Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr Datum verantwoordelijken datum paraaf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3915414 Datum 07-10-2011 verantwoordelijken datum paraaf"

Transcriptie

1 Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: DIA/PD/BE M.J.M. Huurdeman User-id: HUUJ Tel: 4597 Onderwerp: PROGRAMMA AMERSFOORT 2.0 Toelichting: In het coalitieakkoord wordt in het hoofdstuk `bestuursstijl' aangekondigd dat op een aantal ontwikkelingen zal worden ingespeeld met Amersfoort 2.0. Dit is nu uitgewerkt in een programmaplan Amersfoort 2.0. In dit plan beschrijven we ambities en acties langs drie sporen: Interactie 2.0, Attent Amersfoort 2.0 en Het Nieuwe Werken. Het college besluit: 1. In te stemmen met het programmaplan Amersfoort 2.0; 2. de raadsinformatiebrief Programma Amersfoort 2.0 vast te stellen. Reg.nr Datum verantwoordelijken datum paraaf.. sectorcontroller directeur sector directeur sector juridisch advies gemeentecontroller staf A2.0 d.d Collegebehandeling agendastuk hamerstuk geheim embargo datum: tijd: vergadering datum agd.pnt paraaf secretaris Hamerstuk akkoord secretaris burgemeester weth. Boeve weth. Buijtelaar weth. Van 't Erve weth. Tigelaar weth. Van t Erve Advies De Raad De Ronde Het Besluit Raadsinformatiebrief geen Peiling Voorbereiding besluit Collegebesluit d.d.: conform aangehouden vervallen

2 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 11 oktober 2011 Portefeuillehouder : Wethouder S. van 't Erve Programma : Amersfoort 2.0 TITEL Programma Amersfoort 2.0 KENNISNEMEN VAN Het programmaplan Amersfoort 2.0. AANLEIDING In het coalitieakkoord wordt in het hoofdstuk bestuursstijl aangekondigd dat op een aantal ontwikkelingen in zal worden gespeeld met Amersfoort 2.0. Wij hebben het programmaplan Amersfoort 2.0 vastgesteld %20Het%20programmaplan%20Amersfoort%202.0.pdf. KERNBOODSCHAP In het programmaplan Amersfoort 2.0 worden de acties langs drie sporen verder uitgewerkt: Interactie 2.0, Attent Amersfoort 2.0 en het Nieuwe Werken. De sporen verschillen inhoudelijk maar hebben ook veel gemeen. Of het nou gaat over hoe we luisteren naar en samenwerken met de stad, hoe we onze dienstverlening inrichten en op het stadhuis ons werk organiseren: het moet slimmer, opener, méér gericht op samenwerking en efficiënter. 1. Interactie 2.0 Daarbij gaat het in de eerste plaats om de wens om te komen tot een andere, eigentijdse bestuursstijl, die meer ruimte geeft aan de eigen kracht van burgers in de stad en in bescheidenheid over de rol van de overheid. Het eerste spoor in het programma noemen we Interactie 2.0. Onze ambitie op dit spoor is een open, transparante, aanspreekbare gemeente zijn. Eén die verbindt, stimuleert en faciliteert. Die ruimte en vertrouwen geeft aan initiatieven van bewoners en ondernemers. Dit betekent in de eerste plaats dat we méér gebruik gaan maken en experimenteren met 2.0 technieken. Via Twitter en Hyves, de digitale nieuwsbrief, online video s en chatten met en webcare door het KCC. Verder zetten we in op het verder stimuleren van 2.0 in de stad via o.a. Fiber to the home, breedbanddiensten (wijk TV) en pilots in het kader van Amersfoort Breed. En zoeken we tot slot naar nieuwe 2.0 participatievormen, bijvoorbeeld rond het WMO beleidskader (in de vorm van een groep op LinkedIn Zorg Nieuwe Stijl Amersfoort ), online accountmanagement via een digitaal platform waar ondernemers en gemeente elkaar kunnen ontmoeten en de digitale community rond de bereikbaarheid van Amersfoort West. Hierin werken we samen met een participatiegroep aan een oplossing om de bereikbaarheid van dit deel van de stad te verbeteren: crowdsourcing dus. Op de site kunnen bewoners, bedrijven, weggebruikers en belangstellenden hun ideeën en wensen uitwisselen met andere deelnemers aan de community. Een nieuwe visie op online media leidt tot een groot aantal acties en verbeteringen die deels ook al worden uitgevoerd. Veel digitale innovaties kunnen snel worden ingevoerd. Zo kan de gemeentelijke website flink verbeteren met het invoeren van een nieuw beheersysteem (CMS) begin 2012 en wordt Inlichtingen bij: M.J.M. Huurdeman, DIA/PD, (033)

3 raadsinformatiebrief pagina 2 de homepage meer een portal voor de stad en niet enkel voor de gemeente. Andere verbeteringen volgen, zoals het bijeenbrengen van maatschappelijke vraag en aanbod van bijvoorbeeld accommodatie voor welzijnsactiviteiten via een digitale marktplaats. In 2012 herijken we bovendien het communicatiebeleidskader. 2. Attent Amersfoort 2.0 Het tweede spoor binnen Amersfoort 2.0 gaat vooral over de gemeentelijke dienstverlening. Hierover staat in het akkoord: de Amersfoortse attente ambtenaar is een civil servant die weet dat burgers centraal staan. Het inzetten van ICT kan de dienstverlening op peil houden in tijden van bezuiniging. Ook in het efficiënter omgaan met contacten tussen Amersfoorters en hun gemeente willen wij een besparing realiseren. En: wij zoeken een nieuw evenwicht tussen regels en maatwerk, waarbij het vaker aankomt op professionele beoordeling en gezond verstand. Dus minder bureaucratie en grotere slagvaardigheid. Het tweede spoor noemen we Attent Amersfoort 2.0 en kent twee belangrijke ambities. De eerste is: goede dienstverlening tegen lagere kosten. Naar onze overtuiging hoeft meer efficiency niet ten koste te gaan van de kwaliteit van de dienstverlening, integendeel. We willen zoveel mogelijk klantcontacten in één keer goed afdoen: dat is goed voor de klant en wel zo efficiënt. Dit vraagt om het verder professionaliseren van de afhandeling van onze klantcontacten, onder andere door ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) verder uit te bouwen. We gaan méér gemeentelijke afdelingen op het KCC aansluiten en daar steeds meer vragen in één keer goed beantwoorden. Dat vraagt wel dat we ons KCC beter gaan toerusten, o.a. met een zogenaamd klant contact systeem. Genoemde ambitie vraagt ook dat we verder doorpakken op het punt van digitalisering, kanaalintegratie en kanaalsturing. Bij het verder uitbouwen van onze digitale dienstverlening denken we o.a. aan het verhuisproces bij Burgerzaken, de digitalisering van de burgerlijke stand (aangifte geboorte, huwelijk, overlijden), de meldingen openbare ruimte, het vergunningproces bij VTH en het vernieuwen en verbeteren van een aantal digitale formulieren. Vervolgens bekijken we hoe we onze klanten kunnen verleiden om daar dan ook daadwerkelijk gebruik van te maken. De tweede ambitie van Attent Amersfoort 2.0 is: het reduceren van ongemak door minder regels en lagere administratieve lasten. Hierbij gaat het om het voorkomen van onnodige handelingen. Dat kan door te dereguleren (waardoor je een vergunning niet meer hoeft aan te vragen), het hergebruik van gegevens (waardoor je ze niet nog een keer hoeft te vragen) en door het slimmer inrichten van processen. Op dit punt is er al veel in gang gezet, zie de RIB over deregulering en dienstverlening van 30 november 2010 ( ). We geven o.a. het (verder) uitvoering aan het BMC advies Amersfoort Attent én Ontregeld maar willen in het kader van Amersfoort 2.0 ook verder doorpakken. Door het VNG programma minder regels, meer service zijn tal van voorbeelden verzameld van hoe de administratieve lastendruk door gemeenten kan worden verminderd. We bekijken welke ook in Amersfoort toepasbaar zijn en geven hier uitvoering aan: voor 2012 willen we dit doen bij minimaal 5 producten en/of diensten. 3. Het Nieuwe Werken Het derde spoor gaat over Het Nieuwe Werken (HNW). In het coalitieakkoord wordt de ambitie uitgesproken om te komen tot een meer slagvaardige organisatie: Een flexibeler ambtelijke organisatie met gedigitaliseerde werkprocessen komt uit met minder managers en minder werkplekken. Flexwerken levert op termijn een besparing op. Hieraan geven we vorm door de gemeentelijke organisatie in te gaan richten en faciliteren volgens de filosofie van HNW. Er zijn méér aanleidingen om met HNW aan de slag te gaan dan het coalitieakkoord alleen. Het huidige stadhuiscomplex sterk verouderd is en moet worden gerenoveerd. De noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw voor de overgang naar een nieuw huisvestingsconcept volgens de filosofie van HNW kan worden gecombineerd met de renovatiebeurt die hoe dan ook moet worden

4 raadsinformatiebrief pagina 3 uitgevoerd. Hiermee kan een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro per jaar worden bespaard. De raad heeft op 31 mei 2011 ingestemd met dit bezuinigingsvoorstel. HNW staat vooral voor een andere visie op (samen)werken. De medewerkers van de gemeente Amersfoort krijgen meer professionele ruimte om hun talenten optimaal in te zetten voor de stad en haar inwoners. Zij krijgen de vrijheid om binnen afgesproken grenzen - te bepalen hoe, waar, wanneer en met wie ze werken om de afgesproken resultaten te behalen. Daardoor kan het werk effectiever, efficiënter en plezieriger worden georganiseerd. Daarbij gaat het niet alleen om aanpassingen in gebouw en ICT maar ook over de bedrijfscultuur en aansturing. Gebouw, Gegevens en Gedrag (de drie G s) worden in samenhang opgepakt. Daarmee willen we bereiken dat: we als werkgever aantrekkelijk blijven voor huidige en toekomstige medewerkers; de gemeentelijke organisatie (nog) slagvaardiger, flexibeler, transparanter en efficiënter wordt; de bezuinigingstaakstelling op huisvesting wordt gerealiseerd (structureel bijna 1 miljoen per jaar); we een bijdrage leveren aan duurzaam en bereikbaar Amersfoort. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat het werken volgens de filosofie van HNW ook een bijdrage levert aan de andere twee sporen van Amersfoort2.0: anders en beter samenwerken met de stad en het efficiënter en professioneler afhandelen van klantcontacten. Informatiebeveiliging Méér digitale interactie en de met HNW samengaande openheid vraagt ook om adequate beveiliging. Online veiligheid is momenteel volop in het nieuws. In de beleidsnota informatiebeveiliging hebben we een stelsel van maatregelen vastgesteld om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van onze gegevens en informatiesystemen te waarborgen. We zijn en blijven zeer alert op eventuele risico's en zullen die zo goed mogelijk beheersen. Met regelmaat laten wij onze beveiliging ook extern toetsen. Financiële consequenties Zoals gezegd moet het huidige stadhuiscomplex worden gerenoveerd. Deze renovatie combineren we met de overgang naar een nieuw huisvestingsconcept volgens de filosofie van HNW. Renovatie en aanpassingen ten behoeve van een innovatief huisvestingsconcept vragen om een investering van ruim 20 miljoen euro. Met de uitvoering van dit project wordt op termijn (vanaf 2014) een jaarlijkse besparing bereikt van rond de 1 miljoen euro per jaar. In de aan u voorgelegde bezuinigingsvoorstellen in het kader van de begroting is hiermee reeds rekening gehouden. Hoe verder? Op alle drie de sporen zijn we inmiddels van start gegaan. Bij uw raad komen we in ieder geval terug met de vorderingen ten aanzien van de renovatie van het stadhuiscomplex. Wij zijn inmiddels gestart met de zogenaamde definitiefase. In deze fase worden de eisen en wensen t.a.v. de renovatie van het stadhuis vastgelegd. Dit gebeurt in de vorm van een programma van eisen. Hierin beschrijven we welke eisen en wensen we hebben t.a.v. het werkplekconcept, de ruimtelijke en technische eisen en op gebied van duurzaamheid. In deze fase doen we een studie naar de optimale aanbestedingsstrategie en bouworganisatievorm. In de definitiefase worden we ondersteund door een externe partij: na een aanbestedingsprocedure is deze opdracht gegund aan Arcadis. In de eerste helft van 2012 informeren we de raad over de uitkomsten van deze definitiefase en het vervolg van het traject. Naar aanleiding van de ontstane tekorten bij het Eemhuis is bij RIB van 13 september ( ) aangekondigd dat ook andere grote projecten zullen worden doorgelicht. Dat geldt ook voor het project renovatie stadhuis. Eind oktober presenteren we u de resultaten van deze doorlichting.

5 raadsinformatiebrief pagina 4 Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester,

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Collegevoorstel ARGUMENTEN

Collegevoorstel ARGUMENTEN Collegevoorstel Onderwerp Visie op Online Media Afdeling : Strategie & Bestuur Reg.nr. : 4068672 Opsteller : Jos van Winkel Telefoon : (033) 469 43 18 Datum : 10 april 2011 User-id : WIN1 Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Minder regels, meer service. Evaluatie van het project 2010-2014. Januari 2014

Minder regels, meer service. Evaluatie van het project 2010-2014. Januari 2014 Minder regels, meer service Evaluatie van het project 2010-2014 Januari 2014 1 1. Inleiding Voor u ligt de evaluatie van het project Minder regels, meer service 2010-2014. Het terugdringen van regelgeving

Nadere informatie

Visie op dienstverlening 2017. De vier Zaanse principes van dienstverlening

Visie op dienstverlening 2017. De vier Zaanse principes van dienstverlening Visie op dienstverlening 2017 De vier Zaanse principes van dienstverlening 1 Inhoud 1 Doelstellingen visie op dienstverlening...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Ontwikkelingen...2 1.3 Doelstelling en afbakening...3

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013

Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013 Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013 Datum: 12 september 2013 Opdrachtgever: College Opdrachtnemer: GMT Inhoud: Aanleiding organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT 1 Voorwoord In 2014 bestond de NVVB 20 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. We kijken terug op een buitengewoon succesvol jubileumcongres, gecombineerd

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015 Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Door de veelheid van

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie