Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) voor alle medewerkers met klantcontact

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) voor alle medewerkers met klantcontact"

Transcriptie

1 NIEUWSBULLETIN nr 2 / 2009 Tuchtcommissie DSI schorst senior beleggingsadviseur DSI-Kwaliteitsregeling Jaarlijkse korting op AFM-heffing voor intermediair met DSI-registratie Edgar du Perron, voorzitter Geschillencommissie Kifid Voorbeeldfunctie DSImodel bij handhaving integriteit financieel dienstverleners Jon Lindeboom, directeur Compliance en Legal Kempen & Co DSI Inside geeft meer body aan het integriteitsbeleid van een financiële onderneming Een totaalpakket voor het borgen van integriteit Wft-Permanente Educatie uitgelegd DSI nu ook op LinkedIn DSI: Deskundigheid, Screening en Integriteit DSI presenteert toekomstvisie: Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) voor alle medewerkers met klantcontact Het bestuur en de directie van DSI zien graag dat binnen enkele jaren de medewerkers op een integriteitsgevoelige functie in de financiële dienstverlening geregistreerd zijn. Dit is de belangrijkste conclusie uit de toekomstvisie Samen met DSI werken aan integriteit in de financiële dienstverlening die zij aan de bedrijfsdeelnemers van DSI hebben gepresenteerd. De toekomstvisie en de dienstverlening van DSI vormen het onderwerp van nadere gedachtewisseling tijdens enkele roadshows. In de financiële sector zelf en bij consumenten bestaat behoefte aan verbetering van de 'algemene normen en waarden' onder ondernemingen en adviseurs. Een goed financieel adviseur dient natuurlijk primair het belang van de klant en is deskundig, betrouwbaar en vakbekwaam. Deze voorwaarden zijn bovendien transparant en objectief toetsbaar. Goed gedrag verdient erkenning en beloning; slecht gedrag wordt ontmoedigd en afgewezen, stellen bestuur en directie bij de presentatie van het rapport. Sectorbrede rol DSI Door een gebrek aan vertrouwen is het financiële systeem deels ontwricht en wordt de roep om acties die kunnen bijdragen aan het herstel van vertrouwen, steeds luider. Als reactie daarop zijn voor de beleidsvernieuwing van overheid en sector diverse adviesrapporten gepresenteerd en staat een parlementair onderzoek op stapel. De visie van DSI is opgesteld ter beantwoording van de vraag welke sectorbrede rol zij kan vervullen bij het herstellen en behouden van het vertrouwen. Daarnaast geeft het antwoord op de vraag hoe de uitvoering van haar plannen gefinancierd zou moeten worden. Bewezen ervaring DSI heeft met deze materie als het integriteitsinstituut van de effectenindustrie ruime en veelzijdige ervaring. Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) voor alle medewerkers op integriteitsgevoelige functies binnen de sector zijn een waarborg voor goed gedrag. De DSI-registratie wordt in de effectenindustrie al geruime tijd erkend als de norm. Daarbij zijn goede ervaringen opgedaan met de daaraan verbonden gedragscode en integriteitsbijscholing. Het is de bedoeling om deze registratie nu te verbreden tot alle medewerkers met klantcontact bij banken, verzekeraars, intermediairs en pensioenfondsen. In haar reactie aan de minister van Financiën op het advies van de Commissie Maas bepleit de AFM de inschakeling van DSI bij de verbeterprogramma's gericht op herstel van vertrouwen in de financiële sector. Samenwerking Om de toegevoegde waarde voor de gehele financiële sector te optimaliseren en daardoor duidelijk het positieve verschil te kunnen maken, is het van belang dat de bestaande zelfreguleringsinstituten meer samenwerken. Andere organisaties en keurmerken in de branche kunnen het instrumentarium van DSI als normerende bron gebruiken voor het professioneel borgen van integriteit op persoonsniveau. Bestuur en directie breken een lans voor één onafhankelijke persoonsregistratie voor financieel adviseurs met integriteit als uitgangspunt en duidelijk herkenbaar voor de consument. Deskundigheid, integriteit en vakbekwaamheid van de geregistreerde adviseurs moeten natuurlijk boven iedere twijfel zijn verheven. Uiteraard wordt deze ontwikkeling goed afgestemd met DNB, de AFM en het ministerie van Financiën in hun streven naar cultuurverandering. vervolg op pagina 2 1

2 vervolg van pagina 1 Top 10 suggesties DSIjaarverslag In de adviespraktijk staat de behoefte van de klant centraal. Aan een duurzame relatie met een klant ligt dan ook een weloverwogen, transparant en betrouwbaar advies ten grondslag (suggestie 1.1); Met een persoonlijke registratie staat de adviseur zelf garant voor betrouwbare financiële dienstverlening met de nodige consequenties voor zijn betrouwbaarheidsprofiel (suggestie 1.3); Medewerkers in de sector zullen op deze cultuuromslag voorbereid moeten worden. Normen en waarden ontwikkelen zich met de tijd; wat vroeger kon, kan nu niet meer. Het begrip integriteit zal concreet gemaakt moeten worden. Daartoe krijgt de desbetreffende medewerker de nodige begeleiding met een integriteitsprogramma (suggestie 1.7); Medewerkers op een integriteitsgevoelige functie, medewerkers met klantcontact en hun respectievelijke leidinggevenden worden met een DSI-registratie persoonlijk aanspreekbaar op hun gedrag. Overtreding van de gedragscode wordt voorgelegd aan de Tuchtcommissie. Daarnaast houden zij hun integriteit en deskundigheid zichtbaar op peil (dit is ook relevant in verband met de Code Banken) (suggestie 2.3); De branches dienen van fatsoenlijke en integere financiële dienstverlening hoge prioriteit te maken. Dit verkleint de noodzaak van meer overheidsregulering en verlegt het zwaartepunt naar zelfreguleringsinstituten zoals DSI, StFD en Kifid (suggestie 3.2); Voor de consument zal het een groot voordeel zijn indien het uiteindelijk tot één onafhankelijk persoonsregister komt, waardoor op één website kan worden nagetrokken of een adviseur van onbesproken gedrag is en zijn deskundigheid op orde heeft (suggestie 3.3); Zelfregulering om de noodzaak van overheidsregulering te verminderen vraagt om een actieve ondersteuning van en investering in deze zelfregulering. Het zou een verkeerd signaal naar de markt zijn als zelfregulering niet adequaat wordt ingevuld (suggestie 4.2); Partijen moeten derhalve ook in financiële zin investeren in effectieve zelfregulering. Als dat onvoldoende gebeurt, is meer overheidsregulering het logisch gevolg en wordt de rekening hoger (suggestie 4.3); De vermogenspositie van DSI zal op een voor een instituut zonder winstoogmerk gangbare norm dienen te zitten, waarbij gewerkt wordt met het criterium: de breedste schouders dragen de hoogste lasten naar rato van het aantal huidige én potentiële DSI-geregistreerden met klantcontact (suggestie 5.7); Met één voor de consument herkenbare persoonsregistratie kan de financiële sector op kostenefficiënte manier samenwerken. De geregistreerde medewerkers in de financiële dienstverlening staan met hun persoonlijke registratie garant voor deskundig en integer advies. Eén registratie-instituut zal aanzienlijk minder kosten dan de som van de huidige instituten en organisaties (suggestie 5.8). De inhoud van het DSI-jaarverslag 2008 bevestigt de toenemende betekenis van DSI voor financiële dienstverleners in een veranderende financiële wereld. Een groot aantal van hen wil het behouden en opvijzelen van integriteit in hun bedrijfsvoering op professionele wijze aanpakken en kiest voor de visie en de tools van DSI. Wij weten uit ervaring hoe integere bedrijfsvoering op persoonsniveau het beste gestalte kan krijgen. Screening en registratie van iedereen op een integriteitsgevoelige functie, zichtbaar voor de consument! Kostenvoordeel door samenwerking Het is de bedoeling dat de participanten in deze samenwerking ook de kosten van de krachtenbundeling voor hun rekening nemen. Voldoende volume van registraties en screeningen vormen hierbij een allesbepalende factor voor de beoogde effectiviteit, kwaliteit en de economische haalbaarheid. Door het onderbrengen van de verschillende initiatieven in één registratie-instituut kan de prijs van een individuele registratie bovendien substantieel goedkoper worden aangeboden. In vergelijking met de huidige, gesegmenteerde aanpak zal dit de branche een substantieel kosten- en efficiencyvoordeel opleveren oplopend tot vele miljoenen euro's op jaarbasis. De jaarlijkse eindafrekening van de kosten die gemoeid zijn met de professionele organisatie van screening en registratie, kan door krachtenbundeling komen te vervallen. Screening en registratie Het bestuur en de directie van DSI vinden de tijd rijp voor verandering. Er moet een omslag komen in het denken en doen in het borgen van integriteit. Iedere medewerker op Zo daadkrachtig willen wij samen met alle financiële dienstverleners verder bouwen aan de toekomst. Het vertrouwen van de klant moet verdiend worden. DSI, hét integriteitsinstituut van de financiële dienstverlening, helpt daarbij. Het DSI-jaarverslag 2008 is te downloaden via een integriteitsgevoelige functie binnen de financiële dienstverlening in Nederland zou gescreend, deskundig en vakbekwaam moeten zijn en bovenal in het belang van de klant moeten opereren. De medewerker is een professional die staat voor zijn persoonlijke DSI-registratie. Beroepstrots is hier een kernthema. Persoonlijke garantie: gedragscode Met het onderschrijven van de DSI-gedragscode is het gedrag te toetsen en, indien nodig, met het tuchtreglement in de hand te corrigeren. Permanente educatie zorgt voor een altijd vitale norm en houdt het gewenste kennisniveau op peil. Met een DSI-registratie staat een medewerker garant voor zijn of haar professionele gedrag in overeenstemming met de actuele normen en waarden in het maatschappelijke verkeer. Dit is een helder en vertrouwenwekkend statement aan het adres van de consument, de werkgever en de toezichthouder; in feite naar de hele samenleving, zo sluiten bestuur en directie van DSI hun pleidooi af. De Toekomstvisie van DSI is te downloaden via

3 Tuchtcommissie DSI schorst senior beleggingsadviseur De Tuchtcommissie DSI heeft een klacht van de directie van DSI tegen een senior beleggingsadviseur gegrond verklaard. De uitspraak bevestigt dat deze beleggingsadviseur in zijn hoedanigheid als directeur en aandeelhouder heeft meegewerkt, dan wel heeft leiding gegeven, aan effectentransacties die strijdig zijn met het beginsel van eerlijk marktgedrag. Financieele Dagblad In deze tuchtzaak hebben de beleggingsaanbevelingen van een collega en mededirecteur in een door de beleggingsonderneming gesponsord televisieprogramma een grote rol gespeeld. Samengevat luidt de conclusie van de Tuchtcommissie: Wanneer men effectentransacties verricht of laat verrichten in fondsen waarvan men vanuit zijn of haar functie weet dat deze op tv zullen worden aangeprezen, handelt men niet integer. De uitspraak bevestigt de klacht dat de senior beleggingsadviseur, gegeven het commerciële belang, heeft bijgedragen aan het ontstaan van ten minste de schijn van belangenverstrengeling. In ieder geval heeft hij als algemeen directeur en leidinggevende nagelaten om maatregelen te nemen om de geconstateerde misstanden te voorkomen. Uitspraak De Tuchtcommissie legde een schorsing op van twee jaar met aftrek van de periode dat de registratie opgeschort is geweest hangende het onderzoek en behandeling van de klacht. Dit betekent dat in het openbaar register op achter de naam van de adviseur staat vermeld dat hij tot 20 mei 2010 is geschorst. Bovendien heeft de Commissie een boete opgelegd van 2.000,- te betalen in privé. Beleggingstips op TV leveren schorsing op De mededirecteur tegen wie door de directie DSI eveneens een klacht was ingediend, is tegen de aan hem gerichte uitspraak van de Tuchtcommissie in hoger beroep gegaan bij de Commissie van Beroep van DSI. Overtreding DSI-gedragscode Allereerst verwijt de directie van DSI deze geregistreerde het mogelijk niet naleven van de regels op het gebied van beleggingsaanbevelingen en het onvoldoende en onjuist informeren van DSI omtrent berichten in de media. In een reactie op een informatieverzoek van DSI werden de geruchten op onheuse wijze weersproken. DSI-bedrijfsdeelnemers en -geregistreerden zelf hebben de verplichting om ernstige integriteitsen deskundigheidsincidenten bij DSI te melden. Het niet voldoen aan deze verplichting is een overtreding van de gedragscode. Schending eerlijk marktgedrag Ook heeft hij volgens DSI het in de Gedragscode gecodificeerde beginsel van eerlijk marktgedrag geschonden door het (laten) verrichten van daarmee strijdige effectentransacties ten behoeve van cliënten van de beleggingsonderneming als ook voor zichzelf in privé. Bij deze transacties spelen beleggingsaanbevelingen van de commercieel directeur in een door de beleggingsonderneming gesponsord televisieprogramma een cruciale rol. Het is DSI gebleken dat medewerkers en directie van de beleggingsonderneming regelmatig bekend waren met zowel de inhoud als de te verwachten impact van de beleggingsaanbevelingen. Van deze bekendheid is vervolgens gebruik gemaakt door meerdere malen kort voorafgaand aan de uitzending transacties voor cliënten van de beleggingsonderneming te verrichten in aandelen van ondernemingen met een kleine marktkapitalisatie en een gering transactievolume. Telegraaf Privétransacties Bovendien heeft hij vlak voor en vlak na een uitzending ook privé gehandeld in aandelen waarvan hij wist dat deze op televisie zouden worden aanbevolen. Deze transacties zijn strijdig met de in de regeling privé-beleggingstransacties van de beleggingsonderneming vastgelegde uitgangspunten. Ook andere medewerkers van de beleggingsonderneming hebben dergelijke transacties verricht en daarmee de beroepsethiek genegeerd en bewust de grenzen van het toelaatbare overtreden. Falen compliancefunctie De compliancefunctie heeft ernstig gefaald en als bestuurder van de beleggingsonderneming draagt hij de verantwoordelijkheid. Hij heeft bovendien als leidinggevende met zijn gedragingen, en ook door het niet ingrijpen bij geconstateerde misstanden, de professionele normen uit de Gedragscode genegeerd en zijn voorbeeldfunctie ten opzichte van zijn medewerkers ernstig geweld aangedaan. Laakbare handelingen De Tuchtcommissie bevestigt dat de beleggingsadviseur in zijn hoedanigheid als algemeen directeur en aandeelhouder van een beleggingsonderneming heeft meegewerkt, dan wel heeft leiding gegeven, aan Keurmerk kwijt na voorkennis van tips op tv diverse effectentransacties die strijdig zijn met het beginsel van eerlijk marktgedrag door zowel in privé als voor cliënten van de beleggingsonderneming posities in te laten nemen in fondsen, waarvan het hem bekend was dat deze door een mededirecteur in een televisieprogramma zouden worden besproken en aanbevolen. vervolg op pagina 4 3

4 vervolg van pagina 3 Belangenverstrengeling de gedragingen op zijn minst de handelen maar ook te voorkomen hoe de gedragingen van de Daarbij stelde de Tuchtcommissie schijn van belangenverstrengeling dat handelen en/of nalaten de geregistreerde zich verhouden tot dat hij als leidinggevende op zouden roepen. schijn van belangenverstrengeling de gedragcode van DSI. Tenslotte bijgedragen heeft aan de opwekt. De Commissie volgde motiveerde de Tuchtcommissie geconstateerde misstanden, althans dat hij geen maatregelen Verantwoordelijkheid directie in haar overwegingen de lijn van eerdere uitspraken waarbij het dat de opgelegde sanctie wordt afgezet tegen de gevolgen voor heeft genomen tot het voorkomen Bij haar beslissing woog de feit dat betrokkene bestuurder de geregistreerde als ook voor daarvan. Verder is volgens de Tuchtcommissie mee dat in is of een leidinggevende functie de beleggingsonderneming. Commissie van belang dat de deze zaak sprake is van een vervult, een verzwarende factor is geregistreerde als algemeen geregistreerde die tevens bij de beoordeling van de feiten. De volledige tekst van de geanoni- directeur bij de deelname aan bestuurder is en leidinggevende. miseerde uitspraak is te vinden op het televisieprogramma, gezien Op bestuurders en leidinggevenden In haar uitspraak benadrukte onder Commissies en het duidelijk wervende karakter rust de verantwoordelijkheid zich de Tuchtcommissie dat deze Jurisprudentie > Tuchtcommissie > daarvan, een commercieel belang rekenschap te geven van hun kwestie door haar niet wordt Uitspraken > TCD had. In dit kader had hij zich bewust bijzondere positie. Zo dient men bezien in een strafrechtelijke moeten zijn van het risico dat niet alleen deskundig en integer te context. Zij beoordeelt enkel DSI-Kwaliteitsregeling Jaarlijkse korting op AFM-heffing voor intermediair met DSI-registratie AFM en DSI hebben een convenant gesloten over de kwaliteits- deze zichtbaar op orde te houden. verbetering van het intermediair. Adviseurs en bemiddelaars met DSI houdt geregistreerden op een Wft-vergunning krijgen een korting op de toezichtskosten van de AFM indien zij gebruik maken van de persoonsregistraties van DSI voor al hun medewerkers met klantcontact. de hoogte van deadlines rond (wettelijke) permanente educatie en zal hen deregistreren als niet aan de integriteitseisen en de Deze financiële dienstverleners maken zelftoezicht mogelijk en vragen daardoor minder aandacht van de toezichthouder. Concreet Door ons werk wordt het kaf van het koren gescheiden. Intermediairs die gebruik maken van de kortingsregeling, willen wettelijke eis van deskundigheid is voldaan. Een DSI-geregistreerde wordt opgenomen in het openbare register op Hans Hoogervorst, voorzitter AFM gaat het om een korting bij de AFM van 300,- per jaar voor een Wft-vergunninghouder 1) die alle medewerkers met klantcontact bij DSI heeft geregistreerd op 1 juli van het betreffende jaar. AFM-voorzitter Hans Hoogervorst: Met haar instrumentarium van zich op kwaliteit onderscheiden, stelt Hoogervorst. Wij zien ook een groeiende interesse van beroepsorganisaties uit de financiële sector om de kwaliteit van hun keurmerken met het instrumentarium van DSI te borgen. Een DSI-geregistreerde professional valt onder het integriteitsvangnet De AFM en DSI geven op deze manier intermediaire bedrijven de mogelijkheid zich kwalitatief te onderscheiden. DSI zal op een openbaar register bijhouden van intermediaire bedrijven die voldoen aan de Kwaliteitsregeling. registratie en zelftoezicht kan DSI van de sector. Hij is gescreend, de integriteitsbewaking versterken heeft een integriteitsprogramma Interesse? Heeft u als intermediaire 4 1) De regeling is alleen van toepassing op het intermediair met een Wft-vergunning met uitsluitend één of meer van de artikelnummers 2:75, 2:80, 2:86 en/of 2:92 Wft waardoor de AFM verwacht dat haar toezichtsinspanningen voor deze adviseurs en bemiddelaars goedkoper uitvallen. doorlopen en valt onder de actieve gedragscode van DSI. Daarnaast is het mogelijk de (Wft) deskundigheid vast te leggen en ondernemer of medewerker belangstelling of vragen, neem dan contact met DSI op via of

5 Edgar du Perron, voorzitter Geschillencommissie Kifid Voorbeeldfunctie DSI-model bij handhaving integriteit financieel dienstverleners De voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, Prof. Mr. Edgar du Perron, constateert in het jaarverslag van Kifid dat financieel dienstverleners sterk in hun schoenen moeten staan om weerstand te kunnen bieden aan de verleidingen van het huidige beloningssysteem. Du Perron is van mening dat de enige, mogelijk heilzame aanpak bestaat uit het handhaven van de professionele integriteit van de beroepsgroep. Het DSI-model kan daarbij volgens hem als voorbeeld dienen. De consument moet zijn problemen zijn. Het thema van professionele wederpartij kunnen het Kifid-jaarverslag over 2008 is vertrouwen! Alleen door zorg dienstverlening. Dit is zo gekozen, voor de klant kan de financieel omdat moet worden geconstateerd professional zijn toegevoegde dat dienstverlening bij veel financiële waarde effectueren. Gelukkig beseft organisaties, de goede niet te na de sector dit thans doorgaans ook. gesproken, niet die aandacht heeft Dat wil niet zeggen dat er geen gekregen die zij zou moeten krijgen. Beloningsstructuur Een belangrijke oorzaak daarvan is naar zijn mening de beloningsstructuur in de financiële sector. Wie op basis van transacties of productafname wordt beloond, zal weinig prikkels ervaren om veel werk van dienstverlening te maken. De beleggingsadviseur die zijn klant adviseert om niet te kopen of te verkopen, verdient niets. De nieuwe tussenpersoon die vindt dat zijn klant al op alle fronten voldoende is verzekerd, krijgt niets voor dat advies. De kredietverlener die zijn klant ontraadt geld te lenen, blijft zelf ook met lege handen staan. Men moet sterk in zijn schoenen staan om aan de verleidingen van dit systeem weerstand te kunnen bieden. Niet iedereen blijkt die kracht te kunnen opbrengen. Uurtarief geen panacee Du Perron: Sommigen zien een oplossing van dit probleem door financieel dienstverleners op uurbasis te gaan betalen, omdat dan de dienstverlening centraal wordt gesteld. Ook die aanpak kent echter gevaren. De klant kan immers nauwelijks beoordelen of zijn financieel dienstverlener een reëel aantal uren in rekening brengt en of de kwaliteit van zijn dienstverlening in orde is. In de sector juridische dienstverlening is al gebleken dat ook dit grote problemen kan veroorzaken. Betalen per uur is een goed alternatief, maar zeker geen panacee. De enige aanpak die in zijn ogen fundamenteel heilzaam kan zijn, is handhaving van de professionele integriteit van de beroepsgroep, bijvoorbeeld door middel van keurmerken, permanente educatie en tuchtrecht voor de betrokken professionals. Het model van DSI kan daarbij als voorbeeld dienen. Persoonlijkheid Ook externe prikkels in de vorm van aansprakelijkstellingen, onafhankelijke consumenten onderzoeken en natuurlijk het publieke toezicht kunnen in zijn visie helpen. Maar integriteit vergt dat het een karakter eigenschap van de dienstverlener zelf is om op professionele wijze dienstbaar te willen zijn. Een financieel adviseur moet er, met andere woorden, een eer in stellen om voor zijn of haar klanten de beste dienst verlener te zijn, aldus Du Perron in het jaarverslag van Kifid. Edgar du Perron, voorzitter Geschillencommissie Kifid 5

6 Jon Lindeboom, directeur Compliance en Legal Kempen & Co DSI Inside geeft meer body aan het integriteitsbeleid van een financiële onderneming 6 Mag ik om te beginnen een beetje filosoferen. Bij alles wat wij doen, staat het belang van de klant centraal, centraler dan zijn wensen. De manier waarop wij hier met elkaar en met onze klanten omgaan, weerspiegelt onze cultuur. Ik denk dat onze cultuur de belangrijkste drager van ons succes is. En dat is allemaal gestoeld op onze kernwaarden. We spreken met Jon Lindeboom, director Compliance en Legal van Kempen & Co. De aanleiding is dat deze kwaliteitgedreven bank als eerste aan de slag gaat met DSI Inside. Jon Lindeboom, directeur Compliance en Legal Kempen & Co. Lindeboom weet waarover hij spreekt als het om compliance en de waarde van een gezonde bedrijfscultuur gaat. Het begin van zijn carrière lag bij de Guidebank, het registratie- en controlebureau van de Amsterdamse beurs. Daarna maakte hij tien jaar lang deel uit van de staf van de wettelijke toezichthouder; destijds opererend onder de naam STE en vervolgens AFM. Tweeënhalf jaar geleden maakte hij de overstap naar Kempen & Co. Wij willen nu het eigen integriteitsprogramma ijken met de benchmark van DSI (RIF: Register Integriteitsgevoelige Functies) door in beginsel alle medewerkers met een integriteitsgevoelige functie te registreren. Positionering. Natuurlijk, Kempen is niet de grootste bank van Nederland, maar in ons vak willen we graag de beste zijn. Ik geloof heilig in onze werkwijze, een combinatie van drie componenten: onderzoeken, procedures en awareness sessies met heel specifieke casussen. Zoals de beste wijn meestal niet van de grootste wijngaard komt, zo komen de beste adviezen niet altijd van de grootste financiële instelling. Wij willen de merchant bank zijn voor institutionele beleggers, ondernemingen en vermogende particulieren. Waarbij wij ons concentreren op een combinatie van diensten op het gebied van vermogensbeheer, beleggingsfondsen, effectenbemiddeling en corporate finance. Open bedrijfscultuur. Wij onderscheiden ons temidden van de grootbanken door beter ons best te doen voor klanten. We kennen hier in huis een open bedrijfscultuur. We geloven in collega's die sterk genoeg zijn om elkaar ook hun zwakke kanten te tonen. Mensen willen het beste uit zichzelf halen en zijn direct aanspreekbaar op doen en laten. Aantoonbare snelheid, service en flexibiliteit zijn voor ons de bewijsvoering. Integriteit. Een mooi begrip, maar nogal vaag. Wat moet een klant zich daarbij voorstellen? Die denkt toch eerder in termen als service en rendement. Sportiviteit en fatsoen spreken al meer aan. Ik hecht meer aan duidelijk zijn en vooral waarmaken wat je belooft. Begrijpelijk maken wat we doen en de doelstelling van een klant helder voor ogen krijgen is essentieel in de vertrouwensrelatie. Goed verwachtingsmanagement heeft alles te maken met kennis van en begrip voor de doelstellingen van de klant en het wijzen op de mogelijke afbreukrisico's. Klantenvertrouwen. Medewerkers vinden dat uitermate belangrijk. De klant moet volledig kunnen vertrouwen op de dienst die je hem aanbiedt. Wij willen te allen tijde topservice verlenen aan de klant. Een incident in die sfeer gebeurt nauwelijks bewust. Vaak is het een kwestie van onnadenkendheid, zich er niet van bewust zijn. Te veel voor de klant willen doen; in de-klantis-koning kun je ook te ver gaan. Door de zuivere belangen van de klant te beschermen, bescherm je ook automatisch jezelf. Uitleggen. Leereffecten van de kredietcrisis wijzen in de richting van nog duidelijker met de klant communiceren en nog voorzichtiger zijn met ingewikkelde producten. Het is een illusie te denken dat iedere klant die kan begrijpen. Het gaat veel meer om het helder krijgen van zijn doelstelling. Met andere woorden: de beantwoording van de vraag wat hij binnen zijn mogelijkheden nu precies kan en wil. Op zijn beurt moet hij wel ons het vertrouwen geven dat wij met ons vermogensbeheerconcept vervolgens een portefeuille samenstellen die daar volledig in past. Klachten. Gelukkig hebben we een lage klachtenscore. In de laatste vijf jaar slechts enkele klachten. Bij enig spoor of vermoeden van ongenoegen nodigen we de klant meteen aan tafel om erger te voorkomen. Dat doen we

7 alleen al vanuit onze keuze om hoogwaardig advies te geven vanuit een persoonlijke en duurzame relatie met de cliënt. Een klacht is voor ons een schriftelijke uiting van ongenoegen en dan kijkt Compliance meteen mee. De interne klachtenprocedure is bij ons op orde. Een groot voordeel is dat bij Kempen ervaren accountantsmanagers werken die het klappen van de zweep in verschillende marktomstandigheden kennen. Tijdens één van de dieptepunten van de kredietcrisis zou er die dag een sessie op de hei zijn, die hebben we meteen afgeblazen om de klanten te bellen. Cliëntprofiel. Een model? Ik vrees dat we dan blijven steken in de wens als de vader van de gedachte. Met de wettelijke vereisten kom je er niet uit. Die zijn te algemeen, terwijl je de doelstelling van de klant voorop moet stellen. Wat kan hij en wat wil hij. Op professionele wijze doorvragen is dan de kunst. Door het complete instrumentarium van DSI in te zetten, inclusief de rol van de gedragscode, geef je aan het integriteitsbeleid ook in relatie tot de klant nog meer borging. Het kwaliteitsstempel DSI Inside dat je als organisatie verdient, maakt deze professionele aanpak vervolgens zichtbaar. DSI Inside geeft meer body aan het integriteitsbeleid van een financiële onderneming. Passende portefeuille. We hebben de lat bewust wat hoger gelegd. Wij werken met een selectie van hoogwaardige beleggingsfondsen. Goed om te weten dat de hoogte van de plaatsingsfee bij ons geen onderdeel van het selectieproces is. Kosten zijn transparant. Onze marges staan op de website. In de beoordeling op grond van de 10 van Tak scoren Een totaalpakket voor het borgen van integriteit Een gedegen aanpak van integere bedrijfsvoering vergt continu aandacht. DSI heeft de expertise en de instrumenten Screening en Integriteit. Het DSI-model van zelfregulering bestaat uit de componenten pre- en in-employment screening maakt medewerkers op alle niveaus in de organisatie bewust van hun eigen verantwoordelijkheid; zij krijgen een 'rugnummer' en worden (PES), Integriteitsmodules en gehouden aan de DSI-gedragscode. in huis om financieel dienstverleners van dienst te zijn bij de DSI-Registraties. Aan de Zij mogen ook het DSI-logo registraties is een gedragscode voeren op hun visitekaartje. het verder implementeren of verankeren van het integriteitsbeleid binnen hun organisatie. Door gebruik te maken van deze diensten, van screening tot en met registratie van medewerkers met klantcontact, borgt de werkgever hun integriteit én maakt hij die zichtbaar via dsi.nl. Kiest een financiële onderneming structureel voor toepassing van het complete DSI-instrumentarium voor medewerkers met klantcontact en hun leidinggevenden dan mag zij zich met name naar klanten en toezichthouders profileren met het kwaliteitsstempel DSI Inside. DSI Inside is bestemd voor alle financiële ondernemingen behalve het intermediair. Voor het intermediair is de Kwaliteitsregeling beschikbaar (zie pagina 4). DSI staat voor Deskundigheid, gekoppeld die DSI actief handhaaft. 'DSI Inside' is een extern kwaliteitsstatement voor een financiële onderneming, waaraan stevige voorwaarden verbonden zijn. Natuurlijk kunnen de PES-screeningen en de DSI-Integriteitsmodules separaat worden afgenomen. Door deze twee te koppelen komen medewerkers in aanmerking voor het Register Integriteitsgevoelige Functies (RIF). Voldoen zij bovendien aan de vakspecifieke eisen van DSI op het gebied van deskundigheid en ervaring dan komen zij in aanmerking voor één van de andere registers. Op deze wijze wordt hun integriteit en deskundigheid permanent geactualiseerd en zichtbaar gemaakt op dsi.nl; een transparante borging van hun kwaliteitsimago. Een DSI-registratie Kies voor DSI Inside: De organisatie is of wordt DSI-bedrijfsdeelnemer. DSI Registratie voor alle medewerkers op een integriteitsgevoelige functie. Ten minste voor medewerkers met klantcontact en hun leidinggevenden. Screening DSI PES voor ingehuurd personeel. U heeft dan de mogelijkheid om ook als organisatie het DSI-kwaliteitslabel en -logo actief uit te dragen via al uw communicatiemiddelen. Interesse? Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met DSI op (menuoptie 'Registratiebureau') of mail naar Lees ook de brochure Integere bedrijfsvoering. Hoe doe je dat? we hoog op transparantie. demand. Ik geloof heilig in onze Rechte rug. Inderdaad, we durven In ons streven naar duidelijkheid werkwijze, een combinatie van eigenwijs te zijn als het om onze voor de klant komt keep it drie componenten: onderzoeken, huisregels gaat. Soms beëindigen simple ook steeds meer in beeld. procedures en awareness we de relatie met een grote klant In dit verband een nieuwtje: sessies met heel specifieke als hij zich te dominant gedraagt, begin 2010 willen we een all casussen. Daarbij zijn we niet al niet in overeenstemming met onze in -kostentarief invoeren. te benauwd; je moet een duwtje huisregels. Het belang van de klant kunnen verdragen. We geloven nu staat centraal, centraler dan de Compliance. Het initiatief eenmaal in mensen met lef, hoe wens van de klant. We willen vóór gaat lang niet altijd van onze kwetsbaar ze dat ook maakt. alles integer en eerlijk met ons vak discipline uit. Collega's kunnen Durven is eigenlijk één van de bezig zijn. Arrogantie is ons vreemd, ook een compliancecheck vragen. mooiste werkwoorden van maar volgzaamheid evenzeer. Dit noemen wij compliance on onze taal. 7

8 Personalia DSI nu ook op LinkedIn LinkedIn is het professioneel netwerk waar professionals wereldwijd online met elkaar netwerken. In Nederland telt LinkedIn ongeveer 1 miljoen leden. DSI heeft een bedrijfsprofiel en een DSI-groep op LinkedIn. Als u zelf een profiel heeft aangemaakt op LinkedIn, kunt u zich aanmelden als lid van de DSI-groep. Voor toelating tot deze groep worden de volgende criteria gehanteerd: De aanvrager is een DSI-geregistreerde en/of Lid van een DSI commissie of bestuur en/of Compliance officer. Via deze groep wordt u onder andere op de hoogte gehouden van alle DSInieuwsfeiten. Daar naast kunt u door lid te worden van deze groep uw DSI-registratie etaleren op LinkedIn. Wft-Permanente Educatie uitgelegd Vanuit de wet (Wft) worden vakbekwaamheidseisen aan medewerkers opgelegd in de vorm van wettelijke permanente educatie (PE). Deze PE, deadline 27 december 2009, is verplicht voor iedereen die zijn of haar vakbekwaamheid na 1 januari 2010 op orde moet hebben in verband met de Wft-vergunning voor financiële dienstverlening en/ of de DSI Wft-registraties. DSI voert vier Wft-registraties; Adviseur hypotheken, Adviseur verzekeren leven, Adviseur verzekeren schade en Adviseur consumptief krediet. Hiervoor is de wettelijke PE verplicht. Als men het PE-diploma niet voor 1 januari 2010 inlevert vervalt de registratie. Een Wft-registratie in 2010 is dus inclusief PE Voor geregi streerden in het beleggingsregister ligt het wat lastiger. Zij des kundig heid die (ver) boven de Wft-deskundigheidseis ligt. Om voor deze groep Wft-beleggen verplicht te stellen is niet gewenst en zou enkel leiden tot een extra administratieve last. DSI maakt het wel mogelijk de Wft-PE beleggen aan te tekenen in het beleggingsregister. Als men het Wft-PE bewijs bij DSI inlevert, krijgt men de aantekening Wft-PE Op die manier maakt de geregistreerde zichtbaar dat hij of zij over de relevante Wft-papieren beschikt. Geregistreerden die de Wft-deskundigheid inzake beleggen op 1 januari 2010 of ooit in de toekomst op orde moeten hebben in verband met een (toekomstige) bedrijfsvergunning moeten wel PE volgen. De registratie van personen die vóór 1 oktober 2007 stonden ingeschreven in het register als (senior) beleggings adviseur, (senior)vermogensbeheerder en financieel adviseur inzake beleggen, zijn gelijkgesteld met de deelmodule Wft Beleggen. Als men gebruik maakt of in de toekomst gebruik wil maken van deze gelijkstelling dient men de wettelijke PE te volgen. De Wft-PE deelmodule beleggen is onderdeel van de Wft-PE-modules Hypotheken en Leven. Zie ook cdfd.nl en afm.nl Indiensttredingen Kim Bernardus Is op 25 mei in dienst getreden als medewerker PES. Jonna van der Kruit Is op 7 september in dienst getreden als officemanager / projectmedewerker. Uitdiensttreding Rianne Martens Is per 25 augustus uit dienst getreden. DSI Info milieuvriendelijk DSI Info is gedrukt op milieu- vriendelijk papier en verpakt in biologisch afbreekbaar folie. DSI Info is het informatie bulletin van DSI. 8 DSI: Deskundigheid, Screening en Integriteit De afkorting DSI staat niet langer voor Dutch Securities Institute. Liever spreken wij voortaan van Deskundigheid, In tien jaar tijd is DSI bekend en groot in de effectendienstverlening. In die sector heeft zij haar rol als gangmaker en kenniscentrum op van DSI volop in de belangstelling. Het idee is opgepakt om niet weer het wiel uit te vinden, maar het DSI-model en haar instrumentarium het gebied van integriteit en (screening, integriteitsmodule, Screening en Integriteit; de deskundigheid (wet- en regelgeving) gedragscode, registraties, kern van onze activiteiten. Over bewezen. Dat is ook vertegenwoordigende permanente educatie) breed in te het algemeen zullen we ons kortweg presenteren als DSI. De naamswijziging houdt verband met de verbreding van ons gedachtegoed en activiteiten tot de financiële dienstverlening als geheel. organisaties elders en toezichthouder AFM niet ontgaan. Nu het opnieuw centraal stellen van de klant en herstel van vertrouwen hoog op de agenda van beleidsmakers, bestuurders en financiële professionals staat het trackrecord zetten bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen en intermediairs. Anders gezegd met Deskundigheid, Screening en Integriteit kan de financiële wereld zichzelf en haar klanten uitstekende diensten bewijzen. Oktober 2009 Redactie DSI Info Postbus 3861, 1001 AR Amsterdam Tel.: Fax Aan dit nummer werkten mee: Joke van den Braber, Imarisha Hagens, Thom Hoedemakers, Raymond van Wegberg, Jorine Berends, Jon Lindeboom, Edgar du Perron, Dick Vis. Productie: The KEY Agency, Amsterdam

Samen met DSI werken aan integriteit in de financiële dienstverlening. Een toekomstvisie van bestuur en directie van DSI

Samen met DSI werken aan integriteit in de financiële dienstverlening. Een toekomstvisie van bestuur en directie van DSI Samen met DSI werken aan integriteit in de financiële dienstverlening Een toekomstvisie van bestuur en directie van DSI Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 7 1 Lessen uit het verleden 8 2 Mogelijke

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen DUFAS is de brancheorganisatie van de vermogensbeheersector die in Nederland actief is.

Nadere informatie

Samen werken aan. in de financiële dienstverlening. stelt zich voor

Samen werken aan. in de financiële dienstverlening. stelt zich voor Samen werken aan integriteit deskundigheid professionalisering en zelfregulering in de financiële dienstverlening stelt zich voor werkt voor én door u. Maar wat kunnen we in de praktijk voor u betekenen?

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR NIBE-SVV 1. Op welke wijze is te zien of een financieel adviseur professioneel handelt? A. Hij opereert dan onbaatzuchtig en deskundig. B. Hij behaalt

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR

BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR Deze Beroepscode is van toepassing op Erkend Hypotheekadviseurs, die als zodanig zijn ingeschreven in het register van Erkend Hypotheekadviseurs, gehouden door de Stichting

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over:

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: geef richting aan uw financiële toekomst Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: De precieze gegevens van ons kantoor inclusief

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hoe kunt u ons bereiken? De adresgegevens van ons kantoor zijn als volgt: Pagina 1 van 5. Pensioenen Sparen Beleggen Verzekeringen

Dienstenwijzer. Hoe kunt u ons bereiken? De adresgegevens van ons kantoor zijn als volgt: Pagina 1 van 5. Pensioenen Sparen Beleggen Verzekeringen Dienstenwijzer Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financiële dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Beleggerswijzer. .nl. beleggen. Verstandig

Beleggerswijzer. .nl. beleggen. Verstandig Beleggerswijzer Verstandig beleggen.nl Beleg wijzer met de Beleggen is boeiend en kan op de langere termijn rendabel zijn. Beleggen zonder risico's bestaat echter niet. Om onnodige risico's te voorkomen

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

De Erkend Hypotheekadviseur. een deskundige kijk op hypotheken

De Erkend Hypotheekadviseur. een deskundige kijk op hypotheken De Erkend Hypotheekadviseur een deskundige kijk op hypotheken Erkend Hypotheekadviseur Een huis kopen is een belangrijke gebeurtenis in uw leven. U gaat daarvoor immers een lening aan voor een lange periode.

Nadere informatie

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers,

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers, DIENSTENWIJZER In dit dienstverleningsdocument (DVD) leest u welke diensten en producten wij aanbieden, wat onze werkwijze is en hoe u ons daarvoor betaalt. Verder treft u algemene informatie over ons

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordeeld Laaken Vermogensbeheer Datum 27 maart 2017 Beoordelingsrapport 2 Organisatie 17 / 18 Kosten 17 / 18 Beleggingsbeleid 18 / 18 Risicobeleid 18 / 18

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening: Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inleiding

Dienstenwijzer. Inleiding Dienstenwijzer Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten en doordat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?...

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... 3 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG... 4 ONZE BELONING... 4 ONZE DESKUNDIGHEIDS

Nadere informatie

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we - Drenth & Partners Assurantiën en Pensioenen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Schoutplein 31 3131 JZ Vlaardingen Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van 09:00 tot 17:30 Woensdag

Nadere informatie

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Dienstenwijzer All e s ov e r on z e f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Wie zijn wij: Financiële Meesters is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER KERNWAARDEN TRUSTPARTNERS ONAFHANKELIJK Trustpartners is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Daarmee weet u zeker dat wij alleen uw belang behartigen.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER KERNWAARDEN TRUSTPARTNERS ONAFHANKELIJK Trustpartners is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Daarmee weet u zeker dat wij alleen uw belang behartigen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies.

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies. Dienstenwijzer Dienstenwijzer Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Wij vinden het

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Waarom de NVHP Gedragscode voor u van belang is

Waarom de NVHP Gedragscode voor u van belang is Waarom de NVHP Gedragscode voor u van belang is Of het nu gaat om een verzekering of een hypotheek. De keuze voor een financieel product is maatwerk. Het is belangrijk dat het product dat u aanschaft,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Meldplicht(en) financiële ondernemingen

Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meer dan alleen! augustus 2013 Meldplicht(en) financiële ondernemingen 1 Inleiding De Wet op het financieel toezicht (Wft) is een zeer brede wet waarin regels zijn

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT In dit document willen wij, Vissers Finance Groep BV, ons graag aan u voorstellen. Wij zullen u informeren over onze werkwijze en dienstverlening zodat u precies weet wat u van

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening onderstaande informatie

Nadere informatie

Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg (ISG) van de

Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg (ISG) van de Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg (ISG) van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) 6 maart 2008 Introductie De voorliggende

Nadere informatie

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur. Aan de orde komt: Van Wfd naar Wft Deskundigheid Zorgplicht

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Gedragscode Martini Ziekenhuis

Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis, dat zijn wij. Een dienstverlenende instelling die als speerpunt gastvrijheid heeft en waar mensen centraal staan. Samen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Beloningsbeleid 4 januari 2012

Beloningsbeleid 4 januari 2012 Beloningsbeleid 4 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel beloningsbeleid 4 Uitgangspunten beloningsbeleid 4 Inschaling en beschrijving beloning 4 Beloningsmodel onderneming 5 Risicobeheersing 5 Beoordeling

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart)

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Hermesweg 15 8861 VN Harlingen T:0517-414590 F:0517-415958 a.muurling@muurling.eu www.muurling.eu KVK Leeuwarden 01089938 Wij zijn adviseurs

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Dienstenwijzer Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 VAN HARTE WELKOM BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 PROGRAMMA 20.00 uur - 20.10 uur Inleiding: over de VEOV 20.10 uur - 20.30 uur Beleggen na het provisieverbod: in hoeverre staat de cliënt centraal? Hans Dubbeldam,

Nadere informatie

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart www.zichtadviseurs.nl Het uitstippelen van een effectief risicoplan begint met elkaar leren kennen Ondernemen is risico lopen. Als ondernemer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Sanctiebeleid en disciplinaire maatregelen Inhoud

Sanctiebeleid en disciplinaire maatregelen Inhoud Sanctiebeleid en disciplinaire maatregelen Inhoud 1. Beleid sancties en disciplinaire maatregelen 3 2. Bewijsmiddelen 3 3. Bewijsdrempel 3 4. Strafbare feiten 3 5. Soorten disciplinaire maatregelen 3 6.

Nadere informatie

Deelnameformulier financiële ondernemingen

Deelnameformulier financiële ondernemingen Deelnameformulier financiële ondernemingen Dit Deelnameformulier financiële ondernemingen bestaat uit twee delen, te weten: 1. Deelnemersgegevens 2. Vergunningsvereiste deelname DSI Instructies bij het

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep Inleiding Als aanbieder van mast infrastructuur, glasvezeldiensten, rentmeesterdiensten en leverancier van (turn-key) projecten voor mobiele

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument van Velthuysen Liebrecht BOVENOP DE PRAKTIJK Dienstverleningsdocument Adequaat Deskundig Vertrouwen Integer Energiek Samen Persoonlijke begeleiding en ervaring blijven onze kracht. WIE ZIJN WIJ? Van Velthuysen

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

WFT Vakbekwaamheid. PE perikelen en overige deskundigheids eisen. Geert Hendrikx College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

WFT Vakbekwaamheid. PE perikelen en overige deskundigheids eisen. Geert Hendrikx College Deskundigheid Financiële Dienstverlening WFT Vakbekwaamheid PE perikelen en overige deskundigheids eisen Geert Hendrikx College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 1 Borging van deskundigheid onder de Programma: WFT Introductie Wetgeving

Nadere informatie

Het klantbelang vereist het kritisch testen van financiële producten

Het klantbelang vereist het kritisch testen van financiële producten Het klantbelang vereist het kritisch testen van financiële producten Inleiding gehouden door Theodor Kockelkoren tijdens de Telegraaf-bijeenkomst Product van het jaar op 28 januari 2010. Inleiding 1. Twaalf

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie