Voorwoord Raad van Bestuur Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4"

Transcriptie

1

2 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur Uitgangspunten Verslaglegging Profiel van de Organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Werkgebieden Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Corporate Governance Bestuur en Toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap Beleid, Inspanningen en Prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteit ten aanzien van cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden Opleiding, Onderwijs en Onderzoek Financieel beleid Vooruitzichten Jaarrekening Geconsolideerde Jaarrekening Stichting Dimence Groep. 58 Enkelvoudige Jaarrekening Stichting Dimence Groep 93 6 Jaarrekening De Kern Bijlagen 145 Bijlage 1 Samenwerkingsrelaties. 146 Bijlage 2 Nevenfuncties Raad van Bestuur Bijlage 3 Samenstelling Raad van Toezicht. 154 Bijlage 4 Besluitenlijst Raad van Toezicht 156 Bijlage 5 Verslagen Cliëntenraden Bijlage 6 Overzicht Onderzoeken

3 Jaardocument Voorwoord Raad van Bestuur Dit jaardocument van Dimence blikt terug op een bewegingsvol jaar. Ook in 2011 hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan, zijn er door alle collega s van Dimence weer geweldige prestaties geleverd en is de basis gelegd voor een gezonde en duurzame toekomst. Met passie is gewerkt aan het verbeteren van de geestelijke gezondheid en de maatschappelijke dienstverlening voor de mensen in ons werkgebied door preventieve activiteiten en behandeling in de eerste, tweede of derde lijn. It was a very good year zong Frank Sinatra in Vijftig jaar later kunnen we zeggen dat 2011 voor Dimence een goed jaar is geweest. Er is op veel terreinen hard gewerkt om de positie en participatie van onze patiënten en cliënten verder te verbeteren en daarin is goed progressie geboekt. Projecten rond ervaringsdeskundigheid en de betrokkenheid van familieleden en naastbetrokkenen, de actieve inzet van de cliëntenraden bij een groot aantal (bouw)projecten en activiteiten, de ontwikkeling van de Trimencekaart, al deze initiatieven dragen bij aan empowerment en herstel van cliënten en patiënten. Door het stevig doorontwikkelen van zorgprogramma s, het inzetten op organisatie brede ROMmeting en de door-ontwikkeling en invoering van EMH-modules proberen we, zoals dat tegenwoordig heet, klantwaarde toe te voegen. Ook onze samenwerking met Carinova op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en de samenwerking met Oldenkotte om tot een divisie Forensische zorg te komen staan in het teken van het toevoegen van waarde voor onze doelgroep. Dimence helpt mensen ontwikkelen, is het centrale motto voor onze organisatie. Dit geldt zowel voor onze cliënten en patiënten als voor onze medewerkers. De basis voor de toekomst van Dimence zijn bevoegde en bekwame behandelaren, die in houding en gedrag, in woord en daad, iedere dag weer zich weer inzetten voor de cliënten en patiënten. Zij worden ondersteund door betrokken management en ondersteunende medewerkers. Door het aanbieden van kennis en scholing investeren we in hun ontwikkeling en daarmee in die van onze doelgroep. In 1964 kwam Bob Dylan met the times they are a changin. Ook in de geestelijke gezondheidszorg veranderen de tijden. In 2011 zijn we ook binnen Dimence geconfronteerd met grote bezuinigingen vanaf Tekenend voor de kwaliteit van Dimence is dat op deze ontwikkeling goed is geanticipeerd en zeer adequaat gereageerd. Dat maakt dat het begrotingsproces bovengemiddeld soepel is verlopen en er in relatieve rust aan de toekomst kan worden gewerkt. Voor die toekomst is het nodig om Dimence te transformeren tot een nieuwe organisatie, die gastvrij, veilig en resultaatgericht werkt. Door het ontwikkelen van een nieuw meerjarenbeleid en door stevig in te zetten op thema s als specialisaties, ambulantisering, herstel en empowerment en vastgoed verwachten we ook in de toekomst onze maatschappelijke rol goed te kunnen vervullen. Van recentere datum is Thank U van Alanis Morisette. Op deze plaats willen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur graag hun dank en waardering uitspreken naar alle medewerkers, die met grote passie en inzet hebben bijgedragen aan uitstekende geestelijke gezondheidszorg in de regio. Ook willen wij onze erkenning uitspreken naar de medezeggenschapsorganen voor hun betrokkenheid bij Dimence: regio- en divisieraden, centrale cliëntenraad, ondernemingsraad en onderdeelcommissies. 2

4 Jaardocument Raad van Bestuur Origineel ondertekend door dhr.drs. S.P. Bangma Origineel ondertekend door dhr.drs. E. Klunder Origineel ondertekend door mw. H.I.C. van der Wal, psychiater. Raad van Toezicht Origineel ondertekend door dhr.drs. F.A. van Kesteren. 3

5 Jaardocument Maatschappelijk Verslag 1 Uitgangspunten Verslaglegging 4

6 Uitgangspunten Verslaggeving Jaardocument Dit jaardocument bevat de verantwoording van de Stichting Dimence Groep over verslagjaar De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening; Stichting tcentrum en Stichting E. van Thüringen zijn als juridische eenheid in de consolidatiekring van Stichting Dimence Groep opgenomen. Onder deze verantwoording vallen de activiteiten van de rechtspersonen die volledig of hoofdzakelijk worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet en/of de AWBZ. De tot de overkoepelende Stichting Dimence Groep horende De Kern, stichting Maatschappelijke Dienstverlening en stichting E. van Thüringen worden niet vanuit de AWBZ of Zorgverzekeringswet gefinancierd en vallen daarom, conform het Uitvoeringsbesluit WTZi, niet onder de Regeling Verslaglegging. De Regeling verslaggeving WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen), alsook de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn het uitgangspunt voor dit document. Het jaardocument bestaat uit het maatschappelijk verslag en de jaarrekening. De wettelijk verplichte bijlage met kern- en productiegegevens worden via de webapplicatie DigiMV gedeponeerd. De uitgangspunten die gelden voor de jaarrekening zijn bij de financiële verantwoording opgenomen. In haar vergadering van 9 mei 2012 heeft de Raad van Toezicht van de Stichting Dimence Groep de Jaarrekening goedgekeurd. De controleverklaring van de accountant is onderdeel van dit jaardocument. 5

7 Profiel van de Organisatie Jaardocument Maatschappelijk Verslag 2 Profiel van de Organisatie 6

8 Profiel van de Organisatie Jaardocument 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Dimence Groep Adres Nico Bolkesteinlaan 1 Postcode 7416 SB Plaats Deventer Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Op basis van de statuten van de Stichting Dimence Groep (hierna te noemen Dimence) wordt de leidraad voor het interne toezicht gevormd door een reglement Raad van Toezicht en een reglement Raad van Bestuur. Hierin zijn onder meer afspraken vastgelegd rond benoeming, samenstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en informatievoorziening. Beide reglementen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Toezicht. In de afspraken is onder meer vastgelegd op welke wijze Dimence zorg draagt voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de gezondheidszorg. Het bestuur van Dimence is verantwoordelijk voor het totale concern dat bestaat uit vier stichtingen, namelijk de Stichting Dimence Groep (hierna te noemen Dimence), Stichting tcentrum (hierna te noemen tcentrum), De Kern Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (hierna te noemen De Kern) en Stichting E. van Thüringen (hierna te noemen E. van Thüringen). De Stichting Dimence Groep is een groepsmaatschappij. De andere genoemde stichtingen zijn werkmaatschappijen die onder de groepsmaatschappij vallen. De dienstverlening van Dimence wordt vooral vanuit de AWBZ en de Zorgverzekeringswet gefinancierd. Dimence beschikt over toelatingen om, op grond van dezelfde wetten, uitvoering te geven aan persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf. Een klein deel van de activiteiten wordt vanuit de WMO en justitie gefinancierd. tcentrum werkt in onderaanneming van Dimence en levert door de Zorgverzekeringswet gefinancierde zorg. De Kern biedt maatschappelijke dienstverlening die, op grond van de welzijnswet, wordt gefinancierd uit gemeentelijke middelen. De organisatiestructuur is ongewijzigd ten opzichte van voorgaand verslagjaar, met uitzondering van de dienst Control Financiën & Informatie (CF&I). In 2011 zijn de diensten Concerncontrol en Financiën & Administratie samengegaan in de dienst CF&I. Het organogram is weergegeven op de volgende pagina. (figuur 1) Dimence heeft diverse medezeggenschapsorganen ingesteld die de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen: Cliëntenraad (paragraaf 3.3.1) Ondernemingsraad (paragraaf 3.3.2) Vakgroepen (paragraaf 3.3.3) Zowel voor de cliëntenraad als voor de ondernemingsraad is in de statuten van Dimence het formeel adviesrecht en recht van enquête vastgelegd. De vakgroepen hebben die formele recht niet, maar hebben wel een adviserende functie. 7

9 Profiel van de Organisatie Jaardocument Figuur 1: Organogram Dimence 2.3 Werkgebieden Dimence is geografisch georganiseerd in drie regio s (namelijk regio Hanzestreek, Midden-Overijssel en West- Overijssel) en heeft daarnaast een tweetal bovenregionale divisies (Jeugd & Autisme en Maatschappelijke Dienstverlening). t Centrum is een aparte entiteit en De Kern is volledig onderdeel van de divisie Maatschappelijke Dienstverlening. De dienstverlening van Dimence bestrijkt primair de gemeenten in de afbeelding hiernaast. Figuur 2: Primair werkgebied Dimence 8

10 Profiel van de Organisatie Jaardocument 2.4 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Dimence helpt mensen met psychische problemen. Daarnaast wordt hulp geboden om psychische problemen te voorkomen. De kernactiviteiten bestaan uit: Specialistische medisch-psychiatrische en psychologische diagnostiek en behandeling / zorg voor jeugdigen, volwassenen en ouderen; Langdurige zorg voor zorgafhankelijke mensen, zowel volwassenen als ouderen; Openbare gezondheidszorg (OGGZ) en bemoeizorg; Forensische psychiatrie; Asielfunctie voor de mensen die vanwege de ernst van hun psychiatrische problematiek opgenomen moeten worden; Preventie van geestelijke gezondheidsproblemen Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten Aantal cliënten per leeftijdsgroep 0-18 jaar jaar 65 jaar totaal Op 1 januari 2011 in zorg Nieuw in zorg in Waarvan eerste opnames Totaal in zorg in Uitschrijvingen in Op 31 december 2011 in zorg Geslacht per leeftijdsgroep 0-18 jaar jaar 65 jaar totaal Mannen 67% 46% 36% 49% Vrouwen 33% 54% 64% 51% Percentage cliënten per diagnosegroep Aan middelen verbonden stoornissen 3% Angststoornissen 12% Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen 5% Persoonlijkheidsstoornissen 8% Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 8% Stemmingsstoornissen 20% Stoornissen in de kindertijd 24% Overige 20% Totaal 100% 9

11 Profiel van de Organisatie Jaardocument Capaciteit Bedden en Behandelplaatsen Aantal toegelaten Aantal bezet Totaal bedden Waarvan bedden volwassenen en ouderen Waarvan bedden kinderen en jeugd 12 7 Totaal plaatsen Waarvan plaatsen kleinschalig wonen Waarvan plaatsen logeeropvang 5 5 Productie Productie in verslagjaar Aantal Geopende DBC s Gesloten DBC s Dagen met verblijfzorg Waarvan ZZP-dagen Deeltijdbehandelingen (dagdelen) Ambulante contacten Dagdelen dagactiviteiten Personeel Personeel Aantal Personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Gemiddeld aantal FTE in loondienst Bedrijfsopbrengsten Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Bedrag in Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Waarvan niet gebudgetteerde zorgprestatie Waarvan subsidies (inclusief overige WMO-prestaties) Waarvan overige opbrengsten Samenwerkingsrelaties Dimence hecht groot belang aan samenwerking. Dit leidt tot versterking van de (regionale) zorgketen om zo het aanbod voor de meest kwetsbare groepen te verbreden. Ook biedt samenwerking de kans om het zorgaanbod inhoudelijk verder te versterken. Bijkomend effect is dat er wederzijdse bedrijfsmatige voordelen geboekt kunnen worden. Een lijst van geformaliseerde samenwerkingsrelaties is opgenomen in de bijlage. De belangrijkste ontwikkelingen in het verslagjaar: 10

12 Profiel van de Organisatie Jaardocument Carinova De Kern In september hebben Carinova en Dimence een intentieverklaring ondertekend voor nauwere samenwerking tussen de onder de Dimence vallende stichting De Kern en het onderdeel maatschappelijke dienstverlening van Carinova. Gedacht wordt aan het vormen van een joint venture. In 2011 is een projectorganisatie ingericht voor de verdere uitwerking van de samenwerking. De definitieve uitwerking van de samenwerkingsvorm en de besluitvorming zal in 2012 plaatsvinden. Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Oldenkotte In 2011 hebben Dimence en FPC Oldenkotte een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze samenwerking versterkt de zorgketen door de inhoudelijke en ondersteunende krachten te bundelen. Een eerste stap was het formuleren van een gezamenlijke visie op forensische psychiatrie. Vervolgstappen zijn onder meer het vormen van forensische poliklinieken in Almelo en Zwolle en het realiseren van een forensische kliniek in Deventer. In het verslagjaar zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. Eén en ander krijgt in 2012 concreet vorm. Medio 2012 wordt besloten of Oldenkotte en Dimence een fusie aangaan. Praktijkondersteuning huisartsen In het verslagjaar is Praktijkondersteuning GGZ Huisartsen Almelo e.o. BV opgericht. Daarin zijn deelnemende huisartsen en Dimence aandeelhouder. Deze BV is de eerste in Nederland die op deze manier werkt. Door dit samenwerkingsverband kan een huisarts in zijn praktijk ondersteuning krijgen bij de zorg voor mensen met psychische en/of psychosociale problemen. Het gaat dan vooral om de groep voor wie de drempel naar de GGZ te hoog is en voor mensen die door de aard van hun klachten niet binnen de GGZ behandeld hoeven worden. In de regio Hanzestreek is een soortgelijke POH BV in oprichting. RIBW Groep Overijssel Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst in 2010 heeft vervolgens het verslagjaar in het teken gestaan van de inhoudelijke invulling van die overeenkomst. In 2011 is besloten om drie pilots voor te bereiden rond ambulantisering, wonen en dagbesteding en werk. Dimence heeft in 2001 in samenwerking met de RIBW Groep Overijssel en Mediant een studiedag georganiseerd over de toekomst van de GGZ in de regio. 11

13 Corporate Governance Jaardocument Maatschappelijk Verslag 3 Corporate Governance 12

14 Corporate Governance Jaardocument 3.1 Bestuur en Toezicht Normen voor goed bestuur Dimence is een stichting met een Raad van Toezicht en een driehoofdige Raad van Bestuur. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. In het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur zijn de specifieke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uitgewerkt. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is schriftelijk en inzichtelijk vastgelegd. Dit geldt ook voor de manier waarop eventuele conflicten tussen beide organen zijn geregeld. Dimence hanteert de principes van de Zorgbrede Governance Code en voldoet daar vrijwel volledig aan, met uitzondering van de maximale zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht. Op grond van de code is in 2009 uitgebreid gesproken over het rooster van aftreden door de Raad van Toezicht. Op grond hiervan is besloten voor nieuw te benoemen leden van de Raad van Toezicht uit te gaan van een benoemingsperiode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog één periode van vier jaar. Voor zittende leden van de Raad van Toezicht geldt dit principe eveneens, maar bestaat de mogelijkheid om de zittingstermijn met een periode van maximaal vier jaar te verlengen als er sprake is van risico s voor de continuïteit van het toezicht (dat wil zeggen de Raad van Toezicht of één van haar commissies). In al haar activiteiten is Dimence ambitieus waar het gaat om openheid, fatsoen en integriteit. Toch kunnen zich misstanden voordoen. De instelling van een klokkenluidersregeling stelt medewerkers in staat om een (vermeend) misstand in een vroeg stadium en op een veilige manier te melden. Hiervoor is een meldpunt klokkenluider ingericht dat is belegd bij een externe vertrouwenspersoon. In het verslagjaar zijn geen meldingen gedaan. Bij het opstellen van deze klokkenluiderregeling heeft Dimence als uitgangspunt genomen: a. Het gestelde in de Zorgbrede Governancecode 2010 van GGZ-Nederland over de klokkenluiderregeling; b. De Verklaring van de Stichting van de Arbeid inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen ; c. De voorbeeldprocedure van de onder b. genoemde verklaring. d. De notitie van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken. Eén en ander heeft geleid tot een gedegen regeling. Over deze regeling is met medewerkers gecommuniceerd en de regeling is opgenomen in het handboek Dimence dat voor alle medewerkers via intranet te raadplegen is. 13

15 Corporate Governance Jaardocument Raad van Bestuur Statutair is vastgelegd dat de Raad van Bestuur belast is met de besturing van Dimence en daarin eindverantwoordelijkheid draagt. De Raad van Bestuur bestuurt op strategische, financiële, inhoudelijke en organisatorische aangelegenheden. Binnen de Raad van Bestuur wordt gewerkt met een portefeuilleverdeling en aandachtsgebieden (zie navolgende tabel), dat neemt niet weg dat er sprake blijft van integrale verantwoordelijkheid. Tabel 1: Samenstelling Raad van Bestuur op 31 december 2011 Naam Functie Aandachtsgebieden drs. S.P. Bangma Voorzitter Raad van Toezicht Bestuur FPC Oldenkotte Dienst Bestuur & Beleid Divisie Jeugd & Autisme Divisie Forensische psychiatrie; HRM Vastgoed Ondernemingsraad Regio Midden-Overijssel 'tcentrum Risicomanagement Vakgroep Verpleging & Verzorging Vakgroep Vaktherapie & Vakbegeleiding Ouderen Psychoanalyse Diversiteit drs. E. Klunder Lid Divisie maatschappelijke dienstverlening (De Kern) Bestuurssecretariaat Control, Financiën & Informatievoorziening Informatisering & Automatisering Centrale Cliëntenraad Regio Hanzestreek INTEND Centra voor werk en psyche BV Diagnose Behandel Combinatie (DBC) ZorgZwaartePakketten (ZZP) Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) Marketing & Sales Vakgroep sociale wetenschappen Eerstelijns GGZ H.I.C. van der Wal Psychiater Lid Kennismanagement Opleidingen (A, P, GGZ, VS) Facilitair bedrijf Familiebeleid Regio West-Overijssel Eerste geneeskundige taken Zorgprogramma Board Vakgroep Geneeskunde & Psychiatrie Verslavingszorg Gastvrijheid Kwaliteitsverbetering Terugdringen Dwang & Drang 14

16 Corporate Governance Jaardocument Voor alle leden van de Raad van Bestuur zijn de afspraken over de functie, arbeidsvoorwaarden en de gevolgen van de tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst gebaseerd op de adviesregeling van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) van de NVTZ en de NVZD. Alle leden van de Raad van Bestuur bekleden meerdere nevenfuncties. Deze nevenfuncties zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht, waarmee belangenverstrengeling door de Raad van Bestuur is voorkomen. Het overzicht met nevenfuncties is opgenomen in de bijlage Raad van Toezicht De Raad van Toezicht ziet toe op de strategie, de prestaties en de bedrijfsvoering van het concern, alsook op het goed functioneren van de Raad van Bestuur. Voor de Raad van Toezicht geldt een algemeen competentieprofiel, waarin is beschreven welke kennis - en achtergrond - binnen de Raad aanwezig moet zijn. In dit profiel worden ook de eisen beschreven die gesteld worden aan het functioneren en de onafhankelijkheid van individuele raadsleden. Om belangenverstrengeling te voorkomen is hierin vastgelegd dat alleen leden kunnen toetreden die op geen enkele manier een direct belang hebben bij het concern. De Raad van Toezicht bestaat uit negen leden die allen lid zijn van de NVTZ. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding conform de richtlijn Honorering raden van toezicht van zorginstellingen van de NVTZ. Deze vergoeding is vermeld in de jaarrekening. Een uitgebreide beschrijving van de samenstelling van de Raad van Toezicht, de functies binnen de Raad, de nevenfuncties en het rooster van aan- en aftreden is opgenomen in bijlage 3. In het kader van de beoogde fusie met FPC Oldenkotte is de voorzitter van de Raad van Toezicht van Oldenkotte (mw. J. Nods-Koster) toegetreden tot de Raad van Toezicht van Dimence. Aan de Raad van Toezicht van Oldenkotte is de heer H. Zweers van de Raad van Toezicht van Dimence toegevoegd. Dit conform de gesloten samenwerkingsovereenkomst. In het verslagjaar zijn de heren F.A. van Kesteren en S.A. Terpstra herbenoemd voor een periode van vier jaar. Mevrouw G.P.M. Assen is vervroegd afgetreden. De heer J.F. Buurmeijer treedt per 31 december af. Mevrouw G.P.M. Assen en mevrouw G. Wallinga hebben beiden inhoudelijke en operationele ervaring in de zorgsector. Mevrouw G.P.M. Assen werkt als psychiater en psychotherapeut en mevrouw G. Wallinga als manager in de sector sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De Raad van Toezicht maakt gebruik van diverse overlegorganen die haar in staat stelt om toezicht te houden op het concern vanuit een juiste balans tussen betrokkenheid en afstand: Reguliere vergadering De Raad van Toezicht heeft in 2011 negen keer vergaderd, waarvan twee maal gedeeltelijk zonder Raad van Bestuur. Algemene en bestuurlijke zaken, alsook risicomanagement zijn vaste onderwerpen op de agenda. Bij de bespreking van de jaarrekening en de managementletter was de externe accountant aanwezig. De vergaderonderwerpen, besluitenlijst en besluitvorming op inhoudelijke onderwerpen zijn opgenomen in bijlage 4. Agenda- en Remuneratiecommissie Samen met de Raad van Bestuur bereidt de agenda- en remuneratiecommissie de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor. 15

17 Corporate Governance Jaardocument Deze commissie bestaat in 2011 uit de heren J.F. Buurmeijer en F.A. Van Kesteren. Per 31 december 2011 is de heer Buurmeijer afgetreden en zijn de heer S.A. Terpstra en mevrouw J. Nods- Koster toegetreden. Naast de reguliere vergaderingen heeft deze commissie functioneringsgesprekken gevoerd met elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk en met de Raad van Bestuur als totaal. Ter voorbereiding daarvan zijn gesprekken gevoerd met delegaties uit het tweede echelon, de OR en de Centrale Cliëntenraad, zodat de Raad van Toezicht zich een goed beeld kan vormen van het functioneren van de Raad van Bestuur. Auditcommissie Het doel van de auditcommissie is om financiële en budgettaire zaken te bewaken en daarover te adviseren aan de Raad van Toezicht. In het verslagjaar zijn de heren J.J.P. Reintjes en H. Zweers lid van de auditcommissie. De accountant is tweemaal per jaar aanwezig bij het overleg van de Auditcommissie. Commissie Kwaliteit en Veiligheid Deze commissie is in 2011 opgericht. Mevrouw G. Wallinga, de heer G. de Haan en de heer S.A. Terpstra nemen zitting in deze commissie. Namens de Raad van Bestuur neemt mevrouw H.I.C. van der Wal deel. Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad Een delegatie van de Raad van Toezicht woont tweemaal per jaar een vergadering bij van de Raad van Bestuur met de Centrale Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad. Tijdens deze vergadering wordt in ieder geval de samenwerking tussen de Raad van Bestuur en de medezeggenschap geëvalueerd. Evaluatie functioneren De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en dat van de Raad van Bestuur. Op basis hiervan vindt een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur plaats. Na dat gesprek evalueren beide organen het onderling functioneren. Om zich op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen nemen de leden van de Raad van Toezicht met enige regelmaat deel aan workshops en symposia. Daarnaast is er ieder jaar een (interne) studiemiddag rond een actueel thema, in 2011 was dat de ontwikkelingen in de bekostiging van de GGZ. Jaarlijks wordt dag uitgetrokken om een werkbezoek te brengen aan diverse locaties. Leden van de Raad van Toezicht zijn geabonneerd op de wekelijkse nieuwsbrieven van Zorgvisie en de GGZ-Nederland nieuwsbrief. Daarnaast voorziet de Raad van Bestuur de leden van de Raad van Toezicht met grote regelmaat van actuele informatie en nieuwsberichten vanuit de GGZ die voor de Raad van Toezicht van belang zijn. 3.2 Bedrijfsvoering Besturingsfilosofie Dimence heeft een besturingsfilosofie die erop is gericht dat alle onderdelen van de organisatie zodanig functioneren dat cliënten graag naar Dimence komen, omdat Dimence een resultaatgerichte organisatie is, waardoor cliënten snel en goed geholpen worden. Medewerkers worden uitgedaagd om het beste van zichzelf te laten zien en in te zetten voor de cliënten, voor zichzelf, hun collega s en de organisatie. 16

18 Corporate Governance Jaardocument Om dat te bereiken zijn acht principes leidend voor de organisatie en de aansturing: De vorm van de organisatie volgt de inhoud; Één organisatie, die werkt op en vanuit meerdere locaties; De menselijke maat; Lokaal wat lokaal kan, bovenregionaal wat beter is; Ontwikkeling van diensten centraal en de uitvoering decentraal; Heldere verantwoordelijkheidstoedeling, Eigen verantwoordelijkheid geven aan medewerkers; Vrijheid in gebondenheid tussen lijn en ondersteunende diensten. Binnen Dimence wordt het principe van integraal management gehanteerd. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur, directies en van de managers van ondersteunende diensten zijn duidelijk beschreven. Dimence is sterk in ontwikkeling en zal zich ook de komende jaren steeds verder ontwikkelen. In het oog springende aandachtspunten daarbij zijn het verbeteren van de interne communicatie en de decentralisatie van de organisatie, evenals het creëren van kortere lijnen en het vergroten van de betrokkenheid bij het vormgeven en uitvoeren van de organisatie. Daarnaast ziet zij zich geplaatst voor de taak om op een juiste manier een antwoord te formuleren op de bezuinigingen die nodig zijn als gevolg van wijzigingen in het zorgstelsel en de plannen die het kabinet in 2011 bekend heeft gemaakt Jaarplansystematiek Het meerjarenbeleidsplan, de zorgvisie en de strategie zijn de basis voor beleidsontwikkeling en uitvoering. De uitvoering daarvan krijgt vorm via de beleidscyclus. Deze cyclus vormt de spil van het kwaliteitsmanagementsysteem. Binnen het systeem bestaan twee cycli, namelijk de meerjarencyclus die een periode beslaat van drie tot vijf jaar en de jaarcyclus. In het verslagjaar is het meerjarenbeleid voor de periode vastgesteld (meer hierover in hoofdstuk 4). Het meerjarenbeleidsplan is de basis voor de kaderbrief Deze kaderbrief is interactief tot stand gekomen in overleg met het eerste en tweede echelon leidinggevenden en de medezeggenschapsorganen. Op basis van de kaderbrief maakt ieder organisatieonderdeel een jaarplan. De voortgang daarvan wordt gevolgd via managementrapportages. Halverwege het jaar wordt een halfjaarrapportage gemaakt. Via dit document wordt vastgesteld of de organisatie op koers ligt om haar doelstellingen te realiseren. In dit document worden ook verbetermaatregelen vastgelegd. Een schematische weergave van de Beleidsen Planning- en Controlcyclus is weergegeven in figuur 3 op de volgende pagina. 17

19 Corporate Governance Jaardocument Figuur 3: Beleids- en Planning- en Controlcyclus Missie en Visie Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Perspectieven cliënten en samenleving Meerjarenbeleidsplan Raad van Bestuur i.o.m. omgeving Raad van Bestuur, directie, management, staf en vakgroepen Medewerkers Middelen Structuur Cultuur Ketens Verkenning ambities jaar t+1 met externe en interne Directie, staf en management Kaderbrief financieel en formatieplaatsenplan jaar t+1 Raad van Bestuur Kaderstelling directie Directie Jaarplannen zorg en ondersteunende afdelingen Staf en management Jaarplan en sluitende begroting Directie Akkoord jaarplan en begroting t+1 Raad van Bestuur Interne beheersing De interne beheersing bestaat enerzijds uit een kwaliteitsmanagementsysteem (4.3) en anderzijds uit diverse beheersmaatregelen. De (administratieve) organisatie en de administratieve systemen zijn dusdanig ingericht dat sprake is van een goede managementcontrol. 18

20 Corporate Governance Jaardocument De dienst CF&I bewaakt de gestelde kaders en zorgt voor de periodieke managementinformatie. Deze managementinformatie vormt een wezenlijk onderdeel van de beleidscyclus. De resultaten, voortgangs- en sturingsresultaten worden maandelijks op Dimence niveau en per regio, divisie en dienst gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. De rapporten worden in de managementoverleggen besproken. Daarnaast worden rapportages op Dimenceniveau verstrekt aan de Raad van Toezicht en de auditcommissie. Deze rapportages worden in de vergadering van de auditcommissie en van de Raad van Toezicht besproken. De ontwikkeling van de rapportages wordt door andere functionarissen uitgevoerd dan degenen die de rapportages opstellen. Daarbij zijn diverse controlemaatregelen opgenomen om de betrouwbaarheid te waarborgen. De managementrapportages bestaan uit financiële sturingsinformatie, personeelsgegevens, ziekteverzuim en productiegegevens. In 2011 zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 2012 zorginhoudelijke parameters op te nemen. Behalve een papieren rapportage is in het datawarehouse veel sturings-informatie op detailniveau beschikbaar. Deze overzichten worden dagelijks bijgewerkt en geven directies en managers specifieke en gerichte en actuele sturingsinformatie. Monitoring Interne Beheersing Vanuit landelijke regelingen en vanuit de HKZ-certificering worden eisen gesteld aan de processen in de organisatie en de controle daarvan. Hiervoor is een team ingericht dat volgens een auditprogramma zorg draagt voor de uitvoering van interne en externe controles. Dit plan wordt aangepast aan de landelijke ontwikkelingen en de bezuinigingen, alsook wanneer er intern ontwikkelingen zijn waarvoor AO/IC-maatregelen nodig zijn. Periodiek wordt over de uitkomsten van de uitgevoerde audits gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. De rapporten worden besproken in de auditcommissie. Op basis van de aanbevelingen wordt besloten tot verbeteracties. Deze hebben ertoe geleid dat in 2011 de interne beheersingsmaatregelen verder zijn geoptimaliseerd en de risico s in het primaire proces zijn verminderd. Voor de productieverantwoording worden nacalculatieformulieren ingevuld. In de nacalculatieformulieren wordt een verklaring opgenomen in hoeverre is voldaan aan de AO/IC kaderregeling. Dimence voldoet volledig aan de eisen uit deze regeling. Zowel Lean werken als het Nieuwe Werken worden binnen Dimence verkend en uitgerold. Vanuit het perspectief van deze nieuwe manieren van werken heeft Dimence deelgenomen aan het door het ministerie van VWS georganiseerde programma Waardeoptimalisatie in de langdurige zorg. Daarnaast is binnen een aantal teams een pilot uitgevoerd op Lean werken. Door toepassing van het Health Care Control Web wordt de ontwikkeling van de interne beheersing gemonitord. Uit deze monitoring blijkt dat het beheersingskader van Dimence van een goed niveau is en zich sinds de vorige meting verder heeft ontwikkeld. Dimence scoort beter dan in 2010 en beter dan de benchmark GGZ. Door een verandering in de weging op sommige onderdelen is op die onderdelen een teruggang zichtbaar. Huisvesting, productie AWBZ, productie GGZ en kwaliteit van zorg laten de grootste verbeterslag zien. In vergelijking met de algemene benchmark GGZ scoort Dimence over de hele linie op of boven het gemiddelde. 19

21 Corporate Governance Jaardocument Figuur 4: Score Healthcare Controlweb Dimence Risicomanagement In de afgelopen jaren heeft Dimence hard gewerkt aan één van haar kernwaarden: een veilig en risicobewust Dimence dat, indien nodig, verantwoording kan afleggen aan externen. Dit heeft geresulteerd in de inrichting van een integraal risicomanagementsysteem volgens het ISO model. De aandacht voor en de sterke betrokkenheid bij dit onderwerp maakt dat risicomanagement goed is geïntegreerd in de planningen controlcyclus. Daardoor is het zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau ingebed in de organisatie. Risicodossiers Dimence heeft tien risicodossiers onderkend: 1. dwang & drang (4.4.1) 2. veilig werken (4.5.2) 3. medicatieveiligheid (4.4.1) 4. suïcide-preventie (4.4.1) 5. psychiatrische en somatische comorbiditeit (4.4.1) 6. voedselveiligheid (4.4.1) 7. gebouwveiligheid (4.3) 8. informatiebeveiliging (3.2.5) 9. personeel (4.5) 10. financiën (4.8) Een nadere toelichting is te vinden in de genoemde paragrafen. In het verslagjaar is voor ieder risicodossier een portefeuillehouder benoemd. Elk organisatieonderdeel heeft, als onderdeel van de beleidscyclus, een eigen risicomanagementplan opgesteld en gemonitord. Over de risicodossiers is periodiek gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. Volwassenheidsanalyse en beleidsplan Aan de hand van de ISO is in het verslagjaar door AON een volwassenheidsanalyse uitgevoerd. Dimence scoort hier een drie (op een schaal van één tot vijf) en heeft zichzelf niveau vier ten doel gesteld. Verder leidt de analyse tot een positief beeld van de realisatie, inbedding en borging van risicomanagement in de organisatie. Daarnaast is een workshop risicotolerantie gehouden. De tolerantie is bepaald voor de onderscheiden risicogebieden: leiderschap, medewerkers, strategie en beleid, middelen, processen, demografie, economie en markt, sociaal en cultureel, technologie, ecologie en politiek en juridisch. Eén van de aanbevelingen uit de analyse is om beleid te ontwikkelen, zodat het risicomanagement verder geoptimaliseerd kan 20

22 Corporate Governance Jaardocument worden. Dit is in het verslagjaar ter hand genomen en heeft geleid tot vaststelling van een risicomanagementbeleidsplan, waarin onder meer de verantwoordelijkheidsstructuur is opgenomen. Het programma risicomanagement is in 2011 op beleidsniveau volledig afgerond en geëvalueerd: analyses zijn gedaan, de risicotolerantie is op strategisch niveau bepaald, het beleid heeft vorm gekregen en er zijn functieprofielen geformuleerd voor de centrale en decentrale risicocoördinatoren. Alle voorbereidingen zijn gereed om vanaf 2012 de inbedding in de lijn te realiseren. langdurige zorg. Dit onderzoek wordt in 2012 uitgevoerd. Fraudebeheersing Bij het vaststellen van de processen is expliciet beoordeeld of er risico s op het gebied van fraude aanwezig zijn. De risico s op het gebied van fraude worden zo veel mogelijk afgedekt door beheersingsmaatregelen in het proces, bijvoorbeeld functiescheiding, steekproefsgewijze controles, totaalcontroles op kritische processen, verbandcontroles en diverse andere controlmaatregelen. Binnen Dimence is in het afgelopen jaar geen fraude geconstateerd. Met de overdracht aan de lijn is de aandacht voor risicomanagement niet geëindigd. Onder aansturing van de Raad van Bestuur bestaat bijvoorbeeld nog een ontwikkelgroep risicomanagement die zorgt voor de inhoudelijke verbinding tussen de risicodossiers. Ook is in het verslagjaar een subsidie aangevraagd en toegekend om deel te nemen aan een onderzoek met de titel veiligheidsbeleid in de De externe accountant zal bij de accountantscontrole frauderisico s moeten herkennen, voor zover deze frauderisico s leiden tot materiële controles in de jaarrekening. Tijdens de accountantscontrole zijn geen materiële risico s van fraude geconstateerd ICT in de zorg Om de strategische doelstellingen te halen, is het noodzakelijk de zorg via de juiste ICThulpmiddelen te ondersteunen en faciliteren. Dimence is in 2011 verder gegaan met de ICT-technische randvoorwaarden die haar toekomstbestendig maken. Daarbij ligt de sterkste focus op standaardisatie, continuïteit, beheersbaarheid, informatiebeveiliging en de voorbereiding op nieuwe vormen van werken, behandelen en communiceren. In 2011 is de lijn doorgezet om door consolidatie en harmonisatie van de ICT middelen en het ingezette beleid een verlaging van de beheersmatige kosten te realiseren. Activiteiten op het vlak van ICT hebben veelal de vorm van projecten. Daarnaast is er continu aandacht voor de verdere verbetering van de ondersteuning aan de organisatie. Bij de toekenning van verantwoordelijkheden op het gebied van ICT wordt rekening gehouden met de ITIL normen. Projectleiders en medewerkers die veel met dergelijke projecten in aanraking komen zijn geschoold in ITIL en projectmanagement. De manager Informatisering & Automatisering is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het strategisch ICT beleid. Binnen Dimence bestaat een stuurgroep Informatisering & Automatisering. Aan deze stuurgroep nemen vertegenwoordigers van de lijnorganisatie, Raad van Bestuur en Managers Ondersteunende diensten deel. De stuurgroep is opdrachtgever voor en houdt toezicht op ICTprojecten. 21

23 Corporate Governance Jaardocument In deze paragraaf worden de ICT-technische projecten nader beschreven. Op andere plekken in dit document komen onderwerpen aan de orde die sterk leunen op de ICT dienstverlening, te denken valt aan Internethulpverlening (4.4.2), E-HRM (4.5.1). Om de organisatie van juiste, tijdige en volledige informatie te voorzien, is ICT cruciaal. Informatiebeveiliging In 2011 zijn verschillende maatregelen getroffen om de informatieveiligheid verder te vergroten. Zo is het wachtwoordbeleid aangescherpt, is het beveiligd printen ingevoerd en gestart met een workstationblock, waardoor een computer wordt beveiligd wanneer die een bepaalde periode niet is gebruikt. Bijkomend effect van deze maatregelen is dat ze tegelijk bijdragen aan de doelstellingen op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), doordat energie en papier worden gespaard. Een ander initiatief om de hoeveelheden papier terug te dringen is dat binnen het Concernoverleg is gestart met een pilot om via tablets papierloos te vergaderen. Vanuit de dienst Informatisering & Automatisering is in 2010 gestart met informatiebeveiliging conform de norm NEN7510. Gedurende 2011 zijn diverse voorbereidingen getroffen, zodat Dimence klaar is om eind 2012 een audit uit te laten voeren. Infrastructuur Het belang van communicatie is onverminderd groot en groeit nog steeds door de vlucht die technologische mogelijkheden nemen. De ontwikkelingen rond internethulpverlening, het nieuwe werken en selfservice vragen om een grotere garantie van de continuïteit in de infrastructuur. Daarom is Dimence in 2011 overgestapt naar glasvezelverbindingen. Doordat de informatiestroom in twee richtingen gestuurd kan worden, is de continuïteitsgarantie hoger. Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) Dimence is lid van de vereniging REPD GGZ. Deze vereniging bewaakt onder meer of het referentie EPD GGZ voldoet aan de eisen van een goed beheerd zorgsysteem (GBZ) en ziet toe op de aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Met haar aandeelhouderschap van IZIT en deelname aan ZorgNet- Oost is Dimence actief betrokken bij de aansluiting op het Regionaal Schakelpunt (RSP) in de regio en de regionale informatieuitwisseling. De regiegroep EPD heeft in 2011 een selectietraject uitgevoerd. Dimence werkte al met User en er is voor de komende drie jaar een hernieuwde keuze voor dat pakket gemaakt. Daar waar de functionaliteit van User niet voldoet aan de interne wensen en eisen, wordt het aangevuld met andere applicaties. Dimence gaat mee in de ontwikkeling van de derde generatie EPD. In 2011 is ervoor gezorgd dat correspondentie gescand kan worden, zodat deze digitaal aan het patiëntendossier gekoppeld kan worden. De in omloop zijnde brieven zijn gestandaardiseerd. Daarnaast kunnen patiënten zich sinds 2011 elektronisch aanmelden. Het nieuwe werken en sharepoint De mogelijkheid om zelf de regie in handen te hebben neemt steeds meer toe, zowel voor cliënten als voor medewerkers. De mogelijkheden groeien om op ieder moment op elke plek telefonisch of digitaal bereikbaar te zijn en gepersonaliseerd informatie te ontvangen. De technische randvoorwaarden hiervoor zijn in het verslagjaar neergezet. Voor cliënten betekent dit dat zij in de nabije toekomst hun dossier digitaal kunnen inzien en ook via internet afspraken kunnen maken met hun behandelaar. Daarnaast heeft de techniek vorm gekregen om via digitaal beeld- en spraakcontact internethulpverlening te ondersteunen. 22

24 Corporate Governance Jaardocument Dimence in het nieuws In het verslagjaar heeft Dimence de publiciteit gezocht en is vanuit de media aandacht geweest voor Dimence. Pers In 2011 zijn 133 persberichten verstuurd naar de media en is er contact geweest met journalisten. Dit leidde tot publicaties in regionale en landelijke media en in vakbladen. Een aantal onderwerpen waarmee Dimence in 2011 in het nieuws kwam zijn: Prijs Karen van Doesum (diverse media, februari 2011). Deelname koks aan wedstrijd Beste menu van de zorg (De Stentor, Peperbus, Deventer Post, maart 2011). Publicatie over rol Dimence bij zwerver die voor overlast zorgt (De Stentor, maart 2011). Bekrachtiging nauwe samenwerking Dimence en Oldekotte (De Stentor, april 2011). Nieuwbouw in regio Midden-Overijssel (april, september 2011). Ggz-instellingen protesteren tegen bezuinigingen (diverse media, juni 2011). Ouder-kinderinterventie, artikel met Karen van Doesum (juni 2011). Ondertekening intentieverklaring tot samenwerking De Kern en Carinova (diverse media, september 2011). Publicaties van de preventieafdelingen, waaronder publiciteit voor de films over preventiecursussen (heel 2011, diverse media). Diverse publicaties van De Kern (heel 2011, diverse media). Deli XL sluit overeenkomst met Deventer Ziekenhuis en Dimence (diverse media, september 2011). MST moet stoppen vanwege financiering (diverse media, december 2011). Media-aandacht voor een patiënt die in 2009 in behandeling was bij het Deventer Ziekenhuis en Dimence en uiteindelijk in het Deventer Ziekenhuis is overleden. De EO besteedde hier in november aandacht aan in het programma De Vijfde Dag. Daarna volgde negatieve publiciteit in regionale en landelijke media en enkele vakbladen. Twitter In 2011 startte Dimence met het gebruik van social media. Dit jaar lag de nadruk op het oriënteren op social media en het monitoren en luisteren via social media. Gekeken is naar wat er via social media gezegd wordt over Dimence en door wie. Daarnaast was Dimence actief met het twitteren van nieuws en persberichten. Vanuit het Twitteraccount van Dimence zijn 97 Tweets verstuurd. Dimence heeft 318 volgers en volgt zelf 45 mensen. Adverteren Dimence adverteerde (exclusief advertenties voor arbeidsmarktcommunicatie) in: Tubantia, advertentie Open Dag van de Zorg (maart 2011). Meedoenkrant gemeente Deventer, advertentie preventie (maart 2011). Volkskrant, advertentie beddenreductie (juni 2011). WMO krant Rijssen/Holten, advertentie preventie (oktober 2011). Smoelenboek Nieuw Deventer Circuit, corporate advertentie (oktober 2011). Metro, corporate advertentie (december 2011). Relatiekrant Deventer Ziekenhuis, corporate advertentie (december 2011). 23

25 Corporate Governance Jaardocument 3.3 Medezeggenschap Cliëntenraad De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is van toepassing op Dimence. Voor de regio s bestaan 3 regionale cliëntenraden en voor de divisies zijn 2 cliëntenraden actief. Deze raden hebben de formele medezeggenschap op basis van samenwerkingsovereenkomsten met de betreffende directies en regio s. Dimence is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie LOC-GGZ Nederland. De raden ontvangen inhoudelijke en secretariële ondersteuning om hun werk te kunnen uitvoeren. Verder hebben de raden beschikking over een materieel budget, waaruit onder meer een cliëntenblad en een website worden betaald. Voor overleg met en inspraak in voorgenomen besluiten die voor alle divisies en regio s gelden, is een Centrale Cliëntenraad ingericht. In deze Centrale Cliëntenraad zijn tien zetels beschikbaar, die worden bezet door twee afgevaardigden per cliëntenraad. De cliëntenraden hebben hun bevoegdheden gedelegeerd aan de Centrale Cliëntenraad. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de Raad van Bestuur opgesteld. De Centrale Cliëntenraad heeft de volgende beleidsissues met de Raad van Bestuur besproken: Managementrapportages (maandelijks) Veiligheidsdossiers Portfolioanalyse Autorisatie USER (meermalen besproken) Medicatie en voedselveiligheid Ontwikkeling bouw en huisvesting Viermomenten Dimence Patiëntveiligheid Maatschappelijk werk en thuisbegeleiding Bezuinigingen Handreiking Patiëntveiligheid vanuit perspectief van cliënten en familie Folders Kaderbrief 2012 Begroting 2012 Ambulantisering Subsidieaanvraag ZONMW Forensische Psychiatrie Programma van eisen toegang Dimence De adviezen die door de Centrale Cliëntenraad aan de Raad van Bestuur zijn uitgebracht, zijn vermeld in tabel 2 op de volgende pagina. Het overzicht met alle adviezen en besproken beleidsissues van zowel de Centrale Cliëntenraad als van de cliëntenraden per regio en divisie is opgenomen in de bijlage 5. 24

26 Corporate Governance Jaardocument Tabel 2: Adviezen van de Centrale Cliëntenraad aan de Raad van Bestuur Advies Advies juridische integratie Oldenkotte en Dimence Advies voorgenomen besluit tot samenvoeging Concerncontrol en Financiën & Administratie Advies en instemming geharmoniseerde griepbeleid medewerkers en cliënten Advies Inrichtingsplan dienst Control, Financiën & Informatievoorziening Advies en instemming Algemene Huisregels Dimence Advies Meerjarenbeleidsplan Advies Professioneel Statuut Advies Vlekkeloze textielservice Uitkomst De CCR adviseert positief over de juridische integratie van Oldenkotte en Dimence. De CCR adviseert positief over de samenvoeging van Concerncontrol en Financiën & Administratie. De CCR adviseert positief en stemt in met het geharmoniseerde griepbeleid medewerkers en cliënten. De CCR onthoudt zich van advies; zij gaat akkoord met het door de RvB voorgenomen besluit tot herinrichting van de dienst Control, Financiën & Informatievoorziening. De CCR adviseert positief en stemt in met het voorgenomen besluit om de Algemene Huisregels Dimence vast te stellen. De CCR adviseert positief. De CCR zou graag zien dat er meer aandacht komt voor de overgang van instellingsleven naar het leven in de samenleving. De CCR adviseert positief over het Professioneel Statuut. De CCR adviseert positief over de vlekkeloze textielservice. De CCR heeft hierbij 2 opmerkingen/aanbevelingen: 1. Is het mogelijk dat er cliënten meewerken op de afdeling Textielservice? Zijn er werkervaringsplaatsen voor cliënten? 2. De CCR verwacht dat het zo geregeld is dat er op iedere afdeling voldoende en kwalitatief goede apparatuur aanwezig is (wasmachine en droger) Ondernemingsraad De ondernemingsraad van Dimence telt negen leden; in 2011 zijn twee OR-leden met hun werk gestopt en deze plekken zijn weer ingevuld. De OR voert iedere vier weken overleg met de Raad van Bestuur. In dit overleg komen Dimencebrede onderwerpen aan de orde. De OR heeft advies uitgebracht over de volgende onderwerpen: Aanstelling manager HRM Competentiemanagement binnen Dimence Functiehuis ondersteunende functies primair proces Meerjarenbeleidsplan Ontwerpplan Control, Financiën en Informatie Participatieparagraaf bij adviesaanvragen Professioneel statuut Samenvoeging Concern Control en Financiën en Administratie Samenwerking Dimence-Carinova Samenwerking Dimence-Oldenkotte 25

27 Corporate Governance Jaardocument De OR heeft ingestemd met: Griepbeleid Interne bezwarencommissie Klokkenluidersregeling Procedure plan van aanpak RI&E Over de ontruimingsplannen heeft de OR zich onthouden van stemming. Naast bovenstaande onderwerpen was het project medezeggenschap plus (MZ+) een belangrijk speerpunt voor de OR. In de loop van het jaar is dat project omgevormd naar Beleid maken we samen. Hiermee wordt medezeggenschap breder benaderd dan alleen in de traditionele vorm. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen om medewerkers mee te laten praten bij de beleidsvorming. Eén van de belangrijke stappen binnen dit project is de toevoeging van een participatieparagraaf aan de adviesaanvragen. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke manier medewerkers zijn betrokken bij het voorgenomen besluit. Behalve de ondernemingsraad, zijn er zeven onderdeelcommissies, namelijk voor de drie regio s, de twee divisies, de facilitaire dienst en de ondersteunende diensten. Zij voeren regelmatig overleg met de regio- en divisiedirectie en met de managers van diensten over regio- divisie- of dienstgebonden onderwerpen. Daarnaast behandelen zij advies- en instemmingsaanvragen op niveau van de regio, divisie of dienst. In 2009 is de structuur met een OR en onderdeelcommissies gestart. Een onderzoek naar de werking van deze structuur is in het verslagjaar uitgevoerd. De conclusie daarvan luidt dat de huidige structuur voldoet aan de eisen en wensen die op dit moment aan zeggenschap gesteld worden. Figuur 5: Structuur Ondernemingsraad OR Stuurgroep BMWS OC HS OC W-O OC M-O OC MD OC J&A OC OD OC FB Wg comm Cie Fin. Cie VGWM/hpr Wg scholing Vakgroepen Dimence heeft vier vakgroepen: Vakgroep artsen West-Overijssel. Deze vakgroep vormt een platform voor alle artsen, psychiaters en psychologen in opleiding in de regio West-Overijssel. Vakgroep sociale wetenschappen Binnen deze vakgroep zijn sociale wetenschappers en studenten aan de P- opleiding georganiseerd. 26

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Integraal risicomanagement binnen Dimence 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Inhoud Over Dimence Governance en risicomanagement Risicomanagement Vragen? Over Dimence De feiten

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben Jaardocument 212 Voorwoord Het eerste dat u bij lezing van het jaardocument over 212 van de Dimence Groep zal opvallen is dat het document veel minder tekst bevat. De wettelijke verplichting om een uitgebreid

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Voorwoord. Raad van Toezicht Origineel ondertekend door dhr. drs. F.A. van Kesteren

Voorwoord. Raad van Toezicht Origineel ondertekend door dhr. drs. F.A. van Kesteren Jaardocument 2010 Voorwoord Dit jaardocument van Dimence geeft een goed beeld van de ontwikkelingen in de afgelopen periode en de enorme hoeveelheid werk die door de medewerkers is verricht om van Dimence

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep Pagina i Jaardocument 203 Stichting Dimence Groep Voorwoord Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg, Dat zou

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Jaardocument 2009. Maatschappelijke Verantwoording Zorg

Jaardocument 2009. Maatschappelijke Verantwoording Zorg Jaardocument 2009 Maatschappelijke Verantwoording Zorg Voorwoord Dit jaardocument van onze jonge organisatie Dimence geeft een goed beeld van de ontwikkelingen in de afgelopen periode en de enorme hoeveelheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Welkom. Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur

Welkom. Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur Welkom Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur Historie GGZ Delfland HJorLocatie GGZ Delfland Tekstvak 3 Jorisweg in vogelvlucht 4 DE RIDDERmeerjarenbeleid i Een nieuwe

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Cliëntenraad Mediant Postbus 775 7500 AT Enschede Cliëntenraad.03.2015. Informatiefolder over de Cliëntenraad en Medezeggenschap binnen Mediant

Cliëntenraad Mediant Postbus 775 7500 AT Enschede Cliëntenraad.03.2015. Informatiefolder over de Cliëntenraad en Medezeggenschap binnen Mediant Cliëntenraad Mediant Postbus 775 7500 AT Enschede Cliëntenraad.03.2015 Informatiefolder over de Cliëntenraad en Medezeggenschap binnen Mediant Doel folder Deze folder is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is uw reactie ten aanzien van de principes en de uitwerking van deze principes?

Vraag 1. Wat is uw reactie ten aanzien van de principes en de uitwerking van deze principes? BoZ t.a.v. Yvonne C.M.T. van Rooy Utrecht, 24 juni 2016 Betreft: consultatie governance code zorg 2017 Geachte mevrouw van Rooy, Het LSR stelt het zeer op prijs dat u een consultatieronde organiseert aangaande

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5. Audit Charter TenneT

AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5. Audit Charter TenneT AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5 Audit Charter TenneT PAGINA 2 van 5 1. Selectie en werving van de accountant De AC stelt de selectiecriteria vast op voordracht

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN Een kwart van de Nederlanders krijgt in zijn/haar leven te maken met psychische problemen. Mensen met psychische problemen in Oost-Nederland kunnen terecht bij de

Nadere informatie

Controleprotocol behorende bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010

Controleprotocol behorende bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Controleprotocol behorende bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Hoofdstuk 1: Algemene inleiding 1.1 Wettelijk kader Het jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 (jaardocument) is

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ARTIKEL 1 ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN lid 4 lid 5 1.1 Basis De bestuurder is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 1.2

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Profielschets Manager Financiën Planning & Control

Profielschets Manager Financiën Planning & Control Profielschets Manager Financiën Planning & Control April 2016 1. De Levenseindekliniek De Levenseindekliniek is op 1 maart 2012 opgericht op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie