Profielwerkstuk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielwerkstuk 2014-2015"

Transcriptie

1 Profielwerkstuk informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

2 Profielwerkstuk HNL Inhoudsopgave: Pagina: Wat is het Profielwerkstuk (PWS)? 3 Inleiding 3 Studielast 3 Eindproduct 3 Eindcijfer 3 Fasen van het Profielwerkstuk 4 Oriëntatie- en keuzefase 4 Onderzoeksfase 4 Schrijffase / ontwerpfase 4 Presentatiefase 4 Deadlines Bijlagen: 6 Bijlage 1 Plan van aanpak 6 Bijlage 2 Logboek 7 Bijlage 3 Citaten, parafrasen en annotaties 8 Bijlage 4 Beoordelingsformulieren 9 2

3 Wat is het Profielwerkstuk (PWS)? Inleiding In de tweede fase moet iedere leerling, voordat hij of zij aan het eindexamen mag meedoen, een profielwerkstuk maken. Dit is een grote, zelfstandige onderzoeksopdracht. Het is bedoeld als een soort meesterproef. Het profielwerkstuk mag gemaakt worden voor elk van de examenvakken uit het profiel, dus ook voor Nederlands of Engels of voor het (de) grote vak(ken) uit het vrije deel. Iedere leerling heeft een vaste begeleider voor het werkstuk (bij een werkstuk over twee vakken een hoofdbegeleider en een tweede begeleider). Deze zal het werk uiteindelijk ook beoordelen. Veel leerlingen zullen het werkstuk in tweetallen maken. Het werkstuk mag echter ook individueel gemaakt worden of eventueel met een drietal, dit ter beoordeling van de begeleider. In het profielwerkstuk ligt de nadruk op de algemene vaardigheden. Dit zijn: - informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken) - onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden - communicatieve vaardigheden en presentatievaardigheden. Het profielwerkstuk is in de meeste gevallen een open onderzoeksopdracht. Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch literatuuronderzoek is ook mogelijk. In sommige gevallen zal het onderzoek het karakter van een technisch of creatief ontwerp hebben. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk zelfstandig uitgevoerd, ook wanneer het profielwerkstuk in een groep gemaakt wordt. Het kan voorkomen dat je vast dreigt te lopen en dat bijsturing van de pwsbegeleider nodig is. In een dergelijke situatie is het verstandig hulp te vragen aan de begeleider. Of het onderzoeksproces nu vlot of minder vlot verloopt, het initiatief om de begeleider regelmatig bij te praten ligt bij jou/jullie. Ook deze mate van verantwoordelijkheid en communicatie wordt in het gehele proces meegewogen. Studielast De studielast voor het werkstuk is 80 uur. Het werkstuk moet in deze tijd afgerond kunnen worden. Het is belangrijk dat hiermee rekening gehouden wordt bij het maken van de planning. Eindproduct: schriftelijke en mondelinge presentatie Het eindproduct is zowel een schriftelijke als een mondelinge presentatie. Naast deze twee eindproducten wordt ook het proces beoordeeld. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de manier waarop de eindproducten tot stand zijn gekomen. Eindcijfer Het profielwerkstuk wordt afgesloten met een cijfer. Het cijfer mag niet lager zijn dan een 4. In de havo vormt dit cijfer, samen met het cijfer voor maatschappijleer, het zogenaamde combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee voor het eindexamen; een onvoldoende hiervoor telt dus mee voor de slaagzakregeling (voorbeeld: wanneer je voor het profielwerkstuk een 4 scoort en een 6 voor maatschappijleer, dan heb je dus een 5 voor het combinatiecijfer). Met het combinatiecijfer kun je natuurlijk ook één of meer compensatiepunten binnenhalen bij een 7 of hoger. In het vwo vormt het cijfer voor het profielwerkstuk, samen met het cijfer voor maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen, het combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee voor het eindexamen en het cijfer hiervoor telt dus mee voor de slaag-zakregeling. In de vorming van dit combinatiecijfer is het gewicht van deze drie vakken gelijk. Bij het profielwerkstuk wordt niet alleen het eindresultaat beoordeeld. Het logboek, het aftekenen van de tussenstappen en de manier waarop het werkstuk tot stand komt spelen een belangrijke rol. De manier waarop de beoordeling tot stand komt staat beschreven in de beoordelingsformulieren (zie bijlage 4). 3

4 Fasen van het profielwerkstuk: Het werkstuk wordt uitgevoerd in verschillende fasen: Oriëntatie- en keuzefase: het maken van een onderzoeksvraag en plan van aanpak. Je zoekt een medeleerling om het werkstuk mee te gaan maken (tenzij je redenen hebt om het werkstuk alleen of met zijn drieën te maken). Je levert bij je begeleider een onderwerp in en bespreekt met haar/hem of het onderwerp geschikt is (contactmoment 1). Daarna maak je een plan van aanpak; dit bestaat uit een onderzoeksplan en een tijdsplan en omvat niet meer dan één A4-pagina (bijlage 1). De onderzoeksvraag en het plan van aanpak moeten worden goedgekeurd door de begeleider. Er moet een begin zijn gemaakt met het logboek. Pas wanneer aan deze voorwaarden is voldaan mag je doorgaan (contactmoment 2). Je wordt beoordeeld a.d.h.v. formulier 4a. Zorg dus dat dit formulier op tijd ingevuld en ondertekend wordt. Onderzoeksfase: Informatie verwerven en verwerken. Dit is het zwaartepunt van het profielwerkstuk. Hieraan zul je dus de meeste tijd moeten besteden. Je houdt tijdens de onderzoeksfase het logboek goed bij. Aan het einde van fase 2 wordt bepaald of het onderzoek voldoende is geweest om de schriftelijke presentatie te gaan voorbereiden (contactmoment 3). Het logboek en de bronnenlijst moeten hier ook weer volledig bijgehouden zijn. Je wordt beoordeeld a.d.h.v. formulier 4b. Let op: gebruik het beoordelingsformulier als checklist! Schrijffase / ontwerpfase Je gaat nu je werkstuk schrijven. Met je begeleider bespreek je vooraf het schrijftraject en de begeleiding daarvan (contactmoment 4). Omvang werkstuk Het profielwerkstuk dient een omvang van 10 à 15 bladzijden (5000 à 7500 woorden) te hebben. Dit is exclusief titelblad, woord vooraf, illustraties, bronvermelding en eventuele bijlagen. Wees kritisch op de informatie die je verwerkt en gebruik alleen die informatie die een antwoord geeft op de onderzoeksvraag en deelvragen. Presentatiefase: Inleveren werkstuk en presentatie op PWS-avond, eindbeoordeling Je levert je werkstuk vóór, of op de deadline in. Denk eraan dat de deadline hard is: er mag dan niets meer aan verbeterd worden. Later inleveren levert dus een cijfer onder de 4 op. Dan kun je dus niet meer slagen! Lever de presentatie uiterlijk een week voor de presentatieavond in. Maak een afspraak met je begeleider in deze week om je presentatie zo nodig door te spreken. Maak een afspraak om na de presentatieavond de beoordeling van het werkstuk te bespreken (contactmoment 5, formulier 4c). Je krijgt je eindcijfer dus nu pas te horen! 4

5 Deadlines : Fasen Deadline Beoordelingsformulier Einde fase 1 Contactmoment 2 en beoordelingsmoment 1: donderdag 18 september, 9.00 uur formulier 4a ingevuld Einde fase 2 Contactmoment 3 en beoordelingsmoment 2: vrijdag 21 november, 9.00 uur formulier 4b ingevuld Afhankelijk van afspraken met docent contactmoment 4 maandag 8 december, 9.00 uur Inleveren profielwerkstuk dinsdag 6 januari Gebruik formulier 4c Inleveren presentatie van pws dinsdag 6 januari PWS-presentatie avond: donderdag 29 januari, uur uur Einde fase 3 Contactmoment 5: Vrijdag 13 februari, 9.00 uur formulier 4c ingevuld 5

6 Bijlage 1: Plan van aanpak Hoofdvraag: Deelvragen: Hypothesen: (alleen verplicht bij bepaalde vormen van onderzoek) Benodigde Informatie, bronnen,hulpmiddelen: 6

7 Bijlage 2: Logboek In het logboek komen de contactmomenten en de verrichte werkzaamheden. Vermeld van alle werkzaamheden en contactmomenten de datum. Voorzie het logboek ook van een goede reflectie op je eigen functioneren gedurende het onderzoek en het samenwerken met je begeleider en medeonderzoeker. 7

8 Bijlage 3: Citaten, parafrasen en annotaties Sorteren van het materiaal Het is onvermijdelijk dat je tijdens het verzamelen van de informatie een idee krijgt over de vorm en inhoud van je werkstuk. Om je informatie later gemakkelijk terug te vinden tijdens het schrijven van je werkstuk is het van belang om je materiaal systematisch te ordenen. Je kunt een databestand aanmaken waarin je gegevens die je uit bronnen wilt gebruiken overneemt en rangschikt naar trefwoord. Geef bij ieder brokje informatie dat je in je databestand opneemt de vindplaats nauwkeurig aan (zie Annotatie ). De noodzaak van voet- of eindnoten Behalve dat je werkstuk er netjes (vorm en taalgebruik) uit moet zien, dient het ook te voldoen aan de eis van controleerbaarheid. Dit betekent dat nauwkeurig moet worden aangegeven waar gegevens gevonden zijn en waarop conclusies zijn gebaseerd. Dit verwijzen doe je door het maken van voet- of eindnoten (bij voorkeur voetnoten). Dit wordt wel annoteren genoemd. Hiervoor bestaan bepaalde regels (zie Annotatie ). Netheid en controleerbaarheid zijn absolute vereisten voor ieder werkstuk. Citaat en parafrase Soms is het nodig ter toelichting van je verhaal tekstgedeelten uit bronnen of literatuur over te nemen. Dit kan op twee manieren: je kunt de tekst letterlijk overnemen (citeren) of de tekst in eigen woorden weergeven (parafraseren). In de meeste gevallen verdient parafrasering de voorkeur omdat bij veelvuldig citeren de eenheid van stijl te vaak onderbroken wordt (niet prettig voor de lezer) en omdat je door parafrasering wordt gedwongen om je beter te verplaatsen in de bedoeling van de gebruikte tekst dan bij het (soms te klakkeloos) overnemen van andermans zinsneden. Probeer parafrasen en citaten zo kort mogelijk te houden en verwerk ze zoveel mogelijk in je eigen tekst. Voor citaten gelden de volgende regels: - Je plaatst een citaat tussen aanhalingstekens (,). - Wanneer je tekst uit je citaat weglaat zet je drie puntjes tussen haakjes: ( ). - Citaten worden altijd letterlijk weergegeven (zelfs bij drukfouten!) - Wanneer je citeert uit een vreemde taal anders dan Engels, Duits of Frans, vertaal je deze tekst naar het Nederlands. Annotatie Een noot is een soort bijlage bij een tekstfragment waarin je een aangeeft wat de oorsprong van de tekst is (verwijzende noot), of waar je een tekstfragment toelicht terwijl dit niet in de tekst zelf kan gebeuren omdat het verhaal dan te veel onderbroken zou worden of de aandacht van de lezer te veel wordt afgeleid (explicatieve noot). Probeer explicatieve noten zo min mogelijk te gebruiken. Je kunt je noten alleen aan het einde van je werkstuk plaatsen (eindnoten), maar ook onderaan de pagina waar de tekst staat die hoort bij de noot (voetnoot). Voetnoten zijn prettiger voor de lezer en hebben daarom de voorkeur. Voor annotatie bestaan vaste vormen waar je je aan moet houden. Verwijs je naar een boek, dan doe je dat als volgt: Auteur, titel, plaats van uitgave, jaar van uitgave, paginanummer. Voorbeeld: - Goor, van, J., De Nederlandse koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie (Den Haag 1994), pag Wanneer je verwijst naar tekst uit een artikel op het internet geldt dezelfde vorm, alleen moet je in plaats van de locatie van uitgave de volledige url weergeven (bijvoorbeeld: 8

9 Beoordelingsaspecten Heeft het onderwerp/ontwerp en de daarbij behorende (voorlopige) onderzoeksvraag een vakinhoudelijk niveau dat past bij het schooltype? Denk aan: - duidelijkheid van de vraag - inhoudelijke kwaliteit en diepgang - originaliteit Heeft de leerling de juiste formulering van onderzoeksvraag? Heeft de leerling bij de voorlopige onderzoeksvraag de juiste deelvragen gesteld? Heeft de leerling bij de voorlopige onderzoeksvraag hypothesen opgesteld en/of verwachte uitkomsten of resultaten geformuleerd? Heeft de leerling een duidelijk en realistisch plan van aanpak gemaakt en is het werk haalbaar binnen de gestelde tijd? Denk aan: - noodzakelijke activiteiten genoemd - logische volgorde van activiteiten - realistische tijdplanning - uitvoerbaarheid - (eventueel taakverdeling) Heeft de leerling een goed overzicht van geschikte informatiebronnen? Denk aan: - volledigheid van de informatiebronnen - betrouwbaarheid van de bronnen - variatie van de bronnen - beschikbaarheid van de bronnen Onv. Vold. goed afspraken/opmerkingen Bijlage 4a: Beoordelingsformulier na fase 1 (in te vullen door de begeleider) 9

10 Beoordelingsaspecten Is er een begin gemaakt met het logboek? Mag de leerling doorgaan naar de volgende fase? Afgetekend door: Onv. Datu m: Vold. goed afspraken/opmerkingen 10

11 Beoordelingsaspecten Wat is de kwaliteit van het logboek tot nu toe? Denk aan: - - gemaakte keuzes - - overzichtelijkheid - - volledigheid Spoort het logboek met het plan van aanpak, met andere woorden, ligt de leerling op schema? Heeft de leerling geschikte informatiebronnen aangeboord en / of experimenten uitgevoerd en indien nodig de onderzoeksvraag bijgesteld? Heeft de leerling de informatie/meetresultaten geordend, geschematiseerd en gestructureerd? Denk aan: - leesbaarheid en volledigheid van diagrammen, grafieken en tabellen. - geeft het concept tot nu toe vertrouwen in een goede afronding? In welke mate heeft de leerling zelfstandig gewerkt? Denk aan: - Is merendeel van het onderzoek zelfstandig gedaan? - Heeft de leerling zelf de juiste beslissingen genomen. - Mag de leerling doorgaan naar de volgende fase? Afgetekend door: Onv. Vold. goed afspraken/opmerkingen Bijlage 4b: Beoordelingsformulier na fase 2 (in te vullen door de begeleider) 11

12 Eindbeoordelingscriteria Proces (weging: 15%): Eigen initiatief, verantwoordelijkheid en samenwerking (weging: 7,5%): - Neemt een afwachtende houding aan, komt niet of slecht voorbereid naar contactmomenten met de begeleider. Reageert niet of matig. Komt afspraken niet of matig na en is niet of nauwelijks open in de communicatie. cijfer: van Neemt deels initiatieven, maar stelt zich soms afwachtend op, geeft weinig signalen af als het niet goed gaat. Komt afspraken meestal na en is redelijk open in de communicatie. cijfer: Neemt in alle fasen zelf initiatieven en verantwoordelijkheid, geeft zelf signalen af als het niet goed gaat en draagt oplossingen aan. Komt afspraken na en is open in de communicatie. cijfer: Neemt in alle fasen initiatieven, de begeleider hoeft nauwelijks te sturen. Komt afspraken na, is open in de communicatie en houdt goed rekening met medeleerling en begeleider(s). cijfer: Reflectie op het proces en logboek (weging:7,5%): - Het logboek ontbreekt of is weinig zeggend ingevuld. cijfer: Het logboek is aanwezig, er is enige reflectie aanwezig op de eigen aanpak, maar die gaat niet veel verder dan de feitelijke vastlegging. cijfer: 6-7. Het logboek is aanwezig, er is een beknopte, maar goede reflectie op het eigen leren, die verder gaat dan beschrijven en bevat ook een analyse van het eigen functioneren. cijfer: 8-10 Inhoud (weging: 60%): Consistentie en helderheid in opzet waarbij sprake is van inleiding (motivatie, aanpak), een hoofddeel en een conclusie (samenvatting, onderbouwd antwoord op hoofd- en deelvragen, daarmee samenhangende vooruitblik).(weging: 17,5%): - Delen ontbreken en/of vertonen weinig of geen samenhang en/of vertonen een behoorlijke onevenwichtigheid. Een slordig en onduidelijk gebruik van illustraties, tabellen en grafieken. cijfer: Alle onderdelen zijn aanwezig en vertonen een redelijke samenhang (inleiding en conclusie sporen met elkaar en het hoofddeel leidt tot een conclusie). Illustraties, tabellen en grafieken zijn tamelijk helder in relatie met het betoog. cijfer: Alle onderdelen zijn aanwezig en vertonen een goede samenhang (inleiding en conclusie sporen met elkaar en het hoofddeel leidt tot een conclusie), er is weinig overbodige informatie. Illustraties, tabellen en grafieken zijn helder verzorgd en hebben een duidelijke relatie met het betoog en worden goed geïnterpreteerd. cijfer: 7-8 Alle onderdelen zijn aanwezig en vertonen een goede samenhang (inleiding en conclusie sporen met elkaar en het hoofddeel leidt tot een conclusie), er is geen overbodige informatie. Illustraties, tabellen en grafieken zijn goed verzorgd en hebben een bijzonder duidelijke relatie met het betoog en worden zeer goed geïnterpreteerd. cijfer: cijfer Bijlage 4c: Beoordelingsformulier na fase 3 (in te vullen door de begeleider) 12

13 Eindbeoordelingscriteria Denkniveau: beschrijving / analyse / evaluatie met een eigen, onderbouwde mening (weging: 17,5%): - Beschrijving, analyse en/of evaluatie ontbreken of zijn van onvoldoende kwaliteit. cijfer: Voornamelijk juiste beschrijving, summiere analyse en evaluatie. cijfer: Goede verhouding tussen beschrijving, analyse en evaluatie en deze zijn alledrie van goede kwaliteit. cijfer: Uitstekende verhouding tussen beschrijving, analyse en evaluatie en deze zijn alledrie van uitmuntende kwaliteit. cijfer: Bronnengebruik en controleerbaarheid van bronnen. (weging: 17,5%): - Er zijn voornamelijk oppervlakkige bronnen gebruikt, zoals Wikipedia en eenvoudige scholierensites. De lijst met bronnen, de bronvermeldingen (voetnoten) ontbreken en/of zijn niet correct en/of onduidelijk. De onderzoeksmethode is nauwelijks of niet verantwoord. cijfer: Er is, naast encyclopedische kennis, een paar relevante populair-wetenschappelijke bronnen gebruikt. De lijst met bronnen en de bronvermeldingen (voetnoten) zijn redelijk correct en duidelijk. De onderzoeksmethode is enigszins verantwoord. cijfer: Er is, naast encyclopedische kennis, een paar relevante populair-wetenschappelijke bronnen, maar ook een goede secundaire bron van wetenschappelijk niveau gebruikt. De lijst met bronnen en de bronvermeldingen (voetnoten) zijn correct en duidelijk. De onderzoeksmethode is goed verantwoord. cijfer: 7-8 Er is meerdere relevante primaire en secundaire wetenschappelijke werken gebruikt. De lijst met bronnen en de bronvermeldingen (voetnoten) zijn correct en duidelijk. De onderzoeksmethode is zeer goed verantwoord. cijfer: Originaliteit (weging: 7,5%): - Er is sprake van een grote mate van knip- en plakwerk. cijfer: Er is een weinig originele vraagstelling en/of aanpak en er is een redelijke mate van eigen werk, maar her en der neigt het nog naar herkauwen van bestaande analyse. cijfer: Er is een originele vraagstelling en/of aanpak en er is duidelijk een grote mate van eigen werk. cijfer 7-8. Er is een bijzonder originele vraagstelling en/of aanpak en er is een zeer grote mate van eigen werk met unieke resultaten tot gevolg. cijfer: Presentatie schriftelijk (weging: 10%) cijfer 13

14 Eindbeoordelingscriteria Taalgebruik en verzorging (voorblad, inhoudsopgave, paginanummers, alinea-indeling, bladspiegel, mapje, lettertype): - Het taalgebruik is onduidelijk, er is sprake van redelijk wat stijl- en spelfouten, taalgebruik is weinig consistent (vaak het gevolg van knip- en plakwerk!). Er ontbreken meerdere onderdelen in de verzorging, de onderdelen zijn slordig of niet functioneel. cijfer: Het taalgebruik is tamelijk helder, vertoont slechts weinig stijl- en spelfouten, vertoont een eigen stijl van de leerling, redelijke zinsbouw. Alle onderdelen van de verzorging zijn aanwezig en redelijk functioneel. cijfer: Het taalgebruik is helder, vertoont vrijwel geen stijl- en spelfouten, vertoont een eigen stijl van de leerling, goede zinsbouw. Alle onderdelen van de verzorging zijn aanwezig en functioneel. cijfer: Het taalgebruik is helder, vertoont vrijwel geen stijl- en spelfouten, vertoont een eigen stijl van de leerling, goede zinsbouw. Alle onderdelen van de verzorging zijn aanwezig, functioneel en bijzonder fraai. cijfer: Presentatie mondeling (weging: 15%): Wijze van presenteren (enthousiasme, gemak, overtuiging, spreektijd, toegevoegde waarde van gebruikte hulpmiddelen en gebruik ervan, beantwoording vragen) (weging: 7,5%): - De spreker is onduidelijk, slecht verstaanbaar, hij/zij toont weinig enthousiasme in wat hij/zij vertelt. Hij/zij houdt zich niet aan de spreektijd. De ingezette hulpmiddelen zijn slecht voorbereid en/of niet functioneel. De spreker beantwoordt de vragen summier. cijfer: De spreker is tamelijk duidelijk en verstaanbaar, hij/zij toont enig enthousiasme in wat hij/zij vertelt. Hij/zij houdt zich redelijk aan de spreektijd. De ingezette hulpmiddelen zijn voldoende voorbereid (misschien ietwat slordig) en/of niet altijd functioneel. De spreker beantwoordt de vragen in voldoende mate. cijfer: De spreker is duidelijk en verstaanbaar, hij/zij toont enthousiasme in wat hij/zij vertelt. Hij/zij houdt zich aan de spreektijd. De ingezette hulpmiddelen zijn goed voorbereid en functioneel. De spreker beantwoordt de vragen in uitgebreid mate. cijfer: De spreker is zeer duidelijk en verstaanbaar, hij/zij toont enorm enthousiasme in wat hij/zij vertelt. De spreker weet zijn publiek te boeien. Hij/zij houdt zich strikt aan de spreektijd. De ingezette hulpmiddelen zijn zeer goed en origineel voorbereid en functioneel. De spreker beantwoordt de vragen uitvoerig en met overtuiging. cijfer: cijfer 14

15 Eindbeoordelingscriteria Inhoud (diepgang inhoud, concreetheid van de inhoud, opbouw van de presentatie (inleiding kern slot) (weging: 7,5%): - De presentatie toont weinig diepgang, het vertelde blijft erg aan de oppervlakte, een bevinding wordt niet uitgelegd of beargumenteerd. De opbouw van de presentatie is slecht, er is bijvoorbeeld geen duidelijke inleiding of conclusie, de kern wordt niet goed uitgewerkt. cijfer De presentatie toont enige diepgang, een bevinding wordt enigszins uitgelegd of beargumenteerd. De opbouw van de presentatie is zichtbaar, kern wordt voldoende uitgewerkt. cijfer De presentatie toont voldoende diepgang, een bevinding wordt goed uitgelegd of beargumenteerd. De presentatie is goed opgebouwd, de kern wordt goed uitgewerkt. cijfer De presentatie toont zeer veel diepgang, een bevinding wordt zeer goed uitgelegd of beargumenteerd. De presentatie is helder en sterk opgebouwd, de kern wordt zeer goed uitgewerkt. cijfer Eindcijfer. Weeg de acht deelcijfers voor resp. proces (2x7,5%), inhoud (3x17,5% en 1x7,5%) en presentatie schriftelijk (1x10%), presentatie mondeling (2x7,5%) en bereken het eindcijfer. Eindbeoordeling Eindcijfer: Datum: Handtekening: Naam begeleider: cijfer 15

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Scriptie schrijven: tips per schrijffase

Scriptie schrijven: tips per schrijffase Scriptie schrijven: tips per schrijffase Moeilijkheden en oplossingen Het schrijfproces bestaat uit verschillende fasen. Bij elke fase noemen we een aantal moeilijkheden die zich in dat stadium kunnen

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Toetsen

Eerste Hulp Bij Toetsen research center voor examinering en certificering Eerste Hulp Bij Toetsen Grip op toetskwaliteit universiteit twentel Toetsen maken, afnemen, beoordelen en evalueren Hoe doe ik dit en hoe kan dit beter?

Nadere informatie

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar Ontwikkeld door OMO en APS Januari 2007 APS-OMO Colofon Tekst: Sebo Ebbens Eindredactie: Elise Schouten Lay-out: APS, Publishing Service Centre Foto

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

6 Eisen aan rapportonderdelen

6 Eisen aan rapportonderdelen 6 Eisen aan rapportonderdelen 6.1 Inleiding De lezers van jullie schriftelijke verantwoording hebben niet alleen verwachtingen over de inhoud ervan, maar ook over de vorm. Jullie onderzoek zal gepresenteerd

Nadere informatie

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Studenten: Linda van de Bunt & Marion van Sluijs Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Het belang van een goed beoordelingsmodel

Het belang van een goed beoordelingsmodel Door Aniek Geelen en Karen Heij Toets! wordt uitgegeven door Bureau ICE, de nieuwe generatie toetsen en examens Waarom heb ik een onvoldoende en hij niet? Het belang van een goed beoordelingsmodel Een

Nadere informatie

HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE?

HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE? Vrije Universiteit Brussel HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE? Een handleiding voor de studenten geschiedenis Bart Willems Birgitte Martens 2 Woord vooraf Deze brochure is bedoeld als een handleiding voor eerste

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

In duidelijk Nederlands. iedereen

In duidelijk Nederlands. iedereen In duidelijk Nederlands Spreken en schrijven voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doel - Weet wat u wilt... 5 2 Doelgroep - Weet voor wie u spreekt of schrijft... 9 De kenmerken van uw doelgroep...9

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs

Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs Leren over innoveren Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs Expeditie durven, delen, doen durven delen doen Sietske Waslander Colofon Leren

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze?

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Serie over Praktijktoetsing, deel 2 Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Auteur: Hans Kuhlemeier, onderwijskundige bij Cito Datum: zomer 2002 Internet: http://www.toetswijzer.nl/html/praktijktoetsen/praktijktoetsen.htm

Nadere informatie