CAT/ V c. VIDIAM[iD WE 陨 K VAn LMJIF[L J.LAIIIOO UITGEVER THIELT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAT/ V c. VIDIAM[iD WE 陨 K VAn LMJIF[L J.LAIIIOO UITGEVER THIELT"

Transcriptie

1 CAT/ V c. VIDIAM[iD WE 陨 K VAn LMJIF[L J.LAIIIOO UITGEVER THIELT

2

3 VERZAMELD WERK VAN LOD. DOSFEL YJERDE REEL

4

5 VERZAMELD WERK VAN LOD. DOSFEL BIJEENGEBRACHT DOOR ZIJN VROUW ONDER TOEZICHT VAN DR JUL. PERSIJN VIERDE DEEL UITGAVE J. LANN00, IEPERSCHESTRAAT 22-24, THIELT

6

7 DE DAAD

8

9 Een zeer gcwon vo1zinietje in tespraken is dat do tijd ian de wooiden ten einde is, da laden moetn gesleid warden >>. Splinternicuw is de imensch niet. Reeds in de eerst1e ctagen van onze beweging zong to dichier : V1aianjd'rens diep wme Lerde oorklen Vragen laden en geen woorden. Rodenbacht dichite o over b e s 1 a g : Sedert eene hale eeuw Zingers vij den V1aamschen Leeuw Edoch, kijkt en horkt rond u : 'k Vrag hot u, a;ar zijn we nu? Ligt hat Wlaialsch getiiig an spiaand'ren, Spreekt men eind'lijk \T1'aamsch in V1anc1'rn? V1aming, Viarning, 't is hoog tijk1 Mm beslag en mill lawijid. B1ijft gij tot den strijd beiiaan. Vangt hem flan uut gioe'ten > aan. Vooral tijdens en na den oor1og is men begiimen dyihirarnbisch spreken over cia daad, die Dalaci net eon hofd1etter men lifeeft ze gehu1did ;ooa1s d Fransehe omwenteling ide Rede - La Raison, lea Deesso de lea Raison - bezong. Wel is daardoor verwarring ontstaan. Men is er sli1an tegekomen, de D1aad to vereenz:elvigen met jets ro,eke1cos, jets geweldigs, jets ophie1thakends, jets pat Iosbarst en 'bntplolt nis een dondersiag of een born, jets 'buitengewoons dat de andacht treft, dt i1s stof verblindt, drat verhijstert. Heeft Viaandetren dcten, in dien zin opgert, noodig? Stallig kan wor ied!er yolk, ok oor hat onze, cia, tijid aanhreken dat ewone laden, dagelijksche~ handelingen, tiiet gemist kunnen worden, evenais somtijds vor een ziek 1icharnJ een heelkundige bewarking alleen redding breine kian. Zelfs menschen, 1ejders, die niemand van onvoorzichtig herd beseliuldigen kan, als Van Cauwellalert en Minister P~oul- 7

10 let, hebben Idat ingezien, en de gesch'iedenis is rijik <ian voorbeelden van ~dien aard. Een regal is hier enbetwis'tba'ar : Alleen wianneer,gewone d ;ald~en onto~ereiken~d zijn geblekdn,, name mien z'ijn toevlucht tot buitengewone. Over h~et juisfe ~o~o;genblik is hat zeier mloeilijlk to beslissen. Veal hiangt al' van de ~oogen 'dire bekijken, Met zekerh~eid kan nog, gezegd weriden dat waarheid steeds moat beheer'schen ~c1rift en r.iaad ; drat elke. Idad van m~onsch;en mb~et verlicht wor~den duo it de reidie, en Ide w'il ~alleen toetred~enr mag, wann;eer h~ t verrstand de hanidieling ~a.ls goad, als w'ijs r gals doelmatig erkent. (( Verzin ear gij' begant» zegt de wijsheid dler spreek'woolr4d'en~ d,at ~d~oelmlatigh,eid ~athlangt vla'n dc middel+en 'van hemp die de ~daiald stelt, van h!et 'fe 'bereiken do~el, van de 5o~mstand heden van tijld yen pla'ats~. Hier past concree't re~d~eneeren. Drat e+ene ~daad elders of yap een anderen td doel;ma;tig was, laat niet tc e to besluiten. Er m~oet evenre~digheiid zijh tusschen midklelen en noel. Met ~geen houten geweren verovert mjen vestingen. Hoe treurig was bet voor ronze heald'en uit den Boerenkrij!g b. v. op to rukken met hunn~e zeis!ens en, j ;ac'h gew~ereln, tege i die kanonnen pop den Aller;heihgenberg, bid Diest. wa.t hebi en niet- of voldoend-votorbereide a'anv!allen menig n.a'al ~onschatbaar verrlie alan menschenlevens gekbst, - wlat 'heeft een,zelide woord, gal na!ar ide omsta idigh,~den, 1 ail of enh~eil gestieht. In hare aligem'eenhleid is ode spreuk (( D!aden moeten gesteld worden» du's hlol, zinledtg, in ierder Laval verwarring-suehtd. Een under voroiiok deal ligt nog hierin, dat men zich d e 'la a +d al to dhikwijis 'voorstelt ;ais i~etsl dat biui ien hat gewone llgt. Evenals trot ode heili~gh'eid geene buitengewone da~den verrieht Moric1en, zo als hiet leven van den Heiligen Jc~annies Bercnnnlan blewij-st, zoo Wok kan men bescheiden en stil, tit V1 an{derens ` hail de baste dadlen verrichten. ledereen moat hierin zxchzeii kennen, nekl(erlg dniderz~oeken what ~

11 hij; geroep~en is, wiat hij bereiken kan en luis teren naa;r de stem-gokts-in-,hem, naar zijn gewaten. aniet iede een biereikt zijn doel lanes idezelme wegen. Er in~aeten m~ens,ch ;e!n zijn d a an Whet roes staan, ~anderen ~di~ Aden sterren,lo~o~p iolg ;e diehters!die idroomen yen we+rk'er's die h'andelen om' de dr+olomen in idaaden nom tee zette~n. Droomen, g~dichten, redevoerin gen kunnen s'oms da;d'e!n, ~n kj a'de~n sommaar cjro~amen zijn. Dlaar wij vaor st'uldenten siehrij'vien past h'et to antwo~or- ~den pop de vrlaag wiat is voor Bonze K'a'th~olieke Vl'aamsche Stud'en~en die passenide id:aad? Hun plicht word't biepa'a1d door hun naann : Studenten moelen stude~eren, Viaamsche stud'enten rnoete~i byestuideerien Vlalanderen, voor Vlaanideren. Kiatholiekie stud!e- ;-~ ten m'oeten bestuideerlen heat K itholicisme ten hate van het K,ath'olicisme. Ze moeten tr'achben to w'orden ideale' lchk - lieke Vla;mingen. A'lle hanldelingen die~nen ziji samen to binden tot priachtige leyens'eenj eid, zoo wiolr~dt hun gansche I, yen eene groote ~daad, U i t e r 1 ij' k se schittering, u i t e r I ii k gerucht is niet ~de wla~ar~demeler, de maatstaf, «Stille waters, ~diepe g;roniden» is een prach'tige waarheid'. Die stilste~ daaden zijn 'me,nigm'aal idc m!ac,h'ti,gst~e, z'ooals' het Edruppeltj' deny ste;en uitholt waar~over idc vl~oteid henb'ruis ;t. -- Aileen wann,eer stu,- denten in bun studententijld stuide~er(e, zullen zij' later in sta'at zijn de daaden to stell~en, welke noodig zijn. -- wlalnt eer zij offervaa ldighei~d in zich ontwakkelen,, z~ullen zij ber~eid zijn tot i~dere ~daad, ze1js al giugen zij' er bij'' ten onder z~oan~ der roem noch stralenkpans, - E~yeuals per a(au Abekende sold~aten en hie1den gedenkteekens opgerieht worde ;n, ma mien edit eenmaal ~~ voor ~onbeken 1de ~daden». Mean vermijdle dus de r h e t ~o r i k a ~ove~' ~t d ~e d'a ad'» aeven'a;ls h11e iande. re, spreke weini~g o v ~e~ r diaden, maiar st~elle 'er : bezomnen;e wijze, d~oelmati ige uit plichtbesier, nederigheid gebioren, kinderen van Vaider-voorzichtigheid yen M~aeder'-serkte-eon-geestdrift. (" De Btauwvoet,,, 1922). r 9

12

13 VLAAMSCH HOOGER ONDERWUS

14

15 De Redactie van «1~e Blauv voet» vroeg mijl een artikel over «de verviala nsehxngl Ider Ge,t'sche Ho~ge~schoo1»', Ik 'het vraagstuk eenigszins ruimer hehandelen, want do vervla'amsching an ide Gentsche T-JOogesch*l is mar cen deed, een zijld~e an hit algeaneene vr;agsfuk va'n de v e r v 1 Ia ~a mf - wxi s e h i n g v la n o~ n s h ~o ~o g~ e r ~o n!d', e r w i j s. Vdor kaith+o1ieken is z'ij vaar'zekepr niet ide h~oo~fdzlaak. Die 'm!dderne Staat heef`t aet op zich' genomen, gook onderwijs to geven, dal is h'ij, wegens beginselloosheid, daarv~oer in vele ~opzieh'ten., uiterst ongeschikt. wel h1ee t hij' de St!a,ats- 1 inancien en ka'n dalardoor geld uitgeven aai beblouwen, Ia horatoria, kruidtuinen, mar hijf mist den gees,t;, die een'h id en leven sch~ept, De 'BelgiscIie groi duvet voor'ziet btnder'wijs op Staatskosteti, en ode Belgische wetgeving rich'tte~ t'we+e Staiatshoogesch~olen op, eene to Gent, eene tie 'L'uik. Er biesta'a l echt'er maar eene Technische sch~oal v~oior Burgerlij'ke Bioluw'kunde to Gent, eene Staatsmijnbouwschkol, to LLuik. Teen de Staiat Idie 'schiolen ~oprlchtte, bed~ae~ld~ h'iji h e t a 1- g ~e m e le n w e 1 z ij n. - Ook h'et privaat welzijn, slechts in zoover het ~algeme~en welzijn er door ge~balat w'erd. Voor Ide ste~den L u i k' en G~en't is - in stoffelij'k opzich't h'et bes'tlaan van +den Hoogesch~aol peen voordeel. Van een eigenlijk re c h t kan geen spraak z'ij'n. De J-I'~ogesch!olen, pop de 'kosten an derv Stact, heeten dus to bestaan voor het algenreen hel~ang. Het is niet to voorzien da't oioit eene reg;eering en een parlernent gevonlden worden 'm' Idie Hiaogescholen aft le schaffen. Zelfs ode kath,olieke meerderheild,' taen zij! ;a1ierstlerkst was, heelt "~daariaai nooit' gedacht. T h e o r e t i s c h kan mien stlaarvde hou~d~en Uat ide y r ij h e i ~ci v an onderwijls volstond nom in die behoef'te aan haager oriderwijis tee voorzien, en Ide Staat dus geean plich't had yam in to gr'ij'pen op een gebiek' waar h'ij zeer ziwak sfaaf. I 3

16 Dar in B elgie ongeveer seven veal V 1 a 'a m s c h(fs p r e k! e n den, als Fr'anscbspr eken~den zijn is hat rechtvlaard i l~at de S aat aan die V1aahm'schsprekenden d e z e 1 f 'd;' e gelcgenhetd gunt als aan de Fnschsprekenden om hoogere studien in hunne taalte doen : dus even veal gelegf ~n~, he'' i : niet minder, niet meer, - D!a,t eenige burgers daardoor in hunne geldelij'ke bleiangen aan;getasrt worden is geeno v~oldoende reiden opdat ode Staat zeer aanzienlijke lutgaven doen zou, die ni~et door S t ~a a t s, bl e, l a n g gewettigdd zijn. Arum enten over Vlaanderens tweetalighelid zij n iul ei wan geener waande, daar Vlaanderen niet afzonderlijk besta'at en de Fransch-verkiezenden uit Vlaamseh'e gewe~sten in B e 1- g i e gelegenheid hebbe'n Fransche studien 'te ken, ook on in hat Fransch examen of to leggen voor die centrale jury, hat recht bezitten op eigen initiatief een Fransche H'oogeschool to stichten, overal waar zij' 'willen, char hed onderwij's vrij' is. Alle diploma's aan rile Belgische Hoogescholen zijn geldig g~ansch Belgie door, Die V1aamsche taalgem~ee~nschap heeft tot hare normal ontwikkeling ee c Hoogeschlool noodig, - Zij heeft er beiang bij idat hat ~openbaar leaven V1~aamsch ; zijn zou, dat de hooiger-ontwikkelden emakkelijk, wat zij weten, kunnen medegoelen aan minder-~antwikke1'den. De arzonderingsmanie van eerie zoogenaiam~de e 1 i t e nag niet in do hand gewerkt, noch ~aangem~oedigd wond~en, Vlamingen, die zich buiten d Vlaam'sche gemeenschiap willen houden, hebben niaar do no-. d~ge offers to brengen om oak buiter~ hun stall of provincie to gaian stu~deeren. Ofeindi,gt taal aan ode dour v~ari rde brandkast? hunne liefd~e tot de Fransch Er bestaan ernstige redenen voor do vervanging van; hot Fransch door hat Nederlandsch aan die Gentsche Hnogeschool, Er bestasan geene redenen - v a n a 1 gem m e(~e'n be 1 ~a om naast hat Vlaaimsch hat Fransch' aian de Gentsche Hoogeschool to behjo acten. r 4

17 We! zijn er bezwaren : ~ernstige finantieele voor cle Belgisehe schatkist ; nationaal-soci'ale vob~r do Vlaamsche taalgerneenseh;ap, die al hare kr(achten noo~dig heeft en voor' `vie eenh~eid tat volledigen blioei nk od'zakelijk is ; cok wetenscflappelijke technische biezwaren. In katholiek opzicht is de vervlaamsching van de Ge+ntsche Hoogesc1z of de minst gev~a'arlijke oplossing. Za Sta;ats, o clerwijs een ~gevaar is vo~or het kathlolicisme, is eene [Toogeschoal minder gerv~a,arlijk dan twee. Die gra!ad van bet gova'ar hangt of wan velerlei oins'tandigheden. Toch kan geze,gc! worjen dat, behoudens huiten,gewone ~oanstandighaede~n en' Lehralve tom h~oogsternstige readenen, i ead.er katholiek tot pyicht' heeft to studeeren ~aan eerie Katholieke Hoogeschool. Deze beef t ; ar+erzij~ds den plicht, al hare krach t en to wij den aan bet vol~doen an de zedelijke nationale verzuchtingen van ; de bevolking voor wie zij bestaat. D;aarom hebben ode Katholieke Vlaamschgezinden sedert jaren afzond-erlijk gewerkt voor eon Vlaamsche Hoaogeschco& to Leuven, z~oto~als zij, met anders~denkende strijdgenooten~, ij verden voor de vervia'amsching van de Ho~o~gescho~ol tie Gent, In Idien zin moet voortgeijverd w+odean. Leuven, tell teen a.nder~ meer Vlaamsche studenten dean de &entsche Hoogeschoiol, die de minstbl~oei~ende is van al o ;nze I oorgescholen. Eerie onzijidige Hoogesch~col, al is zij oo~k Nederlandsch, kan Katholieken geen bevrediging schenken. Eerie Katho1ie, ke H~oogesch'ool met hat Fransch als onderwij~staal, 1'aa't ons~ Vlamingen onvol~da;an. Voile bevredi;ging sche~nkt a,1leer een 'volledige Kath~olieke Vlaamsche Ho~ogeschool, ~ve'nwaardig met ~dre Fransch~e, volkomen zelfstandig, 11et eigen hestuur en beheer. Opdat dit z~ou kunnen geschiedein,, moete~r de op~enbare m~achten ruimer toelagen schenken aan de Leuveinsche Hoogeschool. Dot ode Vlaamsche raden daarbij 1 als voorwaar l'a stellen : Inrichting van Vlaamsche leergaangen. Onze woorden van vroeger willen w'ij' nog herha1eln : <(A l - m ~a m a t -e r, jets mist ge, giji spreek~ niet als moedea tot ons'~ ry

18 Viamingen, mlaar als een vreemde, ge zij't ons verleden niet, ge zij't niet ide ho~ogste voltiooiing v' an w'at dei kin!dlerjare'n, hieb~ hen gesch~etst, gij w rtelt ni~et in Aden grand van onie e~erstre gewa ;arwbrdingen, Onze ~eers'te b~esch~ouwingein, gij! ' zijt - al zijnn fret ere woo~rden, togh' zij a z'd de w!a'arheid' ~-- van mij'n v~a'derlan~d niet, Ida~ar ge zij ie bei'd'e talon niet op denzel den voet stelt. \Neat wiij' van u verwlac,h'ten, feestvierende A 1 m a rn ' t e~ r' staat in den zang, die geedurende 'den Advent worldt gezongen in h;et A' '1 m fa R e d e m p t ;b~ r i s m' la t e r namelijk : Su,c~ cure ca~denti surgere qul curat populo -= K~omt hot va lende yolk, dat poogt op to st'aan, to h'ulp. A 1 m 1a m a t e r, flat is miijn iaatste wvo~r~d, hot is n~og een wlanklank bij~ u\v fl~eist e+jubel, ma ;aa 'h~ t is toch tevens eene bode en peen hoop 1do trd : Word ode 1evienblarend+e m,~ae~dor van V1 la anderen en spre yek we1edrmijn moed'ar taa,l>. (9 M~ei 1909). (De Blauwvoet,,, 1922).

19 REDE UITGESPROKEN OP DEN GOUWDAG DER WESTVLAAM- - SCHE MEISJES TE ROESELARE BELOKEN PASCHEN rgz4

20

21 lh b bllij en trotsch, in ode staid van Rodenbach to magen spreken op het feest van het vijfjari,g bestaan an lodenbacch's-zusters, wat heeft het lang ode Vlaamsche strijders pijnlijk gegriefd, dat de vreuwen voor Vlaanderen nits voehden. (( Zij hebben zoolang vergeten ~. Redenbach khoeg ~erover in zijn gedicht << Van; eener Jenkvrouw en zijn inleiding tot Gudrun besluit hij fnee de \vo r. den : (l Een hetterkunde heeft immers tot haar voile 'ontwikkeling, buiten de kracht barer b efening, den stillen en onveelharen, loch mathtigen invhoed van een besch,aafd en kunstgerend publiek, under an'dere en bij'zendem, gelijk Schlegel bet uiteendoet in zij~ae :algemeene geschiedenis tier Letterkunde, den deugddeen~den inv1o d van do fijnvoeligheid van bet vrouwelijk gemeed ~. Een ~andere kl ;acht is een weinig bekend gedicht van Zeemeeuwe. Hijf vergelijkt de Vhaarnsche Vrc u Men met de ontaarde chters van Koning Lean, die haar Wader buiten jagen in den storm. De weerga leeft in VLaanderer. D;aar zijn dechters die hare moeder honen en stooten in den nacht. Die moeder is V1~a;anderl~an.d, en die halar van zich w j'zen, halar taial en 'a'aid misprijzen 't Zijn vrauwjen, tat bun schand Het shot luidt enverbiddelijk Met spat zal 'k dan verineeren uw good, uw is eld~em. 'k Gun u geen iiedeneere'n. 'k Wil u geen ~adel leeren. wie hartloos is, is Join!» I 9

22 Jaren zijn sedert voorbijgegalan. Oostakker ligt daar tusschen. Gent, Gistel, zaovele heerlij ke dagen. Vlaarnsch:e meisjes beleden hear liefde teat tend, yolk en teal in hat heiligdom van Maria, die o'ok in hat Mngnif'ic!alt hear vaderen verheeriijkt. Ook uit hat hart van (de Vlaamsche meisjes jubelden een «M:agnificat», even «Bienedic anima nea tar eere van Gad en an Vlaanderen. Mij'n ziel l~oof't Vla'a.deren voo+r God, Goad in Vlaanderen Alles in mij' verh'eerlij kt then heiligen na~am'. Groote dingen kan de Hoer verwezenlijken wa'n'n-eer Hij' ne~erzi'et op nederigheid van Zijne dienstmlaagd ~. Alias in mij... Daze woord~en m~oeten uwe liefde tot uw idea'al teekkenen. Geen pegel~en, Been wikken en wegen, geen verideellen, Been ~achterhou'den, Been minin 'alis~e~eren,.ear alias! alias! uw verstand, uw hart, uw geld', uw djld, uw lichaaam, uw ziele, gijj zelf, geheel uw wezen, zeg~ene hat Heilig 1d'e al. Dnn krijgt alles gr~oote b~etee~kenis : gelijk can druppeltje in hat ~almachtig leven ~der zee. B o v e n n ~a t u u r 1 k e b ~e t o ~e k e n i verwerven uwe geringste h~andeling~e~n : die ~draad van uw h!andw~erk, hat zweven uwer droom~en, hat kioppen van uw hart, uw glimlach van blijheid, uw tr!aan van weemoed wordetn gezegend. Groote d ingen very tchtte in mij, flij Die rnaa.chtig is. Hij zag near ap de geringh~ei'd Zijner dienstm'a~agd~. Verbonden zijn bier de ~ex'altatie de ontheffing van de aiarde en die ndder7gheid. Allen kan ide H~eer door hot nietigste werktuig. Zonder.Hen wordt de maach'tigs,te niets. Zen is zen in hat nietigste druppeltj~e' dauw. ode 20

23 Gezege.nd is e'ene beweging welke aan he b+e~eld van Maria to Oos'takker h~aar doopsel ontving! Maria blijve het idea'al an die b~eweging, Maria, de zeteil van wij~s,hei'd, de m orgenster, de koningin van wie lij dt en belij dt! Maria, ide levenbiarende~, de moeder en de m~alagd, de minnende tot aan hot kriiis, de m~o~eidige met de zeven zwaarden in h+aar hurt. Maria, het voorbee~ld van wait lie ie zij'n most, v!an wat lieme kan en vermg, de wii~ze maagld, de sterke'vrouw, Maria met Jezus, ideaal Van 'de v~ereenigxng van e~ene ziel met hlaar levensplieht. Om wills van then levensplicht le'ed Maria de vlucht, hitte ~der wo~es'tijn, ~de treurige ballingsch'ap, Zij~ ;stoat met Jezus aan h,et kruis. Z'ij we~ent, m!a~ar s`aai! Meisjes van Vlaanderen, hooge plichten le,gt u de gebio r- te an uwe bleweging yap. Geidenkt hot wo~ord van uwe voorzitster Jw Putman. : Alles voor Vlaanderen is wa'ar! V1:aanderen voor Christus is even w'erkelij'kheid Ook uw naam le;gt u zware verplichtingen op. Gij zij t Rodenbiach-zust'ers! Wat zou de groote bmeder van zij~n zusters verlangen? Voortzetting van z'ijn, werk n'aar r.eon card van de nileisjes. Hij: heeft ions zijn uitersten wil nagelaten in zijn ge~dichten en werken «Mij'n leven voor Vlaanderen En Vlaandere~n voor God! 0 mocht 1k dat winnen~de sneven! u Zijne spreuk was v o o r u i t! hoe" hoof"d ~omho~g! Die harten hoog! Hij idichtte van de Z w is n e met die "reins min. Hij~ zocht in ode nevelen der tijden en vond char Gudrun. Gudrun is naar Verschaeve~'s woor~d Jonge liefde zich door lijden vers'terkend en waardi ma- do 2 1

24 kend een Koningsstiam to stichten, zich; recht h~ udend tegen de geweidigste,aanvallen dour de kr~ach't v~a.l ha'ar houw~ trouw, die niets is don de oneinidigheid der lieme zelf. De lieme m':achtig als de tkx d, boheers!cht e vervult haar ziel, zoodanig dot zij ha'ar het onm~ogelijke, mogelij'k mkt. << Zij kan lij~den, hi wig lijldien, 't i~ gevvroon in liefde ;. maar zij kan wachten, fang w'achten zon;der to bozwtij kin en; to sterven, dot is ongew~an in liefde >>. Van brooder R~ denblach kornen die spreuken van wmmige uwer gilden «Uit houwe trouw worjdt l ~aerenland h~erboren! << D e toekomst h * pt op ons!» Vast longs der warhcid rats!>. Geadevd, gekerstend wordt Gudrun's lieme, in 'de hoilige vrouwen ~i1s G+ddelieve. Opdat uwe lieme stork b~lij`ve, mo~et ge zelf rein blijven. De lieme tot hot liagere sch(aon hesmeuiit de ziel. H~oud l uwe lielide tot Vlankeren rein en hog ; houdt uwe meisjesbew'eging zuiver. Grouts liefide kan alleen bloeien brij reinen, \V~a t groote lie de van vrouw~en verinag, getuigt do heels geschiedenis. Over de k'oningin der lieme sprak ik reeds. In haiar gevoig stappen onte~lb(a,ren : zwlakken, kinderem Aygnessen, Ceciliia's, mo~eders. Zij trotseeren do wilds dieren in hot amphitheater. Vuur verscju' eit harp tengere ledema. ten. Zij weerstaan storm~en van verlei~di'ng en drift. Zij drukken - als om haar de vlahm'men krinkelen hot kruisbeeld op i*ar hart. Zij helijden den Hear in vojlean da,g, w~ijl de mannecnl siechts tot hen goon in den nach't. Zij stan lags Aden kruisweg, w~anneer z~e~lf s de discipelen gevluchi zijn. Zij reinigen hot aangezicht door juannen 2 2

25 puwd. Ze s,taan op 'Calvarie. Ze kom~en clan het s raf, waar de Bemind~e ligt... Zij denken yap geene onmogelijkheden. han het gelonf, de liefde geen Bergen verzetten? - Zijl zij n de e~erste getuigen van de epstanding, gelijk ze de laatste getuigen Waren van lijden en deod. Doch de liefde is e+en woord, +drat ook de booze zoo vaak tnisbruikt. Gelijk Lucifer ode caricatuur is van Gad, zoo is zijne tail ook een sp~otheel~d van de god~delijke iala!. Huj gebruik t dezelfde woorden : l i c h t, l v e n, v r ij - h e i d, 1 i o f d ~e ; hij, die die worst is van heat rijk, Waar niet meer bemind werdt, hij, ode ongelukkige, die ni e t meer bemint. En toch strijldt hij zelf, strij!den zijne rawanten onder een vaan+d el, waa.rop het wooed liefde s'taat! E~ilaas, vat zij n er via!andels vol l eugens! Hij beuwt een burcht der liefde, welke zich verheft, in zelf, verheerlijking en G~ dsver!aeh'ting, «Bemin U zelf!» luidt ~ijne lens. (( Gij zijt bet middenpunt van de wereld. Om' u dralait en wenteit ~alles, wat sche+elt u bet lijden van uwen evenmexesch, als dat lijlden u genet verschaft. Gebruikt de anderen. Bemint u zelf, den evennia;aste yam u ze~lf. Dient geen vaak, geen yolk, m!aar laat eene zaak, een yolk U dienen. Medelijden is onzin. L'ijden is e.en gruwel, die to vermijden is. Siert uw h!oofd met razen. Huppeit met lichten stap~ op do wegen des l~evens. Heat ieden behoort u toe. Die dood loom t vroeg gen~eg ~. Meisjes van Vlaand~eren, z~egt met al de kracht vain uwe tiel : «Achteruit, vep'leider! Oncc V1aamsche bew~eging kan slechts gedij!en door zelfvergeten, zelfepoffering, heiligen ernst en gewijide liefd~. De Vlaamsche meisjesbewegaing mioet strijkden under rya's kicuren : wit ren hem+elsblauw en ender Vlaanderens kieu ~ ren : gourd en zwiart. Zij vooral, sta in hot teeken van sm!e~ttel a reinheid, ingetogenheid en s ' ll~e diepte, 2 3

26 Vroolijkhekl en blijheid zijn niet uitgesloten ; die zijn het eigend+orn Wtn de zuiveren van harts. En onze leer is e+eii leer van vreugde.... D!ach uit Aden booze zijn : uitspattingen, wildheiu, het ntis, bruik van Vlaamsche verg!aderingen en optochten lot ijldel_ h+eid, pronkzuci t, zelf`~erheffing, ~daze liemeljes zonder uitk~omsi. Uit onze bewieging, gij~ alien, die ~~ zelf z~oe~kt, your wi+e vlaamsch;gezindheid een liefhebher'ij 1tje is, een sport, een tijdverdrij f veer ode luieruren, peen mi 1d~deltj e om zich interessant to m;aken. Loopt in iden weg an die ` ij'ze maagden niet, gij dwlaazen, die geen olio rneeb~rengt tot spij's uwer lampen. U wordy het niet gegeven in ode zaal bi'n'nen to komen, als tie b uid en id c bruidegom daar zijn, gals Vla ;aflderen zijn z egetacht houdt. Unteert ode heilii ei~doilier beweging niet 'door onheilig e,n~ ontij'dig gesnap en oni enu1lig gepr~aa. V'a!n el~gelen verwla'chten we ide blijlde booldsichap, riiet an snaterer~de eaksters. Achter het vaatdel van L' eke u w e n K r~ u i s zijn zij a~lleen waar4ig to stappen, die b~er?eid zijfl kruisen to dr+age~n o+or hun ildeaal, die van teen lee~uw+ den eidelen trots, het vorstelijk gemioed bezitten... geen h'azen, Been ezelinn~ii meet leeuw+enhuid, geen pronkende piauwen noch trotsche ka1- koenen... De V aianmsche nteisj~esbeweging behoude ha~ar eigen hard, bepa~ald ~daor de roe+ping van die m{e,is'jes. Ze behouidle alt'ijld haar katholieken ~aard. Zo zij ruin en moederlijk a1s do Raomsch'e Kerk, geniaidig als zij. Zij geve gelegenheid ;aan ieder meisje om hare gaven to ontwxkkelen en to vermen gvul~digen, zoowel aan wie maar een talent ontving, gals aan Wie er vij~f kreeg. Ze zij do schdo~l van ~n'derling dienstbletok n, opbeuring en vered~eling ; van Iichaimelijke en geest~elijke barmhartiigheid. 2 4

27 i Moge van de meisjes in de beweging met bewond'ering warden getuigd : << Zie, hoe zij' elkander berninnen! De eendracht in de lie de tot heat ideaal, in hat betrchten van het djoel zij haar sierad. < wall is hat ons zalig a1 usteren sarnen to wonen, w'orcle ineer dan ootit hare leuze. Geweerd wor'den dan nile persoonlijke, vane phatse1ijke alle provinciale naijver ; seder pruilen en pruttelen orn 1a1 men kleine vernederingen, krenkingen acht. V1aanderen bovenal! Hoe klein is toch alles wat men vocr vernedering houdt, naast de vernedering van den 1(ruis-Marteltaar, sflaast do grooto vernesdering van V1aanc1eren. Ons hgertje is niet zoo groot, dat tweedracht lle~ mag scheuren. Allen heben we nootc4g, alien! Geen spot van meier begaajiden ten opzicite van minder bqgiaafden. Eerbied voor alien, die van goeden wil zijn. Zusterlijke goddheid jegens malkander. Wederzijcishte vetr- 1raagzaatmheid en gedoogzaamheid. Veeleischen'dheid ieder voor zichzelf. seder meisje vierwezenlijke in zich het ideaal van hat Vlaamsche meisje en make dc gansche beweging synipalhiek in haar eigen persoon. De menschen miaken in den regal Been oiiderscheid tusschen eene zaak en wie te ak dienen. Ze beoordeelen de zaak nar baar verdecligers. Het voorbeeld doet ineer dan cborden. Er rn ;ag word en aangedrongen op kieschheid, fijnvoeiigheid, voorzicbtigheid... vootrzichtigheid, die to ondeirscheiden is van hangheid. Aan dc beweging ordt ook dr zog bias teed van een go e d e h u i s m to re d er : orde en stiptheid V'ora1 voor be s t u u r s 1 e d en is dat ernstige plicht. Slordigheid kian niets antlers dan bonclen tee val ieiden. Doch ik sta ingeschreven Is feestredenaar, en ik houd eerie boetrede. 2 5

28 Maar ik durf, dat doer : ik weet immers dat de West- Viaainsche meisjae+s zees gesteld ziju op retrains. Het is wear wat ik in de geschaedeni.s der Meisj ;esbeweging lees (( Geen wonder that die West-Vlaansche Meis jes zodn heerlijk evenwicht hou~den tusschen innerlijke en ~ iterlijk~ werking, t( Door gebed in de geestelij'ke afzond,ering, door studie in de stuidiedagen worden zij stork en voelen zich uitgerust nom de werking na'ar buiten, hot ` tendon van eon kring, hot inrichten van feesten en voordrac+hten met good gevoig a'a,n to pakken. (( Zij gaan eerst in zich zeif e& zij tot de ',inderen gaan en ~dat is hot ge4heim w ;aarom z'iji slagen». Het in z i c h z e 1 f g.a a n, hot gebed, zijn machtige wapens, de groote s apens van de meisjes, die (( de sineekend~~ almacht» zijn, \VFij weten uit de geschi+edenis en de legende, dat terwijl de mannen str+eiders to Groeninghe, die vrouwen b+aden. Wij l+azen ~dat Theresia door ha!ar gebed'en moor heidenen hekeerde, dean Franciscus X+averius, Wij vertrouwen in de bovenntatuurlijke kpacht van goede werknn en noel+en +de ontoereikendheid van alle a ardsche hulpmi~ddelen om Vliaanideren tee redden. De West-Vlaamschie meisj~es verdienen Vlaanderens dank om haar,gebeden en biedeva'arten, t m' bare werking year he~, Heilig Hart en Euchar'istischen Kruistocht, voor mission, Orn hiaar heiligenvereering en haac deeln!ame aan processies. Ze richtten op voorb~eeldige Wijz~ s~udiedagen in. Z,e zorgden aldus voor geest en hart ; ze paarden, zooals: Rodenhach bet uitdrukt : K eon w'akker+e drift, en koel verstand». Ook voor ode aardsche beho~ef ten van haar yolk zor, en ze ontwikkelingsiavonden werden op t~ouw genet ; kuns'tavonden g~hpudien ; Vlaamsche fees en werden gevierd, en bet yolk kw`am er hen en lee die den Vla'anisch'e strij. kennen : amnestieactie k'ma~n tot stand... zb

29 De meisjes zorgden vnor den wijh van schobnhei i en geestdrift ~aal. Aden disch van hot leven. Het verl~eden 'adelt ha'ar, mar legt haar tevens zware plichten yap. Van hen aan wie veel gegeven is, wordt veel gevra ;ag 1. West-Vlaanderen is in menig opzich't de van food verkoren streek'. Ten Zuiden ligt K e r t r ij k, w~aar de gedenkzuil van Giioeninghe rijst. Diar word de roemrijke veldsiag gewonnen, die Vlaan~deren red.d~e! Ten Naorden vlo~eit de IJzer en b'ruist' de hellige *n dzee. Hier is hot land wlaar de B 1 a u w v ore t en ode Z e n' e e u- w e vlogen. In West-V1~a'anderen l~eief~den zooveel G di egen ;adig1e lichters en kunstienaars., dla~t, ~nla'ar hot oordeel van bevoegden, die streek moeilijk haa'r weerga vinden zlal. West-V1 :aanderen is d,e grensstreek! D~aar vooral moeten alle verde~digers scan \'laranderens ei,gen wezen, to weer staian. Diaar moeten wij de duinen oprichten, welke de zee van uitheemsch~e overrompeling s'tuiten. Doch, ligi \Vest-Vla'a'nderen hot d,ichtst NJ Frankrijk', Jet ligt ver van Brussel, veer van de Bfelgisch'e centralis;atie. Het heef't in ~d~ien zin m~eest eigen leven bewa'ard. De eigen streekge~es t hlo it er nog. V o ~o r h e t V 1 a' a ni s c' h- Natifflnalisme daagt hot in hot Wesl'en. De beginselen er van staan zoo dui~delijk in hot work de. West-V1~aamsche grooten : b) e B o, G e z e 11 e, V e r r i e s t, Rod enharch' en Versch~aev'e. Luistert naar de taal v! an Verriest <t De Staat blijft Nj den menscb van to land~e ten grooter ~deele w'at hlj was. 't Bestuur is hem vreem'd, spreekt 'n, andere tale, hem onbekend. 't Gerecb t is hem vreemdr en anverstaanbaar : hot hfandelt buiten en legen hen. 2 7

30 t( 't Vaderland ~chat is Ude wet, diel hem b'edwingt en verborl geeft, diet is 't ge~rech ;t, dat hem., geloof l hij!, lien onr~echte vervolgt en waartegen hij gse~en eigen verweer heert, tenzij uit den vreemde : dat is ode ontvanger die heel geldd vra ;agtr drat is ode lan~dwacht, die hen hespiecit >>. De Staat is er vo~or h~et yolk eu~ wear de Staat zijn plicht niet deed, dear client h,ij gew'ijzigcl. _. Die beginselenn zullen de meisjes ontdekken in de werken barer West-Vlaamsche ;grooten ; en er meet de logica an den ge+est, en flog!meer mei de logica van hot hart, de gevolgen nit ~atl~e+i~.en, zij staan niet in de politie+k. Hear Nih is er niet door vertroeb+el+d. Zr zi~en klaar zonder den hril van vrnaroordeelen en gaan «R e~ e h t ~d o o r > met «H' ~o a w; e t r to u w >. Voile wia'arhei~d vr,aagt hear guest, voile lielide' schenkt h'aar hart. <t tiv la a r een wf i 1 is, i s eon we~ ;g > is de kenspreuk van een (der West-Viaam sche bonden. «Z e e s't i 1, d' O c h z e e s't ~e r k zullen zee to we k gear. t~ S t i 1 m4 a a r w a k- ker>>, (( S'terk door ion d er ling 1iiefUde en +eon- (dr~aclh'~t>, l(met h'o ~op ~dn mo ed, wit en duri-, «Nalar rech't door liefde>>, <tgeen w~oorden niaai d iaa id e n >. Dit z'ijn ode leuzen van hare bond+en. Zij zullen ix Vla.anrderens kille w'erkelijkhieid hear geest, ha+ar lieflde blazer... Een groote lieflde ken lever terugschenken aan wt doodl was. Zij+ ken gelijk ado geest ides Heeren w'and'elen over bet beendervel+d zooidat ode gevalienen zullen ops.aan. Kleine lieftde vergaat in ode ierkelijtkhe~id gelij k eon doff e fakkel in rook. E,ch,te g~'oote m~eisjesli~efde z~aait do lichtzee in de neveh w~oestijfl. Voor een graote teak staan w+ij Falien nog, staat gij no+g r meisjes van \Wst-Vlaanderen. In wee yen smart W den volkeron geboren, en 't is solns duister als op Goed~en Vrijidag, w'anneer de kruisen de ver- 2 8

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Samenzang na de dienst

Samenzang na de dienst Samenzang na de dienst Datum: 29 juni 2014 Plaats: Schildkerk 1 Alle roem is uitgesloten Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheen, heb ik van mijn God genoten, k roem in vrije gunst alleen. Ja,

Nadere informatie

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên,

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên, 36 : Psalm 75: 1 U alleen, U loven wij; Ja wij loven U, o Heer', Want Uw Naam, zo rijk van eer, Is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, Al de wond ren Uwer hand. 37: Y4C 133: 1, 2, 3 Mijn

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf

Nadere informatie

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden.

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Pentekostarion tweede Vespers De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Na psalm 103 de vredeslitanie door de diaken, als die er is, anders door de priester: Laat ons in vrede bidden... en de

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Schriftlezing: Haggaï 2 vers 2 t/m 10 Gezang 428 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm 139 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 84 vers 1 en 3 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 8 vers 29 en 30 Psalm 5 vers 1 Lied 298 vers 1 t/m 4 Op Toonhoogte Psalm 132 vers 5 en 10 Psalm 68 vers 10 Lied 140 vers 1 en 3

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

PROGRAMMA PINKSTERZANGDIENST TWEEDE PINKSTERDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN

PROGRAMMA PINKSTERZANGDIENST TWEEDE PINKSTERDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN PROGRAMMA PINKSTERZANGDIENST TWEEDE PINKSTERDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN VAN HARTE WELKOM! Samenzang: Geest van hierboven Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht! Hemelse Vrede,

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Beveel gerust Uw wegen Gez. 427. Er is een God die hoort

Beveel gerust Uw wegen Gez. 427. Er is een God die hoort Beveel gerust Uw wegen Gez. 427 Beveel gerust uw wegen, Al wat u t harte deert, Der trouwe hoed en zegen Van Hem, die t al regeert. Die wolken, lucht en winden Wijst spoor en loop en baan, Zal ook wel

Nadere informatie

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opwekking 553) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Orde van dienst voor 13 juli 2014

Orde van dienst voor 13 juli 2014 OOSTERLICHTKERK HUIZEN Orde van dienst voor 13 juli 2014 Op reis met Iona Bij deze dienst heeft u een liedboek nodig Welkom door de ouderling van dienst Zingen lied 150a v: De wereld behoort toe aan God

Nadere informatie

JONG GELEERD... Liederen uit de christelijke traditie

JONG GELEERD... Liederen uit de christelijke traditie JONG GELEERD... Liederen uit de christelijke traditie Boekencentrum l Kwintessens COLOFON Samenstelling Erick Versloot Redactie Nel Stoffelsen Vormgeving Richard Feld Uitgever Cora Vlaming Illustratie

Nadere informatie

Welkom & Mededelingen

Welkom & Mededelingen Zingen: Psalm 98: 1 Welkom & Mededelingen Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, dien groten God, die wond ren deed! Zijn rechterhand vol sterkt en ere, zijn heilig arm, wrocht heil na leed. Dat heil

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

Programma paaszangdienst. Tweede paasdag 2014. Oude kerk putten. Hartelijk welkom!!

Programma paaszangdienst. Tweede paasdag 2014. Oude kerk putten. Hartelijk welkom!! Programma paaszangdienst Tweede paasdag 2014 Oude kerk putten Hartelijk welkom!! Samenzang: Daar juicht een toon Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk

Nadere informatie

Meester Pierre Creemers

Meester Pierre Creemers Meester Pierre Creemers Gebedsviering, 29 mei 2010. Fusiefeest - Schutterij St. Servatius Raam Ophoven RV - Begroeting en kruisteken (priester). - Verwelkoming (rené) Beste schutters, genodigden en symphatisanten.

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Lied 01 Titel: Psalm 105 Arrangement: Andre van Vliet Eerste componist: Traditional Uitvoering: Samenzang Opname: Utrecht - Jacobikerk Tekst

Lied 01 Titel: Psalm 105 Arrangement: Andre van Vliet Eerste componist: Traditional Uitvoering: Samenzang Opname: Utrecht - Jacobikerk Tekst Lied 01 Titel: Psalm 105 Arrangement: Andre van Vliet Eerste componist: Traditional Uitvoering: Samenzang Loof God de Heer, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meld ieder volk en elk geslacht

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 vers 18 t/m 1 Timotheüs 2 vers 15 Lied 410 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 21 vers 5 (Schoolpsalm) Gezang 323 vers 1, 7

Nadere informatie

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten)

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) (U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) Organisten: Erik Krooneman en Marijn Krooneman Orgelspel We zingen twee liederen: k Ben reizend naar die stad (Joh. de Heer; nummer 19)

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

San Damiano, weg naar het heiligdom

San Damiano, weg naar het heiligdom God, onze Leidsman, de eeuwen spreken van Uw stem, die gehoord werd door mensen die vanuit de diepte van hun hart uitzagen naar Uw licht. Uw roepstem hebben wij verstaan en onbevreesd zijn wij op weg gegeaan.

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Levend Water (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Joh.4:10 wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem

Nadere informatie

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen)

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Tekst liederen 31-10 Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U. Glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Zondag van de tekenen der tijden 14 augustus 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingszang: Gezangboek nr. 754 Tijdens

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Het mooie van de vreugde des Heeren. Wie naar de HEER opzien, stralen van vreugde!

Het mooie van de vreugde des Heeren. Wie naar de HEER opzien, stralen van vreugde! Het mooie van de vreugde des Heeren Wie naar de HEER opzien, stralen van vreugde! Definitie Vreugde of blijdschap is een posi

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, Samen

Nadere informatie

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren 1 Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren Voorgangers: Pastoraal werker Alice van Veen en dominee Jan Willem Overvliet Organist: Henk Hortensius en medewerking van

Nadere informatie

Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen. Thema aan jou gelijk... (Pnr. 1316) Markus 12: 28-34 Uitgesproken 8 november 2009 in het Open Hof te Kampen

Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen. Thema aan jou gelijk... (Pnr. 1316) Markus 12: 28-34 Uitgesproken 8 november 2009 in het Open Hof te Kampen Thema (Pnr. 1316) Markus 12: 28-34 Uitgesproken 8 november 2009 in het Open Hof te Kampen Ouderling van dienst Muzikale begeleiding Nanda Tegelaar Henk Kamphof U luistert naar: een opname van de morgendienst

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Orden van dienst voor de viering. van het Heilig Avondmaal. in de Hoeksteen

Orden van dienst voor de viering. van het Heilig Avondmaal. in de Hoeksteen Orden van dienst voor de viering van het Heilig Avondmaal in de Hoeksteen In dit boekje staan een aantal orden van dienst die gebruikt kunnen worden bij de viering van het Heilig Avondmaal in wijkgemeente

Nadere informatie

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis m.m.v. Cantorij Protestantse gemeente o.l.v mevr. Coby Moens; voorgangers: dhr. Sjaak Stegers,ds.

Nadere informatie

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer. 1 Teksten Palmzondag (Deze teksten zijn in stroken geknipt en worden op de desbetreffende tafels gelegd.) GvL 525 (t. H.Beex/m. Fl.van der Putt) Toen Jezus naar zijn stede ging Toen Jezus naar zijn stede

Nadere informatie

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Predikant: ds. M. P. D. Barth Organist/pianist: R. van Middendorp

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 DE MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 17. Hij maakte de kandelaar van louter goud; van gedreven werk maakte hij de kandelaar, het voetstuk zowel als de schacht, de

Nadere informatie

Gebed om te gedenken. Gebed van lofprijzing. Gebed na Hemelvaart. Gebed op de levenszee

Gebed om te gedenken. Gebed van lofprijzing. Gebed na Hemelvaart. Gebed op de levenszee Gebed van lofprijzing Gebed om te gedenken Ik dank U, grote God, dat Gij de Vader zijt die mij te boven gaat, de Zoon die mij terzijde staat, de Geest die in mij bidt en smeekt. Heer, onze God, op deze

Nadere informatie

Lied van de maand kerk school 2015 2016

Lied van de maand kerk school 2015 2016 Lied van de maand kerk school 2015 2016 Dit liedboekje is van:... Groep:... SEPTEMBER Psalm 84 vers 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen wonen bij de

Nadere informatie

Rust bij de Vader. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst leiden. Roelof van Middendorp bespeelt het orgel.

Rust bij de Vader. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst leiden. Roelof van Middendorp bespeelt het orgel. Rust bij de Vader Liturgie van de dienst op de biddag met de leerlingen van de hervormde basisscholen op woensdag 9 maart 2016 om 10.45 uur in de Oude Kerk te Barneveld. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 22 maart (Heilige Doop en afscheid ambtsdrager) Gezang 481: 1 en 3 1.O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. 1 Evangelisch liedboek lied 501:1 In Jezus' naam, in Jezus' naam, in Jezus' naam

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: Waarom zou ik komen? "

Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: Waarom zou ik komen? Zingen voor de dienst om 16.45: Opw. 623 Laat het huis gevuld zijn Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband Thema: Waarom zou ik komen? " Laat het

Nadere informatie

Douwe Mollema. Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Weest in geen ding bezorgd. * Groningen, 1 juli 1929 Zuidhorn 8 mei 2016

Douwe Mollema. Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Weest in geen ding bezorgd. * Groningen, 1 juli 1929 Zuidhorn 8 mei 2016 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Weest in geen ding bezorgd Douwe Mollema * Groningen, 1 juli 1929 Zuidhorn 8 mei 2016 Sinds 8 april 2015 weduwnaar van Riemke Mollema-Wester Vrijdag, 13 mei

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

PROGRAMMA KERSTZANGDIENST TWEEDE KERSTDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN. Gods vredesmissie VAN HARTE WELKOM!

PROGRAMMA KERSTZANGDIENST TWEEDE KERSTDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN. Gods vredesmissie VAN HARTE WELKOM! PROGRAMMA KERSTZANGDIENST TWEEDE KERSTDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN Gods vredesmissie VAN HARTE WELKOM! Samenzang: Vreugde alom, de Heiland leeft! Vreugde alom, de Heiland leeft! Ik hef de lofzang aan. En

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Voorganger: Organiste: Ds. A.G.E. Klap Mevr. de Jager - Boudeling Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Welkom Aanvangspsalm: Psalm 103 : 1, 3 en 5 Zegen mijn ziel, de grote

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST (Heilig Avondmaal).

ORDE VAN DIENST (Heilig Avondmaal). ORDE VAN DIENST (Heilig Avondmaal). Voorbereiding: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Heer, vergeef ons al wat

Nadere informatie

Oecumenische oudejaarsavonddienst Maartenskerk, Hillegom 31 december 2013, 19.00 uur. Voorgangers: pastor Kees Warmerdam ds Wim Zaagsma.

Oecumenische oudejaarsavonddienst Maartenskerk, Hillegom 31 december 2013, 19.00 uur. Voorgangers: pastor Kees Warmerdam ds Wim Zaagsma. Oecumenische oudejaarsavonddienst Maartenskerk, Hillegom 31 december 2013, 19.00 uur Voorgangers: pastor Kees Warmerdam ds Wim Zaagsma organist: Marcel den Dulk Orgelspel Welkomstwoord Openingslied: Lied

Nadere informatie

Lied 362 (Op Toonhoogte) Gezang 328 (Liedboek voor de Kerken)

Lied 362 (Op Toonhoogte) Gezang 328 (Liedboek voor de Kerken) Gezang 328 (Liedboek voor de Kerken) Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie