PUBLIC GOVERNANCE. Rapportering 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLIC GOVERNANCE. Rapportering 2012"

Transcriptie

1 PUBLIC GOVERNANCE Rapportering 2012

2 Inleiding Zesmaandelijks wordt er gerapporteerd volgens een vast schema: 1. (On)verenigbaarheden 2. Bestuursorganen 3. Naleving wetgeving 3.1. Productkwaliteit 3.2. Overheidsopdrachten 3.3. Milieuwetgeving 3.4. Juridische opvolging 4. Betrouwbaarheid van de financiële informatie 5. Risicomanagement en auditwerkzaamheden 6. Klachtenmanagement 7. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Public Governance is volgens het vastgelegde schema binnen TMVW geëvolueerd van een spontaan initiatief TMVW is hiertoe formeel geenszins verplicht - naar een begrip in de bedrijfscultuur en de officiële rapportering. 1

3 1. (On)verenigbaarheden 1.1 Context Het gewestgrensoverschrijdend karakter voor TMVW heeft als gevolg dat het bedrijf beheerst wordt door de wet op de intercommunales van 22 december Deze wet vormt de basis voor de statuten. Samen bepalen zij de regels rond (on)verenigbaarheden, bevoegdheidsconflicten en belangenconflicten. Daarnaast is TMVW ook onderworpen aan andere specifieke wetgeving, zoals verder zal blijken. Controle op de naleving van alle regels ter zake vraagt een continu management. Bij vaststelling van inbreuken worden deze gemeld aan de betrokken besturen die de gepaste actie nemen. Elke betrokkene neemt zijn of haar persoonlijke verantwoordelijkheid op om eventuele onverenigbaarheden te melden. 1.2 Rapportering In totaal werden 10 bestuurders, 39 leden van Directiecomités en 5 commissarissen aangesteld. Een Directiecomité werd opgericht voor de divisies Aanvullende Diensten en InterVia. Er is geen onverenigbaarheid genoteerd daar bij de voordracht van kandidaten en een mogelijke onverenigbaarheid volgens de afgesproken procedure vanuit TMVW gereageerd werd met een schrijven naar de vennoot, waarna de gepaste acties werden ondernomen. De jaarlijkse aangifte aan de regeringscommissaris van aanwezigheid en bezoldiging van de mandatarissen - zie de specifieke voorschriften ter zake - werd uitgevoerd. 1.3 Planning eerste semester 2013 De bestaande aanpak wordt bevestigd. 2. Bestuursorganen 2.1. Context De statuten bepalen alle bestuursorganen binnen TMVW. Voor elk orgaan worden volgende thema s behandeld: de samenstelling het aanstellen van de leden, van de voorzitter en de ondervoorzitter(s) de bevoegdheden de samenroeping en de werking Rapportering Het aantal zittingen, het aantal leden en het aanwezigheidspercentage per orgaan zijn maatgevend voor de raadpleging en de betrokkenheid van de vennoten. 2

4 (*): Enkel stemgerechtigde leden werden in rekening gebracht. ( ): Het aantal leden nam toe in de loop van het jaar. De gemiddelde aanwezigheid, berekend over alle organen, is 68% bij een gemiddelde vergaderfrequentie van 8,1 zittingen. In de grafiek zijn ook de nieuwe Directiecomités voor Aanvullende Diensten en voor Wegenis opgenomen die in het eerste semester reeds 1 keer vergaderden en in de loop van het tweede semester nog drie en vier keer. Steeds werd het quorum bereikt om geldig te kunnen beraadslagen of werden de nodige stappen daartoe ondernomen Planning eerste semester 2013 De bestaande aanpak wordt bevestigd. 3. Naleving wetgeving 3.1. Productkwaliteit Context Europese regelgeving en de Vlaamse overheid bepalen de kwaliteitsbewaking van het leidingwater geleverd aan de kraan bij de klant. Het decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, goedgekeurd op 24 mei 2002, en het uitvoeringsbesluit betreffende de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie van 13 december 2002 vormen het belangrijkste richtsnoer. De wetgeving bepaalt de lijst van te controleren parameters en waarden, evenals de frequentie van de analyses op stalen genomen in de gemeenten en steden. Het geaccrediteerde en door de Vlaamse overheid erkende TMVW-laboratorium voert alle kwaliteitscontroles uit volgens de ISO-norm ter zake. De norm is geheel geïntegreerd in het kwaliteitsmanagementsysteem van het laboratorium. Er wordt het onderscheid gemaakt tussen bewaking en audit van het drinkwater. Bewaking van drinkwater betreft de wateranalyse op een 18-tal microbiologische en chemische parameters. Audit van drinkwater betreft een uitgebreid wateronderzoek waarbij de parameters van de wetgeving worden geanalyseerd Rapportering Laboratoriumactiviteiten De monsternameplanning voor staalname aan tapkranen werd uitgevoerd zoals op 1 september 2011 overgemaakt aan de Vlaamse overheid. Voor 2012 werden er aan de kraan in het TMVW-distributiegebied in totaal drinkwaterstalen genomen en parameters onderzocht. Aanvullend werden er voor de bewaking van het drinkwater in waterwinningen, watertorens en waterreservoirs stalen genomen en parameters geanalyseerd. Het totaal aantal gemeten parameters is in 2012 hoger t.o.v. 2011, terwijl het aantal stalen iets lager ligt. Dit staat o.a. in relatie met de door de Vlaamse Overheid opgelegde loodopvolging en de uitbreiding van het aantal afzonderlijke pesticidenmetingen per staal van 18 naar 24. 3

5 Het totaal aantal stalen in het kader van de bewaking van het drinkwater bevindt zich tussen het niveau van 2010 en Het aantal staalnames in het kader van uitgebreide auditanalysen is vergelijkbaar met Het uitgangscijfer voor bewakingen en audits in prioritaire gebouwen is een derde van het totaal aantal installaties in het volledige distributiegebied, volgens de driejaarlijkse controle omschreven in het drinkwaterbesluit. Het totaal aantal onderzochte stalen is in 2012 toegenomen omdat in opdracht van de Vlaamse Overheid aanvullend op scholen, rusthuizen en ziekenhuizen nu ook in alle kinderdagverblijven de drinkwaterkwaliteit om de 3 jaar moet worden gecontroleerd door de waterleverancier. Op aanvraag werden ook tussentijdse controles uitgevoerd. 4

6 De gemiddelde samenstelling van het drinkwater in de verschillende deelgebieden wordt hierna opgenomen. Gemiddelde waarde (2) per leveringsgebied (4) Parameter Eenheid Maximaal toelaatbare w aarde volgens BVR (1) ,2-dichloorethaan µg/l 3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Alkaliteit mg/l HCO Aluminium µg/l Al 200 <10 <10 21 <10 <10 <10 <10 Ammonium mg/l NH4 0,5 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 Antimoon µg/l Sb 5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Arseen µg/l As 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Benzeen µg/l 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Benzo(a)pyreen µg/l 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 Boor mg/l B 1 0,03 0,03 0,05 0,21 0,03 0,02 0,04 Bromaat µg/l 10 <2,3 <2,3 <2,3 <2,3 <2,3 <2,3 <2,3 Broomdichloormethaan µg/l 60 1,6 5,4 7,1 0,9 0,8 0,7 0,6 Cadmium µg/l Cd 5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 Calcium mg/l Ca Chloriden mg/l Cl ,1 42,6 57,7 33,0 31,0 34,5 36,7 Chroom µg/l Cr 50 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 Clostridium perfringens /100 ml Colibacteriën /100 ml Cyaniden µg/l CN 50 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 E. coli /100 ml Enterokokken /100 ml Fluoride mg/l F 1,5 0,11 0,29 0,64 0,47 0,14 0,07 0,11 Fosfor µg/l P - <52 <52 <52 <52 <52 <52 <52 Geleidingsvermogen voor elektriciteit µs/cm (20 C) Geur - GAV (3) GAV GAV GAV GAV GAV GAV GAV Ijzer µg/l Fe Kalium mg/l K 2,9 3,5 4,0 8,2 3,0 2,3 3,0 Kleur mg/l Pt/Co 20 <2,2 <2,2 2,4 <2,2 2,6 <2,2 <2,2 Koper mg/l Cu 2 0,01 0,03 0,03 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 Kw ik µg/l Hg 1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 Lood µg/l Pb 25 (tot 2013) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Magnesium mg/l Mg 50 13,5 9,2 7,3 21,0 13,8 11,4 14,4 Mangaan µg/l Mn 50 <1 <1 <1 <1 2,4 <1 2,7 Natrium mg/l Na ,9 32,3 44,9 27,0 18,5 20,2 20,9 Nikkel µg/l Ni 20 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 Nitraten mg/l NO ,8 14,5 11,6 9,5 14,1 27,0 14,0 Nitrieten mg/l NO2 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Organische koolstof totaal (NPOC) mg/l - <2 3,5 3,1 1,6 2,5 <2 <2 Pesticiden totaal µg/l 0,5 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen µg/l 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Seleen µg/l Se 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Silicium mg/l SiO2-8,7 6,1 4,0 16,8 12,4 8,7 15,7 Smaak - GAV (3) GAV GAV GAV GAV GAV GAV GAV Som tetrachlooretheen en trichlooretheen µg/l 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Styreen µg/l 20 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Sulfaten mg/l SO ,1 69,6 63,5 88,1 86,9 67,6 65,9 Telling kolonies bij 22 C /1 ml Temperatuur C 25 14,3 14,0 15,0 15,3 14,0 15,2 16,6 Totale Hardheid F Trichlorobenzenen totaal µg/l 20 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 Trihalomethanen totaal µg/l ,5 28,4 36,8 6,0 10,0 6,2 5,4 Troebelingsgraad - GAV (3) GAV GAV GAV GAV GAV GAV GAV Vinylchloride µg/l 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 Vrije Chloorresten µg/l Cl 250 <60 <60 65 <60 <60 <60 <60 Waterstofionenconcentratie ph 6,5-9,2 7,6 7,8 8,0 7,5 7,6 7,5 7,5 Xyleen µg/l 500 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Zink µg/l Zn (1) Besluit Vlaamse regering inzake de kwaliteit en levering van w ater, bestemd voor menselijke consumptie (2) Gemiddelde waarde niet bestemd voor ionenbalans (3) GAV: Geen abnormale verandering (4) 1: TMVW-Vivaqua 2: Vivaqua-AWW-Evides-VMW 3: AWW 4: TMVW-Vivaqua-Ronse 5: Oudenaarde centrum 6: Beersel-Vivaqua 7: VMW 5

7 Het actieplan van VMM-water om de problematiek van lood in het leidingwater aan te pakken is van toepassing sinds 1 juli TMVW voert de relevante punten uit die zijn opgenomen in het actieplan. Hierdoor worden loodmetingen uitgevoerd op elk staal dat aan een tappunt wordt genomen. De huidige norm van 25 µg/l wordt vanaf 25 december 2013 verlaagd naar 10 µg/l. In het kader van het voorzorgsprincipe worden nu al bijkomende controles uitgevoerd indien er een meetwaarde boven de 10 µg/l wordt gemeten. Metingen in prioritaire publieke gebouwen boven de 5 µg/l worden systematisch gerapporteerd aan de Vlaamse Overheid. VMM informeert de klant over de meetresultaten met de drinkwateroperator in kopie. In 2012 werden dubbel zoveel loodmetingen uitgevoerd als in Er werd voldaan aan de in de drinkwaterwetgeving opgelegde eisen. In juli 2012 werd als gevolg van infrastructuurwerken in de toren van Stad Brugge een bevestigde overschrijding gemeld voor colibacteriën en E. coli. Enkel de staalnamekraan en niet het water in de kuip was verontreinigd. Lokaal werden een aantal bevestigde overschrijdingen genoteerd voor: lood in Dendermonde, Hamme, Beersel, Machelen (IWVB), Blankenberge, Brugge, Oostende, Aalter, Gent, Lovendegem en Zelzate waarvoor TMVW actie ondernam door vervanging van de loden aansluiting of door gericht advies aan de klant. (cf. binneninstallatie) ijzer, dat te wijten was aan een ontluchter aan de watermeter, de binneninstallatie en stroomveranderingen in het distributienet. Het staal aan de watermeter werd na corrigerende maatregelen conform bevonden of de klant werd geïnformeerd over de toestand van de binneninstallatie colibacteriën, te wijten aan problemen aan de kraan in horecazaken. Na gerichte actie werd de toestand snel genormaliseerd. Algemeen vormen de overschrijdingen in kwestie geen bedreiging voor de geleverde waterkwaliteit. Ze zijn overigens qua aantal en grootte beperkt en hebben geen invloed op de globale rapportering. Bij wijze van illustratie worden hierna 2 parameters in detail omschreven. Deze zijn geselecteerd omdat hiervoor historische meetreeksen bestaan en vaak door klanten gevraagd worden. De eerste parameter ijzer bleef in 2012 in bijna alle leveringsgebieden op minder dan 1/10 de van de norm uitkomen. In 1 leveringsgebied was dit hoger, namelijk 1,4/10 den. De licht stijgende trend van de afgelopen drie jaar is te verklaren door een hoog aantal werken en onderbrekingen in het net, o.a. door loodsanering en recent om meer water te kunnen afnemen van AWW. Leveringsgebied 7 (Machelen-IWVB) wordt in het kader van de water-link afspraken vanaf 2012 bemonsterd door het AWW-laboratorium. De vertekening van het resultaat is te wijten aan een aanvankelijk andere rapportagegrens met een te brede waardenafstelling. 6

8 Een andere veel bevraagde parameter is nitraat die steeds ruim voldoet aan de norm: Hoewel op zich ver onder de toegestane norm, is het resultaat voor leveringsgebied 6 (Beersel) opvallend ten opzichte van de andere gebieden. Dit is het gevolg van zeer specifieke lokale factoren. Algemeen valt in de andere leveringsgebieden een geleidelijke verlaging van het nitraatgehalte op. In de hogerstaande tabel (blz. 5) zijn hogere waarden vast te stellen voor kalium en magnesium in leveringsgebied 4, zijnde Ronse. Dit is eigen aan het water dat in Ronse gewonnen wordt. Het betreft 8,2 milligram kalium per liter water. De dagelijkse behoefte aan kalium voor een volwassene is 2 tot 4 gram 1. De hoeveelheid magnesium is 21 milligram per liter. De dagelijkse behoefte aan magnesium voor een volwassene is 320 tot 420 milligram. Op 4 verschillende types geleverd drinkwater werden 45 verschillende pesticiden en metabolieten gescreend als aanvulling op de wettelijk verplichte 20 parameters. Er werden geen stoffen aangetroffen boven de aantoonbaarheidsgrens met uitzondering van een afbraakproduct van een schimmelwerend middel afkomstig uit de landbouw, dat in een verhoogde concentratie meetbaar is in de lokale waterwinning van Oudenaarde. Bij de jaarlijkse screening op hormonen- en medicijnenresiduen op vijf punten in het net werd slechts voor 2 van de in totaal 460 uitgevoerde analyses een aanwezigheid boven de detectiedrempel vastgesteld. Het ging in beide gevallen overigens om radiocontraststoffen, welke geen farmacologisch effect of toxicologische relevantie hebben. In haar jaarlijks rapport Pharmaceuticals in drinking-water stelde de Wereldgezond-heidsorganisatie (WHO) in 2012 nog dat de stand van het onderzoek aangeeft dat er een ruime veiligheidsmarge is tussen eventuele via drinkwater ingenomen concentraties en minimale therapeutische doses van betrokken stoffen. Volgens de WHO bevestigt dit een (zeer) laag gezondheidsrisico en een voorlopig gebrek aan noodzaak voor richtlijnen ter zake. 1 Bron: 7

9 Voor bepaalde zogenaamde B2B 2 -klanten is water van strategisch belang in hun productieproces. Zij worden maandelijks geïnformeerd over de recentste analyseresultaten. De gemiddelde waterkwaliteit en de hardheid worden algemeen gecommuniceerd aan de klanten via de website en de bestuursorganen van TMVW worden periodiek op de hoogte gebracht van de analyseresultaten van het drinkwateronderzoek. Een watermerk met een keurmerk Naar aanleiding van de halfjaarlijkse audit van september 2012, bevestigde het onafhankelijke controleorganisme Quality Control het kwaliteitskeurmerk van TMVW. Er werd andermaal vastgesteld dat het geleverde drinkwater aan een goed kwaliteitsbeheer onderworpen wordt en dat er voldoende aandacht is voor een goede bedrijfsvoering. Het kwaliteitscertificaat werd verlengd tot 31 januari Het waarborgt een correcte en volledige rapportering over de waterkwaliteit en een totaalaanpak die het strikt wettelijke overstijgt, wat het consumentenvertrouwen enkel ten goede kan komen. Loden aftakkingen TMVW vervangt reeds meerdere jaren alle loden aftakkingen n.a.v. werken aan het net. Deze inspanning wordt verder gezet. TMVW heeft conform het voorzorgsprincipe beslist de resterende loden aftakkingen in de periode op systematische wijze maximaal te vervangen. Op deze wijze kan aan de toekomstige norm van 10 µg/l (vanaf 25 december 2013) voldaan worden. Eind 2012 zijn via het systematisch vervangen van de loden aftakkingen van de voorziene effectief vervangen. Het eraan gekoppelde budget ligt opmerkelijk hoger omdat het veelal over vervangingen gaat bij woningen met grote voortuinen of waar een deel van de aftakking in de straat gelegen is waardoor er soms hoge wegherstel- en signalisatiekosten zijn. Daarnaast werd de inventarisatie verder afgewerkt. Samengevat geeft dit voor de voorbije periode de volgende resultaten: Aantallen Totaal Budget ( ) Budget per aftakking( ) Gepland Uitgevoerd Gepland Uitgevoerd Gepland Uitgevoerd Totaal Totaal Totaal Planning eerste semester 2013 Het wettelijk opgelegd jaarprogramma 2013 voorziet in de rapportage van de analyseresultaten van 2012 aan de Vlaamse Overheid tegen 1 april. De systematische opvolging van het geleverde drinkwater in kinderdagverblijven als prioritair publiek gebouw wordt opnieuw opgenomen in de planning die in september 2013 opgemaakt wordt voor het werkjaar In die lijst zijn ook onthaalmoeders mee opgenomen. Het betreft in totaal een verhoging van het aantal staalnames met bijna de helft van de prioritaire gebouwen. Het betreft 3% van de totale laboactiviteit. 2 B2B-klant: Business-to-Business klanten zoals vennoten, OCMW s, andere overheden, grootverbruikers, industriële klanten of bedrijven waar water een kritische factor in het proces en/of de dienstverlening is. 8

10 De gemiddelde waterkwaliteit wordt periodiek gecommuniceerd aan de klanten via de website. De bestuursorganen worden periodiek op de hoogte gebracht van de analyseresultaten. Het actieplan van VMM-water om de problematiek van lood in het leidingwater aan te pakken wordt verder uitgevoerd. Het vervangen van de loden aftakkingen wordt verder opgenomen en gespreid tot Daarbij zal het merendeel in 2014 afgewerkt zijn. In onderstaande tabel wordt de meerjarenplanning weergegeven met het eraan gekoppelde budget. Voor de jaren 2013 en 2014 is rekening gehouden met een gemiddelde kostprijs van euro. Er wordt vanuit gegaan dat de kostprijs in 2013 en 2014 stabiel kan blijven. In deze periode zullen er immers hoofdzakelijk vervangingen in het voetpad uitgevoerd worden. Vanaf 2015 wordt rekening gehouden met een gemiddelde kost van euro, dit onder andere door grotere projecten van ontdubbeling van drinkwaterleidingen die nu nog in de rijweg liggen. Het totale budget nodig om het loodvervangingsproject af te werken bedraagt ruim 30 miljoen euro. In totaal betekent dit dat een budget van bijna 72 miljoen euro zal ingezet zijn Overheidsopdrachten Context TMVW volgt onverkort de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Deze laat naast de aanbesteding en offerteaanvraag ook de onderhandelingsprocedure toe, waarvoor TMVW in de regel opteert. Deze procedure laat immers toe de beste koop te onderhandelen en hierbij de inbreng van de inschrijvers maximaal af te stemmen op de behoefte. In gecombineerde projecten wordt steeds de meest strenge wetgeving gevolgd. De statuten bepalen verder de interne beslissingsbevoegdheden en de rapportering inzake het aankoopbeleid Rapportering Met betrekking tot zijn er bestellingen geplaatst. Het totaal factuurbedrag is werden er op basis van de leveranciersevaluatie 4 lopende overeenkomsten vroegtijdig opgezegd. Er werd één overeenkomst verlengd met één jaar, conform de bestekbepalingen. Voor 2012 is er voor de cijfers onder de Europese drempel algemeen een stijgende trend. De oorzaak voor werken en diensten is voornamelijk terug te vinden in een aantal dossiers m.b.t. de zuivering en sportinfradiensten. In samenwerking met AWW (leveringen) zijn een aantal materialendossiers onder de Europese drempel afgerond. Daarnaast zijn er ook een aantal dossiers afgerond m.b.t. 9

11 kantoorbenodigdheden, toestellen/uitrusting voor de gebouwen van de sportinfradiensten, elektrolashulpstukken en bewakingscamera s. De cijfers hebben enkel betrekking op het gedeelte van TMVW. Totalen onder de Europese 3 drempel van ( ): 2011 ( ) 2012 ( ) leveringen: werken: diensten: Alle marktconsultaties beneden en boven de Europese drempel samen vertegenwoordigen een bedrag van Ook dit bedrag is ruim 10% hoger dan in 2011 (een voorbeeld is de raamovereenkomst voor elektriciteit). Voor 2012 werden 123 klachten geformuleerd waarvan er nog 8 in behandeling zijn begin januari Er werden geen klachten als onterecht beschouwd. Bij de afhandeling wordt de melder op de hoogte gebracht. De leverancier wordt, volgens de contractmodaliteiten, eventueel in gebreke gesteld en/of er wordt hem een boete opgelegd. De top 4 van de klachten betrof (%): - geleverde hoeveelheid klopt niet 45 - leveringsdocumenten niet in orde 35 - foutief artikel geleverd 13 - klachten over aanneming werken Planning eerste semester 2013 De nodige ondersteuning aan de interne klanten voor de marktconsultaties zal verder geboden worden. Door het van kracht worden per 1 juli 2013 van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten zal het kenniscentrum binnen de divisie Aankoop de nieuwigheden integreren in de bestekken alsook instaan voor de nodige informatie en opleiding van de interne klanten. Daarnaast wordt de uitbouw van Aanvullende Diensten prioritair naar voor geschoven Milieuwetgeving Context TMVW is als integraal waterbedrijf gehouden aan specifieke regelgeving eigen aan de sector waarin het actief is en daarnaast ook aan algemene regelgeving waaraan alle bedrijven dienen te voldoen. Wat drinkwater betreft, bevat het technisch reglement water bestemd voor menselijke aanwending concrete instructies die de milieuwetgeving raken. De Europese Kaderrichtlijn Water breidt deze uit naar afvalwater om de leefomgeving tegen 2015 veilig te stellen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) oefent ter zake het ecologisch toezicht uit. Daarenboven worden de bepalingen uit Vlarem, Vlarebo en Vlarea opgevolgd Rapportering In 2012 werden een 5-tal vergunningsdossiers van AquaFit-vestigingen in orde gesteld. Het betreft één overnamedossier, één ministeriële afwijking die reeds in orde is en zes nieuwe milieuvergunningsaanvragen waarvan vijf al verkregen zijn. De laatste verschijnt in de loop van de maand april voor de Commissie. Er werd één melding klasse 3 ingediend voor de exploitatie van IBA s (Domeindiensten) en het pompstation van De Haan (Productie en Transport). De overname van AquaFit accommodaties wordt aan de betrokken provincie of gemeente gemeld. In alle vestigingen van AquaFit en de eigen vestigingen werden de rondgangen volgens planning verdergezet. De globale lijst met veiligheids- en milieuactiepunten werd geactualiseerd. Deze punten zijn voor de AquaFit-vestigingen opgenomen in het 3 De rapportering betreft de aanbestedingen. Onder de Europese drempel is conform met wat aan de Kanselarij van de Eerste Minister wordt gerapporteerd. De publicaties boven deze drempels betreffen de Europese publicaties die online per publicatie gerapporteerd worden. 10

12 Integraal Kwaliteitsplan. Daarenboven doet dit dienst als input voor de samenstelling van de exploitatie- en de procedurehandboeken die opgemaakt zijn per locatie. Daarin worden alle relevante documenten m.b.t. wettelijk verplichte stavingstukken opgenomen. Ook extra wettelijke verplichtingen in het kader van het kwaliteitslabel zijn hierin opgenomen. De waterheffingsaangiftes voor het jaar 2012 werden ingevuld voor alle AquaFitvestigingen evenals voor de eigen vestigingen. Het integraal milieujaarverslag en het jaarverslag van de milieucoördinator werden respectievelijk in maart en april overgemaakt aan de betrokkenen. Een afvalstoffenregister op niveau TMVW wordt maandelijks bijgehouden en ter beschikking gesteld van de relevante gebruikers. Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving VLAREMA zijn de mogelijke/noodzakelijke toepassingen van het materialenregister in kaart gebracht. De bijeenkomsten van het bedrijfsintern milieuteam werden verdergezet. Deze vormen een overlegplatform om milieuzorg binnen de onderneming te verspreiden. Sinds de oprichting vergaderde het milieuteam voor de zevende keer. Zowel operationele als beleidsondersteunende diensten zijn vertegenwoordigd in dit team. Aan de aankoopdienst zijn tal van adviezen verleend m.b.t. milieuverantwoord aankopen. Voorbeelden zijn papier en kantoorbenodigdheden, schoonmaakproducten, wettelijke keuringen van installaties. Tal van lopende (beleidsmatige) projecten zijn ondersteund. Voorbeelden daarvan zijn de afstemming van de lozing van bedrijfsafvalwater met VMM, afvalinzameling- en sortering conform Vlarema, conforme opslag van chemicaliën, oriënterende bodemonderzoeken, opvolging van emissiemetingen en verwarmingsaudits en opvolgen van hemelwaterstudies die vaak deel uitmaken van de bijzondere voorwaarden van een milieuvergunning. Na het behalen van het Milieucharter-certificaat voor cyclus 2011, werd ook de inschrijving aanvaard met het nieuwe actieplan voor de cyclus De doelstelling is opnieuw tijdens het actiejaar minimaal 4 milieudoelstellingen in concrete acties om te zetten en aan de evaluatiecommissie voor te leggen. Tot nu toe werden er verschillende acties uitgevoerd onder 6 thema s, nl. milieubeleid, voorkomen luchtverontreiniging, afvalpreventie, milieuaspecten bij inkoop, energie en omgeving. In het kader van de nieuwe cyclus werden een aantal acties opgenomen: communicatie rond de verschillende acties. Dit is gebeurd zowel op het intranet, het internet als in het jaarverslag. De website van water-link is uitgebreid met een luik milieu onder de noemer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De voornaamste bedoeling is een bondig overzicht te geven van de diverse inspanningen aan alle belanghebbenden; sinds de start van de ideeënbox op de intranet zijn er tal van goede ideeën binnengekomen. In totaal zijn er reeds 45 ideeën ingediend. Elke maand wordt er een winnende idee gekozen en gepubliceerd in knip-oog. Een voorbeeld is Het aanrekenen van waterverlies bij schadegevallen. De beste ideeën worden geïmplementeerd in de bedrijfsvoering; naar aanleiding van de jaarlijkse wereldmilieudag op 5 juni heeft TMVW intern de medewerkers gesensibiliseerd m.b.t. afvalvermindering en sortering; driemaandelijks staat er een nieuwe waterbesparende tip op de enveloppe. Er zijn al vier verschillende tips gepubliceerd, namelijk Neem een douche i.p.v. een bad. U verbruikt een derde minder water, Drink kraantjeswater! Goed voor het milieu en de portemonnee, Uw auto wassen met regenwater, beter voor het milieu en Herstel een lekkende kraan meteen: 1 druppel per seconde zijn 80 emmers waterverlies na 1 maand. De bestuursorganen werden hiervan geïnformeerd; sinds 2011, opstart van het project, zijn er op drie verschillende watertorens nestkastjes voor gierzwaluwen opgehangen. Deze actie heeft als doel de biodiversiteit in Vlaanderen te bevorderen Planning eerste semester 2013 De actiepunten uit het goedgekeurde plan van aanpak omvatten o.a.: overname en/of actualisatie van de milieuvergunningdossiers van de AquaFitvestigingen 11

13 verdere wegwerking van de geïdentificeerde veiligheids- en milieuactiepunten het uitvoeren van de opvolgingsaudits inzake milieu, veiligheid en gezondheid verdere uitbouw van het milieubeleid inclusief het uitvoeren van het milieujaaractieplan opvolgen van de vigerende wetgeving de acties voortvloeiende uit de Vlarem-trein introduceren in de organisatie uitvoering van de acties uit het milieujaaractieplan i.v.m. het behalen van het milieucharter cyclus Juridische opvolging Context Samenwerking met advocaten situeert zich op meerdere niveaus. Er zijn drie belangrijke vakgebieden te onderscheiden strategie, advisering (inclusief personeelsaangelegenheden), structuren, met daarmee gepaard gaande administratiefrechtelijke procedures en de eventuele gerechtelijke uitlopers daarvan eigenlijke burgerrechterlijke procedures en daarmede samengaande adviezen inning, met daarmee gepaard gaande gerechtelijke procedures en de daarmee samengaande adviezen. Voor de aangehaalde domeinen werden langlopende raamovereenkomsten afgesloten. Doorgedreven kennis van de context en de bedrijfspolitiek enerzijds, confidentialiteit anderzijds motiveren hiertoe Rapportering Voor het eerste vakgebied, het algemeen strategisch advies, werden in 2012 diverse adviezen gevraagd en opgeleverd, een aantal is nog hangende. De facturatie bedraagt afgerond Er is voor een aantal operationele schadedossiers ongeveer betaald binnen verschillende rechtszaken, waaronder de dossiers m.b.t. het Waalse contentieux waarin afrekeningen werden gemaakt na jaren procedure. Voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheidsdossiers wordt de dekking van de erelonen voorzien binnen de polis B.A.. In 2012 werden met betrekking tot het debiteurenbeheer dossiers doorgestuurd ter dagvaarding. Voor de dossiers waarvoor reeds een vonnis is geveld, werd exclusief deurwaarderskosten aangerekend. 160% Evolutie aantal juridische dossiers t.o.v. aantal vonnissen (referentiejaar 2007) 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Aantal vonnissen Juridische dossiers Juridische dossiers Aantal vonnissen

14 Planning eerste semester 2013 Voor strategie en burgerrechtelijke dossiers werden nieuwe overeenkomsten afgesloten, die lopen tot Er wordt een nieuwe marktconsultatie opgestart voor debiteurenbeheer. 4. Betrouwbaarheid van de financiële informatie 4.1 Context Als bedrijf is TMVW gehouden tot het volgen van de vennootschapswetgeving en de boekhoudwetgeving. De controle op de jaarrekening gebeurt door een College van Commissarissen en revisoren die lid zijn van het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR). Het jaarbudget wordt opgebouwd per kostenplaats en vervolgens geïntegreerd via analytische rekeningen in de globale resultatenrekening, wat ter goedkeuring aan de diverse Directiecomités en de Raad van Bestuur wordt voorgelegd. Doorheen het jaar grijpt driemaandelijks een budgetopvolging plaats waar, indien nodig, de nodige budgetherzieningen worden doorgevoerd. Alle financieringsaangelegenheden worden statutair opgevolgd door het Directiecomité Financiering. TMVW staat onder het economisch toezicht van VMM Rapportering Het budget voor 2013 is opgemaakt en goedgekeurd door de diverse bestuursorganen. De budgetcyclus voor 2013 wordt op een continue basis opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Bij de opmaak van het budget werd reeds rekening gehouden met een eventuele prijsherziening, ingediend bij de FOD Economie. De gevraagde aanpassing werd echter geweigerd. Ten gevolge daarvan zal er reeds een budgetherziening noodzakelijk zijn. De overeengekomen rapporteringen werden aan de toezichthouder overgemaakt: De driemaandelijkse geaggregeerde rapporteringen aan VMM m.b.t. de ontvangsten aan de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsbijdragen en -vergoedingen Jaarlijkse geaggregeerde rapportering 2012 (Protocol Artikel Formulier jaarlijkse geaggregeerde rapportering m.b.t. gefactureerde/vrijgestelde/niet geïnde bedragen) Jaarlijkse gemeentelijke rapportering (inkomstenluik) 2012: Protocol Artikel Formulier jaarlijkse geaggregeerde rapportering per gemeente Tarieven per gemeente 2013 (Protocol: Artikel Rapportering tarieven gemeentelijke bijdragen/vergoeding) Waterboek 2012 (Protocol Artikel overdracht van alle facturatiegegevens waterboek) Ook aan de Regulator werden een aantal rapporten overgemaakt in de loop van 2012: het luik tarieven 31/1/2012, het luik waterbalans 31/3/2012 en de dataset alle overige data 30/09/2012. De financiering van TMVW wordt deels gediversifieerd via een MTN programma waar 180 miljoen euro wordt ontleend. Dit betreft 130 miljoen euro op lange termijn en 50 miljoen euro op korte termijn. Het plafond voor het MTN programma werd, met het oog op de financiering van de investeringsbehoefte van 2013 opgetrokken van 200 miljoen euro naar 400 miljoen euro. 31% van de van de totale schuld was in 2012 gefinancierd via een MTN-programma op korte of lange termijn. Dit is 4%-punt meer dan in Planning eerste semester 2013 Het budget voor 2013 zal op regelmatige basis worden bijgestuurd. De wijze van externe financiering zal verder geëvalueerd en bijgestuurd worden in functie van de marktevolutie. Naast de voorziene driemaandelijkse rapportering aan VMM m.b.t. de ontvangsten van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsbijdragen en -vergoedingen, wordt tevens de rapportering aan de economische toezichthouder van de uitgaven in het kader van de sanering voorzien (gemeentelijk rapporteringinstrument). 13

15 Opleveren van de rapporten aan de Regulator. De ecologische rapportering zal aan VMM overgemaakt worden, inclusief de rapportering inzake de subsidieaanvragen. Na de Algemene Vergadering zal een attestering naar conformiteit van wat is doorgegeven met de cijfers uit de jaarrekening aan VMM overgemaakt worden. In de loop van het 3e kwartaal wordt het budget voor 2014 opgemaakt. De rapportering inzake de sociale statistieken zal in de eerste jaarhelft van 2013 m.b.t opgeleverd worden. 5. Risicomanagement en auditwerkzaamheden 5.1. Context Het expansief beleid van TMVW leidt voor het bedrijf tot activiteiten waar het voorheen niet mee in contact kwam. Wil men hierbij tijdig valkuilen onderkennen en maatregelen treffen, dan is een hoge vorm van alertheid onontbeerlijk. Het Integraal Risicobeheer wordt wat betreft de strategische risico s op basis van de beleidsplannen verder opgenomen door het managementteam. De operationele risico s worden opgevolgd in het kader van de dynamische auditplanning. Daartoe worden alle in kaart gebrachte operationele risico s op een dynamische manier opgevolgd en geëvalueerd, operationeel en financieel. Deze evaluatie van de risico s leidt tot een prioriteit van risico s die in aanmerking komen voor een uitgebreidere operationele audit. De auditreflex is ondertussen vergroeid met de bedrijfscultuur en houdt mee de efficiëntie hoog Rapportering De voornaamste audit betrof de onderhoudsprestatiesoorten. Een onderhoudsprestatiesoort is een code voor een typeopdracht die uitgevoerd wordt op een activa in het net of met andere woorden een technische prestatie. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van een nieuwe drinkwateraftakking, het uitvoeren van een keuring van een binneninstallatie of een schadegeval. In deze audit werden de kosten en de opbrengsten van de onderhoudsprestatiesoorten vergeleken en werden voorstellen uitgewerkt voor de prijsactualisatie van alle technische prestaties op basis van de bestaande organisatie. Deze oefening heeft geleid tot een bruikbare tarieflijst met de geldende prijzen en omschrijvingen met wat een prijs inhoudelijk omvat. Het uitgangspunt van deze prijzen is kostendekkend te zijn behalve wat betreft nieuwe aftakkingen waarbij niet alle kosten verhaald worden op de klant teneinde de toegang tot drinkwater laagdrempelig te houden vanuit het maatschappelijk engagement. In het verlengde van de tarieven ligt de uurregistratie. Deze is onder meer belangrijk omdat bepaalde tarieven ook bepaald worden door de kosten die gevat worden op orders. De kosten worden opgebouwd door enerzijds het aantal uur dat gevat wordt en anderzijds het tarief waaraan dit gebeurt. Daartoe zijn individuele uurloontarieven opgesteld gegeneraliseerd per typeprofiel en is de operationele uurregistratie uitgebreid conform een algemene procedure inclusief rapportering. Public governance is een begrip geworden binnen TMVW. Zonder formele verplichting wordt een inhoudelijke corporate governance rapportering volgens een vast schema opgesteld. Deze wordt zesmaandelijks aan de bestuursorganen voorgelegd. Een eerste piloot werd in 2009 over het werkjaar 2008 gemaakt. In 2012 maakte dit spontaan een substantieel deel uit van het jaarverslag. Op continue basis worden steekproeven gedaan van de verwerking van klantenvragen. Daarnaast is er een periodieke steekproefsgewijze controletelling van de voorraad. Een aantal ad hoc auditopdrachten werden uitgevoerd en aanbevelingen werden geformuleerd. Het betreft onder andere evolutie van de magazijnvoorraad, audit van de mobiele werfsignalisatie, aanrekenen van waterverlies bij schadegevallen, gerechtelijke inning en informaticaplatform (ERP). Het Integraal Risicobeheer wordt wat betreft de strategische risico s op basis van de beleidsplannen verder opgenomen door het managementteam. De operationele risico s worden opgevolgd in het kader van de dynamische auditplanning. Daartoe worden alle in kaart gebrachte operationele risico s op een dynamische manier opgevolgd en geëvalueerd, operationeel en financieel. Deze evaluatie van de risico s leidt tot een prioriteit van risico s 14

16 die in aanmerking komen voor een uitgebreidere operationele audit. Er zijn om de audits te faciliteren een aantal basistemplates aangemaakt. Thema s die verband houden met de privacywetgeving werden vanuit audit opgevolgd en/of aangestuurd. Voorbeelden zijn de toegang tot de rijksregistergegevens en de camerabewaking, waarbij in het bijzonder de situaties geëvalueerd zijn binnen de nieuwe gebouwen en de het passend advies is verleend. Aan de hand van een theoretische onderbouw en operationele ervaring is de opbouw gestart van de waterbalans. Het plan van aanpak met als focus lekmanagement is opgesteld en is aan de hand van een pilootoefening in het najaar geëvalueerd. Dit resulteert in een uitgebreider project rond een verhoging van het netrendement. De wijziging van materiaalkeuze werd verder uitgerold via een werkgroep die de overschakeling begeleidt van het gebruik van PVC 4 naar het gebruik van HDPE 5. In de nasleep van de informatorische actualisatie via het Oceanus-project is er een oefening opgestart om vanuit de door Ernst & Young gedefinieerde KPI s het management te prikkelen KPI s en kerncijfers op te volgen en er de nodige actie aan te koppelen. Een informatieveiligheidsbeleid voor de keuring van private afvalwaterafvoer is opgeleverd Voorlopige planning eerste semester 2013 De voorlopige planning, die op basis van actuele evoluties dynamisch bijgestuurd zal worden en afgestemd op de audit-resources, ziet er als volgt uit: Public governance Nacalculatie en actualisatie van de tarieven van de technische prestaties Opvolgen en uitbreiden van de uurregistratie Terreinaudits van de uitvoering van de technische prestaties Ondersteuning van de uitwerking van de kerncijfers en KPI s Ad hoc acties, onder andere naar aanleiding van kerncijfers en KPI s met accent op datakwaliteit Ondersteuning van het project rond netrendement Privacygerelateerde activiteiten Audit sleutelplan Opzet controlesysteem verbruiksfacturen De continue activiteiten zullen verder opgenomen worden. Het betreft kwaliteitscontrole, controletellingen en ondersteuning van de werkgroep materialen in het kader van de omschakeling naar HDPE Opvolging aanbevelingen vorige audits Voortzetting IKZ acties Klachtenmanagement 6.1. Context Alle klantenvragen worden SLA 6 -gebonden afgehandeld. Leidt een klantenvraag toch tot een klacht, dan lost men deze in eerste lijn op bij Service en Verkoop. Wanneer dit niet onmiddellijk lukt of een intern conflict de oplossing dreigt te vertragen, dan wordt de interne ombudsdienst ingeschakeld. Deze zal op een onafhankelijke manier tot een definitieve oplossing trachten te komen. Het Algemeen Waterverkoop Reglement (AWVR), dat sinds 1 juli 2011 van kracht is, heeft een hoofdstuk gewijd aan Klachtenbehandeling en rapportering. Bij de afhandeling van een eerste lijnsklacht vermeldt TMVW steeds waar de klant terecht kan indien de klant de klacht niet afdoende beantwoord vindt. De tweede lijnsklachten worden afhankelijk van het onderwerp opgenomen door VMM en de Vlaamse Ombudsdienst. In het AWVR worden een aantal PVC = Polyvinylchloride. HDPE = High Density Polyethyleen. SLA of Service Level Agreement is een overeenkomst tussen een dienstverlener en een klant over het minimaal aanvaardbare serviceniveau. 15

17 basisregels omschreven voor de behandeling van klachten en de rapportering ervan. Deze rapportering dient voor het eerst opgemaakt te worden met betrekking tot het jaar Rapportering Klachten volgens Algemeen Waterverkoop Reglement In de rapportering gealigneerd op het Waterverkoopreglement worden volgende categoriëen van klachten onderscheiden: de kwaliteit van het geleverde drinkwater de gratis levering van 15m³ per gedomicilieerde het aangerekende waterverbruik andere facturatie dan vorige twee punten andere redenen TMVW volgt op eigen initiatief onder de laatste categorie meer specifiek het weg- en voetpadherstel en de saneringsklachten op. Voor 2012 zijn er 349 klachten die als volgt opgedeeld zijn: de kwaliteit van het geleverde drinkwater 9 klachten of 2,6% de gratis levering van 15m³ per gedomicilieerde 6 klachten of 1,7% het aangerekende waterverbruik 19 klachten of 5,4% andere facturatie dan vorige twee punten 54 klachten of 15,5% andere redenen 261 klachten of 74,8% weg- en voetpadherstel 21 klachten sanering 1 klacht sociale vrijstelling 1 klacht andere 238 klachten De andere klachten betreffen voornamelijk klachten m.b.t. wateronderbrekingen zonder voorafgaande verwittiging en klachten bij slecht uitgevoerde werken of waarbij de gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. Dit laatste gebeurt vooral in het kader van een loodvervanging. De communicatie naar de klant toe via de aannemer verloopt niet steeds vlekkeloos. Er dient wel gepreciseerd dat werken bij systematische loodvervanging zeer moeilijk voor 100% beheersbaar zijn. In relatie tot het aantal vervangingen is het aantal opmerkingen bijgevolg eerder marginaal. Andere klachten m.b.t. het personeel van de aannemer of het eigen personeel zijn telkens met betrokkene opgenomen zodat het met de klant geheel kon uitgeklaard worden. Een aantal klachten tenslotte betrof ook schadegevallen die sneller tot een klacht leiden of klachten in het kader van een verhuis. Er waren bij de aanvang van drinkwaterklanten en zuiveringsklanten. Afgezet ten opzichte van de drinkwaterklanten betekent dit dat 1 op de klanten een klacht heeft. Het maandgemiddelde van de geregistreerde klachten verloopt als volgt: 16

18 Dossiers via de ombudsfunctie In 2012 werden 229 dossiers verwerkt via de ombudsfunctie: 110 dossiers werden overgemaakt door externe ombudsdiensten (Vlaamse Ombudsdienst: 25, Ombudsdienst Stad Gent: 70 en Ombudsdienst Stad Brugge: 15) 44 dossiers werden overgemaakt door derden (via de pers) 75 dossiers betroffen de verwerking in tweede lijn. Dit is (onder meer) een interne escalatie van het probleem naar de ombudsfunctie. Ten opzichte van 2011 daalt het totaal aantal verwerkte dossiers, namelijk met bijna 15%. Het aantal klachten met betrekking tot drinkwater is duidelijk gedaald, concreet met bijna 15%. Het kanaal van de ombudsdiensten wordt in 2012 intensiever gebruikt ten opzichte van de interne escalatie. De oorzaak daarvan is waarschijnlijk ook terug te vinden in het feit dat de Vlaamse Ombudsdienst op de briefwisseling naar de klant wordt vermeld zoals het AWVR voorschrijft. Het gebruik door klanten van de lokale correspondenten van de geschreven pers wordt bevestigd. In 23 % van de klachten ging het om een terechte melding. In iets meer dan de helft van de gevallen betrof het interacties met de klant zowel wat betreft het nakomen van afspraken als het uitvoeren van gemaakte afspraken. De klachten verwerkt via de ombudsfunctie zijn opgedeeld volgens de verschillende interne activiteiten Servicegaranties Het aantal toegekende servicegaranties is terug gedaald tot het niveau van De reden hiervoor is terug te vinden in het feit dat er minder onverwachte grote breuken zijn geweest Kwaliteitscontrole na uitvoering werken Er werden controles effectief uitgevoerd, op een steekproefgrootte van 27%. De gemiddelde respons is 12% (13% in 2011, 10% in 2010), waarbij 7,6% (7,3% in 2011, 5,2% in 2010) ook effectief meewerkt aan de enquêtering. Er worden 9 vragen gesteld waarop men ja, nee of niet van toepassing kan op antwoorden. Elke vraag wordt per Infragebied geëvalueerd, punctueel en in de tijd. Door dit aan elk Infragebied over te maken en actieplannen te vragen kan kruisbestuiving de tevredenheid omhoog duwen 17

19 De doelstelling per vraag is een totaal resultaat van alle ja -antwoorden van minimum 90% Het totaal van alle nee -antwoorden per vraag mag maximum 5% bedragen Wanneer er meer dan 5% nee -antwoorden zijn, wordt op basis van concrete gevallen analyse en actie gevraagd aan de betrokken dienst. Deze formuleert een actieplan binnen de 10 werkdagen. Bij de volgende rapportering wordt de effectiviteit van de acties terug bekeken. Dit moet minder dan 5% negatief zijn of althans volgens het actieplan evolueren. Volgende resultaten werden behaald met het telefonisch bevragen van klanten: Er kan hieruit besloten worden dat: de algemene tevredenheid gemiddeld 88% bedraagt, vergelijkbaar met 2011 en 2010 waar het respectievelijk 88% en 89% was. Vergelijkbaar met 2011 was het eerste semester van 2012 de tevredenheid ook 90%. twee nee-antwoorden komen boven de 5% uit, namelijk Wist u wat u vooraf diende te doen? dat met 5,4% buiten de doelstellingen ligt en Was u snel geholpen? dat 6,6% scoorde. het gemiddelde van alle nee-antwoorden nu 3,8% bedraagt t.o.v. 3,6% in 2011 en 3,1% in 2010 de perceptie van vriendelijk en beleefd personeel op 0,9% falen is uitgekomen, wat een stuk lager is ten opzichte van 2011 er werd opnieuw een beperkt aantal tevredenheidskaartjes teruggestuurd door de klanten. De feedback daarop was net zoals in 2011 meestal positief. Er was 1 opmerking te noteren die werd afgehandeld Telefonische klantencontacten Er zijn gemiddeld oproepen op de AquaFoon per maand. De gemiddelde bereikbaarheid die daarbij gerealiseerd wordt, is 97% bij een gemiddelde antwoordsnelheid van 14,7 seconden. De 14,7 seconden worden bereikt door 81,4% van de oproepen sneller te beantwoorden dan 20 seconden. Net zoals in 2011 daalde het aantal oproepen in het tweede semester waardoor het jaargemiddelde lager uitkomt, weliswaar 2,8% hoger dan in De behaalde succesniveaus dalen dan ook lichtjes naar antwoordsnelheid toe maar, blijven binnen de vooropgestelde normen Schriftelijke klantencontacten De daling van het aantal brieven is terug ingezet terwijl het aantal mails in het tweede semester nog verder is gestegen. Het standaardiseren van inkomende vragen op klantenwerken binnen de schrijfcel is afgewerkt. 18

20 Overname van een waterlevering gebeurde in 2012 geheel schriftelijk. In eerste instantie is het de bedoeling een volledig ingevuld verhuisdocument te verkrijgen. Indien dit niet mogelijk zou blijken, is er een éénzijdige opzeg voorzien. Alle informatie en documentatie is vlot terug te vinden op de website Planning eerste semester 2013 De bestaande opvolging wordt bestendigd. De categorie andere klachten uit de rapportering van het AWVR zal verder opgedeeld worden. Klanten bij het eerste klantencontact juist en volledig informeren is een objectief. 7. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 7.1. Context Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is 7 een continu verbeteringsproces (op een procesmatige manier) waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of de belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. Het verantwoordt op bedrijfsniveau het ethisch handelen naar klanten, personeel en investeerders toe waarvan de impact zichtbaar wordt op lange termijn op de samenleving en het milieu. Er is in 2010 een internationale norm ontwikkeld, NEN-ISO 26000, die richtlijnen biedt met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. De doelstelling is om de integratie van de onderliggende principes van alle kernthema s te ondersteunen. De norm bundelt 7 principes: het afleggen van rekenschap van haar effecten op de maatschappij, economie ne het milieu transparantie in haar besluiten en activiteiten die een effect hebben op de maatschappij en het milieu ethisch gedrag respect voor de belangen van de stakeholders respect voor rechtsorde respect voor internationale gedragsnormen respect voor mensenrechten. 7 Definitie volgens 19

Gebruik van water op het bedrijf

Gebruik van water op het bedrijf Gebruik van water op het bedrijf Volgens het KB van 14 januari 2002 moet water dat bestemd is voor de fabricage en/of het in handel brengen van voedingsmiddelen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en

Nadere informatie

PUBLIC GOVERNANCE. Rapportering eerste semester 2014

PUBLIC GOVERNANCE. Rapportering eerste semester 2014 PUBLIC GOVERNANCE Rapportering eerste semester 2014 Inleiding Zesmaandelijks wordt er gerapporteerd volgens een vast schema: 1. (On)verenigbaarheden 2. Bestuursorganen 3. Naleving wetgeving 3.1. Productkwaliteit

Nadere informatie

PUBLIC GOVERNANCE Rapportering 2015

PUBLIC GOVERNANCE Rapportering 2015 PUBLIC GOVERNANCE Rapportering 2015 Inleiding Zesmaandelijks wordt er gerapporteerd volgens een vast schema: 1. (On)verenigbaarheden 2. Bestuursorganen 3. Naleving wetgeving 3.1. Productkwaliteit 3.2.

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Richtlijnen wateronderzoek

Richtlijnen wateronderzoek april 2014 - Pagina 1 van 8 Richtlijnen wateronderzoek Algemene richtlijnen volgens KB 14/01/2002 betreffende kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen

Nadere informatie

Kwaliteitsanalyse putwater richtlijnen voor eigen waterwinners

Kwaliteitsanalyse putwater richtlijnen voor eigen waterwinners Vlaanderen is milieu Kwaliteitsanalyse putwater richtlijnen voor eigen waterwinners VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ www.vmm.be INHOUD 1 Eigen waterwinner... 4 1.1 Wat is een eigen waterwinner?... 4 1.2 Wat

Nadere informatie

KPS_0120_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

KPS_0120_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Duin- en kreekgebieden Oostvlaamse polders Kust- en Poldersysteem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

BIJLAGE I BIJLAGE II CONTROLE DEEL A. Algemene doelstellingen en controleprogramma's voor het voor menselijke consumptie bestemde water

BIJLAGE I BIJLAGE II CONTROLE DEEL A. Algemene doelstellingen en controleprogramma's voor het voor menselijke consumptie bestemde water L 260/9 BIJLAGE I BIJLAGE II CONTROLE DEEL A Algemene doelstellingen en controleprogramma's voor het voor menselijke consumptie bestemde water http://www.emis.vito.be d.d. 07-10- 2015 1. Met de programma's

Nadere informatie

Controle van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water HET BEKKENBEHEERPLAN

Controle van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water HET BEKKENBEHEERPLAN Koninkrijk België Vlaams Gewest Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Water HET BEKKENBEHEERPLAN Controle van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water Water verdeeld in het Vlaamse Gewest

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN:

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN: Solidariteitsfonds WAT IS HET SOLIDARITEITSFONDS? Het solidariteitsfonds is de minnelijke schikking bij abnormaal hoog waterverbruik, conform artikel 19 van het AWVR. 1 Heb je een abnormaal hoog verbruik

Nadere informatie

Richtlijnen wateronderzoek

Richtlijnen wateronderzoek Pagina 1 van 7 Richtlijnen wateronderzoek Algemene richtlijnen vlgs KB 14/01/2002 betreffende kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

SS_1300_GWL_4. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

SS_1300_GWL_4. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Sokkel+Krijt Aquifersysteem (gespannen deel) Sokkelsysteem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Bijlage I Milieukwaliteiteisen en streefwaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water...

Bijlage I Milieukwaliteiteisen en streefwaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water... Bijlage I Milieukwaliteiteisen en streefwaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water...............................................................

Nadere informatie

CVS_0160_GWL_1. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

CVS_0160_GWL_1. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Pleistocene Afzettingen (freatisch) Centraal Vlaams Systeem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Kwaliteit leidingwater

Kwaliteit leidingwater Thema: water > doelpubliek: gebruikers drinkwater Kwaliteit leidingwater Kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie periode 005-006-007 Versie 010 Meer informatie: www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Het wettelijk kader voor de kwaliteit van het leidingwater in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het wettelijk kader voor de kwaliteit van het leidingwater in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het wettelijk kader voor de kwaliteit van het leidingwater in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Europese Richtlijn 98/83/EG van de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck Thema-audit Wagenparkbeheer Robby Verbeeck 2 rapporten mbt thema-audit Wagenparkbeheer @ Het Facilitair Bedrijf Aansluitingstraject facilitaire end-to-end dienstverlening voor het wagenparkbeheer bij Het

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Actieplan Putwater. Kris Van den Belt

Actieplan Putwater. Kris Van den Belt Actieplan Putwater Sensibilisatie risico s gebruik putwater Kwaliteitsbewaking niet-aansluitbare putwatergebruikers Opvolging private waterleveranciers Kris Van den Belt Aanleiding putwateractieplan Kwaliteit

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 009-04 Commissie verzoekschriften 9.3.0 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 084/004, ingediend door Charles Winfield (Britse nationaliteit), over de kwaliteit van het drinkwater

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

Pilootproject VVM De Lijn

Pilootproject VVM De Lijn Pilootproject VVM De Lijn Netwerk organisatiebeheersing 24 januari 2013 Dominiek Viaene VVM De Lijn Jo Fransen IAVA Agenda 1. Kerncijfers VVM De Lijn 2. Situering pilootproject single audit 3. Methodiek

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd; AMV/0002636/1024 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 4.2.1.3, 3, van titel 11 van het VLAREM ingediend door

Nadere informatie

SS_1300_GWL_3. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Sokkel+Krijt Aquifersysteem (depressietrechter)

SS_1300_GWL_3. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Sokkel+Krijt Aquifersysteem (depressietrechter) Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Sokkel+Krijt Aquifersysteem (depressietrechter) Sokkelsysteem Schelde aquiferkenmerken

Nadere informatie

TARIEFREGLEMENT DRINKWATER, VAST RECHT EN SANERINGSBIJDRAGE GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGSO KNOKKE-HEIST IN ZITTING VAN 2 februari 2016

TARIEFREGLEMENT DRINKWATER, VAST RECHT EN SANERINGSBIJDRAGE GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGSO KNOKKE-HEIST IN ZITTING VAN 2 februari 2016 TARIEFREGLEMENT DRINKWATER, VAST RECHT EN SANERINGSBIJDRAGE GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGSO KNOKKE-HEIST IN ZITTING VAN 2 februari 2016 DE RAAD VAN BESTUUR: Gelet op het gemeentedecreet,

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

nr. 394 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 september 2017 aan BART TOMMELEIN Actieplan Clean Power for Transport - Elektrische auto s

nr. 394 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 september 2017 aan BART TOMMELEIN Actieplan Clean Power for Transport - Elektrische auto s SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 394 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 september 2017 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Actieplan

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

STAATSBLAD OVERWEGENDE

STAATSBLAD OVERWEGENDE 2 No. 11 STAATSBLAD o 'J /. van de opt. L.\).. f{epubliek SURINAME BESCHIKKING van de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij d.d. 21 februari 2002, houdende regels ter vaststelling van de kwaliteitseisen

Nadere informatie

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2003 967 [2003/200311] 16 JANUARI 2003. Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. de vervaardiging van kleurstoffen

Nadere informatie

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance.

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance. de Meeûssquare 29, 1000 Brussel SBO16035 16.06.2016 Activiteitenverslag 2015 Artikel 22, 2 van het Koninklijk Besluit 1 van 10 april 2014 bepaalt dat de Compensatiekas uiterlijk op 30 juni van elk jaar

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

De effectieve directie

De effectieve directie Studiedag - Journée d études De interne audit en het auditcomité Walgraeve M. Hoofd interne audit NVSM 17.10.2008 Verslag over: De effectieve directie - Financiële, operationele en strategische risico

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur

Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur 13.07.2017 Disclaimer Dit is een voorlopige versie van de vragenlijst voor aanvragen van werkingssubsidies. Gebruik dit document niet voor uw subsidieaanvraag.

Nadere informatie

Samenvatting HOE STEL IK MIJN HANDLEIDING OP IN VIER STAPPEN? 14/10/2014. Inleiding Basisaanpak m.b.t. 4 stappen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Gesprek

Samenvatting HOE STEL IK MIJN HANDLEIDING OP IN VIER STAPPEN? 14/10/2014. Inleiding Basisaanpak m.b.t. 4 stappen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Gesprek HOE STEL IK MIJN HANDLEIDING OP IN VIER STAPPEN? STEFAN STREMERSCH Accountant en belastingsconsulent 1 Samenvatting Inleiding Basisaanpak m.b.t. 4 stappen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Gesprek 2 1 3 4 2

Nadere informatie

Zwembaden Volledig rapport

Zwembaden Volledig rapport Zwembaden 2011 - Volledig rapport In 2011 werden 35 etablissementen maandelijks gecontroleerd. Het aantal gecontroleerde baden per etablissement varieert van 1 tot 4. Onze indeling van de zwembaden is

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013 Nieuwe sociale maatregelen Adelheid Vanhille 7 november 2013 Opbouw Algemeen Waterverkoopreglement Sociale openbare dienstverplichtingen Abnormaal hoog verbruik minnelijke schikking 2 Algemeen waterverkoopreglement

Nadere informatie

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid Nieuwe instrumenten in het bodembeleid ECOnext, Afdelingshoofd Bodembeheer OVAM Programma Nieuwe instrumenten voor de vastgoedsector Regeling cofinanciering Wijzigingen door omzetting Richtlijn Industriële

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

FOR Vragen Water. Vragen Antwoorden Opmerkingen

FOR Vragen Water. Vragen Antwoorden Opmerkingen Pagina : 1 de 5 1. Object Dit formulier bevat alle informatie die van een klant te verkrijgen is (en aan hem te geven is) wanneer hij een staalname en een wateranalyse vraagt (om de drinkbaarheid of de

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

Keuring prive-riolering

Keuring prive-riolering Keuring prive-riolering Het luik sanering van het Waterverkoopreglement: wat betekent dit voor de gemeente Wetgeving Het ontwerp van besluit kadert in het decreet water bestemd voor menselijke aanwending

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Algemeen Waterverkoopreglement. Kris Van den Belt

Algemeen Waterverkoopreglement. Kris Van den Belt Algemeen Waterverkoopreglement Kris Van den Belt Organisatie watervoorziening / lokaal rioleringbeleid Gemeenten / Intercommunales Vlaams wettelijke kader Kwaliteit geleverde water Dienstverlening Wie

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW)

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Vooraf In dit voortgangsrapport beperken we ons tot een bespreking van de items

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ BIJLAGE 3 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal onderzoeken? Graag een overzicht van de laatste vier jaar, opgesplitst per jaar.

1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal onderzoeken? Graag een overzicht van de laatste vier jaar, opgesplitst per jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 34 van BART VAN MALDEREN datum: 9 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT KMO-portefeuille - Controles In opvolging van mijn vraag

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom ADVIES 2004/1 Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid

Nadere informatie

Een primeur binnen de private bewaking

Een primeur binnen de private bewaking Een primeur binnen de private bewaking Secure Quality Een primeur binnen de private bewaking Inleiding: Waarom het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking? De BVBO 1 stelt met trots haar nieuwste

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Model-meetprogramma s voor eigenaren van collectieve watervoorzieningen. leidingnetten. Meetprogramma Waarom moet er een meetprogramma.

Model-meetprogramma s voor eigenaren van collectieve watervoorzieningen. leidingnetten. Meetprogramma Waarom moet er een meetprogramma. Model-meetprogramma s voor eigenaren van collectieve watervoorzieningen en grote collectieve leidingnetten 3 maart 2004 Het nieuwe Waterleidingbesluit is 9 februari 2001 in werking getreden. Dit stelt

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 4 FEBRUARI 2014 MET BETREKKING TOT DE BIPT-AUDIT VAN HET EXTERNE BELEX-MEETSYSTEEM VAN BPOST VOOR DE CONTROLE

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

Toelichting financierende heffing WELKOM. AquaFlanders Desguinlei 250, 2018 Antwerpen Tel

Toelichting financierende heffing WELKOM. AquaFlanders Desguinlei 250, 2018 Antwerpen Tel Toelichting financierende heffing WELKOM toelichting financierende heffing Brasschaat 21 mei 2014 Overzicht 1. Geschiedenis 2. Oppervlaktelozers 3. Terminologie en factuur 4. Financierende heffing algemeen

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

De BIM gegevens : "Lucht - Basisgegevens voor het Plan" November 2004 INZAKE VERSCHAFFING VAN GEGEVENS

De BIM gegevens : Lucht - Basisgegevens voor het Plan November 2004 INZAKE VERSCHAFFING VAN GEGEVENS 5. DE INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN EN DE GEVOLGEN ERVAN INZAKE VERSCHAFFING VAN GEGEVENS DE POLLUENTEN OPGEVOLGD IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1.Meting van de luchtkwaliteit.1.1.inleiding De internationale

Nadere informatie