18. Ordinantie voor het toezicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "18. Ordinantie voor het toezicht"

Transcriptie

1 18. Ordinantie voor het toezicht I De regeling van het toezicht Artikel 1 Het doel van het toezicht 1. Het toezicht heeft ten doel te waken over de stoffelijke aangelegenheden van gemeenten en Kerk, het betreft de kerkelijke bezittingen, administraties, archieven en financiën en wordt mede dienstbaar gemaakt aan het bijeenbrengen van gegevens ten behoeve van de kerkelijke statistiek en het sociologisch onderzoek. Artikel 2 Door wie het toezicht gehouden wordt 1. Het toezicht wordt uitgeoefend door de provinciale diaconale commissies, de provinciale kerkvoogdij-commissies en het generaal college van toezicht. 2. Het generaal college van toezicht bestaat uit elf leden, door de generale synode benoemd uit de lidmaten der Kerk en wel twee leden uit een voordracht van de generale diaconale raad, twee leden uit een voordracht van de algemene kerkvoogdijraad, twee leden uit een voordracht van de generale financiële raad en vijf leden uit een voordracht van het breed moderamen der generale synode. 3. Het generaal college kan uit zijn midden kamers of commissies vormen, belast met de voorbereiding, behandeling of afdoening van daarvoor door het college aangewezen zaken. 4. Het generaal college van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan, die met een derde door het college aangewezen lid het moderamen van dit college vormen, met dien verstande, dat als geen toepassing wordt gegeven aan het in het vijfde lid van dit artikel bepaalde, het generaal college uit zijn midden een secretaris aanwijst, die dan tevens als derde lid van het moderamen optreedt, terwijl voor de plaatsvervangend voorzitter en voor het derde moderamenlid tevens een secundus wordt aangewezen. 5. De generale synode benoemt uit de lidmaten der Kerk een secretaris, waartoe het generaal college een aanbeveling bij de synode indient. De secretaris, wiens taak en bevoegdheden door de generale synode op voorstel van het college bij instructie nader worden geregeld, is belast met de zorg voor de dagelijkse werkzaamheden van het college en heeft in diens vergaderingen een adviserende stem. 6. Een lid van een krachtens deze ordinantie toezichthoudend lichaam neemt in dat lichaam geen deel aan de behandeling van of aan de beslissing over zaken, waarbij hij zelf of zijn echtgenoot, dan wel een bloed- of aanverwant van hem tot in de derde graad, hetzij door het lidmaatschap van of andere verantwoordelijkheid voor het onder toezicht staande lichaam, hetzij door enig ander persoonlijk of zakelijk belang, betrokken is. Artikel 3 Over wie het toezicht zich uitstrekt 1. Het toezicht van de provinciale diaconale commissie strekt zich uit over alle kerkelijke lichamen, organen en administraties van diaconale aard, waarvan het territoir en de werkkring niet vallen buiten de grenzen van de kerkprovincie, met uitzondering van de lichamen, organen en administraties, die door of vanwege de provinciale kerkvergadering of enig ander provinciaal lichaam of orgaan worden bestuurd.

2 2. Het toezicht van de provinciale kerkvoogdij-commissie strekt zich uit over alle overige kerkelijke lichamen, organen en administraties waarvan het territoir en de werkkring niet vallen buiten de grenzen van de kerkprovincie, met uitzondering van de lichamen, organen en administraties, die door of vanwege de provinciale kerkvergadering of enig ander provinciaal lichaam of orgaan worden bestuurd. 3. Het toezicht van het generaal college strekt zich uit over alle andere kerkelijke lichamen, organen en administraties. 4. Onder organen en administraties worden voor de toepassing van deze ordinantie mede verstaan en begrepen kassen, fondsen, beurzen, stichtingen, verenigingen of andere rechtspersonen, afzonderlijk beheerde erfenissen en legaten, welke zijn ingesteld of geregeld bij of krachtens ordinantie of waarvan het beheer wordt gevoerd door of vanwege ambtsdragers of kerkelijke functionarissen dan wel waarvan het beheer wordt gevoerd door personen, ambtshalve door ambtsdragers of kerkelijke functionarissen aangewezen. 5. Het generaal college van toezicht kan in bijzondere gevallen een administratie geheel of ten dele en desgewenst onder bepaalde voorwaarden vrijstellen van het toezicht, indien het college van oordeel is dat uit anderen hoofde reeds voldoende in het toezicht wordt voorzien. Artikel 4 Het verstrekken van inlichtingen 1. De kerkelijke organen verstrekken aan de met het toezicht belaste colleges op hun verzoek alle inlichtingen en gegevens en geven inzage in alle boeken en bescheiden. 2. Naar een regeling, te treffen tussen het generaal college van toezicht en visitatorengeneraal, verschaffen de provinciale diaconale commissie en de provinciale kerkvoogdijcommissie aan kerkvisitatoren de gegevens omtrent de stoffelijke omstandigheden der gemeenten, welke zij voor een goede uitoefening van het opzicht nodig hebben. Artikel 5 Bezwaren 1. Het kerkelijk orgaan, dat zich bezwaard voelt door een besluit krachtens het in deze ordinantie bepaalde van een provinciale diaconale commissie of een provinciale kerkvoogdij-commissie, kan binnen dertig dagen, nadat dit besluit te zijner kennis is gebracht, zijn bezwaren daartegen kenbaar maken aan het generaal college van toezicht met het verzoek een nadere voorziening te treffen. 2. Het generaal college kan het besluit vernietigen en een beslissing geven, zoals het meent dat genomen had moeten zijn, in welk geval het van zijn beslissing een afschrift zendt aan het orgaan, dat een nadere voorziening vroeg en aan het college, welks besluit werd vernietigd. 3. In het tegenovergestelde geval bericht het generaal college onder opgave van redenen geen aanleiding gevonden te hebben om aan het verzoek te voldoen en zendt een afschrift van dit bericht aan het college, welks besluit werd gehandhaafd. 4. Van beslissingen van het generaal college, waarvan de kennisneming naar zijn oordeel van algemeen belang is, publiceert het een samenvatting in het daarvoor in aanmerking komend orgaan van de kerkelijke pers. 5. (Vervallen per 1 januari 1992.) Artikel 6 Maatregelen bij nalatigheid

3 1. Indien een kerkelijk orgaan of een lid daarvan nalatig is terzake van een verplichting op de naleving waarvan het toezicht betrekking heeft, tracht het college onder wiens toezicht het orgaan is gesteld door raadgeving en overleg daarin veranderingen te brengen. 2. In ernstige gevallen van nalatigheid alsmede bij ontrouw of wanbeheer kan het college de betrokkene voorlopig schorsen in de uitoefening van zijn functie en voordragen tot ontslag bij het generaal college of - zo het een ambtsdrager betreft - bij de ambtelijke vergadering onder welker opzicht hij is gesteld. 3. Indien door de toepassing van dit artikel het aantal tot handelen bevoegde leden van een orgaan tijdelijk tot beneden twee derde van het voorgeschreven aantal leden is gedaald, treft het college, zo terzake niet reeds voor bepaalde gevallen bij ordinantie is voorzien, voor elk geval afzonderlijk een regeling. Artikel 7 Het jaaroverzicht 1. Het generaal college van toezicht stelt ieder jaar vóór 1 mei ten behoeve van de generale synode een overzicht op van het werk der Kerk op het aan dit college toebedeelde arbeidsveld in het afgelopen kalenderjaar en ontvangt daartoe van de provinciale commissies die met het toezicht zijn belast en van de organen, door welke de colleges van toezicht worden bijgestaan, vóór 1 april een gelijksoortig verslag. II Het toezicht op de kerkelijke bezittingen Artikel 8 Wat het toezicht omvat 2. Het toezicht op de kerkelijke bezittingen omvat het toezicht op de staat en het onderhoud van alle eigendommen ressorterende onder de organen en de administraties genoemd in ordinantie Artikel 9 Hoe het toezicht gehouden wordt 1. De wijze waarop de met het toezicht belaste colleges het hun opgedragen toezicht uitoefenen, wordt vastgesteld bij generale regeling der synode, ontworpen door het generaal college van toezicht, nadat dit daarover de generale diakonale raad, de algemene kerkvoogdijraad en de provinciale diakonale en kerkvoogdij-commissies heeft gehoord. 2. De colleges worden bij dit toezicht bijgestaan door een bouw- en restauratiecommissie en een orgelcommissie. 3. De bouw- en restauratiecommissie telt tenminste vijf leden, benoemd door de generale synode, waarvan de benadering twee vijfde van het aantal op voordracht van de algemene kerkvoogdijraad, een vijfde op voordracht van de generale diakonale raad, een vijfde op voordracht van de raad voor de eredienst en de overige leden naar vrije keuze. 4. De orgelcommissie telt vijf leden, benoemd door de generale synode, waarvan drie op voordracht van de algemene kerkvoogdijraad, een op voordracht van de raad voor de eredienst en een ter vrije keuze. 5. De bouw- en restauratiecommissie en de orgelcommissie verrichten haar werkzaamheden in verantwoordelijkheid aan het generaal college van toezicht. 6. De begrotingen van de bouw- en restauratiecommissie en van de orgelcommissie worden door het generaal college van toezicht, nadat het deze begroting heeft aanvaard, telken jare, met zijn eigen begroting, aan de generale financiële raad toegezonden. Artikel 10 De bouw- en restauratiecommissie

4 1. De bouw- en restauratiecommissie wordt bijgestaan in haar arbeid door een of meer deskundigen, te benoemen door de generale synode, op aanbeveling van de bouw- en restauratiecommissie, nadat de synode het generaal college van toezicht daarover heeft gehoord. 2. Indien bij een onder toezicht staand kerkelijk lichaam of orgaan, dan wel bij een onder toezicht staande administratie de wenselijkheid wordt gevoeld om te komen tot het aankopen, bouwen, verbouwen, uitbreiden, restaureren of afbreken van een gebouw, worden door de beheerders geen voorbereidende stappen gedaan tot het doen ontwerpen van plannen of kostenberekeningen, als niet tevoren a. door de beheerders de voorlichting is gevraagd van de bouw- en restauratiecommissie en b. voor de daaraan verbonden uitgaven een post in de begroting is opgenomen en op deze post de goedkeuring van het toezichthoudend lichaam is verkregen. 3. Tegelijk met de inzending van een verzoek om goedkeuring van zulk een begrotingspost leggen de beheerders aan het toezichthoudend lichaam een voorlopig advies terzake over van de bouw- en restauratiecommissie. 4. De uit de in het tweede en derde lid van dit artikel genoemde voorbereidende werkzaamheden, voortgekomen plannen en objecten worden met een kostenberekening en met voorstellen over de wijze waarop de kosten gefinancierd zullen worden, ingediend bij het toezichthoudend lichaam, dat het oordeel vraagt van de bouw- en restauratiecommissie over: - de bouwkundige waarde van het project en - de doelmatigheid daarvan, gelet op het bouwprogramma en de beschikbare bouwsom. 5. Indien het voor zoveel nodig gewijzigd project - met inachtneming van het bepaalde in ordinantie en de wijze, waarop de betaling daarvan gefinancierd zal worden, de goedkeuring van het toezichthoudend lichaam verkregen hebben, geeft dit daarvan schriftelijk kennis aan de beheerders, onder toezending van een afschrift daarvan aan de bouw- en restauratiecommissie. 6. Het met het toezicht belaste lichaam en de bouw- en restauratiecommissie houden elkaar op de hoogte zo dikwijls dit de goede naleving van het in dit artikel bepaalde kan bevorderen. 7. De bouw- en restauratiecommissie heeft mede tot taak desgevraagd voorlichting te geven aan alle kerkelijke organen en bemiddeling te verlenen bij de behandeling van zaken tussen de kerkelijke organen en de overheidsdiensten. 8. De bouw- en restauratiecommissie kan onder goedkeuring van het generaal college van toezicht die subcommissies instellen, waaraan zij bij de uitoefening van haar taak behoefte heeft.

5 Artikel 11 De orgelcommissie 1. De orgelcommissie wordt bijgestaan in haar arbeid door een of meer deskundigen, te benoemen door de generale synode op aanbeveling van de orgelcommissie, nadat de synode het generaal college van toezicht daarover heeft gehoord. 2. Voor het maken van plannen tot aankoop, bouw, verbouwing, vergroting, restauratie, verkoop of afbraak van orgels en voor de tenuitvoerlegging van zulke plannen is het bepaalde in ordinantie , -3, -4 en -5 van toepassing, met dien verstande dat hier, in plaats van de bouw- en restauratiecommissie, de orgelcommissie als het adviserend lichaam optreedt. 3. De orgelcommissie heeft mede tot taak desgevraagd voorlichting te geven aan alle kerkelijke organen en bemiddeling te verlenen bij de behandeling van zaken tussen de kerkelijke organen en de overheidsdiensten. 4. Bij generale regeling kunnen nadere bepalingen worden gesteld voor de werkwijze van de orgelcommissie. 5. Vaststelling en wijziging van deze generale regeling geschiedt niet, dan nadat daarover het oordeel is gevraagd van het generaal college van toezicht en van de algemene kerkvoogdijraad. III Het toezicht op de administraties en archieven Artikel 12 Wat het toezicht omvat 1. Het administratieve toezicht omvat - het toezicht op het bijhouden van de boeken en registers der gemeenten en op het uitwisselen van gegevens bij verhuizing van de leden der Kerk; - het toezicht op andere bij ordinantie aan de organen der Kerk voorgeschreven administratieve handelingen; en - het toezicht op de kerkelijke archieven en op kerkelijke verzamelingen van kunst- of historische waarde. Artikel 13 Hoe het toezicht gehouden wordt 1. Het administratieve toezicht geschiedt volgens de bepalingen vastgesteld bij de regeling, genoemd in ordinantie Artikel 14 Het toezicht op de archieven 1. Het toezicht op de archieven der kerkelijke lichamen wordt voor en in naam van de met het toezicht belaste colleges uitgeoefend door een commissie voor de archieven. 2. Deze commissie telt tenminste drie leden, benoemd door de generale synode op aanbeveling van het generaal college van toezicht. 3. De taak en de werkwijze van deze commissie worden vastgesteld bij de generale regeling der synode, genoemd in ordinantie De commissie wordt in haar arbeid bijgestaan door een of meer archivarissen, te benoemen door de generale synode op aanbeveling van de commissie voor de archieven, nadat de synode het generaal college van toezicht daarover heeft gehoord. 5. Het generaal college van toezicht ziet erop toe, dat tussen de commissie voor de archieven en de met het toezicht belaste provinciale commissies contact wordt gehouden, waar dit door de aard van dit werk geboden is.

6 6. De commissie voor de archieven verricht haar werkzaamheden in verantwoordelijkheid aan het generaal college van toezicht en zendt telkenjare vóór 1 april een verslag over haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar aan het generaal college van toezicht, dat dit verslag, tegelijk met zijn verslag over dat jaar, aan de generale synode doet toekomen. 7. De begroting van de commissie voor de archieven wordt door het generaal college van toezicht, nadat het deze begroting heeft aanvaard, telkenjare, met zijn eigen begroting, aan de generale financiële raad toegezonden. IV Het toezicht op de financiën Artikel 15 Wat het toezicht omvat 1. Het toezicht op de financiën omvat - het controleren van de financiële administraties; - het controleren en in de daarvoor aangewezen gevallen goedkeuren van de rekening en verantwoording; - het waken over de belegging van kapitalen en de uitzetting van kasgelden; - en het goedkeuren van daarvoor aangewezen daden van beheer. Artikel 16 Hoe het toezicht gehouden wordt 1. De wijze, waarop de colleges dit toezicht uitoefenen, wordt vastgesteld in de generale regeling, bedoeld in ordinantie Deze generale regeling bevat tevens voorschriften betreffende de inrichting der administraties en der rekeningen, betreffende belegging der gelden en betreffende bewaring van waardepapieren. Artikel 17 Voorafgaande goedkeuring van beheersdaden 1. Geen beheerder is bevoegd tot de tenuitvoerlegging van enig besluit, zo hij daarop niet tevoren de goedkeuring van het college, dat met het toezicht is belast, heeft verkregen, indien dat besluit betreft: a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, orgels of effecten alsmede het verhuren of verpachten van registergoederen; b. het vervreemden, bezwaren of in gebruik geven van voorwerpen van oudheidkundige, historische, culturele of kunstwaarde; c. het verstrekken of aangaan van geldleningen; d. het al dan niet aanvaarden van schenkingen of legaten, waaraan een last of voorwaarde is verbonden, en van erfenissen; erfenissen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard; e. het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden; f. het voeren of beëindigen, als eiser of gedaagde, van rechtsgedingen voor de burgerlijke of administratieve rechter; g. het aangaan van dadingen en het zich onderwerpen aan scheidsrechterlijke uitspraken of bindende adviezen; en h. het bouwen, verbouwen, afbreken, uitbreiden of restaureren van gebouwen en van orgels, en het nemen van, verplichtingen met zich brengende, voorbereidingen daartoe. c. a. Op een besluit van een college van diakenen, dat ter goedkeuring wordt voorgedragen, verleent de provinciale diakonale commissie de goedkeuring

7 niet, dan nadat gebleken is dat genoemd besluit genomen is met inachtneming van het bepaalde in ordinantie , dan wel binnen het kader van de begroting valt. 2. Op een besluit van een college van kerkvoogden, dat ter goedkeuring wordt voorgedragen, verleent de provinciale kerkvoogdij-commissie de goedkeuring niet, dan nadat gebleken is dat het college van kerkvoogden op grond van de regeling krachtens ordinantie terzake beslissingsbevoegd is, dan wel nadat gebleken is dat genoemd besluit genomen is met inachtneming van het bepaalde in ordinantie of binnen het kader van de begroting valt. 3. De provinciale diakonale commissie en de provinciale kerkvoogdij-commissie voor haar ressort en het generaal college van toezicht voor zijn ressort dan wel voor de Kerk in haar geheel, kunnen, hetzij aan bepaalde kerkelijke lichamen, organen of administraties afzonderlijk, hetzij in het algemeen, ten aanzien van bepaalde, regelmatig terugkerende, beheersdaden, een tot wederopzeggens toe doorlopende machtiging afgeven, onverminderd de gewone verantwoordelijkheid van de beheerders voor de krachtens deze machtiging verrichte beheersdaden. 4. Indien het generaal college van toezicht redenen aanwezig acht om de krachtens het eerste lid van dit artikel vereiste goedkeuring te onthouden aan een besluit, als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, en indien het breed moderamen der generale synode nadien aan het generaal college van toezicht schriftelijk heeft verklaard dat besluit, na afweging van de apostolaire, pastorale of diakonale en de financiële belangen der Kerk, noodzakelijk en verantwoord te vinden, geeft de generale synode een eindbeslissing, na een bespreking ter zake in haar vergadering met een delegatie van het generaal college van toezicht en van de generale financiële raad. 5. De beheerders zijn bevoegd tot het treffen van conservatoire of spoedeisende maatregelen, mits daarvan terstond ter nadere goedkeuring aan het met het toezicht belaste college wordt kennis gegeven. Artikel 18 Beperkingen bij beheersdaden 1. Beheerders - waaronder worden verstaan allen die deelhebben of medewerken aan enig beheer, waarop krachtens deze ordinantie toezicht wordt gehouden - mogen noch onmiddellijk noch middellijk a. eigendommen, goederen of rechten, waarover het beheer zich uitstrekt, onderhands huren of pachten; deze in eigendom verwerven, of daarop krachtens bijzondere titel zakelijke of persoonlijke rechten verkrijgen; b. eigendommen, goederen of rechten aan de betrokken instelling onderhands verhuren of verpachten; of deze daaraan anders dan om niet overdragen; c. overgaan tot of deelhebben aan of belang hebben bij leveringen of aannemingen ten behoeve van de beheerde instelling, dan wel tegen vergoeding diensten of werkzaamheden daarvoor verrichten; en d. krachtens bijzondere titel schuldvorderingen ten laste van de betrokken instelling verkrijgen, tenzij het betreft obligaties aan toonder in een door of voor die instelling uitgegeven obligatielening. 2. Het met het toezicht belaste college kan - doch uitsluitend in het belang van de betrokken instelling - van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, zo nodig onder door dat college te stellen voorwaarden, ontheffing verlenen. Artikel 19 Aansprakelijkheid van de beheerders

8 1. De beheerders zijn - behoudens persoonlijke disculpatie - gezamenlijk verantwoordelijk voor schade, voortvloeiende uit achteloosheid, verzuim of kwade trouw, onverminderd ieders aansprakelijkheid naar burgerlijk recht. 2. Het generaal college van toezicht kan de financiële administraties de verplichting opleggen deel te nemen aan een regeling tot verzekering tegen financiële onregelmatigheden.

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN I. DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE Artikel 1. Algemeen 1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel

Nadere informatie

Kerkorde en ordinanties. Dienstenorganisatie Generale regeling voor de dienstenorganisatie als bedoeld in ordinantie 11-26.

Kerkorde en ordinanties. Dienstenorganisatie Generale regeling voor de dienstenorganisatie als bedoeld in ordinantie 11-26. Kerkorde en ordinanties Dienstenorganisatie Generale regeling voor de dienstenorganisatie als bedoeld in ordinantie 11-26 Inhoudsopgave Artikel 1. Dienstenorganisatie Artikel 2. Taak dienstenorganisatie

Nadere informatie

17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers

17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers 17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers Artikel 1 De zorg voor de rechtspositie 1. De rechtspositie van hen, die bij de Kerk, haar gemeenten of kerkelijke instellingen op arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Reglement Artikel 2: Keurmerk Artikel 3: Beroep Artikel 4: College van beroep Artikel 5: Kamers Artikel 6: Secretariaat Artikel

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 17 Landsverordening Raad van Advies 1 Hoofdstuk 1. Inrichting en samenstelling Artikel 1 1. De Raad van Advies, verder te noemen de Raad, bestaat

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente (met wijkgemeenten) te Oudewater- Hekendorp. (Algemene kerkenraad)

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente (met wijkgemeenten) te Oudewater- Hekendorp. (Algemene kerkenraad) Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente (met wijkgemeenten) te Oudewater- Hekendorp. (Algemene kerkenraad) Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de algemene

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de Geschillencommissie Arbodiensten; b. Boaborea: de branchevereniging van dienstverleners

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 08-06-2005) Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

HOOFSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 1

HOOFSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 1 WET van 21 juni 1968 houdende algemene regelen betreffende het Toezicht op het Bank- en Kredietwezen (G.B. 1968 no. 63), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1986 no. 82. HOOFSTUK

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden

Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden Preambule Het Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden is het geheel

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 69 Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening (onder intrekking

Nadere informatie

Artikel 1. ------------------------------------------------------ 1. De kerkelijke instelling is genaamd: "KATHOLIEKE KLOKKEN EN - ORGEL RAAD".

Artikel 1. ------------------------------------------------------ 1. De kerkelijke instelling is genaamd: KATHOLIEKE KLOKKEN EN - ORGEL RAAD. Artikel 1. ------------------------------------------------------ 1. De kerkelijke instelling is genaamd: "KATHOLIEKE KLOKKEN EN - ORGEL RAAD". ------------------------------------------------- 2. De kerkelijke

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2007

Verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2007 Verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2007 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. onderzoek: onderzoek als bedoeld in artikel 151a tot en met 151f van de Provinciewet;

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Flevoland Reglement Cliëntenraad Uitgiftedatum: 22 mei 2014 Evaluatiedatum: 22 mei 2016 Vastgesteld op: 2 april 2009 Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang

Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang Telefoon: 0900-1877 ( 0,20 per gesprek) maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl Postadres: Postbus 96802,

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO

MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO . Versie 4 e concept met aanvullingen notities + CBB 03.03.2016 Pagina 1 van 5 MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO A. ALGEMENE

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 940 Opneming in de Advocatenwet van enkele bepalingen over het onderzoek naar de toestand van de praktijk van een advocaat en wijziging van

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 19 Landsverordening Sociaal-Economische Raad 1 Hoofdstuk 1. Instelling en taak Artikel 1 Er is een Sociaal-Economische Raad, hierna genoemd de Raad.

Nadere informatie

Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland

Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland De Stichting Samen Veilig Midden-Nederland stelt conform artikel 4.2.4 e.v. van de Jeugdwet een cliëntenraad in.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten.

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten. Stichting AOC Oost Naam en Zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting AOC OOST-NEDERLAND De stichting gebruikt als handelsnaam: AOC Oost 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Statuten Stichting PCPO Westland

Statuten Stichting PCPO Westland Statuten PCPOW 140901 1 Statuten Stichting PCPO Westland STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM, VESTIGING EN DUUR 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs regio Westland, afgekort

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Stichting De Thuiskopie

Stichting De Thuiskopie DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Stichting De Thuiskopie per 5 juli 2012 1 NAAM, ZETEL, DUUR EN ORGANEN Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting de Thuiskopie. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht september 2015 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

De Commissie van Beheer (CvB)

De Commissie van Beheer (CvB) De Commissie van Beheer (CvB) I. De Commissie van Beheer is door de kerkenraad (KR) ingesteld, om in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, een aantal taken te verrichten met betrekking

Nadere informatie

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt HUISHOUDELIJK REGLEMENT NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, gevestigd te Amsterdam; zoals van kracht per 31 maart 2006 Artikel 1 Lidmaatschapscriteria 1. Naast de vereisten voor

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst.

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst. T.a.v. de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie Amstelveen 17 oktober 2012 Betreft: Consultatie Jeugdwet Mijne Dames, Heren, De vereniging LOPOR heeft zich, als belangenbehartiger

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie