Enterprise architecture in staalland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enterprise architecture in staalland"

Transcriptie

1 architectuur t De EA-aanpak van Tata Steel Enterprise architecture in staalland Tata Steel heeft een enterprise architecture (EA)-aanpak geïntroduceerd met als doel de diverse met elkaar samenhangende ontwikkelingen die binnen de onderneming gaande zijn, beter op elkaar af te stemmen. De auteur gaat in op de hindernissen die genomen moesten worden en op de uitdagingen waarvoor men zich nog gesteld ziet. Gert-Jan Kamer Bij Tata Steel in Europa zijn op dit moment meerdere ontwikkelingen gaande die veel samenhang en afhankelijkheden met elkaar hebben. Voorbeelden hiervan zijn: verdere samenwerking met het moederbedrijf in India; invoering van een nieuw besturingsmodel en de daarbij behorende veranderingsprojecten in de supply chain (Supply Chain Transformation, SCT) en in de Tata Steel Tata Steel in Europa is de op een na grootste staalproducent in Europa. De grootste productievestigingen bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Met servicecentra in zo n 50 landen en samen met ongeveer collega s maken ze circa 18 miljoen ton ruwstaal per jaar. Vanaf oprichtingsjaar 1918 tot 1999 was de vestiging in Nederland bekend onder de naam Hoogovens. In oktober 1999 ontstond Corus uit de fusie met British Steel, en na de overname door de Indiase Tata Steel Group in 2007 heet het bedrijf sinds september 2010 Tata Steel Europe. De Tata Steel Group heeft meer dan werknemers in 26 landen. De omzet in boekjaar bedroeg $ 22,8 miljard. Enterprise architecture is een functie binnen de internationale IT-organisatie van Tata Steel, Group Information Services (GIS). marktbenadering (Journey to Excellence); en de herstructurering van de IT-afdeling. De verwachting is dat enterprise architecture (EA) zal helpen al deze ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Daartoe is reeds in 2008 een EA-taal-, -methodeen -toolselectie gedaan. Nu er ook pilots met EA zijn gedaan, begint het echt op gang te komen en zijn de eerste resultaten zichtbaar voor de organisatie. In dit artikel wordt ingegaan op de uitdagingen die men daarbij is tegengekomen en hoe men daarmee is omgegaan. Ook wordt aandacht besteed aan de toekomst van EA bij Tata Steel. In EA-vakliteratuur, opleidingen, cases en dergelijke wordt meestal gesproken over bedrijven waar informatieverwerking een hoofdproces is. Bij Tata Steel ligt de nadruk uiteraard op staal maken. Constateringen die in dit artikel worden gedaan, moeten ook in dat licht gezien worden. 42

2 Samenvatting Mede ingegeven door diverse met elkaar samenhangende ontwikkelingen binnen de onderneming is binnen Tata Steel een enterprise-architecture-aanpak geïntroduceerd, in de verwachting dat EA zal helpen al deze ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Het uiteindelijke ideaalbeeld is dat er een landschap van tools ontstaat dat het mogelijk maakt om alle EA-gerelateerde aspecten zo automatisch mogelijk consistent te houden. De start Uiteraard zijn ook binnen Tata Steel meerdere keren pogingen ondernomen om het proces- en systeemlandschap te visualiseren. Hiertoe werd gebruikgemaakt van tools als MS Visio, MS PowerPoint, igrafx en andere pakketten. De meeste van deze visualisaties ontstonden in projecten, maar werden na afronding van het project zelden meer onderhouden. Voor procesbeschrijvingen werd gebruikgemaakt van tools zoals MS Word, Lotus Notes en BWise. Van een eenduidige, geïntegreerde aanpak, vastlegging en ontsluiting was tot op heden echter nog geen sprake. De hiervoor genoemde ontwikkelingen maakten echter duidelijk dat een betere samenhang nu wel nodig is. Voor projectmanagement wordt gebruikgemaakt van PRINCE2, maar ook vanuit projectmanagement wordt de samenhang tussen programma s of projecten vaak niet onderkend, aangezien er geen overkoepelende to-be-landschapsbeelden bestaan. De afgelopen jaren werd EA steeds prominenter gesignaleerd als een mogelijk middel om te komen tot een eenduidige, geïntegreerde aanpak. Bij Tata Steel bestond daarnaast de behoefte om IT-trajecten te versnellen en de roep om verdere standaardisatie van beschrijvingen en vastleggingen. Daarom werd vanuit een van de werkeenheden van Tata Steel, waar de roep voor een geïntegreerde aanpak op dat moment groot was, in 2007 een selectietraject voor een architectuurtaal en -tool gestart. Dat betrof het grondstoffenbedrijf, waar een grootschalig IT-renovatietraject gestart zou worden. Na het selectietraject is gekozen voor een EA-methode, -taal en -tool: TOGAF, Archi- Mate en BiZZdesign Architect. Bij methode en taal waren de doorslaggevende eisen dat het open standaarden moesten zijn; bij de keuze van de tool werd met name het gebruiksgemak en de ondersteuning door de leverancier als bepalend ervaren. Een klein, centraal team stelde vervolgens richtlijnen en standaarden op waaraan modelleurs zich moesten gaan houden. Dit team bestond uit een tiental medewerkers van verschillende ITgerelateerde afdelingen in IJmuiden. Het had op dat moment nog geen formele status; men moest EA er even bij doen. Bij verschillende afdelingen van Tata Steel werden personen benaderd die baat zouden hebben bij het werken met EA. Deze personen werden in de gelegenheid gesteld een training in de taal en de tool te volgen, en zij werden periodiek bijeengeroepen om ervaringen uit te wisselen. Vervolgens is de EA bottom-up aangepakt: er werden EA-modellen ontwikkeld, als daartoe vanuit projecten gevraagd werd; er werd dus niet eerst een overkoepelende architectuur gemodelleerd, ondanks dat daar soms wel behoefte aan bleek te zijn. Om te onderzoeken of een EA-aanpak inderdaad de benodigde samenhang zou brengen, werd de aanpak ingezet in een aantal trajecten: Visualisaties in gebruikersdocumentatie. In een project waarvan op dat moment de specificaties werden gemaakt, bestond onduidelijkheid over de to-be-oplossing. De verschillende key users bleken verschillende beelden te hebben over de gewenste to-be-architectuur en wisten dat niet duidelijk genoeg over te brengen aan de IT-organisatie. Een van de architecten heeft een en ander vervolgens verduidelijkt met ArchiMate-views, die daarna ook zijn opgenomen in de specificaties (het Werkwijze-document ). Reacties die vervolgens in het project werden opgetekend waren: Het beschrijven van de processen en systeeminteracties werkt heel efficiënt. De views geven een goed overzicht waardoor je heel snel toegang hebt tot de documentatie. Overzicht is compleet. Door te modelleren komen alle componenten veel sneller in beeld. Ontwerpen zijn overzichtelijk. Details staan op de juiste plek. Professionele uitstraling. Kwaliteitsmanagement. In 2009 werden ook de eerste stappen gezet in een nieuw kwaliteitstraject: het Tata Business Excellence Model (TBEM). Onderzocht werd in hoeverre de EAtaal en de EA-tool hierbij ingezet konden worden. 43

3 architectuur t Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Ook ten behoeve van ISO-certificering bleken de EAvisualisaties verhelderend te werken en van toegevoegde waarde te zijn. De tool biedt mogelijkheden om aan de verschillende ArchiMate-concepten attributen toe te voegen die voor kwaliteitsmanagement essentieel zijn. Zo kunnen zelfs verbetervoorstellen (TBEM: Opportunities for Improvement ) ook in de modellen worden vastgelegd en de realisatie ervan worden bewaakt. In een van de eerste projecten die onder architectuur worden ontwikkeld, de transformatie van de GIS-organisatie, worden tevens aanvullende eisen aan de procesmodellen gedefinieerd. Eisen die wellicht tot bedrijfsstandaard zullen worden verheven. Standaardisatie. Zoals reeds vermeld werd er bij verschillende afdelingen van Tata Steel in IJmuiden gebruikgemaakt van verschillende visualisatietools en notatiewijzen. Bij de verschillende fabrieken in IJmuiden, ieder met zijn eigen IT-afdeling, werden zo zeer uiteenlopende schetsen gemaakt van zeer vergelijkbare processen. Het hanteren van één gemeenschappelijke taal en tool heeft inmiddels al tot optimalisaties geleid die anders niet of veel lastiger realiseerbaar geweest zouden zijn. Door deze verschillende trajecten werden het nut en de toegevoegde waarde van EA steeds duidelijker en werd de tijd rijp geacht om de EA-aanpak verder te formaliseren en uit te dragen. Het vervolg Door de impact van de financiële crisis werd een aantal ontwikkelingen getemporiseerd; er moest afscheid worden genomen van een aantal externe krachten. De interne medewerkers moesten zich vooral beperken tot kortetermijnoplossingen. Maar ondanks de crisis bleef er toch wel tijd en aandacht voor EA bestaan. In een aantal werkeenheden en projecten werd nog wel gebruikgemaakt van taal en tool, maar de centrale afstemming kwam even op een lager pitje te staan. Hierdoor ontstonden er wel wat dialecten en werden eigen standaarden en werkwijzen gedefinieerd. Eind 2010 werd dit als issue onderkend en werd de centrale aansturing weer opgepakt. Er werden workshops gehouden waarin de aanpak van EA binnen Tata Steel nader besproken werd. Vervolgens werd TOGAF nadrukkelijker gehanteerd als leidraad volgens welke EA verder geïmplementeerd zou gaan worden. Aansluitend werd de aanzet gegeven voor een afdeling Enterprise Architecture and Strategy binnen GIS en werd het afstemmingsoverleg weer opgestart. Voor de verspreiding binnen Europa werd het Supply Chain Transformation (SCT)-project gekozen, omdat hierin de basisprocessen van de supply chain gerelateerd worden aan het applicatielandschap, precies het aandachtsgebied van EA. In dit project was de relatie tussen processen en systemen tot dan toe vastgelegd in een groot aantal PowerPoint-platen, waarbij dus geen bewaking op samenhang bestaat. Daarnaast werd een bezoek gebracht aan de collega s in India, om ook daar het EA-concept toe te lichten. Men was zich daar inmiddels al wel aan het oriënteren op business process management (BPM), maar EA was nog nieuw. Besloten werd om ook de collega s in India en het Verenigd Koninkrijk op te leiden in tool en taal, waarna men ook daar ging modelleren in Architect. Externe ondersteuning bij het opzetten van de standaarden en de eerste implementaties bleek zeer nuttig te zijn. Bij Tata Steel is hiertoe consultancy vanuit de toolleverancier (BiZZdesign) ingezet. De doelstelling is uiteraard wel om zo spoedig mogelijk zelfstandig verder te kunnen met EA, zonder dat daar nog externe ondersteuning bij nodig is. De voornaamste stakeholders (business management (inclusief IT), business process owners, key users) zijn tot op heden nauwelijks in aanraking gekomen met EA-deliverables. In een aantal ontwerpdocumenten zijn al wel ArchiMate-visualisaties opgenomen, maar van grootschalige verspreiding ervan is nog geen sprake. De komende tijd zal daarom hard worden aan de enterprise architecture gewerkt om daarmee de resultaten tastbaarder te maken, zodat het nut van EA aan de rest van de organisatie aangetoond kan worden. De toekomst Nu de basis voor EA gelegd is, moet de aanpak zich gaan bewijzen. Er is voor gekozen om de verdere standaardisatie al doende te ontwikkelen. Zo is er een compliance assessment in het leven geroepen waarin EA-deliverables vanuit verschillende gezichtspunten beoordeeld zullen worden, waarna ze opgenomen kunnen worden in de 44

4 EA-repository. In deze assessment wordt vooralsnog ruimte gelaten voor discussie, maar zo spoedig mogelijk zal een standaard-eisenset worden gevormd waaraan deliverables moeten voldoen. Om EA verder vorm te geven moeten er nog vervolgstappen worden gezet. In de rest van dit artikel worden de voorliggende uitdagingen benoemd met de voorgestelde werkwijze. Scope van EA Op bijeenkomsten als het LAC, of andere EAgerelateerde bijeenkomsten, in artikelen en in boeken wordt vaak de indruk gewekt dat je met EA (en/of BPM) alle verbeteringen in je bedrijf zou kunnen faciliteren. In de praktijk worden bij Tata Steel en haar voorgangers al geruime tijd procesverbeteringen gerealiseerd met behulp van Lean/Six Sigma, PDCAcirkels et cetera. Daaraan is sinds kort ook nog de kwaliteitsmethode TBEM toegevoegd. Al deze trajecten kennen al hun eigen methodieken en vastleggingen. In theorie zou EA wellicht al deze aspecten van het bedrijf ook in kaart moeten kunnen brengen, maar of er al een EA-tool bestaat die al die aspecten met de juiste diepgang en symbolen kan beschrijven, is maar de vraag. In dat geval zou zo n tool bijvoorbeeld ook workflowmanagement en documentmanagement in zich moeten hebben. Daarnaast zouden de architecten door de business moeten worden gezien als verandercoaches in de breedste zin van het woord. Vooralsnog is er bij Tata Steel voor gekozen dat de EA-functie zich primair bezighoudt met het in kaart brengen en beschrijven van de samenhang tussen bedrijfsprocessen, informatiesystemen en technologie, uiteraard zowel voor de as-is- als de to-be-landschappen. Daarbij zal zo veel mogelijk worden verwezen naar reeds bestaande documentatie. Overigens lijken (goede!) EA-tools wel als beste in staat om ook de gerelateerde gebieden te ondersteunen. De nadruk bij EA-tools ligt uiteraard op de samenhang tussen de verschillende aspecten van EA, maar het lijkt ook de beste bron voor vastlegging van procesbeschrijvingen, KPI s et cetera. Op dit moment worden bij Tata Steel bijvoorbeeld procesbeschrijvingen in verschillende tools vastgelegd. Als er een audit wordt gedaan voor verlenging van het ISO-certificaat, worden op dit moment andere bronnen ontsloten voor deze beschrijvingen dan bij IT-projecten. Uiteraard kunnen deze beschrijvingen dan van elkaar afwijken. In dat geval is vastlegging op één plaats een voor de hand liggende maar nuttige verbetering. Maar de discussie hierover zal breder moeten worden getrokken, omdat het zou kunnen gaan inhouden, dat of nietarchitecten gebruik moeten gaan maken van de EA-tools, of architecten betrokken moeten worden bij niet-ea-gerelateerde trajecten. Door te laten zien hoe bepaalde veranderingstrajecten dankzij EA tot een beter resultaat kunnen leiden, lijkt die tweede optie het beste alternatief, met als bijkomend voordeel dat de architecten zo ook kennis opdoen over die gebieden. EA zal daartoe de komende tijd verder worden uitgedragen, zowel binnen de IT-gemeenschap als daarbuiten.»dankzij de EA-aanpak zullen IT-trajecten in de toekomst beter, sneller én goedkoper kunnen worden doorlopen en van een betere kwaliteit zijn«relatie met gerelateerde gebieden Door de hiervoor genoemde scopebeperking zal integratie met gerelateerde gebieden een extra uitdaging vormen. Hierbij zal met name worden gekeken naar aspecten als: Procedurebeschrijvingen. Deze zijn voor een deel vastgelegd in tools als BWise, Word, et cetera en worden ontsloten via intranet, SharePoint en dergelijke. Application design. Hiertoe wordt gebruikgemaakt van tools als Sparx Enterprise Architect, igrafx en Visio. Overige: knowledge management, risk management, programma- en projectmanagement, business process modelling et cetera. De vastlegging van veel EA-gerelateerde aspecten gebeurt nu op meerdere plaatsen in uiteenlopende tools. We willen en kunnen met onze EA-tools deze gerelateerde tools zeker niet vervangen, maar ontsluiting vanuit onze EA-tool zal altijd mogelijk moeten zijn, waarbij dus ook voor die gerelateerde gebieden een heldere scopeafbakening gemaakt moet worden. 45

5 architectuur t Bemensing Tot dusver was er een kleine centrale groep van architecten actief binnen Tata Steel. Op dit moment wordt gewerkt aan de verdere formalisering van de EA-functie, waar uiteindelijk een achttal architecten deel van zal uitmaken. Daarnaast zijn er inmiddels ongeveer vijftig personen opgeleid in het gebruik van tool en taal, waarvan in de praktijk ongeveer de helft daadwerkelijk aan het modelleren is. De vraag is nu met hoeveel en wat voor soort architecten de EA-ontdekkingsreis voortgezet moet gaan worden. Moet deze reis worden beperkt tot EA of hoort ondersteuning van het BPM-traject daar impliciet bij? Is het realistisch én realiseerbaar om EA tegelijkertijd in Europa en Azië te implementeren? Toolsupport Er is voor gekozen om de totale enterprise architecture van Tata Steel in BiZZdesign Architect op te slaan. Maar is het ook noodzakelijk of het meest efficiënt om alle architecten met die tool te laten werken? Wellicht is het beter om projectarchitecten met tools als Visio of Archi (freeware tool die ArchiMate ondersteunt) te laten werken, bij voorkeur wel gebruikmakend van de symbolenset van ArchiMate. Het blijkt overigens nog wel lastig om voor een productiebedrijf voor bepaalde onderwerpen referentiemateriaal te vinden: hoe hebben vergelijkbare bedrijven hun architectuur vormgegeven? EA blijkt in ieder geval in Nederland met name bij de overheid, banken en verzekeringsmaatschappijen al wel ingeburgerd te zijn, maar nog niet bij met Tata Steel vergelijkbare bedrijven. Dat heeft er onder andere toe geleid dat ten behoeve van de EA-opleiding binnen Tata Steel de standaardcase (die gebaseerd is op een verzekeringsbedrijf) herschreven is en vervangen door een case van een staalbedrijf. Referentiemodellen als SCOR en ISA95 bestaan wel, maar die belichten slechts bepaalde aspecten van een productiebedrijf. Governance In eerste instantie was de gedachte om EA volledig centraal aan te sturen. Daarbij bestaat het risico dat goedbedoelde initiatieven in de kiem worden gesmoord door te strakke richtlijnen. Daarnaast was de aanpak van EA tot nu toe met name bottom-up. Inmiddels zijn de centrale richtlijnen tot stand gekomen en is er een basis gelegd voor EA-governance. Ten behoeve van deze governance zijn criteria vastgelegd op drie niveaus: Tata Steel, domein en project. De governance houdt in dat domeinarchitecten projectarchitecturen altijd zullen moeten goedkeuren voordat de domeinarchitectuur met het betreffende projectresultaat gewijzigd zal worden. Uiteraard is de betreffende domeinarchitect al wel betrokken geweest bij het project, maar het aanpassen van de domeinarchitectuur is toch een aparte stap. Wanneer de impact van een project dusdanig is dat ook de overkoepelende EA moet worden aangepast, wordt deze architectuur op een vergelijkbare wijze aangepast. Koppelen van EA-aspecten aan bedrijfsdoelstellingen Omdat de EA-tool de op handen zijnde uitbreiding van ArchiMate voor business requirements management al ondersteunde, kon er snel worden ingespeeld op het vertalen van de bedrijfsstrategie naar afdelingsdoelstellingen. De visualisaties die in dit kader werden gemaakt, bleken de gebruikersorganisatie zeer aan te spreken, waardoor er een basis is gelegd voor verdere verspreiding van het EA-gedachtegoed binnen het bedrijf. Dit betreft de Motivation Extension van ArchiMate. Binnen Tata Steel worden de nieuwe taalconcepten onder andere gebruikt om de high-level bedrijfsstrategie door te vertalen tot KPI-niveau. Stakeholders Helaas/gelukkig wordt ook bij Tata Steel nog niet vanuit de business expliciet gevraagd naar een schets van de enterprise architecture. Toch zullen we in de toekomst steeds meer vragen vanuit EAperspectief gaan beantwoorden. Verwacht wordt dat door deze EA-push op den duur een EA-pull zal ontstaan. Daarbij zal uiteraard veel aandacht moeten worden besteed aan de betrokkenheid van gebruikerszijde: de visualisaties moeten begrijpelijk blijven, zodat ze echt eigendom van de business kunnen worden; het mogen geen ingewikkelde technische plaatjes worden. 46

6 Conclusie De basis voor succesvolle implementatie van EA is inmiddels gelegd en kan nu worden gebruikt. Het vervolg wordt nog een uitdagende reis, maar het vertrouwen bestaat dat er gedurende deze reis ervaring wordt opgedaan en herbruikbare artefacts worden gemaakt. Het uiteindelijke ideaalbeeld is dat er een landschap van tools ontstaat dat het mogelijk maakt om alle EA-gerelateerde aspecten zo automatisch mogelijk consistent te houden. De betrokken architecten zullen hiermee ervaringen opdoen die op uiteenlopende gebieden benut kunnen worden. Hierdoor zullen IT-trajecten in de toekomst beter, sneller én goedkoper kunnen worden doorlopen en van een betere kwaliteit zijn dan voorheen. Reviewer Paul Teeuwen Mochten er naar aanleiding van het lezen van dit artikel personen zijn die ons voorbeelden kunnen laten zien van een succesvolle invoering van EA binnen hun bedrijf (bij voorkeur een productiebedrijf) en deze kennis met ons willen delen, dan stellen we dat uiteraard zeer op prijs. U kunt zich daartoe richten tot de auteur van dit artikel via com. Ook voor aanvullende vragen en opmerkingen kunt u gebruikmaken van dat adres. Bij voorbaat dank! Gert-Jan Kamer is enterprise-architect bij Tata Steel. tatasteel.com. 47

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF TM, ArchiMate en Architect

Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF TM, ArchiMate en Architect Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF TM, ArchiMate en Architect Harmen van den Berg LAC 2011 November 2011 Aandachtsgebieden BiZZdesign Implementatie EA Richten Governance Implementatie BPE Inrichten

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF, ArchiMate en Architect

Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF, ArchiMate en Architect Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF, ArchiMate en Architect Harmen van den Berg BiZZdesign BiZZdesign Designing your business is our business! Business model innovatie Enterprise architecture management

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

NAF Insight ArchiMate. 8 maart 2012

NAF Insight ArchiMate. 8 maart 2012 NAF Insight ArchiMate 8 maart 2012 Programma 14:00 14:30 Opening en introductie Marc Lankhorst, Novay en NAF-bestuur 14:30 16:45 Parallelsessies 1 & 2 16:45 18:00 Netwerken en eten 18:00 19:10 Open Space

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Duurzaamrendementvan software

Duurzaamrendementvan software Duurzaamrendementvan software Week van Kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Joost Kouwenberg Agenda Wie zijn wij? Problematiekbij klanten Aanpak Reliant Consultancy Praktijkvoorbeeld Samenwerkingmet Mavim

Nadere informatie

TAM. Control Model for Effective Testing

TAM. Control Model for Effective Testing TAM Control Model for Effective Testing Test management group Missie Adapteren specifieke context klant Klanten helpen met testuitdaging Resultaatgericht testmanagement Standaardisatie en industrialisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

NAF Opzet Werkgroepen

NAF Opzet Werkgroepen NAF Opzet Werkgroepen Youetta de Jager Frank Luyckx Roland Drijver Denis Hageman Raymond Slot Juni 2016 1 Achtergrond Om een nieuwe start te maken met de werkgroepen, is er vanuit de PC een opzet gemaakt

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Lean Management. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Building Strong Organizations

Lean Management. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Building Strong Organizations Lean Management BiZZdesign www.bizzdesign.com Building Strong Organizations BiZZdesign begeleidt ons zeer goed bij de optimalisatie van onze werkprocessen en de organisatiebrede aanpak. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO TOOLS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS Een praktische implementatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS Een praktische implementatie HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS Een praktische implementatie Zacharias van Diermen Legal & General www.landg.nl Edwin Schumacher Synergio www.synergio.nl Legal & General Bedrijf Bestaat al 175 jaar Opgericht

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 Aannemer als de spil in de keten Een aannemer is de verbindende schakel tussen: Creatieve

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

Procesbeheer bij de VLM

Procesbeheer bij de VLM CoP Procesbeheer 8 mei 2009 1 Procesbeheer bij de VLM Maarten Stieperaere CoP Procesbeheer 8 mei 2009 2 Procesbeheer bij de VLM Bron: Rosemann & de Bruin CoP Procesbeheer 8 mei 2009 3 Processen bij de

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

NAF Insight: ArchiMate en domeintalen 1 November 2012

NAF Insight: ArchiMate en domeintalen 1 November 2012 NAF Insight: ArchiMate en domeintalen 1 November 2012 Harmen van den Berg, NAF-werkgroep ArchiMate-gebruik Een paar sfeerbeelden... Werkgroep ArchiMate-gebruik Kennis delen rond gebruik ArchiMate taal

Nadere informatie

MDA experiences in een uitvoeringsorganisatie. Eelco van Mens (Architect, Mn Services) 5 juni 2008

MDA experiences in een uitvoeringsorganisatie. Eelco van Mens (Architect, Mn Services) 5 juni 2008 MDA experiences in een uitvoeringsorganisatie MDA experiences in een uitvoeringsorganisatie Eelco van Mens (Architect, Mn Services) 5 juni 2008 2 Inhoud Korte introductie Mn Services Overwegingen om met

Nadere informatie

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Kris Winters Marcel de Bruijn Jürgen van Dueren den Hollander Maurits Dekker Improving performance, reducing risk Wie is Lloyd s Register,

Nadere informatie

Keteininformatiemodellering op basis van Archimate

Keteininformatiemodellering op basis van Archimate Keteininformatiemodellering op basis van Archimate Notatie en voorbeelden versie 0.1 Bert Dingemans Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Archimate... 3 Domeininformatiemodellen... 4 Modellering...

Nadere informatie

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard Augustus 2014 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Pagina 2/5 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard is een moderne, procesgerichte woningcorporatie.

Nadere informatie

Survey resultaten. Architectuursurvey. René Krouwel. januari 2016

Survey resultaten. Architectuursurvey. René Krouwel. januari 2016 Architectuursurvey René Krouwel januari 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een informatiesysteem, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

Digitale Duurzaamheid & Enterprise Architectuur

Digitale Duurzaamheid & Enterprise Architectuur Digitale Duurzaamheid & Enterprise Architectuur Dr. Raymond Slot Lector Enterprise Architectuur Hogeschool Utrecht 9 November 2015 Lectoraat Architectuur voor Digitale Informatie Systemen Opleidingen Master

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HEALTH CHECKS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Lessons learned bij partnership in maintenance

Lessons learned bij partnership in maintenance Tata Steel Slide 1 Cees Bisschop, contractmanager Tata Steel IJmuiden Lessons learned bij partnership in maintenance Zwolle 19 september 2014 Together we make the difference Tata Steel Slide 2 Tata Steel

Nadere informatie

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma voorjaar 2010 Zoals eerder vermeld, bestaat

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Bouwblokken Kantoor. Bouwblokken voor de versnelling van ontwikkeling van IV-ondersteuning voor kantoorprocessen

Bouwblokken Kantoor. Bouwblokken voor de versnelling van ontwikkeling van IV-ondersteuning voor kantoorprocessen Bouwblokken Kantoor Bouwblokken voor de versnelling van ontwikkeling van IV-ondersteuning voor kantoorprocessen NORA Gebruikersraad 3 februari 2015 Victor Akkersdijk Vraag van B/CAO: Welke bouwblokken?

Nadere informatie

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies Specialisme AgileAlignment.nl is Agile specialist op het gebied van: Inrichting van de sturing Het optimaliseren van de sturing aan Agile teams en kwaliteitsborging

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek De waarde van business cases Het opstellen van Business Cases als basis voor tastbare resultaatsverbetering

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group 1 Architectuur en succesvol ontwerpen 2 Architectuur

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren,

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren, Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB Geachte dames en heren, Naar aanleiding van het gepubliceerde discussiedocument Meer ruimte voor innovatie in de financiële

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements.

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden Testnet thema-avond Slechte requirements zijn overal 2 Pagina 1 En dan heb je goede requirements 3 proces proces ontwikkeling validatie management

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

ITIL komt van Mars, Agile van Venus

ITIL komt van Mars, Agile van Venus ITIL komt van Mars, Agile van Venus Frederick Winslow Taylor 2 Scientific Management 3 Werknemers zijn... 4 Denkwerk overlaten aan... 5 Dus Tayloriaans = Standaardisatie van zoveel mogelijk activiteiten

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Lean Six Sigma binnen AEGON

Lean Six Sigma binnen AEGON SPIder Jaarconferentie 2008 Julien Sterk September 2008 AEGON wereldwijd Wereldwijd Ruim 30.000 medewerkers Actief in meer dan 20 landen in Europa, Amerika en Azië, met omvangrijke activiteiten in Verenigde

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Cloud computing Waar begin je aan? Piloot Martin van den Berg, Sogeti NL 3 Agenda 4 Kijkje achter de wolken Yes, het werken in de cloud heeft

Nadere informatie

Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Softwarecatalogus. Dirk Moree, KING VIAG themadag

Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Softwarecatalogus. Dirk Moree, KING VIAG themadag Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Dirk Moree, KING VIAG themadag 16-12-2016 Agenda 1. Werken onder architectuur 2. Instrumentarium KING 3. en architectuur-tools 4. Migratie GEMMA 1 GEMMA 2 2 GEMMA-architectuur

Nadere informatie

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept.

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept. 1. 1.1. Inleiding Doel De Requirementdiscipline richt zich op het vaststellen en vastleggen van de eisen en wensen die aan een oplossing worden gesteld: de requirements. Rollen De keyrol binnen deze discipline

Nadere informatie

6-4-2015. Je kunt de presentaties downloaden op: www.gelsing.info. Docent: Marcel Gelsing. Les 1

6-4-2015. Je kunt de presentaties downloaden op: www.gelsing.info. Docent: Marcel Gelsing. Les 1 Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentaties downloaden op: www.gelsing.info 1 Maak een (verbeter)voorstel voor Enterprise Architectuur, waarbij u zowel de mogelijkheden als de beperkingen van

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Inrichten Architecture Governance Equens

Inrichten Architecture Governance Equens Inrichten Architecture Governance Equens Peter Droppert Equens SE Enterprise Architect 2011 Equens SE Peter.Droppert@nl.equens.com +31625199782 V4 20111110 Governance @ Equens 2 Agenda Architecture Governance

Nadere informatie

De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect State of the Art volgens EAM Partners

De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect State of the Art volgens EAM Partners De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect Track: State of the Art volgens EAM Partners Rob Swinkels - 22 mei 2014 Quint Consulting & Learning Services Government &

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

Het Nieuwe Leren in IT projecten

Het Nieuwe Leren in IT projecten Het Nieuwe Leren in IT projecten Verandermanagement Projectmanagement Het Nieuwe Leren Training Strategie Documentatie & elearning In context, op de werkplek De uitdaging Organisaties worden uitgedaagd

Nadere informatie

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements Agile bij grote administratieve systemen Omgaan met requirements 1 Agenda Wat is een groot systeem? Aanpak van een groot systeem Agile alignment Agile en requirements (en architectuur) Agile en governance

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture Denken in processen Peter Matthijssen Introductie BiZZdesign Consultancy Training Tools Best practices Business Model Innovation Business Process Management Lean Management Enterprise Architecture Wereldwijd

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Bijgewerkt tot en met 18 januari 18 1 interim Projectmanager Datawarehouse Vastgoed gezocht! enkele maanden, gemiddeld 3, 4 of 5 dagen per

Nadere informatie