BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept"

Transcriptie

1 BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep

2 Inhoudsopgave 2

3 1 Managementsamenvatting Projectdefinitie Achtergrond Visie Organisatieontwikkeling Het programma Antwoord Aanpak en fasering Antwoord fasering Doel van het project Mijlpalen project Antwoord Resultaten Randvoorwaarden & beperkingen Relaties met andere projecten Kosten Baten Procesmodel: routering van klantcontacten Ontwerpen met tempo en breed draagvlak: 3 dagen workshops Procesmodel: ook klantcontact is een proces Routering bij receptie, balie en spreekkamer Routering telefoongesprekken Routering van post en algemene Deelprojecten (ondersteund door ontwerpkeuzes op hoofdlijnen) Activiteiten en reikwijdte van het project: Te leveren prestaties Deelplan 1: Benoemen servicenormen, inrichten besturing en monitoring Deelplan 2: Dienstverlening op afspraak en opstellen bezettingsschema s en planning Deelplan 3: Invoeren en Antwoord Activiteiten en reikwijdte van het project: Producten, diensten en kanalen Deelplan 4. Vaststellen KCC-producten en -diensten Activiteiten en reikwijdte van het project: Processen, besturing en organisatie Deelplan 5. Uitlijnen kanalen en processen KCC en inrichten kanaalsturing Activiteiten en reikwijdte van het project: Systemen en informatie Deelplan 6: Verzorgen huisvesting Deelplan 7: Telefoonsysteem Deelplan 8: Digitalisering post Deelplan 9: Bezoekersgeleiding Deelplan 10: Werkend krijgen KCC-systeem en midoffice Deelplan 11: Opzetten kennismanagement Deelplan 12: Implementatie besturingsmodel Activiteiten en reikwijdte van het project: Leiderschap en medewerkers Deelplan 13: Taken en functies in het KCC Deelplan 14: Versterken dienstverleningscultuur Projectorganisatie Projectplanning en begroting...31 Bijlage: Deelnemers workshops...34 Versiebeheer Nr status Vastgesteld. 1. Concept Concept behandeld in de werkgroep KCC 9 februari Concept Aanvulling geschreven door leden uit de werkgroep; verwerken van wat op 9 februari door de werkgroep ingebracht is 3. Concept Concept vanuit de werkgroep gereed; ter revisie verspreid onder deelnemers aan de ontwerpdagen 4. Concept Tekstuele aanpassingen van workshopdeelnemers verwerkt. 3

4 1 Managementsamenvatting De BMW-gemeenten werken hard aan het verbeteren van de dienstverlening. In lijn met landelijke ontwikkelingen: Nationale Uitvoeringsprogramma (NUP), de visie van de commissie Jorritsma en het kabinetsbesluit worden ook de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum in 2015 dé ingang van de overheid voor burgers, bedrijven en instellingen (hierna als burgers samengevat). Voor nagenoeg alle vragen en transacties kunnen burgers dan terecht aan onze balies, op onze websites of door te bellen met ons klantcontactcentrum (KCC). De burger krijgt bij welk kanaal hij ook kiest hetzelfde antwoord en ook de manier van behandelen is gelijk. Hij zal in 80% van de contacten in één keer goed worden geholpen en in 20% weet hij waar hij aan toe is. De gemeente handelt in dat geval de vraag binnen de geldende servicenormen af. Gaandeweg zal het KCC nadrukkelijker de regie nemen voor tijdige en juiste afhandeling van de klantvraag. Voor u ligt een plan van aanpak voor het realiseren van deze ambities en in het bijzonder voor het opzetten van het KCC. De burger komt aan de hand van zijn specifieke situatie of vraag op één logische plek bij de gemeente binnen, de frontoffice. Vanuit de gemeentelijke visie op dienstverlening is voor de afhandeling van contact met de burger deze frontoffice opgezet. In het KCC zijn alle contactmogelijkheden (web, telefoon, balie, etc), achter steeds één set adresgegevens. Het maakt voor de burger niet uit welk kanaal hij kiest: de vraag hoeft maar één keer te worden gesteld en het antwoord is juist en volledig, onafhankelijk van het gekozen kanaal. Kenmerkend voor deze fase is dat de frontoffice nog niet de regie neemt op het contact met de burger: complexere vragen worden doorgezet naar de backoffice en zijn dan uit het vizier van de frontoffice. De BMW-gemeenten gaan er van uit dat elk gemeentehuis zijn eigen balie heeft. Bij de uitvoering van dit plan van aanpak zal onderzocht worden of het mogelijk is om één (virtueel) KCC voor de BMW-gemeenten in te richten. Dit plan van aanpak is een logisch vervolg op de uitgesproken ambitie om in BMW-verband te gaan samenwerken op basis van het dienstverleningsconcept Antwoord. In diverse bijeenkomsten zowel bestuurlijk als ambtelijk is Antwoord toegelicht. Het meest recent is dit aan de orde geweest in de gezamenlijke raadsbijeenkomst BMW op 2 juni De ambitie is geformaliseerd in het samenwerkingsconvenant, dat in juni 2010 door de raden is geaccordeerd. De ambitie sluit aan bij de organisatieontwikkeling in de diverse gemeenten: In De Marne wordt gewerkt aan verbetering van de dienstverlening, maar is ruimte voor verdere uitwerking van de visie en het maken van expliciete keuzes. Vanuit het nu in BMW-verband ontwikkelde dienstverleningsconcept en vanuit de visie op de nieuwe organisatie van de gemeente (regisserende gemeente), zal nadrukkelijker en gerichter ingezet worden op verbetering van de dienstverlening; Ook in Winsum wordt al enkele jaren gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening. Aan de hand van een missie zijn diverse trajecten gestart die moeten leiden naar een klant- en omgevingsgerichte organisatie. In het spoorboekje Winsum 2015 zijn de diverse trajecten beschreven. Dit projectvoorstel is in lijn met het enkele jaren geleden gestarte traject voor de vormgeving van de elektronische overheid: ELO-BMW. 4

5 Om onze ambities te realiseren hebben wij een globaal ontwerp opgesteld. Belangrijke ontwikkelstappen hierin zijn: Opstellen en invoeren van servicenormen en kwaliteitshandvest; (in elk geval technisch) in gebruik nemen van één telefonische ingang, mogelijk en Antwoord ; Uitlijnen processen op de beoogde KCC-werkwijze; inrichten besturing inclusief vaststellen Kern Prestatie Indicatoren (KPI s), genereren van managementinformatie, planning en roostering en het beleggen in de (organisatie)lijn; Vormen en inrichten organisatie KCC; Opzetten kennisbank; Inrichten zaakgericht werken, inclusief een ondersteunend systeem; Eén-schermoplossing voor de KCC-medewerkers; Uitlijnen van de telefonie over de drie gemeenten; Opstellen functieprofielen, selecteren medewerkers, opleiden, coaching en toetsing; Bewustwording gehele organisatie nieuwe wijze van werken (Winsum: TOP-werken). De eerste resultaten uit bovenstaande zijn in de loop van 2011 beschikbaar. Een KCC manier van werken voor het telefoniekanaal is voorzien tegen het eind van Voor de daadwerkelijke uitvoering van deze activiteiten start het KCC-project. Opdrachtgever voor het KCC-project is de stuurgroep BMW-samenwerking. Vanuit de projectgroep BMWsamenwerking begeleidt Robert Bolt de werkgroep Dienstverlening en hij wordt daarbij extern ondersteund. De werkgroep bestaat verder uit Jantien Buitenkamp, André Pettinga (Winsum), Dieuwke Diederiks, (Bedum) en Willy Barsema (De Marne). De geschatte kosten van de invoering bedragen per deelnemende gemeente ( gedeeld door 3). Dit bedrag is aanzienlijk lager dan invoering per gemeente individueel. In niet alle gemeenten is hier geld voor gereserveerd en er dienen dus middelen beschikbaar te worden gesteld. Dat de kosten beperkt gehouden kunnen worden is het directe gevolg van de BMW-samenwerking in het algemeen en de ICT-samenwerking in het bijzonder. De werkgroep zal binnen de organisatie de beoogde KCC-medewerkers informeren, de medewerkers van de vakafdelingen betrekken en van de besluitvormingslijnen op de hoogte houden en betrekken. Een van de uitkomsten uit de gehouden ontwerp-workshops is dat er vooralsnog weinig animo (en budget) is voor een grootschalige externe voorlichtingscampagne, bijv. voor het bekend maken van nieuwe telefoonnummers zoals en Wij vragen de project- en stuurgroep in te stemmen met het plan van aanpak en deze ter vaststelling aan de colleges en de gemeenteraden voor te leggen. 5

6 2 Projectdefinitie Dit is het plan van aanpak voor het inrichten van het klantencontactcentrum (KCC) van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum. Eén van de eerste prioriteiten van de werkgroep is te onderzoeken of het mogelijk is om één klantencontactcentrum voor de drie gemeenten te realiseren. Uitgangspunt daarbij is wel dat er een baliefunctie in de drie gemeentehuizen blijft. Het doel van dit plan van aanpak is om binnen het KCC-project heldere en gedeelde kaders te hebben van de opgave, de aanpak en ieders verantwoordelijkheden. Buiten het KCC geeft dit plan van aanpak direct of indirect betrokkenen op toegankelijke wijze inzicht in de doelen, ambities en reikwijdte van het KCC en het project om deze te realiseren. Het realiseren van een KCC bestaat uit tal van activiteiten van verschillende orde. Antwoord kent een bouwstenenmodel dat deze activiteiten logisch ordent. De samenhang tussen de bouwstenen is essentieel. Produ ct en / dienst en e n ka n alen De processen bepalen bijvoorbeeld hoe de organisatie eruit ziet en omgekeerd bepaalt de organisatie deels hoe de processen worden ingericht. De bouwstenen bevatten in hun samenhang ook een volgordelijkheid. Voor het ontwerp van de KCC-organisatie hebben wij een helder beeld nodig van de gewenste prestaties, de te leveren producten en diensten, de in te zetten kanalen en de processen waarmee de prestaties worden geleverd. Pas dan kunnen onderbouwde uitspraken worden gedaan over de organisatie, het leiderschap, de cultuur en de medewerkers. In dit plan van aanpak wordt het bouwstenenmodel gebruikt om de projectactiviteiten te ordenen. Het vorenstaande geeft aan dat het een omvangrijk project is. Om het project beheersbaar te maken is het project opgedeeld in deelprojectplannen. In hoofdstuk 4 is aangegeven welke deelprojectplannen er zijn. De aanleiding, het doel en de te verwachten resultaten staan in dit hoofdstuk. De projectorganisatie, de planning, de risico s en de onderliggende business case zijn uitgewerkt in de volgende hoofdstukken. 2.1 Achtergrond Leide rsch ap e n m edew erkers Leve ren va n pre st at ie s Syst e m e n e n inform atie Proce sse n, be st urin g en organisat ie Vanaf 2015 zijn gemeenten dé ingang van de overheid voor burgers, bedrijven en instellingen. Voor nagenoeg alle vragen en transacties kunnen burgers in de toekomst terecht aan de balie in een gemeentehuis, op internet of door te bellen met het klantencontactcentrum in hun gemeente. De invoering van Antwoord is een belangrijke stap in het creëren van één uniforme, transparante overheid die de burger centraal stelt. Burgers en bedrijven kunnen naar de website van de gemeente surfen, via een 14+netnummer of een ander eenduidig nummer met hun gemeente bellen of langs gaan bij de fysieke balie in het gemeentehuis. Welk kanaal iemand ook kiest, de informatie die hij krijgt is altijd hetzelfde. Deze visie van de commissie Gemeentelijke Dienstverlening (commissie Jorritsma) is door het kabinet omarmd. De Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) kreeg in 2006 van de stuurgroep gemeentelijke dienstverlening de opdracht deze visie uit te werken in een praktisch handvat. De publicatie Gemeente heeft Antwoord is daarvan het resultaat en inmiddels is de visie verder uitgewerkt in Antwoord 2. Het Antwoord -concept is leidend voor de visie op dienstverlening van onze gemeenten. Deze visie is in lijn met het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid (NUP) en sluit bovendien en vooral aan bij de behoefte van onze burgers, instellingen en bedrijven (hierna burgers genoemd). 6

7 2.2 Visie De gemeenten Bedum, De Marne en Winsum hebben concrete ambities met betrekking tot het verbeteren van de dienstverlening. Het bestuursprogramma van Bedum geeft het volgende aan: Wij zullen nog meer ons best doen om nieuwe wegen te vinden om de inwoners van onze gemeente bij voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid te betrekken en nog actiever naar buiten treden om de successen van het beleid over het voetlicht te brengen..uit het cliëntenonderzoek WMO grote mate van tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. Wij willen ( ): doorgaan op de ingeslagen weg van samenwerking om daarmee de zelfstandigheid van de gemeente te ondersteunen en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. in het kader van het project Waar staat je gemeente de kwaliteit van onze dienstverlening meetbaar maken en spiegelen aan die van andere gemeenten; optimalisering van de dienstverlening als een permanent proces; in het kader van Elo Grunn actief invulling geven aan het programma Antwoord om de gemeente toe te rusten als centraal overheidsloket; een klantvriendelijke dienstverlening aan onze inwoners, waaronder begrepen vereenvoudiging én vermindering van de administratieve rompslomp. Ook in De Marne verwoordt het college-akkoord de ambitie: Het college in De Marne heeft gekozen om te besturen vanuit een set kernwaarden: respect, duurzaamheid, solidariteit, vertrouwen, verbinden en vernieuwen. En over BMW: Wij nemen de samenwerking in BMW-verband voortvarend ter hand. Een herijking van de relatie tussen burger en overheid wordt hierbij nadrukkelijk betrokken. Dit moet leiden tot concrete samenwerkingsonderwerpen en vormen waarmee de kwaliteit wordt verbeterd en de kosten en de kwetsbaarheid worden verminderd. De visie moet in de gemeente De Marne op grond van de ambitie van het collegeakkoord herijkt worden. Het collegeprogramma van Winsum zegt het volgende: De kwaliteit van de dienstverlening dient de hoogste prioriteit te hebben. Van de gemeente mag een facilitaire houding worden verwacht. Meer begeleiden leidt tot minder afwijzen. De gemeente zal de doelstellingen en normen op het gebied van serviceniveau en snelheid te zijner tijd vastleggen in een kwaliteitshandvest. En als dan blijkt dat deze normen en doelstellingen niet gehaald worden, zal de gemeente de burger eventueel symbolisch tegemoetkomen. De gemeentelijke organisatie is goed toegankelijk voor burgers: ruime openingstijden en goed telefonisch bereikbaar, meer mogelijkheden via elektronische dienstverlening. De dienstverlening van de gemeente zal op basis van kennis en service naar buiten gericht moeten zijn. Voor de verschillende diensten en producten die binnen de gemeente voorkomen moet een actief dienstverlenende frontoffice functioneren. Er dient één loket te komen waar inwoners en ondernemers met hun vragen terecht kunnen. Samenwerking met andere gemeenten (Bedum en De Marne) is daarbij noodzakelijk. Hierbij valt te denken aan de opzet van een gezamenlijk shared service center(s). Winsum heeft haar visie verder verwoord in de nota organisatieontwikkeling 2008: De gemeente Winsum wil een organisatie zijn die klant- en omgevingsgericht is, die met de omgeving mee verandert en de communicatie met haar inwoners belangrijk vindt. De gemeente is nuchter in haar ambities en is daarbij doel- en resultaatgericht. De gemeente Winsum komt haar afspraken na en is goed bereikbaar. 7

8 De gemeente investeert in haar medewerkers en doet dat in een cultuur die zich kenmerkt door betrokkenheid en de wil om samen te werken. De gemeentelijke organisatie doet dit alles in een passende organisatorische vorm. 8

9 Onderstaand schema laat zien hoe we bovenstaande aanknopingspunten kunnen gebruiken voor het ontwerp en in de inrichting van de dienstverlening: Aanknopingspunten Wat betekent dit voor de Succesfactor Bedum De Marne Winsum inrichting van dienstverlening? Hoge kwaliteit van Door middel van dienstverlening kwaliteitsmanagement komen we tot steeds vaker in één keer goed Tegemoetkoming als normen niet gehaald worden Lokale eigenheid behouden in de dienstverlening Sturen op prestaties Lerende organisatie Klantvriendelijk Vereenvoudiging én vermindering van de administratieve rompslomp Niet benoemd + + Niet benoemd + Niet benoemd Staat gepland voor 2011 en afgehandeld. Normen en tegemoetkoming vastleggen, eventueel in de vorm van een kwaliteitshandvest. Kennismanagement inregelen: als er verschillen zijn in de dienstverlening van de BMW-gemeenten, dan moet dat voor het KCC helder zijn. Klantcontacten registreren, managementinformatie samenstellen, sturen naar goede prestaties en deelname aan benchmarks. Prestaties en normen benoemen en vanuit diverse overlegvormen acties benoemen, uitvoeren en het effect ervan volgen. Klantvriendelijkheid is een vak en is middels kwaliteitsmonitoring te meten en middels coaching te verbeteren. Maar ook kennismanagement kan hierin ook een rol spelen: Welk antwoord geven we als nee verkocht moet worden? Hoe kunnen we laten zien dat we met de klant meedenken? Aansluiting van dienstverlening op het KCC is prima te combineren met een vereenvoudigd proces; de ondersteuning door midoffice functies, kennismanagement en KCCsystemen biedt eveneens mogelijkheden voor een sneller, efficiënter en meer klantvriendelijk proces. 9

10 2.3 Organisatieontwikkeling Het belangrijkste inzicht uit de analyse van de relaties met de andere ontwikkelingen is dat het KCC dé partij binnen de gemeente is voor klantcontact en die rol dient in te nemen en te krijgen! Juist binnen de ontwikkeling van de drie gemeentelijke organisaties ontstaan goede mogelijkheden om het KCC in te bedden: In Winsum is met de voorgenomen samenvoeging van de afdelingen Ruimte en Samenleving al begonnen met voorbereiding van de kanteling. beweging Nu Middelen BMO SOZAWE Samenleving Ruimte Transitie Middelen faciliteert het kwartiermaken Tijdelijke afdeling Maatschappij & Omgeving Kwartiermaken Kwartiermaken FO BO BMW sam enw erki ng 2015 Burgercontactcentrum (frontoffice) Back - office De Marne bereidt een reorganisatie voor met als doelstelling kanteling naar een regisserende gemeente. Deze reorganisatie moet eind 2011 zijn beslag krijgen. De nieuwe organisatie zal qua hoofdstructuur bestaan uit een afdeling beleid en regie (fysieke en sociale pijler), een afdeling uitvoering (fysieke en sociale pijler) en een afdeling staf. De plaatsing van het KCC wordt hierin nadrukkelijk meegenomen. De detailstructuur is op dit moment nog niet bekend; deze wordt voor 1 juli 2011 uitgewerkt. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een schema te maken, omdat procedures met betrekking tot collegebesluiten en advisering/instemming door OR en GO nog doorlopen moeten worden. Een schema zou vooruitlopen op besluitvormingsprocedures en deze doorkruisen. Voor alle deelnemende gemeenten geldt dat de exacte consequenties van de in dit rapport beschreven samenwerking voor de interne organisaties gedurende het project verder in beeld gebracht zullen worden. 2.4 Het programma Antwoord Vanuit de landelijke overheid (ICTU) is in 2006 het programma Antwoord gestart, dat inmiddels breed omarmd is: 75% van de collegeakkoorden uit 2010 noemt Antwoord. We lichten dit concept toe. 10

11 De volgende figuur vat de ontwikkeling samen die burgers en gemeenten de komende jaren gaan doormaken. Bovenstaande figuur geeft weer dat burgers nu verschillende overheidsorganisaties en gemeentelijke organisatieonderdelen moeten benaderen om antwoord te krijgen op hun overheidsvraag (het eerste plaatje van links). Op de middellange termijn organiseren gemeenten één ingang voor alle gemeentelijke producten en diensten. Dit is het gemeentelijke KCC. Voor de volledigheid melden we dat dus ook de recent geïmplementeerde WABO haar frontoffice op termijn in het KCC zal onderbrengen. Het is de bedoeling dat de BMW-gemeenten deze ambitie in 2015 gerealiseerd hebben. De burgers kunnen via het gemeentelijke loket, de telefoon en de gemeentelijke website nagenoeg alle vragen aan of over de overheid stellen. We spreken van nagenoeg omdat uitvoeringsorganisaties als het UWV WERKbedrijf en de belastingdienst vooralsnog ook rechtstreeks benaderbaar blijven. 11

12 2.4.1 Aanpak en fasering Onderstaande figuur toont de vijf fasen onderweg naar de invoering van Antwoord : Antwoord fasering Antwoord onderkent vijf fases: fase 1 - Dienst heeft Antwoord fase 2 - Kanaal heeft Antwoord fase 3 - Frontoffice heeft Antwoord fase 4 - Gemeente heeft Antwoord fase 5 - Overheid heeft Antwoord Onze drie gemeenten bevinden zich in fase 1: De gemeenten hebben per afdeling of doelgroep (bijv. belastingen, zorgloket, bedrijvenloket ) een aparte frontoffice (KCC) waar de specifieke vragen van de burger binnen komen. Tussen de burger en de gemeente verloopt het contact nog voornamelijk schriftelijk, telefonisch en bij de balie. Kenmerkend voor deze fase is dat de diverse ingangen nog geïsoleerd van elkaar zijn georganiseerd Doel van het project Doel van dit project is een operationeel KCC op te leveren. Dit KCC is in lijn met de ontwikkeling in de richting van fase 3 van Antwoord. De BMW-gemeenten hebben tot doel zich voor te bereiden op fase 3 van Antwoord en zetten daarvoor een KCC in de kern van zijn functie op. Bij het KCC komen steeds meer (eenvoudige) vragen van de burger binnen. De gemeente heeft steeds vaker per kanaal één duidelijke, centrale ingang; dus bijvoorbeeld één website, één telefoonnummer, één balie voor burgers. De gemeente maakt een begin met de kanteling van een vakinhoudelijke gerichte organisatie naar een proces- en klantgeoriënteerde organisatie. Bij de frontoffice is steeds meer en steeds betere eensluidende informatie beschikbaar die nodig is voor de afhandeling van steeds meer 12

13 klantcontacten. Deze informatie komt toenemend uit één gegevensbron. Het maakt voor de burger niet uit welk kanaal hij kiest: de vraag hoeft maar één keer te worden gesteld en het antwoord is juist en volledig. Kenmerkend voor deze fase is dat de frontoffice nog niet de regie neemt bij het contact met de burger en complexe vragen worden doorgezet naar de backoffice Mijlpalen project Antwoord De mijlpalen van het KCC-project zijn: dit plan van aanpak, met daarin een globaal ontwerp van de KCC-processen en inrichting (de werkwijze kan in deze fase nog per gemeente en per kanaal verschillen); ingerichte processen en organisatie in lijn met de ontwikkelingen van het Antwoord concept; besturingsmodel inclusief Kern Prestatie Indicatoren (KPI s), managementinformatie en de stuurfunctie; beschikbare ondersteunende ICT-middelen, zoals kennisbank en zaaksysteem; bezetting die is toegerust in houding en gedrag en aansluit bij het te verwachten aantal klantcontacten. Dit zijn de belangrijkste tussentijdse resultaten van het KCC-project. 2.5 Resultaten Naast de concrete producten merkt de burger ook dat wij de dienstverlening verbeteren, zowel in reactie- en processnelheid als in kwaliteit. De burger merkt dat: de gemeente steeds meer vragen in één keer beantwoordt (groeiend naar 80% directe afhandeling); in één keer het goede antwoord wordt gegeven en er anders goed wordt doorverwezen (kwaliteit); het antwoord dat de klant krijgt in elk kanaal hetzelfde is; hij voor eenvoudige vragen en producten direct wordt geholpen (producten/diensten); hij voor het bereiken van de gemeente uit verschillende kanalen kan kiezen en dat de keuze voor het kanaal niet uitmaakt voor het antwoord (inzet kanalen); er voor hem een duidelijke ingang is; de gemeente stuurt op een betere afhandeling van het contact, de service wordt voor zover nodig elke keer beter. 2.6 Randvoorwaarden & beperkingen Het slagen van het KCC-project en vooral de KCC-werkwijze is afhankelijk van verschillende factoren. Naast algemene randvoorwaarden als beschikbaarheid van financiën, een gedragen visie op dienstverlening, de motivatie en betrokkenheid van medewerkers zijn er specifieke randvoorwaarden voor dit project. Deze randvoorwaarden zijn: beschikbaarheid van een geschikte kennisbank om het goede antwoord te kunnen geven; beschikbaarheid van dossierinformatie om het goede antwoord te kunnen geven; beschikbaarheid van een contentmanagementproces voor het onderhouden van de kennisbank; beschikbaarheid van een besturingsmodel en managementinformatie om grip te krijgen en te houden op de afhandeling van het klantcontact; georganiseerde gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het klantcontact van het KCC en de vakafdeling; beschikbaarheid van ICT-telefonie met callcentermogelijkheden; beschikbaarheid van workflowfunctionaliteit voor het uitzetten en volgen van vragen. Producten, diensten en kanalen De vakafdeling blijft verantwoordelijk: kanaalkeuze, verdeling front- en backoffice, producten en diensten waarbij het KCC wel proceseigenaar is, onderhoud van een kennisbank en zorgt ervoor dat de capaciteit en beschikbaarheid afgestemd zijn op het (KCC-)proces. 13

14 Processen en besturing De inrichting van de werkprocessen wordt getoetst op de bruikbaarheid van gehanteerde overdrachtsmomenten en gewenste verdeling van de front- en backoffice producten en diensten. De werkprocessen van frontoffice en backoffice sluiten goed op elkaar aan; De werkprocessen van afdelingen en het KCC voldoen aan de geformuleerde gemeentelijke doelstellingen; De planning van mensen en middelen is vanaf het begin af aan geregeld. Systemen en informatie Goed informatiebeheer (zowel de website als telefoonscripts/kennisbank); Mogelijkheden voor verdere digitalisering (website); Goed gegevensbeheer (basisregistraties); Vanaf de start van het KCC wordt de afgesproken managementinformatie opgeleverd. Leiderschap en medewerkers Bereidheid en vermogen van medewerkers om de missie en visie van de gemeente zichtbaar te maken in de dienstverlening; Beschikbaarheid van geschikte medewerkers; Het KCC dient in 2015 operationeel te zijn (klein beginnen, gestaag uitbouwen); De ontwikkeling van het KCC vraagt van zowel het bestuur als het management leiderschap (de directie borgt de ontwikkeling van het concept). De weg naar deze dienstverlening is een lange weg (in de tijd, twee tot drie jaar) en vraagt een grote extra inspanning, zowel in capaciteit als geld; Kiezen we voor generalisten of specialisten? Commitment van bestuurders en ambtelijke top. 2.7 Relaties met andere projecten Bij de drie gemeenten zijn al ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening gaande; klanten verwachten steeds nadrukkelijker digitale mogelijkheden. Zo is voor de registratie van burgergegevens en het activeren van transacties een midoffice-oplossing noodzakelijk. De inrichting van een midoffice zorgt voor een realisatie van de koppelingen tussen de frontoffice- en backoffice-systemen en de basisregistraties. Het KCC-project raakt diverse andere ontwikkelingen binnen en tussen de gemeenten: a. de BMW-samenwerking; b. samenvoeging SOZAWE van BMW; c. ELO-BMW, met daarbij de vorming van één ICT-omgeving en organisatie; d. WABO; e. RUD; f. de organisatieontwikkeling Winsum 2015; g. fase 2 tijdelijke afdeling M&O in Winsum; h. TOP-werken in Winsum; i. onderzoek in Bedum naar de efficiëntie van de postafhandeling; j. kanteling van de gemeente De Marne naar een regisserende gemeente; k. krimp gemeente De Marne; l. bezuinigingen en taakstellingen. Er wordt verbouwd met de winkel open. De verbeteringen in bereikbaarheid en dienstverlening moeten merkbaar zijn voor de klant en de invoering mag niet als storend worden ervaren. Binnenkort is al een aantal veranderingen voorzien, met name de verruiming van de digitale mogelijkheden en het kwaliteitshandvest (waarin we onze servicenormen voor de klant op een rij zetten). 14

15 2.8 Kosten In hoofdstuk 6 is een globale planning en begroting opgenomen. De kosten zijn hierin vooralsnog begroot op per deelnemende gemeente. De uitgaven zijn het grootst bij aanvang van het project: Uitgaven Aant al interne mandagen De investering per gemeente is aanzienlijk lager dan invoering per gemeente individueel. In niet alle gemeenten is hier geld voor gereserveerd en dienen dus middelen beschikbaar te worden gesteld. Dat de kosten beperkt gehouden kunnen worden is het directe gevolg van de BMWsamenwerking in het algemeen en de ICT-samenwerking in het bijzonder. 2.9 Baten De baten worden gerealiseerd door hogere kwaliteit van dienstverlening in combinatie met meer efficiëntie en effectiviteit in de afhandeling van klantcontacten. De effecten zijn: Betere kwaliteit dienstverlening; processen zijn eenvoudiger; overbodige regels verdwijnen; vaker in één keer een oplossing; Digitale mogelijkheden via het internet: goedkoper voor de burger, plaatsonafhankelijk, klant hoeft niet meer langs te komen, geen wachttijden; snelle dienstverlening; burger kan digitale producten en diensten 24/7 thuis afhandelen; Burgers kunnen zelf het kanaal van hun voorkeur kiezen; Eén ingang voor alle vragen; KCC-medewerkers kunnen voor meerdere producten in meerdere kanalen worden ingezet, waardoor beschikbare capaciteit optimaal benut wordt; Directe afhandeling in het KCC leidt tot vermindering van werk in de vakafdelingen; Kosten van leegloop (wachten op de volgende klant) worden tot een minimum beperkt; Een vlakker werkaanbod door dienstverlening op afspraak waardoor pieken en dalen in het aanbod beter kunnen worden opgevangen met minder capaciteit en betere servicelevels; Toename van de directe afhandeling van klantcontacten; Afname van de gemiddelde contactduur. Bovenstaande baten leiden binnen enkele jaren tot een effectievere inzet van de formatie voor de afhandeling van het klantcontact. 15

16 3 Procesmodel: routering van klantcontacten 3.1 Ontwerpen met tempo en breed draagvlak: 3 dagen workshops Het maken van keuzes op het gebied van dienstverlening is geen sinecure. We noemden al de breedte van het vraagstuk: ambities, procesinrichting, besturing, informatie, taken en functies. Om meer tempo te maken hebben we een drietal ontwerpdagen georganiseerd. Aan deze sessies hebben in totaal ca. 50 medewerkers (zie bijlage 1) van de drie gemeenten deelgenomen. 3.2 Procesmodel: ook klantcontact is een proces In de ontwerpsessies hebben we een aantal inrichtingskeuzes uitgewerkt. We starten met klantcontact-als-een-proces. We willen ontwikkelen naar steeds meer directe beantwoording van vragen in eerste lijn. Dat vraagt om een centrale opslag van productkennis inclusief de actualiteit. Een andere wens is het vermijden van ongewenst klantcontact: - Welke vragen worden gesteld? - Welke daarvan zijn vermijdbaar? - Welke vragen worden direct door het KCC beantwoord en welke zijn lastig te beantwoorden? Dit vraagt om een systeem waarmee antwoorden snel te vinden zijn, maar ook om een complete registratie van de klantcontacten: Wat was de vraag? Wat is de geboden oplossing? Op deze wijze is een lerende organisatie te maken. Onderstaand schema toont de afhandeling van een klantvraag als proces. Dit schema helpt bij het specificeren van bijv. een systeem dat KCC-medewerkers zal gaan ondersteunen: Burger/ bedrijf legt contact Vraag stellen Zoeken van oplossing Antwoord op informatievraag Transactie (nieuwe of lopende zaak) Nog een vraag? Einddialoog: Afhandeling, aanleiding, etc Einde contact Geen oplossing beschikbaar Feedback op content Ja Door ook klantcontact als een (bestuurbaar) proces in te richten, krijgen we inzicht in de loop ervan: Wat zijn de veel gestelde vragen? Welke vragen kunnen we nog niet in het KCC afhandelen? Inzicht in de hardlopers is voor ons uitgangspunt bij het kiezen van prioriteiten in de ontwikkeling van de (digitale) dienstverlening: 16

17 burger/ klant bedrijf Dossierspecifieke vragen Meldingen en Intakes Gemeentespecifieke informatievrage n Doorverbinden / doorverwijze n Informatievragen die voor alle gemeenten dezelfde zijn c t e n n t a n t c o k l a e v o l u m t s c h e S Tijdens de ontwerpsessies is ook de routering van de klantcontacten aan bod gekomen. Deze uitwerking van de routering van klantcontacten vormt een belangrijk uitgangspunt voor de verdere inrichting van het KCC en de omliggende organisatie. Voor de receptie, balie, telefoon en post zetten we onze ontwikkeldoelen hier op een rij. 3.3 Routering bij receptie, balie en spreekkamer Bevindingen: - We zien prima mogelijkheden om met een iets bredere taakinvulling het aantal verwijzingen te verminderen. De medewerker in eerste lijn zou daardoor een breder scala aan klantvragen af kunnen handelen: o o o bezoekers (is nu de receptie); afhaalproducten (we ontwikkelen richting een uitreikbalie voor reeds bestelde paspoorten en rijbewijzen, maar dat kan pas nadat er geen telefoongesprekken met klanten meer plaatsvinden bij de receptie); veel gevraagde producten (top 20 producten over de verschillende vakgebieden heen); 17

18 1 ste LIJN 2 e LIJN Balies burger Afspraak bedrijf/ instelling Uitreikbalie Vakafdeling bezoeker Balie top 20 producten Spreekkamer r - Werken op afspraak maakt dat we klanten proberen op de nu nog rustige momenten te laten komen (korter wachten, betere beheersing en spreiding van de werkdruk); - Een één-loketinrichting lijkt bij alle drie gemeentehuizen haalbaar, maar elke gemeente heeft daarvoor een aanpassing te doen. Deze fysieke aanpassingen zien we als aparte projecten en vallen daarmee buiten de financiële reikwijdte van het KCC-project. Het uitwerken van een concreet voorstel is wel onderdeel van het voorliggende projectplan. 3.4 Routering telefoongesprekken Bevindingen: - We ontwikkelen naar een één-loketoplossing; - In 2011 zullen de gemeenten hun eigen telefonische bereikbaarheid nog zelf verzorgen; - Het KCC beantwoordt gesprekken die op doorkiesnummers niet snel genoeg worden opgenomen. 18

19 regiogemeenten Regioorganisaties burger bedrijf dienstverleningsgesprekken Welkom bij.<?> Wachtplaatsen Soms inspelen op actualiteit, Bijv. OZB KCC bij piek specialisten afgehandeld vakafdelingen terugval op KCC bij geen gehoor mededelingen overheid kantoor gesprekken doorgeschakeld bij afwezigheid Routering van post en algemene Bevindingen: - B, M en W kennen nu nog papieren postprocessen; - De impact van het digitaliseren is naar verwachting fors, maar aanzienlijk kleiner dan wanneer we enkele jaren geleden hiermee gestart waren; - Het digitaliseren van de post zou prima op één plaats kunnen worden ingericht of zelfs uitbesteed; burger Plaats nog bepalen KCC Klantvragen afhandelen of registreren Post/ webformulier sorteren scannen bedrijf VAKAFDELING Niet klant vragen 19

20 4 Deelprojecten (ondersteund door ontwerpkeuzes op hoofdlijnen) Dit hoofdstuk beschrijft de deelprojecten, waarbij we gelijk de uitkomsten uit de workshops vermelden. Deze uitkomsten geven veel richting aan het (deel)project. Daardoor is nu al scherper aan te geven wat burgers gaan merken en wat de impact van het project is. al Voor de indeling in deelprojecten sluiten we aan bij Antwoord : 4.1 Leveren van prestaties; 4.2 Producten, diensten en kanalen; 4.3 Processen, besturing en organisatie; 4.4 Systemen en informatie; 4.5 Leiderschap en medewerkers. In dit hoofdstuk is een groot aantal deelplannen beschreven. De werkgroep zal zorg dragen voor een logische verdeling over enkele deelprojecten. 4.1 Activiteiten en reikwijdte van het project: Te leveren prestaties Deelplan 1: Benoemen servicenormen, inrichten besturing en monitoring Toelichting a. De dienstverleningsprestaties worden afgezet tegen de voor de gemeenten geldende servicenormen. Deze moeten worden vastgesteld: welke servicenormen gaat de gemeente voor haar dienstverlening over de verschillende kanalen gebruiken en gaan we deze uitdragen?; b. De vergelijking van prestaties met andere gemeenten is wenselijk. We gaan onderzoeken of en van welke benchmarks we gebruik gaan maken. Gedacht kan worden aan de Benchmark Publiekszaken 1 en/of Waarstaatjegemeente.nl; (Winsum en Bedum zullen hier in 2011 gebruik maken en De Marne in een later stadium); c. Uitdenken en invullen hoe het KCC er voor gaat zorgen dat de antwoorden goed zijn en de klantcontacten volgens de kwaliteitsnormen worden afgehandeld; d. Vaststellen op welke Kern Prestatie Indicatoren (KPI s) de gemeente de afhandeling van klantcontacten gaat sturen en hoe de besturing wordt vormgegeven en ingebed. Uitkomst ontwerp sessies We zullen een compact kwaliteitshandvest maken; één set aan normen voor alle drie de gemeenten; We sluiten aan bij de methode van kwaliteitsmonitoring zoals door Antwoord is beschreven. Hierbij vindt tijdelijk registratie van klantgesprekken plaats, waarmee de monitor de kwaliteitsmeting en de aansluitende coaching uitvoert. Vooraf dient duidelijk te zijn of het gaat om procescontrole en/of om beoordeling van individuele medewerkers; goedkeuring door de OR is daarmee onderdeel van de ontwikkeling

21 Resultaten Een BMW-breed gedragen set van servicenormen voor alle kanalen, die zijn vastgelegd in een kwaliteitshandvest; Een geformaliseerde werkinstructie kwaliteitsmonitoring en inbedding van kwaliteitsmonitoring in de dagelijkse operatie; Een set van KPI s voor de afhandeling van klantcontacten en inbedding van besturing in de dagelijkse en tactische operatie Deelplan 2: Dienstverlening op afspraak en opstellen bezettingsschema s en planning Toelichting a. Met dienstverlening op afspraak kan een burger wachttijden voorkomen. Voor de bedrijfsvoering leidt dienstverlening op afspraak tot een vlakke(re) productieplanning (met minder en kleinere pieken tot gevolg); b. Uitdenken en invullen wat geschikte openingstijden zijn die aansluiten bij de behoefte van de burger; c. De mogelijke aanpassing van de openingstijden en de invoering van de dienstverlening op afspraak heeft gevolgen voor de bezetting. De gevolgen dienen in beeld gebracht te worden; d. Afhandelen van klantcontact binnen de servicenormen vraagt om bezettingsroosters die de te verwachten productie volgen. Hiermee worden de bezetting en de gevraagde dienstverlening beter op elkaar afgestemd. De planning en bezetting moeten structureel als taak in het KCC worden belegd. Uitkomst ontwerp sessies We gaan werken op afspraak mogelijk maken; korter wachten en betere dienstverlening. Als het KCC de agenda s kan beheren van medewerkers die klantcontacten hebben, bijvoorbeeld de consulenten en burgerzaken, dan leidt dit tot vaker direct geholpen en minder terugbellers. Resultaten Een gemeentebreed gedragen herziening van de openingstijden en openingstijden voor dienstverlening op afspraak; Een productieplanning en bezettingsrooster wordt gemaakt voor alle kanalen; De planning en het bezettingsrooster zijn belegd en ingebed in de dagelijkse werkzaamheden Deelplan 3: Invoeren en Antwoord Toelichting Uitkomst ontwerp sessies Resultaten Onderzocht gaat worden of we in de BMW-gemeenten gebruik gaan maken van één nummer, het 14+netnummer Antwoord of dat van de bestaande telefoonnummers gebruik gemaakt kan blijven worden. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de burgers één duidelijke ingang hebben. Voor Bedum geldt dat een deel van het verkeer via binnen zal komen zodra de stad Groningen met dit nummer van start gaat. Het herkennen en doorzetten van gesprekken vindt plaats met behulp van een spraakapplicatie: Noem nu de naam van de gemeente waarmee u wilt spreken Ambtelijk is weinig animo om zwaar in te zetten op een communicatiecampagne rondom de 14-nummers. We gaan de 14-nummers technisch operationeel maken; burgers die bekend zijn met dit fenomeen krijgen zo toch contact met onze gemeenten. Onze gemeenten zijn bereikbaar via 14-nummers: en en de bestaande nummers. 21

22 4.2 Activiteiten en reikwijdte van het project: Producten, diensten en kanalen Deelplan 4. Vaststellen KCC-producten en -diensten Toelichting a. Bepalen welk gedeelte van het proces van elk van de producten en diensten door het KCC wordt uitgevoerd en welk gedeelte door de vakafdeling; b. Uitwerken wat elk van de groepen aan producten en diensten betekent voor het KCC, en organiseren dat de betreffende vakafdeling ook daadwerkelijk volgens de KCC-werkwijze werkt; c. Gestart wordt met een pilot en vervolgens vindt de verdere fasering plaats. In 2015 zijn alle producten en diensten KCC-proof en zijn de vakafdelingen volgens de KCC-werkwijze georganiseerd; d. Nulmeting, met doorkijk: top 20 in het begin, groeiend naar 80% direct. Op basis daarvan (toekomstvaste) inrichtingskeuzes maken. Uitkomst ontwerp sessies De volgorde voor aansluiting op samenwerking met het KCC wordt bepaald door: veel gevraagde producten eerst en de kanalen waar de grootste verandering merkbaar is eerst (digitaal en telefoon dus): Telefonie o o o Digitaal kanaal: o Starten met: Algemene informatie Burgerzaken Meldingen openbare ruimte Klantreacties en suggesties Daarna (ca. 6 maanden na de start weer andere producten toevoegen aan KCC, maar volgorde nog te bepalen): Zorg (wanneer is de kanteling en regiosamenwerking voldoende afgerond?) Belastingen Economische Zaken, Bedrijvenloket Werk en inkomen laten we vooralsnog eigen (keten)integratie doorlopen, maar de frontofficetaken zullen op enig moment naar het KCC overgeheveld worden. Starten met ca. 10 formulieren met workflow; status in MijnOverheid.nl o In 2012 doorontwikkelen met ca. 20 formulieren, waarvan dan 5 (veelgevraagde!) producten automatisch in het zaaksysteem komen; Post en de startdatum voor het digitaliseren van de post (en daarmee ook ) wordt bepaald door de mogelijkheden ( budget en interne uren). De wil is om ook hiermee in 2011 een aanvang te maken. Resultaten In 2015 zijn alle afdelingen uitgelijnd op de KCC-werkwijze; Een indeling van producten en diensten in typen, een KCC-werkwijze voor elk type en een plan van aanpak voor invoering van de KCC-werkwijze per product of dienst. 22

23 4.3 Activiteiten en reikwijdte van het project: Processen, besturing en organisatie Deelplan 5. Uitlijnen kanalen en processen KCC en inrichten kanaalsturing Toelichting a. Onderbrengen van de kanalen in de KCC-organisatie en uitlijnen van de organisatie en processen binnen het kanaal op de KCC-werkwijze en organisatie. Het betreft de kanalen balie, telefonie, post, mail en internet (website); b. Onderzoeken of er nog andere wijzen zijn waarop contact met de burgers plaatsvindt; c. Helder en gedeeld beeld krijgen van de processen en werking van het KCC; d. Uitdenken en invullen van de wijze waarop kanaalsturing wordt ingezet. Uitkomst ontwerp sessies Voor de KCC organisatie (met bijpassend besturingsmodel) hebben we een concept: Maand Dir B Dir M Dir W Week Kwartaal Vakafd1 Vakafd2 Vakafd3 Beheerprocessen van het KCC (= staf) Implementatie nieuwe producten en diensten Procescontrole en verbetering (variatie) Voorspellen etc Kwaliteitsmonitoring Rapportages Privacybeschermin g Functioneel beheer Formulieren, workflows, gebruikersbeheer Contentbeheer Telef Maandelijks overleg Balies Digitale producten, post Medewerkers: (minimaal) maandelijks monitoring en coaching # KPI s o o Nog te maken keuze: Kiezen we voor één KCC-manager? Naar verwachting te ondersteunen door een waarnemer (wordt dat een senior medewerker?); We verwachten uit te komen op aparte functies voor telefoon+balie naast digitale post+ ; Kanaalsturing is wenselijk: uiteraard blijven voorkeuren van burgers zo veel mogelijk leidend, maar de voordelen van het digitale kanaal zijn helder: 24/7, tegen op termijn lagere kosten per transactie ; De openingstijden verschillen nu nog per gemeente. Resultaten De kanalen: telefonie, post, mail, internet en mogelijke andere zijn uitgelijnd en er is een gedragen (drie gemeenten) visie op kanaalsturing met bijbehorende werkinstructie. Kanaalsturing is ingebed in de dagelijkse werkzaamheden. 4.4 Activiteiten en reikwijdte van het project: Systemen en informatie Deelplan 6: Verzorgen huisvesting Toelichting Onderzocht wordt wat de gevolgen zijn voor de huisvesting. 23

24 Uitkomst ontwerp sessies Ook voor de balies zijn we onderweg naar één loket (=één ruimte) per gemeentehuis. De drie gemeenten hebben elk hun wensen en mogelijkheden: Bedum kent nu nog meerdere loketten, over meerdere etages, maar beneden is ruimte (links naast Burgerzaken) om de baliedienstverlening te clusteren; De Marne zou met een te maken- doorgang naar de backoffice Burgerzaken een KCC ruimte kunnen creëren: de eerste lijn waar nu de receptie is en de telefonistenrol om de hoek. Zo kunnen medewerkers snel van rol wisselen, maar worden klantgesprekken voortaan buiten het zicht van bezoekers gevoerd; Voor Winsum is verplaatsing naar waar nu de brandweerkazerne is mogelijk een optie. Een haalbaarheidsonderzoek moet daar duidelijkheid over geven. Resultaten Huisvestingsplan KCC-telefonie: vooralsnog op drie locaties; Huisvestingsplan balies, inclusief begroting en voorstel ter besluitvorming voor de colleges; Huisvestingsplan Post: dit maakt onderdeel uit van een separaat plan voor digitalisering post Deelplan 7: Telefoonsysteem Toelichting Uitkomst ontwerp sessies Onderzoeken of de huidige telefooncentrales de gewenste KCC-functionaliteit ondersteunen. In 3.4 toonden we al een processchema voor telefonie. De kernpunten: In 2011 zullen de gemeenten hun eigen telefonische bereikbaarheid nog zelf verzorgen; Het koppelen van de telefooncentrales zou intern bellen tussen de gemeenten mogelijk maken. We doen op korte termijn een onderzoek naar kosten en opbrengsten; We werken in 2011 een business case uit: een vergelijk van oplossingsrichtingen om te komen tot een gekoppelde telefonische opvang, waarmee medewerkers van het KCC bij elk van de drie gemeenten kunnen werken. Inzicht in de beschikbaarheid van medewerkers is nog relatief nieuw, maar wordt belangrijker: als we moeten doorverbinden, dan willen we zien wie de vraag kan beantwoorden en of deze collega beschikbaar is. Hiervoor is een keuze te maken. De centrale van De Marne ondersteunt deze functionaliteit, maar een mogelijk alternatief is om aanwezigheid als onderdeel van het Microsoft Office pakket te kiezen (OCS/Lync). Deze functionaliteit maakt het werken minder locatiegebonden en maakt Het Nieuwe Werken (plaats- en tijdonafhankelijk werken) mede mogelijk. Resultaten Voorstel voor telefoontechnische samenwerking tussen B, M en W, met daarin de benodigde functionaliteit voor het KCC Voorstel voor het inzichtelijk maken van beschikbaarheid. 24

25 4.4.3 Deelplan 8: Digitalisering post Toelichting Uitkomst ontwerp sessies B, M en W kennen nu nog een papieren postproces. Hier ligt dus een mooie kans voor het verbreden van de samenwerking. De impact van het digitaliseren is naar verwachting fors, maar aanzienlijk kleiner dan wanneer we enkele jaren geleden hiermee gestart waren (we volgen slim en daarmee beter betaalbaar); De startdatum voor het digitaliseren van de post (en daarmee ook ) wordt bepaald door de impact (geld en interne uren). De wil is om ook hiermee in 2011 een aanvang te maken. Resultaten Midden 2011 een plan van aanpak (dit plan is onderdeel van het plan van aanpak, maar post valt buiten de financiële reikwijdte van dit KCC-voorstel; Eind 2012 handelen we post af middels het zaaksysteem en een ondersteunend document management systeem (DMS) Deelplan 9: Bezoekersgeleiding Toelichting Uitkomst ontwerp sessies Onder bezoekersgeleiding verstaan we het leiden van de bezoeker naar de behandelende ambtenaar, in spreektaal de bonnetjes. Dit vraagt allereerst inzicht in de nu toegepaste systemen. Bezoekersgeleidingssystemen ondersteunen de KCC-processen, waaronder dienstverlening op afspraak en het opleveren van management informatie. Naarmate de inzet van medewerkers beter aansluit bij de verdeling van bezoekers over de openingstijden neemt de noodzaak voor het gebruik van bonnetjes met volgnummers af; Werken op afspraak helpt om de verdeling van bezoekers af te vlakken. De focus ligt dus op het voorkomen van wachtrijen. Resultaten Mogelijkheid voor werken op afspraak; Vermindering van wachtrijen. 25

26 4.4.5 Deelplan 10: Werkend krijgen KCC-systeem en midoffice Toelichting Het KCC moet over informatie beschikken. Men moet over informatie van de klant, over lopende of afgehandelde aanvragen, over geldende beleidsregels en algemene informatie kunnen beschikken. Kortom, de organisatie moet transparant worden en informatie moet daar waar het nodig is beschikbaar zijn. In de huidige situatie beschikt vaak alleen de eigen afdeling (of zelfs één medewerker) over specifieke informatie en kan hij/zij alleen de klant helpen. Dit betekent dat de gemeente informatiesystemen gaat invoeren waarmee het over afdelingen heen informatie gaat verzamelen en gebruiken. Dit noemen we de frontoffice (het KCC dus) en midoffice. Eventuele workflow-ondersteuning (buiten de vakapplicaties) is onderdeel van de midoffice en maakt daarmee deel uit van dit deelproject. Uitkomst We zien goede mogelijkheden voor een nuchtere insteek: ontwerp sessies o De tijd werkt hier in ons voordeel: oplossingen worden beter en goedkoper; o Investeren alleen als we interessant verdienmodel zien; GBA is randvoorwaarde voor meldingen en klanthistorie; We verwachten met een uitbreiding op de nieuwe website (GemeenteOplossingen) ook goede ondersteuning aan KCC-medewerkers te bieden; Binnen het project zullen we een keuze maken voor een zaaksysteem (gesorteerd): 1. Kunnen we SquitXO hiervoor inzetten? We hebben dat recent aangeschaft; 2. Idem, TopDesk; 3. Als 1 en 2 niet blijken te passen, zullen we ons richten op de aanschaf van een lichte, relatief betaalbare oplossing. Resultaten KCC-systeem en midoffice operationeel volgens een groeimodel: steeds meer producten en diensten worden ondersteund Deelplan 11: Opzetten kennismanagement Toelichting Aanbieden van de correcte antwoorden op de meest gestelde vragen zodanig dat de antwoorden snel en makkelijk te vinden zijn. Een kennisbank (is een systeem) deze kennis naar de verschillende kanalen. Hierdoor borgen we uniforme vraagbeantwoording over de kanalen heen. Dit deelproject omvat de technische voorziening, maar ook de implementatie van een contentbeheerproces en het initieel actualiseren. 26

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept West Maas en Waal -onderweg naar onze dienstverlening van 2015-

Dienstverleningsconcept West Maas en Waal -onderweg naar onze dienstverlening van 2015- Beneden-Leeuwen, April 2010 College gemeente West Maas en Waal Steller: Jan de Bruijn Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 Leveren van prestaties 6 Producten, diensten en kanalen 7 Processen, organisatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013 Plan van Aanpak Klant Contact Centrum 2013 15 januari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Routekaart Dienstverlening... 3 3. Mijlpalen 2012... 4 4. Niet gerealiseerde activiteiten fase 2 (2012)...

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Business case Dienstverlening 2012

Business case Dienstverlening 2012 Business case Dienstverlening 2012 Inhoud & proces 9 december 2010 Peter de Jong Henk de Graaf Opzet presentatie 1. Wat ging vooraf: 2006-2010 Programma Dienstverlening 2. De opzet van de Businesscase

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze. R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem

Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze. R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem Een nieuwe gemeente Per 1 januari 2009: nieuwe gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

In dit voorstel wordt een volgende stap voorgesteld: service- en dienstverlening op afspraak met beperkte vrije inloop.

In dit voorstel wordt een volgende stap voorgesteld: service- en dienstverlening op afspraak met beperkte vrije inloop. Collegevoorstel Inleiding De gemeente Heusden probeert binnen de bestaande mogelijkheden continu de dienstverlening aan haar klanten, de burgers van de gemeente Heusden, te verbeteren. Leidraad hierbij

Nadere informatie

Onderwerp: Doorontwikkeling gemeentelijke dienstverlening en het kwaliteitshandvest

Onderwerp: Doorontwikkeling gemeentelijke dienstverlening en het kwaliteitshandvest Gemeenteraad Ridderkerk ambtenaar : Mw. M.J.I. Rietdijk uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 396 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/06829 email : info@ridderkerk.nl bijlage(n) : Ridderkerk, 5 oktober

Nadere informatie

MEMO. Van : College van B&W Datum : 5 januari 2010 Afdeling : Onderwerp : Informatie project dienstverlening

MEMO. Van : College van B&W Datum : 5 januari 2010 Afdeling : Onderwerp : Informatie project dienstverlening Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : College van B&W Datum : 5 januari 2010 Afdeling : Onderwerp : Informatie project dienstverlening De gemeente werkt aan de verbetering van haar dienstverlening. In september

Nadere informatie

Blik op de overheidsdienstverlening in 2020. Alex Lambregts

Blik op de overheidsdienstverlening in 2020. Alex Lambregts Blik op de overheidsdienstverlening in 2020 Alex Lambregts Jorritsma/Antwoord: steen in de vijver; beweging en vernieuwing rimpelingen doven uit 1 steen niet genoeg Wat is er verder nodig? Probleemstelling

Nadere informatie

One stop shop: KCC Almere

One stop shop: KCC Almere One stop shop: KCC Almere Samenstellers: Datum: Versie: Alexandra Asbroek Mei 2008 0.2 Congres Digital Display 17-9-2009 André Drenth Waar gaan we het over hebben? Filmpje KCC Almere Voorbeeld proces meldingen

Nadere informatie

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013.

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Bijlage 2. Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Aanleiding In de perspectiefnota 2012 (Bijlage 6: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) is voorgesteld

Nadere informatie

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006 Missie, visie, kernwaarden, Vaststellen visie en Augustus Januari mijlpaal 1 missie De notitie Visie, missie & Strategie is door de raad op 29-09 05 vastgesteld. De notitie is op basis van gesprekken in

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

Doorontwikkeling Dienstverlening Boxtel 2014.

Doorontwikkeling Dienstverlening Boxtel 2014. Doorontwikkeling Dienstverlening Boxtel 2014. De gemeente Boxtel werkt hard aan het verbeteren van de dienstverlening. In lijn met landelijke ontwikkelingen, zoals de visie van de commissie Jorritsma op

Nadere informatie

Gemeente Venray. Ontwerpplan KCC

Gemeente Venray. Ontwerpplan KCC Gemeente Venray Ontwerpplan KCC 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Management samenvatting... 3 3 Projectdefinitie... 7 3.1 Achtergrond... 7 3.2 Visie... 9 3.3 Aanpak en fasering... 10 3.3.1 Antwoord

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad gemeente Eindhoven Klantcontactcentrum Raadsnummer OC).Rggy8.OOr Inboeknummer o9bstoao74 Dossiernummer 945 352 3 november 29 Informatienota voor de raad Betreft Dienstverleningsmonitor, de g effectmeting.

Nadere informatie

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Uitgangspunten OS-traject, geïnspireerd op beleidsdoelstellingen Kwalitatieve, klantvriendelijke

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord 15 m2014

Gemeente heeft Antwoord 15 m2014 Gemeente heeft Antwoord 15 m2014 uitvoering decentralisaties in Peel 6.1 2 Agenda Peel 6.1 Gemeente heeft antwoord 3 D s: WMO, Jeugd en AWBZ Aanpak en bevindingen Doen en niet doen Wat komt er op ons af

Nadere informatie

Implementatie Dienstverleningsconcept Van Antwoord fase 1 naar 3

Implementatie Dienstverleningsconcept Van Antwoord fase 1 naar 3 Programma dienstverlening Bloemendaal heeft Antwoord Implementatie Dienstverleningsconcept 2009 2012 Van Antwoord fase 1 naar 3 Registratienummer: 2009028183 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Management

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

KCC: : noodzaak tot samenwerking?

KCC: : noodzaak tot samenwerking? KCC: : noodzaak tot samenwerking? Simon Rijsdijk Concernadviseur gemeente Etten-Leur vice-voorzitter voorzitter Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB( NVVB) Opbouw presentatie Antwoord : hoe het

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer:

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 1. Onderwerp: Zero based budgeting, thema dienstverlening 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltijd

Nadere informatie

Actieplan Publieksdienstverlening Attent Amersfoort. 28 mei 2009

Actieplan Publieksdienstverlening Attent Amersfoort. 28 mei 2009 Actieplan Publieksdienstverlening Attent Amersfoort 28 mei 2009 Aanleiding Ambitie college: met dienstverlening boven het landelijk gemiddelde (blijven) scoren. Lopende initiatieven kunnen elkaar meer

Nadere informatie

Startnotitie Klant Contact Centrum (KCC)

Startnotitie Klant Contact Centrum (KCC) Startnotitie Klant Contact Centrum (KCC) Auteur/steller: M.B. Dekker Versie: 1.0 Datum 16 oktober 2006 1. Inleiding 1.1 Aanleiding voor het project Burgers en ondernemers kunnen niet altijd hun weg vinden

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling

Nadere informatie

CWI Service. Dienstverlening in multichannel perspectief

CWI Service. Dienstverlening in multichannel perspectief CWI Service Dienstverlening in multichannel perspectief Menno Dekenga, manager CWI Service Bas Hoondert, projectmanager implementatie Minisymposium M&I/Partners 18 juni 2007 CWI Service Dienstverlening

Nadere informatie

Het fluïde Klantcontactcentrum van Haarlem twee jaar na invoering

Het fluïde Klantcontactcentrum van Haarlem twee jaar na invoering Het fluïde Klantcontactcentrum van Haarlem twee jaar na invoering Heleen Agterhuis Hoofdafdelingsmanager Dienstverlening 023 5113119 hmagterhuis@haarlem.nl Haarlemse KCC-case Uitgangssituatie (2006) Aanleidingen

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Dienstverlening: Steeds meer met minder Hoe doe je dat? Slotbijeenkomt Benchmark Publiekszaken 2013. November 2013 1

Dienstverlening: Steeds meer met minder Hoe doe je dat? Slotbijeenkomt Benchmark Publiekszaken 2013. November 2013 1 Dienstverlening: Steeds meer met minder Hoe doe je dat? Slotbijeenkomt Benchmark Publiekszaken 2013 November 2013 1 i- NUP Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid Vormt de

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015 Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept 12 november 2015 Programma Waarom doen we het ook al weer? Wat is onze ambitie? Tot nu toe behaalde resultaten Communicatie Servicenormen

Nadere informatie

Tynaarlo geeft Antwoord!

Tynaarlo geeft Antwoord! Tynaarlo geeft Antwoord! Een visiedocument voor de gemeente Tynaarlo om te komen tot Overheid heeft Antwoord Versie 1.0 Vries augustus 2009 Edwin Sikkens Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Onze visie op

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

MeeAnder. Vraaggerichte Dienstverlening gemeente Landerd

MeeAnder. Vraaggerichte Dienstverlening gemeente Landerd Vraaggerichte Dienstverlening gemeente Landerd MeeAnder De gemeente Landerd kan niet de wind veranderen maar kan wel zelf bepalen hoe ze de zeilen zet Gemeenteraad 19 mei 2009 Doelstellingen De overheid

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Visiedocument. Eén in Dienstverlening

Visiedocument. Eén in Dienstverlening Visiedocument Eén in Dienstverlening 1 Inleiding Sinds 2008 hebben onder andere de volgende ontwikkelingen een nieuw licht geworpen op de dienstverlening door de gemeente Heerenveen: Nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

31 oktober 2013 NMKG. Programma Dienstverlening

31 oktober 2013 NMKG. Programma Dienstverlening 31 oktober 2013 NMKG Programma Dienstverlening September 2013 Klacht nav mailing WSJG WSJG U had zich de kosten kunnen besparen als u beter luistert naar uw inwoners die u dagelijks spreekt. Als goed georganiseerde

Nadere informatie

Omschrijving Resultaat Tijdpad Budget Trekker. In het najaar 2017 zal er een toptaken- schil over de huidige website ontwikkeld worden.

Omschrijving Resultaat Tijdpad Budget Trekker. In het najaar 2017 zal er een toptaken- schil over de huidige website ontwikkeld worden. ACTIEPLAN Dienstverlening 2015-2017 Ambities doelen 1. Alles digitaal, tenzij. Projecten en/of lijnactiviteiten Top taken website Omschrijving Resultaat Tijdpad Budget Trekker Een toptaken- website betekent

Nadere informatie

12 januari Beantwoording s door gemeente Venray

12 januari Beantwoording  s door gemeente Venray 12 januari 2016 Beantwoording e-mails door gemeente Venray 1 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Trudy Tönnissen, Senior beleidsmedewerker team BRP In samenwerking met Jolanda

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief commissies

Aanbiedingsbrief commissies Aanbiedingsbrief commissies Van College Voor Commissie Bestuur en Middelen Datum 11 april 2013 Onderwerp Openingstijden en werken op afspraak. Registratienummer 13.007350 Ter kennisneming. Onderwerp Openingstijden

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN

Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN Project 112238 Versie 01 / 8 augustus 2014 Voor u ligt de impressie van de Benchmark KCC Woningcorporaties 2014. Dit document geeft een anonieme,

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 45/2011 Datum : 14 maart 2011 B&W datum : n.v.t. Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Beantwoording CDA vragen betreffende Mid-office Aanleiding Vragen CDA fractie

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

professioneel wij presenteren u...

professioneel wij presenteren u... wij presenteren u... Op weg naar een klantcontactcentrum. Uitgangspunten voor Zwolle 1. Visie Zwolle op dienstverlening (januari 2007) 2. Nationaal uitvoeringsprogramma kabinet Balkenende (zomer 2008)

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Routekaart Inrichting Dienstverlening Gemeente Winsum 2012-2015 Concept - versie 3. Novostar Publieke Dienstverlening 18 april 2012 Sieka Geldof

Routekaart Inrichting Dienstverlening Gemeente Winsum 2012-2015 Concept - versie 3. Novostar Publieke Dienstverlening 18 april 2012 Sieka Geldof Routekaart Inrichting Dienstverlening Gemeente Winsum - 2015 Concept - versie 3 Novostar Publieke Dienstverlening 18 april Sieka Geldof Routekaart inrichting dienstverlening gemeente Winsum Pagina 1 1.

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept provincie Drenthe

Dienstverleningsconcept provincie Drenthe Dienstverleningsconcept provincie Drenthe definitief 1. Aanleiding Eén van de paragrafen van het bestuursakkoord 2008 2011 tussen Rijk en provincies besteedt aandacht aan de kwaliteit van dienstverlening

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

White Paper telefonische bereikbaarheid in de Zorg

White Paper telefonische bereikbaarheid in de Zorg Quality Support BV Wagenhoeve 57 3992 PB Houten Postbus 279 3990 GB HOUTEN T 030 63 522 75 K.v.K. Utrecht nr. 30192231 NL75ABNA0630730458 White Paper telefonische bereikbaarheid in de Zorg Een goede organisatie

Nadere informatie

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015 Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept 12 november 2015 Programma Waarom doen we het ook al weer? Wat is onze ambitie? Tot nu toe behaalde resultaten Communicatie Servicenormen

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Kaders van dienstverlening

Kaders van dienstverlening Naar een dienstverleningsconcept gemeente Hengelo (v1.1) Dienstverlening is jouw kennis, houding en gedrag waarmee je de inwoner of organisatie tegemoet treedt. In- en aanleiding We zien onze samenleving

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

STERK voor de burger

STERK voor de burger STERK voor de burger Eindrapportage STERK 2012-2015 Themaraad Nederweert, STERK in dienstverlening 19 januari 2015 N113 Eindrapportage STERK 20141216 Eindrapportage STERK In vogelvlucht: STERK: Snel, Transparant,

Nadere informatie

Advies aan college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Advies aan college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren Advies aan college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren Portefeuillehouder(s) F. Veenstra Datum voorstel: 19 april 2016 Besluit Raad: Nee T.k.n. Raad: Ja Zaaknummer: 194024846 Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Afdeling KlantContactCentrum

Afdeling KlantContactCentrum Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling KlantContactCentrum team Staf ons kenmerk

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling KCC Samenwerking front- en backoffice. Samen het antwoord

Programma doorontwikkeling KCC Samenwerking front- en backoffice. Samen het antwoord Programma doorontwikkeling KCC Samenwerking front- en backoffice Samen het antwoord 1 MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING... 3 1.2 RAAKVLAKKEN... 4 1.3 DEELPROJECTEN... 4 1.4 PROGRAMMASTRUCTUUR...

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie