Grondslagdocument Christelijk - Peuterschool Houten V0.8 ( ) Leeswijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grondslagdocument Christelijk - Peuterschool Houten V0.8 (22-10-2012) Leeswijzer"

Transcriptie

1 Leeswijzer Dit document kan desgevraagd aan ouders verstrekt worden en kan als bijlage aan de website gehangen worden (PDF, doorklikken Groepen Protestants-Christelijk) In de bijlage is een tekst opgenomen die op de website geplaatst kan worden. Ook kan deze tekst aan ouders verstrekt worden bij de inschrijving voor een christelijke groep en de plaatsing op een christelijke groep. 1

2 Inleiding Algemeen Peuters uit Houten en omgeving kunnen op een of meer vaste ochtenden of middagen komen spelen bij Peuterschool Houten. Er zijn verschillende soorten peutergroepen, een van deze soorten is protestants-christelijk. Binnen het christelijke peuterschoolwerk wordt gewerkt vanuit een specifiek geformuleerde christelijke grondslag, die aansluit bij de protestants-christelijke kerkelijke situatie in de gemeente Houten. De christelijke peutergroepen zijn onderdeel van Peuterschool Houten. Dit houdt in dat zij in hun visie op het spelen, ontwikkelen en ontmoeten van de peuters aansluiten op het pedagogische beleid van Peuterschool Houten. Tegelijkertijd onderscheiden de christelijke groepen zich op bepaalde terreinen van de andere peutergroepen. Inhoud Dit document beschrijft de achtergrond, de grondslag van de protestants-christelijke identiteit en de specifieke invulling van de christelijke peutergroepen zoals zij binnen Peuterschool Houten vorm krijgt. Dit document is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - 1. Ontstaansgeschiedenis - 2. Grondslag - 3. Pedagogische uitgangspunten - 4. Dagprogramma - 5. Methode - 6. Borging 2

3 1. De ontstaansgeschiedenis In maart 1982 nam een aantal ouders in Houten het initiatief om een christelijke peutergroep te vormen. Enerzijds vanwege de lange wachtlijsten op de al bestaande peuterspeelzalen, maar anderzijds werd de behoefte gevoeld aan peuteropvang voor kinderen uit christelijke gezinnen in een omgeving die voor hen herkenbaar en vertrouwd is. Zo voelt een kind zich eerder op zijn gemak als het de belangrijke stap maakt van de eigen kleine wereld thuis naar de onbekende buitenwereld. Toen de belangstelling voor deze peuterspeelzaal bleef groeien, werd in 1987 een stichting voor protestantschristelijk peuterspeelzaalwerk in Houten opgericht: Het Hummeltjeshonk. In de jaren die volgden, groeiden het peuterspeelzaalwerk in Houten en Het Hummeltjeshonk flink. Tussen 2005 en 2010 bezochten jaarlijks ca. 170 peuters een peutergroep van Het Hummeltjeshonk. Al die jaren (vanaf 1982) is het door zowel het bestuur als door de leidsters belangrijk gevonden peuterspeelzaal Het Hummeltjeshonk als christelijke peuterspeelzaal te blijven kenmerken. Daarbij sloot Het Hummeltjeshonk in haar identiteit nauw aan bij de protestants-christelijke situatie in de gemeente Houten, die gekenmerkt wordt door het bestaan van evangelische, reformatorische en confessionele geloofsgemeenschappen. In de loop van de tijd is een samenwerking tussen de verschillende peuterspeelzalen ontstaan, die is gegroeid in intensiteit. In 2010 is de intentie uitgesproken om te fuseren tot één stichting. Inmiddels is de fusie achter de rug en is de stichting Peuterschool Houten een feit. Sinds deze fusie zijn de protestantschristelijke peutergroepen één van de keuzes binnen Peuterschool Houten geworden. 2. Grondslag De christelijke peutergroepen in Houten werken vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging. Dit houdt in dat de peuter wordt gezien als geschapen door God en dat ook bij een peuter al een beginnend besef kan ontstaan van het bestaan van God, dat God alles heeft gemaakt en dat Hij van mensen houdt. De ervaringen met de aanwezigheid van God liggen voor de peuter meer op het gevoelsmatige dan op het verstandelijke vlak. De peuter kan de sfeer van eerbied, vertrouwen, geborgenheid en blijheid ervaren als volwassenen met hem zingen en bidden. Geloven is niet iets wat erbij komt : het gaat om een relatie met God. Deze relatie bepaalt alle facetten van ons mens-zijn. De leidsters op de speelzaal trachten door hun doen en laten iets van die relatie met God te laten zien. De Apostolische Geloofsbelijdenis, waar in het kort de belangrijkste elementen van het christelijke geloof zijn samengevat, geldt als grondslag van de christelijke peutergroepen in Houten: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag weer opgestaan uit de dood; opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van zonden; wederopstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. 3. Pedagogische uitgangspunten Peuterschool Houten heeft een overkoepelende visie op het pedagogische beleid. Het programma van de christelijke peutergroepen werkt dan ook vanuit de daarin geformuleerde visie op de ontwikkeling van de peuter. In aanvulling daarop geldt voor de christelijke peutergroepen dat ook aandacht besteed wordt aan de geloofsontwikkeling. Vanuit de onderkenning dat peuters spelenderwijs leren zal door de leidster naast het aanbieden van een eenvoudig Bijbelverhaal en het samen bidden en zingen ook tijdens gewone speelmomenten soms de aandacht gevestigd worden op het bestaan van God en hoe Hij is. Door ervaringsgericht te werken wordt aangesloten op de belevingswereld van 3

4 de peuter. 4. Dagprogramma De christelijke peutergroepen volgen het dagprogramma zoals beschreven is in het Informatieboekje. Aanvullend hierop wordt een eenvoudig Bijbelverhaal verteld, een gebedje gedaan en worden er ook christelijke liedjes gezongen. De christelijke peutergroepen besteden extra aandacht aan de christelijke feestdagen. Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus in een prettige, feestelijke sfeer samen met de ouders/verzorgers of eventueel met opa en oma. Bij de kerstviering spelen het zingen, het Bijbelverhaal en de verwerking een centrale rol. Aan de andere christelijke feestdagen (Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) wordt ook aandacht besteed, maar minder uitgebreid. Deze feestdagen zijn namelijk voor een peuter moeilijker te begrijpen en bij alle activiteiten op de peuterschool geldt dat aangesloten wordt op het niveau en de belevingswereld van de peuter. Met betrekking tot overige feestdagen geldt dat in de christelijke peutergroepen wél Sinterklaas wordt gevierd en dat er géén aandacht wordt besteed aan Halloween. 5. Methode Christelijke peuterschool Binnen het christelijk peuterschoolwerk wordt gewerkt met de werkmappen van stichting Kinderwerk Timotheüs ( Op basis van 6 verschillende werkmappen is globaal de onderstaande jaarindeling gemaakt: Periode Werkmap Zomer-herfst De schepping Met onderwerpen als: God maakte de dag en nacht, lucht en wolken; God maakte het land en de zee; God maakte gras, bomen, bloemen en stralende lichten; God maakte de vissen en de vogels; God maakte de dieren; God maakte de mensen en de rustdag en God maakte mij. Tijdens deze periode kan er bijvoorbeeld worden gewerkt aan de hand van het thema Wie ben ik? (zie uitgebreider themaoverzicht bij hoofdstuk thema s ) Noach Met onderwerpen als: Noach en zijn tent; Noach gaat timmeren; Alle dieren komen; Nog meer dieren komen; De ark is vol; Het regent dat het giet; De deur gaat open en Wat een mooie kleuren. Een thema dat hier goed bij past is Het weer of seizoenen. Herfst-kerst Jezus is geboren Met onderwerpen als: Maria krijgt bezoek; Jozef droomt; Op reis naar Bethlehem; Jezus is geboren; De herders komen op bezoek; Cadeautjes voor Jezus; Bij Simeon en Anna en Jezus in de tempel. Kerst-voorjaar Jezus is mijn Vriend Met onderwerpen als: Jezus roept Zijn discipelen; Jezus is op een bruiloft; De discipelen vangen heel veel vissen; Zacheüs wil graag Jezus zien; Jezus en de storm en Jezus geeft veel mensen te eten. Voorjaarmeivak. Jezus helpt Met onderwerpen als: Een verlamde man kan weer lopen; Een blijde man zegt: 'Dank U, Heer ; Een ziek jongetje wordt beter; Bartimeüs kan weer zien; Hoera voor Jezus; Jezus leeft! en Thomas ziet Jezus. Meivak.-zomer Samen danken Met onderwerpen als: 1. Wij danken U dat U van ons houdt 4

5 2. Wij bidden voor zieke mensen 3. Wij bidden: helpt U ons om naar U te luisteren 4. Wij mogen U iets vragen 5. Wij danken U voor het eten 6. Wij danken U, omdat U ons wilt helpen Thema s Vaak wordt themagericht gewerkt, omdat dit aansluit op de belevingswereld van de peuters. Het biedt de mogelijkheid om de peuters te laten merken hoe geloven met het alledaagse leven verweven is. De werkmappen van Timotheüs geven ruim de mogelijkheid om bijbehorende thema s te koppelen en eenvoudige Bijbelverhalen hierbij uit te zoeken. Diverse thema s (zoals seizoenen, het weer, rouwverwerking, feestdagen, ziek / gezond, wie ben ik?, wonen / verhuizen en emoties) kunnen aan bod komen en worden naar eigen inzicht door de leidsters gekozen. 6. Borging Om er voor te zorgen dat de christelijke peutergroepen hun identiteit behouden is de identiteit op dit moment op verschillende manieren geborgd. Periodiek wordt de borging geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Leidsters en vrijwilligers De christelijke peutergroepen worden geleid door professionele leidsters die de grondslag onderschrijven. In de geloofsopvoeding een ontwikkelingsgebied dat onderscheidend is voor de christelijke peutergroepen speelt het gedrag van volwassenen naar de peuter toe een belangrijke rol. Vanuit die achtergrond is het van belang dat de leidsters op de christelijke peutergroepen zelf leven vanuit een christelijke levenshouding. Van de leidsters wordt gevraagd dat zij bewust christen zijn en in hun leven de christelijke levensovertuiging uitdragen. Onder andere komt dit tot uitdrukking door actief deel te nemen aan een protestants-christelijke gemeente. Ook van vrijwilligers wordt, zoveel mogelijk, gevraagd hun christelijke levensovertuiging kenbaar te maken door schriftelijk in te stemmen met de Apostolische Geloofsbelijdenis. Ouders/verzorgers Een belangrijk principe bij alle peutergroepen is de overtuiging dat opvoeding en ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor de opvoeding geldt dat de ouders/verzorgers de eerstverantwoordelijken zijn. In de praktijk blijkt dat ouders en leidsters gezamenlijk betrokken zijn bij veel aspecten van de opvoeding én bij de ontwikkeling van het kind. Daarom is het belangrijk dat er een overeenkomst is in de visie op het kind in de thuissituatie en in de peutergroepen. Het is in het belang van het kind als ouders/verzorgers zich in grote lijnen kunnen vinden in de christelijke uitgangspunten, die de basis vormen van de christelijke peutergroepen. Van ouders/verzorgers, van wie de peuter de christelijke peutergroep bezoekt, wordt dan ook verwacht dat zij de grondslag respecteren. Bestuur portefeuille Christelijke Identiteit De christelijke peutergroepen zijn onderdeel van Peuterschool Houten. De leidsters van de christelijke peutergroepen zijn werknemer van de stichting Peuterschool Houten. Aan de leidsters wordt leiding gegeven door de directeur, die ook in dienst is bij Peuterschool Houten. Peuterschool Houten wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit vrijwilligers. Binnen het bestuur is de portefeuillehouder christelijke identiteit primair verantwoordelijk voor het tot stand komen van, en toezicht houden op de doorvertaling van het christelijk identiteitsbeleid. Hij/zij is verantwoordelijk dat dit beleid aansluit op de wensen van de meerderheid van de ouders binnen de doelgroep, door o.a. afstemming 5

6 met meerdere christelijke stakeholders binnen de gemeente Houten (waaronder scholen en kerkgemeenschappen). De bestuurder gebruikt hiervoor o.a. de identiteitscommissie die voor hem als klankbord fungeert. Bij beëindiging van het bestuurslidmaatschap van deze bestuurder, zal door de het zittende bestuurslid van de christelijke identiteit een voordracht van een nieuw bestuurslid met dit taakveld aan het bestuur van Peuterschool Houten worden gedaan. Het bestuurslid kan hierbij gebruik maken van de identiteitscommissie. De identiteitscommissie fungeert onder verantwoordelijkheid van de bestuurder met taakveld christelijke identiteit. Minimaal eens in de drie jaar stelt het bestuur van Peuterschool Houten het christelijke identiteitsprogramma vast. Deze minimumfrequentie is vastgesteld om te borgen dat het christelijke identiteitsprogramma voldoende actueel blijft en blijft aansluiten bij het algemene pedagogische beleid van Peuterschool Houten. Het bestuurslid met de portefeuille christelijke identiteit is inhoudelijk verantwoordelijk voor het christelijke identiteitsbeleid en hij zorgt voor inbreng van het identiteitsprogramma in het bestuur. Tot slot heeft dit bestuurslid een bijzondere verantwoordelijkheid bij de aanstelling van nieuwe christelijke groepsleidsters. Van het bestuurslid dat de christelijke identiteit vertegenwoordigt wordt gevraagd dat hij bewust christen is en dat hij in zijn leven de christelijke levensovertuiging uitdraagt. Onder andere komt dit tot uitdrukking door actief deel te nemen aan een protestantschristelijke gemeente. Hij maakt zijn christelijke levensovertuiging kenbaar door schriftelijk in te stemmen met de Apostolische Geloofsbelijdenis. Identiteitscommissie De identiteitscommissie fungeert als klankbord en adviseert het bestuurslid met de christelijke identiteit over uiteenlopende identiteitsgebonden zaken. Zo kan de identiteitscommissie adviseren over de inhoud van het programma en over de voordracht van een nieuw bestuurslid met christelijke portefeuille bij zijn/haar vertrek. Er is géén directe, inhoudelijk inbreng bij het beleid of uitvoering van Peuterschool Houten. De identiteitscommissie is samengesteld uit mensen van verschillende kerkelijke gemeenten in Houten. Van de leden van de identiteitscommissie wordt gevraagd dat zij bewust christen zijn en in hun leven de christelijke levensovertuiging uitdragen. Onder andere komt dit tot uitdrukking door actief deel te nemen aan een protestants-christelijke gemeente. Leden van de identiteitscommissie maken hun christelijke levensovertuiging kenbaar door schriftelijk in te stemmen met de Apostolische Geloofsbelijdenis. Ondersteuner Christelijke Identiteit Bij Peuterschool Houten is een ondersteuner met als taak deskundigheidsbevordering van de christelijke peuterleidsters en het actueel houden van het christelijke programma. Zij/hij is ook lid van de identiteitscommissie en maakt zijn/haar christelijke levensovertuiging kenbaar door schriftelijk in te stemmen met de Apostolische Geloofsbelijdenis. Deze deskundige verzorgt twee keer per jaar bijscholing voor de leidsters. De ondersteuner stelt de agenda op voor deze bijeenkomsten, in overleg met de directeur van Peuterschool Houten. Deze ondersteuner ondersteunt de leidsters die werkzaam zijn op de protestants-christelijke groepen van Peuterschool Houten bij de opzet en ontwikkeling van het identiteitsprogramma dat op de groep gebruikt wordt. Verder zit de ondersteuner de identiteitsbijeenkomsten voor en bespreekt de ondersteuner met de leidsters op welke wijze het programma in de groepen kan worden gebruikt. Tot slot adviseert de ondersteuner de directeur over de wijze waarop het programma het best gebruikt kan worden. Voor de ondersteuner en deze identiteitsbijeenkomsten is jaarlijks budget beschikbaar. Elk jaar wordt de ondersteuning geëvalueerd (na de tweede bijeenkomst) en worden er afspraken gemaakt voor het nieuwe jaar. De ondersteuner ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Verder is de ondersteuner bewust christen en is kerkelijk meelevend met een protestants-christelijke kerk in (de omgeving van) Houten. IB Peuterschool Houten heeft een Intern Begeleider (IB-er) in dienst, die door de leidsters ingeschakeld kan worden wanneer er vragen of zorgen zijn over de ontwikkeling van een 6

7 kind. Soms stellen ouders van de christelijke peutergroepen hulp op prijs van iemand met een christelijke identiteit. Wanneer de IB-er van de stichting geen christen is, kan de deskundige (ondersteuner christelijke identiteit) deze taak vervullen. 7

8 Bijlage 1 Deze tekst kan op de website geplaatst kan worden. Ook kan deze tekst bij de inschrijving / plaatsing op een christelijke peutergroep aan de ouders verstrekt worden: Algemeen Peuterschool Houten is een professionele organisatie met een pedagogisch verantwoord beleid. De groepen bestaan uit maximaal 15 kinderen en worden geleid door een gediplomeerde, professionele en ervaren leidster. Daarnaast helpt er altijd een hulpouder in de peutergroep; iedere ouder komt af en toe aan de beurt. Ook zijn er diverse vrijwilligers die onze leidsters helpen. Uw kind staat bij ons centraal. We besteden aandacht aan zijn/haar sociale, emotionele, motorische, cognitieve, creatieve en zintuiglijke ontwikkeling. Zo kan uw kind zich voorbereiden op de basisschoolperiode. Er zijn gezamenlijke activiteiten, bijvoorbeeld in de kring, knutselen of eten en drinken. Maar natuurlijk is er ook ruimte om vrij te spelen, zowel binnen als buiten. Bij dit alles geldt een vast dagritme. Christelijke grondslag In de protestants-christelijke groepen wordt gewerkt vanuit een christelijke visie op het kind. Daarin worden peuters gezien als unieke schepselen van God. De Bijbel is hierbij het uitgangspunt. Een en ander is samengevat in de grondslag, de zogenaamde Apostolische Geloofsbelijdenis, die door alle leidsters onderschreven wordt. Elk kind is welkom bij ons, of het nu uit een christelijk gezin komt of niet, maar we verwachten wel van ouders dat ze deze belijdenis respecteren. In de praktijk blijkt dit op verschillende manieren. We geven door aan de kinderen dat God er voor hen is, dat Hij alles gemaakt heeft en van hen houdt. We zeggen gebedjes op met de kinderen, zingen christelijke liedjes en vertellen eenvoudige verhalen uit de Bijbel, bijvoorbeeld over de schepping, de ark van Noach en over Jezus. Ook met ons eigen gedrag en taalgebruik laten we zien wat ons geloof inhoudt. Er wordt gebruik gemaakt van een christelijk methode en er is een jaarindeling, zodat alle onderwerpen aan bod komen. Feesten en thema's We besteden extra aandacht aan de christelijke feestdagen, met name het Kerstfeest. We vieren dit feest samen met de ouders of eventueel met opa en oma. We richten ons op het zingen, het verhaal van de geboorte van Jezus en de verwerking. De andere christelijke feestdagen (Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) vieren we ook, maar iets minder uitgebreid. Natuurlijk is het ook groot feest bij de verjaardag van ieder kind. Verder wordt het Sinterklaasfeest gevierd en sluiten we elk jaar af met een vrolijk zomerfeest. 8

Geloven in Scholen met de Bijbel

Geloven in Scholen met de Bijbel Geloven in Scholen met de Bijbel Inleiding Wij willen in onze scholen samenwerken met Gereformeerde Scholen zijn opgericht door ouders vanuit christenen die, net als wij, willen leven naar de Gereformeerde

Nadere informatie

Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy. Informatieboekje. Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy

Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy. Informatieboekje. Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy Informatieboekje Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy Voorstellen Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy van Zie uit is een voorschoolse voorziening en biedt peuterspeelzaalwerk voor peuters van 2 tot

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf

Nadere informatie

Identiteitsverklaring

Identiteitsverklaring De HAAL-scholen hebben een duidelijke christelijke identiteit. Die identiteit wordt (uit)gedragen door de medewerkers. Vanwege de grote verantwoordelijkheid van de medewerker is deze identiteitsverklaring

Nadere informatie

Hij ging, Hij bleef en Hij komt terug

Hij ging, Hij bleef en Hij komt terug Hij ging, Hij bleef en Hij komt terug blok A - nivo 1 - avond 6 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Herhaling vorige week / Romeinen 6:23 19.20 Woordweb afscheid nemen 19.25 Lezen Handelingen

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

De rozenkrans... hoe bid je dat?

De rozenkrans... hoe bid je dat? De rozenkrans... hoe bid je dat? Wie naar de WJD in Keulen is geweest, heeft er zeker eentje gekregen: een WJD mini-rozenkrans. En wie er niet bij was, heeft misschien wel eens een rozenkrans zien liggen

Nadere informatie

Deltacursus. Onderdelen van de cursus

Deltacursus. Onderdelen van de cursus Deltacursus Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) Boeken over de Bijbel zijn er vele. Boeken over

Nadere informatie

Oosterkerk Zwolle Protestantse gemeente Zondag 23 juni 2013

Oosterkerk Zwolle Protestantse gemeente Zondag 23 juni 2013 Oosterkerk Zwolle Protestantse gemeente Zondag 23 juni 2013 Doop van Saar Poll, Daniël Jacobus Alexander Vosjan en Stijn Arjan Vliegenthart Voorganger: ds. Iemke Epema Orgel: Rudie Altelaar Muzikale meditatie:

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. Peuterschool Houten Locatie de Beun, Vuurtoren en Schoneveld Protestants christelijke peutergroepen

INFORMATIEBOEKJE. Peuterschool Houten Locatie de Beun, Vuurtoren en Schoneveld Protestants christelijke peutergroepen INFORMATIEBOEKJE Peuterschool Houten Locatie de Beun, Vuurtoren en Schoneveld Protestants christelijke peutergroepen Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Peuterschool Houten 3 3. Protestants christelijke

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Geloven, een woord met verschillende betekenissen

Geloven, een woord met verschillende betekenissen 1. Wat is geloven? Ze spreken elkaar regelmatig op het schoolplein. Twee vrouwen, de een christen, de ander niet. Ze delen wat er gebeurt in hun leven, op hun werk, met de kinderen en drinken af en toe

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Ik ben de hand en jij de voet

Ik ben de hand en jij de voet Ik ben de hand en jij de voet Aangepaste dienst Zondag 30 maart 2014 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 45 : 1 en 2 l Laat de kind' ren tot Mij komen, alle alle kind'ren Laat

Nadere informatie

Bemoediging en groet De tafelkaarsen worden aangestoken en de Bijbel wordt geopend

Bemoediging en groet De tafelkaarsen worden aangestoken en de Bijbel wordt geopend Liturgie voor de morgendienst in kerkcentrum Open Hof Op 25 januari 2015 om 9:30 uur Voorganger: Ds. W.L. Terlouw Organist: Harry Haasjes Welkom Aanvangslied: Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal, ik

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer. 1 Teksten Palmzondag (Deze teksten zijn in stroken geknipt en worden op de desbetreffende tafels gelegd.) GvL 525 (t. H.Beex/m. Fl.van der Putt) Toen Jezus naar zijn stede ging Toen Jezus naar zijn stede

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

DE VERVOLGDE GEMEENTE

DE VERVOLGDE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest en Lazarus Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheidsdienst van. Ds. M.B. Visser. in kerkgebouw Open Poort te Boskoop. op zondagmiddag 16 november 2014

Liturgie voor de afscheidsdienst van. Ds. M.B. Visser. in kerkgebouw Open Poort te Boskoop. op zondagmiddag 16 november 2014 Liturgie voor de afscheidsdienst van Ds. M.B. Visser in kerkgebouw Open Poort te Boskoop op zondagmiddag 16 november 2014 Voorganger: ds. M.B. Visser Organist: Arjen de Pagter Naast de organist wordt voor

Nadere informatie

Orde voor de dienst van Witte Donderdag

Orde voor de dienst van Witte Donderdag Orde voor de dienst van Witte Donderdag 2 april 2015 19.00 uur in de Bethelkerk Viering van Schrift en Tafel Voorgangers: ds. Gertine Blom en ds. Tineke Zijlstra Organist: Ad Stolk Orgelspel Voorbereiding

Nadere informatie

Liturgie voor de Belijdenisdienst

Liturgie voor de Belijdenisdienst Liturgie voor de Belijdenisdienst op zondag 17 mei in kerkcentrum De Ark Met medewerking van: ds. Wim Terlouw Siemone Middel, orgel Praiseband o.l.v. Tim Breel Welkom Aanvangslied: 675 : 1 Geest van hierboven,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK JULI 2015

BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK JULI 2015 BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK JULI 2015 Beste lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente in Harderwijk. Een plan waar met veel liefde, passie en plezier aan gewerkt is! Het

Nadere informatie

Gezinsdienst. Van Klein tot Groot! 10 april 2016 16.00uur. Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Gezinsdienst. Van Klein tot Groot! 10 april 2016 16.00uur. Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer Van Klein tot Groot! Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer Gezinsdienst 10 april 2016 16.00uur AAN DE GEZINSDIENST WERKEN MEE: Voorganger: Ds. Piet de Graaf Zang: Anke & Jaap Roggeband,

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis m.m.v. Cantorij Protestantse gemeente o.l.v mevr. Coby Moens; voorgangers: dhr. Sjaak Stegers,ds.

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Terneuzen Opstandingskerk LITURGIE. voor de feestelijke kerkdienst op zondag 25 oktober 2015 om 10.00 uur

Protestantse gemeente te Terneuzen Opstandingskerk LITURGIE. voor de feestelijke kerkdienst op zondag 25 oktober 2015 om 10.00 uur LITURGIE voor de feestelijke kerkdienst op zondag 25 oktober 2015 om 10.00 uur Bediening van de Heilige Doop aan Jeanique Siarah Jacobse Voorganger: ds. Hans Becker Organist: Kia Wijnstra Muzikale medewerking

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

IDENTITEITSBELEID. Christelijke Basisschool PRINS WILLEM ALEXANDERSCHOOL

IDENTITEITSBELEID. Christelijke Basisschool PRINS WILLEM ALEXANDERSCHOOL IDENTITEITSBELEID Christelijke Basisschool PRINS WILLEM ALEXANDERSCHOOL Identiteitsbeleid 1.2 definitief AB 14 december 2009 1 1. Visie en missie De Prins Willem Alexanderschool is een school die haar

Nadere informatie

Meester Pierre Creemers

Meester Pierre Creemers Meester Pierre Creemers Gebedsviering, 29 mei 2010. Fusiefeest - Schutterij St. Servatius Raam Ophoven RV - Begroeting en kruisteken (priester). - Verwelkoming (rené) Beste schutters, genodigden en symphatisanten.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Bijbel voor Kinderen presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 31 mei 2015. Aanvang:19.00 uur. Thema: Een stem over de volle breedte

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 31 mei 2015. Aanvang:19.00 uur. Thema: Een stem over de volle breedte IN DE ICHTHUSKERK Zangdienst 31 mei 2015 Aanvang:19.00 uur Thema: Een stem over de volle breedte Voorganger: ds. C.W. Smit uit Kampen Organist: Jannie Janssen- Vasse M.m.v. Seniorenkoor uit Oldebroek o.l.v.

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

Christus komt - voor wie?

Christus komt - voor wie? debijbelopen.nl Christus komt - voor wie? Christus komt - voor wie? debijbelopen.nl Christus komt - voor wie? wederkomst van Christus - twijfel duurt zo lang 2 Petrus 3 : 1-4 Dit moet u allereerst weten,

Nadere informatie

Tieners, een vergeten groep? Wil van Nus

Tieners, een vergeten groep? Wil van Nus Tieners, een vergeten groep? Wil van Nus Tieners over wie hebben we het eigenlijk? Tieners: - Van Dale: iemand tussen de 10 en 20 jaar - alternatief: puber, jeugdige, bakvis -> Iemand tussen de 10 en 13

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Identiteitsnotitie Protestants Christelijke Basisschool De Schakel te Vinkeveen.

Identiteitsnotitie Protestants Christelijke Basisschool De Schakel te Vinkeveen. Identiteitsnotitie Protestants Christelijke Basisschool De Schakel te Vinkeveen. 1. Inleiding: Middels deze notitie proberen we op een herkenbare en duidelijke manier uiting te geven aan de identiteit

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

1. Is Jezus een echt levend persoon geweest?

1. Is Jezus een echt levend persoon geweest? 1. Is Jezus een echt levend persoon geweest? Bijna alle historici gaan er vanuit dat hij heeft bestaan. Zij gaan er dan vanuit dat hij een joods religieus leraar was Ze gaan er vanuit dat zijn activiteiten

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Hartelijk welkom! informatiefolder

Hartelijk welkom! informatiefolder Hartelijk welkom! informatiefolder Al ruim 100 jaar in beweging! Onze harten naar God... Pinkstergemeente Immanuël is een gemeenschap van christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin dat

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Christelijke Basis School De Brandaris groep 4 t/m 8. Het verhalen waard! Pasen dichterbij!

Christelijke Basis School De Brandaris groep 4 t/m 8. Het verhalen waard! Pasen dichterbij! Christelijke Basis School De Brandaris groep 4 t/m 8 Het verhalen waard! Pasen dichterbij! Gebed Lieve God, Dank U voor het paasfeest: De Heer is opgestaan Jezus heeft overwonnen Dat heeft Hij voor ons

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 IN HET BEGIN HOOFDSTUK 5 ISAAK Schepping van hemel en aarde Genesis 1 4 In het paradijs Genesis 2: 5 25 De zondeval van de mensen Genesis 3: 1-24 In het begin Isaak en Ismaël Genesis 21: 1

Nadere informatie

Vraag 4: Draagt u uw overtuiging actief over aan uw kinderen?

Vraag 4: Draagt u uw overtuiging actief over aan uw kinderen? Enquête identiteit. Vraag 1: Ik vul deze vragenlijst in: Alleen 30 (85) Samen, ouder/verzorger/kind 55 Vraag 2: Hoeveel kinderen heeft u op Het klinket: totaal 112 kinderen Vraag 3: Wat is uw religie of

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

WILHELMINAKERK SOEST 12 JANUARI 2014

WILHELMINAKERK SOEST 12 JANUARI 2014 WILHELMINAKERK SOEST 12 JANUARI 2014 Voorganger: drs. Johan Mulder Organist: Gert Muts Ambtsdrager: Co Molenaar Lector: Riet Fopma Denise Smit Beamer: Ernst Mellink Welkom en mededelingen OM TE BEGINNEN

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

1. Opening van de dienst

1. Opening van de dienst Verzoeningsviering ADVENT 2009 Het credo van de liefde: geloven in verzoening Suggesties voor visualisering: Het geloofsvuur kan een centrale plaats krijgen in de gebedsruimte. Ook de affiche met het jaarthema

Nadere informatie

Liturgie van de dienst op dankdag 7 november 2012 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld.

Liturgie van de dienst op dankdag 7 november 2012 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Liturgie van de dienst op dankdag 7 november 2012 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger Ouderling van dienst Organist Dirigent Schriftlezing : ds. P. Molenaar

Nadere informatie

Mark van den Bor & Hans van Polen

Mark van den Bor & Hans van Polen Liturgie zondag 8 mei 2016 Morgendiensten Andreaskerk Voorganger: Organist: Lector: Koster: ds. Reinoud Koning Lydia vd Broek Wieger Jan Schaap Jacquelien Simon Lieske Gijsbertsen Mark van den Bor Mark

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Week 35: 24 augustus t/m 28 augustus 2015 Zomerweek 2 Wat geloof jij? Themaweek over je eigen geloof

Week 35: 24 augustus t/m 28 augustus 2015 Zomerweek 2 Wat geloof jij? Themaweek over je eigen geloof Kind op maandag 2015-2016 Week 35: 24 augustus t/m 28 augustus 2015 Zomerweek 2 Wat geloof jij? Themaweek over je eigen geloof Week 36: 30 augustus t/m 4 september 2015 Het paradijs, Genesis 2:8-25 De

Nadere informatie

Lied 362 (Op Toonhoogte) Gezang 328 (Liedboek voor de Kerken)

Lied 362 (Op Toonhoogte) Gezang 328 (Liedboek voor de Kerken) Gezang 328 (Liedboek voor de Kerken) Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons

Nadere informatie

Liturgie voor de doopdienst

Liturgie voor de doopdienst Liturgie voor de doopdienst op zondag 19 juli 2015 om 9.30 uur in De Ark Met medewerking van: ds. Thea de Ruijter Ada Wiegers, orgel Orgelspel Woord van welkom Zingen: Lied 216 : 1, 2 en 3 Dit is een morgen

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

De oude kerkelijke geloofsbelijdenissen

De oude kerkelijke geloofsbelijdenissen De oude kerkelijke geloofsbelijdenissen Allereerst wordt toegelicht wat een geloofsbelijdenis is. Daarna volgen er voorbeelden van geloofsbelijdenissen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Aansluitend

Nadere informatie

Kerstviering Kleuters

Kerstviering Kleuters Kerstviering Kleuters welkom Welkom, welkom, dit is het moment om de dag te vieren. Welkom, welkom, dit is het moment; goed dat jij er bent. Er staat een kaarsje en het brandt, het glimlacht naar ons allen,

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Online Bijbel voor kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn

Nadere informatie

Hallo ouders/ verzorgers van de kinderen van B4

Hallo ouders/ verzorgers van de kinderen van B4 Hallo ouders/ verzorgers van de kinderen van B4 Alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2014. Deze wordt geopend met het blijde nieuws dat juf Ilse een baby heeft. juf Ilse en Tom zijn op 10-12- 14

Nadere informatie

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers, in diverse

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Christelijke. Identiteit

Christelijke. Identiteit Geloven in en met kinderen Christelijke Identiteit Timotheüsschool Beleid ten aanzien van de christelijke identiteit. 1.Inleiding. Zolang er christelijke scholen zijn, is er discussie over hun identiteit.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Identiteit 1.5 Identiteitskaders Identiteit/Identiteitskaders Inhoudsopgave 1. De katholiek/oecumenische identiteit in de nieuwe stichting 3 2. Het

Nadere informatie

GEDIPLOMEERDE UNIEKE PERSOONLIJK SAMEN WERKEN STIMULERENDE LEIDING LOCATIE CONTACT SAMEN SPELEN ONTWIKKELING ROZENDAAL

GEDIPLOMEERDE UNIEKE PERSOONLIJK SAMEN WERKEN STIMULERENDE LEIDING LOCATIE CONTACT SAMEN SPELEN ONTWIKKELING ROZENDAAL GEDIPLOMEERDE LEIDING UNIEKE LOCATIE ROZENDAAL PERSOONLIJK CONTACT STIMULERENDE ONTWIKKELING WERKEN SPELEN Inleiding U heeft een inschrijfformulier ontvangen van Stichting Peuterspeelzaal de Eekhoorn.

Nadere informatie

WAT WATER ER TOE DOET

WAT WATER ER TOE DOET WAT WATER ER TOE DOET oktober 2010 3- Gedoopt en daarna Daarna begint de opvoeding en daarbij het proberen duidelijk te maken wie God is en hoe je op een goede manier met Hem kunt leven. Dat is natuurlijk

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Beweging tot religieuze vernieuwing

Beweging tot religieuze vernieuwing Beweging tot religieuze vernieuwing Gemeentebericht Leiden april - juni 2015 INHOUD Ten geleide Rondom de diensten Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst voor kinderen Andere bijeenkomsten in de kerk Mededelingen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Hoofdstuk 1: Missie, visie en doelstellingen Voorwoord Onze Missie en Identiteit Onze Visie Pedagogische hoofddoelstellingen Een goed pedagogisch klimaat Hoofdstuk

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht Beleidsplan Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Utrecht 2015 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht... 3 2.1 Historie van de Gemeente Utrecht... 3 2.2 Gemeente

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

Johannes 1 : 12. wij noemen God onze Vader en wijzelf zijn dan zijn kinderen maar wat bedoelen we daarmee?

Johannes 1 : 12. wij noemen God onze Vader en wijzelf zijn dan zijn kinderen maar wat bedoelen we daarmee? wij noemen God onze Vader en wijzelf zijn dan zijn kinderen maar wat bedoelen we daarmee? vaak wordt gezegd: God zorgt voor ons als een Vader dat is waar maar het is meer Johannes legt het uit in vers

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie