Profielwerkstuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielwerkstuk 2014-2015"

Transcriptie

1 Profielwerkstuk informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

2 Profielwerkstuk HNL Inhoudsopgave: Pagina: Wat is het Profielwerkstuk (PWS)? 3 Inleiding 3 Studielast 3 Eindproduct 3 Eindcijfer 3 Fasen van het Profielwerkstuk 4 Oriëntatie- en keuzefase 4 Onderzoeksfase 4 Schrijffase / ontwerpfase 4 Presentatiefase 4 Deadlines Bijlagen: 6 Bijlage 1 Plan van aanpak 6 Bijlage 2 Logboek 7 Bijlage 3 Citaten, parafrasen en annotaties 8 Bijlage 4 Beoordelingsformulieren 9 2

3 Wat is het Profielwerkstuk (PWS)? Inleiding In de tweede fase moet iedere leerling, voordat hij of zij aan het eindexamen mag meedoen, een profielwerkstuk maken. Dit is een grote, zelfstandige onderzoeksopdracht. Het is bedoeld als een soort meesterproef. Het profielwerkstuk mag gemaakt worden voor elk van de examenvakken uit het profiel, dus ook voor Nederlands of Engels of voor het (de) grote vak(ken) uit het vrije deel. Iedere leerling heeft een vaste begeleider voor het werkstuk (bij een werkstuk over twee vakken een hoofdbegeleider en een tweede begeleider). Deze zal het werk uiteindelijk ook beoordelen. Veel leerlingen zullen het werkstuk in tweetallen maken. Het werkstuk mag echter ook individueel gemaakt worden of eventueel met een drietal, dit ter beoordeling van de begeleider. In het profielwerkstuk ligt de nadruk op de algemene vaardigheden. Dit zijn: - informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken) - onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden - communicatieve vaardigheden en presentatievaardigheden. Het profielwerkstuk is in de meeste gevallen een open onderzoeksopdracht. Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch literatuuronderzoek is ook mogelijk. In sommige gevallen zal het onderzoek het karakter van een technisch of creatief ontwerp hebben. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk zelfstandig uitgevoerd, ook wanneer het profielwerkstuk in een groep gemaakt wordt. Het kan voorkomen dat je vast dreigt te lopen en dat bijsturing van de pwsbegeleider nodig is. In een dergelijke situatie is het verstandig hulp te vragen aan de begeleider. Of het onderzoeksproces nu vlot of minder vlot verloopt, het initiatief om de begeleider regelmatig bij te praten ligt bij jou/jullie. Ook deze mate van verantwoordelijkheid en communicatie wordt in het gehele proces meegewogen. Studielast De studielast voor het werkstuk is 80 uur. Het werkstuk moet in deze tijd afgerond kunnen worden. Het is belangrijk dat hiermee rekening gehouden wordt bij het maken van de planning. Eindproduct: schriftelijke en mondelinge presentatie Het eindproduct is zowel een schriftelijke als een mondelinge presentatie. Naast deze twee eindproducten wordt ook het proces beoordeeld. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de manier waarop de eindproducten tot stand zijn gekomen. Eindcijfer Het profielwerkstuk wordt afgesloten met een cijfer. Het cijfer mag niet lager zijn dan een 4. In de havo vormt dit cijfer, samen met het cijfer voor maatschappijleer, het zogenaamde combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee voor het eindexamen; een onvoldoende hiervoor telt dus mee voor de slaagzakregeling (voorbeeld: wanneer je voor het profielwerkstuk een 4 scoort en een 6 voor maatschappijleer, dan heb je dus een 5 voor het combinatiecijfer). Met het combinatiecijfer kun je natuurlijk ook één of meer compensatiepunten binnenhalen bij een 7 of hoger. In het vwo vormt het cijfer voor het profielwerkstuk, samen met het cijfer voor maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen, het combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee voor het eindexamen en het cijfer hiervoor telt dus mee voor de slaag-zakregeling. In de vorming van dit combinatiecijfer is het gewicht van deze drie vakken gelijk. Bij het profielwerkstuk wordt niet alleen het eindresultaat beoordeeld. Het logboek, het aftekenen van de tussenstappen en de manier waarop het werkstuk tot stand komt spelen een belangrijke rol. De manier waarop de beoordeling tot stand komt staat beschreven in de beoordelingsformulieren (zie bijlage 4). 3

4 Fasen van het profielwerkstuk: Het werkstuk wordt uitgevoerd in verschillende fasen: Oriëntatie- en keuzefase: het maken van een onderzoeksvraag en plan van aanpak. Je zoekt een medeleerling om het werkstuk mee te gaan maken (tenzij je redenen hebt om het werkstuk alleen of met zijn drieën te maken). Je levert bij je begeleider een onderwerp in en bespreekt met haar/hem of het onderwerp geschikt is (contactmoment 1). Daarna maak je een plan van aanpak; dit bestaat uit een onderzoeksplan en een tijdsplan en omvat niet meer dan één A4-pagina (bijlage 1). De onderzoeksvraag en het plan van aanpak moeten worden goedgekeurd door de begeleider. Er moet een begin zijn gemaakt met het logboek. Pas wanneer aan deze voorwaarden is voldaan mag je doorgaan (contactmoment 2). Je wordt beoordeeld a.d.h.v. formulier 4a. Zorg dus dat dit formulier op tijd ingevuld en ondertekend wordt. Onderzoeksfase: Informatie verwerven en verwerken. Dit is het zwaartepunt van het profielwerkstuk. Hieraan zul je dus de meeste tijd moeten besteden. Je houdt tijdens de onderzoeksfase het logboek goed bij. Aan het einde van fase 2 wordt bepaald of het onderzoek voldoende is geweest om de schriftelijke presentatie te gaan voorbereiden (contactmoment 3). Het logboek en de bronnenlijst moeten hier ook weer volledig bijgehouden zijn. Je wordt beoordeeld a.d.h.v. formulier 4b. Let op: gebruik het beoordelingsformulier als checklist! Schrijffase / ontwerpfase Je gaat nu je werkstuk schrijven. Met je begeleider bespreek je vooraf het schrijftraject en de begeleiding daarvan (contactmoment 4). Omvang werkstuk Het profielwerkstuk dient een omvang van 10 à 15 bladzijden (5000 à 7500 woorden) te hebben. Dit is exclusief titelblad, woord vooraf, illustraties, bronvermelding en eventuele bijlagen. Wees kritisch op de informatie die je verwerkt en gebruik alleen die informatie die een antwoord geeft op de onderzoeksvraag en deelvragen. Presentatiefase: Inleveren werkstuk en presentatie op PWS-avond, eindbeoordeling Je levert je werkstuk vóór, of op de deadline in. Denk eraan dat de deadline hard is: er mag dan niets meer aan verbeterd worden. Later inleveren levert dus een cijfer onder de 4 op. Dan kun je dus niet meer slagen! Lever de presentatie uiterlijk een week voor de presentatieavond in. Maak een afspraak met je begeleider in deze week om je presentatie zo nodig door te spreken. Maak een afspraak om na de presentatieavond de beoordeling van het werkstuk te bespreken (contactmoment 5, formulier 4c). Je krijgt je eindcijfer dus nu pas te horen! 4

5 Deadlines : Fasen Deadline Beoordelingsformulier Einde fase 1 Contactmoment 2 en beoordelingsmoment 1: donderdag 18 september, 9.00 uur formulier 4a ingevuld Einde fase 2 Contactmoment 3 en beoordelingsmoment 2: vrijdag 21 november, 9.00 uur formulier 4b ingevuld Afhankelijk van afspraken met docent contactmoment 4 maandag 8 december, 9.00 uur Inleveren profielwerkstuk dinsdag 6 januari Gebruik formulier 4c Inleveren presentatie van pws dinsdag 6 januari PWS-presentatie avond: donderdag 29 januari, uur uur Einde fase 3 Contactmoment 5: Vrijdag 13 februari, 9.00 uur formulier 4c ingevuld 5

6 Bijlage 1: Plan van aanpak Hoofdvraag: Deelvragen: Hypothesen: (alleen verplicht bij bepaalde vormen van onderzoek) Benodigde Informatie, bronnen,hulpmiddelen: 6

7 Bijlage 2: Logboek In het logboek komen de contactmomenten en de verrichte werkzaamheden. Vermeld van alle werkzaamheden en contactmomenten de datum. Voorzie het logboek ook van een goede reflectie op je eigen functioneren gedurende het onderzoek en het samenwerken met je begeleider en medeonderzoeker. 7

8 Bijlage 3: Citaten, parafrasen en annotaties Sorteren van het materiaal Het is onvermijdelijk dat je tijdens het verzamelen van de informatie een idee krijgt over de vorm en inhoud van je werkstuk. Om je informatie later gemakkelijk terug te vinden tijdens het schrijven van je werkstuk is het van belang om je materiaal systematisch te ordenen. Je kunt een databestand aanmaken waarin je gegevens die je uit bronnen wilt gebruiken overneemt en rangschikt naar trefwoord. Geef bij ieder brokje informatie dat je in je databestand opneemt de vindplaats nauwkeurig aan (zie Annotatie ). De noodzaak van voet- of eindnoten Behalve dat je werkstuk er netjes (vorm en taalgebruik) uit moet zien, dient het ook te voldoen aan de eis van controleerbaarheid. Dit betekent dat nauwkeurig moet worden aangegeven waar gegevens gevonden zijn en waarop conclusies zijn gebaseerd. Dit verwijzen doe je door het maken van voet- of eindnoten (bij voorkeur voetnoten). Dit wordt wel annoteren genoemd. Hiervoor bestaan bepaalde regels (zie Annotatie ). Netheid en controleerbaarheid zijn absolute vereisten voor ieder werkstuk. Citaat en parafrase Soms is het nodig ter toelichting van je verhaal tekstgedeelten uit bronnen of literatuur over te nemen. Dit kan op twee manieren: je kunt de tekst letterlijk overnemen (citeren) of de tekst in eigen woorden weergeven (parafraseren). In de meeste gevallen verdient parafrasering de voorkeur omdat bij veelvuldig citeren de eenheid van stijl te vaak onderbroken wordt (niet prettig voor de lezer) en omdat je door parafrasering wordt gedwongen om je beter te verplaatsen in de bedoeling van de gebruikte tekst dan bij het (soms te klakkeloos) overnemen van andermans zinsneden. Probeer parafrasen en citaten zo kort mogelijk te houden en verwerk ze zoveel mogelijk in je eigen tekst. Voor citaten gelden de volgende regels: - Je plaatst een citaat tussen aanhalingstekens (,). - Wanneer je tekst uit je citaat weglaat zet je drie puntjes tussen haakjes: ( ). - Citaten worden altijd letterlijk weergegeven (zelfs bij drukfouten!) - Wanneer je citeert uit een vreemde taal anders dan Engels, Duits of Frans, vertaal je deze tekst naar het Nederlands. Annotatie Een noot is een soort bijlage bij een tekstfragment waarin je een aangeeft wat de oorsprong van de tekst is (verwijzende noot), of waar je een tekstfragment toelicht terwijl dit niet in de tekst zelf kan gebeuren omdat het verhaal dan te veel onderbroken zou worden of de aandacht van de lezer te veel wordt afgeleid (explicatieve noot). Probeer explicatieve noten zo min mogelijk te gebruiken. Je kunt je noten alleen aan het einde van je werkstuk plaatsen (eindnoten), maar ook onderaan de pagina waar de tekst staat die hoort bij de noot (voetnoot). Voetnoten zijn prettiger voor de lezer en hebben daarom de voorkeur. Voor annotatie bestaan vaste vormen waar je je aan moet houden. Verwijs je naar een boek, dan doe je dat als volgt: Auteur, titel, plaats van uitgave, jaar van uitgave, paginanummer. Voorbeeld: - Goor, van, J., De Nederlandse koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie (Den Haag 1994), pag Wanneer je verwijst naar tekst uit een artikel op het internet geldt dezelfde vorm, alleen moet je in plaats van de locatie van uitgave de volledige url weergeven (bijvoorbeeld: 8

9 Beoordelingsaspecten Heeft het onderwerp/ontwerp en de daarbij behorende (voorlopige) onderzoeksvraag een vakinhoudelijk niveau dat past bij het schooltype? Denk aan: - duidelijkheid van de vraag - inhoudelijke kwaliteit en diepgang - originaliteit Heeft de leerling de juiste formulering van onderzoeksvraag? Heeft de leerling bij de voorlopige onderzoeksvraag de juiste deelvragen gesteld? Heeft de leerling bij de voorlopige onderzoeksvraag hypothesen opgesteld en/of verwachte uitkomsten of resultaten geformuleerd? Heeft de leerling een duidelijk en realistisch plan van aanpak gemaakt en is het werk haalbaar binnen de gestelde tijd? Denk aan: - noodzakelijke activiteiten genoemd - logische volgorde van activiteiten - realistische tijdplanning - uitvoerbaarheid - (eventueel taakverdeling) Heeft de leerling een goed overzicht van geschikte informatiebronnen? Denk aan: - volledigheid van de informatiebronnen - betrouwbaarheid van de bronnen - variatie van de bronnen - beschikbaarheid van de bronnen Onv. Vold. goed afspraken/opmerkingen Bijlage 4a: Beoordelingsformulier na fase 1 (in te vullen door de begeleider) 9

10 Beoordelingsaspecten Is er een begin gemaakt met het logboek? Mag de leerling doorgaan naar de volgende fase? Afgetekend door: Onv. Datu m: Vold. goed afspraken/opmerkingen 10

11 Beoordelingsaspecten Wat is de kwaliteit van het logboek tot nu toe? Denk aan: - - gemaakte keuzes - - overzichtelijkheid - - volledigheid Spoort het logboek met het plan van aanpak, met andere woorden, ligt de leerling op schema? Heeft de leerling geschikte informatiebronnen aangeboord en / of experimenten uitgevoerd en indien nodig de onderzoeksvraag bijgesteld? Heeft de leerling de informatie/meetresultaten geordend, geschematiseerd en gestructureerd? Denk aan: - leesbaarheid en volledigheid van diagrammen, grafieken en tabellen. - geeft het concept tot nu toe vertrouwen in een goede afronding? In welke mate heeft de leerling zelfstandig gewerkt? Denk aan: - Is merendeel van het onderzoek zelfstandig gedaan? - Heeft de leerling zelf de juiste beslissingen genomen. - Mag de leerling doorgaan naar de volgende fase? Afgetekend door: Onv. Vold. goed afspraken/opmerkingen Bijlage 4b: Beoordelingsformulier na fase 2 (in te vullen door de begeleider) 11

12 Eindbeoordelingscriteria Proces (weging: 15%): Eigen initiatief, verantwoordelijkheid en samenwerking (weging: 7,5%): - Neemt een afwachtende houding aan, komt niet of slecht voorbereid naar contactmomenten met de begeleider. Reageert niet of matig. Komt afspraken niet of matig na en is niet of nauwelijks open in de communicatie. cijfer: van Neemt deels initiatieven, maar stelt zich soms afwachtend op, geeft weinig signalen af als het niet goed gaat. Komt afspraken meestal na en is redelijk open in de communicatie. cijfer: Neemt in alle fasen zelf initiatieven en verantwoordelijkheid, geeft zelf signalen af als het niet goed gaat en draagt oplossingen aan. Komt afspraken na en is open in de communicatie. cijfer: Neemt in alle fasen initiatieven, de begeleider hoeft nauwelijks te sturen. Komt afspraken na, is open in de communicatie en houdt goed rekening met medeleerling en begeleider(s). cijfer: Reflectie op het proces en logboek (weging:7,5%): - Het logboek ontbreekt of is weinig zeggend ingevuld. cijfer: Het logboek is aanwezig, er is enige reflectie aanwezig op de eigen aanpak, maar die gaat niet veel verder dan de feitelijke vastlegging. cijfer: 6-7. Het logboek is aanwezig, er is een beknopte, maar goede reflectie op het eigen leren, die verder gaat dan beschrijven en bevat ook een analyse van het eigen functioneren. cijfer: 8-10 Inhoud (weging: 60%): Consistentie en helderheid in opzet waarbij sprake is van inleiding (motivatie, aanpak), een hoofddeel en een conclusie (samenvatting, onderbouwd antwoord op hoofd- en deelvragen, daarmee samenhangende vooruitblik).(weging: 17,5%): - Delen ontbreken en/of vertonen weinig of geen samenhang en/of vertonen een behoorlijke onevenwichtigheid. Een slordig en onduidelijk gebruik van illustraties, tabellen en grafieken. cijfer: Alle onderdelen zijn aanwezig en vertonen een redelijke samenhang (inleiding en conclusie sporen met elkaar en het hoofddeel leidt tot een conclusie). Illustraties, tabellen en grafieken zijn tamelijk helder in relatie met het betoog. cijfer: Alle onderdelen zijn aanwezig en vertonen een goede samenhang (inleiding en conclusie sporen met elkaar en het hoofddeel leidt tot een conclusie), er is weinig overbodige informatie. Illustraties, tabellen en grafieken zijn helder verzorgd en hebben een duidelijke relatie met het betoog en worden goed geïnterpreteerd. cijfer: 7-8 Alle onderdelen zijn aanwezig en vertonen een goede samenhang (inleiding en conclusie sporen met elkaar en het hoofddeel leidt tot een conclusie), er is geen overbodige informatie. Illustraties, tabellen en grafieken zijn goed verzorgd en hebben een bijzonder duidelijke relatie met het betoog en worden zeer goed geïnterpreteerd. cijfer: cijfer Bijlage 4c: Beoordelingsformulier na fase 3 (in te vullen door de begeleider) 12

13 Eindbeoordelingscriteria Denkniveau: beschrijving / analyse / evaluatie met een eigen, onderbouwde mening (weging: 17,5%): - Beschrijving, analyse en/of evaluatie ontbreken of zijn van onvoldoende kwaliteit. cijfer: Voornamelijk juiste beschrijving, summiere analyse en evaluatie. cijfer: Goede verhouding tussen beschrijving, analyse en evaluatie en deze zijn alledrie van goede kwaliteit. cijfer: Uitstekende verhouding tussen beschrijving, analyse en evaluatie en deze zijn alledrie van uitmuntende kwaliteit. cijfer: Bronnengebruik en controleerbaarheid van bronnen. (weging: 17,5%): - Er zijn voornamelijk oppervlakkige bronnen gebruikt, zoals Wikipedia en eenvoudige scholierensites. De lijst met bronnen, de bronvermeldingen (voetnoten) ontbreken en/of zijn niet correct en/of onduidelijk. De onderzoeksmethode is nauwelijks of niet verantwoord. cijfer: Er is, naast encyclopedische kennis, een paar relevante populair-wetenschappelijke bronnen gebruikt. De lijst met bronnen en de bronvermeldingen (voetnoten) zijn redelijk correct en duidelijk. De onderzoeksmethode is enigszins verantwoord. cijfer: Er is, naast encyclopedische kennis, een paar relevante populair-wetenschappelijke bronnen, maar ook een goede secundaire bron van wetenschappelijk niveau gebruikt. De lijst met bronnen en de bronvermeldingen (voetnoten) zijn correct en duidelijk. De onderzoeksmethode is goed verantwoord. cijfer: 7-8 Er is meerdere relevante primaire en secundaire wetenschappelijke werken gebruikt. De lijst met bronnen en de bronvermeldingen (voetnoten) zijn correct en duidelijk. De onderzoeksmethode is zeer goed verantwoord. cijfer: Originaliteit (weging: 7,5%): - Er is sprake van een grote mate van knip- en plakwerk. cijfer: Er is een weinig originele vraagstelling en/of aanpak en er is een redelijke mate van eigen werk, maar her en der neigt het nog naar herkauwen van bestaande analyse. cijfer: Er is een originele vraagstelling en/of aanpak en er is duidelijk een grote mate van eigen werk. cijfer 7-8. Er is een bijzonder originele vraagstelling en/of aanpak en er is een zeer grote mate van eigen werk met unieke resultaten tot gevolg. cijfer: Presentatie schriftelijk (weging: 10%) cijfer 13

14 Eindbeoordelingscriteria Taalgebruik en verzorging (voorblad, inhoudsopgave, paginanummers, alinea-indeling, bladspiegel, mapje, lettertype): - Het taalgebruik is onduidelijk, er is sprake van redelijk wat stijl- en spelfouten, taalgebruik is weinig consistent (vaak het gevolg van knip- en plakwerk!). Er ontbreken meerdere onderdelen in de verzorging, de onderdelen zijn slordig of niet functioneel. cijfer: Het taalgebruik is tamelijk helder, vertoont slechts weinig stijl- en spelfouten, vertoont een eigen stijl van de leerling, redelijke zinsbouw. Alle onderdelen van de verzorging zijn aanwezig en redelijk functioneel. cijfer: Het taalgebruik is helder, vertoont vrijwel geen stijl- en spelfouten, vertoont een eigen stijl van de leerling, goede zinsbouw. Alle onderdelen van de verzorging zijn aanwezig en functioneel. cijfer: Het taalgebruik is helder, vertoont vrijwel geen stijl- en spelfouten, vertoont een eigen stijl van de leerling, goede zinsbouw. Alle onderdelen van de verzorging zijn aanwezig, functioneel en bijzonder fraai. cijfer: Presentatie mondeling (weging: 15%): Wijze van presenteren (enthousiasme, gemak, overtuiging, spreektijd, toegevoegde waarde van gebruikte hulpmiddelen en gebruik ervan, beantwoording vragen) (weging: 7,5%): - De spreker is onduidelijk, slecht verstaanbaar, hij/zij toont weinig enthousiasme in wat hij/zij vertelt. Hij/zij houdt zich niet aan de spreektijd. De ingezette hulpmiddelen zijn slecht voorbereid en/of niet functioneel. De spreker beantwoordt de vragen summier. cijfer: De spreker is tamelijk duidelijk en verstaanbaar, hij/zij toont enig enthousiasme in wat hij/zij vertelt. Hij/zij houdt zich redelijk aan de spreektijd. De ingezette hulpmiddelen zijn voldoende voorbereid (misschien ietwat slordig) en/of niet altijd functioneel. De spreker beantwoordt de vragen in voldoende mate. cijfer: De spreker is duidelijk en verstaanbaar, hij/zij toont enthousiasme in wat hij/zij vertelt. Hij/zij houdt zich aan de spreektijd. De ingezette hulpmiddelen zijn goed voorbereid en functioneel. De spreker beantwoordt de vragen in uitgebreid mate. cijfer: De spreker is zeer duidelijk en verstaanbaar, hij/zij toont enorm enthousiasme in wat hij/zij vertelt. De spreker weet zijn publiek te boeien. Hij/zij houdt zich strikt aan de spreektijd. De ingezette hulpmiddelen zijn zeer goed en origineel voorbereid en functioneel. De spreker beantwoordt de vragen uitvoerig en met overtuiging. cijfer: cijfer 14

15 Eindbeoordelingscriteria Inhoud (diepgang inhoud, concreetheid van de inhoud, opbouw van de presentatie (inleiding kern slot) (weging: 7,5%): - De presentatie toont weinig diepgang, het vertelde blijft erg aan de oppervlakte, een bevinding wordt niet uitgelegd of beargumenteerd. De opbouw van de presentatie is slecht, er is bijvoorbeeld geen duidelijke inleiding of conclusie, de kern wordt niet goed uitgewerkt. cijfer De presentatie toont enige diepgang, een bevinding wordt enigszins uitgelegd of beargumenteerd. De opbouw van de presentatie is zichtbaar, kern wordt voldoende uitgewerkt. cijfer De presentatie toont voldoende diepgang, een bevinding wordt goed uitgelegd of beargumenteerd. De presentatie is goed opgebouwd, de kern wordt goed uitgewerkt. cijfer De presentatie toont zeer veel diepgang, een bevinding wordt zeer goed uitgelegd of beargumenteerd. De presentatie is helder en sterk opgebouwd, de kern wordt zeer goed uitgewerkt. cijfer Eindcijfer. Weeg de acht deelcijfers voor resp. proces (2x7,5%), inhoud (3x17,5% en 1x7,5%) en presentatie schriftelijk (1x10%), presentatie mondeling (2x7,5%) en bereken het eindcijfer. Eindbeoordeling Eindcijfer: Datum: Handtekening: Naam begeleider: cijfer 15

Profielwerkstuk!201522016!

Profielwerkstuk!201522016! Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven. Naam: Klas: Profielwerkstuk201522016 informatieenbeoordelingsformulieren (bewaarditexemplaarzorgvuldigenneemhetsteedsmeenaarde contactmomentenmetjebegeleider).....

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Beste leerling van 5 VWO, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg pws) maken. Het pws is de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces.

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Toelichting bij de beoordelingslijsten

Toelichting bij de beoordelingslijsten Toelichting bij de beoordelingslijsten 1. Inleiding De beoordeling van de vaardigheden voor het profielwerkstuk kan op basis van drie beoordelingsmomenten worden uitgevoerd. Gedurende de oriëntatie - en

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7.

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7. Inhoud 1. Inleiding 2 2. Regels 4 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7 Bijlagen 9 Versie 2014 Page 1 1.Inleiding Vooraf Het profielwerkstuk is

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding profielwerkstuk havo

Leerlingenhandleiding profielwerkstuk havo Leerlingenhandleiding profielwerkstuk havo Alberdingk Thijm College 2015 2016 Inhoudsopgave Leerlingenhandleiding profielwerkstuk Inleiding 3 Aan de slag! 4 Schriftelijk verslag 6 De presentatie 9 Bronnen

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( )

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( ) PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 (2015-2016) Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Profielwerkstuk (pws) Het pws heeft betrekking op (minimaal) één groot examenvak. Dat hoeft niet per

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van vier verschillende fasen, te weten: 1. De voorbereidingsfase 2. De onderzoeksfase

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO SCHOOLJAAR 2014-2015 Instructies voor de leerling Inhoud 1.1 Inleiding 1.2 Keuze van onderwerp, vakken, docent en partner 1.3 Logboek + werkmap

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL A: Beoordelingsmodel PWS ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van drie verschillende fasen, te weten: 1. Het voortraject. 2. Het schriftelijk werkstuk of verslag.

Nadere informatie

Groenewald Profielwerkstuk HAVO-VWO

Groenewald Profielwerkstuk HAVO-VWO Groenewald Profielwerkstuk 2016-2017 HAVO-VWO De Tweede Fase Bij de vernieuwing van het onderwijs in de bovenbouw van HAVO en Atheneum (de wet op de Tweede Fase) werd bepaald dat er geen vrije vakkenkeuze

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2013-2014 pagina 1 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Algemeen...4 Tips...4 Bijeenkomst

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Inleiding Door het werken aan je sectorwerkstuk laat je zien dat je algemene vaardigheden voldoende beheerst. Met de algemene vaardigheden

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2011-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Wat is een sectorwerkstuk? 4 Onderzoek doen 5 Een onderzoeksplan

Nadere informatie

Beoordelingslijst: Beoordelingsmoment I Week 27

Beoordelingslijst: Beoordelingsmoment I Week 27 Beoordelgslijst: Beoordelgsmoment I Week 27 Naam leerlg: Omcirkel per aspect het getal de kolom onder de categorie van uw oordeel Beoordelgsaspecten 1. Heeft het onderwerp/ontwerp en de daarbij behorende

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016. Instructieboekje voor leerlingen. Beoordelingsmodellen voor begeleiders

Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016. Instructieboekje voor leerlingen. Beoordelingsmodellen voor begeleiders 1 Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016 Instructieboekje voor leerlingen Beoordelingsmodellen voor begeleiders 2 TIJDPAD PROFIELWERKSTUK SCHOOLJAAR 2015-2016 Dinsdag 7 juli: - 10.30 tot 11.30 uur: intro PWS

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding profielwerkstuk vwo

Leerlingenhandleiding profielwerkstuk vwo Leerlingenhandleiding profielwerkstuk vwo Alberdingk Thijm College 2014 2015 Inhoudsopgave Leerlingenhandleiding profielwerkstuk Inleiding 3 Aan de slag! 5 Schriftelijk verslag 7 De presentatie 10 Bronnen

Nadere informatie

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6).

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). PTA PROFIELWERKSTUK 2016 2017 Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2014-2015 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 Inhoud Inleiding... 3 Tijdschema... 4 Start... 5 Bijhouden logboek en bronnenlijst... 5 Bedenken onderwerp en kiezen partner... 5 Maken onderzoeksplan...

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2015-2016 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk?

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2012-2013 NAAM: KLAS: Geert Grote College klas 10 vmbo-tl Inhoudsopgave INLEIDING 4 WAT IS

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten.

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. profielwerkstuk 2017 (havo/vwo) Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. Je levert het profielwerkstuk uiterlijk 1

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2016-2017 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Augustinianum Profielwerkstuk Schooljaar 2016-2017 pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips... 4 Logboek...

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016)

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016) Handleiding profielwerkstuk 5-VW (examen 2016) 1. INLEIDING Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische opdracht

Nadere informatie

Handleiding. Het profielwerkstuk

Handleiding. Het profielwerkstuk Handleiding Het profielwerkstuk september 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Logboek 5 Bronnen- en materialenboek 5 Stappenplan/plan van aanpak 6 Stap 1 keuze onderwerp en vak(ken) 7 Stap 2 onderwerp afbakenen

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL SCHOOLJAAR 2012-201 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding p. 2. Afspraken p.4. Het onderzoek p.5 Stap 1: Onderwerp p.5 Stap 2: De hoofd- en deelvragen p.5 Stap : Informatie zoeken

Nadere informatie

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii PROFIELWERKSTUK 1 Inhoud Lijst van begrippen in alfabetische volgorde 1. Bronnenlijst 2. Beoordeling 3. Cijfer 4. Groepswerk 5. Logboek 6. Profielwerkstuk 7. Studielast 8. Taak begeleidend vakdocent 9.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO 2015-2016 1 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 3 Doel van terugkoppelmomenten en profielwerkstukmiddagen/dag 4 Tijdschema profielwerkstuk 2015-2016 5 Keuze van een partner,

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO 2014-2015 1 1 OPMERKINGEN VOORAF Het profielwerkstuk is een bijzonder onderdeel van je examen. Samen met een medeleerling voer je een uitvoerig onderzoek uit voor een

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 Beste eindexamenkandidaat, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg PWS) schrijven. Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015 Beste leerling, In 5 havo en 6 vwo volg je het programma van de vernieuwde Tweede Fase. Binnen het eindexamenprogramma

Nadere informatie

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu Het profielwerkstuk Wat is het? Een grote praktische opdracht waarbij je leerstof uitdiept en je vaardigheden ontwikkelt en presenteert binnen één groot vak (min 440 slu) of een combinatie van twee vakken

Nadere informatie

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag. Onderzoek Naam leerling:. Onderzoeksplan Er is een onderzoeksplan, maar de hoofdvraag is onduidelijk. Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

Nadere informatie

Het profielwerkstuk Een handleiding voor leerlingen havo/vwo

Het profielwerkstuk Een handleiding voor leerlingen havo/vwo Het profielwerkstuk 2016-2017 Een handleiding voor leerlingen havo/vwo Inhoudsopgave Het profielwerkstuk 7 FASE 1 Het werkplan 8 1.1 De keuze van een partner, vak(ken) en onderwerp 8 1.2 De onderzoeksvraag

Nadere informatie

ProfielWerkStuk. Alfa- en gammavakken 2013. Handleiding en instructie

ProfielWerkStuk. Alfa- en gammavakken 2013. Handleiding en instructie ProfielWerkStuk Alfa- en gammavakken 2013 Handleiding en instructie Inhoud InhoudPWS-Kaart... 2 PWS-Kaart... 3 Inleiding... 4 Belangrijke zaken... 4 Draaiboek... 4 Fasen in het PWS... 5 Eisen gesteld aan

Nadere informatie

PWS informatieboekje (4H/5V)

PWS informatieboekje (4H/5V) PWS informatieboekje (4H/5V) 1. Wat is een PWS? Het ProfielWerkStuk (PWS) is een groot werkstuk waarmee je je opleiding op het Havo of Vwo afrondt. Het wordt vaak gezien als de meesterproef van de middelbare

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk . Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur)

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur) Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo Programma van toetsing en afsluiting (oude profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen...3 Het examenprogramma...3 Beschrijving

Nadere informatie

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen.

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Een wetenschappelijk artikel schrijven Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Aandachtspunten Bij een wetenschappelijk

Nadere informatie

Handleiding Profielwerkstuk

Handleiding Profielwerkstuk Handleiding Profielwerkstuk 2015-2016 1 Handleiding Profielwerkstuk Marne College 2015-2016 In deze handleiding wordt het profielwerkstuk afgekort met PWS. Deze gids is bedoeld als een hulpmiddel bij het

Nadere informatie

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur)

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur) Maatschappijleer Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2015-2016

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2015-2016 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2015-2016 Beste leerling, In 5 havo en 6 vwo volg je het programma van de vernieuwde Tweede Fase. Binnen het eindexamenprogramma

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar 2014-2015

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar 2014-2015 PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS 1.2 - Het onderwerp van het PWS 1.3 - Procedure voor leerlingen met afgerond havo-pws 1.4 - De begeleiding

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

Draaiboek. voor het profielwerkstuk

Draaiboek. voor het profielwerkstuk Draaiboek voor het profielwerkstuk Sint-Oelbertgymnasium examenjaar 2013 Inhoudsopgave 0. GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE LEERLING... 2 Indeling van het draaiboek... 2 Indeling van een hoofdstuk... 2 Beoordeling...

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk. Handleiding voor leerlingen havo

Het Profielwerkstuk. Handleiding voor leerlingen havo Het Profielwerkstuk Handleiding voor leerlingen havo 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 2 H1 Schriftelijk verslag 3 H2 Begeleiding en het proces 3 H3 Presentatie van je profielwerkstuk 4 H4 Beoordeling

Nadere informatie

Beoordeling van het PWS

Beoordeling van het PWS Weging tussen de drie fasen: 25% projectvoorstel, 50% eindverslag, 25% presentatie (indien de presentatie het belangrijkste onderdeel is (toneelstuk, balletuitvoering, muziekuitvoering), dan telt de presentatie

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

PWS-informatieboekje. Versie 2015/2016 VWO

PWS-informatieboekje. Versie 2015/2016 VWO PWS-informatieboekje Versie 2015/2016 VWO PWS-boekje versie 2015/2016 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SCHOOLAFSPRAKEN... 5 3 LOGBOEK... 5 4 EEN STAPPENPLAN: HOE PAK JE HET AAN?... 6 4.1 STAP 1: Keuze

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2014-2015 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2014-2015

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Isala Examenjaar 2015-2016

Isala Examenjaar 2015-2016 Profielwerkstuk Instructie voor leerlingen havo 4 en 5 Naam: Begeleider: Isala Examenjaar 2015-2016 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Fases en belangrijke data 5 2. Logboek 11 3. Bronnenboek 12 4. Beoordeling

Nadere informatie

Beoordelingscriteria voor de award voor het beste profielwerkstuk op het gebied van internationalisering voor vwo, havo en vmbo.

Beoordelingscriteria voor de award voor het beste profielwerkstuk op het gebied van internationalisering voor vwo, havo en vmbo. AEDE Nederland Profielwerkstuk-Award 2012 In haar jubileumjaar 2012 startte de AEDE Nederland met het uitreiken van een award voor het beste profielwerkstuk rond internationalisering. Met deze prijs wil

Nadere informatie

Profielwerkstuk HAVO - VWO 2015/2016 INSTRUCTIEBOEKJE

Profielwerkstuk HAVO - VWO 2015/2016 INSTRUCTIEBOEKJE Profielwerkstuk HAVO - VWO 2015/2016 INSTRUCTIEBOEKJE Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 De 4 fases: hoe pak je het aan?... 4 Fase 1a: groepen vormen, rolverdeling, keuze onderwerp 6 Fase 1b: literatuuronderzoek

Nadere informatie

Profielwerkstukboek Kennemer Lyceum 2015/2016

Profielwerkstukboek Kennemer Lyceum 2015/2016 Profielwerkstukboek Kennemer Lyceum 2015/2016 0 Inleiding In het profielwerkstuk (PWS) laat je zien wat je de afgelopen jaren op school binnen je profiel (in brede zin) hebt geleerd. Het is als het ware

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis praktische opdracht

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis praktische opdracht What s up Zuiderzeeland? Maatschappijleer/ geschiedenis praktische opdracht, 4hv Naam: Klas: Geschiedenis Chronologie In dit onderdeel ga je zelf met je groepje op onderzoek. Je hebt geleerd dat de geschiedenis

Nadere informatie

1 Werken aan een werkstuk

1 Werken aan een werkstuk Presentatievaardigheden 1 Werken aan een werkstuk Het onderzoeksverslag College de Heemlanden januari 2006 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 2 1.1 Stappenplan 2 1.2 Plan van aanpak 2 2 Kiezen van een onderwerp

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave pagina DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS als examenonderdeel 5 1.2 - Het onderwerp van het PWS 5 1.3 - Procedure voor het opwaarderen van

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave pagina DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS als examenonderdeel 2 1.2 - Het onderwerp van het PWS 3 1.3 - Procedure voor het opwaarderen van

Nadere informatie

PTA profielwerkstuk HAVO cohort 2014-2016

PTA profielwerkstuk HAVO cohort 2014-2016 PTA profielwerkstuk HAVO cohort 2014-2016 totale studielast: 80 uur Dit vak kent alleen een Schoolexamen. Het vormt samen met maatschappijleer het combinatiecijfer. HAVO-4 schooljaar 2014-2015 001 HD 5

Nadere informatie

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 In de Vrije School proberen we om het leren niet een

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep Handleiding profielwerkstuk 2013 2014 Inleiding 03 Welk vak en welk onderwerp 03 Presentatievormen 04 Groepswerk 04 Globale opzet 04 Logboek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz.

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz. Inhoudsopgave 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2 2. Aandachtspunten blz. 3 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 4. Aanpak onderzoek blz. 5 5. Inhoud onderzoek blz. 6 6. Tijdpad blz. 8 7. Regels & Voorwaarden

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Handleiding voor het uitvoeren van

Profielwerkstuk. Handleiding voor het uitvoeren van Profielwerkstuk Handleiding voor het uitvoeren van een kritische literatuurstudie of creatief ontwerp voor de vakken Latijn, Grieks, Nederlands, Engels, Frans, Duits, filosofie of kunst PWS 2015 Inhoud

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Planning 10 Informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING In de tweede fase

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Profielwerkstuk 6 Atheneum 2016/2017

Profielwerkstuk 6 Atheneum 2016/2017 1 Profielwerkstuk 6 Atheneum 2016/2017 Instructieboekje voor leerlingen Beoordelingsmodellen (zie aparte bijlage 4 ) 2 TIJDPAD PROFIELWERKSTUK SCHOOLJAAR 2016-2017 Maandag 4 juli: - 10.30 tot 11.30 uur:

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie