Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser"

Transcriptie

1 Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010

2 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) Rapprtnummer 2010/ Datum Augustus 2010 Opdrachtgever Gemeente Lsser Auteurs Jasper Lhuis Marjlein Meurs Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de pdrachtgever Het vernemen uit deze publicatie is tegestaan, mits de brn duidelijk wrdt vermeld.

3 Inhud blz. Samenvatting I 1. Inleiding Achtergrnd Onderzeksvraag en delgrep Methde van nderzek Leeswijzer 2 2. Dienstverlening Wm-lket Keuzemgelijkheden Infrmatievrziening Telefnische bereikbaarheid Algemene verbetersuggesties uitvering Wm 4 3. Aanvraagprcedure Aanvragers Wm-prduct Termijn en afhandeling van de aanvraag Cntact met medewerker Wm-lket Prcedure van aanvraag Klachten en bezwaar 9 4. Gebruik en tevredenheid Wm-prducten Kwaliteit van de dienstverlening Huishudelijke hulp Participatie Wm-raad 13 Bijlagen 14 Bijlage 1. Vragenlijst 15 Bijlage 2. Open antwrden 23 Bijlage 3. Uitkmsten VWS vragenlijst 25

4 Samenvatting Samenvatting Achtergrnd van het nderzek Met de invering van de Wet maatschappelijke ndersteuning (Wm) per 1 januari 2007, is de gemeente Lsser verantwrdelijk gewrden vr activiteiten en vrzieningen die het mensen mgelijk maken m mee te kunnen (blijven) den in de samenleving. Bij de Wm hrt k een verantwrdingsplicht; is het beleid van de gemeente deltreffend? Ter beantwrding van deze vraag meet de gemeente jaarlijks de tevredenheid van vragers van maatschappelijke ndersteuning. I&O Research heeft in pdracht van de gemeente Lsser een klanttevredenheidsnderzek uitgeverd nder Wm-aanvragers in De belangrijkste resultaten van het nderzek zijn hiernder p een rijtje gezet. Dienstverlening Wm-lket Over het geheel genmen is er sprake van een breed gedeelde tevredenheid nder aanvragers ver de Wm-dienstverlening van de gemeente Lsser. Over de telefnische bereikbaarheid van het Wm-lket is driekwart van de aanvragers tevreden. Het Wm-aanbd van de gemeente Lsser bestaat uit verschillende prducten f diensten. Vijf p de zes aanvragers is tevreden ver de keuzemgelijkheden ten aanzien van de verschillende Wmprducten. En m ged te kunnen kiezen welk prduct f welke vrm van dienstverlening wenselijk is, heeft de aanvrager infrmatie ndig die eenvudig te begrijpen is. Ok hiervr geldt dat driekwart van de aanvragers tevreden is ver de infrmatie die zij van de gemeente hebben gekregen ver de Wm-prducten. Aan het einde van de vragenlijst knden aanvragers algemene pmerkingen en verbetersuggesties ver de uitvering van de Wm plaatsen. Van deze mgelijkheid is beperkt gebruik gemaakt, wat k aangeeft dat er geen breed gedeelde ntevredenheid is ver de uitvering van de Wm. De genemde verbetersuggesties betreffen nder andere de vrlichting ver eventuele andere ndersteuningsmgelijkheden, inlevingsvermgen vr de situatie van de cliënt en aanpassing van bepaalde regelingen, zals verhging van de vergeding f het maximum aantal uren huishudelijke hulp. Aanvraagprcedure De Wm-aanvragen in 2009 betrffen vral vrzieningen vr huishudelijke verzrging. Bij vier p de tien aanvragen is een afspraak gemaakt ver de behandeltijd. In die gevallen wrdt de aanvraag negen van de tien keer binnen de gestelde termijn afgehandeld. Ongeveer acht p de tien aanvragers is tevreden ver de behandeltijd. Dat wil zeggen dat de behandeltijd vereen kwam met hun verwachtingen f krter was dan verwacht. Een achtste deel vnd de behandeltijd langer dan dat ze verwacht hadden. Een ruime meerderheid van de aanvragers is tevreden ver de wijze waarp zij dr de medewerker van de gemeente Lsser gehlpen zijn bij de behandeling van hun vraag. Vral de beleefdheid en vriendelijkheid van de medewerkers scren ged. Het rdeel van de aanvragers ver het gehele aanvraagprces is ruim vldende. Vijf p de zes aanvragers is hierver tevreden. Gebruik en tevredenheid Wm-prducten De tevredenheid ver de kwaliteit van de geleverde Wm-vrziening is tamelijk hg. Vijf p de zes is hierver tevreden. Bvendien geeft driekwart aan dat ze dr de Wm-ndersteuning beter kunnen functineren in de samenleving. I

5 Samenvatting Vr de gemeente Lsser is het van belang m te weten he de uitverende rganisaties van huishudelijke hulp presteren in de gen van de klanten. TSN en Slace zijn de grtste aanbieders van huishudelijke verzrging. Over het algemeen is een ruime meerderheid tevreden ver de verschillende nderdelen van de ndersteuning. De planning van de hulp scrt verhudingsgewijs het best. Participatie De bekendheid van de Wm-adviesraad is niet bijznder hg. Slechts drie p de tien Wmaanvragers heeft weleens van (de activiteiten van) de Wm-adviesraad gehrd. Van de aanvragers die wel p de hgte zijn van (de activiteiten van) de adviesraad, is tweederde tevreden ver de wijze waarp hun belangen behartigd wrden. II

6 Inleiding 1. Inleiding 1.1 Achtergrnd Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ndersteuning (Wm) in werking getreden. Met de invering van de Wm zijn er nieuwe mgelijkheden, maar k nieuwe taken en verplichtingen p het pad van gemeenten gekmen. De gemeente heeft de eindverantwrdelijkheid gekregen vr de activiteiten en vrzieningen die het mensen mgelijk maken m mee te kunnen (blijven) den in de samenleving. De Wm bevat daarnaast een verantwrdingsplicht, zwel ten pzichte van de eigen burgers als ten pzichte van het Rijk. Is het beleid van de gemeente deltreffend? Zijn de burgers tevreden ver de uitvering van de Wm in hun gemeente? Ter beantwrding van deze vragen meten gemeenten jaarlijks de tevredenheid van vragers van maatschappelijke ndersteuning. De uitkmsten van dit nderzek dienen jaarlijks te wrden gepubliceerd. Het ministerie van VWS gebruikt deze infrmatie vr een landelijke benchmarkrapprtage. Op lkaal niveau vrmt het klanttevredenheidsnderzek een belangrijke buwsteen vr nadere inkleuring van het lkale Wm-beleid. In navlging van de verantwrdingsverplichting richting het ministerie wil de gemeente Lsser de klanttevredenheid nder de aanvragers van maatschappelijke ndersteuning in 2009 in beeld brengen. Hierte heeft zij nderzeksbureau I&O Research pdracht gegeven m een klanttevredenheidsnderzek uit te veren. De resultaten van dit nderzek wrden in de vrliggende rapprtage beschreven. 1.2 Onderzeksvraag en delgrep De centrale nderzeksvraag vr het Wm-klanttevredenheidsnderzek kan als vlgt wrden gefrmuleerd: He is de klanttevredenheid nder aanvragers van maatschappelijke ndersteuning in de gemeente Lsser? Delgrep Het Wm-klanttevredenheidsnderzek is uitgeverd nder aanvragers van individuele diensten en vrzieningen in de gemeente Lsser. Deze klantengrep valt uiteen in de vlgende subgrepen: 1. vragers van huishudelijke hulp (in natura en PGB); 2. vragers van vrzieningen rndm wnen; 3. vragers van vrzieningen rndm verver en mbiliteit. Het nderzek cncentreert zich p de aanvragers van bvenstaande vrzieningen, die in het jaar 2009 cntact hebben gehad met de gemeente in verband met een nieuwe aanvraag, verlenging en/f herindicatie. Het gaat zwel m mensen aan wie de vrziening is tegekend, als m persnen van wie de aanvraag niet is gehnreerd. 1

7 Inleiding 1.3 Methde van nderzek Schriftelijke enquête Vr het nderzek is gebruikt gemaakt van een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd aan alle (unieke) Wm-aanvragers in 2009 in de gemeente Lsser. In ttaal waren dat er 638. De inhud van de vragenlijst is in verleg met de gemeente Lsser vastgesteld. Respns In ttaal hebben 244 Wm-aanvragers aan het nderzek deelgenmen. Dat kmt neer p een respns van 38 prcent. Tweederde van de respndenten is vruw (67 prcent). De gemiddelde leeftijd van de respndenten is 71,4 jaar. De jngste respndent is 7 jaar en de udste 96 jaar. 1.4 Leeswijzer De resultaten van het Wm-klanttevredenheidsnderzek wrden in de vlgende hfdstukken besprken. In hfdstuk 2 kmen enkele algemene aspecten met betrekking tt de dienstverlening van het Wm-lket aan bd, zals de telefnische bereikbaarheid van het lket. Hfdstuk 3 staat in het teken van de tevredenheid ver de aanvraagprcedure en in hfdstuk 4 wrdt ingegaan p het gebruik van Wm-prducten en de tevredenheid van de klant daarver. Tt slt wrdt in hfdstuk 5 p enkele aspecten met betrekking tt de Wm-adviesraad ingegaan, waarnder de bekendheid. 2

8 Dienstverlening Wm-lket 2. Dienstverlening Wm-lket 2.1 Keuzemgelijkheden Vijf van de zes aanvragers tevreden ver keuzemgelijkheden Het Wm-aanbd van de gemeente Lsser bestaat uit verschillende prducten f diensten. Aan de aanvragers is gevraagd in heverre zij tevreden zijn ver de keuzemgelijkheden ten aanzien van de verschillende Wm-prducten. Vijf van de zes aanvragers (84 prcent) is tevreden ver de keuzemgelijkheden. Het aandeel aanvragers dat hierver ntevreden is bedraagt maar 4 prcent. Figuur 2.1 He tevreden bent u ver de keuzemgelijkheden van de verschillende Wm-diensten, hulpverlening f prducten die de gemeente aanbiedt? (n=232). 18% 66% 12% 3% 0% 25% 50% 75% 100% zeer tevreden tevreden neutraal ntevreden zeer ntevreden 2.2 Infrmatievrziening Bijna driekwart tevreden ver de infrmatievrziening in het algemeen De aanvrager heeft begrijpelijke infrmatie ndig m ged te kunnen kiezen welk prduct f welke vrm van dienstverlening wenselijk is. Om die reden is aan de aanvragers gevraagd in welke mate zij tevreden zijn ver de ntvangen infrmatie ver de Wm-prducten. Bijna driekwart van de Wm-aanvragers geeft aan hierver (zeer) tevreden te zijn (72 prcent). Een vijfde is neutraal en een kleine grep is (zeer) ntevreden ver de infrmatie (7 prcent). Figuur 2.2 He tevreden bent u ver de infrmatie die u van de gemeente heeft gekregen ver de Wmdienstverlening, hulpverlening f prducten? (n=226) 14% 58% 20% 6% 0% 25% 50% 75% 100% zeer tevreden tevreden neutraal ntevreden zeer ntevreden 3

9 Dienstverlening Wm-lket 2.3 Telefnische bereikbaarheid Telefnische bereikbaarheid naar tevredenheid Een belangrijk nderdeel van de dienstverlening van het Wm-lket is de telefnische bereikbaarheid. Driekwart van de Wm-aanvragers (75 prcent) is hierver tevreden. Slechts een enkeling (2 prcent) geeft aan ntevreden te zijn ver de telefnische bereikbaarheid. Bijna een kwart is niet tevreden, maar k niet ntevreden (22 prcent). Figuur 2.3 In welke mate bent u in het algemeen tevreden ver de telefnische bereikbaarheid van het Wmlket? (n=202) 16% 59% 22% 2% 0% 25% 50% 75% 100% zeer tevreden tevreden neutraal ntevreden 2.4 Algemene verbetersuggesties uitvering Wm Kleine grep heeft verbetersuggesties vr de uitvering Aan het einde van de vragenlijst hebben de aanvragers de mgelijkheid gekregen m algemene pmerkingen en verbetersuggesties aangaande uitvering van de Wm te plaatsen. In ttaal hebben 34 aanvragers van deze mgelijkheid gebruik gemaakt (13 prcent). Uit hun pmerkingen kmt een divers beeld naar vren, zwel psitief als negatief. Een pmerking die vaker terugkmt is dat aanvragers het als prettig ervaren als zij (beter) geïnfrmeerd wrden ver de andere mgelijkheden die er zijn p het gebied van maatschappelijke ndersteuning. Daarnaast det een aantal aanvragers suggesties vr aanpassing van bepaalde regelingen, zals verhging van de vergeding f het maximum aantal uren huishudelijke hulp. Alle genemde pmerkingen zijn pgenmen in bijlage 2. 4

10 Aanvraagprcedure 3. Aanvraagprcedure 3.1 Aanvragers Wm-prduct Ruim helft van aanvragen betreft huishudelijke verzrging Aan de Wm-aanvragers is gevraagd wat de laatste aanvraag is die zij in het kader van de Wm gedaan hebben. Ruim een kwart (27 prcent) van de laatste aanvragen betrf een (uitbreiding) van een vrziening vr huishudelijke verzrging. Ok heeft een aanzienlijk deel van de ndervraagden (29 prcent) een herindicatie vr huishudelijke verzrging gehad in Het aandeel aanvragen vr een wnvrziening (wningaanpassing) bedraagt 5 prcent en het aandeel aanvragen vr een verversvrziening bedraagt in ttaal 33 prcent. Figuur 3.1 Wat is de laatste aanvraag die u in het kader van de Wm heeft gedaan? (n=244) (uitbreiding) huish. hulp herindicatie huish. hulp 27% 29% wnvrziening gehandicapten parkeerkaart pasje vr de regitaxi sctmbiel rlstelvrziening verversvrziening verig verig (bril, maaltijdvrziening) meerdere antwrden 5% 9% 9% 8% 4% 3% 2% 5% 0% 20% 40% 60% De vlgende vragen ver de tevredenheid ver de prcedure van aanvraag zijn alleen beantwrd dr de aanvragers van een Wm-prduct en niet dr de mensen die in 2009 een herindicatie hebben gekregen (n=70), want zij hebben de aanvraagprcedure niet drlpen in De genemde n-waarde bij de figuren ligt daardr lager (maximaal 174). Ontevredenheid ver uitleg u reden van afwijzing Bijna alle aanvragers (92 prcent) deden succesvl berep p de Wm; hun aanvraag werd tegekend (figuur 3.1). Vr 6 prcent van de aanvragers werd de aanvraag niet tegekend en een enkele aanvraag liep ng ten tijde van het nderzek, waardr de uitslag ng niet bekend was (2 prcent). Aan de aanvragers van wie de aanvraag niet is tegekend is gevraagd he tevreden zij zijn ver de uitleg van de reden van afwijzing. Hierver is het merendeel ntevreden (63 prcent). 5

11 Aanvraagprcedure Figuur 3.2 Is er bij uw aanvraag een termijn afgesprken waarin uw aanvraag behandeld zu wrden? (n=166) nee, afgewezen; 6% aanvraag lpt ng; 2% ja; 92% 3.2 Termijn en afhandeling van de aanvraag Bij vier p de tien aanvragen is afspraak gemaakt ver de behandeltijd Is het aanvragers altijd duidelijk helang hun aanvraag gaat duren? Bijna vier p de tien aanvragers (38 prcent) geeft aan dat er een termijn is afgesprken waarbinnen de aanvraag behandeld zu wrden. In bijna de helft van de gevallen (45 prcent) is geen afspraak gemaakt ver de behandeltijd. Een kleine grep (17 prcent) geeft aan het niet te weten. Figuur 3.3 Is er bij uw aanvraag een termijn afgesprken waarin uw aanvraag behandeld zu wrden? (n=157) weet niet; 17% ja; 38% nee; 45% Negen p de tien keer wrdt aanvraag binnen de termijn afgehandeld Van de aanvragers met wie een termijn is afgesprken (het gaat dan m 64 aanvragers), geeft 91 prcent aan dat de aanvraag binnen de gestelde termijn is afgehandeld. In 5 prcent van de gevallen is de gestelde termijn verschreden. 6

12 Aanvraagprcedure Figuur 3.4 Is uw aanvraag binnen de afgesprken termijn afgehandeld? (n=64) weet niet; 5% nee; 5% ja; 91% Een p de acht keer was behandeltijd langer dan verwacht Gevraagd naar het rdeel van de aanvragers ver de behandeltijd van de aanvraag geeft 42 prcent aan dat de deze vereen kwam met de verwachting. In ruim eenderde van de gevallen (37 prcent) was de behandeltijd krter dan verwacht. Aan de andere kant zegt 12 prcent van de aanvragers de behandeltijd langer was dan dat zij verwacht hadden. Figuur 3.5 Wat is uw rdeel ver de behandeltijd van de aanvraag? (n=164) kwam vereen met wat ik had verwacht 42% krter dan ik had verwacht 37% langer dan ik had verwacht 12% weet niet 9% 0% 25% 50% 75% 100% Ruim eenderde van de aanvragers heeft tussentijds infrmatie gekregen ver vrtgang van de afhandeling (figuur 3.4). Van hen is 90 prcent (zeer) tevreden ver de ntvangen infrmatie. Figuur 3.6 Heeft u gedurende de behandeltijd van uw aanvraag infrmatie gekregen ver de vrtgang van de afhandeling? (n=165) weet niet; 18% ja; 36% nee; 45% 7

13 Aanvraagprcedure 3.3 Cntact met medewerker Wm-lket Vriendelijkheid en beleefdheid medewerker scren vral ged Over de gehele linie is ruim driekwart van de aanvragers tevreden ver de wijze waarp zij dr de medewerker van de gemeente Lsser gehlpen zijn bij de behandeling van hun vraag. De beleefdheid en vriendelijkheid van de medewerker scren het hgste tevredenheidspercentage. Hierver zijn negen p de tien aanvragers (zeer) tevreden. Ok de tevredenheid ver het inlevingsvermgen van de medewerker (die drgaans wat minder scrt) is redelijk hg, al is 8 prcent van de aanvragers hierver ntevreden. Figuur 3.7 He tevreden bent u ver zijn f haar? (n min =119, n max =164) manier van bespreken van uw vraag f prbleem 26% 51% 16% 4% duidelijkheid 24% 54% 16% 5% inlevingsvermgen 24% 50% 18% 3% 5% deskundigheid 25% 52% 17% 6% beleefdheid 28% 61% 10% vriendelijkheid 33% 55% 10% 0% 25% 50% 75% 100% zeer tevreden tevreden neutraal ntevreden zeer ntevreden 3.4 Prcedure van aanvraag Vijf p de zes aanvragers tevreden ver aanvraagprcedure Bij het aanvragen van een dienst f een prduct in het kader van de Wm geldt een aantal prcedures (bijvrbeeld het invullen van aanvraagfrmulieren) en regels. Ongeveer vijf p de zes aanvragers (83 prcent) is ver het geheel genmen tevreden ver de prcedure van aanvraag. Slechts een klein deel (8 prcent) is hierver ntevreden. Aan deze ntevreden aanvragers (14 in ttaal) is gevraagd f zij kunnen telichten waarver zij ntevreden zijn. Redenen tt ntevredenheid die vaker genemd wrden zijn een te lange behandeltijd en een gebrek aan begrip vr de situatie van de cliënt. In bijlage 2 zijn alle telichtingen pgenmen. 8

14 Aanvraagprcedure Figuur 3.8 He tevreden bent u in het geheel genmen ver de prcedure van de aanvraag? (n=166) 28% 55% 8% 5% 3% 0% 25% 50% 75% 100% zeer tevreden tevreden neutraal ntevreden zeer ntevreden 3.5 Klachten en bezwaar Eenderde van de aanvragers geïnfrmeerd ver bezwaarprcedure Het is mgelijk m een klacht in te dienen f bezwaar te maken als de aanvrager het niet eens is met een beslissing p een aanvraag. Van de aanvragers geeft 33 prcent aan geïnfrmeerd te zijn ver de mgelijkheid m een klacht f bezwaar in te dienen. Bijna de helft (44 prcent) is naar eigen zeggen niet geïnfrmeerd en 23 prcent weet het niet. Dan vlgt de vraag f de verkregen infrmatie ver de mgelijkheid tt bezwaar/berep begrijpelijk is vr de aanvrager. Van de aanvragers die wel geïnfrmeerd zijn, zegt 71 prcent tevreden te zijn ver de uitleg die zij hebben gekregen. Slechts 6 prcent is ntevreden (figuur 3.8). Figuur 3.9 He tevreden bent u ver de uitleg ver de mgelijkheid m een klacht f bezwaar in te dienen? (n=45) 20% 51% 22% 4%2% 0% 25% 50% 75% 100% zeer tevreden tevreden neutraal ntevreden zeer ntevreden 9

15 Gebruik en tevredenheid Wm-prducten 4. Gebruik en tevredenheid Wm-prducten 4.1 Kwaliteit van de dienstverlening Vijf van de zes aanvragers tevreden ver de kwaliteit van het prduct Aan de Wm-aanvragers die in 2009 succesvl een aanvraag in het kader van de Wm hebben gedaan, is gevraagd in heverre zij tevreden zijn ver de kwaliteit van het prduct. In ttaal gaat het dan m 160 aanvragers. De Wm-aanvragers zijn in ruime meerderheid (85 prcent) tevreden ver de kwaliteit van de laatst aangevraagde Wm-vrziening. Slechts een kleine grep (4 prcent) is ntevreden. Figuur 4.1 He tevreden bent u ver de kwaliteit van uw laatst aangevraagde Wm-vrziening? (n=160) 26% 59% 11% 3% 0% 25% 50% 75% 100% zeer tevreden tevreden neutraal ntevreden zeer ntevreden Driekwart functineert dr ndersteuning beter in samenleving Bijna driekwart van de aanvragers (73 prcent) geeft aan beter te kunnen functineren in de samenleving (bijvrbeeld meer deelname aan activiteiten buitenshuis) dankzij de Wmndersteuning die zij krijgen. Vr een p de zeven aanvragers is dit niet het geval (14 prcent). Figuur 4.2 Kunt u dr de Wm-ndersteuning die u ntvangt aan meer activiteiten buitenshuis deelnemen, f kunt u hierdr beter functineren in de samenleving? (n=160) weet niet; 14% nee; 14% ja; 73% 10

16 Gebruik en tevredenheid Wm-prducten 4.2 Huishudelijke hulp TSN en Slace grtste aanbieders Er is een aantal specifieke vragen ver huishudelijke hulp pgenmen. In ttaal hebben 118 ntvangers van huishudelijke hulp deze vragen beantwrd, inclusief de mensen die in 2009 een herindicatie vr huishudelijke hulp hebben gekregen. Bijna eenderde van de ntvangers van huishudelijke hulp krijgt ndersteuning van Thuiszrg Service Nederland (31 prcent). Ok Slace is met 25 prcent een grte aanbieder. Figuur 4.3 Van welke rganisatie ntvangt u hulp bij het huishuden? (n=118) ThuiszrgService Nederland (TSN) Andere rganisatie, via persnsgebnden budget Slace 31% 28% 25% T-zrg 7% Bureau SPV 4% Weet niet 5% 0% 25% 50% 75% 100% Tweederde ntvangt tussen 2 en 4 uur hulp per week Bijna tweederde van de ntvangers van huishudelijke (64 prcent) hulp krijgt 2 tt 4 uur ndersteuning bij het huishuden per week. Ruim een kwart ntvangt 4 tt 7 uur huishudelijke hulp per week (28 prcent). Ondersteuning vr meer dan 7 uur per week kmt bijna niet vr. Figuur 4.4 Heveel uren hulp bij het huishuden ntvangt u per week? (n=118) 0 tt 2 uur 7% 2 tt 4 uur 64% 4 tt 7 uur 7 tt 10 uur 1% 28% 10 f meer uur 1% 0% 25% 50% 75% 100% 11

17 Gebruik en tevredenheid Wm-prducten Planning van de huishudelijke hulp scrt best Vr de gemeente Lsser is het van belang m te weten he de uitverende rganisaties van huishudelijke hulp presteren in de gen van de klanten. Een gede planning van de hulp is een belangrijke eerste vrwaarde vr vldende tevredenheid nder de Wm-klanten. Hierver is 82 prcent van de Wm-aanvragers (zeer) tevreden, waarmee dit aspect verhudingsgewijs ged scrt. De eveneens belangrijke aspecten vervanging bij ziekte/vakantie, infrmatievrziening naar cliënten en wisselingen van medewerkers scren k ged. Slechts een klein deel van de aanvragers (variërend van 2 tt 7 prcent) is ntevreden ver deze aspecten, met uitzndering van vervanging bij ziekte/vakantie, waarver wat meer aanvragers ntevreden zijn (11 prcent). Figuur 4.5 He tevreden bent u ver verschillende aspecten met betrekking tt de dienstverlener? (n min =69, n max =77). planning van de hulp 23% 59% 16% 1% wisselingen van medewerkers 19% 58% 17% 3% 3% vervanging bij ziekte/vakantie 17% 51% 21% 8% 3% telefnische bereikbaarheid 7% 57% 30% 4% 3% infrmatievrziening naar cliënten 12% 42% 43% 3% 0% 25% 50% 75% 100% zeer tevreden tevreden neutraal ntevreden zeer ntevreden 12

18 Participatie 5. Participatie De gemeente Lsser wil graag weten he Wm-aanvragers denken ver de participatiemgelijkheden. In dit hfdstuk kmt de bekendheid van de Wm-raad aan bd alswel de tevredenheid ver de wijze waarp zij de belangen van de Wm-cliënten behartigen. 5.1 Wm-raad Bekendheid van Wm-raad is laag Aan de Wm-aanvragers is gevraagd f zij weleens gehrd hebben van de activiteiten van de Wm-adviesraad in Lsser. Het merendeel van de aanvragers (71 prcent) is niet bekend met de Wm-adviesraad. Dit betekent dat er p het punt van de bekendheid ruimte vr verbetering is. Figuur 5.1 Heeft u wel eens gehrd van (de activiteiten van) de Wm-adviesraad? (n=215). ja; 29% nee; 71% Tweederde tevreden eden ver belangenbehartiging Van de Wm-aanvragers die wel bekend zijn met een van de bvengenemde adviesraden, is 67 prcent tevreden ver de wijze waarp hun belangen behartigd wrden. Een aanzienlijke grep (31 prcent) staat er neutraal tegenver. Slechts 2 prcent is uitgesprken ntevreden. Figuur 5.2 De Wm-adviesraad kmt p vr uw belangen. He tevreden bent u hierver? (n=49) 1. 16% 51% 31% 2% 0% 25% 50% 75% 100% 1 exclusief weet niet (n=13) zeer tevreden tevreden neutraal zeer ntevreden 13

19 Bijlagen Bijlagen 14

20 Bijlagen Bijlage 1. Vragenlijst Wm-Klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser Het invullen van de vragenlijst Deze vragenlijst wrdt autmatisch verwerkt: wij verzeken u daarm de vragenlijst met zwarte f blauwe pen in te vullen en de hkjes duidelijk aan te kruisen, anders wrden de antwrden niet dr de cmputer 'gelezen'. Verder verzeken wij u bij iedere vraag één vakje aan te kruisen bij het antwrd dat vr u het meest van tepassing is. Als u meer dan één antwrd kunt geven, dan wrdt dit duidelijk vermeld met de pmerking Meerdere antwrden mgelijk. Heeft u zich vergist? U kunt een antwrd verbeteren dr het fute vakje helemaal zwart te maken en vervlgens in het vakje vr het gede antwrd een kruisje zetten Bijvrbeeld: Bent u van plan te verhuizen? ja nee ged fut Als u een antwrd aankruist waar achter staat: Ga naar vraag... dan mag u de tussenliggende vragen verslaan. Er zitten k zgenaamde pen vragen in de enquête. Bij deze vragen vindt u een tekstkader waarin u uw antwrd kunt invullen. Aangezien de enquêtes bij terugkmst autmatisch dr de cmputer zullen wrden verwerkt, is het van belang dat u altijd binnen de lijnen van het tekstkader schrijft. Alvast hartelijk dank vr het invullen van deze vragenlijst! 15

21 Bijlagen Algemene vragen Als eerste willen wij u een paar algemene vragen stellen ver de Wm-dienstverlening van de gemeente Lsser en uw ervaringen p dit terrein. Keuzemgelijkheden Als u een vrziening ndig heeft in het kader van de Wm, kunt u vaak kiezen uit meerdere diensten, prducten f srten ndersteuning. 1. He tevreden bent u ver de keuzemgelijkheden van de verschillende Wm-diensten f prducten die de gemeente Lsser aanbiedt? Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ntevreden Niet van tepassing Infrmatievrziening Om te kunnen kiezen vr de juiste Wm-dienstverlening f het juiste prduct heeft u de gede infrmatie ndig die gemakkelijk te begrijpen is. 2. He tevreden bent u ver de infrmatie die u van de gemeente heeft gekregen ver de verschillende vrmen van Wm-ndersteuning ndersteuning f prducten? Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ntevreden Niet van tepassing 3. In welke mate bent u tevreden ver de telefnische bereikbaarheid baarheid van het Wm-lket? Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ntevreden Niet van tepassing Als u in 2009 een herindicatie vr huishudelijke hulp heeft gekregen, maar geen nieuwe aanvraag heeft gedaan, g dan kunt u verder gaan met vraag 19. Uw laatste Wm-aanvraag De vlgende vragen gaan ver de laatste aanvraag die u in het kader van de Wm gedaan heeft en ver uw tevredenheid ver de afhandeling van uw aanvraag. 16

22 Bijlagen 4. Wat is de laatste aanvraag g die u in het kader van de Wm heeft gedaan? (slechts 1 antwrd mgelijk) (Uitbreiding) Huishudelijke hulp Wnvrziening (wningaanpassing) Rlstelvrziening (handbewgen, elektrische rlstel etc.) Sctmbiel Pasje vr de regitaxi Gehandicapten parkeerkaart Verversvrziening verig (ververskstenvergeding, aanpassing aut) Maaltijdvrziening Anders, namelijk: 5. Is er bij uw aanvraag een termijn afgesprken waarin uw aanvraag behandeld zu wrden? den?# Ja Nee ga naar vraag 7 Weet niet ga naar vraag 7 6. Is uw aanvraag binnen de afgesprken termijn afgehandeld? Ja Nee Weet niet 7. Was is uw rdeel ver de behandeltijd van uw aanvraag? N.B. Het gaat hierbij m de wachttijd tussen het indienen van uw aanvraag en het ntvangen van de uitslag (de beschikking) b ver uw aanvraag. Krter dan ik had verwacht Langer dan ik had verwacht Kwam vereen met wat ik had verwacht Weet niet Niet van tepassing 8. Heeft u gedurende de behandeltijd van uw aanvraag infrmatie gekregen ver de vrtgang van de afhandeling? Ja Nee ga naar vraag 10 Weet niet ga naar vraag 10 17

23 Bijlagen 9. He tevreden bent u ver de infrmatie die u kreeg ver de afhandeling van uw aanvraag? Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ntevreden Niet van tepassing 10. Is uw aanvraag tegekend? Ja -> > ga naar vraag 12 Nee, afgewezen De aanvraag lpt ng -> > ga naar vraag 12 Weet niet -> > ga naar vraag 12 Niet van tepassing -> > ga naar vraag He tevreden bent u ver de uitleg van de reden waarm uw aanvraag is afgewezen? Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ntevreden Niet van tepassing De gemeente gaat na wat uw vraag is, he u gehlpen wilt wrden, wat uw mgelijkheden zijn en welke ndersteuning f welk prduct u verwacht. De vlgende vragen gaan ver de medewerker die uw laatste aanvraag heeft aangenmen. 12. He tevreden bent u ver zijn f haar: zeer tevreden tevreden neutraal ntevrede n zeer ntevrede n a. vriendelijkheid b. beleefdheid c. deskundigheid d. inlevingsvermgen e. duidelijkheid e. duidelijkheid f. manier van bespreken van uw vraag f prbleem n.v.t. 18

24 Bijlagen 13. He tevreden bent u in het geheel genmen ver de prcedure van de aanvraag? Zeer tevreden -> > ga naar vraag 15 Tevreden -> > ga naar vraag 15 Neutraal -> > ga naar vraag 15 Ontevreden Zeer ntevreden Niet van tepassing -> > ga naar vraag 15 Indien u bij vraag 13 heeft aangegeven (zeer) ntevreden te zijn: 14. Kunt u telichten waarver u niet (geheel) tevreden bent? Klachten en bezwaar Er zijn mgelijkheden m een klacht in te dienen f bezwaar te maken als u het niet eens bent met de beslissing p uw aanvraag. 15. Bent u bij uw aanvraag geïnfrmeerd ver de mgelijkheid m een klacht f bezwaar in te dienen? Ja Nee ga naar vraag 17 Weet niet ga naar vraag He tevreden bent u ver de uitleg ver de mgelijkheid m een klacht f bezwaar in te dienen? Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ntevreden Niet van tepassing 19

25 Bijlagen Kwaliteit en resultaat De vlgende vragen gaan ver de kwaliteit van uw laatst aangevraagde Wm-vrziening. Als uw laatste aanvraag is afgewezen, gaat u dan verder met vraag He tevreden bent u ver de kwaliteit van de dienstverlening f het prduct? N.B. dit betreft uw laatste aanvraag (zals ingevuld bij vraag 4) Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ntevreden Niet van tepassing 18. Kunt u dr de Wm-ndersteuning ndersteuning die u ntvangt aan meer activiteiten buitenshuis deelnemen, f kunt u hierdr beter functineren neren in de samenleving? N.B. dit betreft uw laatste aanvraag (zals ingevuld bij vraag 4) Ja Nee Weet niet 19. Wat zu de gemeente Lsser kunnen den m de uitvering van de Wm te verbeteren? ren? Vragen ver huishudelijke hulp De vlgende vragen gaan ver huishudelijke hulp (HV1 f HV2). U kunt de vragen 20 tt en met 22 beantwrden als uw laatste aanvraag huishudelijke hulp betreft f als u een herindicatie huishudelijke hulp heeft gekregen. Als uw laatste aanvraag géén huishudelijke hulp betreft, dan kunt u verder gaan met vraag Van welke rganisatie ntvangt u hulp bij het huishuden? ThuiszrgService Nederland (TSN) Slace Bureau SPV T-zrg Andere rganisatie, via persnsgebnden budget Weet niet Niet van tepassing -> > ga naar vraag 23 20

26 Bijlagen 21. Heveel uren hulp bij het huishuden ntvangt u per week? 0 tt 1,9 uur 2 tt 3,9 uur 4 tt 6,9 uur 7 tt 9,9 uur 10 f meer uur Weet niet 22. He tevreden bent u ver de nderstaande aspecten met betrekking tt de dienstverlening van de zrgaanbieder? zeer tevreden tevreden neutraal ntevrede n zeer ntevrede n a. wisselingen van medewerkers b. planning van de hulp c. vervanging bij ziekte/vakantie c. vervanging bij ziekte/vakantie d. infrmatievrziening ng naar cliënten e. telefnische bereikbaarheid n.v.t. e. telefnische bereikbaarheid Meepraten De gemeente Lsser wil graag weten he aanvragers/cliënten denken ver het Wm-aanbd en wat uw mening is ver zaken rndm het aanvragen van vrzieningen. Dat gebeurt via enquêtes zals deze, maar dat kan k p andere manieren. 23. Heeft u wel eens gehrd van (de activiteiten van) de Wm-adviesraad? Ja Nee ga naar vraag De Wm-adviesraad kmt p vr uw belangen. b He tevreden bent u hierver? Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ntevreden Weet niet 21

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over. De milieustraat

Het Leiderdorppanel over. De milieustraat Het Leiderdrppanel ver De milieustraat Mei 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling met het burgerpanel van Leiderdrp. Deze peiling ging ver de milieustraat. De milieustraat

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT)

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT) Lid Gedeputeerde Staten M. van Engelshven-Huls prvincie ZUID HLLAND NGEKUMLN Q g nv, 2010 Leden van de Statencmmissie Bestuur & Middelen Cntact T070-441 64 19 F 070-441 78 19 m.van.engelshvenhuls@pzh.nl

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland.

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland. Ntitie Prject D Verkenning infrmatievrziening huisvesting internatinale studenten in Nederland. In deze ntitie geven we beknpt de belangrijkste resultaten weer van prject D van de Rde Lper. 1. Achtergrnd

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Klanttevredenheidsnderzek 2012 Cbra Medical B.V. is specialist in patiëntvriendelijke plssingen. Daarnaast staan kennis(verdracht) & persnlijke benadering (richting klanten en steakhlders) centraal bij

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN WMO 2015 (VOOR PGB BEGELEIDING)

ONDERSTEUNINGSPLAN WMO 2015 (VOOR PGB BEGELEIDING) ONDERSTEUNINGSPLAN WMO 2015 (VOOR PGB BEGELEIDING) Kiezen vr een persnsgebnden budget (pgb) betekent dat u zelf alle zaken met regelen die daarbij hren, zals de administratie en het declareren van de facturen

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid

Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid Fit fr Wrk - achtergrndinfrmatie Maatschappelijke ntwikkelingen rnd werk en gezndheid 26 april 2013 Samenvatting Er zijn ntwikkelingen p het gebied van maatschappelijke wet- en regelgeving die effect hebben

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen Inschrijfvrwaarden Inschrijfprtcl regi Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Werkwijze bij integriteitsonderzoek Gemeente Amsterdam, Dienst Stadstoezicht

Werkwijze bij integriteitsonderzoek Gemeente Amsterdam, Dienst Stadstoezicht Rapprt Gemeentelijke Ombudsman Werkwijze bij integriteitsnderzek Gemeente Amsterdam, Dienst Stadstezicht RA0612519 17 nvember 2006 Samenvatting Verzeker, parkeercntrleur bij Dienst Stadstezicht, is buitengewn

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek Onderzeksrapprt Bedrijvenkring Oldebrek AIDA Cmmunicatie 6 juni 2014 Inhudspgave Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Prbleemanalyse 6 2.1 Aanleiding van het prbleem 6 2.2 Het krachtenveld 6 2.3 Wat mest nderzcht

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

ct tussen AO-afspraak. ichting

ct tussen AO-afspraak. ichting Handvat VerZUimprOtOCOl Bijlage 4 bij VNG-brief CvA/2i 02004415 Leeswijzer: vetgedrukte tekst is verplicht vr de sectr gemeenten p grnd van wetgeving f De verige tekst kan als handvat gebruikt wrden vr

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo 2013

Klanttevredenheid Wmo 2013 Klanttevredenheid Wm 2013 www.utrecht.nl/nderzek Mening van bewners ver Wm en mantelzrg 1 Clfn Uitgave Afdeling Onderzek Gemeente Utrecht Pstbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 nderzek@utrecht.nl in

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek Patiënttevredenheidsnderzek 2012 Wittevruwensingel Fax: Tel: 3581 030 - GA 231 Utrecht 67 70 55 7 www.internistvanln.nl RAPPORTAGE PATIËNTTEVREDENHEIDONDERZOEK 2012 1. 1.3 Algemene 1.1 Over de gegevens

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

1. Opstellen van de enquête

1. Opstellen van de enquête Tips vr enquêtes: meten = weten = actie Een enquête is meer dan een vragenlijstje. Het is een ideaal cmmunicatie- en drukkingsmiddel m milieuprblemen te registreren en aan te kaarten in de media f bij

Nadere informatie

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of Inschrijfvrwaarden Wnnet Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren Nieuwegein p 2015-1*7 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd 23-03-15 inzake JGZprtcl asielzekerskinderen. Afdeling: Griffie Datum 24 maart 2015 Prtefeuillehuder: P.W.M.

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2016

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen Huurverhging 2016 GrenWest heeft de antwrden p een aantal veel gestelde vragen vr u p een rij gezet. De vragen zijn nderverdeeld in de vlgende categrieën: Kernbdschap: Geen huurverhging

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie