Nieuwegein Onlangs heeft de R.J.W. de Wild, namens de CDA-fractie, het Initiatiefvoorstel Nieuwegeins Dongerenlintje ingediend.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwegein 2 013-0. Onlangs heeft de R.J.W. de Wild, namens de CDA-fractie, het Initiatiefvoorstel Nieuwegeins Dongerenlintje ingediend."

Transcriptie

1 Nieuwegein Aan De raad van de qemeente Nieuwegein Onderwerp Initiatiefvoorstel Nieuwegeins Jongerenlintje fractie CDA. Datum 20 februari 2013 Afdeling Griffie Bijlagen PRESIDIUM Onlangs heeft de R.J.W. de Wild, namens de CDA-fractie, het Initiatiefvoorstel Nieuwegeins Dongerenlintje ingediend. Het presidium stelt u voor het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot dit Initiatiefvoorstel om pré-advies te vragen en het voorstel, voorzien van het collegeadvies, inhoudelijk te behandelen in commissie ABZ van 10 april 2013 en raadsvergadering van 24 april Het Presidium van de raad van de gemeente Nieuwegein, de griffier de voorzitter mr. F.E. Contant M.J. Monrooij

2

3 Nieuwegein //wf^ffo [BL \ Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel van het presidium d.d. 20 februari 2013; gelet op art. 38 van het Reglement van orde van de gemeenteraad; besluit: het Initiatiefvoorstel Nieuwegeins Jongerenlintje van fractie CDA om pré-advies door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders en inhoudelijk te behandelen in commissie ABZ van 10 april 2013 en de raadsvergadering van 24 april Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 februari de griffier, de voorzitter,

4

5 9 013 CDA Nieuwegein, 19 februari 201 Betreft: Initiatiefvoorstel Nieuwegeins Jongerenlintje Geachte voorzitter van de Gemeenteraad, Geachte leden van het Presidium, De CDA-fractie wil u graag bijgevoegd Initiatiefvoorstel "Nieuwegeins Jongerenlintjes" aanbieden, voorzien van raadsbesluit, verordening en concept aanmeldingsformulier. Het DA is vi mer ing d t met de invoering van een lokale onderschi ding voo de jongere inwoners gein als ïenschap laat zien dat ze de vrijwillige, maatschappelijke en veelal bijzondere ins ningen an jongeren waardeert en dat ook zichtbaar maakl. De belemmering van het nu staande palet aan lokale onde scheidingen is dat het zich richt op volwassenen die veelal al een flink aantal ja ren maatsi tief zijn. Het CDA wil dat palet verruimen. Daarmee hoopt het CDAd; eer je eren en den voor vrijwilligerswerk en zich actief in zetten voor Niei ein en hun mede Wi zoeken i 'stel toe te voegen aan de agenda van de raadsvergadering op 27 februari me sorstel o het college om pré-advies te vrag n het voorstel -voorzien van collegeadvii de raadsvergadering van april. D jpt dit Initiatiefvoorstel gel JtaJeui participatie e binnen de nieuwe ronde van het Nieuwegeins Jongeren Ad lan. Wij zien uit naar de inhoudelijke behandeling van dit initiatie f, maar meer nog naar de eerste jongeren die, op voordracht van inwoners en verenigingen zélf, uit handen van de gemeente een jongerenlintje aangeboden krijgen omdat wij als gemeenschap tegen hen graag willen zeggen: wij vinden het geweldig wat jij doet! Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nadere informatie wenst, neemt u dan gerust contact op. endelijke groet, namens de ^-fractie, LM 'Dhr. Roelof de Wi Raadslid CDA V.

6 Initiatiefvoorstel Nieuwegeins Jongerenlintje "Want wij vinden het geweldig wat jij doet!"

7 Wat gaat het kosten? De financiële gevolgen van het voorstel zijn gering, begroot op minder dan 5000 euro. Communicatie over de start van het jongerenlintje kan plaatsvinden via de website van de gemeente, via de gemeentelijke informatiepagina's en via Social Media. Voor de aanschaf van de jongerenlintjes is een overzichtelijk bedrag benodigd (voor o.a. een decoratie, de oorkonde, de publicatie, de bloemen en een eventuele traktatie of feestelijk samenzijn) waarvoor dekking wordt voorgesteld uit de begrotingspost representatie waar ook de organisatie rond de reguliere onderscheidingen uit gedekt wordt. Daarnaast moet rekening gehouden worden met ambtelijke uren die nodig zijn voor de voorbereiding en verwerking van de aanvragen. Vooralsnog is een dekking voorzien voor voornamelijk de opstartkosten en aanschaf van de onderscheidingen en een structureel bedrag voor met name de ambtelijke inzet. Wat zijn de juridische aspecten De gemeenteraad van Nieuwegein wordt gevraagd middels bijgevoegde verordening regels te stellen voor het Nieuwegeins jongerenlintje. De initiatiefnemer, CDA-Gemeenteraadsfractie -tfhr. Roelof de Wild Bijlagen: Raadsbesluit, Verordening Nieuwegein Jongerenlintje en concept aanmeldingsformulier.

8 RAADSBELUIT De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het initiatiefvoorstel van de fractie van het CDA Besluit 1. Te besluiten tot het instellen van een jongerenlintje, om jongeren die zich op een bijzondere, onbaatzuchtige of verdienstelijke wijze hebben ingezet voor de Nieuwegeinse samenleving of de kwaliteit van leven van een ander. 2. De verordening "Nieuwegeins jongerenlintje" vast te stellen. 3. De jaarlijkse kosten te dekken vanuit het jeugdparticipatiebeleid Aldus vastgesteld in de Openbare Raadsvergadering van De griffier, De heer F. Contant De voorzitter, De heer F. Backhuijs

9 Verordening Nieuwegeins Jongerenlintje? O 1 V - & 6 7 De raad van de gemeente Nieuwegein; overwegende dat het gewenst is regels te stellen voor het toekennen van jongerenlintjes aan personen die zich jegens de gemeente of voor de Nieuwegeinse samenleving algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven; vast te stellen de volgende verordening: besluit:- VERORDENING NIEUWEGEINS JONGERENLINTJE 2013 Artikel 1: Het Nieuwegeins jongerenlintje als bijzondere onderscheiding Aan jongeren t/m 21 jaar, die daarvoor volgens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van bijzondere onderscheiding jaarlijks een jongerenlintje van de gemeente Nieuwegein worden toegekend. Artikel 2: Voordracht vooreen Nieuwegeins jongerenlintje 1. Scholen, clubs of verenigingen, buurtcomités, wijknetwerken, media maar ook familieleden kunnen iemand, bij burgemeester en wethouders voordragen. 2. Het college van burgemeester en wethouders kan eveneens iemand voordragen bij de adviescommissie. 3. De voordracht dient te zijn voorzien van een motivering. 4. Tevens geeft de indiener minimaal twee personen op als referentie, waarvan tenminste één meerderjarig is en tenminste één geen familielid. 5. De voordracht gebeurt door middel van een aanvraagformulier. 6. De voordracht kan het hele jaar door bij de gemeente worden ingediend. 7. Het jongerenlintje wordt aan individuen uitgereikt, dus niet aan groepen. Artikel 3: Benoeming en samenstelling van de adviescommissie 1. De leden van de adviescommissie worden, voor de duur van de raadsperiode, benoemd door het college van burgemeester en wethouders. 2. De adviescommissie bestaat uit maximaal 5 personen, met, indien mogelijk, een lid van de jongerenraad, een afvaardiging van de gemeenteraad en een afgevaardigde van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Nieuwegein (SVN). De overige plekken kunnen ingevuld worden door leden met affiniteit met de doelgroep, bijvoorbeeld uit het onderwijs. 3. Na de uitreiking van het eerste Nieuwegeins Jongerenlintje kan een gedecoreerde uit de voorafgaande uitreiking uitgenodigd worden een advies te geven aan de adviescommissie omtrent de voordrachten. Artikel 4: Taakomschrijving adviescommissie 1. Een adviescommissie ontvangt de voordrachten en beoordeelt wie er in aanmerking komen voor een jongerenlintje. 2. De adviescommissie doet gemotiveerd een voordracht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein.

10 Artikel 5: Toet door college van bu 'ester en wethouders 1. De toekenning van een jongerenlintje geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders, op voordracht van de adviescommissie. 2. Het besluit wordt aan de raad meegedeeld. Artikel 6: Grond voor toekenning van een Nieuwegeins jongerenlintje 1. Het jongerenlintje kan worden toegekend aan jongeren tot en met 21 jaar, die zich op een bijzondere, onbaatzuchtige of verdienstelijke wijze hebben ingezet voor de Nieuwegeinse samenleving of de kwaliteit van leven van een ander. Te denken valt aan: Het initiëren van een activiteit of zaak met brede relevantie voor een Nieuwegeinse wijk, specifieke doelgroep of de stad als geheel. Het opzetten van een maatschappelijke actie of goed doel ten gunste van anderen. Bespreekbaar maken van maatschappelijke onderwerpen en zoeken naar oplossingen. Bijzondere maatschappelijke prestatie of daad. Geruime tijd vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld aan een individu of bij een maatschappelijke of vrijwilligersorganisatie, waarmee iemand een bijzondere bijdrage levert aan bredere doelen dan alleen de belangen waarvoor de vrijwilligersvereniging staat. 2. Ook jongeren die niet in Nieuwegein wonen, maar zich wel in Nieuwegein inzetten op bovenstaande activiteiten of een bijzondere maatschappelijke prestatie of daad hebben verricht kunnen in aanmerking komen. 3. De activiteiten mogen niet langer dan een jaar geleden plaats hebben gevonden. Artikel 7: Uitvoering jongerenlintje De naamgeving, vormgeving en uitvoering van het jongerenlintje worden door burgemeester en wethouders bepaald. Artikel 8 litreiking jongerenlintje 1. Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze waarop de jongerenlintjes worden uitgereikt. 2. De uitreiking van de lintjes zal zomogelijk één keer per jaar plaatsvinden. 3. Hiervan kan worden afgeweken indien de aard van de prestatie dermate is dat uitreiking van het jongerenlintje op een andere, dan de vastgestelde dag, moet worden uitgereikt. 4. De uitreiking vindt plaats door de burgemeesteren/of de wethouder metjeugdparticipatie in de portefeuille. Artikel 9: Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Nieuwegeins Jongerenlintje. Artikel 10: Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking na de dag van publicatie. Vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, Dhr. F. Contact De voorzitter, Dhr. F. Backhuijs

11 (Voorbeeld) Wie is de kandidaat voor het Nieuwegeins Jongerenlintje? Dit is het aanmeldingsformulier voor het jongerenlintje. Leuk dat je een kandidaat wilt aanmelden. Vul daarvoor het onderstaande formulier goed in. Denk daarbij aan twee personen/organisaties die de kandidaat ook steunen. Dat kan via de mail: (adres) of per post: (adres) Onder aan dit formulier vind je de criteria nog even terug waaraan een kandidaat moet voldoen. 1.Jouw gegevens Achternaam Voornaam Straat, postcode en woonplaats Telefoon Wat is jouw relatie tot de kandidaat? 2. Wie is de kandidaat? Achternaam. t Voornaam., Straat, postcode en woonplaats Geboortedatum. 3. Waarom is de pre atie van de kandidaat bijzonder? Mijn kandidaat is in I" dagelijks leven actief als (beschrijf studie of werk) Beschrijf de aard van de bijzondere verdienste Hij/zij verdient het jongerenlintje omdat (vernieuwend, initiatiefrijk, belangeloos) 4. Andere personen of organisaties die ook vinden dat de kandidaat het lintje verdient Naam * Straat, postcode en woonplaats Telefoon Waarvan kent u de kandidaat?... Hij/zij verdient het jongerenlintje, omdat:

12 lam Straat, postcode en woonplaats Telefoon Waarvan kent u de kandidaat? Hij/zij verdient het jongerenlintje, omdat; Criteria: Nog even kort op een rij: wie komen in aanmerking voor een jongerenlintje? Jongeren van tot en met 21 jaar. Jongeren die zich op een bijzondere manier inzetten voor Nieuwegein en er echt uitspringen door een speciale prestatie. Bijvoorbeeld door zich in te zetten voor de buurt, door ouderen te helpen of langer belangeloos voor iemand te zorgen, door een onderneming te starten met lef of door taboes bespreekbaar maken. Andere voorwaarden zijr - de activiteiten mogen niet langer dan een jaar geleden gebeurd zijn; - het gaat om een activiteit in Nieuwegein maar de kandidaat hoeft niet in Nieuwegein te wonen; - aanrr elden door het onderst formulier goed in te vullen. - het jonge renlintje wordt aan individuen uitgereikt, dus r an grc pen. Daar st moet een aanvraag worden ondersteund door ten minste 2 personer f organisaties (referenties), waarvan tenminste één meerderjarig is en tenminste één geen familielid. Wilt u dit formulier zo volledig mogelijk invullen en indienen?!

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Gebiedsgerichte werking Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1. 9000 Gent tel.: 09 266 82 49 fax: 09 266 82 59 Botermarkt

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Hoe stel ik een goed projectdossier samen?

Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Heb je na het bedenken van een goed project zin gekregen om je kans te wagen en een subsidiedossier in te dienen? Dan kan je beslist wat tips en handige info

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Reglement Onze Nieuwe School

Reglement Onze Nieuwe School Reglement Onze Nieuwe School Voor deelname aan de Kraamkamer voor nieuwe onderwijsinitiatieven in Amsterdam. Dit reglement beschrijft de bepalingen die gelden voor deelname aan de pilot Onze Nieuwe School.

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Bijlagen bij de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

Bijlagen bij de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek Bijlagen bij de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek Augustus 2005 Versie 6.05 BIJLAGEN Deze bijlagen zijn bedoeld om de implementatie te ondersteunen van de gedragscode

Nadere informatie

Kent u iemand die een onderscheiding verdient?

Kent u iemand die een onderscheiding verdient? Kent u iemand die een onderscheiding verdient? Ere wie ere toekomt Op de voorkant van deze brochure is afgebeeld: Martin Tobä Lid in de Orde van Oranje-Nassau Martin Tobä werkt sinds zijn pensionering

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze Procedure 2 wordt verstaan onder

Nadere informatie