Arrangeur: De Surinaamsche Bank N.V. PROSPECTUS I USD Vastrentende obligatie I Vervaldatum 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrangeur: De Surinaamsche Bank N.V. PROSPECTUS I USD 15.000.000 Vastrentende obligatie I Vervaldatum 2015"

Transcriptie

1 Arrangeur: De Surinaamsche Bank N.V. PROSPECTUS I USD Vastrentende obligatie I Vervaldatum 2015

2 Uitbreiding van de opslagfaciliteiten te Tout Lui Faut ten behoeve van de nieuwe raffinaderij.

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Samenvatting Introductie Investeringsprogramma Financiering investeringsprogramma Prospectus 5 Hoofdstuk 2. Emissie Doel van de emissie Voorwaarden 12 Hoofdstuk 3. Presentatie van de financiële informatie Historie Prognoses 15 Hoofdstuk 4. Risicofactoren 24 Hoofdstuk 5. Belangrijke informatie (disclaimer) 25 Hoofdstuk 6. Verklaring van conformiteit 27 Hoofdstuk 7. Onderzoeksrapport accountant 28 Hoofdstuk 8. Andere relevante informatie 29 Bijlagen 1. Leningsvoorwaarden Organisatiestructuur Staatsolie Samenvatting Statuten Definitieve Voorwaarden 34 3

4 1. Samenvatting 1.1 Introductie Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. ( Staatsolie ) is opgericht in december De Republiek Suriname is de enige aandeelhouder. Aan de onderneming is bij de oprichting het exclusief recht toegekend om zelfstandig of in samenwerking met derden het aardoliepotentieel in Suriname te ontwikkelen. Staatsolie is een volledig geïntegreerde onderneming met als hoofdactiviteiten exploratie, productie, raffinage en marketing van koolwaterstoffen. Daarnaast heeft Staatsolie in 2006 een 14 MW energiecentrale in bedrijf genomen. Dit, overeenkomstig haar strategische doelstelling, de onderneming te transformeren naar een energiebedrijf. Staatsolie is in de afgelopen 30 jaar steeds winstgevend geweest met uitzondering van de jaren 1991 en 1998, waarin sprake was van een verlies, met name als gevolg van extreem lage olieprijzen. Het gemiddeld rendement op het eigen vermogen bedroeg in de afgelopen 5 (vijf) jaar ongeveer 50%. Bij het realiseren van haar winstgevendheid in die periode heeft Staatsolie de investeringen volledig uit eigen middelen gefinancierd. Vanaf 2005 heeft de onderneming geen uitstaande leningen. Ultimo december 2009 bedroeg het eigen vermogen van Staatsolie USD 439 miljoen. De kasmiddelen 1 bedroegen op die datum USD 227 miljoen. De bewezen oliereserves van Staatsolie hebben per 1 januari 2009 een waarde van ongeveer USD 900 miljoen 2, op basis van de NYMEX West Texas Intermediate prijs van USD 70 per barrel 3 met een jaarlijkse escalatie van 5% voor de periode en 4% voor de periode De reserve/productie ratio bedraagt 13 jaar gebaseerd op een olieproductie van barrels per dag (bopd). Staatsolie verwacht over 2010 een bruto omzet te behalen van ongeveer USD 396 miljoen en een winst vóór belasting van USD 245 miljoen. 1.2 Investeringsprogramma Door Staatsolie wordt thans het Strategisch plan met een investeringsbudget van USD 1 miljard voor onshore t.b.v. de upstream 4 en de downstream 5 uitgevoerd. Het investeringsprogramma is als volgt samengesteld: Projecten Investering (x miljoen USD) Upstream Exploratie 85 Productie 310 Downstream Raffinage en distributie 575 Pilot project renewable energie 10 Opwekking van elektriciteit 20 Totaal In de kasmiddelen zijn tevens de korte termijn deposito s opgenomen 2. Deze waarde is in 2009 vastgesteld door Netherland, Sewell & Associates, Inc.(NSAI) 3. De prijs voor Staatsolie producten is gemiddeld 72% van de West Texas Intermediate prijs 4. Upstream bij Staatsolie omvat exploratie en productie 5. Downstream bij Staatsolie omvat raffinage, marketing, elektriciteitsopwekking 4

5 1.3 Financiering investeringsprogramma Van het investeringsbudget van USD 1 miljard is in 2008 en 2009, ongeveer USD 220 miljoen gerealiseerd. Dit programma is geheel uit eigen middelen gefinancierd. De financiering van het investeringsbudget van 2010 bedraagt USD 230 miljoen en zal eveneens geheel uit eigen middelen plaatsvinden. Voor het uitvoeren van de overige investeringen zal Staatsolie externe financiering voor een totaal bedrag van USD 320 miljoen veiligstellen. De externe financiering zal als volgt plaatsvinden: USD 275 miljoen door regionale en/of internationale bankinstellingen. Deze financiering is ver gevorderd. De joint lead arrangers zijn reeds aangesteld. USD 45 miljoen op de lokale markt bij bankinstellingen en door uitgifte van een obligatielening. De arrangeur voor de lokale financiering is eveneens reeds aangesteld. 1.4 Prospectus Deze prospectus is opgesteld in verband met het uitschrijven van een obligatielening van USD 15 miljoen. Deze obligatie zal een looptijd hebben van 5 (vijf) jaar met een jaarlijkse rente van 7% (zeven procent). De rentebetalingen vinden halfjaarlijks plaats. De algehele aflossing vindt plaats na de looptijd van 5 (vijf) jaar. Hoofdstuk 3 geeft een presentatie van de historische en toekomstige financiële cijfers. Hoofdstuk 4 gaat in op de risicofactoren die van belang zijn voor de investeerders. Hoofdstuk 5 bevat essentiële informatie voor geïnteresseerden die van de prospectus gebruik wensen te maken i.v.m. de aankoop van obligaties. Hoofdstuk 6 bevat de verklaring van conformiteit. Hoofdstuk 7 bevat het onderzoeksrapport van de accountant. Hoofdstuk 8 bevat andere relevante informatie. De volgende bijlagen vormen een onlosmakelijk geheel van de prospectus. Bijlage 1: Leningsvoorwaarden Bijlage 2: Organisatiestructuur Staatsolie Bijlage 3: Samenvatting Statuten Bijlage 4: Definitieve Voorwaarden De prospectus is als volgt gestructureerd: Hoofdstuk 1 bevat de inleiding, het investeringsprogramma, het financieringsplan en de belangrijkste kenmerken van de prospectus. Hoofdstuk 2 geeft een uiteenzetting van de emissie. 5

6 Productiepompen in het Calcutta olieveld.

7 2. Emissie 2.1 Doel van de emissie Door Staatsolie wordt momenteel het Strategisch plan met een investeringsbudget van ongeveer USD 1 miljard voor onshore t.b.v. upstream en downstream activiteiten, uitgevoerd. Het Strategisch plan is afgeleid uit de Visie 2020 van Staatsolie. Het doel van deze emissie is het veiligstellen van een deel van de financiering t.b.v. het investeringsprogramma d.m.v. de uitgifte van obligaties. Staatsolie s Visie 2020 is in onderstaand overzicht aangegeven. Staatsolie Visie 2020 Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving Een regionale speler worden, met internationale naamsbekendheid Om de Visie 2020 te realiseren is een implementatiestrategie vastgesteld die is opgebouwd uit de volgende 4 plateaus: I. Fundament voor groei II. Transitie III. Expansieve groei IV. Rationalisatie 7

8 Gerealiseerde Visie 2020 Rationalisatie Implementatie /tijdspad Expansieve groei Transitie Fundament voor groei Voor plateaus en bedrijfsdoelen, zie toelichting. 8

9 Toelichting implementatiestrategie Plateau Bedrijfsdoelen I: Fundament voor groei 1. Vergroten oliereserves onshore. 2. Handhaven van het olieproductieniveau op bopd Handhaven van het raffinaderijproductieniveau op bpsd Uitbreiden van de productportfolio, door uitvoering van de raffinaderijexpansie en handelsactiviteiten. 5. Verhogen van de opwekkingscapaciteit van de elektriciteitscentrale. 6. Veiligstellen van een robuuste organisatie. 7. Behouden van autonomie t.a.v. de bedrijfsvoering. II: Transitie 1. Vaststellen van oliereserves onshore, nearshore en offshore. 2. Verder uitbreiden van de thermische opwekkingscapaciteit. 3. Produceren van biobrandstof. 4. Verhogen van het marktaandeel, primair lokaal en aanvullend regionaal. 5. Behouden van autonomie in de bedrijfsvoering door de deelneming van derden in de downstream. III: Expansieve groei 1. Verhogen van de oliereserves onshore, nearshore en offshore. 2. Verhogen van het marktaandeel, primair lokaal en aanvullend regionaal. 3. Aangaan van strategische samenwerkingsverbanden. IV: Rationalisatie 1. Verzelfstandigen van de institutionele functie (oprichting Petroleum Instituut). 6. Barrels oil per day 7. Barrels per stream day 9

10 Met het investeringsprogramma zullen met betrekking tot de kernactiviteiten, de volgende doelstellingen worden gerealiseerd: 1. Het vergroten van de bewezen oliereserves met 64 miljoen barrels ultimo 2012, waardoor de reserve/productie ratio van 13 naar 20 jaar wordt verhoogd. 2. Het in stand houden van het niveau van de olieproductie op minimaal bopd. 3. Het verhogen van de capaciteit van de raffinaderij van bpsd naar bpsd. 4. Het uitbreiden van de afzetmogelijkheden, door het vergroten van het aandeel van hoogwaardige geraffineerde olieproducten van 15% naar 65%; het verbeteren van distributiefaciliteiten. 5. Het vehogen van de thermische opwekkingscapaciteit van 14 MW naar 28 MW. 6. Het ontwikkelen van een portfolio van renewable energieprojecten met betrekking tot biobrandstof en hydroenergie. Dit onshore investeringsprogramma bevat geen investeringen voor de verdere ontwikkeling van renewable energieprojecten en offshore investeringen, in geval winbare olie wordt aangetroffen. Ad. 1 Vergroten van de bewezen oliereserves met 64 miljoen barrels Het strategisch doel van 64 miljoen barrels additionele oliereserves is noodzakelijk om een productieniveau van barrels per dag voor een periode van 20 jaar veilig te stellen. Het ontwikkelen van additionele oliereserves zal worden gerealiseerd door de exploratieactiviteiten van Staatsolie en Paradise Oil Company (100% dochteronderneming van Staatsolie) en door het uitvoeren van appraisal activiteiten en de toepassing van verbeterde oliewinningstechnieken. Ad. 2 In stand houden van het niveau van de olieproductie op bopd Om de olieproductie te handhaven op bopd, zal het jaarlijks productieboorprogramma gecontinueerd worden in de bestaande velden Tambaredjo en Calcutta. Daarnaast zal het nieuw ontwikkelde veld Tambaredjo Noord West in 2010 in productie worden genomen. Ad. 3 en 4 Verhogen van de raffinaderijcapaciteit, diversificatie productportfolio en verbetering distributie Met de uitvoering van het Raffinaderij Expansie Project zal een capaciteitstoename van bpsd naar bpsd plaatsvinden. Dit project is met een investeringsbudget van ongeveer USD 575 miljoen het grootste project in het investeringsprogramma van Staatsolie. De nieuwe producten premium diesel en benzine zullen aan pompstations worden geleverd. Het transport van de raffinaderij naar de opslagtanks van de grote afnemers zal o.m. door middel van pijpleidingen plaatsvinden. De investering voor de pijpleidingen wordt ingeschat op USD 10 miljoen. Ad. 5 Verhogen van de opwekkingscapaciteit van de elektriciteitscentrale Staatsolie Power Company Suriname, een 100% dochteronderneming van Staatsolie, heeft momenteel een capaciteit van 14 MW. Vanwege de groei in de vraag naar energie en de expansie van de raffinaderij zal de opwekkingscapaciteit verhoogd worden naar 28 MW in Het investeringsbudget bedraagt USD 20 miljoen. 10

11 Ad. 6 Ontwikkelen van een renewable energieportfolio Staatsolie zal in 2010 starten met een pilot project in Wageningen voor het ontwikkelen van ethanol uit suikerriet. Hiermee zal worden beoordeeld of grootschalige productie van ethanol uit suikerriet in Suriname haalbaar is. Daarnaast zal Staatsolie de mogelijkheden met betrekking tot de opwekking van hydroenergie onderzoeken door middel van de uitvoering van het Tapa Jai project. Elektriciteitscentrale van Staatsolie Power Company Suriname te Tout Lui Faut. 11

12 2.2 Voorwaarden Termen die in de Leningsvoorwaarden van de obligaties gedefinieerd zijn, en in deze paragraaf worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis. De leningsvoorwaarden zijn een selectie en een beknopte weergave van de bepalingen en voorwaarden van de uit te geven obligaties. Omvang Het bedrag van de obligatielening is USD 15 miljoen. Een overtekening van de lening zal door Staatsolie worden geaccepteerd met dien verstande dat de toewijzingen boven het bedrag van USD 15 miljoen zullen plaatsvinden, geheel naar oordeel en goedvinden van Staatsolie. Datum De datum van deze prospectus, behorende bij het programma tot uitgifte van USD 15 miljoen aan obligaties, is 31 maart Uitgevende instelling Staatsolie, opgericht op 13 december 1980 en gevestigd te Paramaribo, Suriname. Belangrijkste activiteiten Conform de doelomschrijving van Staatsolie die is opgenomen in artikel 2 van de Statuten, stelt Staatsolie zich ten doel: 1. Het exploreren, exploiteren, en verder verwerken van koolwaterstoffen. 2. Het opslaan, het verhandelen en het transporteren van koolwaterstoffen en de derivaten daarvan. 3. Het verrichten van al datgene wat tot het vorenstaande behoort, of daarmede verband houdt, daaronder begrepen het samenwerken met, het deelnemen in en het voeren van de direktie over andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel, alles in de ruimste zin des woords, voorzover wettelijk toegestaan, genomen. Risicofactoren De risico s die aan een belegging in obligaties van Staatsolie zijn verbonden, zijn nader aangegeven in hoofdstuk 4 Risicofactoren Verkrijgbaarheid De obligaties zijn verkrijgbaar bij De Surinaamsche Bank N.V. (DSB Bank) als arrangeur. DSB Bank zal zoveel als mogelijk andere lokale banken betrekken bij de inschrijvingen en de storting op deze obligatielening. De obligaties worden uitgegeven in coupures van elk nominaal USD 100, en veelvouden daarvan. De periode waarin op de obligaties kan worden ingeschreven, wordt vastgesteld door DSB Bank. DSB Bank en Staatsolie behouden zich het recht voor om de inschrijvingsperiode te verlengen, te verkorten of op te schorten, in welk geval mogelijk ook de uitgiftedatum kan worden vervroegd of uitgesteld. Obligaties De obligaties worden uitgegeven voor een nominale waarde zoals in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden is bepaald. De obligaties worden uitgegeven in coupures van elk nominaal USD 100, en veelvouden daarvan. De obligaties hebben een looptijd vanaf de uitgiftedatum tot de aflossingsdatum zoals in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden is bepaald, met dien verstande dat de looptijd van de obligaties 5 (vijf) jaar is. De aflossing van de obligaties zal a pari 8 geschieden. De obligaties dragen een vaste rente vanaf de uitgiftedatum tegen het rentepercentage zoals in de Definitieve Voorwaarden is bepaald. De rente wordt 2 (twee) keer per jaar, achteraf betaalbaar gesteld op de rente betaaldata zoals vermeld in de Definitieve Voorwaarden, met dien verstande dat indien een dergelijke rentebe 12

13 taaldag in enig jaar niet op een werkdag valt, de rente wordt betaald op de eerstvolgende werkdag. Bij de renteberekening wordt uitgegaan van een jaar van 360 dagen. De obligaties houden op rente te dragen met ingang van de aflossingsdatum. Rente en aflossing vinden plaats in USD. De obligaties zijn overdraagbaar. Vorm van de obligaties De obligaties luiden aan toonder. Uitgifteprijs De uitgifteprijs bedraagt 100% van de nominal waarde van de obligaties. Effectief rendement Het effectief rendement op de eerste dag van de uitgifte van de serie zal worden vermeld in de relevante Definitieve Voorwaarden. Arrangeur De Surinaamsche Bank N.V., Henck Arronstraat 2630 Telefoon : Fax : Ter attentie van : Dhr. U. Komproe Informatie over deze prospectus kan worden verkregen via de Securities Sectie van de afdeling Retail Banking van De Surinaamsche Bank N.V. De uitgevende instelling voldoet aan alle fiscale wetgeving van de Republiek Suriname. Toepasselijk recht Surinaams recht. Inschrijvingsperiode De inschrijvingsperiode is van 12 april 2010 t/m 26 april Kosten Tenzij anders vermeld in de Definitieve Voorwaarden, zijn aan de uitgifte van obligaties geen kosten verbonden. Wel kunnen aan de belegger kosten in rekening worden gebracht voor de bewaring van de obligaties. De tarieven voor bewaring worden vastgesteld door de instelling waar de belegger zijn effectenrekening aanhoudt. Doel van de uitgifte De opbrengst van de uitgifte van de obligaties zal door Staatsolie worden aangewend voor de medefinanciering van het investeringsprogramma Tijdschema uitgifte obligaties 31 maart 2010 : Emissie prospectus 12 april 26 april 2010 : Inschrijvingsperiode 3 mei 2010 : Toewijzing 14 mei 2010 : Storting Fiscale positie 8. Een obligatielening is a pari wanneer de koers gelijk is aan 100% van de waarde vermeld op de obligatie 13

14 14 Productieboringen in het Calcutta olieveld.

15 3. Presentatie van de financiële informatie 3.1 Historie De historische gegevens zijn gebaseerd op de jaarrekeningen Deze zijn opgesteld conform United States Generally Accepted Accounting Principles. 3.2 Prognoses De financiële projecties vanaf 2010 van Staatsolie zijn gebaseerd op interne cijfers en zijn vastgesteld door de Directie van Staatsolie. De veronderstellingen die gehanteerd zijn bij het opmaken van de prognoses zijn als volgt: 1. De geprojecteerde investeringen voor zijn gebaseerd op de in de tabel aangegeven bestedingen (bedragen x USD 1 miljoen). 2. Voor de interim periode , is de prijs voor Stookolie no.6, 3%S gebaseerd op PIRA 9 projectie van maart 2010 voor Stookolie no.6, 3%S met een bijstelling naar beneden van 15%. 3. Voor de periode , zijn de prijzen voor Stookolie no.6, 3%S en overige geraffineerde producten afgeleid, door het toepassen van op correlatie gebaseerde omrekeningsfactoren op de historische prijzen van PIRA voor WTI 10. De prijs van WTI in 2010 is gebaseerd op de PIRA projectie van maart 2010 voor WTI, met een bijstelling naar beneden van 15%. De bijgestelde WTI prijs voor 2010 wordt jaarlijks geëscaleerd, voor 2011 en 2012 met 7%, en voor met 4%. 4. De dividend uitbetalingsratio is gebaseerd op 50% van de nettowinst. 5. De volgende factoren zijn niet meegenomen in de calculaties: Het effect van additionele investeringen na Het rendement van de korte termijn beleggingen van de kasmiddelen. Projecten Totaal Actueel Actueel Upstream Exploratie Productie Downstream Raffinage en distributie Pilot project renewable energie Opwekking van elektriciteit Totaal PIRA: Petroleum Industry Research Associates 10. WTI: West Texas Intermediate 11. Dit bedrag is inclusief de investeringen die in de kosten zijn verantwoord. In het kasstroomoverzicht zijn deze kosten niet apart verantwoord als investeringen, omdat ze reeds zijn verwerkt in het nettoresultaat 15

16 Geprojecteerde resultatenrekening (bedragen * USD 1 miljoen) Actueel Brutoomzet Export, transport & verkoopkosten Nettoomzet 203 (12) (18) (6) (14) (18) 413 Operationele kosten upstream Operationele kosten downstream Totaal operationele kosten Interest lening Afschrijvingen upstream Afschrijvingen downstream Totaal afschrijvingen Overige kosten/(opbrengsten) (1) (1) (3) 3 25 Resultaat voor belastingen Inkomstenbelasting Nettoresultaat

17 (4) (4) (5) (2) (5) (2) (5) (2) (5) (1) (6) (1) Prognose

18 Balans per 31 december (bedragen * USD 1 miljoen) Actueel Activa Kortlopende schulden Voorraden Debiteuren Kas Materiële vaste activa Upstream operaties Downstream operaties Deelneming & goodwill Totaal Activa Passiva Kortlopende schulden Inkomstenbelasting Kortlopend deel lening Crediteuren Langlopende schulden Lening Latente belastingen Overige voorzieningen Overige langlopende schulden Eigen vermogen Totaal Passiva Inclusief korte termijn deposito s 18

19 Prognose

20 Kasstroom overzicht (bedragen * USD 1 miljoen) Actueel Kasstroom uit operaties Nettoresultaat Afschrijvingen Toename (afname) belastingen (12) Toename (afname) crediteuren Toename (afname) debiteuren (9) (6) (31) 15 (5) Toename (afname) voorraden (12) 12 (2) (5) Kasstroom uit operaties Kasstroom uit investeringen Investeringen upstream (59) (72) (62) (64) (78) Investeringen downstream (1) (1) (1) Mutatie voorziening ontmantelingskosten Overige investeringen/pijplijn 12 (1) 1 Kasstroom uit investeringen (54) (54) (54) (57) (73) Kasstroom uit financiering Toename (afname) eigen vermogen Dividend (43) (52) (76) (55) (170) Lening Toename (afname) overige schulden (6) 3 (1) 3 Kasstroom uit financiering (48) (49) (76) (55) (166) Nettokasstroom (22) (90) Openingsbalans kas Eindbalans kas

21 (18) 233 (121) (109) (230) (73) 120 (9) (2) (2) 232 (58) (254) (312) 6 (81) (5) (6) (16) (69) (168) (237) 6 (62) (4) (60) (126) (36) (21) (16) 124 (75) (16) (91) (58) (58) (116) (83) (25) (18) 253 (73) (5) (78) (89) (84) (173) (3) (3) 292 (91) (6) (97) (103) (119) (222) (27) (3) (3) 310 (86) (6) (92) (111) (5) (116) Prognose

22

23 Ophoging van het terrein te Tout Lui Faut voor de raffinaderijuitbreiding.

24 4. Risicofactoren Voordat u besluit te investeren in obligaties van Staatsolie dient u rekening te houden met de risicofactoren die verbonden zijn aan het investeringsprogramma, alsmede de informatie gepresenteerd in deze prospectus. U dient zich er tevens van bewust te zijn dat nieuwe risico s zich kunnen aandienen en/of dat bestaande risico s in de tijd in intensiteit kunnen toe of afnemen. Indien de volgende risico s zich voordoen, kan dit gepaard gaan met een materieel negatief effect op de bedrijfsvoering, de operaties en de financiële positie van het bedrijf. In dat geval kan de winstverwachting van het bedrijf negatief uitpakken. In het ergste geval kunt u uw investering kwijtraken. 1. In deze prospectus is toekomstgerichte informatie opgenomen. De daadwerkelijke resultaten kunnen significant afwijken van de toekomstgerichte informatie als gevolg van onder meer de volgende oorzaken: De onzekerheid die er bestaat in het schatten van de oliereserves. Niet succesvolle exploratie en booractiviteiten. Het niet kunnen handhaven van het geprojecteerde productieniveau. Olieprijs volatiliteit. Het niet nakomen van betalingsverplichtingen van onze afnemers. Risico s uit hoofde van onderbrekingen in de bedrijfsvoering of insolventie van afnemers, leveranciers, bankinstellingen en verzekeringsmaatschappijen. Risico s verbonden aan het uitvoeren van het investeringsprogramma. Ontwikkelingen in de nationale en internationale kapitaalmarkt, alsook de economische en politieke situatie. Force majeure risico s (zogenaamde Acts of God en Acts of man ). 2. De rechten die u heeft voor het ontvangen van betalingen met betrekking tot de obligatielening zijn ondergeschikt aan de rechten van bestaande en toekomstige crediteuren met een zekerheid als onderpand, tot het bedrag van de waarde van de zekerheid die de crediteur heeft. 3. Om aan de betalingsverplichtingen van de leningen te voldoen en geplande investeringen te financieren, heeft Staatsolie een significant bedrag aan kasmiddelen nodig. Het genereren van kasmiddelen is tot zekere hoogte onderhevig aan algemeen economische, financiële, wetgevende en andere factoren die buiten de invloedssfeer van het bedrijf zijn. Staatsolie kan u niet garanderen dat de bedrijfsactiviteiten voldoende kasmiddelen zullen genereren van een zodanige omvang dat Staatsolie aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Als Staatsolie daarnaast niet kan voldoen aan de verplichtingen t.a.v. de te arrangeren banklening(en), zal Staatsolie in verzuim zijn conform de voorwaarden van die lening(en). In dat geval kunnen de banken die de lening(en) hebben verstrekt het volledige bedrag van die lening(en) opeisen. Dit brengt tevens Staatsolie s kaspositie in gevaar. 4. De ontwikkeling van een actieve handelsmarkt voor de obligaties kan achterblijven. Er is op dit moment geen markt voor deze obligaties. Mocht er zich een markt ontwikkelen, dan is er geen zekerheid over de liquiditeit van die markt, alsook de prijs waartegen u uw obligaties kunt verkopen. 5. Een verlaging van de rating van Suriname door één van de rating bureaus kan resulteren in verhoogde kosten van de banklening of toekomstige banklening(en). Indien van toepassing, kan dit gepaard gaan met een verlaging van de marktprijs van de obligatie. 24

25 5. Belangrijke informatie (disclaimer) Deze prospectus is samengesteld door Staatsolie in verband met de uitgifte van obligaties. Deze prospectus wordt uitgegeven voor informatie doeleinden. Het enige doel van deze prospectus is om de geïnteresseerde informatie te verschaffen over de voorgenomen obligatieuitgifte in verband met het investeringsprogramma De prospectus is niet bedoeld voor het aanvaarden van offerten, uitnodigingen of aanbevelingen tot een overeenkomst met Staatsolie in ieder jurisdictie waar zo n aanbod, uitnodiging of aanbeveling onwettig is en kan niet worden gedistribueerd in enige jurisdictie waar een dergelijke bevoegdheid onwettig is. De informatie in de prospectus is afkomstig van Staatsolie of andere publieke informatie en is op onafhankelijke wijze geverifieerd door de accountant. De prospectus impliceert niet alle informatie te bevatten die een investeerder nodig heeft. De geïnteresseerde in deze prospectus en alle andere informatie moet zijn/haar eigen keus maken met betrekking tot het investeren en niet alleen steunen op de informatie in deze prospectus. Deze prospectus wordt beschikbaar gesteld aan personen die over voldoende informatie c.q. kennis beschikken ten aanzien van Staatsolie en ten aanzien van risico s die gepaard gaan bij de voorbereiding en uitvoering van elke transactie in het algemeen. Verder wordt deze prospectus beschikbaar gesteld aan personen die, indien nodig, deskundig advies zullen opvragen. Staatsolie stelt zich niet verantwoordelijk voor veranderingen in de toekomstgerichte informatie, die is opgenomen in de prospectus. Alle vaststellingen, met uitzondering van vaststellingen die gebaseerd zijn op historische en/of huidige gegevens, die in de toekomst zullen, kunnen of moeten plaatsvinden, vallen onder toekomstgerichte informatie. Deze toekomstgerichte informatie is onderhevig aan alle risico s en onzekerheden die verbonden zijn aan het investeringsprogramma. Voorts stelt Staatsolie zich niet verantwoordelijk om toekomstgerichte informatie regelmatig te wijzigen conform de gewijzigde situatie. Exploratieboring in het Coesewijnegebied. 25

26 26 Regionaal 2D seismisch onderzoek in Nickerie: verzamelen van gegevens in de zwamp.

27 6. Verklaring van conformiteit De prospectus of de inhoud van deze prospectus mag niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Staatsolie worden verspreid of ter kennis worden gebracht aan derden om andere redenen dan ter beoordeling van de daarin opgenomen investeringspropositie. Geïnteresseerden in de verwerving van obligaties, uitgegeven door Staatsolie, worden met nadruk erop gewezen dat aan iedere vorm van beleggen financiële risico s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goede nota te nemen van de volledige inhoud van deze prospectus en in het bijzonder het hoofdstuk over risicofactoren. Bij enige onduidelijkheid of twijfel gelieve men zich te wenden tot een eigen adviseur, opdat een afgewogen oordeel kan worden gevormd over de inhoud en betekenis van deze prospectus. Deze prospectus wordt uitgebracht onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Directie van Staatsolie. Bij het opstellen van deze prospectus heeft de Directie van Staatsolie de uiterste zorgvuldigheid betracht. Voor zover haar redelijkerwijs bekend is of had kunnen zijn, stemmen de opgenomen gegevens, op het moment van aanbieding van deze prospectus, overeen met de werkelijkheid en zijn er geen gegevens weggelaten waarvan vermelding, de strekking van deze prospectus zou wijzigen. De verstrekking en verspreiding van deze prospectus, na de datum van aanbieding, houden onder geen enkele omstandigheid in dat de daarin opgenomen informatie op een latere datum nog juist en volledig is. De in deze prospectus opgenomen analyses, berekeningen, commentaren, prognoses en aanbevelingen zijn verstrekt ter informatie, maar vormen geen enkele garantie op toekomstige resultaten. Staatsolie, haar Directie, adviseurs en andere direct betrokkenen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte verliezen die zouden kunnen ontstaan uit hoofde van een investering in obligaties uitgegeven door Staatsolie. Niemand is gerechtigd door of namens Staatsolie enige informatie te verstrekken of enige verklaring af te leggen met betrekking tot het bedrijf en/of de bij deze prospectus geboden mogelijkheid van verwerving van obligaties voor zover die informatie niet ook in deze prospectus vermeld staat. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of zodanige verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door of namens Staatsolie. Deze prospectus wordt beheerst door het Surinaams recht. Staatsolie, hierbij vertegenwoordigd door haar Algemeen Directeur, M.C.H. Waaldijk, verklaart dat de informatie in deze prospectus nauwkeurig is samengesteld. Directie: M.C.H. Waaldijk Managing Director I.E. Kortram Finance Director B.F. Nuboer Refining & Marketing Director G.P. Sairras Production & Development Director 27

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam)

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) Prospectus 25 JUNI 2010 RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) EUR 1.500.000.000,- Programma tot uitgifte van Bankbrieven Onder dit Programma

Nadere informatie

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Informatie memorandum aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Stap over, stap vooruit. ) Energie voor het leven, die kan je in de buitenlucht proeven. De wind, de

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Fornix BioSciences N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht)

Fornix BioSciences N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht) BIEDINGSBERICHT Laatste dag van aanmelding gedateerd 4 mei 2012 18.00 uur Amsterdamse tijd, behoudens verlenging OPENBAAR BOD IN CUMULATIEF PREFERENTE AANDELEN Value8 N.V. (een naamloze vennootschap opgericht

Nadere informatie

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group PROSPECTUS Stichting Administratiekantoor AUV (een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Cuijk, Nederland) Dit Prospectus

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis De in dit Informatie Memorandum omschreven obligaties zullen worden aangeboden zonder goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2

Nadere informatie

Villa Loggio Wine Estate Fund CV

Villa Loggio Wine Estate Fund CV PROSPECTUS INZAKE DE DOORLOPENDE UITGIFTE VAN PARTICIPATIES IN Villa Loggio Wine Estate Fund CV 20100312 Prospectus Villa Loggio Wine Estate final (2).DOC 12-3-2010 1 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 3 1.1

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon Informatie Memorandum Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon November 2014 Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit Inhoudsopgave... 2 1 Samenvatting...

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Prospectus. Financial Services For Developing Markets

Prospectus. Financial Services For Developing Markets Prospectus Financial Services For Developing Markets Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Doelstelling en beleggingsbeleid 3. Financiering 4. Rendement 5. Risico s 6. Structuur en fondsomvang 7. Verslaggeving

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie