DUTCH WATER AUTHORITIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUTCH WATER AUTHORITIES"

Transcriptie

1 DUTCH WATER AUTHORITIES Het inter nationale gezicht van de Nederlandse waterschappen Jaarverslag 2014

2 WATEREXPERTISE: KENNIS BRENGEN EN HALEN Als land dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt, kent Nederland een lange historie op het gebied van waterbeheer. De internationale inzet en steun van de Nederlandse waterschappen geven een podium aan de kennis en kunde die wij internationaal te bieden hebben, maar die we ook internationaal kunnen opdoen. Internationale projecten vormen een stimulans voor innovatie en de ontwikkeling van medewerkers en organisatie. Waterschappen voelen een verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan oplossingen voor mondiale watervraagstukken én kunnen bij dragen aan het bevorderen van export, waarbij de financiële risico s voor rekening blijven van het bedrijfsleven. Binnen de Topsector Water en de Millennium Development Goals hebben waterschappen een gezamenlijke internationale ambitie uitgesproken. Waterschappen worden benaderd door partijen uit binnen- en buitenland met vragen op het gebied van waterbeheer. Daarom besloot de Commissie Internationale Zaken (CINTER) van de Unie van Waterschappen de vragen die de afzonderlijke waterschappen bereiken uit alle delen van de wereld, te verzamelen bij één loket. Het loket heeft de taak vragen te verzamelen, te analyseren en onder de diverse waterschappen te verspreiden. Verzoeken richten zich op exportbevordering, internationale samenwerking, kennisuitwisseling, rampenpreventie en internationale belangen- behartiging van onze watersector. Zo leveren de waterschappen ook een bijdrage aan de Rijksagenda op het gebied van hulp en handel, ondersteund door coördinators die specifiek zijn aangesteld voor Rembrandt Water, Disaster Risk Reduction (DRR) en de negen focuslanden. De samenwerking binnen Dutch Water Authorities vormt een cultuurverandering binnen de waterschappen. Meer dan voorheen wordt het collectieve belang centraal gesteld. Hierbij zullen we ook met andere ogen naar het personeelsbeleid moeten kijken. Een internationale werkomgeving is tegenwoordig voor veel jongeren een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde en geeft hun de ruimte zich persoonlijk te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Iets waar waterschappen alleen maar profijt van hebben. Gemotiveerde mensen die gedreven worden door ambitie en inspiratie, maken de organisatie kleurrijk, levendig en dynamisch. Dat maakt waterschappen interessante werkgevers. Voor de toekomst moet een goede balans worden gevonden tussen vraag en aanbod: enerzijds voldoen aan verzoeken vanuit het bedrijfsleven, de (buitenlandse) overheden, NGO s en kennisinstellingen, anderzijds een compensatie voor de kosten, het voorkomen van financiële risico s en de positie van de waterschappen. De cijfers die wij in dit jaarverslag hebben opgenomen, laten zien dat wij een goede koers hebben ingezet. Het bedrijfsleven, befaamde kennisinstellingen als TNO, Nederlandse en buitenlandse overheden weten ons te vinden. Het OESO-rapport Water governance in the Netherlands: Fit for the future? dat het Nederlandse watermanagement met een 8,5 beoordeelt, geeft vertrouwen voor de toekomst en internationale allure. Het is aan ons de taak en vooral de uitdaging dit hoge cijfer waar te blijven maken en zelfs zo mogelijk te optimaliseren. Dutch Water Authorities zet de Nederlandse waterschappen internationaal op de kaart. Den Haag, oktober 2014 Gerard Doornbos Bestuurslid Unie van Waterschappen en voorzitter CINTER ACHTER DE SCHERMEN VAN DUTCH WATER AUTHORITIES Het loket van Dutch Water Authorities is tot stand gekomen door de inzet van diverse partijen: CINTER - Commissie Internationale Zaken (voorzitter Gerard Doornbos), WINTER - Werkgroep Internationale Zaken (voorzitter Jaap Kelderman), Het Ontwikkel- en implementatieteam (geleid door Corné Nijburg), De 23 buitenlandcoördinatoren (1 per waterschap), De negen landencoördinatoren, Het Uniebureau (directeur Albert Vermuë, programmaleider Mark van der Werf, centrale coördinator Marcel de Ruijter). NIEUWE STRATEGIE WERELDBANK Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken denkt Dutch Water Authorities mee over de mogelijke bijdrage vanuit de waterschappen aan de nieuwe strategie van de Wereldbank om te komen tot een grotere impact van Wereldbank-projecten. ONTVANGST SENATOR In augustus ontvangt Waterschap Groot Salland onder de vlag van Dutch Water Authorities de Amerikaanse senator Barbara Boxer uit Californië. Zij bezoekt de balgstuw Ramspol, de waterkering in Kampen en het Ruimte-voor-de-Rivier-project bij Zwolle. De hoogwaterbrigade voor Kampen geldt als voorbeeld van de wijze waarop belanghebbenden bij het water- schapswerk worden betrokken. Ook is er veel belang stelling voor de wijze van financiering en de rol van de Waterschapsbank. Building with nature is a very interesting topic and the way to go in flood defense, aldus de senator. Het loket verzamelt alle verzoeken die rechtstreeks bij Dutch Water Authorities binnenkomen of die via de waterschappen worden doorgestuurd. De centrale coördinator beoordeelt de verzoeken en zet deze vervolgens uit onder de verantwoordelijke instanties of personen die de vraag in behandeling nemen. Zo komt een verzoek rond de rampenbestrijding bij de DRR-coördinator, een vraag betreffende de Vietnamese waterhuishouding bij de desbetreffende landen coördinator en verzoeken om het leveren van waterschapsdes kundigen worden doorgesluisd naar de betrokken waterschappen.

3 Voor de ontwikkeling van reguliere werkprocessen is een ontwikkel- en implementatieteam opgericht, bestaande uit Uniemedewerkers, de DRR-coördinator, de Rembrandt Water-coördinator en enkele waterschapsdeskundigen. Inmiddels heeft de WINTER de hoofdwerkprocessen goedgekeurd. Vier werkprocessen zijn ontwikkeld voor: samenwerkingsverzoeken, doorverwijzen en informeren, levering van deskundigen, excursies en presentaties. HULP VOOR ZUIVEREN BAAI VAN RIO De Nederlandse overheid heeft deze zomer een principeverzoek gedaan aan de waterschappen om mee te doen aan een groot project in Brazilië: het schoonmaken van de baai van Rio de Janeiro met het oog op de komende Olympische Spelen. Verdere uitwerking volgt nog, maar Dutch Water Authorities staat positief tegenover het verzoek en verleent graag haar medewerking. De werkprocessen zijn onder de aandacht gebracht van de 23 buitenlandcoördinatoren. Het doel van het proces en aanvullende informatie, zoals een stroomschema met daarin de benodigde procedures om het verzoek en de werkinstructies te behandelen, zijn in de instructies te vinden. Ter ondersteuning is een themagroep op Sharepoint ingericht. Hier worden alle ontvangen verzoeken ontvangen en geregistreerd. Er is ook een CV-pool te vinden, waarin de namen en gegevens van medewerkers zijn opgenomen die interesse hebben in deelname aan buitenlandse projecten. Nieuw ingevoerde verzoeken komen via een automatische melding in de mailboxen van (buiten)landcoördinatoren, voorzitters en secretarissen-directeuren. ROADSHOW NWB Op verzoek van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft Dutch Water Authorities deelgenomen aan een roadshow van de NWB voor Nederlandse en buitenlandse financiële instellingen. Men wil een nieuw product presenteren: groene obligaties. Hiermee wil de NWB investeerders interesseren in projecten van waterschappen. Vanwege de aard van de werkzaamheden van waterschappen kwalificeren nagenoeg alle activiteiten zich voor deze groene obligaties. Medewerkers van de Unie van Waterschappen met kennis van duurzaamheid sluiten op ver schillende nationale en internationale bijeenkomsten aan om de boodschap van de NWB te ondersteunen. Opbrengsten van de Waterobligaties zijn toegewezen aan een rekening bij de NWB bestemd voor financieringen van Nederlandse waterschappen. De bedoeling is 500 miljoen euro op te halen, na twee uur kon het orderboek al gesloten worden: 83 investeerders schreven voor maar liefst 1,8 miljard euro in. DE CIJFERS De registratie van verzoeken is gestart in maart 2014 en heeft zich gericht op de periode 1 januari tot en met 31 oktober Er zijn 68 verzoeken geregistreerd. De grote meerderheid is afkomstig van de Nederlandse overheid en Nederlandse bedrijven. Ook de buitenlandse overheden weten het loket inmiddels goed te vinden. Opvallend is dat Disaster Risk Reduction (DRR) vooralsnog slechts één verzoek heeft ingediend. Slechts een klein aantal verzoeken is niet in behandeling genomen, omdat het buiten het werkveld van Dutch Water Authorities viel. WATERBEHEER ETHIOPIË De demografische, economische en klimaatontwikkelingen in de Awash River Basin in Ethiopië stelt de Ethiopische overheid voor enorme uitdagingen op het gebied van waterverdeling, waterkwaliteit en stroomgebiedbeheer. De minister van Water, Irrigatie en Energie (MoWIE) vraagt de Nederlandse waterschappen om hulp bij het organiseren en verbeteren hiervan. De waterschappen hebben samen met het Water Governance Centre een Water Governance Implementation Plan opgesteld. Dutch Water Authorities zal voor de komende vier jaren blijven helpen bij het implementeren. Begin december 2014 wordt de partnerschapsovereenkomst voor de komende vier jaren in Addis Ababa getekend. Door wat voor soort organisaties wordt Dutch Water Authorities benaderd? BUITENLANDS BEDRIJF 3% BUITENLANDSE NGO 6% BUITENLANDSE OVERHEID 15% DRR 2% EU 2% NL BEDRIJF 24% NL KENNISINSTELLINGEN 3% NL NGO 7% NL OVERHEID 32% WGC 1% PARTICULIER 1% ONBEKEND 4% Dutch Water Authorities wil de samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven vergroten om de exportmarkt te vergroten. Dit gebeurt samen met Rembrandt Water. Niet alleen bedrijven vragen Dutch Water Authorities om hulp voor exportbevordering, maar ook de Nederlandse overheid en kennisinstellingen als TNO. Ongeveer een derde van de verzoeken betreft internationale samenwerking die kan leiden tot exportbevordering. Bijna driekwart van de vragen betreft het werken in een niet-focusland. Kanttekening is dat er in de huidige focuslanden al grote of langdurige projecten lopen die daarom dus niet terug te zien zijn in 32% 7% 1% 1% de cijfers betreffende nieuwe verzoeken in % 4% 3% 6% 24% 15% 2% 2% WEBSITE Op 14 november wordt de nieuwe website van Dutch Water Authorities gelanceerd. Hierop staan voorbeelden van projecten. Ook is hier het contactformulier te vinden voor het indienen van nieuwe verzoeken. Op de website wordt beknopt beschreven wat de Nederlandse waterschappen te bieden hebben op het gebied van regionaal waterbeheer, integraal waterbeheer en afvalwaterzuivering. De website is Engelstalig en klant- en conversiegericht. Dit betekent dat de website als doel heeft veel passende verzoeken voor Dutch Water Authorities te genereren. INSTRUMENT STROOMGEBIED TURKIJE Er start een nieuw project om een instrument te ontwikkelen (River Basin Explorer) waarmee het plannen van maatregelen in een stroomgebied in Turkije eenvoudiger wordt. Waterschap Peel en Maasvallei, Deltares en Witteveen & Bos zullen als ontwikkelaars deze tool toepassen in een proces met de stake- holders in het stroomgebied om te komen tot een robuust en gezond watersysteem in Turkije.

4 PRESENTATIES NEDERLANDSE AMBASSADES Op verzoek vanuit de Nederlandse ambassades in Italië, Servië en Frankrijk heeft Dutch Water Authorities hoofdsprekers geleverd voor conferenties over waterbeheer die door de ambassades worden georganiseerd. Aard verzoeken INFORMEREN 13,2% PRESENTEREN/EXCURSIES/MISSIES 38,2% SAMENWERKINGVERZOEK 36,8% WATERSCHAPPER LEVEREN 4,4% WATERSCHAPPER LEVEREN/DRR 2,9% 2,9% 4,4% 4,4% 13,2% ONBEKEND 4,4% DISASTER RISK REDUCTION IN PAKISTAN In maart 2014 wordt dijkgraaf Jan Geluk (Waterschap Hollandse Delta) verzocht deel te nemen aan een verkenningsmissie naar Pakistan. In Islamabad geeft hij een presentatie voor federale overheden (ministers van Handel, Financiën, Planning en Voedselzekerheid), waarna veldbezoeken in Lahore worden afgelegd met landbouw, irrigatie en veeteelt als thema. Afgesproken wordt daar om het Dutch Risk Reduction Team (DRR-team) begin 2015 naar Pakistan te zenden om de grote problemen op watergebied in dit land te helpen verminderen. Dijkgraaf Geluk zal deel uit maken van dit team. Als vervolg op het bezoek aan Pakistan organiseert de dijkgraaf in september 2014 een dagexcursie voor de ambassadeur van Pakistan in Nederland. Een ondergronds waterzuiveringbedrijf in Dokhaven/ Rotterdam wordt bezocht. 36,8% Verzoeken betreffen volgende continenten AFRIKA 20,6% 20,6% AZIË 13,2% 13,2% EUROPA 41,2% MIDDEN-OOSTEN 5,9% NOORD-AMERIKA 2,9% OCEANIË 1,5% 5,9% ZUID-AMERIKA 14,7% 2,9% 38,2% 41,2% Waar komen de verzoeken vandaan? 1,5% 14,7% FOCUSLAND 19,1% NIET FOCUSLAND 72,1% N.V.T. 8,8% 19,1% ,1% SAMENVATTING: 8,8% Veruit de meeste verzoeken richten zich op samenwerking of op presentaties voor buitenlandse delegaties. Concrete vragen om ondersteuning van een waterschapsdeskundige komen nog niet vaak voor. Dutch Water Authorities verwacht echter dat dit zal ver anderen als haar netwerk zich uitbreidt. Ook zijn samenwerkingsverzoeken zeer globaal omschreven en kan nadere uitwerking van een project alsnog leiden tot een verzoek van levering van expertise. Veruit de meeste vragen hebben betrekking op samenwerking met een land in Europa (41%). Daarop volgen landen in Afrika (21%), Zuid-Amerika (15%) en Azië (13%). Periode: 1 januari tot en met 31 oktober Geregistreerde verzoeken: 68 Verzoeken afkomstig van: Nederlandse overheid (22), Nederlandse bedrijven (16), buitenlandse overheden (10), overig (20). Internationale samenwerking: 75% van de verzoeken Exportbevordering: bijna 30% van de verzoeken betreft internationale samenwerking die kan leiden tot exportbevordering. Niet-focuslanden: 72% van de vragen betreft het werken in een niet-focusland. Soort verzoeken: veruit de meeste verzoeken richten zich op samenwerking of op presentaties geven voor buitenlandse delegaties. Continenten: verzoeken komen uit Europa (41%), Afrika (21%), Azië (13%) en Zuid-Amerika (15%), overig (10%).

5 DUTCH WATER AUTHORITIES ZET DE NEDERLANDSE WATERSCHAPPEN INTERNATIONAAL OP DE KAART

6 BEZOEKADRES Koningskade AA Den Haag Nederland POSTADRES Postbus AE Den Haag Nederland

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019. Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag. www.topsectorwater.nl

Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019. Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag. www.topsectorwater.nl Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019 Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.topsectorwater.nl 1 juni 2015 Visie Kennis en Innovatieagenda Topsector Water Gezamenlijke

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Nederlandse waterschappen en het buitenland 2011. Inventarisatie van internationale activiteiten van waterschappen

Nederlandse waterschappen en het buitenland 2011. Inventarisatie van internationale activiteiten van waterschappen Nederlandse waterschappen en het buitenland 2011 Inventarisatie van internationale activiteiten van waterschappen Waterschap Grensoverschrijdende projecten Projecten in de EU Projecten buiten de EU Aa

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

wereld waternet jaar verslag 2012

wereld waternet jaar verslag 2012 wereld waternet jaar verslag 2012 Een overzicht van onze projecten in 2012. voorwoord Het vijfde bestaansjaar van Wereld Waternet stond in het teken van meer transparantie. Met name op gebied van communicatie

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord EINDVERSLAG Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord 1 INHOUD Samenvatting... 3 Opdracht... 5 Omvang van de opdracht... 6 Werkwijze kwartiermaker... 6 Opbouw eindverslag... 7 Besteding SDE gelden

Nadere informatie

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT 1 Voorwoord In 2014 bestond de NVVB 20 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. We kijken terug op een buitengewoon succesvol jubileumcongres, gecombineerd

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

Helpdesk Water. helpdeskwater@rws.nl 0800-NLWATER 0800-6592837

Helpdesk Water. helpdeskwater@rws.nl 0800-NLWATER 0800-6592837 Jaarverslag 2012 Helpdesk Water helpdeskwater@rws.nl 0800-NLWATER 0800-6592837 Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Vragen in 2012... 2 Vraagafhandeling... 3 Samenwerking met andere helpdesken en loketten...

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie