~1~.~~F-E2>B=~11_[ i,j

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "~1~.~~F-E2>B=~11_[ i,j"

Transcriptie

1 11 februari zaaknummer Provinciale wegen N224, N324, N325, N784, N785 en N844 Plaatsen van kentekenherkenning camera's bij diverse kilometreringen te Arnhem/Nijmegen (gemeente Arnhem/Nijmegen) GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Stadsi G;-!j-;neg;- -l lnct.nr.: lngek.: Class.nr.: 1.F-E2>B=11_[ i,j 't TE BEH. DOOR: \={ 'f.:) { \..e. e..-.. KOPIEAAN:! I Gezien het schriftelijk verzoek van ARS Traffic & Transport Technology, namens Stadsregio Arnhem-Nijmegen d.d. 12 januari 211 om toestemming te verlenen voor het plaatsen van kentekenherkenning camera's op de provincials wegen N224, N324, N325, N784, N785 en N844 bij diverse kilometreringen te Arnhem/Nijmegen; Gelet op de desbetreffende bepalingen van de Wegenverordening Gelderland 21 (inzake het gestelde in punt I) en artikel 158 van de Provinciewet (inzake het gestelde in punt II); HEBBEN BESLOTEN Aan Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Postbus 6578, 653 GB Nijmegen en zijn/haar rechtverkrijgenden, hierna te noemen "houd(st)er van de vergunning", behoudens andere wettelijke bepalingen, vergunning te verlenen van de verbodsbepalingen, bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverordening Gelderland 21, tot het gebruikmaken van de provincials wegen N224, N324, N325, N784, N785 en N844 voor het aanbrengen en behouden van kentekenherkenning camera's voor de periode vanaf datum afgifte van de vergunning tot en met 31 december 212. Een en ander zoals in het verzoek nummer BN2117 d.d. 12 januari 211, en op de overgelegde en bij dit besluit behorende tekeningen montage VTT systeem 1 en 2, foto VTT installatie, locatieoverzichten SPRR2-1 (N224), SPRR2-11 (N324), SPRR2-2 (N325), SPRR2-3 (N784), SPRR2-4 (N785) en SPRR2-6 (N844) nader is aangegeven, onder de hiernavolgende bijzondere en de hieraan gehechte algemene voorwaarden. Biizondere voorwaarden In deze beschikking wordt verstaan onder: "Gedeputeerde Staten", het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland (Postbus 99, 68 GX Arnhem); "de afdeling Beheer en Onderhoud", de afdeling Beheer en Onderhoud (vorengenoemd adres). 1 De houd(st)er van de vergunning moet per locatie de kentekenherkenning camera's plaatsen bij de hierna vermelde kilometrering en zijdeaanduiding: N224- km 48,72 Lien km 48,42 Re; N324- km 4,2 Li; N325- km 23,57 Re en km 25,7 Li; N784- km 2,7 Re en km 3,15 Li; N785- km 15,38 Re en km 16,2 Li; N844- km,5 Re en km,22 Li; code: doc

2 _f:?_rovincie GELDERLAND 2 In het kader van de (verkeers)veiligheid dient de houd(st)er van de vergunning gedurende de werkzaamheden tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen, conform CROW-publicatie. Deze tijdelijke verkeersmaatregelen dienen per locatie aangevraagd te worden door ARS Traffic & Transport Technology. 3 Klei of grand welke, in het algemeen, tijdens graafwerkzaamheden op de wegverhardingen (hoofdrijbaan, fietspaden, parallelwegen etc.) komt, moet terstond worden verwijderd. 4 Het werk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bij het verzoek overgelegde en bij dit besluit behorende goedgekeurde en gewaarmerkte tekeningen montage VTT systeem 1 en 2, toto VTT installatie, locatieoverzichten SPRR2-1 (N224), SPRR2-11 (N324), SPRR2-2 (N325), SPRR2-3 (N784), SPRR2-4 (N785), SPRR2-6 (N844) en bloktijdenoverzicht wegwerkzaamheden WGZ. d.d. 24 februari 21 en de hieraan gehechte algemene voorwaarden en voorts in overleg met en ten genoegen van de afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer (88) (Wegendistrict Gelderland Zuid, Verbindingsweg 2, 6674 DL Herveld, rayonmanager de heer B. Meijer en de heer J. Leemhuis, telefoonnnumer (88) 88 72). 5 De houd(st)er van de vergunning mag zonder toestemming van de provincie de vergunning of de daarin opgenomen rechten en verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk aan derden afstaan of overdragen aan andere rechtsopvolgers. 6 Door het enkele feit dat van de vergunning gebruik wordt gemaakt, geeft de houd(st)er daarvan te kennen dat met de gestelde bijzondere en algemene voorwaarden akkoord wordt gegaan. II Aan de houd(st)er van de vergunning, vergunning te verlenen tot het gebruikmaken van eigendom van de provincie Gelderland voor het uitvoeren van het in punt I bedoelde werk onder de daar vermelde voorwaarden. Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, mw. C.M.G. Jeurissen medewerker Klant Contact Centrum van de afdeling Vergunningverlening Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 99, 68 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. 2

3 _J:?.rovincie GELDERLAND Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem (Postbus 93, 68 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Arnhem, telefoonnummer (26) lnformatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.ni>loket>gid.loket). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het provinciale lnformatiecentrum via telefoonnummer (26) bijlagen: montage VTT systeem 1 en 2, foto VTT installatie, locatieoverzichten SPRR2-1 (N224), SPRR2-11 (N324), SPRR2-2 (N325), SPRR2-3 (N784), SPRR2-4 (N785), SPRR2-6 (N844) bloktijdenoverzicht wegwerkzaamheden WGZ 3

4 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN AAN PROVINCIALE WEGEN, WAARONDER HET LEGGEN OF WIJZIGEN VAN KABELS, LEIDINGEN, BUIZEN, (DRUK)RIOLERINGEN C.A. Artikel1 (aanvang, uitvoering en onderhoud van werken) Ten minste vijf en ten hoogste acht dagen voordat met de uitvoering van het in de vergunning bedoelde werk wordt begonnen, moet de houd(st)er van de vergunning van het voornemen daartoe, onder opgave van dag en uur van aanvang, schriftelijk of telefonisch kennisgeven aan de afdeling Beheer en Onderhoud, telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer (88) (Wegendistrict Gelderland Zuid). 2 Voordat met de uitvoering van het werk, waarbij mogelijk kabels of leidingen zijn betrokken, wordt begonnen, is het ten behoeve van een goede instandhouding van het bestaande kabel- en Ieiding net gewenst dat de houd(st)er van de vergunning van het betreffende werk mededeling doet aan het "Kabels en Leidingen informatiecentrum", telefonisch bereikbaar onder nummer Het in de vergunning aangegeven werk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag behorende respectievelijk bij de vergunning bijgevoegde, door de provincie goedgekeurde en gewaarmerkte, tekening(en) en/of beschrijving(en). Zender toestemming, verleend door of vanwege Gedeputeerde Staten, mag hiervan niet worden afgeweken. 4 Nadat met de uitvoering van het werk een aanvang is gemaakt, moeten de werkzaamheden onafgebroken en met de meeste spoed worden voortgezet en voltooid. 5 lndien het werk in aanraking komt met telefoonleidingen of deze dicht nadert, moet de houd(st)er van de vergunning vooraf overleg plegen met de beheerder van die leidingen en de door deze gegeven aanwijzingen opvolgen. 6 Hetzelfde, als bedoeld in lid 5, geldt in het algemeen, indien bij de uitvoering van het werk door de houd(st)er van de vergunning belangen van derden zijn betrokken, die krachtens verkregen rechten of met vergunning werken of eigendommen hebben binnen het provinciaal weggebied. 7 lndien telefoonleidingen of andere vergunningswerken of eigendommen, die ten tijde van de uitvoering van het werk aanwezig zijn, ten gevolge van de uitvoering van het werk krachtens deze vergunning wijziging behoeven, moet de houd(st)er van de vergunning de kosten van de wijziging betalen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, dan wei bij het in lid 5 bedoelde overleg anders is overeengekomen. 8 De houd(st)er van de vergunning moet het werk, voor zoveel daaromtrent in de bijzondere voorwaarden niet anders is bepaald en voor zover gelegen binnen het provinciaal weggebied, op eigen kosten uitvoeren, onderhouden (schoonhouden inbegrepen) en in stand houden, zodanig, dat geen hinder of gevaar voor het verkeer ontstaat en de waterafvoer te allen tijde ongehinderd kan plaatsvinden, zulks in overleg met en ten genoegen van Gedeputeerde Staten of daartoe gemachtigde (in dezen de afdeling Beheer en Onderhoud; de omvang van het onderhoud is uitsluitend ter beoordeling van Gedeputeerde Staten. code: O.doc

5 _J:!_rovincie GELDERLAND 9 Door of vanwege Gedeputeerde Staten kunnen voor de uitvoering respectievelijk het onderhoud c.q. opruiming van het werk aanwijzingen worden gegeven die stipt moeten worden opgevolgd; als de aan de vergunning verbonden voorwaarden en/of de door of vanwege Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzingen niet of niet voldoende worden nagekomen onderscheidenlijk opgevolgd, moet het betreffende werk onmiddellijk worden gestaakt; aile hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de houd(st)er van de vergunning. Met de hervatting van de werkzaamheden mag niet worden begonnen voordat door of vanwege Gedeputeerde Staten hiertoe toestemming is verleend. 1 De houd(st)er van de vergunning moet tijdens of na het ter plaatse uit te voeren werk op de provinciale weg op zijn/haar kosten aile maatregelen nemen en werken uitvoeren, die in het belang van een goede verkeersregeling en van de veiligheid van het verkeer in het algemeen door of vanwege Gedeputeerde Staten noodzakelijk worden geoordeeld. Deze maatregelen moeten worden genomen overeenkomstig de maatregelen die zijn opgenomen in CROW-publicatie 96b "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom". 11 De houd(st)er van de vergunning is voorts verplicht gevolg te geven aan de voorschriften van Gedeputeerde Staten, die in het belang van het verkeer worden gegeven en de door deze eventueel daartoe nodig geachte wijzigingen in de werken aan te brengen. 12 Met verwijzing naar het gestelde in de leden 8 en 9 moeten na het uitvoeren van de werkzaamheden bermen, taluds, beplantingen, groenstroken, verhardingen etc. (voor zover van toepassing) in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Artikel 2 (uitvoering werk met betrekking tot beplanting) 1 Beplanting, inclusief de wortelzone, wordt gespaard. Graven is niet toegestaan binnen de kroonprojectie of binnen drie meter van het hart van de stam. 2 lndien voor nieuwe leidingen een trace buiten de wortelzone van beplanting niet mogelijk is, wordt de wortelzone gepasseerd door mantelbuizen onder de wortelzone te boren. 3 Bij tijdelijke ontgravingen binnen een wortelzone van beplanting, worden wortels met een dikte van 5 mm of meer gespaard. lndien wortels van kleinere afmetingen worden verwijderd, gebeurt dit zonder te breken of eraan te trekken. 4 Ontgraven wortels worden beschermd tegen uitdrogen, vorst en beschadiging. 5 Het inrichten van werkterrein binnen de wortelzone van beplanting is in principe niet toegestaan. Artikel 3 (maatregelen in het belang van de verkeersveiligheid) 1 De houd(st)er van de vergunning is verplicht ervoor te zorgen dat degenen die zich wegens het maken of onderhouden van de vergunningswerken op of langs de weg bevinden veiligheidskleding dragen, die is uitgevoerd in fluorescerend oranjerode kleur en die in zodanige staat moet verkeren dat de waarneembaarheid voldoende is gewaarborgd, dit ter beoordeling van Gedeputeerde Staten. 2 Bij gebruik bij schemer en duisternis moeten op de kleding retroflecterende zilverkleurige biezen en strips zijn aangebracht. 2

6 _p_rovincie GELDERLAND Artike14 (schade) 1 De houd(st)er van de vergunning is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, om te voorkomen dat de provincie dan wei derden ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden. 2 De houd(st)er van de vergunning blijft tot een halfjaar na de uitvoering van het desbetreffende werk aansprakelijk voor aile gedurende deze tijd daaruit ontstane schade, ook die als gevolg van nazakkingen en slechte afwatering, tenzij door de houd(st)er van de vergunning wordt aangetoond, dat de bedoelde schade niet een gevolg is van het uitgevoerde werk. 3 Eventuele schade die wordt toegebracht aan provinciale werken of eigendommen, waartoe ook verzakkingen worden gerekend, zal door de houd(st)er van de vergunning, op eigen kosten, naar behoren moeten worden hersteld; bij gebreke daarvan zal zulks door de provincie - op kosten van de houd(st)er van de vergunning - geschieden. De termijn waarbinnen herstel moet plaatsvinden, wordt door Gedeputeerde Staten bepaald. 4 Bij schade aan beplanting wordt dit terstond gemeld bij het districtskantoor van Wegendistrict Gelderland Zuid, Verbindingsweg 2, 6674 DL Herveld, rayonmanagers de heren B. Meijer en J. Leemhuis, telefoonnummer (88) Artikel 5 (wijziging, intrekking en vervallen van de ontheffing) Een vergunning als bedoel in artikel 4.1, derde lid, van de Wegenverordening Gelderland 21: a indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wei onvolledige gegevens zijn verstrekt; b indien de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen; c indien van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wei, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een termijn van twaalf maanden; d indien de houder van de vergunning dit verzoekt. 2 a b Is de vergunning ingetrokken of is deze vervallen wegens het verstrijken van de termijn waarvoor zij is verleend, dan moet de houd(st)er van de vergunning de eventueel krachtens de ontheffing aanwezige werken op eigen kosten opruimen en het provinciaal weggebied ter plaatse in de vorige of in een door Gedeputeerde Staten te bepalen toestand brengen. Echter, bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot het met de houd (st)er van de vergunning overeenkomen van een andere regeling. lndien de houd(st)er van de vergunning in voornoemd geval de wens te kennen heeft gegeven de opruiming van de aanwezige werken achterwege te Iaten en het provinciaal wegbelang die opruiming niet eist, zulks ter beoordeling van Gedeputeerde Staten, wordt de houd(st)er van de vergunning geacht ten behoeve van de provincie afstand te hebben gedaan van aile aanspraken welke hij/zij op de eigendom van de werken, voor zover deze niet worden opgeruimd, zou kunnen doen gelden, zonder dat hij/zij uit dien hoofde aanspraak op vergoeding zal kunnen maken. 3

7 _P-_rovincie GELDERLAND Artikel 6 (bestuursdwang) Met inachtneming van het bepaalde in artikel 122 van de Provinciewet en in afdeling 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht moet het wijzigen of opruimen van de aanleg kentekenherkenning camera's geschieden door en voor rekening van de houd(st)er van de vergunning met inachtneming van de daarbij te geven voorschriften. Bij nalatigheid geschiedt zulks door of vanwege de provincie op kosten van de houd(st)er van de vergunning. Behoort bij beschikking van Gedeputeerde Staten d.d. 11 februari zaaknummer

8 I \ "1!1!,-. ' ---::>- -t1 \!,]; t= :::> r ' \ '! 8 l r 1 '::> { - I I I t' f (--) J J \ I '-..l - : C: I \ \,_ Behoort bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gl..,._.l'»nrl zaaknummer , verzonden 11 februari 21 Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, ' \ 'g \ mw. C.M.G. Je'tlris medewerker Klant Contact Centrum vande afdeling Vergunningverlening

9 V}to v-k-y ct.../. fl vs. )(c..j...-a, fj w. + b?t" - I l(t.jkc.. 'J:x?t.A..,. :. Ct::>CP l{ + V"eHec.t.c. V" j c::. c.... c::... \- 1;'1.\.e..(-..ltr... \p w s. lkjcj. d-.'-'.v. {l...v.s. \e..c.-t \.oe""'"oa. \ol \..a.)c.v-; JO. \:»<... Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

10 ARS I Traffic & Transport Technology Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

11 SPRR-2 SCHOUW SPRR2-1: N224 Amsterdamseweg c c ro ro > ::J L... c:.o 2... ro.,... (/).,.- <!> c: "" <I> L...""O <I> c: <I> "5t!.<1> <I>> "" - <1>1. '<'"" N C:'<'"" roo >O I :t::: ::J'<'"" -o N.'- <1> '='E.oE t::::j c:..c:ro <I> ro OON "" c: ro 1:: <I> ' (jj c: c: <I> m U5 <I> "E <I> 2 ::J a. <I> "" <I> <f) c: <I> E ro z

12 SPRR2-11: N324 Graafseweg t.h.v. 'turborotonde'; kruising Nieuweweg Rijbaan oostelljke richting Lichtmast nablj bushalte "Graafseweg I Nieuweweg" '\\)\H ""4t:::.. {,?;;;'.::,.fj:t.: '.:,,.a} " ' 'i" ' - "ir2i \ - ""'"' - (,_:'ii,j '';\\-,. ivti.,., r /, l'$!' "-'./ Behoort bij besluit van Gedeputeerde Staten van Ge &flanq zaaknummer , verzonden 11 februari "' Namens Gedepliteerde Staten van Gelderland, mw. C.M.G. Jeurissen medewerker Klant Contact Centrum vandeafdeling.. \lergunningverlening

13 2(/.1 W"a : 1\J::ll:l Ul::lel ' UlN Q) I n N ::r Q) a < c:r., c: \.., 3: u; :::f l1> \... VI,..,. a 3 ;o c=; ::r...,. 5' \ N c: : -;;:;-... c:!!l: :::1 \., iii "< :::f l1> \ - l1>...,. Vl l1> ;:::!. ''l. r'',, '... Vl l1> 'tt''lg:... ' w'-=--=c: ;;:;-..., -w n Q) 3.._, Vl 3 Ul... Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, mw. C.M.G. Jeurissen medewerker Klant Contact Centrum van de afdeling Vergunningverlening

14 Z(l) -...J'V CXl;a, l>n "" I (I) w..... :::::1 (/) (I) (I) \ (") tl.1 3 (/)... mw. C.M.G. Jeurissen medewerker Klant Contact Centrum van de afdeling Vergunningverlening

15 SPRR2-4: N785 Zutphensestraatweg Richtlng West (kruising Zutphensestraatweg/N786) (1 cams): Richting Oost (nabij rotonde Zutphensestraatweg/Beekhuizenseweg {1 cams): Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, mw. C.M.G. Jeurissen medewerker Klant Contact Centrum

16 SPRR2 6: N844 Rijksweg Richting Noord (kruising N844/N271) (1 cams): Richting Zuid (tussen de Lierseweg en de Bovendorpseweg) (1 cams): Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, mw. C.M.G. Jeurissen medewerker Klant Contact Centrum """""" """""_van dea"fng Verg_njngverlening

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE - 1 augustus 2003 VELISON WONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten 2012 Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u, als huurder, en

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

A. Verhuurder(s) Echtgeno(o)t(e) of partner. Voornamen:.. Geboorteplaats:.. Beroep:... Woonplaats:... Postcode:... Straat:... E-mailadres:...

A. Verhuurder(s) Echtgeno(o)t(e) of partner. Voornamen:.. Geboorteplaats:.. Beroep:... Woonplaats:... Postcode:... Straat:... E-mailadres:... MODEL-HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE De ondergetekenden: A. Verhuurder(s) Echtgeno(o)t(e) of partner Naam: Voornamen:.... Geboorteplaats:.. Geboortedatum: - -.. - -..... Beroep:.... Woonplaats:....

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie