Een analyse van de federale uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv in Datum: November 2014.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een analyse van de federale uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv in 2013. Datum: November 2014."

Transcriptie

1 Een analyse van de federale uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv in 2013 Datum: November 2014 Inhoudsopgave: Inleiding Samenvatting Aanbevelingen Bijlage: methodologie en analyse p. 1 van 13

2 Inleiding Sensoa is expert in Vlaanderen op het vlak van seksuele gezondheid en hiv en heeft daarbij ook oog voor de globale context. Op wereldvlak zijn de problemen van seksuele gezondheid en hiv en aids immers immens groot en dat laat ons niet onverschillig. In 2013 werd het federale beleidskader voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (hierna: SRGR) mede gevormd door: De beleidsnota De Belgische bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen hiv/aids (2006) De beleidsnota De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (2007) De beleidsnota Het recht op Gezondheid en Gezondheidszorg (2008) De algemene nota ontwikkelingssamenwerking van 23 december 2011 die seksuele en reproductieve gezondheid en rechten als prioriteit vermeldt De wet betreffende de Internationale Samenwerking van 19 maart 2013 waarin de relatie tussen duurzame ontwikkeling en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten wordt erkend. Verder schuift de nieuwe wet reproductieve gezondheid en de transversale aanpak van hiv naar voren als prioritaire sectoren in de bilaterale samenwerking. De doelstelling van onderhavige analyse is na te gaan of de beleidsprioriteiten inzake SRGR zich ook vertalen in de uitgaven van de federale ontwikkelingssamenwerking (zie bijlage voor de gebruikte methodologie en een gedetailleerde analyse van de cijfers). [p. 2 van 13]

3 Samenvatting Een analyse van de federale uitgaven voor gezondheid en reproductieve gezondheid zoals gerapporteerd aan de OESO/DAC geeft voor 2013 de volgende resultaten 1 : In 2013 is er opnieuw sprake van een daling van de uitgaven voor de hoofdsectoren Gezondheid en Reproductieve Gezondheid. o Gezondheid: van 127 miljoen in 2012 naar 112 miljoen in 2013 (OESO/DAC sector code 120) o Reproductieve gezondheid: van 27 miljoen in 2012 naar 25 miljoen in 2013 (OESO/DAC sector code 130). De uitgaven voor de detailsector soa/hiv/aids, een indicator voor aandacht voor hiv binnen de federale ontwikkelingssamenwerking, dalen in vergelijking met 2012 van 14 miljoen euro naar 13,7 miljoen. De analyse van ontwikkelingsprojecten met een hiv-marker leert ons dat zowel het aantal projecten die substantieel aandacht schenken aan hiv als de daaraan toegewezen middelen dalen. België verhoogde zijn bijdrage aan het VN Bevolkingsfonds UNFPA, van 5,7 naar 7 miljoen. UNFPA besteedt naar eigen zeggen 19,8% van zijn budget aan gezinsplanning. De vorige minister van Ontwikkelingssamenwerking beloofde de Belgische bijdragen in 2015 en 2016 op 7 miljoen euro te houden. De bilaterale uitgaven voor de OESO/DAC sector Reproductieve Gezondheid zijn min of meer gelijk gebleven ( 5.9 miljoen in 2012, 5.6 miljoen in 2013). Binnen de gouvernementele samenwerking gaat bijna 90% van die middelen naar fistulaprogramma s. 1 Voorwerp van analyse vormt de federale ODA op basis van gegevens aangeleverd in het najaar van [p. 3 van 13]

4 Aanbevelingen Sensoa vraagt aan de federale regering om minstens 0,10% van het BNI aan internationale gezondheid te besteden en hierbij meer middelen te reserveren voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. In de helft van de Belgische partnerlanden is er een veralgemeende hiv-epidemie. De daling van de middelen voor te sector soa/hiv/aids van de afgelopen jaren wordt niet gecompenseerd door indirecte middelen voor hiv in andere uitgaven. Sensoa vraagt daarom een inhaalbeweging van de federale middelen voor de aanpak van hiv en aids en, bij uitbreiding, de promotie van seksuele gezondheid. Multilaterale organisaties die investeren in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, zoals UNFPA, UNAIDS, het Globaal Fonds voor de bestrijding van tuberculose, aids en malaria en de Wereldgezondheidsorganisatie moeten blijvend ondersteund worden. De ODA databank laat onvoldoende toe om te concluderen of DGD/BTC substantieel aandacht besteedt aan de verschillende aspecten van SRGR en hiv. De ODA databank verdient verdere verfijning en verdieping. Gelet op de beperkingen van de ODA databank is het belangrijk dat DGD/BTC de aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv beter in kaart brengt, zowel op kwalitatief (vb. via beleidsdialoog) als op kwantitatief vlak (vb. via indicatoren). Dergelijke oefening draagt bij tot een grotere transparantie van het gevoerde beleid. Gelet op de beperkingen van de ODA databank is het belangrijk dat de federale ontwikkelingssamenwerking beter zicht krijgt op de aandacht voor (aspecten van) SRGR en hiv binnen de multilaterale instellingen die door België worden gefinancierd (bv. de aandacht voor hiv en reproductieve rechten van vrouwen binnen het beleid van UNWOMEN of de aandacht voor de seksuele en reproductieve gezondheidsnoden van adolescenten binnen het beleid van UNICEF). [p. 4 van 13]

5 Bijlage: methodologie en analyse Methodologie De federale ontwikkelingssamenwerking rapporteert jaarlijks aan de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) welke ontwikkelingsrelevante projecten zij steunt. Onze berekeningen gebeurden aan de hand van de cijfers die voor 2013 door DG-D bij de OESO werden ingediend, meer specifiek de uitgaven vanuit DG-D. De federale uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid, met inbegrip van hiv en aids, die voldoen aan de criteria van ODA (Official Development Assistance) vormen het voorwerp van onze analyse. 2 Door middel van een kwantitatieve analyse van de uitgaven geregistreerd onder de hoofdsector Gezondheid (hoofdsector 120) en de hoofdsector Reproductieve Gezondheid (hoofdsector 130), brengen we de federale uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid, met inbegrip van hiv en aids, in kaart voor het jaar 2013 en plaatsen we dit tegenover de gerapporteerde middelen voor 2010, 2011 en De OESO/DAC hoofdsector Reproductieve Gezondheid omvat activiteiten in verband met hivpreventie, -behandeling en -zorg, gezinsplanning, reproductieve gezondheidszorg, demografisch onderzoek, veilig moederschap, De analyse stelt ons in staat om mogelijke pijnpunten bloot te leggen en rekenschap te vragen voor de gemaakte keuzes in het beleid inzake seksuele en reproductieve gezondheid, met inbegrip van hiv en aids. Onder de uitgaven in het kader de bilaterale ontwikkelingssamenwerking wordt begrepen: de uitgaven voor de gouvernementele samenwerking en de indirecte samenwerking. Niet-zichtbare uitgaven voor Reproductieve Gezondheid Niet alle uitgaven ten gunste van SRGR zijn zichtbaar in de rapportage van DG-D aan de OESO. Sommige uitgaven voor gezondheid kunnen indirect SRGR ten goede komen. Enkele voorbeelden ter illustratie: Investeringen in een aankoop- en distributiesysteem voor medicatie kunnen de beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen ten goede komen; 2 Een interventie/werking mag worden aangerekend als Official Development Assistance als aan elk van de volgende vier voorwaarden wordt voldaan: 1. de werking is Official : de betalingen gebeuren vanuit de Belgische overheidsgelden (FOD Buitenlandse Zaken, DGOS, FOD Financiën, etc.); 2. het betreft Development : heeft economische en sociale ontwikkeling als hoofddoelstelling; 3. het is Assistance : het is hulp (geen commerciële transactie aan marktvoorwaarden);4. de hulp gaat naar structurele bijdragen aan internationale instellingen die opgenomen zijn in de DAC lijst (bvb. WHO, UNAIDS, UNFPA, etc.) of naar een land (of landengroep) dat op de DAC-lijst voorkomt. Bron: [p. 5 van 13]

6 Investeringen in de opleiding van gezondheidspersoneel kunnen de opleiding van personeel voor reproductieve gezondheid, zoals vroedvrouwen, beogen; Investeringen in gezondheidsinfrastructuur, zoals de bouw van ziekenhuizen, kunnen betrekking hebben op investeringen in gynaecologie, verloskunde en test-centra voor hiv en soa. Multilaterale organisaties zoals UNFPA, UNICEF, WHO en de Wereldbank besteden aandacht aan (aspecten van) SRGR zonder dat dit altijd tot uiting komt in de ODA-databank. Dit is in het bijzonder het geval voor de zogenaamde core funding aan multilaterale organisaties. Bepaalde multilaterale organisaties maken wel een schatting van het percentage van hun financiering voor SRGR. Dit is echter niet opgenomen in de huidige rapportage van OESO/DAC landen, inclusief België, aan de OESO. Kortom, door een gebrek aan gedetailleerde rapportage laat de analyse van de ODA niet toe om alle uitgaven in kaart te brengen, wat het moeilijk maakt om de aan- of afwezigheid van federale middelen voor SRGR in de ontwikkelingssamenwerking grondig te evalueren. Wel is het mogelijk om bepaalde budgettaire ontwikkelingen vast te stellen. Buiten de contouren van de gezondheidssector Niet alle uitgaven voor SRGR die buiten de contouren van de gezondheidssector vallen, komen duidelijk naar voren in de data. Enkele voorbeelden ter illustratie: Seksuele en reproductieve gezondheidspromotie kan een onderdeel zijn van onderwijsprogramma s; Ondersteuning van vrouwenorganisaties of mensenrechtenorganisaties die mogelijks advocacy verrichten rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Sensibiliserings- en educatieprogramma s die mogelijks de preventie van vrouwelijke genitale verminking beogen Distorsie op de informatiestroom De projectinformatie uit de ODA databank is onderhevig aan verschillende filters. Zo kan er sprake zijn van een informatiekloof tussen de projectuitvoerder en de dossierbeheerder in Brussel, die de projectinformatie in de ODA databank ingeeft. [p. 6 van 13]

7 Analyse Hoofdsectoren Gezondheid (OESO/DAD code 120) en Reproductieve Gezondheid (OESO/DAD code 130): algemeen In vergelijking met 2012 zien we een daling van de middelen voor gezondheid met ca. 15 miljoen of bijna 12 procent. De middelen voor reproductieve gezondheid daalden met ca. 2.6 miljoen of 9,5 procent. Tabel 1: uitgaven voor OESO/DAC sectoren 120 en 130 binnen de federale ontwikkelingssamenwerking, per jaar in euro, DG-D Sector/uitgavejaar Gezondheid (120) Reproductieve Gezondheid (130) Tabel 2: voor de OESO/DAC hoofdsector Gezondheid (sector 120) per kanaal van de federale ontwikkelingssamenwerking, budgethouder DG-D. Bilaterale samenwerking bestaat hier uit gouvernementele samenwerking en indirecte samenwerking met NGOs en andere instellingen. van het Belgisch overlevingsfonds (BOF) en andere humanitaire en voedselhulp zijn hierin niet opgenomen. Kanaal/ bestedingsjaar Bilateraal (gouvernementeel + niet-gouvernementeel) Multilateraal (core + earmarked) Binnen de uitgaven voor gezondheid zien we een daling van de core funding of niet-geoormerkte bijdragen voor multilaterale organisaties die investeren in gezondheid. Zo zien we een daling van de middelen voor het VN Kinderfonds UNICEF en het Globaal Fonds voor de bestrijding van tuberculose, aids en malaria. [p. 7 van 13]

8 Tabel 3: De jaarlijkse uitgaven voor de OESO/DAC hoofdsector Reproductieve Gezondheid (sector 130) per kanaal van de federale ontwikkelingssamenwerking Kanaal/ bestedingsjaar Bilateraal Multilateraal Uit de verdeling van de uitgaven voor de hoofdsector Reproductieve Gezondheid kunnen we zien dat er gesneden werd in de multilaterale samenwerking, met bijna 2,2 miljoen of 10 procent van de middelen van Ook de bilaterale middelen voor deze sector zijn gedaald in vergelijking met (zie tabel 3). Tabel 4: bilaterale middelen voor Reproductieve Gezondheid, naar kanaal, Bilaterale samenwerking naar kanaal Gouvernementele samenwerking Indirecte samenwerking met NGOs en wetenschappelijke instellingen Binnen de gouvernementele samenwerking zien we dat 87% van het budget gaat naar 2 programma s die hoofdzakelijk fistula aanpakken in Burundi. De daling binnen de indirecte samenwerking met NGO s en wetenschappelijke instellingen is vooral te wijten aan de drastische vermindering van middelen voor de wetenschappelijke instellingen, die een derde moeten inleveren. [p. 8 van 13]

9 Specifieke uitgaven voor de hoofdsector Reproductieve Gezondheid De uitgaven voor de hoofdsector Reproductieve Gezondheid worden uitgesplitst in verschillende detailsectoren (tabel 5). Daaruit blijkt dat de middelen vooral gaan naar de detailsectoren Bevolkingsbeleid en Administratief Management en naar soa/hiv/aids (zie verder), maar ook binnen deze detailsectoren zien we een daling van de uitgaven. Tabel 5: Verdeling van de uitgaven van DG-D voor de hoofdsector Reproductieve Gezondheid over de detailsectoren tussen 2010 en 2013 detailsector/ uitgavejaar Bevolkingsbeleid en admin. Management Reproductieve Gezondheid Gezinsplanning Soa/hiv/aids Opleiding personeel reproductieve gezondheid [p. 9 van 13]

10 Een analyse van de bilaterale middelen voor hoofdsector Reproductieve Gezondheid (130) naar detailsectoren geeft de volgende resultaten (tabel 6): Tabel 6: bilaterale middelen per detailsector voor de sector Reproductieve gezondheid, per jaar Sector/per jaar Bevolkingsbeleid en administratie Reproductieve gezondheidszorg Gezinsplanning Soa/hiv/aids Opleiding personeel Over het algemeen zijn de bilaterale middelen voor de verschillende detailsectoren van de sector Reproductieve Gezondheid laag of zelfs onbestaand. We zien wel een stijging van de middelen voor de detailsector Reproductieve Gezondheidszorg. Deze stijging is het gevolg van steun aan 2 grotere meerjarige projecten, nl. steun voor het fistula-programma van UNFPA in Burundi en de steun voor de vorming van gezondheidspersoneel in Haïti, via NGO APEFE. Op basis van een bevraging van UNFPA door het consortium Countdown , een Europees netwerk dat ijvert voor aandacht voor Reproductieve Gezondheid, besteedde UNFPA in 2013 naar schatting 40,8% van haar core funding aan reproductieve gezondheid, 19,8% aan gezinsplanning en 3,4% aan de aanpak van hiv en andere soa. Via onder meer de multilaterale samenwerking investeert de federale overheid in gezinsplanning, ook al komt dit niet tot uiting in de OESO/DAC databank. (zie tabel 6). De federale bijdrage aan de aanpak van aids daalt verder De detailsector soa/hiv/aids vormt een indicator voor de aandacht die de federale overheid aan het thema besteedt. De middelen voor die detailsector blijven dalen. In 2013 werd 13,7 miljoen euro uitgegeven, een daling van een half miljoen euro ten opzichte van De federale 3 [p. 10 van 13]

11 bijdrage aan UNAIDS werd in 2012 niet uitbetaald. In 2013 werd dit deels goedgemaakt, met een stijging van de bijdrage voor UNAIDS in vergelijking met Tabel 7: De uitgaven van DG-D voor detailsector soa/hiv/aids, per jaar uitgaven/jaar Soa/hiv/aids De daling van de middelen voor de aanpak van hiv is een trend die zich al meerdere jaren doorzet. Hoewel de helft van de federale partnerlanden landen zijn met een hoge hiv-prevalentie, zien we dat in 2013 nog slechts de helft van de middelen worden ingezet die we voor 2010 konden optekenen. Tabel 8 & 9: De uitgaven van DG-D voor de detailsector soa/hiv/aids, per jaar en kanaal (sector 13040) hiv & aids / jaar Bilateraal Multilateraal hiv/aids naar kanaal van de bilaterale samenwerking Gouvernementele samenwerking Indirecte samenwerking met NGOs en wetenschappelijke instellingen Hiv-marker en multisectoriële ontwikkelingsuitgaven voor hiv De hiv-marker is geen officiële DAC-marker, maar is gebaseerd op dezelfde principes. Het systeem werkt via het toekennen van een bepaalde waarde voor elk project binnen de ODA. De waarde 2 wordt toegekend aan projecten waarin de aanpak van hiv van primair belang is en die [p. 11 van 13]

12 niet zouden worden uitgevoerd zonder dit objectief. De waarde 1 wordt toegekend aan projecten waarin de aanpak van hiv een significante, maar secundaire rol speelt. De score 0 wordt toegekend aan projecten waarin de aanpak van hiv geen enkele rol speelt. Deze marker geeft ons meer informatie over de aandacht die naar hiv gaat binnen alle ontwikkelingsrelevante projecten van de federale ODA-databank, zowel binnen als buiten de gezondheidssector. Uit onderstaande tabel (tabel 10) blijkt dat de aandacht voor hiv, uitgedrukt in het aantal projecten met hiv-marker score 2 en de totale uitgaven, drastisch is gezakt, zowel binnen de sector gezondheid, de sector reproductieve gezondheid als daarbuiten. Anderzijds zien we dat het relatieve aantal projecten met significante aandacht voor hiv (hiv-marker score 1) hoofdzakelijk gelijk blijven of toenemen. Tabel 10, 11 & 12: Het aantal projecten en respectievelijke uitgaven per jaar per score van de HIV-marker Reproductieve gezondheid / aantal projecten & uitgaven Hiv-score 2 (hiv = primair objectief) Hiv-score 1 (hiv = significant objectief) Totaal 2010 aantal uitgaven 33 (60%) (66%) 8 (15%) (28%) 55 (100%) uitgaven 29 (50%) (61%) 10 (17%) (29%) 58 (100%) uitgaven 23 (45%) (53%) 10 (20%) (35%) 51 (100%) uitgaven 21 (44%) (55%) 8 (17%) (34%) 48 (100%) [p. 12 van 13]

13 Gezondheid algemeen Hiv-score 2 (hiv = primair objectief) Hiv-score 1 (hiv = significant objectief) Totaal (11%) (13%) 120 (47%) (73%) 258 (100%) (5%) (17%) 120 (52%) (66%) 230 (100%) (4%) (12%) 115 (50%) (65%) 232 (100%) (2,5%) (8%) 116 (58%) (66%) 201 (100%) ODA algemeen (exclusief gez en rep gez) Hiv-score 2 (hiv = primair objectief) Hiv-score 1 (hiv = significant objectief) Totaal (0,7%) (0,3%) 249 (11%) (25%) 2354 (100%) (0.8%) (0,4%) 303 (14%) (25%) 2124 (100%) (0,4%) (0,02%) 292 (17%) (32%) 1669 (100%) (0,2%) (0,2%) 292 (19%) (28%) 1562 (100%) [p. 13 van 13]

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN STRUCTUUR VAN DE PRESENTATIE: 1. DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Actoren van

Nadere informatie

Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Hans De Greve, Plan België 28/05/2015

Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Hans De Greve, Plan België 28/05/2015 Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking Hans De Greve, Plan België 28/05/2015 Wat vooraf ging Onderzoek Plan België naar de onderwijssector in de Belgische OS (2013) gevolgd door de conferentie

Nadere informatie

T Binnenhof 4

T Binnenhof 4 Algemene Rekenkamer BEZORGEN Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-342 43 44 Binnenhof 4 E voorlichting@rekenkamer.nl DEN HAAG w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8769 10 juni 2010 Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 2 juni 2010, nr. DSO/GA-265/10, tot vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 Nr. 5 BRIEF VAN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Rebekka van Roemburg T 070-3485825

Nadere informatie

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten UNICEF De situatie in de wereld Jaarlijks 1 sterven naar schatting 290.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap,

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 22 november 2013 Betreft Beleidsdoorlichting

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2 oktober 2003 WERKDOCUMENT over aan armoede gerelateerde ziekten en reproductieve gezondheid in ACSlanden, in het

Nadere informatie

Op 24 mei 2005 heeft de Raad (RAZEB), in zijn samenstelling van ministers van Ontwikkelingssamenwerking, de conclusies in bijlage I aangenomen.

Op 24 mei 2005 heeft de Raad (RAZEB), in zijn samenstelling van ministers van Ontwikkelingssamenwerking, de conclusies in bijlage I aangenomen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 mei 2005 (25.05) (OR. en) 9278/05 DEVGEN 92 RELEX 257 SAN 74 ONU 61 ACP 73 NOTA van: het secretariaat-generaal dd: 24 mei 2005 nr. vorig doc.: 9085/05 DEVGEN 88 RELEX

Nadere informatie

Mei 2012 Terms of reference beleidsdoorlichting SRGR, incl. hiv/aids

Mei 2012 Terms of reference beleidsdoorlichting SRGR, incl. hiv/aids Mei 2012 Terms of reference beleidsdoorlichting SRGR, incl. hiv/aids 1 Aanleiding De bevordering van seksuele en reproductieve rechten vormt een beleidsprioriteit en er worden omvangrijke financiële middelen

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken Het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de minister-president

Nadere informatie

België en de Verenigde Naties

België en de Verenigde Naties België en de Verenigde Naties Consensus smeden Bouwen aan vrede KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in dienst van de internationale

Nadere informatie

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!)

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!) MDG Eerst en tweede graad De leerkracht leest één van de volgende stellingen en de groep bekijkt de acht millenniumdoelstellingen om te achterhalen met welke doelstelling de zin overeenkomt. Ze leggen

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7683 4 mei 2011 Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 26 april 2011, nr. DJZ/BR-0418/11, tot vaststelling

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 34 550 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 271 Beleidsdoorlichting Buitenlandse Zaken Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWER- KING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

De federale bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen hiv/aids

De federale bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen hiv/aids UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN De federale bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen hiv/aids Wetenschappelijke verhandeling aantal woorden: 17.091 WIM VAN DE VOORDE MASTERPROEF

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Betreffende de ondersteuning van lokale NGO-afdelingen.

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Betreffende de ondersteuning van lokale NGO-afdelingen. GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Betreffende de ondersteuning van lokale NGO-afdelingen. Artikel 1: Begrippen. - Gemeentebestuur: Het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse gemeenteraad en het

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C256 OND28 (2010-2011) 31 mei 2011

Commissievergadering nr. C256 OND28 (2010-2011) 31 mei 2011 6 het privéleven van wie dan ook. Dat werkt zeer goed. Steeds meer scholen, leerlingen en leerkrachten gebruiken dat. Ik denk dus dat dit qua communicatie momenteel volstaat, maar tips kunnen uiteraard

Nadere informatie

BEZORGEN. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG

BEZORGEN. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl D A T U

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 485 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Staat van de beleidsinformatie 2008: bijlagen

Staat van de beleidsinformatie 2008: bijlagen Staat van de beleidsinformatie 2008: bijlagen 21 mei 2008 Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, Postbus 20015, 2500 EA Den Haag Inhoud Bijlage A Uitwerking van millenniumontwikkelingsdoelen 3 en 5 in

Nadere informatie

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Vraag 2: Geef kinderen een centrale plaats in de Belgische en in de post-2015 ontwikkelingsagenda: Hoe ziet u de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. Kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking: geconsolideerde versie in licht van voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Financiering onderwijs vernieuwingen voortgezet onderwijs 1990-2007 (30 november 2007)

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Financiering onderwijs vernieuwingen voortgezet onderwijs 1990-2007 (30 november 2007) Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 BEZORGEN F 070-3424130 De Voorzitter van de Tweede Kamer E voorljchting@rekenkamer.ni der Staten-Generaal w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

Reglement projectsubsidies Zuidwerking

Reglement projectsubsidies Zuidwerking Reglement projectsubsidies Zuidwerking Artikel 1 De stad Bree voorziet in de jaarlijkse begroting subsidies voor projectondersteuning in het Zuiden en ondersteuning van inleefreizen/stages voor jongeren

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 6 juni 2016 Betreft Beleidsinzet gezondheidssystemen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 6 juni 2016 Betreft Beleidsinzet gezondheidssystemen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2016Z06632/2016D13695 Datum

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief FEBRUARI 2016 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Het Vlaams ODA-rapport 2016

Het Vlaams ODA-rapport 2016 Het Vlaams ODA-rapport 2016 10 grafieken over de ontwikkelingsrelevante bijdragen van de Vlaamse overheid in 2016 Inhoudsopgave Inleiding: wat is Vlaamse ODA? Blz.3 - Breder internationaal kader: de Duurzame

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het voorkomen van hiv-besmettingen en aids

Voorstel van resolutie. betreffende het voorkomen van hiv-besmettingen en aids stuk ingediend op 415 (2009-2010) Nr. 1 4 maart 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de dames Irina De Knop, Ulla Werbrouck en Elisabeth Meuleman, de heer Herman Schueremans en de dames Vera Van

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen!

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! De doelstellingen van PROTOS zijn de armsten onder ons te voorzien van rechtvaardig, duurzaam en participatief drinkwater, water voor landbouw, en

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 Een al bij al zeer moeilijk jaar voor landbouwers De heeft samen met de gewestelijke overheden en deskundigen ter zake de voorlopige schattingen van de Belgische landbouweconomische

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE VOORMALIGE JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE VOORMALIGE JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE VOORMALIGE JUNIOR ASSISTENTEN BTC / Dieter Telemans BTC Voor wie net afstudeert, is het niet vanzelfsprekend om een eerste job te vinden. Werkgevers vragen

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het uitwerken van een meer doelmatig en doeltreffend hiv- en aidsbeleid

Voorstel van resolutie. betreffende het uitwerken van een meer doelmatig en doeltreffend hiv- en aidsbeleid stuk ingediend op 1354 (2011-2012) Nr. 1 9 november 2011 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heer Jan Roegiers, de dames Cindy Franssen, Lies Jans en Mia De Vits, de heer Tom Dehaene en de dames

Nadere informatie

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking DGOS Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking Inhoudstafel 1. Kinderen in de wereld

Nadere informatie

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking Stad Brugge Noord-Zuiddienst Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Noord-Zuid Zuid-samenwerking Zetel: Stadhuis, 8000 Brugge Correspondentieadres: Noord-Zuiddienst, Oostmeers

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

Resolutie van het Europees Parlement over wereldaidsdag

Resolutie van het Europees Parlement over wereldaidsdag P6_TA(2004)0076 Wereldaidsdag Resolutie van het Europees Parlement over wereldaidsdag Het Europees Parlement, gezien het feit dat op 1 december 2004 Wereldaidsdag wordt gehouden met als thema: vrouwen,

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Summary in Dutch. Samenvatting in de Nederlandse taal

Summary in Dutch. Samenvatting in de Nederlandse taal OECD Journal on Development Development Co-operation - 2006 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 No 1 Summary in Dutch OESO - Journaal over ontwikkeling.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 8 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Erratum Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 18 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 25 juni 2014 Geactualiseerde versie

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 26 mei 2014 Inleiding en belangrijkste

Nadere informatie

Verloop van de kostprijs. van een zichtrekening tot

Verloop van de kostprijs. van een zichtrekening tot Verloop van de kostprijs van een zichtrekening 01.01.2011 tot 01.01.2016 De studie werd afgesloten op 26 mei 2016. Auteurs zijn: Jean-Paul Theunissen, Mathias Ingelbrecht, Peter Van Herreweghe FOD Economie,

Nadere informatie

Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen

Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen Preventie van zorginfecties en bestrijding van microbiële resistentie via promotie van de handhygiëne Nationale campagne 2010-2011 Conform

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 234 Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid voor de komende jaren Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWER- KING Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie N VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 maart

Nadere informatie

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie FWO Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen In de beheersovereenkomst 2002-2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Fonds voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

Sinds 2004 telt de Belgische gouvernementele samenwerking 18 partnerlanden (KB van 26 januari 2004), verspreid over verschillende regio s:

Sinds 2004 telt de Belgische gouvernementele samenwerking 18 partnerlanden (KB van 26 januari 2004), verspreid over verschillende regio s: VASTLEGGING VAN DE 14 PARTNERLANDEN VAN DE GOUVERNEMENTELE SAMENWERKING: TOELICHTING BIJ DE BESLISSING VAN DE MINISTERRAAD OP 21 MEI 2015 De volgende landen worden geselecteerd als partnerlanden van de

Nadere informatie

Barometer kinesitherapie 2013

Barometer kinesitherapie 2013 Barometer kinesitherapie 2013 Ingevolge de nomenclatuurhervorming van 2002, lag het uitgavenniveau voor kinesitherapie in 2003 op het laagste niveau sinds 1991. Vanaf 2004 beginnen de uitgaven opnieuw

Nadere informatie

Hoe groen is onze ontwikkelingshulp?

Hoe groen is onze ontwikkelingshulp? KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Hoe groen is onze ontwikkelingshulp? Thematische evaluatie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

1. Hoeveel bedroeg het budget van Screen Flanders de voorbije vijf jaar. 2. Hoeveel projecten/films konden met dit budget ge(co)financierd worden?

1. Hoeveel bedroeg het budget van Screen Flanders de voorbije vijf jaar. 2. Hoeveel projecten/films konden met dit budget ge(co)financierd worden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 501 van AN CHRISTIAENS datum: 3 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Screen Flanders - Budget Screen Flanders is een samenwerking

Nadere informatie

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 -

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Minister Onkelinx en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zijn erg betrokken bij de problematiek van het

Nadere informatie

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD 2015-2019 PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN

Nadere informatie

1. 25 MEI Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking (1)

1. 25 MEI Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking (1) 1. 25 MEI 1999 - Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij

Nadere informatie

HET VLAAMSE ODA-RAPPORT 2011 ONTWIKKELINGSRELEVANTE UITGAVEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID IN 2011. Departement internationaal Vlaanderen

HET VLAAMSE ODA-RAPPORT 2011 ONTWIKKELINGSRELEVANTE UITGAVEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID IN 2011. Departement internationaal Vlaanderen HET VLAAMSE ODA-RAPPORT 2011 ONTWIKKELINGSRELEVANTE UITGAVEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID IN 2011 Departement internationaal Vlaanderen Het Vlaamse ODA-Rapport 2011 Verantwoordelijke uitgever: Koen Verlaeckt,

Nadere informatie

ID Aspect/invalshoek eisen

ID Aspect/invalshoek eisen Checklist eisen Invalshoek A: Inzicht (wegingsfactor 40%) ID Aspect/invalshoek eisen 0A 1A 2A 3A 4A het bedrijf heeft geen inzicht in het energieverbruik bedrijf heeft gedeeltelijk inzicht in energieverbruik

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

FINANCIERING FASE VI INTERUNIVERSITAIRE ATTRACTIEPOLEN

FINANCIERING FASE VI INTERUNIVERSITAIRE ATTRACTIEPOLEN ADVIES VAN DE FRWB FINANCIERING FASE VI INTERUNIVERSITAIRE ATTRACTIEPOLEN In toepassing van het oprichtingsbesluit van 8 augustus 1997, is het ondermeer de opdracht van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

[ N E W S L E T T E R ]

[ N E W S L E T T E R ] [ N E W S L E T T E R ] FEBRUARI 2010 HET KINDERRECHTENVERDRAG VIERT ZIJN 20 STE VERJAARDAG: HEBBEN KINDEREN IN ONTWIKKELINGSLANDEN EEN REDEN OM TE FEESTEN? INHOUDSTAFEL EXTRA AANDACHT VOOR KINDERRECHTEN

Nadere informatie

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op ingediend op 1102 (2016-2017) Nr. 1 15 maart 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Guy D haeseleer, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch houdende

Nadere informatie

Bevraging AZ begroting 2014 Resultaten

Bevraging AZ begroting 2014 Resultaten Datum 18 maart 2014 Ons kenmerk KV/EDL/227/31/2014 Nota Bevraging AZ begroting 2014 Resultaten Voor het tweede jaar op rij deed Zorgnet Vlaanderen een bevraging bij de Vlaamse algemene ziekenhuizen over

Nadere informatie

VRT boodschappen van algemeen nut - Zendtijd humanitaire organisaties

VRT boodschappen van algemeen nut - Zendtijd humanitaire organisaties SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 205 van VERA JANS datum: 18 maart 2016 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL VRT boodschappen van algemeen nut - Zendtijd humanitaire organisaties De

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

~ ;:;V~'~ / Ministerievan BuitenlandseZaken. Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag.

~ ;:;V~'~ / Ministerievan BuitenlandseZaken. Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Ministerievan BuitenlandseZaken Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag (EFV) Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland wwwminbuzanl Contactpersoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 32 609 V Wijziging van de sstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar (wijziging samenhangende met de en) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1 Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 26 april 2011, nr. DJZ/BR- 0418/11, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling

Nadere informatie

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cibweb.be DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING De benchmark voor de evolutie

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes

De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes Naam presentator 1-12-2016 De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes Anne koldenhof Charlie van de Weijden Wim Niessen

Nadere informatie

aan: TK-woordvoerders Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

aan: TK-woordvoerders Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Email aan: TK-woordvoerders Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Betreft: AO 27 maart 2014 Brief Vooruitgang Uitfasering Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking Beste/Geachte, Komende donderdag

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Handel en Ontwikkelingssamenwerking Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 20 mei 2015 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2014 bij zoals gepubliceerd op

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

HET VLAAMS ODA-RAPPORT 2016

HET VLAAMS ODA-RAPPORT 2016 RAPPORT HET VLAAMS ODA-RAPPORT 2016 Vlaamse Regering COLOFON Verantwoordelijke uitgever Koen Verlaeckt, secretaris-generaal Departement Buitenlandse Zaken Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Redactie Simon

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap Het Vlaams Parlement, gelet op 1 artikel 13 van de geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Enkele hoofdlijnen

Jaarverslag 2009. Enkele hoofdlijnen Jaarverslag 2009 Enkele hoofdlijnen Vereniging Prisma Randhoeve 227A 3995 GA Houten Tel. 030-2219680 Fax 030-6364131 info@prismaweb.org www.prismaweb.org Het jaar 2009 was voor Prisma vooral een jaar van

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 19 MAART 2013. - Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (1) 9 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Millennium Development Goal 8: Developing a Global Partnership for Development

Millennium Development Goal 8: Developing a Global Partnership for Development Millennium Development Goal 8: Developing a Global Partnership for Development Samenvatting In september 2000 namen 147 staatshoofden en regeringsleiders en in totaal 189 landen de Millennium Verklaring

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingssamenwerking Cordaid CIDIN Masterclass Radboud Universiteit 25 september 2015 Ontwikkelingssamenwerking Begrippen Motieven Kanalen Bronnen Definities Ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingshulp

Nadere informatie