~1~.~~F-E2>B=~11_[ i,j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "~1~.~~F-E2>B=~11_[ i,j"

Transcriptie

1 11 februari zaaknummer Provinciale wegen N224, N324, N325, N784, N785 en N844 Plaatsen van kentekenherkenning camera's bij diverse kilometreringen te Arnhem/Nijmegen (gemeente Arnhem/Nijmegen) GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Stadsi G;-!j-;neg;- -l lnct.nr.: lngek.: Class.nr.: 1.F-E2>B=11_[ i,j 't TE BEH. DOOR: \={ 'f.:) { \..e. e..-.. KOPIEAAN:! I Gezien het schriftelijk verzoek van ARS Traffic & Transport Technology, namens Stadsregio Arnhem-Nijmegen d.d. 12 januari 211 om toestemming te verlenen voor het plaatsen van kentekenherkenning camera's op de provincials wegen N224, N324, N325, N784, N785 en N844 bij diverse kilometreringen te Arnhem/Nijmegen; Gelet op de desbetreffende bepalingen van de Wegenverordening Gelderland 21 (inzake het gestelde in punt I) en artikel 158 van de Provinciewet (inzake het gestelde in punt II); HEBBEN BESLOTEN Aan Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Postbus 6578, 653 GB Nijmegen en zijn/haar rechtverkrijgenden, hierna te noemen "houd(st)er van de vergunning", behoudens andere wettelijke bepalingen, vergunning te verlenen van de verbodsbepalingen, bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverordening Gelderland 21, tot het gebruikmaken van de provincials wegen N224, N324, N325, N784, N785 en N844 voor het aanbrengen en behouden van kentekenherkenning camera's voor de periode vanaf datum afgifte van de vergunning tot en met 31 december 212. Een en ander zoals in het verzoek nummer BN2117 d.d. 12 januari 211, en op de overgelegde en bij dit besluit behorende tekeningen montage VTT systeem 1 en 2, foto VTT installatie, locatieoverzichten SPRR2-1 (N224), SPRR2-11 (N324), SPRR2-2 (N325), SPRR2-3 (N784), SPRR2-4 (N785) en SPRR2-6 (N844) nader is aangegeven, onder de hiernavolgende bijzondere en de hieraan gehechte algemene voorwaarden. Biizondere voorwaarden In deze beschikking wordt verstaan onder: "Gedeputeerde Staten", het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland (Postbus 99, 68 GX Arnhem); "de afdeling Beheer en Onderhoud", de afdeling Beheer en Onderhoud (vorengenoemd adres). 1 De houd(st)er van de vergunning moet per locatie de kentekenherkenning camera's plaatsen bij de hierna vermelde kilometrering en zijdeaanduiding: N224- km 48,72 Lien km 48,42 Re; N324- km 4,2 Li; N325- km 23,57 Re en km 25,7 Li; N784- km 2,7 Re en km 3,15 Li; N785- km 15,38 Re en km 16,2 Li; N844- km,5 Re en km,22 Li; code: doc

2 _f:?_rovincie GELDERLAND 2 In het kader van de (verkeers)veiligheid dient de houd(st)er van de vergunning gedurende de werkzaamheden tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen, conform CROW-publicatie. Deze tijdelijke verkeersmaatregelen dienen per locatie aangevraagd te worden door ARS Traffic & Transport Technology. 3 Klei of grand welke, in het algemeen, tijdens graafwerkzaamheden op de wegverhardingen (hoofdrijbaan, fietspaden, parallelwegen etc.) komt, moet terstond worden verwijderd. 4 Het werk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bij het verzoek overgelegde en bij dit besluit behorende goedgekeurde en gewaarmerkte tekeningen montage VTT systeem 1 en 2, toto VTT installatie, locatieoverzichten SPRR2-1 (N224), SPRR2-11 (N324), SPRR2-2 (N325), SPRR2-3 (N784), SPRR2-4 (N785), SPRR2-6 (N844) en bloktijdenoverzicht wegwerkzaamheden WGZ. d.d. 24 februari 21 en de hieraan gehechte algemene voorwaarden en voorts in overleg met en ten genoegen van de afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer (88) (Wegendistrict Gelderland Zuid, Verbindingsweg 2, 6674 DL Herveld, rayonmanager de heer B. Meijer en de heer J. Leemhuis, telefoonnnumer (88) 88 72). 5 De houd(st)er van de vergunning mag zonder toestemming van de provincie de vergunning of de daarin opgenomen rechten en verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk aan derden afstaan of overdragen aan andere rechtsopvolgers. 6 Door het enkele feit dat van de vergunning gebruik wordt gemaakt, geeft de houd(st)er daarvan te kennen dat met de gestelde bijzondere en algemene voorwaarden akkoord wordt gegaan. II Aan de houd(st)er van de vergunning, vergunning te verlenen tot het gebruikmaken van eigendom van de provincie Gelderland voor het uitvoeren van het in punt I bedoelde werk onder de daar vermelde voorwaarden. Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, mw. C.M.G. Jeurissen medewerker Klant Contact Centrum van de afdeling Vergunningverlening Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 99, 68 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. 2

3 _J:?.rovincie GELDERLAND Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem (Postbus 93, 68 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Arnhem, telefoonnummer (26) lnformatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.ni>loket>gid.loket). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het provinciale lnformatiecentrum via telefoonnummer (26) bijlagen: montage VTT systeem 1 en 2, foto VTT installatie, locatieoverzichten SPRR2-1 (N224), SPRR2-11 (N324), SPRR2-2 (N325), SPRR2-3 (N784), SPRR2-4 (N785), SPRR2-6 (N844) bloktijdenoverzicht wegwerkzaamheden WGZ 3

4 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN AAN PROVINCIALE WEGEN, WAARONDER HET LEGGEN OF WIJZIGEN VAN KABELS, LEIDINGEN, BUIZEN, (DRUK)RIOLERINGEN C.A. Artikel1 (aanvang, uitvoering en onderhoud van werken) Ten minste vijf en ten hoogste acht dagen voordat met de uitvoering van het in de vergunning bedoelde werk wordt begonnen, moet de houd(st)er van de vergunning van het voornemen daartoe, onder opgave van dag en uur van aanvang, schriftelijk of telefonisch kennisgeven aan de afdeling Beheer en Onderhoud, telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer (88) (Wegendistrict Gelderland Zuid). 2 Voordat met de uitvoering van het werk, waarbij mogelijk kabels of leidingen zijn betrokken, wordt begonnen, is het ten behoeve van een goede instandhouding van het bestaande kabel- en Ieiding net gewenst dat de houd(st)er van de vergunning van het betreffende werk mededeling doet aan het "Kabels en Leidingen informatiecentrum", telefonisch bereikbaar onder nummer Het in de vergunning aangegeven werk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag behorende respectievelijk bij de vergunning bijgevoegde, door de provincie goedgekeurde en gewaarmerkte, tekening(en) en/of beschrijving(en). Zender toestemming, verleend door of vanwege Gedeputeerde Staten, mag hiervan niet worden afgeweken. 4 Nadat met de uitvoering van het werk een aanvang is gemaakt, moeten de werkzaamheden onafgebroken en met de meeste spoed worden voortgezet en voltooid. 5 lndien het werk in aanraking komt met telefoonleidingen of deze dicht nadert, moet de houd(st)er van de vergunning vooraf overleg plegen met de beheerder van die leidingen en de door deze gegeven aanwijzingen opvolgen. 6 Hetzelfde, als bedoeld in lid 5, geldt in het algemeen, indien bij de uitvoering van het werk door de houd(st)er van de vergunning belangen van derden zijn betrokken, die krachtens verkregen rechten of met vergunning werken of eigendommen hebben binnen het provinciaal weggebied. 7 lndien telefoonleidingen of andere vergunningswerken of eigendommen, die ten tijde van de uitvoering van het werk aanwezig zijn, ten gevolge van de uitvoering van het werk krachtens deze vergunning wijziging behoeven, moet de houd(st)er van de vergunning de kosten van de wijziging betalen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, dan wei bij het in lid 5 bedoelde overleg anders is overeengekomen. 8 De houd(st)er van de vergunning moet het werk, voor zoveel daaromtrent in de bijzondere voorwaarden niet anders is bepaald en voor zover gelegen binnen het provinciaal weggebied, op eigen kosten uitvoeren, onderhouden (schoonhouden inbegrepen) en in stand houden, zodanig, dat geen hinder of gevaar voor het verkeer ontstaat en de waterafvoer te allen tijde ongehinderd kan plaatsvinden, zulks in overleg met en ten genoegen van Gedeputeerde Staten of daartoe gemachtigde (in dezen de afdeling Beheer en Onderhoud; de omvang van het onderhoud is uitsluitend ter beoordeling van Gedeputeerde Staten. code: O.doc

5 _J:!_rovincie GELDERLAND 9 Door of vanwege Gedeputeerde Staten kunnen voor de uitvoering respectievelijk het onderhoud c.q. opruiming van het werk aanwijzingen worden gegeven die stipt moeten worden opgevolgd; als de aan de vergunning verbonden voorwaarden en/of de door of vanwege Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzingen niet of niet voldoende worden nagekomen onderscheidenlijk opgevolgd, moet het betreffende werk onmiddellijk worden gestaakt; aile hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de houd(st)er van de vergunning. Met de hervatting van de werkzaamheden mag niet worden begonnen voordat door of vanwege Gedeputeerde Staten hiertoe toestemming is verleend. 1 De houd(st)er van de vergunning moet tijdens of na het ter plaatse uit te voeren werk op de provinciale weg op zijn/haar kosten aile maatregelen nemen en werken uitvoeren, die in het belang van een goede verkeersregeling en van de veiligheid van het verkeer in het algemeen door of vanwege Gedeputeerde Staten noodzakelijk worden geoordeeld. Deze maatregelen moeten worden genomen overeenkomstig de maatregelen die zijn opgenomen in CROW-publicatie 96b "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom". 11 De houd(st)er van de vergunning is voorts verplicht gevolg te geven aan de voorschriften van Gedeputeerde Staten, die in het belang van het verkeer worden gegeven en de door deze eventueel daartoe nodig geachte wijzigingen in de werken aan te brengen. 12 Met verwijzing naar het gestelde in de leden 8 en 9 moeten na het uitvoeren van de werkzaamheden bermen, taluds, beplantingen, groenstroken, verhardingen etc. (voor zover van toepassing) in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Artikel 2 (uitvoering werk met betrekking tot beplanting) 1 Beplanting, inclusief de wortelzone, wordt gespaard. Graven is niet toegestaan binnen de kroonprojectie of binnen drie meter van het hart van de stam. 2 lndien voor nieuwe leidingen een trace buiten de wortelzone van beplanting niet mogelijk is, wordt de wortelzone gepasseerd door mantelbuizen onder de wortelzone te boren. 3 Bij tijdelijke ontgravingen binnen een wortelzone van beplanting, worden wortels met een dikte van 5 mm of meer gespaard. lndien wortels van kleinere afmetingen worden verwijderd, gebeurt dit zonder te breken of eraan te trekken. 4 Ontgraven wortels worden beschermd tegen uitdrogen, vorst en beschadiging. 5 Het inrichten van werkterrein binnen de wortelzone van beplanting is in principe niet toegestaan. Artikel 3 (maatregelen in het belang van de verkeersveiligheid) 1 De houd(st)er van de vergunning is verplicht ervoor te zorgen dat degenen die zich wegens het maken of onderhouden van de vergunningswerken op of langs de weg bevinden veiligheidskleding dragen, die is uitgevoerd in fluorescerend oranjerode kleur en die in zodanige staat moet verkeren dat de waarneembaarheid voldoende is gewaarborgd, dit ter beoordeling van Gedeputeerde Staten. 2 Bij gebruik bij schemer en duisternis moeten op de kleding retroflecterende zilverkleurige biezen en strips zijn aangebracht. 2

6 _p_rovincie GELDERLAND Artike14 (schade) 1 De houd(st)er van de vergunning is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, om te voorkomen dat de provincie dan wei derden ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden. 2 De houd(st)er van de vergunning blijft tot een halfjaar na de uitvoering van het desbetreffende werk aansprakelijk voor aile gedurende deze tijd daaruit ontstane schade, ook die als gevolg van nazakkingen en slechte afwatering, tenzij door de houd(st)er van de vergunning wordt aangetoond, dat de bedoelde schade niet een gevolg is van het uitgevoerde werk. 3 Eventuele schade die wordt toegebracht aan provinciale werken of eigendommen, waartoe ook verzakkingen worden gerekend, zal door de houd(st)er van de vergunning, op eigen kosten, naar behoren moeten worden hersteld; bij gebreke daarvan zal zulks door de provincie - op kosten van de houd(st)er van de vergunning - geschieden. De termijn waarbinnen herstel moet plaatsvinden, wordt door Gedeputeerde Staten bepaald. 4 Bij schade aan beplanting wordt dit terstond gemeld bij het districtskantoor van Wegendistrict Gelderland Zuid, Verbindingsweg 2, 6674 DL Herveld, rayonmanagers de heren B. Meijer en J. Leemhuis, telefoonnummer (88) Artikel 5 (wijziging, intrekking en vervallen van de ontheffing) Een vergunning als bedoel in artikel 4.1, derde lid, van de Wegenverordening Gelderland 21: a indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wei onvolledige gegevens zijn verstrekt; b indien de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen; c indien van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wei, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een termijn van twaalf maanden; d indien de houder van de vergunning dit verzoekt. 2 a b Is de vergunning ingetrokken of is deze vervallen wegens het verstrijken van de termijn waarvoor zij is verleend, dan moet de houd(st)er van de vergunning de eventueel krachtens de ontheffing aanwezige werken op eigen kosten opruimen en het provinciaal weggebied ter plaatse in de vorige of in een door Gedeputeerde Staten te bepalen toestand brengen. Echter, bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot het met de houd (st)er van de vergunning overeenkomen van een andere regeling. lndien de houd(st)er van de vergunning in voornoemd geval de wens te kennen heeft gegeven de opruiming van de aanwezige werken achterwege te Iaten en het provinciaal wegbelang die opruiming niet eist, zulks ter beoordeling van Gedeputeerde Staten, wordt de houd(st)er van de vergunning geacht ten behoeve van de provincie afstand te hebben gedaan van aile aanspraken welke hij/zij op de eigendom van de werken, voor zover deze niet worden opgeruimd, zou kunnen doen gelden, zonder dat hij/zij uit dien hoofde aanspraak op vergoeding zal kunnen maken. 3

7 _P-_rovincie GELDERLAND Artikel 6 (bestuursdwang) Met inachtneming van het bepaalde in artikel 122 van de Provinciewet en in afdeling 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht moet het wijzigen of opruimen van de aanleg kentekenherkenning camera's geschieden door en voor rekening van de houd(st)er van de vergunning met inachtneming van de daarbij te geven voorschriften. Bij nalatigheid geschiedt zulks door of vanwege de provincie op kosten van de houd(st)er van de vergunning. Behoort bij beschikking van Gedeputeerde Staten d.d. 11 februari zaaknummer

8 I \ "1!1!,-. ' ---::>- -t1 \!,]; t= :::> r ' \ '! 8 l r 1 '::> { - I I I t' f (--) J J \ I '-..l - : C: I \ \,_ Behoort bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gl..,._.l'»nrl zaaknummer , verzonden 11 februari 21 Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, ' \ 'g \ mw. C.M.G. Je'tlris medewerker Klant Contact Centrum vande afdeling Vergunningverlening

9 V}to v-k-y ct.../. fl vs. )(c..j...-a, fj w. + b?t" - I l(t.jkc.. 'J:x?t.A..,. :. Ct::>CP l{ + V"eHec.t.c. V" j c::. c.... c::... \- 1;'1.\.e..(-..ltr... \p w s. lkjcj. d-.'-'.v. {l...v.s. \e..c.-t \.oe""'"oa. \ol \..a.)c.v-; JO. \:»<... Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

10 ARS I Traffic & Transport Technology Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

11 SPRR-2 SCHOUW SPRR2-1: N224 Amsterdamseweg c c ro ro > ::J L... c:.o 2... ro.,... (/).,.- <!> c: "" <I> L...""O <I> c: <I> "5t!.<1> <I>> "" - <1>1. '<'"" N C:'<'"" roo >O I :t::: ::J'<'"" -o N.'- <1> '='E.oE t::::j c:..c:ro <I> ro OON "" c: ro 1:: <I> ' (jj c: c: <I> m U5 <I> "E <I> 2 ::J a. <I> "" <I> <f) c: <I> E ro z

12 SPRR2-11: N324 Graafseweg t.h.v. 'turborotonde'; kruising Nieuweweg Rijbaan oostelljke richting Lichtmast nablj bushalte "Graafseweg I Nieuweweg" '\\)\H ""4t:::.. {,?;;;'.::,.fj:t.: '.:,,.a} " ' 'i" ' - "ir2i \ - ""'"' - (,_:'ii,j '';\\-,. ivti.,., r /, l'$!' "-'./ Behoort bij besluit van Gedeputeerde Staten van Ge &flanq zaaknummer , verzonden 11 februari "' Namens Gedepliteerde Staten van Gelderland, mw. C.M.G. Jeurissen medewerker Klant Contact Centrum vandeafdeling.. \lergunningverlening

13 2(/.1 W"a : 1\J::ll:l Ul::lel ' UlN Q) I n N ::r Q) a < c:r., c: \.., 3: u; :::f l1> \... VI,..,. a 3 ;o c=; ::r...,. 5' \ N c: : -;;:;-... c:!!l: :::1 \., iii "< :::f l1> \ - l1>...,. Vl l1> ;:::!. ''l. r'',, '... Vl l1> 'tt''lg:... ' w'-=--=c: ;;:;-..., -w n Q) 3.._, Vl 3 Ul... Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, mw. C.M.G. Jeurissen medewerker Klant Contact Centrum van de afdeling Vergunningverlening

14 Z(l) -...J'V CXl;a, l>n "" I (I) w..... :::::1 (/) (I) (I) \ (") tl.1 3 (/)... mw. C.M.G. Jeurissen medewerker Klant Contact Centrum van de afdeling Vergunningverlening

15 SPRR2-4: N785 Zutphensestraatweg Richtlng West (kruising Zutphensestraatweg/N786) (1 cams): Richting Oost (nabij rotonde Zutphensestraatweg/Beekhuizenseweg {1 cams): Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, mw. C.M.G. Jeurissen medewerker Klant Contact Centrum

16 SPRR2 6: N844 Rijksweg Richting Noord (kruising N844/N271) (1 cams): Richting Zuid (tussen de Lierseweg en de Bovendorpseweg) (1 cams): Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, mw. C.M.G. Jeurissen medewerker Klant Contact Centrum """""" """""_van dea"fng Verg_njngverlening

13 juni zaaknummer Provinciale weg N330 (Hummeloseweg) te Zelhem, gemeente Bronckhorst

13 juni zaaknummer Provinciale weg N330 (Hummeloseweg) te Zelhem, gemeente Bronckhorst 13 juni 2016 - zaaknummer 2016-007859 Provinciale weg N330 (Hummeloseweg) te Zelhem, gemeente Bronckhorst Advies als bedoeld in artikel 5.1.4.1, vijfde lid van de Omgevingsverordening Gelderland juncto

Nadere informatie

VERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Datum (ontwerp)besluit : 15 november 2016

VERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Datum (ontwerp)besluit : 15 november 2016 VERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum (ontwerp)besluit : 15 november 2016 Onderwerp : Omgevingsverordening Gelderland 5.1.3.1 Activiteit : vergunning voor het plaatsen van tijdelijke

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij de situatie beoordeeld en zijn wij tot een advies gekomen. Dit advies is bijgesloten.

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij de situatie beoordeeld en zijn wij tot een advies gekomen. Dit advies is bijgesloten. Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 13/10/2015 15ink15136 provincie Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Gemeente Oude IJsselstreek T.a.v.

Nadere informatie

onderwerp Tijdelijke uitweg Advies aan de gemeente Oude IJsselstreek m.b.t. aanleg tijdelijke uitweg aan de N317, km 57.

onderwerp Tijdelijke uitweg Advies aan de gemeente Oude IJsselstreek m.b.t. aanleg tijdelijke uitweg aan de N317, km 57. Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 12/10/2015 15ink15060 provincie Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Gemeente Oude IJsselstreek T.a.v.

Nadere informatie

Onderwerp : Omgevingsverordening Gelderland Activiteit : vergunning voor het bijzonder gebruik van de weg t.b.v.

Onderwerp : Omgevingsverordening Gelderland Activiteit : vergunning voor het bijzonder gebruik van de weg t.b.v. VERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum (ontwerp)besluit : 29 maart 2016 Onderwerp : Omgevingsverordening Gelderland 5.1.3.1 Activiteit : vergunning voor het bijzonder gebruik van de weg

Nadere informatie

Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen

Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen ONTHEFFING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum (ontwerp)besluit : 9 juni 2015 Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen Aanvrager : Stichting

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 5635 26 augustus 2015 Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend dat de afdelingsmanager

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij de situatie beoordeeld en zijn wij tot een advies gekomen. Dit advies is bijgesloten.

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij de situatie beoordeeld en zijn wij tot een advies gekomen. Dit advies is bijgesloten. Gemeente Oude Jsselstreek Ontvangen: 11062014 14ink09177 provincie Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Gemeente Oude Jsselstreek T.a.v. de heer

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING LAAN 110 NUNSPEET

OMGEVINGSVERGUNNING LAAN 110 NUNSPEET OMGEVINGSVERGUNNING LAAN 110 NUNSPEET Aanvrager : Nestlé Nederland B.V. Datum besluit : 27 juni 2016 (van rechtswege verleend) Datum verzending : 6 juli 2016 Onderwerp : SAS-ruimten vanwege Chinese requirements

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. De tweede ondermandaten personele bevoegdheden afdeling Informatievoorziening en Automatisering

PROVINCIAAL BLAD. De tweede ondermandaten personele bevoegdheden afdeling Informatievoorziening en Automatisering PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Gelderland Nr. 3245 21 juli 2017 Tweede ondermandaten personele bevoegdheden afdeling Informatievoorziening en Automatisering Bekendmaking van het besluit

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 2 december 2014 Onderwerp Activiteit/betreft Verlenen/afwijzen : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-014975 - Groesbeek :weren

Nadere informatie

BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN ONTHEFFING VAN DE OMGEVINGSVERORDENING GELDERLAND VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN ONTHEFFING VAN DE OMGEVINGSVERORDENING GELDERLAND VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN ONTHEFFING VAN DE OMGEVINGSVERORDENING GELDERLAND VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 3 oktober 2016 Nummer besluit : 2016-012898 Gesloten stortplaats

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 13 oktober 2016 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-006997. Activiteit: : Schadebestrijding en standregulatie

Nadere informatie

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) *D170120715* W.Z16.103615.01 / D170120715 Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) Wij hebben op 11 oktober 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING LAAN 110 TE NUNSPEET

OMGEVINGSVERGUNNING LAAN 110 TE NUNSPEET OMGEVINGSVERGUNNING LAAN 110 TE NUNSPEET Aanvrager : Nestlé Nederland B.V. Datum besluit : 28 maart 2017 Datum verzending : 28 maart 2017 Onderwerp : Verbeteren losstation voor zakken (o.a. verplaatsen).

Nadere informatie

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp Omgevingsdienst Regio Nijmegen D161392657 D161392657 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager Datum besluit Onderwerp Gemeente / locatie OLO-nummer Zaaknummer Activiteit ARN B.V. 25 augustus 2016 Verwerking luiers,

Nadere informatie

De aanvraag betreft het aanleggen, hebben en onderhouden van een bedrijfsgebouw in de haven van Lauwersoog

De aanvraag betreft het aanleggen, hebben en onderhouden van een bedrijfsgebouw in de haven van Lauwersoog 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 18 juni 2015 een aanvraag ontvangen van Nienhuis Beheer BV te Zoutkamp om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet

Nadere informatie

: 1 e DEC Omgevingsdienst Regio Arnhem BESLUIT INSTEMMING EVALUATIEVERSLAG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

: 1 e DEC Omgevingsdienst Regio Arnhem BESLUIT INSTEMMING EVALUATIEVERSLAG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Omgevingsdienst Regio Arnhem BESLUIT INSTEMMING EVALUATIEVERSLAG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit Zaaknummer besluit Geval van verontreiniging Plaats Gemeente Nummer van verontreiniging

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. code: doc

OMGEVINGSVERGUNNING. code: doc OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : FrieslandCampina Nederland holding B.V. voor de vestiging FrieslandCampina DOMO Datum besluit : 14 februari 2012 Onderwerp : Omgevingsvergunning voor het aanpassen van een

Nadere informatie

ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Regio Arnliem ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Aanvrager : Xena Vuurwerk B.V. Datum besluit : 25 juli 2014 Onderwerp : Vuurwerkbesluit Plaatsnaam : Lictitenvoorde Zaaknummer

Nadere informatie

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 29 oktober 2014 een aanvraag ontvangen van A. Schuuring B.V. te Drachten. namens KPN B.V. te s Gravenhage om een vergunning als

Nadere informatie

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: aanleg tijdelijke uitweg, werkweg en werkterrein. Omgevingsvergunning

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: aanleg tijdelijke uitweg, werkweg en werkterrein. Omgevingsvergunning TenneT TSO B.V. Dhr. K. Bakker Postbus 718 6800 AS ARNHEM Bezoekadres: Staringstraat 25, Gendringen Postbus 42 7080 AA Gendringen Telefoon: (0315) 292 292 Fax: (0315) 292 293 E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl

Nadere informatie

mm ^» de griffier, Beschikking van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op grond van de Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing art.

mm ^» de griffier, Beschikking van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op grond van de Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing art. Gedeputeerde Staten V mm ^» provincie Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen Postbus

Nadere informatie

Onderwerp Besluit op uw subsidieaanvraag Jeugd Project: Fase 3 aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijns voorzieningen

Onderwerp Besluit op uw subsidieaanvraag Jeugd Project: Fase 3 aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijns voorzieningen Gemeente Bronckhorst T.a.v. de heer C. van Dijk Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres

Nadere informatie

ONTBRANDiNGSTOESTEMMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTBRANDiNGSTOESTEMMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTBRANDiNGSTOESTEMMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Aanvrager Datum besluit Onderwerp Plaatsnaam Zaaknummer : Grooney Pyro Effects : 31-07-2014 : Vuurwerkbesluit :Tiel : 2014-008242 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. code: doc

OMGEVINGSVERGUNNING. code: doc OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Radboud Universiteit Nijmegen/UMC Datum besluit : 10 januari 2012 Onderwerp : Asbest sloop verpleeggebouw A Gemeente/locatie : Nijmegen/Geert Grooteplein-Zuid 10 OLO-nummer

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO Reg. Nummer: REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 20 maart 2008 ingekomen aanvraag van B.H.Honcoop, Matensestraat Dodewaard om

Nadere informatie

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wnb hfdst 2 gebieden Artikel 2.7 lid 2 en 3, artikel 2.8 lid 3 en lid 9 en artikel 1.13 Wet natuurbescherming en artikel 2.7 Besluit

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit :10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats

Nadere informatie

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats De Mansberg Plaats

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 februari 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Evides Waterbedrijf

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 8 april 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Civil Support

Nadere informatie

zaaknummer 2009-010577 De Hutten-Noord Ulft Oude IJsselstreek GE023700059

zaaknummer 2009-010577 De Hutten-Noord Ulft Oude IJsselstreek GE023700059 Gedeputeerde Staten Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 28/12/2009 09ink11555 Gemeente Oude IJsselstreek T.a.v. de heer M. Duking Postbus 42 7080AA GENDRINGEN provincie Bezoekadres Huis der Provincie

Nadere informatie

OMTBRAMDINGSTOESTEIVIiVlIMG VAM GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

OMTBRAMDINGSTOESTEIVIiVlIMG VAM GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Omgevingsdienst Regio Arnhem OMTBRAMDINGSTOESTEIVIiVlIMG VAM GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Aanvrager Onderwerp Plaatsnaam Zaaknummer Datum besluit Vuurwerk 24 U.G. Vuurwerkbesluit Wageningen 00025575

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Gemeente/locatie : Voorst/Leigraaf 55 te Twello OLO-nummer : Zaaknummer : Projectnummer : MPM23413

OMGEVINGSVERGUNNING. Gemeente/locatie : Voorst/Leigraaf 55 te Twello OLO-nummer : Zaaknummer : Projectnummer : MPM23413 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Van Gansewinkel Regio Oost-Nederland Datum besluit : 15 november 2011 Onderwerp : Slopen van tijdelijke kantooreenheden ter voldoening aan het bestemmingsplan en bouwvergunning

Nadere informatie

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D BESLUIT. Omgevingsvergunning OV Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D BESLUIT. Omgevingsvergunning OV Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2. V VERZONDEN VA EKEN SWAAR D 1 AUG 2017 BESLUIT Omgevingsvergunning OV 2017.0174 Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),

Nadere informatie

De melding hoort bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer nr. MW94.22577-6093008, d.d. 23 april 1996.

De melding hoort bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer nr. MW94.22577-6093008, d.d. 23 april 1996. Gedeputeerde Staten Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Streek Beton B.V. T.a.v. de heer C. la Roi Postbus 28 7240 AA LOCHEM telefoon (026) 359 91 11 telefax

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 juli 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Bolk Transport BV Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor 1 helikoptervlucht Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 31102 8 juni 2017 Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog Zaaknr. : 651118

Nadere informatie

Mededelingenblad In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Mededelingenblad In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit. Uw schrijven van : Uw kenmerk : Zaaknummer : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 3 februari 2017 WBD17-00389 17UTP00627 *17UTP00627* 17 maart 2017 Onderwerp:

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 21 januari 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Grontmij Nederland

Nadere informatie

IN13.08062. GEMEENTE BĖUNIhGEN INGEKOMEN 18 OKT 2013

IN13.08062. GEMEENTE BĖUNIhGEN INGEKOMEN 18 OKT 2013 IN13.08062 Gemeente Beuningen t.a.v. de heer K. Antonise Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GEMEENTE BĖUNIhGEN INGEKOMEN 18 OKT 2013 Onderwerp: Evaluatie sanering Burgemeester Geradtslaan 70-72 Datum 1 7 ÖKĨ.

Nadere informatie

Hieronder treft u de vragen (kort geduid) met onze antwoorden aan.

Hieronder treft u de vragen (kort geduid) met onze antwoorden aan. Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem belastingadviseurs telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

Dordrecht. Pubiieksdiensten. Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V. t.a.v. de heer J.M. Paans Noordendijk RN DORDRECHT

Dordrecht. Pubiieksdiensten. Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V. t.a.v. de heer J.M. Paans Noordendijk RN DORDRECHT Pubiieksdiensten Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V. t.a.v. de heer J.M. Paans Noordendijk 189 3311 RN DORDRECHT Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (bouwrijp maken fabrieksterrein) Datum: 14 maart 2016 Provincie Gelderland OLO

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (bouwrijp maken fabrieksterrein) Datum: 14 maart 2016 Provincie Gelderland OLO BESCHIKKING Omgevingsvergunning (bouwrijp maken fabrieksterrein) Datum: 14 maart 2016 Provincie Gelderland OLO2190633 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Wij hebben op 12 februari 2016 een aanvraag

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN VERGUNNING MZI LANDELIJK

BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN VERGUNNING MZI LANDELIJK Beheersnotitie RIJKSWATER STAAT Deze bijlagen vormen tezamen de beheersnotitie van Rijkswaterstaat die input is voor de beleidslijn die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid ontwikkelt

Nadere informatie

\ VERZONDEN 11 MEI 2017

\ VERZONDEN 11 MEI 2017 GEMEENTE VA L K E N S WAARD VERZONDEN 11 MEI 2017 BESLUIT Omgev ngsvergunning OV 2017.0108 Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.18, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Postbus 550 3300 AN Dordrecht. De heer CA. van Valen Langedaal 33 3317 MA Dordrecht

Postbus 550 3300 AN Dordrecht. De heer CA. van Valen Langedaal 33 3317 MA Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht De heer CA. van Valen Langedaal 33 3317 MA Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht

Nadere informatie

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Scheepvaartverkeerswet is verleend.

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Scheepvaartverkeerswet is verleend. De Grave-Antverpia Mevrouw S. Tychon Bld. Zénobe Gramme 33 B-4040 HERSTAL België Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 12 december

Nadere informatie

Documentnumn onderwerp Programma: Natuur en Landschap

Documentnumn onderwerp Programma: Natuur en Landschap Gemeente Doetinchem T.a.v. de heer R.J.M. Tempels Raadhuisstraat 2 7001 EW DOETINCHEM Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte,

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte, Directie Regionale Zaken Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 06-04-2006 DMW 2006/2196 DRZZ 06-2626/GV 20-07-2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 21 februari 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2013-017626 Locatie

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Beschikking mpm39059 OMGEVINGSVERGUNNING Gedeputeerde staten van Gelderland hebben op 4 november 2014 een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1

Nadere informatie

Beschikking gedeeltelijke intrekking INDUSTRIEWEG 15 TE HARDERWIJK

Beschikking gedeeltelijke intrekking INDUSTRIEWEG 15 TE HARDERWIJK Beschikking gedeeltelijke intrekking INDUSTRIEWEG 15 TE HARDERWIJK Aanvrager : Sapa Profiles NL BV Datum besluit : 17 juni 2014 Datum verzending : 17 juli 2014 Onderwerp : Gedeeltelijk intrekken van vergunning

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 24 juni 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Stichting ALS

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Zuiderparklaan 126

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Zuiderparklaan 126 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201604252/6001982 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Diversen Datum zie documentenlijst verlening van de

Nadere informatie

*16UTP03396* de heer B. Kuijpers mei 2016

*16UTP03396* de heer B. Kuijpers mei 2016 De heer M.A.D.B. Meijer Hoeveneind 70 4847 NG TETERINGEN Uw schrijven van : Uw kenmerk : Zaaknummer : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 13 april 2016 WBD16-01103

Nadere informatie

*D * D OMGEVINGSVERGUNNING

*D * D OMGEVINGSVERGUNNING *D170347213* D170347213 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : SABA Dinxperlo B.V. Datum besluit : 4 juli 2017 Onderwerp : Formele vastlegging feitelijke (maximale) hoeveelheden aanwezige stoffen Gemeente / locatie

Nadere informatie

Postbus AN Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor, 250 te Dordrecht, of De heer W. Verveer

Postbus AN Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor, 250 te Dordrecht, of De heer W. Verveer Dordrecht ' V-V' Postbus 550 3300 AN Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor, 250 te Dordrecht, of De heer W. Verveer Van Doesburg-erf 46 Spuiboulevard 300 te Dordrecht 331 5 RB Dordrecht Telefoon

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 De raad van gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2016; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 8 september 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van BAM Infra

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00830IBA16 Aantal bijlagen Datum 5 januari 2017 Onderwerp Instemming Kabels en leidingen telecom (Binckhorstlaan

Nadere informatie

Bijlagen Voor de procedure, de overwegingen en de voorschriften, die deel uitmaken van deze vergunning, verwijzen wij u naar de bijlagen.

Bijlagen Voor de procedure, de overwegingen en de voorschriften, die deel uitmaken van deze vergunning, verwijzen wij u naar de bijlagen. Gemeente Ermelo T.a.v. de heer E. Luigjes Postbus 500 3850 AH ERMELO Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t 0341 56 73 21 f 0341 56 73 69 e @.nl I www..nl NL92 BNCH 0285 0024 49 datum casenr. behandeld

Nadere informatie

22 april /MPM19769

22 april /MPM19769 Gedeputeerde Staten Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Damen Dredging Equipment Postbus 1021 3860 BA NIJKERK telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

Dordrecht. Gemeente Dordrecht, Stadsontwikkeling/Grondbedrijf Postbus AA Dordrecht. Geachte

Dordrecht. Gemeente Dordrecht, Stadsontwikkeling/Grondbedrijf Postbus AA Dordrecht. Geachte Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht Gemeente Dordrecht, Stadsontwikkeling/Grondbedrijf Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr.

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Lukkien BV Type ontheffing : Generieke ontheffing voor vluchten met een onbemand luchtvaartuig Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Vergunning voor het oprichten, hebben en behouden van een drietal opslagloodsen en een kantoorruimte bij de rijksweg 10.

Vergunning voor het oprichten, hebben en behouden van een drietal opslagloodsen en een kantoorruimte bij de rijksweg 10. Rijkswaterstaat Ministerie van Inftastructuur en Milieu beschikking Onderwerp Vergunning voor het oprichten, hebben en behouden van een drietal opslagloodsen en een kantoorruimte bij de rijksweg 10. DE

Nadere informatie

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wnb hfdst 2 gebieden Artikel 2.7 lid 2 en 3, artikel 2.8 lid 3 en lid 9 en artikel 1.13 Wet natuurbescherming en artikel 2.7 Besluit

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. code: DIS_ doc

OMGEVINGSVERGUNNING. code: DIS_ doc OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Veluwse Afval Recycling B.V. Datum besluit : 19 april 2011 Onderwerp : Omgevingsvergunning slopen Gemeente/locatie : Rijnwaarden/Spijksedijk 3-139 te Spijk OLO-nummer :

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Melis Stokelaan 1334

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Melis Stokelaan 1334 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201614798/6127077 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 30 september 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Bode Project-

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 18 mei 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2015-005396 Locatie van verontreiniging :

Nadere informatie

DORDRECHT. De heer C.C.M. Duimel Campanula 44 HC Dordrecht. Geachte heer Duimel,

DORDRECHT. De heer C.C.M. Duimel Campanula 44 HC Dordrecht. Geachte heer Duimel, DORDRECHT Postbus 550 3300 AN Dordrecht De heer C.C.M. Duimel Campanula 44 HC Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of 300 te Dordrecht Telefoon 555 8 tarief

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Norbert Fleuren Elektro-Technik Type ontheffing : Generieke ontheffing voor helikoptervluchten Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Deliveroo Netherlands B.V. R.A.J. Mureau Keizersgracht EM Amsterdam. Betreft: heroverweging Omgevingsvergunning

Deliveroo Netherlands B.V. R.A.J. Mureau Keizersgracht EM Amsterdam. Betreft: heroverweging Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Deliveroo Netherlands B.V. R.A.J. Mureau Keizersgracht 562 1017 EM Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: heroverweging Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht.

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6117 4 februari 2016 Verkeersbesluit plaatsing verkeersborden en aanbrengen verkeerstekens op het wegdek van afrit Harlingen

Nadere informatie

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend. Dierenpension Disorojo De heer C.J.M. van Nijnatten Stoofdijk 17 4651 SB STEENBERGEN Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 3 april

Nadere informatie

LICHTE BOUWVERGUNNING

LICHTE BOUWVERGUNNING Reg. 5609 LICHTE BOUWVERGUNNING WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op juli 2008 ingekomen aanvraag van De heer D.A. van Steensel, Van Baerlestraat BL Dordrecht om aan aanvrager lichte bouwvergunning

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Dongen 2017 De raad van de gemeente Dongen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2017. overwegende dat het wenselijk is om

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D2016-02-002177/ 2016-001481

WATERVERGUNNING D2016-02-002177/ 2016-001481 WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 28 januari 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van BAM Infratechniek

Nadere informatie

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven.

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven. Publieksdiensten Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven 3311 GR Dordrecht Postbus 20952

Nadere informatie

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Hoofdstuk 3, ontheffing middelen niet beschermde soorten Datum besluit : 7 april 2017 Onderwerp : Wet natuurbescherming 2017-000893

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING

REGULIERE BOUWVERGUNNING Reg. 58 REGULIERE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAi Gelezen de op 12 maart 2008 ingekomen aanvraag van de heer Haarman, Cypressenlaan 4, Dordrecht om aan aanvrager reguliere bouwvergunning

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 18 maart 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-012117 - gemeente Ermelo Activiteit : verbreden van het

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Wavin Diensten B.V. Aangevraagde activiteiten : Aanleggen in- en uitrit en vellen van een eikenboom Locatie : J.C. Kellerlaan

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Skeye B.V. Type ontheffing : Generieke ontheffing voor vluchten met een onbemand luchtvaartuig Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Theatergroep Kwatta T.a.v. mevrouw G. van de Kamp Daalseweg CD NIJMEGEN. 21 december

Gedeputeerde Staten. Theatergroep Kwatta T.a.v. mevrouw G. van de Kamp Daalseweg CD NIJMEGEN. 21 december Gedeputeerde Staten Theatergroep Kwatta T.a.v. mevrouw G. van de Kamp Daalseweg 262 6523 CD NIJMEGEN Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5

Nadere informatie

zaaknummer

zaaknummer Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM telefoonnummer

Nadere informatie

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht. Zaaknummer 2016-0411 Maastricht 28 april 2016 Ons kenmerk 2016/31637 Bijlage(n) Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg 1. Aanvraag Op 26 februari 2016 is een verzoek binnengekomen van ARK

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Sinke Vastgoed B.V, Nishoek 38 A 4416 PE Kruiningen W-AOV160110/00126175 Vergunningverlening Datum: 21 april 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST

ONTWERPBESLUIT HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST Groningen, Nummer 15-23376 ONTWERPBESLUIT HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST Beslist bij dit besluit op de aanvraag van de vergunningaanvraag van TenneT TSO B.V. te Arnhem 1. Aanhef

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 18 mei 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Centaur Projecten

Nadere informatie