Foto: Ton-Harland.nl. Uitwerkingsplan 10-dagen model. Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden. November 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto: Ton-Harland.nl. Uitwerkingsplan 10-dagen model. Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden. November 2008"

Transcriptie

1 Foto: Ton-Harland.nl Uitwerkingsplan 10-dagen model November 2008 Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden

2 Inleiding Op 1 januari 2009 treedt de Wet tijdelijk huisverbod in werking. Het doel van deze wet is drieledig: 1. het doorbreken van de geweldsspiraal; 2. veiligheid bieden in een gezin waar geweld speelt, door een time-out in te lassen; 3. de hulpverlening op gang brengen. Een huisverbod kan opgelegd worden als er daadwerkelijk sprake is van gevaar door huiselijk geweld of als er een vermoeden is van ernstig en onmiddellijk gevaar door huiselijk geweld. Plegers van geweld van 18 jaar en ouder komen in aanmerking voor een huisverbod. Kenmerkend aan een huisverbod is, dat: - een pleger gedurende 10 dagen niet in of bij de woning getolereerd wordt; - een pleger gedurende 10 dagen geen contact mag hebben met huisgenoten; - dit verbod verlengd kan worden van 10 dagen tot 28 dagen. De burgemeester is de persoon die het huisverbod oplegt. In de regio Hollands Midden hebben de burgemeesters de hulpofficieren van Justitie gemachtigd om namens hen een inschatting te maken van het gevaar. De hulpofficier van Justitie gebruikt hierbij een risicotaxatieinstrument. Met dit instrument weegt hij de geschiedenis van de pleger, het incident en de context van het gezin. Dit leidt tot een advies van de hulpofficier van Justitie aan de burgemeester. De burgemeester heeft het eindoordeel. Hij/zij bepaalt of een huisverbod wordt opgelegd. Op het moment dat het huisverbod wordt opgelegd wordt direct ook de hulpverlening ingeschakeld. De 10 dagen van het huisverbod worden gebruikt om de naar reguliere hulp toe te leiden. In deze 10 dagen krijgen zowel het slachtoffer, de pleger als ook de kinderen in het gezin hulp aangeboden. In dit document is beschreven hoe het opleggen van het huisverbod in zijn gang gaat, welke acties er gedurende de 10 dagen van het huisverbod plaatsvinden en wie waarvoor het neemt. Ook zijn de rollen van de partijen nader omschreven en in een schema geplaatst. De tekst is tot stand gekomen in samenwerking met alle ketenpartners huiselijk geweld Hollands Midden en met de gemeenten. Het model is onderdeel van de evaluatie die plaats zal vinden in 2009 en kan op basis daarvan nog worden aangepast. Het model wordt concreet uitgewerkt in een Handboek waarin werkprocessen, contactgegevens van en en instrumenten opgenomen zijn. Voor vragen kunt u terecht bij Uitwerkingsplan 10-dagen model - Pagina 2

3 ORGANISATIESCHEMA Interventieteam Huisverbod Crisisdienst AMW Gemeente Politie Zorgcoördinator voor Pleger voor Slachtoffer voor Kinderen Hulpverlener Hulpverlener Hulpverlener Hulpverlener Hulpverlener Hulpverlener Uitwerkingsplan 10-dagen model - Pagina 3

4 Beschrijving van de rollen De procesregisseur Dit is in alle gevallen het Steunpunt Huiselijk Geweld van de GGD / Meldpunt Zorg en Overlast. De procesregisseur: leidt het proces dat partijen tijdens het huisverbod doorlopen; is voorzitter van het interventieteam huisverbod; fungeert als eerste aanspreekpunt voor politie, burgemeester en zorgcoördinator; bepaalt in overleg met het interventieteam welke zorg de eerste 10 dagen geboden wordt; brengt tijdig advies uit over het verlengen of stoppen van het huisverbod aan de burgemeester; stelt het zorgplan op voor de te leveren zorg na afloop van het huisverbod; monitort na afloop van het huisverbod de gemaakte zorgafspraken. De zorgcoördinator In situaties waarin geen kinderen zijn, levert de GGD / Meldpunt Zorg en Overlast de zorgcoördinator. Als er kinderen zijn is het AMK zorgcoördinator. De zorgcoördinator: regelt dat er een zorgverantwoordelijke komt voor ieder gezinslid; zorgt dat tijdens het huisverbod de afgesproken zorg wordt geleverd door de zorgverantwoordelijken; fungeert als aanspreekpunt voor de verschillende zorgverantwoordelijken; stemt de inhoud van de te leveren zorg af met de verschillende zorgverantwoordelijken, met als doel te komen tot zorgafspraken die ook na opheffing van het huisverbod complementair zijn aan elkaar; brengt zorgvoorstellen in, in het interventieteam. De zorgverantwoordelijken Elk gezinslid heeft maximaal één zorgverantwoordelijke, maar kan hulp krijgen van meerdere hulpverleners. Het interventieteam bepaalt per huisverbod wie zorgverantwoordelijke(n) is/zijn, afhankelijk van de problematiek. De zorgverantwoordelijke kan besluiten hulpverlening te betrekken vanuit een specifieke discipline. Stel dat verslavingsproblematiek een belangrijke oorzaak lijkt te zijn van agressief gedrag bij de uithuisgeplaatste, dan ligt het voor de hand dat de zorgverantwoordelijke bijvoorbeeld De Waag, Brijder verslavingszorg direct inschakelt. Uitwerkingsplan 10-dagen model - Pagina 4

5 De zorgverantwoordelijke: levert de hulp en zorg aan één of meerdere van de tijdens het opgelegde huisverbod; betrekt zo nodig hulpverleners vanuit organisaties die niet in het interventieteam zitten; fungeert als direct aanspreekpunt voor het betreffende gezinslid. Het interventieteam De procesregisseur, zorgcoördinator en de zorgverantwoordelijken vormen samen met een aantal andere partijen het interventieteam. De procesregisseur zit het interventieteam voor. Gezamenlijk bepalen zij de aanpak van de hulpverlening tijdens de 10 dagen van het huisverbod. Organisaties die participeren in het interventieteam zijn: - GGD: Steunpunt Huiselijk Geweld / Meldpunt Zorg en Overlast; - Politie Hollands Midden; - Algemeen Maatschappelijk Werk; - Bureau Jeugdzorg en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling; - Reclassering Nederland (plegerhulpverlening). Verantwoordelijk voor handelen Het interventieteam moet snel kunnen handelen. De organisaties staan ervoor garant dat de leden van het interventieteam aanwezig zijn bij de vergaderingen van het interventieteam en invulling geven aan de aan hen toegekende rollen. De procesregisseur zit het interventieteam voor. Het handelen van de leden van het interventieteam valt onder de directe verantwoordelijkheid van de eigen instelling. Bij conflicten geldt het normale opschalingsprincipe. De procesregisseur is er in een dergelijk geval verantwoordelijk voor dat op een hoger niveau besloten wordt. Gebruikte afkortingen AMK = Advies- en Meldpunt Kindermishandeling AMW = Algemeen Maatschappelijk Werk BJZ = Bureau Jeugdzorg BPZ = Basis Politiezorg HovJ = Hulpofficier van Justitie RN = Reclassering Nederland HG = Huiselijk Geweld Uitwerkingsplan 10-dagen model - Pagina 5

6 Voorafgaand aan het opleggen van het huisverbod 1 Melden bij politie Slachtoffer Omgeving Hulpverlening 2 Registratie melding BPZ/ Meldkamer 3 Politie gaat naar woning gezin BPZ Betrokken 4 Inschatten situatie BPZ Betrokken 5 Bij dreiging van geweld HovJ ter plaatse roepen. Vervolgens óf: - risicoinschatting ter plaatse; - bij gevaar invullen risicotaxatieinstrument (ga verder naar punt 7). BPZ HovJ 6 óf: - verdachte meenemen naar bureau als sprake is van heterdaad/ constatering strafbaar feit - start 6-uurszaak - bij gevaar invullen risicotaxatieinstrument (ga verder naar punt 7) BPZ pleger 7 Risicotaxatieinstrument: - horen ; - horen hulpverlenende organisaties; - bij vermoeden kindermishandeling altijd overleg met BJZ/AMK. - bij vermoeden kindermishandeling altijd overleg met BJZ/AMK. Dit overleg is bedoeld om in te schatten of een huisverbod op zijn plaats is. Het Kindspoortraject in onze regio is een ander spoor: na een melding of aangifte bij politie van HG waarbij ook kinderen in het gezin zijn, start automatisch het kindspoortraject. Omdat de meeste huisverboden pas starten na een melding of een aangifte, zal sowieso het Kindspoortraject ook in werking treden. Dit vraagt afstemming tussen de zorgverantwoordelijke voor de kinderen en het AMK. HovJ 8 Advies maken over huisverbod HovJ 9 Advies huisverbod voorleggen aan burgemeester HovJ Burgemeester Resultaat voorafgaand aan huisverbod - risicotaxatieinstrument is ingevuld. - advies over opleggen huisverbod is aan burgemeester gezonden. Uitwerkingsplan 10-dagen model - Pagina 6

7 Opleggen huisverbod 10 Opleggen van het huisverbod: Burgemeester - burgemeester beoordeelt advies HovJ en neemt beslissing; - burgemeester geeft besluit door aan HovJ. HovJ Aanzeggen huisverbod: - aanzeggen huisverbod aan uit huis te plaatsen gezinslid; - inhoud uitleggen aan ; - informeren procesregisseur / informeren crisisdienst 1 (buiten kantooruren); - procesregisseur zorgt dat er iemand ter plaatse komt; - uitreiken informatiefolder huisverbod; - innemen sleutels van uit huis te plaatsen gezinslid; - toestemmingsformulier gegevensuitwisseling invullen door crisisdienst; - desgewenst inschakelen piketadvocaat. HovJ en BPZ HovJ Betrokken Eventueel Piketadvocaat Crisisdienst Let op: - bij een preventief huisverbod is het uit huis te plaatsen gezinslid nog thuis; - als ook een 6-uurszaak speelt is het uit huis te plaatsen gezinslid op het politiebureau. 11 Taken van hulpverlener ter plaatse: - lid crisisdienst of interventieteam komt naar woning waarna politie overdracht doet, informeert lid crisisdienst of interventieteam kort over de situatie; - uitleg aan en over te starten hulp tijdens huisverbod; - opvang achterblijvers; - nagaan of uithuisgeplaatste slaapplaats heeft; - zo nodig uithuisgeplaatste adviseren bij het vinden van onderdak (lijst met goedkope adressen zo nodig uitreiken); - afspraak maken over verblijfplaats en bereikbaarheid uithuisgeplaatste; - indien van toepassing: lid crisisdienst verzorgt via crisisdienst overdag overdracht naar lid interventieteam van zijn eigen organisatie; - in voorkomende gevallen (bijvoorbeeld Kerstdagen) herhalen huisbezoek. Crisisdienst of lid interventieteam Betrokken 1 Vanaf hier wordt als er staat Crisisdienst ook Bereikbaarheidsdienst (BBK) bedoeld. Uitwerkingsplan 10-dagen model - Pagina 7

8 Opleggen huisverbod 12 Formele afwikkeling van het huisverbod: HovJ - HovJ stelt beschikking op en zendt/ brengt deze naar de burgemeester ter ondertekening; - burgemeester ondertekent de beschikking; - gemeente archiveert de beschikking; Burgemeester/ Gemeente Juridische afdeling Gemeente HovJ - HovJ overhandigt de beschikking aan e; - HovJ verzendt afschrift naar procesregisseur; - innemen huissleutel door politie; - overdracht sleutel aan procesregisseur op de eerste werkdag. NB: Naar verwachting kan HV-online voorzien in het formeel opleggen van het huisverbod. HovJ/BPZ Betrokken Gemeente 13 Formele afwikkeling als het huisverbod niet werd opgelegd: - HovJ bericht procesregisseur; - geen kinderen : procesregisseur zorgt voor melding bij het Meldpunt Zorg en Overlast. Meldpunt Zorg en Overlast beoordeelt of bemoeizorg nodig is; - kinderen : Kindspoor. HovJ Meldpunt Zorg en Overlast AMK 14 Het bijeenroepen van de leden van het interventieteam: - geen kinderen: AMK en BJZ niet uitnodigen, Meldpunt Zorg en Overlast is zorgcoördinator; - wel kinderen: AMK is zorgcoördinator. Leden interventieteam Uitwerkingsplan 10-dagen model - Pagina 8

9 Opleggen huisverbod 15 Bijeenkomst interventieteam op de eerste werkdag 2 : - in kaart brengen van de gezinssituatie; - afspraken maken over wie zorgverantwoordelijk is voor slachtoffer, pleger en kinderen; - bevestigen afspraak over zorgcoördinatie; - uitwisselen benodigde gegevens; - het interventieteam maakt een start met het plan van aanpak voor de zorg; Hieruit blijkt welke zorg de komende 10 dagen wordt aangeboden; - afspraak voor tweede overleg interventieteam; - planning maken voor de te nemen stappen in de eerste tien dagen. 16 Contact leggen met respectievelijk pleger, slachtoffer en kinderen en plannen eerste ontmoeting. Leden interventieteam Betrokken Resultaat dag 1 - beslissing burgemeester over advies huisverbod. - huisverbod is opgelegd. - instemmingformulier uitwisselen gegevens is getekend of geweigerd, overgedragen aan procesregisseur en in kopie verzonden aan gemeente voor het archief. - bij huisverbod is er direct hulp geboden aan de leden van het gezin. - bij huisverbod zijn de leden van het gezin op de hoogte van het huisverbod en van de hulp waarop zij kunnen rekenen. - het Meldpunt Zorg en Overlast is op de hoogte van het opgelegde huisverbod (ook als advies HovJ niet werd overgenomen door de burgemeester). - interventieteam kwam bij elkaar, voor de leden van het interventieteam is de inhoud van de zaak duidelijk. - de taken zorgcoördinatie en zorgverantwoordelijken zijn belegd. - er is een tweede bijeenkomst van het interventieteam gepland. - de zorgverantwoordelijken hebben (indien mogelijk face-to-face) contact gehad met hun cliënt(en) en een (nieuwe) ontmoeting gepland. - voorlopig plan zorg, met als doel hulp op gang brengen voor de eerste 10 dagen, is gereed. - planning te nemen stappen tijdens eerste tien dagen is gereed. 2 Waar in het vervolg over werkdag wordt gesproken gaat het om een reguliere werkdag. In de praktijk betekent dit dat tussen het moment van het opleggen van het huisverbod en het bijeenkomen van het interventieteam meerdere kalenderdagen kunnen zitten. Uitwerkingsplan 10-dagen model - Pagina 9

10 Dag 1 tot en met 7. De hulpverlening op gang brengen 17 Procesregie: - minimaal 2 keer contact met de zorgcoördinator over de voortgang van de hulp; - minimaal 2 keer contact met de politie over handhaven huisverbod. Zorgcoördinator, Politie 18 Zorgcoördinatie: - 2 keer telefonisch overleg met de zorgverantwoordelijken over de voortgang van de hulpverlening; - overleg tussen zorgcoördinator en zorgverantwoordelijke over te nemen maatregelen als blijkt dat zorg niet op gang komt. Zorgcoördinator n 19 Te leveren zorg aan zowel uithuisgeplaatste/slachtoffer/kinderen. De zorgverantwoordelijken leveren minimaal de volgende activiteiten: - op de eerste dag van het huisverbod legt de zorgverantwoordelijke contact met de cliënt om minimaal 2 afspraken te plannen voor een face-to-face gesprek gedurende de eerste 7 dagen. Voor de kinderen vindt minimaal 1 face-to-face gesprek plaats. De eerste afspraak vindt de eerste werkdag van het huisverbod plaats. - de zorgverantwoordelijke registreert de adresgegevens van de cliënt, registreert de inhoud van de gemaakte afspraken en registreert op welke momenten er op welke wijze contact was met de cliënt. - de zorgverantwoordelijke stuurt aan op een intake bij een hulpverlenende organisatie met als doel al in deze dagen een intake te bewerkstelligen binnen de reguliere hulpverlening. De zorgverantwoordelijke stuurt aan op een kennismakingsgesprek in deze dagen met de toekomstige hulpverlener (warme overdracht). - aanleveren van een format met daarin informatie ten behoeve van het plan van aanpak voor de zorg. Deze informatie bespreekt men tijdens het 2e interventieteam. - zorgverantwoordelijke is bereikbaar voor cliënt voor extra vragen, luisterend oor, advies en ondersteuning. AMW/BJZ/RN Uitwerkingsplan 10-dagen model - Pagina 10

11 Dag 1 tot en met 7. De hulpverlening op gang brengen 20 Aanvullend op 19 bij de zorg aan uithuisgeplaatste: - zorgverantwoordelijke neemt dagelijks contact op met de uithuisgeplaatste; - zorgverantwoordelijke arrangeert een begeleide ontmoeting tussen de uithuisgeplaatste en de kinderen in het kader van de veiligheid. RN 21 Aanvullend op 19 bij de slachtofferzorg en zorg voor kinderen: - zorgverantwoordelijke neemt naast de gesprekken tussentijds 2 keer telefonisch contact op met het slachtoffer. AMW/BJZ Resultaat dag 1 tot en met 7 - er is zorg verleend aan alle en. - de bouwstenen voor een plan van aanpak voor zorg zijn er. - er vond per gezinslid zo nodig een intake plaats bij een zorginstelling voor de zorg die na het huisverbod plaatsvindt - minimaal 2 face-to-face gesprekken met pleger en slachtoffer - minimaal 1 face-to-face gesprek met de kinderen Uitwerkingsplan 10-dagen model - Pagina 11

12 Dag 8. Advies voor vervolg opstellen 22 Tweede bijeenkomst van het interventieteam volgens vaste agenda. Bespreken adviezen van zorgverantwoordelijken ten behoeve van het plan van aanpak reguliere zorg: - welke zorg is al op gang gekomen; - vond een intake plaats bij de reguliere hulpverlening; - afspraken over warme overdracht aan de reguliere hulpverlening; - advies over zorgdoelen bij reguliere hulpverlening; - wie doet de warme overdracht; - afspraak over wie vanuit de reguliere hulpverlening casushouder wordt; - afspraak over de sleutel. Bespreken of huisverbod verlenging nodig heeft, en zo ja waarom. Dit ten behoeve van een advies aan de burgemeester. 23 Uitwerken van het plan van aanpak over de zorg n.a.v. de bijdragen van de leden van het interventieteam. Leden interventieteam Leden interventieteam Resultaat dag 8 - afgesproken is welk advies de procesregisseur uitbrengt aan de burgemeester (wel of geen verlenging en de inhoud plan van aanpak zorg). - procesregisseur maakt advies en zorgplan gereed. - uit het zorgplan blijkt welke organisatie na het huisverbod optreedt als casushouder. - uit het zorgplan blijkt welke organisaties de reguliere zorg, na het huisverbod, overnemen. Uitwerkingsplan 10-dagen model - Pagina 12

13 Dag 9. Advies naar burgemeester 24 Het advies over de verlenging of opheffing en het plan van aanpak voor de zorg wordt gefaxt of g d aan de burgemeester en de juridische afdeling van de gemeente. Leden interventieteam ontvangen exemplaar. 25 Advies naar burgemeester Burgemeester/juridische afdeling gemeente Leden interventieteam Burgemeester en ambtenaar Resultaat dag 9 - er ligt een besluit-klaar advies over het opheffen dan wel verlengen van het huisverbod bij de burgemeester. - de burgemeester heeft bij het advies opheffen kennis kunnen nemen van het plan van aanpak voor de zorg. Uitwerkingsplan 10-dagen model - Pagina 13

14 Dag 10. Besluit over vervolg 26 Besluit over verlenging of opheffing huisverbod Burgemeester Juridische afdeling 27 Bericht over besluit naar procesregisseur Juridische afdeling 28 informeert leden interventieteam over besluit burgemeester 29 n informeren : - bij verlenging volgen maatwerkafspraken tussen de leden van het interventieteam; - bij instemming burgemeester over opheffen gaat procesregisseur door met stap 30; - als de burgemeester het advies van het interventieteam niet overneemt onderneemt de procesregisseur actie om dit besluit uit te voeren. Betrokken 30 Overdrachtsgesprek tussen: - zorgcoördinator; - zorgverantwoordelijken; - toekomstig casushouder vanuit reguliere zorg; - ; Leden interventieteam Zorgcoördinator n Betrokken Casushouder reguliere zorg 31 Teruggeven huissleutel aan uithuisgeplaatste Volgens afspraak bij stap 22 Uithuisgeplaatste Resultaat dag 10 - besluit door burgemeester. - bij opheffen vindt overdrachtgesprek tussen alle en plaats: overdracht is tot stand gekomen. - uithuisgeplaatste mag huis weer in. Uitwerkingsplan 10-dagen model - Pagina 14

15 Werkzaamheden die niet aan een dag gekoppeld zijn A Handhaving huisverbod BPZ Als uithuisgeplaatste huisverbod niet naleeft, aanhouden van de uithuisgeplaatste uithuisgeplaatste Slachtoffer Hulpverlening (signalen) B Er wordt per huisverbod een dossier gevormd met daarin in elk geval: - beschikking huisverbod; - instemmingsformulier gegevensuitwisseling; - afsprakenlijst uit de interventieteams; - zorgplan; - eventueel advies tot verlenging en de eventuele beschikking daarbij. Leden interventieteam C Na het huisverbod neemt de procesregisseur na zes weken en na 3 maanden contact op met de benoemde casushouder om de voortgang te toetsen. Casushouder D Registratie van het opleggen, verlengen en intrekken van het huisverbod Burgemeester/juridische afdeling gemeente Uitwerkingsplan 10-dagen model - Pagina 15

A. Advies van de centrumgemeenten aan het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld HM:

A. Advies van de centrumgemeenten aan het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld HM: Evaluatie aanpak huisverboden in Hollands Midden Aan BO HG 27 september 2010 Inleiding De deelnemende organisaties van het interventieteam huisverbod hebben de gekozen werkwijze voor Hollands Midden geëvalueerd.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Prioriteit Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad onder meer Huiselijk Geweld één van de 6 prioriteiten benoemd voor de periode 2011-2014.

Nadere informatie

Achterblijven na een huisverbod...

Achterblijven na een huisverbod... Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen. Achterblijven na een huisverbod...

Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen. Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Achterblijven na een huisverbod... Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010

Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010 Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010 1. Aanleiding Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Dit verbod houdt in dat de burgemeester iemand die huiselijk

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu?

U heeft een huisverbod... Wat nu? U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd Over deze folder U heeft zojuist een huisverbod gekregen. De politie heeft u daarbij deze folder

Nadere informatie

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu?

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd U heeft een huisverbod... Wat nu? Wat is huiselijk geweld? Geweld is verboden, ook geweld in huis. De politie heeft de taak om slachtoffers

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Onderwerp: Evaluatie district Sittard Wet tijdelijk huisverbod 2009. 10vra00108

Onderwerp: Evaluatie district Sittard Wet tijdelijk huisverbod 2009. 10vra00108 Gemeente Beek Onderwerp: Evaluatie district Sittard Wet tijdelijk huisverbod 29. 1vra18 Korte inhoud: In december 28 is het regionaal draaiboek voor de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod vastgesteld

Nadere informatie

Procesevaluatie Wet Tijdelijk Huisverbod Drenthe

Procesevaluatie Wet Tijdelijk Huisverbod Drenthe Procesevaluatie Wet Tijdelijk Huisverbod Drenthe april tot en met september 2009 S. Biesma M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Effectief uit huis plaatsen?

Effectief uit huis plaatsen? Effectief uit huis plaatsen? Resultaten en randvoorwaarden Katrien de Vaan Maartje Timmermans Ad Schreijenberg Landelijk congres huiselijk geweld en kindermishandeling - 18 november 2013 De Wet tijdelijk

Nadere informatie

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Doelgroep Deze beschrijving van het tijdelijk huisverbod is bedoeld als eerste kennismaking voor professionals

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Buiten de deur. M. van Zwieten. B. Bieleman. Procesevaluatie Tijdelijk Huisverbod Twente periode maart tot en met augustus 2009

Buiten de deur. M. van Zwieten. B. Bieleman. Procesevaluatie Tijdelijk Huisverbod Twente periode maart tot en met augustus 2009 Buiten de deur Procesevaluatie Tijdelijk Huisverbod Twente periode maart tot en met augustus 2009 M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Surveillant, Agent, Vrijwilliger, Hoofdagent, Wijkagent

Surveillant, Agent, Vrijwilliger, Hoofdagent, Wijkagent Surveillant, Agent, Vrijwilliger, Hoofdagent, Wijkagent Heterdaad melding: - Bij een heterdaad melding van huiselijk geweld moet de politie zoveel mogelijk overgaan tot aanhouding - Ter plaatse maak je

Nadere informatie

Preventie en vroegsignalering

Preventie en vroegsignalering Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak Conferentie 8 oktober 2008 Leren signaleren. Preventie en vroegsignalering

Nadere informatie

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Individueel aanbod voor vrouwen die opgevangen worden buiten de regio en terug willen komen in de relatie als het geweld stopt.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het SHG beoordeelt de en codeert deze

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Aangepast aan de situatie bij Gastouderbureau MiKado VERSIE augustus 2015 Een woord vooraf Wij bieden u bij deze een herziene versie van de Meldcode huiselijk

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie. Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak

Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie. Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak 15 maart 2011 Landelijke Geneesheer-directeuren dag De Bascule; Duivendrecht

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Pilot Huisverbod Venlo. Henk Giebels, Mutsaersstichting Peter Lalieu, Politie Limburg Noord Elke Haanraadts, Gemeente Venlo

Pilot Huisverbod Venlo. Henk Giebels, Mutsaersstichting Peter Lalieu, Politie Limburg Noord Elke Haanraadts, Gemeente Venlo Pilot Huisverbod Venlo Henk Giebels, Mutsaersstichting Peter Lalieu, Politie Limburg Noord Elke Haanraadts, Gemeente Venlo Pilot tijdelijk huisverbod Venlo Pilot: impuls samenwerking NM Limburg Partners:

Nadere informatie

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit:

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: vast te stellen de beleidsregel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

De Wet tijdelijk huisverbod Een handreiking voor gemeenten en professionals

De Wet tijdelijk huisverbod Een handreiking voor gemeenten en professionals 1 De Wet tijdelijk huisverbod Een handreiking voor gemeenten en professionals De Wet tijdelijk huisverbod Een handreiking voor gemeenten en professionals Auteurs Drs. K.B.M. (Katrien) de Vaan Mr. drs.

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004 Versie 24 november 2005 Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Catent, Overwegende - dat Catent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan leerlingen/hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

20 15-054. Nieuwegein

20 15-054. Nieuwegein Nieuwegein 20 15-054 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 R D van de fractie VSP d.d. 07-01-1 inzake afhandeling huiselijk geweld/kindermishandeling na kantoortijd

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik hoofdlijnen De zij kennis vertrouwenscommissie heeft uitgewerkt. acht genomen zich verantwoordelijk In van heeft praktijk beschuldigingen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Inleiding; Tenminste 100.000 kinderen zijn jaarlijks het slachtoffer van kindermishandeling ( zoals verwaarlozing,

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Hulp en informatie om huiselijk geweld te stoppen. Help jezelf. Help de ander. 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut. www.huiselijkgeweldhollandsmidden.

Hulp en informatie om huiselijk geweld te stoppen. Help jezelf. Help de ander. 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut. www.huiselijkgeweldhollandsmidden. Hulp en informatie om huiselijk geweld te stoppen Help jezelf. Help de ander. 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut www.huiselijkgeweldhollandsmidden.nl Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf Misschien wil je

Nadere informatie

Agressieprotocol. Veilig en respectvol werken, met klanten en met elkaar

Agressieprotocol. Veilig en respectvol werken, met klanten en met elkaar Agressieprotocol Veilig en respectvol werken, met klanten en met elkaar Publieksversie, April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 De norm: agressie wordt niet geaccepteerd... 3 3 Het voorkomen van agressie...

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam in zijn hoedanigheid van regisseur van de stedelijke

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Uitgangspunt Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Inleiding Kinderen en jongeren in Lelystad laten opgroeien tot burgers die volwaardig meedoen! Dat is de ambitie van alle ouders/opvoeders en de partners

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Inzet FME voor Kinderen - Procesplaten. April 2014 Geaccordeerd advies van de werkgroep Beter benutten forensisch medische expertise voor kinderen

Inzet FME voor Kinderen - Procesplaten. April 2014 Geaccordeerd advies van de werkgroep Beter benutten forensisch medische expertise voor kinderen FME voor Kinderen - Procesplaten April 2014 Geaccordeerd advies van de werkgroep Beter benutten forensisch medische expertise voor kinderen Keten van s bij vermoeden van kindermishandeling bij onverklaard

Nadere informatie

Uitgave: Steunpunt Huiselijk Geweld, GGD Hollands Midden Datum: Juli 2014

Uitgave: Steunpunt Huiselijk Geweld, GGD Hollands Midden Datum: Juli 2014 Nieuwsbrief AMHK voor raadsleden Alle burgers Veilig Thuis? Uitgave: Steunpunt Huiselijk Geweld, GGD Hollands Midden Datum: Juli 2014 Met ingang van 1 januari 2015 hebben de gemeenten in Hollands Midden

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Evaluatie tijdelijk huisverbod

Evaluatie tijdelijk huisverbod Evaluatie tijdelijk huisverbod Zuid-Holland Zuid Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. J.W. Metz dr. M.G. Weide juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Dordrecht,

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp 24-uurs crisisinterventie en casemanagement t.b.v. Wet Tijdelijk Huisverbod Portefeuille H. van der Molen Auteur Lizzy van der Kooij Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

Rapport Baby Josephlaan

Rapport Baby Josephlaan Rapport Baby Josephlaan Inspectie jeugdzorg Utrecht, december 2008 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Onderzoek naar de casus...5 1.3 Onderzoeksbronnen...5

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

Kindermishandeling en het onderwijs

Kindermishandeling en het onderwijs 0900-1231230 Kindermishandeling en het onderwijs Belangrijke vindplaats Tijdsfactor Mate van contact Mate van professionaliteit Belangrijke bron van steun (beschermende factor) Belangrijke bron van informatie

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling CSG Het Streek Vastgesteld op 30 oktober 2013 1 Het bevoegd gezag van CSG Het Streek te Ede, overwegende dat CSG Het Streek verantwoordelijk

Nadere informatie

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities.

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities. Samenleving Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door Olga Lemmen

Nadere informatie

Actieplan implementatie meldcode

Actieplan implementatie meldcode Fase 1 Voorbereidingsfase Besluit door het hoogste orgaan om het Basismodel Meldcode te gaan invoeren Opzetten van een implementatiestructuur Opstellen implementatieplan Reserveren van budget Vrijmaken

Nadere informatie

1. Wat zie je hier? Uitgebreide versie van het plan van aanpak Aandachtspunten coaching leefveld opvoeding Checklistvragen leefveld opvoeding

1. Wat zie je hier? Uitgebreide versie van het plan van aanpak Aandachtspunten coaching leefveld opvoeding Checklistvragen leefveld opvoeding 1. Wat zie je hier? Uitgebreide versie van het plan van aanpak andachtspunten coaching leefveld opvoeding hecklistvragen leefveld opvoeding 2. Wat is het doel van de dagelijkse briefing? Planning doorlopen

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

Kindspoor, kind als getuige van huiselijk geweld vanuit politiebemoeienis.

Kindspoor, kind als getuige van huiselijk geweld vanuit politiebemoeienis. Kindspoor, kind als getuige van huiselijk geweld vanuit politiebemoeienis. Inrichting meldpunt bij Jeugdzorg voor politie Haaglanden in zaken waarin kinderen als getuige van huiselijk geweld worden aangetrfen.

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van. februari 2012

Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van. februari 2012 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling februari 2012 Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Voorwoord Het bevoegd gezag van Stichting INITIA Overwegende

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden

Nadere informatie

Evaluatie huisverboden

Evaluatie huisverboden Evaluatie huisverboden dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Eerste ervaringen met het tijdelijk huisverbod van januari tot en met juni 2009 Regio Arnhem/Achterhoek en West Veluwe/Vallei 1. Inleiding 2

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad 1. Inleiding Dit reglement geeft regels voor de omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van Kwadraad. Het reglement bestaat uit

Nadere informatie

Workshop: Als buiten binnen een probleem is; de Rotterdamse probleemaanpak

Workshop: Als buiten binnen een probleem is; de Rotterdamse probleemaanpak Conferentie : SAFE OP SCHOOL, WAT WE LEREN VAN INCIDENTEN Workshop: Als buiten binnen een probleem is; de Rotterdamse probleemaanpak Datum: 14 april 2010 Programma workshop Introductie workshopleiders

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Opgesteld door : Onderwijs en Beleid Vastgesteld door het College van Bestuur op : 3 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 1 juli 2013 Kenmerk : U13.00486

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 2014000336 Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het College van Bestuur van Saxion Hogeschool Overwegende: dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie