Ministerie van Veiligheid en Justitie. Afkortingenlijst DJI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Veiligheid en Justitie. Afkortingenlijst DJI"

Transcriptie

1 Ministerie van Veiligheid en Justitie Afkortingenlijst DJI Afkorting AC AG AJB AmvB AVG AZ AZC BAC BAD BB BBI BC BC BCL BCV BD BEWA BGG BGG BHP BHV BI BI&V BIBA BIG (wet) BIJ BIMA BIV / BI&V BIVGEG BJJ BMA BMD BMO BOPZ (wet) BOS BOT BPG BPP BSA BSD BSF BV BV&I Voluit Aanmeldcentrum Advocaat-Generaal bij een Gerechtshof Arrondissementaal Justitieel Beraad Algemene Maatregel van Bestuur Algemene Verlofregeling Gedetineerden Algemene Zaken AsielZoekersCentrum Benoemingsadvies Commissie Binnenkomst Afdeling Delinquenten Behandelplan Bespreking Beperkt Beveiligde Inrichting BehandelCoördinator BusinessController Bureau Capaciteit en Logistiek Bureau Coördinatie Vreemdelingenzaken BestuursDepartement Bewaarder Beperkt GemeenschapsGeschikt Beheers Gevaarlijke Gedetineerden (oud) BeHandelPlan Bedrijfs Hulp Verlening Bureau Integriteit Bureau Integriteit & Veiligheid Beveiligde Individuele Begeleidings Afdeling (Wet op de) Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Bestuurlijke Informatie Justitiabelen Bureau Individuele Medische Advisering Bureau Inlichtingen en Veiligheid Bestuurlijke Informatievoorziening aan Gemeenten inzake Ex-gedetineerden Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen Bureau Medische Advisering Bijzonder Medisch Dossier Bureau Management Ondersteuning (Wet) Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen Bibliotheek, Onderwijs, Sport Bijzonder Ondersteunings Team (van LBB) Beheers Problematische Gedetineerden Basis Penitentiair programma Buiten Schoolse Activiteit Bureau selectie & detentie begeleiding Bureau Selectiefunctionarissen Bijzonder Verlof Bureau Veiligheid & Integriteit

2 BVA BVB BVH BVT BVV BW BZA BZT CAD CALOC CCV CITT CJIB CMK COA CP CPT/ECPT CvT D&R(-plan) DB DBR DBT DBV DC DFORZO DG DGJS DGV DGVZ DGW DJI DJJ DMB DSP DT&V DTH DV&O EBI EBV ED EFP EPC EPD EPR ESF ET ETB EVA Bevolkingsadministratie Basis Voorziening Biometrie Basis Voorziening Handhaving Beginselenwet verpleging TBS-gestelden Basisvoorziening Vreemdelingen Burgerlijk Wetboek Bijzondere Zorg Afdeling Bezoek Zonder Toezicht Centrum voor alcohol & Drugs of Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs Calamiteiten-onderzoeks-commissie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Commissie Integraal Toezicht Terugkeer Centraal Justitieel Incassobureau Centrale Meld Kamer Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Centrale Post European Committee for the Prevention of Torture Commissie van Toezicht Detentie- en Reïntregatie(-plan) Dagelijks Bestuur Detentieberaad Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat Directie Bijzondere Voorzieningen DetentieCentrum Directie Forensische Zorg Directeur-Generaal Directoraat Generaal Jeugd- en Sanctiebeleid Dienst Geestelijke Verzorging Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directeur Gevangeniswezen Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Justitieel Jeugbeleid Directie MigratieBeleid Directie Sanctie- en Preventiebeleid Dienst Terugkeer en Vertrek Detentietoezichthouder Dienst Vervoer en Ondersteuning Extra Beveiligde Inrichting Extra Beveiligd Vervoer Elektronische Detentie Expertisecentrum Forensische Psychiatrie Eenpersoonscel Elektronisch Patiënten Dossier European Prison Rules Europees Sociaal Fonds Elektronisch toezicht Extern traject begeleiding Executie Vonnissen Afgestraften

3 EVRM EZA EZV F&C FaZa FBO FGZ FHI FMMU ForZo FPA FPC FPD FPI FPK FPL FPT FRIS FSU FZG G4S Gedeco GG & GD GGD GGV GGZ GGZ-IS GOR GRIP GV GW GZ HDJI HGK HK HOI HOvJ HvB IB IBA IBF IBT ICC IFZ Ifzo / IvFZ IGZ IJZ Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de burgerlijke vrijheden Extra Zorg Afdeling Extra Zorg Voorziening Finance & Control Facilitaire Zaken Formatie Bezettingsoverzicht Forensische Zorg aan Gedetineerden (directie) Facilitaire Zaken, Huisvesting en Inkoop Forensisch Medische Maatschappij Utrecht Forensische Zorg Forensisch Psychiatrische Afdelingen Forensisch Psychiatrisch Centrum Forensische Psychiatrische Dienst Forensisch Psychiatrische Instituten Forensische Psychiatrische Kliniek Forensisch Plaatsingsloket Forensisch Psychiatrisch Toezicht Forensisch Registratie & Informatie Systeem Forensische Schakel Unit Forensische Zorg Gedetineerden Group 4 Securicor Gedetineerdencommissie Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondsheidsdienst Geneeskundige Gezondheidsdienst Gesloten Gezinsvoorziening Geestelijke GezondheidsZorg GGZ-InformatieSysteem Groepsondernemingsraad Gedetineerden Recherche InformatiePunt Geestelijke Verzorging (directie) Gevangeniswezen (afdeling) Gezondheidszorg Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen Herziening Gerechtelijke Kaart Hoofdkantoor Half Open Inrichting HulpOfficier van Justitie Huis van Bewaring Inkomstenberaad Individuele Begeleidingsafdeling Informatie Beveiligings Functionaris Intern Bijstands Team International Criminal Court Indicatiestelling Forensische Zorg Informatievoorziening Forensische Zorg Inspectie voor de GezondheidsZorg Individuele Jeugdzaken

4 IKAP IND IOM IRIS ISD ISIS ISO ISS IV IVenJ IVS JCvSZ JD JI JJI JurLok/JL JUSTID JV JVS/IFM KCC KLPD KMar KPO KZ LAA LABG LABG LBB LBBT LdH LVB LVG MAKKI MBV MD MDO MGW MK MMD MP MPC MR MT MW NIFP NZa Nzi O&F Individuele Keuzemogelijkheden in het ArbeidsvoorwaardenPakket Immigratie- en Naturalisatiedienst Internationale Organisatie voor Migratie/International Organisation for Migration Integraal RittenInformatiesysteem Inrichting voor Stelselmatige Daders Inkoop Systeem Inkoopfactuursysteem Isoleercel Inkomsten Screening en Selectie Incidenteel verlof Inspectie Veiligheid en Justitie Inverzekeringstelling Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (oud: Justitieel Medisch Centrum JMC) Jeugddetentie Justitiële Inrichting Justitiële Jeugd Inrichting Juridisch Loket Justitiële Informatiedienst Justitieel Verpleegkundige Jeugd Volg Systeem / Intelligente Formulieren Klanten Contact Centrum Korps Landelijke Politie Diensten Koninklijke Marechaussee Klinisch Psychologisch Onderzoek Kwaliteitszorg Landelijke AfzonderingsAfdeling Landelijke Afdeling Beheersgevaarlijke Gedetineerden Landelijke Afzondering Beperkt Gemeenschapsgeschikten Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid Landelijk Bijzonder Bijstand Team Leger des Heils Lichte Verstandelijke Beperking Licht Verstandelijk Gehandicapt Model voor Analyse van de Kwaliteiten en Kwantiteiten van Inzet (Personele inzet) Melding Bijzonder Voorval Medische Dienst Multi Disciplinair Overleg (project) Modernisering Gevangeniswezen Meervoudige Kamer Medewerker maatschappelijke dienstverlening MasterPlan Meerpersooncel (gebruik) Ministeriële Regeling Managementteam Maatschappelijk Werk(er) Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlandse Zorgautoriteit Nederlands Zorginstituut Organisatie & Formatie

5 OBS Observatiecel OIS Onmiddellijke Invrijheid Stelling OKD(project) Ouders Kind Detentie OM Openbaar Ministerie OPI Optimalisering Personele Inzet OR Ondernemingsraad OTS Onder Toezicht Stelling OvJ Officier van Justitie OVS Optimalisering Voorwaardelijke Sancties OVV Onderzoeksraad voor Veiligheid (ook: 'Onderzoeksraad') P&C Planning & Control P&Oadviseur Personeel & Organisatie adviseur PBW Penitentiaire Beginselen Wet PG Procureur-Generaal PGV Persoonsgebonden Verlof PI Penitentiaire Inrichting PI Personele Inzet PI Prestatie Indicator PIA Penitentiaire Inrichting Administratief PIED Personele Inzet Executieve Diensten PIJ (maatregel ) Plaatsing in Justitiële Jeugdinrichting PIW/PIW er Penitentiaire inrichtings werker PLAC Plaatsingsadviescommissie PLK Penitentiaire Landkaart PM Penitentiaire Maatregel PMO Psycho Medisch Overleg POP-gesprek Persoonlijk OntwikkelingsPlan-gesprek PP Penitentiair Programma PPC Penitentiair Psychiatrisch Centrum PST Psycho Sociaal Team RC Rechter Commissaris RC Rekening Courant RGD RijksGebouwenDienst RI Receptie Ingeslotenen RSJ Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming RSPOG Regeling Selectie, Plaatsing en Overplaatsing Gedetineerden Rtvi Rupi SF SG SIB SKDB SMART SOB SPOG SPV Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting Regeling urinecontrole penitentiaire inrichtingen Selectiefunctionaris Secretaris-Generaal Slachtoffer in Beeld Strafrechtketen Database Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden Straf OnderBreking Selectie, Plaatsing en Overplaatsing van gedetineerden Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

6 SPW SRA SRN SSC STP TA TB TBO TBS TD TR Tra TUL Tulp TVE TVI UC UC UJD UNDU V&J / VenJ VAC VC VD, (plv.) VH VI VI VP VP VRIS Vw Waco Wfz WGBO WOTS WvSr WvSv ZBBI Sociaal Pedagogisch Werk Strategische Risico Analyse Stichting Reclassering Nederland Shared Service Center Scholing- en Trainings Programma Terroristen Afdeling Traject Begeleider TerBeschikkingstelling aan Onderwijs Ter Beschikkingstelling Technische Dienst Terugdringen Recidive Terugkeeractiviteiten Ten UitvoerLegging Ten UitvoerLegging Penitentiaire Beschikkingen Tijdelijk Verblijf Elders Tijdelijk Verlaten Inrichting Urine Controle Uitzetcentrum Uittreksel Justitiële Documentatie UN detention unit (Ministerie van) Veiligheid en Justitie Verlof Advies Commissie Vrijhedencommissie Vestigingsdirecteur, (plaatsvervangend) Voorlopige Hechtenis Voorwaardelijke invrijheidstelling Vervroegde Invrijheidsstelling Veelpleger Vreemdelingenpolitie Vreemdelingen In Strafrecht Vreemdelingenwet Wachtcommandant Wet forensische zorg Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafvordering Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting

Forensische zorg tijdens detentie

Forensische zorg tijdens detentie Forensische zorg tijdens detentie Advies d.d. 27 september 2012 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Afkortingen 9 1. Aanleiding en context voor dit advies 11 1.1 Achtergrond en doel advies 11 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving Advies d.d. 2 april 2007 1 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Aanbevelingen 9 3. Inleiding 11 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Handboek. Forensische Zorg

Handboek. Forensische Zorg Handboek Forensische Zorg Editie 2, september 2013 Inhoudsopgave 1 Forensische zorg 10 1.1 Wat is forensische zorg? 11 1.2 Afbakening forensische zorg 13 1.3 Juridisch kader 14 2 Ketenprocessen forensische

Nadere informatie

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 11.600.000 34% - 66% Juli 2014. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2013

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 11.600.000 34% - 66% Juli 2014. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2013 90.000 34% - 66% 105 35 1 15.000 35 262 2013 11.600.000 5x2x2½ Dit is DJI In cijfers en feiten gebaseerd op 2013 Juli 2014 In 2013 werden door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dagelijks meer dan

Nadere informatie

Veiligheid van vreemdelingen keten

Veiligheid van vreemdelingen keten Veiligheid van vreemdelingen Veiligheid van vreemde lingen Den Haag, april 0 De rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn openbaar. Alle rapporten zijn beschik baar via de website van de Onderzoeksraad

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding van de doorlichting

Nadere informatie

Goed bejegenen. Beginselen voor het overheidsoptreden. tegenover mensen die een justitiële straf. of maatregel ondergaan.

Goed bejegenen. Beginselen voor het overheidsoptreden. tegenover mensen die een justitiële straf. of maatregel ondergaan. Goed bejegenen Beginselen voor het overheidsoptreden tegenover mensen die een justitiële straf of maatregel ondergaan Verkorte uitgave Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Tweede uitgave,

Nadere informatie

Werkprogramma advisering RSJ 2014

Werkprogramma advisering RSJ 2014 Werkprogramma advisering RSJ 2014 1 2 Inleiding Jaarlijks stelt de RSJ een advies-werkprogramma op. Het werkprogramma omvat onderwerpen voor gevraagde en ongevraagde adviezen. De RSJ opereert in een maatschap

Nadere informatie

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen A D V I E S Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming

Nadere informatie

Beginselen voor het omgaan met ingeslotenen

Beginselen voor het omgaan met ingeslotenen Goed bejegenen Beginselen voor het omgaan met ingeslotenen Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Versie 2010 1 2 Inhoudsopgave Beginselen van goede bejegening: waarom, waartoe en voor wie?

Nadere informatie

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Amnesty International september 2013 Inhoudsopgave Inleiding: vreemdelingendetentie en de menselijke maat 3 1. Vreemdelingendetentie door

Nadere informatie

Vademecum. Verstrekkingenpakket medische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen

Vademecum. Verstrekkingenpakket medische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen Vademecum 2015 Verstrekkingenpakket medische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten verstrekkingenpakket DJI 4 3. Verstrekkingenpakket DJI 2015 6 Geneeskundige zorg

Nadere informatie

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd) strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen. Justitiële Informatiedienst Informeert April Voorwoord Johan Wiltvank > Jaarplan > Jaarplan Portaal om basisregistraties op te vragen Stapsgewijs naar digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen

Nadere informatie

2015 Opleidingsinstituut DJI

2015 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI aanbod 2015 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

Terroristen in Detentie Evaluatie van de Terroristenafdeling

Terroristen in Detentie Evaluatie van de Terroristenafdeling Terroristen in Detentie Evaluatie van de Terroristenafdeling Tinka M. Veldhuis, Msc. Prof. Dr. Ernestine H. Gordijn Prof. Dr. Siegwart M. Lindenberg Dr. René Veenstra Rijksuniversiteit Groningen Faculteit

Nadere informatie

Kinderpornografie. Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur

Kinderpornografie. Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur Kinderpornografie Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur Colofon Referentie: Nationaal Rapporteur Mensenhandel (2011). Kinderpornografie Eerste rapportage van de nationaal rapporteur. Den Haag:

Nadere informatie

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd) strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Medische diensten in detentiecentra: verantwoorde zorg, maar nog niet geborgd

Medische diensten in detentiecentra: verantwoorde zorg, maar nog niet geborgd Medische diensten in detentiecentra: verantwoorde zorg, maar nog niet geborgd Den Haag, december 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen. Justitiële Informatiedienst Informeert Januari 2013 Voorwoord Johan Wiltvank 2 Informatie Detentieverloop 3 Elektronische handtekening voor zakelijke e-mails 4 Audit CIOT 4 Communiceren met het buitenland

Nadere informatie

Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing

Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing Advies d.d. 8 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanleiding en context voor dit advies 9 Opbouw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSGAVE

Nadere informatie

De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011

De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011 De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd Eindrapport November 2011 Decide bv maakt deel uit van de dutch group en is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1 Auteur:

Nadere informatie

De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel

De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel Advies d.d. 17 augustus 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Aanleiding en context 7 1.1 Aanleiding; reikwijdte van dit advies 7 1.2 Context

Nadere informatie

Dienstverlening van Shared Service Centers en het verblijf in een justitiële inrichting. Inspectierapport Themaonderzoek

Dienstverlening van Shared Service Centers en het verblijf in een justitiële inrichting. Inspectierapport Themaonderzoek Dienstverlening van Shared Service Centers en het verblijf in een justitiële inrichting Inspectierapport Themaonderzoek Dienstverlening van Shared Service Centers en het verblijf in een justitiële inrichting

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Juvaid

Justitiële Jeugdinrichting Juvaid Justitiële Jeugdinrichting Juvaid Inspectierapport Doorlichting Justitiële Jeugdinrichting Juvaid Inspectierapport Doorlichting Mei 2014 Inhoudsopgave 2 Justitiële Jeugdinrichting Juvaid Inspectie Veiligheid

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 20 mei 2015 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2014 bij het zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie

Als iemand lijdt, een isoleercel? Isolatie in vreemdelingendetentie. maart 2015

Als iemand lijdt, een isoleercel? Isolatie in vreemdelingendetentie. maart 2015 Als iemand lijdt, moet hij dan naar een isoleercel? Isolatie in vreemdelingendetentie SAMENVATTING 2 maart 2015 Inleiding Vreemdelingen zonder verblijfsrecht kunnen in Nederland in detentie worden geplaatst.

Nadere informatie

ALS IEMAND LIJDT, MOET HIJ DAN NAAR EEN ISOLEERCEL? ISOLATIE IN VREEMDELINGENDETENTIE SAMENVATTING

ALS IEMAND LIJDT, MOET HIJ DAN NAAR EEN ISOLEERCEL? ISOLATIE IN VREEMDELINGENDETENTIE SAMENVATTING ALS IEMAND LIJDT, MOET HIJ DAN NAAR EEN ISOLEERCEL? ISOLATIE IN VREEMDELINGENDETENTIE SAMENVATTING 2 maart 2015 Inleiding Vreemdelingen zonder verblijfsrecht kunnen in Nederland in detentie worden geplaatst.

Nadere informatie