Beleid voor Verantwoord Beleggen April 2014 BNPP IP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid voor Verantwoord Beleggen April 2014 BNPP IP"

Transcriptie

1 Beleid voor Verantwoord Beleggen April 2014 BNPP IP Beleid voor Verantwoord Beleggen April 2014

2 Beleid voor Verantwoord Beleggen April Beleid voor Verantwoord Beleggen Als een toonaangevende vermogensbeheerder stelt BNP Paribas Investment Partners alles in het werk om in alle aspecten van haar activiteit een verantwoord belegger te worden. Wij geloven in verantwoorde praktijken voor onszelf, maar ook voor de entiteiten waarin wij beleggen en willen onze verplichting om in het beste belang van onze klanten op de lange termijn te handelen nakomen. Daarom zijn wij overtuigd van de noodzaak om Milieu-, Maatschappij- en Governance-criteria (MMG) op te nemen in onze beleggingscriteria en in onze praktijken van verantwoordelijk eigenaarschap. Dit beleid strookt met de ondertekening door BNP Paribas Investment Partners van de Principes voor Verantwoord Beleggen (PVB) van de Verenigde Naties en het engagement van BNP Paribas Groep voor verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling. 1. Beleggingscriteria Wij beseffen dat Milieu-, Maatschappij- en Governance-aspecten een impact kunnen hebben op de waarde en reputatie van entiteiten waarin wij beleggen. Daarom stellen wij alles in het werk om de MMG-normen in onze beleggingscriteria op te nemen voor zover de integratie ervan aan onze fiduciaire verplichting beantwoordt om onze klanten te helpen bij het behalen van hun beleggingsdoelstellingen en hun belangen te beschermen. Voor bedrijfsemittenten zijn deze normen gebaseerd op de tien principes van het Global Compact van de VN, een wereldwijd erkend kader voor alle industriële sectoren dat vertrekt van de internationale verdragen op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieubehoud en corruptiebestrijding. De principes van het Global Compact van de VN worden aangevuld met beleggingscriteria voor controversiële sectoren en producten. Deze criteria zijn gebaseerd op toepasselijke internationale overeenkomsten en regelgevingen, het MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van BNP Paribas Groep en vrijwillige normen van de sector. In elke sector belichten wij de verplichtingen waaraan BNPP IP moet voldoen om te beleggen en de beoordelingscriteria die het kader vormen voor een contextgebonden analyse en dialoog met bedrijven. 2. Praktijken van verantwoord eigenaarschap Stemmen op algemene vergaderingen is een wezenlijk onderdeel van onze beleggingsaansprakelijkheden en een basiselement van onze voortdurende dialoog met bedrijven waarin wij namens onze klanten beleggen. Via de uitoefening van onze stemrechten willen wij de langetermijnwaarde van onze beleggingsposities verhogen en de beste praktijken voor corporate governance, maatschappelijke aansprakelijkheid en milieubescherming aanmoedigen.

3 Beleid voor Verantwoord Beleggen April De praktijken die BNP Paribas Investment Partners ondersteunt zijn onder meer: bevoegdheid, onafhankelijkheid en beschikbaarheid van bestuursleden, transparantie van vergoedingsstructuren en afstemming ervan op de langetermijnbelangen van de onderneming naleving van de rechten van aandeelhouders met inbegrip van het principe 'één stem - één dividend' en de afwezigheid van beschermingsconstructies in overnamesituaties, tijdige en correcte communicatie over bedrijfs- en financiële resultaten met inbegrip van wezenlijke Milieu-, Maatschappij- en Governance-kwesties. Deze normen worden verder ondersteund door een aantal stemrichtlijnen. Voor elk stemaspect belichten deze richtlijnen de criteria die de beste praktijk weerspiegelen of bevorderen en die wij actief ondersteunen, evenals beslissingen die tegen de belangen van de aandeelhouders en de verantwoordelijkheid van de onderneming indruisen en die wij wellicht zullen verwerpen of waarvan wij ons wellicht zullen onthouden. 3. Toepassingsprincipes Wij verbinden ons ertoe om ons Beleid voor Verantwoord Beleggen consequent 1 toe te passen op alle door entiteiten van BNP Paribas Investment Partners beheerde of gedelegeerde open fondsen evenals op gescheiden rekeningen en beleggingsmandaten onder voorbehoud van mededeling aan of goedkeuring van de klant indien vereist. Beheerentiteiten waarin BNP Paribas Investment Partners of BNP Paribas Groep geen operationele zeggenschap heeft, verzoeken wij om dit beleid naar beste vermogen in te voeren en toe te passen. Externe beleggingsbeheerders worden actief bewaakt en aangemoedigd om gelijkwaardige MMGnormen in te voeren. Bij de toepassing van ons Beleid voor Verantwoord Beleggen houden wij rekening met specifieke omstandigheden betreffende het deugdelijk beheer, de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de milieubeleidslijnen en -praktijken van individuele emittenten. BNP Paribas Investment Partners baseert haar oordeel op gegevens die zij bij emittenten en aanbieders van extern onderzoek vergaart en zij stelt alles in het werk om die relevante informatie te vergaren. Maar zij is afhankelijk van de kwaliteit, juistheid en actualiteit van de vergaarde informatie. Wij streven naar een toepassing van dit beleid in het beste belang van onze klanten en werken op gepaste afstand van BNP Paribas Groep en zijn filialen en verbonden ondernemingen. Ons Beleid voor Verantwoord beleggen is publiek toegankelijk op de website van BNP Paribas Investment Partners en wordt regelmatig bijgewerkt in het licht van de evolutie van de MMGnormen en marktpraktijken. 1 Behoudens technische en wettelijke beperkingen

4 Beleid voor Verantwoord Beleggen April Lijst van bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3. De zes Principes voor Verantwoord Beleggen (PVB) Hoe de MMG-normen toepassen op beleggingen De tien principes van het Global Compact van de VN Bijlage 4 Sectorspecifieke MMG-normen Bijlage 5. Bijlage 6. Stemmen bij volmacht Stemrichtlijnen

5 Beleid voor Verantwoord Beleggen April Bijlage 1 De zes Principes voor Verantwoord Beleggen van de VN De Principles for Responsible Investment (PRI principes van verantwoord beleggen) zijn bedoeld voor beheerders en eigenaars van activa. Ze werden in 2006 opgesteld door een internationale groep van institutionele beleggers in het licht van het groeiend belang van Milieu-, Maatschappij- en Governance-aspecten voor de beleggingspraktijk. Dit proces was een initiatief van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (www.unpri.org). "Als institutionele beleggers hebben wij de plicht om te handelen in het langetermijnbelang van onze begunstigden. Vanuit deze fiduciaire rol zijn wij van mening dat Milieu, Maatschappij en Governance (MMG) een effect kunnen hebben op de resultaatontwikkeling van beleggingsportefeuilles (in verschillende mate voor verschillende bedrijven, sectoren, regio s, beleggingsklassen en door de tijd heen). Wij erkennen ook dat de toepassing van deze Principes de beleggers beter kan afstemmen op de bredere maatschappelijke doelstellingen. Principe 1: Wij nemen MMG-onderwerpen mee in onze beleggingsanalyses en in het besluitvormingsproces. Principe 2: Wij zijn een actief aandeelhouder en nemen MMG-onderwerpen mee in ons ondernemingsbeleid en in onze ondernemingspraktijken. Principe 3: Wij vragen de entiteiten waarin wij beleggen om op gepaste wijze te rapporteren over MMG-onderwerpen. Principe 4: Wij bevorderen de aanvaarding en toepassing van de PRI-principes in de beleggingssector. Principe 5: Wij werken met anderen samen om deze principes doeltreffender toe te passen. Principe 6: Wij doen verslag van onze activiteiten en de voortgang die wij boeken in de invoering van de PRI-principes. Door deze Principes te onderschrijven, verbinden wij er ons als beleggers openlijk toe om deze te aanvaarden en toe te passen voor zover ze in lijn zijn met onze fiduciaire plichten. Wij zetten ons ook in om de doeltreffendheid van de principes en de inhoud ervan van tijd tot tijd te beoordelen en te verbeteren. Wij menen dat wij hierdoor onze verplichtingen tegenover begunstigden beter kunnen nakomen en onze beleggingsactiviteiten beter kunnen afstemmen op de bredere maatschappelijke belangen. Wij moedigen andere beleggers aan om de Principes aan te nemen"

6 Beleid voor Verantwoord Beleggen April Bijlage 2 Hoe de MMG-normen toepassen op beleggingen De volgende principes zijn bepalend voor de invoering van MMG-normen in beleggingsprocessen: 1. Een beleggingsuniversum wordt periodiek gescreend om emittenten te identificeren die mogelijk de principes van het Global Compact van de VN en/of toepasselijke bindende voorschriften inzake controversiële sectoren en producten schenden. 2. Deze beoordeling gebeurt door het SRI/MMG-onderzoeksteam op basis van interne analyse en informatie afkomstig van externe experts en in overleg met het MVO-team van BNP Paribas Groep. 3. Op basis van de resultaten van dit proces houdt BNPP IP twee lijsten bij: een uitsluitingslijst van emittenten die in verband kunnen worden gebracht met ernstige en herhaalde schendingen van de principes van het Global Compact van de VN en/of van bindende voorschriften inzake controversiële sectoren en producten. een volglijst van emittenten die de MMG-normen kunnen overtreden en met wie wij een dialoog aangaan om verbeteringen aan te moedigen. 4. De uitsluitings- en volglijst worden door de CIO's regelmatig aan de beleggingsteams overgemaakt. De beleggingsteams mogen met onmiddellijke ingang geen nieuwe beleggingen meer starten in uitgesloten bedrijven. Bestaande beleggingen moeten uit de relevante portefeuilles worden verwijderd op basis van de marktvoorwaarden, maar niet later dan een maand na de mededeling door de CIO's. 5. De uitsluitingslijst is van toepassing op alle open fondsen die door entiteiten van BNP Paribas Investment Partners worden beheerd, met uitzondering van portefeuilles die de samenstelling van indices repliceren (bijv. ETF's en indexgelinkte fondsen). Uitzonderingen kunnen ook worden toegestaan in gevallen waar uitsluiting uit actief beheerde portefeuilles een aanzienlijk marktrisico vergeleken met de benchmark zou meebrengen. 6. Deze uitsluitingslijst is van toepassing op alle types van effecten (aandelen, obligaties, converteerbare obligaties) die door bedrijven in deze lijst zijn uitgegeven, evenals op obligaties uitgegeven door gerelateerde financiële vehikels. Ze is ook van toepassing op participaties en derivaten op bovengenoemde effecten uitgegeven door derden. Deze beperkingen zijn van toepassing op effecten verhandeld op primaire en secundaire markten, evenals op OTC-instrumenten. 7. De Investment Compliance-teams voeren voor en na de transacties controles uit om na te gaan of de uitsluitingslijsten op alle desbetreffende portefeuilles worden toegepast. 8. Onder voorbehoud van wettelijke en technische beperkingen zijn de MMG-normen ook van toepassing op: gescheiden rekeningen en mandaten (onder voorbehoud van informatie of goedkeuring van de klant waar vereist); aan externe vermogensbeheerders gedelegeerde fondsen (onder voorbehoud van wijziging van de toepasselijke Overeenkomsten voor Beleggingsbeheer of Beleggingsrichtlijnen); de beoordeling van externe vermogensbeheerders die in de fondsen van fondsen en kooplijsten moet worden opgenomen

7 Beleid voor Verantwoord Beleggen november Bijlage 3 De tien principes van het Global Compact van de VN Het Global Compact verbindt bedrijfsleiders ertoe om een samenstel van fundamentele waarden betreffende mensenrechten, arbeid en milieu te aanvaarden, te bevorderen en te garanderen en om corruptie te bestrijden. Deze tien principes zijn gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de fundamentele beginselen en rechten op het werk, de verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling en het verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie. RECHTEN DE MENS VAN Principe 1: Bedrijven moeten de bescherming van de internationaal geproclameerde mensenrechten steunen en respecteren en Principe 2: zich ervan vergewissen dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen. ARBEIDSNORMEN Principe 3: bedrijven moeten steun betuigen aan de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve overeenkomsten; Principe 4: eliminatie van alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid; Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid; en Principe 6: de afschaffing van de discriminatie op het vlak van tewerkstelling en beroep. MILIEU Principe 7: Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieuuitdagingen Principe 8: initiatieven te nemen om een groter milieubesef te bevorderen en Principe 9: de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aan te moedigen. CORRUPTIEBESTR IJDING Principe 10: Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping.

8 Beleid voor Verantwoord Beleggen April Bijlage 4 Sectorspecifieke MMG-normen Naast de principes van het wereldwijd pact van de VN past BNP Paribas Investment Partners een aantal MMGnormen toe inzake beleggingen in controversiële producten en sectoren. Deze normen zijn in lijn met de door BNP Paribas Groep ingevoerde sectorbeleidslijnen en dekken de volgende domeinen: Palmolie en houtpulp. Bedoeling is om de productie van duurzame palmolie en houtpulp te bevorderen door uitsluitend te beleggen in bedrijven die aan minimale milieu- en maatschappijnormen voldoen. Bijgevolg wordt er bij voorkeur niet belegd in bedrijven die NIET aan die minimale normen voldoen (die bijv. beschermde gebieden omzetten in palmolieplantages of gebruikmaken van kinderarbeid of verplichte arbeid). Kernenergie. Bedoeling is om erop toe te zien dat wij beleggen in bedrijven die actief zijn in landen met een degelijk wettelijk kader, die gebruikmaken van geschikte technologieën en die geschikte maatregelen voor de bewaking van de gezondheid en veiligheid en voor ongevallenpreventie toepassen. Elektriciteitscentrales op steenkool. Bedoeling is om erop toe te zien dat wij beleggen in nutsbedrijven die hun CO2-uitstoot beperken door gebruik te maken van efficiëntere steenkoolcentrales en door te diversifiëren naar schonere bronnen van elektriciteitsopwekking. Controversiële wapens. Bedoeling is om erop toe te zien dat wij niet beleggen in bedrijven die actief zijn in de productie, handel en opslag van controversiële wapens. Dit betreft onder meer clusterwapens en antipersoonsmijnen, chemische en biologische wapens, kernwapens en wapens met verarmd uranium. De meeste van deze wapens vallen onder internationale verdragen en beleggingen hierin zijn in bepaalde rechtsgebieden al bij wet verboden. Asbest. Bedoeling is om erop toe te zien dat wij niet beleggen in bedrijven die actief zijn in de ontginning of productie van asbestvezels waarvan het gebruik vandaag in meer dan 50 landen verboden is. Mijnbouw. Bedoeling is om erop toe te zien dat wij niet beleggen in bedrijven die technieken voor bergtopmijnbouw gebruiken of in bedrijven met lage MMG-normen en -praktijken. Voor elk domein bevatten onderstaande rubrieken achtergrondinformatie en basisdefinities van de desbetreffende activiteiten en bedrijven. De beleggingscriteria voor de voornaamste MMG-problemen zijn opgedeeld in twee categorieën: onder bindende voorschriften verstaan wij absolute voorwaarden: aan deze voorwaarden moet zonder uitzondering worden voldaan opdat BNPP IP in een bedrijf belegt. beoordelingscriteria bieden een kader voor een verdere contextuele analyse en dialoog met bedrijven. Op basis daarvan kan BNPP IP beslissen om niet te beleggen zelfs als aan de bindende voorschriften is voldaan.

9 Beleid voor Verantwoord Beleggen April Palmolie a. Achtergrond De productie van palmolie is een belangrijke bron van inkomsten en voorziet in het levensonderhoud van miljoenen mensen in de ontwikkelingslanden. Het is ook een belangrijke voedingsbron voor gezinnen in veel landen wereldwijd 2. Maar de ontwikkeling van palmolieplantages kan verschillende nadelige gevolgen hebben voor de plaatselijke gemeenschap, het klimaat en de ecosystemen. Deze gevolgen hangen hoofdzakelijk af van de manier waarop palmolie wordt geproduceerd en geperst. Met een productie van 45 miljoen kubieke meter in 2009 vertegenwoordigt ruwe palmolie ongeveer een derde van de totale markt voor plantaardige oliën. Palmolie wordt gebruikt in een breed scala van voedsel-, schoonmaak- en verzorgingsproducten evenals in de biobrandstofproductie. Zijn marktaandeel blijft toenemen. Door de vereiste weersomstandigheden voor de groei van palmbomen zijn de plantages vooral geconcentreerd in de tropische gebieden rond de evenaar. Maleisië en Indonesië alleen zijn goed voor meer dan 85% van de wereldwijde palmolieproductie, gevolgd door Thailand, Nigeria en Colombia. De grootste consumenten van palmolie zijn India, China en de Europese Unie. De ontwikkeling van palmolieplantages kan verschillende nadelige gevolgen hebben voor het klimaat en de plaatselijke gemeenschap. Maar de milieu- en maatschappijproblemen in de palmoliesector hangen hoofdzakelijk samen met de manier waarop palmolie wordt geproduceerd en geperst. Verantwoorde palmolie kan die gevolgen inderdaad beperken. Gemeenschappen: Ondoordachte brandstichting om land vrij te maken voor plantages en massaal gebruik van verdelgingsmiddelen en meststoffen hebben ingrijpende gevolgen voor de mens. Drink- en badwater wordt besmet door de verdelgingsmiddelen en de lozingsvloeistoffen bij de productie van palmolie (Palm Oil Mill Effluents - POME). Op die manier kunnen plantages nadelig zijn voor gemeenschappen die afhangen van de waterbronnen en van het woud waarin ze leven. Bovendien zijn grondacquisities en wijzigingen in het landschap vaak bedreigend voor de plaatselijke gemeenschappen die zelden formele grondrechten bezitten op de wouden waarin ze leven. Verkeerde grondacquisitieprocedures of gebrek aan informatie en raadpleging van de plaatselijke bevolking tijdens de ontruiming van gemeenschapsgrond hebben al tot geschillen over grondrechten geleid. Wel is de productie van palmolie een belangrijke bron van inkomsten die in het levensonderhoud voorziet van miljoenen mensen in de ontwikkelingslanden. Geschat wordt dat zowat 40% van alle palmolie door kleine boeren wordt geproduceerd. Veel landen hangen van palmolie af voor hun plattelandsontwikkeling en hun exportgroei. Het is ook een belangrijke voedingsbron voor gezinnen in veel landen wereldwijd. Klimaatverandering: De ontbossing voor de ontwikkeling van plantages draagt bij aan de opwarming van de aarde. Geschat wordt dat ontbossing aansprakelijk is voor circa één vijfde van alle door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen. Het is aangetoond dat een niet verwaarloosbaar gedeelte van de groei van de palmoliesector in Maleisië en Indonesië ten koste van de wouden gaat. Bovendien is de ontwatering van veengebied voor de ontwikkeling van palmplantages aansprakelijk voor aanzienlijke CO2-emissies omdat de in veen opgeslagen koolstof aan de atmosfeer wordt blootgesteld. Aangetast veengebied is ook vatbaarder voor branden. Minder ontbossing en behoud van intacte tropische wouden kunnen de emissie van broeikasgassen op de korte termijn en rendabel beperken. Ecosystemen en ruimtelijke ordening: Primaire wouden herbergen twee derde van de planten- en dierensoorten wereldwijd. Jarenlang werden ecosystemen met een hoge natuurbehoudswaarde omgezet in plantages. Dit resulteerde in de vernietiging van levensnoodzakelijke natuurlijke habitats voor zeldzame en met uitsterving bedreigde soorten die naar steeds kleinere natuurlijke woongebieden werden verdrongen. Toch kan de bescherming van natuurlijke wouden de habitats en biodiversiteit in stand houden, gronderosie tegengaan en overstromingen beperken. Bovendien is palmolie de meest productieve olie, goed voor ongeveer een derde van de wereldwijde olieproductie die 5% van 's werelds productieruimte in beslag neemt. De systematische vervanging ervan door andere types van olie zou het gebruik van grond voor de olieproductie aanzienlijk verhogen. Duurzame en verantwoorde praktijken kunnen die impact beperken en als een wereldwijd vermogensbeheerder is BNP Paribas IP overtuigd dat die praktijken moeten worden aangemoedigd omdat ze voordelen op de lange termijn meebrengen voor haar klanten en de hele gemeenschap. Er werden inderdaad meerdere initiatieven genomen om het bewustzijn te verhogen en de problemen die de productie van palmolie meebrengt voor het milieu en de gemeenschap te beperken. Het belangrijkste initiatief was de rondetafel voor duurzame palmolie (Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO). De RSPO werd in 2004 opgericht op initiatief van palmolieproducenten, landbouwbedrijven, eindgebruikers en NGO's. In 2007 keurde de raad van bestuur van de RSPO een certificeringsprotocol goed dat de vereisten voor aanvragers en certificeringsinstellingen vastlegt en werd er een lijst van principes en criteria gepubliceerd die vijf jaar na de publicatiedatum moet worden gereviseerd. 2 Discussiestuk IFC Belangrijkste duurzaamheidsproblemen in de palmoliesector, 2010

10 Beleid voor Verantwoord Beleggen April Certificering door de RSPO biedt concrete antwoorden op de belangrijkste MMG-problemen van de palmoliesector, maar het is een tijdrovend en duur proces. Door aan te sluiten bij de principes van de RSPO verbinden palmoliebedrijven zich tot transparantie, naleving van de toepasselijke wetten en regelgevingen, gebruik van de beste praktijken, ecologische aansprakelijkheid, behoud van natuurlijke rijkdommen en biodiversiteit, verantwoorde behandeling van werknemers en van individuen en gemeenschappen die nadeel ondervinden van telers en oliefabrieken en verantwoorde ontwikkeling van nieuwe palmoliefabrieken. De certificering door de RSPO van een actief (doorgaans een plantage of een fabriek) impliceert dat er een tijdsgebonden plan werd opgesteld om de volledige certificering door de RSPO van alle activa te verkrijgen. Hoewel ze nog vatbaar voor verbetering zijn, meent BNP Paribas IP toch dat de RSPO-principes vooralsnog de best beschikbare duurzaamheidsnormen in deze sector zijn. BNP Paribas IP is op de hoogte dat er nog andere initiatieven bestaan of zullen komen op een algemeen niveau zoals de ISPO van de Indonesische regering en op bedrijfsniveau met beleidslijnen voor duurzame palmolie en door derden goedgekeurde milieu- en veiligheidsbeheerplannen. BNP Paribas IP zal nieuwe ontwikkelingen in deze sector in aanmerking nemen en deze richtlijnen eventueel aanpassen om ze erin op te nemen. BNP Paribas IP zal dus, onder bepaalde in dit document uiteengezette voorwaarden, in de palmoliesector blijven investeren omdat zij gelooft dat palmolie op een duurzame en verantwoorde manier kan worden geproduceerd. a. Betrokken ondernemingen Deze richtlijnen zijn van toepassing op bedrijven die direct betrokken zijn bij de upstream of downstream waardeketen van palmolie en die een groot deel van hun activiteiten in deze sector uitvoeren. Upstream bedrijven verwijst naar bedrijven aan de bron, meer bepaald palmolieplantages en extractiefabrieken, terwijl downstream bedrijven verwijst naar bedrijven verderop in het proces, meer bepaald raffinaderijen en handelaars. Andere bedrijven verderop in de waardeketen (producenten van ingrediënten en producten en de kleinhandel) vallen niet onder dit beleid. b. Bindende voorschriften Van upstream palmoliebedrijven verwacht BNP Paribas IP: dat ze geen kinderarbeid of gedwongen arbeid 4 gebruiken; dat ze geen nieuwe plantages ontwikkelen op land dat voorheen in handen was van of bewoond werd door plaatselijke gemeenschappen zonder dat er (in lijn met de RSPO-principes en -criteria) o een degelijk raadplegingsproces werd doorlopen o een aanvaardbare vergoedingsregeling werd bereikt en o een aanvaardbaar klachtenmechanisme werd ingevoerd. dat ze geen locaties op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO herbestemmen als palmolieplantages; dat ze geen waterrijke natuurgebieden op de Ramsar-lijst herbestemmen als palmolieplantages, geen bossen van uitzonderlijke waarde (High Conservation Value forests HCVF) herbestemmen als nieuwe plantages. Als de plantage van een klant zich op land bevindt dat voorheen HCVF was moet dit meer dan tien jaar geleden zijn gebeurd en moet de klant verklaren (en in de mate van het mogelijke aantonen) dat hij niet direct of indirect aansprakelijk is voor die herbestemming dat ze een niet-zwartblakerbeleid hebben in lijn met de aanbevelingen van het 'zero burning'-beleid van ASEAN of andere regionale beste praktijken. dat ze duidelijke en strikte procedures voor het beheer van veengebieden hebben voor de eventuele ontwikkeling van nieuwe plantages. 3 Zoals vastgelegd in de criteria 6 en 7 van de RSPO 4 Zoals vastgelegd in de Internationale Arbeidsnormen

11 Beleid voor Verantwoord Beleggen April c. Beoordelingscrite ria BNP Paribas IP moedigt palmoliebedrijven aan om de beste praktijken te volgen voor de productie van duurzame palmolie. BNP Paribas IP meent dat RSPO momenteel de beste criteria biedt voor duurzaamheid in deze sector en moedigt palmoliebedrijven aan: om actief lid te worden van de RSPO (of een mogelijk nieuw gelijkwaardig initiatief in de sector), in het geval van producten, om een RSPO-certificering (of gelijkwaardig certificaat) te verkrijgen voor hun plantages of om actieplannen op te stellen en in te voeren om tegen eind 2015 een certificering van hun palmplantages te verkrijgen. In het geval van extractiefabrieken, handelaars en raffinaderijen voor palmolie, om beleidslijnen op te stellen die leveranciers opleggen (i) om een RSPO-certificering te verkrijgen tegen eind 2015 en (ii) om de opspoorbaarheid van bronnen van het palmolieaanbod aan te moedigen. BNP Paribas IP verwacht van upstream palmoliebedrijven dat ze voldoen aan de bestaande sociale en milieuwetgeving op lokaal of staats-/provinciaal niveau evenals aan de internationale regelgeving die door de landen waarin ze actief zijn werd goedgekeurd. Deze omvatten de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, het Verdrag inzake biologische diversiteit, Verdrag nr. 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie over inheemse volkeren en stammen in onafhankelijke staten, IAO-verdragen betreffende dwangarbeid en de ergste vormen van kinderarbeid. d. Basisdefinities Lokale gemeenschap: brede groep van mensen die in of dicht bij een woud of plantage leven en er in hoge mate van afhangen. De term omvat woudbewoners, inheemse bevolkingen in de nabijheid van wouden en recente immigranten. (Bron: Operationeel bosbeleid IFC) 'no burn'-beleid van ASEAN-landen: in antwoord op de bos- en woudbranden die de ASEAN-regio in 1997/98 troffen, kwamen de ministers voor milieu van de ASEAN-landen overeen om op de 6de ministerbijeenkomst van ASEAN-landen in Haze in april 1999 een 'zero burning'-beleid goed te keuren en om de toepassing ervan door plantages in de regio te bevorderen. De richtlijnen voor de invoering van dit beleid werden ontwikkeld om advies te verstrekken aan eigenaars, beheerders, toezichthouders en aannemers van plantages over de toepassing van de 'zero burning'-techniek voor de ontwikkeling van palmolieplantages 5. Gebieden op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO: in de Werelderfgoedlijst opgenomen gebieden overal ter wereld die van uitzonderlijke waarde voor de mens worden beschouwd en die opgenomen zijn in het Werelderfgoedverdrag. Veengrond: waterrijk natuurgebied waar zich een aanzienlijke accumulatie van turf - ten minste 30 cm - heeft voorgedaan 6 Het veengrondsubstraat is in feite een organische structuur ontstaan door biologische activiteit. Ramsargebieden: gebieden met representatieve, zeldzame en unieke types van waterrijk natuurgebied en gebieden van internationaal belang voor het behoud van de biodiversiteit opgenomen in de Overeenkomst inzake waterrijke gebieden die in 1971 in Ramsar, Iran werd afgesloten (Ramsar-conventie). High Conservation Value Forests (HCVF): worden als volgt gedefinieerd (door de Forest Stewardship Council, neergelegd in de principes en criteria van de RSPO): 5 6 Charman, D Peatlands and environmental change. J. Wiley & Sons, London & New York, p. 301

12 Beleid voor Verantwoord Beleggen April Bosgebieden met aanzienlijke concentraties van biologische diversiteit van wereldwijd, regionaal of nationaal belang (bijv. endemie, bedreigde soorten): bosgebieden op landschapsniveau van wereldwijd, regionaal of nationaal belang die grootschalige bossen bevatten, liggend binnen de beheereenheid of waarvan de beheereenheid deel uitmaakt en waar levensvatbare populaties van de meeste zo niet alle soorten voorkomen in natuurlijke patronen met betrekking tot distributie en talrijkheid; bosgebieden die zich binnen zeldzame of bedreigde ecosystemen bevinden of deze bevatten; bosgebieden die natuurlijke basisdiensten leveren in kritieke situaties (bijv. bescherming van stroomgebieden, erosiebestrijding); bosgebieden van fundamenteel belang voor de vervulling van de basisbehoeften van de lokale gemeenschappen (bijv. voedsel, gezondheid); bosgebieden die van cruciaal belang zijn voor de traditionele culturele identiteit van de lokale gemeenschappen (gebieden van culturele, ecologische, economische of religieuze betekenis die in samenwerking met dergelijke lokale gemeenschappen zijn geïdentificeerd). RSPO-principes en -criteria (2007) Elk van de volgende 8 principes zijn opgedeeld in een reek van [40] criteria. Meer informatie is verkrijgbaar op. Principe 1: Streven naar transparantie Principe 2: Naleving van toepasselijke wetten en regelgeving Principe 3: Streven naar economische en financiële levensvatbaarheid op lange termijn Principe 4: Gebruik van de juiste beste praktijken door telers en fabrikanten Principe 5: Milieuveiligheid en behoud van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit Principe 6: Verantwoorde behandeling van werknemers en van burgers en gemeenschappen die nadeel ondervinden van de activiteit van telers en fabrikanten Principe 7: Verantwoorde ontwikkeling van nieuwe plantages Principe 8: Streven naar voortdurende verbetering in basisactiviteiten

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s Voor professionele beleggers - Zomer 2011 SRI Nieuws Inhoud 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance van de opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s 5 Rondetafelgesprek: de visie van

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Inhoudsopgave Beleid verantwoord beleggen... 1 Visie en doelstellingen... 1 Definities... 1 Reikwijdte... 2 Dilemma s... 2 Beleidsuitgangspunten...

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen Handreiking Duurzaam Beleggen voor Pensioenfondsen juni 2005 VBDO Postbus 504 4100 AM Culemborg 0345 532653 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Deze handreiking is opgesteld met de steun van de Europese Commissie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT. Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT. Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT Onze tien leidende beginselen voor verantwoord beleggen Dit zijn de globale criteria op basis waarvan wij invulling geven aan verantwoord beleggingsbeleid.

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Corporate governance en stemmen 4 Bijlagen 1 Inleiding Verantwoord beleggen Stichting

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1 Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies op eigen

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen

Beleid Verantwoord Beleggen N.V. Versie: 5 Inhoudsopgave Over Aegon en Verantwoord Beleggen 3 Inleiding 3 Verantwoord Beleggen volgens Aegon 3 ESG-integratie 4 Uitvoering en verantwoording 4 Beleid Verantwoord Beleggen 5 Goed bestuur

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

PEFC en FSC wat zijn de

PEFC en FSC wat zijn de PEFC en FSC wat zijn de verschillen? De twee keurmerken voor duurzaam bosbeheer naast elkaar gezet Duurzaam bosbeheer is van nu en de toekomst. Daar is iedereen het over eens. Niet voor niets worden de

Nadere informatie

Verslag Verantwoord Beleggen ABP

Verslag Verantwoord Beleggen ABP Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen ABP 2011 Vanuit de deelnemer bekeken 1 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 2 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 4 1. Verantwoord beleggen de VN principes voor verantwoord beleggen en de tien leidende beginselen van de Mn Fondsen

Nadere informatie

2013 Q2 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-0813

2013 Q2 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-0813 2013 Q2 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-0813 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord Beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen PME Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen volgens PME 1) PME streeft naar een goed én verantwoord rendement. We beleggen op basis van de zogenoemde ESG-criteria:

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 9 Collectief engagement 15 Corporate Governance 17 Bijlagen

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

pensioenspecial Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media December 2012 wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen.

pensioenspecial Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media December 2012 wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen. pensioenspecial December 2012 Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen.nl Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Visie en uitgangspunten 4 1.1 Beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG Voorwoord 01 Nexans onderschrijft het Mondiaal Pact 02

Nadere informatie

Beleggers. hete kolen. Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt. pril 2008

Beleggers. hete kolen. Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt. pril 2008 Beleggers op hete kolen Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt pril 2008 Bram Claeys Anton Gerits David Heller Inez Louwagie Sam Van den plas Groene fondsen, duurzame fondsen,

Nadere informatie

RISICOBEHEER. Beschrijving van de risico s in 10 risicocategorieën

RISICOBEHEER. Beschrijving van de risico s in 10 risicocategorieën Risico is de mogelijkheid dat er zich een gebeurtenis voordoet die een negatieve impact heeft op de mensen het milieu, de activa en de reputatie of strategische doelstellingen van de Groep, met inbegrip

Nadere informatie

De beoordeling van projecten op milieu- en sociale aspecten ten behoeve van exportkredietverzekeringen en investeringsverzekeringen namens de Staat

De beoordeling van projecten op milieu- en sociale aspecten ten behoeve van exportkredietverzekeringen en investeringsverzekeringen namens de Staat Beleidsdocument: De beoordeling van projecten op milieu- en sociale aspecten ten behoeve van exportkredietverzekeringen en investeringsverzekeringen namens de Staat Pagina 1 van 24 1 Aanleiding wijzigingen

Nadere informatie