceteam. Dit team is het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en heeft als doelstelling om van alle klantcontacten 80% direct af te handelen. Deze doelstelling is in 2013 bereikt. Tijdens de planningsgesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken worden afspraken gemaakt die zowel bijdragen aan de organisatie doelen als aan de persoonlijke vakinhoudelijke- en competentieontwikkeling van de medewerkers zelf. In 2013 zijn, onder de leiding van enkele medewerkers, ontwikkelteams tot stand gekomen. Deze teams hebben tot doel om concrete ontwikkelplannen op te stellen voor het verbeteren van de (efficiency van de) organisatie. Als basis hiervoor dienen de uitkomsten van de recente medewerkertevredenheidsonderzoeken, de resultaten van het Periodiek Medisch Onderzoek en diverse rapporten over het verbeteren van kennisdeling en samenwerken binnen Tablis Wonen. Het klantserviceteam is het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. In het 3e kwartaal van 2013 heeft het MT deze plannen beoordeeld en van prioriteiten voorzien. Begin 2014 zal met de invoering worden begonnen. De onderwerpen van de ontwikkelteams zijn: Cultuur Beleid Competenties Systemen Organisatie Maatschappelijke investeringen Tablis Wonen blijft zich inzetten om te investeren in vastgoed dat sociaal gezien zeer wenselijk is, maar door marktpartijen niet wordt gerealiseerd in verband met het (te) lage financieel rendement. Tablis Wonen wil dit waar mogelijk blijven doen, passend binnen wet- en regelgeving. Niet alleen omdat het in onze missie staat, maar ook omdat het goed is voor de (woon-)omgeving waarin onze woningen staan. De verhuur- en verkoopbaarheid van onze woningen wordt hier positief door beïnvloed. Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 13

14 A. Bestuursverslag Daarnaast is Tablis Wonen van mening dat maatschappelijke investeringen niet altijd investeringen in vastgoed zijn. Ook de proactieve bijdragen van onze medewerkers in lokale zorgnetwerken en bijdragen in de keten wonen-werken-leren-zorg horen hierbij. Daarnaast maakt investeren in leefbaarheid een onlosmakelijk onderdeel uit van onze maatschappelijke investeringen. Goed wonen gaat verder dan de voordeur van onze woningen. De woonomgeving en voorzieningen in buurten en wijken verdienen evenveel aandacht. Daar waar nodig neemt Tablis Wonen de rol van verbinder en verwijzer als er sprake is van problematiek achter de voordeur. Gezien de grote onduidelijkheid over het speelveld van corporaties heeft Tablis Wonen op dit werkveld geen nieuwe ontwikkelingen opgepakt. Wel zijn met name op het terrein van het scheiden van wonen en zorg veel overleggen gevoerd met betrokken belanghouders in gemeenten en regio s. Het realiseren van onze doelstellingen kunnen wij echter niet alleen. In 2013 hebben wij dan ook nadrukkelijk weer de samenwerking gezocht met onze klanten, regionale collega s en de regio- en gemeentebesturen waarin wij werken. Dat werkt goed en steeds meer naar tevredenheid van alle partijen. Het koppelen van onze activiteiten aan onze strategische doelen en eventuele bijsturing daarvan gebeurt periodiek door onze kwartaalrapportages en BBSC s 4. Deze worden op alle niveaus in de organisatie besproken. Tablis Wonen werkt met veel plezier aan de realisatie van de doelstellingen. U mag dan ook voor 2014 en volgende jaren weer rekenen op de inzet van alle medewerkers van Tablis Wonen. Verklaring besteding gelden In 2013 hebben er geen tegenstrijdige belangen of transacties gespeeld met betrekking tot de directeur-bestuurder. Daarnaast heeft Tablis Wonen in 2013 alle relevante wet- en regelgeving nageleefd. De directeur-bestuurder verklaart dat alle middelen van Tablis Wonen uitsluitend zijn gebruikt en ingezet in het belang van de volkshuisvesting. Verklaring governancecode De directeur-bestuurder verklaart dat in 2013 de uitgangspunten uit de governancecode zijn gevolgd. Tot slot Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat Tablis Wonen zich weer verder heeft ontwikkeld binnen haar werkgebied. Ook onze ambities lijken nog steeds haalbaar. Dat is in deze complexe tijden geen sinecure. 4 BBSC: Business Balanced Scorecard: dit is de rapportage over de kengetallen die wij hanteren om de voortgang te meten. Deze rapportage wordt eens per kwartaal opgesteld. 14 Tablis Wonen

15 B. Volkshuisvestingsverslag Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 15

16 1. Onze missie, de leidraad voor alles wat we doen Tablis Wonen is een maatschappelijke organisatie, die in de regio waarin zij voornamelijk wil opereren een klantgerichte partner wil zijn voor uiteenlopende doelgroepen die behoefte hebben aan ondersteuning op het vlak van huisvesting, zorg en welzijn. Dit is nog steeds de missie van Tablis Wonen en de leidraad voor alles wat we doen. 16 Tablis Wonen

17 1.1 Eigentijds, betrokken partner Onze missie is nog steeds voldoende duidelijk en richtinggevend voor de gehele organisatie. We hebben deze missie ook in 2013 verder vertaald in het willen doorgroeien naar de eigentijds, betrokken partner die wij voor onze klanten en belanghouders willen zijn. Daarop hebben wij onze strategische doelen bepaald. Deze staan geformuleerd in ons beleidsplan Mensen wensen wonen voor de jaren De organisatie van Tablis Wonen moet goed aansluiten bij de ambities en doelstellingen die wij willen behalen. Dit houdt onder andere in dat wij investeren in de ontwikkeling en professionalisering van onze medewerkers. Het waarborgen van onze financiële continuïteit is ook noodzakelijk om onze ambities waar te kunnen maken. Tablis Wonen houdt de strategie actueel door per kwartaal te bekijken of herijking of bijstelling van de doelstellingen noodzakelijk is. 1.2 Strategische doelen 1. Samen met de klant (hoofdstuk 3) 1. klanttevredenheid en telefonische bereikbaarheid 2. goede dienstverlening aan de klant ( minimaal top 50 KWH 5 ) 3. betrekken bewoners bij beleid 2. Tablis Wonen in de samenleving (hoofdstuk 4) 1. passend huisvesten van doelgroepen 2. investeren in maatschappelijk vastgoed: haalbaar en nodig 3. investeren in het behoud van de leefbaarheid van onze wijken en buurten 4. investeren in dienstverlening aan onze klant op het gebied van wonen en zorg 5. investeren in milieu en duurzaamheid 6. maken en monitoren prestatieafspraken met gemeenten/regio s 3. Producten en diensten (hoofdstuk 5) 1. realisatie nieuwbouw- en herstructureringsprojecten mede op basis van inzicht in wensen van onze klanten en de markt in de toekomst 2. realisatie verkopen nieuwbouwprojecten 3. kwaliteit huidig woningbezit 4. digitaal aanbieden van het doen van reparatieverzoeken 5. het actualiseren van folders en de informatie op de website 6. Koopgarant en Kopen naar wens 5 KWH staat voor Kwaliteitskeurmerk Woningcorporaties Huursector Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 17

18 2. Samen met partners Tablis Wonen is een maatschappelijk betrokken partner. Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie, die herkenbaar in het maatschappelijk middenveld in haar werkgebied opereert. Om die doelstelling te bereiken zoekt Tablis Wonen actief de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, netwerkpartners en uitvoeringsinstanties in de gemeenten Sliedrecht en Graafstroom (nu Molenwaard) en in de regio s Drechtsteden en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Samen met die maatschappelijke partners wordt het beleid goed voorbereid, afgestemd en geïmplementeerd. 18 Tablis Wonen

19 Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste overleggen waaraan Tablis Wonen deelneemt. De prestatiedoelen en de behaalde resultaten worden in andere hoofdstukken beschreven. Belanghouder/overleg Doel overleg Frequentie Belangrijkste thema s Algemeen Klankbordgroep Tablis Wonen informerend en adviserend 1 à 2 x per jaar Tablis Wonen en de maatschappij, welke zaken Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid (VWZHZ) Huurdersorganisaties in Sliedrecht (H3S) en Molenwaard (AHG) Bewonerscomité Staatsliedenbuurt informeren afstemmen van beleid informeel overleg formeel overleg overleg in aanwezigheid van lid RvC informeel overleg formeel overleg moet Tablis Wonen juist wel en niet oppakken? beschut wonen, participatiemaatschappij, kansen of bedreigingen? bespreking belangenbehartiging woningcorporaties binnen Aedes mogelijke toekomstige vorm van woningcorporaties in 2014 gezamenlijk onderzoek naar ontwikkeling woonlasten 4 x per jaar begroting en jaarplan 2013 huurharmonisatiebeleid huurverhoging 1 juli 2013 verruiming verkoopvijver benoeming commissaris woonruimteverdeel-systeem participatiebeleid 1 x per jaar begroting en jaarplan 2013 huurharmonisatiebeleid huurverhoging 1 juli 2013 deelname visiegroep Gebruikersgroep stichting Woonlab formeel overleg 2 x per jaar ontwikkelingen binnen het product uitkomst overleg belastingdienst productbladen Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid formeel overleg 2 x per jaar klachten register reglement jaarverslag begroting en kostenverdeelsleutel Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 19

20 2. Samen met partners Belanghouder/overleg Doel overleg Frequentie Belangrijkste thema s Regionaal Drechtsteden Stichting Woonkeus Drechtsteden Portefeuillehouders-overleg Wonen PALT (Prestatie Afspraken lange termijn) Drechtsteden Bestuurdersoverleg woningcorporaties Drechtsteden beleidsvoorbereidend, toezichthoudend en besluitvormend beleidsvoorbereiding monitoring bewaken voortgang regionale prestatieafspraken afstemmen informatie-uitwisseling 4 x per jaar uitvoering voorrangsregeling kwartaalrapportages toekomstige organisatie Woonkeus 10 x per jaar voortgang woningbouw beleid duurzaamheid en energiebesparing gevolgen Regeerakkoord 4 x per jaar voortgang en afstemming woningbouwprogramma s nieuwe regionale woonstrategie bediening middeninkomen 5 x per jaar voortgang woningbouwprogramma huisvesting bijzondere aandachtgroepen afstemming huurbeleid inventarisatie gevolgen scheiden wonen en zorg samenwerking met ketenpartners in de zorg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Bestuurdersoverleg woningcorporaties Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden Platform Uitvoering Voorrangsregeling (PUV) Interregionale WRV Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bestuurlijk overleg bilateraal overleg 5 x per jaar 2 x per jaar voortgang woningbouw formuleren leefbaarheidsbeleid regionale woonruimteverdeling monitoring prestatieafspraken opstellen Woonvisie 2020 regionale visie 2030 regionaal, operationeel Jaarlijks voorkomen dakloosheid regionaal, operationeel beleidsvoorbereiding afstemmen bewaken voorgang 1x in de 14 dagen voorrangscommissie begeleiding bij woonproblematiek 26 x per jaar voorstellen t.b.v. implementatie systeem implementatie systeem bewaken voortgang overleg WoningNet 20 Tablis Wonen

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen.

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen. Jaarverslag 2014 [VISIE] HEEMwonen is een hybride organisatie die zich inzet voor de maatschappij, de huurder ziet als klant, de wijk als vertrekpunt en een invloedrijke positie heeft in de regio. Handelend

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:.

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0 Status: Vastgesteld Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Ten geleide Deze meerjarenprognose vervangt versie 1.1 welke op 18 december is goedgekeurd door

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli 4 5 Inhoudsopgave Afbeeldingen: PSW Weert (Conrad Abelstraat), Roncalli Roermond (lichaamsoefening-toestellen

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008

Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008 Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008 ZorgGoedBrabant Postbus 151 5340 AD Oss Telefoon (0412) 66 49 11 Fax (0412) 66 49 94 E-mail: info@brabantwonen.nl juni 2009 2 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008 Voorwoord

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie