MGT-218. Eindrapportage Programma OCMNL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MGT-218. Eindrapportage Programma OCMNL"

Transcriptie

1 MGT-218 Eindrapportage Programma OCMNL, Lelystad Datum: 14 mei 2013 Versie: 1.0 Status: Definitief Classificatie: Vertrouwelijk

2 INHOUD Documentgegevens 3 1. Inleiding Programma Operationeel Centrum Midden Nederland Status van het programma en doel eindrapportage Gerelateerde documenten 4 2. Programmaresultaat en overdracht Opgeleverde producten Belegde verantwoordelijkheden Nazorg (openstaande issues en acties) Aanbevelingen voor vervolgacties (Risico's en aandachtsgebieden) 5 3. Programma uitvoering en evaluatie Resultaat en doelstellingen ten opzichte van het faseplan MGT Geautoriseerde wijzigingen op het faseplan Belangrijkste cijfers tijd en geld Gepasseerde issues en uitkomsten Uitgevoerde kwaliteitsbeoordelingen Post project review Leerpunten 9 4. Afsluiting Programma Besluit stuurgroep Afbouwen en beeindigen programma-organisatie Programma archief Communicatie naar belanghebbenden Bijlagen Opgeleverde producten fase definiëren programma 11 blz. 2 van 12

3 DOCUMENTGEGEVENS DOCUMENTINFORMATIE Nummer MGT-218 Naam Eindrapportage Programma OCMNL Datum 14 mei 2013 Versienummer 1.0 Status Definitief Classificatie Vertrouwelijk Opdrachtgever Ruud Rijkse Auteur (s) Peter Strik DOCUMENTLOKATIE Dit document wordt bewaard in het projectdossier van het programmabureau OCMNL. Wilt u een elektronische of papieren kopie ontvangen, neem dan contact op met het projectbureau. Adres Stationsplein 14-22, 8232 DL Lelystad Kamer Telefoon STATUS EN VERSIEHISTORIE Versie nr Datum Status document apr 13 Initiële versie ten behoeve review gebruikersgroep en financial controllers op 26 april mei 13 Commentaar gebruikersgroep en financial controllers verwerkt; versie 0.2 besproken met vertegenwoordiging Ministerie-DG Politie op 3 mei mei 13 Commentaar Ministerie verwerkt; aanbieden aan stuurgroep voor besluitvorming op 8 mei mei 13 Definitief. Commentaar stuurgroep 8 mei 2013 verwerkt. Claims van Provincie en Gemeente verwijderd opnemen in aanbiedingsbrief. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van het Programmabureau Operationeel Centrum Midden Nederland. blz. 3 van 12

4 1. INLEIDI 1.1 PROGRAMMA OPERATIONEEL CENTRUM MIDDEN NEDERLAND Binnen de veiligheidsregio s Flevoland en Gooi en Vechtstreek is sinds 2008 gewerkt aan het project Operationeel Centrum Stichtse Brug. De opdracht was de bouw van een operationeel centrum en de organisatorische samenvoeging van beide meldkamers en de beide regionale coördinatiecentra. Het primaire doel van het centrum was het verbeteren van de opschaling in beide veiligheidsregio s. Binnen de veiligheidsregio Utrecht is in dezelfde tijd gewerkt aan het programma Meldkamer van de Toekomst. In december 2010 hebben de stuurgroep OCSB en het Stichtingsbestuur GMU besloten om de krachten van beide ontwikkelingen (OCSB en Meldkamer van de Toekomst) te bundelen in een nieuw programma met de naam Operationeel Centrum Midden Nederland, afgekort OCMNL. Opdracht voor het programmateam was om op korte termijn de noodzakelijke voorbereidingen te treffen, de programmadefinitie op te stellen en het voorgenomen besluit voor te leggen aan de betrokken besturen. In maart 2011 is gestart met de fase Definiëren van het programma en tegelijk met het voortzetten van de activiteiten ter voorbereiding op de bouw van het centrum. Eind 2011 hebben de ontwikkelingen op het gebied van het landelijke politiebestel en de landelijke meldkamerorganisatie geleid tot het temporiseren van de werkzaamheden in afwachting van meer duidelijkheid. Medio 2012 zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd naar de positie van het OCMNL binnen deze landelijke ontwikkelingen. Uiteindelijk heeft de Minister begin 2013 besloten dat de locatie Stichtse Brug wordt losgelaten; daarnaast ligt er geen landelijke basis voor het bij elkaar houden van Servicecentrum, Meldkamer en Opschalingsvoorziening op één locatie. 1.2 STATUS VAN HET PROGRAMMA EN DOEL EINDRAPPORTAGE Door de landelijke ontwikkelingen en besluitvorming van het Ministerie is een heroriëntatie op het eerdere concept van het OCMNL noodzakelijk. De samenvoeging van de servicecentra valt binnen de reorganisatie van de Nationale Politie (Dienst Regionale Operationele Samenwerking); de samenvoeging van de drie meldkamers wordt onderdeel van het project Landelijke Meldkamer Organisatie; de locatie en eventuele samenvoeging van de Regionale Coördinatie Centra wordt opnieuw besproken binnen de veiligheidsregio s; de geplande huisvesting voor de politie in het OCMNL wordt opnieuw bekeken binnen de totale huisvesting van de Nationale Politie. Op grond van de ontwikkelingen heeft de stuurgroep op 8 mei 2013 besloten het programma OCMNL te beëindigen en de opdracht terug te geven aan de Besturen. De voorliggende rapportage is de eindrapportage van de fase Definiëren Programma en tevens de rapportage over de afsluiting van het Programma. In de periode maart en april 2013 heeft het programmateam gewerkt aan de overdracht van de producten, het evalueren van het programma en het aanbevelen over de afsluiting. In de hoofdstukken 2 tot en met 4 wordt over deze werkzaamheden verslag gedaan. De eindrapportage is ter review aangeboden aan de Gebruikersgroep en Financial Controllers OCMNL en 26 april 2013 besproken. De aangepaste versie is op 3 mei 2013 besproken met een vertegenwoordiging van het Ministerie van V&J - DG Politie. In de voorliggende versie is het commentaar van het Ministerie en de stuurgroep van 8 mei 2013 verwerkt. 1.3 GERELATEERDE DOCUMENTEN OCMNL: MGT-211 Faseplan Definiëren Programma OCMNL OCMNL: MGT-212 t/m MGT-217 Hoofdpuntenrapportages periode maart 2011 t/m okt 2012 OCSB: MGT-161 Eindrapportage project OCSB blz. 4 van 12

5 2. PROGRAMMARESULTAAT EN OVERDRACHT 2.1 OPGELEVERDE PRODUCTEN In bijlage 1 staan de producten die door het programmateam in de periode maart 2011 tot en met april 2013 zijn opgeleverd en in voorkomend geval zijn behandeld in gebruikersgroep en stuurgroep. Het gros van de producten is in concept-vorm aangehouden in afwachting van de verdere landelijke ontwikkelingen. Alle producten zijn opgeslagen in het programmadossier OCMNL. Voor een eventueel hergebruik zal de programmamanager het dossier in digitale vorm aanbieden aan de toekomstige projectleiders van de verschillende programma-onderdelen (SC, MK, RCC, huisvesting politie). Daarnaast zal het huisvestingsdossier worden overgedragen aan Facility Management van de Nationale Politie. 2.2 BELEGDE VERANTWOORDELIJKHEDEN Door het tussentijds afsluiten van het programma is er geen structurele inbedding van opgeleverde producten noodzakelijk. De voorzitter van de stuurgroep zal de opdracht teruggeven aan de Besturen en het KMT van de Nationale Politie die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het vervolg van de werkzaamheden. 2.3 NAZORG (OPENSTAANDE ISSUES EN ACTIES) Door het programma zijn een aantal nazorgpunten benoemd: Informeren Besturen en Korpsleiding Nationale Politie over afsluiting Programma (Voorzitter Stuurgroep); Brief aan Ministerie over afsluiting programma en financiële afhandeling (Voorzitter Stuurgroep); Informeren Provincie Flevoland en Gemeente Zeewolde (Voorzitter stuurgroep); Afsluitende vergadering Bijzondere Ondernemingsraad OCMNL op 22 mei 2013 (Voorzitter stuurgroep). Na 31 mei 2013 kunnen geen kosten meer gedeclareerd worden op het programma; Verspreiden van een afsluitende nieuwsbrief OCMNL (Programmamanager); Overdracht programmadossier op DVD aan stuurgroepleden, nieuwe projectleiders en Facility Management Nationale Politie (Programmamanager). 2.4 AANBEVELIEN VOOR VERVOLGACTIES (RISICO'S EN AANDACHTSGEBIEDEN) Naast de hierboven genoemde directe nazorg worden door het programmateam de onderstaande vervolgacties (mede op grond van geconstateerde risico s) aanbevolen: De drie veiligheidsregio s dienen zich opnieuw te buigen over de locatie en het eventueel samenvoegen van de Regionale Coördinatie Centra. In het ontwerp van het OCMNL is uitgegaan van een gezamenlijk RCC voor de veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek waarbij Utrecht de mogelijkheid heeft open gelaten om ook gebruik te maken van dit RCC. In de voorlopige plannen van de locatie Zeist is geen (gezamenlijk) RCC voorzien; Stuurgroepen van de vervolgprojecten van OCMNL kunnen eventueel hergebruik van de producten van het OCMNL adviseren aan de nieuwe projectleiders. blz. 5 van 12

6 3. PROGRAMMA UITVOERI EN EVALUATIE 3.1 RESULTAAT EN DOELSTELLIEN TEN OPZICHTE VAN HET FASEPLAN MGT-211 De doelstellingen zoals geformuleerd in het faseplan (definiëren van het programma, schrijven projectplannen 1 e plateau, bestek schrijven en opstarten Europese aanbesteding) zijn door de ontwikkelingen niet gehaald. Wel is eind 2011 het Definitief Ontwerp nog afgerond en goedgekeurd. De verwachting is dat de producten die gerealiseerd zijn niet of nauwelijks te gebruiken zijn omdat de meeste locatie-afhankelijk zijn. Wel kunnen delen van de programma s van eisen mogelijk gebruikt worden voor vervolgprojecten. 3.2 GEAUTORISEERDE WIJZIGIEN OP HET FASEPLAN In de stuurgroep van 12 maart 2012 is het fasebudget opgehoogd met k 147. Daarnaast is door de stuurgroep opgedragen om de meeste producten te bevriezen in afwachting van de landelijke ontwikkelingen. 3.3 BELARIJKSTE CIJFERS TIJD EN GELD Doorlooptijd Initieel was de fase Definiëren Programma gepland van maart 2011 tot en met april Begin 2012 zijn de werkzaamheden op een waakvlam gezet en is de fase open gehouden totdat meer duidelijk was over het vervolg. De stuurgroep is in de hoofdpuntenrapportages periodiek op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en uitgaven van het team. Na de stuurgroep in mei worden de werkzaamheden afgerond en zal het programmateam per 31 mei ophouden te bestaan. Hierdoor is de fase 13 maanden langer dan begroot Programmakosten periode OCMNL In onderstaande tabel zijn de programmakosten berekend over de periode maart 2011 tot en met mei Dit is inclusief de begrote kosten voor de afsluiting van programmabureau, huisvesting, ICT en BOR in de maand april en mei Op de kosten volgt nog nacalculatie; dit zal naar verwachting niet veel afwijken van het gepresenteerde bedrag. blz. 6 van 12

7 Opmerkingen bij de kosten: Bij de realisatie zijn hogere kosten gemaakt op de interne salarissen (langer aanhouden project) en aanvullende externe onderzoeken. De kosten voor de waakvlam vallen lager uit dan begroot in de laatste rapportage van 2 december 2012; De kosten voor huisvesting zijn lager dan begroot omdat de geplande besteksfase niet meer is uitgevoerd; Door het Ministerie is in het gesprek op 3 mei 2013 aangegeven dat een aparte accountantscontrole op de gemaakte kosten niet nodig is omdat de jaarrekeningen tot en met 2012 reeds zijn gecontroleerd. De stuurgroep heeft dit advies over genomen; De Provincie Flevoland en de Gemeente Zeewolde hebben een berekening gemaakt van de gemaakte kosten voor het OCMNL, die zij waarschijnlijk na formele afsluiting van het programma zullen indienen als claim (respectievelijk k 71 en k 87). Het grootste deel van de kosten betreft interne salariskosten. De stuurgroep heeft besloten deze bedragen niet op te nemen in de afrekening van het programma en dit onderwerp mee te geven in de dechargebrief aan het Ministerie; Door de Gemeente Zeewolde is aangegeven dat mogelijk ook een claim kan komen uit het Flevolandschap. Programmateam acht het recht op een dergelijke claim niet waarschijnlijk; De Gemeente Zeewolde wijst op een theoretische claim rond planschade gedurende 5 jaar na vaststelling van het plan. Programmateam heeft dit voorgelegd aan het bouwadviesbedrijf; hier wordt het recht op een claim zeer onwaarschijnlijk geacht, aangezien geen gebruik wordt gemaakt van de planologische mogelijkheden Afboeking geactiveerde project- en programmakosten OCSB/OCMNL Binnen het project/programma OCSB/OCMNL zijn de bijkomende kosten voor huisvesting geactiveerd om na ingebruikname van het pand doorberekend te worden middels afschrijving/huur aan de gebruikers. Nu de beoogde huisvesting niet gerealiseerd gaat worden, zullen er ook geen toekomstige voordelen gerealiseerd worden. Er is geen sprake (meer) van het duurzaam dienen van de werkzaamheid van de organisatie en het criterium om deze projectkosten te activeren vervalt. In overeenstemming met de algemeen aanvaarde verslaggevingsvoorschriften worden de geactiveerde projectkosten OCSB/OCMNL daarom ten laste van de exploitatie gebracht. Dit geldt dan ook met terugwerkende kracht voor het project OCSB Dekking van de project- en programmakosten OCSB/OCMNL Eind 2009 is door het ministerie van V&J een bedrag van 3 miljoen toegekend als bijdrage in de oprichting van het OCSB 1. In de periode van het OCSB zijn van dit bedrag een deel van de projectkosten betaald (2010 en 2011); de projectkosten over 2008 en 2009 zijn in die periode nog door de deelnemende partijen betaald. De projectkosten ten aanzien van huisvesting over de OCSB-periode zijn geactiveerd en voorgefinancieerd door het korps Flevoland. Aangezien conform paragraaf alle geactiveerde kosten ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht, dienen bij de vaststelling van de totale kosten van het project/programma OCSB/OCMNL tevens de investeringen uit de periode OCSB meegenomen te worden. In de tabel op de volgende bladzijde zijn de projectkosten en investeringen weergegeven over de periode 2008 tot en met Brief van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken van 8 december 2009 (nr ). In dezelfde brief is tevens 2 miljoen euro rijksbijdrage toegekend voor de fusie van de politieregio s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Van dit bedrag is nog beschikbaar; hierbij is rekening gehouden met de in 2013 aangegane verplichtingen. blz. 7 van 12

8 Opmerkingen bij de tabel: De kosten van 2008 en 2009 zijn door de betrokken partijen in de OCSB-periode afgerekend (grijs gearceerd). De resterende, totale kosten (projectkosten en geplande investeringen) van het project OCSB en OCMNL samen bedragen daarmee 3,154 miljoen; In de tabel is de uitputting van de subsidie per jaar weergegeven vanaf Het restantbedrag is in die periode rentedragend geweest. Voor het bepalen van het rentepercentage is gebruik gemaakt van de jaarrekeningen van het korps Flevoland. Op grond hiervan is de gerealiseerde rente k 33. Gezien de hoogte van het bedrag is cumulatie van rente op rente in de berekening weggelaten; Na aftrek van de subsidie en bijtelling van de rente resteert een tekort van k 120. De voorzitter van de stuurgroep zal het ministerie van V&J voorstellen om het tekort te financieren uit de nog niet bestede rijksbijdrage (k 246) voor de fusie van het regiokorps Flevoland en Gooi een Vechtstreek. 3.4 GEPASSEERDE ISSUES EN UITKOMSTEN Issue nr Datum rapportage jul jul sep mrt mrt 12 Issue / Omschrijving Dient het programma rekening te houden met een 2/10 of een 10/10 model? Wordt het project Meldkamer Midden Nederland uitgevoerd onder een landelijke projectorganisatie of onder verantwoordelijkheid van het programma OCMNL? Is het gebouw OCMNL groot genoeg om zowel de 2/10 als 10/10 variant te kunnen huisvesten. Kan het schrijven van het bestek initieel gefinancierd worden vanuit de rijksbijdrage voor de projectkosten? Issues die niet meer zijn beantwoord of zijn vervallen Blijft de scope en governance van het programma OCMNL gehandhaafd? Beantwoording - Besluit Na de landelijke stuurgroep is door de voorzitter OCMNL aangegeven dat verder gewerkt kan worden aan een 10/10 model. Later in het programma is opgedragen om rekening te houden met alle scenario s. De keuze had grote consequenties voor de projectaanpak en voor de begroting en business case. Vooralsnog is in de aanpak er vanuit gegaan dat het project onder (gedelegeerde) regionale verantwoordelijkheid en binnen het programma OCMNL kon worden uitgevoerd. In september 2012 is door Deloitte onderzoek gedaan naar het aantal meldtafels. Gebouw is groot genoeg bevonden voor alle scenario s. De bouw van het OCMNL lag op het kritieke pad. Het ministerie heeft de investering voor de besteksfase opgeschort totdat meer duidelijkheid was over de locatie dec 12 Wat wordt de locatie van het OCMNL? blz. 8 van 12

9 007 2 dec dec 12 Blijft de fysieke omvang van het OCMNL gehandhaafd (welke fysieke functionaliteiten)? Hoe worden de investeringen verrekend bij een eventueel beëindigen van het programma? 3.5 UITGEVOERDE KWALITEITSBEOORDELIEN Gezien het vroegtijdig bevriezen van het programma zijn de geplande functies van programma auditer niet ingevuld; Kort na de start is een financiële audit gehouden op de afsluiting van het project OCSB. Hierbij is de financiële paragraaf in het eindrapport OCSB goedgekeurd; Voor het beschrijven van de business case OCMNL is gekozen voor het actief adviseren tijdens de werkzaamheden en niet achteraf. Hierbij is vanuit Deloitte enkele malen meegekeken met de opzet van de business case en deelgenomen aan de bijeenkomsten van de financial controllers. 3.6 POST PROJECT REVIEW Gezien het tussentijds beëindigen van het programma is de beoordeling van de batenrealisatie niet van toepassing. 3.7 LEERPUNTEN Continuïteit project-/programmaleiding belangrijk. Gedurende de gehele periode OCSB en OCMNL is gewerkt met dezelfde projectleiding. Hierdoor is het mogelijk geweest om binnen de vele wisselingen van stuurgroepen, voorzitters en opdrachten een stabiel project te draaien; Periodiek herijken van de doelstelling en opdracht door stuurgroep noodzakelijk. De stuurgroep heeft op cruciale besluitvormingsmomenten voldoende tijd genomen om de diverse opties te vergelijken en de diverse partijen te betrekken. Hierdoor zijn onomkeerbare besluiten voorkomen en zijn telkenmale nieuwe ontwikkelingen getoetst aan de opdracht van het programma; Bestuurlijk commitment aan de voorkant ophalen. De veiligheidsregio Utrecht heeft bij de start van deelname aan het programma een intentieverklaring afgegeven (kansrijk en profijtelijk) maar zich niet volmondig uitgesproken voor deelname. Hierdoor ontstond op het niveau van gebruikersgroep en programmateam onduidelijkheid en spanning over het afgegeven commitment; Instellen BOR vanaf eerste uur. Het programmateam heeft vanaf het eerste moment de Bijzondere Ondernemingsraad actief betrokken bij het project. Vertegenwoordigers hebben deelgenomen aan de stuurgroep en gebruikersgroep en zijn direct betrokken geweest bij de vele externe onderzoeken. De samenwerking is wederzijds als zeer productief ervaren; Goede (financiële) afspraken vooraf over het tussentijds stoppen project/programma. Mede door de intentieverklaring is het tekenen van het convenant voor de stuurgroep enkele malen uitgesteld. Hierdoor zijn de afspraken over het tussentijds afsluiten niet geborgd. Reeds bij de start van een programma of project is het noodzakelijk deze afspraken (met name financieel) vast te leggen en te ondertekenen. blz. 9 van 12

10 4. AFSLUITI PROGRAMMA 4.1 BESLUIT STUURGROEP Conform het voorstel van de voorzitter van de stuurgroep zal de stuurgroep op 8 mei 2013 worden gevraagd om het programma af te sluiten en de programmanager decharge te verlenen. Na goedkeuring zal de programma-organisatie worden beëindigd, het programma-archief worden gesloten en overgedragen en de belanghebbenden worden geïnformeerd. 4.2 AFBOUWEN EN BEEINDIGEN PROGRAMMA-ORGANISATIE Het programmateam is reeds voor de zomer van 2012 op een waakvlam gezet. Inhuurcontracten (programmabureau, huisvesting en ICT) worden beëindigd; intern personeel (programmamanager, adviseur algemeen/or, adviseur financiën) keren terug in de staande organisatie. De programmamanager is reeds betrokken bij de ontwikkelingen van de landelijke meldkamerorganisatie. Het ontwerpteam van het gebouw (architect en constructeurs) is officieel ontbonden. Dit heeft geen verdere consequenties omdat de werkzaamheden per bouwactiviteit zijn aanbesteed. De programmalocatie in Lelystad zal worden ontmanteld en teruggegeven aan de facilitaire dienst. De ICT-middelen zijn ingeleverd; het digitale kantoor (server met /website/sharepoint) wordt voor hergebruik overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Organisatie. 4.3 PROGRAMMA ARCHIEF Na de laatste stuurgroep zal het digitale dossier worden afgesloten en gebrand op DVD. Programmamanager draagt zorg dat een exemplaar wordt overhandigd aan de stuurgroepleden, Facilitymanagement van de Nationale Politie en de nieuwe projectleiders van de onderscheiden onderdelen. Het papieren dossier (met name financieel) is opgenomen in het archief van (oud)korps Flevoland. 4.4 COMMUNICATIE NAAR BELAHEBBENDEN In de laatste stuurgroep zal de voorzitter van de stuurgroep gevraagd worden de dechargebrief te tekenen. Deze brief, waarin ook de nazorg en vervolgacties zijn benoemd, zal worden gestuurd aan de volgende belanghebbenden en actienemers: Bestuur Veiligheidsregio Flevoland; Bestuur GGD Flevoland; Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek; Bestuur Gewest Gooi en Vechtstreek; Bestuur Veiligheidsregio Utrecht; Bestuur Regionaal Ambulance Voorziening Utrecht; Korpsleiding Nationale Politie d.t.v. Eenheidsleiding Midden Nederland. blz. 10 van 12

11 5. BIJLAGEN 5.1 OPGELEVERDE PRODUCTEN FASE DEFINIËREN PROGRAMMA In onderstaande tabel zijn de geplande producten opgenomen uit het faseplan en de status bij het tussentijds afsluiten van het programma (=niet gestart). Prod-nr Productbeschrijving Status Bijzonderheden MANAGEMENTPRODUKTEN MGT-111 Programmaplan OCMNL Concept Concept 0.4 gereed; programmaplan is daarna bevroren tot er meer duidelijkheid zou zijn rond landelijke ontwikkelingen MGT-112 Financiële onderbouwing Business Case Gestart De exploitatiekosten van de huidige drie meldkamers is door Twijnstra en Gudde geïnventariseerd. MGT-121 Convenant Instelling Stuurgroep OCMNL voor Fase Definiëren Programma Gereed Convenant is in overleg met jurist van VRU opgesteld en is gereed voor ondertekening MGT-122 Convenant mandateren vz-stgp als overlegvoorzitter Gereed Convenant is in overleg met jurist van VRU opgesteld en is gereed voor ondertekening MGT-123 Convenant Instelling Opdrachtgevers OCMNL MGT-124 Convenant Instelling Stuurgroep OCMNL MGT-131 Plan van aanpak proeftuinen OCMNL Gestart Projectvoorstel is ingediend bij de stuurgroep MGT-221 MGT-311 MGT-321 MGT-331 MGT-341 Plan ondersteuning programma plateau-1 Project Initiatie Document Servicecentrum MNL Project Initiatie Document Meldkamer MNL Project Initiatie Document Crisisorganisatie FL/GV Project Initiatie Document Huisvesting OCMNL Gestart Start gemaakt met het omzetten van werkzaamheden uit het PID OCSB; bevroren ivm landelijke ontwikkelingen MGT-351 Project Initiatie Document ICT OCMNL Gestart Start gemaakt; bevroren ivm landelijke ontwikkelingen MGT-411 Normenkader projectaudits blz. 11 van 12

12 Prod-nr Productbeschrijving Status Bijzonderheden HUI HUI-111 SPECIALISTISCHE PRODUKTEN Project Huisvesting OCMNL Programma van eisen Huisvesting (incl. ruimtestaat) - update Gestart Update gestart; ruimtestaat bijgesteld; update bevroren HUI-112 Onderzoek naar aantal meldtafels Gereed Uitgevoerd door Deloitte HUI-113 Onderzoek naar alternatieve locatie Gereed Uitgevoerd door AEF in zomer 2012 OCMNL HUI-114 Onderzoek naar huisvestingsbehoefte politie in OCMNL Gereed Uitgevoerd door Deloitte in zomer 2012 HUI-115 Onderzoek naar planschade Gereed Uitgevoerd in zomer 2012 windmolenpark HUI-146 Definitief Ontwerp update Gereed Goedgekeurd Stuurgroep 10 nov HUI-147 Toetsing DO en advies (beslisdocument) - update Gereed HUI-152 Rechtsgeldig bestemmingsplan Gereed (Gemeente) HUI-153 Aanvraag omgevingsvergunning Gestart (Gemeente) HUI-154 Verleende omgevingsvergunning HUI-155 Aanvraag vergunning Natuurwet Gereed (Provincie) HUI-156 Verleende vergunning Natuurwet Gestart Goedgekeurd Stuurgroep 10 nov plan 15 dec goedgekeurd B&W; bezwaartermijn doorlopen (bouwvergunning); vooroverleg wordt gestart Verstuurd begin november; overleg met Provincie HUI-157 Aanvraag aankoop grond Gereed Uitgevoerd in OCSB-periode HUI-158 Ondertekende grondovereenkomst Gestart Aanbod Provincie en Gemeente ontvangen HUI-161 Bestek HUI-162 Toetsing bestek en advies HUI-171 Publicatie aankondiging EU aanbesteding HUI-172 Leidraad selectiefase (RFI) Gestart 1 e opzet aanbesteding strategie HUI-173 Nota van inlichtingen selectiefase HUI-174 Inschrijvingen selectiefase (aanbiedingsbescheiden) HUI-175 Selectieadvies aannemer(s) HUI-176 Leidraad gunningsfase (RFP) HUI-177 Nota van Inlichtingen gunningsfase HUI-178 Inschrijvingen blz. 12 van 12

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie

UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie Programmabureau Archief 2020 Status definitief concept

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Beheerplan 2015 Nationale Politie

Beheerplan 2015 Nationale Politie Beheerplan 2015 Nationale Politie Datum: 27 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Prioriteiten taakuitvoering 4 1.3 Realisatieplan NP 6 2 STERKTEBELEID 7 2.1 Sterkteverdeling en

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Lessons Learned P-Direkt

Lessons Learned P-Direkt Lessons Learned P-Direkt First Opinion inzake verbeterpunten van de oprichting van P-Direkt Van: Aan: Opdrachtgever P-Direkt psg-beraad, Kernteam & APO Den Haag, 26 september 2005, versie 1.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie