MGT-218. Eindrapportage Programma OCMNL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MGT-218. Eindrapportage Programma OCMNL"

Transcriptie

1 MGT-218 Eindrapportage Programma OCMNL, Lelystad Datum: 14 mei 2013 Versie: 1.0 Status: Definitief Classificatie: Vertrouwelijk

2 INHOUD Documentgegevens 3 1. Inleiding Programma Operationeel Centrum Midden Nederland Status van het programma en doel eindrapportage Gerelateerde documenten 4 2. Programmaresultaat en overdracht Opgeleverde producten Belegde verantwoordelijkheden Nazorg (openstaande issues en acties) Aanbevelingen voor vervolgacties (Risico's en aandachtsgebieden) 5 3. Programma uitvoering en evaluatie Resultaat en doelstellingen ten opzichte van het faseplan MGT Geautoriseerde wijzigingen op het faseplan Belangrijkste cijfers tijd en geld Gepasseerde issues en uitkomsten Uitgevoerde kwaliteitsbeoordelingen Post project review Leerpunten 9 4. Afsluiting Programma Besluit stuurgroep Afbouwen en beeindigen programma-organisatie Programma archief Communicatie naar belanghebbenden Bijlagen Opgeleverde producten fase definiëren programma 11 blz. 2 van 12

3 DOCUMENTGEGEVENS DOCUMENTINFORMATIE Nummer MGT-218 Naam Eindrapportage Programma OCMNL Datum 14 mei 2013 Versienummer 1.0 Status Definitief Classificatie Vertrouwelijk Opdrachtgever Ruud Rijkse Auteur (s) Peter Strik DOCUMENTLOKATIE Dit document wordt bewaard in het projectdossier van het programmabureau OCMNL. Wilt u een elektronische of papieren kopie ontvangen, neem dan contact op met het projectbureau. Adres Stationsplein 14-22, 8232 DL Lelystad Kamer Telefoon STATUS EN VERSIEHISTORIE Versie nr Datum Status document apr 13 Initiële versie ten behoeve review gebruikersgroep en financial controllers op 26 april mei 13 Commentaar gebruikersgroep en financial controllers verwerkt; versie 0.2 besproken met vertegenwoordiging Ministerie-DG Politie op 3 mei mei 13 Commentaar Ministerie verwerkt; aanbieden aan stuurgroep voor besluitvorming op 8 mei mei 13 Definitief. Commentaar stuurgroep 8 mei 2013 verwerkt. Claims van Provincie en Gemeente verwijderd opnemen in aanbiedingsbrief. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van het Programmabureau Operationeel Centrum Midden Nederland. blz. 3 van 12

4 1. INLEIDI 1.1 PROGRAMMA OPERATIONEEL CENTRUM MIDDEN NEDERLAND Binnen de veiligheidsregio s Flevoland en Gooi en Vechtstreek is sinds 2008 gewerkt aan het project Operationeel Centrum Stichtse Brug. De opdracht was de bouw van een operationeel centrum en de organisatorische samenvoeging van beide meldkamers en de beide regionale coördinatiecentra. Het primaire doel van het centrum was het verbeteren van de opschaling in beide veiligheidsregio s. Binnen de veiligheidsregio Utrecht is in dezelfde tijd gewerkt aan het programma Meldkamer van de Toekomst. In december 2010 hebben de stuurgroep OCSB en het Stichtingsbestuur GMU besloten om de krachten van beide ontwikkelingen (OCSB en Meldkamer van de Toekomst) te bundelen in een nieuw programma met de naam Operationeel Centrum Midden Nederland, afgekort OCMNL. Opdracht voor het programmateam was om op korte termijn de noodzakelijke voorbereidingen te treffen, de programmadefinitie op te stellen en het voorgenomen besluit voor te leggen aan de betrokken besturen. In maart 2011 is gestart met de fase Definiëren van het programma en tegelijk met het voortzetten van de activiteiten ter voorbereiding op de bouw van het centrum. Eind 2011 hebben de ontwikkelingen op het gebied van het landelijke politiebestel en de landelijke meldkamerorganisatie geleid tot het temporiseren van de werkzaamheden in afwachting van meer duidelijkheid. Medio 2012 zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd naar de positie van het OCMNL binnen deze landelijke ontwikkelingen. Uiteindelijk heeft de Minister begin 2013 besloten dat de locatie Stichtse Brug wordt losgelaten; daarnaast ligt er geen landelijke basis voor het bij elkaar houden van Servicecentrum, Meldkamer en Opschalingsvoorziening op één locatie. 1.2 STATUS VAN HET PROGRAMMA EN DOEL EINDRAPPORTAGE Door de landelijke ontwikkelingen en besluitvorming van het Ministerie is een heroriëntatie op het eerdere concept van het OCMNL noodzakelijk. De samenvoeging van de servicecentra valt binnen de reorganisatie van de Nationale Politie (Dienst Regionale Operationele Samenwerking); de samenvoeging van de drie meldkamers wordt onderdeel van het project Landelijke Meldkamer Organisatie; de locatie en eventuele samenvoeging van de Regionale Coördinatie Centra wordt opnieuw besproken binnen de veiligheidsregio s; de geplande huisvesting voor de politie in het OCMNL wordt opnieuw bekeken binnen de totale huisvesting van de Nationale Politie. Op grond van de ontwikkelingen heeft de stuurgroep op 8 mei 2013 besloten het programma OCMNL te beëindigen en de opdracht terug te geven aan de Besturen. De voorliggende rapportage is de eindrapportage van de fase Definiëren Programma en tevens de rapportage over de afsluiting van het Programma. In de periode maart en april 2013 heeft het programmateam gewerkt aan de overdracht van de producten, het evalueren van het programma en het aanbevelen over de afsluiting. In de hoofdstukken 2 tot en met 4 wordt over deze werkzaamheden verslag gedaan. De eindrapportage is ter review aangeboden aan de Gebruikersgroep en Financial Controllers OCMNL en 26 april 2013 besproken. De aangepaste versie is op 3 mei 2013 besproken met een vertegenwoordiging van het Ministerie van V&J - DG Politie. In de voorliggende versie is het commentaar van het Ministerie en de stuurgroep van 8 mei 2013 verwerkt. 1.3 GERELATEERDE DOCUMENTEN OCMNL: MGT-211 Faseplan Definiëren Programma OCMNL OCMNL: MGT-212 t/m MGT-217 Hoofdpuntenrapportages periode maart 2011 t/m okt 2012 OCSB: MGT-161 Eindrapportage project OCSB blz. 4 van 12

5 2. PROGRAMMARESULTAAT EN OVERDRACHT 2.1 OPGELEVERDE PRODUCTEN In bijlage 1 staan de producten die door het programmateam in de periode maart 2011 tot en met april 2013 zijn opgeleverd en in voorkomend geval zijn behandeld in gebruikersgroep en stuurgroep. Het gros van de producten is in concept-vorm aangehouden in afwachting van de verdere landelijke ontwikkelingen. Alle producten zijn opgeslagen in het programmadossier OCMNL. Voor een eventueel hergebruik zal de programmamanager het dossier in digitale vorm aanbieden aan de toekomstige projectleiders van de verschillende programma-onderdelen (SC, MK, RCC, huisvesting politie). Daarnaast zal het huisvestingsdossier worden overgedragen aan Facility Management van de Nationale Politie. 2.2 BELEGDE VERANTWOORDELIJKHEDEN Door het tussentijds afsluiten van het programma is er geen structurele inbedding van opgeleverde producten noodzakelijk. De voorzitter van de stuurgroep zal de opdracht teruggeven aan de Besturen en het KMT van de Nationale Politie die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het vervolg van de werkzaamheden. 2.3 NAZORG (OPENSTAANDE ISSUES EN ACTIES) Door het programma zijn een aantal nazorgpunten benoemd: Informeren Besturen en Korpsleiding Nationale Politie over afsluiting Programma (Voorzitter Stuurgroep); Brief aan Ministerie over afsluiting programma en financiële afhandeling (Voorzitter Stuurgroep); Informeren Provincie Flevoland en Gemeente Zeewolde (Voorzitter stuurgroep); Afsluitende vergadering Bijzondere Ondernemingsraad OCMNL op 22 mei 2013 (Voorzitter stuurgroep). Na 31 mei 2013 kunnen geen kosten meer gedeclareerd worden op het programma; Verspreiden van een afsluitende nieuwsbrief OCMNL (Programmamanager); Overdracht programmadossier op DVD aan stuurgroepleden, nieuwe projectleiders en Facility Management Nationale Politie (Programmamanager). 2.4 AANBEVELIEN VOOR VERVOLGACTIES (RISICO'S EN AANDACHTSGEBIEDEN) Naast de hierboven genoemde directe nazorg worden door het programmateam de onderstaande vervolgacties (mede op grond van geconstateerde risico s) aanbevolen: De drie veiligheidsregio s dienen zich opnieuw te buigen over de locatie en het eventueel samenvoegen van de Regionale Coördinatie Centra. In het ontwerp van het OCMNL is uitgegaan van een gezamenlijk RCC voor de veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek waarbij Utrecht de mogelijkheid heeft open gelaten om ook gebruik te maken van dit RCC. In de voorlopige plannen van de locatie Zeist is geen (gezamenlijk) RCC voorzien; Stuurgroepen van de vervolgprojecten van OCMNL kunnen eventueel hergebruik van de producten van het OCMNL adviseren aan de nieuwe projectleiders. blz. 5 van 12

6 3. PROGRAMMA UITVOERI EN EVALUATIE 3.1 RESULTAAT EN DOELSTELLIEN TEN OPZICHTE VAN HET FASEPLAN MGT-211 De doelstellingen zoals geformuleerd in het faseplan (definiëren van het programma, schrijven projectplannen 1 e plateau, bestek schrijven en opstarten Europese aanbesteding) zijn door de ontwikkelingen niet gehaald. Wel is eind 2011 het Definitief Ontwerp nog afgerond en goedgekeurd. De verwachting is dat de producten die gerealiseerd zijn niet of nauwelijks te gebruiken zijn omdat de meeste locatie-afhankelijk zijn. Wel kunnen delen van de programma s van eisen mogelijk gebruikt worden voor vervolgprojecten. 3.2 GEAUTORISEERDE WIJZIGIEN OP HET FASEPLAN In de stuurgroep van 12 maart 2012 is het fasebudget opgehoogd met k 147. Daarnaast is door de stuurgroep opgedragen om de meeste producten te bevriezen in afwachting van de landelijke ontwikkelingen. 3.3 BELARIJKSTE CIJFERS TIJD EN GELD Doorlooptijd Initieel was de fase Definiëren Programma gepland van maart 2011 tot en met april Begin 2012 zijn de werkzaamheden op een waakvlam gezet en is de fase open gehouden totdat meer duidelijk was over het vervolg. De stuurgroep is in de hoofdpuntenrapportages periodiek op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en uitgaven van het team. Na de stuurgroep in mei worden de werkzaamheden afgerond en zal het programmateam per 31 mei ophouden te bestaan. Hierdoor is de fase 13 maanden langer dan begroot Programmakosten periode OCMNL In onderstaande tabel zijn de programmakosten berekend over de periode maart 2011 tot en met mei Dit is inclusief de begrote kosten voor de afsluiting van programmabureau, huisvesting, ICT en BOR in de maand april en mei Op de kosten volgt nog nacalculatie; dit zal naar verwachting niet veel afwijken van het gepresenteerde bedrag. blz. 6 van 12

7 Opmerkingen bij de kosten: Bij de realisatie zijn hogere kosten gemaakt op de interne salarissen (langer aanhouden project) en aanvullende externe onderzoeken. De kosten voor de waakvlam vallen lager uit dan begroot in de laatste rapportage van 2 december 2012; De kosten voor huisvesting zijn lager dan begroot omdat de geplande besteksfase niet meer is uitgevoerd; Door het Ministerie is in het gesprek op 3 mei 2013 aangegeven dat een aparte accountantscontrole op de gemaakte kosten niet nodig is omdat de jaarrekeningen tot en met 2012 reeds zijn gecontroleerd. De stuurgroep heeft dit advies over genomen; De Provincie Flevoland en de Gemeente Zeewolde hebben een berekening gemaakt van de gemaakte kosten voor het OCMNL, die zij waarschijnlijk na formele afsluiting van het programma zullen indienen als claim (respectievelijk k 71 en k 87). Het grootste deel van de kosten betreft interne salariskosten. De stuurgroep heeft besloten deze bedragen niet op te nemen in de afrekening van het programma en dit onderwerp mee te geven in de dechargebrief aan het Ministerie; Door de Gemeente Zeewolde is aangegeven dat mogelijk ook een claim kan komen uit het Flevolandschap. Programmateam acht het recht op een dergelijke claim niet waarschijnlijk; De Gemeente Zeewolde wijst op een theoretische claim rond planschade gedurende 5 jaar na vaststelling van het plan. Programmateam heeft dit voorgelegd aan het bouwadviesbedrijf; hier wordt het recht op een claim zeer onwaarschijnlijk geacht, aangezien geen gebruik wordt gemaakt van de planologische mogelijkheden Afboeking geactiveerde project- en programmakosten OCSB/OCMNL Binnen het project/programma OCSB/OCMNL zijn de bijkomende kosten voor huisvesting geactiveerd om na ingebruikname van het pand doorberekend te worden middels afschrijving/huur aan de gebruikers. Nu de beoogde huisvesting niet gerealiseerd gaat worden, zullen er ook geen toekomstige voordelen gerealiseerd worden. Er is geen sprake (meer) van het duurzaam dienen van de werkzaamheid van de organisatie en het criterium om deze projectkosten te activeren vervalt. In overeenstemming met de algemeen aanvaarde verslaggevingsvoorschriften worden de geactiveerde projectkosten OCSB/OCMNL daarom ten laste van de exploitatie gebracht. Dit geldt dan ook met terugwerkende kracht voor het project OCSB Dekking van de project- en programmakosten OCSB/OCMNL Eind 2009 is door het ministerie van V&J een bedrag van 3 miljoen toegekend als bijdrage in de oprichting van het OCSB 1. In de periode van het OCSB zijn van dit bedrag een deel van de projectkosten betaald (2010 en 2011); de projectkosten over 2008 en 2009 zijn in die periode nog door de deelnemende partijen betaald. De projectkosten ten aanzien van huisvesting over de OCSB-periode zijn geactiveerd en voorgefinancieerd door het korps Flevoland. Aangezien conform paragraaf alle geactiveerde kosten ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht, dienen bij de vaststelling van de totale kosten van het project/programma OCSB/OCMNL tevens de investeringen uit de periode OCSB meegenomen te worden. In de tabel op de volgende bladzijde zijn de projectkosten en investeringen weergegeven over de periode 2008 tot en met Brief van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken van 8 december 2009 (nr ). In dezelfde brief is tevens 2 miljoen euro rijksbijdrage toegekend voor de fusie van de politieregio s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Van dit bedrag is nog beschikbaar; hierbij is rekening gehouden met de in 2013 aangegane verplichtingen. blz. 7 van 12

8 Opmerkingen bij de tabel: De kosten van 2008 en 2009 zijn door de betrokken partijen in de OCSB-periode afgerekend (grijs gearceerd). De resterende, totale kosten (projectkosten en geplande investeringen) van het project OCSB en OCMNL samen bedragen daarmee 3,154 miljoen; In de tabel is de uitputting van de subsidie per jaar weergegeven vanaf Het restantbedrag is in die periode rentedragend geweest. Voor het bepalen van het rentepercentage is gebruik gemaakt van de jaarrekeningen van het korps Flevoland. Op grond hiervan is de gerealiseerde rente k 33. Gezien de hoogte van het bedrag is cumulatie van rente op rente in de berekening weggelaten; Na aftrek van de subsidie en bijtelling van de rente resteert een tekort van k 120. De voorzitter van de stuurgroep zal het ministerie van V&J voorstellen om het tekort te financieren uit de nog niet bestede rijksbijdrage (k 246) voor de fusie van het regiokorps Flevoland en Gooi een Vechtstreek. 3.4 GEPASSEERDE ISSUES EN UITKOMSTEN Issue nr Datum rapportage jul jul sep mrt mrt 12 Issue / Omschrijving Dient het programma rekening te houden met een 2/10 of een 10/10 model? Wordt het project Meldkamer Midden Nederland uitgevoerd onder een landelijke projectorganisatie of onder verantwoordelijkheid van het programma OCMNL? Is het gebouw OCMNL groot genoeg om zowel de 2/10 als 10/10 variant te kunnen huisvesten. Kan het schrijven van het bestek initieel gefinancierd worden vanuit de rijksbijdrage voor de projectkosten? Issues die niet meer zijn beantwoord of zijn vervallen Blijft de scope en governance van het programma OCMNL gehandhaafd? Beantwoording - Besluit Na de landelijke stuurgroep is door de voorzitter OCMNL aangegeven dat verder gewerkt kan worden aan een 10/10 model. Later in het programma is opgedragen om rekening te houden met alle scenario s. De keuze had grote consequenties voor de projectaanpak en voor de begroting en business case. Vooralsnog is in de aanpak er vanuit gegaan dat het project onder (gedelegeerde) regionale verantwoordelijkheid en binnen het programma OCMNL kon worden uitgevoerd. In september 2012 is door Deloitte onderzoek gedaan naar het aantal meldtafels. Gebouw is groot genoeg bevonden voor alle scenario s. De bouw van het OCMNL lag op het kritieke pad. Het ministerie heeft de investering voor de besteksfase opgeschort totdat meer duidelijkheid was over de locatie dec 12 Wat wordt de locatie van het OCMNL? blz. 8 van 12

9 007 2 dec dec 12 Blijft de fysieke omvang van het OCMNL gehandhaafd (welke fysieke functionaliteiten)? Hoe worden de investeringen verrekend bij een eventueel beëindigen van het programma? 3.5 UITGEVOERDE KWALITEITSBEOORDELIEN Gezien het vroegtijdig bevriezen van het programma zijn de geplande functies van programma auditer niet ingevuld; Kort na de start is een financiële audit gehouden op de afsluiting van het project OCSB. Hierbij is de financiële paragraaf in het eindrapport OCSB goedgekeurd; Voor het beschrijven van de business case OCMNL is gekozen voor het actief adviseren tijdens de werkzaamheden en niet achteraf. Hierbij is vanuit Deloitte enkele malen meegekeken met de opzet van de business case en deelgenomen aan de bijeenkomsten van de financial controllers. 3.6 POST PROJECT REVIEW Gezien het tussentijds beëindigen van het programma is de beoordeling van de batenrealisatie niet van toepassing. 3.7 LEERPUNTEN Continuïteit project-/programmaleiding belangrijk. Gedurende de gehele periode OCSB en OCMNL is gewerkt met dezelfde projectleiding. Hierdoor is het mogelijk geweest om binnen de vele wisselingen van stuurgroepen, voorzitters en opdrachten een stabiel project te draaien; Periodiek herijken van de doelstelling en opdracht door stuurgroep noodzakelijk. De stuurgroep heeft op cruciale besluitvormingsmomenten voldoende tijd genomen om de diverse opties te vergelijken en de diverse partijen te betrekken. Hierdoor zijn onomkeerbare besluiten voorkomen en zijn telkenmale nieuwe ontwikkelingen getoetst aan de opdracht van het programma; Bestuurlijk commitment aan de voorkant ophalen. De veiligheidsregio Utrecht heeft bij de start van deelname aan het programma een intentieverklaring afgegeven (kansrijk en profijtelijk) maar zich niet volmondig uitgesproken voor deelname. Hierdoor ontstond op het niveau van gebruikersgroep en programmateam onduidelijkheid en spanning over het afgegeven commitment; Instellen BOR vanaf eerste uur. Het programmateam heeft vanaf het eerste moment de Bijzondere Ondernemingsraad actief betrokken bij het project. Vertegenwoordigers hebben deelgenomen aan de stuurgroep en gebruikersgroep en zijn direct betrokken geweest bij de vele externe onderzoeken. De samenwerking is wederzijds als zeer productief ervaren; Goede (financiële) afspraken vooraf over het tussentijds stoppen project/programma. Mede door de intentieverklaring is het tekenen van het convenant voor de stuurgroep enkele malen uitgesteld. Hierdoor zijn de afspraken over het tussentijds afsluiten niet geborgd. Reeds bij de start van een programma of project is het noodzakelijk deze afspraken (met name financieel) vast te leggen en te ondertekenen. blz. 9 van 12

10 4. AFSLUITI PROGRAMMA 4.1 BESLUIT STUURGROEP Conform het voorstel van de voorzitter van de stuurgroep zal de stuurgroep op 8 mei 2013 worden gevraagd om het programma af te sluiten en de programmanager decharge te verlenen. Na goedkeuring zal de programma-organisatie worden beëindigd, het programma-archief worden gesloten en overgedragen en de belanghebbenden worden geïnformeerd. 4.2 AFBOUWEN EN BEEINDIGEN PROGRAMMA-ORGANISATIE Het programmateam is reeds voor de zomer van 2012 op een waakvlam gezet. Inhuurcontracten (programmabureau, huisvesting en ICT) worden beëindigd; intern personeel (programmamanager, adviseur algemeen/or, adviseur financiën) keren terug in de staande organisatie. De programmamanager is reeds betrokken bij de ontwikkelingen van de landelijke meldkamerorganisatie. Het ontwerpteam van het gebouw (architect en constructeurs) is officieel ontbonden. Dit heeft geen verdere consequenties omdat de werkzaamheden per bouwactiviteit zijn aanbesteed. De programmalocatie in Lelystad zal worden ontmanteld en teruggegeven aan de facilitaire dienst. De ICT-middelen zijn ingeleverd; het digitale kantoor (server met /website/sharepoint) wordt voor hergebruik overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Organisatie. 4.3 PROGRAMMA ARCHIEF Na de laatste stuurgroep zal het digitale dossier worden afgesloten en gebrand op DVD. Programmamanager draagt zorg dat een exemplaar wordt overhandigd aan de stuurgroepleden, Facilitymanagement van de Nationale Politie en de nieuwe projectleiders van de onderscheiden onderdelen. Het papieren dossier (met name financieel) is opgenomen in het archief van (oud)korps Flevoland. 4.4 COMMUNICATIE NAAR BELAHEBBENDEN In de laatste stuurgroep zal de voorzitter van de stuurgroep gevraagd worden de dechargebrief te tekenen. Deze brief, waarin ook de nazorg en vervolgacties zijn benoemd, zal worden gestuurd aan de volgende belanghebbenden en actienemers: Bestuur Veiligheidsregio Flevoland; Bestuur GGD Flevoland; Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek; Bestuur Gewest Gooi en Vechtstreek; Bestuur Veiligheidsregio Utrecht; Bestuur Regionaal Ambulance Voorziening Utrecht; Korpsleiding Nationale Politie d.t.v. Eenheidsleiding Midden Nederland. blz. 10 van 12

11 5. BIJLAGEN 5.1 OPGELEVERDE PRODUCTEN FASE DEFINIËREN PROGRAMMA In onderstaande tabel zijn de geplande producten opgenomen uit het faseplan en de status bij het tussentijds afsluiten van het programma (=niet gestart). Prod-nr Productbeschrijving Status Bijzonderheden MANAGEMENTPRODUKTEN MGT-111 Programmaplan OCMNL Concept Concept 0.4 gereed; programmaplan is daarna bevroren tot er meer duidelijkheid zou zijn rond landelijke ontwikkelingen MGT-112 Financiële onderbouwing Business Case Gestart De exploitatiekosten van de huidige drie meldkamers is door Twijnstra en Gudde geïnventariseerd. MGT-121 Convenant Instelling Stuurgroep OCMNL voor Fase Definiëren Programma Gereed Convenant is in overleg met jurist van VRU opgesteld en is gereed voor ondertekening MGT-122 Convenant mandateren vz-stgp als overlegvoorzitter Gereed Convenant is in overleg met jurist van VRU opgesteld en is gereed voor ondertekening MGT-123 Convenant Instelling Opdrachtgevers OCMNL MGT-124 Convenant Instelling Stuurgroep OCMNL MGT-131 Plan van aanpak proeftuinen OCMNL Gestart Projectvoorstel is ingediend bij de stuurgroep MGT-221 MGT-311 MGT-321 MGT-331 MGT-341 Plan ondersteuning programma plateau-1 Project Initiatie Document Servicecentrum MNL Project Initiatie Document Meldkamer MNL Project Initiatie Document Crisisorganisatie FL/GV Project Initiatie Document Huisvesting OCMNL Gestart Start gemaakt met het omzetten van werkzaamheden uit het PID OCSB; bevroren ivm landelijke ontwikkelingen MGT-351 Project Initiatie Document ICT OCMNL Gestart Start gemaakt; bevroren ivm landelijke ontwikkelingen MGT-411 Normenkader projectaudits blz. 11 van 12

12 Prod-nr Productbeschrijving Status Bijzonderheden HUI HUI-111 SPECIALISTISCHE PRODUKTEN Project Huisvesting OCMNL Programma van eisen Huisvesting (incl. ruimtestaat) - update Gestart Update gestart; ruimtestaat bijgesteld; update bevroren HUI-112 Onderzoek naar aantal meldtafels Gereed Uitgevoerd door Deloitte HUI-113 Onderzoek naar alternatieve locatie Gereed Uitgevoerd door AEF in zomer 2012 OCMNL HUI-114 Onderzoek naar huisvestingsbehoefte politie in OCMNL Gereed Uitgevoerd door Deloitte in zomer 2012 HUI-115 Onderzoek naar planschade Gereed Uitgevoerd in zomer 2012 windmolenpark HUI-146 Definitief Ontwerp update Gereed Goedgekeurd Stuurgroep 10 nov HUI-147 Toetsing DO en advies (beslisdocument) - update Gereed HUI-152 Rechtsgeldig bestemmingsplan Gereed (Gemeente) HUI-153 Aanvraag omgevingsvergunning Gestart (Gemeente) HUI-154 Verleende omgevingsvergunning HUI-155 Aanvraag vergunning Natuurwet Gereed (Provincie) HUI-156 Verleende vergunning Natuurwet Gestart Goedgekeurd Stuurgroep 10 nov plan 15 dec goedgekeurd B&W; bezwaartermijn doorlopen (bouwvergunning); vooroverleg wordt gestart Verstuurd begin november; overleg met Provincie HUI-157 Aanvraag aankoop grond Gereed Uitgevoerd in OCSB-periode HUI-158 Ondertekende grondovereenkomst Gestart Aanbod Provincie en Gemeente ontvangen HUI-161 Bestek HUI-162 Toetsing bestek en advies HUI-171 Publicatie aankondiging EU aanbesteding HUI-172 Leidraad selectiefase (RFI) Gestart 1 e opzet aanbesteding strategie HUI-173 Nota van inlichtingen selectiefase HUI-174 Inschrijvingen selectiefase (aanbiedingsbescheiden) HUI-175 Selectieadvies aannemer(s) HUI-176 Leidraad gunningsfase (RFP) HUI-177 Nota van Inlichtingen gunningsfase HUI-178 Inschrijvingen blz. 12 van 12

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD Voorstel tot instemming met wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.. AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies De Veiligheidsregio Noord en Oost

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW Directie Inwoners Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Mem o G e h e i m Aan De leden van de gemeenteraad Datum 16 mei 2012 Van College/wethouder Van Leeuwen Onderwerp GGD ZHW Inleiding De afgelopen maanden is

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein enlijst B&W Smallingerland - week 41-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 3 oktober 2013 BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein Belanghebbende heeft verzocht om vergoeding van planschade en schade als

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010 Steller : Joh. Werkman Telefoonnummer: 0343-565710 E-mailadres : johan.werkman@heuvelrug.nl Onderwerp : nieuwbouw gemeentekantoor Geachte leden van

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Openbaar megen Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Programma Stedelijke Ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel B&W ADVIES Kenmerk: 17BW000002 Datum advies: 2 januari 2017 Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel Advies: 1. regelen van tijdelijke huisvesting voor basisschool De Vallei voor de periode

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_GB aanbesteding Oostelijke Ontsluiting 1- Notagegevens Notanummer 392437 Datum 28-6-2010 Programma: 08. Economie en Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

gezien het voorstel over cofinanciering technische bijstand (BSD/ ).

gezien het voorstel over cofinanciering technische bijstand (BSD/ ). Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2007.4078 RIS 151329_27-DEC-2007 EFRO PROGRAMMA 2007-2013 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien het voorstel over cofinanciering technische bijstand (BSD/2007.3764).

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen. Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief

Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen. Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief Voortgangsrapportage Q2-2014 DPE Next Emmen Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief Pagina 2 van 10 Voortgangrapportage DPE Next Q2-2014 Datum : 29 augustus 2014 Aan : Gemeente Emmen, programma CVE

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp Beëindiging activiteiten Kunstencentrum Jerusalem Datum 13 januari 2017 Naam steller Roel Reijnders Kenmerk nvt Teammanager Hans Killaars Team Concern 1. Het college een budget van 2.540.000

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenbrief

College van Gedeputeerde Staten statenbrief Aan Provinciale Staten Datum : 24 november 2009 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2009INT252399 Contactpersoon : I. Zetstra E-mail : Ida.zetstra@provincieutrecht.nl Doorkiesnr. : 030-258 2286 Bijlage(n) : --

Nadere informatie

Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina: 1/9 Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): Johan Bruinsma, Niek Konijn Holding B.V. Marcel de Lange, extern

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

M. Snoek wethouder jeugd, onderwijs & sport

M. Snoek wethouder jeugd, onderwijs & sport Gemeente Haarlem M. Snoek wethouder jeugd, onderwijs & sport Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving en Ontwikkeling Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Aanwezig. Afwezig met bericht van verhindering

Aanwezig. Afwezig met bericht van verhindering Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol, gehouden op 20 april 2016 in Commissiekamer 1 bij de Provincie Noord-Holland, Dreef 3, te Haarlem. Aanwezig

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 juli 2013

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 juli 2013 Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 juli 2013 Steller E-mailadres Onderwerp : R.L. Parahoe : r.parahoe@heuvelrug.nl

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W nr. 13.0074 d.d. 29-1-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Exploitatie en Beheer Brede School Leiden Noord (Het Gebouw) Besluiten:Behouden s advies van de commissie

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie. Frank Hendriksen Principal Architect ISC

Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie. Frank Hendriksen Principal Architect ISC Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie Frank Hendriksen Principal Architect ISC ISC Verder in Veiligheid Dé (overheids) ICT dienstverlener voor Politie, Brandweer,

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: G.A.J. van Gulik User-id: DIE2 Tel: 4960 Onderw erp: OPRICHTEN VAN EN DEELNEMING IN GEBRUIKERSCOÖPERATIE EEMHUIS Toelichting: Bij de multifunctionele

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4331986 Nummer 2013-22 Vragen van de VVD-fractie inzake investering 3.095.000, in huisvestingsplan

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten.

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten. Aan: de gemeenteraad Ons kenmerk 2584520 Bezoekadres Cranendonck 3-4 6027 RK Soerendonk Postadres Postbus 2090 6020 AB Budel www.cranendonck.nl Contactpersoon Ben Driessen T 0495-431241 E b.driessen@cranendonck.nl

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis Datum Agendapunt Documentnummer R05S002 Onderwerp Opvang en begeleiding van slachtoffers Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Het realiseren van een regionale voorziening voor de opvang en begeleiding

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden Concept-projectplan brede school te Zuidwolde Locatie Schoolbrink Hier mee wordt de oriëntatiefase afgesloten, de voorbereidingsfase afgerond en de ontwerpfase gestart. Bijlage van het voorstel aan burgemeester

Nadere informatie

Memo. DB Dobbeplas. Plan van Aanpak onderzoek naar mogelijke liquidatie van het natuur- en recreatieschap Dobbeplas

Memo. DB Dobbeplas. Plan van Aanpak onderzoek naar mogelijke liquidatie van het natuur- en recreatieschap Dobbeplas Memo Contact drs. F. de Graaf 070-441 6132 f.de.graaf@pzh.nl Datum Aan DB Dobbeplas Kopie aan Onderwerp Plan van Aanpak onderzoek naar mogelijke liquidatie van het natuur- en recreatieschap Dobbeplas De

Nadere informatie

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT Bestuursvergadering St. GBKN Utrecht Zuid-Holland. 01 december 2011 Zwaluwstaarten Uitgangspunten Stuurgroep BGT Werkvoorraad Landelijk Gebied Transitie plan SVB RSVs

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan.

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4339184 Opsteller : J.W. Vredenberg Telefoon : (033) 469 52 78 User-id : MEE3 Onderw erp Start aanbesteding Kersenbaan Voorstel: Te starten met de aanbesteding voor

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Eindafrekening Technische Bijstand Nijmegen Kanaalgebied

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Eindafrekening Technische Bijstand Nijmegen Kanaalgebied Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Eindafrekening Technische Bijstand Nijmegen Kanaalgebied Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De kosten die

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

9 Stiens, 24 maart 2015

9 Stiens, 24 maart 2015 9 Stiens, 24 maart 2015 Raadsvergadering: 23 april 2015 Voorstelnummer: 2015/ 21 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 8 Voortgangsrapportage over de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk Kleine Synode 15 september 2011 AZ 11-23 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 8 Pagina

Nadere informatie

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In oktober 2015 heeft ons college de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015)

Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015) Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015) Uitgangspunt bij het opstellen van een nieuwe projectaanvraag vormen allereerst de Criteria voor het toewijzen van middelen

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

: 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 263 / Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3)

: 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 263 / Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3) B&W-nota zaaknummer blad programma werkdoel onderwerp Sta :67284 : 1 /6 datum nota : 11-12-2017 : 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 263 / Investeringsbudget Stedelijke

Nadere informatie

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven.

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven. Memo Aan: College van Dijkgraven en Heemraden Dagelijks Bestuur Van: Dagelijks Bestuur AQUON Steller: Monique van der Valk/ concerncontroller AQUON Betreft: Eerste begrotingswijziging AQUON 2013 Datum:

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 AGENDA 19:30u Welkomstwoord (wethouder mevr. Starmans) 19:35u Schetsboek stedenbouwkundig plan (dhr. Dieleman) 19:55u CPO (dhr. Van Dongen) 20:00u Processtappen

Nadere informatie

Resultaat toetsing op programma van eisen. Pagina 2 van 8

Resultaat toetsing op programma van eisen. Pagina 2 van 8 Meppel/Zwolle Datum: 16 juni 2015 Bestemd voor: Algemeen besturen van Reest en Wieden en van Groot Salland Onderwerp: Toelichting op het kredietvoorstel huisvesting Dr. van Deenweg Toelichting Nadat het

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie