Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1: Definities en toepassingsgebied Artikel 1.1 definities Gehandicapten Parkeerplaats: Een gehandicapten parkeerplaats (GP) (voorheen: algemene invaliden parkeerplaats) is een parkeerplaats waar alle mensen mogen parkeren die beschikken over een parkeerontheffing. Manoeuvreerruimte: De manoeuvreerruimte is de ruimte die nodig is om met een auto, scootmobiel, rolstoel, rollator, kinder- en wandelwagen te kunnen manoeuvreren. Gidslijnen en geleidelijnen: Een gidslijn (natuurlijk) is een aaneensluiting van elementen in de toegankelijkheidssector die reeds aanwezig zijn in de omgeving of in de aanleg en die door voelbare en zichtbare contrasten de looprichting aangeven (voorbeeld: gevellijn, structuurcontrast van het bestratingmateriaal, opstaande randen, graskanten, etc.). Een natuurlijke gidslijn wordt obstakelvrij gehouden. Een geleidelijn (kunstmatig) is een aanvullende voorziening op de natuurlijke gidslijn. Deze geleidelijn is 15 tot 60 cm breed en heeft een duidelijk voelbare textuur die verschilt van de omringende bevloering. Integraal toegankelijk: Het effectief bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn van ruimten en voorzieningen voor iedereen. Dat wil zeggen dat iedereen onafhankelijk en op gelijkwaardige wijze gebruik kan maken van alle voorzieningen. Looproute: De looproute is de route die geschikt moet zijn voor wandelaars (met kinderwagen, rollator, etc.) en voor mensen in een rolstoel. Vrije doorgang: De vrije doorgang is de netto maat die overblijft tussen gebouwen en/of obstakels en/of stoepranden. Artikel 1.2. toepassingsgebied Deze verordening is van toepassing op alle stedenbouwkundige elementen en groen- c.q. natuurgebieden binnen de gemeentegrens zoals woon- en winkelstraten, voetpaden, opritten, parkeerplaatsen, pleinen, parken, OV halteplaatsen, oversteekplaatsen, trappen en hellingen, voorzieningen op straat, vlonders, kades, bruggen, duinovergangen, uitzichtplaatsen, etc. Het onderhoud van de openbare ruimte is een consequentie van de verordening. Deze regels dienen te worden nageleefd en gecontroleerd bij alle onderhoudswerkzaamheden zoals overhangend groen, losliggende stoeptegels, nieuw te plaatsen meubilair, etc. Alle gemeentelijke verordeningen en vergunningen moeten in overeenstemming met deze regels worden gebracht en gehandhaafd. Ontwerp verordening openbare ruimte eindversie 12 januari

2 Hoofdstuk 2: Algemene voorschriften Artikel 2.1. Voetpaden Er dient vanaf de rijbaan tot de entree van een object een veilig voetpad te zijn. Dit voetpad bevindt zich waar mogelijk, niet op de rijbaan. De breedte van het voetpad is ten minste 120 cm breed. Bij puntvernauwingen in de looproute dient de vrije doorgang ten minste 90 cm te zijn over een afstand van max. 120 cm. Vrije doorgang moet ook worden gegarandeerd bij o.a. het plaatsen van fietsenrekken, reclameborden, bomen, lantaarnpalen, amsterdammertjes, verkeersborden enz. Hoogteverschillen tot maximaal 2 cm zijn toegestaan. Waar grotere hoogteverschillen onvermijdelijk zijn, kunnen deze door een helling overbrugd worden (zie hellingen). Grote hoogteverschillen dienen te worden ingepast in het ontwerp. De looproute dient te zijn uitgevoerd in een materiaal dat een vlakliggend, stroef en aaneengesloten oppervlak vormt met voldoende drukvastheid. Onregelmatigheden in de weg, zoals losse tegels, uitstekende putdeksels, etc., moeten kleiner zijn dan 0,5 cm. Schelpen-, zand en grasgrond in bv. parken en duinovergangen, zijn beperkt te gebruiken. Openingen en sleuven in en tussen roosters, putdeksels, tegels e.d. mogen niet breder zijn dan 2 cm. Trottoirs dienen bij onderbrekingen, oversteekplaatsen, of enig andere plaats waar het verlaten van het trottoir door o.a. rolstoelen, rollators en kinderwagens noodzakelijk is, voorzien te zijn van verlaagde trottoirbanden of inritbanden met een helling die flauwer is dan 1:10 en minimaal 90 cm breed is. Op regelmatige afstanden van maximaal 75 m. moet een draairuimte van minimaal 120 x 120 cm aanwezig zijn voor o.a. rolstoelen, rollators en kinderwagens. Bij op- en afritten en bij zijstraten en bochten moet een draairuimte van 120 x 120 cm worden gerealiseerd. De aansluiting van de rijbaan op het trottoir moet voldoende vlak zijn, zodat een rolstoel, rollator of kinderwagen niet in de goot blijft steken. Molgoten moeten worden voorzien van roosters om de toegankelijkheid van op en afritten te waarborgen. Op hoofdlooproutes moet maximaal om de 200 m. een zitgelegenheid zijn. Op publieksintensieve locaties (zoals pleinen) moet er maximaal om de 100 m. een zitgelegenheid zijn. Voetpaden moeten een gidslijn of geleidelijn hebben, zodat blinden en slechtzienden met een stok het pad kunnen volgen o Een gidslijn is bv. een verhard voetpad langs een grasperk of langs een doorlopende muur (zonder obstakels). Ontwerp verordening openbare ruimte eindversie 12 januari

3 o Daar waar gidslijnen ontbreken kan behoefte zijn om een kunstmatige geleidelijn toe te passen. Deze bestaat uit een cm brede strook van ribbels in een contrasterende kleur. o Gids- en geleidelijnen mogen niet onderbroken worden door geparkeerde voertuigen of andere objecten. Waarschuwingsmarkeringen worden gebruikt om blinden en slechtzienden te waarschuwen voor gevaarlijke situaties (oversteekplaatsen), bij het aangeven van richtingveranderingen groter dan 45 graden of keuzemomenten. Hiervoor worden speciale tegels gebruikt in contrastkleur en met een noppenprofiel. De minimale vrije hoogte op de looproute is 230 cm. Het loopoppervlak moet vlak zijn. Looppaden en trottoirs langs de rijweg mogen niet aflopen in de richting van de weg. Artikel 2.2 Oversteekplaatsen Om oversteekplaatsen voor rolstoelgebruikers bruikbaar te maken moeten trottoirafritten of verlaagde trottoirs zijn aangebracht. De ruimte op het trottoir achter de verlaagde trottoirband moet minstens 120 cm zijn om voldoende draairuimte te hebben. Molgoten moeten worden voorzien van roosters bij op- en afritten. Waar een natuurlijke gidslijn in de richting van een oversteekplaats ontbreekt hebben blinden en slechtzienden een geleidelijn nodig om deze te kunnen vinden. Begin en einde van een oversteekplaats worden ten behoeve van blinden en slechtzienden gemarkeerd met een waarschuwingsmarkering met noppenprofiel, met een lengte van 60 cm. in de looprichting. Vluchtheuvels worden op dezelfde manier gemarkeerd. De oversteek tussen twee rustpunten mag maximaal 7 m. (maximaal 2 rijstroken ) bedragen. Bij een grotere breedte moet een middengeleider worden toegepast met een minimale breedte van 120 cm. Bij gebiedsontsluitingswegen moet over een lengte van 100 m. vrij zicht zijn. Bij erf toegangswegen over een lengte van 50 m. (bij een ooghoogte tussen 95 en 195 cm hoogte). Bedieningselementen moeten op een hoogte tussen de 90 cm. en 120 cm. worden geplaatst en moeten duidelijk herkenbaar zijn door het gebruik van kleuren en verduidelijkende pictogrammen. Verhoogde kruispunten en over de rijbaan aangelegde, doorlopende trottoirs maken oversteken eenvoudiger, maar voor blinden en slechtzienden dient gebruik gemaakt te worden van voelbaar en visueel sterk contrasterend materiaal. Ontwerp verordening openbare ruimte eindversie 12 januari

4 Artikel 2.3 Parkeerplaatsen Ten minste 2 % van alle aanwezige parkeerplaatsen dient Gehandicapten Parkeerplaats (GP) te zijn. Bij een winkelcentrum dienen er voldoende GP s rondom het winkelcentrum aanwezig te zijn, waardoor de afstanden tot de verschillende winkels acceptabel blijven. Bij situering op openbaar terrein moet een GP worden aangegeven met verkeersbord E6. Vanaf de GP dient er een veilig voetpad tot de entree van het object te zijn. De looproute vanaf de GP moet beperkt worden tot max. 50 m. Wanneer er sprake is van een GP, waar men voor het parkeren moet betalen, dient het betaalpunt bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te zijn. Wanneer de GP zich bevindt tussen parkeervakken voor haaks parkeren, dient deze ten minste 350 cm breed te zijn. Wanneer de GP zich bevindt tussen parkeervakken voor langs parkeren, dient deze ten minste 600 cm lang te zijn. De hellingshoek waaronder een GP wordt aangelegd mag niet steiler zijn dan 1:50. De GP dient te zijn uitgevoerd in een materiaal dat een horizontaal vlakliggend, stroef en aaneengesloten oppervlak vormt. Artikel 2.4 Hellingen Het loopoppervlak moet stroef zijn (65 volgens NEN 2873) Aan het begin en eind van de helling moet een draairuimte zijn van minimaal 150 x 150 cm. De vrije breedte bedraagt minimaal 120 cm. De hellingsgraad dwars op de looprichting bedraagt maximaal 2%. Een hoogteverschil tussen 2 en 10 cm is overbrugbaar met een hellingbaan met een helling van 1:10. Een hoogteverschil tussen 10 en 50 cm is overbrugbaar met een hellingbaan met een helling van max. 1:16. Een hoogteverschil groter dan 50 cm is overbrugbaar met een hellingbaan met een helling van max. 1:25. Na het overbruggen van iedere 50 cm moet een tussenbordes worden voorzien van minimaal 120 x 150 cm als rustpunt. Bij een open hellingbaan die een hoogteverschil tot 25 cm. overbrugd, dient aan de open zijde een afrij beveiliging te zijn in de vorm van een opstaande rand van 5 cm. Een hellingbaan die een hoogteverschil van meer dan 25 cm overbrugd dient voorzien te zijn van een valbeveiliging met leuning tussen 85 en 95 cm. hoog. De openingen in de afscherming mogen niet breder zijn dan 10 cm. Ontwerp verordening openbare ruimte eindversie 12 januari

5 Artikel 2.5 Trappen De vrije breedte tussen leuningen is minimaal 120 cm. Het loopoppervlak moet stroef zijn. Voor blinden en slechtzienden is het van belang dat een trap in een looproute wordt aangekondigd d.m.v. over de gehele breedte van de trap geplaatste speciale tegels in contrastkleur en met een noppenprofiel. De regels worden over een diepte van 60 cm aangebracht. Treden moeten goed van elkaar te onderscheiden zijn door voldoende kleurcontrast. De bovenste en onderste trede moeten over de hele breedte worden gemarkeerd met een contrasterende kleur. De overige treden aan de zijkanten over een breedte van 30 cm. vanaf de leuning. De leuning van een trap moet aan het begin en eind van trappen en bordessen horizontaal doorlopen voorbij de eerste en laatste optrede over de lengte van de aantrede. De leuning moet tussen 85 en 95 cm. hoog zijn. De optrede is maximaal 15 cm. De aantrede minimaal 30 cm. Aantrede + 2x optrede is cm. Artikel 2.6 OV halteplaatsen De OV halteplaats heeft een ruimte met een vrije breedte van minstens 150 cm. Bij incidentele obstakels dient 120 cm. vrije doorgang te blijven. Het loopoppervlak moet vlak, en stroef zijn (zie voetpaden) Halteplaatsen dienen op minimaal één plaats te zijn voorzien van een verlaagde trottoirband of inritband met een helling van minimaal 1:10 en een minimale breedte van 120 cm. De halteplaats is voorzien van een zitmogelijkheid. Waarschuwingsmarkeringen, zoals tegels met noppen en in contrastkleur dienen om de instapplaats op het perron te markeren. Hoogteverschillen (zie hellingen artikel 2.4 ) De perronhoogte moet worden afgestemd op de instaphoogte van lage vloerbussen waardoor een gelijkvloerse instap mogelijk wordt. Bij OV knooppunten, is extra aandacht nodig voor goede visuele en gesproken (reis)informatie gekoppeld aan fysieke routegeleiding voor blinden en slechtzienden. Artikel 2.7 Voorzieningen op straat (betaalautomaten, afval inzamelsystemen, parkeermeters) Looproutes of trottoirs richting voorzieningen moeten een vrije breedte van minstens 120 cm hebben (zie artikel 2.1 voetpaden). Trottoirs op de route naar een voorziening moeten op minimaal één plaats voorzien zijn van een verlaagde trottoirband of inritband met helling minimaal 1:10 en minimaal 120 cm breed. Ontwerp verordening openbare ruimte eindversie 12 januari

6 Bedieningselementen, inclusief openingen van afvalbakken, moeten op een hoogte tussen 90 en 120 cm worden geplaatst en moeten duidelijk herkenbaar zijn door het gebruik van kleuren en verduidelijkende pictogrammen. Artikel 2.8 Vlonders, kades en bruggen Voor algemene richtlijnen zie voetpaden, artikel 2.1. Het oppervlak moet stroef zijn. Gebruik bij een houten vlonder hardhout met een flink ribbelprofiel. Gebruik waarschuwingsmarkeringen bij gevaarlijke situaties. Kades bij pontaanlandingen en in de nabijheid van looproutes worden afgeschermd d.m.v. hekwerk. Visvlonders en bruggen worden voorzien van een deugdelijke borstwering of leuning (hoogte: 85 a 95 cm) Pontaanlandingen dienen zodanig te zijn ingericht dat zij goed en veilig toegankelijk zijn. Bij de inrichting wordt extra aandacht besteed aan loopcomfort, veiligheid en rijcomfort en gelijkvloerse aansluiting op de pont. Artikel 2.9 Bewegwijzering, panelen en borden. Belangrijke voorzieningen dienen duidelijk aangegeven te worden d.m.v. wegwijzers of borden, zoals de aanwezigheid van een rolstoeltoegankelijke route of de aanwezigheid van een aangepaste toilet. Informatie, aangeboden op panelen, dient bereikbaar te zijn voor rolstoelgebruikers. Maak plattegronden zo mogelijk in een eenvoudig en grof reliëf, zodat een blinde ook de kaart kan aftasten. Informatie op tekstpanelen dient goed leesbaar te zijn op verschillende hoogtes. (tussen 120 cm en 200 cm hoogte) Teksten dienen goed leesbaar te zijn: goed contrast met de ondergrond en een goed leesbare en zichtbare letter. Tekst dient een goede belichting te hebben; voorkom spiegelingen Er dient voldoende ruimte te zijn voor een rolstoel. Teksten dienen goed leesbaar zijn en pas een groot lettertype toe. Als vuistregel geldt dat de letterhoogte tenminste 1% van de leesafstand bedraagt. Ontwerp verordening openbare ruimte eindversie 12 januari

7 Artikel 2.10 Informatieverstrekking Bezoekers dienen op de hoogte te worden gebracht van de aanwezige voorzieningen. In Informatiebrochures wordt de Landelijke Toegankelijkheid Code toegepast Deze informatie dient ook beschikbaar te zijn op het internet. De informatie wordt ter beschikking gesteld van diverse (landelijke) belangengroepen. Geef op een plattegrond de geschikte routes aan. Hoofdstuk 3: Slotbepalingen. Artikel 3.1: De aanvrager duidt in de nota, gevoegd bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, duidelijk aan op welke wijze de voorschriften van de verordening, die niet op de bouwplannen waarneembaar zijn, worden nageleefd. Artikel 3.2: Bij aanpassingen c.q. ombouw van openbare ruimten kan de hulpverlenende overheid, mits omstandige motivering, afwijken van de voorschriften van de verordening. Artikel 3.3: Overtredingen op deze verordening worden overeenkomstig artikel 154 van de Gemeentewet. Artikel 3.4: De gemeente dient alle overige gemeentelijke verordeningen, binnen een termijn van 6 maanden na de inwerkingtreding van de verordening, in overeenstemming te brengen met de voorschriften van deze verordening Artikel 3.5: Deze verordening treedt in werking op de 1 ste dag na bekendmaking/publicatie van de verordening. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning waarvan het ontvangstbewijs is afgeleverd voor de datum van inwerkingtreding van de verordening, zijn vrijgesteld van de toepassing van de verordening. Ontwerp verordening openbare ruimte eindversie 12 januari

Checklist. Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

Checklist. Stadsdeel Amsterdam Zuidoost Checklist Toegankelijkheid Openbare Ruimte Stadsdeel Amsterdam Zuidoost Algemeen In december 2009 heeft de raad, na een motie van de Partij van de Arbeid, de ambitie uitgesproken om de toegankelijkheid

Nadere informatie

Obstakels in de wijk moeten wijken. door: Gehandicapten & Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) Geactualiseerde versie, september 2013.

Obstakels in de wijk moeten wijken. door: Gehandicapten & Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) Geactualiseerde versie, september 2013. Obstakels in de wijk moeten wijken door: Gehandicapten & Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) Geactualiseerde versie, september 2013. Wat doet het GPPA? GPPA behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke

Nadere informatie

WERKGROEP ANTWERPEN TOEGANKELIJK - WAT -

WERKGROEP ANTWERPEN TOEGANKELIJK - WAT - WERKGROEP ANTWERPEN TOEGANKELIJK - WAT - 29 maart 2012 Werkgroep Antwerpen Toegankelijk samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties van personen met een handicap - WAT sensibiliseert, onderzoekt

Nadere informatie

1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW

1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW 1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW Voordat er gegevens op de website kunnen worden ingevoerd moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid BTB van een locatie worden bepaald. De BTB wordt weergegeven

Nadere informatie

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk)

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Basis informatie van het gebouw 1 Naam van de organisatie 2 Bezoekadres. 3 Postcode

Nadere informatie

Handboek Toegankelijkheid. Richtlijnen voor een toegankelijke openbare ruimte

Handboek Toegankelijkheid. Richtlijnen voor een toegankelijke openbare ruimte Handboek Toegankelijkheid Richtlijnen voor een toegankelijke openbare ruimte November 2010 1 Colofon Postbus 998 5600 AZ Eindhoven Kennedyplein 200 5611 ZT Eindhoven Tel: 040-2386666 Teksten Antoinet Grips

Nadere informatie

Mw. Henny. en verslag) Mw. Henny. hccnet.nl)

Mw. Henny. en verslag) Mw. Henny. hccnet.nl) Adviesrapport Uitkomsten van de schouw Turbo-Rotonde Soestdijkerstraatweg Oostereind (De kruising Surinamelaan/Soestdijkerstraatweg/Nieuwe ingang ziekenhuis is nog niet klaar) 11 juni 2013 Opgesteld door:

Nadere informatie

Vereiste omgeving/eigen perceel. Blinden en slechtziende

Vereiste omgeving/eigen perceel. Blinden en slechtziende Maatregelen voor een woongebouw Woongebouwomgeving Bijlage 3 Vereiste omgeving/eigen perceel Doelgroep Blinden en slechtziende Rolstoelgebrui kers, personen Slechtlopende (spelende) Kinderen met boodschappen

Nadere informatie

Advies Toegankelijkheid Heereplein en trap winkelcentrum het Anker

Advies Toegankelijkheid Heereplein en trap winkelcentrum het Anker Auteur Els Smith Onderwerp Toegankelijkheid gemeente Geertruidenberg Advies Toegankelijkheid Heereplein en trap winkelcentrum het Anker Door Visio Zicht op Toegankelijkheid: Els Smith In opdracht van en

Nadere informatie

Handleiding Toegankelijkheid Gemeente Oss

Handleiding Toegankelijkheid Gemeente Oss Gemeente Oss Project Handleiding Toegankelijkheid Opdrachtgever Gemeente Oss Postbus 5 5340 BA OSS Contactpersoon de heer B. Wijdeven Projectnummer Datum ZOM0905600 1 maart 2012 Projectfase Status Beleid

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. het publiek domein

Toegankelijkheid van. het publiek domein Toegankelijkheid van het publiek domein Dit wenkenblad levert aan de hand van het DOD-principe een aantal basis richtlijnen om de toegankelijkheid van het publiek domein te verhogen. DOD staat voor: Doorgangen

Nadere informatie

Adviesrapport. Uitkomsten van de schouw. Oude dorp Blaricum. 18 november 2013

Adviesrapport. Uitkomsten van de schouw. Oude dorp Blaricum. 18 november 2013 Adviesrapport Uitkomsten van de schouw Oude dorp Blaricum 18 november 2013 Rapport opgesteld door: Regionale Schouwgroep Toegankelijkheid Gooi en Vechtstreek Schouw in samenwerking met: WMO raad Blaricum

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Hoofdstuk 1: Definities en toepassingsgebied. Artikel 1.1 Definities. Integrale toegankelijkheid: Het effectief bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn van openbare gebouwen en voorzieningen voor iedereen.

Nadere informatie

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers PROTOCOL BTB Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers Een handleiding voor Werkvoorbereiding, Onderhoud en Uitvoering Opsteller : P. van der Linden Afdeling : Afdeling

Nadere informatie

Inrichting. Openbare Buitenruimten

Inrichting. Openbare Buitenruimten Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer Richtlijnen: Inrichting Openbare Buitenruimten Postadres: Postbus 429 2130 AK Hoofddorp Bezoekadres: Dr van Dorstenstraat 1 2132 JR Hoofddorp Telefoon: 023-5698881

Nadere informatie

Toegankelijkheid openbare gebouwen

Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid van openbare gebouwen is een belangrijk kwaliteitsaspect. Iedereen, jong en oud, moet gemakkelijk zijn weg kunnen vinden. Dus ook voor mensen met een

Nadere informatie

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014)

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014) Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014) 1. INLEIDING Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zijn door PBTconsult

Nadere informatie

Toegankelijkheid. van voetpaden

Toegankelijkheid. van voetpaden Toegankelijkheid van voetpaden Het toegankelijk maken van publieke voorzieningen, zoals winkels, restaurants, sporthallen, enz. heeft weinig zin als ze niet bereikbaar zijn. Voetpaden zijn dikwijls niet

Nadere informatie

1 METEN VAN EEN LOCATIE

1 METEN VAN EEN LOCATIE 1 METEN VAN EEN LOCATIE Voordat er gegevens op de website kunnen worden ingevoerd moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid BTB van een locatie worden bepaald. De BTB wordt weergegeven

Nadere informatie

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (juni 2012)

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (juni 2012) Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (juni 2012) 1. INLEIDING Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zijn door het Projectbureau

Nadere informatie

Integrale Toegankelijkheid van bos, natuur en park

Integrale Toegankelijkheid van bos, natuur en park Integrale Toegankelijkheid van bos, natuur en park Eva Troch Dag van de Openbare Ruimte 13 maart 2008 Agentschap voor Natuur en Bos Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het beleid, het duurzaam

Nadere informatie

Checklist voor het meten van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en voorzieningen

Checklist voor het meten van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en voorzieningen Checklist voor het meten van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en voorzieningen J.W.M. Koremans L.M. Sluijs september 2006 Coördinator Pictogrammen in gemeentegids dhr. P.C.

Nadere informatie

8. Checklist Voorbeeld? Volg onderstaande link. ja nee nvt

8. Checklist Voorbeeld? Volg onderstaande link. ja nee nvt 8. Checklist? Volg onderstaande link. ja nee nvt BIJLAGE Bereikbaarheid van het evenement/festival (vanuit de omgeving) 1 Is er vanaf het doorgaande voetpad een natuurlijke gidslijn of een geleidelijn

Nadere informatie

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING Toegankelijkheidsonderzoek Werkplein West Jan van Galenstraat 323 donderdag 11 maart 2010 ALGEMEEN Het gebouw aan de Jan van Galenstraat bestaat uit twee gedeeltes: Het publieksgedeelte en het personeelsgedeelte.

Nadere informatie

HANDBOEK toegankelijkheid OPENBARE RUIMTE

HANDBOEK toegankelijkheid OPENBARE RUIMTE HANDBOEK toegankelijkheid RICHTLIJNEN VOOR EEN TOEGANKELIJKE OPENBARE RUIMTE Colofon Handboek Toegankelijkheid is een uitgave van de Gemeente Boxtel, Afdeling Openbare Werken Markt 1 Postbus 10000 5280

Nadere informatie

Toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte in Rotterdam

Toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte in Rotterdam toegankelijkheid brochure FINAL 4 apri27mrt:opmaak 1 10-04-2012 16:22 Pagina 1 Toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte in Rotterdam Gelijke kansen voor iedereen De Woonadviescommissie is onderdeel

Nadere informatie

Aandachtspunten en tips bij de toegankelijkheid van de openbare ruimte

Aandachtspunten en tips bij de toegankelijkheid van de openbare ruimte Aandachtspunten en tips bij de toegankelijkheid van de openbare ruimte Auteurs Nienke Blijham Maartje Kienhuis Judith van Lier 1 Colofon 2008 Vilans Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR TUINEN IN WZC

CHECKLIST VOOR TUINEN IN WZC 1 CHECKLIST VOOR TUINEN IN WZC Checklist voor de instellingstuin Indien *, bij verwerking omgekeerd quoteren. Stelling Juist Fout NVT Algemeen 1 De tuin is gemakkelijk te bereiken (zonder lift, zonder

Nadere informatie

Naam accommodatie De Huttenheugte Adres accommodatie Dalen Datum schouw 2011

Naam accommodatie De Huttenheugte Adres accommodatie Dalen Datum schouw 2011 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook

Nadere informatie

handboek toegankeljkheid

handboek toegankeljkheid handboek toegankeljkheid Richtlijnen voor een toegankelijke openbare ruimte December 2015 inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 9 2 Verantwoordelijkheden 3 Kwaliteitsniveaus 4 Indeling kwaliteitsniveaus

Nadere informatie

Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl. Basisinfo van het gebouw.

Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl. Basisinfo van het gebouw. Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl MEE Rotterdam Rijnmond Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam T 010 282 11 11 Contactpersoon:

Nadere informatie

Aanstiplijst toegankelijkheid Provinciale stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

Aanstiplijst toegankelijkheid Provinciale stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid Aanstiplijst toegankelijkheid Provinciale stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan of de aanvraag voldoet aan de provinciale stedenbouwkundige

Nadere informatie

Voetpaden voor iedereen

Voetpaden voor iedereen Speciale dank aan de lokale Gehandicapten Platforms in de provincie Utrecht en in het bijzonder de Platforms in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Maarssen, Leusden, Houten en Wijk bij Duurstede bij het opstellen

Nadere informatie

Toegankelijk Amsterdam

Toegankelijk Amsterdam Onderzoeksformulier www.toegankelijkamsterdam.nl Naam van het gebouw Stuur het ingevulde formulier naar Cliëntenbelang Amsterdam Antwoordnummer 47323 1070 WC Amsterdam Een postzegel is niet nodig. Cliëntenbelang

Nadere informatie

Maximale. voor iedereen. zelfredzaamheid. toegankelijkheid &

Maximale. voor iedereen. zelfredzaamheid. toegankelijkheid & Maximale toegankelijkheid & zelfredzaamheid voor iedereen In ons land zijn ongeveer 1,8 miljoen mensen van twaalf jaar en ouder die beperkingen ervaren in activiteiten op het gebied van horen, zien en

Nadere informatie

B en W-voorstel. Verkeer SOB/RO/VV R. Mouris. Gemeente Amersfoort. Beleidsterrein:

B en W-voorstel. Verkeer SOB/RO/VV R. Mouris. Gemeente Amersfoort. Beleidsterrein: Gemeente Amersfoort B en W-voorstel Beleidsterrein: Verkeer SOB/RO/VV R. Mouris Org. onderdeel: Opsteller: User-id: MOU1 Tel: 4975 Onderwerp: VOETPADEN VOOR IEDEREEN Kader: Argumenten: In Amersfoort hebben

Nadere informatie

Naam accommodatie Hotel restaurant De Meulenhoek Adres accommodatie Hoofdstraat 61 7875 AB EXLOO Datum schouw 13-07-201

Naam accommodatie Hotel restaurant De Meulenhoek Adres accommodatie Hoofdstraat 61 7875 AB EXLOO Datum schouw 13-07-201 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw probeert u een goede indruk te geven wat u van deze accommodatie kunt verwachten. Hierbij is onderzocht of zorgbehoevenden ruimten kunnen bereiken en gebruiken.

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Apotheek Pieters Stein

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Apotheek Pieters Stein Beoordelingslijst Toegankelijkheid Apotheek Pieters Stein Basisinformatie Gegevens gebouw 1. Naam van de organisatie/bedrijf : apotheek Pieters Stein 2. Bezoekadres Haalbrugskensweg.1 3. Postcode bezoekadres

Nadere informatie

Advies toegankelijkheid van openbaar vervoersknooppunt Leyenburg

Advies toegankelijkheid van openbaar vervoersknooppunt Leyenburg Advies toegankelijkheid van openbaar vervoersknooppunt Leyenburg Den Haag, augustus 2009 Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 www.voorall.nl info@voorall.nl Inleiding 1 Het Mobiele

Nadere informatie

Notitie. Veilige openbare ruimte

Notitie. Veilige openbare ruimte Notitie Veilige openbare ruimte NOTITIE VEILIGE OPENBARE RUIMTE De aanleiding Medio 2016 ontving het Ombudsteam van de Partij van de Arbeid klachten over onveilige situaties in de kern van Eerbeek, nadat

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Royal bioscoop Heerlen

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Royal bioscoop Heerlen Beoordelingslijst Toegankelijkheid Royal bioscoop Heerlen Basisinformatie 1. Gegevens gebouw Naam organisatie/bedrijf: Royal Bioscopen Holdings b.v. Bezoekadres: Stationsplein 3-5 Postcode bezoekadres:

Nadere informatie

KOM D IN. Inleiding RIS.7156

KOM D IN. Inleiding RIS.7156 RIS.7156 KOM D IN E E E K beter toegankelijk gebouwenbestand te realiseren. Het programma van eisen kiest voor een hoger ambitieniveau dan de minimale wettelijke eisen. Versie: definitief, datum 23 juni

Nadere informatie

Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens

Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens Naam van het gebouw Bezoekadres Postcode bezoekadres Vestigingsplaats Waardering Vier punten - Meest toegankelijk Dit geeft aan dat het gebouw of de

Nadere informatie

Geen markeringen voor blinden en slechtzienden. Mogelijke oplossing. Problemen op de hellingbaan / treden

Geen markeringen voor blinden en slechtzienden. Mogelijke oplossing. Problemen op de hellingbaan / treden Ten eerste willen we vermelden dat het centrum erg mooi is geworden. Als rolstoel of scootmobiel gebruiker ervaart men dat de toegang tot de meeste winkels nu beter zijn. Helaas zijn er ook problemen ontstaan.

Nadere informatie

1.1 Probleembeschrijving; Harderwijker situatie; Teveel obstakels Doel van de notitie 4

1.1 Probleembeschrijving; Harderwijker situatie; Teveel obstakels Doel van de notitie 4 Status: Definitief Versie: 1 Datum: 30 januari 2017 Inhoud blz 1. Inleiding 3 1.1 Probleembeschrijving; 3 1.2 Harderwijker situatie; 3 1.3 Teveel obstakels 3 1.4 Doel van de notitie 4 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Het Landhuis Regionaal infokantoor

Het Landhuis Regionaal infokantoor Het Landhuis Regionaal infokantoor www.toerismekleinbrabant.be info@tkbs.be 03 899 28 68 Boomstraat 1 2880 Bornem Het infokantoor is gelegen op de Markt in Borne Er zijn in de onmiddellijke omgeving parkeerplaatsen

Nadere informatie

Versie 4 12 juli 2010. tpve. toegankelijke bushaltes. Mathieu Brancart Dirk Versluis

Versie 4 12 juli 2010. tpve. toegankelijke bushaltes. Mathieu Brancart Dirk Versluis toegankelijke bushaltes Mathieu Brancart Dirk Versluis Voorwoord De inrichting van een toegankelijke woonomgeving is in het belang van iedereen. De gemeente Amsterdam is eigenaar van de openbare ruimte

Nadere informatie

Wensen voor een toegankelijke gemeente

Wensen voor een toegankelijke gemeente Wensen voor een toegankelijke gemeente 3-10-2014 G e m e e n t e D e B i l t b o u w t a a n e e n g e m e e n t e d i e v o o r i e d e r e e n t o e g a n k e l i j k i s Wat is er dan precies nodig,

Nadere informatie

Handboek Nijmegen Toegankelijk

Handboek Nijmegen Toegankelijk Handboek Nijmegen Toegankelijk Bij de samenstelling van dit handboek hebben we ervoor gekozen om geen verklarende tekst bij de afbeeldingen te plaatsen aangezien het vooral om sfeerbeeld gaat. Inhoud Nijmegen

Nadere informatie

Algemeen. Openingstijden. Naam vrijwilliger * e-mail adres. Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving. Sleutelwoorden. Algemene objectinfo:

Algemeen. Openingstijden. Naam vrijwilliger * e-mail adres. Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving. Sleutelwoorden. Algemene objectinfo: Naam vrijwilliger * e-mail adres Algemeen Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving Sleutelwoorden Algemene objectinfo: Straatnaam * Huisnummer * Toevoeging Postcode * Plaatsnaam * Telefoon Fax

Nadere informatie

Studiedag toegankelijke cultuur

Studiedag toegankelijke cultuur Studiedag toegankelijke cultuur Workshop toegankelijke infrastructuur Voorstelling Caroline Delveaux, architect, toegankelijkheidsadviseur Screenings Limburg: 37 Vlaams-Brabant: 5 Brussel (Lasso): 30 Antwerpen:

Nadere informatie

CROW publicatie 233 addendum Handboek Halteplaatsen juli 2010

CROW publicatie 233 addendum Handboek Halteplaatsen juli 2010 CROW publicatie 233 addendum Handboek Halteplaatsen juli 2010 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Infrastructuur... 4 2.1 Basisprincipes infrastructuur... 4 2.2 Afmetingen halteplaatsen... 4 2.2.1 Infrastructuur

Nadere informatie

Vragenlijst. Inleiding. toegankelijkheids-module

Vragenlijst. Inleiding. toegankelijkheids-module toegankelijkheids-module Inleiding Met de gegevens die u in deze vragenlijst invult, wordt voor personen met een beperking bepaald of en in hoeverre organisaties fysiek toegankelijk zijn. Per organisatie

Nadere informatie

Toegankelijke verenigingen

Toegankelijke verenigingen Schouwlijst Toegankelijke verenigingen Week van de Toegankelijkheid 6-11 oktober 2014 blauw: c:100 m:70 y:0 k:10 rood: c:15 m:100 y:65 k:5 Inleiding In en rond de Week van de Toegankelijkheid vragen belangenbehartigers

Nadere informatie

Rapportage. Toegankelijkheidsonderzoek. Jeu de Boules Vereniging Gouda

Rapportage. Toegankelijkheidsonderzoek. Jeu de Boules Vereniging Gouda Rapportage Toegankelijkheidsonderzoek Jeu de Boules Vereniging Gouda Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking Februari 2013 1. Inleiding 2. JBV Gouda beschikt over een prachtig clubhuis, 2 speelvelden

Nadere informatie

Criteria voor locatiekeuze ondergrondse containers Mei 2013 Project Omgekeerd Inzamelen, gemeente Arnhem. Nr. Criteria Hard (*) Zacht (*)

Criteria voor locatiekeuze ondergrondse containers Mei 2013 Project Omgekeerd Inzamelen, gemeente Arnhem. Nr. Criteria Hard (*) Zacht (*) Voorkomen hinder 1 De afstand van het hart van de locatie (de OC) tot de gevel van een woning is minimaal 2 meter, maar zo mogelijk groter. 2 Er mag bij aanleg en gebruik van de OC geen schade aan de woning

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Toegankelijke wandelroutes

Toegankelijke wandelroutes Toegankelijke wandelroutes Marcel Wijnker produktdesigner, mobiliteitsdeskundige 1 Wie is iedereen? Wetgeving en richtlijnen Subsidie 2 Wie is iedereen? 3 Iedereen? Probleemstelling: onze omgeving is vormgegeven

Nadere informatie

Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad

Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad . Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad versie 18-12-2013 Utrecht bouwt aan een stad die voor iedereen toegankelijk is Wat is er dan precies nodig, om te komen tot die toegankelijke stad?

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. kantoren van vrije beroepen

Toegankelijkheid van. kantoren van vrije beroepen Toegankelijkheid van kantoren van vrije beroepen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van kantoorruimten voor vrije beroepen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en beoefenaars

Nadere informatie

Naam accommodatie Groepsaccommodatie De Koekoeksklok Adres accommodatie Brunsting 18, 9411 VL Beilen Datum schouw 2011

Naam accommodatie Groepsaccommodatie De Koekoeksklok Adres accommodatie Brunsting 18, 9411 VL Beilen Datum schouw 2011 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook

Nadere informatie

Toegankelijke Evenementen

Toegankelijke Evenementen Toegankelijke Evenementen Inleiding Heel het jaar door vinden er in Etten-Leur grote en kleine festivals, braderieën, markten en andere evenementen plaats. En bij al deze activiteiten streeft de organisatie

Nadere informatie

GRADATIES IN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN Richtlijnen voor het ontwikkelen en beoordelen van (ver)bouwplannen

GRADATIES IN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN Richtlijnen voor het ontwikkelen en beoordelen van (ver)bouwplannen GRADATIES IN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN Richtlijnen voor het ontwikkelen en beoordelen van (ver)bouwplannen In samenwerking met de gemeente Wijk bij Duurstede, de Woningstichting Volksbelang en de

Nadere informatie

vragenlijst{toegankelijkheid}

vragenlijst{toegankelijkheid} {toegankelijkheid} Datum publicatie: Versienummer: 20 dec. 2011 1.2 Inleiding Met de gegevens die u in deze invult, wordt voor personen met een beperking bepaald of en in hoeverre organisaties fysiek toegankelijk

Nadere informatie

Toegankelijkheid. van speeltuinen

Toegankelijkheid. van speeltuinen Toegankelijkheid van speeltuinen Het bezoek aan een speeltuin is voor een gezin met kinderen steeds weer een beleving. Kleuren, beweging en interactie met andere kinderen maken het verhaal compleet. Ook

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

Aanbevelingen voorbehouden parkeerplaatsen

Aanbevelingen voorbehouden parkeerplaatsen Inhoud 1 Inleiding...3 2 Aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen...4 2.1 Normen en voorbeeldtekeningen 4 2.2 Specificaties 5 2.2.1 Basisafmetingen... 5 2.2.2 Inplanting... 5 2.2.3 Vormgeving en afmetingen...

Nadere informatie

EVENEMENTEN ZONDER BEPERKING

EVENEMENTEN ZONDER BEPERKING EVENEMENTEN ZONDER BEPERKING ONDERZOEK NAAR DE TOEGANKELIJKHEID VAN FESTIVALS EN EVENEMENTEN ONDERZOEKSMETHODIEK Colofon Het project 'Evenementen zonder beperking' is een project van het Meldpunt Discriminatie

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. sociale diensten

Toegankelijkheid van. sociale diensten Toegankelijkheid van sociale diensten Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van sociale diensten te verhogen. Het geeft ontwerpers en bouwheren een aantal tips om de sociale dienst en de

Nadere informatie

Samen naar een toegankelijk Breda, april 2017 Pagina 1

Samen naar een toegankelijk Breda, april 2017 Pagina 1 Workshop Leren door ervaren op 20 april 2017 Begeleiding door Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid. Deelnemers van Platform Breda voor Iedereen en Stadsingenieurs Breda, het ingenieursbureau van de gemeente

Nadere informatie

Toegankelijkheid bibliotheken tbv visueel gehandicapten De eisen op een rijtje

Toegankelijkheid bibliotheken tbv visueel gehandicapten De eisen op een rijtje Toegankelijkheid bibliotheken tbv visueel gehandicapten De eisen op een rijtje Fysieke toegankelijkheid Gebruik in ieder geval onderstaande aandachtspunten: 1. Afstapjes en trappen dienen goed afgeschermd

Nadere informatie

BUITEN (GEWOON) De toegankelijkheid van de Rotterdamse buitenruimte

BUITEN (GEWOON) De toegankelijkheid van de Rotterdamse buitenruimte BUITEN (GEWOON) De toegankelijkheid van de Rotterdamse buitenruimte BUITEN (GEWOON) De toegankelijkheid van de Rotterdamse buitenruimte April 2012 2 Inhoud Voorwoord 4 Dagelijks leven: 1. Trottoirs 2.

Nadere informatie

Toegankelijkheid. van groengebieden

Toegankelijkheid. van groengebieden Toegankelijkheid van groengebieden Groengebieden geven ademruimte aan een stad, ze bieden de mogelijkheid om tot rust te komen en er is altijd wat te beleven. Zowel ouderen als jongeren voelen zich tot

Nadere informatie

Invoerformulier invullen

Invoerformulier invullen Invoerformulier invullen Hoe voer ik de gegevens in op de website www.toegankelijk- Groningen.nl Inloggen op website PCG Ga naar www.toegankelijk- Groningen.nl Voer je login in Voer je wachtwoord in Let

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

Inleiding. Handboek Toegankelijkheid openbare ruimte Hulst Versie: 1 mei 2012 Opgesteld: I. de Visser afdeling Openbare ruimte Gemeente Hulst.

Inleiding. Handboek Toegankelijkheid openbare ruimte Hulst Versie: 1 mei 2012 Opgesteld: I. de Visser afdeling Openbare ruimte Gemeente Hulst. 1 Inleiding Toegankelijkheid is een onderwerp waar steeds meer rekening mee wordt gehouden bij het inrichten en herinrichten van de openbare ruimte. In de praktijk blijkt echter helaas nog dat de openbare

Nadere informatie

4-16. Om esthetische redenen kan er voor worden gekozen om de waarschuwingsmarkering over de volle breedte van de trap aan te brengen.

4-16. Om esthetische redenen kan er voor worden gekozen om de waarschuwingsmarkering over de volle breedte van de trap aan te brengen. TRAPPEN Aan de bovenzijde van de trap moet altijd een waarschuwingsmarkering worden aangebracht. Een geleidelijn sluit boven aan de trap altijd aan de rechterzijde van de trap aan. De positie van geleidelijnen

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013 Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013 Basisinformatie 1. Gegevens gebouw Naam organisatie/bedrijf: Pantaleon Bezoekadres: Steenbakkersstraat 2-12 Postcode bezoekadres: Vestigingsplaats:

Nadere informatie

Toegankelijk Amsterdam

Toegankelijk Amsterdam Onderzoeksformulier en toelichting www.toegankelijkamsterdam.nl Naam van het gebouw Stuur het ingevulde formulier naar Cliëntenbelang Amsterdam Antwoordnummer 47323 1070 WC AMSTERDAM Een postzegel is niet

Nadere informatie

Leeswijzer. De aanbeveling is overgenomen en gerealiseerd.

Leeswijzer. De aanbeveling is overgenomen en gerealiseerd. Leeswijzer Hieronder treft u een overzicht aan van de door de Stichting Gehandicapteraad Tiel aanbevolen aanpassingen aan de gemeentelijke binnensportaccommodaties en de wijkcentra. Kleurarcering Betekenis

Nadere informatie

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg FOUTPARKEREN PZ HerKo U doet er toch niet aan mee? Lokale Politie Herent- Kortenberg Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Beste inwoner, Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

/xfi~~/bo"z Aan het college van Burgemeester en Wethouders Gemeente Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

/xfi~~/boz Aan het college van Burgemeester en Wethouders Gemeente Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp ?_x(>,@i~ 1 /xfi~~/bo"z Aan het college van Burgemeester en Wethouders Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Betreft: Bushaltes in de Haarlemmermeer Hoofddorp, 25 november 2009 Geacht College,

Nadere informatie

Versie 5 12 mei 2015. tpve. toegankelijke bushaltes. Mathieu Brancart Dirk Versluis Ad van der Stok

Versie 5 12 mei 2015. tpve. toegankelijke bushaltes. Mathieu Brancart Dirk Versluis Ad van der Stok toegankelijke bushaltes Mathieu Brancart Dirk Versluis Ad van der Stok Voorwoord De inrichting van een toegankelijke woonomgeving is in het belang van iedereen. De gemeente Amsterdam is eigenaar van de

Nadere informatie

Evaluatie toegankelijkheid KWAKU Zomerfestival 2014

Evaluatie toegankelijkheid KWAKU Zomerfestival 2014 Evaluatie toegankelijkheid KWAKU Zomerfestival 2014 Voorgeschiedenis: Schouw en overleg voorafgaand aan eerste weekend, incidenteel overleg tijdens het festival. Wij zijn de organisatie van KWAKU erg dankbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. stemlokalen. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van stemlokalen te verhogen.

Toegankelijkheid van. stemlokalen. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van stemlokalen te verhogen. Toegankelijkheid van stemlokalen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van stemlokalen te verhogen. Het helpt u als bestuur bij de keuze van de locatie en de inrichting van maakt u stemhokjes

Nadere informatie

Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari Plan m. Plankaart

Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari Plan m. Plankaart Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari 2011 1 Plan 0 10 50m Plankaart Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari 2011 2 0 10 50m Blok B Marcuskerk Blok A Hamersveld & De Asschat Blok C Voetgangersgebied

Nadere informatie

Iedereen is welkom! WINKEL RESTAURANT CAFÉ GALERIE MUSEUM BIOSCOOP / THEATER. Suggesties om de toegankelijkheid van. Colofon Iedereen is welkom!

Iedereen is welkom! WINKEL RESTAURANT CAFÉ GALERIE MUSEUM BIOSCOOP / THEATER. Suggesties om de toegankelijkheid van. Colofon Iedereen is welkom! Suggesties om de toegankelijkheid van Iedereen is welkom! WINKEL RESTAURANT CAFÉ GALERIE MUSEUM BIOSCOOP / THEATER Colofon Iedereen is welkom! Auteur Datum Job Haug CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef

Nadere informatie

Bijlage: Vaste toegangsmiddelen

Bijlage: Vaste toegangsmiddelen Bijlage: Vaste toegangsmiddelen Inleiding Onder vaste toegangsmiddelen vallen werkbordessen, looppaden, trappen, trapladders, vaste ladders en balustraden. De Europese geharmoniseerde normserie NEN-EN-ISO

Nadere informatie

SamenSpelen conclusies speeltuinbendeverslagen

SamenSpelen conclusies speeltuinbendeverslagen SamenSpelen conclusies speeltuinbendeverslagen Individuele aanpassingen speeltoestel en infrastructuur NSGK Revisie 1.1 13 februari 2012 Patrick Meutstege Panton bv Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De

Nadere informatie

Hellingbaan voor de Action voldoet niet aan hoogtecriterium

Hellingbaan voor de Action voldoet niet aan hoogtecriterium Stichting Senioren/GehandicaptenRaad Aalten Secr. Haartseweg 17a 7121 LA Aalten e-mail: info@ssgraalten.nl www.ssgraalten.nl Aan: Burgemeester en Wethouders van Aalten t.a.v. de Gemeenteraad Datum: 05-08-2016

Nadere informatie

Dirkshorn Dorpstraat & Ruimtevaartbuurt

Dirkshorn Dorpstraat & Ruimtevaartbuurt Dirkshorn Dorpstraat & Ruimtevaartbuurt Schetsontwerp Gemeente Schagen Presentatie conform Informatie avond woensdag 29 maart 2017 Dirkshorn versie 13april 2017 Inleiding 1. Plangebied 2. Schetsontwerp

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied Gemeentelijk politieverordening op het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. voetbalstadions

Toegankelijkheid van. voetbalstadions Toegankelijkheid van voetbalstadions Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van voetbalstadions te verhogen. Het geeft ontwerpers en clubverantwoordelijken een aantal tips om hun stadion

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. jeugdlokalen. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van jeugdlokalen en jeugdhuizen te verhogen.

Toegankelijkheid van. jeugdlokalen. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van jeugdlokalen en jeugdhuizen te verhogen. Toegankelijkheid van jeugdlokalen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van jeugdlokalen en jeugdhuizen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en jeugdverenigingen een aantal tips

Nadere informatie

STADSWANDELING TOEGANKELIJKHEID

STADSWANDELING TOEGANKELIJKHEID STADSWANDELING TOEGANKELIJKHEID DOOR HET CENTRUMGEBIED VAN ALMERE OP 2 MEI 2016 1 DEELNEMERS: Leo Broekhuis, Hans Hobijn, Helma Berkenbos (SOGA), Brenda Jongbloed, Marjan Heidstra (stichting ABRI), Erwin

Nadere informatie

Routegeleiding. Tactiele routegeleiding voor mensen met een visuele beperking

Routegeleiding. Tactiele routegeleiding voor mensen met een visuele beperking Routegeleiding Tactiele routegeleiding voor mensen met een visuele beperking Ontwerprichtlijnen voor het ontwerpen van gids- en geleidelijnen in het openbaar domein, gebouwen, OV- knooppunten en haltes

Nadere informatie

Wenkenblad Informatie 2010-2011 Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen

Wenkenblad Informatie 2010-2011 Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen Wenkenblad Informatie 2010-2011 Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen - 1 - colofon Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen 1 e druk 1 mei 1997 1 e herziening

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. stemlokalen. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van stemlokalen te verhogen.

Toegankelijkheid van. stemlokalen. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van stemlokalen te verhogen. Toegankelijkheid van stemlokalen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van stemlokalen te verhogen. Het helpt u als bestuur bij de keuze van de locatie en de inrichting van het lokaal.

Nadere informatie