Voorjaarsrapportage Kaders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017"

Transcriptie

1 2013 Voorjaarsrapportage Kaders

2 2 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders

3 Inhoud Voorwoord Samenvatting Ontwikkelingen per programma Financieel overzicht Bijgesteld overzicht van baten en lasten Financiële toelichting mutaties Toelichting structurele mutaties Kredieten Grondexploitaties Kaders begroting Beleidsinhoudelijke kaders Technische kaders Besluitvorming

4 4 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders

5 Voorwoord De voorjaarsrapportage geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting in het eerste kwartaal. De rapportage geeft een actueel financieel inzicht en een beknopt beeld van ontwikkelingen binnen de programma s. In deze nota bieden wij u ook de kaders aan die wij willen hanteren bij het opstellen van de meerjarenbegroting Ten opzichte van de primaire begroting, die door u is vastgesteld op 8 november 2012, is het financieel perspectief ongunstiger geworden. Dit is vooral het gevolg van het niet langer kunnen toerekenen van rente aan de grondexploitaties. Het blijven toerekenen van rente zal leiden tot hoge boekwaarden die in de toekomst niet meer door verkoopopbrengsten goedgemaakt kunnen worden. Op pagina 38 gaan wij hier nader op in. In 2013 kan het rentenadeel deels worden opgevangen door verkoopopbrengsten van gronden. Vanaf 2014 veroorzaken de rentelasten een structureel nadeel in de programmabegroting. In de tweede week van april is door de sociale partners en het kabinet een sociaal akkoord gesloten. De eerder aangekondigde extra bezuinigingen van 4,3 miljard worden voorlopig niet doorgevoerd. Het kabinet gaat er vanuit dat de economie in de komende maanden dusdanig aantrekt dat dit pakket niet nodig is om voor 2014 aan de Brusselse begrotingseisen te voldoen. De begrotingsdoelstellingen voor 2014 blijven wel staan. Dat wil zeggen dat er alsnog bezuinigd zal worden indien de economische vooruitzichten tegenvallen. Een dergelijke bezuiniging zal ook gevolgen hebben voor de uitkering uit het gemeentefonds. Of hierover in het najaar van 2013 al duidelijkheid zal zijn valt nog te betwijfelen. Met de decentralisaties op het sociaal domein krijgen gemeenten er een omvangrijk takenpakket bij. Concreet gaat het bij de decentralisaties om de Jeugdzorg, de extramurale begeleiding uit de AWBZ en de Participatiewet (voorheen Wet Werken naar Vermogen). De Participatiewet had moeten ingaan op 1 januari 2014 maar is uitgesteld tot 1 januari Ook de decentralisatie van de Jeugdzorg en de extramurale begeleiding uit de AWBZ gaan op diezelfde datum in. Bij de overheveling van taken moet een bezuinigingsdoelstelling van 3,2 miljard worden gerealiseerd. Welke effecten dat zal hebben voor de meerjarenbegroting is momenteel nog onduidelijk omdat de minister de gemeenten over de financiële gevolgen nog niet heeft geïnformeerd. Om de decentralisaties goed uit te kunnen voeren, is intergemeentelijke samenwerking essentieel. In dat kader kan de potentiële samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp opportuun zijn. De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 15 maart jl. een brief gestuurd waarin hij het belang van samenwerking nog eens benadrukt en vraagt de gemeenten voor 31 mei 2013 inzicht te geven in de nieuwe vormen van congruente samenwerking in het sociale domein. De voorjaarsrapportage leidt tot een meerjarig nadelig financieel beeld. Daarnaast bestaat nog grote onzekerheid over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de effecten van de decentralisaties in het sociaal domein. Het college zal in de komende maanden oplossingen aandragen om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. De raad zal daarvoor na de zomer voorstellen ontvangen. Wijdemeren, april 2013 College van burgemeester en wethouders 5

6 6 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders

7 1. Samenvatting De Voorjaarsrapportage bevat de actuele (financiële) stand van zaken van de uitvoering van de lopende begroting en de actualisering van het meerjarenperspectief. Daarnaast geven wij de kaders aan die zullen worden gehanteerd bij het opstellen van de concept begroting Het totaal van de mutaties van deze Voorjaarsrapportage is nadelig voor het lopend boekjaar Na verwerking van de begrotingsmutaties kan onderstaande opstelling worden gemaakt: Bedragen x Begrotingssaldi per 1 mei 124 V 170 V 181 V 219 V Mutaties Voorjaarsrapportage 244 N 545 N 409 N 332 N Begrotingssaldi na Voorjaarsrapportage 120 N 375 N 228 N 113 N 7

8 8 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders

9 2. Ontwikkelingen per programma 1. Bestuur en Burger De Burger Centraal Binnen het Klant Contact Centrum (KCC) is het Klant Contact Systeem (KCS) in gebruik genomen. Met behulp van dit systeem kan de KCC-medewerker informatie uit de ambtelijke organisatie via één systeem raadplegen. Met behulp van dit systeem wordt verder gewerkt aan het streven om binnen het KCC 80% van alle vragen binnen 5 minuten te beantwoorden. Automatisering Er is een migratie uitgevoerd van Novell naar Microsoft. Onderdeel van de migratie is dat het mailsysteem Novell GroupWise is vervangen door Microsoft Exchange/Outlook. Door deze migratie wordt een knelpunt in het PC-netwerk opgelost en kunnen koppelingen tussen systemen beter gelegd worden. Door het invoeren van het follow-me -principe kan er nu, met behulp van de toegangsdruppel, op alle afdrukapparatuur afgedrukt worden, los van de standaardwerkplek. Informatisering Het project voor het invoeren van zaak(klant)gericht werken is gestart. Door het digitaliseren van werkprocessen wordt, als onderdeel van het proces, digitaal gearchiveerd en ontstaat een grotere transparantie van de ambtelijke organisatie, resulterend in een beter beeld wat de gemeente voor de burgers, bedrijven en instellingen doet. Ook kunnen de burgers op termijn eigen statusinformatie opvragen via het digitale loket op de gemeentelijke website. Het project Binnengemeentelijke Gebruik BAG-gegevens (BGB) is afgerond. De BAGbeheerapplicatie is gekoppeld aan het distributiesysteem (Makelaar) waardoor er nu een automatische distributie van mutaties in de BAG plaats vindt naar onder andere de GBA (Burgerzaken) en de WOZ. Archief De gewijzigde archiefverordening is door de gemeenteraad vastgesteld. Tevens is het gewijzigde Besluit Informatiebeheer door het college vastgesteld. Burgerparticipatie De gemeenteraad heeft in 2012 bij het behandelen van de begroting de benodigde middelen vastgesteld om de participatienota te kunnen uitvoeren. In deze nota staan vijf concrete voorstellen om tot een eenduidiger en planmatiger aanpak van participatie te komen. Eén van de voorstellen is het toevoegen van een Wijdemeers digitaal Burgerpanel aan de bestaande participatiemiddelen. In april 2013 wordt gestart met het werven van de leden. Met behulp van een representatief burgerpanel kan de gemeente via de digitale weg inzicht krijgen in de mening van burgers over actuele zaken en thema s. Tegelijk biedt het inwoners de kans om op een laagdrempelige en directe manier bij te dragen aan het beleid van de gemeente. Door het toevoegen van dit nieuwe instrument kan de gemeente andere groepen bereiken dan met de huidige middelen. Het digitale panel zal bestaan uit ongeveer 500 à 600 inwoners van 18 jaar of ouder. Aanwijzing media-instelling De gemeenteraad heeft op donderdag 28 februari 2013 besloten het Commissariaat van de Media positief te adviseren over de aanvraag van Stichting Plumego tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling. Vanaf 2010 hebben gemeenten een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale publieke media-instellingen. Uitgangspunt is een bedrag van 1,30 (plus index) per woonruimte. De gemeente Wijdemeren telt circa woonruimten. Dit betekent een verwachte jaarlijkse bekostigingsplicht van x 1,30 (plus index) = per kalenderjaar. Plumego geeft aan dat de realisatie van de activiteiten binnen dit normbedrag kan plaatsvinden. De verwachting is dat Plumego in het voorjaar van 2013 een subsidieaanvraag doet. 9

10 Bezwaarschriften Tot 1 april 2013 hebben wij 30 bezwaarschriften binnen gekregen. Dit aantal is hoger dan het gemiddelde aantal bezwaarschriften van de afgelopen jaren ( ) op jaarbasis (respectievelijk 103, 90, 83). In deze periode hebben wij van de bezwaarschriftencommissie 3 adviezen gekregen en 16 zaken zijn in deze periode afgehandeld. In twee zaken is de termijn overschreden. Het jaarverslag bezwaarschriften 2012 is begin april 2013 aan het College aangeboden. Klachten In de afgelopen periode hebben wij 3 klachten ontvangen. Alle klachten zijn binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgehandeld. Er is in 2013 nog geen klacht bij de Gemeentelijke Ombudscommissie ingediend. Het jaarverslag Klachten 2012 wordt in april/mei 2013 aan het College aangeboden. 2. Veiligheid Brandweerkazernes Door de Veiligheidsregio is besloten om voor de gehele regio een nieuw dekkingsplan op te stellen. In afwachting hiervan zijn de activiteiten voor de verbouw van de kazerne te Loosdrecht stilgelegd. Een kredietvoorstel voor de verdere uitwerking zal op zijn vroegst in de 2 e helft van 2013 aan de raad worden voorgelegd. De resterende middelen van de kredieten voor de kazernes te Nederhorst den Berg en Kortenhoef worden meegenomen in de aanvraag voor Loosdrecht. Opvang zwerfdieren Per 1 januari 2014 wordt de samenwerking met Dierenasiel Crailo beëindigd. De opvang van zwerfdieren gaat plaatsvinden in samenwerking met het Dierenbeschermingscentrum (DBC) in Amersfoort. (conform raadsbesluit) 3. Openbare ruimte Wegen Wegbeheer en onderhoud We hebben twee meerjarige onderhoudsbestekken aanbesteed. Daarmee kunnen we de komende 3 jaren snel en efficiënt klein onderhoud laten uitvoeren. Het groot onderhoud van de Nieuwe Overmeerseweg is gereed. De winterschade valt mee, met uitzondering van de Randweg maar die is inmiddels hersteld. Verkeersveiligheid Wij willen de verkeersveiligheid stapsgewijs verder verbeteren, c.q. het aantal potentieel gevaarlijke verkeerspunten terugbrengen. Op basis van het vastgestelde beleidsplan verkeersveiligheid wordt uitvoering gegeven aan: - de eerste maatregelen uit de top-10 van benoemde verkeersveiligheidsmaatregelen; - de (deels) inrichting van een 30-km zone van de vaartwegen. Fase 1 hiervan wordt vanaf medio mei uitgevoerd. Gladheidbestrijding De gladheidheidbestrijding is conform het vastgestelde gladheidbestrijdingsplan uitgevoerd. Bij het in de markt zetten van de gladheidbestrijding is gerekend met in totaal 26 strooiacties. Echter door de weeromstandigheden is er tot op heden meer dan het dubbele aan acties uitgevoerd. Dat betekent dat ook de kosten van de uitvoering van de gladheidbestrijding en de inkoop van strooizout meer dan verdubbeld zijn. Openbare verlichting De openbare verlichting in de voormalige gemeente Loosdrecht is eigendom van Citytec. Wij zijn met Citytec in onderhandeling over afkoop / overname van het geleasede areaal. Doel is om per 1 januari 2014 de handen vrij te hebben om het beleid en beheer van alle openbare verlichting van 10

11 geheel Wijdemeren opnieuw vorm te geven; Met betrekking tot de openbare verlichting in de voormalige gemeenten s-graveland en Nederhorst den Berg is de onderhoudsaannemer bezig met een grootschalig remplace van bestaande lampen, wat veel minder storingen tot gevolg zal hebben. Voldoen aan de Wet Informatievoorziening Ondergronds Netwerken (WION) Ongeveer de helft van de ondergrondse netwerken is nu in kaart gebracht. Onbekende lichtmasten zijn eveneens in kaart gebracht. Dit jaar zal een actueel overzicht van lichtmasten inclusief ondergrondse netwerken geleverd kunnen worden. Zodoende geven wij invulling aan de verplichting volgens de WION. De gegevens worden t.z.t. onderdeel van een gegevensbeheersysteem. Groen In 2012 is een krediet beschikbaar gesteld voor de omvorming van de openbare ruimte. Hiervoor zijn op zes locaties plantsoenen omgevormd en op 27 locaties is bevroren beplanting verwijderd en nieuwe beplanting aangebracht; De burgerparticipatie is een succes. Op dit moment zijn op 21 locaties afspraken gemaakt met burgers die mee helpen in het onderhoud van het groen; De achterstand in het onderhoud van de bomen is naar aanleiding van de VTA 2010 weggewerkt. Bruggen en beschoeiingen Langs het slootje achter de kleedaccommodatie van SV s-graveland wordt een eenvoudige beschoeiing geplaatst. Verder zijn we bezig met de oevervoorziening en vaargeul door de 2 e Heul (Horregatsbrug). Riolering In 2013 stond het opstellen van de BasisRioleringsPlannen (BRP) op de planning voor Nederhorst den Berg en Ankeveen. Voor een betere verspreiding van de hoeveelheid werk is het opstellen van het BRP Ankeveen doorgeschoven naar Begraafplaatsen Er is een kaderstellend strategiedocument begraafplaatsen in ontwikkeling waarin, rekening houdend met regionale en nationale tendensen, aanbevelingen voor het toekomstig begraafplaatsbeleid zijn opgenomen. Op basis van nog te maken keuzes wordt vervolgens invulling gegeven aan ons toekomstige uitvaartverzorging en begraafplaatsbeheer. Naar verwachting worden deze keuzes rond de zomer voorgelegd aan de raad. Gebouwen De technische installaties in het gemeentehuis geven relatief te veel storingen en presteren onvoldoende. Daarom laten wij een transmissieberekening uitvoeren, plus verbetervoorstellen aan de installatie uitwerken. Wij zijn in overleg met de TOMIN groep voor de inzet op proefbasis van een onderhoudstimmerman voor één dag per week gedurende zes maanden. 4. Economische Zaken Efficiëntere waterketen In februari is tussen het waterschap en 17 gemeenten een convenant getekend over het waterbeheer. Dit zal leiden tot kennis delen en minder uitgaven. 11

12 Beheer Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik De provincie heft de zwemlocatie Ankeveense pad op. De gemeente heeft de provincie verzocht om de duiksteiger de status van zwemlocatie te geven. Hiermee blijft het aantal zwemlocaties op pijl. Beheer en onderhoud strandje De Blijk Sinds de aanleg beheert de gemeente het recreatiestrandje achter de Blijk. De kosten hiervan werden voor de helft in rekening gebracht bij het Gewest. Per 1 januari 2013 is het contract waarop dit is gebaseerd beëindigd en het Gewest heeft aangegeven hierin geen taak meer te zien. Dit betekent dat de baten komen te vervallen. Met Natuurmonumenten (eigenaar van het terrein) vindt overleg plaats om het onderhoud gezamenlijk vorm te geven. Vaart in de Vaart Het project wacht nu op een besluit van de provincie over het al dan niet uitvoeren van een volgende onderzoeksfase. Dit onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre bevaarbaar maken van de s-gravelandsevaart past binnen de richtlijnen van Natura 2000 en de Kader Richtlijn Water. Visiestuk de Kern van Wijdemeren Een aantal projecten uit het visiestuk zijn al opgepakt, de status hiervan verschilt per project. De volgende projecten zijn inmiddels afgesloten: - Het onderzoek naar een Aquaduct in de N201; - Instellen van een recreatiefonds; - Ontwikkelen van een toeristische website. Projecten waar momenteel aan gewerkt wordt zijn: - Strandje de Zuwe; - Afstemmen sluis- en brugtijden; - Vaarverbinding Wijde Blik - Loosdrechtse Plassen; - Boulevard Horndijk - Veendijk; - Fort Kijkuit als entree van de gemeente; - Vaart in de vaart projecten; - Reevaart terug in Nederhorst den Berg. De raad heeft een bijdrage uit de reserve Recreatie & Toerisme beschikbaar gesteld voor de QRcoderoutes, een haalbaarheidstudie naar de Reevaart en de aanleg van strandje de Zuwe. Herontwikkeling Meenthof Particuliere initiatiefnemers hebben een presentatie gegeven aan de raadscommissie R&E. Op verzoek van gemeente brengen zij momenteel aanvullende informatie (w.o. parkeerbehoefte) in kaart. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Het KVO-traject op de Meenthof is gestart. Er is een werkgroep gevormd waarin ondernemers, vastgoedeigenaren, HBD, politie, brandweer, jongerenwerker en gemeente vertegenwoordigd zijn. Inmiddels heeft een schouw plaatsgevonden en is er een enquête uitgezet onder bewoners, omwonenden en ondernemers. Toekomst Plassenschap Het college heeft ingestemd met het projectplan voor de businesscase voor het Plassenschap Loosdrecht. De kosten van het plan ad worden conform het commissievoorstel dd. 22 januari 2013 gedekt uit de post onvoorzien. 5. Zorg, Welzijn en Onderwijs Kinderopvang In het kader van het project achterblijvende gemeenten kinderopvang heeft de Inspectie van onderwijs vastgesteld dat de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen voor kinderopvang. De gemeente heeft status A gekregen. Voor 2013 betekent dit dat als wij de A status willen borgen procedures moeten opstellen en vervanging moeten regelen bij afwezigheid van de medewerker kinderopvang. Wij zijn 12

13 hier nog niet aan toe gekomen. Enerzijds door de wijziging die de Wet kinderopvang ondergaat en veel tijd vraagt en de vele werkzaamheden binnen het cluster beleid. Peuterspeelzalen In eerste instantie stond op de lange termijnagenda dat het beleid peuterspeelzaal werk in de eerste helft van 2013 aan u voorgelegd zou worden. Helaas kunnen wij hier niet aan voldoen. De wijzigingen in de Wet kinderopvang en de vele werkzaamheden voor de drie decentralisatie hebben dit teweeggebracht. Wij streven er naar om dit uiterlijk in oktober 2013 aan u voor te leggen. De subsidiëring wordt vanaf 2014 stopgezet, conform het raadsbesluit bij de begroting Voor en vroegschoolse educatie Het plan van aanpak dient verder uitgewerkt worden. Op hoofdlijnen betekent dit dat volgens de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) 90% van de kinderen met een taalachterstand geplaatst moeten worden op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Overleg met betrokken organisaties zal hierover plaatsvinden. Het is nog onduidelijk of de financiering volledig door de gemeente moet plaatsvinden. Transitie Jeugdzorg Vanaf 2015 komen alle vormen van Jeugdzorg (vrijwillig en gedwongen kader) over naar de gemeente. Daarom zijn wij in maart 2013 gestart met een pilot Versterking zorg rondom jeugd Wijdemeren. Dit doen wij in samenwerking met bureau Jeugdzorg. Wij willen ons hiermee voorbereiden op de decentralisatie van de jeugdzorg. De ervaringen uit deze pilot worden meegenomen in het beleid van de gemeente om zo tot een effectieve en efficiënte decentralisatie in 2015 te komen. Awbz Begeleiding en Verzorging De tweede kamer heeft besloten dat de overgang van de begeleiding van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari jl. niet doorging. Men richt zich nu op 2014 en Met deze transitie gaat een bezuiniging van ruim 3 miljard gepaard. De gemeente is in regionaal verband volop bezig met de voorbereidende werkzaamheden. 6. Werk en Inkomen Wet Werk en Bijstand Door de voortdurende economische crisis blijft het aantal uitkeringsgerechtigden stijgen. Het budget voor de uitkeringen is verhoogd met ca Hiermee kunnen we een stijging van ca. 10 personen opvangen. Social Return Het thema Maatschappelijk (verantwoord) Ondernemen is als gevolg van de crisis en de bezuinigingen op de politieke/ambtelijke agenda komen te staan. Voor gemeenten is er de uitdaging bij de inzet van publieke middelen zoveel mogelijk maatschappelijke waarden te creëren. Ondernemers tonen steeds meer bereidheid om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. In dit proces past ook Social Return 1 bij inkoop van diensten, werken en leveringen door gemeenten. Teneinde een doelmatiger uitvoering te garanderen hebben de portefeuillehouders Sociale Zaken van de regiogemeenten de opdracht gegeven: Ontwikkel resultaatgericht social return beleid. Deze opdracht is op twee fronten tegelijkertijd uitgewerkt: in Hilversum als project van de afdeling Sociale Zaken en in de regio in het Transitieteam Sociale Zaken. Het isgv is intensief bij het project betrokken. Voorlopig zal Wijdemeren alleen regionaal aanhaken bij Social Return. 1 De volledige term is social return on investment (sroi). Dit is een breder begrip en kent meerdere toepassingen. Bij de toepassing in de vorm van het genereren van werkgelegenheid is landelijk de term tot Social Return vereenvoudigd. 13

14 Participatie De Participatiewet treedt niet op 1 januari 2014 in werking maar is uitgesteld naar 1 januari De Participatiewet is de opvolger van de gesneuvelde Wet werken naar vermogen (Wwnv). Deze wet vervangt de Wajong, de Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Bijstand. Participatiebudget Het voorlopig budget is lager dan in de begroting 2013 was opgenomen. De begroting is hierop aangepast. De bijdrage voor volwassen educatie is substantieel afgenomen, waardoor de verplichte bijdrage aan het ROC met hetzelfde bedrag is verlaagd. De bedragen voor inburgering en werkdeel zijn verhoogd. De budgetten voor inburgering en scholing en activering zijn met deze bedragen verhoogd. Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds De budgetten voor beide fondsen zijn begroot conform eerder genomen besluiten. Besluit bijstand zelfstandigen Het ministerie heeft nieuwe richtlijnen uitgevaardigd ten aanzien van de terugbetalingen van de leningen. De gemeenten moeten minimaal 54,9% terugbetaald krijgen per jaar. Als er minder wordt ontvangen, wordt dat in mindering gebracht op de declaratie aan het ministerie van SZW. Er is nog geen zicht op de gevolgen van deze maatregel. We komen hier in de najaarsnota op terug. 7. Natuur en Milieu Duurzaamheid Het gewestelijke Programma Energiebesparing particulier woningbezit heeft ruim 7 ton subsidie van de provincie gekregen. Hiervan is bestemd voor subsidie in Wijdemeren. Onder ECOxxi voert de gemeente een zelfevaluatie uit op 23 onderdelen. De gemeente steunt een MRA initiatief om in gewestelijk verband zonnepanelen op daken van de GAD te plaatsen. Bodemonderzoek De bodemverontreiniging op 24 locaties is vastgesteld. De rapporten worden naar de provincie gestuurd. De financiële verantwoording onder ISV2 gebeurt in Ruimtelijke Ontwikkeling Herziening bestemmingsplannen De planning van Landelijk Gebied Noordoost Loosdrecht schuift op; door het aanhouden in de raadscommissie van maart 2013 zal de inspraak pas na de zomervakantie kunnen plaatsvinden. Groenewoud Inspraakfase mogelijk in juni. Het Masterplan zal ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad in het 4 e kwartaal van dit jaar. Grondzaken De voormalige school aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 165 is verkocht. Over de verkoop van het gemeentelijk grondstuk aan De Kwakel als bedrijventerrein zijn thans onderhandelingen gaande. Grote Bouwplannen Antoniusschoolterrein Kortenhoef Er is opdracht gegeven om de voormalige directeurswoning te slopen. Het overige terrein is ingericht als bouwplaats en parkeerterrein ten behoeve van de rioolrenovatie in de omliggende straten. Er is nog geen nieuwe ontwikkelaar gevonden voor het terrein, na het faillissement van de vorige ontwikkelaar. Er zijn wel gesprekken gaande met geïnteresseerden. De bestemmingsplanprocedure is opgestart. 14

15 Voorstraat Nederhorst den Berg Met de ontwikkelaar wordt een nieuwe allonge afgesloten, naar aanleiding van jurisprudentie over Omzetbelasting bij Bouwterreinen. De verwachting is dat de ontwikkelaar daarna voortvarend de herontwikkeling van het terrein ter hand neemt. Dorpscentrum Loosdrecht Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de mogelijkheden tot tijdelijke invulling van een deel van de percelen, in afwachting van de verdere ontwikkelingen voor dit Dorpscentrum. Ter Sype Loosdrecht Na besluitvorming in de gemeenteraad van Hilversum, wordt bekeken of er een vorm van ontwikkeling kan komen die past binnen de wetgeving betreffende de geluidscontouren. Overmeer-Zuid Nederhorst den Berg Bij de provincie is ontheffing aangevraagd voor de uitplaatsing van een boerenbedrijf. De bestemmingsplanprocedure wordt hervat zodra van de provincie positief bericht is ontvangen over de uitplaatsing. (Voormalige) gemeentewerf / Dennenlaan Er is een bod ontvangen en de vervolggesprekken hierover worden gestart. Arnout Voetlaan Ankeveen De aandeelhouders van de ontwikkelaar zijn failliet en de curator heeft aangegeven dat er geen verdere ontwikkeling meer zal plaatsvinden. Onderzocht wordt of de herontwikkeling van de gemeentelijke percelen mogelijk is. Oppad De gemeenteraad heeft op 21 maart 2013 het bestemmingsplan vastgesteld. In april start de vermarkting voor geïnteresseerden in een CPO-constructie. Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) De OFGV is gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor zij is opgericht. Helaas bleek bij opstelling van de ontwerpbegroting 2014 dat de salariskosten bij een volledige bezetting hoger uitvallen dan in de oorspronkelijke begroting geraamd. Besluitvorming over de oplossingen voor het terugdringen van het tekort vindt plaats in mei. Leges Wabo activiteit bouwen In het eerste kwartaal van 2013 zijn de legesopbrengsten achter gebleven op de prognose voor het eerste kwartaal. In de programmabegroting is een jaaropbrengst van geraamd. In het eerste kwartaal van 2013 is slechts een opbrengst gerealiseerd van Redenen voor deze verminderde opbrengst zijn het geringere aantal aanvragen omgevingsvergunning aan het eind en begin van 2012/2013 en de geringe bouwkosten van de ontvangen aanvragen. Het lijkt er overigens op dat het aantal aanvragen de laatste paar weken weer toeneemt. De vraag is of de opgelopen achterstand in de legesopbrengsten in de rest van het jaar goed gemaakt kan worden. Bij de najaarsrapportage zullen wij u informeren over het verloop van de betreffende opbrengsten. Opgraving kerk Ankeveen Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn resten van een oud kerkhof aangetroffen. Het plan is om rond deze zomer een opgraving uit te voeren. De kosten voor deze opgraving worden op dit moment geschat op Op 2 april ontvangen wij een nauwkeurigere raming. Vanwege excessieve kosten zullen wij in het tweede kwartaal een voorstel voor het ter beschikking stellen van een krediet aan de raad voorleggen. Algemene Baten en Lasten Koppelingen Decos (postregistratiesysteem) Om organisatiebreed gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van het DMS/Zaaksysteem Decos zijn de gebruikerslicenties aangepast. Tevens wordt het hierdoor binnenkort mogelijk om vanaf een i-pad het Decos-systeem te raadplegen 15

16 Er worden (maatwerk)koppelingen gerealiseerd tussen het digitale loket op de website, het Decossysteem en het distributiesysteem van basisgegevens. Tevens wordt een koppeling gemaakt tussen het vergunningensysteem Squit-XO en het Decos-systeem. Er is een extra module voor de authentieke registratietool aangeschaft om de kwaliteit van onze administraties te beheersen. SEPA Alle betaalproducten, zoals de overschrijving, Acceptgiro en Incasso worden de komende jaren vervangen door producten die voldoen aan de regels voor SEPA, de Single Euro Payments Area. SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen. Essentieel voor de totstandkoming van de SEPA is het verplicht gebruik van een internationaal rekeningnummer, het IBAN (International Bank Account Number) per 1 februari Onze financiële administratie is hiertoe inmiddels ingericht. In Wijdemeren dienen de geautomatiseerde systemen voor belastingen en de uitkeringsadministratie van sociale zaken nog aangepast te worden. De kosten voor aanpassing van belastingen bedragen en zijn in deze voorjaarsrapportage geraamd. De kosten voor sociale zaken zijn momenteel nog niet bekend. 16

17 3. Financieel overzicht Bij de financiële toelichting in de programma s wordt aangegeven waarom ramingen dienen te worden aangepast. Sommige aanpassingen hebben een structureel karakter en werken dus door in de jaren De financiële gevolgen van structurele aanpassingen worden bij de voorbereiding van de begroting 2014 meegenomen. Onderstaand zijn de totalen voor de verschillende jaren per programma weergegeven. 3.1 Bijgesteld overzicht van baten en lasten Bedragen x Programma Saldo vóór Voorjaarsrapportage Mutaties Voorjaarsrapportage Saldo na Voorjaarsrapportage Mutaties structureel 1. Bestuur en Burger N 18 N N 5 N 5 N 5 N 2. Veiligheid N 2 N N 4 N 4 N 4 N 3. Openbare ruimte N 111 N N 7 N 7 N 7 N 4. Economische zaken, Recreatie & Toerisme 850 N 5 N 855 N 3 N 3 N 3 N 5. Zorg, welzijn en onderwijs N 33 V N 13 V 13 V 13 V 6. Werk en inkomen N 1 N N 7. Natuur en milieu 421 N 421 N 8. Ruimtelijke ontwikkeling N 469 V N Algemene baten/lasten V 609 N V 539 N 403 N 326 N Totaal programma's 124 V 244 N 120 N 545 N 409 N 332 N 17

18 3.2 Financiële toelichting mutaties 2013 Programma 1. Bestuur en Burger Product Bedrag x V/N Toelichting Raad & Raadscommissies 5 N Verhoging t.b.v. inhuur Griffie ten laste van onvoorzien Rechtsbescherming 6 N Budgetverhoging ten laste van onvoorzien t.b.v. juridisch advies i.v.m. Dorpscentrum Communicatie 7 N Herinnering- en gedenktekens t.b.v. troonswisseling op 30 april ten laste van onvoorzien Totaal programma 1 18 N 18

19 Programma 2. Veiligheid Product Bedrag x V/N Toelichting APV, bijz. wetten en evenement 2 N Opvang zwerfdieren Totaal programma 2 2 N 19

20 Programma 3. Openbare ruimte Product Bedrag x V/N Toelichting Straatmeubilair 4 N Schade door oud en nieuw. Gladheidbestrijding 100 N Verhoging van de budgetten doordat begin dit jaar meer gestrooid is. Afwatering 6 N Opvang baggerslib en aanleg beschoeiing SV s-graveland. Openbaar groen 4 N Verhoging budget ten behoeven van opschonen terrein Voorstraat en onderhoud bomen tuin Dammerweg 9. Gemeentelijk rioleringsplan 2 N Overheveling budget van (voorlopen en graf graven). Lijkbezorging 5 V Overheveling budget tgv. Piket gladheid 3.000) en Overwerk riool ( 2.000). Totaal programma N 20

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Steller : A.F.M.E. Marinus Telefoonnummer: (0343) 565910 E-mailadres : Adrie.marinus@heuvelrug.nl Onderwerp : 4e Bestuurlijk Financiële rapportage

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Gevraagde beslissing college: 1. Instemmen met de 3e wijziging Programmabegroting (Najaarswijziging).

Gevraagde beslissing college: 1. Instemmen met de 3e wijziging Programmabegroting (Najaarswijziging). G E M E E N T E Brielle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.:,\ >).(OO'/IÖ atum: 11 november 2013 Sector/stafafdeling: BZM/Middelen Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek Ontworpen door: E.

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Nr Houten, 2 november 2010

Nr Houten, 2 november 2010 Raadsvoorstel Nr. 2010-052 Houten, 2 november 2010 Onderwerp: Openbare Verlichting Beslispunten: 1. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met het verstrekken van een totaal aan kredieten van 3.895.000

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014. raad J.W. van Dongen

Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014. raad J.W. van Dongen Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 16 juni 2014 Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-049 Bijbehorend veld van de programmabegroting Naam portefeuillehouder

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Analyse schuldpositie gemeente Bloemendaal. * * Bedrijfsvoering. Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus AE OVERVEEN

Analyse schuldpositie gemeente Bloemendaal. * * Bedrijfsvoering. Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus AE OVERVEEN Bedrijfsvoering Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Datum : 27 januari 2017 Uw kenmerk : TR27 Ons kenmerk : 2017002441 Behandeld door : Doorkiesnummer : Onderwerp : Beantwoording

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie