CAT/ V c. VIDIAM[iD WE 陨 K VAn LMJIF[L J.LAIIIOO UITGEVER THIELT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAT/ V c. VIDIAM[iD WE 陨 K VAn LMJIF[L J.LAIIIOO UITGEVER THIELT"

Transcriptie

1 CAT/ V c. VIDIAM[iD WE 陨 K VAn LMJIF[L J.LAIIIOO UITGEVER THIELT

2

3 VERZAMELD WERK VAN LOD. DOSFEL YJERDE REEL

4

5 VERZAMELD WERK VAN LOD. DOSFEL BIJEENGEBRACHT DOOR ZIJN VROUW ONDER TOEZICHT VAN DR JUL. PERSIJN VIERDE DEEL UITGAVE J. LANN00, IEPERSCHESTRAAT 22-24, THIELT

6

7 DE DAAD

8

9 Een zeer gcwon vo1zinietje in tespraken is dat do tijd ian de wooiden ten einde is, da laden moetn gesleid warden >>. Splinternicuw is de imensch niet. Reeds in de eerst1e ctagen van onze beweging zong to dichier : V1aianjd'rens diep wme Lerde oorklen Vragen laden en geen woorden. Rodenbacht dichite o over b e s 1 a g : Sedert eene hale eeuw Zingers vij den V1aamschen Leeuw Edoch, kijkt en horkt rond u : 'k Vrag hot u, a;ar zijn we nu? Ligt hat Wlaialsch getiiig an spiaand'ren, Spreekt men eind'lijk \T1'aamsch in V1anc1'rn? V1aming, Viarning, 't is hoog tijk1 Mm beslag en mill lawijid. B1ijft gij tot den strijd beiiaan. Vangt hem flan uut gioe'ten > aan. Vooral tijdens en na den oor1og is men begiimen dyihirarnbisch spreken over cia daad, die Dalaci net eon hofd1etter men lifeeft ze gehu1did ;ooa1s d Fransehe omwenteling ide Rede - La Raison, lea Deesso de lea Raison - bezong. Wel is daardoor verwarring ontstaan. Men is er sli1an tegekomen, de D1aad to vereenz:elvigen met jets ro,eke1cos, jets geweldigs, jets ophie1thakends, jets pat Iosbarst en 'bntplolt nis een dondersiag of een born, jets 'buitengewoons dat de andacht treft, dt i1s stof verblindt, drat verhijstert. Heeft Viaandetren dcten, in dien zin opgert, noodig? Stallig kan wor ied!er yolk, ok oor hat onze, cia, tijid aanhreken dat ewone laden, dagelijksche~ handelingen, tiiet gemist kunnen worden, evenais somtijds vor een ziek 1icharnJ een heelkundige bewarking alleen redding breine kian. Zelfs menschen, 1ejders, die niemand van onvoorzichtig herd beseliuldigen kan, als Van Cauwellalert en Minister P~oul- 7

10 let, hebben Idat ingezien, en de gesch'iedenis is rijik <ian voorbeelden van ~dien aard. Een regal is hier enbetwis'tba'ar : Alleen wianneer,gewone d ;ald~en onto~ereiken~d zijn geblekdn,, name mien z'ijn toevlucht tot buitengewone. Over h~et juisfe ~o~o;genblik is hat zeier mloeilijlk to beslissen. Veal hiangt al' van de ~oogen 'dire bekijken, Met zekerh~eid kan nog, gezegd weriden dat waarheid steeds moat beheer'schen ~c1rift en r.iaad ; drat elke. Idad van m~onsch;en mb~et verlicht wor~den duo it de reidie, en Ide w'il ~alleen toetred~enr mag, wann;eer h~ t verrstand de hanidieling ~a.ls goad, als w'ijs r gals doelmatig erkent. (( Verzin ear gij' begant» zegt de wijsheid dler spreek'woolr4d'en~ d,at ~d~oelmlatigh,eid ~athlangt vla'n dc middel+en 'van hemp die de ~daiald stelt, van h!et 'fe 'bereiken do~el, van de 5o~mstand heden van tijld yen pla'ats~. Hier past concree't re~d~eneeren. Drat e+ene ~daad elders of yap een anderen td doel;ma;tig was, laat niet tc e to besluiten. Er m~oet evenre~digheiid zijh tusschen midklelen en noel. Met ~geen houten geweren verovert mjen vestingen. Hoe treurig was bet voor ronze heald'en uit den Boerenkrij!g b. v. op to rukken met hunn~e zeis!ens en, j ;ac'h gew~ereln, tege i die kanonnen pop den Aller;heihgenberg, bid Diest. wa.t hebi en niet- of voldoend-votorbereide a'anv!allen menig n.a'al ~onschatbaar verrlie alan menschenlevens gekbst, - wlat 'heeft een,zelide woord, gal na!ar ide omsta idigh,~den, 1 ail of enh~eil gestieht. In hare aligem'eenhleid is ode spreuk (( D!aden moeten gesteld worden» du's hlol, zinledtg, in ierder Laval verwarring-suehtd. Een under voroiiok deal ligt nog hierin, dat men zich d e 'la a +d al to dhikwijis 'voorstelt ;ais i~etsl dat biui ien hat gewone llgt. Evenals trot ode heili~gh'eid geene buitengewone da~den verrieht Moric1en, zo als hiet leven van den Heiligen Jc~annies Bercnnnlan blewij-st, zoo Wok kan men bescheiden en stil, tit V1 an{derens ` hail de baste dadlen verrichten. ledereen moat hierin zxchzeii kennen, nekl(erlg dniderz~oeken what ~

11 hij; geroep~en is, wiat hij bereiken kan en luis teren naa;r de stem-gokts-in-,hem, naar zijn gewaten. aniet iede een biereikt zijn doel lanes idezelme wegen. Er in~aeten m~ens,ch ;e!n zijn d a an Whet roes staan, ~anderen ~di~ Aden sterren,lo~o~p iolg ;e diehters!die idroomen yen we+rk'er's die h'andelen om' de dr+olomen in idaaden nom tee zette~n. Droomen, g~dichten, redevoerin gen kunnen s'oms da;d'e!n, ~n kj a'de~n sommaar cjro~amen zijn. Dlaar wij vaor st'uldenten siehrij'vien past h'et to antwo~or- ~den pop de vrlaag wiat is voor Bonze K'a'th~olieke Vl'aamsche Stud'en~en die passenide id:aad? Hun plicht word't biepa'a1d door hun naann : Studenten moelen stude~eren, Viaamsche stud'enten rnoete~i byestuideerien Vlalanderen, voor Vlaanideren. Kiatholiekie stud!e- ;-~ ten m'oeten bestuideerlen heat K itholicisme ten hate van het K,ath'olicisme. Ze moeten tr'achben to w'orden ideale' lchk - lieke Vla;mingen. A'lle hanldelingen die~nen ziji samen to binden tot priachtige leyens'eenj eid, zoo wiolr~dt hun gansche I, yen eene groote ~daad, U i t e r 1 ij' k se schittering, u i t e r I ii k gerucht is niet ~de wla~ar~demeler, de maatstaf, «Stille waters, ~diepe g;roniden» is een prach'tige waarheid'. Die stilste~ daaden zijn 'me,nigm'aal idc m!ac,h'ti,gst~e, z'ooals' het Edruppeltj' deny ste;en uitholt waar~over idc vl~oteid henb'ruis ;t. -- Aileen wann,eer stu,- denten in bun studententijld stuide~er(e, zullen zij' later in sta'at zijn de daaden to stell~en, welke noodig zijn. -- wlalnt eer zij offervaa ldighei~d in zich ontwakkelen,, z~ullen zij ber~eid zijn tot i~dere ~daad, ze1js al giugen zij' er bij'' ten onder z~oan~ der roem noch stralenkpans, - E~yeuals per a(au Abekende sold~aten en hie1den gedenkteekens opgerieht worde ;n, ma mien edit eenmaal ~~ voor ~onbeken 1de ~daden». Mean vermijdle dus de r h e t ~o r i k a ~ove~' ~t d ~e d'a ad'» aeven'a;ls h11e iande. re, spreke weini~g o v ~e~ r diaden, maiar st~elle 'er : bezomnen;e wijze, d~oelmati ige uit plichtbesier, nederigheid gebioren, kinderen van Vaider-voorzichtigheid yen M~aeder'-serkte-eon-geestdrift. (" De Btauwvoet,,, 1922). r 9

12

13 VLAAMSCH HOOGER ONDERWUS

14

15 De Redactie van «1~e Blauv voet» vroeg mijl een artikel over «de verviala nsehxngl Ider Ge,t'sche Ho~ge~schoo1»', Ik 'het vraagstuk eenigszins ruimer hehandelen, want do vervla'amsching an ide Gentsche T-JOogesch*l is mar cen deed, een zijld~e an hit algeaneene vr;agsfuk va'n de v e r v 1 Ia ~a mf - wxi s e h i n g v la n o~ n s h ~o ~o g~ e r ~o n!d', e r w i j s. Vdor kaith+o1ieken is z'ij vaar'zekepr niet ide h~oo~fdzlaak. Die 'm!dderne Staat heef`t aet op zich' genomen, gook onderwijs to geven, dal is h'ij, wegens beginselloosheid, daarv~oer in vele ~opzieh'ten., uiterst ongeschikt. wel h1ee t hij' de St!a,ats- 1 inancien en ka'n dalardoor geld uitgeven aai beblouwen, Ia horatoria, kruidtuinen, mar hijf mist den gees,t;, die een'h id en leven sch~ept, De 'BelgiscIie groi duvet voor'ziet btnder'wijs op Staatskosteti, en ode Belgische wetgeving rich'tte~ t'we+e Staiatshoogesch~olen op, eene to Gent, eene tie 'L'uik. Er biesta'a l echt'er maar eene Technische sch~oal v~oior Burgerlij'ke Bioluw'kunde to Gent, eene Staatsmijnbouwschkol, to LLuik. Teen de Staiat Idie 'schiolen ~oprlchtte, bed~ae~ld~ h'iji h e t a 1- g ~e m e le n w e 1 z ij n. - Ook h'et privaat welzijn, slechts in zoover het ~algeme~en welzijn er door ge~balat w'erd. Voor Ide ste~den L u i k' en G~en't is - in stoffelij'k opzich't h'et bes'tlaan van +den Hoogesch~aol peen voordeel. Van een eigenlijk re c h t kan geen spraak z'ij'n. De J-I'~ogesch!olen, pop de 'kosten an derv Stact, heeten dus to bestaan voor het algenreen hel~ang. Het is niet to voorzien da't oioit eene reg;eering en een parlernent gevonlden worden 'm' Idie Hiaogescholen aft le schaffen. Zelfs ode kath,olieke meerderheild,' taen zij! ;a1ierstlerkst was, heelt "~daariaai nooit' gedacht. T h e o r e t i s c h kan mien stlaarvde hou~d~en Uat ide y r ij h e i ~ci v an onderwijls volstond nom in die behoef'te aan haager oriderwijis tee voorzien, en Ide Staat dus geean plich't had yam in to gr'ij'pen op een gebiek' waar h'ij zeer ziwak sfaaf. I 3

16 Dar in B elgie ongeveer seven veal V 1 a 'a m s c h(fs p r e k! e n den, als Fr'anscbspr eken~den zijn is hat rechtvlaard i l~at de S aat aan die V1aahm'schsprekenden d e z e 1 f 'd;' e gelcgenhetd gunt als aan de Fnschsprekenden om hoogere studien in hunne taalte doen : dus even veal gelegf ~n~, he'' i : niet minder, niet meer, - D!a,t eenige burgers daardoor in hunne geldelij'ke bleiangen aan;getasrt worden is geeno v~oldoende reiden opdat ode Staat zeer aanzienlijke lutgaven doen zou, die ni~et door S t ~a a t s, bl e, l a n g gewettigdd zijn. Arum enten over Vlaanderens tweetalighelid zij n iul ei wan geener waande, daar Vlaanderen niet afzonderlijk besta'at en de Fransch-verkiezenden uit Vlaamseh'e gewe~sten in B e 1- g i e gelegenheid hebbe'n Fransche studien 'te ken, ook on in hat Fransch examen of to leggen voor die centrale jury, hat recht bezitten op eigen initiatief een Fransche H'oogeschool to stichten, overal waar zij' 'willen, char hed onderwij's vrij' is. Alle diploma's aan rile Belgische Hoogescholen zijn geldig g~ansch Belgie door, Die V1aamsche taalgem~ee~nschap heeft tot hare normal ontwikkeling ee c Hoogeschlool noodig, - Zij heeft er beiang bij idat hat ~openbaar leaven V1~aamsch ; zijn zou, dat de hooiger-ontwikkelden emakkelijk, wat zij weten, kunnen medegoelen aan minder-~antwikke1'den. De arzonderingsmanie van eerie zoogenaiam~de e 1 i t e nag niet in do hand gewerkt, noch ~aangem~oedigd wond~en, Vlamingen, die zich buiten d Vlaam'sche gemeenschiap willen houden, hebben niaar do no-. d~ge offers to brengen om oak buiter~ hun stall of provincie to gaian stu~deeren. Ofeindi,gt taal aan ode dour v~ari rde brandkast? hunne liefd~e tot de Fransch Er bestaan ernstige redenen voor do vervanging van; hot Fransch door hat Nederlandsch aan die Gentsche Hnogeschool, Er bestasan geene redenen - v a n a 1 gem m e(~e'n be 1 ~a om naast hat Vlaaimsch hat Fransch' aian de Gentsche Hoogeschool to behjo acten. r 4

17 We! zijn er bezwaren : ~ernstige finantieele voor cle Belgisehe schatkist ; nationaal-soci'ale vob~r do Vlaamsche taalgerneenseh;ap, die al hare kr(achten noo~dig heeft en voor' `vie eenh~eid tat volledigen blioei nk od'zakelijk is ; cok wetenscflappelijke technische biezwaren. In katholiek opzicht is de vervlaamsching van de Ge+ntsche Hoogesc1z of de minst gev~a'arlijke oplossing. Za Sta;ats, o clerwijs een ~gevaar is vo~or het kathlolicisme, is eene [Toogeschoal minder gerv~a,arlijk dan twee. Die gra!ad van bet gova'ar hangt of wan velerlei oins'tandigheden. Toch kan geze,gc! worjen dat, behoudens huiten,gewone ~oanstandighaede~n en' Lehralve tom h~oogsternstige readenen, i ead.er katholiek tot pyicht' heeft to studeeren ~aan eerie Katholieke Hoogeschool. Deze beef t ; ar+erzij~ds den plicht, al hare krach t en to wij den aan bet vol~doen an de zedelijke nationale verzuchtingen van ; de bevolking voor wie zij bestaat. D;aarom hebben ode Katholieke Vlaamschgezinden sedert jaren afzond-erlijk gewerkt voor eon Vlaamsche Hoaogeschco& to Leuven, z~oto~als zij, met anders~denkende strijdgenooten~, ij verden voor de vervia'amsching van de Ho~o~gescho~ol tie Gent, In Idien zin moet voortgeijverd w+odean. Leuven, tell teen a.nder~ meer Vlaamsche studenten dean de &entsche Hoogeschoiol, die de minstbl~oei~ende is van al o ;nze I oorgescholen. Eerie onzijidige Hoogesch~col, al is zij oo~k Nederlandsch, kan Katholieken geen bevrediging schenken. Eerie Katho1ie, ke H~oogesch'ool met hat Fransch als onderwij~staal, 1'aa't ons~ Vlamingen onvol~da;an. Voile bevredi;ging sche~nkt a,1leer een 'volledige Kath~olieke Vlaamsche Ho~ogeschool, ~ve'nwaardig met ~dre Fransch~e, volkomen zelfstandig, 11et eigen hestuur en beheer. Opdat dit z~ou kunnen geschiedein,, moete~r de op~enbare m~achten ruimer toelagen schenken aan de Leuveinsche Hoogeschool. Dot ode Vlaamsche raden daarbij 1 als voorwaar l'a stellen : Inrichting van Vlaamsche leergaangen. Onze woorden van vroeger willen w'ij' nog herha1eln : <(A l - m ~a m a t -e r, jets mist ge, giji spreek~ niet als moedea tot ons'~ ry

18 Viamingen, mlaar als een vreemde, ge zij't ons verleden niet, ge zij't niet ide ho~ogste voltiooiing v' an w'at dei kin!dlerjare'n, hieb~ hen gesch~etst, gij w rtelt ni~et in Aden grand van onie e~erstre gewa ;arwbrdingen, Onze ~eers'te b~esch~ouwingein, gij! ' zijt - al zijnn fret ere woo~rden, togh' zij a z'd de w!a'arheid' ~-- van mij'n v~a'derlan~d niet, Ida~ar ge zij ie bei'd'e talon niet op denzel den voet stelt. \Neat wiij' van u verwlac,h'ten, feestvierende A 1 m a rn ' t e~ r' staat in den zang, die geedurende 'den Advent worldt gezongen in h;et A' '1 m fa R e d e m p t ;b~ r i s m' la t e r namelijk : Su,c~ cure ca~denti surgere qul curat populo -= K~omt hot va lende yolk, dat poogt op to st'aan, to h'ulp. A 1 m 1a m a t e r, flat is miijn iaatste wvo~r~d, hot is n~og een wlanklank bij~ u\v fl~eist e+jubel, ma ;aa 'h~ t is toch tevens eene bode en peen hoop 1do trd : Word ode 1evienblarend+e m,~ae~dor van V1 la anderen en spre yek we1edrmijn moed'ar taa,l>. (9 M~ei 1909). (De Blauwvoet,,, 1922).

19 REDE UITGESPROKEN OP DEN GOUWDAG DER WESTVLAAM- - SCHE MEISJES TE ROESELARE BELOKEN PASCHEN rgz4

20

21 lh b bllij en trotsch, in ode staid van Rodenbach to magen spreken op het feest van het vijfjari,g bestaan an lodenbacch's-zusters, wat heeft het lang ode Vlaamsche strijders pijnlijk gegriefd, dat de vreuwen voor Vlaanderen nits voehden. (( Zij hebben zoolang vergeten ~. Redenbach khoeg ~erover in zijn gedicht << Van; eener Jenkvrouw en zijn inleiding tot Gudrun besluit hij fnee de \vo r. den : (l Een hetterkunde heeft immers tot haar voile 'ontwikkeling, buiten de kracht barer b efening, den stillen en onveelharen, loch mathtigen invhoed van een besch,aafd en kunstgerend publiek, under an'dere en bij'zendem, gelijk Schlegel bet uiteendoet in zij~ae :algemeene geschiedenis tier Letterkunde, den deugddeen~den inv1o d van do fijnvoeligheid van bet vrouwelijk gemeed ~. Een ~andere kl ;acht is een weinig bekend gedicht van Zeemeeuwe. Hijf vergelijkt de Vhaarnsche Vrc u Men met de ontaarde chters van Koning Lean, die haar Wader buiten jagen in den storm. De weerga leeft in VLaanderer. D;aar zijn dechters die hare moeder honen en stooten in den nacht. Die moeder is V1~a;anderl~an.d, en die halar van zich w j'zen, halar taial en 'a'aid misprijzen 't Zijn vrauwjen, tat bun schand Het shot luidt enverbiddelijk Met spat zal 'k dan verineeren uw good, uw is eld~em. 'k Gun u geen iiedeneere'n. 'k Wil u geen ~adel leeren. wie hartloos is, is Join!» I 9

22 Jaren zijn sedert voorbijgegalan. Oostakker ligt daar tusschen. Gent, Gistel, zaovele heerlij ke dagen. Vlaarnsch:e meisjes beleden hear liefde teat tend, yolk en teal in hat heiligdom van Maria, die o'ok in hat Mngnif'ic!alt hear vaderen verheeriijkt. Ook uit hat hart van (de Vlaamsche meisjes jubelden een «M:agnificat», even «Bienedic anima nea tar eere van Gad en an Vlaanderen. Mij'n ziel l~oof't Vla'a.deren voo+r God, Goad in Vlaanderen Alles in mij' verh'eerlij kt then heiligen na~am'. Groote dingen kan de Hoer verwezenlijken wa'n'n-eer Hij' ne~erzi'et op nederigheid van Zijne dienstmlaagd ~. Alias in mij... Daze woord~en m~oeten uwe liefde tot uw idea'al teekkenen. Geen pegel~en, Been wikken en wegen, geen verideellen, Been ~achterhou'den, Been minin 'alis~e~eren,.ear alias! alias! uw verstand, uw hart, uw geld', uw djld, uw lichaaam, uw ziele, gijj zelf, geheel uw wezen, zeg~ene hat Heilig 1d'e al. Dnn krijgt alles gr~oote b~etee~kenis : gelijk can druppeltje in hat ~almachtig leven ~der zee. B o v e n n ~a t u u r 1 k e b ~e t o ~e k e n i verwerven uwe geringste h~andeling~e~n : die ~draad van uw h!andw~erk, hat zweven uwer droom~en, hat kioppen van uw hart, uw glimlach van blijheid, uw tr!aan van weemoed wordetn gezegend. Groote d ingen very tchtte in mij, flij Die rnaa.chtig is. Hij zag near ap de geringh~ei'd Zijner dienstm'a~agd~. Verbonden zijn bier de ~ex'altatie de ontheffing van de aiarde en die ndder7gheid. Allen kan ide H~eer door hot nietigste werktuig. Zonder.Hen wordt de maach'tigs,te niets. Zen is zen in hat nietigste druppeltj~e' dauw. ode 20

23 Gezege.nd is e'ene beweging welke aan he b+e~eld van Maria to Oos'takker h~aar doopsel ontving! Maria blijve het idea'al an die b~eweging, Maria, de zeteil van wij~s,hei'd, de m orgenster, de koningin van wie lij dt en belij dt! Maria, ide levenbiarende~, de moeder en de m~alagd, de minnende tot aan hot kriiis, de m~o~eidige met de zeven zwaarden in h+aar hurt. Maria, het voorbee~ld van wait lie ie zij'n most, v!an wat lieme kan en vermg, de wii~ze maagld, de sterke'vrouw, Maria met Jezus, ideaal Van 'de v~ereenigxng van e~ene ziel met hlaar levensplieht. Om wills van then levensplicht le'ed Maria de vlucht, hitte ~der wo~es'tijn, ~de treurige ballingsch'ap, Zij~ ;stoat met Jezus aan h,et kruis. Z'ij we~ent, m!a~ar s`aai! Meisjes van Vlaanderen, hooge plichten le,gt u de gebio r- te an uwe bleweging yap. Geidenkt hot wo~ord van uwe voorzitster Jw Putman. : Alles voor Vlaanderen is wa'ar! V1:aanderen voor Christus is even w'erkelij'kheid Ook uw naam le;gt u zware verplichtingen op. Gij zij t Rodenbiach-zust'ers! Wat zou de groote bmeder van zij~n zusters verlangen? Voortzetting van z'ijn, werk n'aar r.eon card van de nileisjes. Hij: heeft ions zijn uitersten wil nagelaten in zijn ge~dichten en werken «Mij'n leven voor Vlaanderen En Vlaandere~n voor God! 0 mocht 1k dat winnen~de sneven! u Zijne spreuk was v o o r u i t! hoe" hoof"d ~omho~g! Die harten hoog! Hij idichtte van de Z w is n e met die "reins min. Hij~ zocht in ode nevelen der tijden en vond char Gudrun. Gudrun is naar Verschaeve~'s woor~d Jonge liefde zich door lijden vers'terkend en waardi ma- do 2 1

24 kend een Koningsstiam to stichten, zich; recht h~ udend tegen de geweidigste,aanvallen dour de kr~ach't v~a.l ha'ar houw~ trouw, die niets is don de oneinidigheid der lieme zelf. De lieme m':achtig als de tkx d, boheers!cht e vervult haar ziel, zoodanig dot zij ha'ar het onm~ogelijke, mogelij'k mkt. << Zij kan lij~den, hi wig lijldien, 't i~ gevvroon in liefde ;. maar zij kan wachten, fang w'achten zon;der to bozwtij kin en; to sterven, dot is ongew~an in liefde >>. Van brooder R~ denblach kornen die spreuken van wmmige uwer gilden «Uit houwe trouw worjdt l ~aerenland h~erboren! << D e toekomst h * pt op ons!» Vast longs der warhcid rats!>. Geadevd, gekerstend wordt Gudrun's lieme, in 'de hoilige vrouwen ~i1s G+ddelieve. Opdat uwe lieme stork b~lij`ve, mo~et ge zelf rein blijven. De lieme tot hot liagere sch(aon hesmeuiit de ziel. H~oud l uwe lielide tot Vlankeren rein en hog ; houdt uwe meisjesbew'eging zuiver. Grouts liefide kan alleen bloeien brij reinen, \V~a t groote lie de van vrouw~en verinag, getuigt do heels geschiedenis. Over de k'oningin der lieme sprak ik reeds. In haiar gevoig stappen onte~lb(a,ren : zwlakken, kinderem Aygnessen, Ceciliia's, mo~eders. Zij trotseeren do wilds dieren in hot amphitheater. Vuur verscju' eit harp tengere ledema. ten. Zij weerstaan storm~en van verlei~di'ng en drift. Zij drukken - als om haar de vlahm'men krinkelen hot kruisbeeld op i*ar hart. Zij helijden den Hear in vojlean da,g, w~ijl de mannecnl siechts tot hen goon in den nach't. Zij stan lags Aden kruisweg, w~anneer z~e~lf s de discipelen gevluchi zijn. Zij reinigen hot aangezicht door juannen 2 2

25 puwd. Ze s,taan op 'Calvarie. Ze kom~en clan het s raf, waar de Bemind~e ligt... Zij denken yap geene onmogelijkheden. han het gelonf, de liefde geen Bergen verzetten? - Zijl zij n de e~erste getuigen van de epstanding, gelijk ze de laatste getuigen Waren van lijden en deod. Doch de liefde is e+en woord, +drat ook de booze zoo vaak tnisbruikt. Gelijk Lucifer ode caricatuur is van Gad, zoo is zijne tail ook een sp~otheel~d van de god~delijke iala!. Huj gebruik t dezelfde woorden : l i c h t, l v e n, v r ij - h e i d, 1 i o f d ~e ; hij, die die worst is van heat rijk, Waar niet meer bemind werdt, hij, ode ongelukkige, die ni e t meer bemint. En toch strijldt hij zelf, strij!den zijne rawanten onder een vaan+d el, waa.rop het wooed liefde s'taat! E~ilaas, vat zij n er via!andels vol l eugens! Hij beuwt een burcht der liefde, welke zich verheft, in zelf, verheerlijking en G~ dsver!aeh'ting, «Bemin U zelf!» luidt ~ijne lens. (( Gij zijt bet middenpunt van de wereld. Om' u dralait en wenteit ~alles, wat sche+elt u bet lijden van uwen evenmexesch, als dat lijlden u genet verschaft. Gebruikt de anderen. Bemint u zelf, den evennia;aste yam u ze~lf. Dient geen vaak, geen yolk, m!aar laat eene zaak, een yolk U dienen. Medelijden is onzin. L'ijden is e.en gruwel, die to vermijden is. Siert uw h!oofd met razen. Huppeit met lichten stap~ op do wegen des l~evens. Heat ieden behoort u toe. Die dood loom t vroeg gen~eg ~. Meisjes van Vlaand~eren, z~egt met al de kracht vain uwe tiel : «Achteruit, vep'leider! Oncc V1aamsche bew~eging kan slechts gedij!en door zelfvergeten, zelfepoffering, heiligen ernst en gewijide liefd~. De Vlaamsche meisjesbewegaing mioet strijkden under rya's kicuren : wit ren hem+elsblauw en ender Vlaanderens kieu ~ ren : gourd en zwiart. Zij vooral, sta in hot teeken van sm!e~ttel a reinheid, ingetogenheid en s ' ll~e diepte, 2 3

26 Vroolijkhekl en blijheid zijn niet uitgesloten ; die zijn het eigend+orn Wtn de zuiveren van harts. En onze leer is e+eii leer van vreugde.... D!ach uit Aden booze zijn : uitspattingen, wildheiu, het ntis, bruik van Vlaamsche verg!aderingen en optochten lot ijldel_ h+eid, pronkzuci t, zelf`~erheffing, ~daze liemeljes zonder uitk~omsi. Uit onze bewieging, gij~ alien, die ~~ zelf z~oe~kt, your wi+e vlaamsch;gezindheid een liefhebher'ij 1tje is, een sport, een tijdverdrij f veer ode luieruren, peen mi 1d~deltj e om zich interessant to m;aken. Loopt in iden weg an die ` ij'ze maagden niet, gij dwlaazen, die geen olio rneeb~rengt tot spij's uwer lampen. U wordy het niet gegeven in ode zaal bi'n'nen to komen, als tie b uid en id c bruidegom daar zijn, gals Vla ;aflderen zijn z egetacht houdt. Unteert ode heilii ei~doilier beweging niet 'door onheilig e,n~ ontij'dig gesnap en oni enu1lig gepr~aa. V'a!n el~gelen verwla'chten we ide blijlde booldsichap, riiet an snaterer~de eaksters. Achter het vaatdel van L' eke u w e n K r~ u i s zijn zij a~lleen waar4ig to stappen, die b~er?eid zijfl kruisen to dr+age~n o+or hun ildeaal, die van teen lee~uw+ den eidelen trots, het vorstelijk gemioed bezitten... geen h'azen, Been ezelinn~ii meet leeuw+enhuid, geen pronkende piauwen noch trotsche ka1- koenen... De V aianmsche nteisj~esbeweging behoude ha~ar eigen hard, bepa~ald ~daor de roe+ping van die m{e,is'jes. Ze behouidle alt'ijld haar katholieken ~aard. Zo zij ruin en moederlijk a1s do Raomsch'e Kerk, geniaidig als zij. Zij geve gelegenheid ;aan ieder meisje om hare gaven to ontwxkkelen en to vermen gvul~digen, zoowel aan wie maar een talent ontving, gals aan Wie er vij~f kreeg. Ze zij do schdo~l van ~n'derling dienstbletok n, opbeuring en vered~eling ; van Iichaimelijke en geest~elijke barmhartiigheid. 2 4

27 i Moge van de meisjes in de beweging met bewond'ering warden getuigd : << Zie, hoe zij' elkander berninnen! De eendracht in de lie de tot heat ideaal, in hat betrchten van het djoel zij haar sierad. < wall is hat ons zalig a1 usteren sarnen to wonen, w'orcle ineer dan ootit hare leuze. Geweerd wor'den dan nile persoonlijke, vane phatse1ijke alle provinciale naijver ; seder pruilen en pruttelen orn 1a1 men kleine vernederingen, krenkingen acht. V1aanderen bovenal! Hoe klein is toch alles wat men vocr vernedering houdt, naast de vernedering van den 1(ruis-Marteltaar, sflaast do grooto vernesdering van V1aanc1eren. Ons hgertje is niet zoo groot, dat tweedracht lle~ mag scheuren. Allen heben we nootc4g, alien! Geen spot van meier begaajiden ten opzicite van minder bqgiaafden. Eerbied voor alien, die van goeden wil zijn. Zusterlijke goddheid jegens malkander. Wederzijcishte vetr- 1raagzaatmheid en gedoogzaamheid. Veeleischen'dheid ieder voor zichzelf. seder meisje vierwezenlijke in zich het ideaal van hat Vlaamsche meisje en make dc gansche beweging synipalhiek in haar eigen persoon. De menschen miaken in den regal Been oiiderscheid tusschen eene zaak en wie te ak dienen. Ze beoordeelen de zaak nar baar verdecligers. Het voorbeeld doet ineer dan cborden. Er rn ;ag word en aangedrongen op kieschheid, fijnvoeiigheid, voorzicbtigheid... vootrzichtigheid, die to ondeirscheiden is van hangheid. Aan dc beweging ordt ook dr zog bias teed van een go e d e h u i s m to re d er : orde en stiptheid V'ora1 voor be s t u u r s 1 e d en is dat ernstige plicht. Slordigheid kian niets antlers dan bonclen tee val ieiden. Doch ik sta ingeschreven Is feestredenaar, en ik houd eerie boetrede. 2 5

28 Maar ik durf, dat doer : ik weet immers dat de West- Viaainsche meisjae+s zees gesteld ziju op retrains. Het is wear wat ik in de geschaedeni.s der Meisj ;esbeweging lees (( Geen wonder that die West-Vlaansche Meis jes zodn heerlijk evenwicht hou~den tusschen innerlijke en ~ iterlijk~ werking, t( Door gebed in de geestelij'ke afzond,ering, door studie in de stuidiedagen worden zij stork en voelen zich uitgerust nom de werking na'ar buiten, hot ` tendon van eon kring, hot inrichten van feesten en voordrac+hten met good gevoig a'a,n to pakken. (( Zij gaan eerst in zich zeif e& zij tot de ',inderen gaan en ~dat is hot ge4heim w ;aarom z'iji slagen». Het in z i c h z e 1 f g.a a n, hot gebed, zijn machtige wapens, de groote s apens van de meisjes, die (( de sineekend~~ almacht» zijn, \VFij weten uit de geschi+edenis en de legende, dat terwijl de mannen str+eiders to Groeninghe, die vrouwen b+aden. Wij l+azen ~dat Theresia door ha!ar gebed'en moor heidenen hekeerde, dean Franciscus X+averius, Wij vertrouwen in de bovenntatuurlijke kpacht van goede werknn en noel+en +de ontoereikendheid van alle a ardsche hulpmi~ddelen om Vliaanideren tee redden. De West-Vlaamschie meisj~es verdienen Vlaanderens dank om haar,gebeden en biedeva'arten, t m' bare werking year he~, Heilig Hart en Euchar'istischen Kruistocht, voor mission, Orn hiaar heiligenvereering en haac deeln!ame aan processies. Ze richtten op voorb~eeldige Wijz~ s~udiedagen in. Z,e zorgden aldus voor geest en hart ; ze paarden, zooals: Rodenhach bet uitdrukt : K eon w'akker+e drift, en koel verstand». Ook voor ode aardsche beho~ef ten van haar yolk zor, en ze ontwikkelingsiavonden werden op t~ouw genet ; kuns'tavonden g~hpudien ; Vlaamsche fees en werden gevierd, en bet yolk kw`am er hen en lee die den Vla'anisch'e strij. kennen : amnestieactie k'ma~n tot stand... zb

29 De meisjes zorgden vnor den wijh van schobnhei i en geestdrift ~aal. Aden disch van hot leven. Het verl~eden 'adelt ha'ar, mar legt haar tevens zware plichten yap. Van hen aan wie veel gegeven is, wordt veel gevra ;ag 1. West-Vlaanderen is in menig opzich't de van food verkoren streek'. Ten Zuiden ligt K e r t r ij k, w~aar de gedenkzuil van Giioeninghe rijst. Diar word de roemrijke veldsiag gewonnen, die Vlaan~deren red.d~e! Ten Naorden vlo~eit de IJzer en b'ruist' de hellige *n dzee. Hier is hot land wlaar de B 1 a u w v ore t en ode Z e n' e e u- w e vlogen. In West-V1~a'anderen l~eief~den zooveel G di egen ;adig1e lichters en kunstienaars., dla~t, ~nla'ar hot oordeel van bevoegden, die streek moeilijk haa'r weerga vinden zlal. West-V1 :aanderen is d,e grensstreek! D~aar vooral moeten alle verde~digers scan \'laranderens ei,gen wezen, to weer staian. Diaar moeten wij de duinen oprichten, welke de zee van uitheemsch~e overrompeling s'tuiten. Doch, ligi \Vest-Vla'a'nderen hot d,ichtst NJ Frankrijk', Jet ligt ver van Brussel, veer van de Bfelgisch'e centralis;atie. Het heef't in ~d~ien zin m~eest eigen leven bewa'ard. De eigen streekge~es t hlo it er nog. V o ~o r h e t V 1 a' a ni s c' h- Natifflnalisme daagt hot in hot Wesl'en. De beginselen er van staan zoo dui~delijk in hot work de. West-V1~aamsche grooten : b) e B o, G e z e 11 e, V e r r i e s t, Rod enharch' en Versch~aev'e. Luistert naar de taal v! an Verriest <t De Staat blijft Nj den menscb van to land~e ten grooter ~deele w'at hlj was. 't Bestuur is hem vreem'd, spreekt 'n, andere tale, hem onbekend. 't Gerecb t is hem vreemdr en anverstaanbaar : hot hfandelt buiten en legen hen. 2 7

30 t( 't Vaderland ~chat is Ude wet, diel hem b'edwingt en verborl geeft, diet is 't ge~rech ;t, dat hem., geloof l hij!, lien onr~echte vervolgt en waartegen hij gse~en eigen verweer heert, tenzij uit den vreemde : dat is ode ontvanger die heel geldd vra ;agtr drat is ode lan~dwacht, die hen hespiecit >>. De Staat is er vo~or h~et yolk eu~ wear de Staat zijn plicht niet deed, dear client h,ij gew'ijzigcl. _. Die beginselenn zullen de meisjes ontdekken in de werken barer West-Vlaamsche ;grooten ; en er meet de logica an den ge+est, en flog!meer mei de logica van hot hart, de gevolgen nit ~atl~e+i~.en, zij staan niet in de politie+k. Hear Nih is er niet door vertroeb+el+d. Zr zi~en klaar zonder den hril van vrnaroordeelen en gaan «R e~ e h t ~d o o r > met «H' ~o a w; e t r to u w >. Voile wia'arhei~d vr,aagt hear guest, voile lielide' schenkt h'aar hart. <t tiv la a r een wf i 1 is, i s eon we~ ;g > is de kenspreuk van een (der West-Viaam sche bonden. «Z e e s't i 1, d' O c h z e e s't ~e r k zullen zee to we k gear. t~ S t i 1 m4 a a r w a k- ker>>, (( S'terk door ion d er ling 1iiefUde en +eon- (dr~aclh'~t>, l(met h'o ~op ~dn mo ed, wit en duri-, «Nalar rech't door liefde>>, <tgeen w~oorden niaai d iaa id e n >. Dit z'ijn ode leuzen van hare bond+en. Zij zullen ix Vla.anrderens kille w'erkelijkhieid hear geest, ha+ar lieflde blazer... Een groote lieflde ken lever terugschenken aan wt doodl was. Zij+ ken gelijk ado geest ides Heeren w'and'elen over bet beendervel+d zooidat ode gevalienen zullen ops.aan. Kleine lieftde vergaat in ode ierkelijtkhe~id gelij k eon doff e fakkel in rook. E,ch,te g~'oote m~eisjesli~efde z~aait do lichtzee in de neveh w~oestijfl. Voor een graote teak staan w+ij Falien nog, staat gij no+g r meisjes van \Wst-Vlaanderen. In wee yen smart W den volkeron geboren, en 't is solns duister als op Goed~en Vrijidag, w'anneer de kruisen de ver- 2 8

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS.

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS. DE NAVOLGING VAN CHRISTUS. THOMAS A KEMPIS DE NAVOLGING VAN CHRISTUS UIT HET LATUN VERTAALD DOOR Dr. Is. VAN DI JK. HAARLEM - H. D. TJEENK WILLINK & ZOON -- 1909. Typ. Firma RU1JGROK & Co., Haarlem. VOORREDE.

Nadere informatie

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER 1 HOE MEN BIDDEN MOET EN OVER DE GOEDE WERKEN Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER Verschenen in: Stemmen uit Wittenberg Preken, artikelen, brieven enz. Van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten

Nadere informatie

NABIJ GOD TE ZIJN DR A. KUYPER -- TWEEDE DEEL. -- KAMPEN. - J. H. KOK. -- MEDITATIËN -- VOLKSUITGAVE --

NABIJ GOD TE ZIJN DR A. KUYPER -- TWEEDE DEEL. -- KAMPEN. - J. H. KOK. -- MEDITATIËN -- VOLKSUITGAVE -- NABIJ GOD TE ZIJN NABIJ GOD TE ZIJN -- MEDITATIËN VAN DR A. KUYPER -- TWEEDE DEEL. -- -- VOLKSUITGAVE -- KAMPEN. - J. H. KOK. LVII. IK ZAL DAN GEDURIG BIJ U ZIJN." Ik zal dan geduriglijk bij U zijn;

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

Kun je nog zingen zing dan mee

Kun je nog zingen zing dan mee Kun je nog zingen zing dan mee 100 algemeen bekende schoolliederen J. Veldkamp en K. de Boer bron. 100 algemeen bekende schoolliederen. P. Noordhoff, Groningen 1911 (derde druk) Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Wat God bereid heeft

Wat God bereid heeft Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben "Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, http://revelationillustrated.com." Een studie

Nadere informatie

VROUWEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT

VROUWEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT VROUWEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT DOOR Dr A. KUYPER DERDE DRUK UITGAVE VAN J. H. KOK TE KAMPEN UIT HET OUDE TESTAMENT EIEBEEBEEIREEBEE31111EITIEMEEIEBEDEBEEIE1311 I. ONZER ALLER MOEDER. Want Adam is eerst

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL 1 EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL Door ANDREW GRAY 12 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

Nadere informatie

de bergrede in het licht van de vedanta-leer

de bergrede in het licht van de vedanta-leer de bergrede in het licht van de vedanta-leer Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien is door Bahá'u'lláh geopenbaard in het Perzisch. Nederlandse uitgave - onder toezicht van de Nationale Geestelijke Raad van de bahá'ís van Nederland - naar

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 Bevel tot geloof C.H. Spurgeon En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 De oude wet glinstert in ontzagwekkende heerlijkheid met haar Tien Geboden.

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Catechismus van Geneve

Catechismus van Geneve Catechismus van Geneve JOHANNES CALVINUS AAN DE TROUWE DIENAREN VAN CHRISTUS, DIE IN OOSTFRIESLAND DE ZUIVERE LEER VAN HET EVANGELIE VERKONDIGEN. Voorwoord : Daar het ons voegt er op alle manier naar te

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam i ii Winand F. Breuer Wees dan waakzaam www.debazuin.nu 2015 Herziende 2 de druk in PDF formaat, maart 2015 Copyright 2014 by Winand F. Breuer Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie