Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006"

Transcriptie

1 Onderzoek Externe Communicatie December 2006

2 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg 6A 1324 KW Almere tel: fax:

3 Voorwoord In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar de externe communicatie van de gemeente Houten. Teneinde de resultaten juist te kunnen interpreteren wordt de lezer geadviseerd de inrichting van het onderzoek door te nemen (zie deel 1) alvorens de resultaten te lezen. Indien er vragen naar aanleiding van dit rapport zijn, kunt u contact met ondergetekenden opnemen. Almere, december 2006 Drs. Aart van Grootheest Drs. Joyce van der Laan 3

4 Inhoudsopgave Deel 1: Inleiding pagina 5 Deel 2: Resultaten onderzoek externe communicatie pagina Interesse en tevredenheid informatie van de gemeente 2.2 Ontvangst en tevredenheid Houtens Nieuws 2.3 Ontvangst en tevredenheid Het Trefpunt 2.4 Bekendheid en tevredenheid gemeentepagina s 2.5 Bekendheid en tevredenheid overige communicatiemiddelen 2.6 Vindbaarheid en voorkeur wijze van informatievoorziening 2.7 Informatievoorziening reconstructie Centrum Houten 2.8 Informatievoorziening ontwikkelingen Castellum 2.9 Informatievoorziening reconstructie Rondweg 2.10 Informatievoorziening gemeenteraad 2.11 Algemeen Deel 3: Resultaten website onderzoek pagina Frequentie en doel bezoek website 3.2 Tevredenheid aspecten website 3.3 Algemene waardering website en verbeterpunten Deel 4: Samenvatting pagina 42 Bijlagen pagina 49 4

5 deel 1 Inleiding 1.1 Achtergrond onderzoek Voor de gemeente Houten is goede communicatie richting de inwoners belangrijk. Om te weten hoe de communicatie door de inwoners wordt ervaren, heeft de gemeente Houten Trendview gevraagd onderzoek uit te voeren onder de burgers van de gemeente Houten. In deel 1 komen de volgende aspecten van het onderzoek aan de orde: Doel en doelgroep van het onderzoek (paragraaf 1.2). Wijze van dataverzameling en responseverantwoording (paragraaf 1.3). Onderzoeksaspecten en rapportage (paragraaf 1.4). 1.2 Doel en doelgroep van het onderzoek Het onderzoek richt zich op de externe communicatie van de gemeente. Het doel van het onderzoek is tweedelig en luidt: inzicht krijgen in het gebruik en de waardering van de verschillende gemeentelijke communicatiemiddelen door Houtense inwoners en inzicht krijgen in de veranderingen van het gebruik en de waardering ten opzichte van 2003 Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken: 1. Onderzoek onder burgers van de gemeente Houten over de communicatiemiddelen. 2. Onderzoek onder de bezoekers van de website (www.houten.nl) naar de tevredenheid over de website. 5

6 1.3 Wijze van dataverzameling en responseverantwoording Onderzoek onder burgers van de gemeente Houten over de communicatiemiddelen Het onderzoek naar de communicatiemiddelen is uitgevoerd middels een telefonische enquête. In het Houtens Nieuws en op de website heeft er een aankondiging van het onderzoek gestaan. De burgers zijn benaderd in de periode van 17 oktober tot en met 8 november. Burgers zijn willekeurig benaderd, dat wil zeggen dat de keuze van de (potentiële) respondent random heeft plaatsgevonden. De responseverantwoording is weergegeven in tabel 1.1. Response Aantal Medewerking verleend 600 Geen medewerking 580 Totaal gesproken 1180 Responsepercentage 50,1% Tabel 1.1: Responseverantwoording burgers De nettoresponse is zodanig dat deze een weerspiegeling is van de populatie van de gemeente Houten als geheel (gelet op leeftijd, geslacht en wijk). De verdeling per wijk staat in tabel 1.2. Wanneer we de opbouw van de nettoresponse vergelijken met de bevolkingsopbouw van Houten, dan is er een maximale afwijking met de werkelijke verdeling van de bevolking van 3%). De overige achtergrondvariabelen staan in bijlage 1. Response per wijk Aantal Noord West, wijk Noord Oost, wijk Houten Zuid, wijk Kleine kernen/buitengebied, wijk 4 54 Totaal 600 Tabel 1.2: Responseverantwoording burgers Met de netto-response van 600 kunnen er met 95% betrouwbaarheid uitspraken worden gedaan voor de gemeente Houten als geheel. De uitspraken per wijk zijn indicatief van aard. Onderzoek onder de bezoekers van de website naar de tevredenheid over de website Het website onderzoek is via een webenquête uitgevoerd. Op de website van de gemeente Houten (www.houten.nl) heeft in de periode 20 oktober tot en met 5 december een link gestaan naar de webenquête. De enquête is ingevuld door 120 mensen. De uitspraken over de bezoekers van de website zijn indicatief van aard. 6

7 1.4 Onderzoeksaspecten en rapportage De vragenlijst voor het onderzoek onder de burgers van de gemeente Houten naar de communicatiemiddelen is gebaseerd op eerder onderzoek dat door de gemeente Houten is uitgevoerd. Het website onderzoek is gebaseerd op eerdere ervaringen van Trendview. Beide vragenlijsten zijn in nauw overleg met de gemeente Houten opgesteld. De vragenlijsten zijn als bijlage opgenomen. De rapportage laat in de vorm van tabellen en grafieken de resultaten zien. Als er op de vraag één antwoord gegeven kan worden, staat er onderaan de tabel een totaal (van 100%). Bij vragen waar meer dan één antwoord gegeven kan worden, staat er geen totaal en kunnen de percentages cumuleren tot een percentage dat boven de 100% uitkomt. De n= geeft aan hoeveel respondenten de betreffende vraag hebben beantwoord. Er zijn aan de burgers open vragen gesteld om een verdieping van de antwoorden te krijgen. Daar waar er een duidelijke lijn in de antwoorden terug te vinden is, zijn de antwoorden gecodeerd en opgenomen in de rapportage. Bij sommige vragen zijn de antwoorden opgenomen in de bijlage om een verdere verdieping van de antwoorden te geven. Vergelijkingen Indien mogelijk worden er in de rapportage vergelijkingen gemaakt met de resultaten van het onderzoek uit Bij enkele vragen is er echter gebruik gemaakt van andere vragen of antwoordcategorieën en dient de vergelijking met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Dit staat duidelijk aangegeven bij de betreffende vraag. Opgemerkt dient te worden dat de percentages uit 2003 zijn afgerond. De percentages van 2006 zijn te zien met 1 cijfer achter de komma. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat we, net als in 2003, uitgegaan zijn van een betrouwbaarheid van 95% met een marge van 4%. Vergelijkingen waarvan de resultaten slechts enkele procenten verschillen, zullen dus statistisch niet significant verschillend zijn. 7

8 deel 2 Onderzoek Externe Communicatie 2.1 Interesse en tevredenheid over de informatie van de gemeente Een ruime meerderheid van de inwoners van de gemeente Houten (91,7%) is geïnteresseerd in informatie van en over de gemeente Houten. In vergelijking met 2003 (85%) is dit percentage gestegen. Het percentage inwoners dat niet of nauwelijks is geïnteresseerd is gedaald van 16% naar 8% (zie figuur 2.1) % Interesse in informate van en over de gemeente (n=600) 67, , ,2 5 1,2 Zeer geïnteresseerd Geïnteresseerd Nauwelijks geïnteresseerd Niet geïnteresseerd Figuur 2.1: Interesse informatie van en over de gemeente 8

9 Net als in 2003 is de desinteresse in informatie van en over de gemeente het hoogst in de categorie Kleine kernen/buitengebied (zie figuur 2.2). Interesse in informate van en over de gemeente (n=600) Zeer geïnteresseerd Geïnteresseerd Nauwelijks geïnteresseerd Kleine kernen/buitengebied 24,1 63,0 11,1 1,9 Niet geïnteresseerd Ho ute n Zuid 25,3 67,4 7,4 Noord Oost 25,5 65,5 8,3 0,7 Noord West 23,7 68,7 5,2 2,4 Totaal 24,7 67,0 7,2 1,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figuur 2.2: Interesse informatie van en over de gemeente naar wijk Uit nadere analyse naar leeftijd blijkt dat 40% van de jongeren tot 20 jaar niet of nauwelijks geïnteresseerd is in informatie van en over de gemeente (zie bijlage 2). De leeftijdsgroep 20 tot en met 29 kent juist weer de hoogste geïnteresseerdheid in gemeentelijke informatie (96%). 9

10 De inwoners is gevraagd in welke onderwerpen van de gemeente men het meest geïnteresseerd is. Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden gegeven. De meest genoemde antwoorden staan in onderstaande tabel. De inwoners zijn vooral geïnteresseerd (47%) in de bouwplannen en projecten van de gemeente Houten. Ook zijn ze geïnteresseerd in informatie over de omgeving/wijk (31%) en de voorzieningen (24%). In welke onderwerpen over de gemeente bent u het meest geïnteresseerd? 1 Groep 2006 (n=600) 2003 (n=600) Antwoord Bouwplannen & projecten in Houten 47,3% 13% 2 Omgeving/wijk 31,0% 9% Voorzieningen 24,2% 5% Actuele informatie 13,7% - Activiteiten in Houten 9,7% 14% 3 Politiek 8,3% 4% Verkeer en infrastructuur 6,3% 5% Veiligheid 5,7% 4% Hondenbeleid 5,3% - Cultuur 3,2% - Groenvoorzieningen en onderhoud 2,8% - Beleid (algemeen) 2,7% - Sport 2,3% - Weet niet 4,3% 7% Overig Tabel 2.1: Interesse onderwerpen (meerdere antwoorden mogelijk) 27,2% 44% In 2003 waren een aantal categorieën niet opgenomen, waardoor vergelijking in deze categorie niet mogelijk is. In bijlage 3 staan de overige antwoorden. 1 Inwoners die niet geïnteresseerd zijn in informatie van en over de gemeente hebben deze vraag niet beantwoord. De percentages zijn wel van alle respondenten genomen om vergelijking met 2003 mogelijk te maken. 2 Deze categorie bevatte in 2003 slechts bouwplannen. Hierdoor dient de vergelijking met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 3 Deze categorie bevatte in 2003 ook plannen en projecten. Hierdoor dient de vergelijking met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 10

11 Het meest blijven de inwoners op de hoogte door artikelen in Houten Nieuws ( t Groentje ) te lezen. Dit percentage is vergeleken met 2003 gestegen van 78% naar 92%. Internet heeft duidelijk terrein gewonnen als informatiebron: meer dan één op de vijf inwoners heeft via de website het gemeentelijke nieuws gevolgd tegenover 6% in De gemeentepagina in Houtens Nieuws wordt minder (29%) geraadpleegd dan in 2003 (39%) Via welke media of op welke manieren volgt u het gemeentelijke nieuws? 4 Groep 2006 (n=600) 2003 (n=600) Antwoord Artikelen in Houten Nieuws ( t Groentje) 92,0% 78% Gemeentepagina in Houtens Nieuws 28,7% 39% Artikelen in Trefpunt 21,7% 22% Via (gemeentelijke 21,2% 6% 5 website) artikelen in het Algemeen Dagblad, voorheen Utrechts Nieuwsblad 10,2% 17% Nieuwsbrieven 5,7% 4% Gemeentegids 2,2% 5% Via 2,7% - Via (regionale) tv en teletekst 1,5% - Anders 6,5% 7% Ik volg het gemeentelijke nieuws niet 6 1,5% - Weet niet Tabel 2.2: Mediagebruik (meerdere antwoorden mogelijk) 0% 2% 4 Inwoners die niet geïnteresseerd zijn in informatie van en over de gemeente hebben deze vraag niet beantwoord. De percentages zijn wel van alle respondenten genomen om vergelijking met 2003 mogelijk te maken. 5 In 2003 is dit percentage opgenomen in de categorie internet 6 In 2003 niet als antwoordmogelijkheid opgenomen 11

12 Tweederde van de inwoners is (zeer) tevreden over de wijze waarop de gemeente Houten haar informeert. Dit percentage is gedaald ten opzichte van 2003 toen 73% (zeer) tevreden was (zie figuur 2.3). Bijna één op de tien inwoners is (zeer) ontevreden over de informatievoorziening. % 80 Tevredenheid over de manier waarop de gemeente Houten informeert (n=600) , ,7 6 22,3 19 7,8 8 1,3 0 1,2 0 Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet/geen mening Figuur 2.3: Tevredenheid over de manier waarop de gemeente Houten informeert Uit nadere analyse naar leeftijd blijkt dat de tevredenheid van de jongeren, in tegenstelling tot 2003, lager is dan de tevredenheid van de ouderen (zie bijlage 2). In de leeftijdscategorieën van jonger dan 20 tot en met tussen de 55 en 64 jaar is een stijgende lijn te zien in tevredenheid naar leeftijd. 12

13 De redenen voor de ontevredenheid zijn divers van aard. De meest genoemde staan in onderstaande tabel. Een kwart van de inwoners die ontevreden zijn, geeft aan dat de informatie te laat komt (dat vaak de beslissing dan al is genomen). Ook geeft 24% van de ontevreden burgers aan dat ze gewoon slecht of niet wordt geïnformeerd over bepaalde zaken. De overige redenen staan in de bijlage 4. Meest genoemde verbeteringen van de communicatie van de gemeente Houten 2006 Antwoord (n=55) Krijgt informatie te laat 25,5% Zelf informatie zoeken 10,9% Wordt slecht/niet geïnformeerd 23,6% Informatie te weinig/te summier 7,3% Meer informatie over eigen wijk 9,1% Overig Tabel 2.3: Suggesties ter verbetering communicatie (meerdere antwoorden mogelijk) 36,4% 2.2 Ontvangst en tevredenheid Houtens Nieuws ( t Groentje) Net als in 2003 ontvangt bijna iedereen (99%) Houtens Nieuws (zie figuur 2.4). % Ja Ontvangst Houtens Nieuws (n=600) 98,5 98 1,5 2 Nee Figuur 2.4: Ontvangst Houtens Nieuws 13

14 Uit tabel 2.4 blijkt dat alle wijken Houtens Nieuws goed ontvangen. Van de mensen die Houtens Nieuws niet ontvangen (9 mensen), hebben 7 mensen een Nee-Nee sticker op de deur. Ontvangt u Houtens Nieuws ( t Groentje)? Wijk Noord West Noord Oost Antwoord Wijk 1 Wijk 2 Houten Zuid Wijk 3 Kleine kernen/ buitengebied wijk 4 Totaal (n=600) Ja 99,1% 99,3% 97,4% 98,1% 98,5% Nee 0,9% 0,7% 2,6% 1,9% 1,5% Totaal 100% Tabel 2.4: Ontvangst Houtens Nieuws 100% 100% 100% 100% Nadere analyse naar leeftijd en geslacht laten geen duidelijke verschillen zien (zie bijlage 2). De inwoners die Houtens Nieuws ontvangen, is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de waardering van Houtens Nieuws. Gemiddeld wordt Houtens Nieuws, net als in 2003 gewaardeerd met een 7,3. Bijna iedereen (96%) geeft een voldoende; 2% geeft een onvoldoende voor het Houtens Nieuws. Ten opzichte van 2003 zijn er in 2006 iets meer hogere cijfers gegeven (7,5 of hoger). Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangeven hoe u Houtens Nieuws waardeert? 2006 (n=591) 2003 (n=587) Rapportcijfer 1 0% 0% 2 0% 0% 3 0% 0% 4 0,5% 1% 5 1,7% 1% 5,5 0,2% 0% 6 5,4% 7% 6,5 2,0% 0% 7 42,3% 48% 7,5 7,1% 0% 8 34,5% 38% 8,5 1,2% 0% 9 2,4% 2% 9,5 0,2% 0% 10 0,2% 0% Geen mening/leest het niet 2,4% 3% Totaal Tabel 2.5: Waardering Houtens Nieuws 100% 100% Uit nadere analyse naar geslacht blijkt dat vrouwen Houtens Nieuws hoger waarderen dan mannen (resp. 7,5 en 7,2). 14

15 2.3 Ontvangst en tevredenheid Het Trefpunt Het Trefpunt wordt door bijna 94% van de inwoners ontvangen (zie figuur 2.5). % Ontvangst Het Trefpunt (n=600) Ja 93,8 92 Nee 9, Figuur 2.5: Ontvangst Trefpunt De ontvangst van Het Trefpunt is het hoogst in Noord West (96%) en het minst hoog in de kleine kernen/buitengebied (91%). Wel is de ontvangst van Het Trefpunt in de kleine kernen/buitengebied een stuk hoger dan in 2003, toen dit percentage op 73% lag. Ontvangt u Het Trefpunt? Wijk Noord West Antwoord Wijk 1 Noord Oost Wijk 2 Houten Zuid Wijk 3 Kleine kernen/ buitengebied wijk 4 Totaal (n=600) Ja 95,7% 93,8% 92,6% 90,7% 93,8% Nee 4,3% 6,2% 7,4% 9,3% 6,2% Totaal 100% Tabel 2.6: Ontvangst Het Trefpunt 100% 100% 100% 100% De ontvangst (of de attentiewaarde) van Het Trefpunt is het laagst bij jongere inwoners uit Houten (jonger dan 20 jaar): 80% geeft aan Het Trefpunt te ontvangen (zie bijlage 2). De ontvangst is het hoogst bij de oudere inwoners (65 jaar en ouder): bijna 99% geeft aan Het Trefpunt te ontvangen. 15

16 De inwoners die Het Trefpunt ontvangen, is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de waardering van Het Trefpunt. Gemiddeld wordt Het Trefpunt gewaardeerd met een 6,6 (in 2003 met een 6,4). Het Trefpunt wordt door 69% van de ontvangers met een voldoende gewaardeerd. Bijna 9% van de ontvangers geeft een onvoldoende voor het Trefpunt. Een op de vijf inwoners die Het Trefpunt ontvangen, leest het blad niet of heeft er geen mening over. Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangeven hoe u Het Trefpunt waardeert? 2006 (n=563) 2003 (n=551) Rapportcijfer 1 0% 1% 2 0% 1% 3 0,9% 0% 4 1,6% 2% 4,5 0,2% 0% 5 6,2% 8% 5,5 0,7% 0% 6 21,0% 30% 6,5 3,6% 0% 7 30,7% 33% 7,5 2,7% 0% 8 9,9% 11% 8,5 0,2% 0% 9 0,2% 0% 10 0% 0% Geen mening/leest het niet 22,2% 15% Totaal Tabel 2.7: Waardering Houtens Nieuws 100% 100% Analyse naar achtergrondvariabelen laten geen duidelijke verschillen zien (zie bijlage 2). 16

17 2.4 Bekendheid en tevredenheid gemeentepagina s in Houtens Nieuws De gemeentepagina s van de gemeente Houten is bij de ruime meerderheid (93%) van de inwoners bekend. De bekendheid is in vergelijking met 2003 (87%) gestegen (zie figuur 2.6). % Bekendheid gemeentepagina's in Houtens Nieuws (n=600) Ja 93,0 87 Nee 7, Figuur 2.6: Bekendheid gemeentepagina s Vervolgens is aan de inwoners van de gemeente Houten die bekend zijn met de gemeentepagina s in Houtens Nieuws gevraagd hoe vaak ze het lezen (zie tabel 2.8). Driekwart van de inwoners die de pagina s kennen, leest ze ook regelmatig. Dit percentage is vergelijkbaar met In tabel 2.8 staat tevens het percentage van het totaal weergegeven (dus van de 600 burgers). Uit nadere analyse naar leeftijd blijkt dat de jongeren (< 20 jaar) de gemeentepagina s minder vaak lezen dan de ouderen (zie bijlage 2). Hoe vaak leest u deze pagina s? Kenners 2006 (n=558) Kenners 2003 (n=522) Totaal 2006 (n=600) Totaal 2003 (n=600) Antwoord (Bijna) elke week 50,0% 55% 46,5% 48% Regelmatig 27,8% 22% 25,8% 19% Af en toe 19,2% 17% 17,8% 15% Nooit 3,0% 6% 9,8% 18% Totaal 100% Tabel 2.8: Leesfrequentie gemeentepagina s Houtens Nieuws 100% 100% 100% 17

18 De gemeentepagina s worden net als in 2003 met een 7,1 gewaardeerd. Bijna iedereen (94,3%) geeft een voldoende voor de gemeentepagina s. Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangeven hoe u de gemeentepagina s waardeert? Rapportcijfer 2006 (n=541) 2003 (n=491) 1 0% 0% 2 0% 0% 3 0% 0% 4 0% 1% 5 2,6% 2% 6 11,3% 13% 6,5 2,6% 0% 7 52,1% 56% 7,5 4,3% 0% 8 22,0% 28% 8,5 0,4% 0% 9 1,7% 1% 10 0% 0% Geen mening 3,1% 0% Totaal Tabel 2.9: Waardering gemeentepagina s Houtens Nieuws 100% 100% Uit nadere analyse blijken er weinig verschillen in waardering en de verschillende achtergrondvariabelen. Vergelijking met andere gemeenten De gemeente Diemen (2006) scoort met de Diemer Courant een 7,2 voor de gemeentepagina s. De gemeente Veghel kreeg van haar inwoners in 2005 een 7,0 als waardering. De lezers die een onvoldoende hebben gegeven voor de gemeentepagina s, geven als reden de lay-out, saai en onoverzichtelijk (zie tabel 2.10). Vanwege het lage aantal respondenten (14) dat een onvoldoende geeft, dienen deze percentages met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Waarom geeft u een onvoldoende? Reden 2006 (n=14) Onduidelijke taal 14,3% Lay-out 35,7% Saai 28,6% Onoverzichtelijk 28,6% Anders Tabel 2.10: Reden onvoldoende (meerdere antwoorden mogelijk) 35,7% 18

19 2.5 Bekendheid en tevredenheid overige communicatiemiddelen Vervolgens is de burgers gevraagd naar de bekendheid en het gebruik van verschillende communicatiemiddelen in het afgelopen jaar. In tabel 2.11 staan de percentages van de mensen die het betreffende communicatiemiddel kennen en de percentages van de mensen die deze middelen gebruiken. Deze percentages zijn beide genomen van het totale aantal respondenten. Net als in 2003 heeft de Gemeentegids de hoogste bekendheid bij de inwoners van Houten (95,8%). De plattegrond, de informatie en inspraakbijeenkomsten en de lichtkrant kennen ook een hoge bekendheid. De website is bij de inwoners van Houten sinds 2003 veel bekender geworden (resp. 72,8% en 40%). Ook de bekendheid van de bewonersbrieven is gestegen (resp. 73,5% en 51%). Het burgerjaarverslag en het jaarverslag van de gemeenteraad hebben een lage bekendheid bij de burgers: respectievelijk 12,8% en 11,7% van de burgers kennen deze jaarverslagen. Ook het gebruik van deze documenten is niet hoog te noemen (resp. 7,2% en 6,5%). Bekendheid en gebruik overige communicatiemiddelen? Bekendheid 2006 (n=600) Bekendheid 2003 (n=600) Gebruik 2006 (n=600) Gebruik 2003 (n=600) Communicatiemiddel Gemeentegids 95,8% 95% 82,5% 82% Voorlichtingspakket nieuwe bewoners 20,5% 16% 4,7% 5% Website van de gemeente 72,8% 40% 56,3% 22% Plattegrond gemeente 89,8% 91% 73,3% 76% Bewonersbrieven 73,5% 51% 65,5% 35% De lichtkranten langs de Rondweg 7 88,2% 75% 72,8% 48% Informatie- en inspraakbijeenkomsten 8 77,8% 39% 13,0% 11% Gekleurde gemeentekrant Bouwen aan Houten Gekleurde gemeentekrant over nieuwe gemeentebestuur Gekleurde gemeentekrant over het Burgerjaarverslag Gekleurde gemeentekrant over het jaarverslag van de gemeenteraad Huis-aan-huis krant waarin het nieuwe college en de raad zich voorstellen Tabel 2.11: Bekendheid en gebruik communicatiemiddelen 36,5% 19,8% 12,8% 11,7% 35,3% Niet onderzocht Niet onderzocht Niet onderzocht Niet onderzocht Niet onderzocht 26,7% 14,5% 7,2% 6,5% 27,8% Niet onderzocht Niet onderzocht Niet onderzocht Niet onderzocht Niet onderzocht Hoewel de informatie en inspraakbijeenkomsten goed bekend zijn bij de inwoners van de gemeente Houten (77,8%), maakt een relatief klein deel gebruik van dit communicatiemiddel (13%). De gemeentegids wordt door 82% van de inwoners gebruikt (zie tabel 2.11). 7 In 2003 is gevraagd naar elektronische info. borden 8 In 2003 is gevraagd naar inspraakbijeenkomsten 19

20 In tabel 2.12 is de gebruiksfrequentie en de waardering van de verschillende communicatiemiddelen opgenomen. In de tweede kolom staat de gemiddelde gebruiksfrequentie van de mensen die het communicatiemiddel ook daadwerkelijk gebruiken en in kolom drie is het gemiddelde gebruik inclusief niet gebruikers weergegeven (dus mensen die het niet gebruiken, zijn ook meegenomen in de berekening met als frequentie 0 ). Bij de frequentie van gebruik van de communicatiemiddelen in vergelijking met 2003 valt op dat de website twee keer zo veel wordt gebruikt als in Ook de lichtkranten langs de Rondweg worden veel bekeken. De waardering voor de verschillende communicatiemiddelen is enigszins vergelijkbaar als 2003: de lichtkranten langs de Rondweg krijgen net een voldoende. De overige communicatiemiddelen krijgen een hogere waardering (van een 6,6 voor de informatie- en inspraakbijeenkomsten tot en met een 7,8 voor de plattegrond van de gemeente). Bekendheid en gebruik overige communicatiemiddelen? Aantal keren gebruikt (excl. niet Aantal keren gebruikt (excl. niet Aantal keren gebruikt (incl. niet Rapportcijfer 2006 Rapportcijfer 2003 gebruikers) gebruikers) gebruikers) Communicatiemiddel Gemeentegids 6,8 8,6 5,6 7,3 7,4 Voorlichtingspakket nieuwe bewoners 2,1 1,5 0,1 7,3 7,1 Website van de gemeente: 10,4 5,0 5,8 6,9 6,9 Plattegrond gemeente 11,1 10,0 8,1 7,8 7,5 Bewonersbrieven 3,0 4,2 1,9 7,3 6,9 De lichtkranten langs de Rondweg 9 92,6 45,9 65,2 5,9 5,8 Informatie- en inspraakbijeenkomsten 10 2,7 2,1 0,3 6,6 6,7 Gekleurde gemeentekrant Bouwen aan Houten 3,2-0,8 7,1 - Gekleurde gemeentekrant over nieuwe gemeentebestuur 1,2-0,2 7,1 - Gekleurde gemeentekrant over het Burgerjaarverslag 1,2-0,1 7,1 - Gekleurde gemeentekrant over het jaarverslag van de 1,0-0,1 6,9 - gemeenteraad Huis-aan-huis krant waarin het nieuwe college en de raad zich 1,2-0,3 7,0 - voorstellen Tabel 2.12: Bekendheid en gebruik overige communicatiemiddelen 9 In 2003 is gevraagd naar elektronische info. borden 10 In 2003 is gevraagd naar inspraakbijeenkomsten en niet naar informatiebijeenkomsten 20

21 2.6 Vindbaarheid en voorkeur wijze van informatievoorziening De meerderheid van de inwoners (70%) van de gemeente Houten kan praktische informatie goed tot zeer goed vinden. Bij deze vraag is geen vergelijking met 2003 gemaakt, aangezien er toen gebruik is gemaakt van een andere verdeling van de antwoordcategorie. Vergelijking zou een onbetrouwbaar beeld geven. In hoeverre kunt u praktische informatie van de gemeente vinden? 2006 Antwoord (n=600) Zeer goed 5,5% Goed 64,5% Redelijk 21,2% Matig 4,3% Slecht 1,5% Weet niet / zoek nooit naar informatie gemeente / overig 3,0% Totaal Tabel 2.13: Vindbaarheid praktische informatie 100% De inwoners is gevraagd via welke media en manieren zij bij voorkeur op de hoogte gebracht willen worden over gemeentelijke zaken. Drie op de vijf inwoners geeft de voorkeur aan de gemeentepagina in Houtens Nieuws. In 2003 werd de voorkeur vooral gegeven aan de artikelen en niet speciaal aan de gemeentepagina in Houtens Nieuws. De nieuwsbrieven per post of per worden ook frequent (resp. 32% en 14%) genoemd in vergelijking met Ook de website wordt door één op de vier inwoners genoemd, hetgeen duidelijk meer is dan in Via welke media of op welke manieren zou u bij voorkeur door de gemeente Houten op de hoogte gebracht worden van gemeentelijke zaken? Antwoord 2006 (n=600) 2003 (n=600) Gemeentepagina in Houtens Nieuws 60,3% 29% Via internet / 24,2% 10% Artikelen in Houtens Nieuws 15,0% 71% Artikelen in Algemeen Dagblad 2,7% 8% 11 Artikelen in Trefpunt 5,3% 12% Gemeentegids 5,2% 11% Nieuwsbrieven via de post 32,2% 14% Nieuwsbrief via 14,2% 0% Anders 8,0% Tabel 2.14: Voorkeur wijze van informatievoorziening (meerdere antwoorden mogelijk) 10% 11 In 2003 onder de naam Utrechts Nieuwsblad 21

22 2.7 Informatievoorziening reconstructie Centrum Houten De gemeente heeft voor de reconstructie van het Centrum van Houten diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd. Meer dan driekwart van de inwoners (77,3%) is hiervan op de hoogte. Van de mensen die hiervan op de hoogte zijn, heeft bijna 7% één of meerdere van deze bijeenkomsten ook daadwerkelijk bezocht. De bijeenkomsten worden door deze mensen gemiddeld gewaardeerd met een 7,2. Bekendheid en bezoek informatiebijeenkomsten reconstructie Centrum Houten Bekendheid (n=600) Bezocht (n=464) Antwoord Ja 77,3% 6,7% Nee 22,7% 93,3% Totaal 100% 100% Tabel 2.15: Bekendheid en bezoek informatiebijeenkomsten over reconstructie Centrum Houten Daarnaast heeft de gemeente heeft voor de reconstructie van het Centrum van Houten diverse keren informatie gegeven op de gemeentepagina s in Houtens Nieuws. Ruim 80% van de inwoners is hiervan op de hoogte. Van deze mensen heeft het merendeel (85,5%) deze informatie ook daadwerkelijk gelezen. De informatie wordt met een 7,1 goed gewaardeerd door de lezers. Bekendheid en gelezen van de informatie op de gemeentepagina s in Houtens Nieuws over de reconstructie Centrum Houten Antwoord Bekendheid (n=600) Gelezen (n=496) Ja 82,7% 85,5% Nee 17,3% 14,5% Totaal 100% Tabel 2.16: Bekendheid en gelezen van informatie gemeentepagina s over reconstructie Centrum Houten 100% 22

23 Er is tevens een speciale gemeentekrant Bouwen aan Houten in het Houtens Nieuws opgenomen voor de reconstructie van het centrum van Houten. Twee op de vijf inwoners is hiervan op de hoogte. Van de mensen die hiervan op de hoogte zijn, heeft het merendeel (78,6%) deze informatie ook daadwerkelijk gelezen. Gemiddeld waarderen de lezers de speciale gemeentekrant met een 7,2. Bekendheid en gelezen speciale gemeentekrant Bouwen aan Houten in het Houtens Nieuws Bekendheid (n=600) Gelezen (n=248) Antwoord Ja 41,3% 78,6% Nee 58,7% 21,4% Totaal Tabel 2.17: Bekendheid en gelezen van speciale gemeentekrant 100% 100% Indien we kijken naar de verschillende communicatiemiddelen om de inwoners op de hoogte te stellen van de reconstructie van het centrum van Houten valt op dat de gemeentepagina s het meest worden gebruikt om op de hoogte te blijven: 70% 12 van de inwoners van de gemeente Houten heeft deze pagina s gelezen (zie figuur 2.7). Bekendheid en gebruik communicatiemiddelen Reconstructie Centrum van Houten (n=600) Gemeentekrant Bouwen in Houten 32,5 41,3 Bezocht/gelezen Bekend mee Informatie op gemeentepagina's 70,7 82,7 Informatiebijeenkomst 5,2 77, % Figuur 2.7: Bekendheid en gebruik informatie reconstructie Centrum Houten als percentage van het totaal 12 Percentage is van alle respondenten 23

24 2.8 Informatievoorziening ontwikkelingen Castellum De gemeente heeft voor de ontwikkelingen bij Castellum diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd. Iets meer dan de helft (55,8%) van de inwoners is hiervan op de hoogte. Van deze respondenten heeft nog geen 5% de informatiebijeenkomsten ook daadwerkelijk bezocht. De bijeenkomsten worden beoordeeld met een 6,1. Bekendheid en bezoek informatiebijeenkomsten ontwikkelingen Castellum Bekendheid (n=600) Bezocht (n=335) Antwoord Ja 55,8% 4,5% Nee 44,2% 95,5% Totaal 100% 100% Tabel 2.18: Bekendheid en bezoek informatiebijeenkomsten Castellum Ook voor de ontwikkelingen bij Castellum heeft de gemeente diverse keren informatie gegeven op de gemeentepagina s in Houtens Nieuws. Bijna 65% van de inwoners is hiervan op de hoogte. Van deze mensen heeft het merendeel (70,7%) deze informatie ook daadwerkelijk gelezen. De informatie wordt met een 6,7 gewaardeerd door de lezers. Bekendheid en lezen van de informatie op de gemeentepagina s in Houtens Nieuws over de ontwikkelingen Castellum Antwoord Bekendheid (n=600) Gelezen (n=386) Ja 64,3% 70,7% Nee 35,7% 29,3% Totaal 100% Tabel 2.19: Bekendheid en lezen van informatie gemeentepagina s over ontwikkelingen over Castellum 100% 24

25 Als percentage van alle ondervraagde burgers heeft 45,5% van de inwoners de gemeentepagina s gelezen over Castellum en heeft 2,5% van de inwoners de bijeenkomst bezocht (zie figuur 2.8). Bekendheid en gebruik communicatiemiddelen ontwikkelingen Castellum (n=600) Informatie op gemeentepagina's 45,5 64,3 Bezocht/gelezen Bekend mee 2,5 Informatiebijeenkomst 55, % Figuur 2.8: Bekendheid en gebruik informatie ontwikkelingen Castellum als percentage van het totaal 25

26 De gemeente denkt er over om over de ontwikkelingen bij Castellum een speciale digitale nieuwsbrief te versturen. Twee op de vijf inwoners wil via een digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden (zie figuur 2.9). Een kleine meerderheid (58%) geeft aan niet op deze manier geïnformeerd te willen worden over de ontwikkelingen over Castellum. Wil via een digitale nieuwsbrief geïnformeerd worden over ontwikkelingen Castellum (n=600) Weet niet 1,2% Ja 40,8% Nee 58,0% Figuur 2.9: Informatie via digitale nieuwsbrief 26

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Stimuleren van leesbevordering op de BSO

Stimuleren van leesbevordering op de BSO STAND VAN ZAKEN 2013 Deze publicatie is uitsluitend te downloaden via www.lezen.nl STAND VAN ZAKEN 2013 Colofon Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam 020-6230566 www.lezen.nl info@lezen.nl Vormgeving

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk Dit rapport is een uitgave van het NIVEL 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk, Liset van Dijk, Irma Hermans, Jesse Jansen, Dinny de Bakker, NIVEL

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND?

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? Kijk ook op: sharing.nictiz.nl/ziekenhuiswebsites Datum 25 juni 2014 Auteurs Begeleiding Vormgeving Evalien Veldhuijzen Thien Ly

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt!

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Onderzoek naar de verstrekking van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening, doofblindheid Utrecht, maart 2015 Auteurs: Dominique van

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie