Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013

2 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al goed op weg naar de organisatie die we willen zijn: een eigentijds betrokken partner. Om dit te bereiken, hebben we voor deze beleidsperiode een aantal doelstellingen bepaald. En we zijn er trots op dat we al een aantal van deze doelstellingen hebben behaald. Dit jaarverslag biedt inzicht in de behaalde doelstellingen maar geeft ook informatie over de doelstellingen waar we nog aan werken en waar we naar toe werken. Het jaar 2013 was een spannend jaar. Dat de volkshuisvesting in Nederland verandert, dat is inmiddels wel bekend. De gevolgen van het regeerakkoord worden meer en meer zichtbaar voor Tablis Wonen en voor de klant. We moeten daar met elkaar op in spelen en zorgen dat we de uitgezette lijnen kunnen blijven volgen. We willen die eigentijds betrokken partner echt zijn. De titel van het jaarverslag is eigentijds betrokken partner in zicht. Het heeft betrekking op wie we willen zijn en dat we al goed op weg zijn naar het eindpunt: de klantgerichte partner voor uiteenlopende doelgroepen die behoefte hebben aan ondersteuning op het vlak van huisvesting, zorg en welzijn. April 2014

3 Inhoud Voorwoord 4 Governance 6 A. Bestuursverslag 8 B. Volkshuisvestingsverslag Onze missie, onze gezamenlijke basis Eigentijds betrokken partner Strategische doelen Samen met partners Algemeen overleg Regionaal overleg Lokaal overleg Samen met de klant Service en dienstverlening Goede dienstverlening aan de klant Betrekken bewoners bij beleid Tablis Wonen in de samenleving Passend huisvesten van doelgroepen Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in het behoud van de leefbaarheid van 44 onze wijken en buurten 4.4 Investeren in wonen en zorg Investeren in milieu en duurzaamheid Maken en monitoren prestatieafspraken met 54 gemeenten en regio s 5. Producten en diensten Realisatie nieuwbouw- en herstructureringsprojecten Realisatie verkopen nieuwbouwprojecten Kwaliteit huidig woningbezit Het digitaal aanbieden van het doen van reparatieverzoeken Het actualiseren van onze folders en de informatie op de website Koopgarant en Kopen naar wens Organisatie Ontwikkeling organisatie Organogram, formatie en bezetting Ontwikkeling medewerkers Ziekteverzuim Arbobeleid Integriteitsbeleid Ondernemingsraad Relatie met andere rechtspersonen Verbindingen Financiële resultaten Treasury Kengetallen 82 C. Verslag RvC 84 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 (x 1.000) Winst- en verliesrekening over 2013 (x 1.000) Kasstroomoverzicht 2013 (x 1.000) Algemene toelichting Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat Financiële instrumenten en risicobeheersing Belangrijke inschattingen t.a.v. waardering 116 en resultaatbepaling 9. Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige informatie Statutaire resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum 136 Accountantsverklaring 139 Bijlage Bijlage Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 3

4 Voorwoord Het jaar 2013 kenmerkte zich als een jaar waarin weer veel is gebeurd. Er waren veel nieuwe, soms onverwachte, ontwikkelingen binnen de corporatiesector, binnen de politiek maar ook bij Tablis Wonen. Toch zijn we weer gegroeid om ons uiteindelijke doel, de eigentijds betrokken partner, te bereiken. 4 Tablis Wonen

5 Het jaarverslag Eigentijds betrokken partner in zicht geeft u inzicht in het functioneren van Tablis Wonen in Hieronder alvast een kleine greep uit de in het oog springende gebeurtenissen in Deze worden uiteraard verderop nog uitgebreid beschreven. De aanhoudende financiële en economische crisis blijft ook gevolgen hebben voor Tablis Wonen. De verkoop van onze bestaande woningen trekt weliswaar iets aan, maar de huurachterstanden nemen toe. Wij hebben ons ingespannen om ons te houden aan de Europese regelgeving. Deze schrijft voor dat wij minimaal 90% van onze woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot circa In 2013 zijn we uitgekomen op 96%. Tablis Wonen heeft zich goed geprofileerd met haar projecten. In 2013 is circa 10,8 mln. uitgegeven aan onze nieuwbouw- en herstructureringsprojecten. Het jaarverslag Samen vooruit geeft u inzicht in het functioneren van Tablis Wonen. Ons nieuwe strategisch voorraadbeleid is in 2012 vastgesteld. Samen met de betrokken gemeenten en huurdersorganisaties is in 2013 gewerkt aan de uitwerking daarvan. Het aanwijzen van een deel van ons bezit voor de middeninkomens (mensen met een inkomen hoger dan prijspeil 2013) en het aanwijzen van meer woningen voor verkoop zijn belangrijke voorbeelden hiervan. Niet alleen deze nieuwe zaken zijn belangrijk. Ook ons gewone werk zoals verhuur, afhandelen reparatieverzoeken, onderhoud en de klachtenafhandeling wordt steeds beter opgepakt. De waardering van onze klanten hiervoor stijgt. Wij willen hier nog wel verder in groeien. Dit jaarverslag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Tablis Wonen, met name in Sliedrecht en Molenwaard. In dit jaarverslag besteden wij op transparante wijze aandacht aan de prestaties en ontwikkelingen in Als maatschappelijk betrokken onderneming vinden wij dit een goede zaak. Ik wens u, ook namens de medewerkers en de Raad van Commissarissen, veel leesplezier toe. Henk Gravesteijn Directeur-bestuurderijn. Tablis Wonen blijft actief meedoen aan de totstandkoming van nieuw beleid in de twee regio s waarin wij werkzaam zijn. In de regio Drechtsteden is bijvoorbeeld gemeenschappelijk beleid geformuleerd om personen met een specifieke zorgbehoefte passend te huisvesten. In de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is besloten om, samen met vier andere regio s, een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem op te zetten. Ook is actief deelgenomen aan de realisatie van de visie 2030 voor deze regio en de Woonvisie Dit jaarverslag is integraal te downloaden via onze website Op deze website staat ook alle andere informatie die in het kader van goed bestuur en toezicht van belang kan zijn. Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 5

6 Governance Samen werken aan transparant bestuur In Nederland hebben we de Engelse term governance voor de manier waarop wij bestuur en toezicht in de volkshuisvesting geregeld hebben. Als dit goed wordt uitgevoerd dan komt dit neer op: het goed besturen van Tablis Wonen het invloed geven aan belanghouders verantwoording afleggen aan de interne (Raad van Commissarissen) en externe toezichthouders (CFV 1, WSW 2 en ILT 3 ) 6 Tablis Wonen

7 Taken en verantwoordelijkheden Tablis Wonen hanteert het zogenaamde twee-lagen bestuursmodel: het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC). Het bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten omschreven. Het toezicht wordt uitgeoefend door de RvC. Verdere uitwerking hiervan is te vinden in het directiestatuut en het reglement van de RvC en het bestuur van Tablis Wonen. De directeur-bestuurder legt in het bestuursverslag verantwoording af over het door hem gevoerde beleid in Tablis Wonen hecht groot belang aan de inbreng van belanghouders waarmee we samenwerken. Raad van Commissarissen De RvC oefent toezicht uit op het functioneren van het bestuur. Zij doet dit door periodiek met het bestuur te overleggen en jaarlijks het functioneren te bespreken en te beoordelen. Dit wordt gedaan door de voorzitter en een lid van de RvC. Tablis Wonen heeft geen aparte remuneratiecommissie, die belast is met de selectie en benoeming van leden van de RvC en de bezoldiging en beoordeling van het bestuur. De RvC legt in deel C van dit jaarverslag verantwoording af over de manier waarop het toezicht is uitgeoefend. De RvC heeft geen aparte auditcommissie die belast is met het toezicht op en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing en de naleving van de opmerkingen en aanbevelingen van de externe accountant. Door periodieke rapportages van het bestuur aan de RvC, die ook expliciet aandacht besteden aan deze onderwerpen, wordt aan dit onderdeel van het externe toezicht binnen Tablis Wonen invulling gegeven. Belanghouders Tablis Wonen positioneert zich als een organisatie in het maatschappelijk middenveld. Daarom hechten wij groot belang aan de inbreng van de belanghouders waarmee wij samenwerken. Dat zijn niet alleen de andere corporaties in de regio s waarin wij werken. Het zijn ook de gemeenten waarin wij ons woningbezit hebben, de huurdersorganisaties en de welzijnsorganisaties waarmee wij samenwerken. Periodiek overleggen wij met hen en vragen wij hen advies over beleidsvoornemens en jaarplannen. Daarnaast heeft Tablis Wonen een breed samengestelde klankbordgroep, waaraan wij twee keer per jaar belangrijke beleidsontwikkelingen of -voornemens voor advies voorleggen. 1 CFV: Centraal Fonds Volkshuisvesting, de externe financiële toezichthouder voor woningbouwcorporaties 2 WSW: Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het onafhankelijke instituut dat optimale financiering mogelijk maakt voor woningbouwcorporaties door middel van borgstelling voor haar leningen 3 ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport. Met ingang van 1 januari 2014 is met het oog op de scheiding tussen beleid en toezicht de volkshuisvestelijke toezichthouder in een uitvoerende dienst ondergebracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 7

8 A. Bestuursverslag Terugblikken en vooruitkijken Henk Gravesteijn, directeur-bestuurder van Tablis Wonen, kijkt in dit hoofdstuk terug op het jaar Maar natuurlijk kijkt hij ook vooruit. 8 Tablis Wonen

9 Algemeen beeld Het jaar 2013 was een jaar waarin weer veel is gebeurd bij en in de omgeving van Tablis Wonen. De doelen die wij gesteld hebben in ons beleidsplan Mensen wensen wonen zijn weer een stapje dichterbij gekomen. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn: de voortgang die wij hebben geboekt bij onze vastgoedprojecten, de verbetering van de samenwerking met onze huurdersorganisaties en andere belanghouders en het financieel gezond houden van Tablis Wonen. Een prestatie van formaat in deze ook voor corporaties financieel moeilijke tijden. Volkshuisvestelijke ontwikkelingen rond Tablis Wonen Tablis Wonen heeft als primaire taak het huisvesten van huishoudens die niet zelf in goede of passende huisvesting kunnen voorzien. Vandaar dat wij blij zijn dat wij dit jaar circa 96% van de vrijkomendeof nieuwe huurwoningen hebben toegewezen aan deze doelgroep. Tablis Wonen wil de huishoudens met een inkomen (net) boven de (prijspeil 2013) ook zo goed mogelijk blijven helpen. Zo zijn er in regionaal verband (Drechtsteden en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) afspraken gemaakt om te zien in hoeverre er woningen expliciet voor deze doelgroep beschikbaar kunnen komen. Het betreft hier met name woningen in het sociale koopsegment: tot circa vrij op naam (VON) waarbij Tablis Wonen ook verschillende koopconstructies met aankoopkorting (Koopgarant en Kopen naar wens) tot haar beschikking heeft. Ook zijn enkele woningen met een huurprijs boven de 664,66 specifiek aan deze (secundaire) doelgroep toegewezen. Daarnaast zijn in 2013 twee projecten in Sliedrecht (Karekietstraat en Bonkelaarplein) gestart waarin ook woningen zijn opgenomen voor deze zogenaamde secundaire doelgroep. Wij vinden het nog steeds zorgwekkend dat er onduidelijkheid blijft bestaan over het nieuwe speelveld van corporaties. De opstelling en behandeling van het wetsvoorstel herziening Woningwet is weer uitgesteld. In het afgesloten Woonakkoord uit de zomer van 2013 is wel duidelijk geworden dat corporaties zich meer moeten terugtrekken op hun kerntaak (het huisvesten van huishoudens die dat niet zelf kunnen). Wel blijft het mogelijk dat er ook beperkt voor andere doelgroepen middelen ter beschikking worden gesteld als daar aantoonbaar behoefte aan is en de markt dat niet zelf oppakt. Het huidige politieke klimaat zorgt ervoor dat het voor corporaties moeilijker wordt om woningen in het middeldure huur- of koopsegment te realiseren. Tablis Wonen blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen en zorgt voor goede afstemming met en informatievoorziening voor onze belanghouders (met name gemeenten en huurdersorganisaties). Het nieuwe Woonakkoord heeft ook invloed op de ambities Het jaar 2013 was een jaar waarin veel is gebeurd bij en in de omgeving van Tablis Wonen. van Tablis Wonen. Het aandeel van Tablis Wonen in de sectorbrede verhuurdersheffing van 1,7 miljard vanaf 2017 is circa 3,4 miljoen. Dit is ongeveer 13% van onze huuropbrengst. Dit betekent dat wij op termijn onze investeringsopgave tegen het licht gaan houden. Daarnaast moeten wij meer woningen verkopen dan we nu doen en onze bedrijfsvoering nog efficiënter inrichten. Zoals het er nu uitziet kan Tablis Wonen haar primaire taak, zorgen voor goede en betaalbare woningen voor huishoudens die daar niet zelf in kunnen voorzien, blijven waarmaken. Een zorgpunt is dat de rekening voor deze verhuurdersheffing (voor een deel) bij onze huurders terecht komt. Extra huurverhogingen in een tijd van economische onzekerheid kunnen huishoudens in de problemen brengen. Kortom, de betaalbaarheid van het wonen Jaarverslag Tablis Wonen 9

10 A. Bestuursverslag : ikkeling sen hebben hun huurhuis waard. Dankzij etaalden zij bij de e bedrag van euro Tablis Wonen. Na een aanerhuizen naar een andere in de loop der tijd het een uis verbouwd. Daarom kunes hun huis nu voor lgens het Kadaster zijn dit ningen in deze regio met 5% en. Dat betekent dat ze ook an Tablis Wonen moeten betateren zelf van de meerwaarde. Ze hoeven de winst uit de t met Tablis Wonen te delen! iet er zo uit: oeten 1,05 x euro = talen aan Tablis Wonen. de transactie euro over. rdeontwikkeling: euro euro = euro, afgezien koper en verbouwingskosten. Verlies en winst Uw restschuld kan lager of hoger liggen dan op het moment dat u uw woning kocht. Dat heeft, zoals gezegd, alles te maken met het feit dat ook de waarde van woningen jaarlijks wisselt. Is volgens de onafhankelijk taxateur uw woning in de tussentijd in waarde gestegen of gedaald? Zowel de winst als het verlies zijn geheel voor uw eigen rekening. Uiteraard blijft u verplicht om het resterende aankoopbedrag aan Tablis Wonen te betalen. De meerwaarde van verbouwen Met een nieuwe keuken of badkamer, een dakkapel of een uitbouw kan de waarde van uw woning flink stijgen. Elke waardevermeerdering is in úw voordeel. Ook als Tablis Wonen uw woning wil terugkopen. Voorwaarde is wel, dat de verbouwing goed is uitgevoerd en alle benodigde vergunningen zijn aangevraagd. Inkomenstabel Aan de hand van een inkomenstabel bepaalt Tablis Wonen welk deel van de koopsom u later (aan ons) betaalt en welk deel u nu betaalt. Voor het bedrag dat u nu betaalt, sluit u bij een bank een hypotheek af. Doelgroep Maximale vordering Kopen naar Wens Huurder met een inkomen tot modaal Tot 35% van de koopsom Voorbeeldberekening koopsom markt Kopen naar Wens max. 35% Koopsom Huurder Koper met een inkomen tot modaal Tot 30% van de koopsom Voorbeeldberekening koopsom markt Kopen naar Wens max. 30% Koopsom Koper Meer weten? U vindt meer informatie op de website van de Gemeente Sliedrecht, Huurder met een middeninkomen Tot 45% van de koopsom Koper met een middeninkomen Tot 40% van de koopsom de Gemeente Graafstroom en in de folder erf- en perceelafscheidingen op Huurder met een middeninkomen Tot 30% van de koopsom Koper met een middeninkomen Tot 25% van de koopsom eer Huurder Geen Kopen naar Wens Standaard 10% korting van de koopsom meer Koper Geen Kopen naar Wens of standaard korting op de koopsom uari 2013 uiderzeestraat Sliedrecht, Postbus AC Sliedrecht, T (0184) F (0184) E I Betaalbaar kopen met Kopen naar Wens komt in gevaar. Daarnaast zal het extra belasten van huurders die net iets meer verdienen dan de inkomensgrens voor onze primaire doelgroep ( prijspeil 2013) de gemengde samenstelling van onze complexen en wijken in gevaar kunnen brengen. Deze differentiatie is iets waar corporaties, samen met de overheid, de laatste decennia veel energie en geld in hebben gestoken. Tablis Wonen is en blijft een voorstander van deze gemengde wijken. Door slimme constructies in de huur- en koopsector (zoals Koopgarant, Kopen naar wens en alternatieve huurconstructies) zullen wij hier een passend antwoord op vinden. Door hier goed met huurdersorganisaties en gemeenten samen te werken, moet dit lukken. Daarom is en blijft Tablis Wonen ook een voorstander van het verkopen van een deel van haar bezit. Zo geven wij onze doelgroepen een kans om een koopwoning aan te schaffen. We realiseren daarmee ook differentiatie van bewonersgroepen in onze wijken en genereren middelen om nieuwe (deels onrendabele) investeringen te kunnen blijven doen. Wij willen hier wel graag zelf de regie over houden om ook op termijn goede huurwoningen voor onze primaire doelgroep te behouden. Wij blijven ons ervoor sterk maken dat er goede en betaalbare huurwoningen overblijven voor onze primaire doelgroep. en Vijfheerenlanden, wel het risico van krimp ontstaan. Vandaar dat wij, samen met gemeenten en corporaties in deze regio, wel alvast in gesprek zijn hoe wij hiermee om kunnen en willen gaan. Gekozen is om deze transformatie goed voor te bereiden en te begeleiden. We zijn ons er van bewust dat het tegengaan van krimp door extra nieuwbouw geen oplossing is. Onze aandacht gaat uit naar transformatie van de bestaande voorraad. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn het deelnemen aan de uitwerking van de Woonvisie 2020 en de voorbereiding van de visie 2030 voor de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het gezamenlijke standpunt van de corporaties dat de uitdaging ligt in de transformatie van de bestaande voorraad is hier expliciet in opgenomen. Het aantal nieuw te bouwen woningen gaat fors teruglopen. De bestaande woningvoorraad zal geschikt moeten worden gemaakt voor met name het toenemend aantal senioren in ons werkgebied. Tablis Wonen heeft nog niet genoeg woningen die voldoende energiezuinig en daarbij ook goed toegankelijk zijn. Wij zijn dan ook best blij dat de nieuwe visies in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hier steeds meer aandacht aan schenken. Begin 2012 is ons strategisch voorraadbeleid vastgesteld in goed overleg met onze huurdersorganisaties en gemeenten. Dit beleid blijkt nog steeds actueel te zijn. Uit de meest recente prognoses van de omvang en samenstelling van de bevolking in onze gemeenten blijkt dat er (tot 2020) nog sprake kan zijn van een toename van de bevolking of het aantal huishoudens. Na 2020 zien wij, met name in de regio Alblasserwaard Goede samenwerking woningcorporaties bij tot standkoming woonvisie 2030 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 10 Tablis Wonen

11 op de kerntaken van een corporatie. De belangrijkste risicogebieden voor Tablis Wonen zijn: marktrisico: aansluiting woningaanbod op ontwikkeling en wensen van onze doelgroep organisatierisico: behouden van voldoende capaciteit/kwaliteit van medewerkers in de organisatie financieel risico: realiseren van voldoende rendement van onze vastgoedportefeuille met name in relatie tot politieke ontwikkelingen (bijdrage huurtoeslag, integrale vennootschapsbelasting en dergelijke) Overhandiging woonvisie Staatsliedenbuurt. Toezicht en risicomanagement De toegenomen aandacht voor verscherpt intern en extern toezicht op de corporaties vindt Tablis Wonen een goede zaak. Dit toezicht is nodig, omdat wij als maatschappelijk ondernemer op een duidelijke en transparante manier verantwoording moeten en willen afleggen aan onze klanten en belanghouders. Zowel door onze RvC als door externe toezichthouders als het CFV en onze accountant wordt al jaren op een goede manier invulling gegeven aan het toezicht op het reilen en zeilen van Tablis Wonen. In 2013 waren er geen negatieve bevindingen van hen. Sterker nog: wij zijn, ook volgens het CFV, een financieel gezonde corporatie gebleven en onze accountant is tevreden over de vorderingen die wij hebben gemaakt op het gebied van risicobeheersing. Wel noodzaken het toezicht en onze verminderde financiële positie op termijn ons er toe om meer aandacht te besteden aan risicomanagement. Vandaar dat risicomanagement standaard in diverse overleggen in MT- en RvC-verband op de agenda staat. De belangrijkste risico s zijn benoemd en van passende beheersmaatregelen voorzien. Tablis Wonen kenmerkt zich als een (financieel) vrij conservatieve organisatie die geen bewuste risico s opzoekt en zich toelegt Onze accountant is tevreden over de vorderingen die Tablis Wonen heeft gemaakt op het gebied van risicobeheersing. Dit leidt er onder andere toe dat met name (samenwerkings)overeenkomsten met derden op risico s worden getoetst. Sinds 2012 werken wij met een investeringsstatuut, waarin wij ons gewenste rendement en financiële sturingskengetallen opnemen. In 2013 is dit statuut niet herijkt, met name omdat geen nieuwe investeringsbeslissingen nodig waren. In 2014 wordt dit statuut wel herijkt. Bij alle projecten besteden we expliciet aandacht aan een aantal risico s en worden mogelijke beheersmaatregelen voorgesteld. Het gaat hier om de volgende risico s: financiële risico s: in relatie tot onze totale financiële positie juridische risico s: met name aansprakelijkheid fiscale risico s: met name BTW marktrisico: verhuur- of verkoopbaarheid organisatierisico: aanwezigheid voldoende en geschikt personeel en middelen Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 11

12 A. Bestuursverslag In 2013 hebben wij de samenwerking met onze accountant, PWC, geëvalueerd en beoordeeld. De hoofdconclusie was dat de samenwerking verder verbeterd was en de zelfcontrole van Tablis Wonen op een hoger niveau is gekomen. Besloten is om de samenwerking met PWC te verlengen tot Integriteit Tablis Wonen vindt integriteit belangrijk en dit is ook een kerncompetentie en beoordelingsgrond van de medewerkers. Periodiek staat dit op agenda van werkoverleggen, MT-vergaderingen en overleggen met de RvC. De conclusie uit een eerdere evaluatie was dat Tablis Wonen goed omgaat met integriteit. Integriteit (met name check bij indiensttreding) is inmiddels een vast onderdeel van de selectieprocedure bij nieuwe medewerkers. Een richtlijn voor het omgaan met relatiegeschenken e.d. is in 2013 niet gerealiseerd. Begin 2014 wordt dit opgepakt. In 2013 hebben geen meldingen van mogelijke integriteitsschendingen plaatsgevonden. Belangrijkste bestuursbesluiten De belangrijkste besluiten die Tablis Wonen in 2013 genomen heeft zijn: investeringsbesluit herstructurering Karekietstraat in Sliedrecht investeringsvoorstel deelgebied B Havenkwartier in Sliedrecht investeringsbesluit aankoop 22 huurappartementen Bonkelaarplein in Sliedrecht fusie Tablis Wonen met stichting Bouwen en Beheren Daarnaast zijn er drie nieuwe medewerkers in dienst gekomen. Dit was ter vervanging van twee medewerkers die uit dienst zijn gegaan en voor het invullen van één vacature die tijdelijk was ingevuld. bewoners bij de herstructurering van de Karekietflat en de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht. Hiervoor zijn intentieovereenkomsten met de gemeente en de bewonersorganisaties afgesloten waarin nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de participatie van huidige en toekomstige bewoners. Voor de Staatsliedenbuurt is een huurdersorganisatie volgens de Overlegwet ingevoerd. Het Bewonerscomité Staatsliedenbuurt (BCS) functioneert zo als hét aanspreekpunt voor de zaken die specifiek over deze buurt gaan. Met dit bewonerscomité wordt nauw samengewerkt als het gaat om de visievorming voor de voorgenomen herstructurering vanaf Door bewonersparticipatie krijgen wij de eisen en wensen van onze bewoners in een vroeg stadium in beeld. Wij kunnen daar dan rekening mee houden bijvoorbeeld in de vorm van keuzepakketten. Maatwerk blijft echter het centrale thema bij dit beleidsonderwerp. Daarnaast organiseren de gemeente en/of de wijkplatforms regelmatig wijkbijeenkomsten of inloopavonden. Bewoners worden uitgenodigd over hun wijk mee te praten. Tijdens deze bijeenkomsten Bewonersparticipatie Voor Tablis Wonen is de inbreng en betrokkenheid van klanten erg belangrijk. Hiervoor overleggen we regelmatig met onze huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Ook betrekken wij onze klanten zo vroeg mogelijk bij de herstructurerings- en onderhoudsprojecten. Belangrijke voorbeelden hiervan in 2013 zijn het betrekken van de Bouw koop- en huurappartementen Bonkelaar. 12 Tablis Wonen

13 staan vaak één of meerdere thema s centraal. Tablis Wonen neemt aan deze bijeenkomsten deel vanuit haar belang in en betrokkenheid bij de wijken. Met de twee huurdersorganisaties werken we, op basis van goede werkafspraken, steeds beter samen. Dit zijn de stichting Huurders Samen Sterk Sliedrecht (H3S) en de Algemene Huurdersvereniging Graafstroom (AHG) uit de gemeente Molenwaard. Beide huurdersorganisaties worden eerder betrokken bij beleidsvoornemens (bv. Huurverhoging en vergroten aantal mogelijk te verkopen woningen). De manager Wonen en de beleidsmedewerker van Tablis Wonen voeren in de meeste gevallen dit overleg. Daarnaast is er ook regelmatig overleg waarbij de directeur-bestuurder aanschuift om vragen en knelpunten te bespreken en hierover afspraken te maken. De huurdersorganisaties geven in veel gevallen gezamenlijk advies. De organisatie De organisatie ontwikkelt zich meer en meer tot de klantgedreven organisatie die wij willen zijn. Het meest zichtbaar is ons Klantserviceteam. Dit team is het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en heeft als doelstelling om van alle klantcontacten 80% direct af te handelen. Deze doelstelling is in 2013 bereikt. Tijdens de planningsgesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken worden afspraken gemaakt die zowel bijdragen aan de organisatie doelen als aan de persoonlijke vakinhoudelijke- en competentieontwikkeling van de medewerkers zelf. In 2013 zijn, onder de leiding van enkele medewerkers, ontwikkelteams tot stand gekomen. Deze teams hebben tot doel om concrete ontwikkelplannen op te stellen voor het verbeteren van de (efficiency van de) organisatie. Als basis hiervoor dienen de uitkomsten van de recente medewerkertevredenheidsonderzoeken, de resultaten van het Periodiek Medisch Onderzoek en diverse rapporten over het verbeteren van kennisdeling en samenwerken binnen Tablis Wonen. Het klantserviceteam is het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. In het 3e kwartaal van 2013 heeft het MT deze plannen beoordeeld en van prioriteiten voorzien. Begin 2014 zal met de invoering worden begonnen. De onderwerpen van de ontwikkelteams zijn: Cultuur Beleid Competenties Systemen Organisatie Maatschappelijke investeringen Tablis Wonen blijft zich inzetten om te investeren in vastgoed dat sociaal gezien zeer wenselijk is, maar door marktpartijen niet wordt gerealiseerd in verband met het (te) lage financieel rendement. Tablis Wonen wil dit waar mogelijk blijven doen, passend binnen wet- en regelgeving. Niet alleen omdat het in onze missie staat, maar ook omdat het goed is voor de (woon-)omgeving waarin onze woningen staan. De verhuur- en verkoopbaarheid van onze woningen wordt hier positief door beïnvloed. Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 13

14 A. Bestuursverslag Daarnaast is Tablis Wonen van mening dat maatschappelijke investeringen niet altijd investeringen in vastgoed zijn. Ook de proactieve bijdragen van onze medewerkers in lokale zorgnetwerken en bijdragen in de keten wonen-werken-leren-zorg horen hierbij. Daarnaast maakt investeren in leefbaarheid een onlosmakelijk onderdeel uit van onze maatschappelijke investeringen. Goed wonen gaat verder dan de voordeur van onze woningen. De woonomgeving en voorzieningen in buurten en wijken verdienen evenveel aandacht. Daar waar nodig neemt Tablis Wonen de rol van verbinder en verwijzer als er sprake is van problematiek achter de voordeur. Gezien de grote onduidelijkheid over het speelveld van corporaties heeft Tablis Wonen op dit werkveld geen nieuwe ontwikkelingen opgepakt. Wel zijn met name op het terrein van het scheiden van wonen en zorg veel overleggen gevoerd met betrokken belanghouders in gemeenten en regio s. Het realiseren van onze doelstellingen kunnen wij echter niet alleen. In 2013 hebben wij dan ook nadrukkelijk weer de samenwerking gezocht met onze klanten, regionale collega s en de regio- en gemeentebesturen waarin wij werken. Dat werkt goed en steeds meer naar tevredenheid van alle partijen. Het koppelen van onze activiteiten aan onze strategische doelen en eventuele bijsturing daarvan gebeurt periodiek door onze kwartaalrapportages en BBSC s 4. Deze worden op alle niveaus in de organisatie besproken. Tablis Wonen werkt met veel plezier aan de realisatie van de doelstellingen. U mag dan ook voor 2014 en volgende jaren weer rekenen op de inzet van alle medewerkers van Tablis Wonen. Verklaring besteding gelden In 2013 hebben er geen tegenstrijdige belangen of transacties gespeeld met betrekking tot de directeur-bestuurder. Daarnaast heeft Tablis Wonen in 2013 alle relevante wet- en regelgeving nageleefd. De directeur-bestuurder verklaart dat alle middelen van Tablis Wonen uitsluitend zijn gebruikt en ingezet in het belang van de volkshuisvesting. Verklaring governancecode De directeur-bestuurder verklaart dat in 2013 de uitgangspunten uit de governancecode zijn gevolgd. Tot slot Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat Tablis Wonen zich weer verder heeft ontwikkeld binnen haar werkgebied. Ook onze ambities lijken nog steeds haalbaar. Dat is in deze complexe tijden geen sinecure. 4 BBSC: Business Balanced Scorecard: dit is de rapportage over de kengetallen die wij hanteren om de voortgang te meten. Deze rapportage wordt eens per kwartaal opgesteld. 14 Tablis Wonen

15 B. Volkshuisvestingsverslag Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 15

16 1. Onze missie, de leidraad voor alles wat we doen Tablis Wonen is een maatschappelijke organisatie, die in de regio waarin zij voornamelijk wil opereren een klantgerichte partner wil zijn voor uiteenlopende doelgroepen die behoefte hebben aan ondersteuning op het vlak van huisvesting, zorg en welzijn. Dit is nog steeds de missie van Tablis Wonen en de leidraad voor alles wat we doen. 16 Tablis Wonen

17 1.1 Eigentijds, betrokken partner Onze missie is nog steeds voldoende duidelijk en richtinggevend voor de gehele organisatie. We hebben deze missie ook in 2013 verder vertaald in het willen doorgroeien naar de eigentijds, betrokken partner die wij voor onze klanten en belanghouders willen zijn. Daarop hebben wij onze strategische doelen bepaald. Deze staan geformuleerd in ons beleidsplan Mensen wensen wonen voor de jaren De organisatie van Tablis Wonen moet goed aansluiten bij de ambities en doelstellingen die wij willen behalen. Dit houdt onder andere in dat wij investeren in de ontwikkeling en professionalisering van onze medewerkers. Het waarborgen van onze financiële continuïteit is ook noodzakelijk om onze ambities waar te kunnen maken. Tablis Wonen houdt de strategie actueel door per kwartaal te bekijken of herijking of bijstelling van de doelstellingen noodzakelijk is. 1.2 Strategische doelen 1. Samen met de klant (hoofdstuk 3) 1. klanttevredenheid en telefonische bereikbaarheid 2. goede dienstverlening aan de klant ( minimaal top 50 KWH 5 ) 3. betrekken bewoners bij beleid 2. Tablis Wonen in de samenleving (hoofdstuk 4) 1. passend huisvesten van doelgroepen 2. investeren in maatschappelijk vastgoed: haalbaar en nodig 3. investeren in het behoud van de leefbaarheid van onze wijken en buurten 4. investeren in dienstverlening aan onze klant op het gebied van wonen en zorg 5. investeren in milieu en duurzaamheid 6. maken en monitoren prestatieafspraken met gemeenten/regio s 3. Producten en diensten (hoofdstuk 5) 1. realisatie nieuwbouw- en herstructureringsprojecten mede op basis van inzicht in wensen van onze klanten en de markt in de toekomst 2. realisatie verkopen nieuwbouwprojecten 3. kwaliteit huidig woningbezit 4. digitaal aanbieden van het doen van reparatieverzoeken 5. het actualiseren van folders en de informatie op de website 6. Koopgarant en Kopen naar wens 5 KWH staat voor Kwaliteitskeurmerk Woningcorporaties Huursector Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 17

18 2. Samen met partners Tablis Wonen is een maatschappelijk betrokken partner. Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie, die herkenbaar in het maatschappelijk middenveld in haar werkgebied opereert. Om die doelstelling te bereiken zoekt Tablis Wonen actief de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, netwerkpartners en uitvoeringsinstanties in de gemeenten Sliedrecht en Graafstroom (nu Molenwaard) en in de regio s Drechtsteden en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Samen met die maatschappelijke partners wordt het beleid goed voorbereid, afgestemd en geïmplementeerd. 18 Tablis Wonen

19 Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste overleggen waaraan Tablis Wonen deelneemt. De prestatiedoelen en de behaalde resultaten worden in andere hoofdstukken beschreven. Belanghouder/overleg Doel overleg Frequentie Belangrijkste thema s Algemeen Klankbordgroep Tablis Wonen informerend en adviserend 1 à 2 x per jaar Tablis Wonen en de maatschappij, welke zaken Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid (VWZHZ) Huurdersorganisaties in Sliedrecht (H3S) en Molenwaard (AHG) Bewonerscomité Staatsliedenbuurt informeren afstemmen van beleid informeel overleg formeel overleg overleg in aanwezigheid van lid RvC informeel overleg formeel overleg moet Tablis Wonen juist wel en niet oppakken? beschut wonen, participatiemaatschappij, kansen of bedreigingen? bespreking belangenbehartiging woningcorporaties binnen Aedes mogelijke toekomstige vorm van woningcorporaties in 2014 gezamenlijk onderzoek naar ontwikkeling woonlasten 4 x per jaar begroting en jaarplan 2013 huurharmonisatiebeleid huurverhoging 1 juli 2013 verruiming verkoopvijver benoeming commissaris woonruimteverdeel-systeem participatiebeleid 1 x per jaar begroting en jaarplan 2013 huurharmonisatiebeleid huurverhoging 1 juli 2013 deelname visiegroep Gebruikersgroep stichting Woonlab formeel overleg 2 x per jaar ontwikkelingen binnen het product uitkomst overleg belastingdienst productbladen Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid formeel overleg 2 x per jaar klachten register reglement jaarverslag begroting en kostenverdeelsleutel Jaarverslag 2013 Tablis Wonen 19

20 2. Samen met partners Belanghouder/overleg Doel overleg Frequentie Belangrijkste thema s Regionaal Drechtsteden Stichting Woonkeus Drechtsteden Portefeuillehouders-overleg Wonen PALT (Prestatie Afspraken lange termijn) Drechtsteden Bestuurdersoverleg woningcorporaties Drechtsteden beleidsvoorbereidend, toezichthoudend en besluitvormend beleidsvoorbereiding monitoring bewaken voortgang regionale prestatieafspraken afstemmen informatie-uitwisseling 4 x per jaar uitvoering voorrangsregeling kwartaalrapportages toekomstige organisatie Woonkeus 10 x per jaar voortgang woningbouw beleid duurzaamheid en energiebesparing gevolgen Regeerakkoord 4 x per jaar voortgang en afstemming woningbouwprogramma s nieuwe regionale woonstrategie bediening middeninkomen 5 x per jaar voortgang woningbouwprogramma huisvesting bijzondere aandachtgroepen afstemming huurbeleid inventarisatie gevolgen scheiden wonen en zorg samenwerking met ketenpartners in de zorg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Bestuurdersoverleg woningcorporaties Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden Platform Uitvoering Voorrangsregeling (PUV) Interregionale WRV Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bestuurlijk overleg bilateraal overleg 5 x per jaar 2 x per jaar voortgang woningbouw formuleren leefbaarheidsbeleid regionale woonruimteverdeling monitoring prestatieafspraken opstellen Woonvisie 2020 regionale visie 2030 regionaal, operationeel Jaarlijks voorkomen dakloosheid regionaal, operationeel beleidsvoorbereiding afstemmen bewaken voorgang 1x in de 14 dagen voorrangscommissie begeleiding bij woonproblematiek 26 x per jaar voorstellen t.b.v. implementatie systeem implementatie systeem bewaken voortgang overleg WoningNet 20 Tablis Wonen

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Samen naar de (tussen)finish. Jaarverslag 2014

Samen naar de (tussen)finish. Jaarverslag 2014 Samen naar de (tussen)finish Jaarverslag 2014 Samen naar de (tussen)finish 2014, het jaar waarin we op een goede manier samen naar de finish gaan. Het laatste jaar van de beleidsperiode Mensen wensen wonen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Governance 6. A. Bestuursverslag 7. B. Volkshuisvestingsverslag 13

Inhoud. Voorwoord 4. Governance 6. A. Bestuursverslag 7. B. Volkshuisvestingsverslag 13 Op Koers Jaarverslag 2011 Op koers Begin 2010 bepaalde Tablis Wonen haar koers voor de komende vier jaren, met uiteindelijk doel een eigentijds betrokken partner zijn voor klanten en relaties. De verschillende

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Belanghouders beleid De Woonplaats

Belanghouders beleid De Woonplaats Belanghouders beleid De Woonplaats Juni 2017 1. Aanleiding De Woonplaats staat midden in de maatschappij. Daarom hechten wij aan een goede relatie met onze belanghouders. Wij willen graag begrijpen wat

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Corporaties In Control

Corporaties In Control Corporaties In Control D A T U M : 3 0 M E I 2 0 1 3 Leonie van Meel & Frank Bieleman Agenda 1. Speelveld 2. Risicomanagement / Governancecode 3. Projectfasering ICS 4. Onafhankelijke rol / verantwoordelijkheid

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Ronduit Jaarverslag 2010

Ronduit Jaarverslag 2010 Ronduit Jaarverslag 2010 116 Tablis Wonen Inhoud Jaarverslag 2010 5 Voorwoord 6 Governance 8 Bestuursverslag 9 1. Missie en strategische doelen 13 1.1 Eigentijds betrokken partner 13 1.2 Strategische doelen

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden

Visie op besturen en toezicht houden Visie op besturen en toezicht houden Inleiding In dit document legt de Raad van Commissarissen en het bestuur van Stichting Stadgenoot beknopt haar visie vast op besturen en toezicht houden, zoals bedoeld

Nadere informatie

3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Stichting Tablis Wonen Vastgesteld op 24 maart 2014 1. Algemeen De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 HUURDERSNETWERK MITROS ACTIVITEITENPLAN 2017 Januari 2017 1 - Inleiding In 2016 heeft HNM zich nadrukkelijk gepresenteerd. Op diverse manieren. Dat doen we ook in 2017, maar we zetten er wel wat tandjes

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Raad van Commissarissen Maasdelta Groep vastgesteld op d.d. (wordt vastgesteld op 29 februari 2016) Inleiding Deze profielschets

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie