Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006"

Transcriptie

1 Onderzoek Externe Communicatie December 2006

2 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg 6A 1324 KW Almere tel: fax:

3 Voorwoord In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar de externe communicatie van de gemeente Houten. Teneinde de resultaten juist te kunnen interpreteren wordt de lezer geadviseerd de inrichting van het onderzoek door te nemen (zie deel 1) alvorens de resultaten te lezen. Indien er vragen naar aanleiding van dit rapport zijn, kunt u contact met ondergetekenden opnemen. Almere, december 2006 Drs. Aart van Grootheest Drs. Joyce van der Laan 3

4 Inhoudsopgave Deel 1: Inleiding pagina 5 Deel 2: Resultaten onderzoek externe communicatie pagina Interesse en tevredenheid informatie van de gemeente 2.2 Ontvangst en tevredenheid Houtens Nieuws 2.3 Ontvangst en tevredenheid Het Trefpunt 2.4 Bekendheid en tevredenheid gemeentepagina s 2.5 Bekendheid en tevredenheid overige communicatiemiddelen 2.6 Vindbaarheid en voorkeur wijze van informatievoorziening 2.7 Informatievoorziening reconstructie Centrum Houten 2.8 Informatievoorziening ontwikkelingen Castellum 2.9 Informatievoorziening reconstructie Rondweg 2.10 Informatievoorziening gemeenteraad 2.11 Algemeen Deel 3: Resultaten website onderzoek pagina Frequentie en doel bezoek website 3.2 Tevredenheid aspecten website 3.3 Algemene waardering website en verbeterpunten Deel 4: Samenvatting pagina 42 Bijlagen pagina 49 4

5 deel 1 Inleiding 1.1 Achtergrond onderzoek Voor de gemeente Houten is goede communicatie richting de inwoners belangrijk. Om te weten hoe de communicatie door de inwoners wordt ervaren, heeft de gemeente Houten Trendview gevraagd onderzoek uit te voeren onder de burgers van de gemeente Houten. In deel 1 komen de volgende aspecten van het onderzoek aan de orde: Doel en doelgroep van het onderzoek (paragraaf 1.2). Wijze van dataverzameling en responseverantwoording (paragraaf 1.3). Onderzoeksaspecten en rapportage (paragraaf 1.4). 1.2 Doel en doelgroep van het onderzoek Het onderzoek richt zich op de externe communicatie van de gemeente. Het doel van het onderzoek is tweedelig en luidt: inzicht krijgen in het gebruik en de waardering van de verschillende gemeentelijke communicatiemiddelen door Houtense inwoners en inzicht krijgen in de veranderingen van het gebruik en de waardering ten opzichte van 2003 Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken: 1. Onderzoek onder burgers van de gemeente Houten over de communicatiemiddelen. 2. Onderzoek onder de bezoekers van de website ( naar de tevredenheid over de website. 5

6 1.3 Wijze van dataverzameling en responseverantwoording Onderzoek onder burgers van de gemeente Houten over de communicatiemiddelen Het onderzoek naar de communicatiemiddelen is uitgevoerd middels een telefonische enquête. In het Houtens Nieuws en op de website heeft er een aankondiging van het onderzoek gestaan. De burgers zijn benaderd in de periode van 17 oktober tot en met 8 november. Burgers zijn willekeurig benaderd, dat wil zeggen dat de keuze van de (potentiële) respondent random heeft plaatsgevonden. De responseverantwoording is weergegeven in tabel 1.1. Response Aantal Medewerking verleend 600 Geen medewerking 580 Totaal gesproken 1180 Responsepercentage 50,1% Tabel 1.1: Responseverantwoording burgers De nettoresponse is zodanig dat deze een weerspiegeling is van de populatie van de gemeente Houten als geheel (gelet op leeftijd, geslacht en wijk). De verdeling per wijk staat in tabel 1.2. Wanneer we de opbouw van de nettoresponse vergelijken met de bevolkingsopbouw van Houten, dan is er een maximale afwijking met de werkelijke verdeling van de bevolking van 3%). De overige achtergrondvariabelen staan in bijlage 1. Response per wijk Aantal Noord West, wijk Noord Oost, wijk Houten Zuid, wijk Kleine kernen/buitengebied, wijk 4 54 Totaal 600 Tabel 1.2: Responseverantwoording burgers Met de netto-response van 600 kunnen er met 95% betrouwbaarheid uitspraken worden gedaan voor de gemeente Houten als geheel. De uitspraken per wijk zijn indicatief van aard. Onderzoek onder de bezoekers van de website naar de tevredenheid over de website Het website onderzoek is via een webenquête uitgevoerd. Op de website van de gemeente Houten ( heeft in de periode 20 oktober tot en met 5 december een link gestaan naar de webenquête. De enquête is ingevuld door 120 mensen. De uitspraken over de bezoekers van de website zijn indicatief van aard. 6

7 1.4 Onderzoeksaspecten en rapportage De vragenlijst voor het onderzoek onder de burgers van de gemeente Houten naar de communicatiemiddelen is gebaseerd op eerder onderzoek dat door de gemeente Houten is uitgevoerd. Het website onderzoek is gebaseerd op eerdere ervaringen van Trendview. Beide vragenlijsten zijn in nauw overleg met de gemeente Houten opgesteld. De vragenlijsten zijn als bijlage opgenomen. De rapportage laat in de vorm van tabellen en grafieken de resultaten zien. Als er op de vraag één antwoord gegeven kan worden, staat er onderaan de tabel een totaal (van 100%). Bij vragen waar meer dan één antwoord gegeven kan worden, staat er geen totaal en kunnen de percentages cumuleren tot een percentage dat boven de 100% uitkomt. De n= geeft aan hoeveel respondenten de betreffende vraag hebben beantwoord. Er zijn aan de burgers open vragen gesteld om een verdieping van de antwoorden te krijgen. Daar waar er een duidelijke lijn in de antwoorden terug te vinden is, zijn de antwoorden gecodeerd en opgenomen in de rapportage. Bij sommige vragen zijn de antwoorden opgenomen in de bijlage om een verdere verdieping van de antwoorden te geven. Vergelijkingen Indien mogelijk worden er in de rapportage vergelijkingen gemaakt met de resultaten van het onderzoek uit Bij enkele vragen is er echter gebruik gemaakt van andere vragen of antwoordcategorieën en dient de vergelijking met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Dit staat duidelijk aangegeven bij de betreffende vraag. Opgemerkt dient te worden dat de percentages uit 2003 zijn afgerond. De percentages van 2006 zijn te zien met 1 cijfer achter de komma. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat we, net als in 2003, uitgegaan zijn van een betrouwbaarheid van 95% met een marge van 4%. Vergelijkingen waarvan de resultaten slechts enkele procenten verschillen, zullen dus statistisch niet significant verschillend zijn. 7

8 deel 2 Onderzoek Externe Communicatie 2.1 Interesse en tevredenheid over de informatie van de gemeente Een ruime meerderheid van de inwoners van de gemeente Houten (91,7%) is geïnteresseerd in informatie van en over de gemeente Houten. In vergelijking met 2003 (85%) is dit percentage gestegen. Het percentage inwoners dat niet of nauwelijks is geïnteresseerd is gedaald van 16% naar 8% (zie figuur 2.1) % Interesse in informate van en over de gemeente (n=600) 67, , ,2 5 1,2 Zeer geïnteresseerd Geïnteresseerd Nauwelijks geïnteresseerd Niet geïnteresseerd Figuur 2.1: Interesse informatie van en over de gemeente 8

9 Net als in 2003 is de desinteresse in informatie van en over de gemeente het hoogst in de categorie Kleine kernen/buitengebied (zie figuur 2.2). Interesse in informate van en over de gemeente (n=600) Zeer geïnteresseerd Geïnteresseerd Nauwelijks geïnteresseerd Kleine kernen/buitengebied 24,1 63,0 11,1 1,9 Niet geïnteresseerd Ho ute n Zuid 25,3 67,4 7,4 Noord Oost 25,5 65,5 8,3 0,7 Noord West 23,7 68,7 5,2 2,4 Totaal 24,7 67,0 7,2 1,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figuur 2.2: Interesse informatie van en over de gemeente naar wijk Uit nadere analyse naar leeftijd blijkt dat 40% van de jongeren tot 20 jaar niet of nauwelijks geïnteresseerd is in informatie van en over de gemeente (zie bijlage 2). De leeftijdsgroep 20 tot en met 29 kent juist weer de hoogste geïnteresseerdheid in gemeentelijke informatie (96%). 9

10 De inwoners is gevraagd in welke onderwerpen van de gemeente men het meest geïnteresseerd is. Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden gegeven. De meest genoemde antwoorden staan in onderstaande tabel. De inwoners zijn vooral geïnteresseerd (47%) in de bouwplannen en projecten van de gemeente Houten. Ook zijn ze geïnteresseerd in informatie over de omgeving/wijk (31%) en de voorzieningen (24%). In welke onderwerpen over de gemeente bent u het meest geïnteresseerd? 1 Groep 2006 (n=600) 2003 (n=600) Antwoord Bouwplannen & projecten in Houten 47,3% 13% 2 Omgeving/wijk 31,0% 9% Voorzieningen 24,2% 5% Actuele informatie 13,7% - Activiteiten in Houten 9,7% 14% 3 Politiek 8,3% 4% Verkeer en infrastructuur 6,3% 5% Veiligheid 5,7% 4% Hondenbeleid 5,3% - Cultuur 3,2% - Groenvoorzieningen en onderhoud 2,8% - Beleid (algemeen) 2,7% - Sport 2,3% - Weet niet 4,3% 7% Overig Tabel 2.1: Interesse onderwerpen (meerdere antwoorden mogelijk) 27,2% 44% In 2003 waren een aantal categorieën niet opgenomen, waardoor vergelijking in deze categorie niet mogelijk is. In bijlage 3 staan de overige antwoorden. 1 Inwoners die niet geïnteresseerd zijn in informatie van en over de gemeente hebben deze vraag niet beantwoord. De percentages zijn wel van alle respondenten genomen om vergelijking met 2003 mogelijk te maken. 2 Deze categorie bevatte in 2003 slechts bouwplannen. Hierdoor dient de vergelijking met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 3 Deze categorie bevatte in 2003 ook plannen en projecten. Hierdoor dient de vergelijking met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 10

11 Het meest blijven de inwoners op de hoogte door artikelen in Houten Nieuws ( t Groentje ) te lezen. Dit percentage is vergeleken met 2003 gestegen van 78% naar 92%. Internet heeft duidelijk terrein gewonnen als informatiebron: meer dan één op de vijf inwoners heeft via de website het gemeentelijke nieuws gevolgd tegenover 6% in De gemeentepagina in Houtens Nieuws wordt minder (29%) geraadpleegd dan in 2003 (39%) Via welke media of op welke manieren volgt u het gemeentelijke nieuws? 4 Groep 2006 (n=600) 2003 (n=600) Antwoord Artikelen in Houten Nieuws ( t Groentje) 92,0% 78% Gemeentepagina in Houtens Nieuws 28,7% 39% Artikelen in Trefpunt 21,7% 22% Via (gemeentelijke 21,2% 6% 5 website) artikelen in het Algemeen Dagblad, voorheen Utrechts Nieuwsblad 10,2% 17% Nieuwsbrieven 5,7% 4% Gemeentegids 2,2% 5% Via 2,7% - Via (regionale) tv en teletekst 1,5% - Anders 6,5% 7% Ik volg het gemeentelijke nieuws niet 6 1,5% - Weet niet Tabel 2.2: Mediagebruik (meerdere antwoorden mogelijk) 0% 2% 4 Inwoners die niet geïnteresseerd zijn in informatie van en over de gemeente hebben deze vraag niet beantwoord. De percentages zijn wel van alle respondenten genomen om vergelijking met 2003 mogelijk te maken. 5 In 2003 is dit percentage opgenomen in de categorie internet 6 In 2003 niet als antwoordmogelijkheid opgenomen 11

12 Tweederde van de inwoners is (zeer) tevreden over de wijze waarop de gemeente Houten haar informeert. Dit percentage is gedaald ten opzichte van 2003 toen 73% (zeer) tevreden was (zie figuur 2.3). Bijna één op de tien inwoners is (zeer) ontevreden over de informatievoorziening. % 80 Tevredenheid over de manier waarop de gemeente Houten informeert (n=600) , ,7 6 22,3 19 7,8 8 1,3 0 1,2 0 Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet/geen mening Figuur 2.3: Tevredenheid over de manier waarop de gemeente Houten informeert Uit nadere analyse naar leeftijd blijkt dat de tevredenheid van de jongeren, in tegenstelling tot 2003, lager is dan de tevredenheid van de ouderen (zie bijlage 2). In de leeftijdscategorieën van jonger dan 20 tot en met tussen de 55 en 64 jaar is een stijgende lijn te zien in tevredenheid naar leeftijd. 12

13 De redenen voor de ontevredenheid zijn divers van aard. De meest genoemde staan in onderstaande tabel. Een kwart van de inwoners die ontevreden zijn, geeft aan dat de informatie te laat komt (dat vaak de beslissing dan al is genomen). Ook geeft 24% van de ontevreden burgers aan dat ze gewoon slecht of niet wordt geïnformeerd over bepaalde zaken. De overige redenen staan in de bijlage 4. Meest genoemde verbeteringen van de communicatie van de gemeente Houten 2006 Antwoord (n=55) Krijgt informatie te laat 25,5% Zelf informatie zoeken 10,9% Wordt slecht/niet geïnformeerd 23,6% Informatie te weinig/te summier 7,3% Meer informatie over eigen wijk 9,1% Overig Tabel 2.3: Suggesties ter verbetering communicatie (meerdere antwoorden mogelijk) 36,4% 2.2 Ontvangst en tevredenheid Houtens Nieuws ( t Groentje) Net als in 2003 ontvangt bijna iedereen (99%) Houtens Nieuws (zie figuur 2.4). % Ja Ontvangst Houtens Nieuws (n=600) 98,5 98 1,5 2 Nee Figuur 2.4: Ontvangst Houtens Nieuws 13

14 Uit tabel 2.4 blijkt dat alle wijken Houtens Nieuws goed ontvangen. Van de mensen die Houtens Nieuws niet ontvangen (9 mensen), hebben 7 mensen een Nee-Nee sticker op de deur. Ontvangt u Houtens Nieuws ( t Groentje)? Wijk Noord West Noord Oost Antwoord Wijk 1 Wijk 2 Houten Zuid Wijk 3 Kleine kernen/ buitengebied wijk 4 Totaal (n=600) Ja 99,1% 99,3% 97,4% 98,1% 98,5% Nee 0,9% 0,7% 2,6% 1,9% 1,5% Totaal 100% Tabel 2.4: Ontvangst Houtens Nieuws 100% 100% 100% 100% Nadere analyse naar leeftijd en geslacht laten geen duidelijke verschillen zien (zie bijlage 2). De inwoners die Houtens Nieuws ontvangen, is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de waardering van Houtens Nieuws. Gemiddeld wordt Houtens Nieuws, net als in 2003 gewaardeerd met een 7,3. Bijna iedereen (96%) geeft een voldoende; 2% geeft een onvoldoende voor het Houtens Nieuws. Ten opzichte van 2003 zijn er in 2006 iets meer hogere cijfers gegeven (7,5 of hoger). Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangeven hoe u Houtens Nieuws waardeert? 2006 (n=591) 2003 (n=587) Rapportcijfer 1 0% 0% 2 0% 0% 3 0% 0% 4 0,5% 1% 5 1,7% 1% 5,5 0,2% 0% 6 5,4% 7% 6,5 2,0% 0% 7 42,3% 48% 7,5 7,1% 0% 8 34,5% 38% 8,5 1,2% 0% 9 2,4% 2% 9,5 0,2% 0% 10 0,2% 0% Geen mening/leest het niet 2,4% 3% Totaal Tabel 2.5: Waardering Houtens Nieuws 100% 100% Uit nadere analyse naar geslacht blijkt dat vrouwen Houtens Nieuws hoger waarderen dan mannen (resp. 7,5 en 7,2). 14

15 2.3 Ontvangst en tevredenheid Het Trefpunt Het Trefpunt wordt door bijna 94% van de inwoners ontvangen (zie figuur 2.5). % Ontvangst Het Trefpunt (n=600) Ja 93,8 92 Nee 9, Figuur 2.5: Ontvangst Trefpunt De ontvangst van Het Trefpunt is het hoogst in Noord West (96%) en het minst hoog in de kleine kernen/buitengebied (91%). Wel is de ontvangst van Het Trefpunt in de kleine kernen/buitengebied een stuk hoger dan in 2003, toen dit percentage op 73% lag. Ontvangt u Het Trefpunt? Wijk Noord West Antwoord Wijk 1 Noord Oost Wijk 2 Houten Zuid Wijk 3 Kleine kernen/ buitengebied wijk 4 Totaal (n=600) Ja 95,7% 93,8% 92,6% 90,7% 93,8% Nee 4,3% 6,2% 7,4% 9,3% 6,2% Totaal 100% Tabel 2.6: Ontvangst Het Trefpunt 100% 100% 100% 100% De ontvangst (of de attentiewaarde) van Het Trefpunt is het laagst bij jongere inwoners uit Houten (jonger dan 20 jaar): 80% geeft aan Het Trefpunt te ontvangen (zie bijlage 2). De ontvangst is het hoogst bij de oudere inwoners (65 jaar en ouder): bijna 99% geeft aan Het Trefpunt te ontvangen. 15

16 De inwoners die Het Trefpunt ontvangen, is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de waardering van Het Trefpunt. Gemiddeld wordt Het Trefpunt gewaardeerd met een 6,6 (in 2003 met een 6,4). Het Trefpunt wordt door 69% van de ontvangers met een voldoende gewaardeerd. Bijna 9% van de ontvangers geeft een onvoldoende voor het Trefpunt. Een op de vijf inwoners die Het Trefpunt ontvangen, leest het blad niet of heeft er geen mening over. Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangeven hoe u Het Trefpunt waardeert? 2006 (n=563) 2003 (n=551) Rapportcijfer 1 0% 1% 2 0% 1% 3 0,9% 0% 4 1,6% 2% 4,5 0,2% 0% 5 6,2% 8% 5,5 0,7% 0% 6 21,0% 30% 6,5 3,6% 0% 7 30,7% 33% 7,5 2,7% 0% 8 9,9% 11% 8,5 0,2% 0% 9 0,2% 0% 10 0% 0% Geen mening/leest het niet 22,2% 15% Totaal Tabel 2.7: Waardering Houtens Nieuws 100% 100% Analyse naar achtergrondvariabelen laten geen duidelijke verschillen zien (zie bijlage 2). 16

17 2.4 Bekendheid en tevredenheid gemeentepagina s in Houtens Nieuws De gemeentepagina s van de gemeente Houten is bij de ruime meerderheid (93%) van de inwoners bekend. De bekendheid is in vergelijking met 2003 (87%) gestegen (zie figuur 2.6). % Bekendheid gemeentepagina's in Houtens Nieuws (n=600) Ja 93,0 87 Nee 7, Figuur 2.6: Bekendheid gemeentepagina s Vervolgens is aan de inwoners van de gemeente Houten die bekend zijn met de gemeentepagina s in Houtens Nieuws gevraagd hoe vaak ze het lezen (zie tabel 2.8). Driekwart van de inwoners die de pagina s kennen, leest ze ook regelmatig. Dit percentage is vergelijkbaar met In tabel 2.8 staat tevens het percentage van het totaal weergegeven (dus van de 600 burgers). Uit nadere analyse naar leeftijd blijkt dat de jongeren (< 20 jaar) de gemeentepagina s minder vaak lezen dan de ouderen (zie bijlage 2). Hoe vaak leest u deze pagina s? Kenners 2006 (n=558) Kenners 2003 (n=522) Totaal 2006 (n=600) Totaal 2003 (n=600) Antwoord (Bijna) elke week 50,0% 55% 46,5% 48% Regelmatig 27,8% 22% 25,8% 19% Af en toe 19,2% 17% 17,8% 15% Nooit 3,0% 6% 9,8% 18% Totaal 100% Tabel 2.8: Leesfrequentie gemeentepagina s Houtens Nieuws 100% 100% 100% 17

18 De gemeentepagina s worden net als in 2003 met een 7,1 gewaardeerd. Bijna iedereen (94,3%) geeft een voldoende voor de gemeentepagina s. Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangeven hoe u de gemeentepagina s waardeert? Rapportcijfer 2006 (n=541) 2003 (n=491) 1 0% 0% 2 0% 0% 3 0% 0% 4 0% 1% 5 2,6% 2% 6 11,3% 13% 6,5 2,6% 0% 7 52,1% 56% 7,5 4,3% 0% 8 22,0% 28% 8,5 0,4% 0% 9 1,7% 1% 10 0% 0% Geen mening 3,1% 0% Totaal Tabel 2.9: Waardering gemeentepagina s Houtens Nieuws 100% 100% Uit nadere analyse blijken er weinig verschillen in waardering en de verschillende achtergrondvariabelen. Vergelijking met andere gemeenten De gemeente Diemen (2006) scoort met de Diemer Courant een 7,2 voor de gemeentepagina s. De gemeente Veghel kreeg van haar inwoners in 2005 een 7,0 als waardering. De lezers die een onvoldoende hebben gegeven voor de gemeentepagina s, geven als reden de lay-out, saai en onoverzichtelijk (zie tabel 2.10). Vanwege het lage aantal respondenten (14) dat een onvoldoende geeft, dienen deze percentages met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Waarom geeft u een onvoldoende? Reden 2006 (n=14) Onduidelijke taal 14,3% Lay-out 35,7% Saai 28,6% Onoverzichtelijk 28,6% Anders Tabel 2.10: Reden onvoldoende (meerdere antwoorden mogelijk) 35,7% 18

19 2.5 Bekendheid en tevredenheid overige communicatiemiddelen Vervolgens is de burgers gevraagd naar de bekendheid en het gebruik van verschillende communicatiemiddelen in het afgelopen jaar. In tabel 2.11 staan de percentages van de mensen die het betreffende communicatiemiddel kennen en de percentages van de mensen die deze middelen gebruiken. Deze percentages zijn beide genomen van het totale aantal respondenten. Net als in 2003 heeft de Gemeentegids de hoogste bekendheid bij de inwoners van Houten (95,8%). De plattegrond, de informatie en inspraakbijeenkomsten en de lichtkrant kennen ook een hoge bekendheid. De website is bij de inwoners van Houten sinds 2003 veel bekender geworden (resp. 72,8% en 40%). Ook de bekendheid van de bewonersbrieven is gestegen (resp. 73,5% en 51%). Het burgerjaarverslag en het jaarverslag van de gemeenteraad hebben een lage bekendheid bij de burgers: respectievelijk 12,8% en 11,7% van de burgers kennen deze jaarverslagen. Ook het gebruik van deze documenten is niet hoog te noemen (resp. 7,2% en 6,5%). Bekendheid en gebruik overige communicatiemiddelen? Bekendheid 2006 (n=600) Bekendheid 2003 (n=600) Gebruik 2006 (n=600) Gebruik 2003 (n=600) Communicatiemiddel Gemeentegids 95,8% 95% 82,5% 82% Voorlichtingspakket nieuwe bewoners 20,5% 16% 4,7% 5% Website van de gemeente 72,8% 40% 56,3% 22% Plattegrond gemeente 89,8% 91% 73,3% 76% Bewonersbrieven 73,5% 51% 65,5% 35% De lichtkranten langs de Rondweg 7 88,2% 75% 72,8% 48% Informatie- en inspraakbijeenkomsten 8 77,8% 39% 13,0% 11% Gekleurde gemeentekrant Bouwen aan Houten Gekleurde gemeentekrant over nieuwe gemeentebestuur Gekleurde gemeentekrant over het Burgerjaarverslag Gekleurde gemeentekrant over het jaarverslag van de gemeenteraad Huis-aan-huis krant waarin het nieuwe college en de raad zich voorstellen Tabel 2.11: Bekendheid en gebruik communicatiemiddelen 36,5% 19,8% 12,8% 11,7% 35,3% Niet onderzocht Niet onderzocht Niet onderzocht Niet onderzocht Niet onderzocht 26,7% 14,5% 7,2% 6,5% 27,8% Niet onderzocht Niet onderzocht Niet onderzocht Niet onderzocht Niet onderzocht Hoewel de informatie en inspraakbijeenkomsten goed bekend zijn bij de inwoners van de gemeente Houten (77,8%), maakt een relatief klein deel gebruik van dit communicatiemiddel (13%). De gemeentegids wordt door 82% van de inwoners gebruikt (zie tabel 2.11). 7 In 2003 is gevraagd naar elektronische info. borden 8 In 2003 is gevraagd naar inspraakbijeenkomsten 19

20 In tabel 2.12 is de gebruiksfrequentie en de waardering van de verschillende communicatiemiddelen opgenomen. In de tweede kolom staat de gemiddelde gebruiksfrequentie van de mensen die het communicatiemiddel ook daadwerkelijk gebruiken en in kolom drie is het gemiddelde gebruik inclusief niet gebruikers weergegeven (dus mensen die het niet gebruiken, zijn ook meegenomen in de berekening met als frequentie 0 ). Bij de frequentie van gebruik van de communicatiemiddelen in vergelijking met 2003 valt op dat de website twee keer zo veel wordt gebruikt als in Ook de lichtkranten langs de Rondweg worden veel bekeken. De waardering voor de verschillende communicatiemiddelen is enigszins vergelijkbaar als 2003: de lichtkranten langs de Rondweg krijgen net een voldoende. De overige communicatiemiddelen krijgen een hogere waardering (van een 6,6 voor de informatie- en inspraakbijeenkomsten tot en met een 7,8 voor de plattegrond van de gemeente). Bekendheid en gebruik overige communicatiemiddelen? Aantal keren gebruikt (excl. niet Aantal keren gebruikt (excl. niet Aantal keren gebruikt (incl. niet Rapportcijfer 2006 Rapportcijfer 2003 gebruikers) gebruikers) gebruikers) Communicatiemiddel Gemeentegids 6,8 8,6 5,6 7,3 7,4 Voorlichtingspakket nieuwe bewoners 2,1 1,5 0,1 7,3 7,1 Website van de gemeente: 10,4 5,0 5,8 6,9 6,9 Plattegrond gemeente 11,1 10,0 8,1 7,8 7,5 Bewonersbrieven 3,0 4,2 1,9 7,3 6,9 De lichtkranten langs de Rondweg 9 92,6 45,9 65,2 5,9 5,8 Informatie- en inspraakbijeenkomsten 10 2,7 2,1 0,3 6,6 6,7 Gekleurde gemeentekrant Bouwen aan Houten 3,2-0,8 7,1 - Gekleurde gemeentekrant over nieuwe gemeentebestuur 1,2-0,2 7,1 - Gekleurde gemeentekrant over het Burgerjaarverslag 1,2-0,1 7,1 - Gekleurde gemeentekrant over het jaarverslag van de 1,0-0,1 6,9 - gemeenteraad Huis-aan-huis krant waarin het nieuwe college en de raad zich 1,2-0,3 7,0 - voorstellen Tabel 2.12: Bekendheid en gebruik overige communicatiemiddelen 9 In 2003 is gevraagd naar elektronische info. borden 10 In 2003 is gevraagd naar inspraakbijeenkomsten en niet naar informatiebijeenkomsten 20

21 2.6 Vindbaarheid en voorkeur wijze van informatievoorziening De meerderheid van de inwoners (70%) van de gemeente Houten kan praktische informatie goed tot zeer goed vinden. Bij deze vraag is geen vergelijking met 2003 gemaakt, aangezien er toen gebruik is gemaakt van een andere verdeling van de antwoordcategorie. Vergelijking zou een onbetrouwbaar beeld geven. In hoeverre kunt u praktische informatie van de gemeente vinden? 2006 Antwoord (n=600) Zeer goed 5,5% Goed 64,5% Redelijk 21,2% Matig 4,3% Slecht 1,5% Weet niet / zoek nooit naar informatie gemeente / overig 3,0% Totaal Tabel 2.13: Vindbaarheid praktische informatie 100% De inwoners is gevraagd via welke media en manieren zij bij voorkeur op de hoogte gebracht willen worden over gemeentelijke zaken. Drie op de vijf inwoners geeft de voorkeur aan de gemeentepagina in Houtens Nieuws. In 2003 werd de voorkeur vooral gegeven aan de artikelen en niet speciaal aan de gemeentepagina in Houtens Nieuws. De nieuwsbrieven per post of per worden ook frequent (resp. 32% en 14%) genoemd in vergelijking met Ook de website wordt door één op de vier inwoners genoemd, hetgeen duidelijk meer is dan in Via welke media of op welke manieren zou u bij voorkeur door de gemeente Houten op de hoogte gebracht worden van gemeentelijke zaken? Antwoord 2006 (n=600) 2003 (n=600) Gemeentepagina in Houtens Nieuws 60,3% 29% Via internet / 24,2% 10% Artikelen in Houtens Nieuws 15,0% 71% Artikelen in Algemeen Dagblad 2,7% 8% 11 Artikelen in Trefpunt 5,3% 12% Gemeentegids 5,2% 11% Nieuwsbrieven via de post 32,2% 14% Nieuwsbrief via 14,2% 0% Anders 8,0% Tabel 2.14: Voorkeur wijze van informatievoorziening (meerdere antwoorden mogelijk) 10% 11 In 2003 onder de naam Utrechts Nieuwsblad 21

22 2.7 Informatievoorziening reconstructie Centrum Houten De gemeente heeft voor de reconstructie van het Centrum van Houten diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd. Meer dan driekwart van de inwoners (77,3%) is hiervan op de hoogte. Van de mensen die hiervan op de hoogte zijn, heeft bijna 7% één of meerdere van deze bijeenkomsten ook daadwerkelijk bezocht. De bijeenkomsten worden door deze mensen gemiddeld gewaardeerd met een 7,2. Bekendheid en bezoek informatiebijeenkomsten reconstructie Centrum Houten Bekendheid (n=600) Bezocht (n=464) Antwoord Ja 77,3% 6,7% Nee 22,7% 93,3% Totaal 100% 100% Tabel 2.15: Bekendheid en bezoek informatiebijeenkomsten over reconstructie Centrum Houten Daarnaast heeft de gemeente heeft voor de reconstructie van het Centrum van Houten diverse keren informatie gegeven op de gemeentepagina s in Houtens Nieuws. Ruim 80% van de inwoners is hiervan op de hoogte. Van deze mensen heeft het merendeel (85,5%) deze informatie ook daadwerkelijk gelezen. De informatie wordt met een 7,1 goed gewaardeerd door de lezers. Bekendheid en gelezen van de informatie op de gemeentepagina s in Houtens Nieuws over de reconstructie Centrum Houten Antwoord Bekendheid (n=600) Gelezen (n=496) Ja 82,7% 85,5% Nee 17,3% 14,5% Totaal 100% Tabel 2.16: Bekendheid en gelezen van informatie gemeentepagina s over reconstructie Centrum Houten 100% 22

23 Er is tevens een speciale gemeentekrant Bouwen aan Houten in het Houtens Nieuws opgenomen voor de reconstructie van het centrum van Houten. Twee op de vijf inwoners is hiervan op de hoogte. Van de mensen die hiervan op de hoogte zijn, heeft het merendeel (78,6%) deze informatie ook daadwerkelijk gelezen. Gemiddeld waarderen de lezers de speciale gemeentekrant met een 7,2. Bekendheid en gelezen speciale gemeentekrant Bouwen aan Houten in het Houtens Nieuws Bekendheid (n=600) Gelezen (n=248) Antwoord Ja 41,3% 78,6% Nee 58,7% 21,4% Totaal Tabel 2.17: Bekendheid en gelezen van speciale gemeentekrant 100% 100% Indien we kijken naar de verschillende communicatiemiddelen om de inwoners op de hoogte te stellen van de reconstructie van het centrum van Houten valt op dat de gemeentepagina s het meest worden gebruikt om op de hoogte te blijven: 70% 12 van de inwoners van de gemeente Houten heeft deze pagina s gelezen (zie figuur 2.7). Bekendheid en gebruik communicatiemiddelen Reconstructie Centrum van Houten (n=600) Gemeentekrant Bouwen in Houten 32,5 41,3 Bezocht/gelezen Bekend mee Informatie op gemeentepagina's 70,7 82,7 Informatiebijeenkomst 5,2 77, % Figuur 2.7: Bekendheid en gebruik informatie reconstructie Centrum Houten als percentage van het totaal 12 Percentage is van alle respondenten 23

24 2.8 Informatievoorziening ontwikkelingen Castellum De gemeente heeft voor de ontwikkelingen bij Castellum diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd. Iets meer dan de helft (55,8%) van de inwoners is hiervan op de hoogte. Van deze respondenten heeft nog geen 5% de informatiebijeenkomsten ook daadwerkelijk bezocht. De bijeenkomsten worden beoordeeld met een 6,1. Bekendheid en bezoek informatiebijeenkomsten ontwikkelingen Castellum Bekendheid (n=600) Bezocht (n=335) Antwoord Ja 55,8% 4,5% Nee 44,2% 95,5% Totaal 100% 100% Tabel 2.18: Bekendheid en bezoek informatiebijeenkomsten Castellum Ook voor de ontwikkelingen bij Castellum heeft de gemeente diverse keren informatie gegeven op de gemeentepagina s in Houtens Nieuws. Bijna 65% van de inwoners is hiervan op de hoogte. Van deze mensen heeft het merendeel (70,7%) deze informatie ook daadwerkelijk gelezen. De informatie wordt met een 6,7 gewaardeerd door de lezers. Bekendheid en lezen van de informatie op de gemeentepagina s in Houtens Nieuws over de ontwikkelingen Castellum Antwoord Bekendheid (n=600) Gelezen (n=386) Ja 64,3% 70,7% Nee 35,7% 29,3% Totaal 100% Tabel 2.19: Bekendheid en lezen van informatie gemeentepagina s over ontwikkelingen over Castellum 100% 24

25 Als percentage van alle ondervraagde burgers heeft 45,5% van de inwoners de gemeentepagina s gelezen over Castellum en heeft 2,5% van de inwoners de bijeenkomst bezocht (zie figuur 2.8). Bekendheid en gebruik communicatiemiddelen ontwikkelingen Castellum (n=600) Informatie op gemeentepagina's 45,5 64,3 Bezocht/gelezen Bekend mee 2,5 Informatiebijeenkomst 55, % Figuur 2.8: Bekendheid en gebruik informatie ontwikkelingen Castellum als percentage van het totaal 25

26 De gemeente denkt er over om over de ontwikkelingen bij Castellum een speciale digitale nieuwsbrief te versturen. Twee op de vijf inwoners wil via een digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden (zie figuur 2.9). Een kleine meerderheid (58%) geeft aan niet op deze manier geïnformeerd te willen worden over de ontwikkelingen over Castellum. Wil via een digitale nieuwsbrief geïnformeerd worden over ontwikkelingen Castellum (n=600) Weet niet 1,2% Ja 40,8% Nee 58,0% Figuur 2.9: Informatie via digitale nieuwsbrief 26

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Gemeente Houten: Communicatie. Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Communicatie. Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Communicatie Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze

Nadere informatie

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Maart 2009 Burgeronderzoek Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402

Nadere informatie

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011 Onderzoek Communicatie juli 2011 Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail: trendview@duomarketresearch.nl

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...4 1.1 Communicatiehouding... 5 1.2 Draagvlak... 6 2 Methode van onderzoek...7 2.1

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012 Peiling gemeentelijke communicatie Gemeente Drechterland Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1876 Datum

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Soest 2007

Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Soest 2007 Klanttevredenheidsonderzoek Auteurs: drs. Aart van Grootheest & drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 11 juli Trendview Radioweg 6a 1324 KW Almere tel: 036-5300402 e-mail: info@trendview.nl www.trendview.nl

Nadere informatie

Gemeente Houten Communicatie onderzoek

Gemeente Houten Communicatie onderzoek Gemeente Houten Communicatie onderzoek Resultaten onderzoek 2013 In opdracht van de gemeente Houten Januari 2014 Rianne van Beek MSc Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 1 Colofon In

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid Rapportage Onderzoek Dienstverlening, Participatie en In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, juni 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE Resultaten tweede peiling Juni 2015 1.1 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2 e peiling van het burgerpanel van gemeente Westvoorne.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatie gepeild Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, november 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1871 Datum : Juni 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Mediaonderzoek gemeente Boxtel 2010

Mediaonderzoek gemeente Boxtel 2010 Mediaonderzoek 2010 Voor mijn opleiding Communicatie aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven voer ik een mediaonderzoek uit voor de. Om u in de toekomst beter van dienst te zijn wil de uw mening weten over

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Hillegersberg-Schiebroek

Klanttevredenheidsonderzoek Hillegersberg-Schiebroek Klanttevredenheidsonderzoek Hillegersberg-Schiebroek Tweede meting drs. A. van der Meide februari 2009 een onderzoek in opdracht van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Onderzoeker Projectleider Veldwerk

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren Gemeentegids Burgers informeren De gemeente Papendrecht brengt net als vele andere gemeenten elk jaar een gemeentegids uit. Deze staat als digitale versie op de website van de gemeente Papendrecht en wordt

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Onderzoek Hondenbeleid Gemeente Houten

Onderzoek Hondenbeleid Gemeente Houten Onderzoek Hondenbeleid Auteurs: drs. Aart van Grootheest & drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 7 maart 2005 Trendview De Steiger 36 1351 AB Almere tel: 036-5300402 fax: 036-5300375 e-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Regelgeving Horeca Maastricht 2005

Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek en Informatie Auteur: Sabine Bosch Met medewerking van: Marcel Theunissen Duboisdomein 30 Postbus 1992 6201 BZ

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Onderzoek Stadsnieuws

Onderzoek Stadsnieuws RAPPORTAGE Onderzoek Stadsnieuws In opdracht van: Contactpersoon GEMEENTE HEERHUGOWAARD Dorine van der Meij Utrecht, maart 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Juli 2015

AA EN HUNZE PANEL. Juli 2015 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 4: Communicatie Juli 2015 1.1 Inleiding De vierde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp communicatie. De gemeente Aa en Hunze wil graag weten hoe inwoners

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Lokale media en informatie van de gemeente

Lokale media en informatie van de gemeente Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Uitgave en rapportage

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie Evaluatie-onderzoek Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties. Hoofdrapport September 2011 G1911 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma InternetSpiegel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond

Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond Onderzoek naar de kennis en (potentieel) gebruik door de bevolking Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond Onderzoek naar de kennis en (potentieel)gebruik door de bevolking

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Afdeling Onderzoek en Statistiek Marieke Hottenhuis December

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie