De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt."

Transcriptie

1 Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 7 december Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk 'de bank' en de verzekeraar genoemd. Het legt de voorwaarden vast voor de uitwisseling van informatie en opdrachten door middel van deze vorm van elektronisch bankieren en elektronisch verzekeren. De rechten en plichten van de contractanten die via KBC-Online opdrachten geven tot het verrichten van transacties in financiële instrumenten (aandelen, obligaties, ) worden ook beheerst door het Reglement KBC-Onlinetransacties Financiële Instrumenten, dat een aanvulling vormt op dit reglement. De contractuele relatie tussen KBC Bank NV en haar cliënten wordt beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV, waarop dit reglement een aanvulling vormt. De contractuele relatie tussen KBC Verzekeringen NV en haar cliënten wordt beheerst door de Algemene en Bijzondere polisvoorwaarden en polisbijvoegsels, waarop dit reglement een aanvulling vormt. De contractant verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en de toepassing ervan duidelijk te hebben aanvaard door de ondertekening van het contract. I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV. De bank: KBC Bank NV, met zetel te 1080 Brussel - België, Havenlaan 2, CBFA A, RPR Brussel; BTW BE KBC Bank beschikt over een bankvergunning, en is onderworpen aan het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). De hoofdactiviteit van KBC Bank NV bestaat in het verlenen van bank- beleggings-, en verzekeringsdiensten. KBC Bank NV heeft de Gedragscodes van de Belgische Vereniging van Banken onderschreven. De volledige tekst van de Gedragscodes kunt u bekijken of downloaden op De verzekeraar: KBC Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming in België toegelaten onder CBFA-codenr om alle verzekeringstakken te beoefenen (KB van 4 juli 1979, BS 14 juli 1979), met zetel te 3000 Leuven - België, Waaistraat 6, RPR Leuven, BTW BE KBC-Online: Het geheel van diensten, aangeboden door de bank en de verzekeraar, dat het de contractant mogelijk maakt om thuis zijn bank- en verzekeringszaken te beheren. KBC-Online is de onlinetoepassing voor internetbankverzekeren en biedt tegelijk toegang tot de volledige KBC-website. Deze toepassing is beschikbaar voor zowel de bank- als de verzekeringscliënten; De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Het bankkantoor: Het KBC-bankkantoor waar de contractant zijn rekeningen voert of zijn verzekeringspolissen in beheer heeft gegeven. De verzekeringsagent: De zelfstandige tussenpersoon, andere dan KBC Bank, die inzake verzekeringen bemiddelt tussen de contractant en KBC Verzekeringen NV. Toegangs- en ondertekeningsmiddelen: Een KBC-Kaartlezer-beveiliging, waarbij de contractant toegang krijgt tot de KBC-Online-diensten en zijn opdrachten moet ondertekenen en beveiligen met een elektronische handtekening gebaseerd op de symmetrische cryptografie, waarbij wordt gebruikgemaakt van zijn KBC-Bankkaart, de bij zijn KBC-Bankkaart horende geheime code, en een KBC-Kaartlezer, zoals verder omschreven in bijlage 3 Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van de KBC-Kaartlezer. Het gebruik van de KBC-bankkaart (hierna de kaart genoemd) wordt beheerst door het KBC-kaartreglement, waarbij de contractant verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dat reglement en de toepassing ervan duidelijk te hebben aanvaard. CW3440N V /- P. 1/16

2 Systeemvereisten: De geldende systeemvereisten zijn te vinden in bijlage 1 en op Bij een wijziging van de systeemvereisten worden de contractanten daarvan met een KBC-Online-bericht op de hoogte gebracht. Cookies: De bank en de verzekeraar maken gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de KBC-website, maar worden bewaard op de harde schijf van de pc van de contractant. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van KBC-Online. De cookies registreren o.m. de webpagina s die de contractant heeft bezocht. Zij bieden de contractant bovendien een betere service. Een cookie verhindert ook dat de contractant bepaalde gegevens telkens opnieuw moet invoeren. Een cookie kan bijvoorbeeld gegevens zoals de door de contractant geselecteerde taal bijhouden, zodat hij bij een volgend bezoek automatisch terechtkomt bij de informatie in de door hem gewenste taal. De cookies worden niet gebruikt voor andere doeleinden. De contractant aanvaardt het gebruik van deze cookies door ondertekening van het contract. Alertdiensten: Aan de contractant wordt de mogelijkheid geboden om via de KBC-website online in te tekenen op de volgende - en sms-alertdiensten: Alert Rekeninginformatie; Alert Beursinformatie; Alert Verhuisplanner. De gebruiksvoorschriften van de diensten zijn opgenomen in Bijlage 5: Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van alertdiensten. Zoomit: Zoomit biedt de contractant de mogelijkheid elektronische documenten waaraan financiële transacties gekoppeld zijn, zoals facturen en loonbonnen die ter beschikking worden gesteld door verschillende ondernemingen, en waarvan hij de geadresseerde is, of waartoe hij gemachtigd werd, op een beveiligde manier te raadplegen. De bank biedt u als uitgever de dienst Zoomit aan. De bank doet voor de uitvoering en de verwerking van deze dienst een beroep op Isabel NV, met zetel in België, Keizerinlaan 13/15, 1000 Brussel, RPR Transacties: Dit reglement is van toepassing op de huidige en toekomstige transacties die via KBC-Online beschikbaar worden gesteld. De omstandigheid dat KBC-Online technisch zowel bancaire als verzekeringstransacties omvat, impliceert op zich niet dat de contractant cliënt wordt van KBC Bank én van KBC Verzekeringen. De KBC-Onlinetransacties betreffende een bepaald bank- of verzekeringsproduct kunnen alleen daadwerkelijk worden gebruikt voor zover de contractant afnemer/gebruiker is van het desbetreffende product. De niet-bankcliënt kan dan ook geen gebruik maken van de bancaire transacties. Evenmin kan de niet-verzekeringscliënt gebruikmaken van de verzekeringstransacties. Tenzij anders bepaald, maken de volgende toepassingen standaard deel uit van KBC-Online: Onlinesysteem; - Aanmelden; - Afmelden; Rekeninginformatie; Beheer Betaalagenda. Toegang tot voor KBC-Online cliënten voorbehouden informatie op de KBC-website: tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen, vormt noch de algemeen beschikbare informatie, noch de alleen voor KBC-Online-cliënten bestemde informatie op de KBC-website, een aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, kan de informatie evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies in de zin van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Voor persoonlijk beleggingsadvies dient de contractant zich te wenden tot zijn bankkantoor. KBC- Online biedt daarbovenop en zuiver optioneel de onderstaande toepassingen aan. De bank behoudt zich het recht voor bepaalde toepassingen te weigeren. CW3440N V /- P. 2/16 Reglement KBC-Online

3 Algemeen Uw cliëntgegevens Persoonlijk financieel overzicht KBC-Online-berichten Versturen berichten; Ontvangen berichten; Verzonden berichten; De bancaire transacties Drukken rekeningafschriften en bijlagen Overschrijvingen Overschrijvingen tussen eigen rekeningen; Overschrijvingen naar andere rekeningen; Beheer begunstigden binnenland; Europese overschrijvingen; Beheer begunstigden; Verzendmap (zijnde de mogelijkheid om meerdere overschrijvingen maximaal 10 te ondertekenen met één handtekening). Automatische opdrachten Opvragen periodieke opdrachten / automatisch sparen; Invoeren periodieke opdrachten / automatisch sparen; Beheren periodieke opdrachten / automatisch sparen. Domiciliëringen Opvragen domiciliëringen; Invoeren domiciliëringen; Beheren domiciliëringen. Kredietkaarten Beleggingsplan Effectenrekeningen Opvragen effectenrekeningen; Openen effectenrekeningen; Beheren effectenrekeningen. Termijnbeleggingen Opvragen termijnbeleggingen; Invoeren termijnbeleggingen; Wijzigen bestemming termijnbeleggingen. Bijstorten Pricos Risicoprofiel (zijnde de mogelijkheid om een nieuw risicoprofiel in te voeren of een bestaand risicoprofiel op te vragen) Kredieten Opvragen kredieten; Aanvraag KBC-Voorafbetalingsplan. Voordelen van uw werkgever Pensioenfonds van uw werkgever; Opvragen optieplannen; Opvragen groepsverzekering. Aanvraag andere abonnementen: Een abonnement KBC-Phone/ KBC-Telecenter, aangeboden door de bank, waarvan respectievelijk de gebruiksvoorwaarden en de contractvoorwaarden gespecificeerd zijn in het elektronische Memoboekje, opvraagbaar op en het Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter opvraagbaar op CW3440N V /- P. 3/16 Reglement KBC-Online

4 De verzekeringstoepassingen Spaar - en beleggingsverzekeringen Verzekeringen Verzekeringsoverzicht; Verzekeringsadvies; Schadeaangifte; Machtigingen verzekeringen. Wordt een KBC-Online-overeenkomst niet geregistreerd in het bankkantoor, dan maken bovenstaande toepassingen technisch altijd deel uit van KBC-Online. Als de bank daarmee akkoord gaat en na het vervullen van aanvullende formaliteiten, kan de contractant kiezen voor de volgende transacties: Toepassingen Beleggingsfondsen Aankopen beleggingsfondsen; Aankopen beleggingsfondsen tijdens emissieperiode; Verkopen beleggingsfondsen; Opvragen en beheren orders. Beursorders Aan- en verkooporders (max euro per order); Openstaande orders; Uitgevoerde orders; Geschrapte orders. Obligaties Intekenen obligaties tijdens emissieperiode; Opvragen orders. Portefeuille KBC-Vermogensbeheer Alertdiensten Zoomit Een abonnement op deze zuiver optionele dienst zal worden aangeboden in de loop van Zoomit is toegankelijk vanuit KBC-Online met de toegangs- en ondertekeningsmiddelen voor KBC-Online. De gebruiksen contractvoorwaarden zijn opgenomen in een afzonderlijke bijlage bij dit Reglement Bijzondere voorwaarden Zoomit. Drukken rekeningafschriften en bijlagen Aanvullende formaliteiten Invullen van een onlinevragenlijst die peilt naar financiële draagkracht, kennis van en ervaring met beleggingen*. Invullen van een onlinevragenlijst die peilt naar financiële draagkracht, kennis van en ervaring met beleggingen.* Invullen van een onlinevragenlijst die peilt naar financiële draagkracht, kennis van en ervaring met beleggingen.* Bepalen van uw risicoprofiel aan de hand van een vragenlijst in het bankkantoor of via KBC-Online. Overeenkomst vermogensbeheer en invullen van het formulier Rapportering via KBC-Online. De contractant moet online een aparte overeenkomst aangaan en zich akkoord verklaren met de Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van alertdiensten. De contractant moet online een aparte overeenkomst aangaan en zich akkoord verklaren met de Bijzondere voorwaarden Zoomit. Vastleggen van een KBC-Online- Afschriftenafspraak. Deze afspraak kan worden vastgelegd in het bankkantoor of via het doorlopen van een onlineaanvraagscherm. Voor toekomstige toepassingen zal de expliciete toestemming van de contractant - door middel van zijn elektronische handtekening of door ondertekening van de KBC-Online-overeenkomst - worden gevraagd. * De contractant is er zich van bewust dat KBC-Online een louter registratie- en uitvoeringskanaal is. Dat betekent dat KBC-Online zich in elk geval beperkt tot het registreren en doorgeven voor uitvoering van orders in de genoemde financiële instrumenten. KBC-Online onderzoekt niet of een bepaalde beleggingsopdracht al dan niet past binnen het persoonlijke risicoprofiel van de contractant. Voor persoonlijk beleggingsadvies dient de contractant zich te wenden tot zijn bankkantoor. CW3440N V /- P. 4/16 Reglement KBC-Online

5 II. Informatie van derden De contractant kan via KBC-Online informatie opvragen die door derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet ter nakoming van wettelijke verplichtingen die op hen rusten. Zo kan de contractant onder meer een portefeuilleoverzicht opvragen dat hem door KBC Asset Management NV ter beschikking wordt gesteld naar aanleiding van een overeenkomst vermogensbeheer die hij met de genoemde vennootschap heeft gesloten. De bank noch de verzekeraar kan aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van informatie verstrekt door derden. Evenmin kan uit deze externe informatie enige verplichting voor de bank of de verzekeraar voortvloeien. KBC-Online bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de contractant vrij om deze websites te bezoeken. KBC treedt daarbij geenszins op als tussenpersoon tussen de contractant en die derden. KBC draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar het een link legt, en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. KBC geeft geen enkele garantie wat betreft de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel, de gegevens of publicaties op de websites waarmee het een verbinding tot stand brengt. KBC biedt bovendien geen enkele garantie wat de solvabiliteit en/of betrouwbaarheid betreft van de site-eigenaars of sitehouders, noch wat de personen of bedrijven betreft waarover die site(s) informatie verstrekken. KBC geeft geen garantie wat de volledigheid, correctheid en accuraatheid betreft van de website waarnaar het een link legt. De contractant kan KBC bijgevolg niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die hij zou lijden als gevolg van (i) de op basis van deze hyperlinks gelegde contacten en gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via deze hyperlinks, (iii) de raadpleging van de via deze hyperlinks bezochte website(s). III. Gebruiksvoorwaarden Artikel 1 - Toekennen van de dienst(en) De contractant kan KBC-Online gebruiken tegen de voorwaarden die de bank en, wat verzekeringsverrichtingen betreft, de verzekeraar bepalen. De bank en de verzekeraar behouden zich het recht voor de toegang tot KBC-Online te weigeren zonder deze weigering te hoeven te motiveren. De contractant heeft ter zake geen enkel verhaal. Artikel 2 - Aflevering en installatie De contractant kan KBC-Online gebruiken als hij beschikt over een computer met internettoegang die beantwoordt aan de Systeemvereisten. De bank of de verzekeraar kent aan de cliënt een KBC-Kaartlezer toe, waarmee de contractant, in combinatie met zijn kaart en bijbehorende geheime code, een code kan genereren die dient als toegangs- en ondertekeningsmiddel. KBC-Online vergt geen installatie van software en wordt opgestart via de KBC-website De bank en de verzekeraar verlenen de nodige ondersteuning bij de toepassingsmogelijkheden, zowel online als via een telefonische helpdesk ( Artikel 3 - Beveiligingsprocedure Alle betalings- en/of andere opdrachten dienen te worden beveiligd op de wijze omschreven in bijlage 3 Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van de KBC-Kaartlezer. De contractant erkent de rechtsgeldigheid van de door de bank of de verzekeraar uitgevoerde opdrachten die hij heeft beveiligd met zijn elektronische handtekening, onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 10. Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten door de bank of de verzekeraar De contractant dient vooraf te zorgen voor voldoende dekking alvorens een betalingsopdracht door te geven. De bank behoudt zich het recht voor de uitvoering te weigeren van opdrachten waarvoor er geen of onvoldoende dekking op de rekening is. De bank en de verzekeraar kunnen de uitvoering van opdrachten weigeren wanneer de voorgeschreven beveiligingsprocedure niet werd in acht genomen. Misbruik van het systeem door de contractant kan de blokkering of afsluiting van de toegang tot het systeem en van de rekening of zelfs de opzegging van de cliëntrelatie tot gevolg hebben, en dat zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling. Artikel 5 - Uitvoering van opdrachten door de bank of de verzekeraar Voor overschrijvingsopdrachten (overschrijvingen naar andere rekeningen met of zonder memodatum, EUoverschrijvingen, nieuwe periodieke opdrachten, wijziging bestaande periodieke opdrachten) geldt er, behoudens CW3440N V /- P. 5/16 Reglement KBC-Online

6 bijzondere limieten per verrichting, een daglimiet van euro. De contractant kan die limieten laten aanpassen binnen de door de bank bepaalde voorwaarden. Hij dient dat aan te vragen bij zijn bankkantoor. Voor minderjarige contractanten gelden er bij overschrijvingsopdrachten evenwel de volgende limieten: overschrijvingen van de eigen spaarrekening naar de eigen zichtrekening zijn niet mogelijk; overschrijvingen van de eigen zichtrekening naar de eigen spaarrekening zijn onbeperkt mogelijk; overschrijvingen naar rekeningen van derden zijn beperkt tot 125 euro per dag. De wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige kan (kunnen) die limiet laten aanpassen. Hij/zij dient(en) dat aan te vragen bij het bankkantoor. Ook kan de contractant of, als hij minderjarig is, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), in de loop van de overeenkomst de aldus vastgelegde limieten laten aanpassen binnen de door de bank vastgelegde voorwaarden. Hij kan eveneens de limieten laten aanpassen bij verlies of diefstal van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen en telkens wanneer hij op zijn rekeningafschriften een boeking vaststelt van een transactie waarvoor hij geen toestemming heeft gegeven. De contractant die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dient zich te wenden tot zijn bankkantoor. Artikel 6 - Reikwijdte van het gebruiksrecht en intellectuele eigendom Alle intellectuele-eigendomsrechten op de programmatuur en de handleiding berusten exclusief bij de bank. De intellectuele-eigendomsrechten op de applicaties berusten exclusief bij de bank, met uitzondering van de intellectueleeigendomsrechten op de verzekeringsapplicaties, die exclusief bij de verzekeraar berusten. Niets in deze overeenkomst strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De contractant onthoudt zich van elke inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van KBC en verbindt zich ertoe de gebruiksaanwijzingen strikt na te leven. De contractant verwerft slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de programmatuur. Hij mag de programmatuur, de applicaties en de handleidingen alleen gebruiken in overeenstemming met de in hoofdstuk 1 beschreven gebruiksdoeleinden, en ze op geen enkele wijze, direct of indirect, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen van derden. Het is de contractant verboden de programmatuur, de applicaties en handleiding te kopiëren, te vertalen, te bewerken, te compileren of anderszins te veranderen zonder voorafgaande toestemming van de bank. Artikel 7 - Toegangstijden KBC-Online is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar, behoudens onbeschikbaarheid als gevolg van onderhoudswerkzaamheden. Artikel 8 Verplichtingen van de contractant De contractant is ertoe gehouden KBC-Online te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van het contract. De contractant dient zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen zorgvuldig te bewaren. In het bijzonder dient hij de code van zijn bankkaart geheim te houden door ze aan niemand mee te delen en door ze niet op de kaart zelf of op enig ander document in een herkenbare vorm te noteren. De contractant mag zijn computer, zijn kaart, persoonlijk codenummer en/of de KBC-Kaartlezer niet onbeheerd achterlaten (bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel of voertuig - zelfs als dat afgesloten is - en in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten). Hij mag zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen nooit eigenmachtig aan derden (met inbegrip van echtgenoot, familieleden en vrienden) overhandigen of door hen laten gebruiken. De contractant heeft de verplichting om KBC onmiddellijk op de hoogte te brengen van: het verlies, de diefstal, de vervalsing of elk ander misbruik van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen, en om de verbintenissen van de kaarthouder zoals omschreven in het KBC-kaartreglement strikt na te leven; wat betreft bancaire verrichtingen: de boeking op zijn rekeningafschriften van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven alsook elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften; wat betreft verzekeringsverrichtingen: de vermelding in de elektronische informatie binnen KBC-Online of op de polisdocumenten van elke verrichting waarvoor geen toestemming werd gegeven alsook elke fout of onregelmatigheid vastgesteld in deze informatie en/of documenten. De contractant kan daartoe iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel s nachts als overdag, KBC telefonisch bereiken op het nummer Die telefonische melding moet binnen drie dagen worden bevestigd per aangetekende brief op het adres, vermeld in artikel 18, van de bank voor wat betreft bancaire verrichtingen en van de verzekeraar voor wat betreft verzekeringsverrichtingen. In geval van diefstal, verlies, vervalsing of enig ander misbruik van zijn kaart, zoals het verloren gaan van het geheime karakter van zijn code, moet de contractant onmiddellijk CARD STOP waarschuwen op de wijze en overeenkomstig de procedure omschreven in het KBC-kaartregelement. CARD STOP is telefonisch bereikbaar op het nummer De contractant moet onmiddellijk bij de federale politie een klacht indienen omtrent elk effectief vastgesteld misbruik. CW3440N V /- P. 6/16 Reglement KBC-Online

7 De contractant mag een opdracht die hij via KBC-Online heeft gegeven niet herroepen, behoudens wanneer het bedrag niet bekend is op het ogenblik van het geven van de opdracht. Artikel 9 - Verplichtingen van de bank of van de verzekeraar De bank of de verzekeraar verbindt zich ertoe gedurende een periode van minstens vijf jaar, te rekenen vanaf de uitvoering van de transacties, een interne registratie van de verrichtingen bij te houden; de risico s te dragen voor elke verzending van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen aan de contractant; de contractant de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving vermeld in artikel 8 op elk ogenblik te verrichten en de contractant een identificatiemiddel te geven waarmee hij die kennisgeving kan bewijzen; elk nieuw gebruik van KBC-Online voor zover technisch mogelijk te beletten zodra de contractant de kennisgeving van verlies/diefstal/misbruik heeft gedaan; onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 10, in geval van niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde transacties die al werden ingeleid, transacties uitgevoerd zonder toestemming van de contractant, en transacties als gevolg van het gebruik van nagemaakte instrumenten, de contractant binnen de kortst mogelijke termijn terug te betalen met de juiste valuta; de contractant periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van KBC-Online te verhinderen; in geval van betwisting van een transactie, overeenkomstig artikel 13 het bewijs voor te leggen dat de transactie juist werd geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of een ander gebrek werd beïnvloed, op voorwaarde dat de cliënt de bank in kennis heeft gesteld van de betwisting binnen drie maanden na de mededeling aan de cliënt van de informatie betreffende deze transactie. Artikel 10 Aansprakelijkheid en risicoregeling Diegene die toegang verleent tot KBC-Online (de bank of de verzekeraar) draagt de risico s van elke verzending van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen aan de contractant. De contractant is vanaf de uitreiking van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan voortvloeien, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies, diefstal of misbruik van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen, draagt de contractant het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan tot op het ogenblik van de in artikel 8 voorgeschreven melding. Het risico ten laste van de contractant is evenwel beperkt tot 150 euro per schadegeval. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik met dezelfde verloren of gestolen kaart. Voormelde risicobeperking geldt niet in geval van fraude of grove nalatigheid. De rechter oordeelt in laatste instantie over het feit of er, in gegeven omstandigheden, een grove nalatigheid aanwezig is. De contractant moet er zich wel van bewust zijn dat hij zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen op een veilige en voorzichtige wijze moet bewaren en gebruiken zoals nader omschreven in artikel 8. Bij gebreke daarvan kan zijn KBC-Online worden misbruikt. De bank waarschuwt de contractant dat onder meer de volgende houdingen schadegevallen in de hand werken waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld: het niet naleven door de contractant van zijn verplichtingen of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften, zoals het samen bewaren van zijn KBC-Kaartlezer, zijn kaart en zijn geheime code in een herkenbare vorm; het geven van zijn KBC-Kaartlezer, zijn kaart en zijn geheime code aan derden, met inbegrip van echtgenoot, familie of vrienden; het laten gebruiken van KBC-Online door derden; het onbeheerd achterlaten van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen, bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel, in een voertuig (zelfs als dat afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten; het niet onmiddellijk waarschuwen in geval van verlies of diefstal; het niet onmiddellijk laten blokkeren van KBC-Online wanneer de contractant verlies, diefstal of misbruik van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen vaststelt; het nalaten door de contractant de bank onverwijld in kennis te stellen van de boeking op zijn rekeningafschriften van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven en van elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften. De contractant draagt geen risico voor eventuele schade die als gevolg van verlies, diefstal of misbruik van de toegangsen ondertekeningsmiddelen is ontstaan na de melding, behalve in geval van fraude. In afwijking van deze regeling en behoudens fraude van de kant van de contractant, is deze niet aansprakelijk wanneer de transactie werd verricht zonder elektronische identificatie. De bank of de verzekeraar kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer bepaalde gebruiksmogelijkheden van KBC-Online tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerkzaamheden, defecten of overmacht. De bank, respectievelijk de verzekeraar, is aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van bancaire, respectievelijk verzekeringstransacties met KBC-Online, tenzij de contractant zijn verplichtingen niet heeft nageleefd. CW3440N V /- P. 7/16 Reglement KBC-Online

8 KBC dient alle vereiste inspanningen te leveren om een regelmatige dienstverlening te verzekeren en te voorzien in een aangepaste beveiligings- en identificatiemethode. De bank noch de verzekeraar kan echter aansprakelijk worden gesteld wanneer de regelmatige dienstverlening wordt gehinderd door technische fouten of storingen in het netwerk die buiten de onmiddellijke controle vallen van de bank of van de verzekeraar als verstrekker van de dienst (verantwoordelijkheid van de provider of beheerder van het transmissiesysteem). De bank noch de verzekeraar kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van de gebrekkige infrastructuur van de contractant. Artikel 11 Opzegging De contractant kan op elk ogenblik het gebruik van KBC-Online stopzetten en zijn contract beëindigen. Hij dient zich daarvoor te wenden tot zijn bankkantoor of zijn verzekeringsagent. De bank en de verzekeraar zijn gerechtigd het contract te allen tijde op te zeggen, mits een opzegtermijn van 2 maanden wordt in acht genomen. Een opzegging door de bank, respectievelijk de verzekeraar, geldt ook als opzegging door de verzekeraar, respectievelijk door de bank. Zowel de bank als de verzekeraar heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen: - ingeval het vertrouwen in de contractant ernstig is geschaad; - ingeval de contractant de beveiligingsprocedures niet naleeft; - ingeval er sprake is van ernstige wanprestatie. Een opzegging door de bank, respectievelijk de verzekeraar, geldt ook hier als opzegging door de verzekeraar, respectievelijk door de bank. De contractant kan aanspraak maken op een terugstorting pro rata temporis van de door hem voor de dienst betaalde vergoedingen die de lopende periode dekken: - ingeval KBC-Online door de bank of door de verzekeraar eenzijdig wordt beëindigd, behoudens in de gevallen vermeld in artikel 11(c); - ingeval KBC-Online door de contractant wordt opgezegd als reactie op een eenzijdige wijziging van het tarief of de essentiële voorwaarden van de dienst door de bank of de verzekeraar. Artikel 12 Uitoefenen verzakingsrechtvan afstand De contractant die via KBC-Online een contract afsluit m.b.t een financiële dienst heeft 14 kalenderdagen om zonder boete en zonder opgave van enige reden af te zien van de verwerving van deze dienst. Deze termijn van 14 kalenderdagen gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst, meer bepaald de ondertekening van het elektronische aanvraagformulier met de elektronische handtekening, of op de dag waarop de contractant de contractvoorwaarden heeft ontvangen indien dat later zou zijn. Dit recht om te verzaken kan worden uitgeoefend per brief, te richten aan het rekeningvoerend KBC-bankkantoor. Mocht de contractant reeds kosten hebben betaald voor deze dienst, dan zullen die worden terugbetaald door de creditering van zijn rekening binnen dertig kalenderdagen. Oefent de contractant het recht om te verzaken niet uit, dan zal hij gebonden zijn voor de duur zoals in de betreffende contractvoorwaarden van de gecontracteerde financiële dienst is bepaald. Meer informatie over de duur en de opzeggingsmodaliteiten vindt de contractant terug in de specifieke contractvoorwaarden van de desbetreffende financiële dienst. Dit verzakingsrecht geldt niet voor financiële diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de bank geen vat heeft, zoals beursorders. IV. Rekeningafschriften /Gegevensverwerking Artikel 13 - Rekeningafschriften De contractant die geopteerd heeft voor de KBC-Online-Afschriftenafspraak moet zijn rekeningafschriften zelf opvragen en afdrukken met KBC-Online. Deze afschriften dragen de vermelding elektronisch afschrift. Contractanten die geen KBC-OnlineAfschriftenafspraak hebben, kunnen afhankelijk van de gemaakte afspraak hun rekeningafschriften opvragen aan de KBC-Matic-drukker of met de post ontvangen. Heeft de contractant gekozen voor de KBC-Online- Afschriftenafspraak, dan kan hij de rekeningafschriften en de bijlagen niet meer opvragen aan de KBC-Matic-drukker en worden de rekeningafschriften en de bijlagen, met uitzondering van bepaalde dringende berichten, facturen en fiscale attesten, niet meer met de post opgestuurd. Niet-afgedrukte rekeningafschriften en bijlagen blijven één jaar beschikbaar voor opvraging via KBC-Online. Na één jaar worden de niet-afgedrukte rekeningafschriften en bijlagen gearchiveerd. Papieren duplicaten kan de contractant tegen vergoeding opvragen bij zijn KBC-bankkantoor. Het afschrift vermeldt alle verrichtingen gedaan na de mededeling van het laatste afschrift. Behoudens tegenbewijs gelden de elektronische afschriften als bewijs van de verrichtingen. Bepaalde termijngebonden kennisgevingen (zoals een bericht van niet-uitvoering van een overschrijving wegens gebrek aan provisie) gebeuren via een KBC-Online-bericht. De contractant verbindt zich ertoe minstens om de dertig dagen kennis te nemen van zijn rekeningafschriften met de bijlagen, en minstens om de veertien dagen kennis te nemen van zijn niet-commerciële KBC-Online-berichten. Elke betwisting omtrent het rekeningafschrift, de bijlagen of een KBC-Online-bericht moet schriftelijk aan de bank worden CW3440N V /- P. 8/16 Reglement KBC-Online

9 meegedeeld binnen drie maanden na ontvangst. Na het verstrijken van deze termijn worden het rekeningafschrift en het afgedrukte saldo evenals de inhoud van het niet-commerciële KBC-Online-bericht onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd. De contractant onthoudt zich van elke wederrechtelijke behandeling of vervalsing van de via KBC-Online opgevraagde rekeningafschriften. In geval van een verschil tussen de door de contractant afgedrukte rekeningafschriften en de door de bank aangemaakte rekeningafschriften (duplicaten), hebben deze laatste, gebaseerd op de rekeninggegevens zoals zij voorkomen in de boeken en op de journaalbanden (loggings) van de bank, de voorrang en vormen zij het formele bewijs van de door de contractant gedane verrichtingen. De informatie vervat in de polisdocumenten van de contractant vormt het formele bewijs van de door de contractant gedane verzekeringsverrichtingen. Zij heeft de voorrang op de informatie over verzekeringen die via KBC-Online wordt aangeboden. Artikel 14 - Gegevensverwerking Inzake de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 wordt verwezen: wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de bank berust, naar artikel I.14 van de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de contractant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard; wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de verzekeraar berust, naar de doelstellingen van deze verwerkingen en de bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de contractant, zoals ter kennis gebracht aan en uitdrukkelijk aanvaard door de contractant bij het sluiten van de desbetreffende verzekeringen. V. Kosten Artikel 15 - Kosten Zie bijlage 2 en op de website VI. Wijziging van onderhavig reglement Artikel 16 - Wijziging van onderhavig reglement De bank en de verzekeraar behouden zich het recht voor om de bepalingen van dit reglement te wijzigen. Iedere wijziging wordt minstens twee maanden voor haar toepassing aan de contractant meegedeeld met een bericht in KBC-Online, of op een ter beschikking van de contractant staande duurzame drager die voor hem toegankelijk is. De contractant beschikt over de mogelijkheid om binnen een termijn van twee maanden de overeenkomst kosteloos op te zeggen wanneer hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. Wijzigingen worden voor de contractant bindend wanneer hij de overeenkomst niet heeft opgezegd binnen twee maanden na de kennisgeving. VII. Overdracht Artikel 17 - Overdracht van rechten en verplichtingen De contractant kan de rechten en verplichtingen, bepaald in onderhavig reglement, niet aan derden overdragen. Overdrachten in strijd met deze bepaling zijn nietig. VIII. Klachten en geschillen Artikel 18 - Klachten en geschillen Wanneer de contractant een klacht heeft in verband met een bancaire applicatie, moet hij zich in eerste instantie wenden tot het bankkantoor waar hij zijn rekeningen voert. Klachten in verband met misbruik van KBC-Online moeten aangetekend worden ingediend op het volgende adres (Bij de aangetekende brief moet een kopie van het proces-verbaal worden gevoegd): KBC Bank Dienst HCC Brusselsesteenweg 100 B-3000 Leuven Wanneer de klacht niet op een voor de contractant bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Cliëntenservice van KBC Bank: CW3440N V /- P. 9/16 Reglement KBC-Online

10 KBC Bank Cliëntenservice Brusselsesteenweg 100 B-3000 Leuven Tel Fax Als hij niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de Cliëntenservice van de bank, kan de contractant een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen: Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Belliardstraat bus 8 B Brussel Tel Fax Voor klachten in verband met verzekeringsapplicaties dient de contractant zich in eerste instantie te wenden tot het KBCbankkantoor waar hij zijn rekeningen voert of tot zijn KBC-verzekeringsagent. Wanneer de klacht niet op een voor de contractant bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Cliëntenservice van KBC Verzekeringen: KBC Verzekeringen Cliëntenservice Waaistraat 6 B-3000 Leuven Tel.: Fax: Als hij niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de ombudsdienst van de verzekeraar, kan hij schriftelijk een beroep doen op de ombudsman voor de verzekeringssector: Ombudsman van de Verzekeringen Huis der Verzekeringen de Meeûssquare 35 B Brussel Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De rechten en verplichtingen van de contractant en van KBC zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. CW3440N V /- P. 10/16 Reglement KBC-Online

11 Bijlage 1 Systeemvereisten De contractant dient te beschikken over een computer met de volgende technische kenmerken: Internettoegang Schermresolutie : 1024x768 of hoger Acrobat Reader vanaf versie 5 1. Windows-gebruikers Besturingssysteem Windows 2000 Service Pack 4 Ondersteunde browser(s) Internet Explorer 6.0 Windows XP Service Pack 2 Browservereisten SSL3 (is standaard aanwezig en aangevinkt in de browser) Javascript enabled en cookies aanvaarden Internetverbinding Toegang tot Netwerkprotocol TCP/IP moet geïnstalleerd zijn. Min. RAM-geheugen 128 MB 128 MB Aanbevolen schermresolutie 1024 x Macintosh-gebruikers Besturingssysteem Ondersteunde browser(s) Mac OS X versie 10.4 en hoger Safari Browservereisten SSL3 (is standaard aanwezig en aangevinkt in de browser) Javascript enabled en cookies aanvaarden Internetverbinding Toegang tot Network protocol TCP/IP moet geïnstalleerd zijn. Min. RAM-geheugen Aanbevolen schermresolutie 128 MB 1024 x 768 CW3440N V /- P. 11/16 Reglement KBC-Online

12 Bijlage 2 Tarieven Voor de terbeschikkingstelling van KBC-Online, en onverminderd eventuele kosten en tarieven voor de dienstverlening die via KBC-Online mogelijk wordt gemaakt (zoals instapkosten en makelaarsloon), is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd van 12 euro (incl. btw), die de bank automatisch debiteert van de facturatierekening opgegeven door de contractant. Deze dienst KBC-Online is gratis voor cliënten vanaf 65 jaar op de facturatiedatum. Bovendien betalen de rekeninghouder, mederekeninghouder, evenwaardige rekeninghouder en volmachthebber van een KBC-Compactrekeing, KBC-Comfortrekening, KBC-Business Comfortrekening of KBC-Kantoorrekening geen bijdrage. Bij het aangaan van een nieuw KBC-Online-abonnement ontvangt de abonnee gratis één kaartlezer. Voor elke volgende KBC-Kaartlezer wordt 25 euro (incl. btw) aangerekend. Voor het gebruik van de alertdiensten per is geen bijdrage verschuldigd. Voor het gebruik van alertdiensten per sms (sms Rekeninginformatie en sms Beursinformatie) is een bijdrage van 0,15 euro (incl. btw) per ontvangen sms verschuldigd. De bank debiteert die bijdrage automatisch maandelijks van de facturatierekening opgegeven door de contractant. Het gebruik van de alertdienst sms Verhuisplanner is gratis. De bank kan, mits zij de contractant daarvan vooraf kennis geeft, de tarieven wijzigen, en wel op de eerstvolgende vervaldag of, bij gebrek aan vervaldag, bij de eerstvolgende aanrekening. De contractant wordt geacht met de tariefwijziging in te stemmen wanneer hij niet binnen twee maanden na de kennisgeving uitdrukkelijk en schriftelijk afziet van de dienst. Bijlage 3 Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van de KBC-Kaartlezer De KBC-Kaartlezer-beveiliging is gebaseerd op de symmetrische cryptografie, waarbij de contractant gebruik maakt van zijn KBC-Bankkaart (hierna kaart genoemd), de bij zijn kaart horende geheime code en een KBC-Kaartlezer. Het gebruik van de kaart wordt beheerst door het KBC-kaartreglement, waarbij de contractant verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dat reglement en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard. De contractant is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn computer. Het is daarbij ten zeerste aanbevolen om een virusscanner en een firewall te installeren en de laatste versie van zijn besturingssysteem/browser te gebruiken. De contractant moet zich ervan vergewissen dat de toegangs- en ondertekeningsmiddelen geldig zijn, en afkomstig van de juiste instantie, zoals beschreven op Wanneer de contractant tot driemaal toe een foutieve met zijn KBC-Kaartlezer gegenereerde code invoert, wordt zijn kaart geblokkeerd voor de toegang tot KBC-Online. Dan kan hij m.a.w met die kaart KBC-Online niet meer opstarten. De kaart blijft wel bruikbaar voor andere toepassingen buiten KBC-Online. De contractant moet contact opnemen met zijn bankkantoor of verzekeringsagent. De contractant mag zijn kaart alleen plaatsen in de door KBC uitgereikte kaartlezers en hij mag zijn geheime code nooit intoetsen via het toetsenbord van zijn computer. De contractant moet zich ervan vergewissen dat hij zijn kaartnummer niet op een voor derden toegankelijke pc bewaart in een cookie. De contractant erkent de rechtsgeldigheid van de door de bank of de verzekeraar uitgevoerde opdrachten, beveiligd met zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen, onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 10 van het Reglement KBC- Online. CW3440N V /- P. 12/16 Reglement KBC-Online

13 Bijlage 4 Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van alertdiensten 1. Algemeen De contractant is verplicht deze door KBC Bank NV aangeboden - en sms-alerts te gebruiken overeenkomstig de door de bank gegeven voorschriften en/of aanwijzingen. De contractant is verantwoordelijk voor de aanschaf en ongestoorde beschikbaarheid van de gsm, en andere apparatuur die nodig is voor het gebruik van de alertdiensten. De kosten daarvan zijn volledig voor rekening van de contractant. De contractant is verplicht zodanig met de diensten en de apparatuur om te gaan dat geen schade voor de bank en/of derden kan ontstaan. De bank is geen partij bij de overeenkomst tussen de contractant en de aanbieders van telecommunicatiediensten en de betreffende apparatuur die nodig zijn voor het gebruik van de alertdiensten. De bank geeft geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik of de gevolgen van het gebruik van de alertdiensten, inclusief de financiële gevolgen gebaseerd of het gebruik van de diensten of enige vertraging of verlies van het gebruik van de diensten. Als de contractant een onjuistheid of onvolledigheid vaststelt, is hij verplicht dat zo snel mogelijk aan de bank te melden. De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij zijn van toepassing op de (pre)contractuele betrekkingen tussen de bank en de consument. KBC Bank NV houdt geen elektronisch archief bij van het tot stand gekomen contract m.b.t. alertdiensten. Het contract is elektronisch niet toegankelijk voor de contractant. 2. Alert Rekeninginformatie De contractant neemt er nota van dat de ontvangen rekeninginformatie geen realtime-informatie betreft. De data worden met een lichte vertraging verwerkt en verstuurd, waardoor: de ontvangen rekeninginformatie de rekeningstand weergeeft van de dag zelf om 8.00 uur s morgens; het bereiken van een limiet om 8.00 uur s morgens wordt gecontroleerd. 3. Alert Beleggen De contractant stemt ermee in dat hij zijn eigen onafhankelijke evaluaties maakt in verband met de beoordeling van beleggingsvoordelen en de beoordeling van de risico's en de geschiktheid van de beleggingen voor de contractant. De risico's eigen aan de handel in financiële instrumenten en inzake de handel op effectenbeurzen en gereglementeerde markten worden in extenso omschreven in de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten, die beschikbaar is op de KBC-website, deel Sparen en beleggen bij Publicaties. De door de bank verstuurde alerts met de door de contractant gevraagde gegevens vormen geen beleggingsadvies, noch een aansporing of aanbod door de bank om dergelijke beleggingen aan te gaan. Om te weten of een bepaald product past binnen zijn persoonlijk risicoprofiel, dient de contractant zich te wenden tot zijn bankkantoor. De contractant erkent dat de via Alert Beleggen (Selectie of Portefeuille) ontvangen alerts met slotkoersen en limieten van de geselecteerde aandelen of beleggingsfondsen betrekking hebben op een zuiver virtuele situatie, en geenszins betekenen, noch het bewijs vormen, van het feit dat de contractant deze aandelen of beleggingsfondsen ook effectief zou bezitten of in portefeuille hebben. De door de bank weergegeven informatie mag niet worden beschouwd als een overzicht van een effectenrekening. De binnen 'Alert Beleggen' gestelde limieten hebben geen verband met effectieve banktransacties. Als de contractant bij het geven van een order wenst dat die alleen wordt uitgevoerd tegen een bepaalde koers, dan moet hij ook daar limieten invoeren. De contractant neemt er nota van dat de informatie die hij ontvangt via Alert beleggen geen realtime-informatie is. Alle koersen en limieten worden met minstens 15 minuten vertraging doorgegeven. Bijlage 5 Bijzondere voorwaarden Zoomit Voor zover de bepalingen van deze bijlage niet expliciet afwijken van de bepalingen van de artikelen 1 t.e. m. 19 van het Reglement KBC-Online, blijven deze laatste bepalingen van toepassing. 1.Begripsbepaling Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, vormen onderstaande definities een aanvulling op de definities opgenomen in artikel 1 van het Reglement KBC-Online, waarvan deze bijlage een integraal deel uitmaakt. Elektronisch(e) Document(en): elk zakelijk elektronisch document dat betrekking heeft op financiële transacties, zoals facturen, loonbonnen en gedomicilieerde facturen, gecreëerd door een Verzender, met de bedoeling om ze via het Zoomitplatform ter beschikking te stellen van de Ontvanger. CW3440N V /- P. 13/16 Reglement KBC-Online

14 E-bankinggebruiker: de Contractant, natuurlijke persoon, die via zijn KBC-Online e-bankingtoepassing een Zoomitabonnement heeft genomen. De e-bankinggebruiker krijgt toegang tot de Elektronische Documenten indien hij Ontvanger is, dan wel van de Ontvanger de toestemming tot inzage heeft gekregen. Ontvanger: de natuurlijke persoon, geadresseerde van de Elektronische Documenten. Overeenstemmingstest: de naam, de voornaam, eventueel de roepnaam en het rekeningnummer van de e-bankinggebruiker, zoals bekend aan de bank, wordt vergeleken met de naam, de voornaam, eventueel de roepnaam en het rekeningnummer van de Ontvanger zoals bekend als debiteur/crediteur aan de Verzender. De overeenstemmingstest wordt uitgevoerd op de wijze omschreven in artikel 5. De Overeenstemmingstest in Zoomit wordt uitgevoerd door Isabel NV. Verzender: de onderneming die een Zoomit Verzender Overeenkomst met Isabel NV heeft ondertekend, en die de Elektronische Documenten aanmaakt en via het Zoomit-platform verstuurt. Zoomit-platform: de hardware,en software beheerd en onderhouden door Isabel NV, waarbij de bank is aangesloten met het oog op de levering van de dienst Zoomit. 2. Omschrijving van de dienst Zoomit betreft een dienst waarbij Elektronische Documenten op een beveiligde wijze kunnen worden uitgewisseld tussen de Verzenders en de Ontvanger. De documenten worden voor de Ontvanger toegankelijk via KBC-Online. De bank en Isabel NV fungeren alleen als doorgeefluik tussen de Verzender en de Ontvanger. Via KBC-Online kan de e-bankinggebruiker inzage krijgen in zijn financiële gegevens, en tevens de nodige financiële transacties (bijvoorbeeld overschrijvingen) uitvoeren. Via Zoomit wordt het voor de E-bankinggebruiker tevens mogelijk toegang te krijgen tot de Elektronische Documenten die aan deze financiële gegevens en transacties ten grondslag liggen. 3. Het contracteren met de verzenders De E-bankinggebruiker, die tevens de Ontvanger is, moet met elk van de Verzenders van Elektronische Documenten afzonderlijk een apart elektronisch contract sluiten voor de ontvangst van de desbetreffende Elektronische Documenten. De Ontvanger moet per Verzender een uitdrukkelijk aanvaardingsproces doorlopen om de documenten van die bepaalde Verzender te kunnen ontvangen. De lijst van Verzenders die in Zoomit Elektronische Documenten ter beschikking stellen vindt u op Alleen de Verzender beslist over het al dan niet aanbieden van Elektronische Documenten via Zoomit, en de mogelijkheid voor de Ontvanger om daarnaast nog papieren documenten te ontvangen. De bank draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid. 4. Toegang tot de elektronische documenten Zoomit is voor de E-bankinggebruiker slechts toegankelijk na identificatie door middel van de KBC-Onlinetoegangsmiddelen. Het feit dat aan een rekening meerdere E-bankinggebruikers verbonden zijn, betekent niet automatsich dat elke E- bankinggebruiker toegang kan krijgen tot de Elektronische Documenten die door de Verzender worden opgemaakt. Alleen Elektronische Documenten die daadwerkelijk bestemd zijn voor de E-bankinggebruiker omdat hij daarvan de Ontvanger is, dan wel van de Ontvanger de toestemming tot inzage gekregen heeft (volmacht, Zoomit-code voor wat de minder privacygevoelige documenten betreft) kunnen door de E-bankinggebruiker worden geraadpleegd. Alvorens de E-bankinggebruiker, als Ontvanger of gemachtigde, inzage krijgt in een Elektronisch Document, zal er een Overeenstemmingstest plaatsvinden. Slechts bij een succesvolle Overeenstemmingstest tussen de E-bankinggebruiker en de Ontvanger overeenkomstig artikel 5, wordt aan de Ontvanger toegang verleend tot het Elektronisch Document. Het Elektronisch Document wordt niet verstuurd naar de Ontvanger. De E-bankinggebruiker verlaat KBC-Online en wordt via een beveiligde link doorverwezen naar de server van de Verzender of een door de Verzender aangewezen derde waar hij het Elektronisch Document kan raadplegen, zonder dat dit document in de systemen van de bank terechtkomt. De bank heeft op geen enkele wijze toegang tot de inhoud van het Elektronisch Document. 5. De overeenstemmingstest Rekeningnummer(s), naam, voornaam en eventueel de roepnaam van de E-bankinggebruiker zoals de bank erover beschikt worden vergeleken met rekeningnummer(s), naam, voornaam, en eventueel de roepnaam van de E- bankinggebruiker zoals de Verzender erover beschikt. Deze Overeenstemmingstest zal worden uitgevoerd door Isabel, die daarbij optreedt voor enerzijds de Verzender en anderzijds de bank. Als algemeen principe geldt dat een perfecte overeenstemming vereist is tussen rekeningnummer, naam en voornaam, eventueel roepnaam, zoals bekend aan Verzender en bank. Als er overeenstemming bestaat met het rekeningnummer, maar niet met de naam en voornaam, wordt voor niet-privacygevoelige Elektronische Documenten toegestaan dat de Ebankinggebruiker een Zoomit-code intikt die hem door de Verzender is meegedeeld (bijvoorbeeld op de papieren factuur). Als de e-bankingebruiker deze Zoomit-code kent, betekent dit dat hij de Ontvanger is. Voor privacygevoelige Elektronische Documenten (bijvoorbeeld telecomfactuur, loonbon) blijft de perfecte overeenstemming steeds vereist en kan er, bij gebrek CW3440N V /- P. 14/16 Reglement KBC-Online

15 hieraan, geen Zoomit-code worden gebruikt om de test te vervolledigen. Het is de Verzender van het Elektronisch Document die bepaalt welke Elektronische Documenten als privacygevoelig worden beschouwd en welke niet. Inzage kan dus worden verleend op basis van: een perfecte overeenstemming voor privacygevoelige Elektronische Documenten (bijv. telecomfactuur, kredietkaartuittreksel); het gebruik van een Zoomit-code bij niet perfecte overeenstemming is toegestaan voor niet- privacygevoelige Elektronische Documenten (zoals water-, gas-, of elektriciteitsfacturen). De Ontvanger kan in de Zoomit-toepassing tevens één of meer e-bankinggebruikers aanwijzen die hij per Verzender een expliciete toestemming verleent tot inzage in de Elektronische Documenten waarvan hij de Ontvanger is. 6. Gegevensverwerking De bank verwerkt de relevante persoonlijke gegevens van de e-bankinggebruiker voor de volgende doeleinden: het gebruik van KBC-Online voor de terbeschikkingstelling van Elektronische Documenten door een Verzender; het screenen van zijn rekening op rekeningnummers die de Verzenders toebehoren, om na te gaan met welke Verzenders hij/zij reeds een transactierelatie heeft; het aangeven op de rekening van de e-bankinggebruiker van mogelijke Verzenders waarvan een Elektronisch Document kan ter beschikking worden gesteld. De bank maakt de relevante persoonsgegevens van de e-bankkinggebruiker kenbaar aan Isabel NV met als doel ze te gebruiken voor de Overeenstemmingtest, met name om te onderzoeken of hij/zij het recht heeft om het Elektronisch Document als Ontvanger, dan wel als gevolmachtigde, te raadplegen. De uitvoering van de Overeenstemmingstest wordt door de bank en de Verzender(s) uitbesteed aan Isabel NV, waarbij deze laatste als verwerker optreedt. De e-bankkinggebruiker stemt ermee in en geeft aan de bank uitdrukkelijk de toestemming om zijn relevante persoonlijke gegevens te verwerken voor bovenvermelde doeleinden, waarbij hij aan de bank uitdrukkelijk de toestemming geeft om zijn relevante persoonlijke gegevens kenbaar te maken aan Isabel NV met als doel ze te gebruiken voor de Overeenstemmingtest. 7.Verplichtingen van de E-bankinggebruiker 7.1 De E-bankinggebruiker is verplicht de dienst Zoomit te gebruiken overeenkomstig de voorschriften en/of aanwijzingen van de bank. De bank kan niet garanderen dat Zoomit aangepast is aan de eigen behoeften en wensen van de E- bankinggebruiker, in het bijzonder aan zijn computer- en telecommunicatiesysteem. De E-bankinggebruiker moet zelf nagaan of zijn systemen zijn aangepast aan de systeemvereisten voor het gebruik van Zoomit zoals gespecificeerd in het Reglement KBC-Online Bijlage 1 Systeemvereisten. 7.2 De Ebankinggebruikerverbindt zich ertoe alle veiligheidsvoorschriften inzake het gebruik van de toegangsmiddelen zoals uiteengezet in artikel 8 van het Reglement KBC-Online strikt na te leven. 7.3 De E-bankinggebruiker verbindt zich ertoe om elk vastgesteld misbruik door een niet-gemachtigde derde (bijv. inzage in de Elektronische Documenten door een derde die daartoe door de Ontvanger niet gemachtigd werd), of elk vermoeden daarvan, onmiddellijk aan de bank mee te delen overeenkomstig artikel 8 van het Reglement KBC-Online. 7.4 De E-bankinggebruiker verbindt zich ertoe elke betwisting of klacht m.b.t. de werking van de dienst Zoomit schriftelijk te richten aan de in artikel 18 van het Reglement KBC-Online bepaalde diensten van de bank binnen drie maanden na de betwiste verrichting. Na verloop van die termijn kan de verrichting niet meer het voorwerp uitmaken van enige betwisting. Betwistingen m.b.t. de inhoud van de Elektronische Documenten moeten rechtstreeks met de Verzenders worden afgehandeld. De bank is geen partij bij de overeenkomsten tussen de E-bankinggebruiker en de Verzender(s). De bank heeft geen inzage in de Elektronische Documenten. Zij zijn m.a.w niet raadpleegbaar noch door Isabel NV noch door de bank. De bank kan ter zake dan ook niet worden aangesproken. 7.5 De E-bankinggebruiker erkent dat de Elektronische Documenten die zich op de server van de Verzender bevinden, slechts tijdelijk opvraagbaar zijn, met een minimum van zes (6) maanden. De E-bankinggebruiker die ook na deze termijn inzage wil in de betreffende Elektronische Documenten dient zelf te zorgen voor de opslag/archivering van deze documenten. De bank draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid. 8. Verplichtingen van de bank 8.1 Behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepalingen, zijn de verplichtingen van de bank m.b.t. de dienst Zoomit alleen inspanningsverbintenissen. De bank levert de dienst Zoomit zonder enige garantie inzake kwaliteit. De bank biedt ook geen enkele waarborg wat betreft: het continue, ononderbroken, of zonder gebreken functioneren van Zoomit, de beschikbaarheid van de Elektronische Documenten, CW3440N V /- P. 15/16 Reglement KBC-Online

16 de kwaliteit, de accuraatheid, de correctheid en de betrouwbaarheid van deze Elektronische Documenten, de toegangs- en antwoordtijden. 8.2 De bank behoudt zich het recht voor de dienst Zoomit te onderbreken bij onderhoudswerkzaamheden. De bank stelt alles in het werk om de E-bankinggebruiker daarvan vooraf in te lichten en om de duur van dergelijke onderbrekingen zo beperkt mogelijk te houden. 9. Aansprakelijkheid en risicoregeling 9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van het Reglement KBC-Online is de bank niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van: de niet-beschikbaarheid van de dienst Zoomit als gevolg van aangekondigde onderhoudswerkzaamheden; het handelen of het nalaten te handelen van de E-bankinggebruiker in strijd met een bepaling van deze Bijzondere Voorwaarden voor het gebruik van Zoomit; het niet naleven door de Ebankinggebruikervan de veiligheidsvoorschriften en/of aanwijzingen. De bank is niet aansprakelijk voor gevolgschade en immateriële schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Zoomit. 9.2 Alleen de Verzender heeft een inzage - en correctierecht op de Elektronische Documenten. De Elektronische Documenten die door de Verzender op zijn server of die van een derde partij worden geplaatst ter inzage van de Ontvanger, zijn niet raadpleegbaar noch door Isabel noch door de bank. Alleen de E-bankinggebruiker voor wie de overeenstemmingstest is geslaagd, en dus als Ontvanger mag worden beschouwd, kan zich toegang verschaffen tot het betreffende Elektronisch Document. De rol van de bank en van Isabel NV blijft beperkt tot het op een correcte wijze toewijzen van de Elektronische Documenten afkomstig van een bepaalde Verzender naar een bepaalde Ontvanger. Alleen de Verzender is aansprakelijk voor de inhoud, de kwaliteit, de accuraatheid en de correctheid van de Elektronische Documenten. De bank kan ter zake niet aansprakelijk worden gesteld. 9.3 Het is de Verzender van het Document die bepaalt welke Elektronische Documenten privacygevoelig zijn en welke niet, en welke graad van Overeenstemmingstest dienovereenkomstig zal worden toegepast. De bank draagt ter zake geen verantwoordelijkheid. 9.4 Alleen de Verzender is aansprakelijk voor de op de Elektronische Documenten of in banners voorkomende reclameboodschappen. De bank kan ter zake niet aansprakelijk worden gesteld. 10. Intellectuele rechten De eigendomsrechten en andere intellectuele rechten in verband met de dienst Zoomit, zoals de programma s, software, merken, handelsnaam en logo, behoren toe aan Isabel NV en worden op geen enkele wijze overgedragen aan de E- bankinggebruiker. De E-bankinggebruiker onthoudt zich van elke inbreuk op deze rechten. Hij mag de toepassing en de documentatie in verband met Zoomit uitsluitend voor eigen behoeften gebruiken en niet kopiëren, noch aan enige derde ter beschikking stellen of verspreiden. Het is de E-bankinggebruiker verboden aan de programma s en schermen van Zoomit enige wijziging aan te brengen. 11. Kosten De toegang tot en het gebruik van Zoomit is gratis, onverminderd de eventuele tarifering van KBC-Online, en de KBC-Bankkaart en de KBC-Kaartlezer die hij gebruikt als toegangsmiddel. 12. Beëindiging Behoudens opzegging, abonneert de E-bankinggebruiker zich voor onbepaalde duur. De E-bankinggebruiker kan op elk ogenblik: zijn Zoomit-abonnement eenzijdig opzeggen; in Zoomit zijn contract voor de ontvangst van Elektronische Documenten met één of meer Verzenders stopzetten. De bank is gerechtigd het Zoomit-abonnement op te zeggen met een opzegtermijn van twee (2) maanden, of onmiddellijk in de gevallen bepaald in artikel 11( c) van het Reglement KBC-Online. In geval van opzegging door de E-bankinggebruiker of de bank van zijn KBC-Online contract, zijn de bepalingen van artikel 11 van het Reglement KBC-Online van toepassing. Door de opzegging van het KBC-Online-contract wordt het Zoomit-abonnement eveneens overeenkomstig beëindigd. Als de contractuele relatie KBC-Online of het Zoomit-abonnement geheel of gedeeltelijk (voor bepaalde Verzenders) om welke reden ook wordt beëindigd, is de E-bankinggebruiker verplicht de Verzenders zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te brengen, en met deze laatsten nieuwe afspraken te maken inzake het ter beschikking stellen van zijn documenten (facturen, loonbonnen en dergelijke). CW3440N V /- P. 16/16 Reglement KBC-Online

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Onlinecontract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Onlinecontract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 25 oktober 2006. Zij telt 11 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

KBC Bank NV, met zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Deze uitgave werd geregistreerd te Leuven op 16 januari 2006. Zij telt 9 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 15 januari 2010. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk

Nadere informatie

Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online

Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online CW3440N V01-2003 -/- Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de diensten KBC-Online en Tele-KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds

Nadere informatie

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden.

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Online, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

ZOOMIT: BIJZONDERE VOORWAARDEN

ZOOMIT: BIJZONDERE VOORWAARDEN ZOOMIT: BIJZONDERE VOORWAARDEN Deze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden betreffende de BNP Paribas Fortis bankkaarten en de diensten Phone Banking en PC Banking.

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 1 oktober 2012. Zij telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake KBC- Mobile Banking tussen enerzijds

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Business Banking

Reglement KBC-Mobile Business Banking Reglement KBC-Mobile Business Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 5 december 2012. Zij telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen de contractant en de bank voor

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN Reglement KBC-Touch Deze versie werd geregistreerd in Leuven op 18 juni 2015. Ze telt 11 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Touch, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «aangeslotene» - exemplaar bestemd voor AG Insurance AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter

Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter Dit reglement regelt de relatie tussen enerzijds de cliënt die gebruik maakt van de diensten KBC-Phone/KBC-Telecenter en anderzijds KBC Bank NV, hierna de bank genoemd.

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

KBC-Online for Business

KBC-Online for Business KBC-Online for Business Ontdek KBC-Online for Business. Automatisering is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. En zeker niet uit het bedrijfsleven. KBC speelt daarop in en stelt ook zijn zakelijke

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Alle informatie die Ligare communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail, alsmede alle software en tools en verwijzingen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online 1. Wat betekent de keuze voor digitale rekeningafschriften? Als cliënt bij KBC kunt u kiezen hoe u de verrichtingen op uw rekeningen

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl

Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl 1. Definities: De Website Het Beveiligde gedeelte van de Website Gebruikersvoorwaarden Bereslim Bezoeker Gebruiker De website boeken.bereslim.nl danwel de website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Alle informatie die Aalvanger Design communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle

Nadere informatie

deze Algemene Voorwaarden; de natuurlijke persoon op wiens naam de Museumkaart staat;

deze Algemene Voorwaarden; de natuurlijke persoon op wiens naam de Museumkaart staat; MUSEUMKAART ALGEMENE VOORWAARDEN MUSEUMKAARTHOUDERS artikel 1 Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt. Zij worden met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in

Nadere informatie

Reglement Internetbankieren. 1. Definities

Reglement Internetbankieren. 1. Definities Reglement Internetbankieren 1. Definities Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of-spaarrekening aan te gaan volgens de voorwaarden van het Reglement

Nadere informatie

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Hieronder volgt een overzicht van wat je met KBC-Mobile Banking allemaal kunt doen. Als je KBC-Mobile Banking niet alleen gebruikt voor

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

USER S AND PRIVACY POLICY

USER S AND PRIVACY POLICY USER S AND PRIVACY POLICY Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Voorwaarden Internetbeleggen 02 Voorwaarden Internetbeleggen 2012.04.26 Inhoudsopgave 1. Definities 4 2. Toegang 4 3. Aansprakelijkheid en vrijwaring 5 4. Waarborgen bij

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting ONE4 CAMPAGNE ONE4Brazil

Algemene Voorwaarden Stichting ONE4 CAMPAGNE ONE4Brazil Algemene Voorwaarden Stichting ONE4 CAMPAGNE ONE4Brazil Alle informatie die Stichting ONE4 communiceert via de website www.one4brazil.com en www.one4foudation.org en via andere electronische wegen zoals

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ROCK Design Alle informatie die ROCK Design communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn VKB

Algemene Voorwaarden Mijn VKB Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Mijn VKB Artikel 1 Uitleg gebruikte woorden Hieronder leest u wat wij bedoelen met bepaalde woorden die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt:

Nadere informatie

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van handle-withcare.nl Alle informatie die handle-withcare.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede

Nadere informatie

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Algemene Voorwaarden van Prettig Lezen 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Overeenkomst: Cliënten: De Overeenkomst

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

VIOS aanvraagformulier

VIOS aanvraagformulier VIOS aanvraagformulier Bedrijfsnaam: Straat & nummer: PC & woonplaats: E-mail adres: Gaarne deze gegevens samen met onderstaande overeenkomst (per fax of per post) retourneren aan: Duitman Hengelo B.V.

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 26 oktober 2015 en van kracht met ingang van 27 oktober 2015 Deze uitgave telt 10 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlage regelen de contractuele relatie met betrekking tot

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGELING XXIMO-KAARTHOUDERS

GEBRUIKERSREGELING XXIMO-KAARTHOUDERS Ondergetekenden: GEBRUIKERSREGELING XXIMO-KAARTHOUDERS 1. [Bedrijf], een [rechtsvorm] opgericht naar [land] recht, met maatschappelijke zetel te [plaats] en hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [na(a)m(en)]

Nadere informatie

Reglement online@vdk for professionals - 1 -

Reglement online@vdk for professionals - 1 - Reglement online@vdk for professionals - 1 - Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen VDK Spaarbank en de abonnee m.b.t. de dienst online@vdk for professionals van VDK Spaarbank nv. Het legt

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Giftbox. De drager, genaamd The Ultimate Giftbox, waar een elektronischgeldswaarde is opgeslagen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij zo duidelijk

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie