Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) voor alle medewerkers met klantcontact

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) voor alle medewerkers met klantcontact"

Transcriptie

1 NIEUWSBULLETIN nr 2 / 2009 Tuchtcommissie DSI schorst senior beleggingsadviseur DSI-Kwaliteitsregeling Jaarlijkse korting op AFM-heffing voor intermediair met DSI-registratie Edgar du Perron, voorzitter Geschillencommissie Kifid Voorbeeldfunctie DSImodel bij handhaving integriteit financieel dienstverleners Jon Lindeboom, directeur Compliance en Legal Kempen & Co DSI Inside geeft meer body aan het integriteitsbeleid van een financiële onderneming Een totaalpakket voor het borgen van integriteit Wft-Permanente Educatie uitgelegd DSI nu ook op LinkedIn DSI: Deskundigheid, Screening en Integriteit DSI presenteert toekomstvisie: Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) voor alle medewerkers met klantcontact Het bestuur en de directie van DSI zien graag dat binnen enkele jaren de medewerkers op een integriteitsgevoelige functie in de financiële dienstverlening geregistreerd zijn. Dit is de belangrijkste conclusie uit de toekomstvisie Samen met DSI werken aan integriteit in de financiële dienstverlening die zij aan de bedrijfsdeelnemers van DSI hebben gepresenteerd. De toekomstvisie en de dienstverlening van DSI vormen het onderwerp van nadere gedachtewisseling tijdens enkele roadshows. In de financiële sector zelf en bij consumenten bestaat behoefte aan verbetering van de 'algemene normen en waarden' onder ondernemingen en adviseurs. Een goed financieel adviseur dient natuurlijk primair het belang van de klant en is deskundig, betrouwbaar en vakbekwaam. Deze voorwaarden zijn bovendien transparant en objectief toetsbaar. Goed gedrag verdient erkenning en beloning; slecht gedrag wordt ontmoedigd en afgewezen, stellen bestuur en directie bij de presentatie van het rapport. Sectorbrede rol DSI Door een gebrek aan vertrouwen is het financiële systeem deels ontwricht en wordt de roep om acties die kunnen bijdragen aan het herstel van vertrouwen, steeds luider. Als reactie daarop zijn voor de beleidsvernieuwing van overheid en sector diverse adviesrapporten gepresenteerd en staat een parlementair onderzoek op stapel. De visie van DSI is opgesteld ter beantwoording van de vraag welke sectorbrede rol zij kan vervullen bij het herstellen en behouden van het vertrouwen. Daarnaast geeft het antwoord op de vraag hoe de uitvoering van haar plannen gefinancierd zou moeten worden. Bewezen ervaring DSI heeft met deze materie als het integriteitsinstituut van de effectenindustrie ruime en veelzijdige ervaring. Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) voor alle medewerkers op integriteitsgevoelige functies binnen de sector zijn een waarborg voor goed gedrag. De DSI-registratie wordt in de effectenindustrie al geruime tijd erkend als de norm. Daarbij zijn goede ervaringen opgedaan met de daaraan verbonden gedragscode en integriteitsbijscholing. Het is de bedoeling om deze registratie nu te verbreden tot alle medewerkers met klantcontact bij banken, verzekeraars, intermediairs en pensioenfondsen. In haar reactie aan de minister van Financiën op het advies van de Commissie Maas bepleit de AFM de inschakeling van DSI bij de verbeterprogramma's gericht op herstel van vertrouwen in de financiële sector. Samenwerking Om de toegevoegde waarde voor de gehele financiële sector te optimaliseren en daardoor duidelijk het positieve verschil te kunnen maken, is het van belang dat de bestaande zelfreguleringsinstituten meer samenwerken. Andere organisaties en keurmerken in de branche kunnen het instrumentarium van DSI als normerende bron gebruiken voor het professioneel borgen van integriteit op persoonsniveau. Bestuur en directie breken een lans voor één onafhankelijke persoonsregistratie voor financieel adviseurs met integriteit als uitgangspunt en duidelijk herkenbaar voor de consument. Deskundigheid, integriteit en vakbekwaamheid van de geregistreerde adviseurs moeten natuurlijk boven iedere twijfel zijn verheven. Uiteraard wordt deze ontwikkeling goed afgestemd met DNB, de AFM en het ministerie van Financiën in hun streven naar cultuurverandering. vervolg op pagina 2 1

2 vervolg van pagina 1 Top 10 suggesties DSIjaarverslag In de adviespraktijk staat de behoefte van de klant centraal. Aan een duurzame relatie met een klant ligt dan ook een weloverwogen, transparant en betrouwbaar advies ten grondslag (suggestie 1.1); Met een persoonlijke registratie staat de adviseur zelf garant voor betrouwbare financiële dienstverlening met de nodige consequenties voor zijn betrouwbaarheidsprofiel (suggestie 1.3); Medewerkers in de sector zullen op deze cultuuromslag voorbereid moeten worden. Normen en waarden ontwikkelen zich met de tijd; wat vroeger kon, kan nu niet meer. Het begrip integriteit zal concreet gemaakt moeten worden. Daartoe krijgt de desbetreffende medewerker de nodige begeleiding met een integriteitsprogramma (suggestie 1.7); Medewerkers op een integriteitsgevoelige functie, medewerkers met klantcontact en hun respectievelijke leidinggevenden worden met een DSI-registratie persoonlijk aanspreekbaar op hun gedrag. Overtreding van de gedragscode wordt voorgelegd aan de Tuchtcommissie. Daarnaast houden zij hun integriteit en deskundigheid zichtbaar op peil (dit is ook relevant in verband met de Code Banken) (suggestie 2.3); De branches dienen van fatsoenlijke en integere financiële dienstverlening hoge prioriteit te maken. Dit verkleint de noodzaak van meer overheidsregulering en verlegt het zwaartepunt naar zelfreguleringsinstituten zoals DSI, StFD en Kifid (suggestie 3.2); Voor de consument zal het een groot voordeel zijn indien het uiteindelijk tot één onafhankelijk persoonsregister komt, waardoor op één website kan worden nagetrokken of een adviseur van onbesproken gedrag is en zijn deskundigheid op orde heeft (suggestie 3.3); Zelfregulering om de noodzaak van overheidsregulering te verminderen vraagt om een actieve ondersteuning van en investering in deze zelfregulering. Het zou een verkeerd signaal naar de markt zijn als zelfregulering niet adequaat wordt ingevuld (suggestie 4.2); Partijen moeten derhalve ook in financiële zin investeren in effectieve zelfregulering. Als dat onvoldoende gebeurt, is meer overheidsregulering het logisch gevolg en wordt de rekening hoger (suggestie 4.3); De vermogenspositie van DSI zal op een voor een instituut zonder winstoogmerk gangbare norm dienen te zitten, waarbij gewerkt wordt met het criterium: de breedste schouders dragen de hoogste lasten naar rato van het aantal huidige én potentiële DSI-geregistreerden met klantcontact (suggestie 5.7); Met één voor de consument herkenbare persoonsregistratie kan de financiële sector op kostenefficiënte manier samenwerken. De geregistreerde medewerkers in de financiële dienstverlening staan met hun persoonlijke registratie garant voor deskundig en integer advies. Eén registratie-instituut zal aanzienlijk minder kosten dan de som van de huidige instituten en organisaties (suggestie 5.8). De inhoud van het DSI-jaarverslag 2008 bevestigt de toenemende betekenis van DSI voor financiële dienstverleners in een veranderende financiële wereld. Een groot aantal van hen wil het behouden en opvijzelen van integriteit in hun bedrijfsvoering op professionele wijze aanpakken en kiest voor de visie en de tools van DSI. Wij weten uit ervaring hoe integere bedrijfsvoering op persoonsniveau het beste gestalte kan krijgen. Screening en registratie van iedereen op een integriteitsgevoelige functie, zichtbaar voor de consument! Kostenvoordeel door samenwerking Het is de bedoeling dat de participanten in deze samenwerking ook de kosten van de krachtenbundeling voor hun rekening nemen. Voldoende volume van registraties en screeningen vormen hierbij een allesbepalende factor voor de beoogde effectiviteit, kwaliteit en de economische haalbaarheid. Door het onderbrengen van de verschillende initiatieven in één registratie-instituut kan de prijs van een individuele registratie bovendien substantieel goedkoper worden aangeboden. In vergelijking met de huidige, gesegmenteerde aanpak zal dit de branche een substantieel kosten- en efficiencyvoordeel opleveren oplopend tot vele miljoenen euro's op jaarbasis. De jaarlijkse eindafrekening van de kosten die gemoeid zijn met de professionele organisatie van screening en registratie, kan door krachtenbundeling komen te vervallen. Screening en registratie Het bestuur en de directie van DSI vinden de tijd rijp voor verandering. Er moet een omslag komen in het denken en doen in het borgen van integriteit. Iedere medewerker op Zo daadkrachtig willen wij samen met alle financiële dienstverleners verder bouwen aan de toekomst. Het vertrouwen van de klant moet verdiend worden. DSI, hét integriteitsinstituut van de financiële dienstverlening, helpt daarbij. Het DSI-jaarverslag 2008 is te downloaden via een integriteitsgevoelige functie binnen de financiële dienstverlening in Nederland zou gescreend, deskundig en vakbekwaam moeten zijn en bovenal in het belang van de klant moeten opereren. De medewerker is een professional die staat voor zijn persoonlijke DSI-registratie. Beroepstrots is hier een kernthema. Persoonlijke garantie: gedragscode Met het onderschrijven van de DSI-gedragscode is het gedrag te toetsen en, indien nodig, met het tuchtreglement in de hand te corrigeren. Permanente educatie zorgt voor een altijd vitale norm en houdt het gewenste kennisniveau op peil. Met een DSI-registratie staat een medewerker garant voor zijn of haar professionele gedrag in overeenstemming met de actuele normen en waarden in het maatschappelijke verkeer. Dit is een helder en vertrouwenwekkend statement aan het adres van de consument, de werkgever en de toezichthouder; in feite naar de hele samenleving, zo sluiten bestuur en directie van DSI hun pleidooi af. De Toekomstvisie van DSI is te downloaden via

3 Tuchtcommissie DSI schorst senior beleggingsadviseur De Tuchtcommissie DSI heeft een klacht van de directie van DSI tegen een senior beleggingsadviseur gegrond verklaard. De uitspraak bevestigt dat deze beleggingsadviseur in zijn hoedanigheid als directeur en aandeelhouder heeft meegewerkt, dan wel heeft leiding gegeven, aan effectentransacties die strijdig zijn met het beginsel van eerlijk marktgedrag. Financieele Dagblad In deze tuchtzaak hebben de beleggingsaanbevelingen van een collega en mededirecteur in een door de beleggingsonderneming gesponsord televisieprogramma een grote rol gespeeld. Samengevat luidt de conclusie van de Tuchtcommissie: Wanneer men effectentransacties verricht of laat verrichten in fondsen waarvan men vanuit zijn of haar functie weet dat deze op tv zullen worden aangeprezen, handelt men niet integer. De uitspraak bevestigt de klacht dat de senior beleggingsadviseur, gegeven het commerciële belang, heeft bijgedragen aan het ontstaan van ten minste de schijn van belangenverstrengeling. In ieder geval heeft hij als algemeen directeur en leidinggevende nagelaten om maatregelen te nemen om de geconstateerde misstanden te voorkomen. Uitspraak De Tuchtcommissie legde een schorsing op van twee jaar met aftrek van de periode dat de registratie opgeschort is geweest hangende het onderzoek en behandeling van de klacht. Dit betekent dat in het openbaar register op achter de naam van de adviseur staat vermeld dat hij tot 20 mei 2010 is geschorst. Bovendien heeft de Commissie een boete opgelegd van 2.000,- te betalen in privé. Beleggingstips op TV leveren schorsing op De mededirecteur tegen wie door de directie DSI eveneens een klacht was ingediend, is tegen de aan hem gerichte uitspraak van de Tuchtcommissie in hoger beroep gegaan bij de Commissie van Beroep van DSI. Overtreding DSI-gedragscode Allereerst verwijt de directie van DSI deze geregistreerde het mogelijk niet naleven van de regels op het gebied van beleggingsaanbevelingen en het onvoldoende en onjuist informeren van DSI omtrent berichten in de media. In een reactie op een informatieverzoek van DSI werden de geruchten op onheuse wijze weersproken. DSI-bedrijfsdeelnemers en -geregistreerden zelf hebben de verplichting om ernstige integriteitsen deskundigheidsincidenten bij DSI te melden. Het niet voldoen aan deze verplichting is een overtreding van de gedragscode. Schending eerlijk marktgedrag Ook heeft hij volgens DSI het in de Gedragscode gecodificeerde beginsel van eerlijk marktgedrag geschonden door het (laten) verrichten van daarmee strijdige effectentransacties ten behoeve van cliënten van de beleggingsonderneming als ook voor zichzelf in privé. Bij deze transacties spelen beleggingsaanbevelingen van de commercieel directeur in een door de beleggingsonderneming gesponsord televisieprogramma een cruciale rol. Het is DSI gebleken dat medewerkers en directie van de beleggingsonderneming regelmatig bekend waren met zowel de inhoud als de te verwachten impact van de beleggingsaanbevelingen. Van deze bekendheid is vervolgens gebruik gemaakt door meerdere malen kort voorafgaand aan de uitzending transacties voor cliënten van de beleggingsonderneming te verrichten in aandelen van ondernemingen met een kleine marktkapitalisatie en een gering transactievolume. Telegraaf Privétransacties Bovendien heeft hij vlak voor en vlak na een uitzending ook privé gehandeld in aandelen waarvan hij wist dat deze op televisie zouden worden aanbevolen. Deze transacties zijn strijdig met de in de regeling privé-beleggingstransacties van de beleggingsonderneming vastgelegde uitgangspunten. Ook andere medewerkers van de beleggingsonderneming hebben dergelijke transacties verricht en daarmee de beroepsethiek genegeerd en bewust de grenzen van het toelaatbare overtreden. Falen compliancefunctie De compliancefunctie heeft ernstig gefaald en als bestuurder van de beleggingsonderneming draagt hij de verantwoordelijkheid. Hij heeft bovendien als leidinggevende met zijn gedragingen, en ook door het niet ingrijpen bij geconstateerde misstanden, de professionele normen uit de Gedragscode genegeerd en zijn voorbeeldfunctie ten opzichte van zijn medewerkers ernstig geweld aangedaan. Laakbare handelingen De Tuchtcommissie bevestigt dat de beleggingsadviseur in zijn hoedanigheid als algemeen directeur en aandeelhouder van een beleggingsonderneming heeft meegewerkt, dan wel heeft leiding gegeven, aan Keurmerk kwijt na voorkennis van tips op tv diverse effectentransacties die strijdig zijn met het beginsel van eerlijk marktgedrag door zowel in privé als voor cliënten van de beleggingsonderneming posities in te laten nemen in fondsen, waarvan het hem bekend was dat deze door een mededirecteur in een televisieprogramma zouden worden besproken en aanbevolen. vervolg op pagina 4 3

4 vervolg van pagina 3 Belangenverstrengeling de gedragingen op zijn minst de handelen maar ook te voorkomen hoe de gedragingen van de Daarbij stelde de Tuchtcommissie schijn van belangenverstrengeling dat handelen en/of nalaten de geregistreerde zich verhouden tot dat hij als leidinggevende op zouden roepen. schijn van belangenverstrengeling de gedragcode van DSI. Tenslotte bijgedragen heeft aan de opwekt. De Commissie volgde motiveerde de Tuchtcommissie geconstateerde misstanden, althans dat hij geen maatregelen Verantwoordelijkheid directie in haar overwegingen de lijn van eerdere uitspraken waarbij het dat de opgelegde sanctie wordt afgezet tegen de gevolgen voor heeft genomen tot het voorkomen Bij haar beslissing woog de feit dat betrokkene bestuurder de geregistreerde als ook voor daarvan. Verder is volgens de Tuchtcommissie mee dat in is of een leidinggevende functie de beleggingsonderneming. Commissie van belang dat de deze zaak sprake is van een vervult, een verzwarende factor is geregistreerde als algemeen geregistreerde die tevens bij de beoordeling van de feiten. De volledige tekst van de geanoni- directeur bij de deelname aan bestuurder is en leidinggevende. miseerde uitspraak is te vinden op het televisieprogramma, gezien Op bestuurders en leidinggevenden In haar uitspraak benadrukte onder Commissies en het duidelijk wervende karakter rust de verantwoordelijkheid zich de Tuchtcommissie dat deze Jurisprudentie > Tuchtcommissie > daarvan, een commercieel belang rekenschap te geven van hun kwestie door haar niet wordt Uitspraken > TCD had. In dit kader had hij zich bewust bijzondere positie. Zo dient men bezien in een strafrechtelijke moeten zijn van het risico dat niet alleen deskundig en integer te context. Zij beoordeelt enkel DSI-Kwaliteitsregeling Jaarlijkse korting op AFM-heffing voor intermediair met DSI-registratie AFM en DSI hebben een convenant gesloten over de kwaliteits- deze zichtbaar op orde te houden. verbetering van het intermediair. Adviseurs en bemiddelaars met DSI houdt geregistreerden op een Wft-vergunning krijgen een korting op de toezichtskosten van de AFM indien zij gebruik maken van de persoonsregistraties van DSI voor al hun medewerkers met klantcontact. de hoogte van deadlines rond (wettelijke) permanente educatie en zal hen deregistreren als niet aan de integriteitseisen en de Deze financiële dienstverleners maken zelftoezicht mogelijk en vragen daardoor minder aandacht van de toezichthouder. Concreet Door ons werk wordt het kaf van het koren gescheiden. Intermediairs die gebruik maken van de kortingsregeling, willen wettelijke eis van deskundigheid is voldaan. Een DSI-geregistreerde wordt opgenomen in het openbare register op Hans Hoogervorst, voorzitter AFM gaat het om een korting bij de AFM van 300,- per jaar voor een Wft-vergunninghouder 1) die alle medewerkers met klantcontact bij DSI heeft geregistreerd op 1 juli van het betreffende jaar. AFM-voorzitter Hans Hoogervorst: Met haar instrumentarium van zich op kwaliteit onderscheiden, stelt Hoogervorst. Wij zien ook een groeiende interesse van beroepsorganisaties uit de financiële sector om de kwaliteit van hun keurmerken met het instrumentarium van DSI te borgen. Een DSI-geregistreerde professional valt onder het integriteitsvangnet De AFM en DSI geven op deze manier intermediaire bedrijven de mogelijkheid zich kwalitatief te onderscheiden. DSI zal op een openbaar register bijhouden van intermediaire bedrijven die voldoen aan de Kwaliteitsregeling. registratie en zelftoezicht kan DSI van de sector. Hij is gescreend, de integriteitsbewaking versterken heeft een integriteitsprogramma Interesse? Heeft u als intermediaire 4 1) De regeling is alleen van toepassing op het intermediair met een Wft-vergunning met uitsluitend één of meer van de artikelnummers 2:75, 2:80, 2:86 en/of 2:92 Wft waardoor de AFM verwacht dat haar toezichtsinspanningen voor deze adviseurs en bemiddelaars goedkoper uitvallen. doorlopen en valt onder de actieve gedragscode van DSI. Daarnaast is het mogelijk de (Wft) deskundigheid vast te leggen en ondernemer of medewerker belangstelling of vragen, neem dan contact met DSI op via of

5 Edgar du Perron, voorzitter Geschillencommissie Kifid Voorbeeldfunctie DSI-model bij handhaving integriteit financieel dienstverleners De voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, Prof. Mr. Edgar du Perron, constateert in het jaarverslag van Kifid dat financieel dienstverleners sterk in hun schoenen moeten staan om weerstand te kunnen bieden aan de verleidingen van het huidige beloningssysteem. Du Perron is van mening dat de enige, mogelijk heilzame aanpak bestaat uit het handhaven van de professionele integriteit van de beroepsgroep. Het DSI-model kan daarbij volgens hem als voorbeeld dienen. De consument moet zijn problemen zijn. Het thema van professionele wederpartij kunnen het Kifid-jaarverslag over 2008 is vertrouwen! Alleen door zorg dienstverlening. Dit is zo gekozen, voor de klant kan de financieel omdat moet worden geconstateerd professional zijn toegevoegde dat dienstverlening bij veel financiële waarde effectueren. Gelukkig beseft organisaties, de goede niet te na de sector dit thans doorgaans ook. gesproken, niet die aandacht heeft Dat wil niet zeggen dat er geen gekregen die zij zou moeten krijgen. Beloningsstructuur Een belangrijke oorzaak daarvan is naar zijn mening de beloningsstructuur in de financiële sector. Wie op basis van transacties of productafname wordt beloond, zal weinig prikkels ervaren om veel werk van dienstverlening te maken. De beleggingsadviseur die zijn klant adviseert om niet te kopen of te verkopen, verdient niets. De nieuwe tussenpersoon die vindt dat zijn klant al op alle fronten voldoende is verzekerd, krijgt niets voor dat advies. De kredietverlener die zijn klant ontraadt geld te lenen, blijft zelf ook met lege handen staan. Men moet sterk in zijn schoenen staan om aan de verleidingen van dit systeem weerstand te kunnen bieden. Niet iedereen blijkt die kracht te kunnen opbrengen. Uurtarief geen panacee Du Perron: Sommigen zien een oplossing van dit probleem door financieel dienstverleners op uurbasis te gaan betalen, omdat dan de dienstverlening centraal wordt gesteld. Ook die aanpak kent echter gevaren. De klant kan immers nauwelijks beoordelen of zijn financieel dienstverlener een reëel aantal uren in rekening brengt en of de kwaliteit van zijn dienstverlening in orde is. In de sector juridische dienstverlening is al gebleken dat ook dit grote problemen kan veroorzaken. Betalen per uur is een goed alternatief, maar zeker geen panacee. De enige aanpak die in zijn ogen fundamenteel heilzaam kan zijn, is handhaving van de professionele integriteit van de beroepsgroep, bijvoorbeeld door middel van keurmerken, permanente educatie en tuchtrecht voor de betrokken professionals. Het model van DSI kan daarbij als voorbeeld dienen. Persoonlijkheid Ook externe prikkels in de vorm van aansprakelijkstellingen, onafhankelijke consumenten onderzoeken en natuurlijk het publieke toezicht kunnen in zijn visie helpen. Maar integriteit vergt dat het een karakter eigenschap van de dienstverlener zelf is om op professionele wijze dienstbaar te willen zijn. Een financieel adviseur moet er, met andere woorden, een eer in stellen om voor zijn of haar klanten de beste dienst verlener te zijn, aldus Du Perron in het jaarverslag van Kifid. Edgar du Perron, voorzitter Geschillencommissie Kifid 5

6 Jon Lindeboom, directeur Compliance en Legal Kempen & Co DSI Inside geeft meer body aan het integriteitsbeleid van een financiële onderneming 6 Mag ik om te beginnen een beetje filosoferen. Bij alles wat wij doen, staat het belang van de klant centraal, centraler dan zijn wensen. De manier waarop wij hier met elkaar en met onze klanten omgaan, weerspiegelt onze cultuur. Ik denk dat onze cultuur de belangrijkste drager van ons succes is. En dat is allemaal gestoeld op onze kernwaarden. We spreken met Jon Lindeboom, director Compliance en Legal van Kempen & Co. De aanleiding is dat deze kwaliteitgedreven bank als eerste aan de slag gaat met DSI Inside. Jon Lindeboom, directeur Compliance en Legal Kempen & Co. Lindeboom weet waarover hij spreekt als het om compliance en de waarde van een gezonde bedrijfscultuur gaat. Het begin van zijn carrière lag bij de Guidebank, het registratie- en controlebureau van de Amsterdamse beurs. Daarna maakte hij tien jaar lang deel uit van de staf van de wettelijke toezichthouder; destijds opererend onder de naam STE en vervolgens AFM. Tweeënhalf jaar geleden maakte hij de overstap naar Kempen & Co. Wij willen nu het eigen integriteitsprogramma ijken met de benchmark van DSI (RIF: Register Integriteitsgevoelige Functies) door in beginsel alle medewerkers met een integriteitsgevoelige functie te registreren. Positionering. Natuurlijk, Kempen is niet de grootste bank van Nederland, maar in ons vak willen we graag de beste zijn. Ik geloof heilig in onze werkwijze, een combinatie van drie componenten: onderzoeken, procedures en awareness sessies met heel specifieke casussen. Zoals de beste wijn meestal niet van de grootste wijngaard komt, zo komen de beste adviezen niet altijd van de grootste financiële instelling. Wij willen de merchant bank zijn voor institutionele beleggers, ondernemingen en vermogende particulieren. Waarbij wij ons concentreren op een combinatie van diensten op het gebied van vermogensbeheer, beleggingsfondsen, effectenbemiddeling en corporate finance. Open bedrijfscultuur. Wij onderscheiden ons temidden van de grootbanken door beter ons best te doen voor klanten. We kennen hier in huis een open bedrijfscultuur. We geloven in collega's die sterk genoeg zijn om elkaar ook hun zwakke kanten te tonen. Mensen willen het beste uit zichzelf halen en zijn direct aanspreekbaar op doen en laten. Aantoonbare snelheid, service en flexibiliteit zijn voor ons de bewijsvoering. Integriteit. Een mooi begrip, maar nogal vaag. Wat moet een klant zich daarbij voorstellen? Die denkt toch eerder in termen als service en rendement. Sportiviteit en fatsoen spreken al meer aan. Ik hecht meer aan duidelijk zijn en vooral waarmaken wat je belooft. Begrijpelijk maken wat we doen en de doelstelling van een klant helder voor ogen krijgen is essentieel in de vertrouwensrelatie. Goed verwachtingsmanagement heeft alles te maken met kennis van en begrip voor de doelstellingen van de klant en het wijzen op de mogelijke afbreukrisico's. Klantenvertrouwen. Medewerkers vinden dat uitermate belangrijk. De klant moet volledig kunnen vertrouwen op de dienst die je hem aanbiedt. Wij willen te allen tijde topservice verlenen aan de klant. Een incident in die sfeer gebeurt nauwelijks bewust. Vaak is het een kwestie van onnadenkendheid, zich er niet van bewust zijn. Te veel voor de klant willen doen; in de-klantis-koning kun je ook te ver gaan. Door de zuivere belangen van de klant te beschermen, bescherm je ook automatisch jezelf. Uitleggen. Leereffecten van de kredietcrisis wijzen in de richting van nog duidelijker met de klant communiceren en nog voorzichtiger zijn met ingewikkelde producten. Het is een illusie te denken dat iedere klant die kan begrijpen. Het gaat veel meer om het helder krijgen van zijn doelstelling. Met andere woorden: de beantwoording van de vraag wat hij binnen zijn mogelijkheden nu precies kan en wil. Op zijn beurt moet hij wel ons het vertrouwen geven dat wij met ons vermogensbeheerconcept vervolgens een portefeuille samenstellen die daar volledig in past. Klachten. Gelukkig hebben we een lage klachtenscore. In de laatste vijf jaar slechts enkele klachten. Bij enig spoor of vermoeden van ongenoegen nodigen we de klant meteen aan tafel om erger te voorkomen. Dat doen we

7 alleen al vanuit onze keuze om hoogwaardig advies te geven vanuit een persoonlijke en duurzame relatie met de cliënt. Een klacht is voor ons een schriftelijke uiting van ongenoegen en dan kijkt Compliance meteen mee. De interne klachtenprocedure is bij ons op orde. Een groot voordeel is dat bij Kempen ervaren accountantsmanagers werken die het klappen van de zweep in verschillende marktomstandigheden kennen. Tijdens één van de dieptepunten van de kredietcrisis zou er die dag een sessie op de hei zijn, die hebben we meteen afgeblazen om de klanten te bellen. Cliëntprofiel. Een model? Ik vrees dat we dan blijven steken in de wens als de vader van de gedachte. Met de wettelijke vereisten kom je er niet uit. Die zijn te algemeen, terwijl je de doelstelling van de klant voorop moet stellen. Wat kan hij en wat wil hij. Op professionele wijze doorvragen is dan de kunst. Door het complete instrumentarium van DSI in te zetten, inclusief de rol van de gedragscode, geef je aan het integriteitsbeleid ook in relatie tot de klant nog meer borging. Het kwaliteitsstempel DSI Inside dat je als organisatie verdient, maakt deze professionele aanpak vervolgens zichtbaar. DSI Inside geeft meer body aan het integriteitsbeleid van een financiële onderneming. Passende portefeuille. We hebben de lat bewust wat hoger gelegd. Wij werken met een selectie van hoogwaardige beleggingsfondsen. Goed om te weten dat de hoogte van de plaatsingsfee bij ons geen onderdeel van het selectieproces is. Kosten zijn transparant. Onze marges staan op de website. In de beoordeling op grond van de 10 van Tak scoren Een totaalpakket voor het borgen van integriteit Een gedegen aanpak van integere bedrijfsvoering vergt continu aandacht. DSI heeft de expertise en de instrumenten Screening en Integriteit. Het DSI-model van zelfregulering bestaat uit de componenten pre- en in-employment screening maakt medewerkers op alle niveaus in de organisatie bewust van hun eigen verantwoordelijkheid; zij krijgen een 'rugnummer' en worden (PES), Integriteitsmodules en gehouden aan de DSI-gedragscode. in huis om financieel dienstverleners van dienst te zijn bij de DSI-Registraties. Aan de Zij mogen ook het DSI-logo registraties is een gedragscode voeren op hun visitekaartje. het verder implementeren of verankeren van het integriteitsbeleid binnen hun organisatie. Door gebruik te maken van deze diensten, van screening tot en met registratie van medewerkers met klantcontact, borgt de werkgever hun integriteit én maakt hij die zichtbaar via dsi.nl. Kiest een financiële onderneming structureel voor toepassing van het complete DSI-instrumentarium voor medewerkers met klantcontact en hun leidinggevenden dan mag zij zich met name naar klanten en toezichthouders profileren met het kwaliteitsstempel DSI Inside. DSI Inside is bestemd voor alle financiële ondernemingen behalve het intermediair. Voor het intermediair is de Kwaliteitsregeling beschikbaar (zie pagina 4). DSI staat voor Deskundigheid, gekoppeld die DSI actief handhaaft. 'DSI Inside' is een extern kwaliteitsstatement voor een financiële onderneming, waaraan stevige voorwaarden verbonden zijn. Natuurlijk kunnen de PES-screeningen en de DSI-Integriteitsmodules separaat worden afgenomen. Door deze twee te koppelen komen medewerkers in aanmerking voor het Register Integriteitsgevoelige Functies (RIF). Voldoen zij bovendien aan de vakspecifieke eisen van DSI op het gebied van deskundigheid en ervaring dan komen zij in aanmerking voor één van de andere registers. Op deze wijze wordt hun integriteit en deskundigheid permanent geactualiseerd en zichtbaar gemaakt op dsi.nl; een transparante borging van hun kwaliteitsimago. Een DSI-registratie Kies voor DSI Inside: De organisatie is of wordt DSI-bedrijfsdeelnemer. DSI Registratie voor alle medewerkers op een integriteitsgevoelige functie. Ten minste voor medewerkers met klantcontact en hun leidinggevenden. Screening DSI PES voor ingehuurd personeel. U heeft dan de mogelijkheid om ook als organisatie het DSI-kwaliteitslabel en -logo actief uit te dragen via al uw communicatiemiddelen. Interesse? Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met DSI op (menuoptie 'Registratiebureau') of mail naar Lees ook de brochure Integere bedrijfsvoering. Hoe doe je dat? we hoog op transparantie. demand. Ik geloof heilig in onze Rechte rug. Inderdaad, we durven In ons streven naar duidelijkheid werkwijze, een combinatie van eigenwijs te zijn als het om onze voor de klant komt keep it drie componenten: onderzoeken, huisregels gaat. Soms beëindigen simple ook steeds meer in beeld. procedures en awareness we de relatie met een grote klant In dit verband een nieuwtje: sessies met heel specifieke als hij zich te dominant gedraagt, begin 2010 willen we een all casussen. Daarbij zijn we niet al niet in overeenstemming met onze in -kostentarief invoeren. te benauwd; je moet een duwtje huisregels. Het belang van de klant kunnen verdragen. We geloven nu staat centraal, centraler dan de Compliance. Het initiatief eenmaal in mensen met lef, hoe wens van de klant. We willen vóór gaat lang niet altijd van onze kwetsbaar ze dat ook maakt. alles integer en eerlijk met ons vak discipline uit. Collega's kunnen Durven is eigenlijk één van de bezig zijn. Arrogantie is ons vreemd, ook een compliancecheck vragen. mooiste werkwoorden van maar volgzaamheid evenzeer. Dit noemen wij compliance on onze taal. 7

8 Personalia DSI nu ook op LinkedIn LinkedIn is het professioneel netwerk waar professionals wereldwijd online met elkaar netwerken. In Nederland telt LinkedIn ongeveer 1 miljoen leden. DSI heeft een bedrijfsprofiel en een DSI-groep op LinkedIn. Als u zelf een profiel heeft aangemaakt op LinkedIn, kunt u zich aanmelden als lid van de DSI-groep. Voor toelating tot deze groep worden de volgende criteria gehanteerd: De aanvrager is een DSI-geregistreerde en/of Lid van een DSI commissie of bestuur en/of Compliance officer. Via deze groep wordt u onder andere op de hoogte gehouden van alle DSInieuwsfeiten. Daar naast kunt u door lid te worden van deze groep uw DSI-registratie etaleren op LinkedIn. Wft-Permanente Educatie uitgelegd Vanuit de wet (Wft) worden vakbekwaamheidseisen aan medewerkers opgelegd in de vorm van wettelijke permanente educatie (PE). Deze PE, deadline 27 december 2009, is verplicht voor iedereen die zijn of haar vakbekwaamheid na 1 januari 2010 op orde moet hebben in verband met de Wft-vergunning voor financiële dienstverlening en/ of de DSI Wft-registraties. DSI voert vier Wft-registraties; Adviseur hypotheken, Adviseur verzekeren leven, Adviseur verzekeren schade en Adviseur consumptief krediet. Hiervoor is de wettelijke PE verplicht. Als men het PE-diploma niet voor 1 januari 2010 inlevert vervalt de registratie. Een Wft-registratie in 2010 is dus inclusief PE Voor geregi streerden in het beleggingsregister ligt het wat lastiger. Zij des kundig heid die (ver) boven de Wft-deskundigheidseis ligt. Om voor deze groep Wft-beleggen verplicht te stellen is niet gewenst en zou enkel leiden tot een extra administratieve last. DSI maakt het wel mogelijk de Wft-PE beleggen aan te tekenen in het beleggingsregister. Als men het Wft-PE bewijs bij DSI inlevert, krijgt men de aantekening Wft-PE Op die manier maakt de geregistreerde zichtbaar dat hij of zij over de relevante Wft-papieren beschikt. Geregistreerden die de Wft-deskundigheid inzake beleggen op 1 januari 2010 of ooit in de toekomst op orde moeten hebben in verband met een (toekomstige) bedrijfsvergunning moeten wel PE volgen. De registratie van personen die vóór 1 oktober 2007 stonden ingeschreven in het register als (senior) beleggings adviseur, (senior)vermogensbeheerder en financieel adviseur inzake beleggen, zijn gelijkgesteld met de deelmodule Wft Beleggen. Als men gebruik maakt of in de toekomst gebruik wil maken van deze gelijkstelling dient men de wettelijke PE te volgen. De Wft-PE deelmodule beleggen is onderdeel van de Wft-PE-modules Hypotheken en Leven. Zie ook cdfd.nl en afm.nl Indiensttredingen Kim Bernardus Is op 25 mei in dienst getreden als medewerker PES. Jonna van der Kruit Is op 7 september in dienst getreden als officemanager / projectmedewerker. Uitdiensttreding Rianne Martens Is per 25 augustus uit dienst getreden. DSI Info milieuvriendelijk DSI Info is gedrukt op milieu- vriendelijk papier en verpakt in biologisch afbreekbaar folie. DSI Info is het informatie bulletin van DSI. 8 DSI: Deskundigheid, Screening en Integriteit De afkorting DSI staat niet langer voor Dutch Securities Institute. Liever spreken wij voortaan van Deskundigheid, In tien jaar tijd is DSI bekend en groot in de effectendienstverlening. In die sector heeft zij haar rol als gangmaker en kenniscentrum op van DSI volop in de belangstelling. Het idee is opgepakt om niet weer het wiel uit te vinden, maar het DSI-model en haar instrumentarium het gebied van integriteit en (screening, integriteitsmodule, Screening en Integriteit; de deskundigheid (wet- en regelgeving) gedragscode, registraties, kern van onze activiteiten. Over bewezen. Dat is ook vertegenwoordigende permanente educatie) breed in te het algemeen zullen we ons kortweg presenteren als DSI. De naamswijziging houdt verband met de verbreding van ons gedachtegoed en activiteiten tot de financiële dienstverlening als geheel. organisaties elders en toezichthouder AFM niet ontgaan. Nu het opnieuw centraal stellen van de klant en herstel van vertrouwen hoog op de agenda van beleidsmakers, bestuurders en financiële professionals staat het trackrecord zetten bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen en intermediairs. Anders gezegd met Deskundigheid, Screening en Integriteit kan de financiële wereld zichzelf en haar klanten uitstekende diensten bewijzen. Oktober 2009 Redactie DSI Info Postbus 3861, 1001 AR Amsterdam Tel.: Fax Aan dit nummer werkten mee: Joke van den Braber, Imarisha Hagens, Thom Hoedemakers, Raymond van Wegberg, Jorine Berends, Jon Lindeboom, Edgar du Perron, Dick Vis. Productie: The KEY Agency, Amsterdam

Integriteit staat nu hoog op de agenda

Integriteit staat nu hoog op de agenda NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 2 / 2004 Invoering Wfd bevordert zuivere verhoudingen in financiële dienstverlening DSI-PIT 2004: Hans Frank als eerste geslaagd De Klachtencommissie 3 5 George

Nadere informatie

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen nr 2 / 2005 Kees Oosterholt: Betere dienstverlening door effectenspecialisten met pit Frank van der Gun: Zorgplicht effectenverkeer vereist selectief aanbod van beleggingshypotheken 3 4 Leereffecten van

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Samen werken aan. in de financiële dienstverlening. stelt zich voor

Samen werken aan. in de financiële dienstverlening. stelt zich voor Samen werken aan integriteit deskundigheid professionalisering en zelfregulering in de financiële dienstverlening stelt zich voor werkt voor én door u. Maar wat kunnen we in de praktijk voor u betekenen?

Nadere informatie

Beleggerswijzer. .nl. beleggen. Verstandig

Beleggerswijzer. .nl. beleggen. Verstandig Beleggerswijzer Verstandig beleggen.nl Beleg wijzer met de Beleggen is boeiend en kan op de langere termijn rendabel zijn. Beleggen zonder risico's bestaat echter niet. Om onnodige risico's te voorkomen

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance

D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance Inleiding Steeds als er incidenten zijn bij publieke of private ondernemingen of organisaties, heeft iedereen daar een

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars Een collectieve management letter Koninklijk Nederlands I nstituut van Registeraccountants, juni 2010 2 !"#$ %&'!' () *+) $, $) $,$) -)../0#% $$$))) ))) $ )-$ $ )--./0#%1-)-$

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Agendapunt 4 Voorstel Gedragscode voor ChristenUnie-politici. Pagina 1 van 12

Agendapunt 4 Voorstel Gedragscode voor ChristenUnie-politici. Pagina 1 van 12 Inleiding Naar aanleiding van gerezen vragen over het declaratiegedrag van politieke vertegenwoordigers, heeft het Landelijk Bestuur besloten dat er een ethische en financiële gedragscode moet komen voor

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/juni 2010 Inspelen op een veranderende omgeving RISK MANAGEMENT 5TIPS OM RISICO S TE BEPERKEN Showstoppers Risk

Nadere informatie

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012 Adfiz Stadsring 201 Postbus 235 3800 AE Amersfoort tel. +31(0)33 464 34 64 fax +31(0)33 462 20 75 info@adfiz.nl www.adfiz.nl Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs.

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie