BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER"

Transcriptie

1 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan AL Den Haag Postbus AC Den Haag T BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER Februari 2016

2 In deze basisregeling vindt u informatie over de regeling in- en uitvoer suiker, isoglucose inuline en melasse. De in deze regeling genoemde maatregelen zijn o.m. vastgelegd in: Verordening (EU) nr. 1308/2013, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten met daarin o.a. bepalingen voor de sector suiker, Verordening (EG) nr. 951/2006, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 1, wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker, Verordening (EU) 2015/1538, aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 wat betreft invoercertificaataanvragen, het in het vrije verkeer brengen en het bewijs van raffinage van suikerproducten van GN-code 1701 in het kader van preferentiële overeenkomsten, voor de verkoopseizoenen 2015/2016 en 2016/2017, en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 376/2008 en (EU) nr. 891/2009 van de Commissie. Verordening (EU) 2015/1550, tot vaststelling van regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de invoer en raffinage van suikerproducten van GN-code 1701 in het kader van preferentiële overeenkomsten voor de verkoopseizoenen 2015/2016 en 2016/2017 Verordening (EG) nr. 1301/2006, houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten. Deze regeling moet worden gelezen in samenhang met de Basisregeling invoer alle sectoren en Basisregeling uitvoer alle sectoren. De afdeling Marktordening van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is namens de Minister van Economische Zaken in Nederland bevoegd om de regeling uit te voeren. Heeft u beleidsmatige vragen over de suikersector, dan kunt u die stellen aan de heer Fred Klein T Deze basisregeling is op diverse punten geactualiseerd en aangepast aan de huidige regelgeving. Deze vervangt de versie van september Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in de wetgeving, neemt u dan een gratis abonnement op de RSS-feeds. Zie internationaal ondernemen, Marktordening. 1 Let wel Verordening (EG) nr. 318/2006 is opgenomen in Verordening (EU) Nr. 1308/2013

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING INVOER VAN SUIKER, ISOGLUCOSE EN INULINESTROOP Invoer Invoerrechten Invoertariefcontingenten Tariefcontingenten en beschikbare hoeveelheden Bepalingen over invoercertificaten Algemeen Invoercertificaataanvragen Afgifte certificaten en geldigheidsduur Bewijs van raffinage en boetes Specifieke bepalingen met betrekking tot uitzonderlijke en/of industriële invoer Industriële invoer Invoercontingenten uit verschillende landen Algemeen Invoercertificaataanvragen Zekerheidsstelling Afgifte certificaataanvragen en geldigheidsduur Invoer Bewijs van raffinage en sancties Verlenging van de geldigheidsduur van het invoercertificaat Bijzondere bepalingen over voltijdraffinaderijen 10 3 MELASSE Algemeen Rechten bij invoer 11 4 UITVOER VAN SUIKER EN SUIKERSTROPEN Algemeen Te gebruiken documenten bij uitvoer Certificaataanvragen Geldigheidsduur certificaten Uitvoer van suiker, isoglucose en inulinestroop met restitutie Uitvoer van buiten het quotum geproduceerde suiker en isoglucose zonder restitutie Algemeen Certificaataanvragen Afgifte en geldigheidsduur van de certificaten Vrijgave zekerheid SUIKERBIETEN BIJLAGE 1 PRODUCTEN WAAROP DE REGELING VAN TOEPASSING IS C 17 BIJLAGE 2 PRIJZEN IN DE SECTOR SUIKER BIJLAGE 3 LIJST MET BESCHIKBARE HOEVEELHEDEN VAN BEPAALDE CONTINGENTEN.. 19 BIJLAGE 4 MODEL UITVOERCERTIFICAAT AFGEGEVEN IN LAND VAN UITVOER BIJLAGE 5 LANDENLIJST INVOERCONTINGENT DIVERSE LANDEN... 21

4 4 1 Inleiding Gezien de grote behoefte aan suiker in de Europese Unie (EU) heeft de Raad van de EU binnen de algemene marktordening bepalingen vastgesteld voor deze sector. In de marktordening is onder meer een aantal bepalingen vastgelegd die van toepassing zijn op invoer- en uitvoercertificaten, het verlenen van uitvoerrestituties en het beheer van de invoer in de suikersector. Een overzicht van de producten waarop de regeling van toepassing is, vindt u in bijlage 1. 2 Invoer van suiker, isoglucose en inulinestroop Verordening (EG) nr. 951/2006, artikel 36, 38, 39 en Verordening (EU) Nr. 1308/2013, artikel Invoer Te gebruiken documenten bij invoer Bij invoer uit derde landen van de producten zoals vermeld in bijlage 1, moet u een elektronische aangifte ten invoer (invoeraangifte) doen bij de douane. Bij uw aangifte ten invoer hoeft u geen certificaat te overleggen. Bij invoer binnen tariefcontingenten is het overleggen van een invoercertificaat wel verplicht. Meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk Invoerrechten Bij de invoer kunnen er door de Douane invoerrechten (douanerechten) opgelegd worden. In het kader van de World Trade Organization (WTO) is het vaststellen van dergelijke douanerechten aan regels gebonden. De volgende elementen zijn hierbij van belang: - cif-invoerprijs of representatieve prijs, - reactieprijs. De representatieve prijzen worden voor elk verkoopseizoen door het Comité Landbouw vastgesteld. Als de elementen die zijn gebruikt om de representatieve prijs vast te stellen zodanig wijzigen dat de vastgestelde representatieve prijs tenminste 1,20 per 100 kg afwijkt ten opzichte van de vorige vaststelling, dan kan de Commissie de representatieve prijzen tussentijds wijzigen. Daarnaast wordt een reactieprijs vastgesteld. Deze reactieprijs wordt door de EU doorgegeven aan de WTO. De reactieprijzen en de producten waarvoor representatieve prijzen worden vastgesteld, zijn vermeld in bijlage 2. Het douanerecht bestaat uit een vast recht en een aanvullend (variabel) recht. Het vaste recht wordt in het kader van het Gemeenschappelijk Douanetarief vastgesteld, terwijl het aanvullende deel wordt toegepast als de bedoelde representatieve prijs lager is dan de per seizoen vastgestelde reactieprijs. Het totaal te betalen douanerecht wordt opgelegd door de Douane. (Let op, de aanvullende rechten worden niet toegepast tot 30 september 2017.) Het aanvullend recht wordt als volgt berekend: Als het verschil tussen reactieprijs en de cif-prijs van de betrokken zending: a. niet groter is dan 10% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 0, b. groter is dan 10%, maar niet groter dan 40% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 30% van het verschil boven 10%, c. groter is dan 40%, maar niet groter dan 60% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 50% van het verschil boven 40% plus het aanvullend recht genoemd onder b, d. groter is dan 60%, maar niet groter dan 75% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 70% van het verschil boven 60% plus de aanvullende rechten genoemd onder b en c, e. groter is dan 75% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 90% van het verschil boven 75% plus de aanvullende rechten genoemd onder b, c en d.

5 5 Wanneer de cif-invoerprijs per 100 kg van een bepaalde zending hoger is dan de representatieve suikerprijs, moet de importeur de bevoegde autoriteiten van de lidstaat ten minste de volgende bewijsstukken overleggen: - het koopcontract of een ander gelijkwaardig bewijsstuk, - de verzekeringspolis, - de factuur, - de vervoersovereenkomst, - het certificaat van oorsprong (in voorkomend geval), - het cognossement (bij vervoer over zee). Daarnaast kunnen nog andere inlichtingen of bewijsstukken worden gevraagd. Voor de betrokken zending moet een zekerheid worden gesteld bij de douane. De hoogte van de zekerheid is gelijk aan het verschil tussen het aanvullende invoerrecht, berekend op basis van de representatieve prijs van het betrokken product, en het bedrag van het aanvullend invoerrecht, berekend op basis van de cif-invoerprijs van de betrokken zending. De zekerheid wordt vrijgegeven zodra het verzoek is ingewilligd op basis van de overgelegde bewijsstukken. De representatieve prijzen worden, evenals de vaste invoerrechten en de van toepassing zijnde aanvullende rechten door RVO.nl door middel van bulletins bekendgemaakt. Het aanvullend invoerrecht is geschorst tot en met 30 september 2017, maar kan worden vastgesteld indien de marktsituatie daartoe aanleiding geeft. 2.2 Invoertariefcontingenten Verordening (EG) nr. 891/2009, artikel 1 Per verkoopseizoen bestaat de mogelijkheid om binnen bepaalde tariefcontingenten producten uit de sector suiker van GN-code 1701 en 1702 in te voeren tegen een geheel of gedeeltelijk geschorst invoerrecht. 2 De hoeveelheden per tariefcontingentsperiode vindt u in bijlage 3. De invoertariefcontingenten worden beheerd op basis van invoercertificaten Tariefcontingenten en beschikbare hoeveelheden Verordening (EG) nr. 891/2009, artikel 1 en 3 De tariefcontingentsperiode wordt onderverdeeld in deelperiodes van elk 1 maand. De deelperiodes zijn als volgt: -100% voor de eerste deelperiode, - 0% voor de resterende deelperiodes Bepalingen over invoercertificaten Verordening (EG) nr. 891/2009, artikel 4 en 7 en Verordening (EG) nr. 1301/ Algemeen Met uw eerste aanvraag om een invoercertificaat, moet u bewijzen dat u, op het moment waarop u uw aanvraag indient, werkzaam bent (geweest) op het gebied van de handel met derde landen in suiker of suikerproducten: - gedurende twaalf maanden vóór het moment van de aanvraag, en - gedurende twaalf maanden vóór die twaalf-maanden-periode. De handel met derde landen kunt u uitsluitend bewijzen door middel van: - door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor het vrije verkeer waarin de betrokken aanvrager wordt genoemd als de geadresseerde, of - de door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor uitvoer. 2 Het verkoopseizoen voor de producten waarop de regeling van toepassing is loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.

6 6 Om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken, kunt u, als bewijs van handelsactiviteiten, volstaan met de verklaring:.(bedrijfsnaam) heeft in de afgelopen twaalf maanden en de twaalf maanden daarvoor handel gedreven met derde landen in producten die vallen onder de gemeenschappelijke marktordening RVO.nl zal controleren of de verklaring inhoudelijk juist is. Let op: deze verklaring is alleen nodig bij uw eerste aanvraag tijdens een invoertariefcontingentsperiode. U moet uw aanvraag indienen in de lidstaat waarin u bent gevestigd en voor BTW doeleinden bent geregistreerd. Als dit in Nederland is, moet u uw aanvraag bij de RVO.nl indienen. U moet uw BTW nummer op uw aanvraag vermelden. Erkende suikerfabrikanten hoeven bovenvermelde bewijzen niet in te dienen. Bovendien geldt dat douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers geen invoercertificaten mogen aanvragen Invoercertificaataanvragen Verordening (EG) nr. 891/2009, artikel 5, 6, en 7 en Verordening (EG) nr. 1301/2006, artikel 6 U kunt uw certificaataanvragen elke maand tot op de zevende dag uiterlijk om uur indienen. De certificaatzekerheid bedraagt 20,- per ton. Voor de eerste deelperiode (oktober van een jaar) kunt u invoercertificaten aanvragen in de periode van 8 tot en met 14 september van dat jaar. U kunt slechts één aanvraag per volgnummer per maand indienen. Indien u meer dan één aanvraag per volgnummer per maand indient, worden alle aanvragen afgewezen en worden de zekerheden verbeurd. Voor Balkansuiker (contingentnummer t/m ) geldt dat uw certificaataanvraag vergezeld moet gaan van het originele uitvoercertificaat volgens het in bijlage 4 opgenomen model. Dit uitvoercertificaat moet door de bevoegde autoriteiten van het land van uitvoer zijn afgegeven. De hoeveelheid in uw certificaataanvraag mag niet meer zijn dan de hoeveelheid vermeld op het uitvoercertificaat. Voor de contingentnummers , , , moet u een certificaat van oorsprong overleggen bij het in het vrije verkeer brengen van de suiker. In uw certificaataanvraag moet u de volgende extra vermeldingen aanbrengen 3 : Vak 8: Het land van oorsprong. Voor volgnummers , , en en voor Balkansuiker geldt dat in dit vak het woord ja moet worden aangekruist, 4 ) Vak 16: Een (enkele) GN-code van 8 cijfers, Vak 17 & 18: De hoeveelheid suiker in kg ongewijzigde staat (tel quel), 3 Indien u uw certificaataanvraag elektronisch instuurt dient u de extra vermeldingen onder een kopje bijzonderheden te vermelden. 4 Voor deze contingentnummers en de contingenten voor Balkansuiker (zoals vermeld in bijlage 3) geldt verplichte invoer uit de landen zoals vermeld op het invoercertificaat.

7 7 Vak 20: Vak 24: 3. voor raffinage bestemde suiker of niet voor raffinage bestemde suiker, één van de volgende vermeldingen: -voor suiker CXL-concessies de volgende vermelding: Suiker CXL-concessies ingevoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 891/2009. Volgnummer (zie bijlage 3), -voor Balkansuiker de volgende vermelding: Toepassing van Verordening (EG) nr. 891/2009, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage 3), -voor invoer voor uitzonderlijke invoer: Toepassing van Verordening (EG) nr. 891/2009, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage 3), -voor invoer van industriële invoer: Toepassing van Verordening (EG) nr. 891/2009, suiker voor industriële invoer. Volgnummer , en het betrokken verkoopseizoen, Het betrokken douanerecht. Voor suiker CXL- concessie met de volgnummers t/m geldt dat elke certificaataanvraag vergezeld gaat van de verbintenis van de aanvrager om de betrokken hoeveelheden suiker te raffineren vóór het einde van de derde maand na die waarin het betrokken invoercertificaat verstrijkt Afgifte certificaten en geldigheidsduur Verordening (EG) nr. 891/2009, artikel 8 De certificaten worden afgegeven op de 23 e of uiterlijk tegen het einde van maand waarin de aanvragen zijn ingediend. Certificaten aangevraagd in de eerste deelperiode worden afgegeven in de periode van 1 tot en met 8 oktober. Als de Commissie een toewijzingscoëfficiënt vaststelt, wordt deze toegepast op uw aangevraagde hoeveelheid. Afgegeven certificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot aan het einde van de derde daaropvolgende kalendermaand, maar uiterlijk tot en met 30 september. Invoercertificaten voor suiker voor uitzonderlijke invoer en voor industriële suiker zijn geldig tot aan het einde van het verkoopseizoen waarin zij zijn afgegeven Bewijs van raffinage en boetes Elke certificaataanvrager (titularis) die over een invoercertificaat voor CXL-concessie beschikt, moet uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van het betrokken invoercertificaat aan de instantie van afgifte het bewijs overleggen dat de raffinage binnen drie maanden na geldigheidsduur van het certificaat heeft plaatsgevonden. Als geen bewijs wordt overgelegd, betaalt de titularis vóór 1 juni na het betrokken verkoopseizoen waarin het invoercertificaat is afgegeven, een boete van 500,- per ton over de hoeveelheid waarvoor het bewijs niet is geleverd. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA zal controleren of de raffinage binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden. 2.3 Specifieke bepalingen met betrekking tot uitzonderlijke en/of industriële invoer Verordening (EG) nr. 891/2009, artikel 12,13 en 15 Per (deel van een) verkoopseizoen kan de Commissie voor een bepaalde hoeveelheid suiker besluiten de heffing van invoerrechten geheel of gedeeltelijk te schorsen. Om dit te bepalen wordt door de Commissie een balans opgesteld. Als uit deze balans blijkt dat er inderdaad een hoeveelheid beschikbaar komt waarvoor de invoerrechten worden geschorst, dan zullen wij u hiervan via een circulaire op de hoogte brengen. Hierin wordt dan ook de procedure toegelicht die geldt als u wilt profiteren van de beschikbare hoeveelheid toegelicht.

8 Industriële invoer Tot het einde van het suikerquotasysteem (30 september 2017) is voor elk marktjaar een hoeveelheid van ton suiker beschikbaar dat heffingsvrij kan worden ingevoerd maar verwerkt moet worden door erkende fabrikanten van chemische producten. Certificaataanvragen voor suiker voor industriële invoer kunnen alleen worden ingediend door verwerkers die door RVO.nl zijn erkend. U hoeft dan niet te bewijzen dat u werkzaam bent geweest in de handel met derde landen. Invoercertificaten voor suiker voor industriële invoer die zijn afgegeven voor de GN-codes of mogen worden gebruikt voor de invoer van suiker met GN-codes , , , , of De ingevoerde industriële suiker moet worden gebruikt voor de vervaardiging in producten zoals vermeld in de Uitvoeringsbepalingen quotaregeling sector suiker. U moet ten genoegen van RVO.nl en de NVWA tijdens of aan het einde van het productieproces een register bijhouden, van de betrokken ingevoerde hoeveelheden en verwerkte producten. Indien u als verwerker voor het einde van de zevende maand na die waarin de invoer heeft plaatsgevonden niet hebt bewezen dat de betrokken hoeveelheden zijn verwerkt, betaalt u een boete van 5,- per ton per dag. Indien de industriële suiker negen maanden na invoer niet is verwerkt, wordt de betrokken hoeveelheid aangemerkt als een te hoge aangifte en moet u voor die hoeveelheid een boete betalen van 500,- per ton. De overige bepalingen die gelden bij verwerking van industriële suiker kunt u lezen in de Basisregeling uitvoeringsbepalingen quotaregeling sector suiker. 2.4 Invoercontingenten diverse landen voor de verkoopseizoenen 2015/2016 en 2016/2017 Verordening (EU) nr.2015/1538, 2015/1550, 1301/2006 en 376/2008 U kunt suiker invoeren zonder betaling van het douanerecht en zonder hoeveelheidsbeperking uit een aantal landen waarmee de EU preferentiële overeenkomsten heeft gesloten. Een overzicht van deze landen vindt u in bijlage Algemeen Vraagt u voor het eerst een invoercertificaat aan voor deze preferentiële regeling, en bent u geen erkende suikerfabrikant, dan moet u op het moment waarop u uw aanvraag indient, aantonen dat u werkzaam bent (geweest) op het gebied van de handel met derde landen in suiker of suikerproducten: - gedurende twaalf maanden vóór het moment van de aanvraag, en - gedurende twaalf maanden vóór die twaalf-maanden-periode. De handel met derde landen kunt u uitsluitend bewijzen door middel van: - door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor het vrije verkeer waarin de betrokken aanvrager wordt genoemd als de geadresseerde, of - de door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor uitvoer. Om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken, kunt u als bewijs van handelsactiviteiten volstaan met de verklaring:.(bedrijfsnaam) heeft in de afgelopen twaalf maanden en de twaalf maanden daarvoor handel gedreven met derde landen in producten die vallen onder de gemeenschappelijke marktordening RVO.nl zal controleren of de verklaring inhoudelijk juist is.

9 9 Let op: deze verklaring is alleen nodig bij uw eerste aanvraag tijdens een invoertariefcontingentsperiode U moet uw aanvraag indienen in de lidstaat waarin u bent gevestigd en voor BTW doeleinden bent geregistreerd. Als dit in Nederland is, moet u uw aanvraag bij RVO.nl indienen. U moet uw BTW nummer op uw aanvraag vermelden. Douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers mogen geen invoercertificaten aanvragen Invoercertificaataanvragen en invoercertificaten Verordening (EU) 2015/1550, artikel 4 en verordening (EU) 2015/1538, artikel 4 U kunt uw certificaataanvragen wekelijks van maandag tot vrijdag tot uiterlijk 13:00 uur indienen vanaf de tweede maandag van september die voorafgaat aan het verkoopseizoen. In uw certificaataanvraag moet u de volgende vermeldingen aanbrengen: Vak 8 Het land van oorsprong (één van de in bijlage 5 vermelde landen), waarbij de vermelding ja wordt aangekruist, Vak 16 Eén GN-code of meerdere GN-codes van 8 cijfers, Vak 17 en 18 De hoeveelheid suiker, uitgedrukt in gewicht tel quel (suiker in ongewijzigde staat) Vak 20 1 voor raffinage bestemde suiker, of niet voor raffinage bestemde suiker, 2 Toepassing van Verordening (EU) 2015/1550 EBA/EPO. Referentienummer en 3 het betreffende verkoopseizoen. Vak 24 Douanerecht 0 - Verordening (EU) 2015/1550 De volgende vermelding zal indien van toepassing bij de afgifte worden vermeld Dit certificaat is afgegeven op basis van een elektronisch of per fax verstuurd afschrift van het overeenkomstig artikel 4, lid 1 van Verordening (EU) 2015/1550 overgelegde uitvoercertificaat, of Dit certificaat is afgegeven op basis van een gewaarmerkt kopie van het certificaat van oorsprong. De certificaataanvraag moet vergezeld gaan van: een (kopie) van uitvoercertificaat volgens het in bijlage 4 opgenomen model, dat door de bevoegde autoriteiten van het land van uitvoer is afgegeven. De hoeveelheid van het uitvoercertificaat moet gelijk zijn aan de hoeveelheid in de certificaataanvraag, of een gewaarmerkte kopie van het bewijs van oorsprong een verbintenis van de aanvrager om de betrokken hoeveelheden suiker te raffineren vóór het einde van de derde maand na die waarin het betrokken invoercertificaat verstrijkt als het om voor raffinage bestemde suiker gaat. U mag bij uw aanvraag in plaats van het origineel uitvoercertificaat, elektronische kopieën of kopieën per fax insturen. In dit geval moet u bij RVO.nl het originele uitvoercertificaat overleggen Zekerheidsstelling Tegelijk met uw aanvraag moet u ook een zekerheid stellen. De zekerheid voor een invoercertificaat bedraagt 20/1.000 kg. Stelt u een bankgarantie, gebruikt u dan het model in de download. Een contante waarborg kunt u overmaken naar het ministerie van Economische Zaken/MO op rekening BIC: RBOSNL2A / IBAN: NL81 RBOS Afgifte certificaataanvragen en geldigheidsduur Verordening (EU) 2015/1550, artikel 3 en 5 De certificaten worden afgegeven op de vierde of vijfde werkdag na de week waarin de aanvraag is ingediend. Indien u geen origineel uitvoercertificaat of geen origineel bewijs van

10 10 oorsprong heeft ingediend bij uw aanvraag, dan wordt uw certificaat pas afgegeven als de originelen door RVO.nl zijn ontvangen. Invoercertificaten hebben een tolerantie van 5%. U mag dus 5% meer importeren dan de hoeveelheid die vermeld staat op het certificaat. Afgegeven certificaten zijn geldig met ingang van 1 oktober of vanaf de dag van afgifte tot aan het einde van de derde daaropvolgende kalendermaand, maar uiterlijk tot en met 30 september van het verkoopseizoen waarvoor zij zijn afgegeven. Certificaten die afgegeven zijn aan voltijdraffinaderijen zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot het einde van het verkoopseizoen Invoer Verordening (EU) 2015/1538, artikel 5 Invoercertificaten waarop in vak 20 de vermelding voor raffinage bestemde suiker is aangebracht, mogen worden gebruikt voor de invoer van producten van de GN-codes , , , of Invoercertificaten waarop in vak 20 de vermelding niet voor raffinage bestemde suiker is aangebracht, mogen worden gebruikt voor de invoer van producten van de GN-codes , , , of Bewijs van raffinage en sancties Verordening (EU) 2015/1538, artikel 6 Elke certificaataanvrager (titularis) die over een invoercertificaat voor raffinage bestemde suiker beschikt, moet uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van het betrokken invoercertificaat aan de instantie van afgifte het bewijs overleggen dat de raffinage binnen drie maanden na de geldigheidsduur van het certificaat heeft plaatsgevonden. Als geen bewijs wordt overgelegd, betaalt de titularis vóór 1 juni na het betrokken verkoopseizoen waarin het invoercertificaat is afgegeven een boete van 500,- per ton over de hoeveelheid waarvoor het bewijs niet is geleverd. De NVWA zal controleren of de raffinage binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden. Indien wordt geconstateerd dat een aanvrager bij zijn aanvraag documenten heeft ingediend die misleidende gegevens bevatten die bepalend zijn voor de toekenning van de invoercertificaten, mag deze aanvrager niet meer deelnemen aan deze regeling. Deze uitsluiting geldt voor het lopende verkoopseizoen en het daaropvolgende verkoopseizoen. Indien u ten genoegen van RVO.nl kunt bewijzen dat het gaat om een grove nalatigheid die niet aan u is te wijten, het een gevolg is van overmacht of een kennelijke fout, dan kunt u nog wel blijven deelnemen aan de regeling Verlenging van de geldigheidsduur van het invoercertificaat Verordening (EU) 2015/1550, artikel 6 De geldigheidsduur van de certificaten die geldig zijn tot en met 30 september kunnen op verzoek verlengd worden tot 31 oktober van het zelfde jaar. Een verzoek tot verlenging moet u indienen in de lidstaat waar het certificaat is afgegeven. U moet aantonen dat de suiker uiterlijk op 15 september was geladen, bijvoorbeeld door middel van de vrachtbrief. 2.5 Bijzondere bepalingen over voltijdraffinaderijen Verordening (EU) 2015/1550, artikel 8 Gedurende de eerste drie maanden van het verkoopseizoen mogen alleen voltijdraffinaderijen invoercertificaten aanvragen voor suiker die bestemd is voor raffinage. Vanaf 1 januari van het lopende verkoopseizoen kunnen ook handelaren van suiker deze invoercertificaten aanvragen. Deze handelaren moeten voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in hoofdstuk De voltijdraffinaderijen hebben een exclusieve invoercapaciteit van ton, uitgedrukt in witte suiker per verkoopseizoen. Als deze hoeveelheid vóór 1 januari van elk

11 11 verkoopseizoen wordt overschreden, dan kunnen handelaren ook aanvragen indienen vóór 1 januari. Als dit het geval is dan gaan wij u dat melden met een nieuwsbericht. 3 Melasse Verordening (EG) nr. 951/2006, artikel 27 t/m Algemeen Voor riet- en bietmelasse worden door de Commissie en het Comité Landbouw in principe eens per jaar representatieve prijzen vastgesteld. De Commissie heeft de mogelijkheid om de prijzen te wijzigen. De Commissie kan dit slechts doen als de prijsverandering ten minste 0,50 per 100 kg bedraagt. Om de voorziening van de EU met melasse zeker te stellen kan de Commissie besluiten voor de invoer van dit product uit derde landen de toepassing van invoerrechten geheel of gedeeltelijk te schorsen. Deze schorsing kan worden toegepast als de wereldmarktprijs en het invoerrecht samen meer bedragen dan de prijs, die heeft gediend als basis voor de vaststelling van de ontvangsten uit de verkoop van melasse (interne marktprijs). 3.2 Rechten bij invoer Het invoerrecht bestaat uit een vast recht en een aanvullend (variabel) recht. Het aanvullende deel wordt toegepast indien de representatieve prijs lager is dan de per seizoen vastgestelde reactieprijs. De vastgestelde reactieprijzen voor 100 kg melasse van standaardkwaliteit zijn vermeld in bijlage 2. Het aanvullend recht wordt op dezelfde manier berekend zoals in hoofdstuk 2.1 van deze regeling vermeld. 4 Uitvoer van suiker en suikerstropen Verordening (EG) nr. 951/2006 artikel 7 en 11 en Verordening (EG) nr. 967/2006 art Algemeen In de suikersector is markttoezicht zeer belangrijk en zijn exacte gegevens over de uitvoer noodzakelijk. Daarom moet de uitvoer van suiker (GN-code 1701) en suikerstroop (GN-codes , en ) worden gecontroleerd en moet een uitvoercertificaat worden overgelegd. Een uitzondering hierop vormen uitvoertransacties van niet meer dan twee ton binnen de quota geproduceerde suiker van GN-code 1701 en suikerstroop van GN-codes , en Te gebruiken documenten bij uitvoer U moet bij uitvoer een elektronische aangifte ten uitvoer (uitvoeraangifte) in voorkomend geval een controle-exemplaar T5 (T5) en eventueel uitvoercertificaat overleggen bij de douane. Let er op dat u bij uitvoer het T5 tegelijk met de uitvoeraangifte moet aanleveren bij de douane. Het T5 kunt u per mail of per fax bestellen bij het onderstaande bedrijf: Weus Nederland B.V. Postbus GC Nijmegen of fax (tel of )

12 Certificaataanvragen Alle in de EU gevestigde natuurlijk personen of rechtspersonen kunnen certificaataanvragen indienen voor uitvoer van suiker GN-code 1701 en suikerstroop van GN-codes , en Aanvragen die op een werkdag uiterlijk om uur door RVO.nl zijn ontvangen, worden geacht te zijn ingediend op de dag van ontvangst. Er wordt altijd uitgegaan van het tijdstip waarop de aanvraag door RVO.nl wordt ontvangen. Wij adviseren u om uw aanvraag ruim op tijd in te dienen, zodat een eventuele technische storing geen problemen oplevert. Aanvragen die op een niet-werkdag worden ontvangen of worden ingediend na bovenvermeld tijdstip, worden geacht te zijn ingediend op de eerstvolgende werkdag. In vak 20 van de certificaataanvraag moet u van de volgende vermelding opnemen: Suiker die niet als buiten het quotum geproduceerd wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie De aanvraag moet vergezeld gaan van het bewijs dat u een zekerheid hebt gesteld. Het bedrag van de zekerheid voor suiker van GN-code 1701 is 11,- per 100 kg en voor suikerstropen van GN-Codes , en is 4,20 per 100 kg. Voor GN-code 1701 geldt dat u per dag één certificaataanvraag van ten hoogste 10 ton mag indienen bij RVO.nl. Als u één certificaat van ten hoogste 10 ton hebt, mag u niet meer dan één dergelijk certificaat per uitvoertransactie gebruiken. Certificaten voor hoeveelheden van meer dan 10 ton voor suiker van GN-code 1701 worden afgegeven op de vijfde werkdag na de dag van indiening. Deze bepaling geldt niet voor kandijsuiker en gearomatiseerde suiker Geldigheidsduur certificaten De certificaten zijn geldig tot het einde van de derde maand na afgifte. Informatie over de vrijgave c.q. verbeurte van de zekerheid kunt u lezen in hoofdstuk 3.3 van de Basisregeling invoer. 4.2 Uitvoer van suiker, isoglucose en inulinestroop met restitutie Op dit moment zijn restituties bij uitvoer van suiker, isoglucose en inulinestroop niet van toepassing. Zodra hierin verandering komt zullen wij u dat met een circulaire of bulletin meedelen. 4.3 Uitvoer van buiten het quotum geproduceerde suiker en isoglucose zonder restitutie Algemeen Voor bepaalde suiker- en isoglucoseproducenten is uitvoer uit de EU een belangrijk onderdeel van hun economische activiteiten. Uitvoer van suiker en isoglucose zou ook zonder uitvoerrestituties economisch levensvatbaar kunnen zijn. Hiertoe kan de Commissie voor bepaalde verkoopseizoenen uitvoercontingenten openen voor uitvoer zonder restitutie van buiten het quotum geproduceerde suiker en isoglucose. Zodra de Commissie overgaat tot de opening van dergelijke contingenten zullen wij u daarvan door middel van een circulaire op de hoogte brengen Certificaataanvragen Alleen erkende producenten van biet- en rietsuiker of van isoglucose die over een suiker- of isoglucosequotum beschikken, mogen certificaataanvragen indienen in de lidstaat waarin het quotum is toegekend. De certificaataanvragen kunt u elke week van maandag tot en met vrijdag indienen. U kunt slechts één aanvraag per week indienen. De aangevraagde hoeveelheid mag niet meer dan ton voor suiker en ton voor isoglucose bedragen. Indien voor een betrokken periode geen hoeveelheid beschikbaar is, kunt u geen uitvoercertificaten aanvragen.

13 13 In vak 20 van de certificaataanvraag moet u één van de volgende vermeldingen opnemen: - buiten het quotum geproduceerde suiker, bestemd voor uitvoer zonder restitutie, of - buiten het quotum geproduceerde isoglucose, bestemd voor uitvoer zonder restitutie. De aanvraag moet vergezeld gaan van het bewijs dat u een zekerheid hebt gesteld. Het bedrag van de zekerheid voor witte suiker is 11,00 per 100 kg en voor isoglucose 4,20 per 100 kg droge stof Afgifte en geldigheidsduur van de certificaten Certificaten worden elke week van vrijdag tot en met het einde van de volgende week afgegeven voor de in de voorgaande week ingediende aanvragen. Certificaten die worden afgegeven voor buiten het quotum geproduceerde suiker van GN-code moeten de GN-codes en bevatten en gelden voor alle onder deze codes vallende producten. - Certificaten die zijn afgegeven tussen 1 oktober en 30 april van een verkoopseizoen zijn geldig met ingang van de datum van afgifte tot en met 30 september van dat verkoopseizoen. - Certificaten die zijn afgegeven tussen 1 mei en 30 september van een verkoopseizoen, zijn geldig met ingang van de datum van afgifte tot het einde van de vijfde daaropvolgende maand. Wanneer de hoeveelheid waarvoor uitvoercertificaten zijn aangevraagd groter is dan de beschikbare hoeveelheid, zal de Commissie een toewijzingscoëfficiënt vaststellen. De Commissie kan ook de aanvragen waarvoor nog geen uitvoercertificaten zijn afgegeven, afwijzen en de indiening van certificaataanvragen gedurende vijf werkdagen of voor een langere periode schorsen. Indien de toewijzingscoëfficiënt lager is dan 80% mag de belanghebbende zijn certificaataanvraag uiterlijk op vrijdag van de week ná de week waarin dit percentage bekend gemaakt is in Publicatieblad van de Europese Unie intrekken. Na intrekking zal de bijbehorende zekerheid worden vrijgegeven Let op, de rechten van een certificaat voor buiten het quotum geproduceerde suiker zijn niet overdraagbaar Vrijgave zekerheid Het zekerheidsbedrag wordt vrijgegeven als de aangifte is aanvaard en het T5 document juist afgetekend is ontvangen. U moet daarnaast ook nog bewijzen dat de goederen zijn ingevoerd in een derde land door het indienen van de volgende documenten: een kopie van het vervoerbewijs, het douanedocument of een door één van de onderstaande instanties gewaarmerkte (foto)kopie daarvan: a. de instantie die het origineel heeft geviseerd, b. een officiële dienst van het betrokken derde land, c. een officiële dienst van een lidstaat in het betrokken derde land (bijvoorbeeld een ambassade), d. een met de uitbetaling van de restitutie belaste instantie in één van de lidstaten (in Nederland, RVO.nl), of een verklaring inzake de lossing en de invoer, opgesteld door een op internationaal niveau in controle en toezicht gespecialiseerde en door een lidstaat erkende firma (CTF). Op deze verklaring moeten de datum en het nummer van het douanedocument voor invoer zijn vermeld. Als u de hierboven bedoelde documenten niet kunt overleggen, na de daartoe nodige stappen te hebben ondernomen, kunt u de volgende documenten overleggen om te bewijzen dat de producten in het derde land zijn ingevoerd: - het T5 document, - een kopie van het vervoerbewijs, - een verklaring van lossing van het product, en

14 14 - een bankdocument, afgegeven door een in de EU gevestigde erkende tussenpersoon. Bij uitvoer van buiten het quotum geproduceerde suiker en/of isoglucose in de vorm van voedselhulp voor een internationale organisatie of een humanitaire organisatie, worden de producten geacht te zijn ingevoerd door overlegging van een verklaring van overname. Deze verklaring moet zijn afgegeven door een internationale organisatie of door een humanitaire organisatie die is erkend door de lidstaat van uitvoer. Bij uitvoeraangiftes tot 25 ton buiten quotum suiker is de bewijsvoering vereenvoudigd. Bij deze exporten kunt u volstaan met een vervoersdocument. U moet wel aan de twee volgende voorwaarden voldoen: - de producten moeten in containers over zee naar de haven van lossing worden vervoerd, en - in het vervoersdocument wordt het land van bestemming vermeld, dan wel een haven die normaal wordt gebruikt voor het lossen van producten die bestemd zijn voor een hinterland. Let op: RVO.nl kan om een bewijs van invoer (inklaringsbewijs) vragen, bijvoorbeeld als blijkt dat meerdere containers op dezelfde datum en hetzelfde schip naar dezelfde bestemming worden geëxporteerd, ondanks dat de hoeveelheid per container/aangifte minder dan 25 ton bedraagt. Indien u voor 1 april volgend op het verkoopseizoen niet de voorgeschreven bewijzen hebt kunnen leveren voor de hoeveelheden waarvoor u een uitvoercertificaat hebt ontvangen, wordt een overschotheffing van 500,- per ton opgelegd. 5 Suikerbieten Invoerrechten voor suikerbieten worden eenmaal per verkoopseizoen vastgesteld. Hiervoor wordt het invoerrecht voor witte suiker (per 100 kg) vermenigvuldigd met een factor 1,6 voor gedroogde suikerbieten (per kg) en met een factor 5,5 voor verse suikerbieten (per kg). Bij uitvoer van suikerbieten wordt géén restitutie verleend noch is een uitvoercertificaat vereist.

15 Bijlage 1 Bijlage 1 Producten waarop de regeling van toepassing is INVOER GN-code Omschrijving suikerbieten 20 - gedroogd, ook indien in poedervorm 80 - andere suikerriet ruwe beetwortelsuiker in vaste vorm, basis 92%: 10 - bestemd om te worden geraffineerd 90 - andere ruwe rietsuiker in vaste vorm, basis 92% met een polarisatiegraad van 69% tot 93% 10 - bestemd om te worden geraffineerd 90 - andere andere ruwe rietsuiker in vaste vorm, basis 92% met een polarisatiegraad van 93% of meer 10 - bestemd om te worden gerafiineerd 90 - andere witte suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen witte suiker: 10 - gekristalliseerd 90 - andere ahornsuiker in vaste vorm: 10 - gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen 90 - andere en ahornsuikerstroop fructose en fructosestroop, bevattende in droge toestand 50% of meer fructose (m.u.v. isoglucose en inulinestroop) suikers en stropen (m.u.v. lactose, ahornsuiker, glucose, maltodextrine, isoglucose, maltose, fructose): 71 - karamel, bevattende in droge toestand 50% of meer sacharose 95 - andere inulinestroop isoglucose in droge toestand geen of minder dan 20% fructose bevattend in droge toestand 20% of meer doch minder dan 50% fructose bevattend in droge toestand 50% of meer fructose bevattend andere dan , of melasse van rietsuiker melasse, andere dan van rietsuiker isoglucosestroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

16 Bijlage andere suikers/stropen, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (m.u.v. lactose-, glucose-, maltodextrine- en isoglucosestroop) Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie UITVOER Restitutiecode Omschrijving ruwe beetwortelsuiker, basis 92%, niet gearomatiseerd, zonder kleurstoffen kandijsuiker (zie Vo. (EEG) nr. 394/70) in onmiddellijke verpakking met een nettogewicht van niet meer dan 5 kg ruwe rietsuiker in vaste vorm, basis 92% met een polarisatiegraad van 69% tot 93% kandijsuiker (zie Vo. (EG) nr 951/ in onmiddellijke verpakking met een nettogewicht van niet meer dan 5 kg andere ruwe rietsuiker in vaste vorm, basis 92% met een polarisatiegraad van 93% of meer kandijsuiker (zie Vo. (EG) nr. 951/ in onmiddellijke verpakking met een nettogewicht van niet meer dan 5 kg witte suiker kandijsuiker (zie Vo. (EEG) nr. 394/70) andere: - tot een totale hoeveelheid van ten hoogste 10 ton andere: andere suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen suiker, andere; met toegevoegde stoffen andere dan aromatiserende stoffen en kleurstoffen inulinestroop, onmiddellijk na hydrolyse van inuline of van oligofructoses verkregen in droge toestand 80 of meer gewichtspercenten fructose bevattend andere gekarameliseerde suiker en melasse, bevattende in droge toestand 50% of meer sacharose kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd andere, suikers en stropen (m.u.v. lactose, glucose, maltodextrine, isoglucose, maltose, sorbose) isoglucose in droge toestand 41% of meer fructose bevattend isoglucose in droge toestand meer dan 50% fructose bevattend isoglucose, andere dan , of melasse van rietsuiker melasse, andere dan van rietsuiker isoglucosestroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen andere suikers en stropen, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (m.u.v. lactose-, glucose-, maltodextrine- en isoglucosestroop)

17 Bijlage 1 Productgroepen m.b.t. het gebruik van uitvoercertificaten. A Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemische zuivere sacharose, in vaste vorm B Ahornsuiker en ahornsuikerstroop Ex Andere suiker, in vaste vorm, suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder honig, andere, 50% glucose bevattend, andere Karamel bevattende, in droge toestand, 50 of meer gewichtspercenten sacharose Suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen, met uitzondering van isoglucose, van stroop van lactose, van glucose en van maltodextrine C } } Isoglucose } } Isoglucosestroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

18 Bijlage 2 Bijlage 2 Prijzen in de sector suiker Reactieprijzen per 100 kg nettogewicht suiker GN-code EUR , , , , , , , , , ,184 per % sacharose Producten waarvoor representatieve prijzen worden vastgesteld GN-code Reactieprijzen per 100 kg standaardkwaliteit melasse GN-code EUR (riet) 7, (biet) 8,20 Interne marktprijs per 100 kg standaardkwaliteit melasse GN-code EUR (riet) 8, (biet) 8,21

19 Bijlage 3 Bijlage 3 Lijst met beschikbare hoeveelheden van bepaalde contingenten Suiker CXL-concessies Derde land Volgnummer GN-code Hoeveelheid (ton) Australië ,00 Contingentrecht (per ton) Brazilië Cuba , ,00 Alle derde landen ,00 India ,00 Balkansuiker Derde land of douanegebied Volgnummer GN-Code Hoeveelheid (ton) Albanië en Bosnië en en Herzegovina Servië en Voormalig Joegoslavische Republiek Macedonië en Contingentrecht (per ton) Suiker voor uitzonderlijke invoer en suiker voor industriële invoer Type invoer Volgnummer GN-code Hoeveelheid (ton) Uitzonderlijke invoer * * * Industriële suiker * Vast te stellen bij openingsverordening Contingentrecht (per ton)

20 Bijlage 4 Model uitvoercertificaat afgegeven in land van uitvoer Bijlage 4

21 Bijlage 5 Bijlage 5 Landenlijst invoercontingent diverse landen Landcode Derde land Referentienummer BB Barbados BD Bangladesh BF Burkina Faso BJ Benin BZ Belize CD Democratische Republiek Congo CI Ivoorkust DO Dominicaanse Republiek ET Ethiopië FJ Fiji GY Guyana JM Jamaica KE Kenia KH Cambodja LA Laos MG Madagaskar MM Myanmar/Birma MU Mauritius MW Malawi MZ Mozambique NP Nepal SD Sudan SL Sierra Leone SN Senegal SZ Swaziland TG Togo TT Trinidad en Tobago TZ Tanzania UG Uganda ZM Zambia ZW Zimbabwe

REGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER

REGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER REGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER April 2013 Voor nadere informatie: Unit Beleid en Advies direct: (079) 368 Reshma Parsoe (HPA) 7105 Hans de Wit (PVE) 7102 Marja Beltman (PVE) 7104 Emmie Vroegindeweij

Nadere informatie

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-042 42 42 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

BASISREGELING OLIJFOLIE

BASISREGELING OLIJFOLIE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T 079-368 7102/7104

Nadere informatie

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR RIJST

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR RIJST Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN April 2015

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

10.6.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 150/7

10.6.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 150/7 10.6.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 150/7 VERORDENING (EG) Nr. 514/2008 VAN DE COMMISSIE van 9 juni 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 9.10.2008 COM(2008) 622 definitief 2008/0189 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOERINGSBEPALINGEN QUOTAREGELING SECTOR SUIKER

BASISREGELING UITVOERINGSBEPALINGEN QUOTAREGELING SECTOR SUIKER Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER GRANEN

BASISREGELING INVOER GRANEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 EIEREN VLEES VEE nummer : 19/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de invoer van fokrunderen van zuiver ras : Zie inhoudsopgave Voorwaarden bij de

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER HILTON BEEF (RUNDVLEES VAN HOGE KWALITEIT EN BEVROREN BUFFELVLEES)

BASISREGELING INVOER HILTON BEEF (RUNDVLEES VAN HOGE KWALITEIT EN BEVROREN BUFFELVLEES) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 343/2 Publicatieblad van de Europese Unie 19.12.2013 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1360/2013 VAN DE RAAD van 2 december 2013 tot vaststelling van de bedragen van

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie L 150 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 57e jaargang 20 mei 2014 Inhoud I Wetgevingshandelingen VERORDENINGEN Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER GRANEN

BASISREGELING UITVOER GRANEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010 EIEREN VLEES VEE nummer : 18/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de uitvoer van fokdieren van zuiver ras :

Nadere informatie

BASISREGELING INVOERCONTINGENT VOOR BEVROREN RUNDVLEES BESTEMD VOOR VERWERKING IN DE REGELING A EN B

BASISREGELING INVOERCONTINGENT VOOR BEVROREN RUNDVLEES BESTEMD VOOR VERWERKING IN DE REGELING A EN B Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

CERTIFICATEN HORIZONTALE BROCHURE BDS2C1301. Entiteit: Agentschap voor Landbouw en Visserij. Afdeling: Landbouw- en Visserijbeleid

CERTIFICATEN HORIZONTALE BROCHURE BDS2C1301. Entiteit: Agentschap voor Landbouw en Visserij. Afdeling: Landbouw- en Visserijbeleid CERTIFICATEN HORIZONTALE BROCHURE BDS2C1301 Entiteit: Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling: Landbouw- en Visserijbeleid Auteurs(s): Luycx Rose-Marie Datum: 11/06/2013 COLOFON Samenstelling Entiteit:

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2006R0952 NL 25.12.2011 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 952/2006 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring Vraag 1 Waartoe dienen leveranciersverklaringen? Vraag 2 Hoe vul ik een leveranciersverklaring in? Vraag 3 Is een distributeur

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende

Nadere informatie

Bij een elektronische aangifte kunt u in vak 44 geen tekst invoeren en moet u de volgende code invullen: 95008.

Bij een elektronische aangifte kunt u in vak 44 geen tekst invoeren en moet u de volgende code invullen: 95008. CIRCULAIRE Geïntegreerd 1: Gewijzigd met circulaire 83/2008 EIEREN VLEES VEE Nummer : 82/2008 Datum : 12 november 2008 onderwerp : Kwaliteitseisen voor bepaalde producten in de sector varkensvlees Kwaliteitseisen

Nadere informatie

5. De Gemeenschappelijke MarktOrdening suiker in de Europese Unie. Specifieke doelstellingen van het GMO

5. De Gemeenschappelijke MarktOrdening suiker in de Europese Unie. Specifieke doelstellingen van het GMO 5. De Gemeenschappelijke MarktOrdening suiker in de Europese Unie Specifieke doelstellingen van het GMO blijven verzekeren van de noodzakelijke waarborgen inzake werkgelegenheid en levensstandaard aan

Nadere informatie

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties (hierna:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 november 2002 (13.11) (OR. fr) 14113/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0257 (ACC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 november 2002 (13.11) (OR. fr) 14113/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0257 (ACC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 november 2002 (13.11) (OR. fr) 14113/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0257 (ACC) DEVGEN 160 COMER 157 WTO 150 SAN 191 UD 112 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING SECTOR VEE VLEES EN EIEREN

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING SECTOR VEE VLEES EN EIEREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 30 april 2009 (OR. en) 5556/09 ADD 1 ACP 22 WTO 19 COAFR 27 RELEX 54

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 30 april 2009 (OR. en) 5556/09 ADD 1 ACP 22 WTO 19 COAFR 27 RELEX 54 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 30 april 2009 (OR. en) 5556/09 ADD 1 ACP 22 WTO 19 COAFR 27 RELEX 54 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: Besluit van de Raad tot ondertekening en voorlopige

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met de

Nadere informatie

BASISREGELING INVOERCONTINGENT VOOR BEVROREN RUNDVLEES BESTEMD VOOR VERWERKING IN DE REGELING A EN B

BASISREGELING INVOERCONTINGENT VOOR BEVROREN RUNDVLEES BESTEMD VOOR VERWERKING IN DE REGELING A EN B Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T regelgeving 079-368

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding Mededeling April 2014 (herdruk) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*4ED 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 4 september 20 (OR. en) 200/0272 (COD) LEX 20 PE-CO S 25// REV WTO 242 STIS 3 UD 54 CODEC 054 VERORDE I G VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT

Nadere informatie

VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN

VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 3 INSTUREN... 4 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN... 5 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN VALLENDE ONDER DE ALGEMENE CATEGORIE... 6 VOORBEELD... 6 INSTUREN... 6 PRINTEN...

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2008R1235 NL 01.07.2012 007.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1235/2008 VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) PUBLIC 15564/02 LIMITE UD 143 NT 22 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van het Comité Douanesamenwerking

Nadere informatie

CIRCULAIRE. nummer : 54/2008. datum : 12 juni 2008. : Zie inhoudsopgave

CIRCULAIRE. nummer : 54/2008. datum : 12 juni 2008. : Zie inhoudsopgave CIRCULAIRE EIEREN VLEES VEE nummer : 54/2008 datum : 12 juni 2008 onderwerp bijlagen : Restitutieregeling voor de sectoren vee, vlees en eieren : Zie inhoudsopgave Restitutieregeling voor de sectoren vee,

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 15 juni 2009 BELASTINGEN EN INVORDERING correspondentieadres Dienst Invordering en Geschillen North Galaxy Toren A, Koning Albert II laan 33, bus 37 te 1030

Nadere informatie

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding Aanleiding voor deze regeling is de wet van 21 juni 2001 houdende wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) die op 8 mei 2002 in

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie augustus 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. De IMVO vouchers (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie datum 01 20-05-2014 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Deze instructie is de omzetting van de IB-SPEC-22 door

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) 1234567 2010 3 Excise Movement and Control System (EMCS) 3 Verzendt of vervoert u goederen onder schorsing van accijns? Dan is deze brochure voor u bestemd. Op 1 januari 2011 start de volgende fase van

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126.

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126. Regeling van de Minister van Economische Zaken van., nr..., houdende wijziging van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2005, de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité van de

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 29 juli 2011 Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 19-06-2006 BIJLAGE I

http://www.emis.vito.be Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 19-06-2006 BIJLAGE I BIJLAGE I Instructies en toelichtingen http://www.emis.vito.be Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 19-06-2006 1. Volledige naam en adres van de feitelijke (weder)uitvoerder, niet van een agent. In

Nadere informatie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VERSLAG ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voorzitter: EU-Commissie AGRI C4 Verslaggever: Jan Hostens (VL)

Nadere informatie

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedure van de beoordeling van teksten in het kader van verzoekcertificering. Deze instructie is van toepassing op certificaatteksten die worden

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Informatie weegverplichting aan boord

Informatie weegverplichting aan boord Informatie weegverplichting aan boord Vanuit de verordening EG nr. 1224/2009 is het verplicht om visserijproducten te wegen bij de aanlanding voordat de visserijproducten worden opgeslagen, vervoerd of

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland AANGESLOTENENREGLEMENT Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 5 5 Betaling Jaarlijkse

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

1.1 MARKTSITUATIE (WERELD+EU)

1.1 MARKTSITUATIE (WERELD+EU) Titel: Beheerscomité suiker 26 februari 2015 Datum: 27/02/2015 Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI-C4 Jan Hostens Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen code OVQV-01 versie 02 ingangsdatum 08-01-2014 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 02 December 2013 Aanpassing aan NVWA sjabloon en enkele correcties 1 Onderwerp Vogels, die ingevoerd worden uit 3e-landen,

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van 01-02-2012 Richtlijnen van de Europese Commissie betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IER) door de douaneautoriteiten van de EU met betrekking tot goederen, met name geneesmiddelen,

Nadere informatie

Aanvraag ontheffing route gevaarlijke stoffen

Aanvraag ontheffing route gevaarlijke stoffen Gegevens gemeente Archief Besluit Datum ontvangst Dossier Verzendadres Gemeente Oldenzaal afdeling Publiekszaken Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Tel. (0541) 58 81 11 info@oldenzaal.nl versie 22-10-2009 Aanvraag

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 2.8.2003 L 196/7 VERORDENING (EG) Nr. 1383/2003 VAN DE RAAD van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting

Motoren. Motorrijtuigenbelasting Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra het kentekenbewijs van een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer INHOUD 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer 1 BEGUNSTIGDE VERRICHTINGEN Inleiding Begunstigde verrichtingen worden weergegeven in het CDW: Titel VI. De begunstigde

Nadere informatie

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China Het proces in stappen Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China 1. Een zending van de betreffende goederen die uit China binnenkomt in de EU kan zonder fytosanitaire 1

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

L 94/8 Publicatieblad van de Europese Unie 5.4.2008 RICHTLIJNEN

L 94/8 Publicatieblad van de Europese Unie 5.4.2008 RICHTLIJNEN L 94/8 Publicatieblad van de Europese Unie 5.4.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/43/EG VAN DE COMMISSIE van 4 april 2008 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van explosieven

Nadere informatie

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden.

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden. CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44 Voorafgaande opmerking Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Ontwerp Brussel, XXX C VERORDENING (EU) nr..../2011 VAN DE COMMISSIE van [ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,,

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,, AMBTELIJK CONCEPT Besluit van houdende wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij de Tabakswet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie

Nadere informatie

VERSLAG. april 2015: bereikt zijn. operatoren. Braziliaanse. Lage olieprijzen. pagina 1 van 7

VERSLAG. april 2015: bereikt zijn. operatoren. Braziliaanse. Lage olieprijzen. pagina 1 van 7 VERSLAG ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// voorzitter: EU-Commissie AGRI C4 verslaggever: Jan Hostens (VL)

Nadere informatie

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 Retourneren en Herroepingsrecht Artikel

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Regeling actieve veredeling. nummer : 10/2009. datum : 3 februari 2009. : Zie inhoudsopgave

CIRCULAIRE. Regeling actieve veredeling. nummer : 10/2009. datum : 3 februari 2009. : Zie inhoudsopgave CIRCULAIRE EIEREN VLEES VEE nummer : 10/2009 datum : 3 februari 2009 onderwerp bijlagen : Regeling actieve veredeling : Zie inhoudsopgave Regeling actieve veredeling Met circulaire nr. 3/2005 van 18 januari

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

Vuurwerk 24 U.G. 31 december 2015 Slingerweg 1 Zeewolde

Vuurwerk 24 U.G. 31 december 2015 Slingerweg 1 Zeewolde OM G EVI N G S D i E N ST FLEvDLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Ontbrandingstoestemming Vuurwerk 24 U.G. 31 december 2015 Slingerweg 1 Zeewolde Botter 14-15 j Postbus 2341 8203 AH Lelystad j (088) 6333 000 info@ofgv.nl

Nadere informatie

Bijlage 3, behorende bij het convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën

Bijlage 3, behorende bij het convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën Bijlage 3, behorende bij het convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën DE SAMENWERKING INZAKE BIOLOGISCHE PRODUCTEN 1 Regelgeving a Wetgeving Europees Verordening

Nadere informatie

Levering van goederen

Levering van goederen Levering van goederen Wetboek BTW art. 9 definitie goederen art. 10 definitie levering art. 11 beperkingen op begrip levering art. 12 uitbreidingen op begrip levering art. 15 plaats van de levering art.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 september 2000 (OR. en) 10699/00 LIMITE YU 44 COWEB 116 WTO 88

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 september 2000 (OR. en) 10699/00 LIMITE YU 44 COWEB 116 WTO 88 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 september 2000 (OR. en) 10699/00 LIMITE YU 44 COWEB 116 WTO 88 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederland Jaargang 2003 165 Besluit van 8 april 2003, houdde regels voor bepaalde voor mselijke voeding bestemde suikers (Warwetbesluit suikers) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tariefpost 7312 / aantekening 1 op hoofdstuk 72 / art. 14 Vo 384/96 / Vo 1796/1999

Tariefpost 7312 / aantekening 1 op hoofdstuk 72 / art. 14 Vo 384/96 / Vo 1796/1999 Douane Update 2010-0642 - Tariefindeling stalen kabels Tariefpost 7312 / aantekening 1 op hoofdstuk 72 / art. 14 Vo 384/96 / Vo 1796/1999 Tariefpost 7312 omvat kabels van ijzer of van staal, de in onderverdeling

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 17/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: TOETREDINGSAKTE, BIJLAGE IV ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING Nr. INLO.AO-2013-019-LUX-UTB-02 DIENSTVERLENING

Nadere informatie