Jaarverslag 2012 verantwoord beleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 verantwoord beleggen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 verantwoord beleggen Pensioenfonds PNO Media

2 2 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN 2012

3 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag verantwoord beleggen 2012 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN

4 2 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN 2012

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1 PNO Media Een nieuwe code verantwoord beleggen 8 3 De code verantwoord beleggen 10 4 Engagement Vooruitgang van engagements Milieu Corporate governance Mensenrechten en ethiek Bedrijfsstrategie en risico 28 5 Ontwikkelingen in Stemmen 34 7 Uitsluiten 38 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN

6 Voorwoord In financieel opzicht was 2012 een zeer volatiel jaar. De economische crisis in de Eurozone zorgde voor stijgende risicopremies op staatsobligaties van Zuid-Europese landen en dalende aandelenkoersen. De angst voor het uiteenvallen van de euro werd steeds groter. Waar Europese politici niet in staat bleken om gezamenlijk de financiële crisis te bezweren, daar bracht de Europese Centrale Bank (ECB) de in paniek geraakte financiële markten wel tot rust. Het vangnet dat de ECB bood, zorgde voor dalende risicopremies en stijgende aandelenkoersen. Uiteindelijk werd één van de meest turbulente jaren op de financiële markten voor het pensioenfonds ook één van de best renderende. Het rendement op de beleggingen, inclusief valuta- en rentehedge, was 15,2%. Positieve verandering tot stand brengen Voor PNO Media was het niet alleen in financieel opzicht een bijzonder jaar. Ook op het gebied van verantwoord beleggen gebeurde er veel. Zo hebben we net als vorig jaar - op al onze aandelen onze stem uitgebracht. In totaal ging het om 777 aandeelhoudersvergaderingen waarbij op meer dan agendapunten is gestemd. Daarnaast is er met een groot aantal ondernemingen engagement gevoerd. In 2012 waren er bij 227 ondernemingen 518 verschillende engagements actief. Door met bedrijven de dialoog aan te gaan, zijn we in staat onze bezorgdheid over zaken als milieu, mensenrechten en corporate governance kenbaar te maken en samen met de onderneming tot een oplossing te komen. Dit zijn vaak langjarige engagements die soms langzaam vorderen, maar vaak wel een positieve verandering bij het bedrijf tot stand brengen. Een nieuwe code verantwoord beleggen De code verantwoord beleggen die we sinds 2009 hebben, beschrijft uitgebreid de fundamentele uitgangspunten die PNO Media in het verantwoord beleggingsbeleid hanteert. De ontwikkelingen op het gebied van verantwoord beleggen staan echter niet stil. Daarom hebben we in 2012 onze code geactualiseerd in lijn met de meest recente internationale verdragen en richtlijnen op het gebied van verantwoord beleggen. In de nieuwe code verantwoord beleggen sluiten we ook staatsobligaties van enkele landen uit van ons beleggingsuniversum. We beleggen niet in landen waartegen sancties zijn uitgevaardigd door de Verenigde Naties of landen die structureel de persvrijheid beperken. 4 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN 2012

7 Ontwikkelingen in 2012 Verantwoord beleggen is een thema dat steeds meer aandacht krijgt in de media en bij maatschappelijke organisaties. Zo publiceerde de Campagne tegen Wapenhandel in oktober 2012 een onderzoeksrapport over de beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen in kernwapensystemen. De Campagne tegen Wapenhandel publiceerde een lijst met bedrijven die zich bezighouden met de productie van kernwapensystemen en riep pensioenfondsen op niet meer in deze bedrijven te beleggen. Wij hebben de bedrijfsactiviteiten van de betreffende bedrijven zelfstandig onderzocht en hebben op basis van onze bevindingen een aantal van hen op onze uitsluitingslijst geplaatst. Een andere ontwikkeling op het gebied van verantwoord beleggen is het wettelijke verbod op investeringen in bedrijven die zich bezighouden met de productie, verkoop en distributie van clustermunitie of cruciale onderdelen hiervan. PNO Media sluit al bedrijven op basis van dit criterium uit. Hoewel dit verbod op 1 januari 2013 officieel van kracht is gegaan, hebben we al in 2012 de nodige voorbereidingen getroffen en onze uitsluitingslijst verder gespecificeerd. Hilversum, 27 april 2013 Pensioenfonds PNO Media namens deze Media Pensioen Diensten L.G. Witkamp AAG Directeur Drs. L.J. van der Put RBA Directeur Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN

8 PNO Media Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN 2012

9 hoofdstuk 1 PNO Media 2012 In 2012 is het belegd vermogen van PNO Media gegroeid van 3,4 miljard naar bijna 4,1 miljard. De groei komt onder andere door het hoge beleggingsresultaat dat in het afgelopen jaar is behaald. Inclusief het resultaat van de rente- en valuta-afdekking was het rendement 15,2%. Het belegd vermogen is ook gegroeid doordat in 2012 het pensioenfonds voor het Film- en Bioscoopbedrijf is toegetreden tot PNO Media. Opvallend was dat een van de meest turbulente jaren op de financiële markten voor PNO Media ook een van de best renderende blijkt te zijn. Uiteindelijk behaalde de beleggingsportefeuille een rendement van 11,3% (na kosten) en inclusief valuta- en rente-afdekking van 15,2%. De drie kernmarkten laten positieve rendementen zien en presteerden beter dan de relevante benchmark. De best presterende kernmarkt in 2012 was aandelen met een rendement van 17,5%. De kernmarkt vastrentende waarden laat door de dalende rente en de ingekomen spreads een rendement zien van 9,9%. De kernmarkt alternatieve beleggingen behaalde een rendement van 4,0%. Samenstelling beleggingsrendement 2012 Portefeuille Gewicht eind 2012 Marktwaarde ( mln) Rendement Vastrentende waarden 49% ,9% Aandelen 36% ,5% Alternatieve beleggingen 15% 620 4,0% Totaal voor afdekking valutarisico 100% ,3% Totaal na afdekking valutarisico ,5% Totaal fonds ,2% De beleggingsportefeuille wordt beheerd door Media Pensioen Diensten (MPD). MPD selecteert vermogensbeheerders die ieder een deel van de beleggingsportefeuille beheren. Elke vermogensbeheerder krijgt de opdracht mee om binnen een bepaalde regio of op basis van een specifieke beleggingsstijl het vermogen te beheren. Figuur 1: Belegd vermogen naar beleggingscategorie 36% 49% 9% 5% 1% Aandelen Vastrentende waarden Vastgoed Private equity Infrastructuur Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN

10 Een nieuwe code verantwoord beleggen 8 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN 2012

11 hoofdstuk 2 Een nieuwe code verantwoord beleggen PNO Media heeft sinds 2002 een code verantwoord beleggen. Een aantal fundamentele uitgangspunten op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, dierenwelzijn, controversiële wapens en corporate governance staan hierin centraal. De code geeft daarnaast aan hoe wij met de uitgangspunten om gaan en hoe deze in het beleggingsbeleid worden geïmplementeerd. Sinds 2002 heeft verantwoord beleggen zich ontwikkeld tot een integraal onderdeel van het beleggingsbeleid van PNO Media. Deelnemers van het pensioenfonds hechten er veel waarde aan dat hun pensioengeld op een verantwoorde manier wordt belegd. Daarbij mag het voornaamste doel van het pensioenfonds echter niet uit het oog worden verloren: een zo waardevast mogelijk pensioen aanbieden aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. De code verantwoord beleggen wordt door PNO Media periodiek geëvalueerd. De laatste keer dat dit gebeurde was in Sindsdien is er op het gebied van verantwoord beleggen het nodige veranderd. Verantwoord beleggen krijgt bij institutionele beleggers steeds meer aandacht en internationaal worden er afspraken gemaakt om de leefomgeving in de ruimste zin van het woord te verbeteren. Een update van de code met de meest recente internationale verdragen en richtlijnen vonden we dan ook op zijn plaats. Om ons hierin te begeleiden hebben we een gerenommeerd onderzoeksbureau ingeschakeld dat ons verantwoord beleggingsbeleid heeft geëvalueerd en adviezen heeft uitgebracht over hoe het beleid verder kan worden ontwikkeld. Het onderzoek is in de tweede helft van 2012 uitgevoerd en door het bestuur eind 2012 vastgesteld. De voornaamste wijzigingen in de nieuwe code ten opzichte van de oude code zijn: De code verantwoord beleggen is geactualiseerd op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, wapens, dierenrechten en milieu. Bescherming van gezondheid en welzijn wordt als fundamenteel uitgangspunt toegevoegd. Er wordt een aantal landen op de uitsluitingslijst geplaatst. Er mag niet in staatsobligaties worden belegd van landen die op de lijst vermeld staan. PNO Media sluit landen uit die door de Verenigde Naties op de sanctielijst zijn geplaatst. Daarnaast sluiten wij enkele landen uit waar de persvrijheid ernstig en structureel wordt geschonden. De uitsluitingslijst wordt aangepast op basis van de nieuwe code verantwoord beleggen. De volledige code verantwoord beleggen kan worden gedownload op onze website: Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN

12 De code verantwoord beleggen 10 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN 2012

13 hoofdstuk 3 De code verantwoord beleggen De volledige code verantwoord beleggen van PNO Media staat op de website De website bevat algemene informatie over verantwoord beleggen en we publiceren hierop al onze beleggingen. Ook is op de website terug te vinden hoe wij hebben gestemd op onze aandelen. In dit hoofdstuk beschrijven we de fundamentele uitgangspunten uit onze code verantwoord beleggen. Respecteren van mensenrechten PNO Media onderschrijft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die in 1948 werd aangenomen door de Verenigde Naties. De Universele Verklaring beschrijft de rechten en vrijheden van ieder mens zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. PNO Media onderschrijft tevens het Protect, Respect and Remedy Framework van professor John Ruggie, Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties op het gebied van bedrijven en mensenrechten. Respecteren van arbeidsrechten PNO Media onderschrijft de vier Fundamentele Principes en Rechten op het Werk van de International Labour Organisation (ILO) ten aanzien van arbeid en arbeidsomstandigheden: vrijheid van vereniging en erkenning van het recht op collectieve onderhandeling; het verbod op alle vormen van gedwongen arbeid; het verbod op kinderarbeid; het verbod op discriminatie (op grond van etniciteit, geslacht of sociale afkomst) met betrekking tot het aanbieden van werk of specifieke functies. Het Protect Respect en Remedy Framework van professor Ruggie benadrukt dat de verplichting van bedrijven om mensenrechten te respecteren geldt voor alle mensenrechten die in internationale verdragen zijn opgenomen. Bescherming van gezondheid en welzijn PNO Media onderschrijft het recht op gezondheid. Dit is een erkend mensenrecht, in 1946 voor het eerst geformuleerd bij de oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als: het recht op het genieten van de hoogst haalbare standaard van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het is een onderwerp waaronder veel zaken vallen: toegang tot gezondheidszorg, veilig drinkwater, juiste sanitaire voorzieningen, veilig voedsel, huisvesting, gezonde werkomstandigheden, onderwijs en informatie over gezondheid, en gendergelijkheid. De voorzieningen voor gezondheidszorg moeten zowel fysiek als economisch voor iedereen toegankelijk zijn, zonder onderscheid. Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN

14 hoofdstuk 3 De code verantwoord beleggen Tegengaan van corruptie Corruptie is het verrichten of nalaten van handelingen met als doel een persoon, groep of organisatie te bevoordelen, zonder dat deze op legitieme gronden aanspraak kan maken op dat voordeel. Corruptie omvat uiteenlopende gedragingen, waaronder omkoping, afpersing, fraude, witwassen, maar ook het betalen van steekpenningen. PNO Media onderschrijft onder andere de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de Business Principles for Countering Bribery van Transparency International ten aanzien van het tegengaan van corruptie. Beschermen van het milieu en het klimaat Besluiten en activiteiten van organisaties hebben effect op de natuurlijke leefomgeving van de mens, aangeduid als het milieu. Het niet-duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen van de aarde en de ecosystemen die deze hulpbronnen leveren (natural capital), is in feite kapitaalvernietiging. Het is van belang dat natuurlijke hulpbronnen zorgvuldig worden gebruikt en de biodiversiteit daarin wordt beschermd. Het identificeren en waarderen van natuurlijke hulpbronnen en de bijbehorende diensten kan leiden tot betere besluitvorming over het beheren en beschermen van de natuurlijke leefomgeving. Daarnaast moet elke organisatie ernaar streven om milieuvervuiling en klimaatverandering te voorkomen. PNO Media spreekt van milieuvervuiling als sprake is van aantasting of verontreiniging van het (leef)milieu door menselijke activiteiten. Bijvoorbeeld door chemische verbindingen, lawaai, warmte, licht en energie in het milieu te brengen met schadelijke effecten tot gevolg die een gevaar vormen voor zowel de gezondheid en welvaart van de mens als voor de biodiversiteit van de natuur. PNO Media onderschrijft onder andere de richtlijnen van het Earth Charter, de Verklaring van Rio, de UN Convention on Biological Diversity en de UN Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 12 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN 2012

15 hoofdstuk 3 De code verantwoord beleggen Geen controversiële wapens en wapenhandel PNO Media wil niet betrokken zijn bij de productie van wapens en wapensystemen, of essentiële onderdelen daarvan, die volgens internationaal recht verboden zijn, of die in het gebruik fundamentele humanitaire principes schenden. De bedoelde humanitaire principes omvatten het principe van evenredigheid (onnodig leed moet voorkomen worden) en het principe van onderscheid (militaire doelen en burgerdoelen dienen te worden onderscheiden). Concreet worden de volgende wapens bedoeld: chemische en biologische wapens, kernwapens, antipersoonsmijnen en clustermunitie. PNO Media onderschrijft onder andere het Non-proliferatieverdrag inzake nucleaire wapens, het Verdrag van Ottawa (landmijnen) en het Verdrag tegen clustermunitie. Respecteren van normen voor corporate governance PNO Media onderschrijft de normen voor corporate governance van de OECD (Principles of Corporate Governance) en het International Corporate Governance Network (Statement on Global Corporate Governance Principles). Deze normen voor corporate governance hebben betrekking op: het doel van de onderneming, winst voor aandeelhouders; openheid en transparantie over activiteiten; monitoring en controle van activiteiten; eigendom, verantwoordelijkheden, stemrechten en corrigerende maatregelen van aandeelhouders; bestuur en directie van de onderneming; vergoedingenbeleid binnen de onderneming; burgerschap, relaties met belanghebbenden en ethisch gedrag van de onderneming. Respecteren van normen voor dierenwelzijn PNO Media onderschrijft de The Five Freedoms, de conventies van de Raad van Europa met betrekking tot dierenwelzijn in de intensieve veehouderij en tijdens transport. Tevens ondersteunt PNO Media het voorstel voor een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn van de World Society for the Protection of Animals (WSPA). Deze richtlijnen gaan er van uit dat dieren een bewustzijn hebben en kunnen lijden. Elk handelen dat aanzet tot geweld tegen dieren wordt daarom afgekeurd. De behoeften die dieren hebben voor hun welzijn moeten worden gerespecteerd. Daarbij moet gedacht worden aan: toegang tot voldoende drinkwater en voedsel dat bij de diersoort past; een relatief gezonde en stressarme omgeving; voorkomen van pijn, letsel en ziekte; het kunnen ontplooien van natuurlijk gedrag; omstandigheden creëren die lijden voorkomen. Bij vormen van veehouderij die uitsluitend gericht zijn op de productie van bont wil PNO Media niet betrokken zijn. Bij vormen van veehouderij voor voedings- en andere gebruiksproducten vindt PNO Media het respecteren van normen voor dierenwelzijn van belang. Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN

16 hoofdstuk 3 De code verantwoord beleggen Stemmen, engagement en uitsluiten PNO Media verwacht van de ondernemingen waarin het belegt dat zij handelen in overeenstemming met onze code verantwoord beleggen. Handelen ondernemingen in strijd met onze uitgangspunten, dan wenden we onze invloed als aandeelhouder aan om te bewerkstelligen dat die ondernemingen hun gedrag veranderen. Hiervoor hebben we verschillende mogelijkheden: we stemmen op al onze aandelen, we gaan in dialoog met deze ondernemingen (engagement) of we sluiten ondernemingen uit van ons beleggingsuniversum. Van het laatste geval is alleen sprake bij zeer ernstige of structurele schendingen van onze fundamentele uitgangspunten. Uitsluiten van landen In de nieuwe code verantwoord beleggen sluit PNO Media ook een aantal landen uit van het beleggingsuniversum. We beleggen niet in staatsleningen van landen die op de uitsluitingslijst zijn opgenomen. Ook van overheden verwachten we dat zij handelen overeenkomstig onze fundamentele uitgangspunten. Onze uitgangspunten zijn overigens in lijn met die van de Principles for Responsible Investment (voorheen UNPRI). Een land wordt op de uitsluitingslijst geplaatst wanneer: de overheid van een land systematisch en herhaaldelijk een fundamenteel uitgangspunt schendt; en/of de overheid van een land onvoldoende maatregelen neemt om structurele schendingen van de fundamentele uitgangspunten door ingezetenen (individuen en organisaties) tegen te gaan of gerechtelijk te vervolgen. 14 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN 2012

17 hoofdstuk 3 De code verantwoord beleggen Dit geldt in ieder geval voor staten waartegen sancties zijn opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Deze sancties worden opgelegd als staten structureel fundamentele mensenrechten schenden. De sancties kunnen betrekking hebben op de handel in bepaalde goederen met het betreffende land, maar zijn ook vaak gericht tegen bepaalde machtige individuen die reisbeperkingen worden opgelegd en wiens banktegoeden worden bevroren. In landen die op de VN-sanctielijst voorkomen beleggen we niet in staatsobligaties die zijn uitgegeven door dat land. Als pensioenfonds voor de mediasector hechten we veel belang aan persvrijheid. PNO Media heeft daarom besloten om staatsobligaties die worden uitgegeven door staten die de persvrijheid ernstig schenden, eveneens uit te sluiten van zijn beleggingen. Op basis van de Persvrijheid Index van de internationale organisatie Reporters Without Borders, wordt beoordeeld voor welke staten dit geldt. Reporters Without Borders verzet zich tegen censuur en wetten die de persvrijheid ondermijnen. Ook streeft deze organisatie naar verbetering van de veiligheid van journalisten en staat journalisten bij die vervolgd, gevangen gezet of gemarteld worden. In de Persvrijheid Index worden alle staten ter wereld beoordeeld naar de mate waarin overheidsdiensten in het betreffende land verantwoordelijk zijn voor geweld tegen journalisten en de mate waarin de overheid de media controleert en censuur toepast. PNO Media heeft ervoor gekozen staatsobligaties van staten waar de persvrijheid door Reporters Without Borders als een very serious situation wordt getypeerd, uit te sluiten van beleggingen. Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN

18 Engagement 16 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN 2012

19 hoofdstuk 4 Engagement Wanneer ondernemingen handelen in strijd met onze code verantwoord beleggen gebruiken we onze invloed als aandeelhouder om te bewerkstelligen dat deze ondernemingen hun gedrag veranderen in overeenstemming met onze fundamentele uitgangspunten. Een manier om die gedragsverandering te bewerkstelligen is door in overleg te treden met de onderneming. Dat noemen we engagement. De engagementbenadering houdt in dat we via een gespecialiseerd extern onderzoeksbureau, en waar mogelijk samen met andere institutionele beleggers, de dialoog opzoeken met ondernemingen met als doel een positieve verbetering in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen. In 2012 heeft PNO Media met in totaal 227 ondernemingen een actieve engagement gevoerd. Het komt vaak voor dat er met een bedrijf over verschillende onderwerpen een engagement wordt gevoerd. Een engagement over een milieukwestie heeft vaak ook gevolgen voor bijvoorbeeld de bedrijfsstrategie en het risicomanagement. In 2012 zijn er over 518 verschillende onderwerpen engagements gevoerd. De beleggingsportefeuille van PNO Media is verspreid over de hele wereld en bevat in 2012 gemiddeld zo n ondernemingen. Het land waar een onderneming haar beursnotering heeft, hoeft echter niet het land te zijn waar de oorsprong van de engagement zich bevindt. Zo kan het hoofdkantoor van een onderneming de beursnotering in Amsterdam hebben, terwijl de reden van de engagement mogelijk een milieukwestie in China is. In de volgende figuur is te zien waar de hoofdkantoren van de ondernemingen zich bevinden waarmee PNO Media een of meerdere engagements heeft gevoerd. Figuur 2: Ondernemingen met engagements naar regio 8% 57% 79% 52% 31% Azie Opkomende markten Europa Noord Amerika VK Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN

20 hoofdstuk 4 Engagement De engagements die met de ondernemingen zijn gevoerd, hebben vaak uiteenlopende onderwerpen en zijn over het algemeen bedrijfsspecifiek. Ter verduidelijking hebben we de 518 engagements verdeeld in thema s: 99 engagements hadden betrekking op het thema milieu, 251 engagements hadden betrekking op het thema corporate governance, 97 engagements hadden betrekking op het thema mensenrechten en ethiek en 71 engagements gingen over bedrijfsstrategie en risico. Figuur 3: Engagements naar thema Milieu Corporate governance Mensenrechten en ethiek Bedrijfsstrategie en risico 18 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN 2012

21 hoofdstuk 4 Engagement 4.1 Vooruitgang van engagements De engagements die PNO Media met een onderneming voert kunnen enkele weken in beslag nemen, maar het komt ook voor dat engagements een aantal jaren voortduren. De lengte van de engagement hangt af van de aard ervan en de bereidheid van de onderneming om samen te werken om tot een voor beide partijen aanvaardbare uitkomst te komen. Samen met onze ESG-adviseur Hermes Equity Ownership Services ( Hermes ) hebben we een methodiek ontwikkeld om de voortgang van de engagements te volgen. Een engagementproces bestaat uit een reeks van stappen met als eindresultaat een succesvolle (en soms ook niet-succesvolle) engagement; de stappen tussen het bepalen van de doelstelling van de engagement en de uiteindelijke afronding ervan noemen we mijlpalen. Toelichting mijlpalen engagements Status actieve engagement Voltooide engagement Mijlpaal 0 Mijlpaal 1 Mijlpaal 2 Mijlpaal 3 Mijlpaal 4 Niet succesvol Bepalen van nieuwe doelstelling voor engagement Kenbaar maken bij onderneming van bezorgdheid Erkenning van bezorgdheid door onderneming Ontwikkelen van strategie/vaststellen van doelen Strategie succesvol geïmplementeerd Engagement niet succesvol. stopzetten/ uitsluiten of nieuwe poging In 2012 heeft PNO Media in totaal 518 verschillende engagements gevoerd. Hiervan zijn 52 engagements nieuw. Wanneer er aanwijzingen zijn dat een onderneming activiteiten verricht die in strijd zijn met onze principes voor verantwoord beleggen, dan wordt een bureauonderzoek gedaan naar de kwestie. Indien noodzakelijk vindt er contact plaats met het betreffende bedrijf of wordt er informatie ingewonnen bij belanghebbende partijen zoals maatschappelijke organisaties of toezichthoudende instanties. Blijkt inderdaad sprake te zijn van een overtreding, dan wordt er een engagement gestart. Nadat de doelstelling van de engagement is vastgesteld (mijlpaal 0) wordt de engagement geïntensiveerd en vindt er, via briefwisseling en mondelinge toelichting, contact plaats met de onderneming waarbij de aard van de bezorgdheid kenbaar wordt gemaakt. Over het algemeen zijn ondernemingen bereid om met aandeelhouders, naast de reguliere aandeelhoudersvergadering (AvA), in dialoog te gaan. Het gebeurt echter ook dat men niet bereid is om over een bepaalde kwestie te praten. Of dat er wel een dialoog plaatsvindt, maar dat al snel blijkt dat de onderneming geen commitment toont om er samen uit te komen. Uiteindelijk is het doel om een kwestie op een voor beide partijen aanvaardbare wijze op te lossen. In veel gevallen worden engagements door de onderneming juist zeer gewaardeerd. De initiatiefnemers van een engagement fungeren voor een onderneming als voelsprieten in de samenleving en maken de onderneming attent op maatschappelijk relevante ontwikkelingen. Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN

22 hoofdstuk 4 Engagement Engagements vinden veelal achter de schermen plaats omdat ondernemingen vaak alleen bereid zijn om samen een bepaalde kwestie op te lossen als dit in vertrouwelijkheid gebeurt. De kans op eventuele reputatieschade speelt hierin een belangrijke rol. Zouden we de engagement in het openbaar willen voeren, dan kunnen we veel minder effectief optreden. Is het nodig om toch een kwestie in het openbaar aan de kaak te stellen, dan gebeurt dit meestal via de AvA. Van de 518 actieve engagements zijn er 22 met succes afgerond. 4 engagements zijn voortijdig gestaakt. Wanneer een egagement niet succesvol is, zal er per geval een besluit worden genomen of het bedrijf tot het beleggingsuniversum blijft behoren of dat het op de uitsluitingslijst wordt geplaatst. In alle 4 de gevallen blijft het bedrijf tot ons beleggingsuniversum behoren en wordt het niet op de uitsluitingslijst geplaatst. Bijna de helft van de engagements heeft betrekking op het thema corporate governance. Het gaat dan vaak om zaken als een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht. Bij het onderwerp milieu zijn veruit de meeste engagements met ondernemingen uit de olie-, gas- en mijnbouwsector. Het thema mensenrechten en ethiek richt zich vooral op de arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving. Bij het thema bedrijfsstrategie en risico benadrukken wij vaak het belang van het scheiden van de functie van CEO en Chairman (in Nederlandse termen gaat het om een scheiding tussen bestuur en de raad van commissarissen). In de volgende hoofdstukken bespreken we per thema de belangrijkste ontwikkelingen. Status engagements per thema Thema Engagements Status actieve engagements Voltooide engagements Mijlpaal 0 Mijlpaal 1 Mijlpaal 2 Mijlpaal 3 Mijlpaal 4 Niet succesvol Milieu Corporate governance Mensenrechten en ethiek Bedrijfsstrategie en risico Totaal engagements Vooruitgang in een engagement betekent dat een mijlpaal met succes is afgerond en de engagement zich naar een volgende mijlpaal verplaatst. Deze mijlpaal is dan de nieuwe doelstelling van de engagement. Als een engagement zich na een jaar nog in dezelfde mijlpaal bevindt, betekent dat niet dat er geen voortgang is geboekt. Engagements lopen vaak meerdere jaren en de voortgang gaat vaak met kleine stapjes. 20 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN 2012

23 Ook de implementatie van een met een onderneming overeengekomen verbeterde bedrijfsvoering heeft tijd nodig. Met name verbeteringen in de fysieke bedrijfsvoering, zoals het aanpassen van productieprocessen ter verbetering van het milieu, nemen tijd in beslag. Hieronder geven we de vooruitgang van de engagements per thema weer. Vooruitgang engagements per thema Milieu Mensenrechten en ethiek Corporate governance Bedrijfsstrategie en risico Geen vooruitgang Positieve vooruitgang Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN

24 hoofdstuk 4 Engagement 4.2 Milieu In 2012 voerde PNO Media voor het thema milieu 99 engagements met 82 verschillende ondernemingen. Hiervan is één engagement met succes afgerond, het betrof een engagement met het bedrijf Petrobras. Van de 99 engagements is bij 19 een mijlpaal met succes afgerond en de volgende stap gezet naar een nieuwe mijlpaal. 80 engagements bevinden zich nog in dezelfde fase. Dit betekent niet dat er geen vooruitgang is geboekt. Engagements, en met name milieu-engagements, hebben vaak een lange doorlooptijd. Het duurt over het algemeen vrij lang voordat een maatregel is ingevoerd en de gevolgen meetbaar zijn. Status engagements milieu Thema Engagements Status actieve engagements Voltooide engagements Mijlpaal 0 Mijlpaal 1 Mijlpaal 2 Mijlpaal 3 Mijlpaal 4 Niet succesvol Milieu Vooruitgang engagements milieu Milieu Geen vooruitgang Positieve vooruitgang In 2012 hebben we veel engagements voor het thema milieu gevoerd met ondernemingen uit de olie-, gas- en mijnbouwsector. Fossiele grondstoffen zijn steeds moeilijker te winnen waardoor de exploitatie ervan vaker plaatsvind op locaties die voorheen nog als niet-winbaar werden geclassificeerd. Zo wordt er bijvoorbeeld voor de kust van Brazilië naar olie geboord op een diepte van 4-6 kilometer. Ook wordt steeds vaker zogeheten onconventionele olie en gas gewonnen, zoals schaliegas. Deze tot voorheen onbereikbare voorraden fossiele brandstoffen zijn door technologische ontwikkelingen beschikbaar geworden. Echter, hoe complexer de winning van deze fossiele brandstoffen hoe groter de kans op ongelukken en milieuschade. De olieramp in 2010 in de Golf van Mexico is daar een voorbeeld van. In onze engagements met olie- en mijnbouwbedrijven vragen we hoe deze bedrijven lekkages en verspilling proberen te voorkomen. Het is ook belangrijk dat milieurapportages openbaar zijn en dat aandeelhouders de voortgang van het oplossen van eventuele problemen kunnen monitoren. 22 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN 2012

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

pensioenspecial Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media December 2012 wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen.

pensioenspecial Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media December 2012 wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen. pensioenspecial December 2012 Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen.nl Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Visie en uitgangspunten 4 1.1 Beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2010

Jaarverslag verantwoord beleggen 2010 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag verantwoord beleggen 2010 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag verantwoord beleggen 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1 PNO Media in cijfers 7 2 Engagement

Nadere informatie

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VOORWOORD Vernieuwen om voorop te blijven lopen Aandacht voor mens, milieu en de manier waarop ondernemingen bestuurlijk zijn georganiseerd, speelt al jarenlang een

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Corporate governance en stemmen 4 Bijlagen 1 Inleiding Verantwoord beleggen Stichting

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT. Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT. Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT Onze tien leidende beginselen voor verantwoord beleggen Dit zijn de globale criteria op basis waarvan wij invulling geven aan verantwoord beleggingsbeleid.

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 >> > ABP Verslag verantwoord beleggen 2013 1 > 4. Woord vooraf 6. 2013 in getallen 8. Beleid voor verantwoord beleggen 10. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 5. 2. Kengetallen in 2012 7. 3. Het verantwoord beleggen 8. 4. De uitvoering van het 12 verantwoord beleggenbeleid

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 5. 2. Kengetallen in 2012 7. 3. Het verantwoord beleggen 8. 4. De uitvoering van het 12 verantwoord beleggenbeleid Verslag verantwoord beleggen 2012 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. Kengetallen in 2012 7 3. Het verantwoord beleggen 8 beleid van SPW 3.1 Doel van verantwoord beleggen 8 3.2 De pijlers van het verantwoord

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 9 Collectief engagement 15 Corporate Governance 17 Bijlagen

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Verslag verantwoord beleggen 2011 Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2 Voorwoord In 2011 was er veel onrust op de financiële markten en moest gereageerd worden op het afnemende vertrouwen

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen PME Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen volgens PME 1) PME streeft naar een goed én verantwoord rendement. We beleggen op basis van de zogenoemde ESG-criteria:

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 10 Collectief engagement 17 Corporate Governance 18 Bijlagen

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

Verslag Verantwoord Beleggen ABP

Verslag Verantwoord Beleggen ABP Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen ABP 2011 Vanuit de deelnemer bekeken 1 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 2 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Evaluatie Verantwoord Beleggen (beleid en uitvoering)

Hoofdstuk 1: Evaluatie Verantwoord Beleggen (beleid en uitvoering) Aan : Bestuur Mn Services Fondsenbeheer BV Van : Directie VB Opsteller : Kris Douma, Head of Responsible Investment Support & Active Ownership Datum : 23 februari 2010 Onderwerp : Vaststelling beleid en

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 4 1. Verantwoord beleggen de VN principes voor verantwoord beleggen en de tien leidende beginselen van de Mn Fondsen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Beleid voor verantwoord beleggen 6. 3. Uitvoeringsbeleid richting ondernemingen 18. 4. Uitsluitingen van bedrijven en landen 31

Inhoudsopgave. 1. Beleid voor verantwoord beleggen 6. 3. Uitvoeringsbeleid richting ondernemingen 18. 4. Uitsluitingen van bedrijven en landen 31 2013 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 2013 in kengetallen 5 1. Beleid voor verantwoord beleggen 6 1.1 Doel van verantwoord beleggen 6 1.2 Uitgangspunten van ons beleid verantwoord beleggen 6 1.2.1 De ESG-factoren

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2014 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Corporate governance en stemmen 4 Bijlagen 1 Inleiding Verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie