Arrangeur: De Surinaamsche Bank N.V. PROSPECTUS I USD Vastrentende obligatie I Vervaldatum 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrangeur: De Surinaamsche Bank N.V. PROSPECTUS I USD 15.000.000 Vastrentende obligatie I Vervaldatum 2015"

Transcriptie

1 Arrangeur: De Surinaamsche Bank N.V. PROSPECTUS I USD Vastrentende obligatie I Vervaldatum 2015

2 Uitbreiding van de opslagfaciliteiten te Tout Lui Faut ten behoeve van de nieuwe raffinaderij.

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Samenvatting Introductie Investeringsprogramma Financiering investeringsprogramma Prospectus 5 Hoofdstuk 2. Emissie Doel van de emissie Voorwaarden 12 Hoofdstuk 3. Presentatie van de financiële informatie Historie Prognoses 15 Hoofdstuk 4. Risicofactoren 24 Hoofdstuk 5. Belangrijke informatie (disclaimer) 25 Hoofdstuk 6. Verklaring van conformiteit 27 Hoofdstuk 7. Onderzoeksrapport accountant 28 Hoofdstuk 8. Andere relevante informatie 29 Bijlagen 1. Leningsvoorwaarden Organisatiestructuur Staatsolie Samenvatting Statuten Definitieve Voorwaarden 34 3

4 1. Samenvatting 1.1 Introductie Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. ( Staatsolie ) is opgericht in december De Republiek Suriname is de enige aandeelhouder. Aan de onderneming is bij de oprichting het exclusief recht toegekend om zelfstandig of in samenwerking met derden het aardoliepotentieel in Suriname te ontwikkelen. Staatsolie is een volledig geïntegreerde onderneming met als hoofdactiviteiten exploratie, productie, raffinage en marketing van koolwaterstoffen. Daarnaast heeft Staatsolie in 2006 een 14 MW energiecentrale in bedrijf genomen. Dit, overeenkomstig haar strategische doelstelling, de onderneming te transformeren naar een energiebedrijf. Staatsolie is in de afgelopen 30 jaar steeds winstgevend geweest met uitzondering van de jaren 1991 en 1998, waarin sprake was van een verlies, met name als gevolg van extreem lage olieprijzen. Het gemiddeld rendement op het eigen vermogen bedroeg in de afgelopen 5 (vijf) jaar ongeveer 50%. Bij het realiseren van haar winstgevendheid in die periode heeft Staatsolie de investeringen volledig uit eigen middelen gefinancierd. Vanaf 2005 heeft de onderneming geen uitstaande leningen. Ultimo december 2009 bedroeg het eigen vermogen van Staatsolie USD 439 miljoen. De kasmiddelen 1 bedroegen op die datum USD 227 miljoen. De bewezen oliereserves van Staatsolie hebben per 1 januari 2009 een waarde van ongeveer USD 900 miljoen 2, op basis van de NYMEX West Texas Intermediate prijs van USD 70 per barrel 3 met een jaarlijkse escalatie van 5% voor de periode en 4% voor de periode De reserve/productie ratio bedraagt 13 jaar gebaseerd op een olieproductie van barrels per dag (bopd). Staatsolie verwacht over 2010 een bruto omzet te behalen van ongeveer USD 396 miljoen en een winst vóór belasting van USD 245 miljoen. 1.2 Investeringsprogramma Door Staatsolie wordt thans het Strategisch plan met een investeringsbudget van USD 1 miljard voor onshore t.b.v. de upstream 4 en de downstream 5 uitgevoerd. Het investeringsprogramma is als volgt samengesteld: Projecten Investering (x miljoen USD) Upstream Exploratie 85 Productie 310 Downstream Raffinage en distributie 575 Pilot project renewable energie 10 Opwekking van elektriciteit 20 Totaal In de kasmiddelen zijn tevens de korte termijn deposito s opgenomen 2. Deze waarde is in 2009 vastgesteld door Netherland, Sewell & Associates, Inc.(NSAI) 3. De prijs voor Staatsolie producten is gemiddeld 72% van de West Texas Intermediate prijs 4. Upstream bij Staatsolie omvat exploratie en productie 5. Downstream bij Staatsolie omvat raffinage, marketing, elektriciteitsopwekking 4

5 1.3 Financiering investeringsprogramma Van het investeringsbudget van USD 1 miljard is in 2008 en 2009, ongeveer USD 220 miljoen gerealiseerd. Dit programma is geheel uit eigen middelen gefinancierd. De financiering van het investeringsbudget van 2010 bedraagt USD 230 miljoen en zal eveneens geheel uit eigen middelen plaatsvinden. Voor het uitvoeren van de overige investeringen zal Staatsolie externe financiering voor een totaal bedrag van USD 320 miljoen veiligstellen. De externe financiering zal als volgt plaatsvinden: USD 275 miljoen door regionale en/of internationale bankinstellingen. Deze financiering is ver gevorderd. De joint lead arrangers zijn reeds aangesteld. USD 45 miljoen op de lokale markt bij bankinstellingen en door uitgifte van een obligatielening. De arrangeur voor de lokale financiering is eveneens reeds aangesteld. 1.4 Prospectus Deze prospectus is opgesteld in verband met het uitschrijven van een obligatielening van USD 15 miljoen. Deze obligatie zal een looptijd hebben van 5 (vijf) jaar met een jaarlijkse rente van 7% (zeven procent). De rentebetalingen vinden halfjaarlijks plaats. De algehele aflossing vindt plaats na de looptijd van 5 (vijf) jaar. Hoofdstuk 3 geeft een presentatie van de historische en toekomstige financiële cijfers. Hoofdstuk 4 gaat in op de risicofactoren die van belang zijn voor de investeerders. Hoofdstuk 5 bevat essentiële informatie voor geïnteresseerden die van de prospectus gebruik wensen te maken i.v.m. de aankoop van obligaties. Hoofdstuk 6 bevat de verklaring van conformiteit. Hoofdstuk 7 bevat het onderzoeksrapport van de accountant. Hoofdstuk 8 bevat andere relevante informatie. De volgende bijlagen vormen een onlosmakelijk geheel van de prospectus. Bijlage 1: Leningsvoorwaarden Bijlage 2: Organisatiestructuur Staatsolie Bijlage 3: Samenvatting Statuten Bijlage 4: Definitieve Voorwaarden De prospectus is als volgt gestructureerd: Hoofdstuk 1 bevat de inleiding, het investeringsprogramma, het financieringsplan en de belangrijkste kenmerken van de prospectus. Hoofdstuk 2 geeft een uiteenzetting van de emissie. 5

6 Productiepompen in het Calcutta olieveld.

7 2. Emissie 2.1 Doel van de emissie Door Staatsolie wordt momenteel het Strategisch plan met een investeringsbudget van ongeveer USD 1 miljard voor onshore t.b.v. upstream en downstream activiteiten, uitgevoerd. Het Strategisch plan is afgeleid uit de Visie 2020 van Staatsolie. Het doel van deze emissie is het veiligstellen van een deel van de financiering t.b.v. het investeringsprogramma d.m.v. de uitgifte van obligaties. Staatsolie s Visie 2020 is in onderstaand overzicht aangegeven. Staatsolie Visie 2020 Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving Een regionale speler worden, met internationale naamsbekendheid Om de Visie 2020 te realiseren is een implementatiestrategie vastgesteld die is opgebouwd uit de volgende 4 plateaus: I. Fundament voor groei II. Transitie III. Expansieve groei IV. Rationalisatie 7

8 Gerealiseerde Visie 2020 Rationalisatie Implementatie /tijdspad Expansieve groei Transitie Fundament voor groei Voor plateaus en bedrijfsdoelen, zie toelichting. 8

9 Toelichting implementatiestrategie Plateau Bedrijfsdoelen I: Fundament voor groei 1. Vergroten oliereserves onshore. 2. Handhaven van het olieproductieniveau op bopd Handhaven van het raffinaderijproductieniveau op bpsd Uitbreiden van de productportfolio, door uitvoering van de raffinaderijexpansie en handelsactiviteiten. 5. Verhogen van de opwekkingscapaciteit van de elektriciteitscentrale. 6. Veiligstellen van een robuuste organisatie. 7. Behouden van autonomie t.a.v. de bedrijfsvoering. II: Transitie 1. Vaststellen van oliereserves onshore, nearshore en offshore. 2. Verder uitbreiden van de thermische opwekkingscapaciteit. 3. Produceren van biobrandstof. 4. Verhogen van het marktaandeel, primair lokaal en aanvullend regionaal. 5. Behouden van autonomie in de bedrijfsvoering door de deelneming van derden in de downstream. III: Expansieve groei 1. Verhogen van de oliereserves onshore, nearshore en offshore. 2. Verhogen van het marktaandeel, primair lokaal en aanvullend regionaal. 3. Aangaan van strategische samenwerkingsverbanden. IV: Rationalisatie 1. Verzelfstandigen van de institutionele functie (oprichting Petroleum Instituut). 6. Barrels oil per day 7. Barrels per stream day 9

10 Met het investeringsprogramma zullen met betrekking tot de kernactiviteiten, de volgende doelstellingen worden gerealiseerd: 1. Het vergroten van de bewezen oliereserves met 64 miljoen barrels ultimo 2012, waardoor de reserve/productie ratio van 13 naar 20 jaar wordt verhoogd. 2. Het in stand houden van het niveau van de olieproductie op minimaal bopd. 3. Het verhogen van de capaciteit van de raffinaderij van bpsd naar bpsd. 4. Het uitbreiden van de afzetmogelijkheden, door het vergroten van het aandeel van hoogwaardige geraffineerde olieproducten van 15% naar 65%; het verbeteren van distributiefaciliteiten. 5. Het vehogen van de thermische opwekkingscapaciteit van 14 MW naar 28 MW. 6. Het ontwikkelen van een portfolio van renewable energieprojecten met betrekking tot biobrandstof en hydroenergie. Dit onshore investeringsprogramma bevat geen investeringen voor de verdere ontwikkeling van renewable energieprojecten en offshore investeringen, in geval winbare olie wordt aangetroffen. Ad. 1 Vergroten van de bewezen oliereserves met 64 miljoen barrels Het strategisch doel van 64 miljoen barrels additionele oliereserves is noodzakelijk om een productieniveau van barrels per dag voor een periode van 20 jaar veilig te stellen. Het ontwikkelen van additionele oliereserves zal worden gerealiseerd door de exploratieactiviteiten van Staatsolie en Paradise Oil Company (100% dochteronderneming van Staatsolie) en door het uitvoeren van appraisal activiteiten en de toepassing van verbeterde oliewinningstechnieken. Ad. 2 In stand houden van het niveau van de olieproductie op bopd Om de olieproductie te handhaven op bopd, zal het jaarlijks productieboorprogramma gecontinueerd worden in de bestaande velden Tambaredjo en Calcutta. Daarnaast zal het nieuw ontwikkelde veld Tambaredjo Noord West in 2010 in productie worden genomen. Ad. 3 en 4 Verhogen van de raffinaderijcapaciteit, diversificatie productportfolio en verbetering distributie Met de uitvoering van het Raffinaderij Expansie Project zal een capaciteitstoename van bpsd naar bpsd plaatsvinden. Dit project is met een investeringsbudget van ongeveer USD 575 miljoen het grootste project in het investeringsprogramma van Staatsolie. De nieuwe producten premium diesel en benzine zullen aan pompstations worden geleverd. Het transport van de raffinaderij naar de opslagtanks van de grote afnemers zal o.m. door middel van pijpleidingen plaatsvinden. De investering voor de pijpleidingen wordt ingeschat op USD 10 miljoen. Ad. 5 Verhogen van de opwekkingscapaciteit van de elektriciteitscentrale Staatsolie Power Company Suriname, een 100% dochteronderneming van Staatsolie, heeft momenteel een capaciteit van 14 MW. Vanwege de groei in de vraag naar energie en de expansie van de raffinaderij zal de opwekkingscapaciteit verhoogd worden naar 28 MW in Het investeringsbudget bedraagt USD 20 miljoen. 10

11 Ad. 6 Ontwikkelen van een renewable energieportfolio Staatsolie zal in 2010 starten met een pilot project in Wageningen voor het ontwikkelen van ethanol uit suikerriet. Hiermee zal worden beoordeeld of grootschalige productie van ethanol uit suikerriet in Suriname haalbaar is. Daarnaast zal Staatsolie de mogelijkheden met betrekking tot de opwekking van hydroenergie onderzoeken door middel van de uitvoering van het Tapa Jai project. Elektriciteitscentrale van Staatsolie Power Company Suriname te Tout Lui Faut. 11

12 2.2 Voorwaarden Termen die in de Leningsvoorwaarden van de obligaties gedefinieerd zijn, en in deze paragraaf worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis. De leningsvoorwaarden zijn een selectie en een beknopte weergave van de bepalingen en voorwaarden van de uit te geven obligaties. Omvang Het bedrag van de obligatielening is USD 15 miljoen. Een overtekening van de lening zal door Staatsolie worden geaccepteerd met dien verstande dat de toewijzingen boven het bedrag van USD 15 miljoen zullen plaatsvinden, geheel naar oordeel en goedvinden van Staatsolie. Datum De datum van deze prospectus, behorende bij het programma tot uitgifte van USD 15 miljoen aan obligaties, is 31 maart Uitgevende instelling Staatsolie, opgericht op 13 december 1980 en gevestigd te Paramaribo, Suriname. Belangrijkste activiteiten Conform de doelomschrijving van Staatsolie die is opgenomen in artikel 2 van de Statuten, stelt Staatsolie zich ten doel: 1. Het exploreren, exploiteren, en verder verwerken van koolwaterstoffen. 2. Het opslaan, het verhandelen en het transporteren van koolwaterstoffen en de derivaten daarvan. 3. Het verrichten van al datgene wat tot het vorenstaande behoort, of daarmede verband houdt, daaronder begrepen het samenwerken met, het deelnemen in en het voeren van de direktie over andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel, alles in de ruimste zin des woords, voorzover wettelijk toegestaan, genomen. Risicofactoren De risico s die aan een belegging in obligaties van Staatsolie zijn verbonden, zijn nader aangegeven in hoofdstuk 4 Risicofactoren Verkrijgbaarheid De obligaties zijn verkrijgbaar bij De Surinaamsche Bank N.V. (DSB Bank) als arrangeur. DSB Bank zal zoveel als mogelijk andere lokale banken betrekken bij de inschrijvingen en de storting op deze obligatielening. De obligaties worden uitgegeven in coupures van elk nominaal USD 100, en veelvouden daarvan. De periode waarin op de obligaties kan worden ingeschreven, wordt vastgesteld door DSB Bank. DSB Bank en Staatsolie behouden zich het recht voor om de inschrijvingsperiode te verlengen, te verkorten of op te schorten, in welk geval mogelijk ook de uitgiftedatum kan worden vervroegd of uitgesteld. Obligaties De obligaties worden uitgegeven voor een nominale waarde zoals in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden is bepaald. De obligaties worden uitgegeven in coupures van elk nominaal USD 100, en veelvouden daarvan. De obligaties hebben een looptijd vanaf de uitgiftedatum tot de aflossingsdatum zoals in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden is bepaald, met dien verstande dat de looptijd van de obligaties 5 (vijf) jaar is. De aflossing van de obligaties zal a pari 8 geschieden. De obligaties dragen een vaste rente vanaf de uitgiftedatum tegen het rentepercentage zoals in de Definitieve Voorwaarden is bepaald. De rente wordt 2 (twee) keer per jaar, achteraf betaalbaar gesteld op de rente betaaldata zoals vermeld in de Definitieve Voorwaarden, met dien verstande dat indien een dergelijke rentebe 12

13 taaldag in enig jaar niet op een werkdag valt, de rente wordt betaald op de eerstvolgende werkdag. Bij de renteberekening wordt uitgegaan van een jaar van 360 dagen. De obligaties houden op rente te dragen met ingang van de aflossingsdatum. Rente en aflossing vinden plaats in USD. De obligaties zijn overdraagbaar. Vorm van de obligaties De obligaties luiden aan toonder. Uitgifteprijs De uitgifteprijs bedraagt 100% van de nominal waarde van de obligaties. Effectief rendement Het effectief rendement op de eerste dag van de uitgifte van de serie zal worden vermeld in de relevante Definitieve Voorwaarden. Arrangeur De Surinaamsche Bank N.V., Henck Arronstraat 2630 Telefoon : Fax : Ter attentie van : Dhr. U. Komproe Informatie over deze prospectus kan worden verkregen via de Securities Sectie van de afdeling Retail Banking van De Surinaamsche Bank N.V. De uitgevende instelling voldoet aan alle fiscale wetgeving van de Republiek Suriname. Toepasselijk recht Surinaams recht. Inschrijvingsperiode De inschrijvingsperiode is van 12 april 2010 t/m 26 april Kosten Tenzij anders vermeld in de Definitieve Voorwaarden, zijn aan de uitgifte van obligaties geen kosten verbonden. Wel kunnen aan de belegger kosten in rekening worden gebracht voor de bewaring van de obligaties. De tarieven voor bewaring worden vastgesteld door de instelling waar de belegger zijn effectenrekening aanhoudt. Doel van de uitgifte De opbrengst van de uitgifte van de obligaties zal door Staatsolie worden aangewend voor de medefinanciering van het investeringsprogramma Tijdschema uitgifte obligaties 31 maart 2010 : Emissie prospectus 12 april 26 april 2010 : Inschrijvingsperiode 3 mei 2010 : Toewijzing 14 mei 2010 : Storting Fiscale positie 8. Een obligatielening is a pari wanneer de koers gelijk is aan 100% van de waarde vermeld op de obligatie 13

14 14 Productieboringen in het Calcutta olieveld.

15 3. Presentatie van de financiële informatie 3.1 Historie De historische gegevens zijn gebaseerd op de jaarrekeningen Deze zijn opgesteld conform United States Generally Accepted Accounting Principles. 3.2 Prognoses De financiële projecties vanaf 2010 van Staatsolie zijn gebaseerd op interne cijfers en zijn vastgesteld door de Directie van Staatsolie. De veronderstellingen die gehanteerd zijn bij het opmaken van de prognoses zijn als volgt: 1. De geprojecteerde investeringen voor zijn gebaseerd op de in de tabel aangegeven bestedingen (bedragen x USD 1 miljoen). 2. Voor de interim periode , is de prijs voor Stookolie no.6, 3%S gebaseerd op PIRA 9 projectie van maart 2010 voor Stookolie no.6, 3%S met een bijstelling naar beneden van 15%. 3. Voor de periode , zijn de prijzen voor Stookolie no.6, 3%S en overige geraffineerde producten afgeleid, door het toepassen van op correlatie gebaseerde omrekeningsfactoren op de historische prijzen van PIRA voor WTI 10. De prijs van WTI in 2010 is gebaseerd op de PIRA projectie van maart 2010 voor WTI, met een bijstelling naar beneden van 15%. De bijgestelde WTI prijs voor 2010 wordt jaarlijks geëscaleerd, voor 2011 en 2012 met 7%, en voor met 4%. 4. De dividend uitbetalingsratio is gebaseerd op 50% van de nettowinst. 5. De volgende factoren zijn niet meegenomen in de calculaties: Het effect van additionele investeringen na Het rendement van de korte termijn beleggingen van de kasmiddelen. Projecten Totaal Actueel Actueel Upstream Exploratie Productie Downstream Raffinage en distributie Pilot project renewable energie Opwekking van elektriciteit Totaal PIRA: Petroleum Industry Research Associates 10. WTI: West Texas Intermediate 11. Dit bedrag is inclusief de investeringen die in de kosten zijn verantwoord. In het kasstroomoverzicht zijn deze kosten niet apart verantwoord als investeringen, omdat ze reeds zijn verwerkt in het nettoresultaat 15

16 Geprojecteerde resultatenrekening (bedragen * USD 1 miljoen) Actueel Brutoomzet Export, transport & verkoopkosten Nettoomzet 203 (12) (18) (6) (14) (18) 413 Operationele kosten upstream Operationele kosten downstream Totaal operationele kosten Interest lening Afschrijvingen upstream Afschrijvingen downstream Totaal afschrijvingen Overige kosten/(opbrengsten) (1) (1) (3) 3 25 Resultaat voor belastingen Inkomstenbelasting Nettoresultaat

17 (4) (4) (5) (2) (5) (2) (5) (2) (5) (1) (6) (1) Prognose

18 Balans per 31 december (bedragen * USD 1 miljoen) Actueel Activa Kortlopende schulden Voorraden Debiteuren Kas Materiële vaste activa Upstream operaties Downstream operaties Deelneming & goodwill Totaal Activa Passiva Kortlopende schulden Inkomstenbelasting Kortlopend deel lening Crediteuren Langlopende schulden Lening Latente belastingen Overige voorzieningen Overige langlopende schulden Eigen vermogen Totaal Passiva Inclusief korte termijn deposito s 18

19 Prognose

20 Kasstroom overzicht (bedragen * USD 1 miljoen) Actueel Kasstroom uit operaties Nettoresultaat Afschrijvingen Toename (afname) belastingen (12) Toename (afname) crediteuren Toename (afname) debiteuren (9) (6) (31) 15 (5) Toename (afname) voorraden (12) 12 (2) (5) Kasstroom uit operaties Kasstroom uit investeringen Investeringen upstream (59) (72) (62) (64) (78) Investeringen downstream (1) (1) (1) Mutatie voorziening ontmantelingskosten Overige investeringen/pijplijn 12 (1) 1 Kasstroom uit investeringen (54) (54) (54) (57) (73) Kasstroom uit financiering Toename (afname) eigen vermogen Dividend (43) (52) (76) (55) (170) Lening Toename (afname) overige schulden (6) 3 (1) 3 Kasstroom uit financiering (48) (49) (76) (55) (166) Nettokasstroom (22) (90) Openingsbalans kas Eindbalans kas

21 (18) 233 (121) (109) (230) (73) 120 (9) (2) (2) 232 (58) (254) (312) 6 (81) (5) (6) (16) (69) (168) (237) 6 (62) (4) (60) (126) (36) (21) (16) 124 (75) (16) (91) (58) (58) (116) (83) (25) (18) 253 (73) (5) (78) (89) (84) (173) (3) (3) 292 (91) (6) (97) (103) (119) (222) (27) (3) (3) 310 (86) (6) (92) (111) (5) (116) Prognose

22

23 Ophoging van het terrein te Tout Lui Faut voor de raffinaderijuitbreiding.

24 4. Risicofactoren Voordat u besluit te investeren in obligaties van Staatsolie dient u rekening te houden met de risicofactoren die verbonden zijn aan het investeringsprogramma, alsmede de informatie gepresenteerd in deze prospectus. U dient zich er tevens van bewust te zijn dat nieuwe risico s zich kunnen aandienen en/of dat bestaande risico s in de tijd in intensiteit kunnen toe of afnemen. Indien de volgende risico s zich voordoen, kan dit gepaard gaan met een materieel negatief effect op de bedrijfsvoering, de operaties en de financiële positie van het bedrijf. In dat geval kan de winstverwachting van het bedrijf negatief uitpakken. In het ergste geval kunt u uw investering kwijtraken. 1. In deze prospectus is toekomstgerichte informatie opgenomen. De daadwerkelijke resultaten kunnen significant afwijken van de toekomstgerichte informatie als gevolg van onder meer de volgende oorzaken: De onzekerheid die er bestaat in het schatten van de oliereserves. Niet succesvolle exploratie en booractiviteiten. Het niet kunnen handhaven van het geprojecteerde productieniveau. Olieprijs volatiliteit. Het niet nakomen van betalingsverplichtingen van onze afnemers. Risico s uit hoofde van onderbrekingen in de bedrijfsvoering of insolventie van afnemers, leveranciers, bankinstellingen en verzekeringsmaatschappijen. Risico s verbonden aan het uitvoeren van het investeringsprogramma. Ontwikkelingen in de nationale en internationale kapitaalmarkt, alsook de economische en politieke situatie. Force majeure risico s (zogenaamde Acts of God en Acts of man ). 2. De rechten die u heeft voor het ontvangen van betalingen met betrekking tot de obligatielening zijn ondergeschikt aan de rechten van bestaande en toekomstige crediteuren met een zekerheid als onderpand, tot het bedrag van de waarde van de zekerheid die de crediteur heeft. 3. Om aan de betalingsverplichtingen van de leningen te voldoen en geplande investeringen te financieren, heeft Staatsolie een significant bedrag aan kasmiddelen nodig. Het genereren van kasmiddelen is tot zekere hoogte onderhevig aan algemeen economische, financiële, wetgevende en andere factoren die buiten de invloedssfeer van het bedrijf zijn. Staatsolie kan u niet garanderen dat de bedrijfsactiviteiten voldoende kasmiddelen zullen genereren van een zodanige omvang dat Staatsolie aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Als Staatsolie daarnaast niet kan voldoen aan de verplichtingen t.a.v. de te arrangeren banklening(en), zal Staatsolie in verzuim zijn conform de voorwaarden van die lening(en). In dat geval kunnen de banken die de lening(en) hebben verstrekt het volledige bedrag van die lening(en) opeisen. Dit brengt tevens Staatsolie s kaspositie in gevaar. 4. De ontwikkeling van een actieve handelsmarkt voor de obligaties kan achterblijven. Er is op dit moment geen markt voor deze obligaties. Mocht er zich een markt ontwikkelen, dan is er geen zekerheid over de liquiditeit van die markt, alsook de prijs waartegen u uw obligaties kunt verkopen. 5. Een verlaging van de rating van Suriname door één van de rating bureaus kan resulteren in verhoogde kosten van de banklening of toekomstige banklening(en). Indien van toepassing, kan dit gepaard gaan met een verlaging van de marktprijs van de obligatie. 24

25 5. Belangrijke informatie (disclaimer) Deze prospectus is samengesteld door Staatsolie in verband met de uitgifte van obligaties. Deze prospectus wordt uitgegeven voor informatie doeleinden. Het enige doel van deze prospectus is om de geïnteresseerde informatie te verschaffen over de voorgenomen obligatieuitgifte in verband met het investeringsprogramma De prospectus is niet bedoeld voor het aanvaarden van offerten, uitnodigingen of aanbevelingen tot een overeenkomst met Staatsolie in ieder jurisdictie waar zo n aanbod, uitnodiging of aanbeveling onwettig is en kan niet worden gedistribueerd in enige jurisdictie waar een dergelijke bevoegdheid onwettig is. De informatie in de prospectus is afkomstig van Staatsolie of andere publieke informatie en is op onafhankelijke wijze geverifieerd door de accountant. De prospectus impliceert niet alle informatie te bevatten die een investeerder nodig heeft. De geïnteresseerde in deze prospectus en alle andere informatie moet zijn/haar eigen keus maken met betrekking tot het investeren en niet alleen steunen op de informatie in deze prospectus. Deze prospectus wordt beschikbaar gesteld aan personen die over voldoende informatie c.q. kennis beschikken ten aanzien van Staatsolie en ten aanzien van risico s die gepaard gaan bij de voorbereiding en uitvoering van elke transactie in het algemeen. Verder wordt deze prospectus beschikbaar gesteld aan personen die, indien nodig, deskundig advies zullen opvragen. Staatsolie stelt zich niet verantwoordelijk voor veranderingen in de toekomstgerichte informatie, die is opgenomen in de prospectus. Alle vaststellingen, met uitzondering van vaststellingen die gebaseerd zijn op historische en/of huidige gegevens, die in de toekomst zullen, kunnen of moeten plaatsvinden, vallen onder toekomstgerichte informatie. Deze toekomstgerichte informatie is onderhevig aan alle risico s en onzekerheden die verbonden zijn aan het investeringsprogramma. Voorts stelt Staatsolie zich niet verantwoordelijk om toekomstgerichte informatie regelmatig te wijzigen conform de gewijzigde situatie. Exploratieboring in het Coesewijnegebied. 25

26 26 Regionaal 2D seismisch onderzoek in Nickerie: verzamelen van gegevens in de zwamp.

27 6. Verklaring van conformiteit De prospectus of de inhoud van deze prospectus mag niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Staatsolie worden verspreid of ter kennis worden gebracht aan derden om andere redenen dan ter beoordeling van de daarin opgenomen investeringspropositie. Geïnteresseerden in de verwerving van obligaties, uitgegeven door Staatsolie, worden met nadruk erop gewezen dat aan iedere vorm van beleggen financiële risico s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goede nota te nemen van de volledige inhoud van deze prospectus en in het bijzonder het hoofdstuk over risicofactoren. Bij enige onduidelijkheid of twijfel gelieve men zich te wenden tot een eigen adviseur, opdat een afgewogen oordeel kan worden gevormd over de inhoud en betekenis van deze prospectus. Deze prospectus wordt uitgebracht onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Directie van Staatsolie. Bij het opstellen van deze prospectus heeft de Directie van Staatsolie de uiterste zorgvuldigheid betracht. Voor zover haar redelijkerwijs bekend is of had kunnen zijn, stemmen de opgenomen gegevens, op het moment van aanbieding van deze prospectus, overeen met de werkelijkheid en zijn er geen gegevens weggelaten waarvan vermelding, de strekking van deze prospectus zou wijzigen. De verstrekking en verspreiding van deze prospectus, na de datum van aanbieding, houden onder geen enkele omstandigheid in dat de daarin opgenomen informatie op een latere datum nog juist en volledig is. De in deze prospectus opgenomen analyses, berekeningen, commentaren, prognoses en aanbevelingen zijn verstrekt ter informatie, maar vormen geen enkele garantie op toekomstige resultaten. Staatsolie, haar Directie, adviseurs en andere direct betrokkenen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte verliezen die zouden kunnen ontstaan uit hoofde van een investering in obligaties uitgegeven door Staatsolie. Niemand is gerechtigd door of namens Staatsolie enige informatie te verstrekken of enige verklaring af te leggen met betrekking tot het bedrijf en/of de bij deze prospectus geboden mogelijkheid van verwerving van obligaties voor zover die informatie niet ook in deze prospectus vermeld staat. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of zodanige verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door of namens Staatsolie. Deze prospectus wordt beheerst door het Surinaams recht. Staatsolie, hierbij vertegenwoordigd door haar Algemeen Directeur, M.C.H. Waaldijk, verklaart dat de informatie in deze prospectus nauwkeurig is samengesteld. Directie: M.C.H. Waaldijk Managing Director I.E. Kortram Finance Director B.F. Nuboer Refining & Marketing Director G.P. Sairras Production & Development Director 27

6. INLEIDING EN VOORWOORD

6. INLEIDING EN VOORWOORD 6. INLEIDING EN VOORWOORD Dit Informatie Memorandum wordt u aangeboden door Old Liquors Invest B.V. (Uitgevende instelling). In dit Informatie Memorandum wordt de naam Old Liquors Invest B.V. ook gebruikt

Nadere informatie

olie energie goud PROSPECTUS 7,75% VASTRENTENDE OBLIGATIE 2015-2020 USD 55 MILJOEN INVESTEER IN GROEI arrangeur:

olie energie goud PROSPECTUS 7,75% VASTRENTENDE OBLIGATIE 2015-2020 USD 55 MILJOEN INVESTEER IN GROEI arrangeur: olie energie goud PROSPECTUS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7,75% VASTRENTENDE OBLIGATIE 2015-2020 USD 55 MILJOEN INVESTEER IN GROEI arrangeur: 7,75% VASTRENTENDE OBLIGATIE 2015-2020 USD 55 MILJOEN olie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld )

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) SNOWWORLD N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht) Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) Dit document

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Staatsolie Visie 2020

Staatsolie Visie 2020 Visie 2020 Staatsolie Visie 2020 Visie Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving Een regionale

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Staatsolie Visie 2020

Staatsolie Visie 2020 Staatsolie Visie 2020 Visie Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie-industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving Een regionale speler worden,

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Datum: 15 augustus 2017 Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Obligatievoorwaarden Obligatie A d.d. 10 juli 2017 Deze Obligatievoorwaarden Obligatie A zijn toegelicht tijdens en geaccordeerd

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Stichting Kilimanjaro Media. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2012

Stichting Kilimanjaro Media. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Nummer Kamer van Koophandel: 34303511 Datum: 19 maart 2013 Aantal exemplaren: 3 Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 4 Samenstellingsverklaring 5 Financiële positie 6 Grafische weergave

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 31 DECEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest beschreven. Old Liquors Invest heeft zich als doel

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 30 SEPTEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8APR.2013

INGEKOMEN 0 8APR.2013 INGEKOMEN 0 8APR.2013 fa Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2009 Alphen aan den Rijn, 12 maart 2010 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

5. Informatie Uitgifte Obligatielening

5. Informatie Uitgifte Obligatielening 5. Informatie Uitgifte Obligatielening In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitgangspunten van de Obligaties beschreven. Old Liquors Invest heeft vanaf 1 september 2015 tot

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie