Onderzoeksvraag en methode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksvraag en methode"

Transcriptie

1 Wrakingszaken als leermiddel Wrakingszaken als leermiddel: wat de rechterlijke praktijk kan doen om wrakingsverzoeken te voorkomen Wibo van Rossum, Annerieke van den Boogaard, Emiel de Bruijne, Melis Daskapan, Sytske Diepeveen en Kirsten Maes 10 In 2012 heeft Wibo van Rossum samen met Jet Tigchelaar en Pieter Ippel empirisch onderzoek naar wrakingszaken gedaan en naar het oordeel van de bevolking over mogelijke aanpassingen in de wrakingsprocedure. Dat onderzoek is verschenen onder de titel Wraking bottom-up. 11 Zij hebben daarvoor onder andere alle in 2011 gepubliceerde wrakingszaken geanalyseerd, observaties van wrakingszittingen gedaan en advocaten en partijen in wrakingszaken geïnterviewd. Een van de inzichten uit dat deel van het onderzoek was het aantal wrakingszaken sinds 2007 sterk stijgt, namelijk van 258 in 2007 tot meer dan 600 in 2011 (en in 2012 zette de stijging door). Op elk rechtsgebied (bestuurs-, civielen strafrecht) is de stijging net zo sterk. Ook de diverse redenen die partijen en advocaten/gemachtigden aanvoeren stijgen gelijkmatig, net als de verhouding tussen verzoeken ingediend met en zonder advocaat of andere gemachtigde. Met andere woorden: wrakingsverzoeken stijgen op alle fronten even hard. Het aantal toegewezen verzoeken stijgt echter niet mee. Wraking kent slechts één grond: Feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden (o.a. Rv art. 36), maar daarbinnen zijn redenen te onderscheiden. In Wraking bottom-up hebben wij negen categorieën onderscheiden, waaronder nevenfuncties, persoonlijke relatie en eerdere beslissing van rechter. Voor deze bijdrage aan NJF hebben wij drie categorieën aangevoerde redenen om te wraken met daaronder liggende wrakingszaken nog eens bekeken. Wij hebben gekozen voor de categorieën bejegening, hoor en wederhoor en professionaliteit, vanwege de relatief hoge aantallen in de eerste twee en de hoge uitschieter op civiel gebied in de derde. Gebrekkige bejegening werd op civiel gebied namelijk 41 maal aangevoerd in de in 2011 gepubliceerde zaken, tegen 21 maal bij bestuursrecht en 38 maal bij strafrecht. Ongelijkheid in hoor en wederhoor werd op civiel gebied 30 maal aangevoerd, terwijl dat er bij bestuursrecht dertien waren en bij strafrecht zeventien. Het relatief hoge aantal bij civiel is wellicht niet vreemd als we bedenken dat de waarde van gelijke behandeling van partijen in het civiele recht dominanter is. Ten slotte hebbenwij voor de wrakingsreden onvoldoende professionaliteit gekozen, omdat het civiele rechtsgebied daar echt een uitzondering lijkt: het argument is 21 maal aangevoerd, tegen zeven maal bij bestuursrecht en drie maal bij strafrecht. 12 Onderzoeksvraag en methode Wij hebben ons niet beperkt tot enkel de toegewezen wrakingszaken. Onze onderzoeksvraag was namelijk wat de eerstelijnsrechters eventueel in hun gedrag zouden kunnen bijstellen als zij weten wat burgers en advocaten vooral aangrijpen voor een wrakingsverzoek. Dan zijn ook de afgewezen wrakingsverzoeken en zelfs de niet-ontvankelijke van belang. Niet alleen een toegewezen verzoek, maar ook een ingediend verzoek zorgt immers voor veel organisatorische last en zorg. Wij realiseren ons uiteraard dat niet alle wrakingsverzoeken kunnen worden voorkomen. Partijen willen soms gewoon de rechtspraak dwarszitten, advocaten wraken soms strategisch en rechters moeten soms wel een zitting wat scherper toonzetten. In dit licht zijn bijvoorbeeld de wrakingsredenen die te maken hebben met procedurele beslissingen illustratief. Vanwege de planning van een zitting wordt bijvoorbeeld regelmatig gewraakt, maar die verzoeken worden nagenoeg altijd afgewezen (enige voorbeelden hiervan zijn opgenomen in deze special). Hoewel wrakingsverzoeken dus niet altijd afgewend kunnen worden, is er, zo menen wij op grond van onze analyse, toch nog wel ruimte om na te denken over wat rechters zelf zouden kunnen doen om een wrakingsverzoek vóór te zijn. Elk wrakingsverzoek dat voorkomen kan worden, is er één. De drie categorieën aangevoerde redenen om te wraken, passen in het theoretisch kader van procedurele rechtvaardigheid. Dat kader is interessant, omdat de traditionele opvatting dat de civiele rechter zich lijdelijk dient op te stellen, al een tijd op de terugtocht is. 13 De rechter is actiever bij de waarheidsvinding, stelt vragen en verifieert wat partijen en advocaten ter zitting aandragen. Met het toegenomen belang van de gebruikelijk te gelasten comparitie na antwoord is dat alleen maar sterker geworden. Een actieve civiele rechter moet echter ook voorzichtig opereren om partijen te laten ervaren dat de procedure ondanks en dankzij zijn actieve houding rechtvaardig is. Kort gezegd zijn de vier belangrijkste onderdelen voor het ervaren van 10 Wibo van Rossum is universitair docent rechtssociologie aan faculteitrechtsgeleerdheid vande Universiteit Utrecht. Annerieke van den Boogaard, Emiel de Bruijne, Melis Daskapan, Sytske Diepeveen en Kirsten Maes zijn rechtenstudenten aan de UU. Wij danken Jet Tigchelaar en Rick Verschoof voor commentaar op een eerdere versie van dit artikel. 11 Wibo van Rossum, Jet Tigchelaar en Pieter Ippel (2012) Wraking bottom up. Een empirisch onderzoek. Den Haag: SDU/Raad voor de rechtspraak, Research Memoranda nr Voor een volledig overzicht van de aangevoerde redenen in de zaken diein2011 zijngepubliceerd, ziewraking bottom up (zie noot 2), p Zie onder meer R.W.J. Crommelin, Het aanvullen van de rechtsgronden,. Alphen aan den Rijn: Kluwer 2007, met name hoofdstuk 3 Partijautonomie en lijdelijkheid en W.D.H. Asser, De taakopvatting vande civiele rechter. In A.F.M. Brenninkmeijer e.a. (red.), De taakopvatting van de rechter, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2003, p Afl NJF PPMG_T1b Pag. 0002

2 rechtvaardigheid door betrokkenen in een procedure 1. dat ze hun verhaal hebben kunnen doen, 2. dat de beslisser neutraal is, 3. dat hen respect is getoond en 4. dat de persoon van de beslisser eerlijk en oprecht is. 14 Wij komen daar in de conclusies op terug. Wij hebben voor NJF, dat de focus heeft op civiel recht, 30 wrakingsbeslissingen op het gebied van het civiele recht uit 2011 opnieuw gelezen. Voor elk van de drie hierboven genoemde gronden hebben wij tien zaken uit ons afgesloten onderzoek geselecteerd en met het oog op onze onderzoeksvraag geanalyseerd. Daarnaast hebben wij alle op rechtspraak.nl gepubliceerde civiele wrakingszaken uit 2012 tot en met september 2013 bekeken om te bezien of die iets heel anders zeggen. Niet alle zaken die wij in ons onderzoek betrokken hebben en die wij noemen, zijn in deze special opgenomen. Anderzijds zijn in deze special ook uitspraken opgenomen waarin redenen zijn aangevoerd die wij niet in onze analyses hebben betrokken. Opmerking vooraf over summiere wrakingsuitspraken Het valt niet mee om lessen te trekken uit gepubliceerde jurisprudentie. In veel gevallen wordt het concrete gedrag, op basis waarvan het wrakingsverzoek werd ingediend, slechts zeer summier in de uitspraak omschreven. Als we daar meer over willen weten, moeten we het onderliggende dossier bestuderen. In ECLI:NL:GHDHA:2013:2666 schrijft de wrakingskamer slechts: Het hof constateert dat de grondslag voor het wrakingsverzoek is gelegen in de houding en de uitlatingen van de raadsheer-commissaris tijdens de zitting op 10 april 2013, zulks tegen de achtergrond van hetgeen daaraan voorafging. Doordat die houding en uitlatingen niet zijn omschreven, is uit de schriftelijke uitspraak geen lering te trekken. 15 Vanuit een juridisch oogpunt is het begrijpelijk dat die omschrijvingen niet zijn opgenomen, omdat de conclusie was dat het verzoek niet ontvankelijk was. Als we de uitspraak zouden willen gebruiken om na te gaan of het verzoek al dan niet voorkomen had kunnen worden, dan hebben we er weinig aan. Wij zouden dan ook willen aanbevelen om de uitspraken in wrakingszaken altijd vooral ook feitelijk, dus met een beschrijving van wat op de zitting is gezegd en voorgevallen in te vullen. Als neveneffect daarvan zouden geïnteresseerde lezers van dergelijke zaken tot de conclusie kunnen komen dat er ook naar de maatstaven van leken onterechte wrakingen plaatsvinden. Wij vonden overigens ook veel uitspraken die wel uitgebreid beschrijven waar het wrakingsverzoek op is gebaseerd. In deze special zijn onder andere BY Tom R. Tyler Procedural Justice and the Courts. Court Review 2007, Vol. 44, Issue ½. 15 Het hof heeft het wellicht niet omschreven omdat het verzoek niet-ontvankelijk was. Wrakingszaken als leermiddel (NJF 2013/511), GHAMS:2013:2757 (NJF 2013/530) en BX 1300 (NJF 2013/536) opgenomen. Wrakingsreden gebrekkige bejegening Onder gebrekkige bejegening verstaan wij het maken van niet relevante opmerkingen, een onheuse houding en manier van ondervragen, gebreken bij het vellen van een voorlopig oordeel, een onterecht gevoelde terechtwijzing van een partij en het niet tonen van respect. 16 Uit de bestudeerde civiele zaken blijkt dat de volgende vormen van bejegening door rechters tot wrakingsverzoeken kunnen leiden. Ten eerste blijkt de woordkeuze en wijze van formuleren door de rechter een grote rol te spelen. Zo kunnen partijen zich bijvoorbeeld niet vinden in het oordeel dat zij het recht in juridische zin misbruikt hebben, omdat het woord misbruik voor hen een sterk negatieve connotatie heeft. Anderzijds vallen ook niet-juridische woorden als bizar niet altijd in goede aarde bij partijen. Ten tweede blijken partijen gevoelig voor de houding van de rechter ten opzichte van de andere partij. Een blijk van medeleven of begrip wordt vaak geïnterpreteerd als vooringenomenheid of partijdigheid. Zelfs in zaken waar het aannemelijk is dat een bepaalde omstandigheid voor een van beide partijen verschrikkelijk is geweest zonder de schuld daarvan bij de andere partij te leggen kan de rechter die omstandigheid kennelijk beter niet benoemen. Ook een kantonrechter die laat blijken het reïntegratietraject van een werknemer tamelijk strikt te vinden en uitspraken doet in de trant dat het vroeger soepeler en beter was, kan rekenen op het verwijt van partijdigheid (ECLI:NL:RBARN:2012: BX8071). Ten derde blijken omgangsvormen in de rechtszaal onder een vergrootglas te worden gelegd. Zo wensen partijen doorgaans niet afgekapt te worden als de reden daarvoor niet duidelijk wordt gemaakt en ervaren ze denigrerende en betuttelende opmerkingen van de rechter als een blijk van partijdigheid. Ook het niet nakomen van gewekte verwachtingen kan een wrakingsverzoek tot gevolg hebben, bijvoorbeeld als een partij 45 minuten mag spreken, terwijl was aangekondigd dat er twintig minuten voor was uitgetrokken (zie hierna meer over die zaak). De rechter die een wat scherpe opmerking maakt of een vraag stelt waarvoor de reden bij partijen niet (aanstonds) duidelijk is (gemaakt), maakt zich ook kwetsbaar voor het verwijt van partijdigheid. We moeten daarbij bedenken dat het 16 Het gaat hier uiteraard om de subjectieve beleving van de partij of de gemachtigde die het wrakingsverzoek heeft ingediend. Wij hebben van 2011 de volgende zaken voor gebrekkige bejegening nader bekeken: LJN BU8483, BP6168, BT6750, BU9803, BQ9142, BQ6222, BT2644, BQ2555, BR4408, BV0334 en BV0365. NJF Afl PPMG_T1b Pag. 0003

3 Wrakingszaken als leermiddel vaak om een optelling van op zichzelf kleine en onbeduidende dingen gaat. Een voorbeeld: Een partij in een familierechtszaak sprak over de rechtbank zoals de meeste leken zullen doen, vermoeden wij terwijl de zaak inmiddels in hoger beroep bij het gerechtshof liep. De voorzitter van het hof corrigeerde hem twee maal, wat bij de betreffende partij kennelijk irritatie opriep, want hij vermeldde het bij zijn verzameling redenen om de betreffende rechter te wraken (ECLI:NL:GHSGR:2012:BY7838). Deze uitspraak is in de special opgenomen: NJF 2013/512. Op het gebied van gebrekkige bejegening valt uiteraard niet alles door de rechter te repareren. Partijen hoeven immers niet altijd met fluwelen handschoenen te worden benaderd en bovendien zijn er partijen die lijken te zoeken naar redenen om te wraken. Desondanks is volgens ons nog wel winst te behalen. De rechter kan bijvoorbeeld misverstanden voorkomen door juridische termen, die in het dagelijks leven een zwaardere of andere lading hebben, toe te lichten en in context te plaatsen, of geheel te vermijden. De rechter zal soms in zijn gedrag moeten laten zien dat hij zich ervan bewust is, dat ook een doorsnee geschil voor partijen van groot belang kan zijn. Anderzijds is het wellicht niet noodzakelijk om te proberen een burger het verschil duidelijk te maken tussen een rechtbank en een gerechtshof. Partijen staan soms op scherp en zullen dan elke opmerking op een goudschaaltje wegen. Dat betekent ook dat rechters waardeoordelen beter achterwege kunnen laten, omdat partijen daar al snel iets in kunnen lezen wat een rechter niet heeft bedoeld. Vragen moeten idealiter zodanig worden gesteld dat de reden daarvoor duidelijk is en zonder dat een partij daar al te snel al een oordeel in besloten kan zien liggen. Rechters kunnen zich beter zo neutraal mogelijk uitdrukken en uitleg geven over specifieke door hen gebruikte termen, uiteraard vooral als een burger niet door een gemachtigde of advocaat wordt bijgestaan. Wij veronderstellen dat als partijen de achterliggende redenen en regelgeving kennen doordat de rechter daar ter zitting zo expliciet mogelijk over is (en daarbij oog heeft voor de kennis en het inzicht van partijen in de gang van zaken), dit mogelijke verwijten van partijdigheid kan voorkomen. Wrakingsreden ongelijkheid in hoor en wederhoor Onder ongelijkheid in hoor en wederhoor verstaan wij, dat een partij meent dat de rechter hem of haar niet voldoende gelegenheid heeft geboden om standpunten naar voren te brengen in vergelijking met de wederpartij, dat niet beide partijen in het bezit waren van alle stukken, dat een partij zich niet heeft kunnen voorbereiden wegens een te laat ingediend stuk door de wederpartij en het buiten aanwezigheid van een partij horen van of overleg voeren met een wederpartij. In de tien zaken uit 2011 die wij opnieuw hebben bekeken, vonden wij onder andere als aangevoerde reden dat de verzoeker niet was gehoord, terwijl de wederpartij juist veel aandacht van de rechter kreeg. 17 In sommige gevallen is duidelijk dat de verzoeker niet door een advocaat wordt bijgestaan en (daarom) niet goed op de hoogte is van procedureregels. Een voorbeeld betreft de klacht van een verzoeker dat hij het proces-verbaal van de vorige kort gedingzitting, relevant om ongelijke behandeling van partijen op de zitting te kunnen aantonen, niet toegezonden had gekregen. Bij kort gedingzaken wordt echter geen proces-verbaal opgesteld als daar niet op dat moment expliciet om wordt gevraagd. In een andere zaak leidde de vraag van een rechter of er nog wel een basis bestond voor verdere samenwerking nadat de wederpartij 45 minuten aan het woord was geweest terwijl van te voren was aangekondigd dat er twintig minuten voor was uitgetrokken, tot een wrakingsverzoek. De verzoeker die nog niet aan het woord was geweest, maakte uit de vraag op dat hij niet meer gehoord zou worden (en dat de rechter dus zijn oordeel al had gevormd). Ook in andere zaken blijken onbekendheid met procedureregels en te weinig expliciete communicatie vanuit de rechter, een bron van redenen om te wraken. Een verzoeker geeft bijvoorbeeld aan, dat hij niet heeft kunnen reageren op een processtuk en een ander zegt niet te zijn gehoord naar aanleiding van het verzoek van de wederpartij om een processtuk toe te laten. Kennelijk was niet duidelijk dat in de loop van het proces wel een reactie had kunnen volgen. Net als in het geval van gebrekkige bejegening lijkt een expliciete uitleg van diverse procedurele vereisten door de rechter sommige wrakingsverzoeken te kunnen voorkomen. De kennis van partijen met betrekking tot de procedure is in de meeste gevallen niet groot en dat is problematisch als zij niet worden bijgestaan door een advocaat. 18 Een recente zaak laat goed zien dat expliciete uitleg over de procedure en hoe die in de voorliggende zaak uitwerkt vaak niet makkelijk is. De partij werd niet door een advocaat bijgestaan. Tijdens de zitting ging het onder andere over de vraag of er sprake was van een reconventionele vordering, zo ja, tegen wie, de relevantie daarvoor van een zaak uit 2010 en samenhangend daarmee ook nog een akte van eisvermeerdering. De betreffende kantonrechter deelde kennelijk mede dat de stukken niet méér behelsden dan de gebruikelijke (nadere) specificaties en aanmaningen en dat de stukken uit de procedure uit 2010 al bij X bekend waren. Een heldere uitleg had mogelijk het subjectieve gevoel van ongelijke behandeling bij de partij en dus een wrakingsverzoek kunnen voor- 17 Wij hebben uit 2011 de volgende zaken opnieuw bekeken: LJN BQ2218, BQ9056, BR1332, BQ7194, BQ1646, BR1543, BV1114, BT8773, BU9862 en BR Wij hebben niet onderzocht of vooral kantonrechters worden gewraakt door partijen die zonder advocaat of gemachtigde procederen, maar wij vermoeden dat dit relatief vaak het geval zal zijn. Het zou dan ook interessant zijn om na te gaan of de verhoging in 2011 van de competentiegrens naar invloed heeft gehad op het aantal wrakingsverzoeken Afl NJF PPMG_T1b Pag. 0004

4 komen (ECLI:NL:RBDHA:2013:8593). Dat de rechter zijn vragen van een toelichting voorziet kan ook helpen, net als de andere partij ervan te verzekeren dat die zo meteen aan de beurt komt in het geval de aandacht op een bepaald moment vooral naar één partij uitgaat. Ook indien hij een bepaalde stap neemt die volgens de voorschriften zo genomen moet worden, kan hij dit expliciet aan partijen uitleggen. Daarmee kan voorkomen worden dat een wrakingscollege in een afgewezen wraking opneemt: Hoewel het wellicht beter was geweest als reeds in een eerder stadium door mr. [X] was aangekondigd dat ook verzoeker en zijn gemachtigde voldoende in de gelegenheid zouden worden gesteld om hun standpunt naar voren te brengen (...) (BQ9056). Wrakingsreden onvoldoende professionaliteit Onder onvoldoende professionaliteit verstaan wij voornamelijk een vermeend gebrek aan deskundigheid. Daaronder begrijpen wij, dat de verzoeker meent dat de rechter het dossier niet voldoende kent, gebrekkige wetskennis heeft, geen goede communicatieve vaardigheden ten toon spreidt, niet aan waarheidsvinding doet of een onjuiste afweging maakt bij de interpretatie van processtukken. 19 Voor zover wij kunnen inschatten, gaat het in een betrekkelijk groot deel van de gevallen om verzoekers die als querulant kunnen worden beschouwd. Wat de rechter ook doet, het is voor sommige partijen altijd verkeerd en er is dan altijd wel een reden te vinden om te wraken. Ook advocaten lijken soms zo n instelling te hebben en dat levert situaties op waarin een rechter niets kan doen om een wrakingsverzoek te voorkomen. Het verwijt van onprofessionaliteit aan het adres van de rechter, is in feite een aanwijzing van de onprofessionaliteit van de advocaat. Een advocaat stelde bijvoorbeeld dat de rechter de schijn van partijdigheid had gewekt door niet in te grijpen toen er sprake was van een dreigende houding van de eisende partij [C] tegenover de heer [D] (...) De eisende partij zou op de zitting breeduit zittend met allerlei verwijten zich rechtstreeks hebben gericht tot de wederpartij. De wrakingskamer meende onder andere dat ook een advocaat professioneel genoeg moet zijn om klachten over het verloop direct op de zitting aan de orde te stellen en niet pas na vijftien dagen in een wrakingsverzoek. Met andere woorden, de wrakingskamer verweet de advocaat onvoldoende professionaliteit (BQ5276; het verzoek was wegens te late indiening niet-ontvankelijk). Een meer recente zaak betreft het verwijt van een verzoeker dat de rechter waarschijnlijk niet onpartijdig zou kunnen zijn, omdat hij door zijn advocaat in een gepubliceerd artikel was bekritiseerd (ECLI:NL:RBSGR:2012:BY6539); deze 19 Wij hebben uit 2011 de volgende zaken opnieuw bekeken: LJN BU8461, BV0269, BR3545, BV1709, BU3353, BP3873, BQ5276, BU4997, BW0934 en BR0002. Wrakingszaken als leermiddel uitspraak is ook in de special opgenomen: NJF 2013/528. Het verwijt van onvoldoende professionaliteit als reden om te wraken wordt naar onze indruk vooral gemaakt in zaken waar persoonlijke spanningen hoog oplopen en waar geen advocaten bij betrokken zijn. Dat zijn vooral zaken bij de kantonrechter en zaken die familierecht betreffen. Partijen kunnen dan snel gefrustreerd raken als zij menen dat de rechter onvoldoende op de hoogte is van de relevante feiten of zich niet voldoende lijkt te hebben voorbereid. Wij signaleren hier een gat tussen het juridische ideaal dat de rechter het dossier van kaft tot kaft kent en de burger die dat van een rechter ook verwacht, tegenover de dagelijkse werkdruk en realiteit en de eisen van efficiëntie waardoor niet altijd meer aan die verwachting kan worden voldaan. Het probleem is in ieder geval hoe met deze spanning om te gaan richting partijen. Het familierecht is een bijzonder rechtsgebied als het om wraking gaat, omdat de interferentie van Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming enzovoort extra bijdraagt aan een toch al spanningsvolle situatie. Een vader (niet door een advocaat bijgestaan) diende bijvoorbeeld een wrakingsverzoek in omdat de rechter de rapporten van Jeugdzorg, die strekten tot verlenging van de ondertoezichtstelling van de kinderen, naar zijn idee kritiekloos tot zich nam en daarmee niet aan waarheidsvinding deed. In een andere zaak over de afwikkeling van een echtscheiding was discussie over de waarde van de gezamenlijke woning. Een van de argumenten die door de advocaat werd aangevoerd om een gebrek aan onpartijdigheid te onderbouwen, was dat de rechter een cruciaal processtuk, namelijk de samenlevingsovereenkomst niet kende. Tijdens de wrakingszitting bleek dat de rechter wel de eerder toegestuurde versie had waarin pagina s ontbraken, maar in het dossier niet zo snel de versie kon vinden die vlak voor de zitting was toegestuurd (ECLI:NL: RBZLY:2011:BW0943). 20 Ten slotte willen wij een zaak noemen waarin een verzoek tot wijziging van een omgangsregeling aan de orde was en waar ook de frustraties hoog opliepen (ECLI:NL:RBZUT:2011: BR0002). De vrouw wilde in de procedure de voor haar belangrijkste kwestie aanroeren dat naar haar mening de vader de kinderen seksueel had misbruikt. De rechter hield echter vast aan de chronologische bespreking van onderwerpen zoals die door haar vooraf was bedacht en bepaald. De vrouw kreeg echter de indruk dat de rechter de waarheid niet wilde onderzoeken. Wij zouden niet willen suggereren dat een open en heldere communicatie alle spanning op de zitting uit 20 Wij vernamen dat in meerdere rechtbanken de afspraak in de afdeling familierecht bestaat om stukken die korter dan twee weken voor de zitting toe worden gestuurd, te retourneren. Zie de procesreglementen op rechtspraak.nl via IdZ4hk. NJF Afl PPMG_T1b Pag. 0005

5 NJF 2013/499 de lucht haalt en alle verwijten van onvoldoende professionaliteit kan voorkomen. Anderzijds kan het in de meeste gevallen geen kwaad om open en helder te communiceren. Wij kunnen ons voorstellen dat een rechter die een bepaald stuk niet in het dossier kan vinden, aan partij(en) de keuze voorlegt om even te schorsen. Dat kost dan wel tijd, maar als je daarmee een wrakingsverzoek kunt voorkomen, dan win je die weer terug. Bovendien kunnen partijen even afkoelen. De rechter die een volgorde van behandeling van stukken heeft voorgenomen, zou herhaaldelijk kunnen benadrukken dat uiteraard het kennelijk voor een partij belangrijkste punt later tijdens de zitting besproken zal worden. Maar een optie is ook om eerst de emotioneel belangrijkste zaken te bespreken en vervolgens pas de onderwerpen, die de rechter zich had voorgenomen eerst te bespreken. Als de verwachtingen van de wederpartij anders waren, dan moet de wederpartij uiteraard in die aanpassing van orde betrokken worden, want anders volgt wellicht vanaf die kant een wrakingsverzoek. Ten slotte en in het geval van partijen die wantrouwend zijn ten aanzien van de wil tot waarheidsvinding door de rechter, zou de rechter misschien twee, drie of zelfs vier keer kunnen herhalen dat de rapporten die door Jeugdzorg ingebracht worden, voor de rechter slechts een deel van het verhaal vormen en dat partijen zich daarover altijd kunnen uitspreken en hun eigen informatie kunnen verstrekken. Juist als een partij niet door een advocaat wordt bijgestaan, lijkt communicatie geboden waarin soms herhaalde malen dezelfde mededelingen worden gedaan. Conclusie Wij willen twee conclusies trekken. De eerste is dat de feitelijke omschrijving van de redenen die aan een wrakingsverzoek ten grondslag liggen, niet altijd uitgebreid is opgenomen in de uitspraak (dat kan uiteraard alleen als de verzoeker, eventueel op de zitting van de wrakingskamer, zijn verzoek toelicht, zelfs als dat onsamenhangend en inconsistent is). Wellicht dat daar de gedachte achter zit, dat vooral de toegewezen verzoeken uitgebreid moeten worden beschreven en gemotiveerd. Onzes inziens is echter ook lering te trekken uit afgewezen en zelfs niet-ontvankelijke verzoeken. Een uitgebreide verslaglegging van de gegevens die tot het wrakingsverzoek hebben geleid, levert informatie op hoe onnodige verzoeken mogelijk kunnen worden voorkomen. De tweede conclusie is dat uitspraken waar wel informatie uit te destilleren is, in het licht van de theorie van procedurele rechtvaardigheid het volgende opleveren. Partijen willen dat de beslisser neutraal is en dat hij dat laat blijken door zo objectief mogelijk boven partijen te staan en dat terwijl de rechtspraktijk vraagt om een actieve houding van de rechter. Partijen moeten niet alleen hun verhaal kunnen doen, maar de rechter moet hen ook uitnodigen om hun verhaal te doen. Hen moet ook duidelijk gemaakt worden, zo nodig herhaaldelijk, dat dit volgens een bepaalde procedure dient te verlopen (zonder daar star in te zijn) en dat de rechter zeker naar hun verhaal en argumenten zal luisteren en het in acht zal nemen. Partijen willen uiteraard met respect bejegend worden, wat betekent dat als hen vragen worden gesteld, als zij afgekapt worden in hun verhaal of als zij terechtgewezen worden, de rechter daarvoor redenen geeft. Uit de zaken blijkt verder dat de rechter niet koel, afstandelijk of arrogant over zou moeten komen, maar als echt persoon en toch met distantie dus dat is balanceren op een koord en eerlijk en oprecht, maar niet snel geïrriteerd. Dat betekent ook dat het niet per se desastreus is als de behandeling een enkele keer geschorst moet worden om het dossier in te duiken of om een rustmoment in te lassen. De professionele houding van een rechter is tegenwoordig die van de beslisser met een menselijk gezicht die de zekerheid uitstraalt dat aan zijn onpartijdige positie in het systeem van het recht niet hoeft te worden getwijfeld. NJF 2013/499 RECHTBANK 'S GRAVENHAGE 1 oktober 2012, nr. 2012/54 (Mrs. E.A.G.M. van Rens, J.G.J. Brink, T.F. Hesselink) Art. 36 Rv LJN BY1770 ECLI:NL:RBSGR:2012:BY1770 Gebrekkige bejegening. Woordkeuze en wijze van formuleren kantonrechter. Ter comparitie heeft de kantonrechter een voorlopig oordeel gegeven (bij behandeling incident) en medegedeeld dat de kansen op succes (in de hoofdzaak) niet zo groot zijn. Geen grond voor wraking. Beslissing in de zaak van: Verzoekster, gem.: mr. B. Bernard, strekkende tot wraking van: Mr. X., kantonrechter in de rechtbank te 's Gravenhage, hierna te noemen: de rechter. Belanghebbende: A. B.V., gem.: mr. drs. F. Terpstra. Rechtbank: 1. De voorgeschiedenis en het procesverloop. Verzoekster is op 3 januari 2011 door belanghebbende gedagvaard (hierna: de hoofdzaak). Bij incidentele conclusie van 28 februari 2012 heeft verzoekster het treffen van een voorlopige voorziening gevorderd. Op 15 mei 2012 heeft een comparitie van partijen plaats gehad. Bij vonnis van 19 juni 2012 heeft de kantonrechter in deze rechtbank vonnis gewezen in het incident en de vordering tot het treffen van een 1770 Afl NJF PPMG_T1b_NJF_Pag. 0006

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Amsterdam, 3 maart 2011

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Amsterdam, 3 maart 2011 Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Amsterdam, 3 maart 2011 Betreft: nieuwe eis tot wraking onder protest in beide zaken van de Staatsraad Loeb en van de rechters van de wrakingskamer die

Nadere informatie

Een empirisch gefundeerde bespreking van mogelijke wijzigingen van de wrakingsprocedure

Een empirisch gefundeerde bespreking van mogelijke wijzigingen van de wrakingsprocedure 1345 Wetenschap Een empirisch gefundeerde bespreking van mogelijke wijzigingen van de wrakingsprocedure Wibo van Rossum en Jet Tigchelaar 1 Deze bijdrage vat de belangrijkste gegevens en inzichten samen

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie.

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. De huurster van een horecagelegenheid heeft een geschil met de verhuurder over de huursom. In dat kader wordt

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE AUTEURSRECHTEN per 15 maart 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE AUTEURSRECHTEN per 15 maart 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE AUTEURSRECHTEN per 15 maart 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf;

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt er over dat de Belastingdienst executoriaal beslag heeft gelegd op onroerende zaken van haar ondanks het feit dat er - in verband met de door de Belastingdienst gestelde

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 Inhoudsopgave Afdeling 1: Algemene Bepalingen Afdeling 2: Geschillenbeslechting Bindend Advies Afdeling 3: Slotbepalingen Reglement geschillencommissie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel

Nadere informatie

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 Commissie: de Geschillencommissie NKH; 1.2 NKH: het Nationaal Keurmerk

Nadere informatie

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeente van 16 maart 2007 wendde verzoekster zich opnieuw tot de Nationale ombudsman.

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeente van 16 maart 2007 wendde verzoekster zich opnieuw tot de Nationale ombudsman. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster had een aanvraag ingediend om een WVG-voorziening, die de gemeente Wageningen had afgewezen, en het bezwaar dat verzoekster hiertegen had ingesteld, had de gemeente ongegrond

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.5331 (171.05) ingediend door: hierna te noemen klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE C2010.295 CENTRAAL TUCHTCOLLEGE voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummer C2010.295 van: , wonende te , appellant, klager in eerste aanleg, gemachtigde: R. Melchers,

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGS PROCESRECHT SPREKER MR. H.A. GERRITSE 9 APRIL 2015 09:00-11:15 WWW.AVDRWEBINARS.NL

ECHTSCHEIDINGS PROCESRECHT SPREKER MR. H.A. GERRITSE 9 APRIL 2015 09:00-11:15 WWW.AVDRWEBINARS.NL ECHTSCHEIDINGS PROCESRECHT SPREKER MR. H.A. GERRITSE 9 APRIL 2015 09:00-11:15 WWW.AVDRWEBINARS.NL Inhoudsopgave Mr. H.A. Gerritse Jurisprudentie Hoge Raad 4 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1402, met betrekking

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012 Rapportnummer: 2012/001 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat: Hij door de ontvangstbevestiging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo Soort document Doel Doelgroep Reglement Het klachtenreglement beschrijft de werkwijze van de klachtencommissie. Leden van de klachtencommissie Zorg, ambtelijk secretaris, klager, klachtenfunctionaris en

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te D, tegen E te F en G te H Zaak : Schadevergoeding, wettelijke rente Zaaknummer : 2012.03079 Zittingsdatum : 11 september

Nadere informatie

Advocaten ontdekken wraking

Advocaten ontdekken wraking Aantal wrakingsverzoeken in vijf jaar verdubbeld Advocaten ontdekken wraking Steeds meer advocaten ontdekken het middel wraking. Het aantal wrakingsverzoeken in de laatste vijf jaar ruim verdubbeld. Zelfs

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Dit reglement geldt in aanvulling op het bepaalde in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 c.q. in aanvulling op de Wet Dieren (nadat de daarin

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105871/105939 - Beroep (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging schorsing; BVE

SAMENVATTING. 105871/105939 - Beroep (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging schorsing; BVE SAMENVATTING 105871/105939 - Beroep (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging schorsing; Gelet op de mogelijke onregelmatigheden in leerlingdossiers bestond er op zichzelf voldoende reden voor

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beslissing van 21 december 2004 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet in de zaak met nummer 328.2002 van: [ ], wonende te [ ], klager,

Nadere informatie

Benoeming deskundige in merken- en reclamezaken

Benoeming deskundige in merken- en reclamezaken 3. Een andere mogelijkheid is dat in het kader van een kort geding een deskundige wordt benoemd, die aan de hand van een bureaustudie vóór de zitting de door partijen in het geding gebrachte partijmarktonderzoeken

Nadere informatie

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 9 MEI 2013 Herengracht 551 Contactpersoon: 1017 BW Amsterdam Ellen Soerjatin T 020 530 5200 E ellen.soerjatin@steklaw.com

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Gelderland. Datum: 22 februari 2012. Rapportnummer: 2012/026

Rapport. Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Gelderland. Datum: 22 februari 2012. Rapportnummer: 2012/026 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Gelderland. Datum: 22 februari 2012 Rapportnummer: 2012/026 2 Algemeen Verzoeker heeft twee kinderen, een zoon en een dochter. De kinderen zijn opgegroeid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:14470

ECLI:NL:RBDHA:2014:14470 ECLI:NL:RBDHA:2014:14470 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 19-11-2014 Datum publicatie 15-04-2015 Zaaknummer 14_7761 OB Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak Eerste aanleg

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-172 d.d. 23 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ALGEMEEN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ALGEMEEN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ALGEMEEN per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.2196 (047.04) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 Rapport Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 2 Klacht Het niet opnemen van een rechtsmiddelenclausule conform artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht in de beslissing van 17 december 2003

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de William Schrikker Groep uit Diemen. Datum: 11 april 2011. Rapportnummer: 2011/113

Rapport. Rapport over een klacht over de William Schrikker Groep uit Diemen. Datum: 11 april 2011. Rapportnummer: 2011/113 Rapport Rapport over een klacht over de William Schrikker Groep uit Diemen. Datum: 11 april 2011 Rapportnummer: 2011/113 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de William Schrikker Groep onvoldoende heeft

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de algemeen directeur Belastingen van de Belastingdienst. Publicatiedatum: 11 februari 2015

Rapport. Rapport over een klacht over de algemeen directeur Belastingen van de Belastingdienst. Publicatiedatum: 11 februari 2015 Rapport Rapport over een klacht over de algemeen directeur Belastingen van de Belastingdienst. Publicatiedatum: 11 februari 2015 Rapportnummer: 2015/019 Wat is de klacht? De klacht is gericht tegen de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 Rapport Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf in zijn persbericht van 13 april 2006 stelt de bevindingen

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=1184...

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=1184... Page 1 of 6 JOR 2013/309 CBB, 14-08-2013, 13/396, ECLI:NL:CBB:2013:160 Overtreding van art. 4:23 Wft, Publicatie van de opgelegde boete, Afwijzing verzoek tot schorsing van publicatie totdat in hoger beroep

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase 1 Een juridische procedure: is voor rekening en risico opdrachtgever kan een langdurig proces zijn wordt actieve inbreng van u verwacht De gerechtelijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

WRAKINGSPROTOCOL RECHTBANK BREDA vastgesteld door het bestuur van de rechtbank in zijn vergadering van 8 februari 2007

WRAKINGSPROTOCOL RECHTBANK BREDA vastgesteld door het bestuur van de rechtbank in zijn vergadering van 8 februari 2007 WRAKINGSPROTOCOL RECHTBANK BREDA vastgesteld door het bestuur van de rechtbank in zijn vergadering van 8 februari 2007 1. Inleiding Dit protocol is gebaseerd op de Aanbeveling inzake afhandeling wrakingsverzoeken

Nadere informatie

' s Sftg. de Rechtspraak. Over het beroep met procedurenummer 11 / 685 WOB JAN 1 deel ik u het volgende mee.

' s Sftg. de Rechtspraak. Over het beroep met procedurenummer 11 / 685 WOB JAN 1 deel ik u het volgende mee. ' s Sftg -IKdV.2011 de Rechtspraak datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk biilage(n) faxnummer afdeling onderwerp De heer mr. J.C. Binnerts Postbus 280 2000 AG Haarlem 28

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-160 d.d. 22 mei 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L.Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is ECLI:NL:GHARL:2015:4336 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 19-06-2015

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 15 november 2012, nummer AWB 12/4016, in het geding tussen

tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 15 november 2012, nummer AWB 12/4016, in het geding tussen Uitspraak GERECHTSHOF VHERTOGENBOSCH Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Uitspraak op het hoger beroep van * ^ p n i a w a ï i i b.v., gevestigd te > hierna: belanghebbende, tegen de uitspraak

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de Bank.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de Bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-202 d.d. 9 juli 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting Op naam van Consument is een krediet

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KOUDE EN KLIMAAT voor de zakelijke markt per 14 juli 2014

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KOUDE EN KLIMAAT voor de zakelijke markt per 14 juli 2014 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KOUDE EN KLIMAAT voor de zakelijke markt per 14 juli 2014 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van VastgoedPRO op 12-11-2013, op grond van het bepaalde in de statuten van VastgoedPRO. Ingaande per 1-1-2014. Begripsomschrijving

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 7 augustus 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Rechtbank Midden-Nederland Zitting: 27 september 2013 Kenmerk: C/16/347668/HA RK 13/200 VERWEERSCHRIFT. Inzake:

Rechtbank Midden-Nederland Zitting: 27 september 2013 Kenmerk: C/16/347668/HA RK 13/200 VERWEERSCHRIFT. Inzake: Rechtbank Midden-Nederland Zitting: 27 september 2013 Kenmerk: C/16/347668/HA RK 13/200 VERWEERSCHRIFT Inzake: de heer Joris Demmink, wonende te 's-gravenhage, verweerder, advocaat: Mr H.J.Ä. Knijff tegen:

Nadere informatie

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition 20 juli 2011 RA110981 Samenvatting Op dinsdag 1 juni 2010 parkeert een vrouw haar auto op de Jacob van Lennepkade.

Nadere informatie

Collegialiteit. Uitlatingen over collega.

Collegialiteit. Uitlatingen over collega. Collegialiteit. Uitlatingen over collega. Tussen twee makelaars, klager en beklaagde, bestaan reeds enige tijd conflicten welke tot verschillende gerechtelijke procedures hebben geleid. In de onderhavige

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 6 mei 2013. Rapportnummer: 2013/047

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 6 mei 2013. Rapportnummer: 2013/047 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht Datum: 6 mei 2013 Rapportnummer: 2013/047 2 Klacht Verzoeksters klagen over de beslissing van de Belastingdienst/Toeslagen van

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE eherkenning p/a Lange Kerkdam 27 2242BN Wassenaar Klachten- en Geschillenreglement reglement Dit document is een nadere uitwerking van paragraaf 4.1.5 klachten- en geschillencommissie

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 OPGAVE 1 (34 punten) Vraag 1.1 (5 punten) Er staan geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open. Het voorbereidingsbesluit van artikel

Nadere informatie

In dit reglement wordt verstaan onder:

In dit reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZONNE ENERGIE per 1 september 2014 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Commissie: Ondernemer: Consument: Voorwaarden: de Stichting

Nadere informatie

Protocol Gezag en omgang na scheiding. Datum 30 januari 2013

Protocol Gezag en omgang na scheiding. Datum 30 januari 2013 Protocol Gezag en omgang na scheiding Datum 30 januari 2013 Status Definitief Inleiding - 5 1 Doel van het onderzoek - 6 2 Uitgangspunten - 7 3 Werkwijze van de Raad - 8 3.1 Eerste informatieronde - 8

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-262 d.d. 17 september 2012 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff,

Nadere informatie

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1.

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11juni1957, wonende te (1223 NH) Hilversum aan de Anthony Fokkerweg 124 Faillissementsnummer

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene.

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-16 d.d. 9 januari 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. C.E. du Perron, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

LRGD Symposium donderdag 26 november 2015

LRGD Symposium donderdag 26 november 2015 LRGD Symposium donderdag 26 november 2015 De deskundige in (toekomst)perspectief: uitwisseling gewenst. Mr. J.H.J. van Erk De deskundige bij planschade en nadeelcompensatie Advisering door een deskundige

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011 Rapportnummer: 2011/358 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeentesecretaris

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, psychotherapie, vergoeding nietgecontracteerde zorgaanbieder, DBC Zaaknummer : 2009.01932 Zittingsdatum

Nadere informatie

JAARVERSLAG WRAKINGSKAMER RECHTBANK ROTTERDAM

JAARVERSLAG WRAKINGSKAMER RECHTBANK ROTTERDAM JAARVERSLAG 2014 WRAKINGSKAMER RECHTBANK ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wrakingspool 4 3. Zittingen van de wrakingskamer 6 4. Wrakingszaken 7 5. Verschoning 15 6. Informatie 16 7. Publicatie

Nadere informatie

Werkwijze verdelen en verrekenen in echtscheidingsprocedures per 1 april 2013

Werkwijze verdelen en verrekenen in echtscheidingsprocedures per 1 april 2013 Werkwijze verdelen en verrekenen in echtscheidingsprocedures per 1 april 2013 oktober 2013 mr T.G. Gijtenbeek De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht.

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN per 14 juni 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN per 14 juni 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN per 14 juni 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor

Nadere informatie

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Telefoon 015-362 62 62 Uitgave gemeente Pijnacker-Nootdorp, november 2007 Bezwaar

Nadere informatie

Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel

Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel Nr. 5a,afdeling SO Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel Algemene toelichting Krachtens artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan degene die in de vorm van inkomensderving

Nadere informatie

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder,

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder, Zaaknummer: 1995/155 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 21 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Trefwoorden: Auditor, inschrijving,

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Nadat klagers hun opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning resp. perceel grond hadden ingetrokken, is onenigheid ontstaan over de door hun

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WEBSHOP per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WEBSHOP per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WEBSHOP per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumenten zaken; commissie

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CENTRALE ANTENNE INRICHTINGEN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CENTRALE ANTENNE INRICHTINGEN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CENTRALE ANTENNE INRICHTINGEN per 1 oktober 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:3059

ECLI:NL:RBDHA:2015:3059 ECLI:NL:RBDHA:2015:3059 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-03-2015 Datum publicatie 10-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 7359 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak Eerste

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beschikking van 7 september 2004 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met zaaknummer 28.2003 van: [ ], wonende te [ ],

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. ingediend door: i n d e k l a c h t nr. 054.01 hierna te noemen 'klager tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Klachtenreglement Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Audité klachtencommissie zorg p/a De Kazerne Annerweg 30 9471 KV ZUIDLAREN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde.

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde. Taxatie. Onjuiste Taxatiewaarde. Belangenbehartiging opdrachtgever. Ongepast optreden. Klager en zijn (ex-)echtgenote hebben beklaagde in het kader van hun echtscheiding gevraagd hun woning te taxeren.

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Wrakingsprotocol van het gerechtshof Amsterdam en het gerechtshof Den Haag

Wrakingsprotocol van het gerechtshof Amsterdam en het gerechtshof Den Haag De rechtspraak Wrakingsprotocol gerechtshoven Amsterdam & Den Haag pagina 1 van 14 Wrakingsprotocol van het gerechtshof Amsterdam en het gerechtshof Den Haag Vastgesteld op 27 maart 2014 (hof Amsterdam)

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN 1 RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 015.01 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie