Voorjaarsrapportage Kaders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017"

Transcriptie

1 2013 Voorjaarsrapportage Kaders

2 2 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders

3 Inhoud Voorwoord Samenvatting Ontwikkelingen per programma Financieel overzicht Bijgesteld overzicht van baten en lasten Financiële toelichting mutaties Toelichting structurele mutaties Kredieten Grondexploitaties Kaders begroting Beleidsinhoudelijke kaders Technische kaders Besluitvorming

4 4 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders

5 Voorwoord De voorjaarsrapportage geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting in het eerste kwartaal. De rapportage geeft een actueel financieel inzicht en een beknopt beeld van ontwikkelingen binnen de programma s. In deze nota bieden wij u ook de kaders aan die wij willen hanteren bij het opstellen van de meerjarenbegroting Ten opzichte van de primaire begroting, die door u is vastgesteld op 8 november 2012, is het financieel perspectief ongunstiger geworden. Dit is vooral het gevolg van het niet langer kunnen toerekenen van rente aan de grondexploitaties. Het blijven toerekenen van rente zal leiden tot hoge boekwaarden die in de toekomst niet meer door verkoopopbrengsten goedgemaakt kunnen worden. Op pagina 38 gaan wij hier nader op in. In 2013 kan het rentenadeel deels worden opgevangen door verkoopopbrengsten van gronden. Vanaf 2014 veroorzaken de rentelasten een structureel nadeel in de programmabegroting. In de tweede week van april is door de sociale partners en het kabinet een sociaal akkoord gesloten. De eerder aangekondigde extra bezuinigingen van 4,3 miljard worden voorlopig niet doorgevoerd. Het kabinet gaat er vanuit dat de economie in de komende maanden dusdanig aantrekt dat dit pakket niet nodig is om voor 2014 aan de Brusselse begrotingseisen te voldoen. De begrotingsdoelstellingen voor 2014 blijven wel staan. Dat wil zeggen dat er alsnog bezuinigd zal worden indien de economische vooruitzichten tegenvallen. Een dergelijke bezuiniging zal ook gevolgen hebben voor de uitkering uit het gemeentefonds. Of hierover in het najaar van 2013 al duidelijkheid zal zijn valt nog te betwijfelen. Met de decentralisaties op het sociaal domein krijgen gemeenten er een omvangrijk takenpakket bij. Concreet gaat het bij de decentralisaties om de Jeugdzorg, de extramurale begeleiding uit de AWBZ en de Participatiewet (voorheen Wet Werken naar Vermogen). De Participatiewet had moeten ingaan op 1 januari 2014 maar is uitgesteld tot 1 januari Ook de decentralisatie van de Jeugdzorg en de extramurale begeleiding uit de AWBZ gaan op diezelfde datum in. Bij de overheveling van taken moet een bezuinigingsdoelstelling van 3,2 miljard worden gerealiseerd. Welke effecten dat zal hebben voor de meerjarenbegroting is momenteel nog onduidelijk omdat de minister de gemeenten over de financiële gevolgen nog niet heeft geïnformeerd. Om de decentralisaties goed uit te kunnen voeren, is intergemeentelijke samenwerking essentieel. In dat kader kan de potentiële samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp opportuun zijn. De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 15 maart jl. een brief gestuurd waarin hij het belang van samenwerking nog eens benadrukt en vraagt de gemeenten voor 31 mei 2013 inzicht te geven in de nieuwe vormen van congruente samenwerking in het sociale domein. De voorjaarsrapportage leidt tot een meerjarig nadelig financieel beeld. Daarnaast bestaat nog grote onzekerheid over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de effecten van de decentralisaties in het sociaal domein. Het college zal in de komende maanden oplossingen aandragen om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. De raad zal daarvoor na de zomer voorstellen ontvangen. Wijdemeren, april 2013 College van burgemeester en wethouders 5

6 6 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders

7 1. Samenvatting De Voorjaarsrapportage bevat de actuele (financiële) stand van zaken van de uitvoering van de lopende begroting en de actualisering van het meerjarenperspectief. Daarnaast geven wij de kaders aan die zullen worden gehanteerd bij het opstellen van de concept begroting Het totaal van de mutaties van deze Voorjaarsrapportage is nadelig voor het lopend boekjaar Na verwerking van de begrotingsmutaties kan onderstaande opstelling worden gemaakt: Bedragen x Begrotingssaldi per 1 mei 124 V 170 V 181 V 219 V Mutaties Voorjaarsrapportage 244 N 545 N 409 N 332 N Begrotingssaldi na Voorjaarsrapportage 120 N 375 N 228 N 113 N 7

8 8 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders

9 2. Ontwikkelingen per programma 1. Bestuur en Burger De Burger Centraal Binnen het Klant Contact Centrum (KCC) is het Klant Contact Systeem (KCS) in gebruik genomen. Met behulp van dit systeem kan de KCC-medewerker informatie uit de ambtelijke organisatie via één systeem raadplegen. Met behulp van dit systeem wordt verder gewerkt aan het streven om binnen het KCC 80% van alle vragen binnen 5 minuten te beantwoorden. Automatisering Er is een migratie uitgevoerd van Novell naar Microsoft. Onderdeel van de migratie is dat het mailsysteem Novell GroupWise is vervangen door Microsoft Exchange/Outlook. Door deze migratie wordt een knelpunt in het PC-netwerk opgelost en kunnen koppelingen tussen systemen beter gelegd worden. Door het invoeren van het follow-me -principe kan er nu, met behulp van de toegangsdruppel, op alle afdrukapparatuur afgedrukt worden, los van de standaardwerkplek. Informatisering Het project voor het invoeren van zaak(klant)gericht werken is gestart. Door het digitaliseren van werkprocessen wordt, als onderdeel van het proces, digitaal gearchiveerd en ontstaat een grotere transparantie van de ambtelijke organisatie, resulterend in een beter beeld wat de gemeente voor de burgers, bedrijven en instellingen doet. Ook kunnen de burgers op termijn eigen statusinformatie opvragen via het digitale loket op de gemeentelijke website. Het project Binnengemeentelijke Gebruik BAG-gegevens (BGB) is afgerond. De BAGbeheerapplicatie is gekoppeld aan het distributiesysteem (Makelaar) waardoor er nu een automatische distributie van mutaties in de BAG plaats vindt naar onder andere de GBA (Burgerzaken) en de WOZ. Archief De gewijzigde archiefverordening is door de gemeenteraad vastgesteld. Tevens is het gewijzigde Besluit Informatiebeheer door het college vastgesteld. Burgerparticipatie De gemeenteraad heeft in 2012 bij het behandelen van de begroting de benodigde middelen vastgesteld om de participatienota te kunnen uitvoeren. In deze nota staan vijf concrete voorstellen om tot een eenduidiger en planmatiger aanpak van participatie te komen. Eén van de voorstellen is het toevoegen van een Wijdemeers digitaal Burgerpanel aan de bestaande participatiemiddelen. In april 2013 wordt gestart met het werven van de leden. Met behulp van een representatief burgerpanel kan de gemeente via de digitale weg inzicht krijgen in de mening van burgers over actuele zaken en thema s. Tegelijk biedt het inwoners de kans om op een laagdrempelige en directe manier bij te dragen aan het beleid van de gemeente. Door het toevoegen van dit nieuwe instrument kan de gemeente andere groepen bereiken dan met de huidige middelen. Het digitale panel zal bestaan uit ongeveer 500 à 600 inwoners van 18 jaar of ouder. Aanwijzing media-instelling De gemeenteraad heeft op donderdag 28 februari 2013 besloten het Commissariaat van de Media positief te adviseren over de aanvraag van Stichting Plumego tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling. Vanaf 2010 hebben gemeenten een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale publieke media-instellingen. Uitgangspunt is een bedrag van 1,30 (plus index) per woonruimte. De gemeente Wijdemeren telt circa woonruimten. Dit betekent een verwachte jaarlijkse bekostigingsplicht van x 1,30 (plus index) = per kalenderjaar. Plumego geeft aan dat de realisatie van de activiteiten binnen dit normbedrag kan plaatsvinden. De verwachting is dat Plumego in het voorjaar van 2013 een subsidieaanvraag doet. 9

10 Bezwaarschriften Tot 1 april 2013 hebben wij 30 bezwaarschriften binnen gekregen. Dit aantal is hoger dan het gemiddelde aantal bezwaarschriften van de afgelopen jaren ( ) op jaarbasis (respectievelijk 103, 90, 83). In deze periode hebben wij van de bezwaarschriftencommissie 3 adviezen gekregen en 16 zaken zijn in deze periode afgehandeld. In twee zaken is de termijn overschreden. Het jaarverslag bezwaarschriften 2012 is begin april 2013 aan het College aangeboden. Klachten In de afgelopen periode hebben wij 3 klachten ontvangen. Alle klachten zijn binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgehandeld. Er is in 2013 nog geen klacht bij de Gemeentelijke Ombudscommissie ingediend. Het jaarverslag Klachten 2012 wordt in april/mei 2013 aan het College aangeboden. 2. Veiligheid Brandweerkazernes Door de Veiligheidsregio is besloten om voor de gehele regio een nieuw dekkingsplan op te stellen. In afwachting hiervan zijn de activiteiten voor de verbouw van de kazerne te Loosdrecht stilgelegd. Een kredietvoorstel voor de verdere uitwerking zal op zijn vroegst in de 2 e helft van 2013 aan de raad worden voorgelegd. De resterende middelen van de kredieten voor de kazernes te Nederhorst den Berg en Kortenhoef worden meegenomen in de aanvraag voor Loosdrecht. Opvang zwerfdieren Per 1 januari 2014 wordt de samenwerking met Dierenasiel Crailo beëindigd. De opvang van zwerfdieren gaat plaatsvinden in samenwerking met het Dierenbeschermingscentrum (DBC) in Amersfoort. (conform raadsbesluit) 3. Openbare ruimte Wegen Wegbeheer en onderhoud We hebben twee meerjarige onderhoudsbestekken aanbesteed. Daarmee kunnen we de komende 3 jaren snel en efficiënt klein onderhoud laten uitvoeren. Het groot onderhoud van de Nieuwe Overmeerseweg is gereed. De winterschade valt mee, met uitzondering van de Randweg maar die is inmiddels hersteld. Verkeersveiligheid Wij willen de verkeersveiligheid stapsgewijs verder verbeteren, c.q. het aantal potentieel gevaarlijke verkeerspunten terugbrengen. Op basis van het vastgestelde beleidsplan verkeersveiligheid wordt uitvoering gegeven aan: - de eerste maatregelen uit de top-10 van benoemde verkeersveiligheidsmaatregelen; - de (deels) inrichting van een 30-km zone van de vaartwegen. Fase 1 hiervan wordt vanaf medio mei uitgevoerd. Gladheidbestrijding De gladheidheidbestrijding is conform het vastgestelde gladheidbestrijdingsplan uitgevoerd. Bij het in de markt zetten van de gladheidbestrijding is gerekend met in totaal 26 strooiacties. Echter door de weeromstandigheden is er tot op heden meer dan het dubbele aan acties uitgevoerd. Dat betekent dat ook de kosten van de uitvoering van de gladheidbestrijding en de inkoop van strooizout meer dan verdubbeld zijn. Openbare verlichting De openbare verlichting in de voormalige gemeente Loosdrecht is eigendom van Citytec. Wij zijn met Citytec in onderhandeling over afkoop / overname van het geleasede areaal. Doel is om per 1 januari 2014 de handen vrij te hebben om het beleid en beheer van alle openbare verlichting van 10

11 geheel Wijdemeren opnieuw vorm te geven; Met betrekking tot de openbare verlichting in de voormalige gemeenten s-graveland en Nederhorst den Berg is de onderhoudsaannemer bezig met een grootschalig remplace van bestaande lampen, wat veel minder storingen tot gevolg zal hebben. Voldoen aan de Wet Informatievoorziening Ondergronds Netwerken (WION) Ongeveer de helft van de ondergrondse netwerken is nu in kaart gebracht. Onbekende lichtmasten zijn eveneens in kaart gebracht. Dit jaar zal een actueel overzicht van lichtmasten inclusief ondergrondse netwerken geleverd kunnen worden. Zodoende geven wij invulling aan de verplichting volgens de WION. De gegevens worden t.z.t. onderdeel van een gegevensbeheersysteem. Groen In 2012 is een krediet beschikbaar gesteld voor de omvorming van de openbare ruimte. Hiervoor zijn op zes locaties plantsoenen omgevormd en op 27 locaties is bevroren beplanting verwijderd en nieuwe beplanting aangebracht; De burgerparticipatie is een succes. Op dit moment zijn op 21 locaties afspraken gemaakt met burgers die mee helpen in het onderhoud van het groen; De achterstand in het onderhoud van de bomen is naar aanleiding van de VTA 2010 weggewerkt. Bruggen en beschoeiingen Langs het slootje achter de kleedaccommodatie van SV s-graveland wordt een eenvoudige beschoeiing geplaatst. Verder zijn we bezig met de oevervoorziening en vaargeul door de 2 e Heul (Horregatsbrug). Riolering In 2013 stond het opstellen van de BasisRioleringsPlannen (BRP) op de planning voor Nederhorst den Berg en Ankeveen. Voor een betere verspreiding van de hoeveelheid werk is het opstellen van het BRP Ankeveen doorgeschoven naar Begraafplaatsen Er is een kaderstellend strategiedocument begraafplaatsen in ontwikkeling waarin, rekening houdend met regionale en nationale tendensen, aanbevelingen voor het toekomstig begraafplaatsbeleid zijn opgenomen. Op basis van nog te maken keuzes wordt vervolgens invulling gegeven aan ons toekomstige uitvaartverzorging en begraafplaatsbeheer. Naar verwachting worden deze keuzes rond de zomer voorgelegd aan de raad. Gebouwen De technische installaties in het gemeentehuis geven relatief te veel storingen en presteren onvoldoende. Daarom laten wij een transmissieberekening uitvoeren, plus verbetervoorstellen aan de installatie uitwerken. Wij zijn in overleg met de TOMIN groep voor de inzet op proefbasis van een onderhoudstimmerman voor één dag per week gedurende zes maanden. 4. Economische Zaken Efficiëntere waterketen In februari is tussen het waterschap en 17 gemeenten een convenant getekend over het waterbeheer. Dit zal leiden tot kennis delen en minder uitgaven. 11

12 Beheer Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik De provincie heft de zwemlocatie Ankeveense pad op. De gemeente heeft de provincie verzocht om de duiksteiger de status van zwemlocatie te geven. Hiermee blijft het aantal zwemlocaties op pijl. Beheer en onderhoud strandje De Blijk Sinds de aanleg beheert de gemeente het recreatiestrandje achter de Blijk. De kosten hiervan werden voor de helft in rekening gebracht bij het Gewest. Per 1 januari 2013 is het contract waarop dit is gebaseerd beëindigd en het Gewest heeft aangegeven hierin geen taak meer te zien. Dit betekent dat de baten komen te vervallen. Met Natuurmonumenten (eigenaar van het terrein) vindt overleg plaats om het onderhoud gezamenlijk vorm te geven. Vaart in de Vaart Het project wacht nu op een besluit van de provincie over het al dan niet uitvoeren van een volgende onderzoeksfase. Dit onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre bevaarbaar maken van de s-gravelandsevaart past binnen de richtlijnen van Natura 2000 en de Kader Richtlijn Water. Visiestuk de Kern van Wijdemeren Een aantal projecten uit het visiestuk zijn al opgepakt, de status hiervan verschilt per project. De volgende projecten zijn inmiddels afgesloten: - Het onderzoek naar een Aquaduct in de N201; - Instellen van een recreatiefonds; - Ontwikkelen van een toeristische website. Projecten waar momenteel aan gewerkt wordt zijn: - Strandje de Zuwe; - Afstemmen sluis- en brugtijden; - Vaarverbinding Wijde Blik - Loosdrechtse Plassen; - Boulevard Horndijk - Veendijk; - Fort Kijkuit als entree van de gemeente; - Vaart in de vaart projecten; - Reevaart terug in Nederhorst den Berg. De raad heeft een bijdrage uit de reserve Recreatie & Toerisme beschikbaar gesteld voor de QRcoderoutes, een haalbaarheidstudie naar de Reevaart en de aanleg van strandje de Zuwe. Herontwikkeling Meenthof Particuliere initiatiefnemers hebben een presentatie gegeven aan de raadscommissie R&E. Op verzoek van gemeente brengen zij momenteel aanvullende informatie (w.o. parkeerbehoefte) in kaart. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Het KVO-traject op de Meenthof is gestart. Er is een werkgroep gevormd waarin ondernemers, vastgoedeigenaren, HBD, politie, brandweer, jongerenwerker en gemeente vertegenwoordigd zijn. Inmiddels heeft een schouw plaatsgevonden en is er een enquête uitgezet onder bewoners, omwonenden en ondernemers. Toekomst Plassenschap Het college heeft ingestemd met het projectplan voor de businesscase voor het Plassenschap Loosdrecht. De kosten van het plan ad worden conform het commissievoorstel dd. 22 januari 2013 gedekt uit de post onvoorzien. 5. Zorg, Welzijn en Onderwijs Kinderopvang In het kader van het project achterblijvende gemeenten kinderopvang heeft de Inspectie van onderwijs vastgesteld dat de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen voor kinderopvang. De gemeente heeft status A gekregen. Voor 2013 betekent dit dat als wij de A status willen borgen procedures moeten opstellen en vervanging moeten regelen bij afwezigheid van de medewerker kinderopvang. Wij zijn 12

13 hier nog niet aan toe gekomen. Enerzijds door de wijziging die de Wet kinderopvang ondergaat en veel tijd vraagt en de vele werkzaamheden binnen het cluster beleid. Peuterspeelzalen In eerste instantie stond op de lange termijnagenda dat het beleid peuterspeelzaal werk in de eerste helft van 2013 aan u voorgelegd zou worden. Helaas kunnen wij hier niet aan voldoen. De wijzigingen in de Wet kinderopvang en de vele werkzaamheden voor de drie decentralisatie hebben dit teweeggebracht. Wij streven er naar om dit uiterlijk in oktober 2013 aan u voor te leggen. De subsidiëring wordt vanaf 2014 stopgezet, conform het raadsbesluit bij de begroting Voor en vroegschoolse educatie Het plan van aanpak dient verder uitgewerkt worden. Op hoofdlijnen betekent dit dat volgens de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) 90% van de kinderen met een taalachterstand geplaatst moeten worden op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Overleg met betrokken organisaties zal hierover plaatsvinden. Het is nog onduidelijk of de financiering volledig door de gemeente moet plaatsvinden. Transitie Jeugdzorg Vanaf 2015 komen alle vormen van Jeugdzorg (vrijwillig en gedwongen kader) over naar de gemeente. Daarom zijn wij in maart 2013 gestart met een pilot Versterking zorg rondom jeugd Wijdemeren. Dit doen wij in samenwerking met bureau Jeugdzorg. Wij willen ons hiermee voorbereiden op de decentralisatie van de jeugdzorg. De ervaringen uit deze pilot worden meegenomen in het beleid van de gemeente om zo tot een effectieve en efficiënte decentralisatie in 2015 te komen. Awbz Begeleiding en Verzorging De tweede kamer heeft besloten dat de overgang van de begeleiding van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari jl. niet doorging. Men richt zich nu op 2014 en Met deze transitie gaat een bezuiniging van ruim 3 miljard gepaard. De gemeente is in regionaal verband volop bezig met de voorbereidende werkzaamheden. 6. Werk en Inkomen Wet Werk en Bijstand Door de voortdurende economische crisis blijft het aantal uitkeringsgerechtigden stijgen. Het budget voor de uitkeringen is verhoogd met ca Hiermee kunnen we een stijging van ca. 10 personen opvangen. Social Return Het thema Maatschappelijk (verantwoord) Ondernemen is als gevolg van de crisis en de bezuinigingen op de politieke/ambtelijke agenda komen te staan. Voor gemeenten is er de uitdaging bij de inzet van publieke middelen zoveel mogelijk maatschappelijke waarden te creëren. Ondernemers tonen steeds meer bereidheid om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. In dit proces past ook Social Return 1 bij inkoop van diensten, werken en leveringen door gemeenten. Teneinde een doelmatiger uitvoering te garanderen hebben de portefeuillehouders Sociale Zaken van de regiogemeenten de opdracht gegeven: Ontwikkel resultaatgericht social return beleid. Deze opdracht is op twee fronten tegelijkertijd uitgewerkt: in Hilversum als project van de afdeling Sociale Zaken en in de regio in het Transitieteam Sociale Zaken. Het isgv is intensief bij het project betrokken. Voorlopig zal Wijdemeren alleen regionaal aanhaken bij Social Return. 1 De volledige term is social return on investment (sroi). Dit is een breder begrip en kent meerdere toepassingen. Bij de toepassing in de vorm van het genereren van werkgelegenheid is landelijk de term tot Social Return vereenvoudigd. 13

14 Participatie De Participatiewet treedt niet op 1 januari 2014 in werking maar is uitgesteld naar 1 januari De Participatiewet is de opvolger van de gesneuvelde Wet werken naar vermogen (Wwnv). Deze wet vervangt de Wajong, de Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Bijstand. Participatiebudget Het voorlopig budget is lager dan in de begroting 2013 was opgenomen. De begroting is hierop aangepast. De bijdrage voor volwassen educatie is substantieel afgenomen, waardoor de verplichte bijdrage aan het ROC met hetzelfde bedrag is verlaagd. De bedragen voor inburgering en werkdeel zijn verhoogd. De budgetten voor inburgering en scholing en activering zijn met deze bedragen verhoogd. Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds De budgetten voor beide fondsen zijn begroot conform eerder genomen besluiten. Besluit bijstand zelfstandigen Het ministerie heeft nieuwe richtlijnen uitgevaardigd ten aanzien van de terugbetalingen van de leningen. De gemeenten moeten minimaal 54,9% terugbetaald krijgen per jaar. Als er minder wordt ontvangen, wordt dat in mindering gebracht op de declaratie aan het ministerie van SZW. Er is nog geen zicht op de gevolgen van deze maatregel. We komen hier in de najaarsnota op terug. 7. Natuur en Milieu Duurzaamheid Het gewestelijke Programma Energiebesparing particulier woningbezit heeft ruim 7 ton subsidie van de provincie gekregen. Hiervan is bestemd voor subsidie in Wijdemeren. Onder ECOxxi voert de gemeente een zelfevaluatie uit op 23 onderdelen. De gemeente steunt een MRA initiatief om in gewestelijk verband zonnepanelen op daken van de GAD te plaatsen. Bodemonderzoek De bodemverontreiniging op 24 locaties is vastgesteld. De rapporten worden naar de provincie gestuurd. De financiële verantwoording onder ISV2 gebeurt in Ruimtelijke Ontwikkeling Herziening bestemmingsplannen De planning van Landelijk Gebied Noordoost Loosdrecht schuift op; door het aanhouden in de raadscommissie van maart 2013 zal de inspraak pas na de zomervakantie kunnen plaatsvinden. Groenewoud Inspraakfase mogelijk in juni. Het Masterplan zal ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad in het 4 e kwartaal van dit jaar. Grondzaken De voormalige school aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 165 is verkocht. Over de verkoop van het gemeentelijk grondstuk aan De Kwakel als bedrijventerrein zijn thans onderhandelingen gaande. Grote Bouwplannen Antoniusschoolterrein Kortenhoef Er is opdracht gegeven om de voormalige directeurswoning te slopen. Het overige terrein is ingericht als bouwplaats en parkeerterrein ten behoeve van de rioolrenovatie in de omliggende straten. Er is nog geen nieuwe ontwikkelaar gevonden voor het terrein, na het faillissement van de vorige ontwikkelaar. Er zijn wel gesprekken gaande met geïnteresseerden. De bestemmingsplanprocedure is opgestart. 14

15 Voorstraat Nederhorst den Berg Met de ontwikkelaar wordt een nieuwe allonge afgesloten, naar aanleiding van jurisprudentie over Omzetbelasting bij Bouwterreinen. De verwachting is dat de ontwikkelaar daarna voortvarend de herontwikkeling van het terrein ter hand neemt. Dorpscentrum Loosdrecht Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de mogelijkheden tot tijdelijke invulling van een deel van de percelen, in afwachting van de verdere ontwikkelingen voor dit Dorpscentrum. Ter Sype Loosdrecht Na besluitvorming in de gemeenteraad van Hilversum, wordt bekeken of er een vorm van ontwikkeling kan komen die past binnen de wetgeving betreffende de geluidscontouren. Overmeer-Zuid Nederhorst den Berg Bij de provincie is ontheffing aangevraagd voor de uitplaatsing van een boerenbedrijf. De bestemmingsplanprocedure wordt hervat zodra van de provincie positief bericht is ontvangen over de uitplaatsing. (Voormalige) gemeentewerf / Dennenlaan Er is een bod ontvangen en de vervolggesprekken hierover worden gestart. Arnout Voetlaan Ankeveen De aandeelhouders van de ontwikkelaar zijn failliet en de curator heeft aangegeven dat er geen verdere ontwikkeling meer zal plaatsvinden. Onderzocht wordt of de herontwikkeling van de gemeentelijke percelen mogelijk is. Oppad De gemeenteraad heeft op 21 maart 2013 het bestemmingsplan vastgesteld. In april start de vermarkting voor geïnteresseerden in een CPO-constructie. Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) De OFGV is gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor zij is opgericht. Helaas bleek bij opstelling van de ontwerpbegroting 2014 dat de salariskosten bij een volledige bezetting hoger uitvallen dan in de oorspronkelijke begroting geraamd. Besluitvorming over de oplossingen voor het terugdringen van het tekort vindt plaats in mei. Leges Wabo activiteit bouwen In het eerste kwartaal van 2013 zijn de legesopbrengsten achter gebleven op de prognose voor het eerste kwartaal. In de programmabegroting is een jaaropbrengst van geraamd. In het eerste kwartaal van 2013 is slechts een opbrengst gerealiseerd van Redenen voor deze verminderde opbrengst zijn het geringere aantal aanvragen omgevingsvergunning aan het eind en begin van 2012/2013 en de geringe bouwkosten van de ontvangen aanvragen. Het lijkt er overigens op dat het aantal aanvragen de laatste paar weken weer toeneemt. De vraag is of de opgelopen achterstand in de legesopbrengsten in de rest van het jaar goed gemaakt kan worden. Bij de najaarsrapportage zullen wij u informeren over het verloop van de betreffende opbrengsten. Opgraving kerk Ankeveen Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn resten van een oud kerkhof aangetroffen. Het plan is om rond deze zomer een opgraving uit te voeren. De kosten voor deze opgraving worden op dit moment geschat op Op 2 april ontvangen wij een nauwkeurigere raming. Vanwege excessieve kosten zullen wij in het tweede kwartaal een voorstel voor het ter beschikking stellen van een krediet aan de raad voorleggen. Algemene Baten en Lasten Koppelingen Decos (postregistratiesysteem) Om organisatiebreed gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van het DMS/Zaaksysteem Decos zijn de gebruikerslicenties aangepast. Tevens wordt het hierdoor binnenkort mogelijk om vanaf een i-pad het Decos-systeem te raadplegen 15

16 Er worden (maatwerk)koppelingen gerealiseerd tussen het digitale loket op de website, het Decossysteem en het distributiesysteem van basisgegevens. Tevens wordt een koppeling gemaakt tussen het vergunningensysteem Squit-XO en het Decos-systeem. Er is een extra module voor de authentieke registratietool aangeschaft om de kwaliteit van onze administraties te beheersen. SEPA Alle betaalproducten, zoals de overschrijving, Acceptgiro en Incasso worden de komende jaren vervangen door producten die voldoen aan de regels voor SEPA, de Single Euro Payments Area. SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen. Essentieel voor de totstandkoming van de SEPA is het verplicht gebruik van een internationaal rekeningnummer, het IBAN (International Bank Account Number) per 1 februari Onze financiële administratie is hiertoe inmiddels ingericht. In Wijdemeren dienen de geautomatiseerde systemen voor belastingen en de uitkeringsadministratie van sociale zaken nog aangepast te worden. De kosten voor aanpassing van belastingen bedragen en zijn in deze voorjaarsrapportage geraamd. De kosten voor sociale zaken zijn momenteel nog niet bekend. 16

17 3. Financieel overzicht Bij de financiële toelichting in de programma s wordt aangegeven waarom ramingen dienen te worden aangepast. Sommige aanpassingen hebben een structureel karakter en werken dus door in de jaren De financiële gevolgen van structurele aanpassingen worden bij de voorbereiding van de begroting 2014 meegenomen. Onderstaand zijn de totalen voor de verschillende jaren per programma weergegeven. 3.1 Bijgesteld overzicht van baten en lasten Bedragen x Programma Saldo vóór Voorjaarsrapportage Mutaties Voorjaarsrapportage Saldo na Voorjaarsrapportage Mutaties structureel 1. Bestuur en Burger N 18 N N 5 N 5 N 5 N 2. Veiligheid N 2 N N 4 N 4 N 4 N 3. Openbare ruimte N 111 N N 7 N 7 N 7 N 4. Economische zaken, Recreatie & Toerisme 850 N 5 N 855 N 3 N 3 N 3 N 5. Zorg, welzijn en onderwijs N 33 V N 13 V 13 V 13 V 6. Werk en inkomen N 1 N N 7. Natuur en milieu 421 N 421 N 8. Ruimtelijke ontwikkeling N 469 V N Algemene baten/lasten V 609 N V 539 N 403 N 326 N Totaal programma's 124 V 244 N 120 N 545 N 409 N 332 N 17

18 3.2 Financiële toelichting mutaties 2013 Programma 1. Bestuur en Burger Product Bedrag x V/N Toelichting Raad & Raadscommissies 5 N Verhoging t.b.v. inhuur Griffie ten laste van onvoorzien Rechtsbescherming 6 N Budgetverhoging ten laste van onvoorzien t.b.v. juridisch advies i.v.m. Dorpscentrum Communicatie 7 N Herinnering- en gedenktekens t.b.v. troonswisseling op 30 april ten laste van onvoorzien Totaal programma 1 18 N 18

19 Programma 2. Veiligheid Product Bedrag x V/N Toelichting APV, bijz. wetten en evenement 2 N Opvang zwerfdieren Totaal programma 2 2 N 19

20 Programma 3. Openbare ruimte Product Bedrag x V/N Toelichting Straatmeubilair 4 N Schade door oud en nieuw. Gladheidbestrijding 100 N Verhoging van de budgetten doordat begin dit jaar meer gestrooid is. Afwatering 6 N Opvang baggerslib en aanleg beschoeiing SV s-graveland. Openbaar groen 4 N Verhoging budget ten behoeven van opschonen terrein Voorstraat en onderhoud bomen tuin Dammerweg 9. Gemeentelijk rioleringsplan 2 N Overheveling budget van (voorlopen en graf graven). Lijkbezorging 5 V Overheveling budget tgv. Piket gladheid 3.000) en Overwerk riool ( 2.000). Totaal programma N 20

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie