CAT/ V c. VIDIAM[iD WE 陨 K VAn LMJIF[L J.LAIIIOO UITGEVER THIELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAT/ V c. VIDIAM[iD WE 陨 K VAn LMJIF[L J.LAIIIOO UITGEVER THIELT"

Transcriptie

1 CAT/ V c. VIDIAM[iD WE 陨 K VAn LMJIF[L J.LAIIIOO UITGEVER THIELT

2

3 VERZAMELD WERK VAN LOD. DOSFEL YJERDE REEL

4

5 VERZAMELD WERK VAN LOD. DOSFEL BIJEENGEBRACHT DOOR ZIJN VROUW ONDER TOEZICHT VAN DR JUL. PERSIJN VIERDE DEEL UITGAVE J. LANN00, IEPERSCHESTRAAT 22-24, THIELT

6

7 DE DAAD

8

9 Een zeer gcwon vo1zinietje in tespraken is dat do tijd ian de wooiden ten einde is, da laden moetn gesleid warden >>. Splinternicuw is de imensch niet. Reeds in de eerst1e ctagen van onze beweging zong to dichier : V1aianjd'rens diep wme Lerde oorklen Vragen laden en geen woorden. Rodenbacht dichite o over b e s 1 a g : Sedert eene hale eeuw Zingers vij den V1aamschen Leeuw Edoch, kijkt en horkt rond u : 'k Vrag hot u, a;ar zijn we nu? Ligt hat Wlaialsch getiiig an spiaand'ren, Spreekt men eind'lijk \T1'aamsch in V1anc1'rn? V1aming, Viarning, 't is hoog tijk1 Mm beslag en mill lawijid. B1ijft gij tot den strijd beiiaan. Vangt hem flan uut gioe'ten > aan. Vooral tijdens en na den oor1og is men begiimen dyihirarnbisch spreken over cia daad, die Dalaci net eon hofd1etter men lifeeft ze gehu1did ;ooa1s d Fransehe omwenteling ide Rede - La Raison, lea Deesso de lea Raison - bezong. Wel is daardoor verwarring ontstaan. Men is er sli1an tegekomen, de D1aad to vereenz:elvigen met jets ro,eke1cos, jets geweldigs, jets ophie1thakends, jets pat Iosbarst en 'bntplolt nis een dondersiag of een born, jets 'buitengewoons dat de andacht treft, dt i1s stof verblindt, drat verhijstert. Heeft Viaandetren dcten, in dien zin opgert, noodig? Stallig kan wor ied!er yolk, ok oor hat onze, cia, tijid aanhreken dat ewone laden, dagelijksche~ handelingen, tiiet gemist kunnen worden, evenais somtijds vor een ziek 1icharnJ een heelkundige bewarking alleen redding breine kian. Zelfs menschen, 1ejders, die niemand van onvoorzichtig herd beseliuldigen kan, als Van Cauwellalert en Minister P~oul- 7

10 let, hebben Idat ingezien, en de gesch'iedenis is rijik <ian voorbeelden van ~dien aard. Een regal is hier enbetwis'tba'ar : Alleen wianneer,gewone d ;ald~en onto~ereiken~d zijn geblekdn,, name mien z'ijn toevlucht tot buitengewone. Over h~et juisfe ~o~o;genblik is hat zeier mloeilijlk to beslissen. Veal hiangt al' van de ~oogen 'dire bekijken, Met zekerh~eid kan nog, gezegd weriden dat waarheid steeds moat beheer'schen ~c1rift en r.iaad ; drat elke. Idad van m~onsch;en mb~et verlicht wor~den duo it de reidie, en Ide w'il ~alleen toetred~enr mag, wann;eer h~ t verrstand de hanidieling ~a.ls goad, als w'ijs r gals doelmatig erkent. (( Verzin ear gij' begant» zegt de wijsheid dler spreek'woolr4d'en~ d,at ~d~oelmlatigh,eid ~athlangt vla'n dc middel+en 'van hemp die de ~daiald stelt, van h!et 'fe 'bereiken do~el, van de 5o~mstand heden van tijld yen pla'ats~. Hier past concree't re~d~eneeren. Drat e+ene ~daad elders of yap een anderen td doel;ma;tig was, laat niet tc e to besluiten. Er m~oet evenre~digheiid zijh tusschen midklelen en noel. Met ~geen houten geweren verovert mjen vestingen. Hoe treurig was bet voor ronze heald'en uit den Boerenkrij!g b. v. op to rukken met hunn~e zeis!ens en, j ;ac'h gew~ereln, tege i die kanonnen pop den Aller;heihgenberg, bid Diest. wa.t hebi en niet- of voldoend-votorbereide a'anv!allen menig n.a'al ~onschatbaar verrlie alan menschenlevens gekbst, - wlat 'heeft een,zelide woord, gal na!ar ide omsta idigh,~den, 1 ail of enh~eil gestieht. In hare aligem'eenhleid is ode spreuk (( D!aden moeten gesteld worden» du's hlol, zinledtg, in ierder Laval verwarring-suehtd. Een under voroiiok deal ligt nog hierin, dat men zich d e 'la a +d al to dhikwijis 'voorstelt ;ais i~etsl dat biui ien hat gewone llgt. Evenals trot ode heili~gh'eid geene buitengewone da~den verrieht Moric1en, zo als hiet leven van den Heiligen Jc~annies Bercnnnlan blewij-st, zoo Wok kan men bescheiden en stil, tit V1 an{derens ` hail de baste dadlen verrichten. ledereen moat hierin zxchzeii kennen, nekl(erlg dniderz~oeken what ~

11 hij; geroep~en is, wiat hij bereiken kan en luis teren naa;r de stem-gokts-in-,hem, naar zijn gewaten. aniet iede een biereikt zijn doel lanes idezelme wegen. Er in~aeten m~ens,ch ;e!n zijn d a an Whet roes staan, ~anderen ~di~ Aden sterren,lo~o~p iolg ;e diehters!die idroomen yen we+rk'er's die h'andelen om' de dr+olomen in idaaden nom tee zette~n. Droomen, g~dichten, redevoerin gen kunnen s'oms da;d'e!n, ~n kj a'de~n sommaar cjro~amen zijn. Dlaar wij vaor st'uldenten siehrij'vien past h'et to antwo~or- ~den pop de vrlaag wiat is voor Bonze K'a'th~olieke Vl'aamsche Stud'en~en die passenide id:aad? Hun plicht word't biepa'a1d door hun naann : Studenten moelen stude~eren, Viaamsche stud'enten rnoete~i byestuideerien Vlalanderen, voor Vlaanideren. Kiatholiekie stud!e- ;-~ ten m'oeten bestuideerlen heat K itholicisme ten hate van het K,ath'olicisme. Ze moeten tr'achben to w'orden ideale' lchk - lieke Vla;mingen. A'lle hanldelingen die~nen ziji samen to binden tot priachtige leyens'eenj eid, zoo wiolr~dt hun gansche I, yen eene groote ~daad, U i t e r 1 ij' k se schittering, u i t e r I ii k gerucht is niet ~de wla~ar~demeler, de maatstaf, «Stille waters, ~diepe g;roniden» is een prach'tige waarheid'. Die stilste~ daaden zijn 'me,nigm'aal idc m!ac,h'ti,gst~e, z'ooals' het Edruppeltj' deny ste;en uitholt waar~over idc vl~oteid henb'ruis ;t. -- Aileen wann,eer stu,- denten in bun studententijld stuide~er(e, zullen zij' later in sta'at zijn de daaden to stell~en, welke noodig zijn. -- wlalnt eer zij offervaa ldighei~d in zich ontwakkelen,, z~ullen zij ber~eid zijn tot i~dere ~daad, ze1js al giugen zij' er bij'' ten onder z~oan~ der roem noch stralenkpans, - E~yeuals per a(au Abekende sold~aten en hie1den gedenkteekens opgerieht worde ;n, ma mien edit eenmaal ~~ voor ~onbeken 1de ~daden». Mean vermijdle dus de r h e t ~o r i k a ~ove~' ~t d ~e d'a ad'» aeven'a;ls h11e iande. re, spreke weini~g o v ~e~ r diaden, maiar st~elle 'er : bezomnen;e wijze, d~oelmati ige uit plichtbesier, nederigheid gebioren, kinderen van Vaider-voorzichtigheid yen M~aeder'-serkte-eon-geestdrift. (" De Btauwvoet,,, 1922). r 9

12

13 VLAAMSCH HOOGER ONDERWUS

14

15 De Redactie van «1~e Blauv voet» vroeg mijl een artikel over «de verviala nsehxngl Ider Ge,t'sche Ho~ge~schoo1»', Ik 'het vraagstuk eenigszins ruimer hehandelen, want do vervla'amsching an ide Gentsche T-JOogesch*l is mar cen deed, een zijld~e an hit algeaneene vr;agsfuk va'n de v e r v 1 Ia ~a mf - wxi s e h i n g v la n o~ n s h ~o ~o g~ e r ~o n!d', e r w i j s. Vdor kaith+o1ieken is z'ij vaar'zekepr niet ide h~oo~fdzlaak. Die 'm!dderne Staat heef`t aet op zich' genomen, gook onderwijs to geven, dal is h'ij, wegens beginselloosheid, daarv~oer in vele ~opzieh'ten., uiterst ongeschikt. wel h1ee t hij' de St!a,ats- 1 inancien en ka'n dalardoor geld uitgeven aai beblouwen, Ia horatoria, kruidtuinen, mar hijf mist den gees,t;, die een'h id en leven sch~ept, De 'BelgiscIie groi duvet voor'ziet btnder'wijs op Staatskosteti, en ode Belgische wetgeving rich'tte~ t'we+e Staiatshoogesch~olen op, eene to Gent, eene tie 'L'uik. Er biesta'a l echt'er maar eene Technische sch~oal v~oior Burgerlij'ke Bioluw'kunde to Gent, eene Staatsmijnbouwschkol, to LLuik. Teen de Staiat Idie 'schiolen ~oprlchtte, bed~ae~ld~ h'iji h e t a 1- g ~e m e le n w e 1 z ij n. - Ook h'et privaat welzijn, slechts in zoover het ~algeme~en welzijn er door ge~balat w'erd. Voor Ide ste~den L u i k' en G~en't is - in stoffelij'k opzich't h'et bes'tlaan van +den Hoogesch~aol peen voordeel. Van een eigenlijk re c h t kan geen spraak z'ij'n. De J-I'~ogesch!olen, pop de 'kosten an derv Stact, heeten dus to bestaan voor het algenreen hel~ang. Het is niet to voorzien da't oioit eene reg;eering en een parlernent gevonlden worden 'm' Idie Hiaogescholen aft le schaffen. Zelfs ode kath,olieke meerderheild,' taen zij! ;a1ierstlerkst was, heelt "~daariaai nooit' gedacht. T h e o r e t i s c h kan mien stlaarvde hou~d~en Uat ide y r ij h e i ~ci v an onderwijls volstond nom in die behoef'te aan haager oriderwijis tee voorzien, en Ide Staat dus geean plich't had yam in to gr'ij'pen op een gebiek' waar h'ij zeer ziwak sfaaf. I 3

16 Dar in B elgie ongeveer seven veal V 1 a 'a m s c h(fs p r e k! e n den, als Fr'anscbspr eken~den zijn is hat rechtvlaard i l~at de S aat aan die V1aahm'schsprekenden d e z e 1 f 'd;' e gelcgenhetd gunt als aan de Fnschsprekenden om hoogere studien in hunne taalte doen : dus even veal gelegf ~n~, he'' i : niet minder, niet meer, - D!a,t eenige burgers daardoor in hunne geldelij'ke bleiangen aan;getasrt worden is geeno v~oldoende reiden opdat ode Staat zeer aanzienlijke lutgaven doen zou, die ni~et door S t ~a a t s, bl e, l a n g gewettigdd zijn. Arum enten over Vlaanderens tweetalighelid zij n iul ei wan geener waande, daar Vlaanderen niet afzonderlijk besta'at en de Fransch-verkiezenden uit Vlaamseh'e gewe~sten in B e 1- g i e gelegenheid hebbe'n Fransche studien 'te ken, ook on in hat Fransch examen of to leggen voor die centrale jury, hat recht bezitten op eigen initiatief een Fransche H'oogeschool to stichten, overal waar zij' 'willen, char hed onderwij's vrij' is. Alle diploma's aan rile Belgische Hoogescholen zijn geldig g~ansch Belgie door, Die V1aamsche taalgem~ee~nschap heeft tot hare normal ontwikkeling ee c Hoogeschlool noodig, - Zij heeft er beiang bij idat hat ~openbaar leaven V1~aamsch ; zijn zou, dat de hooiger-ontwikkelden emakkelijk, wat zij weten, kunnen medegoelen aan minder-~antwikke1'den. De arzonderingsmanie van eerie zoogenaiam~de e 1 i t e nag niet in do hand gewerkt, noch ~aangem~oedigd wond~en, Vlamingen, die zich buiten d Vlaam'sche gemeenschiap willen houden, hebben niaar do no-. d~ge offers to brengen om oak buiter~ hun stall of provincie to gaian stu~deeren. Ofeindi,gt taal aan ode dour v~ari rde brandkast? hunne liefd~e tot de Fransch Er bestaan ernstige redenen voor do vervanging van; hot Fransch door hat Nederlandsch aan die Gentsche Hnogeschool, Er bestasan geene redenen - v a n a 1 gem m e(~e'n be 1 ~a om naast hat Vlaaimsch hat Fransch' aian de Gentsche Hoogeschool to behjo acten. r 4

17 We! zijn er bezwaren : ~ernstige finantieele voor cle Belgisehe schatkist ; nationaal-soci'ale vob~r do Vlaamsche taalgerneenseh;ap, die al hare kr(achten noo~dig heeft en voor' `vie eenh~eid tat volledigen blioei nk od'zakelijk is ; cok wetenscflappelijke technische biezwaren. In katholiek opzicht is de vervlaamsching van de Ge+ntsche Hoogesc1z of de minst gev~a'arlijke oplossing. Za Sta;ats, o clerwijs een ~gevaar is vo~or het kathlolicisme, is eene [Toogeschoal minder gerv~a,arlijk dan twee. Die gra!ad van bet gova'ar hangt of wan velerlei oins'tandigheden. Toch kan geze,gc! worjen dat, behoudens huiten,gewone ~oanstandighaede~n en' Lehralve tom h~oogsternstige readenen, i ead.er katholiek tot pyicht' heeft to studeeren ~aan eerie Katholieke Hoogeschool. Deze beef t ; ar+erzij~ds den plicht, al hare krach t en to wij den aan bet vol~doen an de zedelijke nationale verzuchtingen van ; de bevolking voor wie zij bestaat. D;aarom hebben ode Katholieke Vlaamschgezinden sedert jaren afzond-erlijk gewerkt voor eon Vlaamsche Hoaogeschco& to Leuven, z~oto~als zij, met anders~denkende strijdgenooten~, ij verden voor de vervia'amsching van de Ho~o~gescho~ol tie Gent, In Idien zin moet voortgeijverd w+odean. Leuven, tell teen a.nder~ meer Vlaamsche studenten dean de &entsche Hoogeschoiol, die de minstbl~oei~ende is van al o ;nze I oorgescholen. Eerie onzijidige Hoogesch~col, al is zij oo~k Nederlandsch, kan Katholieken geen bevrediging schenken. Eerie Katho1ie, ke H~oogesch'ool met hat Fransch als onderwij~staal, 1'aa't ons~ Vlamingen onvol~da;an. Voile bevredi;ging sche~nkt a,1leer een 'volledige Kath~olieke Vlaamsche Ho~ogeschool, ~ve'nwaardig met ~dre Fransch~e, volkomen zelfstandig, 11et eigen hestuur en beheer. Opdat dit z~ou kunnen geschiedein,, moete~r de op~enbare m~achten ruimer toelagen schenken aan de Leuveinsche Hoogeschool. Dot ode Vlaamsche raden daarbij 1 als voorwaar l'a stellen : Inrichting van Vlaamsche leergaangen. Onze woorden van vroeger willen w'ij' nog herha1eln : <(A l - m ~a m a t -e r, jets mist ge, giji spreek~ niet als moedea tot ons'~ ry

18 Viamingen, mlaar als een vreemde, ge zij't ons verleden niet, ge zij't niet ide ho~ogste voltiooiing v' an w'at dei kin!dlerjare'n, hieb~ hen gesch~etst, gij w rtelt ni~et in Aden grand van onie e~erstre gewa ;arwbrdingen, Onze ~eers'te b~esch~ouwingein, gij! ' zijt - al zijnn fret ere woo~rden, togh' zij a z'd de w!a'arheid' ~-- van mij'n v~a'derlan~d niet, Ida~ar ge zij ie bei'd'e talon niet op denzel den voet stelt. \Neat wiij' van u verwlac,h'ten, feestvierende A 1 m a rn ' t e~ r' staat in den zang, die geedurende 'den Advent worldt gezongen in h;et A' '1 m fa R e d e m p t ;b~ r i s m' la t e r namelijk : Su,c~ cure ca~denti surgere qul curat populo -= K~omt hot va lende yolk, dat poogt op to st'aan, to h'ulp. A 1 m 1a m a t e r, flat is miijn iaatste wvo~r~d, hot is n~og een wlanklank bij~ u\v fl~eist e+jubel, ma ;aa 'h~ t is toch tevens eene bode en peen hoop 1do trd : Word ode 1evienblarend+e m,~ae~dor van V1 la anderen en spre yek we1edrmijn moed'ar taa,l>. (9 M~ei 1909). (De Blauwvoet,,, 1922).

19 REDE UITGESPROKEN OP DEN GOUWDAG DER WESTVLAAM- - SCHE MEISJES TE ROESELARE BELOKEN PASCHEN rgz4

20

21 lh b bllij en trotsch, in ode staid van Rodenbach to magen spreken op het feest van het vijfjari,g bestaan an lodenbacch's-zusters, wat heeft het lang ode Vlaamsche strijders pijnlijk gegriefd, dat de vreuwen voor Vlaanderen nits voehden. (( Zij hebben zoolang vergeten ~. Redenbach khoeg ~erover in zijn gedicht << Van; eener Jenkvrouw en zijn inleiding tot Gudrun besluit hij fnee de \vo r. den : (l Een hetterkunde heeft immers tot haar voile 'ontwikkeling, buiten de kracht barer b efening, den stillen en onveelharen, loch mathtigen invhoed van een besch,aafd en kunstgerend publiek, under an'dere en bij'zendem, gelijk Schlegel bet uiteendoet in zij~ae :algemeene geschiedenis tier Letterkunde, den deugddeen~den inv1o d van do fijnvoeligheid van bet vrouwelijk gemeed ~. Een ~andere kl ;acht is een weinig bekend gedicht van Zeemeeuwe. Hijf vergelijkt de Vhaarnsche Vrc u Men met de ontaarde chters van Koning Lean, die haar Wader buiten jagen in den storm. De weerga leeft in VLaanderer. D;aar zijn dechters die hare moeder honen en stooten in den nacht. Die moeder is V1~a;anderl~an.d, en die halar van zich w j'zen, halar taial en 'a'aid misprijzen 't Zijn vrauwjen, tat bun schand Het shot luidt enverbiddelijk Met spat zal 'k dan verineeren uw good, uw is eld~em. 'k Gun u geen iiedeneere'n. 'k Wil u geen ~adel leeren. wie hartloos is, is Join!» I 9

22 Jaren zijn sedert voorbijgegalan. Oostakker ligt daar tusschen. Gent, Gistel, zaovele heerlij ke dagen. Vlaarnsch:e meisjes beleden hear liefde teat tend, yolk en teal in hat heiligdom van Maria, die o'ok in hat Mngnif'ic!alt hear vaderen verheeriijkt. Ook uit hat hart van (de Vlaamsche meisjes jubelden een «M:agnificat», even «Bienedic anima nea tar eere van Gad en an Vlaanderen. Mij'n ziel l~oof't Vla'a.deren voo+r God, Goad in Vlaanderen Alles in mij' verh'eerlij kt then heiligen na~am'. Groote dingen kan de Hoer verwezenlijken wa'n'n-eer Hij' ne~erzi'et op nederigheid van Zijne dienstmlaagd ~. Alias in mij... Daze woord~en m~oeten uwe liefde tot uw idea'al teekkenen. Geen pegel~en, Been wikken en wegen, geen verideellen, Been ~achterhou'den, Been minin 'alis~e~eren,.ear alias! alias! uw verstand, uw hart, uw geld', uw djld, uw lichaaam, uw ziele, gijj zelf, geheel uw wezen, zeg~ene hat Heilig 1d'e al. Dnn krijgt alles gr~oote b~etee~kenis : gelijk can druppeltje in hat ~almachtig leven ~der zee. B o v e n n ~a t u u r 1 k e b ~e t o ~e k e n i verwerven uwe geringste h~andeling~e~n : die ~draad van uw h!andw~erk, hat zweven uwer droom~en, hat kioppen van uw hart, uw glimlach van blijheid, uw tr!aan van weemoed wordetn gezegend. Groote d ingen very tchtte in mij, flij Die rnaa.chtig is. Hij zag near ap de geringh~ei'd Zijner dienstm'a~agd~. Verbonden zijn bier de ~ex'altatie de ontheffing van de aiarde en die ndder7gheid. Allen kan ide H~eer door hot nietigste werktuig. Zonder.Hen wordt de maach'tigs,te niets. Zen is zen in hat nietigste druppeltj~e' dauw. ode 20

23 Gezege.nd is e'ene beweging welke aan he b+e~eld van Maria to Oos'takker h~aar doopsel ontving! Maria blijve het idea'al an die b~eweging, Maria, de zeteil van wij~s,hei'd, de m orgenster, de koningin van wie lij dt en belij dt! Maria, ide levenbiarende~, de moeder en de m~alagd, de minnende tot aan hot kriiis, de m~o~eidige met de zeven zwaarden in h+aar hurt. Maria, het voorbee~ld van wait lie ie zij'n most, v!an wat lieme kan en vermg, de wii~ze maagld, de sterke'vrouw, Maria met Jezus, ideaal Van 'de v~ereenigxng van e~ene ziel met hlaar levensplieht. Om wills van then levensplicht le'ed Maria de vlucht, hitte ~der wo~es'tijn, ~de treurige ballingsch'ap, Zij~ ;stoat met Jezus aan h,et kruis. Z'ij we~ent, m!a~ar s`aai! Meisjes van Vlaanderen, hooge plichten le,gt u de gebio r- te an uwe bleweging yap. Geidenkt hot wo~ord van uwe voorzitster Jw Putman. : Alles voor Vlaanderen is wa'ar! V1:aanderen voor Christus is even w'erkelij'kheid Ook uw naam le;gt u zware verplichtingen op. Gij zij t Rodenbiach-zust'ers! Wat zou de groote bmeder van zij~n zusters verlangen? Voortzetting van z'ijn, werk n'aar r.eon card van de nileisjes. Hij: heeft ions zijn uitersten wil nagelaten in zijn ge~dichten en werken «Mij'n leven voor Vlaanderen En Vlaandere~n voor God! 0 mocht 1k dat winnen~de sneven! u Zijne spreuk was v o o r u i t! hoe" hoof"d ~omho~g! Die harten hoog! Hij idichtte van de Z w is n e met die "reins min. Hij~ zocht in ode nevelen der tijden en vond char Gudrun. Gudrun is naar Verschaeve~'s woor~d Jonge liefde zich door lijden vers'terkend en waardi ma- do 2 1

24 kend een Koningsstiam to stichten, zich; recht h~ udend tegen de geweidigste,aanvallen dour de kr~ach't v~a.l ha'ar houw~ trouw, die niets is don de oneinidigheid der lieme zelf. De lieme m':achtig als de tkx d, boheers!cht e vervult haar ziel, zoodanig dot zij ha'ar het onm~ogelijke, mogelij'k mkt. << Zij kan lij~den, hi wig lijldien, 't i~ gevvroon in liefde ;. maar zij kan wachten, fang w'achten zon;der to bozwtij kin en; to sterven, dot is ongew~an in liefde >>. Van brooder R~ denblach kornen die spreuken van wmmige uwer gilden «Uit houwe trouw worjdt l ~aerenland h~erboren! << D e toekomst h * pt op ons!» Vast longs der warhcid rats!>. Geadevd, gekerstend wordt Gudrun's lieme, in 'de hoilige vrouwen ~i1s G+ddelieve. Opdat uwe lieme stork b~lij`ve, mo~et ge zelf rein blijven. De lieme tot hot liagere sch(aon hesmeuiit de ziel. H~oud l uwe lielide tot Vlankeren rein en hog ; houdt uwe meisjesbew'eging zuiver. Grouts liefide kan alleen bloeien brij reinen, \V~a t groote lie de van vrouw~en verinag, getuigt do heels geschiedenis. Over de k'oningin der lieme sprak ik reeds. In haiar gevoig stappen onte~lb(a,ren : zwlakken, kinderem Aygnessen, Ceciliia's, mo~eders. Zij trotseeren do wilds dieren in hot amphitheater. Vuur verscju' eit harp tengere ledema. ten. Zij weerstaan storm~en van verlei~di'ng en drift. Zij drukken - als om haar de vlahm'men krinkelen hot kruisbeeld op i*ar hart. Zij helijden den Hear in vojlean da,g, w~ijl de mannecnl siechts tot hen goon in den nach't. Zij stan lags Aden kruisweg, w~anneer z~e~lf s de discipelen gevluchi zijn. Zij reinigen hot aangezicht door juannen 2 2

25 puwd. Ze s,taan op 'Calvarie. Ze kom~en clan het s raf, waar de Bemind~e ligt... Zij denken yap geene onmogelijkheden. han het gelonf, de liefde geen Bergen verzetten? - Zijl zij n de e~erste getuigen van de epstanding, gelijk ze de laatste getuigen Waren van lijden en deod. Doch de liefde is e+en woord, +drat ook de booze zoo vaak tnisbruikt. Gelijk Lucifer ode caricatuur is van Gad, zoo is zijne tail ook een sp~otheel~d van de god~delijke iala!. Huj gebruik t dezelfde woorden : l i c h t, l v e n, v r ij - h e i d, 1 i o f d ~e ; hij, die die worst is van heat rijk, Waar niet meer bemind werdt, hij, ode ongelukkige, die ni e t meer bemint. En toch strijldt hij zelf, strij!den zijne rawanten onder een vaan+d el, waa.rop het wooed liefde s'taat! E~ilaas, vat zij n er via!andels vol l eugens! Hij beuwt een burcht der liefde, welke zich verheft, in zelf, verheerlijking en G~ dsver!aeh'ting, «Bemin U zelf!» luidt ~ijne lens. (( Gij zijt bet middenpunt van de wereld. Om' u dralait en wenteit ~alles, wat sche+elt u bet lijden van uwen evenmexesch, als dat lijlden u genet verschaft. Gebruikt de anderen. Bemint u zelf, den evennia;aste yam u ze~lf. Dient geen vaak, geen yolk, m!aar laat eene zaak, een yolk U dienen. Medelijden is onzin. L'ijden is e.en gruwel, die to vermijden is. Siert uw h!oofd met razen. Huppeit met lichten stap~ op do wegen des l~evens. Heat ieden behoort u toe. Die dood loom t vroeg gen~eg ~. Meisjes van Vlaand~eren, z~egt met al de kracht vain uwe tiel : «Achteruit, vep'leider! Oncc V1aamsche bew~eging kan slechts gedij!en door zelfvergeten, zelfepoffering, heiligen ernst en gewijide liefd~. De Vlaamsche meisjesbewegaing mioet strijkden under rya's kicuren : wit ren hem+elsblauw en ender Vlaanderens kieu ~ ren : gourd en zwiart. Zij vooral, sta in hot teeken van sm!e~ttel a reinheid, ingetogenheid en s ' ll~e diepte, 2 3

26 Vroolijkhekl en blijheid zijn niet uitgesloten ; die zijn het eigend+orn Wtn de zuiveren van harts. En onze leer is e+eii leer van vreugde.... D!ach uit Aden booze zijn : uitspattingen, wildheiu, het ntis, bruik van Vlaamsche verg!aderingen en optochten lot ijldel_ h+eid, pronkzuci t, zelf`~erheffing, ~daze liemeljes zonder uitk~omsi. Uit onze bewieging, gij~ alien, die ~~ zelf z~oe~kt, your wi+e vlaamsch;gezindheid een liefhebher'ij 1tje is, een sport, een tijdverdrij f veer ode luieruren, peen mi 1d~deltj e om zich interessant to m;aken. Loopt in iden weg an die ` ij'ze maagden niet, gij dwlaazen, die geen olio rneeb~rengt tot spij's uwer lampen. U wordy het niet gegeven in ode zaal bi'n'nen to komen, als tie b uid en id c bruidegom daar zijn, gals Vla ;aflderen zijn z egetacht houdt. Unteert ode heilii ei~doilier beweging niet 'door onheilig e,n~ ontij'dig gesnap en oni enu1lig gepr~aa. V'a!n el~gelen verwla'chten we ide blijlde booldsichap, riiet an snaterer~de eaksters. Achter het vaatdel van L' eke u w e n K r~ u i s zijn zij a~lleen waar4ig to stappen, die b~er?eid zijfl kruisen to dr+age~n o+or hun ildeaal, die van teen lee~uw+ den eidelen trots, het vorstelijk gemioed bezitten... geen h'azen, Been ezelinn~ii meet leeuw+enhuid, geen pronkende piauwen noch trotsche ka1- koenen... De V aianmsche nteisj~esbeweging behoude ha~ar eigen hard, bepa~ald ~daor de roe+ping van die m{e,is'jes. Ze behouidle alt'ijld haar katholieken ~aard. Zo zij ruin en moederlijk a1s do Raomsch'e Kerk, geniaidig als zij. Zij geve gelegenheid ;aan ieder meisje om hare gaven to ontwxkkelen en to vermen gvul~digen, zoowel aan wie maar een talent ontving, gals aan Wie er vij~f kreeg. Ze zij do schdo~l van ~n'derling dienstbletok n, opbeuring en vered~eling ; van Iichaimelijke en geest~elijke barmhartiigheid. 2 4

27 i Moge van de meisjes in de beweging met bewond'ering warden getuigd : << Zie, hoe zij' elkander berninnen! De eendracht in de lie de tot heat ideaal, in hat betrchten van het djoel zij haar sierad. < wall is hat ons zalig a1 usteren sarnen to wonen, w'orcle ineer dan ootit hare leuze. Geweerd wor'den dan nile persoonlijke, vane phatse1ijke alle provinciale naijver ; seder pruilen en pruttelen orn 1a1 men kleine vernederingen, krenkingen acht. V1aanderen bovenal! Hoe klein is toch alles wat men vocr vernedering houdt, naast de vernedering van den 1(ruis-Marteltaar, sflaast do grooto vernesdering van V1aanc1eren. Ons hgertje is niet zoo groot, dat tweedracht lle~ mag scheuren. Allen heben we nootc4g, alien! Geen spot van meier begaajiden ten opzicite van minder bqgiaafden. Eerbied voor alien, die van goeden wil zijn. Zusterlijke goddheid jegens malkander. Wederzijcishte vetr- 1raagzaatmheid en gedoogzaamheid. Veeleischen'dheid ieder voor zichzelf. seder meisje vierwezenlijke in zich het ideaal van hat Vlaamsche meisje en make dc gansche beweging synipalhiek in haar eigen persoon. De menschen miaken in den regal Been oiiderscheid tusschen eene zaak en wie te ak dienen. Ze beoordeelen de zaak nar baar verdecligers. Het voorbeeld doet ineer dan cborden. Er rn ;ag word en aangedrongen op kieschheid, fijnvoeiigheid, voorzicbtigheid... vootrzichtigheid, die to ondeirscheiden is van hangheid. Aan dc beweging ordt ook dr zog bias teed van een go e d e h u i s m to re d er : orde en stiptheid V'ora1 voor be s t u u r s 1 e d en is dat ernstige plicht. Slordigheid kian niets antlers dan bonclen tee val ieiden. Doch ik sta ingeschreven Is feestredenaar, en ik houd eerie boetrede. 2 5

28 Maar ik durf, dat doer : ik weet immers dat de West- Viaainsche meisjae+s zees gesteld ziju op retrains. Het is wear wat ik in de geschaedeni.s der Meisj ;esbeweging lees (( Geen wonder that die West-Vlaansche Meis jes zodn heerlijk evenwicht hou~den tusschen innerlijke en ~ iterlijk~ werking, t( Door gebed in de geestelij'ke afzond,ering, door studie in de stuidiedagen worden zij stork en voelen zich uitgerust nom de werking na'ar buiten, hot ` tendon van eon kring, hot inrichten van feesten en voordrac+hten met good gevoig a'a,n to pakken. (( Zij gaan eerst in zich zeif e& zij tot de ',inderen gaan en ~dat is hot ge4heim w ;aarom z'iji slagen». Het in z i c h z e 1 f g.a a n, hot gebed, zijn machtige wapens, de groote s apens van de meisjes, die (( de sineekend~~ almacht» zijn, \VFij weten uit de geschi+edenis en de legende, dat terwijl de mannen str+eiders to Groeninghe, die vrouwen b+aden. Wij l+azen ~dat Theresia door ha!ar gebed'en moor heidenen hekeerde, dean Franciscus X+averius, Wij vertrouwen in de bovenntatuurlijke kpacht van goede werknn en noel+en +de ontoereikendheid van alle a ardsche hulpmi~ddelen om Vliaanideren tee redden. De West-Vlaamschie meisj~es verdienen Vlaanderens dank om haar,gebeden en biedeva'arten, t m' bare werking year he~, Heilig Hart en Euchar'istischen Kruistocht, voor mission, Orn hiaar heiligenvereering en haac deeln!ame aan processies. Ze richtten op voorb~eeldige Wijz~ s~udiedagen in. Z,e zorgden aldus voor geest en hart ; ze paarden, zooals: Rodenhach bet uitdrukt : K eon w'akker+e drift, en koel verstand». Ook voor ode aardsche beho~ef ten van haar yolk zor, en ze ontwikkelingsiavonden werden op t~ouw genet ; kuns'tavonden g~hpudien ; Vlaamsche fees en werden gevierd, en bet yolk kw`am er hen en lee die den Vla'anisch'e strij. kennen : amnestieactie k'ma~n tot stand... zb

29 De meisjes zorgden vnor den wijh van schobnhei i en geestdrift ~aal. Aden disch van hot leven. Het verl~eden 'adelt ha'ar, mar legt haar tevens zware plichten yap. Van hen aan wie veel gegeven is, wordt veel gevra ;ag 1. West-Vlaanderen is in menig opzich't de van food verkoren streek'. Ten Zuiden ligt K e r t r ij k, w~aar de gedenkzuil van Giioeninghe rijst. Diar word de roemrijke veldsiag gewonnen, die Vlaan~deren red.d~e! Ten Naorden vlo~eit de IJzer en b'ruist' de hellige *n dzee. Hier is hot land wlaar de B 1 a u w v ore t en ode Z e n' e e u- w e vlogen. In West-V1~a'anderen l~eief~den zooveel G di egen ;adig1e lichters en kunstienaars., dla~t, ~nla'ar hot oordeel van bevoegden, die streek moeilijk haa'r weerga vinden zlal. West-V1 :aanderen is d,e grensstreek! D~aar vooral moeten alle verde~digers scan \'laranderens ei,gen wezen, to weer staian. Diaar moeten wij de duinen oprichten, welke de zee van uitheemsch~e overrompeling s'tuiten. Doch, ligi \Vest-Vla'a'nderen hot d,ichtst NJ Frankrijk', Jet ligt ver van Brussel, veer van de Bfelgisch'e centralis;atie. Het heef't in ~d~ien zin m~eest eigen leven bewa'ard. De eigen streekge~es t hlo it er nog. V o ~o r h e t V 1 a' a ni s c' h- Natifflnalisme daagt hot in hot Wesl'en. De beginselen er van staan zoo dui~delijk in hot work de. West-V1~aamsche grooten : b) e B o, G e z e 11 e, V e r r i e s t, Rod enharch' en Versch~aev'e. Luistert naar de taal v! an Verriest <t De Staat blijft Nj den menscb van to land~e ten grooter ~deele w'at hlj was. 't Bestuur is hem vreem'd, spreekt 'n, andere tale, hem onbekend. 't Gerecb t is hem vreemdr en anverstaanbaar : hot hfandelt buiten en legen hen. 2 7

30 t( 't Vaderland ~chat is Ude wet, diel hem b'edwingt en verborl geeft, diet is 't ge~rech ;t, dat hem., geloof l hij!, lien onr~echte vervolgt en waartegen hij gse~en eigen verweer heert, tenzij uit den vreemde : dat is ode ontvanger die heel geldd vra ;agtr drat is ode lan~dwacht, die hen hespiecit >>. De Staat is er vo~or h~et yolk eu~ wear de Staat zijn plicht niet deed, dear client h,ij gew'ijzigcl. _. Die beginselenn zullen de meisjes ontdekken in de werken barer West-Vlaamsche ;grooten ; en er meet de logica an den ge+est, en flog!meer mei de logica van hot hart, de gevolgen nit ~atl~e+i~.en, zij staan niet in de politie+k. Hear Nih is er niet door vertroeb+el+d. Zr zi~en klaar zonder den hril van vrnaroordeelen en gaan «R e~ e h t ~d o o r > met «H' ~o a w; e t r to u w >. Voile wia'arhei~d vr,aagt hear guest, voile lielide' schenkt h'aar hart. <t tiv la a r een wf i 1 is, i s eon we~ ;g > is de kenspreuk van een (der West-Viaam sche bonden. «Z e e s't i 1, d' O c h z e e s't ~e r k zullen zee to we k gear. t~ S t i 1 m4 a a r w a k- ker>>, (( S'terk door ion d er ling 1iiefUde en +eon- (dr~aclh'~t>, l(met h'o ~op ~dn mo ed, wit en duri-, «Nalar rech't door liefde>>, <tgeen w~oorden niaai d iaa id e n >. Dit z'ijn ode leuzen van hare bond+en. Zij zullen ix Vla.anrderens kille w'erkelijkhieid hear geest, ha+ar lieflde blazer... Een groote lieflde ken lever terugschenken aan wt doodl was. Zij+ ken gelijk ado geest ides Heeren w'and'elen over bet beendervel+d zooidat ode gevalienen zullen ops.aan. Kleine lieftde vergaat in ode ierkelijtkhe~id gelij k eon doff e fakkel in rook. E,ch,te g~'oote m~eisjesli~efde z~aait do lichtzee in de neveh w~oestijfl. Voor een graote teak staan w+ij Falien nog, staat gij no+g r meisjes van \Wst-Vlaanderen. In wee yen smart W den volkeron geboren, en 't is solns duister als op Goed~en Vrijidag, w'anneer de kruisen de ver- 2 8

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft

Nadere informatie

Albert Jan Brinkhuis Ap

Albert Jan Brinkhuis Ap Liturgie voor de afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis van Albert Jan Brinkhuis Ap * Luttenberg, 16 juli 1942 Zwolle, 10 juli 2016 Voorganger: ds. Günter Brandorff Wijkouderling: Trix Tack Organist:

Nadere informatie

9 oktober uur SM Alserda orgel / piano Johan Volk

9 oktober uur SM Alserda orgel / piano Johan Volk 9 oktober 10.00 uur SM Alserda orgel / piano Johan Volk 1. Votum & Zegengroet 2. Zingen: GK psalm 61:1,2,3 3. Gebed 4. Schriftlezing: Psalm 62 5. Zingen: Opw 717 (Stil, mijn ziel, wees stil...) 6. Tekst:

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN Voorganger : Ds. Matthijs Glastra Welkom Zingen: Lied 634 - we gaan staan 1.U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens'lijk

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Samenzang na de dienst

Samenzang na de dienst Samenzang na de dienst Datum: 29 juni 2014 Plaats: Schildkerk 1 Alle roem is uitgesloten Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheen, heb ik van mijn God genoten, k roem in vrije gunst alleen. Ja,

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 15 november 2015 U bent welkom - opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En

Nadere informatie

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Voorganger : Ds. Jaap Hansum Organist : Dhr. Rein van Leeuwen Welkom en mededelingen Zingen: Zingende gezegend 228:1,2,3 Geloofd zij God, Hij

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên,

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên, 36 : Psalm 75: 1 U alleen, U loven wij; Ja wij loven U, o Heer', Want Uw Naam, zo rijk van eer, Is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, Al de wond ren Uwer hand. 37: Y4C 133: 1, 2, 3 Mijn

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 8 vers 29 en 30 Psalm 5 vers 1 Lied 298 vers 1 t/m 4 Op Toonhoogte Psalm 132 vers 5 en 10 Psalm 68 vers 10 Lied 140 vers 1 en 3

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden.

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Pentekostarion tweede Vespers De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Na psalm 103 de vredeslitanie door de diaken, als die er is, anders door de priester: Laat ons in vrede bidden... en de

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

KERSTLITURGIE Een stem in de nacht

KERSTLITURGIE Een stem in de nacht KERSTLITURGIE 2012 Een stem in de nacht Want ziet, ik verkondig U grote blijdschap, die alle volke wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Here. 17 december 2012

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

THEMAREEKS: 10 GEBODEN

THEMAREEKS: 10 GEBODEN THEMAREEKS: 10 GEBODEN STEEL NIET! ACTIE 4 KIDS 6 november 2016 10:30 uur Voorganger: ds. W. Gugler Ouderling: Marrian Meiling Organist: Ans Kuus Lector: Lieske Gijsbertsen Koster: H. van Polen/ M. van

Nadere informatie

Lied 02 Titel: Psalm 98 Eerste componist: Traditional (Nederlandse) Tekst: Traditional Uitvoering: Samenzang Opname: Deventer - Lebuïnuskerk, Tekst

Lied 02 Titel: Psalm 98 Eerste componist: Traditional (Nederlandse) Tekst: Traditional Uitvoering: Samenzang Opname: Deventer - Lebuïnuskerk, Tekst Lied 01 Titel: Ik zal er zijn Eerste componist: Kinga Ban (Nederlandse) : Hans Maat Copyrights: 2013 Stichting Sela Music Uitvoerende: Kinga Ban Uitvoering: Solo, Koor en samenzang Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Schriftlezing: Haggaï 2 vers 2 t/m 10 Gezang 428 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm 139 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 84 vers 1 en 3 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Openbaring 20 Gezang 1 vers 1, 2, 3 en 4 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 25 vers 2 en 6 (Nieuwe Berijming) Lied 183 vers

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Zondag van de tien melaatsen Zondag na Pinksteren 23 Zondag 9 oktober 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingsgezang

Nadere informatie

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden.

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5 : 17 Afscheidsdienst Toos Kraayenhof 6 maart 2015 Intochtslied: U zij de

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 vers 18 t/m 1 Timotheüs 2 vers 15 Lied 410 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 21 vers 5 (Schoolpsalm) Gezang 323 vers 1, 7

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

vrijdag 25 december 2015 Liturgie

vrijdag 25 december 2015 Liturgie vrijdag 25 december 2015 Liturgie Liturgie Eerste Kerstdag 2015 Voor de dienst zingen we enkele Kerstliederen Welkom en mededelingen namens de kerkenraad Thema: Vreugde, vreugde, grote vreugde! Afsluitend

Nadere informatie

Lezen : Filippenzen 4 : Tekst : Filippenzen 4 : 13. Psalm 93 Gezang 118 Lied 448 Gezang 165 Lied 470 : 2, 3 en 4

Lezen : Filippenzen 4 : Tekst : Filippenzen 4 : 13. Psalm 93 Gezang 118 Lied 448 Gezang 165 Lied 470 : 2, 3 en 4 Lezen : Filippenzen 4 : 10-20 Tekst : Filippenzen 4 : 13 Psalm 93 Gezang 118 Lied 448 Gezang 165 Lied 470 : 2, 3 en 4 Gezocht: nieuwe jeugdleid(st)ers Voor de jeugd van 12 t/m 15 Voor informatie of aanmelden,

Nadere informatie

PROGRAMMA PINKSTERZANGDIENST TWEEDE PINKSTERDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN

PROGRAMMA PINKSTERZANGDIENST TWEEDE PINKSTERDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN PROGRAMMA PINKSTERZANGDIENST TWEEDE PINKSTERDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN VAN HARTE WELKOM! Samenzang: Geest van hierboven Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht! Hemelse Vrede,

Nadere informatie

Beveel gerust Uw wegen Gez. 427. Er is een God die hoort

Beveel gerust Uw wegen Gez. 427. Er is een God die hoort Beveel gerust Uw wegen Gez. 427 Beveel gerust uw wegen, Al wat u t harte deert, Der trouwe hoed en zegen Van Hem, die t al regeert. Die wolken, lucht en winden Wijst spoor en loop en baan, Zal ook wel

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO

HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI 2013 10.00 UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO 2 Welkom Intochtslied: Opwekking 123 1 mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orgelspel Woord van welkom Kaarsen aansteken Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 Bemoediging en Groet vg.: Onze hulp is

Nadere informatie

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opwekking 553) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor

Nadere informatie

Orde van dienst voor 13 juli 2014

Orde van dienst voor 13 juli 2014 OOSTERLICHTKERK HUIZEN Orde van dienst voor 13 juli 2014 Op reis met Iona Bij deze dienst heeft u een liedboek nodig Welkom door de ouderling van dienst Zingen lied 150a v: De wereld behoort toe aan God

Nadere informatie

Orde van dienst zondag 25 september 2016 Grote Kerk 9.30 uur. wijkgemeente Markus

Orde van dienst zondag 25 september 2016 Grote Kerk 9.30 uur. wijkgemeente Markus Orde van dienst zondag 25 september 2016 Grote Kerk 9.30 uur wijkgemeente Markus Voorganger: ds.h.l.versluis Organist: Simon Marbus 2 Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 97 : 1 en 6 1.Groot

Nadere informatie

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Levend Water (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Joh.4:10 wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Meester Pierre Creemers

Meester Pierre Creemers Meester Pierre Creemers Gebedsviering, 29 mei 2010. Fusiefeest - Schutterij St. Servatius Raam Ophoven RV - Begroeting en kruisteken (priester). - Verwelkoming (rené) Beste schutters, genodigden en symphatisanten.

Nadere informatie

Liturgie viering op 8 januari 2017 De Ontmoeting te Scheemda

Liturgie viering op 8 januari 2017 De Ontmoeting te Scheemda Liturgie viering op 8 januari 2017 De Ontmoeting te Scheemda Voorganger: Ds. K. Meijer uit Onstwedde Organist: H. de Vries Oudejaarsdienst Welkom en mededelingen Lied 8:1, Welzalig die uit uw kracht leeft,

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april uur in de Emmaüskerk te Lewenborg

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april uur in de Emmaüskerk te Lewenborg PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april 2014 19. 00 uur in de Emmaüskerk te Lewenborg de kinderen die catechese hebben gevolgd werken mee: Jelle Hoft Jesse Gerrits

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Hartelijk welkom Hartelijk welkom Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde Komt nu, o komt

Nadere informatie

Welkom Zingen: Komt allen tezamen : 1 en 2 Gebed Zingen Psalm 98 : 1 en 2

Welkom Zingen: Komt allen tezamen : 1 en 2 Gebed Zingen Psalm 98 : 1 en 2 Welkom Zingen: Komt allen tezamen : 1 en 2 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

Geloof, een zaak van het hart

Geloof, een zaak van het hart Geloof, een zaak van het hart # Geloof, een zaak van het hart Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. (Pr 4:23) Weest toornig, maar zondigt niet; spreekt

Nadere informatie

Zondag Laetare - verheugen

Zondag Laetare - verheugen Zondag Laetare - verheugen Vierde zondag in de 40dagentijd, 18 maart AD 2012, Jeugddienst Protestantse gemeente te Heinkenszand Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt.

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Liturgie middagdienst Woensdag 25 december Gezang 139 vers 1, 2en 3

Liturgie middagdienst Woensdag 25 december Gezang 139 vers 1, 2en 3 Gezang 139 vers 1, 2 en 3 Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Nav adviezen die kerken krijgen om zichzelf te beveiligen ivm aanslagen.

Nav adviezen die kerken krijgen om zichzelf te beveiligen ivm aanslagen. Liturgie 29 januari 2017 Aanvang: 10.00 uur Thema: Nav adviezen die kerken krijgen om zichzelf te beveiligen ivm aanslagen. Voorganger: Drs. J.F. Ezinga Orgel: Jan Roth Muziekteam: Thijs (piano), Renate

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Met medewerking van de muziekgroep Voorganger:

Liturgie voor de ochtenddienst op 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Met medewerking van de muziekgroep Voorganger: Liturgie voor de ochtenddienst op 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Met medewerking van de muziekgroep Voorganger: ds. M.L.W. Karels Aanvang: 9.30 uur Zingen: gez. 138

Nadere informatie

Fred v. Knobelsdorff, Frederique Lucas Pieternel Rodermond

Fred v. Knobelsdorff, Frederique Lucas Pieternel Rodermond WILHELMINAKERK SOEST 1 e advent, 29 november 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen ds. J. Muis, Utrecht Fred v. Knobelsdorff, Frederique Lucas Pieternel

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Schriftlezing: Efeze 4 vers 17 t/m 32 Gezang 305 vers 1 (Liedboek) Psalm 111 vers 1 (Schoolpsalm) Gezang 328 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm

Nadere informatie

Liturgie opbouwavond Zondag 30 oktober Thema Maarten Luther ( )

Liturgie opbouwavond Zondag 30 oktober Thema Maarten Luther ( ) Liturgie opbouwavond Zondag 30 oktober 2016 Thema Maarten Luther (1483 1546) Algemene leiding Organist : Marco van t Hoff : Samiel Deurloo Welkom Zingen: Psalm 46 : 1 en 2 1. God is een toevlucht t' allen

Nadere informatie

3. Ik zal mij naar uw Huis begeven. Door uwe goedertierenheid word ik uw tempel ingeleid en buig mij, Koning van mijn leven, in vrees en beven.

3. Ik zal mij naar uw Huis begeven. Door uwe goedertierenheid word ik uw tempel ingeleid en buig mij, Koning van mijn leven, in vrees en beven. Ps. 5: 1, 2 en 3 NB 1. Laat mij, mijn Koning tot U spreken. Vroeg in de morgen kom ik, Heer, en leg mijn noden voor U neer. Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: wacht uw teken! 2. Gij hebt een afschuw

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 40 Lied 234 (Op Toonhoogte) Psalm 117 vers 1 Psalm 118 vers 12 en 14 Psalm 119 vers 1 en 3 Lied 444 (Op Toonhoogte) Psalm 40 vers

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

JONG GELEERD... Liederen uit de christelijke traditie

JONG GELEERD... Liederen uit de christelijke traditie JONG GELEERD... Liederen uit de christelijke traditie Boekencentrum l Kwintessens COLOFON Samenstelling Erick Versloot Redactie Nel Stoffelsen Vormgeving Richard Feld Uitgever Cora Vlaming Illustratie

Nadere informatie

Programma paaszangdienst. Tweede paasdag 2014. Oude kerk putten. Hartelijk welkom!!

Programma paaszangdienst. Tweede paasdag 2014. Oude kerk putten. Hartelijk welkom!! Programma paaszangdienst Tweede paasdag 2014 Oude kerk putten Hartelijk welkom!! Samenzang: Daar juicht een toon Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk

Nadere informatie

Welkom & Mededelingen

Welkom & Mededelingen Zingen: Psalm 98: 1 Welkom & Mededelingen Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, dien groten God, die wond ren deed! Zijn rechterhand vol sterkt en ere, zijn heilig arm, wrocht heil na leed. Dat heil

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen)

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Tekst liederen 31-10 Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U. Glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en

Nadere informatie

Thema Geloof is wetenschap (Pnr. 1298) Johannes 20: Uitgesproken 19 april 2009 in de Adventskerk te Assen

Thema Geloof is wetenschap (Pnr. 1298) Johannes 20: Uitgesproken 19 april 2009 in de Adventskerk te Assen Thema (Pnr. 1298) Johannes 20: 24-31 Uitgesproken 19 april 2009 in de Adventskerk te Assen U luistert naar: een morgendienst in de Adventskerk te Assen op de zondag na Pasen. Het verhaal van Thomas stond

Nadere informatie