Belanghebbenden. Directeur HWH. HWH medewerkers. Projectteam IRIS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belanghebbenden. Directeur HWH. HWH medewerkers. Projectteam IRIS"

Transcriptie

1 IV landschap

2 Belanghebbenden Bestuurders schappen HWH medewerkers Directeur HWH IT medewerkers schappen Directeur Projecten en Beheer HWH Projectteam IRIS Architecten HWH HWH Architectuur en standaarden inspearit Kernteam Peter de Leeuw Freddie Muller Michiel Dirriwachter Daniel Mast Erik Borgers Reageren? HWH architecten inspearit Tel Projectomschrijving Creëer heldere visualisaties van het huidige en toekomstige IV landschap van Het schapshuis (HWH) en de waterschappen en ondersteun hiermee de architecten van HWH bij het opstellen van de doelarchitectuur HWH. Aanpak Doelen De diversiteit van de huidige IV van de waterschappen inzichtelijk maken Inzicht geven in de mate waarop het centrale informatiesysteem IRIS de bedrijfsfuncties van een waterschap kan afdekken. Visualisatie maken van de doelarchitectuur van het HWH en inzichtelijk maken hoe dit past in de landschap van de waterschappen. Intensieve samenwerking tussen de architecten van HWH en inspearit Informatie vergaren via workshops, interviews en bestaande documentatie Iteratief ontwikkelen van landschapsfoto s Validatie van tussenresultaten Resultaten Voorbeelden van samenwerkingsverbanden tussen de schappen. Het gebruik van IRIS bij de waterschappen De bedrijfsfuncties en de mapping van de IRIS modules daarop. De doelarchitectuur van het HWH Een samenhangend overzicht van het IV landschap van HWH en de waterschappen: Tijdslijn 25 juni : Kick-off meeting 5 juli : Workshop Geo. Samen met vertegenwoordigers van HWH, waterschappen en leveranciers knelpunten en verandergebieden geidentificeerd ten aanzien van de IV Juli augustus : Iteratief ontwikkelen landschapsfoto s 13 augustus : Bespreken tussenresultaten met de Directeur projecten en beheer van het HWH en de projectleider modernisering IRIS Augustus : Bijwerken en valideren foto s met de architecten van HWH en vertegenwoordigers van het project modernisering IRIS 28 augustus : Opleveren definitieve foto s aan de Directeur projecten en beheer HWH

3 Onderstaande foto s tonen het IV landschap van Het schapshuis in augustus en bieden hiermee grip op de informatie. Elke foto heeft zijn eigen perspectief zodat respectievelijk ingezoomd wordt op de huidige-, en een visie op de toekomstige informatie van de waterschappen. 1 - IT en de waterschappen 2 - Samenwerkingsverbanden waterschappen 3 - IRIS en de waterschappen 4 - Z-info Deze visualisatie is bedoeld voor bestuurders en slaat de brug tussen de echte wereld en de IT wereld. Het maakt de vertaling tussen bedrijfsobjecten, informatieobjecten en technische objecten. Deze visualisatie geeft een voorbeeld van enkele samenwerkingsverbanden (belastingkantoren, laboratoria) tussen de waterschappen weer. Hieruit blijkt dat de waterschappen best met elkaar samenwerken, maar dit doen ze in sterk wisselende verbanden en vaak met verschillende ICT. 5 - Bedrijfsfuncties Van de voorgaande context informatie gaan we over naar de bedrijfsfuncties van een waterschap (bron: WILMA ). Op bovenstaande plaat zijn de huidige producten van HWH geplot (de kleuren komen overeen met de programma's van HWH). Hiermee willen we aangeven dat het desbetreffende product iets doet voor een bepaalde functie. De mate (volledigheid) en het soort ondersteunende functionaliteit is niet gevisualiseerd en blijkt lastig te bepalen. 6 Doelarchitectuur HWH Op basis van input uit de workshop met stakeholders die plaatsvond op 5 juli en gesprekken met de architecten van HWH is een IST-situatie specifiek van het product IRIS uitgewerkt en zijn we verder gegaan met het bepalen van de SOLL architectuur van een gezamenlijke informatie van de waterschappen. Hierbij is de filosofie van de service gerichte architectuur gehanteerd en richten we ons op het beschikbaar stellen van IT en die door de waterschappen naar wens afgenomen kunnen worden en- of verder door samenwerkingsverbanden van waterschappen kunnen worden uitgebouwd. Deze SOLL architectuurvisie toont een gelaagde en component gebaseerde opzet, op basis van applicatie en services () in een service georiënteerde architectuur. Deze opzet biedt de mogelijkheid te delen, zelfstandig te ontwikkelen of van externe te betrekken. Deze kunnen georkestreerd worden in de BPM laag, zodat waterschappen hun eigen lokale processen kunnen vormgeven op basis van deze generieke. Men gebruikt dus wat men wenst en kan desgewenst zaken op maat maken, (samen) toevoegen en deze weer voor anderen beschikbaar maken. Bovenstaande visualisatie geeft de samenwerking middels IRIS weer. In feite is er sprake van een gestandaardiseerde centrale distributie/release met 25 lokale implementaties, die van elkaar kunnen afwijken door tailoring per waterschap. Dit kan problemen geven bij het onderhoud. De percentages geven aan hoeveel van de modules de waterschappen afnemen, naast de generieke basis onderdelen, uitgaande van geïnventariseerde gegevens in Evaluatie Kwaliteit Modules (2010). 7 - Uitdagingen irt doelarchitectuur HWH Deze visualisatie toont Z-info als een centraal geïmplementeerde (business intelligence) waar alle schappen (as-is) gebruik van kunnen maken. Door de centrale opzet worden problemen met distributie en onderhoud van de applicatie verkleind. Koppeling met brongegevens kan echter verschillen bij de waterschappen. 8 - Doelarchitectuur HWH in context De IST mapping op de SOLL architectuur is bedoeld om de huidige situatie te plotten op de toekomstige architectuur. Op deze wijze kan inzichtelijk gemaakt worden waar op dit moment knelpunten zijn, wat nu al past binnen de nieuwe architectuur en welke gebieden nog verder ingevuld moeten worden. Tot slot leidt dit concept tot een logische architectuur op de kaart van Nederland (de plaat waar we ook mee begonnen zijn) en visualiseert een IV van de waterschappen die efficiënter en flexibeler is. Middels een generiek koppelvlak en een gezamenlijk service register wisselen de waterschappen services met elkaar en via dit koppelvlak koppelen ze met externe organisaties. Dit voorkomt dat elk waterschap individueel een koppeling aangaat met een externe partij (met het gevolg dat er 25 koppelingen zijn). Externe partijen laten koppelen via een generieke koppelvlak levert potentieel een aanzienlijke ICT besparing op en biedt tevens de mogelijkheid om de kwaliteit sterk te verbeteren.

4 IT en de waterschappen : Taken van de schappen de bedrijfsobjecten : De informatieobjecten : De techniek Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, versie 1.0, 28 augustus sensoren

5 Laboratorium Wetterskip Fryslân Hefpunt Laboratorium schap Hunze en Aa s proef Lococensus- Tricijn (GBLT) laboratorium schap Groot Salland net BSGR Laboratorium schap Regge en Dinkel Aquon BSR RBG Bs-OB Centraal Laboratorium Zeeuwse schappen SVHW SaBeWa Intertek Polychemlab BsGW Besturing Besturende functies Externe verantwoording S tra te g ie e n b e le id N o rm / k a d e rs te llin g P la n v o rm in g C o n tro l (d a s h b o a rd ) R a p p o rte re n R e g u le rin g Prim aire functies W a te rk e rin g e n b e h e e r C a la m ite ite n z o rg U itg e v e n v e ro rd e n in g V o o rb e re id e n c a la m ite it M e te n w a te rk e rin g In s p e c te re n w a te rk e rin g A n a ly s e re n w a te rk e rin g In itie re n m a a tre g e le n w a te rk e rin g V e rn ie u w e n w a te rk e rin g R a p p o rte re n w a te rk e rin g V e rle n e n v e rg u n n in g B e s trijd e n c a la m ite it H a n d h a v e n W a te rs y s te e m b e h e e r (o p p e rv la k te w a te r & g ro n d w a te r) E v a lu e re n c a la m ite it T o e ts e n p la n n e n M e te n w a te rs y s te e m In s p e c te re n w a te rs y s te e m A n a ly s e re n w a te rs y s te e m In itie re n m a a tre g e le n w a te rs y s te e m V e rn ie u w e n w a te rs y s te e m R a p p o rte re n w a te rs y s te e m A fv a lw a te rz u iv e rin g T ra n s p o rte re n a fv a lw a te r Z u iv e re n a fv a lw a te r V e rw e rk e n s lib In itie re n m a a tre g e le n z u iv e rin g V e rn ie u w e n a fv a lw a te rz u iv e rin g R a p p o rte re n a fv a lw a te rz u iv e rin g K la n tc o n ta c t- b e h e e r O n d e rh o u d e n re la tie s W e g e n b e h e e r A fh a n d e le n k la n tc o n ta c t M o n ito re n w e g e n n e t In s p e c te re n w e g e n n e t A n a ly s e re n w e g e n n e t In itie re n m a a tre g e le n w e g e n n e t V e rn ie u w e n w e g e n n e t R a p p o rte re n w e g e n n e t Bediening fysieke infrastructuur Onderhoud fysieke infrastructuur B e d ie n e n w a te rk e rin g B e d ie n e n a fv a lw a te rz u iv e rin g B e d ie n e n w a te rs y s te m e n P la n n e n o n d e rh o u d O p lo s s e n s to rin g U itv o e re n v e rn ie u w in g s p ro je c t U itv o e re n o n d e rh o u d B e la s tin g h e ffin g Ondersteunende functies B e d rijfs v o e rin g V a s ts te lle n h e ffin g O p le g g e n a a n s la g C o m m u n ic a tie Personeels management Organisatie management Informatie In v o rd e re n V e rw e rk e n b e z w a re n / b e ro e p F in a n c ië n H u is v e s tin g T e c h n o lo g ie Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, Rik Farenhorst versie 1.0, 28 augustus Samenwerkingsverbanden waterschappen Intertek Polychemlab : Laboratorium BsGW : Belastingkantoor : Bedrijfsfuncties van een waterschap (bron: WILMA) : schap : HWH

6 Lokale Proces Applicatie y Procesgegevens Procesgegevens schap Lokale Proces Applicatie y Procesgegevens schap Lokale Proces Applicatie y Procesgegevens schap schap Rapportages Bedrijfsgegevens Analyse gegevens Procesgegevens Z-info (OTAP) schap schap schap Lokale Proces Applicatie z Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, Rik Farenhorst versie 1.0, 28 augustus Z-info Z-info (OTAP) : Z-info OTAP omgeving : IT van een waterschap Lokale Proces Applicati e z : individueel aangeschafte proces applicatie (die de van de zuivering verwerkt) : connectie Lokale Proces Applicatie y :Door meerdere waterschappen aangeschafte lokale proces applicatie (die de van de zuivering verwerkt)

7 Doelarchitectuur HWH : Gebruikersapparatuur : Procesmodelleer omgeving : Applicatieen : Data Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, versie 1.0, 28 augustus Bedrijfsvoering schappen Landelijk Regionaal Individueel Laboratorium schap Hunze en Aa s Lococensus- Tricijn (GBLT) smartphone Tablet Browser based user fat clients (heavy desktop user) Koppelvlakken overheden Publieke webservices catalogus Gebruikers identificatie Generiek koppelvlak waterschappen Bedrijfsvoering ondersteuning Gedeeld BPM BPM schap specifiek Geo ontwerpen modelleren CRM CMS Security Asset Mgt PIOFAH BI Gedeelde schap specifieke Externe Externe (voorbeeld) SLA Applicatie Services Kaart generatie (motor) Geo content mgt Geografische queries Coordinaattransformaties rechten Gedeelde geo (voorbeeld) Standaarden Basisregistraties Kernregistraties CRM PIOFAH Lokale Externe Geo Gedeelde structuur schap individueel Extern Data Gedeelde serverparken, opslag en beheer

8 Uitdagingen irt doelarchitectuur HWH 25x IRIS producti e : Huidig IT systeem : Knelpunt : Sterk punt van de IST situatie : aandachtspunt richting de SOLL Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, versie 1.0, 28 augustus Bedrijfsvoering schappen Landelijk Regionaal Individueel Laboratorium schap Hunze en Aa s Lococensus- Tricijn (GBLT) Devices en presentatielaag van een schap -> zijn deze landelijk te maken? smartphone Tablet Browser based user fat clients (heavy desktop user) Koppelvlakken overheden Publieke webservices Eigenaarschap? Governance? Wat is het noodzakelijke beveiligingsniveau? catalogus Gebruikers identificatie Generiek koppelvlak waterschappen Bedrijfsvoering ondersteuning Gedeeld BPM Presentatielaag is hardcoded Geo 25x IRIS productie ontwerpen modelleren CRM Zijn er procesbeschrijvingen? Welke modelleer standaard is gebruikt? CMS BPM schap specifiek BPM omgeving schap -> is deze landelijk te maken? Security Asset Mgt PIOFAH BI Is er een service repository? Wie is eigenaar en wie beheert? Gedeelde schap specifieke Externe Externe (voorbeeld) SLA Applicatie Services Datalaag is hard-coded Kaart generatie (motor) Geo content mgt Geografische queries Gedeelde geo (voorbeeld) Coordinaattransformaties rechten Standaarden Gemeenschappelijk model Basisregistraties Kernregistraties CRM PIOFAH Lokale Externe Geo Data Bij het opstellen van de landelijke Gedeelde structuur rapportages blijkt dat schappen het model op verschillende manieren implementeren. Het opstellen van een Gedeelde serverparken, gemeenschappelijke rapportage opslag en is beheer daardoor complex schap individueel Extern

9 Belastingkantoren: - Lococensus-Tricijn (GBLT) - SVHW - RBG - BsGW - Bs-OB - SaBeWa - BSR - BSGR - net - Hefpunt Regionale Samenwerking Gedeelde IT Gedeelde IT Regionale Samenwerking Regionale Samenwerking Landelijke Rapportages Landelijke IT Z-info Generiek Koppelvlak Gedeelde Geo Kernregistratie Standaarden Security SLA Gebruikers identificatie rechten Regionale Samenwerking Externe IT en Gedeelde IT Basisregistraties: - GBA - NHR - DINO - BIS - BRT - BRK - BAG - WOZ - GBKN Regionale Samenwerking Laboratoria: - Laboratorium schap Regge en Dinkel - Intertek Polychemlab - proef - laboratorium schap Groot Salland - Laboratorium Wetterskip FryslâN - Centraal laboratorium Zeeuwse schappen - Laboratorium schap Hunze en Aa s - Aquon Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, Rik Farenhorst versie 1.0, 28 augustus Doelarchitectuur HWH in context Gedeelde IT : Gedeelde IT en (landelijk of bij een schap gehost) : Data connectie Intertek Polychemlab : Laboratiorium BsGW : Belastingkantoor : schap : HWH : Basisregistraties

10 Belastingkantoren: - Lococensus-Tricijn (GBLT) - SVHW - RBG - BsGW - Bs-OB - SaBeWa - BSR - BSGR - net - Hefpunt Gedeelde IT Gedeelde IT Landelijke Rapportages Z-info Generiek Koppelvlak Gedeelde Geo Kernregistratie Security SLA Gebruikers identificatie rechten Externe IT en Gedeelde IT Basisregistraties: - GBA - NHR - DINO - BIS - BRT - BRK - BAG - WOZ - GBKN Laboratoria: - Laboratorium schap Regge en Dinkel - Intertek Polychemlab - proef - laboratorium schap Groot Salland - Laboratorium Wetterskip FryslâN - Centraal laboratorium Zeeuwse schappen - Laboratorium schap Hunze en Aa s - Aquon Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, Rik Farenhorst versie 1.0, 28 augustus

11 Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, versie 1.0, 28 augustus Plannen van Derden Regels/ beleid Besturing Strategische plannen en rapportages Tactische plannen en rapportages Strategie en beleid Norm/ kaderstelling Planvorming Control (dashboard) Besturende functies Rapporteren Externe verantwoording Regulering Operationele plannen en rapportages Primaire functies keringen beheer Calamiteitenzorg Uitgeven verordening Verlenen vergunning Meten waterkering Inspecteren waterkering Analyseren waterkering Initieren maatregelen waterkering Vernieuwen waterkering Rapporteren waterkering Meldingen & Calamiteiten Voorbereiden calamiteit Bestrijden calamiteit Regulerende Handhaven acties systeembeheer (oppervlaktewater & grondwater) Evalueren calamiteit Toetsen plannen Meten watersysteem Inspecteren watersysteem Analyseren watersysteem Initieren maatregelen watersysteem Vernieuwen watersysteem Rapporteren watersysteem Monitoring Afvalwaterzuivering Vernieuwingen Transporteren afvalwater Zuiveren afvalwater Verwerken slib Initieren maatregelen zuivering Vernieuwen afvalwaterzuivering Rapporteren afvalwaterzuivering Klantcontactbeheer Relaties Onderhouden relaties Wegenbeheer Afhandelen klantcontact Monitoren wegennet Inspecteren wegennet Analyseren wegennet Initieren maatregelen wegennet Vernieuwen wegennet Rapporteren wegennet Bediening fysieke infrastructuur Onderhoud fysieke infrastructuur Bedienen waterkering Bedienen afvalwaterzuivering Bedienen watersystemen Infrastructuur Plannen onderhoud Oplossen storing Uitvoeren vernieuwingsproject Uitvoeren onderhoud Belastingheffing Objecten Ondersteunende functies Bedrijfsvoering Vaststellen heffing Opleggen aanslag Communicatie Personeels management Organisatie management Invorderen Inkomsten Verwerken bezwaren/ beroep Inspraak en bezwaren Informatie Financiën Huisvesting Technologie

12 IRIS informatie element Geen IRIS informatie element Gedeeltelijk IRIS element Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, versie 1.0, 28 augustus Besturing Strategisch Strategie en beleid Beleid Norm/ kaderstelling Keur Legger Planvorming Gramma operatio Control (dashboard) DWH beheerplan plan Pro plan Tactisch neel plan Besturende functies Rapporteren Externe verantwoording Primaire functies Regulering keringen beheer Calamiteitenzorg Verorde Uitgeven verordening ning Meten waterkering Meting Inspectie Inspecteren waterkering (toets) Analyseren Oordeel waterkering Prognose Initieren Ondermaatregelen Bedienings Houds handeling waterkering actie Vernieuwen Kering- waterkering kering- kering kunstwerk Rapporteren waterkering Cala Voorbereiden miteitencalamiteit plan Vergunning Verlenen (beschik vergunning king) Melding Bestrijden Calimiteit calamiteit Hand Havings Handhaven actie Oordeel systeembeheer (oppervlaktewater & grondwater) Evalueren calamiteit advies Toetsen plannen Meting Inspectie (toets) Oordeel Prognose Meten watersysteem Inspecteren watersysteem Analyseren watersysteem Initieren Ondermaatregelen Bedienings Houds handeling watersysteem actie waterloop Vernieuwen systeem- watersysteem systeemkunstwerk Rapporteren watersysteem Afvalwaterzuivering Technisch Werk- Transporteren afvalwater Zuiveren afvalwater Verwerken slib Transport stelsel Bedienings handeling Inspectie (toets) Oordeel Onder Initieren Houds maatregelen actie zuivering technisch Vernieuwen werkzuiverings afvalwaterzuivering installatie Rapporteren afvalwaterzuivering Klantcontactbeheer Prognose Meting Klant Partner Regel gever Onderhouden relaties Leveran cier Wegenbeheer Melding/ Afhandelen klacht Bezwaar klantcontact Inspraak Klant Inspectie Monitoren Meting wegennet Inspecteren wegennet Analyseren Oordeel wegennet Prognose (toets) Initieren Onder maatregelen Bedienings Houds handeling actie wegennet Vernieuwen wegennet Weg Rapporteren wegennet Bediening fysieke infrastructuur Meetnet Onderhoud fysieke infrastructuur Bedienen waterkering Bedienen afvalwaterzuivering Bedienen watersystemen Plannen onderhoud Oplossen storing Uitvoeren vernieuwingsproject Uitvoeren onderhoud Belastingheffing Aanslag Betaling (? Wel bij V&H) Ondersteunende functies Bedrijfsvoering Vaststellen heffing Opleggen aanslag Communicatie Personeels management Organisatie management Informatie PIOFAH Invorderen Verwerken bezwaren/ beroep Financiën Huisvesting Technologie

13 Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, versie 1.0, 28 augustus Presentatielagen Workflow Services Datalaag Koppelvlakken Communicatie Proces catalogus Service catalogus In IRIS Niet in IRIS bedrijfsproces Gedeelte lijk in IRIS Meta catalogus Servicedienst Door IRIS afgedekt Relaties Gebruikers Interfaces Orchestraties - Pocessen schappen Geo services (kaartmotor+) Externe Geo leveranciers Burger Mobiele platformen Heffen - Innen Kaartgeneratie Tablet smartphone Publieke Portals Specifiek proces waterschap B Webservice s Tiling services Web map service Opmaak symbolen en stijlen 2D/3D Kaart- en objectcreatie Sensor observation services Webservices Geo Digikoppeling en overheden Google earth Google streetview Google Maps Kaartmagazijn Nasa Bedrijf - Instelling Regelgever Browser based user Mail Vergunningen verlenen - Handhaven Afwijkend proces waterschap C Meten - Monitoren API Geo content manageme nt services Coordinaat transformatie services (inspire) Catalogue services Web feature service Meta management services Web coverage service Geografische queries Ontwerpen Open standaards Open standaards Geografische geoptimaliseerde bases (vector-, raster- en punt) technisch werkzuiverings installatie technisch werkzuiverings installatie Technisch Werk- Transport stelsel Technisch Werk- Transport stelsel Alg hoogte bestand systeemkunstwerk systeemkunstwerk Symbolen systeemwaterloop RDBMS systeemwaterloop Basis Kaarten Keringkering Keringkering Fotos Weg Verorde ning Hand Havings actie Koppelingen Gebruikers identificatie Bedienen Modelleren Vergunning (beschik king) Klant Melding/ klacht Klant Leveran cier Meetnet Betaling (? Wel bij V&H) Legger Meting Keur Inspectie (toets) Oordeel Prognose Leverancier Hacking CRM SQL Partner Aanslag Regel gever Bedienings handeling Norm overheden Onder Houds actie Melding Calimiteit Bezwaar Weg PIOFAH Publieke webservice INSPIRE Beschikbaarhei d Analyseren Asset Management systeemwaterloop Technisch Werk- Transport stelsel Simulatie modellen Keringkering Eigen personeel Management Gebruikers Interfaces Light Browser based user Onderhouden Afwijkend proces waterschap C SLA CMS Beheer documentaire informatie DMS rechten proprietary systeemkunstwerk technisch werkzuiverings installatie CAD bestanden Keringkering proprietary Frontoffice medewerkers Browser based user Vernieuwen PIOFAH Cala miteiten plan Strategisch plan Tactisch operatio neel plan Pro Gramma plan beheerplan Documenten Onder Houds actie advies Inspraak Beleid Stylesheets Web teksten Backoffice medewerkers Heavy GIS CAD desktop-user DMS CMS Historie Melding Calimiteit Meting Bedienings handeling Inspectie (toets) Oordeel Business Intelligence Rapporteren OLAP Datamining Reporting connecties Personeel buitendienst Mobiele platformen Basisadministraties Ketenpartners Tablet Koppelingen sensoren smartphone Prestatie Webservices Belastingkanto ren Laboratoria

14 Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, versie 1.0, 28 augustus IST architectuur Bedrijfsvoering schappen Landelijk Regionaal Individueel Laboratorium schap Hunze en Aa s Lococensus- Tricijn (GBLT) fat clients X 25 schappen Applicatie XYZ IT Applicatie ABC 25 locale serverparken, opslag en beheer IRIS

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Voorwoord Graag laten wij u kennismaken met VeRA: de Veiligheidsregio Referentie Architectuur. Veiligheidsregio s zijn relatief jonge

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Document D-3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013. Pagina 1 van 20

Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013. Pagina 1 van 20 Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013 1 Pagina 1 van 20 Opzet van de vragenlijst Deel 1: inventarisatie huidige situatie Het eerste deel van deze vragenlijst is opgesteld

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Informatieplatform Vertex

Informatieplatform Vertex Informatieplatform Vertex klanten Pagina 1 van 12 Vertex van Processfive het flexibele, open en dienstbare informatieen integratieplatform voor overheden De uitdagingen van deze tijd Of u nu werkt voor

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Architectuur & Standaarden (A&S) A&S basis Doelen Architectuur en Standaarden zijn hulpmiddelen voor de waterschappen

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Be Informed-oplossingen voor overheden

Be Informed-oplossingen voor overheden Be Informed-oplossingen voor overheden Een overzicht Geert Rensen September 2010 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Visie 5 1.3 Een uniek overheidsplatform 6 2 Positionering Be

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening

BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening Voor u ligt een procesmodel voor het beheer van de interne informatievoorziening 2. In dit model is aangegeven hoe de van de organisatieprocessen kan

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer

Doelarchitectuur Toegang Rhythm, ergo sum Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0 Datum 5 maart 2012 Status Concept Opstellers: Barry Dukker Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Peter Bergman Saam de Mooij Rein During - DEF - FIN

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Eindrapportage kwaliteit MRS

Eindrapportage kwaliteit MRS Eindrapportage kwaliteit MRS ONDERZOEK T.B.V. DE HUIDIGE KWALITEIT VAN HET MRS LANDSCHAP KPMG CAPGEMINI SOCIALE VERZEKERINGSBANK 07-02-2014 versie 1.1 Pagina 2 van 69 DOCUMENTBESCHRIJVING Informatie Inhoud

Nadere informatie

Business case Programma databeheer 15/16

Business case Programma databeheer 15/16 Business case Programma databeheer 15/16 30-4-2015 Van: Tom van t Zand Versie: 1.2 Bestemd voor: Stuurgroep prog. Databeheer 15/16 Datum: 30-4-2015 Versiebeheer Datum Versie Aangebrachte wijzigingen 10-04-2015

Nadere informatie