OVERZICHT. De Raad Aanvang: 19:00. Vermeerzaal Raadzaal Tijd. Molendijkzaal :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT. De Raad 20-05-2008 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Raadzaal 1.02. Tijd. Molendijkzaal 0.01 19:00"

Transcriptie

1 OVERZICHT De Raad Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal :00 Amersfoort Vernieuwt: Hogeweg Voorbereiding besluit Wet Sociale Werkvoorziening Woonschepen: artikel 19 procedure Voorbereiding besluit 19:45 VVD: Motie Lokaal Toezicht Voorbereiding beslui 20:15 Vragen raadsleden aan college Informatie 20:30 Tijd Raadzaal :30 Besluit zonder debat 1. Initiatief VVD / CDA zendmachtiging Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal :45 21:30 De Rond. Bestemmingsplan Leusderkwartier Kersenbaan: definitieve voorkeursvariant Peiling Amersfoort aangesloten (fiber to the home) Peiling ARRAY(0x25. Gezondheidsbeleid Voorbereiding besluit Commissie Begroting & Verantwoording Interne bijeenkomst 22:45 1

2 De Ronde Datum: dinsdag 20 mei 2008 Aanvang: 19:00 Amersfoort Vernieuwt: Hogeweg Voorbereiding besluit

3 Amersfoort Vernieuwt: Hogeweg Voorbereiding besluit Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Duijzer ( ) Portefeuillehouder: Hekman Opsteller: Duijzer / Ramsoender Samenvatting: De Hogewegzone is één van de gebieden waarvoor in het kader van Amersfoort Vernieuwt een ontwikkelingsplan wordt uitgewerkt. Het gebied ligt tussen de wijken Liendert / Rustenburg en Randenbroek / Schuilenburg en biedt door het realiseren van woningen en voorzieningen kansen voor de opwaardering van deze stadsentree en deze wijken. Binnen Amersfoort Vernieuwt is realisatie van een verschuiving van 10 tot 15% van goedkope sociale woningbouw naar het middensegment de bedoeling. Het biedt ook kansen voor het opwaarderen van één van de belangrijkste entrees naar de stad. De projectgroep (samenwerking tussen gemeente en Alliantie) heeft het afgelopen jaar twee modellen uitgewerkt met de participatiegroep. Daarnaast zijn met de Alliantie (financiele) uitgangspunten voor de verdere samenwer-king afgesproken. Met een uitgebreide stadsbrede consultatieronde is het participatietraject afgerond en worden de modellen nu aangeboden. Reden van aanbieding: Voordat gestart kan worden met de verdere uitwerking dient door de gemeenteraad het voorkeursmodel te worden vastgesteld. Van de raad wordt gevraagd: Zich voor te bereiden op besluitvorming. Voorstel is om in te stemmen met: 1. Stadsentree Groene Poort als voorkeursmodel, zodat deze uitgewerkt kan worden tot een ontwikkelingsplan en Stedenbouwkundig Progr. van Eisen; 1. het voor de Hogeweg toepassen van de huidige parkeernormen met een opslag en deze normen op te laten nemen in de parkeerverordening: 1,3 parkeerplek per woning op uitgeefbaar gebied en 0,3 parkeerplek per woning in de openbare ruimte en voor het zwembad 150 parkeerplaatsen op uitgeefbaar terrein; 1. voorgestelde financiële afspraken en dekkingsvoorstellen; 1. beschreven samenwerkingsvorm en het uitwerken daarvan in een intentie- en samenwerkingsovereenkomst met de Alliantie. Vervolgtraject: Na afronding van bespreking in De Ronde besluitvorming in Het Besluit (waarschijnlijk 27 mei). Daarna wordt het voorkeursmodel uitgewerkt tot een ontwikkelingsplan en een Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Parallel hieraan wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Raadsvoorstel Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: Raadsvoorstel (nr./smartsite.shtml?ch=&id=189825)

4 : /smartsite.shtml?ch=&id= : Discussienotitie Referentiebeelden en impressies : Kaarten zoekgebied Hostel voor drugsverslaafden voor beide modellen : Verslagen participatiegroep : Reacties tijdens 2 weken v/d Hogeweg : /smartsite.shtml?ch=&id=189854(presentatie) : /smartsite.shtml?ch=&id= /smartsite.shtml?ch=&id= : /smartsite.shtml?ch=&id= Presentatie 6 mei Hogewegzone (pdf) Besluitenlijst 6 mei (pdf) Presentatie 6 mei participatie Hogewegzone (pdf) Schriftelijke beantwoording vragen 6 mei 2008 (pdf) Afwegingsnotitie Hogewegzone (pdf) (pdf)

5 Amersfoort Vernieuwt Opzet presentatie 1.Amersfoort Vernieuwt 2.Uitgangspunten Hogewegzone 3.Proces 4.Toelichting modellen 5.Milieuonderzoeken 6.Stadsbrede consultatie 7.Vervolgtraject Amersfoort Vernieuwt Kruiskamp Liendert/Rustenburg Randenbroek/Schuilenburg Hogewegzone Prettig wonen en werken Totaalaanpak Samen met bewoners, verenigingen, corporaties, gemeente en andere belanghebbenden 1

6 Doelstellingen Plezierige woonwijken voor iedereen Aanpak omgeving Investeren in samen leven Perspectief bewoners (AV-teams) Werkgelegenheid Kansen voor jeugd Verschuiving van 10 a 15 % van goedkope sociale woningbouw naar middensegment Verschillende woonmilieus Eerst bouwen dan slopen Uitgangspunten Hogewegzone Stadsentree met allure Stedelijk woonmilieu Nieuw zwembad Doorstroming Hogeweg Eerst bouwen dan slopen Kansen voor voorzieningen benutten 2 modellen, 1 model met lagere dichtheid 2

7 Proces - Startnotitie mei 2006 Raadspeiling Bijeenkomsten participatiegroep Twee stedenbouwkundige modellen - Stadsbrede consultatie - Raadsbesluit Vervolg 3

8 Keuze op concept Niet op uitwerking Onderwerpen per model Wonen Voorzieningen Verkeer Milieu en groen Stedenbouw/Stadsentree 4

9 Wonen Opgave Uitgangspunten Stedelijke dichtheid Nieuwe woonmilieu s/kwaliteit, toevoeging wijken in het kader Van Amersfoort Vernieuwt Eerst bouwen dan slopen Wonen Groen en speelplekken Aansluiten bij de buurt Vervangen van de Hoven Wonen met uitzicht aan Valleikanaal laagbouw 5

10 Wonen landmarks Groene Poort Model met hogere dichtheid Min. 800, max. 870 woningen Meer woningen met tuin Woningen dichter bij de Hogeweg Wonen landmarks Stadspark Minder dicht model Min. 660, max. 720 woningen Meer publieke ruimte Woningen dichter op elkaar 6

11 Voorzieningen Opgave Nieuw stedelijk zwemcomplex Vervanging sporthal Schuilenburg Kansen voor voorzieningencluster rond sportcomplex Kansen voor de buurteconomie Uitgangspunten Zwembad en sporthal gecombineerd Bijkomende voorzieningen in de buurt van het zwembad Speelpleintjes voor de buurt Voorzieningen Groene Poort Voorzieningenas die doorloopt in beide wijken Liendert en Schuilenburg Relatie met waterwingebied en Hydronterrein 7

12 Voorzieningen Stadspark Voorzieningenplein aan Valleikanaal, gericht naar stadscentrum Relatie met recreatieve groenstrip Verkeer Opgave Verbetering doorstroming Hogeweg Geen sluipverkeer door de wijk Bereikbaarheid en parkeren van sportcomplex en voorzieningen Bereikbaarheid en parkeren van nieuwe woningen Uitgangspunten Ongelijkvloerse kruising Hogeweg Geen extra verkeer door Liendert Bewoners parkeren in nieuwbouw Bezoekers parkeren in de straat Gewijzigde parkeernorm van de gemeente 8

13 Verkeer Groen Poort - Sportcomplex dichter bij kruising Operaweg en bushalte - Geen doodlopende straten - Zwembad direct ontsloten aan Hogeweg Stadspark - Sportcomplex dichter bij binnenstad - Twee doodlopende straten - Verkeer zwembad verder het gebied in Milieu en Groen Opgave Ecologische zone Valleikanaal Modellen (moeten) voldoen aan normering luchtkwaliteit en geluid Normering externe veiligheid Uitgangspunten Geen bebouwing in Waterwingebied Geen bebouwing in A28 oksel Mogelijk behoud bomen Hogeweg Groen buurtplein Schuilenburg Mogelijkheid tot ecologische verbindingen Waterwingebied 9

14 Milieu en Groen Groene Poort Groenstrip tussen nieuwbouw en Liendert Scoort minder op luchtkwaliteit wegens smaller wegprofiel Meer woningen geluidsbelast Milieu en Groen Stadspark Brede groene recreatieve parkstrip Meer afstand van woningen tot Hogeweg is beter voor luchtkwaliteit en geluid Goed groenbeheer noodzakelijk 10

15 Stedenbouw Groene poort Opeenvolging van karakters Symmetrische groene allee Sportcomplex aan de entree van de stad Wijken aan elkaar gehecht Landmark aan de Operaweg en torencompositie aan Valleikanaal Flexibel, kan diversiteit aan Stedenbouw Stadspark Continue groenstrip tussen wijken Asymmetrisch profiel Sportcomplex in recreatieve groenstrip aan Valleikanaal Landmarks aan Valleikanaal en Waterwingebied Formeel, gebouwen zijn beeldbepalend 11

16 Onderzoeken Milieu Onderzoeken op hoofdlijnen (vergelijking modellen) MER volgt voor 1 plan Verkeer Luchtkwaliteit Geluid Externe veiligheid Flora en fauna Resultaten stadsbrede consultatie 174 reacties, voorkeur voor Stadspark Voordelen Groene Poort: Mooie entree Bereikbaarheid zwembad en ligging Meer keuze woningen Meer voorzieningen Torens Valleikanaal Financiële haalbaarheid 12

17 Resultaten stadsbrede consultatie 174 reacties, voorkeur voor Stadspark Voordelen Stadspark: Hoeveelheid groen Aansluiting waterwingebied Park aan de kant van Liendert Groene stadsentree Ligging zwembad en park Hoe nu verder Besluitvorming Raad Eind 2008: 1 stedenbouwkundig PVE inclusief ontwerp-en bestemmingsplan - verkaveling - programma - architectuur - inrichting openbare ruimte - (collectief) particulier opdrachtgeverschap - levensloopbestendig wonen - eventuele faunapassage - planning en fasering - enzovoorts Eind 2010 start bouw 2011 / 2012 eerste oplevering 13

18 Conclusie B&W kiest voor Groene Poort Eerst bouwen dan slopen waardoor bewoners niet 2x hoeven te verhuizen Meer sociale huurwoningen Meer eengezinswoningen Betere stedelijke invulling; ambitie is hoog stedelijke allure Betere plek zwembad en voorzieningen Financieel haalbaar Samenwerking de Alliantie Gebiedsontwikkeling voor rekening en risico Verwerft gronden, maakt bouwrijp Gemeente Zorgt voor Hogeweg en zwembad/sporthal Draagt door subsidie bij aan grondexploitatie 14

19 Besluitenlijst De Ronde datum: 6 mei 2008 van tot uur vergaderruimte: Raadzaal (1.02) aantal bezoekers: 27 Titel Amersfoort Vernieuwt : Hogeweg Reg.nr Van College van B&W Soort verslag besluitenlijst Doel activiteit Informatie Soort activiteit Presentatie Voorstel Van de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de inhoudelijke presentatie van de twee stedenbouwkundige modellen. Vervolgens is er gelegenheid om vragen te stellen aan de leden van de participatiegroep. Voorzitter Secretaris Notulist Aanwezig Raadsleden/buitengewoonfractieleden Inspreker(s) Van Rooijen Van de Meerendonk - Van den Berg (JA), Van Berkum-Admiraal (CU), Van Garderen (CDA), Groeneveld (SP), Kesler (GL), Van Muilekom (PvdA), Smit (BPA), Van Wijngaarden (VVD) Portefeuillehouder Opsteller Portefeuillehouder Projectleider Hekman Ramsoender Hekman Dekker Namens de participatiegroep hebben de heren Hofland en De Lange een presentatie gegeven over het proces en de nu voorliggende modellen. Zij zijn met name ingegaan op de nu nog resterende pijnpunten. Advies van de participatiegroep aan de raad is om nu nog niet te kiezen voor een van de twee modellen, maar om de goede elementen uit beide modellen te combineren. De raad zou een nieuwe opdracht inclusief financiele kaders moeten formuleren, in de ogen van de participatiegroep. Conclusie voorzitter Dit onderwerp is voor nu voldoende informatief besproken. Nog resterende vragen voor het einde van de week aanleveren bij de raadsgriffie. De sheets van de gehouden presentaties zullen naar de raadsleden worden gestuurd. in De Ronde ter voorbereiding besluit (20 mei) Toezeggingen / Afspraken Aantekeningen voor verslag Wethouder Hekman zal de gestelde vragen rond 15 mei schriftelijk beanwoorden. Hij zal dan onder meer ingaan op de aantallen woningen (mbt eerst bouwen, dan slopen), parkeren (parkeernormen 1,3 vs 1,6; parkeren bestaande bebouwing), de financien (o.a. de absolute tekorten ipv alleen genoemde relatieve tekort; ook in relatie tot elders genoemde 220/240 miljoen), fase-verschillen en de betekenis ervan, en de verkeersontwikkeling (mogelijk simulatie op Het Plein). # v1 - BESLUITENLIJST DR AMERSFOORT VERNIEUWT: HOGEWEG

20 Participatiegroep Hogewegzone Pijnpunten in de huidige modellen Zwembad Hoogte heeft een sterke invloed op uitzicht (bestaande) bebouwing Locatie Druk op het Waterwingebied Bereikbaarheid vanuit het centrum Hoogte Accenten Te hoog, niet op Amersfoortse schaal Schaduw werking door westerlijke ligging Milieu schade in het Waterwingebied Abrupte overgang van bestaande laagbouw Leefbaarheid Smalle hoge flats, geen galerij Isolatie door flat 1

21 Pijnpunten in huidige modellen - 2 Kwaliteit van het wonen vlak aan de Hogeweg Willen we dove muren en hofjes? Sociale woningen Het aantal Een model inclusief De Hoven was niet bespreekbaar Aantal woningen Opgetrokken naar maximaal aantal om financiële reden Impact op kwaliteit van leven Groen Werken hofjes en gemeenschappelijke tuinen? Weinig eigen tuintjes In Parkmodel geen Ecologische zone Pijnpunten in huidige modellen - 3 Parkeren Factor 1.3 in plaats van De Hoven voorzien nu in het parkeren voor straten/paden buiten het plangebied Sociale (on)veiligheid van gebouwd parkeren Betaald parkeren bij zwembad zal zeker tot parkeeroverlast in wijken leiden Drugs Hostel Blijft de keuze voor de locatie van het hostel overeind gegeven de plannen voor de Hogewegzone? Zwembad, sporthal, kinderen en harddrugs??? Schuilenburg kant erg vol In beide plannen (ten opzichte van de huidige situatie) 2

22 Pijnpunten in huidige modellen - 4 Verkeer Invloed A28 niet mee genomen Weefvak te klein Pijn bij wevers of fietsers De verkeersafwikkeling van en naar het zwembad (ook sluipverkeer/parkeer), en de logistieke oplossing voor de voorzieningen (o.a. bevoorrading van zwembad, sporthal) de uitstoot (luchtkwaliteit) en de gevolgen hiervan voor de omliggende reeds bestaande wijken Financiën De participatiegroep heeft nooit financiële randvoorwaarde mee gekregen, de financiën lijken nu echter wel de keuze te geven Pijn punten in huidige modellen - 5 Reacties uit de wijken Is hier wel wat mee gedaan door het college? Hoe nu verder? Een nieuwe opdracht van de Raad om de goede punten uit de 2 modellen met behulp van de participatiegroep tot één nieuw (financieel) haalbaar model te kneden? De Raad zou dan duidelijke kaders moeten meegeven 3

23 Beantwoording vragen stedenbouwkundige modellen Hogewegzone Tijdens de presentatie in de gemeenteraad op 6 mei 2008 zijn door verschillende raadsleden vragen gesteld over de stedenbouwkundige modellen van de Hogewegzone. Daarnaast zijn er na afloop door de VVD nog aanvullende, specifieke vragen gesteld. Hieronder wordt eerst kort ingegaan op de onderwerpen die in de gemeenteraad aan de orde zijn geweest en vervolgens worden de vragen van de VVD beantwoord (deels overlap met de eerder genoemde onderwerpen). Aantallen woningen: Eerst bouwen dan pas slopen. Aan de noord / Lienderkant van de Hogeweg liggen kansen om eerst woningen toe te voegen, waar mensen heen kunnen verhuizen voordat woningen elders worden gesloopt. Dit geldt in de eerste plaats voor 'de hoven' aan de zuid / Schuilenburgkant waar 162 sociale huurwoningen staan. In het groene poortmodel worden aan de noordkant van de Hogeweg circa 400 woningen gebouwd, waaronder circa 100 eengezinswoningen. In het stadsparkmodel worden aan de noordkant van de Hogeweg circa 340 woningen gebouwd, waaronder circa 70 eengezinswoningen. Naast het verschil in aantallen (totaal circa 60) is met name van belang dat de eengezinswoningen aan de noordkant in het stadsparkmodel een lagere kwaliteit kennen dan de eengezinswoningen in het groenepoortmodel. Deze woningen staan namelijk tussen het park en de zwaluwenstraat. Om te voorkomen dat aan de Liendertkant / zwaluwenstraat een ongewenste achterkantensituatie ontstaat krijgen we hier ook woningen met een eigen entree. De diepte van het blok is echter onvoldoende om ruime eengezinswoningen met een ruime tuin/buitenruimte te maken. er ontstaan daardoor grondgebonden woningen die dicht op elkaar staan en eerder buitenruimten krijgen in de vorm van een balkon. Van alle woningen die in de Hogewegzone worden gerealiseerd, is minimaal 30% sociale huur. Parkeernormen: De huidige parkeernorm is 1,3 parkeerplek per woning (inclusief bezoekersparkeren). Voorgesteld wordt om voor de Hogewegzone minimaal 1,6 parkeerplek per woning (streven is 1,7) aan te houden. Meer parkeerplaatsen dus per woning dan volgens de huidige normen. Naar verwachting zal de nieuwe parkeernorm 1,7 zijn voor woningen tot ,- en 2,0 parkeerplek voor woningen boven de ,-. De voorgestelde parkeernormen leiden tot overbrugbare financiële tekorten. Het toepassen van zwaardere parkeernormen leidt tot zwaardere financiële tekorten. Gezien de samenwerkingsvorm gaat het hierbij om een gezamenlijk probleem waarvoor aanvullende afspraken nodig zijn. Verkeersafwikkeling: Voorafgaand aan de behandeling in de Ronde zal op het Plein de verkeersimulatie worden gepresenteerd en kunnen eventuele vragen worden beantwoord. Faseverschillen: oplevering A28 en Hogeweg De aanleg van de nieuwe toe- en afrit van de Hogeweg op de A28 is gepland vanaf het tweede kwartaal van 2008 tot aan de zomervakantie van 2009, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en de uitvoeringsplanning van de aannemer. De planning voor de geluidwerende voorzieningen voor dit project is als volgt. Verhogen geluidswal Outputweg: 2009 (2008: uitwerking in participatiegroep) Geluidsschermen toe- en afrit: Rijkswaterstaat gaat geluidwerende voorzieningen treffen langs de A28. Dit gebeurt in het kader van de Spoedwet wegverbreding A28 of vanuit wegaanpassingen. De planning hiervoor is: o Start inspraakprocedure (startnotitie): 2008 o Akoestisch onderzoek en vaststellen geluidwerende voorzieningen: 2009 o Aanleg geluidwerende voorzieningen A28: Naar verwachting zal voor het project Hogewegzone in 2010 gestart worden met de uitvoering. Gezien de marge is het niet waarschijnlijk dat hierdoor afstemmingsproblemen ontstaan. Mocht de BEANTWOORDING VRAGEN NAV PRESENTATIE RONDE 6 MEI 2008_v1 1

24 aanpak van de verkeersknoop vertragen, dan betreft het een in de bouwlogistiek op te lossen probleem. Financiering zwembad Bij de behandeling van de Kadernota is er ook een vraag gesteld over de financiering van het zwembad. Volledigheidshalve wordt hieronder het verschil in ramingen toegelicht: De oorspronkelijke (globale) raming dateert van 2004 en bedroeg 19 mln. Deze raming was opgesteld door het bureau Marktplan. Enkele posten daarin werden nog PM geraamd. Onder andere voor de grond. De verwachting was dat de grondprijs goedgemaakt zou kunnen worden uit de opbrengsten aan de Bisschopsweg en/of dat de nieuwe locatie financieel gunstig ingepast zou kunnen worden in de nieuwe grondexploitatie. Inmiddels zijn geactualiseerde ramingen gemaakt door het bureau BBN. Duidelijk was inmiddels dat voor de grond een normale prijs moet worden berekend die niet uit opbrengsten terugverdiend kan worden. Het gaat om Voor diverse PM-posten zijn concrete bedragen opgenomen zoals voor gehandicaptenvoorzieningen, dopingfaciliteiten (verplicht vanwege grote wedstrijden) en dergelijke aanpassingen. Totaal gaat dit om ca En verder zijn de ramingen van 2004 aangepast aan het huidige prijspeil. Totaal komt de raming van de kosten daarmee nu uit op 21,9 mln. Vragen VVD 1. In de Besluitenlijst van B&W van staat bij punt 4.3 vermeld: "Instemmen met voor de Hogeweg toepassen van de huidige parkeernormen met een opslag en deze normen voor de Hogewegzone opnemen in de parkeerverordening". Om welke norm (cijfer) gaat het hier concreet? > De huidige parkeernorm is 1,3 parkeerplek per woning (inclusief bezoekersparkeren). Voorgesteld wordt om voor de Hogewegzone minimaal 1,6 parkeerplek per woning (streven is 1,7) aan te houden. 2. Wat betreft de 174 inspraakreacties wil de VVD per model graag een top 5 ontvangen van de meest genoemde positieve punten en negatieve punten, waarbij tevens de aantallen vermeld worden (hoe vaak een punt door de insprekers is genoemd). Dit om te kunnen bepalen wat de insprekers per model de meest essentiële positieve en nadelige elementen vinden. In de Afwegingsnotitie lijkt in paragraaf 5.4 namelijk een soort willekeurige opsomming gegeven te zijn. > In de Afwegingsnotitie worden enkele eigenschappen genoemd met de bedoeling om een impressie te geven van de redenen waarom men kiest voor het ene of het andere model. Hieronder de top 5 van genoemde positieve en negatieve eigenschappen voor beide modellen. Gerealiseerd dient te worden dat per persoon soms meerdere eigenschappen worden genoemd. Daarnaast zijn er die een voorkeur hebben voor het ene model, maar ook goede eigenschappen benoemen voor het andere model. Stadspark Positieve eigenschappen 1 Groen 65x genoemd 2 Het open, ruimere karakter 31x 3 De relatie met het waterwingebied 8x 4 Locatie zwembad 7x 5 Minder woningen 5x Negatieve eigenschappen 1 Locatie zwembad 32x genoemd 2 Hoge torens 27x 3 Te versnipperd groen / niet echt een volwaardig park 11x 4 De woontorens bij het waterwingebied 9x 5 Overlast (hangjongeren, drugsgebruikers) 8x BEANTWOORDING VRAGEN NAV PRESENTATIE RONDE 6 MEI 2008_v1 2

25 Groene Poort Positieve eigenschappen 1 Locatie zwembad 22x genoemd 2 Groen 15x 3 (Variatie in) woningaanbod 12x 4 Torens bij Valleikanaal 10x 5 Hogere woningaantal 8x Negatieve eigenschappen 1 Te veel woningen / te vol 37x genoemd 2 Hoogbouw 35x 3 Weinig groen 15x 4 Locatie zwembad 13x 5 Verkeer (toename) 8x 3. In bijlage 1 bij het verslag van de 13e participatieavond van 4 februari 2008 schijft het College op pagina 6 in de 2e alinea: "Om te komen tot een keuze voor (een zwembad aan) de locatie Hogeweg heeft een verkenning plaatsgevonden naar tal van locaties en/of varianten. Daarbij zijn onder meer alternatieve opties als een groot zwembad in Vathorst of het handhaven van het bestaande Sportfondsenbad aan de orde gekomen. Uiteindelijk is door de gemeenteraad (juni 2005) om inhoudelijke, stedenbouwkundige en financiële overwegingen een keuze gemaakt voor de Hogeweg". De VVD heeft inmiddels begrepen dat zowel de financiële als stedenbouwkundige overwegingen van destijds niet meer (als zodanig) van toepassing zijn. Kan het College hier een reactie op geven? En kan het College een (globaal) overzicht geven van scenario's (namelijk de (on)mogelijkheden + vooren nadelen) wanneer er gekozen zou worden voor alternatieven: (1) een kleiner zwembad aan de Hogeweg en een groter zwembad in Vathorst, (2) geen zwembad aan de Hogeweg maar wel op de huidige Sportfondsenlocatie of (3) geen zwembad aan de Hogeweg maar wel op het Elizabethterrein. De inhoudelijke, stedenbouwkundige en financiële overwegingen van destijds zijn nog steeds van toepassing. Voor wat betreft de drie scenario s: 1. De Hogeweg is een belangrijke entree van de stad welke een stedelijke herwaardering waard is en nodig heeft. Een mix van woningen en belangrijke stedelijke voorzieningen levert daaraan een positieve bijdrage. Het verdient ook de voorkeur grote publieksaantrekkende stedelijke voorzieningen zo centraal mogelijk in de stad te situeren. Het Vathorstbad heeft veel meer de functie van een wijkvoorziening. De Hogeweg-locatie is per fiets en openbaar vervoer voor alle bewoners goed bereikbaar. Een mogelijke combinatie van IJsbaan met een groot stedelijk zwembad valt op de locatie De Velden in Vathorst nauwelijks te realiseren, het zal ten koste gaan van andere voorgestane ontwikkelingen op deze locatie. 2. Een nieuw zwembad op de locatie Bisschopsweg heeft als groot nadeel dat er tijdelijk elders zwemcapaciteit gevonden moet worden om tijdelijk het gebruik van het huidige Sportfondsenbad te compenseren. Dat kost aanzienlijke extra middelen. En een tijdelijke capaciteit elders is in de gemeente maar ook niet in de regio voor handen. 3. Een zwembad op het Elisabethterrein is niet te verenigen met de budgetneutrale ontwikkeling van de ziekenhuislocaties. Als toevoeging aan het programma betekent dat dit ten koste gaat van het groen en dat is in tegenstelling tot het streven van de gemeente om het oppervlak openbaar groen hier te vergroten. 4. In de Afwegingsnotitie wordt in paragraaf gesproken over een investering van 220 tot 240 miljoen euro. Tevens wordt er in paragraaf vermeld dat beide modellen een tekort kennen, maar dat het tekort bij het Stadspark ongeveer 6 miljoen groter is (het relatieve tekort is dus 6 miljoen). De VVD wil nu graag weten hoe groot voor beide modellen de absolute tekorten zijn? > De totale investering ligt tussen de 215 en 235 miljoen euro. In de Afwegingsnotitie wordt niet de juiste, meest actuele cijfers, genoemd. In het Raadsvoorstel staan wel de juiste investeringen. In het onderstaande overzicht zijn de tekorten en de dekking voor beide modellen op hoofdlijnen weergegeven. BEANTWOORDING VRAGEN NAV PRESENTATIE RONDE 6 MEI 2008_v1 3

26 In miljoenen euro s Groene Poort Stadspark Totaal investeringen Alliantie (Vastgoed en -gebiedsexploitatie) Totaal geraamde investeringen gemeente Zwembad (22 miljoen) Aanpassing Hogeweg (9 miljoen) Totale kosten Alliantie en gemeente Totaal geraamde opbrengsten (inclusief bijdragen gemeente) Totaal tekort 7 13 Voor rekening Alliantie 7 7 Voor rekening Gemeente 0 6 Saldo tekort 0 Circa 6 Het absolute tekort voor het Groene Poort model is dus 7 miljoen, voor het Stadspark is dit 13 miljoen euro. 5. In de Besluitenlijst van B&W van staat bij punt 4.4 vermeld: "Instemmen met voorgestelde financiële afspraken en dekkingsvoorstellen". De VVD wil graag inzage hebben in deze financiële afspraken en dekkingsvoorstellen. > In het overzicht bij de beantwoording van de vorige vraag zijn de tekorten en de dekking voor beide modellen op hoofdlijnen weergegeven. De exploitatie van Stadsentree Groene Poort laat een tekort zien, die ten laste van de Alliantie komt. Voor het extra tekort dat ontstaat door het verminderd aantal woningen in het Stadsparkmodel zijn momenteel geen dekkingsmiddelen beschikbaar. FINANCIËLE RISICO S GEMEENTE Model Groene Poort Projectonderdelen Investeringen gemeente (in miljoenen euro s) Bijdrage gemeente minimaal 3 (subsidies) Dekking te ontvangen subsidies. Risico De bijdrage van 3 miljoen is gebaseerd op te verwachten EFRO, Map en mogelijk overige subsidie. Deze zijn aangevraagd voor extra kwaliteit openbare ruimte, bereikbaarheid, kwaliteit woningbouw en zwembad. Bijdrage circa 250 parkeerplaatsen (5.000, -- per sociale woning) Infrastructuur Hogeweg Nog niet zeker, risico voor de gemeente 1,25 ISV gelden Dit moet wel een bijdrage leveren aan de ISV doelstellingen 9 RSVbereikbaarheid Totaal De aanbesteding is een risico voor de gemeente De beschreven gemeentelijke investeringen beschreven tekort bij Stadsentree Groene Poort geldt ook voor het model Stadspark. Het model Stadspark bevat ca. 140 woningen minder. Met name hierdoor loopt het tekort met ca. 6 miljoen extra op. Bovendien kan hierdoor niet meer het afgesproken woningbouwprogramma voor Amersfoort Vernieuwt breed worden gerealiseerd of er moet meer in AV wijken worden gebouwd. In het kader van de Samenwerkingsagenda kan BEANTWOORDING VRAGEN NAV PRESENTATIE RONDE 6 MEI 2008_v1 4

27 de gemeente rekenen op een bijdrage van 5.000,-- per toegevoegde woningen. Wanneer gekozen wordt voor het model Stadspark dan ontvangt de gemeente ook een lagere bijdrage van de provincie Utrecht. Model Stadspark Projectonderdelen Investeringen gemeente (in miljoenen euro s) Bijdrage gemeente minimaal 3 (subsidies) Dekking te ontvangen subsidies. Risico De bijdrage van 3 miljoen is gebaseerd op te verwachten EFRO, Map en mogelijk overige subsidie. Deze zijn aangevraagd voor extra kwaliteit openbare ruimte, bereikbaarheid, kwaliteit woningbouw en zwembad. Bijdrage circa 210 parkeerplaatsen (5.000, -- per sociale woning) Infrastructuur Hogeweg Extra tekort vanwege minder woningen en meer groen Compensatie woningen aan Alliantie Nog niet zeker, risico voor de gemeente 1,05 ISV gelden Dit moet wel een bijdrage leveren aan de ISV doelstellingen 9 RSVbereikbaarheid De aanbesteding is een risico voor de gemeente circa 6 Deze kosten Hier zijn nog geen komen ten dekkingsmogelijkheden voor laste van de gemeente 140 woningen Meer woningen - ongewenste verdichting in de AV in de AV wijken wijken; - groene saldoregeling komt onder druk te staan. Minder subsidie provincie Totaal 19, 55 miljoen woningen 0,5 Als gevolg van minder woningen zal de gemeente mogelijk minder subsidie van de provincie ontvangen 6. In de Besluitenlijst van B&W van staat bij punt 4.5 vermeld: "Instemmen met de beschreven samenwerkingsvorm en het uitwerken daarvan in een intentie- en samenwerkingsovereenkomst met de Alliantie". De VVD wil graag inzage hebben in deze beschreven samenwerkingsvorm. De hoofdgedachte is dat de Hogewegzone op rekening en risico door de Alliantie wordt ontwikkeld binnen de kaders van het Stedenbouwkundige Programma van Eisen dat nog opgesteld moet worden. De samenwerkingsvorm en de financiële afspraken zullen ter zijner tijd worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Voor de voorgenomen samenwerkingsvorm is de volgende richting met de Alliantie besproken: De Hogewegzone wordt met uitzondering van de hoofdinfrastructuur van de Hogeweg en het zwembad en bijbehorende voorzieningen (sporthal) - op rekening en risico van de Alliantie ontwikkeld. De gemeente draagt het (financiële) risico voor de benodigde aanpassingen van de Hogeweg en de realisatie van het zwembad (inclusief de nieuwe sporthal) en het parkeren. De Alliantie gaat de benodigde gronden verwerven en bouwrijp maken. De gemeente brengt de sporthal Schuilenburg in bij de Alliantie tegen een afgesproken bedrag. Hiermee kan de gemeente een nieuwe sporthal bouwen. Daarbij is afgesproken dat er geen grondkosten worden gerekend voor de nieuwe sporthal. De gemeente draagt zorg voor het inbrengen van een subsidiebedrag van 3 miljoen euro in de grondexploitatie. BEANTWOORDING VRAGEN NAV PRESENTATIE RONDE 6 MEI 2008_v1 5

28 De Alliantie is vrij in het vaststellen van de verkoopprijzen van de vrije sector koopwoningen en markthuurwoningen in dit gebied, waarbij minimaal 30% van de nieuwe woningen in de sociale huursector wordt gerealiseerd. De Alliantie zal binnen de Hogewegzone een parkeernorm van 1,3 parkeerplek per woning op uitgeefbaar terrein en minimaal 0,3 (streven is 0,4) parkeerplaats per woning op maaiveldniveau in het openbaar gebied realiseren. 7. In bijlage 1 bij het verslag van de 13e participatieavond van 4 februari 2008 beschijft het College op pagina 1 en 2 de, ten behoeve van de A28-doorstroming, te treffen maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Welke van deze maatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en welke onder die van de provincie? Hoe zien de kostenramingen van deze maatregelen er uit en waar in de Kadernota/ Begroting zijn deze bedragen terug te vinden? Of zijn deze reeds opgenomen in het totaal te investeren bedrag van 220 tot 240 miljoen euro waarbij uitgegaan wordt van budgetneutraliteit? Korte termijn: De geplande reconstructie van de Hogeweg-knoop (in 2008): gemeente, binnen reconstructieproject Aanpassen verkeersregelinstallaties: gemeente en rijkswaterstaat, aanpassen verkeerslichten is onderdeel van reconstructieproject Middellange termijn Aanleg van een extra rijstrook in noordelijke richting op de A28: Rijkswaterstaat. Extra rijstrook in zuidelijke richting: Rijkswaterstaat. Langere termijn Structurele capaciteitsuitbreiding op snelwegen A1, A27 en A28 en de reconstructie van knooppunt Hoevelaken komt voor rekening van Rijkswaterstaat. Overige maatregelen vallen onder de Bestuursovereenkomst Bereikbaarheid regio Utrecht. 8. Enkele maanden geleden heeft Koos Koolstra namens de Alliantie een presentatie aan de Raad gegeven over de invulling van eerst bouwen dan slopen. Uit deze presentatie bleek onder andere dat er in deze context voor Amersfoort Vernieuwt (Randenbroek-Schuilenburg en Liendert- Rustenburg) 400 woningen gebouwd moeten worden aan de Liendertse zijde van de Hogewegzone. De VVD wil graag weten hoe deze bouwopgave zich verhoudt tot de beide modellen? M.a.w. in welke mate (aantallen) voldoen beide modellen aan deze opgave? > In het groene poortmodel worden aan de noordkant van de Hogeweg circa 400 woningen gebouwd, waaronder circa 100 eengezinswoningen. In het stadsparkmodel worden aan de noordkant van de Hogeweg circa 340 woningen gebouwd, waaronder circa 70 eengezinswoningen. 9. In de afwegingsnotitie wordt in het kader dat is weergegeven in paragraaf bij Stadspark vermeld: "Het lagere aantal (woningen) zal leiden tot verdichting elders in de stad". Houdt deze verdichting verband met de AV-bouwopgave van 400 woningen in voorgaande vraag? Tevens verneemt de VVD graag van het College wat de beoogde verdichting betekent qua aantallen, locatie(s) en planning? > In het kader van Amersfoort Vernieuwt is met de Alliantie afgesproken dat in de Amersfoort Vernieuwt wijken nieuwe woningen gebouwd wordt. Hierbij zijn 800 woningen opgenomen voor de Hogewegzone. Bij keuze voor het Stadspark zal elders in de Amersfoort Vernieuwt wijken 140 woningen extra gebouwd dienen te worden. Daarnaast heeft Amersfoort Vernieuwt nog andere doelstellingen die gebaat zijn bij een hoog woningaantal, zoals eerst bouwen dan slopen, doorstroming mogelijk maken en meer levensloopbestendig woningen. 10. Tijdens de inspraakavonden in de wijken zijn maquettes van beide modellen getoond. De Participatiegroep heeft onder andere aangegeven, dat de relatieve hoogte van de woontorens onjuist (te laag) was en dat hierdoor een vertekend beeld van de beide modellen kan ontstaan. Is het mogelijk om voorafgaand aan de Ronde op 20 mei beide maquettes op de Vide van het Stadhuis te tonen en hierbij woontorens te plaatsen met de juiste relatieve hoogte? BEANTWOORDING VRAGEN NAV PRESENTATIE RONDE 6 MEI 2008_v1 6

29 > In beide maquettes zijn de minimale hoogtes aangegeven. Na besluitvorming in de raad voor een voorkeursmodel, zal in een later stadium de definitieve hoogtes worden bepaald (in het bestemmingsplan). 11. In de bijlage bij het verslag van de bijeenkomst van de 13e Participatieavond op 4 februari 2008 staat op pagina 2 in het 5e tekstblok (in een onduidelijke zinsconstructie) vermeld: Uit recent uitgevoerd onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit in 2010 en daarna, rekening houdend met de meest ongunstig aangenomen congestie op de rijksweg A28, langs de Hogeweg geen overschrijdingen voor stikstofdioxide en fijn stof laat zien tussen de op-afrit Hogeweg en het Valleikanaal dat deze overschrijdingen in 2020 overal zijn verdwenen. De VVD vraagt zich af of er nu wel of niet sprake is van verwachte overschrijdingen van normen voor de luchtkwaliteit. > Bovenstaande tekst is onbedoeld onduidelijk. Uit het onderzoek is gebleken, dat voor het gedeelte van het plangebied waar gebouwd wordt er geen overschrijding is in 2010 of daarna. Dit is het gedeelte tussen de op- en afrit van de A28 en het Valleikanaal. Bij de snelweg zelf is er in 2010 wel sprake van een overschrijding. In 2020 is deze overschrijding verdwenen. Deze overschrijding is niet relevant voor de ontwikkeling van de Hogewegzone, aangezien in dit gedeelte niet gebouwd wordt. 12. Tevens wil de VVD graag weten wat het College impliceert met de zin die volgt op de hierboven vermelde zin: Mocht desondanks in de tussenliggende jaren niettemin sprake zijn van onvoorziene overschrijdingen of toenames, dan kan, vanwege de NSL-status van het project toch gebouwd worden. Wat omvat deze NSL-status? En is het College voornemens toch te gaan bouwen bij overschrijdingen van de normen? > NSL staat voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. In gebieden waar de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (zogenoemde overschrijdingsgebieden) gaan overheden in gebiedsgerichte programma's de luchtkwaliteit verbeteren. Het NSL is een bundeling van alle gebiedsgerichte programma's en alle rijksmaatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het NSL bevat alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit verslechteren. Het is een soort balans. Links op de balans staan alle maatregelen die het Rijk, provincies en gemeenten vanaf 1 januari 2005 nemen om de luchtkwaliteit in een gebied te verbeteren. Rechts alle grote ruimtelijke activiteiten in het gebied waarover de overheden de komende vijf jaar een besluit willen nemen. Het betreft dan ruimtelijke, verkeers- en infrastructurele besluiten en vergunningen voor industriële installaties. Ook projecten met strategische nationale ruimtelijke doelen kunnen onder dit programma vallen. De balans helt over naar links: de positieve effecten (maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren) moeten de negatieve effecten (ruimtelijke projecten die de luchtkwaliteit verslechteren) ruimschoots overtreffen. Het Rijk coördineert het nationale programma. Het Rijk maakt met provincies en gemeenten afspraken over toetsbare resultaten; in de NSL-gebieden moeten de normen voor luchtkwaliteit in principe worden gehaald. De overheden kunnen op die resultaten worden afgerekend. Voor de Hogewegzone is momenteel een globaal onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen overschrijding is (zie voorgaande vraag). In het kader van de MER zal de luchtkwaliteit nader worden onderzocht. Mocht gebruik gemaakt moeten worden van de NSL-status, dan zal het College op basis van alle dan beschikbare gegevens de eindafweging maken of hiervan gebruik gemaakt wordt. 13. In de Afwegingsnotitie staat in paragraaf vermeld dat de beheerkosten van het model Stadspark hoger zullen zijn dan de beheerkosten van het model Groene Poort. De VVD wil graag weten hoe hoog voor beide modellen de globale beheerkosten zullen worden. Als er in de loop der jaren toe of afnames in deze bedragen zijn te verwachten, zouden we dit ook graag vermeld zien. > In de onderstaande overzichten zijn de jaarlijkse beheerkosten per voorziening voor beide modellen weergegeven (bedragen x 1000 euro). BEANTWOORDING VRAGEN NAV PRESENTATIE RONDE 6 MEI 2008_v1 7

30 Model Stadspark Onderdeel Areaal Eenheid Kosten per jaar ( x 1000,=) Wegen m2 56 Water/ecologische zone m2 1 Groen m2 108 Meubilair m2 113 Openbare Verlichting 173 stuks 38 VRI 1 stuks 27 Totaal 343 Model Groene Poort Onderdeel Areaal Eenheid Kosten per jaar ( x 1000,=) Wegen m2 66 Water/ecologische zone m2 1 Groen m2 83 Meubilair m2 87 Openbare Verlichting 183 stuks 40 VRI 1 stuks 27 Totaal In paragraaf wordt tevens vermeld dat bij het model Groene Poort de waterberging nog een aandachtspunt is. Wat betekent dit concreet en welke (financiële) maatregelen zijn nodig om de waterberging geen aandachtspunt meer te laten zijn? > Om wateroverlast (in de toekomst) te voorkomen is de regel dat situaties voor wat betreft het vasthouden van water in een plan gebied niet verslechterd mag worden ten opzichte van de huidige situatie. Het plangebied Hogeweg is in de huidige situatie vrijwel onverhard. In de nieuwe situatie wordt een groot deel verhard (dakvlakken en verharding), waardoor het regenwater vrijwel direct tot afstroming komt. Dit verhoogt in geval van piekbuien de belasting op het Valleikanaal en vervolgens De Eem. Om die versnelde afvoer van regenwater te voorkomen moet de toename van verharding in het plangebied worden gecompenseerd. Bij voorkeur gebeurt dit door de aanleg van oppervlaktewater van ongeveer 10 % van de toename van het verhard oppervlak. Eventueel kan gekozen worden voor alternatieve vormen van waterberging, b.v. ondergronds. Bij de kostenberekeningen van beide modellen is hier rekening meegehouden. BEANTWOORDING VRAGEN NAV PRESENTATIE RONDE 6 MEI 2008_v1 8

31 Afwegingsnotitie Hogewegzone 23 april 08

32 Inhoud 1. Inleiding Achtergrond Doel afwegingsnotitie Inhoud 3 2. Hogewegzone en Amersfoort Vernieuwt Toegevoegde waarde van de Hogewegzone Het proces tot nu toe 5 3. De stedenbouwkundige modellen Stedenbouwkundige analyse en ontwerpmatig onderzoek De Groene Poort Het Stadspark Samenvattend Beoordeling en advies Inleiding Stedenbouw: de Hogeweg als stadsentree Wonen Voorzieningen Verkeer en ontsluiting Milieu Beheeraspecten Financiële haalbaarheid Samenvattend Participatie Het gelopen proces Evaluatie modellen en proces door de participatiegroep Evaluatie Hogewegzone stadsbrede consultatie De binnengekomen reacties Vervolgtraject Participatie in het vervolgtraject Uitwerking participatie vervolgfase Eerder opgedane ervaring en expertise participatiegroep Bijlagen 49 # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

33 1. Inleiding 1.1 Achtergrond De Hogewegzone is één van de drie gebieden waarvoor in het kader van Amersfoort Vernieuwt een ontwikkelingsplan wordt uitgewerkt. Het gebied ligt tussen de wijken Liendert/Rustenburg en Randenbroek/Schuilenburg en biedt door het realiseren van woningen en voorzieningen kansen voor de opwaardering van deze wijken. Het biedt ook kansen voor het opwaarderen van één van de belangrijkste entrees naar de stad. Op 23 mei 2006 is de Startnotitie voor de Hogewegzone in de gemeenteraad behandeld. In deze Startnotitie zijn de uitgangspunten vastgelegd, op basis waarvan de projectgroep is gestart met de uitwerking van twee stedenbouwkundige modellen voor het gebied. Bij deze uitwerking is een brede participatiegroep van bewoners en andere belanghebbenden betrokken geweest. In de Startnotitie worden de volgende ambities genoemd: Ingezet wordt op een Stadsentree met allure; Een optimale verkeerskundige doorstroming op de Hogeweg; Het woonprogramma gaat uit van een stedelijk woonmilieu met een zo hoog mogelijke dichtheid. Daarmee wordt het principe van eerst vervangend bouwen, dan pas slopen ook gewaarborgd; De kwaliteit van de bebouwing zal hoog zijn. Het zwembad wordt een blikvanger bij de entree van de stad. Uit de behandeling in de gemeenteraad kwamen onder meer de volgende aandachtspunten: Over hoge dichtheid wordt wisselend gedacht (minimaal twee varianten worden uitgewerkt). De verkeerskundige doorstroming van de Hogeweg moet verbeteren. Geen (woon)bebouwing in het waterwingebied. 1.2 Doel afwegingsnotitie Voor Amersfoort Vernieuwt is het volgende traject afgesproken. Allereerst is een plan van aanpak geschreven, daarna volgden de Startnotities van de verschillende wijken/gebieden. Voordat uiteindelijk voor deze wijken/gebieden een ontwikkelingsplan voor de komende jaren wordt opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd, wordt eerst een afwegingsnotitie uitgewerkt. In deze afwegingsnotitie wordt de weerslag gegeven van de discussie tot dit moment en worden twee mogelijke modellen gepresenteerd als invulling voor de Hogewegzone. De afwegingsnotitie dient houvast te geven in de besluitvorming om te komen tot een voorkeursmodel. Het voorkeursmodel wordt dan in de volgende fase uitgewerkt in het ontwikkelingsplan c.q. stedenbouwkundig programma van eisen en is de basis voor de ruimtelijk planologische procedures. 1.3 Inhoud De inhoud van deze afwegingsnotitie is op hoofdlijnen als volgt. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 kort het kader geschetst en ingegaan op het proces vanaf de zomer van In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de twee stedenbouwkundige modellen. Deze twee modellen worden in hoofdstuk 4 beoordeeld op een aantal inhoudelijke criteria. In hoofdstuk 5 geven we een korte beschrijving van het participatietraject in de afgelopen fase. Tevens schetsen we op hoofdlijnen een aantal standpunten en conclusies vanuit dat traject. In de bijlage zijn alle verslagen van de participatiebijeenkomsten en reacties vanuit de stadsconsultatie gevoegd. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

34 In hoofdstuk 6 gaan we in op het vervolgtraject om te komen tot een stedenbouwkundig programma van eisen. Hierin wordt ook onze visie op de participatie in die fase beschreven. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

35 2. Hogewegzone en Amersfoort Vernieuwt 2.1 Toegevoegde waarde van de Hogewegzone Zoals in de inleiding al beschreven is, maakt de Hogewegzone deel uit van Amersfoort Vernieuwt. We willen dat het in elke wijk prettig wonen is, maar in een aantal Amersfoortse wijken staat dat woonplezier onder druk. Het woningaanbod is eenzijdig, bewoners ervaren overlast en voelen zich onveilig. De betrokkenheid bij de buurt is beperkt en de sociaal-economische positie van de bewoners is gemiddeld zwakker dan in de rest van de stad. De wijken hebben geen goed imago; bewoners verhuizen meer dan gemiddeld hun wijk uit. Met Amersfoort Vernieuwt willen we deze situatie verbeteren. We willen dat de wijken weer vitaal zijn, zodat mensen hier prettig leven en kansen hebben. Kans op ontwikkeling, op werk, op een goede opleiding, op een betere woning. We willen tevreden bewoners, trots op hun woning en hun buurt. In de ontwikkelingsplannen voor de wijken staan 6 thema s met ieder een eigen doelstelling centraal: Samenleven: de sociale samenhang bevorderen. Zorgen dat er meer mensen mee (kunnen) doen. Wonen: de differentiatie van het woningaanbod vergroten. Werken: de sociaal-economische positie van bewoners en de wijkeconomie verbeteren. Onderwijs: een ABC-school realiseren in elke wijk. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters verlagen. Leefbaarheid: een veilige, schone en goed onderhouden woonomgeving realiseren. Voorzieningen: het voorzieningenniveau in de wijk op het gebied van detailhandel, zorg en welzijn, sport en spel op peil brengen en houden. Zoals al in de Startnotitie voor de Hogewegzone is aangegeven, kunnen hier kansen worden benut ter verbetering van de leefbaarheid in de aanpalende wijken. Het gaat hierbij om: het toevoegen van nieuwe woningen en woonmilieus; de komst van een nieuw stedelijk zwembad en voorzieningen en met de mogelijkheid om werkgelegenheid te creëren; een betere verbinding tussen de wijken tot stand te brengen; plekken voor ontmoeting, sport en spel te realiseren. We kunnen de wijken bij binnenkomst in de stad een nieuw gezicht geven dat mogelijk op termijn het imago ervan kan verbeteren. 2.2 Het proces tot nu toe Na de behandeling van de Startnotitie in mei 2006 zijn we gestart met de planvorming. We hebben een participatiegroep van bewoners, omwonenden en diverse belangenverenigingen samengesteld; we hebben een projectgroep met medewerkers van de gemeente en de Alliantie opgericht en diverse adviseurs geselecteerd. Voor de ontwikkeling van de stedenbouwkundige modellen is als stedenbouwkundig bureau het ontwerpbureau KCAP uit Rotterdam gekozen. Na de zomer zijn we, met de participatiegroep als adviseur, gestart met de uitwerking van minimaal 2 stedenbouwkundige modellen. Deze modellen en het proces met de participatiegroep worden in de volgende hoofdstukken beschreven. Eind vorig jaar zijn raadsleden uitgenodigd om zich te laten informeren over de stand van zaken van de modellen op dat moment en de wijze waarop het participatieproces verliep. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

36 Tijdens het uitwerken van de modellen hebben we telkens op hoofdlijnen de gevolgen voor luchtkwaliteit, verkeer, financiën e.d. getoetst en mede daarop de planvorming bijgesteld. De 2 modellen die in deze notitie beschreven worden, zijn in de Stuurgroep Amersfoort Vernieuwt en het College behandeld. Hiervoor is het participatieproces voor deze projectfase afgerond met de Twee weken van de Hogeweg. Tijdens deze twee weken zijn de modellen gepresenteerd, waarbij iedere inwoner van de wijken en de stad de gelegenheid heeft gekregen kennis te nemen van de modellen en daarop te reageren. Deze reacties zijn als bijlage bij de afwegingsnotitie opgenomen. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

37 3. De stedenbouwkundige modellen 3.1 Stedenbouwkundige analyse en ontwerpmatig onderzoek De Hogeweg is een belangrijke invalsweg van de A28 naar het stadscentrum. Tussen A28 en Valleikanaal bevindt zich langs deze route het projectgebied Hogeweg, dat de ambitie heeft deze stadsentree allure te geven. De stadsentree zet zich door tussen Valleikanaal en centrum waar het straatprofiel smaller wordt en de aangrenzende bebouwing bestaat uit relatief kleine stadsvilla s. Het plan dient rekening te houden met deze overgang in de stadsentree als geheel. Het plangebied Hogeweg kan geïnterpreteerd worden als een opeenvolging van gebieden met een uiteenlopend ruimtelijk karakter. Het plangebied kan daardoor opgedeeld worden in een aantal deelgebieden met specifieke stedenbouwkundige eigenschappen die een aanpak op maat behoeven. We geven kort aan welke potenties voor deze deelgebieden en aanbevelingen voor omliggende gebieden uit analyse en modellenonderzoek naar voor kwamen. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

38 Snelwegoksel Tussen de kruispunten met de afritten van de A28 wordt de Hogeweg gekenmerkt door een snelweglandschap met brede asfaltstroken, een snelwegviaduct en een korte opeenvolging van drukke kruispunten. De ruimte wordt gedomineerd door het autoverkeer en een aarde geluidswal die de aangrenzende wijk Rustenburg van de Hogeweg scheidt. Aan de zuidzijde van de Hogeweg ligt een geïsoleerd agrarisch gebiedje met groen karakter, enkele bedrijfsloodsen en woningen die zijn ingesloten tussen de taluds van de snelweg en zijn afritten. Binnen het plangebied kreeg deze locatie de werknaam Snelwegoksel : een zichtlocatie die veel potentie heeft en beeldbepalend is bij de inrit van Amersfoort, maar die zich vanwege de geluids- en milieubelasting niet leent voor een woonprogramma. In het modellenonderzoek is overwogen het zwembad hier te plaatsen als icoon, goed zichtbaar vanaf de A28. Uit verkeersonderzoek bleek echter dat de bereikbaarheid voor auto s moeilijk is door de al drukke opeenvolging van kruispunten en de beperkte mogelijkheid tot uitbereiding van de infrastructuur vanwege de beperkte breedte van het A28 viaduct. De locatie is ook verafgelegen van de binnenstad en moeilijk per fiets bereikbaar. Ook zorgt het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A28 voor een hoog groepsrisico waardoor de locatie zich niet leent voor programma s met een grote concentratie van mensen. Een andere overwogen invulling is recreatief en/of ecologisch groen, maar omdat de gronden nog moeten verworven worden is deze optie niet financieel haalbaar. Mogelijk leent deze zichtlocatie zich voor markante kantoorgebouwen, maar omdat er al een ruim aanbod bestaat van kantoorlocaties binnen Amersfoort is deze potentie niet verder onderzocht. In de twee modellen is bijgevolg geen invulling gegeven aan de snelwegoksel. Waterwingebied Tussen het kruispunt met de A28 oprit en het kruispunt met de Operaweg doorsnijdt de Hogeweg het Waterwingebied. Dit langgerekte groengebied is ca. 150 m breed en 2 km lang en krijgt een bijzondere recreatieve en ecologische waardering. Het maakt onderdeel uit van de Groen Blauwe Structuur binnen Amersfoort. De Hogeweg vormt een barrière tussen het Waterwingebied en de groengordel Randenbroek-Schuilenburg, zowel op recreatief als ecologisch vlak. Via de doorsteek van de Barneveldsebeek bestaat de potentie een doorlopende ecologische en recreatieve route te creëren tussen het Waterwingebied en de Gelderse Vallei. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

39 Al vroeg in het planproces is besloten de kwaliteiten van het Waterwingebied te vrijwaren en er niet te bouwen. Onduidelijk is echter wat de toekomstvisie is voor het Waterwingebied en met welk ambitieniveau de barrière die de Hogeweg vormt moeten worden overbrugd. Ook is onduidelijk of de recreatieve of ecologische potentie van het waterwingebied met de huidige landschappelijke invulling volledig wordt benut en of daartoe een herinrichting moet worden onderzocht. Het ecologische parklandschap wordt gewaardeerd door stiltezoekers, maar er leeft ook een vraag in de wijk voor recreatie en sportvoorzieningen voor jongeren. Daarvoor is een visie nodig over het hele waterwingebied, wat het projectgebied Hogeweg overstijgt. Tot het projectgebied hoort enkel een zone van ca. 230 m ten noorden van de Hogeweg. Niet de zone ten zuiden van de Hogeweg waar het Hydron pompstation ligt. Het pompgebouw aan de Hogeweg is een waardevol monument, maar het achterliggend terrein maakt een verwaarloosde indruk die negatief afstraalt op het omliggende gebied. Het modellenonderzoek heeft voorstellen gedaan om het Hydron terrein bij het groengebied te betrekken door het een publieke functie te geven als park met een educatief centrum rond het thema Water. Zeker in combinatie met een zwembad in de nabijheid kan dit een sterke ecologisch-recreatieve cluster vormen rond Waterwingebied en Hogeweg. Omdat dit niet binnen het plangebied valt is deze potentie niet verder onderzocht, maar het dient aanbeveling dit in de volgende planfase mee te nemen. Ecologisch is het gewenst met een ecoduct of -tunnel beide zijden van de Hogeweg met elkaar te verbinden 1. De ecologische verbinding is vooral bestemd voor kleine dieren en amfibieën, waardoor een kleine wildtunnel de meest planeconomische oplossing vormt. Recreatief zou een ecoduct een meerwaarde kunnen bieden in combinatie met een fietsbrug op een doorgaande fietsroute. Deze ambitie is echter financieel moeilijk haalbaar zonder extra budget en daarom niet in de finale modellen opgenomen. Het dient aanbeveling deze mogelijkheid in combinatie met de budgetten voor Groen Blauwe Structuur in de volgende planfase nader te onderzoeken. Schuilenburg De Operaweg vormt een belangrijke toegangsweg tot de wijk Schuilenburg, gelegen ten zuiden van de Hogeweg. Net als Liendert een naoorlogse wijk, kenmerkt Schuilenburg zich door een functionalistisch stedenbouwkundig concept met grote stempels langs de rand van de wijk. Dit betekent dat er erg veel van dezelfde woningen in dat gebied staan, met dezelfde kwaliteit en dezelfde huurprijzen. In de relatief goedkope woningen, wonen voor een groot deel bewoners met een laag inkomen. Omdat het om relatief goedkope woningen gaat, heeft een groot deel van de bewoners een laag inkomen. 72% van de woningen in de wijk betreft huurwoningen. In de Woonvisie 2006 is aangegeven dat er een verschuiving moet plaatsvinden naar meer koopwoningen. Hiermee worden kansen gecreëerd voor de zogenaamde stijgers in de wijk. Bewoners die een wooncarrière willen maken, kunnen dan voor de wijk behouden blijven. Om deze verschuiving te kunnen bereiken dienen er veranderingen plaats te vinden in de woningvoorraad. Dit kan door verkoop van huurwoningen of door sloop en vervangende nieuwbouw. Het verkopen van huurwoningen is een instrument dat al enige jaren is ingezet en waarvan de mogelijkheden begrensd zijn. 1 Rapport nr Het Waterwin(st)gebied te Amersfoort, Bureau Waardenburg, november 2006 # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

40 Luchtfoto van de wijk Schuilenburg Er is daarom gekeken naar de zwakke plekken in de wijk. Er wordt dan gedoeld op woningen met een slechte kwaliteit, leefbaarheidproblemen en gebrek aan uitstraling. Wanneer Schuilenburg op die manier wordt verkend komen we automatisch bij de portiekflats en een galerijflat aan de noordzijde van de wijk, de zogenaamde Hoven. Het gaat hier om 120 portiekflats en 42 galerijflats. De woningen kenmerken zich door een achterhaald kwaliteitsniveau, een hoge doorstroomsnelheid, erg veel culturele verschillen en veel leefbaarheidproblemen. De leefbaarheidproblemen doen zich in dit gebied significant meer voor dan elders in de wijk. Om tot verandering te komen van het woningaanbod in Schuilenburg is voorzien in de sloop van deze 162 woningen en vervangende nieuwbouw. Met de nieuwbouw wordt een verschuiving bereikt in de woningvoorraad binnen Schuilenburg naar meer koopwoningen en meer variatie. Het gebied van de Hoven kent nu uitsluitend sociale huurwoningen. In de planvorming is voorzien dat de noordzijde van Schuilenburg straks een programma kent in een mix van huur en koopwoningen en in een mix van grondgebonden woningen en meergezins. Het programma moet een perspectief bieden voor bewoners die in de wijk willen blijven wonen, maar wel een kwalitatief betere woning wensen, waarbij een keuze ontstaat uit huren of kopen. In het programma komen ook sociale huur- of koopwoningen. Herhuisvesting behoort tot de mogelijkheden. De ontwikkeling van de Hogeweg biedt daarom een bijzondere kans voor Schuilenburg om de noordzijde van de wijk te herontwikkelen en verandering te realiseren in de uitstralingen van de wijk en in de kwaliteit van het wonen. De grootschaligheid van de flatwoningen aan de rand van Schuilenburg wordt hiermee doorbroken. Dit levert een belangrijke bijdrage aan een ander imago van Schuilenburg. Deze locatie leent zich het best voor woningbouw met publieke ruimte op buurtniveau (speelplekken, buurtparkjes, ). De woningen liggen op korte afstand van de Hogeweg, maar de geluidsoverlast is goed oplosbaar door de oriëntatie van de woningen: de Hogeweg ligt namelijk aan de noordzijde, zodat de zuidzijde geluidsluw is. Een inplanting van woningen dwars en open naar de Hogeweg, zoals bij de Hoven het geval is, is echter ongunstig omdat beide gevels geluidsbelast zijn. Schuilenburg is niet geschikt als zwembadlocatie omdat het plangebied wordt ontsloten door de bestaande woonstraten. Wel ligt er een grote potentie voor de buurt in een nieuw levendig profiel voor de Operaweg met parallelle bebouwing en buurtvoorzieningen in de plinten. Daar kan niet enkel de herontwikkeling van de Hoven aan bijdragen, maar de potentie ligt vooral in de laagbouwstrip tussen Operaweg en Ariaweg, de bejaardenflats en het Operaplein, die dwars liggen op de Operaweg en zich daardoor van de wijkontsluitingsweg afkeren. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

41 In het ontwikkelingsplan Randenbroek Schuilenburg (d.d. 11 december 2007) zijn voorstellen opgenomen voor de herontwikkeling van dit gebied. Binnen de regiegroep Amersfoort Vernieuwt vindt afstemming plaats met de ontwikkeling van de Hogewegzone. Door het wooncomplex de Hoven presenteert Schuilenburg zich niet met allure aan de Hogeweg, wel is er kwaliteit in de bomenrijke groenzone tussen de Hoven en de Hogeweg. In de modellen is deze (grotendeels) behouden. Liendert De meningen over de houten gevel van de flats aan de Spreeuwenstraat lopen uiteen, maar het gebouw heeft wel een duidelijk front naar de Hogeweg. De bebouwing langs de Zwaluwenstraat is te klein of staat dwars op de Hogeweg om echt van een stedenbouwkundig geheel te spreken, het lijkt alsof de randbebouwing van Liendert wacht op een voltooiing, de Zwaluwenstraat is een open einde. Luchtfoto van de wijk Liendert Tussen Liendert en de Hogeweg ligt een strip van ca. 120 m diep met tuinbedrijven, ponyweides, werfjes, loodsen en af en toe een woning. Het heeft een groene uitstraling, maar het karakter heeft meer van een weg in het buitengebied dan van een stadsentree met allure. Het groen is ook niet publiek toegankelijk en wordt vooral gewaardeerd als uitzicht voor de flats van de Spreeuwenstraat. De afmetingen van deze deellocatie bieden veel kansen voor de stad. Het is relatief eenvoudig hier binnenstedelijk te verdichten en woningen toe te voegen. Dit biedt mogelijkheden voor herhuisvesting, waardoor elders in de wijken Liendert en Schuilenburg sloopnieuwbouw of renovatie kan plaatsvinden en doorstroming bevorderd wordt. Daarnaast zorgt het toevoegen van woningen dat het woningaanbod in de wijk meer gedifferentieerd kan worden. Meer differentiatie in het woningaanbod is wenselijk. Bewoners hebben dan meer mogelijkheden om wooncarrière te maken in hun eigen wijk. De schaal van de locatie kan ook benut worden om publiek groen te bieden aan de wijk, met een stedelijk recreatief karakter en met grootstedelijke voorzieningen zoals het zwembad. Deze kansen zijn uitgewerkt in beide modellen. Valleikanaal Het Valleikanaal en de Ringweg vormen een sterke stedelijke structuur binnen Amersfoort. De Hogewegzone zal richtinggevend zijn voor het stedenbouwkundig kader langs het Valleikanaal en de Ringweg. Voor het kanaal is een ecologisch - recreatief project gedefinieerd dat langs de oevers een ecologische verbindingszone tot stand wil brengen. In beide modellen is daar plaats voor gereserveerd. In de vervolgfase is de # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

42 ambitie om de ecologische doelstellingen ook op een kwalitatieve landschappelijke manier vorm te geven, met recreatieve waarde door een wandelpad. De strip van bebouwing langs het Valleikanaal verbijzondert zich. De bebouwing is vaak anders in vorm en programma dan in de achterliggende wijken. Aan de Schuilenburgzijde ligt bijvoorbeeld een sporthal. De hal kent een levendig gebruik, maar binnen een gesloten doos, waardoor het uitzicht over het Valleikanaal niet wordt benut en de wandelroute langs het Valleikanaal niet wordt verlevendigd. De modellen gaan uit van sloop van de sporthal om deze in een sportcluster met het zwembad te herhuisvesten. Ook het tuinbedrijf en de woning aan de Liendertzijde benutten de potentie van het Valleikanaal ondermaats. De stedenbouwkundige modellen gaan uit van een verbijzondering van de bebouwing aan het Valleikanaal. Hierbij wordt getracht ook de structuur van Ringweg en Valleikanaal meer stedelijke allure te geven en meer woningen het kwalitatieve uitzicht over het Valleikanaal te bieden. Ook de oversteek van de Hogeweg over het Valleikanaal kan meer allure krijgen door bv. een markante renovatie van de brug. 3.2 De Groene Poort Stedenbouwkundig concept Dit model neemt de diverse identiteit van de deelgebieden als uitgangspunt en zet het karakter van de deelgebieden door in de plannen voor de Hogewegzone. Daardoor ontstaat een opeenvolging van ruimtelijke sferen, als een sjasliek, waar de Hogeweg doorheen prikt. Deze ruimtelijke eenheden zijn de buurtas, de sportcluster aan het waterwingebied, de groene laan en het Valleikanaal. Buurtas Het model heeft de ambitie om de wijken Liendert en Schuilenburg beter met elkaar te verbinden door de Operaweg over de Hogeweg heen door te trekken. Deze structurerende ingreep kreeg de naam Buurtas. Om de barrière van de Hogeweg letterlijk te overbruggen, wordt het kruispunt Operaweg ongelijkvloers. Dit verbetert zowel de oversteekbaarheid voor de buurtbewoners als de doorstroming op de Hogeweg. Door inen uitvoegstroken behoudt Schuilenburg de verbinding met de Hogeweg en wordt ook het plandeel Liendert aangekoppeld. Autoverkeer van de bestaande wijk Liendert krijgt echter geen verbinding met de Hogeweg omdat dit sluipverkeer door de wijk zou genereren. Wel ontstaat een hoogwaardige route voor fietsers en voetgangers in de verbinding van Wiekslag en Operaweg. Als ontmoetingspunt tussen de wijken kan de Buurtas zich ontwikkelen als publieke ruimte met voorzieningcentrum en zo ook de wijkeconomie versterken. De buurtas wordt langs de westzijde architecturaal begeleid door een wand van woningen dwars op de Hogeweg. Deze wand krijgt levendige plinten en staat als een poort dicht op de Hogeweg. De knik in de Hogeweg ter plaatse van de Buurtas is aanleiding voor een architecturaal accent in de vorm van een woontoren. Ook de brug van de Buurtas verdient een hoogwaardige architecturale uitwerking om bij te dragen tot de allure van de stadsentree. Sportcluster aan Buurtas en Waterwingebied De locatie tussen Buurtas, Waterwingebied, Hogeweg en flats aan de Spreeuwenstraat is erg geschikt voor de sportcluster met zwembad en sporthal. De locatie ligt prominent bij de entree van de stad en is goed bereikbaar voor auto s, fietsers en openbaar vervoer via het ongelijkvloers kruispunt Hogeweg-Buurtas. De parking, die onder het sportgebouw ligt, kan eventueel dienst doen als stadsrandparking, in combinatie met een frequente busverbinding met het centrum. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

43 Het stedenbouwkundig concept van De Groene Poort Mogelijke uitwerking van het stedenbouwkundig concept van De Groene Poort # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

44 De sportcluster vormt een motor in de ontwikkeling van een voorzieningencentrum rond het thema wellness en lifestyle 2. Deze functies versterken de stedelijke uitstraling en levendigheid van de Buurtas. Een plein aan de entree van het zwembad geeft de Buurtas een aangenaam verblijfsklimaat en langs het zwembad verbindt een parkachtig landschap de buurtas met het Waterwingebied. Het zwembad heeft ook de potentie het Waterwingebied te activeren en beter toegankelijk te maken voor wandelaars uit heel de stad. In de architectuur van het zwembad kan een ecoduct geïntegreerd worden die een verbinding legt met het Hydron terrein aan de overzijde van de weg. Deze verbinding is een sterke stimulans om het Hydron terrein te betrekken in een ontwikkeling van een ecologie- en recreatiepark rond het thema water. In de financiële berekeningen is met een dergelijk ecoduct geen rekening gehouden. De architectuur van het zwembad dient spraakmakend te zijn en zich sterk te profileren naar de Hogeweg. De zijde naar het Waterwingebied kan terughoudender en inspelen op ecologische thema s bv. door een vegetatiedak/wand. Een belangrijk aandachtspunt bij de architecturale uitwerking is het uitzicht en de bezonning van de flats aan de Spreeuwenstraat. De modeluitwerking suggereert daarvoor een groenstrip van minimaal 20 m. tussen de flats en het sportgebouw. Om de schaal van het gebouw te breken stelt de type-uitwerking een architectuur voor van verschillende volumes op een lagere plint. De architectuur en selectie van een architect voor de sportcluster is echter later te bepalen. Groene Boulevard Tussen de Buurtas en het plandeel aan het Valleikanaal krijgt de Hogeweg een symmetrisch profiel met een drietal forse bomenrijen langs beide zijden van de weg en eventueel nog een bomenrij in de middenberm. De bomen zijn beeldbepalend voor de identiteit van dit straatprofiel, zoals aan het Lange Voorhout in Den Haag. Waarschijnlijk kan een groot deel van de bestaande bomen behouden worden en kunnen nieuwe bomen worden toegevoegd. Langs de buitenzijde van dit profiel komt een laagbouw woonmilieu met hun adres langs een parallelweg van de Hogeweg. Daardoor wordt de Hogeweg ook een woonstraat. De Hogeweg kan niet ingesloten worden door hoge straatwanden omdat dit slecht is voor de luchtkwaliteit. Door laagbouw langs de groene boulevard wordt de relatie gelegd met de villa s langs de Hogeweg tussen Valleikanaal en centrum. Zijde Liendert Ten noorden van de groene boulevard ligt in plandeel Liendert een hoofdzakelijk laagbouwmilieu met een groot deel eengezinswoningen, speelveldjes en groen voor de buurt. De hoofdontsluiting loopt in een lus om de woningen heen en wordt via de buurtas gekoppeld aan de Hogeweg. Tussen de woningen zijn doorsteken met autovrije speelpleintjes, buurtgroen en fietsroutes die Liendert verbinden met de Hogeweg. Langs de Zwaluwenstraat, tussen de bestaande en nieuwe wijk ligt een doorlopende groen- en recreatiestrip als ontmoetingsruimte tussen de bestaande en de nieuwe buurt. Deze groenstrip verbindt het Waterwingebied met het Valleikanaal. De concrete invulling van de verkaveling, de uitwerking van de straatprofielen en de keuze van de type woningen is bij verdere uitwerking te bepalen. Zijde Schuilenburg Ook ten zuiden van de Hogeweg bevindt zich een hoofdzakelijk laagbouwmilieu met een groot deel eengezinswoningen. De bestaande wegenstructuur van de wijk wordt doorgetrokken tot aan een parallelweg met de Hogeweg, waardoor drie overmaatse bouwblokken ontstaan, met daarbinnen ook bestaande woningen. Door de overmaat in de bouwblokken is er binnen elk blok plaats voor wandelpaden, buurtpleintjes en speelplekken. In het middelste blok is plaats voor een groter groen buurtplein als 2 Rapport, Voorzieningen in de Hogewegzone, BRO # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

45 ontmoetingsplek tussen de bestaande en de nieuwe buurtdelen. De exacte indeling en verkaveling binnen de bouwblokken en de vormgeving van de openbare ruimte is nader te bepalen. Valleikanaal Het knooppunt tussen Hogeweg en Ringweg vraagt om markante bebouwing. In aansluiting bij de ecologische oevers van het Valleikanaal is er plaats voor een stedelijk, recreatief plein met een speelse compositie van slanke woontorens. Het plein kan in niveauverschillen worden aangelegd en met een markante fiets of voetgangersbrug de Hogeweg oversteken. Onder het plein wordt geparkeerd. De compositie van torens vormt een landmark bij het binnen- en buitenrijden van de stad. De architectuur van de torens, het totale aantal, de exacte plaatsing en hoogtes zijn onderwerp van verdere uitwerking. Ook de inrichting van het plein en de ecologische oevers zijn onderwerp van verder uitwerking. Stadsentree met allure Het zwembad, de bebouwingswand met toren aan de Buurtas en de torencompositie aan het Valleikanaal vormen de landmarks langs de Hogeweg. De laagbouw van de plandelen Liendert en Rustenburg zorgt voor het nodige contrast. Het groene karakter van het profiel met meerdere bomenrijen geven de Hogeweg karakter. Het model concentreert de stedelijkheid langs nieuwe publieke ruimtes dwars op de Hogeweg, waardoor de buurten sterker met elkaar worden verweven. 3.3 Het Stadspark Stedenbouwkundig concept Het bloembladmodel dat aan de basis lag van de naoorlogse stadsuitbreiding van Amersfoort voorzag in groenzones tussen de wijken en rond de hoofdwegen. Dit stedenbouwkundig basisidee wordt in dit model vertaald in een nieuw stedelijk park langs de stadsentree. Het park voorziet in recreatieve voorzieningen, sport en spel, voor jongeren in de wijk en de stad. Er is ook plaats voorzien voor het zwembad en de sporthal die het park activeren. Door deze invulling is het park complementair aan het Waterwingebied, dat eerder een rustig, ecologisch karakter heeft. De landschappelijke inrichting en het specifieke programma voor het park zijn in de uitwerking nog nader te bepalen. Net als in de Groene Poort wordt in dit model de Operaweg over de Hogeweg doorgetrokken en de Hogeweg verdiept. Hogeweg en Operaweg kruisen zo ongelijkvloers en blijven met parallelwegen met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat een vlottere doorstroming op de Hogeweg en is de Hogeweg beter oversteekbaar voor de wijken. Zo is ook het park goed toegankelijk vanuit Schuilenburg en is het projectgebied in Liendert te ontsluiten zonder het verkeer door de bestaande wijk te voeren. Woonwijk Liendert De wijk Liendert krijgt een nieuw gezicht aan het park door een strip nieuwbouw die de uitstraling van de wijk naar de Hogeweg verbetert. De strip ligt tussen de Zwaluwstraat en een nieuwe ontsluitingsweg langs de rand met het park. De woningen worden ontsloten door deze nieuwe weg die aansluit op de verlengde Operaweg. Zo komt er geen extra verkeer door de bestaande wijk en ontstaat er geen sluipverkeer omdat de nieuwe weg niet aansluit op de bestaande wijk voor autoverkeer. Voor voetgangers en fietsers krijgt Liendert wel een goede verbinding met het nieuwe park door in de woningstrip doorsteken en doorzichten te voorzien in het verlengde van de straten van de wijk. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

46 Het stedenbouwkundig concept van het Stadspark Mogelijke uitwerking van het stedenbouwkundig concept van het Stadspark # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

47 De strip nieuwbouw bestaat uit bijzondere woningtypes: de breedte van de strip is te beperkt voor een conventioneel bouwblok van rijwoningen met tuinen. Ook is het vereist dat de strip zowel adressen heeft langs de parkzijde als aan de zwaluwstraat, zodat de nieuwbouw niet met zijn rug naar de wijk gaat staan, maar juist van de Zwaluwstraat een volwaardige tweezijdige woonstraat maakt. De strip dient ook een representatieve gevel naar het park te hebben met voldoende hoogte en stedenbouwkundige samenhang. Daartoe is de strip ook voor de flats van de Spreeuwenstraat doorgezet. Samen met de flats vormt de nieuwbouw een open bouwblok, waar een binnenhof een nieuw uitzicht biedt voor de bestaande flats. Ook met de bezonning van de bestaande woningen wordt rekening gehouden. Op markante plekken in de strip zijn hoogteaccenten van meergezinswoningen gepland. De meest uitgesproken zijn een toren aan het Valleikanaal en een torenduo aan het Waterwingebied. Deze markeren het begin en einde van de parkstrip en de overgang naar bv. het Waterwingebied. In de plinten van de torens kunnen voorzieningen worden opgenomen. Woonwijk Schuilenburg Het stedenbouwkundig concept voor Schuilenburg is gelijkaardig aan dat van het andere model: een laagbouwmilieu dat aansluit op de wijkinfrastructuur met groen en speelpleintjes op buurtniveau. Wel is er iets meer ruimte gereserveerd tussen de Hogeweg en de woningbouw om het groen ook over de Hogeweg heen door te zetten. De woningen die aan de Operaweg grenzen krijgen een meer stedelijke uitstraling met voorzieningen in de plint, zodat de Operaweg, net als het concept van de buurtas, een stedelijke straat wordt voor Schuilenburg. Ook aan de zijde van Schuilenburg markeert een toren het Valleikanaal, Deze vormt samen met de torens aan de Liendertzijde (aan Valleikanaal en Waterwingebied) een stedenbouwkundige compositie die de Ringweg, Hogeweg en het park markeren. Naast de toren ligt een markant woningblok, dat aansluit bij de wijk, maar zich verbijzondert aan het kanaal. De architecturale uitwerking van dit blok en de toren zijn, net als de verkaveling van de wijk, onderwerp voor verdere uitwerking. Zwembad aan het Valleikanaal Op de hoek Hogeweg-Valleikanaal staat de sportcluster. De entree ligt aan een stedelijk plein langs het ecologische landschap van het Valleikanaal, maar ook de zijde naar het park, de Hogeweg en Liendert dient aantrekkelijk te worden vormgegeven. Het zwembad ligt dicht bij de binnenstad en is goed bereikbaar voor fietsers en voetgangers langs een markante brug over de Hogeweg. Voor de auto wordt het zwembad ontsloten via de ongelijkvloerse kruising Hogeweg- Operaweg, langs de nieuwe randweg langs Liendert. Hierdoor genereert het geen extra verkeer door de bestaande woonwijk. De voorzieningen rond het thema wellness en lifestyle die het zwembad aantrekt kunnen grotendeels mee opgenomen worden in het zwembadvolume of de plint van de toren aan het Valleikanaal. De architectuur van het zwembad en de soort bijkomende voorzieningen zijn onderwerp van verdere uitwerking. Stadsentree met allure Het park is beeldbepalend voor de stadsentree en sluit aan bij het groene imago van de stad Amersfoort. De Hogeweg loopt door een asymmetrisch straatprofiel met een brede stedelijke parkzone aan de Liendertzijde en een smalle parkzone langs de Schuilenburgzijde. Centraal in het park staat het zwembad als blikvanger en torens markeren het Waterwingebied en het Valleikanaal. Beide wijken presenteren zich aan de Hogeweg met een nieuw front van hoogwaardige bebouwing. Een ambitieuze architectuur van de gebouwen en het landschap moeten de allure van de stadsentree bekrachtigen. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

48 3.4 Samenvattend De twee modellen onderscheiden zich sterk door hun basisuitgangspunten. Het is op deze hoofdlijnen dat een keuze tussen de modellen moet gemaakt worden. De invulling van deze hoofdlijnen is een verdiepingsslag die volgt in de verdere uitwerking. De kernthema s van De Groene Poort zijn: De buurtas als voorzieningencentrum verbindt de wijken Liendert en Schuilenburg. Het zwembad versterkt de buurtas en vormt de entree tot het Waterwingebied. Een divers aanbod van woningen met een groot aandeel eengezinswoningen met tuin en een hoger woningbouwprogramma. Een gevarieerde opeenvolging van sferen en gebouwen bij de entree van de stad. De kernthema s van Het Stadspark zijn: Een recreatief sportpark voor heel de stad en ook de jeugd uit de buurt. Een zwembad met markante ligging aan park en Valleikanaal, dichter bij de binnenstad. Een lagere dichtheid en een lager aantal eengezinswoningen met tuin. Een entree voor de stad door het parklandschap, omrand door markante bebouwing. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

49 4. Beoordeling en advies 4.1 Inleiding Na de beschrijving in het voorgaande hoofdstuk van de beide modellen zoals die door KCAP in samenspraak met de participatiegroep en de projectgroep zijn ontwikkeld, volgt in dit hoofdstuk een beoordeling van beide modellen. Dit gebeurt aan de hand van onderstaande criteria, die zijn opgesteld op basis van de ambities zoals beschreven in de Startnotitie: Stedenbouw Wonen Voorzieningen (m.n. zwembad en sporthal) Verkeer Milieu Beheer Financiële haalbaarheid 4.2 Stedenbouw: de Hogeweg als stadsentree Inleiding De opgave voor de Hogewegzone heeft een hybride karakter: er is een sterke relatie met de stadsvernieuwingsoperaties in de aanliggende AV-wijken Liendert en Schuilenburg én er is, gegeven de wijkoverstijgende programmaonderdelen als het zwembad en de verkeersafwikkeling op de Hogeweg, sprake van een bovenwijkse, stedelijke opgave. In de Startnotitie voor de Hogewegzone wordt daarom ingezet op een stadsentree met allure. Markante punten zoals de kruising Hogeweg / Valleikanaal en nabij het knooppunt A28 krijgen een extra accent. De ontwikkeling biedt kansen om de ruimtelijke relatie tussen Liendert en Rustenburg te versterken. Het programma van de Hogewegzone gaat uit van een stedelijk woonmilieu met een zo hoog mogelijke dichtheid. Daarmee wordt een belangrijk AV-uitgangspunt mogelijk: eerst vervangend bouwen, dan pas slopen! Dit uitgangspunt sluit tevens aan bij een stedelijk beleid, gericht op woninggroei in de bestaande stad. Met het stedelijke woonmilieu onderscheidt deze zone zich van de relatief kleinschaliger milieus van Liendert en Schuilenburg. Een goede inpassing en het creëren van een overgang is voorwaarde. De ambitie ten aanzien van de dichtheid stelt ook hoge eisen aan de inrichting van het openbaar gebied, de wijze van parkeren (inpandig) en groen- en speelvoorzieningen in de directe leefomgeving. De kwaliteit van de gebouwen zal hoog zijn. Het zwembad wordt een blikvanger bij de entree van de stad, al dan niet gecombineerd met andere voorzieningen. Gebouwen op markante punten, zoals bij de kruising met het Valleikanaal kunnen door bijzondere architectuur een icoon worden voor het vernieuwende Amersfoort. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

50 Beide stedenbouwkundige concepten met links De Groene Poort en rechts Het Stadspark Beoordeling Stadsentree met allure Relatie met aanliggende wijken en wijken onderling De Groene Poort Van oost naar west is er sprake van een zekere tweedeling; het zwembad met woontoren, verweven met het park als autonome gebouwen langs de Hogeweg; dan vanaf de onderdoorgang bij de Operaweg een klassiek symmetrisch boulevardprofiel dat weer wordt begrensd door de fietsbrug en woontorens bij het kanaal. De onderdoorgang bij de Operaweg en de daarlangs gesitueerde, tot aan de Hogeweg doorgetrokken appartementblokken (en toren) markeren in principe een heldere entree van de stad (poort). Er is echter wel sprake van concurrentie met het zwembad en de woontoren op de rand van het waterwingebied die beiden op hun eigen manier de entree van de stad benadrukken. De wanden langs de boulevard worden voor een groot deel gevormd door grondgebonden woningen. Deze woningen zullen voldoende massa moeten krijgen i.r.t. de zeer ruime maat van het straatprofiel om het karakter van een stedelijke boulevard waar te maken. Aanhaking aan Schuilenburg is groot. De wijkstructuur wordt doorgezet in de Hogewegzone. Aan Liendertzijde is er een scherpere scheiding tussen bestaand en nieuw, gemarkeerd door de groene bufferzone, maar ook als gevolg van de verkeerskundige loskoppeling van de bestaande wijk. Het bestaansrecht van de doorgetrokken Operaweg naar Liendert wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit en levendigheid van het centraal gelegen Het Stadspark Dit model oogt als een hedendaagse invulling van het oorspronkelijke Amersfoortse bloembladmodel waarbij groene stadsentrees de schil van naoorlogse bebouwing geleden. Over de gehele lengte is in aanleg sprake van één samenhangend asymmetrisch profiel; aan de Liendertzijde de parkzone met gebouwde markeringen bij de overgang Waterwingebied en het kanaal; een laagbouwwand op de grens met de bestaande bebouwing van Liendert; aan de Schuilenburgzijde een op de Hogeweg georiënteerde wand van overwegend grondgebonden woningen. De woontorens bij het waterwingebied markeren, samen met de groene setting van het bestaande en nieuwe park, eenduidig de entree van de stad. De uit oogpunt van verkeersdoorstroming toegevoegde ongelijkvloerse kruising Operaweg doorbreekt de beleving van samenhang / continuïteit van het model enigszins. De ruimtelijke inpassing van het knooppunt, nu deels gelegen in de parkzone, is minder helder dan bij de Groene Poort. De begrenzing van de parkzone aan de Liendertzijde is met het vervangen van de oorspronkelijk ontworpen appartementenblokken door lagere eengezinswoningen minder sterk. Het park, maar ook de stadsentree, oogt minder stedelijk. Aan Schuilenburgzijde is dit model vergelijkbaar met de Groene Poort. Aan de kant van Liendert sluit de nieuwe woonbebouwing aan op de bestaande bebouwingsstructuur en vormt zo een nieuwe wand. Door de verkeerskundige ontkoppeling wordt de samenhang tussen bestaand en nieuw echter verzwakt. De nieuwe woningen ter hoogte van het zwembad vragen aandacht i.v.m. uitzicht. De doorgetrokken Operaweg maakt de nieuwe groene sport- en spelzone en het zwembad goed bereikbaar vanuit # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

51 voorzieningenplein, waaraan o.a. het zwembad wordt gekoppeld. Een voldoende aantrekkelijk publiek gericht programma is voorwaarde voor het functioneren. Afstemming op het programma voor het Operaplein is noodzakelijk. Schuilenburg. Uit oogpunt van sociale veiligheid verdient de doorsteek door het park aandacht Samenvattend De modellen geven op duidelijk verschillende wijze invulling aan het begrip stadsentree met allure. Het grootste onderscheid is zichtbaar aan de Liendertse kant; een parkzone met stedelijke uitstraling en enkele markante gebouwen of een uitbreiding van Liendert met een stedelijk (laagbouw)milieu. Voor beide modellen geldt dat het eindresultaat / de ambitie wordt bepaald door een zorgvuldige afstemming van het ruimtelijk concept op de programmatische mogelijkheden. In de Groene Poort zijn de kritische factoren m.n. het laagbouwprogramma langs de boulevard en het programma voor het centrale voorzieningenplein. In het Stadspark zijn de begrenzing van de parkzone (laagbouw) en de verdere uitwerking van de ontsluiting en ongelijkvloerse kruising Operaweg belangrijke aandachtspunten. Het zwembad neemt in beide gevallen een prominente plaats in als markering van de entree van de stad (Groene Poort) of als markering van een belangrijke stedelijke knoop (Stadspark). In alle gevallen vereist de positionering een alzijdige hoge architectonische kwaliteit. 4.3 Wonen Inleiding In de Startnotitie is aangegeven dat voor de Hogeweg wordt ingezet op een Stadsentree met allure en een hoogwaardige stedelijke vormgeving. Gestreefd wordt naar een stedelijk woonmilieu met een zo hoog mogelijke dichtheid. De Hogewegzone moet ook oplossend vermogen bieden voor de Amersfoort Vernieuwt ontwikkelingen in de aangrenzende wijken Liendert en Schuilenburg en passen binnen het stadsbrede woningbouwprogramma. In de ontwikkelingsplannen staan de ontwikkelrichtingen beschreven voor deze wijken Wat willen we bereiken Voor de Hogewegzone zijn op het gebied van wonen de volgende doelstellingen: Een grotere differentiatie van het woningaanbod. Dat betekent meer variatie in het woningaanbod voor wat betreft huur / koop, grootte, grondgebonden / gestapeld, specifieke doelgroepen. Doorstroming op wijkniveau mogelijk maken en maatschappelijke stijgers behouden voor de wijk. Eerst bouwen, dan slopen. Doelgroepen zijn ouderen, gezinnen met kinderen en startende kopers. Dit betekent een afname van de huurvoorraad, een toename van het aantal goedkope en middeldure koopwoningen en een toename van grondgebonden woningen (koop en huur). Toename van het aantal woningen dat geschikt is voor ouderen. We willen er voor zorgen dat mensen zolang mogelijk in hun eigen woning en woonomgeving kunnen blijven wonen. De fysieke en sociale infrastructuur willen we dusdanig verbeteren waardoor iedereen jong en oud- aan de samenleving kan deelnemen. Aangesloten wordt op de bestaande woonservice afspraken. Vooral de woningen dicht bij de te realiseren woonservicezone Operaplein en omstreken moeten zorggeschikt zijn. Dit geldt wellicht ook voor de nabijheid van de Liendert aan de noordzijde. Wonen is niet alleen het huis waarin je woont, het gaat ook over de omgeving. Met de ontwikkeling van de Hogeweg genereren we ook een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte, in het bijzonder op bijzondere centraal gelegen plekken en zones. Tegelijkertijd beter benutten van de plekken die al kwaliteit hebben. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

52 4.3.3 Beoordeling De Groene Poort Aantal Van 800 tot 870 woningen. De behoefte ligt bij het hogere aantal Het aantal meergezinswoningen varieert van 580 tot 650. Het aantal grondgebonden woningen is ca Woningdifferentiatie Ruim 25% van het aantal woningen is een grondgebonden woning (uitgaande van het gemiddelde aantal meergezinswoningen). Programma sluit goed aan bij de ontwikkelrichtingen zoals genoemd in de Woonvisie en het Woningbouwprogramma Amersfoort Vernieuwt (meer differentiatie gewenst door meer eengezins- en koopwoningen). Biedt kansen voor stijgers in diverse segmenten en voor herhuisvesting. De verhouding grondgebonden / meergezinswoningen is redelijk goed. Het model biedt uitstekende mogelijkheden om ook voor herhuisvesting een perspectief te bieden. Het idee van eerst bouwen dan slopen geeft in dit model volop mogelijkheden. Woonmilieu Zowel aan noord- als zuidzijde is in het middengebied een mix voorzien van grondgebonden en gestapelde bouw: stedelijk maar kleinschalig. Een goed woonmilieu waarin kleine plekken voor spelen e.d. kunnen worden opgenomen. Een goede aanvulling op de bestaande wijk. De inrichting van de buitenruimte met een klein groen plein (zijde Schuilenburg) is positief. De torenvormige gebouwen langs het Valleikanaal zorgt voor woningen met veel licht en uitzicht. De oever langs het Valleikanaal biedt een aantrekkelijk verblijfsgebied. De beide bouwblokken in het verlengde van de Operaweg zijn een kritische factor (lange blokken). Bij verdere ontwikkeling vergen deze extra aandacht (leefbaarheid). Het stedelijk plein nabij het zwembad vraagt aandacht bij de ontwikkeling. Het plein dient te zorgen voor levendigheid dat past bij een woonfunctie en de voorzieningen in de plint van het gebouw. Fasering Waar ook wordt gestart in dit project, er zal altijd een mix van grondgebonden/meergezins, koop/huur worden gebouwd waardoor nieuwe bewoners voldoende keuzemogelijkheden hebben. De Het Stadspark Van 660 tot van 720 woningen. De behoefte ligt bij het hogere aantal. Het lagere aantal zal leiden tot verdichting elders in de stad. Het aantal meergezinswoningen varieert van 480 tot 540. Het aantal grondgebonden woningen is ruim 180. Ruim 25% van het aantal woningen is een grondgebonden woning. Programma sluit goed aan bij de ontwikkelrichtingen zoals genoemd in de Woonvisie en het Woningbouwprogramma Amersfoort Vernieuwt (meer differentiatie gewenst door meer eengezins- en koopwoningen). Biedt kansen voor stijgers in diverse segmenten en voor herhuisvesting. De verhouding grondgebonden / meergezinswoningen is redelijk goed. Dit model bevat minder woningen dan in de Groene Poort. Aan de zijde van Liendert biedt dit model minder perspectief voor herhuisvestingmogelijkheden van bewoners van te slopen woningen. Het idee van eerst bouwen, dan slopen heeft met dit model minder effect. Vooral aan de zuidzijde is in het middengebied een mix voorzien van grondgebonden en gestapelde bouw: stedelijk maar kleinschalig. Een goed woonmilieu waarin plekken voor spelen e.d. kunnen worden opgenomen. Aan de zijde van Liendert wel erg veel groen, iets dat die wijk ook al typeert. De inrichting van de buitenruimte met een klein groen plein (zijde Schuilenburg) is positief. De invulling en bestemming van het park aan de noordzijde is erg bepalend voor de kwaliteit van het gebied. Goede sociale controle is vereist. Voor het parkgevoel is het jammer dat de ontsluitingsweg het gebied totaal doorkruist. Een deel van de woningen langs Liendert heeft vrij uitzicht en goede bezonning, een ander deel ligt echter naast (achter) het zwembad. De opzet van het blok met meergezinswoningen nabij het Valleikanaal (Schuilenburg zijde), met een gesloten binnengebied is minder positief. De gebruikswaarde is gering door gebrek aan privacy, lawaaigevoelig en veel schaduwwerking. Nieuwe bewoners hebben redelijke keuzemogelijkheden (grondgebonden/meergezins, koop/huur). De fasering in dit model biedt redelijke kansen. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

53 fasering in dit model biedt volop kansen. Afzetbaarheid De grote hoeveelheid appartementen maakt dat de afzet moeizaam kan verlopen. Er zal aandacht moeten zijn om voortdurend een gedifferentieerd aanbod in de markt te zetten. Zie de opmerking hiernaast Samenvattend Beide modellen geven voor wat betreft de differentiatie voldoende mogelijkheden voor stijgers uit de wijk en voor herhuisvesting. Een belangrijke wens vanuit de wijken is toevoeging van grondgebonden woningen. De Groene Poort scoort hier beter op. Dit model biedt door het hogere aantal woningen ook meer mogelijkheden om bewoners van de beide aangrenzende wijken perspectief te bieden. De Groene Poort biedt daardoor meer ruimte voor eerst bouwen en dan slopen. Bij het Stadspark zal elders in de stad compensatie moeten worden gevonden voor het lagere aantal eenheden. De Groene Poort verdient vanuit wonen een duidelijke voorkeur omdat het op meerdere terreinen beter aansluit bij de vraag / behoefte en de doelen die we willen bereiken. 4.4 Voorzieningen Inleiding Amersfoort Vernieuwt staat voor samen werken aan het opknappen van de wijken Randenbroek-Schuilenburg, Liendert-Rustenburg en het gebied rondom de Hogeweg. Het gaat daarbij om veel meer dan het toevoegen of vervangen van woningen en de woonomgeving. De aanpak richt zich ook op samenleven, werken, leefbaarheid en de daarbij behorende voorzieningen. Ingrediënten voor een vitale wijk, waar bewoners prettig leven. Wijken verschillen van elkaar op het punt van de bevolkingssamenstelling. Die samenstelling bepaalt in hoge mate de vraag naar voorzieningen. Factoren als demografische opbouw en sociaaleconomische samenstelling zijn van invloed. De met Amersfoort Vernieuwt gepaarde veranderingen in het draagvlak (omvang, leeftijdsopbouw, inkomenssituatie e.d.) vragen om een herbezinning op het programma aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen. In dat kader is door het bureau BRO een rapport opgesteld omvattende de visie op de wenselijke voorzieningenstructuur (BRO, Amersfoort, Commerciële en maatschappelijke voorzieningen in Liendert, Randenbroek, Rustenburg en Schuilenburg, 1 december 2006). Het vormt een onderlegger voor de op te stellen ontwikkelingsplannen. Voor de Hogewegzone wordt een voorzieningencluster met een stedelijke functie en uitstraling naar de omliggende wijken (wijkoverstijgende bovenlokale verzorgingsfunctie) voorzien. Sport Centraal bij de ontwikkeling van de Hogewegzone staat de komst van het nieuwe stedelijke zwembad, waartoe de gemeenteraad juni 2005 heeft besloten. Dit ter vervanging van het verouderde sportfondsenbad. Amersfoort is een zwemstad en de verschillende clubs spelen op het hoogste niveau. De ambitie is er om wedstrijden op Europees niveau te kunnen organiseren voor wedstrijdzwemmen, waterpolo en schoonspringen. Destijds is onder meer voor de Hogeweg gekozen, omdat voor een samenhangend en kwalitatief stedelijk functioneren het van belang is om publieksaantrekkende stedelijke voorzieningen zo centraal mogelijk te situeren. Vooral als ze ook een sociale en gezondheidsbevorderende functie hebben. In die zin is een stedelijk zwembad vergelijkbaar met bijvoorbeeld stedelijke culturele voorzieningen. In Amersfoort Vernieuwt is als belangrijk aandachtspunt opgenomen dat de herstructurering van de Hogewegzone moet leiden tot nieuwe economische activiteiten en kansen. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

54 Het programma van het zwembad aan de Hogeweg zal bestaan uit een 50-meter bad, een 25 meter bad met duikkuil en 5 meter springplatform en een trainings/instructiebad tevens doelgroepenbad. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld senioren, gehandicapten, vrouwen, zwangerschaps- en babyzwemmen. In het plangebied bevindt zich de verouderde sporthal Schuilenburg. Omdat een dergelijke sportvoorziening belangrijk is voor het gebied, ligt het voor de hand om in de nieuwe situatie het zwembad en de sporthal te combineren. Met de komst van dit sportcomplex en de goede bereikbaarheid liggen in de Hogewegzone uitstekende kansen voor de ontwikkeling van een cluster van sport en aanverwante voorzieningen binnen het thema wellness en lifestyle: Sport & gezondheid: enerzijds zorgverlening, zoals fysiotherapie, diëtiste, sportmassage, anderzijds om sportactiviteiten (een fitnesscenter is een interessante aanvulling op het zwembad en de sporthal). Beauty & care: luxe op het vlak van schoonheid en verzorging, zoals een schoonheidssalon, zonnestudio, pedicure, nagelstudio, kapsalon, diëtiste, figuurcorrecties, kleurconsulenten, schoonheidsinstituten etc. Ontspannen, relaxen, onthaasten: denk aan ontspanningstherapie, massages, stiltecentrum, sauna/thermen, Turks bad en aromatherapie. In aanvulling hierop zullen andere functies zoals kinderopvang en horeca onderdeel kunnen uitmaken van het programma. Voor detailhandel geldt dat het hoogstens om enkele tientallen meters kan gaan, met een assortiment dat past bij het thema, zoals zwemkleding, beautyproducten, gezondheidspreparaten e.d. Voor nieuwe detailhandel met een wijkverzorgende functie (zoals een supermarkt) of wijkoverstijgende functie (grootschalige detailhandel) is in de Hogewegzone geen plaats. Deze voorzieningen kunnen ten slotte een stimulans zijn voor de wijkeconomie. Wijkeconomie is zowel een middel als een doel. Het vergroten van de werkgelegenheid is een doel op zich, maar draagt ook bij aan andere sociaal-maatschappelijke doelstellingen. Een vitale wijkeconomie is een belangrijke stimulans voor revitalisering van de wijken. Kenmerken van wijkeconomie zijn menging van wonen en werken, kleinschaligheid en specialisme. De Hogewegzone kan ruimte bieden aan lokale, startende ondernemers (plinten), maar dit is in belangrijke mate afhankelijk van particuliere initiatieven. De fysieke samenhang van deze voorzieningen in de Hogewegzone heeft verschillende voordelen. Zoals meervoudig ruimtegebruik, er ontstaat ruimte voor faciliteiten die in een solitaire situatie niet haalbaar zijn, handig voor de klant, de ketensamenwerking wordt vergemakkelijkt. Daarnaast biedt het bundelen de mogelijkheid om iets van allure te realiseren. Juist de uitstraling die deze ontwikkeling in de Hogewegzone kan hebben voor de omliggende wijken is een belangrijk aspect. Enerzijds profiteren deze wijken mee van het positieve beeld dat van de Hogewegzone ontstaat, anderzijds kunnen inwoners uit de wijken profiteren van het uitgebreide aanbod. Hieronder wordt in beide modellen aangegeven waar voorzieningen mogelijk zijn. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

55 Voorzieningen bij De Groene Poort Gebouwde voorzieningen Voorzieningen in de openbare ruimte Mogelijke speelplekken Voorzieningen bij Het Stadspark Hostel voor drugsverslaafden De raad heeft op 22 april 2008 de locatie Hogeweg 120 aangewezen als een definitieve locatie voor een hostel voor drugverslaafden. Er zal een tijdelijke voorziening worden gerealiseerd op het weitje naast het perceel Hogeweg 116. De permanente hostel zal meegenomen worden in de totale gebiedsontwikkeling van de Hogeweg. Hierover zullen nog concrete afspraken worden gemaakt met de Alliantie. In de bijlage is het zoekgebied voor beide modellen opgenomen. Ruimtelijke Programma van Eisen van het hostel: De hostel heeft een minimale vloeroppervlakte van m2 (mag in maximaal 2 lagen) Een gezamenlijke buitenruimte van ongeveer 80 m2, enigszins afgeschermd Drie parkeerplaatsen voor personeel. # Afwegingsnotitie Hogewegzone Vernieuwt

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep MODEL GROENE POORT/BUURT-AS OPMERKINGEN VERKEER Advies: ook overgang Hogeweg-Stadsring aanpakkenvoor veiligheid. Dit valt buiten ons projectgebied maar

Nadere informatie

Verslag AV 14e participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE

Verslag AV 14e participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE Verslag AV 14e participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE Aan Van : Participatiegroep Hogewegzone : Marlie Pompl Datum : 17 maart 2008 Aanwezig Afwezig M.K. Toehoorders : E. Dekker (projectleider), R. Ernst,

Nadere informatie

Startnotitie voor het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Hogewegzone Gemeente Amersfoort

Startnotitie voor het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Hogewegzone Gemeente Amersfoort Startnotitie voor het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Hogewegzone Gemeente Amersfoort gemeente Amersfoort, 5 november 2008 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Inleiding 4 3. De Groene Poort 7 4. Overige kaders

Nadere informatie

De Ronde 23-05-2006 Aanvang: 18:00

De Ronde 23-05-2006 Aanvang: 18:00 De Ronde 23-05-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Jaarrekening en Kaderbrief: technische vragenbeantwoording door ambtenaren Fathers for Justice: verlies van kinderen na een echtscheiding Poppodium

Nadere informatie

Verslag AV participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE

Verslag AV participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE Verslag AV participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE Aan Van : Participatiegroep Hogewegzone : Marlie Pompl Datum : 5 februari 2007 Aanwezig Afwezig M.K. : E. Dekker (projectleider) en N. van der Sluijs (voorzitter),

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Verslag AV 10e participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE

Verslag AV 10e participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE Verslag AV 10e participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE Aan Van : Participatiegroep Hogewegzone : Marlie Pompl Datum : 24 mei 2007 Aanwezig Afwezig M.K. Toehooorders : E. Dekker (projectleider) en N. van der

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Verslag AV 6e participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE

Verslag AV 6e participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE Verslag AV 6e participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE Aan Van : Participatiegroep Hogewegzone : Marlie Pompl Datum : 22 januari 2007 Aanwezig Afwezig M.K. Toehoorders : E. Dekker (projectleider en (voorzitter),

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA2030 20:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans

Nadere informatie

RV 09.0130 Structuurvisie 2009-2025. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2009,

RV 09.0130 Structuurvisie 2009-2025. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2009, Amendement: A090130/2 Onderwerp: Renovatie in plaats van sloop - deze Structuurvisie niets zegt over sloopplannen van betaalbare woningen; - in de Prestatieafspraken met corporaties is afgesproken dat

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg A28 ter hoogte van Vathorst

Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg A28 ter hoogte van Vathorst Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg A28 ter hoogte van Vathorst Akoestische randvoorwaarden (memo) Datum 6 september 2004 OBV072/Bxt/0727 Kenmerk Eerste versie 1

Nadere informatie

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 Tijd Molendijkzaal 0.01 20:30 Bestemmingsplan Buitengebied Oost Rondetafelgesprek met gemeenteraad Leusden Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost heeft ter inzage

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Bijlagen/nummer 2011/142 Dienst/afdeling/sector Raadsvoorstel 142/1 Herontwikkeling Wagnerplein Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Aan de raad, Aanleiding Doel van dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Masterplan Recreatieoord De Warande. Eindverslag inspraak

Masterplan Recreatieoord De Warande. Eindverslag inspraak Masterplan Recreatieoord De Warande Eindverslag inspraak Gemeente Oosterhout Stedelijke ontwikkeling 1 februari 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...2 2. Procedure...3 3. Inspraakreacties...4 3.1. Overzicht

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Geadviseerd besluit. Toelichting op beslispunten. Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu. 134610 25 maart 2015. 2 J.

Voorstel aan de raad. Geadviseerd besluit. Toelichting op beslispunten. Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu. 134610 25 maart 2015. 2 J. Verantwoordelijk team Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Nummer Kenmerk Raad d.d. 134610 25 maart 2015 Paragraaf begroting Portefeuillehouder 2 J. Verstand Steller M.J.G. Nagel Datum 30 januari 2015 Vlottrekken

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200.

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4540779 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder R.G.H. van Muilekom Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde :

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 mei 2011 / rapportnummer 2281 83 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De gemeente

Nadere informatie

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen Invulling Katwijkerlaantracé met oog voor belangen omwonenden De CDA-fractie in de raad van de gemeente Zoetermeer stelt heden, 13 april 2014, de volgende vraag/vragen aan het college

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies Raad 24 juni 2014 Inhoud 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies 1. Locatie Eigendomskaart Gemeente: 42% (excl.circa 7.500m² openbare ruimte) AM / Lindengroep: 25% Overige

Nadere informatie

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Economische visie: opgaven, Raad en agenda peiling BPA: Uitgangspunten deelnemingen (nav RIB 2009-99) Informatie/peiling

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan.

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4339184 Opsteller : J.W. Vredenberg Telefoon : (033) 469 52 78 User-id : MEE3 Onderw erp Start aanbesteding Kersenbaan Voorstel: Te starten met de aanbesteding voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST. Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede

VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST. Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede Aanwezig waren circa 80 bewoners/ geïnteresseerden Aanwezig namens de Gemeente: AnneMieke Korf - wethouder

Nadere informatie

Collegevoorstel 61/2003. Registratienummer 3.10714. Opgesteld door, telefoonnummer J.H. Berends, 2833. Programma Grondbeleid. Portefeuillehouder Depla

Collegevoorstel 61/2003. Registratienummer 3.10714. Opgesteld door, telefoonnummer J.H. Berends, 2833. Programma Grondbeleid. Portefeuillehouder Depla 61/2003 Registratienummer 3.10714 Opgesteld door, telefoonnummer J.H. Berends, 2833 Programma Grondbeleid Portefeuillehouder Depla Onderwerp van het voorstel ROC-Waalboog-Heyendaal Voorstel om te besluiten

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Herontwikkeling Portiekflats Grote Waal Noord

Herontwikkeling Portiekflats Grote Waal Noord Herontwikkeling Portiekflats Grote Waal Noord Voorstellen Wie presenteren: Petra Hania (projectleider Intermaris), aanpak project en technisch onderzoek Mechtild Linssen (adviseur), bewonersonderzoek Sjoerd

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Betreft : Beantwoording projectgroep Hogeweg op de reactie van de participatiegroep

Betreft : Beantwoording projectgroep Hogeweg op de reactie van de participatiegroep M e m o Afdeling Procesmanagement Aan Van : College van burgemeester en wethouders : Projectgroep Hogewegzone Betreft : Beantwoording projectgroep Hogeweg op de reactie van de participatiegroep Datum :

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team Nummer BD2014-002377 Zuidas Voordracht voor de Datum: 19-11-2014 Publicatiedatum 14 november 2014 Programma 13 Wijken Datum besluit DB 28-10- 2014 Te publiceren tekst Onderwerp Strategiebesluit Verplaatsing

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Kruiskamp Vernieuwt Lokaal gezondheidsbeleid Verkeersmodel 2020 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Vormgeving entree Binnenstad De kruising van de Centrumroute met de Jan van Houtkade-Korevaarstraat is een bijzondere plek in het tracé waar extra

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/CB Opsteller: W. Plaggenborg User-id: PLA7 Tel: 4612 Onderw erp: KREDIETAANVRAAG VERBOUWINGEN RUSTHOF Toelichting: In september 2012 heeft ons college

Nadere informatie

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Verslag Overleg: Locatie: Datum: Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Aanwezig Bewonersplatform: Mw. Welp, dhr. Dijkhuis,

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Waarborgen ruimtelijke kwaliteit door stadsbouwmeester en commissie ruimtelijke kwaliteit vrz: Land secr:

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd

Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd Op 13 januari 2014 heeft er een meedenkbijeenkomst plaatsgevonden van het project planstudie Ring

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Santrijngebied.

Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Inleiding. Al meer dan 10 jaar worden er plannen ontwikkeld voor de herontwikkeling van het Santrijngebied. Het Santrijngebied is globaal het gebied tussen Strijenstraat,

Nadere informatie

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep Aan de raad 1. Gevraagd raadsbesluit In te stemmen met

Nadere informatie

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud:

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: BIJLAGE I Torteltuin Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: Algemene uitgangspunten Model 1 (Vereniging De Dolderse Torteltuin) Model 2 (Volledig dure woningen) Model

Nadere informatie

Startnotitie project en bestemmingsplan Lemaire. (locatie Van Randwijcklaan 10) Jacob Lemaire (1585-1616) Nederlands ontdekkingsreiziger

Startnotitie project en bestemmingsplan Lemaire. (locatie Van Randwijcklaan 10) Jacob Lemaire (1585-1616) Nederlands ontdekkingsreiziger Startnotitie project en bestemmingsplan Lemaire (locatie Van Randwijcklaan 10) Jacob Lemaire (1585-1616) Nederlands ontdekkingsreiziger Inhoudsopgave Onderwerp Pagina I Inleiding 3 II Beschrijving van

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht lijnen ME AAN 1 INLEIDING Overeenkomstig het Masterplan Stationsgebied willen Holland Casino, Wolff Cinema Groep en de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs op de

Nadere informatie

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 Tijd Raadzaal 1.02 16:00 Verantwoordingsdebat Jaarverslag 2006 en Burgerjaarverslag 2006 Verantwoordingsdebat naar aanleiding van - Jaarverslag 2006 - Burgerjaarverslag

Nadere informatie

Nota overlegreacties en. staat van wijzigingen. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19

Nota overlegreacties en. staat van wijzigingen. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 Nota overlegreacties en staat van wijzigingen Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0134W01-ONTW Datum: 16 juni 2015 Corsanummer: T15.08179 1.1 Inleiding Overeenkomstig

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

Zaaknummer : 16242. 1 van 5

Zaaknummer : 16242. 1 van 5 Aan de gemeenteraad van3 : Gemeente Lemsterland Raadsvergadering : 19 december 2013 Commissievergadering : 4 december 2013 Agendapunt : RB 5 Nummer : 2013/ Datum voorstel : 5 november 2013 Onderwerp :

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Toelichting Grondexploitatie 2013. Waalsprong. 16 april 2013

Toelichting Grondexploitatie 2013. Waalsprong. 16 april 2013 Toelichting Grondexploitatie 2013 Waalsprong 16 april 2013 Inhoud Uitgangspunten GREX 2013 Verschillenanalyse t.o.v. GREX 2012 Risicoanalyse 2 GRONDEXPLOITATIE 2013 3 Herijking grondprijzen Grondprijzen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 28 juli 2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Voorstel Divinvest herinrichting sportcomplex VV Jisp Programma 3: Maatschappelijke

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad Page 1 of 9 ontwerpvoorstel aan de raad Rotsoord: Ontwikkeling locatie De Boo - vaststelling Stedenbouwkundig Progrmma van Eisen Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende

Nadere informatie