PUBLIC GOVERNANCE. Rapportering 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLIC GOVERNANCE. Rapportering 2012"

Transcriptie

1 PUBLIC GOVERNANCE Rapportering 2012

2 Inleiding Zesmaandelijks wordt er gerapporteerd volgens een vast schema: 1. (On)verenigbaarheden 2. Bestuursorganen 3. Naleving wetgeving 3.1. Productkwaliteit 3.2. Overheidsopdrachten 3.3. Milieuwetgeving 3.4. Juridische opvolging 4. Betrouwbaarheid van de financiële informatie 5. Risicomanagement en auditwerkzaamheden 6. Klachtenmanagement 7. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Public Governance is volgens het vastgelegde schema binnen TMVW geëvolueerd van een spontaan initiatief TMVW is hiertoe formeel geenszins verplicht - naar een begrip in de bedrijfscultuur en de officiële rapportering. 1

3 1. (On)verenigbaarheden 1.1 Context Het gewestgrensoverschrijdend karakter voor TMVW heeft als gevolg dat het bedrijf beheerst wordt door de wet op de intercommunales van 22 december Deze wet vormt de basis voor de statuten. Samen bepalen zij de regels rond (on)verenigbaarheden, bevoegdheidsconflicten en belangenconflicten. Daarnaast is TMVW ook onderworpen aan andere specifieke wetgeving, zoals verder zal blijken. Controle op de naleving van alle regels ter zake vraagt een continu management. Bij vaststelling van inbreuken worden deze gemeld aan de betrokken besturen die de gepaste actie nemen. Elke betrokkene neemt zijn of haar persoonlijke verantwoordelijkheid op om eventuele onverenigbaarheden te melden. 1.2 Rapportering In totaal werden 10 bestuurders, 39 leden van Directiecomités en 5 commissarissen aangesteld. Een Directiecomité werd opgericht voor de divisies Aanvullende Diensten en InterVia. Er is geen onverenigbaarheid genoteerd daar bij de voordracht van kandidaten en een mogelijke onverenigbaarheid volgens de afgesproken procedure vanuit TMVW gereageerd werd met een schrijven naar de vennoot, waarna de gepaste acties werden ondernomen. De jaarlijkse aangifte aan de regeringscommissaris van aanwezigheid en bezoldiging van de mandatarissen - zie de specifieke voorschriften ter zake - werd uitgevoerd. 1.3 Planning eerste semester 2013 De bestaande aanpak wordt bevestigd. 2. Bestuursorganen 2.1. Context De statuten bepalen alle bestuursorganen binnen TMVW. Voor elk orgaan worden volgende thema s behandeld: de samenstelling het aanstellen van de leden, van de voorzitter en de ondervoorzitter(s) de bevoegdheden de samenroeping en de werking Rapportering Het aantal zittingen, het aantal leden en het aanwezigheidspercentage per orgaan zijn maatgevend voor de raadpleging en de betrokkenheid van de vennoten. 2

4 (*): Enkel stemgerechtigde leden werden in rekening gebracht. ( ): Het aantal leden nam toe in de loop van het jaar. De gemiddelde aanwezigheid, berekend over alle organen, is 68% bij een gemiddelde vergaderfrequentie van 8,1 zittingen. In de grafiek zijn ook de nieuwe Directiecomités voor Aanvullende Diensten en voor Wegenis opgenomen die in het eerste semester reeds 1 keer vergaderden en in de loop van het tweede semester nog drie en vier keer. Steeds werd het quorum bereikt om geldig te kunnen beraadslagen of werden de nodige stappen daartoe ondernomen Planning eerste semester 2013 De bestaande aanpak wordt bevestigd. 3. Naleving wetgeving 3.1. Productkwaliteit Context Europese regelgeving en de Vlaamse overheid bepalen de kwaliteitsbewaking van het leidingwater geleverd aan de kraan bij de klant. Het decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, goedgekeurd op 24 mei 2002, en het uitvoeringsbesluit betreffende de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie van 13 december 2002 vormen het belangrijkste richtsnoer. De wetgeving bepaalt de lijst van te controleren parameters en waarden, evenals de frequentie van de analyses op stalen genomen in de gemeenten en steden. Het geaccrediteerde en door de Vlaamse overheid erkende TMVW-laboratorium voert alle kwaliteitscontroles uit volgens de ISO-norm ter zake. De norm is geheel geïntegreerd in het kwaliteitsmanagementsysteem van het laboratorium. Er wordt het onderscheid gemaakt tussen bewaking en audit van het drinkwater. Bewaking van drinkwater betreft de wateranalyse op een 18-tal microbiologische en chemische parameters. Audit van drinkwater betreft een uitgebreid wateronderzoek waarbij de parameters van de wetgeving worden geanalyseerd Rapportering Laboratoriumactiviteiten De monsternameplanning voor staalname aan tapkranen werd uitgevoerd zoals op 1 september 2011 overgemaakt aan de Vlaamse overheid. Voor 2012 werden er aan de kraan in het TMVW-distributiegebied in totaal drinkwaterstalen genomen en parameters onderzocht. Aanvullend werden er voor de bewaking van het drinkwater in waterwinningen, watertorens en waterreservoirs stalen genomen en parameters geanalyseerd. Het totaal aantal gemeten parameters is in 2012 hoger t.o.v. 2011, terwijl het aantal stalen iets lager ligt. Dit staat o.a. in relatie met de door de Vlaamse Overheid opgelegde loodopvolging en de uitbreiding van het aantal afzonderlijke pesticidenmetingen per staal van 18 naar 24. 3

5 Het totaal aantal stalen in het kader van de bewaking van het drinkwater bevindt zich tussen het niveau van 2010 en Het aantal staalnames in het kader van uitgebreide auditanalysen is vergelijkbaar met Het uitgangscijfer voor bewakingen en audits in prioritaire gebouwen is een derde van het totaal aantal installaties in het volledige distributiegebied, volgens de driejaarlijkse controle omschreven in het drinkwaterbesluit. Het totaal aantal onderzochte stalen is in 2012 toegenomen omdat in opdracht van de Vlaamse Overheid aanvullend op scholen, rusthuizen en ziekenhuizen nu ook in alle kinderdagverblijven de drinkwaterkwaliteit om de 3 jaar moet worden gecontroleerd door de waterleverancier. Op aanvraag werden ook tussentijdse controles uitgevoerd. 4

6 De gemiddelde samenstelling van het drinkwater in de verschillende deelgebieden wordt hierna opgenomen. Gemiddelde waarde (2) per leveringsgebied (4) Parameter Eenheid Maximaal toelaatbare w aarde volgens BVR (1) ,2-dichloorethaan µg/l 3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Alkaliteit mg/l HCO Aluminium µg/l Al 200 <10 <10 21 <10 <10 <10 <10 Ammonium mg/l NH4 0,5 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 Antimoon µg/l Sb 5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Arseen µg/l As 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Benzeen µg/l 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Benzo(a)pyreen µg/l 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 Boor mg/l B 1 0,03 0,03 0,05 0,21 0,03 0,02 0,04 Bromaat µg/l 10 <2,3 <2,3 <2,3 <2,3 <2,3 <2,3 <2,3 Broomdichloormethaan µg/l 60 1,6 5,4 7,1 0,9 0,8 0,7 0,6 Cadmium µg/l Cd 5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 Calcium mg/l Ca Chloriden mg/l Cl ,1 42,6 57,7 33,0 31,0 34,5 36,7 Chroom µg/l Cr 50 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 Clostridium perfringens /100 ml Colibacteriën /100 ml Cyaniden µg/l CN 50 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 E. coli /100 ml Enterokokken /100 ml Fluoride mg/l F 1,5 0,11 0,29 0,64 0,47 0,14 0,07 0,11 Fosfor µg/l P - <52 <52 <52 <52 <52 <52 <52 Geleidingsvermogen voor elektriciteit µs/cm (20 C) Geur - GAV (3) GAV GAV GAV GAV GAV GAV GAV Ijzer µg/l Fe Kalium mg/l K 2,9 3,5 4,0 8,2 3,0 2,3 3,0 Kleur mg/l Pt/Co 20 <2,2 <2,2 2,4 <2,2 2,6 <2,2 <2,2 Koper mg/l Cu 2 0,01 0,03 0,03 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 Kw ik µg/l Hg 1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 Lood µg/l Pb 25 (tot 2013) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Magnesium mg/l Mg 50 13,5 9,2 7,3 21,0 13,8 11,4 14,4 Mangaan µg/l Mn 50 <1 <1 <1 <1 2,4 <1 2,7 Natrium mg/l Na ,9 32,3 44,9 27,0 18,5 20,2 20,9 Nikkel µg/l Ni 20 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 Nitraten mg/l NO ,8 14,5 11,6 9,5 14,1 27,0 14,0 Nitrieten mg/l NO2 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Organische koolstof totaal (NPOC) mg/l - <2 3,5 3,1 1,6 2,5 <2 <2 Pesticiden totaal µg/l 0,5 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen µg/l 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Seleen µg/l Se 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Silicium mg/l SiO2-8,7 6,1 4,0 16,8 12,4 8,7 15,7 Smaak - GAV (3) GAV GAV GAV GAV GAV GAV GAV Som tetrachlooretheen en trichlooretheen µg/l 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Styreen µg/l 20 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Sulfaten mg/l SO ,1 69,6 63,5 88,1 86,9 67,6 65,9 Telling kolonies bij 22 C /1 ml Temperatuur C 25 14,3 14,0 15,0 15,3 14,0 15,2 16,6 Totale Hardheid F Trichlorobenzenen totaal µg/l 20 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 Trihalomethanen totaal µg/l ,5 28,4 36,8 6,0 10,0 6,2 5,4 Troebelingsgraad - GAV (3) GAV GAV GAV GAV GAV GAV GAV Vinylchloride µg/l 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 Vrije Chloorresten µg/l Cl 250 <60 <60 65 <60 <60 <60 <60 Waterstofionenconcentratie ph 6,5-9,2 7,6 7,8 8,0 7,5 7,6 7,5 7,5 Xyleen µg/l 500 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Zink µg/l Zn (1) Besluit Vlaamse regering inzake de kwaliteit en levering van w ater, bestemd voor menselijke consumptie (2) Gemiddelde waarde niet bestemd voor ionenbalans (3) GAV: Geen abnormale verandering (4) 1: TMVW-Vivaqua 2: Vivaqua-AWW-Evides-VMW 3: AWW 4: TMVW-Vivaqua-Ronse 5: Oudenaarde centrum 6: Beersel-Vivaqua 7: VMW 5

7 Het actieplan van VMM-water om de problematiek van lood in het leidingwater aan te pakken is van toepassing sinds 1 juli TMVW voert de relevante punten uit die zijn opgenomen in het actieplan. Hierdoor worden loodmetingen uitgevoerd op elk staal dat aan een tappunt wordt genomen. De huidige norm van 25 µg/l wordt vanaf 25 december 2013 verlaagd naar 10 µg/l. In het kader van het voorzorgsprincipe worden nu al bijkomende controles uitgevoerd indien er een meetwaarde boven de 10 µg/l wordt gemeten. Metingen in prioritaire publieke gebouwen boven de 5 µg/l worden systematisch gerapporteerd aan de Vlaamse Overheid. VMM informeert de klant over de meetresultaten met de drinkwateroperator in kopie. In 2012 werden dubbel zoveel loodmetingen uitgevoerd als in Er werd voldaan aan de in de drinkwaterwetgeving opgelegde eisen. In juli 2012 werd als gevolg van infrastructuurwerken in de toren van Stad Brugge een bevestigde overschrijding gemeld voor colibacteriën en E. coli. Enkel de staalnamekraan en niet het water in de kuip was verontreinigd. Lokaal werden een aantal bevestigde overschrijdingen genoteerd voor: lood in Dendermonde, Hamme, Beersel, Machelen (IWVB), Blankenberge, Brugge, Oostende, Aalter, Gent, Lovendegem en Zelzate waarvoor TMVW actie ondernam door vervanging van de loden aansluiting of door gericht advies aan de klant. (cf. binneninstallatie) ijzer, dat te wijten was aan een ontluchter aan de watermeter, de binneninstallatie en stroomveranderingen in het distributienet. Het staal aan de watermeter werd na corrigerende maatregelen conform bevonden of de klant werd geïnformeerd over de toestand van de binneninstallatie colibacteriën, te wijten aan problemen aan de kraan in horecazaken. Na gerichte actie werd de toestand snel genormaliseerd. Algemeen vormen de overschrijdingen in kwestie geen bedreiging voor de geleverde waterkwaliteit. Ze zijn overigens qua aantal en grootte beperkt en hebben geen invloed op de globale rapportering. Bij wijze van illustratie worden hierna 2 parameters in detail omschreven. Deze zijn geselecteerd omdat hiervoor historische meetreeksen bestaan en vaak door klanten gevraagd worden. De eerste parameter ijzer bleef in 2012 in bijna alle leveringsgebieden op minder dan 1/10 de van de norm uitkomen. In 1 leveringsgebied was dit hoger, namelijk 1,4/10 den. De licht stijgende trend van de afgelopen drie jaar is te verklaren door een hoog aantal werken en onderbrekingen in het net, o.a. door loodsanering en recent om meer water te kunnen afnemen van AWW. Leveringsgebied 7 (Machelen-IWVB) wordt in het kader van de water-link afspraken vanaf 2012 bemonsterd door het AWW-laboratorium. De vertekening van het resultaat is te wijten aan een aanvankelijk andere rapportagegrens met een te brede waardenafstelling. 6

8 Een andere veel bevraagde parameter is nitraat die steeds ruim voldoet aan de norm: Hoewel op zich ver onder de toegestane norm, is het resultaat voor leveringsgebied 6 (Beersel) opvallend ten opzichte van de andere gebieden. Dit is het gevolg van zeer specifieke lokale factoren. Algemeen valt in de andere leveringsgebieden een geleidelijke verlaging van het nitraatgehalte op. In de hogerstaande tabel (blz. 5) zijn hogere waarden vast te stellen voor kalium en magnesium in leveringsgebied 4, zijnde Ronse. Dit is eigen aan het water dat in Ronse gewonnen wordt. Het betreft 8,2 milligram kalium per liter water. De dagelijkse behoefte aan kalium voor een volwassene is 2 tot 4 gram 1. De hoeveelheid magnesium is 21 milligram per liter. De dagelijkse behoefte aan magnesium voor een volwassene is 320 tot 420 milligram. Op 4 verschillende types geleverd drinkwater werden 45 verschillende pesticiden en metabolieten gescreend als aanvulling op de wettelijk verplichte 20 parameters. Er werden geen stoffen aangetroffen boven de aantoonbaarheidsgrens met uitzondering van een afbraakproduct van een schimmelwerend middel afkomstig uit de landbouw, dat in een verhoogde concentratie meetbaar is in de lokale waterwinning van Oudenaarde. Bij de jaarlijkse screening op hormonen- en medicijnenresiduen op vijf punten in het net werd slechts voor 2 van de in totaal 460 uitgevoerde analyses een aanwezigheid boven de detectiedrempel vastgesteld. Het ging in beide gevallen overigens om radiocontraststoffen, welke geen farmacologisch effect of toxicologische relevantie hebben. In haar jaarlijks rapport Pharmaceuticals in drinking-water stelde de Wereldgezond-heidsorganisatie (WHO) in 2012 nog dat de stand van het onderzoek aangeeft dat er een ruime veiligheidsmarge is tussen eventuele via drinkwater ingenomen concentraties en minimale therapeutische doses van betrokken stoffen. Volgens de WHO bevestigt dit een (zeer) laag gezondheidsrisico en een voorlopig gebrek aan noodzaak voor richtlijnen ter zake. 1 Bron: 7

9 Voor bepaalde zogenaamde B2B 2 -klanten is water van strategisch belang in hun productieproces. Zij worden maandelijks geïnformeerd over de recentste analyseresultaten. De gemiddelde waterkwaliteit en de hardheid worden algemeen gecommuniceerd aan de klanten via de website en de bestuursorganen van TMVW worden periodiek op de hoogte gebracht van de analyseresultaten van het drinkwateronderzoek. Een watermerk met een keurmerk Naar aanleiding van de halfjaarlijkse audit van september 2012, bevestigde het onafhankelijke controleorganisme Quality Control het kwaliteitskeurmerk van TMVW. Er werd andermaal vastgesteld dat het geleverde drinkwater aan een goed kwaliteitsbeheer onderworpen wordt en dat er voldoende aandacht is voor een goede bedrijfsvoering. Het kwaliteitscertificaat werd verlengd tot 31 januari Het waarborgt een correcte en volledige rapportering over de waterkwaliteit en een totaalaanpak die het strikt wettelijke overstijgt, wat het consumentenvertrouwen enkel ten goede kan komen. Loden aftakkingen TMVW vervangt reeds meerdere jaren alle loden aftakkingen n.a.v. werken aan het net. Deze inspanning wordt verder gezet. TMVW heeft conform het voorzorgsprincipe beslist de resterende loden aftakkingen in de periode op systematische wijze maximaal te vervangen. Op deze wijze kan aan de toekomstige norm van 10 µg/l (vanaf 25 december 2013) voldaan worden. Eind 2012 zijn via het systematisch vervangen van de loden aftakkingen van de voorziene effectief vervangen. Het eraan gekoppelde budget ligt opmerkelijk hoger omdat het veelal over vervangingen gaat bij woningen met grote voortuinen of waar een deel van de aftakking in de straat gelegen is waardoor er soms hoge wegherstel- en signalisatiekosten zijn. Daarnaast werd de inventarisatie verder afgewerkt. Samengevat geeft dit voor de voorbije periode de volgende resultaten: Aantallen Totaal Budget ( ) Budget per aftakking( ) Gepland Uitgevoerd Gepland Uitgevoerd Gepland Uitgevoerd Totaal Totaal Totaal Planning eerste semester 2013 Het wettelijk opgelegd jaarprogramma 2013 voorziet in de rapportage van de analyseresultaten van 2012 aan de Vlaamse Overheid tegen 1 april. De systematische opvolging van het geleverde drinkwater in kinderdagverblijven als prioritair publiek gebouw wordt opnieuw opgenomen in de planning die in september 2013 opgemaakt wordt voor het werkjaar In die lijst zijn ook onthaalmoeders mee opgenomen. Het betreft in totaal een verhoging van het aantal staalnames met bijna de helft van de prioritaire gebouwen. Het betreft 3% van de totale laboactiviteit. 2 B2B-klant: Business-to-Business klanten zoals vennoten, OCMW s, andere overheden, grootverbruikers, industriële klanten of bedrijven waar water een kritische factor in het proces en/of de dienstverlening is. 8

10 De gemiddelde waterkwaliteit wordt periodiek gecommuniceerd aan de klanten via de website. De bestuursorganen worden periodiek op de hoogte gebracht van de analyseresultaten. Het actieplan van VMM-water om de problematiek van lood in het leidingwater aan te pakken wordt verder uitgevoerd. Het vervangen van de loden aftakkingen wordt verder opgenomen en gespreid tot Daarbij zal het merendeel in 2014 afgewerkt zijn. In onderstaande tabel wordt de meerjarenplanning weergegeven met het eraan gekoppelde budget. Voor de jaren 2013 en 2014 is rekening gehouden met een gemiddelde kostprijs van euro. Er wordt vanuit gegaan dat de kostprijs in 2013 en 2014 stabiel kan blijven. In deze periode zullen er immers hoofdzakelijk vervangingen in het voetpad uitgevoerd worden. Vanaf 2015 wordt rekening gehouden met een gemiddelde kost van euro, dit onder andere door grotere projecten van ontdubbeling van drinkwaterleidingen die nu nog in de rijweg liggen. Het totale budget nodig om het loodvervangingsproject af te werken bedraagt ruim 30 miljoen euro. In totaal betekent dit dat een budget van bijna 72 miljoen euro zal ingezet zijn Overheidsopdrachten Context TMVW volgt onverkort de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Deze laat naast de aanbesteding en offerteaanvraag ook de onderhandelingsprocedure toe, waarvoor TMVW in de regel opteert. Deze procedure laat immers toe de beste koop te onderhandelen en hierbij de inbreng van de inschrijvers maximaal af te stemmen op de behoefte. In gecombineerde projecten wordt steeds de meest strenge wetgeving gevolgd. De statuten bepalen verder de interne beslissingsbevoegdheden en de rapportering inzake het aankoopbeleid Rapportering Met betrekking tot zijn er bestellingen geplaatst. Het totaal factuurbedrag is werden er op basis van de leveranciersevaluatie 4 lopende overeenkomsten vroegtijdig opgezegd. Er werd één overeenkomst verlengd met één jaar, conform de bestekbepalingen. Voor 2012 is er voor de cijfers onder de Europese drempel algemeen een stijgende trend. De oorzaak voor werken en diensten is voornamelijk terug te vinden in een aantal dossiers m.b.t. de zuivering en sportinfradiensten. In samenwerking met AWW (leveringen) zijn een aantal materialendossiers onder de Europese drempel afgerond. Daarnaast zijn er ook een aantal dossiers afgerond m.b.t. 9

11 kantoorbenodigdheden, toestellen/uitrusting voor de gebouwen van de sportinfradiensten, elektrolashulpstukken en bewakingscamera s. De cijfers hebben enkel betrekking op het gedeelte van TMVW. Totalen onder de Europese 3 drempel van ( ): 2011 ( ) 2012 ( ) leveringen: werken: diensten: Alle marktconsultaties beneden en boven de Europese drempel samen vertegenwoordigen een bedrag van Ook dit bedrag is ruim 10% hoger dan in 2011 (een voorbeeld is de raamovereenkomst voor elektriciteit). Voor 2012 werden 123 klachten geformuleerd waarvan er nog 8 in behandeling zijn begin januari Er werden geen klachten als onterecht beschouwd. Bij de afhandeling wordt de melder op de hoogte gebracht. De leverancier wordt, volgens de contractmodaliteiten, eventueel in gebreke gesteld en/of er wordt hem een boete opgelegd. De top 4 van de klachten betrof (%): - geleverde hoeveelheid klopt niet 45 - leveringsdocumenten niet in orde 35 - foutief artikel geleverd 13 - klachten over aanneming werken Planning eerste semester 2013 De nodige ondersteuning aan de interne klanten voor de marktconsultaties zal verder geboden worden. Door het van kracht worden per 1 juli 2013 van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten zal het kenniscentrum binnen de divisie Aankoop de nieuwigheden integreren in de bestekken alsook instaan voor de nodige informatie en opleiding van de interne klanten. Daarnaast wordt de uitbouw van Aanvullende Diensten prioritair naar voor geschoven Milieuwetgeving Context TMVW is als integraal waterbedrijf gehouden aan specifieke regelgeving eigen aan de sector waarin het actief is en daarnaast ook aan algemene regelgeving waaraan alle bedrijven dienen te voldoen. Wat drinkwater betreft, bevat het technisch reglement water bestemd voor menselijke aanwending concrete instructies die de milieuwetgeving raken. De Europese Kaderrichtlijn Water breidt deze uit naar afvalwater om de leefomgeving tegen 2015 veilig te stellen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) oefent ter zake het ecologisch toezicht uit. Daarenboven worden de bepalingen uit Vlarem, Vlarebo en Vlarea opgevolgd Rapportering In 2012 werden een 5-tal vergunningsdossiers van AquaFit-vestigingen in orde gesteld. Het betreft één overnamedossier, één ministeriële afwijking die reeds in orde is en zes nieuwe milieuvergunningsaanvragen waarvan vijf al verkregen zijn. De laatste verschijnt in de loop van de maand april voor de Commissie. Er werd één melding klasse 3 ingediend voor de exploitatie van IBA s (Domeindiensten) en het pompstation van De Haan (Productie en Transport). De overname van AquaFit accommodaties wordt aan de betrokken provincie of gemeente gemeld. In alle vestigingen van AquaFit en de eigen vestigingen werden de rondgangen volgens planning verdergezet. De globale lijst met veiligheids- en milieuactiepunten werd geactualiseerd. Deze punten zijn voor de AquaFit-vestigingen opgenomen in het 3 De rapportering betreft de aanbestedingen. Onder de Europese drempel is conform met wat aan de Kanselarij van de Eerste Minister wordt gerapporteerd. De publicaties boven deze drempels betreffen de Europese publicaties die online per publicatie gerapporteerd worden. 10

12 Integraal Kwaliteitsplan. Daarenboven doet dit dienst als input voor de samenstelling van de exploitatie- en de procedurehandboeken die opgemaakt zijn per locatie. Daarin worden alle relevante documenten m.b.t. wettelijk verplichte stavingstukken opgenomen. Ook extra wettelijke verplichtingen in het kader van het kwaliteitslabel zijn hierin opgenomen. De waterheffingsaangiftes voor het jaar 2012 werden ingevuld voor alle AquaFitvestigingen evenals voor de eigen vestigingen. Het integraal milieujaarverslag en het jaarverslag van de milieucoördinator werden respectievelijk in maart en april overgemaakt aan de betrokkenen. Een afvalstoffenregister op niveau TMVW wordt maandelijks bijgehouden en ter beschikking gesteld van de relevante gebruikers. Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving VLAREMA zijn de mogelijke/noodzakelijke toepassingen van het materialenregister in kaart gebracht. De bijeenkomsten van het bedrijfsintern milieuteam werden verdergezet. Deze vormen een overlegplatform om milieuzorg binnen de onderneming te verspreiden. Sinds de oprichting vergaderde het milieuteam voor de zevende keer. Zowel operationele als beleidsondersteunende diensten zijn vertegenwoordigd in dit team. Aan de aankoopdienst zijn tal van adviezen verleend m.b.t. milieuverantwoord aankopen. Voorbeelden zijn papier en kantoorbenodigdheden, schoonmaakproducten, wettelijke keuringen van installaties. Tal van lopende (beleidsmatige) projecten zijn ondersteund. Voorbeelden daarvan zijn de afstemming van de lozing van bedrijfsafvalwater met VMM, afvalinzameling- en sortering conform Vlarema, conforme opslag van chemicaliën, oriënterende bodemonderzoeken, opvolging van emissiemetingen en verwarmingsaudits en opvolgen van hemelwaterstudies die vaak deel uitmaken van de bijzondere voorwaarden van een milieuvergunning. Na het behalen van het Milieucharter-certificaat voor cyclus 2011, werd ook de inschrijving aanvaard met het nieuwe actieplan voor de cyclus De doelstelling is opnieuw tijdens het actiejaar minimaal 4 milieudoelstellingen in concrete acties om te zetten en aan de evaluatiecommissie voor te leggen. Tot nu toe werden er verschillende acties uitgevoerd onder 6 thema s, nl. milieubeleid, voorkomen luchtverontreiniging, afvalpreventie, milieuaspecten bij inkoop, energie en omgeving. In het kader van de nieuwe cyclus werden een aantal acties opgenomen: communicatie rond de verschillende acties. Dit is gebeurd zowel op het intranet, het internet als in het jaarverslag. De website van water-link is uitgebreid met een luik milieu onder de noemer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De voornaamste bedoeling is een bondig overzicht te geven van de diverse inspanningen aan alle belanghebbenden; sinds de start van de ideeënbox op de intranet zijn er tal van goede ideeën binnengekomen. In totaal zijn er reeds 45 ideeën ingediend. Elke maand wordt er een winnende idee gekozen en gepubliceerd in knip-oog. Een voorbeeld is Het aanrekenen van waterverlies bij schadegevallen. De beste ideeën worden geïmplementeerd in de bedrijfsvoering; naar aanleiding van de jaarlijkse wereldmilieudag op 5 juni heeft TMVW intern de medewerkers gesensibiliseerd m.b.t. afvalvermindering en sortering; driemaandelijks staat er een nieuwe waterbesparende tip op de enveloppe. Er zijn al vier verschillende tips gepubliceerd, namelijk Neem een douche i.p.v. een bad. U verbruikt een derde minder water, Drink kraantjeswater! Goed voor het milieu en de portemonnee, Uw auto wassen met regenwater, beter voor het milieu en Herstel een lekkende kraan meteen: 1 druppel per seconde zijn 80 emmers waterverlies na 1 maand. De bestuursorganen werden hiervan geïnformeerd; sinds 2011, opstart van het project, zijn er op drie verschillende watertorens nestkastjes voor gierzwaluwen opgehangen. Deze actie heeft als doel de biodiversiteit in Vlaanderen te bevorderen Planning eerste semester 2013 De actiepunten uit het goedgekeurde plan van aanpak omvatten o.a.: overname en/of actualisatie van de milieuvergunningdossiers van de AquaFitvestigingen 11

13 verdere wegwerking van de geïdentificeerde veiligheids- en milieuactiepunten het uitvoeren van de opvolgingsaudits inzake milieu, veiligheid en gezondheid verdere uitbouw van het milieubeleid inclusief het uitvoeren van het milieujaaractieplan opvolgen van de vigerende wetgeving de acties voortvloeiende uit de Vlarem-trein introduceren in de organisatie uitvoering van de acties uit het milieujaaractieplan i.v.m. het behalen van het milieucharter cyclus Juridische opvolging Context Samenwerking met advocaten situeert zich op meerdere niveaus. Er zijn drie belangrijke vakgebieden te onderscheiden strategie, advisering (inclusief personeelsaangelegenheden), structuren, met daarmee gepaard gaande administratiefrechtelijke procedures en de eventuele gerechtelijke uitlopers daarvan eigenlijke burgerrechterlijke procedures en daarmede samengaande adviezen inning, met daarmee gepaard gaande gerechtelijke procedures en de daarmee samengaande adviezen. Voor de aangehaalde domeinen werden langlopende raamovereenkomsten afgesloten. Doorgedreven kennis van de context en de bedrijfspolitiek enerzijds, confidentialiteit anderzijds motiveren hiertoe Rapportering Voor het eerste vakgebied, het algemeen strategisch advies, werden in 2012 diverse adviezen gevraagd en opgeleverd, een aantal is nog hangende. De facturatie bedraagt afgerond Er is voor een aantal operationele schadedossiers ongeveer betaald binnen verschillende rechtszaken, waaronder de dossiers m.b.t. het Waalse contentieux waarin afrekeningen werden gemaakt na jaren procedure. Voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheidsdossiers wordt de dekking van de erelonen voorzien binnen de polis B.A.. In 2012 werden met betrekking tot het debiteurenbeheer dossiers doorgestuurd ter dagvaarding. Voor de dossiers waarvoor reeds een vonnis is geveld, werd exclusief deurwaarderskosten aangerekend. 160% Evolutie aantal juridische dossiers t.o.v. aantal vonnissen (referentiejaar 2007) 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Aantal vonnissen Juridische dossiers Juridische dossiers Aantal vonnissen

14 Planning eerste semester 2013 Voor strategie en burgerrechtelijke dossiers werden nieuwe overeenkomsten afgesloten, die lopen tot Er wordt een nieuwe marktconsultatie opgestart voor debiteurenbeheer. 4. Betrouwbaarheid van de financiële informatie 4.1 Context Als bedrijf is TMVW gehouden tot het volgen van de vennootschapswetgeving en de boekhoudwetgeving. De controle op de jaarrekening gebeurt door een College van Commissarissen en revisoren die lid zijn van het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR). Het jaarbudget wordt opgebouwd per kostenplaats en vervolgens geïntegreerd via analytische rekeningen in de globale resultatenrekening, wat ter goedkeuring aan de diverse Directiecomités en de Raad van Bestuur wordt voorgelegd. Doorheen het jaar grijpt driemaandelijks een budgetopvolging plaats waar, indien nodig, de nodige budgetherzieningen worden doorgevoerd. Alle financieringsaangelegenheden worden statutair opgevolgd door het Directiecomité Financiering. TMVW staat onder het economisch toezicht van VMM Rapportering Het budget voor 2013 is opgemaakt en goedgekeurd door de diverse bestuursorganen. De budgetcyclus voor 2013 wordt op een continue basis opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Bij de opmaak van het budget werd reeds rekening gehouden met een eventuele prijsherziening, ingediend bij de FOD Economie. De gevraagde aanpassing werd echter geweigerd. Ten gevolge daarvan zal er reeds een budgetherziening noodzakelijk zijn. De overeengekomen rapporteringen werden aan de toezichthouder overgemaakt: De driemaandelijkse geaggregeerde rapporteringen aan VMM m.b.t. de ontvangsten aan de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsbijdragen en -vergoedingen Jaarlijkse geaggregeerde rapportering 2012 (Protocol Artikel Formulier jaarlijkse geaggregeerde rapportering m.b.t. gefactureerde/vrijgestelde/niet geïnde bedragen) Jaarlijkse gemeentelijke rapportering (inkomstenluik) 2012: Protocol Artikel Formulier jaarlijkse geaggregeerde rapportering per gemeente Tarieven per gemeente 2013 (Protocol: Artikel Rapportering tarieven gemeentelijke bijdragen/vergoeding) Waterboek 2012 (Protocol Artikel overdracht van alle facturatiegegevens waterboek) Ook aan de Regulator werden een aantal rapporten overgemaakt in de loop van 2012: het luik tarieven 31/1/2012, het luik waterbalans 31/3/2012 en de dataset alle overige data 30/09/2012. De financiering van TMVW wordt deels gediversifieerd via een MTN programma waar 180 miljoen euro wordt ontleend. Dit betreft 130 miljoen euro op lange termijn en 50 miljoen euro op korte termijn. Het plafond voor het MTN programma werd, met het oog op de financiering van de investeringsbehoefte van 2013 opgetrokken van 200 miljoen euro naar 400 miljoen euro. 31% van de van de totale schuld was in 2012 gefinancierd via een MTN-programma op korte of lange termijn. Dit is 4%-punt meer dan in Planning eerste semester 2013 Het budget voor 2013 zal op regelmatige basis worden bijgestuurd. De wijze van externe financiering zal verder geëvalueerd en bijgestuurd worden in functie van de marktevolutie. Naast de voorziene driemaandelijkse rapportering aan VMM m.b.t. de ontvangsten van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsbijdragen en -vergoedingen, wordt tevens de rapportering aan de economische toezichthouder van de uitgaven in het kader van de sanering voorzien (gemeentelijk rapporteringinstrument). 13

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

E VALUAT IER APPORT ISVAG

E VALUAT IER APPORT ISVAG 2007 E VALUAT IER APPORT ISVAG 2012 Legislatuur 2007-2012 Inhoud 1 INLEIDING p. 3 2 STRUCTUUR EN WERKING p. 5 3 BELEID 2007 2012 3.1 PERSONEEL & VEILIGHEID p. 7 3.2 EXPLOITATIE & AANVOER p. 12 3.3 ONDERHOUD

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Corporate Governance Charter 2014 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER update 25 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Raad van bestuur... 3 3. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen... 13 4.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen LEIDRAAD Regelgeving overheidsopdrachten Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen 1 Inleiding p. 3 Toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten p. 5 1. Personeel toepassingsgebied

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie